Truberzi

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

25-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

25-02-2021

Aktiva substanser:
eluxadoline
Tillgänglig från:
Allergan Pharmaceuticals International Limited
ATC-kod:
A07
INN (International namn):
eluxadoline
Terapeutisk grupp:
Antidiarrheals, tarm -, antiinflammatoriska / antiinfective agenter
Terapiområde:
Irritable Bowel Syndrome; Diarrhea
Terapeutiska indikationer:
Truberzi är indicerat hos vuxna för behandling av irritabelt tarmsyndrom med diarré (IBS D).
Produktsammanfattning:
Revision: 6
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004098
Tillstånd datum:
2016-09-19
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004098

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

25-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

25-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

25-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

25-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

25-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

25-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

25-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

25-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

25-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - danska

25-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

25-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

25-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

25-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

25-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

25-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

25-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

25-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

25-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

25-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

25-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

25-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

25-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

25-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

25-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - franska

25-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

25-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

25-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

25-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

25-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

25-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

25-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

25-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

25-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

25-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

25-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

25-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

25-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

25-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

25-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

25-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

25-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

25-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

25-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

25-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

25-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - polska

25-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

25-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

25-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

25-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

25-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

25-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

25-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

25-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

25-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

25-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

25-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

25-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

25-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

25-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

25-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - finska

25-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

25-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

25-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - norska

25-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

25-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

25-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

25-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

25-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

25-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

25-02-2021

Läs hela dokumentet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till patienten

Truberzi 75 mg filmdragerade tabletter

eluxadolin

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Truberzi är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Truberzi

Hur du tar Truberzi

Eventuella biverkningar

Hur Truberzi ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Truberzi är och vad det används för

Truberziär ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen eluxadolin. Det används för att

behandla colon irritabile (IBS) med diarré (IBS-D) hos vuxna.

IBS är en vanlig tarmsjukdom. Huvudsymtomen på IBS-D omfattar:

magvärk

obehag i magen

diarré

brådskande tarmträngningar

Truberziverkar på tarmens yta för att återställa tarmarnas normala funktion och blockera känslan av

smärta och obehag hos patienter med IBS-D.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Truberzi

Ta inte Truberzi:

om du är allergisk mot eluxadolin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du har, eller har haft pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)

om du är född utan gallblåsa eller om gallblåsan har opererats bort

om du har, eller har haft problem med alkoholmissbruk, alkoholberoende eller om du dricker

alkohol

om du har, eller har haft en blockering av gallblåsan, gallgångarna eller bukspottkörteln (t.ex.

gallstenar, tumör eller ficka (divertikulit) i tolvfingertarmen)

om du har, eller har haft ettsjukdomstillstånd i, eller en dåligt fungerande Oddis sfinkter (en

liten rund muskel i övre delen av magen som kontrollerar flödet av galla och

bukspottkörtelvätska in i övre delen av tarmen)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

om du har leversjukdom med nedsatt leverfunktion

om du har haft förstoppning ett tag eller om förstoppning är huvudsymtomet på din IBS (så

kallad IBS med förstoppning [IBS-C])

om du har, eller kan ha en blockering i tarmen/tarmarna

om du tar läkemedel som ökar koncentrationen av eluxadolin i blodet (så kallade

OATP1B1-hämmare, t.ex. ciklosporin).

Tala med läkare eller apotekspersonal om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig.

Varningar och försiktighet

Sluta ta Truberzi och sök omedelbart läkare om du utvecklar något av följande när du tar detta

läkemedel:

ny eller förvärrad smärta i magen, med eller utan illamående och kräkningar

smärtan kan börja strax efter du har börjat ta Truberzi. Du kan känna smärta på högersida

av magen eller i övre delen av magen, precis nedanför revbenen. Det kan kännas som om

smärtan rör sig mot ryggen eller skuldran.

dessa symtom är mindre vanliga och kan vara ett tecken på problem i bukspottkörteln eller

gallgångarna (dvs. inflammation i bukspottkörteln eller spasm i Oddissfinkter)

risken att utveckla problem i bukspottkörteln eller gallgångarna kan vara större om du

dricker mycket alkohol

spasmen i Oddissfinkter försvinner vanligtvis när du slutar taTruberzi.

svår förstoppning.

Tala om för läkaren:

hur mycket alkohol du dricker (t.ex. antal glas per dag)

om du drabbas av biverkningar, såsom yrsel eller trötthet.

Var särskilt försiktigt om du är 65 år eller äldre eftersom risken för vissa biverkningar kan vara större

(se avsnitt 4).

Barn och ungdomar

Truberzi ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte finns någon information om

användning till den här åldersgruppen.

Andra läkemedel och Truberzi

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Använd inte loperamid (ett läkemedel som används för att behandla diarré) ofta om du tar Truberzi

eftersom det kan öka risken för förstoppning. Ta inteTruberzi med andra läkemedel som kan orsaka

förstoppning såsom opioder (t.ex. fentanylsom används för att behandla smärta) eller antikolinergika

(t.ex. atropin som används bl.a. för att behandla hjärtsjukdomar).

Vissa läkemedel kan öka halten av Truberzi i blodet. Dessa läkemedel kan omfatta:

ciklosporin(läkemedel som trycker ner immunförsvaret, används för att minska inflammation)

gemfibrozil (används för att sänka fetthalten i blodet)

atazanavir, lopinavir, ritonavir, sakvinavir, tipranavir–(antiretroviralaläkemedel, används för att

behandla hiv)

rifampicin(antibiotikum, används för att behandla infektioner).

Ta inte Truberzi med något av ovan nämnda läkemedel.

Truberzi kan öka halten av vissa läkemedel i blodet. Dessa läkemedel kan omfatta:

rosuvastatin(statin, används för att behandla högt kolesterol och för att förhindra hjärt-

kärlsjukdom)

valsartan och olmesartan (används för att behandla högt blodtryck)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Truberzi

kan sänka halten av vissa läkemedel i blodet. Dessa läkemedel kan omfatta

:

erytromycin (används för att behandla infektioner)

midazolam (ett läkemedel för att lugna dig när du t.ex. ska genomgå endoskopiundersökningar)

nifedipin (används för att behandla högt blodtryck)

alfentanil, fentanyl(opioider, används för att behandla smärta)

dihydroergotamin, ergotamin (används för att behandla migrän)

pimozid (används för att behandla psykiska störningar)

kinidin (används för att behandla hjärtsjukdomar)

sirolimus, takrolimus(immunosuppressivaläkemedel somanvänds för att kontrollera kroppens

immunförsvar).

Om något av ovanstående gäller dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Truberzi.

Kontrollera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Graviditet och amning

Truberzi ska inte användas under graviditet eller amning. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan

vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Truberzi påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner. Du kan dock

drabbas av biverkningar som sömnighet eller yrsel när du tar Truberzi, vilket kan påverka din förmåga

att köra bil eller använda maskiner.Kör inte bil och använd inte maskiner när du tar detta läkemedel

förrän du vet hur det påverkar dig.

3.

Hur du tar Truberzi

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

Den vanliga rekommenderade dosen är en 100 mg tablett två gånger dagligen.

Läkaren kan förskriva en lägre dos, d.v.s.en 75 mg tablett två gånger dagligen, om du:

är 65 år eller äldre

inte tål dosen 100 mg

Du ska ta tabletterna via munnen med mat på morgonen och på kvällen.

Om du har tagit för stor mängd av Truberzi

Om du har tagit för stor mängd av Truberzi,kontakta läkare eller sök akutvård.

Om du har glömt att ta Truberzi

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos vid nästa planerade tidpunkt och

fortsätt som vanligt.

Om du slutar att ta Truberzi

Sluta inte att ta Truberzi utan att först tala med läkare eftersom symtomen kan förvärras.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga.

Sluta ta Truberzi och sök omedelbart läkareom du får ny eller förvärrad magsmärta, med eller utan

illamående och kräkningar, när du tar Truberzi.Dessa symtom är mindre vanliga (kan förekomma hos

upp till 1 av 100 användare) och kan tyda på problem i bukspottkörteln eller gallgångarna (t.ex.

inflammation i bukspottkörteln eller spasm i Oddissfinkter).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Allvarliga allergiska reaktioner har uppkommit hos vissa personer efter att de tagit 1 eller 2 doser av

Truberzi. Sluta genast att ta Truberzi och sök akut vård om du har tecken eller symtom på en allergisk

reaktion, inklusive:

svullnad i ansikte, läppar, mun, tunga och/eller svalg

andnöd eller andra andningsproblem

smärta eller trånghet i bröstet

klåda

hudutslag

nässelfeber

Svår förstoppning som kan leda till sjukhusvård har uppkommit efter intag av Truberzi. Sluta genast

att ta Truberzi och kontakta din läkare om du får svår förstoppning medan du tar Truberzi.

Undvik att ta Truberzi tillsammans med andra läkemedel som kan orsaka förstoppning (se avsnitt 2:

Andra läkemedel och Truberzi).

Andra biverkningar kan omfatta

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

yrsel

sömnighet

förstoppning

illamående

magont

kräkningar

gasbildning

uppsvälldhet

halsbränna eller sura uppstötningar

utslag

avvikande blodprovsresultat (förhöjning av vissa leverenzymer)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.Du kan också rapportera biverkningar via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Truberzi ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Den aktiva substansen är eluxadolin. En tablett innehåller 75 mg eluxadolin.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: silicifierad mikrokristallin cellulosa (E460), kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551),

krospovidon, typ B (E1202), mannitol (E421)och magnesiumstearat (E572).

Filmdragering: polyvinylalkohol (E1203), titandioxid (E171), makrogol 3350 (E1521), talk

(E553b), gul järnoxid (E172) och röd järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

De filmdragerade tabletterna är modifierade kapselformade, ljusgula till ljusbruna och präglade med

”FX75” på ena sidan.

Tabletterna är förpackade i PCTFE/PVC/Al-blister.Truberzi finns i förpackningar innehållande 28eller

56 filmdragerade tabletter och i flerpack med 168 filmdragerade tabletter fördelat på 3 kartonger med

56 filmdragerade tabletter i varje.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Allergan Pharmaceuticals International Limited

Clonshaugh Business & Technology Park,

Dublin 17, D17 E400,

Irland

Tillverkare

Warner Chilcott Deutschland GmbH

Dr.-Otto-Roehm-Strasse 2-4,

64331Weiterstadt,

Tyskland

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandetförförsäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien/

Luxembourg/Luxemburg/Nederland

Allergan n.v

Tél /Tel : +32 (0)2 351 24 24

Ireland/Malta

Allergan Pharmaceuticals International

Limited

Tel: + 1800 931 787 (IE);

+ 356 27780331 (MT)

Česká republika

Allergan CZ s.r.o.

Tel: +420 800 188 818

Latvija/Lietuva/Eesti

Allergan Baltics UAB

Tel: + 371 676 60 831 (LV);

+ 37 052 072 777 (LT);

+ 37 2634 6109 (ET)

Deutschland

Allergan GmbH

Tel: + 49 69 92038-1050

Magyarország

Allergan Hungary Kft.

Tel.: +36 80 100 101

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Allergan Norden AB

Tlf/Puh/Tel: + 4580884560 (DK);

+ 47 80 01 04 97 (NO);

+ 358 800 115 003 (FI);

+ 46 8 594 100 00 (SE)

Österreich

Pharm-Allergan GmbH

Tel: +43 1 99460 6355

Ελλάδα/ Κύπρος

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

Τηλ: +30 210 74 73 300

Polska

Allergan Sp. z o.o.

Tel: +48 22 256 3700

España

Allergan S.A.

Tel: + 34 91 807 6130

Portugal

Profarin Lda

Tel: + 351 21 425 3242

France

Allergan France SAS

Tél: +33 (0)1 49 07 83 00

România

Allergan S.R.L.

Tel: +40 21 301 53 02

Hrvatska

Ewopharma d.o.o.

Tel: +385 1 6646 563

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Tel: + 386 (0) 590 848 40

България

Алерган България ЕООД

Тел.: +359 (0) 800 20 280

Slovenská republika

Allergan SK s.r.o.

Tel: +421 800 221 223

Ísland

Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf.

Sími: +354 550 3300

United Kingdom

Allergan Ltd

Tel: + 44 (0) 1628 494026

Italia

Allergan S.p.A

Tel: + 39 06 509 562 90

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till patienten

Truberzi 100 mg filmdragerade tabletter

eluxadolin

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Truberzi är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Truberzi

Hur du tar Truberzi

Eventuella biverkningar

Hur Truberzi ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Truberzi är och vad det används för

Truberziär ett läkemedel sominnehåller den aktiva substansen eluxadolin. Det används för att behandla

colon irritabile (IBS) med diarré (IBS-D) hos vuxna.

IBS är en vanlig tarmsjukdom. Huvudsymtomen på IBS-D omfattar:

magvärk

obehag i magen

diarré

brådskande tarmträngningar

Truberziverkar på tarmens yta för att återställa tarmarnas normala funktion och blockera känslan av

smärta och obehag hos patienter med IBS-D.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Truberzi

Ta inte Truberzi

om du är allergisk mot eluxadolin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du har, eller har haft pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)

om du är född utan gallblåsa eller om gallblåsan har opererats bort

om du har, eller har haft problem med alkoholmissbruk, alkoholberoende eller om du dricker

alkohol

om du har, eller har haft en blockering av gallblåsan, gallgångarna eller bukspottkörteln (t.ex.

gallstenar, tumör eller ficka (divertikulit) i tolvfingertarmen)

om du har, eller har haft ett sjukdomstillstånd i, eller en dåligt fungerande Oddis sfinkter (en

liten rund muskel i övre delen av magen som kontrollerar flödet av galla och

bukspottkörtelvätska in i övre delen av tarmen)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

om du har leversjukdom med nedsatt leverfunktion

om du har haft förstoppning ett tag eller om förstoppning är huvudsymtomet på din IBS (så

kallad IBS med förstoppning [IBS-C])

om du har, eller kan ha en blockering i tarmen/tarmarna

om du tar läkemedel som ökar koncentrationen av eluxadolin i blodet (så kallade

OATP1B1-hämmare, t.ex. ciklosporin).

Tala med läkare eller apotekspersonal om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig.

Varningar och försiktighet

Sluta ta Truberzi och sök omedelbart läkare om du utvecklar något av följande när du tar detta

läkemedel:

ny eller förvärrad smärta i magen, med eller utan illamående och kräkningar

smärtan kan börja strax efter du har börjat ta Truberzi. Du kan känna smärta på höger sida

av magen eller i övre delen av magen, precis nedanför revbenen. Det kan kännas som om

smärtan rör sig mot ryggen eller skuldran.

dessa symtom är mindre vanliga och kan vara ett tecken på problem i bukspottkörteln eller

gallgångarna (dvs. inflammation i bukspottkörteln eller spasm i Oddissfinkter)

risken att utveckla problem i bukspottkörteln eller gallgångarna kan vara större du

dricker mycket alkohol

spasmen i Oddissfinkter försvinner vanligtvis när du slutar ta Truberzi.

svår förstoppning.

Tala om för läkaren:

hur mycket alkohol du dricker (t.ex. antal glas per dag)

om du drabbas av biverkningar, såsom yrsel eller trötthet.

Var särskilt försiktigt om du är 65 år eller äldre eftersom risken för vissa biverkningar kan vara större

(se avsnitt 4).

Barn och ungdomar

Truberziska inte ges till barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte finns någon information om

användning till den här åldersgruppen.

Andra läkemedel och Truberzi

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Användinteloperamid (ett läkemedel som används för att behandla diarré) ofta om du tar Truberzi

eftersom det kan öka risken för förstoppning. Ta inteTruberzi med andra läkemedel som kan orsaka

förstoppning såsom opioder (t.ex. fentanylsom används för att behandla smärta) eller antikolinergika

(t.ex. atropin som används bl.a. för att behandla hjärtsjukdomar).

Vissa läkemedel kan öka halten av Truberzi i blodet. Dessa läkemedel kan omfatta:

ciklosporin(läkemedel som trycker ner immunförsvaret, används för att minska inflammation)

gemfibrozil (används för att sänka fetthalten i blodet)

atazanavir, lopinavir, ritonavir, sakvinavir, tipranavir – (antiretroviralaläkemedel, används för

att behandla hiv)

rifampicin(antibiotikum, används för att behandla infektioner).

Ta inte Truberzi med något av ovan nämnda läkemedel.

Truberzi kan öka halten av vissa läkemedel i blodet. Dessa läkemedel kan omfatta:

rosuvastatin(statin, används för att behandla högt kolesterol och för att förhindra hjärt-

kärlsjukdom)

valsartan och olmesartan (används för att behandla högt blodtryck)

Läs hela dokumentet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Truberzi 75 mg filmdragerade tabletter.

Truberzi 100 mg filmdragerade tabletter.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Truberzi 75 mg filmdragerade tabletter

En filmdragerad tablett innehåller 75 mg eluxadolin.

Truberzi 100 mg filmdragerade tabletter

En filmdragerad tablett innehåller 100 mg eluxadolin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Truberzi 75 mg filmdragerade tabletter

Modifierad kapselformad, ljusgul till ljusbrun filmdragerad tablett cirka 7 mm x 17 mm, präglad med

”FX75” på ena sidan.

Truberzi100 mg filmdragerade tabletter

Modifierad kapselformad, rosa-orange till persikofärgadfilmdragerad tablett cirka 8 mm x 19 mm,

präglad med ”FX100” på ena sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Truberzi är indicerad för behandling av colon irritabile med diarré (IBS-D) hos vuxna.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Behandlingen ska inledas och övervakas av en läkare med erfarenhet av diagnostik och behandling av

gastrointestinala sjukdomar.

Rekommenderad dos är 200 mg dagligen (en tablett à 100 mgtvå gånger dagligen).

För patienter som inte tolererar dosen 200 mg dagligen (en 100 mg tablett, två gånger dagligen), kan

dosen minskas till 150 mg dagligen (en 75 mg tablett två gånger dagligen).

Äldre

I princip gäller allmänna dosrekommendationer även patienter fyllda 65 år. Men med tanke på

eventuell ökad känslighet för biverkningar bör man överväga att sätta in behandling med eluxadolin i

dosen 150 mg dagligen (en 75 mg tablett två gånger dagligen). Om dosen tolereras väl, men inte är

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

tillräckligt effektiv, kan dosen därefter ökas till 200 mg dagligen (en 100 mg tablett två gånger

dagligen). Se avsnitt 4.4.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering är nödvändig baserat på njurfunktion (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för eluxadolin för barn i åldern 0 till 18 år har ännu inte fastställts.

Inga data finns tillgängliga.

Nytta/riskbedömning av behandlingen ska ske regelbundet med avseende på symtomens

svårighetsgrad.

Administreringssätt

För oral användning.

Tabletterna ska tas tillsammans med mat på morgonen och på kvällen (se avsnitt 5.2).

Patienter ska informeras om att om de glömmer en dos (4 timmars försening) ska de ta nästa dos vid

den vanliga tidpunkten, och inte ta 2 doser vid samma tidpunkt för att kompensera för glömd dos.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot eluxadolin eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

Alkoholism, alkoholmissbruk, alkoholberoende eller kroniskt eller akut överdrivet alkoholintag.

Dessa patienter löper ökad risk för akut pankreatit (se avsnitt 4.4).

Känd eller misstänkt obstruktion i gallgångarnaoch/eller pankreasgångarna (t.ex. gallstenar,

tumör, periampullärduodenaldivertikel) eller Oddissfinktersjukdom eller -dysfunktion. Dessa

patienter löper ökad risk för spasm i Oddissfinkter (se avsnitt 4.4).

Patienter utan gallblåsa (t.ex. på grund av kolecystektomi eller agenesi). Dessa patienter löper

ökad risk för att utveckla allvarliga biverkningar i form av pankreatit och/eller spasm i

Oddissfinkter (se avsnitt 4.4).

Patienter som får behandling med potenta OATP1B1-hämmare (t.ex. ciklosporin).

Pankreatit i anamnesen eller kända eller misstänkta strukturella sjukdomar i pankreas, inklusive

obstruktion i pankreasgången. Dessa patienter löper ökad risk för akut pankreatit (se

avsnitt 4.4).

Nedsatt leverfunktion (Child-Pughklass A-C). Dessa patienter löper risk för signifikant ökade

plasmakoncentrationer av eluxadolin (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Kronisk eller svår förstoppning i anamnesen eller komplikationer av förstoppning, eller känd

eller misstänkt mekanisk gastrointestinal obstruktion. Dessa patienter kan löpa risk för svåra

komplikationer av tarmobstruktion.

4.4

Varningar och försiktighet

Pankreatit

Patienter som tar eluxadolin löper en ökad risk för pankreatit med eller utan åtföljande spasm i Oddis

sfinkter (se avsnitt 4.3). Allvarliga fall som resulterat i sjukhusinläggning och dödsfall, främst hos

patienter utan gallblåsa, har rapporterats. Truberzi är kontraindicerat hos patienter utan gallblåsa och

vid andra tillstånd som ökar risken för att utveckla pankreatit (se avsnitt 4.3). De flesta rapporterade

fall av allvarlig pankreatit uppträdde inom en vecka efter att behandling med eluxadolin satts in. Hos

vissa patienter uppträdde symtom redan efter en till två doser, men fall av pankreatit efter längre

behandlingstid har också rapporterats.

Patienter ska informeras om och övervakas för tecken och symtom som tyder på pankreatit, t.ex.

buksmärta som kan stråla mot ryggen eller axeln, illamående och kräkningar. Patienter ska uppmanas

att sluta ta läkemedlet och uppsöka läkare om dessa symtom uppträder under behandling med

eluxadolin (se avsnitt 4.8).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Alla patienter ska uppmanas att inte inta alkohol under behandling med eluxadolin.

Spasm i Oddis sfinkter

Eftersom eluxadolin har en agonistisk verkan på my-opioidreceptorer finns en möjlig ökad risk för

spasm i Oddissfinktervilket kan leda till pankreatit eller förhöjda leverenzymer förknippat med akut

buksmärta (t.ex. liknandegallvägssmärta) hos patienter som tar eluxadolin, särskilt hos patienter som

saknar gallblåsa (se avsnitt 4.3 och 4.8).

Efter godkännandet för försäljning har allvarliga biverkningar i form av spasm i Oddis sfinkter

rapporterats med eller utan pankreatit som ledde till sjukhusvård, främst hos patienter utan gallblåsa.

De flesta av de rapporterade fallen av allvarlig spasm i Oddis sfinkter uppkom inom en vecka efter det

att behandlingen med eluxadolin hade inletts och några utvecklade symtom efter en till två doser.

Truberzi är kontraindicerat för patienter utan gallblåsa. Patienter med känd eller misstänkt sjukdom

eller funktionsnedsättning i Oddis sfinkter och/eller sjukdom i gallgångarna eller pankreas, inklusive

pankreatit i anamnesen, får inte ta Truberzi (se avsnitt 4.3).

Patienterna ska informeras att de ska sluta medbehandlingen omedelbart och söka läkare om de

upplever symtom som tyder på spasm i Oddissfinktersåsom akut förvärring av buksmärta (t.ex. akut

smärta i epigastriet eller i gallgångarna [dvs. högra övre kvadranten]) som kan stråla mot ryggen eller

skuldran, med eller utan illamående och kräkningar. Truberzi ska inte återinsättas hos patienter som

utvecklat gallgångsobstruktion eller spasm i Oddissfinktervid intag av Truberzi (se avsnitt 4.3).

Förstoppning

Eluxadolin kan orsaka förstoppning. Undvik användning tillsammans med andra läkemedel som kan

orsaka förstoppning (se avsnitt 4.5). Om patienter utvecklar svår förstoppning ska de instrueras att

sluta ta Truberzi och söka läkare.

Risk för förstoppning med eluxadolin hos patienter med andra typer av IBS är okänd men kan vara

förhöjd. Försiktighet ska iakttas vid administrering av eluxadolin till IBS-patienter vilkas tarmvanor

varierar över tiden.

Somnolens och sedering

Det finns en möjlig ökad risk för somnolens och sedering vid intag av eluxadolin (se avsnitt 4.8) hos

patienter som kan drabbas av ökade plasmanivåer, såsom hos patienter med en genetisk predisposition

för dålig funktion av OATP1B1-transportör. Eftersom patientens genetiska disposition kan vara okänd

bör patienter övervakas för nedsatt psykisk eller fysisk förmåga som behövs för att utföra eventuella

riskfyllda aktiviteter såsom att köra bil eller använda maskiner (se avsnitt 4.7 och 4.8).

Läkemedelsberoende och risk för missbruk

Baserat på fysikalisk-kemiska och biofarmaceutiska egenskaper (mycket låg oral biotillgänglighet)

förväntas eluxadolinha mycket liten missbruks- eller beroendepotential.

Särskilda populationer

Äldre

I kliniska studier har totalt sett en ökad frekvens av biverkningar rapporterats för patienterfyllda 65 år.

Patienter fyllda 65 år som behandlats med dosen 75 mg två gånger dagligen upplevde dock en

minskad frekvens av allvarliga biverkningar så väl som biverkningar som ledde till utsättning jämfört

med patienter behandlade med 100 mg två gånger dagligen (se avsnitt 4.8). Således kan dosen 75 mg

två gånger dagligen övervägas till den här populationen, men dess nytta/riskkvot ska bedömas

regelbundet tillsammans med symtomens svårighetsgrad(se avsnitt 4.2).

Pediatrisk population

Eluxadolin ska inte användas till barn eller ungdomar eftersom det inte har studerats på den här

populationen (se avsnitt 4.2).

Nedsatt njurfunktion

Hos deltagare med njursjukdom i slutstadiet (ESRD) som ännu inte dialyserades var exponeringen för

eluxadolin signifikant förhöjd jämfört med motsvarande friska deltagare med normal njurfunktion. En

sådan förhöjning är sannolikt inte kliniskt signifikant (se avsnitt 5.2).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Nedsatt leverfunktion

Eluxadolin får inte användas till patienter med anamnes på, eller känd eller misstänkt gravt nedsatt

leverfunktion (Child-Pugh klass A-C) (se avsnitt 4.3).

Effekt på plasmanivåer till följd av nedsatt OATP1B1-transportör-funktion

Plasmanivåerna är förhöjda hos patienter med en genetisk predisposition för OATP1B1-transportör

med nedsatt funktion och hos dessa patienter kan en hög frekvens av biverkningar, särskilt avseende

magtarmkanalen, samt CNSeffekter förväntas (se avsnitt 5.2).

Malabsorption av gallsyra

En väsentlig andel patienter diagnostiserade med IBS-D kan påverkas av malabsorption av gallsyra

som en eventuell orsak til IBS-D-symtom. Säkerhet och effekt för eluxadolin i den här undergruppen

av IBS-D-patienter har inte fastställts.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Läkemedel som orsakar förstoppning

Även om inga direkta läkemedelsinteraktioner har påvisats ska kronisk användning av loperamid

tillsammans med eluxadolin undvikas eftersom detta kan öka risken för förstoppning. Användning av

eluxadolin med andra läkemedel som kan orsaka förstoppning(t.ex. antikolinergika, opioider etc.) ska

också undvikas.

OATP1B1-hämmare

Samtidig administrering av OATP1B1-hämmare (ciklosporin, gemfibrozil, antiretrovirala läkemedel

[atazanavir, lopinavir, ritonavir, sakvinavir, tipranavir], rifampin) med eluxadolin kan öka

exponeringen av eluxadolin (se avsnitt 5.2). Eluxadolin ska inte administreras samtidigt med dessa

läkemedel (se avsnitt 4.3).

OATP1B1-substrat

Eluxadolin ökar exponeringen av det samtidigt administrerade OATP1B1-substratet;rosuvastatin (se

avsnitt 5.2) med upp till 40 % av den totala exponeringen som vanligtvis inte anses vara kliniskt

relevant. Effekten på andra statiner som är mer känsliga OATP1B1-substrat (t.ex. simvastatin och

atorvastatin) kan dock vara mer uttalad. Försiktighet ska således iakttas hos patienter som får sådana

läkemedel, speciellt med höga doser.

Andra substrat som eventuellt påverkas inkluderar t.ex. sartaner (valsartan, olmesartan).

CYP3A-substrat

Den systemiska exponeringen för läkemedel som metaboliseras av CYP3A4 kan minska vid samtidig

administrering av eluxadolin. Förlorad effekt kan förekomma, särskilt när läkemedel med låga doser

och snäva terapeutiska index (t.ex. alfentanil, dihydroergotamin, ergotamin, fentanyl, pimozid,

quinidin, sirolimus, takrolimus), administeras tillsammans med eluxadolin.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns begränsad mängd data från användningen av eluxadolini gravida kvinnor. Djurstudier visar

inga direkta eller indirekta skadliga reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Som en

försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Truberzi under graviditet.

Amning

Det är okänt om eluxadolin utsöndras i bröstmjölk. Tillgängliga farmakokinetiska/toxikologiska

djurdata har visat att eluxadolin utsöndras i mjölk (se avsnitt 5.3). En risk för det nyfödda

barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller

avbryta/avstå från behandling med Truberzi efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för

barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Fertilitet

Det saknas data om effekten av eluxadolin på fertilitet hos människa. På råttor sågs ingen effekt på

parning, fertilitet och fruktsamhetsindex (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Eluxadolin har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Eftersom

somnolens och sedering har observerats i kliniska studier ska försiktighet iakttas (se avsnitt 4.4 och

4.5).

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste rapporterade biverkningarna (incidens>5 %) var förstoppning (7 % och 8 % av

patienterna som fick 75 mg respektive 100 mg), illamående (8 % och 7 % av patienterna som fick

75 mg respektive 100 mg) och buksmärta (6 % och 7 % av patienterna som fick 75 mg respektive

100 mg). Allvarliga biverkningar som pankreatit (0,2 % och 0,3 % av patienterna som fick 75 mg

respektive 100 mg) och spasm i Oddissfinkter (0,2 % av patienterna som fick 75 mg och 0,8 % av

patienterna som fick 100 mg) kan också uppstå.

Tabell över biverkningar

Följande biverkningar från kliniska studier och spontanrapporter anses vara relaterade till behandling

med eluxadolin och anges enligt MedDRA:s klassificering av organsystem och frekvensrubriker:

mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta

(≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas

från tillgängliga data).

Organsystem

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

Immunsystemet

Överkänslighet

Centrala och

perifera

nervsystemet

Yrsel

Somnolens

Magtarmkanale

n

Förstoppning

Illamående

Buksmärta

Kräkningar

Gasbildning

Utspänd buk

Gastroesofageal

refluxsjukdom

Spasm i Oddis sfinkter

Pankreatit

Hud och

subkutan vävnad

Utslag

Under-

sökningar

Förhöjt ALAT

Förhöjt ASAT

”Somnolens omfattar: somnolens och sedering.

”Buksmärta” omfattar: buksmärta, smärta i nedre delen av buken och smärta i övre delen av buken.

”Spasm i Oddissfinkter” omfattar: manifestation som pankreatit (omfattar alkoholbetingad pankreatit,

pankreatit och akut pankreatit) och förhöjda leverenzymer med buksmärta (omfattar buksmärta, smärta

i övre delen av buken, dyspepsi och Oddissfinkterdysfunktion).

”Gastroesofageal refluxsjukdom”

omfattar gastroesofagealrefluxsjukdom, dyspepsi och gastrit.

”Utslag” omfattar: dermatit, allergisk dermatit, utslag, generaliserat utslag, makulopapulära utslag,

papulösa utslag, kliande utslag, urtikaria och idiopatisk urtikaria.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

”Överkänslighet” omfattar: anafylaxi, angioödem, (t.ex. svullnad i ansikte och/eller svalg), dyspné,

trånghet i svalget och smärta/trånghet i bröstet– har rapporterats spontant under perioden efter

godkännandet för försäljning.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Förstoppning

Cirka 50 % av förstoppningarna uppstod inom de 2 första behandlingsveckorna.

Frekvensen av svår förstoppning var mindre än 1 % hos patienter som fick 75 mg och 100 mg

eluxadolin och inga allvarliga komplikationer av förstoppning relaterade till användning av eluxadolin

sågs i pivotalastudier. 1 % av patienterna som fick 75 mg och 2 % av patienterna som fick 100 mg

avbröt behandlingen eller satte tillfälligt ut dosen sekundärt till förstoppning, jämfört med < 1 % av

patienterna behandlade med placebo. Patienter ska informeras att de ska sluta ta läkemedlet och söka

läkare om de får svår förstoppning (se avsnitt 4.4).

Spasm i Oddissfinkter

I kliniska studier manifesterade sig händelser av spasm i Oddissfinkter som förhöjda leverenzymer

förknippade med buksmärta hos 8 patienter, pankreatit hos 1 patient och buksmärta med lipasökning

mindre än 3 gånger den övre normalgränsen hos 1 patient. 80 % (8/10) av händelserna avspasm i

Oddissfinkter sågs inom den första behandlingsveckan. Alla besvärförsvann vid utsättning av Truberzi

och symtomen förbättrades vanligtvis dagen därefter. Samtliga händelser av spasm i Oddissfinkter

uppkom hos patienter utan gallblåsa. Eluxadolin är således kontraindicerad hos den här populationen

samt hos dem med tidigare gallgångsbesvär (se avsnitt 4.2, 4.3 och 4.4). Uppkomsten av sådana

händelser hos patienter med intakta gallgångar kan inte uteslutas.

Pankreatit

Ytterligare fall av pankreatit som inte var förknippade med spasm i Oddissfinkter rapporterades i

kliniska studier. Av de 5 rapporterade fallen var 3 förknippade med kraftigt alkoholintag, 1 var

förknippat med gallslam och i ett fall avbröt patienten behandlingen med eluxadolin 2 veckor före

symtomdebut.

Allapankreasbesvär, oavsett om de var förknippade med spasm i Oddissfinkter eller inte, utvärderades

retrospektivt som lätta, vilket indikerar avsaknad av organsvikt och lokala eller systemiska

komplikationer. Alla pankreasbesvär försvann när lipas normaliserades vid utsättning av eluxadolin;

80 % (4/5) försvann inom 1 vecka efter utsättning av behandling (se avsnitt 4.4).

Äldre

Av 1 795 IBS-D-patienter som rekryterats till kliniska studier med eluxadolin och fick 75 mg eller

100 mg två gånger dagligen var 139 (7,7 %) minst 65 år, medan 15 (0,8 %) var minst 75 år.

Totalt sett sågs en ökning av biverkningsfrekvenser hos den äldre populationen jämfört med patienter

< 65 år som var jämförbara för alla behandlingsgrupper inklusive placebo.

Frekvensen av allvarliga biverkningar, gastrointestinala händelser och händelser som ledde till

behandlingsavbrott tenderade att vara lägre för dosen 75 mg jämfört med dosen 100 mg. Hos den här

populationen kan således dosen 75 mg två gånger dagligen användas (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V

4.9

Överdosering

Symtom

Orala supraterapeutiska engångsdoser av eluxadolin upp till 1 000 mg och intranasala engångsdoser

upp till 200 mg var förknippade med en högre incidens av biverkningar än en engångsdos på 100 mg,

särskilt gastrointestinala händelser och händelser i centrala nervsystemet. En överdosering av

eluxadolin kan leda till symtom som är en följd av en förstärkning av läkemedlets kända

farmakodynamiska effekter.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Behandling

I händelse av akut överdoseringen ska patienten övervakas noggrant och vid behov ges

standardiseradunderstödjande behandling. Magsköljning eller administrering av kol bör övervägas.

Med hänsyn tilleluxadolins verkningsmekanism påopioidreceptorerska administrering av en narkotisk

my-opioidantagonist som naloxon övervägas. Med tanke på naloxons korta halveringstid kan upprepad

administrering vara nödvändig. Vid administrering av naloxon ska patienterna övervakas noggrant för

återkomst av symtom på överdosering, vilket kan tyda på behov av upprepad naloxoninjektion.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: propulsionsdämpande medel, ATC-kod: A07DA06

Verkningsmekanism

Eluxadolin är en lokalt verkande, blandad my-opioidreceptor (μOR)-agonist och delta-opioidreceptor

(δOR)-antagonist. Eluxadolin är också en agonist vid kappa-opioidreceptorn (κOR).

Bindningsaffiniteten (Ki) för eluxadolin för human μOR och δOR är 1,8 nM respektive 430 nM.

Bindningsaffiniteten (Ki) för eluxadolin för human κOR har inte fastställts, men Ki för κORi lillhjärna

hos marsvin är 55 nM. Hos djur interagerar eluxadolin med opioidreceptorer i tarmen. Eluxadolin har

visat effekt för normalisering av mag-tarmpassage och defekation i flera modeller av stressinducerad

eller förändrad mag-tarmfunktionefter mag-tarminflammation hos djur. Eluxadolinhar mycket låg oral

biotillgänglighet och utövar inga detekterbara centralnervösa (CNS)-medierade effekter vid oral

administrering av effektiva doser till djur. Eluxadolin häver också svarpåhyperalgesi i en djurmodell

avakut kolitinducerad visceral smärta

Farmakodynamisk effekt

Eftersom biotillgängligheten är begränsad är eluxadolins farmakodynamiska aktivitet i huvudsak

baserad på en lokal effekt i mag-tarmsystemet. Som stöd för bristen på systemiska farmakodynamiska

effekter finns resultat från en studie av oral missbrukspotential hos rekreationellaopioidanvändare som

visade att orala doser upp till 1 000 mg inte ledde till signifikant pupillsammandragning eller

signifikant ”

drugliking

” (att tycka om läkemedlet). En studie av missbrukspotential med intranasala

doser av 100 mg och 200 mg eluxadolin resulterade i högre systemiska koncentrationer av eluxadolin

som ledde till förändringar av pupilldiameter men var förknippade med ”

drugdisliking

” (att inte tycka

om läkemedlet). Hos patienter med IBS-D sågs ingen signal på CNS-medierade biverkningar.

Tillsammans tyder dessa resultat på att patienter inte upplever några signifikanta effekter på centrala

nervsystemet eller biverkningar som överensstämmer med läkemedelsmissbruk vid användning av

läkemedlet enligt anvisning och vid terapeutiska doser.

Klinisk effekt och säkerhet

Effekten och säkerheten för eluxadolin hos IBS-D-patienter fastställdes i två randomiserade,

multinationella, dubbelblinda, placebokontrollerade multicenterstudier (studie 1 och 2). Totalt

1 282 patienter i studie 1 (IBS-3001) och 1 146 patienter i studie 2 (IBS-3002) rekryterades och fick

behandling med Truberzi 75 mg, Truberzi 100 mg eller placebo två gånger dagligen. Totalt setthade

patienterna en medelålder på 45 år (18-80 år och 10 % var minst 65 år eller äldre), 66 % var kvinnor,

86 % var vita, 12 % var svarta och 27 % var latinamerikaner.

Alla patienter uppfyllde Rome III-kriterierna för IBS och måste uppfylla följande kriterier:

genomsnittspoäng av

WorstAbdominal Pain

(WAP) under de senaste 24 timmarnapå > 3,0 på en

skala 0 till 10 under veckan före randomisering.

genomsnittspoäng för daglig avföringskonsistens (BSS,

Bristol Stool Score

) på ≥ 5,5 och minst

5 dagar med BSS-poäng ≥ 5 på en skala 1 till 7 under veckan före randomisering.

Genomsnittspoäng på globalasymtom > 2,0 på en skala 0-4 (0 motsvarar inga symtom, 1

motsvarar lätta symtom, 2 motsvarar måttliga symtom, 3 motsvarar svåra symtom och 4

motsvarar mycket svåra symtom) under veckan före randomisering.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Studiedesignen var identisk under de första 26 veckorna. Studie 1 (IBS-3001) fortsattedubbelblind i

ytterligare 26 veckor för långsiktig säkerhet (totalt 52 veckors behandling), följt av 2 veckors

uppföljning. Studie 2 (IBS-3002) inkluderade en 4 veckors enkelblind utsättningsperiod med placebo

efter att behandlingsperioden på 26 veckor var avslutad.

Effekten av eluxadolin bedömdes med hjälp av en total svarsanalys definierad som samtidig

förbättring av dagliga WAP-poäng med ≥ 30 % jämfört med veckogenomsnitt vid baseline, OCH en

minskning av BSS till < 5under minst 50 % av dagarna inom ett tidsintervall. Förbättringar i globala

symtom av IBS bedömdes baserat på en adekvatendpoint av lindring definierad som uppnådd adekvat

lindring av IBS-symtom under minst 50 % av veckorna, och på en globalendpoint av symtomsvar

definierat som en daglig bedömning av globala symtom avinga eller lätta under minst 50 % av

dagarna. Resultat för endpointsbaserades på patienternas elektroniska dagboksanteckningar.

Effektresultaten för ≥ 50 % av svarsdagarna (primärt sammansatt endpoint) under 6 månader visas i

tabell 2. I båda studierna var andelen patienter som svarade på den sammansattaendpointen på

Truberzi 100 mg två gånger dagligen statistiskt signifikant högre än för placebo.Andelen patienter som

svarade med adekvat lindring var statistiskt signifikant högre för Truberzi 100 mg två gånger dagligen

än för placebo under 6-månadersintervallet i båda studierna. Andelen patienter som svarade på globala

symtom var statistiskt signifikant högre för Truberzi 100 mg två gånger dagligen än för placebo under

6-månadersintervallet i studie 2 och numeriskt högre än för placebo i studie 1. Inga effektskillnader för

kön observerades.

Tabell 2: Effektresultat i randomiserade kliniska studier

Studie 1 (IBS-3001)

Studie 2 (IBS-3002)

Truberzi

100 mg

n=426

Truberzi

75 mg

n=427

Place

bo

n=427

Truberzi

100 mg

n=382

Truberzi

75 mg

n=381

Placeb

o

n=382

Sammansatt svar

Svarsfrekvenser

29 %

23 %

19 %

33 %

30 %

20 %

p-värden

< 0,001

0,112

< 0,001

0,001

Svar på buksmärta

Svarsfrekvenser

47 %

45 %

43 %

50 %

48 %

45 %

p-värden

0,355

0,852

0,148

0,448

Svar på BSS < 5

Svarsfrekvenser

34 %

28 %

24 %

40 %

34 %

24 %

p-värden

0,001

0,186

< 0,001

< 0,001

Svar på adekvat lindring

Svarsfrekvenser

49,5 %

45,7 %

40,0 %

53,7 %

52,8 %

43,7%

p-värden

0,005

0,097

0,006

0,013

Svar på globala symtom

Svarsfrekvenser

34,7 %

35,1 %

28,8 %

43,2 %

45,1 %

34,3 %

p-värden

0,063

0,048

0,012

0,002

För det dagliga sammansatta svaret började eluxadolin skilja sig från placebo kort efter insatt

behandling. Maximal effekt sågs vidvecka 4-6 och denna kvarstod under behandlingen. Dessutom var

andelen patienter som svarade på den sammansatta endpointen högreföreluxadolin vid varje

4-veckorsinterall för månad 1-6 än för placebo för båda doserna i båda fas 3-studierna, vilket visar att

effekt kvarstår vid kontinuerlig behandling med eluxadolin.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Behandling med eluxadolin ledde också till signifikanta förbättringar hos patienter vars

IBS-D-symtom inte var adekvat kontrollerade med loperamid före rekrytering.

När tröskelvärdet för svar på buksmärta ökade till ≥ 40 % eller ≥ 50 % förbättring från baseline på

värsta daglig buksmärta var andelen svarande på buksmärta 6 % till 7 % högre för eluxadolin 100 mg

två gånger dagligen jämfört med placebo, vilket var statistiskt signifikant (p ≤ 0,009) för

sammanslagna data (studie 1 och studie 2). Patienter som fick eluxadolin rapporterade också

signifikant färre tarmtömningaroch uppblåsthet i buken jämfört med placebo. Detta sågs genom

förändringar från baseline av dagliga poäng för tarmtömningar och uppblåsthetvid vecka 12 och 26.

Patienter som fick Truberzi rapporterade signifikant fler trängningsfria dagar för både ≥ 50 %

trängningsfria dagar samt ≥ 75 % trängningsfria dagar. Eluxadolin förbättrar också patienternas

livskvalitet, vilket har påvisats i förändring av baseline-poäng i frågeformuläret IBS-QOL vid

vecka 12 och 26. Under den enkelblinda utsättningsperioden på 4 veckor i studie 2 (IBS-3002) sågs

inga tecken på återkommande diarré eller buksmärta.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in resultat av kliniska studier för

Truberziför en eller flera grupper av den pediatriska populationen för IBS-D (information om

pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Eluxadolins systemiska exponering efter oral administrering är låg och överensstämmer med dess

lokala effekt i mag-tarmsystemet. Den aktiva substansen har linjär farmakokinetik utan ackumulering

vid upprepad dosering två gånger dagligen. Genomsnittlig halveringstid i plasma är 5 timmar med stor

variation mellan individer. Eluxadolin utsöndras huvudsakligenoförändrad via gallsystemetoch

njurarna har en minimal betydelse i elimineringen. Eluxadolin är ingen inducerare eller hämmare av de

viktigaste CYP-enzymerna, men eluxadolin har viss potential för den metabolismbaserade

inaktiveringen av CYP3A4. Det är ett substrat och en hämmare av upptagstransportören OATP1B1 i

levern och ett substrat för effluxtransportören MRP2 i levern. Nedsatt leverfunktion eller samtidig

administrering av ciklosporin leder till signifikanta ökningar av plasmakoncentrationer av eluxadolin.

Absorption

Den absoluta biotillgängligheten för eluxadolin har inte fastställts men uppskattas vara låg på grund av

begränsad absorption och första passage-effekt. Absorptionen av eluxadolin var snabb under

fasteförhållanden med ett medianvärde för T

på 2 timmar. Administreringen av eluxadolin med en

måltid med högt fettinnehåll minskade signifikant både C

(50 %) och AUC (60 %) utan någon

effekt på T

. Vid administrering av flera orala doser två gånger dagligen sågs ingen ackumulering av

den aktiva substansen.

Distribution

I en populationsfarmakokinetisk analys var den beräknade skenbara distributionsvolymen

föreluxadolin 27 100 l. Hos friska individer var eluxadolin måttligt (81 %) bundet till plasmaproteiner.

Metabolism

Eluxadolin utsöndras primärt i faeces, antingen som icke absorberad aktiv substans eller via

gallsystemet. Njurarna har minimal betydelse vid eliminering.

In vitro

-studier visade att eluxadolin var stabilt i humana hepatocyter, lever- och tarmmikrosomer, och

att den enda mindre och inaktiva metaboliten av eluxadolin som detekterades var

acylglukuronidmetaboliten (M11) som bildas genom glukuronidering av

metoxibensoesyrakomponenten. Efter en oral dos på 1 000 mg till manliga friska frivilliga

detekterades M11 i urin men inte i systemisk cirkulation.

Eluxadolin finns i huvudsak som (S,S)-diastereomer (> 99 %) och genomgår liten eller ingen

kiralomvandling

in vivo

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/CHMP/517539/2016

EMEA/H/C/004098

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Truberzi

eluxadolin

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Truberzi.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Truberzi ska användas.

Praktisk information om hur Truberzi ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Truberzi och vad används det för?

Truberzi är ett läkemedel som påverkar matsmältningssystemet. Det används för att behandla colon

irritabile med diarré (IBS-D) hos vuxna. Colon irritabile är en långvarig störning i tjocktarmen med

smärta och obehag i buken (magen), uppsvälldhet och förändrade avföringsvanor.

Truberzi innehåller den aktiva substansen eluxadolin.

Hur används Truberzi?

Truberzi är receptbelagt. Det finns som tabletter innehållande 75 mg och 100 mg eluxadolin.

Rekommenderad dos är 100 mg i samband med mat morgon och kväll. För patienter som får

besvärliga biverkningar kan dosen sänkas till 75 mg varje morgon och kväll.

Hur verkar Truberzi?

Eluxadolin, den aktiva substansen i Truberzi, är en opioidreceptoragonist. Detta innebär att den fäster

vid opioidreceptorer och verkar ungefär som kroppens naturliga opioider för att lugna ned

kontraktionsvågor längs tarmen. Detta gör att mat stannar kvar längre i tarmen, vilket ökar upptaget

av vätskor och på det sättet minskar diarré. Eftersom eluxadolin inte tas upp i blodet eller distribueras

i kroppen, är dess effekter till största delen begränsade till tarmen.

Medicinal product no longer authorised

Truberzi

EMA/CHMP/517539/2016

Sida 2/2

Vilken nytta med Truberzi har visats i studierna?

Truberzi utvärderades i två huvudstudier på mer än 2 400 patienter med colon irritabile med diarré. I

båda studierna jämfördes Truberzi med placebo (en verkningslös tablett) genom 26 veckors

behandling under vilka patienterna förde en dagbok över sina colon irritabile-symtom. Effektivitet

mättes som en förbättring med över 30 procent av buksmärta kombinerat med en avsaknad av mycket

lös avföring.

I den första studien visades effektivitet hos 29 procent (125 av 426) av patienterna som tog Truberzi

100 mg två gånger dagligen jämfört med 19 procent (81 av 427) av patienterna som tog placebo. I

den andra studien förbättrades symtomen hos 33 procent (125 av 382) av patienterna som tog

Truberzi 100 mg två gånger dagligen jämfört med 20 procent (77 av 382) av patienterna som tog

placebo.

Vilka är riskerna med Truberzi?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Truberzi (kan uppträda hos fler än 5 av 100 personer) är

förstoppning, illamående och buksmärta (magont). Allvarliga biverkningar inkluderar pankreatit

(inflammation i bukspottkörteln) och spasm i Oddis sfinkter (ett smärtsamt tillstånd där galla och

matsmältningssafter blockeras så att de inte kan flöda in i tarmen). En fullständig förteckning över

biverkningar som rapporterats för Truberzi finns i bipacksedeln.

Truberzi får inte ges till patienter med leversjukdomar, de som löper risk att få pankreatit (t.ex. de

som har haft problem med bukspottkörteln eller dricker för mycket alkohol), patienter vars gallblåsa

har opererats bort eller som har sjukdomar som påverkar utsöndringen av galla in i tarmen, och de

som har haft en allvarlig eller långvarig förstoppning eller blockerad tarm. Truberzi får inte ges till

patienter som behandlas med en klass av läkemedel som kallas starka OATP1B1-hämmare (t.ex.

ciklosporin, ett läkemedel som verkar på immunsystemet). En fullständig förteckning över restriktioner

finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Truberzi?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att nyttan med Truberzi är blygsam men att det finns ett

otillfredsställt behov av behandlingar för colon irritabile med diarré. Biverkningar begränsas främst till

matsmältningssystemet och är oftast lindriga. Kommittén fann därför att nyttan med Truberzi är större

än riskerna och rekommenderade att Truberzi skulle godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Truberzi?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska iaktta

för säker och effektiv användning av Truberzi har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Mer information om Truberzi

EPAR för Truberzi finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Truberzi finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Medicinal product no longer authorised

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen