TRIPLEX ENERGY PLUS (905789)

Finland - svenska - Ecolab

Köp det nu

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad (SDS)

18-09-2021

Tillgänglig från:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Godkännandenummer:
107672E

Dokument på andra språk

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - bulgariska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - spanska

24-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - tjeckiska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - danska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - tyska

16-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - estniska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - grekiska

18-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - engelska

18-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - franska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - italienska

18-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - lettiska

19-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - litauiska

19-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - ungerska

18-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - nederländska

16-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - polska

19-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - portugisiska

19-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - rumänska

19-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - slovakiska

20-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - slovenska

20-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - finska

18-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - ryska

19-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - norska

26-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - ukrainska

20-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - kroatiska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - serbiska

20-09-2021

Läs hela dokumentet

Triplex energy plus

SÄKERHETSDATABLAD

Produktnamn

Triplex energy plus

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II (453/2010) - Europa

:

1.1 Produktbeteckning

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningsområden

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Produktkod

:

Icke rekommenderade användningssätt

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nationellt rådgivande organ/Förgiftningscentral

Tvätthjälpmedel (ej oxiderande) Automatisk användning

Inte känd.

Oy Ecolab Ab

PL 80 (Piispanportti 10)

02201 ESPOO

Puh. 020 7561 400

Fax 020 7561 498

Y-tunnus 0829226-3

fi-tilaukset@ecolab.com

:

Tillverkare/ Distributör/

Importör

107672E

:

Telefonnummer

09 471 977 (Giftinformationscentral)/ 112 (Nödcentralsverket)

Användningsområde

:

Tvättförstärkare

Produkten är endast avsedd för institutionell användning.

Tillverkare/ Distributör/ Importör

:

Telefonnummer

020 7561 400 (vardagar 8.00 – 16.00)

Version

: 4

Klassificering

Xn; R22

Xi; R41, R38

N; R50/53

:

:

Hälsofara

Farligt vid förtäring. Risk för allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Kan ge allergi

vid hudkontakt.

:

Miljöfaror

Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i

vattenmiljön.

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produktdefinition

:

Blandning

Se avsnitt 16 för fullständig ordalydelse för R-fraserna som anges ovan

Klassificering enligt direktivet 1999/45/EC [DPD]

Produkten är klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar.

Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 2, H411

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

:

1/14

17 oktober 2013

Triplex energy plus

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

:

Andra faror som inte

orsakar klassificering

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram

:

Signalord

:

Faroangivelser

:

Förebyggande

:

Skyddsangivelser

Åtgärder

:

Fara

P273 - Undvik utsläpp till miljön.

P280 - Använd ögonskydd/ansiktsskydd. Använd skyddshandskar.

P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i

flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

2.3 Andra faror

Innehåller

:

Ej tillämpligt

Alkoholetoxylat

Alkoholetoxylat

d-Limonen

H302

Skadligt vid förtäring.

H315

Irriterar huden.

H318

Orsakar allvarliga ögonskador.

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H400

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H411

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Identifierare

67/548/EEG

Produktens/

beståndsdelens namn

%

Typ

Förordning (EG) nr

1272/2008 [CLP]

Klassificering

Alkoholetoxylat

REACH #:

01-2119548515-35

CAS: 68951-67-7

35 -

<50

Xn; R22

Xi; R41

Acute Tox. 4, H302

Eye Dam. 1, H318

Alkoholetoxylat

EC: 500-182-6

CAS: 68002-97-1

20 -

<25

Xn; R22

Xi; R41, R38

N; R50

Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400

Glykoler-Glykoletrar

REACH #:

01-2119475107-38

EC: 205-592-6

CAS: 143-22-6

Index: 603-183-00-0

<20

Xi; R41

Eye Dam. 1, H318

Amfotära tensider

EC: 271-704-5

CAS: 68604-71-7

1 - <5

Xi; R36

Eye Irrit. 2, H319

Propan-2-ol

REACH #:

01-2119457558-25

EC: 200-661-7

CAS: 67-63-0

1 - <5

F; R11

Xi; R36

Flam. Liq. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

[1] [2]

Blandningar

3.2

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

:

2/14

17 oktober 2013

Triplex energy plus

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer

klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

[1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt

[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

[3] Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII

[4] Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordningen (EG) nr1907/2006, bilaga XIII

[5] Ämne som inger lika stora betänkligheter

Se avsnitt 16 för

fullständig

ordalydelse till R-

fraserna som anges

ovan.

Se avsnitt 16 för

ovannämnda

faroangivelser i

fulltext.

Index: 603-117-00-0

d-Limonen

REACH #:

01-2119529223-47

EC: 227-813-5

CAS: 5989-27-5

Index: 601-029-00-7

2.5 - <5

Xi; R38

N; R50/53

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

[1] [2]

Skölj munnen med vatten. Avlägsna eventuella tandproteser. Om materialet har

svalts och den drabbade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att

dricka. Sluta om den drabbade känner sig illamående eftersom kräkning kan vara

farligt. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal.

Om kräkning uppkommer skall huvudet hållas så lågt att uppkastningar inte

kommer ned i lungorna. Kemiska frätskador måste omedelbart behandlas av läkare.

Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. Vid medvetslöshet

placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Upprätthåll öppna

luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och byxlinning.

Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som

underlättar andningen. Kontakta omedelbart läkare. Ring giftinformationscentralen

eller en läkare.

Hudkontakt

Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten.Håll ögonlocken brett isär. Kontrollera

och ta bort eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja i åtminstone 10 minuter.

Kemiska frätskador måste omedelbart behandlas av läkare. Kontakta omedelbart

läkare. Ring giftinformationscentralen eller en läkare.

Tvätta med mycket tvål och vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor. Fortsätt

att skölja i åtminstone 10 minuter. Kemiska frätskador måste omedelbart

behandlas av läkare. I händelse av några som helst besvär eller symptom, undvik

ytterligare exponering. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen.

Rengör skorna noggrant innan de används igen. Kontakta omedelbart läkare. Ring

giftinformationscentralen eller en läkare.

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som

underlättar andningen. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller

om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller

syrgas. Vid medvetslöshet placera personen i framstupa sidoläge och kontakta

läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage,

slips, livrem och byxlinning. Kontakta omedelbart läkare. Ring

giftinformationscentralen eller en läkare.

Förtäring

Inandning

Kontakt med ögonen

:

:

:

:

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

:

3/14

17 oktober 2013

Triplex energy plus

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Meddelande till läkare

Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora

mängder har svalts eller inandats.

:

Speciella behandlingar

Skydd åt dem som ger

första hjälpen

:

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Potentiellt akuta hälsoeffekter

Inandning

:

Kan avge gas, ånga eller damm som är mycket irriterande eller frätande för

andningsorganen.

Skadligt vid förtäring. Kan orsaka frätskador i mun, hals och mage.

:

Förtäring

Hudkontakt

:

Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarliga ögonskador.

:

Kontakt med ögonen

Tecken/symtom på överexponering

Hudkontakt

Förtäring

Inandning

Ingen specifik data.

Skadliga symptom kan inkludera följande:

magsmärtor

Skadliga symptom kan inkludera följande:

smärta eller irritation

rodnad

blåsor kan bildas

:

:

:

Kontakt med ögonen

:

Skadliga symptom kan inkludera följande:

smärta

tårretning

rodnad

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen specifik behandling.

:

Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte

vidtas. Använd handskar eller tvätta förorenade kläder noggrant med vatten innan

de tas av.

Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av

olyckshändelsen om det är en brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller

för vilka utbildning saknas får inte vidtas.

Farliga

förbränningsprodukter

Faror som ämnet eller

blandningen kan medföra

Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:

koldioxid

koloxid

Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas

sönder. Detta ämne är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Detta ämne är

giftigt för vattenlevande organismer och har långvariga verkningar. Släckvatten som

är förorenat med denna produkt måste vallas in och hindras från att nå vattenvägar

och avlopp.

I händelse av brand, använd spridd vattenstråle (dimma), skum, släckpulver eller

koldioxid (CO

5.1 Släckmedel

:

:

Inte känd.

Lämpliga släckmedel

:

Olämpliga släckmedel

:

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciella

försiktighetsåtgärder för

brandmän

:

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

:

4/14

17 oktober 2013

Triplex energy plus

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck

(SCBA) och heltäckande ansiktsmask.

Särskild skyddsutrustning

för

brandbekämpningspersonal

:

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Man skall

närma sig och avlägsna sig från området med vinden i ryggen. Förhindra avrinning

till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till en

reningsanläggning för avloppsvatten eller gå till väga på följande sätt. Valla in med

icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla

upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskifter. Förorenat

absorberande material kan utgöra samma fara som den utsläppta produkten.

Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag,

dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat

miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenförorenande material.

Stora utsläpp kan vara skadliga för miljön. Samla upp spill.

Stort utsläpp

:

Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Späd ut

med vatten och torka upp om den är vattenlöslig. Alternativt, eller om det inte är

vattenlöslig, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig

avfallsbehållare.

Litet utsläpp:

:

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För personal som inte

arbetar inom räddning

:

För räddningspersonal

:

6.4 Hänvisning till andra

avsnitt

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.

Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i Sektion 8.

Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte

vidtas. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Undvik

kontakt med eller att gå i utspillt material. Andas inte in ånga eller dimma. Sörj för

god ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Använd

lämplig personlig skyddsutrustning.

Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om

lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan

personal än räddningspersonal".

:

:

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmän råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som

angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Skyddsåtgärder

:

Råd om allmän

yrkeshygien

:

Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Personer med redan

kända hudallergiproblem skall inte arbeta i några processer i vilka denna produkt

ingår. Undvik kontakt med ögon, hud eller kläder. Andas inte in ånga eller dimma.

Svälj inte produkten. Undvik utsläpp till miljön. Om produkten utgör en fara vid

inandning under normal användning, hantera endast vid tillräcklig ventilation eller

bär ett lämpligt andningsskydd. Förvara produkten i originalbehållaren eller eller i

en alternativ godkänd behållare i förenligt material samt håll behållaren tätt tillsluten

när den inte används.

Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker.

Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

:

5/14

17 oktober 2013

Triplex energy plus

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Lagra mellan följande temperaturer: 5 till 40°C (41 till 104°F). Lagras enligt gällande

bestämmelser. Förvaras i orginalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr,

sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se Avsnitt 10) samt mat

och dryck. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska

användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för

att förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt

sätt för att undvika miljöförorening.

7.2 Förhållanden för säker

lagring, inklusive eventuell

oförenlighet

7.3 Specifik slutanvändning

:

Rekommendationer

:

Branschspecifika lösningar

:

Ej tillämplig innan expositionsscenarier för ämnen finns tillgängliga.

Ej tillämplig innan expositionsscenarier för ämnen finns tillgängliga.

Rekommenderas starkt : Skyddsglasögon, ansiktsskärm eller annat heltäckande

ansiktsskydd.

Ögonskydd/ansiktsskydd

(EN 166)

:

Hudskydd

Lämpliga tekniska

kontrollåtgärder

:

Om det vid hanteringen bildas damm, gas, ånga eller dimma, använd slutna

processer, lokalt utsug eller annan teknisk utrustning för att hålla arbetstagarnas

exponering av luftburna föroreningar under rekommenderade eller fastställda

gränsvärden.

Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska

produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat

arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta av potentiellt förorenade

kläder. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Tvätta

förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för

ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

8.2 Begränsning av exponeringen

Hygieniska åtgärder

:

Inga DNEL-värden finns tillgängliga för blandningen.

Förutspådda effektkoncentrationer

Inga PNEC-värden finns tillgängliga för blandningen.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Härledda effektnivåer

Personliga skyddsåtgärder

Produktens/beståndsdelens namn

Gränsvärden för exponering

Hygieniska gränsvärden

Propan-2-ol

Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Finland,

12/2011).

HTP-värden 15 min: 620 mg/m³ 15 minuter.

HTP-värden 15 min: 250 ppm 15 minuter.

HTP-värden 8 h: 500 mg/m³ 8 timmar.

HTP-värden 8 h: 200 ppm 8 timmar.

d-Limonen

Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Finland,

8/2007).

HTP-värden 8 h: 25 ppm 8 timmar.

HTP-värden 8 h: 140 mg/m³ 8 timmar.

HTP-värden 15 min: 50 ppm 15 minuter.

HTP-värden 15 min: 280 mg/m³ 15 minuter.

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

:

6/14

17 oktober 2013

Triplex energy plus

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Handskydd

(EN 374)

Använd korrekt avpassad andningsapparat eller andningsskydd med lufttillförsel i

överensstämmelse med godkänd standard om en riskbedömning visar att detta är

nödvändigt. Valet av andningsskydd måste göras utifrån kända eller förväntade

exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen för det valda

andningsskyddet.

Rekommenderas starkt : Handskar - butylgummi , nitrilgummi ( Genombrottstid: 1-4

timmar ) .

Andningsskydd

(EN 143, 14387)

:

:

Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som

skall utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan

denna produkt hanteras.

:

Begränsning av

miljöexponeringen

:

Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att

säkerställa att de uppfyller miljöskyddslagens krav. I vissa fall är det nödvändigt att

använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen

för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

Kroppsskydd

(EN 14605)

:

Annat hudskydd

Termisk fara

:

Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den

uppgift som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av

en specialist före hantering av denna produkt.

Ej tillämpligt

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd

Smältpunkt/fryspunkt

Inledande kokpunkt och

kokintervall

Ångtryck

Relativ densitet

Ångdensitet

Vätska.

0.97 till 0.99

Behaglig

Lukt

pH-värde

Gulaktig.

Färg

Avdunstningshastighet

Självantändningstemperatur

Flampunkt

> 100°C

Nedre: 0.7%

9.3 till 9.7 [Konc. (% vikt / vikt): 100%]

Luktgräns

Fördelningskoefficient: n-

oktanol/vatten

Övre/nedre antändbarhet eller

explosionsgränser

Explosiva egenskaper

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Inga.

Oxiderande egenskaper

:

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Bränntid

Brännhastighet

:

:

Sönderdelningstemperatur

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Viskositet

:

Brandfarlighet (fast form, gas)

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Löslighet

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

:

7/14

17 oktober 2013

Triplex energy plus

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.2 Annan information

Ingen ytterligare information.

10.6 Farliga

sönderdelningsprodukter

10.4 Förhållanden som ska

undvikas

Ingen specifik data.

Inga farliga nedbrytningsprodukter uppstår vid normala förhållanden under lagring

och användning.

Produkten är stabil.

10.2 Kemisk stabilitet

:

:

:

10.5 Oförenliga material

:

10.3 Risken för farliga

reaktioner

:

Under normala lagrings- och användningsförhållanden uppstår inga farliga

reaktioner.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

:

Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.

Något reaktivt eller oförenligt med följande ämnen: syror.

Ej reaktiv eller förenligt med följande ämnen: organiska ämnen, metaller, alkalier

och fukt.

Akut toxicitet

Alkoholetoxylat

LD50 Dermal

Kanin

5000 mg/kg

LD50 Oral

Råtta

1000 mg/kg

Alkoholetoxylat

LC50 Inandning Damm och

dimma

Råtta

>50 mg/l

4 timmar

LD50 Dermal

Råtta

>2000 mg/kg

LD50 Oral

Råtta

>1000 mg/kg

Propan-2-ol

LC50 Inandning Ånga

Råtta

30 mg/l

4 timmar

LD50 Dermal

Kanin

12870 mg/kg

LD50 Oral

Råtta

4710 mg/kg

d-Limonen

LD50 Dermal

Kanin

>5000 mg/kg

LD50 Oral

Råtta

4400 mg/kg

Produktens/

beståndsdelens namn

Resultat

Arter

Dos

Exponering

Irritation/Korrosion

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Uppskattning av akut toxicitet

Oral

880.7 mg/kg

Dermal

46980.1 mg/kg

Inandning (ångor)

469.8 mg/l

Exponeringsväg

ATE-värde

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

:

8/14

17 oktober 2013

Triplex energy plus

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Potentiellt akuta hälsoeffekter

Inandning

:

Kan avge gas, ånga eller damm som är mycket irriterande eller frätande för

andningsorganen.

Skadligt vid förtäring. Kan orsaka frätskador i mun, hals och mage.

:

Förtäring

Hudkontakt

:

Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarliga ögonskador.

:

Kontakt med ögonen

Cancerogenitet

Mutagenicitet

Fosterskador

Reproduktionstoxicitet

Symptom som beror på fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Hudkontakt

Förtäring

Inandning

Ingen specifik data.

Skadliga symptom kan inkludera följande:

magsmärtor

Skadliga symptom kan inkludera följande:

smärta eller irritation

rodnad

blåsor kan bildas

:

:

:

Kontakt med ögonen

:

Skadliga symptom kan inkludera följande:

smärta

tårretning

rodnad

Glykoler-Glykoletrar

Ögon - Måttligt irriterande

Kanin

24 timmar 20

milligrams

Ögon - Mycket irriterande

Kanin

50 milligrams

Hud - Svagt irriterande

Kanin

24 timmar

milligrams

Produktens/

beståndsdelens namn

Resultat

Poäng

Exponering

Observation

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Allergiframkallande

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Arter

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

Produktens/beståndsdelens namn

Kategori

Fara vid aspiration

Exponeringsväg

Målorgan

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Propan-2-ol

Kategori 3

Ej tillämpligt

Narkosverkan

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Information om sannolika

exponeringsvägar

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

:

9/14

17 oktober 2013

Triplex energy plus

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Potentiellt kroniska hälsoeffekter

Om man en gång har blivit överkänslig, kan exponering för till och med mycket låga

halter framkalla en allvarlig allergisk reaktion.

Allmänt

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Cancerogenitet

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Mutagenicitet

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Fosterskador

:

Effekter på embryo/foster

eller avkomma

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Effekter på fertiliteten

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

Kortvarig exponering

Långvarig exponering

Potentiella omedelbara

effekter

:

Potentiella fördröjda

effekter

:

Potentiella omedelbara

effekter

:

Potentiella fördröjda

effekter

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Annan information

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 12: Ekologisk information

LogP

ow

BCF

Potential

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produktens/

beståndsdelens namn

Glykoler-Glykoletrar

0.02

låg

Propan-2-ol

0.05

låg

12.1 Toxicitet

Alkoholetoxylat

Akut EC50 1.5 mg/l

Daphnia

48 timmar

Akut LC50 5.33 mg/l

Kräftdjur

48 timmar

Akut LC50 0.7 mg/l

Fisk

96 timmar

Alkoholetoxylat

Akut EC50 >0.1 mg/l

Daphnia

48 timmar

Amfotära tensider

Akut EC50 >100 mg/l

Daphnia

48 timmar

Propan-2-ol

Akut LC50 9640 mg/l

Fisk

96 timmar

Produktens/

beståndsdelens namn

Arter

Resultat

Exponering

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Slutsats/Sammanfattning

:

Tensiderna i produkten är biologiskt nedbrytbara enligt kraven i Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

12.4 Rörligheten i jord

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

:

10/14

17 oktober 2013

Sök varningar relaterade till denna produkt

Dela den här informationen