Triumeq

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

09-07-2021

Aktiva substanser:
dolutegravir sodium, lamivudine, abacavir (as sulfate)
Tillgänglig från:
ViiV Healthcare B.V.
ATC-kod:
J05AR13
INN (International namn):
abacavir sulfate / dolutegravir sodium / lamivudine
Terapeutisk grupp:
Antivirala medel för systemiskt bruk,
Terapiområde:
HIV-infektioner
Terapeutiska indikationer:
Triumeq är indicerat för behandling av humana immunbristvirus (HIV) -infekterade vuxna och ungdomar över 12 år som väger minst 40 kg. Innan du inleder behandlingen med abakavir-innehållande produkter, screening för transport av HLA-B*5701-allelen ska utföras i alla HIV-infekterade patienten, oavsett ras. Abakavir ska inte användas till patienter med kända bärare av HLA-B*5701-allelen.
Produktsammanfattning:
Revision: 21
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002754
Tillstånd datum:
2014-08-31
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002754

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

14-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

14-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

14-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - danska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

14-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

14-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

14-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

14-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

14-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - franska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

14-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

14-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

14-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

14-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

14-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

14-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

14-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - polska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

14-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

14-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

14-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

14-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

14-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - finska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

14-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - norska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

09-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

09-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

14-08-2020

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg filmdragerade tabletter

dolutegravir/abakavir/lamivudin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Triumeq är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Triumeq

Hur du tar Triumeq

Eventuella biverkningar

Hur Triumeq ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Triumeq är och vad det används för

Triumeq är ett läkemedel som innehåller tre aktiva substanser som används för att behandla

hiv-infektion: abakavir, lamivudin och dolutegravir. Abakavir och lamivudin tillhör en grupp

antiretrovirala läkemedel som kallas

nukleosidanaloga omvänt transkriptashämmare (NRTI)

dolutegravir tillhör en grupp antiretrovirala läkemedel som kallas

integrashämmare (INI)

Triumeq används för att behandla

hiv-infektion (hiv = humant immunbristvirus)

hos vuxna och

barn över 12 års ålder som väger minst 40 kg.

Innan läkaren ordinerar Triumeq kommer du att få genomgå tester som visar om du har en viss typ av

gen som kallas HLA-B*5701. Bärare av HLA-B*5701-genen ska inte behandlas med Triumeq.

Patienter med denna gen löper större risk att utveckla en allvarlig överkänslighetsreaktion (allergisk

reaktion) om de använder Triumeq (se ”Överkänslighetsreaktioner” i avsnitt 4).

Triumeq botar inte hiv-infektionen, men det minskar mängden virus i kroppen och håller den på en

låg nivå. Det ökar också antalet CD4-celler i blodet. CD4-celler är en sorts vita blodkroppar som är

viktiga för kroppens förmåga att bekämpa infektioner.

Alla reagerar inte på behandlingen med Triumeq på samma sätt. Din läkare kommer att kontrollera hur

effektiv behandlingen är för dig.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Triumeq

Ta inte Triumeq:

om du är

allergisk (överkänslig)

mot dolutegravir, abakavir (eller något annat läkemedel som

innehåller abakavir) eller lamivudin, eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

Läs all information om överkänslighetsreaktioner i avsnitt 4 noga

om du tar ett annat läkemedel som heter

fampridin

(även kallat dalfampridin; som används

vid multipel skleros).

Om du tror att något av detta gäller dig ska du tala om det för din läkare.

Varningar och försiktighet

VIKTIGT – Överkänslighetsreaktioner

Triumeq innehåller abakavir och dolutegravir.

Båda dessa aktiva substanser kan orsaka en

allvarlig allergisk reaktion, en så kallad överkänslighetsreaktion. Du ska aldrig ta abakavir eller

läkemedel som innehåller abakavir igen om du haft en överkänslighetsreaktion: det kan bli

livshotande.

Du måste läsa all information under ”Överkänslighetsreaktioner” i textrutan i avsnitt 4 noga

På förpackningen med Triumeq finns ett

Varningskort

för att uppmärksamma dig och

vårdpersonalen om överkänslighet.

Ta loss detta kort och bär det alltid med dig.

Vissa personer som tar Triumeq eller andra kombinationsbehandlingar mot hiv löper större risk för

allvarliga biverkningar än andra. Du behöver känna till dessa extra risker:

om du har måttlig eller svår leversjukdom

om du tidigare har haft en

leversjukdom

, inklusive hepatit B eller C (om du har

hepatit B-infektion, ska du inte sluta ta Triumeq utan att ha rådfrågat läkare, eftersom hepatiten

kan komma tillbaka)

om du har njurbesvär.

Om något av detta gäller dig ska du tala med din läkare innan du tar Triumeq.

Du kan

behöva extra kontroller, däribland blodprover, medan du tar läkemedlet. Se avsnitt 4 för mer

information.

Överkänslighetsreaktioner mot abakavir

Även patienter som inte har genen HLA-B*5701 kan utveckla en

överkänslighetsreaktion

allvarlig allergisk reaktion).

Läs all information om överkänslighetsreaktioner i avsnitt 4 i denna bipacksedel noga.

Risk för hjärtattack

Möjligheten att abakavir ökar risken att drabbas av en hjärtattack kan inte uteslutas.

Tala om för din läkare

om du har hjärtbesvär, om du röker eller har andra sjukdomar som kan

öka risken för hjärtsjukdom, som högt blodtryck eller diabetes. Sluta inte att ta Triumeq såvida

inte läkaren råder dig till att göra det.

Var uppmärksam på viktiga symtom

En del personer som tar läkemedel mot hiv-infektion utvecklar andra tillstånd, som kan vara

allvarliga. Dessa är:

symtom på infektioner och inflammationer

ledsmärta, stelhet och skelettbesvär.

Du måste känna till vilka viktiga tecken och symtom du ska vara uppmärksam på medan du tar

Triumeq.

Läs informationen under ”Andra möjliga biverkningar av kombinationsbehandling

mot hiv” i avsnitt 4 i denna bipacksedel.

Skydda andra

Hiv-infektion sprids vid sexuell kontakt med någon som är smittad, eller genom överföring via smittat

blod (t.ex. om man använder samma injektionsnålar). Du kan fortfarande föra hiv-smitta vidare när du

tar det här läkemedlet, även om effektiv antiretroviral behandling minskar risken, så det är viktigt att

du tar ditt läkemedel exakt som din läkare sagt till dig. Diskutera med din läkare om nödvändiga

åtgärder för att undvika att smitta andra.

Barn

Detta läkemedel får inte ges till barn under 12 års ålder. Användning av Triumeq till barn under 12 år

har ännu inte studerats.

Andra läkemedel och Triumeq

Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Ta inte Triumeq tillsammans med följande läkemedel:

fampridin (även kallat dalfampridin), som används för att behandla

multipel skleros

En del läkemedel kan påverka hur Triumeq verkar, eller öka risken att få biverkningar. Triumeq kan

också påverka hur vissa andra läkemedel verkar.

Tala om för din läkare

om du tar något läkemedel

i följande lista

metformin, för behandling av

diabetes

så kallade

antacida

(syraneutraliserande), läkemedel mot

matsmältningsbesvär

halsbränna

Ta inte antacida

under 6 timmar innan du ska ta Triumeq, eller under de

närmaste 2 timmarna efter att du tagit Triumeq (

se även avsnitt 3

kosttillskott eller multivitaminer innehållande kalcium, järn eller magnesium.

Om du tar

Triumeq med föda

kan du ta kosttillskott eller multivitaminer innehållande kalcium, järn

eller magnesium samtidigt med Triumeq.

Om du inte tar Triumeq med föda ska du inte ta

kosttillskott eller multivitaminer innehållande kalcium, järn eller magnesium

inom

6 timmar innan du ska ta Triumeq, eller under de närmaste 2 timmarna efter att du tagit

Triumeq (se också avsnitt 3).

emtricitabin, etravirin, efavirenz, nevirapin eller tipranavir/ritonavir, för behandling av

hiv-infektion

läkemedel (vanligen vätskor) innehållande sorbitol och andra sockeralkoholer (som xylitol,

mannitol, laktitol och maltitol), om de tas regelbundet

andra läkemedel som innehåller lamivudin för behandling av

hiv-infektion

eller

hepatit B-infektion

kladribin, används för behandling av

hårcellsleukemi

rifampicin, för behandling av tuberkulos (tbc) och andra

bakterieinfektioner

trimetoprim/sulfametoxazol, ett antibiotikum för behandling av

bakterieinfektioner

fenytoin och fenobarbital, för behandling av

epilepsi

oxkarbamazepin och karbamazepin, för behandling av

epilepsi

bipolär sjukdom

johannesört

Hypericum perforatum

), ett växtbaserat läkemedel mot

lätt nedstämdhet

lindrig oro

metadon

, används som

heroinsubstitut

Abakavir ökar hastigheten med vilken metadon

försvinner från kroppen. Om du tar metadon, kommer du att kontrolleras med avseende på

utsättningssymtom. Metadondosen kan behöva ändras.

riociguat

, för behandling av

högt blodtryck i blodkärlen

(lungartärerna) som transporterar

blod från hjärtat till lungorna. Din läkare kan behöva sänka din riociguat-dos eftersom

abakavir kan öka riociguat-nivåerna i blodet.

Tala om för läkare eller apotekspersonal

om du tar något av dessa läkemedel. Läkaren

kanske bestämmer att dosen måste ändras eller att du behöver gå på fler kontroller.

Graviditet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn:

Tala med din läkare

om risker och fördelar med att ta Triumeq.

Att ta Triumeq vid tiden för befruktningen eller under de sex första veckorna av graviditeten kan öka

risken för en typ av missbildning som kallas neuralrörsdefekt, t.ex. ryggmärgsbråck (missbildad

ryggmärg).

Om det skulle kunna hända att du blir gravid medan du får Triumeq:

Tala med din läkare

och diskutera huruvida du behöver använda preventivmedel,

exempelvis kondom eller p-piller.

Tala omedelbart om för läkaren om du blir gravid eller planerar att bli gravid. Din läkare kommer att

se över din behandling. Sluta inte ta Triumeq utan att rådgöra med din läkare eftersom detta kan skada

dig och ditt ofödda barn.

Amning

Det rekommenderas att kvinnor som är hiv-positiva inte ammar

eftersom hiv-infektionen kan

överföras till barnet via bröstmjölken.

En liten mängd av innehållsämnena i Triumeq kan också gå över i bröstmjölken.

Om du ammar eller funderar på att börja amma:

Tala med din läkare omgående.

Körförmåga och användning av maskiner

Triumeq kan göra dig yr

och ha andra biverkningar som minskar din uppmärksamhet.

Kör inte fordon och använd inte maskiner

om du inte är säker på att din uppmärksamhet

inte påverkats.

Viktig information om innehållet i Triumeq-tabletter.

Det här läkemedlet innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar Triumeq

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Den vanliga dosen är en tablett en gång dagligen

Svälj tabletten med någon vätska. Triumeq kan tas med eller utan mat.

Användning för barn och ungdomar

Barn och ungdomar mellan 12 och 17 år som väger minst 40 kg kan ta vuxendosen, dvs. en tablett en

gång dagligen.

Ta inte antacida

inom 6 timmar innan du ska ta Triumeq, eller under de närmaste 2 timmarna efter

att du tagit Triumeq.

Andra syraneutraliserande läkemedel såsom ranitidin och omeprazol kan tas

samtidigt som Triumeq.

Tala med din läkare för att få mer information om syraneutraliserande läkemedel

tillsammans med Triumeq.

Om du tar Triumeq med föda, kan du ta kosttillskott eller multivitaminer innehållande

kalcium, järn eller magnesium

samtidigt med Triumeq.

Om du inte tar Triumeq med föda

ska du

inte ta kosttillskott eller multivitaminer innehållande kalcium, järn eller magnesium

inom 6 timmar

innan du ska ta Triumeq, eller under de närmaste 2 timmarna efter att du tagit Triumeq.

Tala med din läkare för att få mer råd om hur du tar kosttillskott eller multivitaminer

innehållande kalcium, järn eller magnesium tillsammans med Triumeq.

Om du har tagit för stor mängd av Triumeq

Om du tar för många Triumeq-tabletter ska du

kontakta läkare eller apotekspersonal för att få råd

Visa dem om möjligt Triumeq-förpackningen.

Om du har glömt att ta Triumeq

Om du har glömt en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är dags för nästa dos inom

4 timmar ska du dock hoppa över den dos du missat och ta nästa dos vid vanlig tid. Fortsätt sedan med

din behandling som tidigare.

Ta inte dubbel dos

för att kompensera för glömd dos.

Om du har slutat att ta Triumeq

Om du har slutat att ta Triumeq av något skäl – särskilt om orsaken är att du tror att du har en

biverkning eller på grund av att du har en annan sjukdom:

Tala med din läkare innan du börjar ta läkemedlet igen

. Läkaren kommer att undersöka om

dina symtom berodde på en överkänslighetsreaktion. Om läkaren tror att det finns ett samband

mellan dina symtom och en överkänslighetsreaktion,

kommer du att bli tillsagd att aldrig mer

ta Triumeq eller något annat läkemedel som innehåller abakavir eller dolutegravir

. Det är

viktigt att du följer detta råd.

Om din läkare råder dig att börja ta Triumeq igen, kan du bli tillsagd att ta de första doserna på en

plats där du har omedelbar tillgång till medicinsk vård om det skulle behövas.

4.

Eventuella biverkningar

Under hiv-behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma.

Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland

finnas ett samband med hiv-läkemedlen. Läkaren kommer att utföra tester för att hitta sådana

förändringar.

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

När du behandlas för hiv kan det vara svårt att avgöra om ett symtom är en biverkning av Triumeq

eller andra läkemedel som du tar, eller om det beror på själva hiv-infektionen.

Därför är det mycket

viktigt att du talar med din läkare om din hälsa skulle förändras på något sätt

Abakavir kan orsaka en överkänslighetsreaktion (en allvarlig allergisk reaktion), speciellt hos

personer som har en särskild typ av gen som kallas HLA-B*5701. Även patienter som inte har

genen HLA-B*5701 kan utveckla

en överkänslighetsreaktion

som beskrivs i den här

bipacksedeln under rubriken ”Överkänslighetsreaktioner”.

Det är mycket viktigt att du läser och

förstår informationen om denna allvarliga reaktion

Utöver de biverkningar som nämns nedan för Triumeq

, kan andra tillstånd utvecklas under

kombinationsbehandling mot hiv.

Det är viktigt att du läser informationen i detta avsnitt under ”Andra möjliga biverkningar vid

kombinationsbehandling mot hiv”.

Överkänslighetsreaktioner

Triumeq innehåller abakavir och dolutegravir.

Båda dessa aktiva substanser kan orsaka en allvarlig

allergisk reaktion, en så kallad överkänslighetsreaktion.

Sådana överkänslighetsreaktioner är vanligare bland människor som tar läkemedel som innehåller

abakavir.

Vem får dessa reaktioner?

Alla som tar Triumeq kan utveckla en överkänslighetsreaktion, som kan bli livshotande om de

fortsätter att ta Triumeq.

Du löper större risk att utveckla denna reaktion om du har en gen som kallas HLA-B*5701 (men du

kan få en reaktion även om du inte har denna gen). Du bör ha testats för denna gen innan du

ordinerades Triumeq. Om du vet att du har denna gen, ska du berätta det för läkaren.

Vilka är symtomen?

De vanligaste symtomen är:

feber

(hög kroppstemperatur) och

hudutslag

Andra vanliga symtom är:

illamående

, kräkningar, diarré, buk-(mag-)smärtor, uttalad trötthet.

Andra symtom är:

smärta i leder eller muskler, svullen hals, andfåddhet, halsont, hosta, tillfällig

huvudvärk,

inflammation i ögat (konjunktivit), sår i munnen, lågt blodtryck, stickningar och

domningar i händer och fötter.

När kommer dessa reaktioner?

Överkänslighetsreaktioner kan komma när som helst under behandling med Triumeq, men är troligare

under de första 6 behandlingsveckorna.

Kontakta omedelbart din läkare:

1

om du får hudutslag ELLER

2

om du får symtom från minst 2 av följande grupper:

-

feber

-

andfåddhet, halsont eller hosta

-

illamående eller kräkningar, diarré eller buksmärta

-

uttalad trötthet eller värk och smärta eller allmän sjukdomskänsla.

Din läkare kan råda dig att sluta ta Triumeq.

Om du har slutat att ta Triumeq

Om du har slutat att ta Triumeq på grund av en överkänslighetsreaktion,

får du ALDRIG MER ta

Triumeq, eller något annat läkemedel som innehåller abakavir

Om du gör det kan du inom några

timmar få ett farligt lågt blodtryck, vilket kan leda till döden.

Du ska inte heller någonsin ta något

läkemedel som innehåller dolutegravir.

Om du har slutat att ta Triumeq av något skäl – särskilt om orsaken är att du tror att du har en

biverkning eller på grund av annan sjukdom:

Tala med din läkare innan du börjar ta läkemedlet igen.

Läkaren kommer att undersöka om dina

symtom berodde på en överkänslighetsreaktion. Om läkaren tror att det finns ett samband

, kommer

du att bli tillsagd att aldrig mer ta Triumeq eller något annat läkemedel som innehåller

abakavir

Du kan också bli tillsagd att aldrig mer ta något annat läkemedel som innehåller

dolutegravir. Det är viktigt att du följer detta råd.

Ibland har överkänslighetsreaktioner utvecklats hos personer som börjat om med ett

abakavirinnehållande läkemedel, men som endast hade ett av symtomen på Varningskortet innan de

slutade att ta det.

I mycket sällsynta fall har patienter som tidigare tagit läkemedel innehållandes abakavir och som inte

haft några symtom på överkänslighet utvecklat en överkänslighetsreaktion när de börjar ta dessa

läkemedel igen.

Om din läkare råder dig att börja ta Triumeq igen, kan du bli tillsagd att ta de första doserna på en

plats där du har omedelbar tillgång till medicinsk vård om det skulle behövas.

Om du är överkänslig mot Triumeq, ska du lämna tillbaka alla Triumeq-tabletter som du har kvar så

att de omhändertas på ett säkert sätt. Rådfråga läkare eller apotekspersonal.

På förpackningen med Triumeq finns ett

Varningskort

för att uppmärksamma dig och

vårdpersonalen om överkänslighet.

Ta loss detta kort och bär det alltid med dig

Mycket vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos

fler än 1 av 10 personer

huvudvärk

diarré

illamående

sömnsvårigheter (

insomni

brist på ork (

kraftlöshet

Vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos

upp till 1 av 10 personer

överkänslighetsreaktion (

se ”Överkänslighetsreaktioner” tidigare i detta avsnitt

aptitlöshet

hudutslag

klåda (

pruritus

kräkningar

magsmärta

magbesvär

matsmältningsbesvär

väderspänning (

flatulens

yrsel

onormala drömmar

mardrömmar

depression (känsla av djup nedstämdhet och värdelöshet)

trötthet

dåsighet

feber (

hög kroppstemperatur

hosta

irriterad eller rinnande näsa

håravfall

smärta och obehag i muskler

ledsmärta

svaghetskänsla

allmän sjukdomskänsla.

Vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprover är:

förhöjda leverenzymvärden.

Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos

upp till 1 av 100 personer

inflammation i levern (

hepatit

självmordstankar och självmordsbeteende (framförallt hos patienter som tidigare haft

depression eller psykiska problem).

Mindre vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprover är:

minskat antal celler som deltar i blodets koagulation (

trombocytopeni

lågt antal röda blodkroppar (

anemi

) eller litet antal vita blodkroppar (

neutropeni

ökad halt av socker (glukos) i blodet

ökad halt av triglycerider (typ av fett) i blodet.

Sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till

1 av 1 000 personer

inflammation i bukspottkörteln (

pankreatit

nedbrytning av muskelvävnad

leversvikt (tecken på detta kan vara att hud och ögonvitor gulnar, eller ovanligt mörk urin).

Sällsynta biverkningar som kan visa sig i blodprover är:

förhöjda bilirubin-nivåer (ett test av leverfunktionen) i ditt blod

förhöjd halt av ett enzym som kallas

amylas.

Mycket sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till

1 av 10 000 personer

domningar och stickningar i huden

svaghetskänsla i armar och ben

hudutslag, som kan bilda blåsor och se ut som små måltavlor (mörk fläck i mitten av ett ljusare

område omgivet av en mörk ring) (

erythema multiforme

ett utbrett hudutslag med blåsor och fjällande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och

könsorganen (

Stevens-Johnsons syndrom

) och en allvarligare form som orsakar hudfjällning på

mer än 30 % av kroppsytan (

toxisk epidermal nekrolys

laktacidos (överskott av mjölksyra i blodet)

Mycket sällsynta biverkningar som kan visa sig i blodprover är:

oförmåga hos benmärgen att bilda nya röda blodkroppar (

ren erytrocytaplasi

Om du får biverkningar

Tala med din läkare

. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv

Kombinationsbehandling som Triumeq kan göra att andra tillstånd utvecklas under hiv-behandlingen.

Symtom på infektioner och inflammationer

Personer med avancerad hiv-infektion (aids) har ett svagt immunsystem och risken är större att de får

allvarliga infektioner (

opportunistiska infektioner

). Sådana infektioner kan ha varit ”tysta” och inte

upptäckts av det svaga immunsystemet före behandlingen börjat. När behandlingen startat blir

immunsystemet starkare och kan bekämpa infektionerna, vilket kan orsaka infektions- eller

inflammationssymtom. Symtomen inkluderar vanligtvis

feber

samt något av följande:

huvudvärk

magknip

andningssvårigheter.

I sällsynta fall, då immunsystemet blir starkare, kan det också angripa frisk kroppsvävnad

autoimmuna sjukdomar

). Symtomen på autoimmuna sjukdomar kan utvecklas flera månader efter att

du börjat ta läkemedel mot din hiv-infektion. Symtomen kan omfatta:

hjärtklappning (snabba eller oregelbundna hjärtslag) eller darrningar

hyperaktivitet (överdriven rastlöshet och överdrivna rörelser)

svaghet som börjar i händer och fötter och förflyttar sig uppåt mot bålen.

Om du får symtom på en infektion och inflammation

eller om du märker några av symtomen som

nämns ovan:

Tala omedelbart om det för din läkare

. Ta inte andra läkemedel mot infektionen utan att

läkaren har rekommenderat det.

Ledsmärta, stelhet och skelettbesvär

Vissa personer som tar kombinationsbehandling mot hiv drabbas av ett tillstånd som kallas

osteonekros

. Osteonekros innebär att delar av skelettvävnaden dör eftersom blodförsörjningen till

skelettet minskar. Risken att drabbas av detta ökar om:

kombinationsbehandlingen har pågått länge

antiinflammatoriska läkemedel som kallas kortikosteroider tas samtidigt

man dricker alkohol

immunsystemet är mycket svagt

man är överviktig.

Tecken på osteonekros är:

stelhet i lederna

värk och smärta (särskilt i höfter, knän eller skuldror)

svårigheter att röra sig.

Om du får något av dessa symtom:

Tala om det för din läkare

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg dolutegravir (som natrium), 600 mg abakavir (som sulfat)

och 300 mg lamivudin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett)

Lila, bikonvexa, filmdragerade, ovala tabletter, cirka 22 x 11 mm, präglade med ”572 Tri” på ena

sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Triumeq är avsett för behandling av humant immunbristvirus (hiv) hos vuxna och ungdomar över

12 år som väger mer än 40 kg (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Innan behandling med abakavirinnehållande läkemedel påbörjas, ska screening för HLA-B*5701-

allelen utföras för samtliga hiv-infekterade patienter, oavsett etniskt ursprung (se avsnitt 4.4).

Abakavir ska inte användas till patienter som man vet bär på HLA-B*5701-allelen.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling ska förskrivas av läkare med erfarenhet av behandling av hiv-infektion.

Dosering

Vuxna och ungdomar (som väger minst 40 kg)

Rekommenderad dos av Triumeq till vuxna och ungdomar är en tablett en gång dagligen.

Triumeq ska inte ges till vuxna eller ungdomar som väger under 40 kg eftersom det är en tablett med

fast dos som inte kan minskas.

Det finns separata preparat med dolutegravir, abakavir och lamivudin tillgängliga i den händelse att

utsättning eller dosjustering av någon av de aktiva substanserna är indicerad. I dessa fall ska läkaren

tillgå produktinformationen för de enskilda läkemedlen.

När en dosjustering är indicerad på grund av läkemedelsinteraktioner (t.ex. rifampicin, karbamazepin,

oxkarbazepin, fenytoin, fenobarbital, johannesört, etravirin (utan boostade proteashämmare),

efavirenz, nevirapin eller tipranavir/ritonavir) (se avsnitt 4.4 och 4.5) är ett separat preparat med

dolutegravir tillämpligt.

Glömda doser

Om patienten glömmer att ta en dos Triumeq, ska den tas så snart som möjligt, om det inte är dags för

nästa dos inom 4 timmar. Om nästa dos ska tas inom 4 timmar ska patienten inte ta den missade dosen

utan fortsätta enligt det vanliga doseringsschemat.

Äldre

Det finns begränsad mängd data om användning av dolutegravir, abakavir och lamivudin hos patienter

från 65 års ålder. Det finns inga belägg för att äldre patienter behöver en annan dos än yngre vuxna

patienter (se avsnitt 5.2). Särskild försiktighet tillråds i denna åldersgrupp på grund av åldersrelaterade

förändringar som nedsatt njurfunktion och förändringar av hematologiska parametrar.

Nedsatt njurfunktion

Triumeq rekommenderas inte för användning till patienter med kreatininclearance < 50 ml/min (se

avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Abakavir metaboliseras huvudsakligen via levern. Kliniska data saknas för patienter med måttlig eller

kraftig leverfunktionsnedsättning, därför rekommenderas inte användning av abakavir såvida inte

detta bedömts som nödvändigt. Hos patienter med lätt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh score 5-6)

krävs noggrann uppföljning, inklusive övervakning av plasmakoncentrationen av abakavir om möjligt

(se avsnitt 4.4 och 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Triumeq för barn under 12 års ålder har ännu inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Administreringssätt

Peroral användning

Triumeq kan tas med eller utan föda (se avsnitt 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1. Se

avsnitt 4.4 och 4.8.

Samtidig administrering med läkemedel som har ett smalt terapeutiskt fönster och som är substrat för

organisk katjontransportör 2 (OCT2), vilket inkluderar, men är inte begränsat till, fampridin (även

kallat dalfampridin, se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Överföring av hiv

Effektiv virussuppression med antiretroviral behandling har visat sig betydligt minska risken för

sexuellt överförd smitta, men en kvarstående risk kan inte uteslutas. Försiktighetsåtgärder för att

förhindra överföring ska vidtas i enlighet med nationella riktlinjer.

Överkänslighetsreaktioner (se även avsnitt 4.8)

Både abakavir och dolutegravir är förenade med en risk för överkänslighetsreaktioner (se avsnitt 4.8)

med vissa gemensamma särdrag, som feber och/eller hudutslag tillsammans med andra symtom som

tyder på engagemang av flera organ. Kliniskt går det inte att fastställa huruvida en

överkänslighetsreaktion med Triumeq beror på abakavir eller dolutegravir. Överkänslighetsreaktioner

har observerats oftare med abakavir, och några har varit livshotande, i sällsynta fall dödliga, när de

inte har behandlats på rätt sätt. Risken i samband med överkänslighetsreaktioner mot abakavir är

större för patienter med positivt test för HLA-B*5701-allelen, men även ett fåtal patienter utan denna

allel har utvecklat sådan överkänslighetsreaktion.

Därför ska nedanstående alltid följas:

- HLA-B * 5701-status måste alltid dokumenteras innan behandling påbörjas.

- Triumeq får aldrig sättas in på patienter med en positiv HLA-B * 5701-status, och inte heller till

patienter med negativ HLA-B * 5701-status, vilka haft en misstänkt abakavir-överkänslighetsreaktion

på tidigare abakavir-innehållande behandling.

- Vid misstanke om en överkänslighetsreaktion, även i frånvaro av HLA-B*5701-allelen,

måste

därför Triumeq sättas ut omedelbart.

Dröjsmål med att avbryta behandlingen med Triumeq efter

att överkänslighet har påvisats kan leda till en livshotande reaktion. Klinisk status ska kontrolleras,

däribland leveraminotransferaser och bilirubin.

- Om behandlingen med Triumeq avslutas på grund av misstänkt överkänslighetsreaktion så får

Triumeq eller andra läkemedel som innehåller abakavir eller dolutegravir aldrig sättas in på

nytt.

- Om behandling med abakvir-innehållande produkter åter sätts in efter en misstänkt

överkänslighetsreaktion med abakavir återkommer symtomen snabbt, oftast inom några få timmar.

Denna återkommande reaktion är vanligtvis svårare än den initiala och kan inkludera livshotande

hypotension och leda till att patienten avlider.

- För att undvika en återexponering för abakavir och dolutegravir, ska patienter som haft en

överkänslighetsreaktion uppmanas att återlämna resterande Triumeq tabletter till apoteket.

Klinisk beskrivning av överkänslighetsreaktioner

Överkänslighetsreaktioner har rapporterats hos < 1 % av patienterna behandlade med dolutegravir i

kliniska studier och karakteriserades av hudutslag, konstitutionella symtom och ibland

organdysfunktion, däribland allvarliga leverreaktioner.

Överkänslighetsreaktioner mot abakavir har karakteriserats väl under kliniska studier och efter

marknadsintroduktion. Symtom uppträdde vanligen inom de första sex veckorna (mediantid till debut:

11 dagar) från behandlingsstart med abakavir,

men dessa reaktioner kan förekomma när som helst

under behandling.

Nästan alla överkänslighetsreaktioner mot abakavir inkluderar feber och/eller hudutslag som en del av

syndromet. Andra tecken och symtom som har observerats som en del av överkänslighetsreaktioner

mot abakavir beskrivs ingående i avsnitt 4.8 (

Beskrivning av ett urval biverkningar

), däribland

respiratoriska och gastrointestinala symtom, som

kan leda till att en överkänslighetsreaktion

feldiagnostiseras som en andningssjukdom (lunginflammation, bronkit, faryngit) eller

gastroenterit

Symtomen på överkänslighetsreaktionen förvärras vid fortsatt behandling och kan bli

livshotande. Dessa symtom försvinner vanligen efter att abakavir har satts ut.

I sällsynta fall har patienter som avbrutit behandling med abakavir av andra anledningar än symtom

på överkänslighetsreaktioner också upplevt livshotande reaktioner inom timmar efter att abakvir-

behandling åter satts in (se avsnitt 4.8 Beskrivning av ett urval biverkningar). Omstart av abakavir hos

dessa patienter måste göras i en miljö där sjukvårdsresurser finns snabbt tillgängliga.

Vikt och metabola parametrar

Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan förekomma under antiretroviral

behandling. Sådana förändringar kan delvis ha samband med sjukdomskontroll och livsstil. Vad gäller

lipider finns det i vissa fall belägg för en behandlingseffekt medan det inte finns några starka belägg

för ett samband mellan viktökning och någon viss behandling. Beträffande övervakning av lipider och

glukos i blodet hänvisas till etablerade behandlingsriktlinjer för hiv. Lipidrubbningar ska hanteras på

ett kliniskt lämpligt sätt.

Leversjukdom

Säkerhet och effekt för Triumeq har inte fastställts hos patienter med betydande underliggande

leversjukdomar. Triumeq rekommenderas inte till patienter med måttligt till allvarligt nedsatt

leverfunktion (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Patienter med nedsatt leverfunktion före behandling, inklusive kronisk aktiv hepatit, har en ökad

frekvens av leverfunktionsavvikelser under antiretroviral kombinationsbehandling och ska

kontrolleras enligt klinisk praxis. Vid tecken på försämring av leversjukdomen hos sådana patienter

måste uppehåll eller utsättning av behandlingen övervägas.

Patienter med kronisk hepatit B eller C

Patienter med kronisk hepatit B eller C som behandlas med antiretroviral kombinationsterapi löper en

ökad risk för allvarliga och potentiellt dödliga leverbiverkningar. Vid samtidig antiviral behandling av

hepatit B eller C, hänvisas också till aktuell produktinformation för dessa läkemedel.

Triumeq innehåller lamivudin, som är aktivt mot hepatit B. Abakavir och dolutegravir saknar sådan

aktivitet. Monoterapi med lamivudin anses generellt inte som en adekvat behandling mot hepatit B,

eftersom risken för utveckling av hepatit B-resistens är hög. Om Triumeq används till patienter med

samtidig hepatit B-infektion, krävs därför vanligen ytterligare ett antiviralt medel.

Behandlingsriktlinjer ska beaktas.

Om Triumeq sätts ut hos patienter med samtidig hepatit B-infektion, rekommenderas regelbunden

kontroll av både leverfunktionsvärden och markörer för HBV-replikation, eftersom utsättning av

lamivudin kan leda till en akut försämring av hepatit.

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hiv-infekterade patienter med allvarlig immunbrist när behandling med antiretroviral

kombinationsterapi (CART) sätts in, kan en inflammatorisk reaktion mot asymtomatiska eller

kvarvarande opportunistiska patogener uppkomma och orsaka allvarliga kliniska tillstånd eller

förvärrade symtom. Sådana reaktioner har vanligen observerats under de första veckorna/månaderna

efter insättande av CART. Relevanta exempel är cytomegalovirusretinit, generaliserade och/eller

fokala mykobakteriella infektioner samt

Pneumocystis jirovecii

-pneumoni (ofta kallad PCP). Alla

inflammationssymtom ska utredas och behandling sättas in vid behov. Autoimmuna sjukdomar (t.ex.

Graves sjukdom och autoimmun hepatit) har också rapporterats vid immunreaktivering, dock varierar

den rapporterade tiden till debut och dessa händelser kan inträffa flera månader efter behandlingsstart.

Förhöjda levervärden som överensstämmer med immunreaktiveringssyndrom observerades hos vissa

patienter med samtidig hepatit B- och/eller C-infektion när dolutegravirbehandlingen sattes in.

Kontroller av levervärden rekommenderas hos patienter med samtidig hepatit B- och/eller C-infektion

(se ”Patienter med kronisk hepatit B eller C” ovan i detta avsnitt och se även avsnitt 4.8).

Mitokondriell dysfunktion efter exponering

in utero

Nukleos(t)idanaloger kan i varierande grad påverka mitokondriell funktion, vilket är mest uttalat med

stavudin, didanosin och zidovudin. Man har rapporterat mitokondriell dysfunktion hos hiv-negativa

spädbarn som exponerats för nukleosidanaloger

in utero

och/eller postnatalt; dessa har främst avsett

behandling med regimer innehållande zidovudin. De väsentligaste biverkningarna som rapporterats är

hematologiska rubbningar (anemi, neutropeni) och metabola rubbningar (hyperlaktatemi,

hyperlipasemi). Dessa biverkningar har ofta varit övergående. Några sent uppträdande neurologiska

rubbningar med sen debut har rapporterats som sällsynta (ökad muskelspänning, konvulsioner,

onormalt beteende). Huruvida de neurologiska rubbningarna är övergående eller kvarstående är för

närvarande okänt. Dessa fynd ska övervägas för alla barn som exponeras

in utero

för nukleosid- och

nukleotidanaloger och som uppvisar allvarliga kliniska fynd av okänd etiologi, i synnerhet

neurologiska fynd. Dessa fynd påverkar inte aktuella nationella rekommendationer avseende

antiretroviral behandling till gravida kvinnor för att förhindra vertikal överföring av hiv.

Hjärtinfarkt

Observationsstudier har visat på en koppling mellan hjärtinfarkt och användning av abakavir. Dessa

studier utfördes främst på patienter som behandlats med antiretrovirala medel. Data från kliniska

studier visade ett begränsat antal fall av hjärtinfarkt och kunde inte utesluta en liten ökad risk.

Tillgängliga data från observationskohorter och från randomiserade studier har varit delvis

motstridiga och kan varken bekräfta eller utesluta ett orsakssamband mellan abakavirbehandling och

risken för hjärtinfarkt. Det finns idag ingen fastställd biologisk mekanism som skulle kunna förklara

en potentiell riskökning. Vid förskrivning av Triumeq ska åtgärder vidtas för att minimera alla

påverkbara riskfaktorer (t.ex. rökning, hypertoni och hyperlipidemi).

Osteonekros

Även om etiologin anses vara multifaktoriell (vilket inkluderar kortikosteroidanvändning,

bisfosfonater, alkoholkonsumtion, grav immunsuppression, högre BMI) har fall av osteonekros

rapporterats, i synnerhet hos patienter med avancerad hiv-sjukdom och/eller långvarig exponering för

CART. Patienterna ska rekommenderas att söka vård om de får ledvärk eller ledsmärtor, stela leder

eller svårigheter att röra sig.

Opportunistiska infektioner

Patienterna ska informeras om att Triumeq och annan antiretroviral behandling inte botar hiv-

infektionen och att de fortfarande kan drabbas av opportunistiska infektioner och andra

komplikationer av hiv-infektionen. Patienterna ska därför stå under noggrann klinisk kontroll av

läkare med erfarenhet av behandling av dessa hiv-associerade sjukdomar.

Läkemedelsresistens

Eftersom den rekommenderade dosen dolutegravir är 50 mg två gånger dagligen för patienter med

resistens mot integrashämmare, rekommenderas inte Triumeq för patienter med resistens för

integrashämmare.

Läkemedelsinteraktioner

Den rekommenderade dosen av dolutegravir är 50 mg två gånger dagligen vid samtidig administrering

av rifampicin, karbamazepin, oxkarbazepin, fenytoin, fenobarbital, johannesört, etravirin (utan

boostade proteashämmare), efavirenz, nevirapin eller tipranavir/ritonavir (se avsnitt 4.5).

Triumeq ska inte administreras samtidigt med antacida som innehåller flervärda katjoner. Triumeq bör

ges 2 timmar före eller 6 timmar efter sådana läkemedel (se avsnitt 4.5).

Vid intag med föda kan Triumeq tas samtidigt med kosttillskott eller multivitaminer som innehåller

kalcium, järn eller magnesium. Om Triumeq tas under fasta rekommenderas att kosttillskott eller

multivitaminer som innehåller kalcium, järn eller magnesium tas 2 timmar efter eller 6 timmar före

intag av Triumeq (se avsnitt 4.5).

Dolutegravir ökade koncentrationen av metformin. Dosjustering av metformin ska övervägas vid

insättning och utsättning av samtidig administrering av dolutegravir och metformin, för att bevara

glykemisk kontroll (se avsnitt 4.5).

Metformin elimineras renalt och det är därför viktigt att

kontrollera njurfunktionen vid samtidig administrering av dolutegravir. Denna kombination kan öka

risken för laktacidos hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (stadium 3a kreatininclearance

[CrCl] 45-59 ml/min) och ett försiktigt förhållningssätt rekommenderas. Sänkning av metformindosen

bör allvarligt övervägas.

Kombinationen lamivudin och kladribin rekommenderas inte (se avsnitt 4.5).

Triumeq ska inte tas tillsammans med några andra läkemedel som innehåller dolutegravir, abakavir,

lamivudin eller emtricitabin, utom när en dosjustering av dolutegravir är indicerad på grund av

läkemedelsinteraktioner (se avsnitt 4.5).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Triumeq innehåller dolutegravir, abakavir och lamivudin, och alla interaktioner som har identifierats

för dessa enskilda substanser är därför relevanta för Triumeq. Inga kliniskt signifikanta

läkemedelsinteraktioner förväntas mellan dolutegravir, abakavir och lamivudin.

Effekt av andra läkemedel på dolutegravirs, abakavirs och lamivudins farmakokinetik

Dolutegravir elimineras främst genom metabolism via uridin-difosfat-glukuronosyltransferas

(UGT)1A1. Dolutegravir är även ett substrat för UGT1A3, UGT1A9, CYP3A4, P-glykoprotein (P-gp)

och bröstcancerresistensprotein (BCRP). Samtidig administrering av Triumeq och andra läkemedel

som hämmar UGT1A1, UGT1A3, UGT1A9, CYP3A4 och/eller P-gp kan därför öka

plasmakoncentrationen av dolutegravir. Läkemedel som inducerar dessa enzymer eller transportörer

kan sänka plasmakoncentrationen av dolutegravir och minska den terapeutiska effekten av

dolutegravir (se tabell 1).

Absorptionen av dolutegravir minskas av vissa antacida läkemedel (se tabell 1).

Abakavir metaboliseras av UGT (UGT2B7) och alkoholdehydrogenas. Samtidig administrering av

inducerare (t.ex. rifampicin, karbamazepin och fenytoin) eller hämmare (t.ex. valproinsyra) av UGT-

enzymer eller med substanser som elimineras via alkoholdehydrogenas kan påverka exponeringen av

abakavir.

Lamivudin elimineras renalt. Aktiv renal utsöndring av lamivudin i urinen medieras via OCT2 och

multidrug and toxin extrusion transportörer (MATE1 och MATE2-K). Trimetoprim (hämmare av

dessa transportörer) har visat sig öka plasmakoncentrationen av lamivudin. Ökningen var dock inte

kliniskt signifikant (se tabell 1). Dolutegravir är en OCT2- och MATE1-hämmare. Baserat på en

korsstudieanalys var dock lamivudinkoncentrationerna ungefär desamma med respektive utan

samtidig administrering av dolutegravir, vilket tyder på att dolutegravir inte har någon effekt på

exponeringen av lamivudin

in vivo

. Lamivudin är också substrat för leverns upptagstransportör OCT1.

Då hepatisk eliminering spelar en mindre roll vid clearance av lamivudin, är läkemedelsinteraktion på

grund av hämning av OCT1 sannolikt inte kliniskt signifikant.

Trots att abakavir och lamivudin är substrat av BCRP och P-gp

in vitro

, givet den höga absoluta

biotillgängligheten av abakavir och lamivudin, (se avsnitt 5.2), leder hämmning av dessa

effluxtransportörer sannolikt inte till kliniskt relevant påverkan på abakavir- eller

lamivudinkoncentrationer.

Effekt av dolutegravir, abakavir och lamivudin på andra läkemedels farmakokinetik

In vivo

hade dolutegravir inte ha någon effekt på midazolam, ett testsubstrat för CYP3A4. Baserat på

in vivo

och/eller

in vitro

data förväntas inte dolutegravir påverka farmakokinetiken för läkemedel som

är substrat för några viktigare enzymer eller transportproteiner, såsom CYP3A4, CYP2C9 och P-gp

(för mer information se avsnitt 5.2).

In vitro

hämmade dolutegravir de renala transportörerna OCT2 och MATE1.

In vivo

observerades en

sänkning av kreatininclearance (utsöndringsfraktionen är beroende av OCT2- och MATE1-transport)

med 10-14 % hos patienter.

In vivo

kan dolutegravir öka plasmakoncentrationen av läkemedel vars

utsöndring är beroende av OCT2 och/eller MATE1 (t.ex. fampridin (även kallat dalfampridin) och

metformin) (se tabell 1).

In vitro

hämmade dolutegravir de renala organiska anjonsupptagstransportörerna (OAT) 1 och OAT3.

Baserat på avsaknaden av effekt på farmakokinetiken för OAT-substratet tenofovir

in vivo

är hämning

av OAT1

in vivo

osannolik.

Hämning av OAT3 har inte studerats

in vivo

. Dolutegravir kan öka

plasmakoncentrationerna av läkemedel vars utsöndring är beroende av OAT3.

In vitro-

studier har visat att abakavir har potential att hämma CYP1A1 och begränsad potential att

hämma metabolismen via CYP3A4. Abakavir hämmar MATE1

in vitro,

kliniska konsekvenser är inte

kända.

Lamivudin hämmar OCT1 och OCT2

in vitro

, kliniska konsekvenser är inte kända.

Fastställda och teoretiska interaktioner med vissa antiretrovirala och icke-antiretrovirala läkemedel

redovisas i tabell 1.

Interaktionstabell

Interaktioner mellan dolutegravir, abakavir, lamivudin och samtidigt administrerade läkemedel anges

i tabell 1 (ökningar visas med ”↑”, minskningar med ”↓”, ingen förändring med ”↔”, ytan under

plasmakoncentration/tid-kurvan som ”AUC”, maximal observerad koncentration som ”C

” och

koncentration vid slutet av doseringsintervall som ”C

”). Tabellen ska inte betraktas som heltäckande

men är representativ för de studerade läkemedelsklasserna.

Tabell 1:

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedel indelade efter

terapiområde

Interaktion, förändring

av geometriskt

medelvärde (%)

Rekommendationer beträffande

samtidig administrering

Antiretrovirala läkemedel

Icke-nukleosida omvänt transkriptashämmare

Etravirin utan boostade

proteashämmare/Dolutegravir

Dolutegravir

71 %

52 %

88 %

Etravirin

(induktion av enzymerna

UGT1A1 och CYP3A4)

Etravirin utan boostade proteashämmare

minskade plasmakoncentrationen av

dolutegravir. Den rekommenderade

dosen av dolutegravir är 50 mg två

gånger dagligen för patienter som tar

etravirin utan boostade proteashämmare.

Eftersom Triumeq är en tablett med fast

dos, ska ytterligare en 50 mg

dolutegravir-tablett tas cirka 12 timmar

efter Triumeq så länge etravirin utan

boostad proteashämmare administreras

samtidigt (ett separat preparat med

dolutegravir finns tillgängligt för denna

dosjustering, se avsnitt 4.2).

Lopinavir+ritonavir+etravirin/

Dolutegravir

Dolutegravir

11 %

28 %

Lopinavir

Ritonavir

Etravirin

Ingen dosjustering krävs.

Darunavir+ritonavir+etravirin/

Dolutegravir

Dolutegravir

25 %

12 %

36 %

Darunavir

Ritonavir

Etravirin

Ingen dosjustering krävs.

Efavirenz/Dolutegravir

Dolutegravir

57 %

39 %

75 %

Efavirenz

(historiska

kontroller)

(induktion av enzymerna

UGT1A1 och CYP3A)

Den rekommenderade dosen av

dolutegravir är 50 mg två gånger

dagligen vid samtidig administrering av

efavirenz. Eftersom Triumeq är en

tablett med fast dos, ska ytterligare en

50 mg dolutegravir-tablett tas cirka

12 timmar efter Triumeq så länge

efavirenz administreras samtidigt (ett

separat preparat med dolutegravir finns

tillgängligt för denna dosjustering, se

avsnitt 4.2).

Nevirapin/Dolutegravir

Dolutegravir

(Har inte studerats, en

minskning av

exponeringen liknande

den som observeras med

Samtidig administrering av nevirapin

kan minska plasmakoncentrationen av

dolutegravir på grund av

enzyminduktion och har inte studerats.

Effekten av nevirapin på

efavirenz förväntas på

grund av induktion)

dolutegravirexponeringen är sannolikt

liknande eller mindre än den av

efavirenz. Den rekommenderade dosen

av dolutegravir är 50 mg två gånger

dagligen vid samtidig administrering av

nevirapin. Eftersom Triumeq är en

tablett med fast dos, ska ytterligare en

50 mg dolutegravir-tablett tas cirka

12 timmar efter Triumeq så länge

nevirapin administreras samtidigt (ett

separat preparat med dolutegravir finns

tillgängligt för denna dosjustering, se

avsnitt 4.2).

Rilpivirin

Dolutegravir

12 %

13 %

22 %

Rilpivirin

Ingen dosjustering krävs.

Nukleosida omvänt transkriptashämmare (NRTI)

Tenofovir

Emtricitabin, didanosin,

stavudin, zidovudin.

Dolutegravir

Tenofovir

Interaktionen har inte

studerats.

Ingen dosjustering krävs när Triumeq

kombineras med nukleosida omvänt

transkriptashämmare.

Triumeq rekommenderas inte för

användning i kombination med

emtricitabininnehållande läkemedel

eftersom både lamivudin (i Triumeq)

och emtricitabin är cytidinanaloger (dvs

risk för intracellulära interaktioner, (se

avsnitt 4.4)).

Proteashämmare

Atazanavir/Dolutegravir

Dolutegravir

91 %

50 %

180 %

Atazanavir

(historiska

kontroller)

(hämning av enzymerna

UGT1A1 och CYP3A4)

Ingen dosjustering krävs.

Atazanavir+ritonavir/

Dolutegravir

Dolutegravir

62 %

34 %

121 %

Atazanavir

Ritonavir

Ingen dosjustering krävs.

Tipranavir+ritonavir/

Dolutegravir

Dolutegravir

59 %

47 %

Den rekommenderade dosen av

dolutegravir är 50 mg två gånger

dagligen vid samtidig administrering av

tipranavir/ritonavir. Eftersom Triumeq

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to

www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

© European Medicines Agency,

2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/134093/2020

EMEA/H/C/002754

Triumeq (dolutegravir/abakavir/lamivudin)

Sammanfattning av Triumeq och varför det är godkänt inom EU

Vad är Triumeq och vad används det för?

Triumeq är ett läkemedel som används för att behandla patienter som är infekterade med humant

immunbristvirus (hiv), viruset som orsakar förvärvat immunbristsyndrom (aids). Det ges till vuxna och

ungdomar över 12 år som väger mer än 40 kg.

Triumeq innehåller tre aktiva substanser: dolutegravir, abakavir och lamivudin.

Hur används Triumeq?

Triumeq är receptbelagt och behandling ska ordineras av läkare med erfarenhet av att behandla

hivinfektioner.

Innan behandling med Triumeq inleds ska alla patienter genomgå ett test som visar om de har en gen

som kallas ”HLA-B (typ 5701)”. Patienter med denna gen löper ökad risk att få en allergisk reaktion

mot abakavir och ska därför inte ta Triumeq.

Triumeq finns som tabletter (50 mg dolutegravir/600 mg abakavir/300 mg lamivudin) och den

rekommenderade dosen är en tablett om dagen, med eller utan mat.

För mer information om hur du använder Triumeq, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Triumeq?

En av de aktiva substanserna i Triumeq, dolutegravir, är en integrashämmare. Det betyder att

substansen blockerar ett enzym som kallas integras, som viruset behöver för att tillverka nya kopior av

sig själv i kroppen. De andra två aktiva substanserna, abakavir och lamivudin, är nukleosida omvänt

transkriptashämmare (NRTI). De verkar båda genom att blockera aktiviteten av omvänt transkriptas,

ett enzym som framställs av hiv och som gör det möjligt för viruset att göra fler kopior av sig självt i

de infekterade cellerna och på så sätt sprida sig i kroppen.

Triumeq (dolutegravir/abakavir/lamivudin)

EMA/134093/2020

Sida 2/3

Triumeq botar inte hivinfektion, men det minskar mängden hiv i kroppen och håller den på en låg nivå.

Detta fördröjer skadan på immunsystemet och utvecklingen av infektioner och sjukdomar som är

förknippade med aids.

Samtliga tre aktiva substanser i Triumeq finns redan inom EU som läkemedel med en enskild

komponent: abakavir har varit godkänt som Ziagen sedan 1999, lamivudin som Epivir sedan 1996 och

dolutegravir som Tivicay sedan 2014. Kombinationen abakavir och lamivudin har varit godkänd som

Kivexa sedan 2004.

Vilka fördelar med Triumeq har visats i studierna?

Kombinationen dolutegravir, abakavir och lamivudin (i den sammansättning som finns i Triumeq)

utvärderades i en huvudstudie med 833 tidigare obehandlade patienter. Uppgifter från denna studie

hade redan använts i godkännandet av Tivicay.

Patienterna fick antingen Triumeq-kombinationen eller en annan kombination med tre läkemedel

(Atripla) utan integrashämmare. Efter 48 veckors behandling hade 88 procent av patienterna som fick

Triumeq omätbara hivnivåer (under 50 kopior per ml), jämfört med 81 procent av patienterna som fick

Atripla. Uppgifter från denna studie, som samlats in fram till vecka 96, visade att denna effekt

kvarstod över tid.

Företaget undersökte även hur Triumeq togs upp av kroppen jämfört med två separata tabletter

(dolutegravir och abakavir/lamivudin) som innehåller de tre läkemedel som Triumeq består av.

Resultaten av denna studie visade att Triumeq togs upp av kroppen på samma sätt som när

läkemedlen gavs separat.

Vilka är riskerna med Triumeq?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Triumeq (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

är insomni (sömnsvårigheter), huvudvärk, illamående, diarré och kraftlöshet (trötthet). Hos patienter

som tar vissa av komponenterna i Triumeq har vissa allvarliga biverkningar såsom överkänslighet

(allergiska reaktioner) setts. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Triumeq

finns i bipacksedeln.

Triumeq får inte ges tillsammans med vissa läkemedel som t.ex. fampridin (ett läkemedel mot multipel

skleros, även kallat dalfampridin) eftersom detta kan öka nivån av sådana läkemedel i kroppen, vilket

leder till allvarliga biverkningar.

En fullständig förteckning över restriktioner för Triumeq finns i bipacksedeln.

Varför är Triumeq godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Triumeq är större än riskerna och

att Triumeq kan godkännas för försäljning i EU. Myndigheten drog slutsatsen att läkemedlet hade

uppvisat effekt hos tidigare obehandlade patienter och att nyttan torde vara snarlik hos patienter som

har fått tidigare behandling.

EMA noterade också att kombinationen dolutegravir, abakavir och lamivudin i form av en enda tablett

innebär ett extra behandlingsalternativ för patienter med hivinfektion och utan HLA-B-genen

(typ 5701). Att ge det kombinerade läkemedlet i stället för de enstaka läkemedlen gör att antalet

tabletter som patienterna måste ta minskar och hjälper dem att följa behandlingen. Att Triumeq kan

Triumeq (dolutegravir/abakavir/lamivudin)

EMA/134093/2020

Sida 3/3

tas med eller utan mat betraktades dessutom av myndigheten som ytterligare en fördel jämfört med

andra liknande läkemedel, som antingen måste tas med mat eller på fastande mage. Vad gäller

Triumeqs säkerhetsprofil förväntas denna likna de enskilda komponenternas säkerhetsprofiler och vara

jämförbar med den för andra hivbehandlingar.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Triumeq?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Triumeq har tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Triumeq kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Triumeq utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas

för att skydda patienterna.

Mer information om Triumeq

Den 1 september 2014 beviljades Triumeq ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Triumeq finns på EMA:s webbplats:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/triumeq

Denna sammanfattning uppdaterades senast 04-2020.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen