Trajenta

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

18-05-2021

Aktiva substanser:
linagliptin
Tillgänglig från:
Boehringer Ingelheim International GmbH
ATC-kod:
A10BH05
INN (International namn):
linagliptin
Terapeutisk grupp:
Läkemedel som används vid diabetes,
Terapiområde:
Diabetes Mellitus, typ 2
Terapeutiska indikationer:
Trajenta är indicerat för behandling av typ 2-diabetes för att förbättra glykemisk kontroll hos vuxna:som monotherapyin patienter bristfälligt kontrollerad av kost och motion och för vilka metformin är olämpligt på grund av intolerans eller kontraindikationer på grund av nedsatt njurfunktion. som kombination therapyin kombination med metformin när kost och motion plus metformin ensamt inte ger tillräcklig glykemisk kontroll. i kombination med en sulphonylurea och metformin när kost och motion plus dubbel behandling med dessa läkemedel inte ger tillräcklig glykemisk kontroll. i kombination med insulin, med eller utan metformin, när denna regim ensam, med kost och motion, inte ger tillräcklig glykemisk kontroll.
Produktsammanfattning:
Revision: 17
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002110
Tillstånd datum:
2011-08-23
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002110

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

15-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

15-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

15-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - danska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

15-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

15-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

15-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

15-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

15-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - franska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

15-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

15-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

15-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

15-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

15-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

15-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

15-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - polska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

15-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

15-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

15-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

15-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

15-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - finska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

15-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - norska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

18-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

18-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

18-05-2021

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Trajenta 5 mg filmdragerade tabletter

Linagliptin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Trajenta är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Trajenta

Hur du använder Trajenta

Eventuella biverkningar

Hur Trajenta ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Trajenta är och vad det används för

Trajenta innehåller den verksamma ingrediensen linagliptin. Den tillhör en grupp läkemedel som

kallas ”orala diabetesläkemedel”. Orala diabetesläkemedel används för behandling av höga

blodsockernivåer. De fungerar genom att hjälpa din kropp att minska sockernivån i blodet.

Trajenta används vid typ 2-diabetes hos vuxna, om sjukdomen inte kan kontrolleras tillräckligt med ett

diabetesläkemedel (metformin eller sulfonureider) eller enbart kost och motion. Trajenta kan användas

tillsammans med andra diabetesläkemedel t.ex. metformin, sulfonureider (t.ex. glimepirid, glipizid),

empagliflozin eller insulin.

Det är viktigt att följa råden om kost och motion som du har fått av din läkare eller sjuksköterska.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Trajenta

Använd inte Trajenta

om du är allergisk mot linagliptin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Trajenta om du:

har typ 1-diabetes (din kropp inte producerar något insulin) eller diabetisk ketoacidos (en

komplikation vid diabetes med högt blodsocker, snabb viktförlust, illamående och kräkningar).

Trajenta ska inte användas vid behandling av dessa tillstånd.

om du använder ett antidiabetesmedel som kallas sulfonureid (till exempel glimepirid, glipizid)

kan din doktor vilja sänka dosen av sulfonureid när du använder det tillsammans med Trajenta

för att undvika att ditt blodsocker blir för lågt.

om du haft allergiska reaktioner mot andra läkemedel som du använt för att kontrollera

mängden socker i blodet.

har eller har haft en sjukdom i bukspottkörteln.

Kontakta din läkare om du har symtom på akut pankreatit, såsom svår och ihållande magsmärta

(buksmärta).

Om du får blåsor i huden kan det vara ett tecken på ett tillstånd som kallas bullös pemfigoid. Din

läkare kan säga till dig att sluta ta Trajenta.

Diabetiska hudskador är en vanlig komplikation vid diabetes. Du bör följa de rekommendationer om

hud- och fotvård du får av din läkare eller sjuksköterska.

Barn och ungdomar

Trajenta rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder.

Andra läkemedel och Trajenta

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att tala om för läkaren om du använder läkemedel som innehåller någon av

följande verksamma ingredienser:

karbamazepin, fenobarbital eller fenytoin. Det är läkemedel som används vid kramper eller

kronisk smärta.

rifampicin. Det är ett antibiotikum som används för att behandla infektioner som tuberkulos.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det är inte känt om Trajenta är skadligt för det ofödda barnet. Därför bör användning av Trajenta

undvikas om du är gravid.

Det är inte känt om Trajenta passerar över till modersmjölk. Din läkare måste ta ett beslut ifall

amningen bör avbrytas eller om du bör avbryta/avstå från Trajentabehandling.

Körförmåga och användning av maskiner

Trajenta har ingen eller försumbar påverkan på körförmåga eller användning av maskiner.

Användning av Trajenta tillsammans med läkemedel som kallas sulfonureider och/eller insulin kan

orsaka för låg blodsockerhalt (hypoglykemi) vilket kan påverka din förmåga att köra bil och använda

maskiner samt arbeta utan säkert fotfäste. Däremot kan tätare testning av blodsockernivån

rekommenderas för att minimera risken för hypoglykemi, särskilt när Trajenta kombineras med

sulfonureid och/eller insulin.

3.

Hur du använder Trajenta

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker.

Rekommenderad dos är en Trajenta tablett 5 mg en gång per dag.

Du kan ta Trajenta med eller utan mat.

Din läkare kan förskriva Trajenta tillsammans med ett annat oralt diabetesläkemedel. Kom ihåg att

använda alla mediciner enligt läkarens anvisning för att uppnå det bästa resultatet för din hälsa.

Om du har tagit för stor mängd av Trajenta

Tala omedelbart med läkare om du tagit mer Trajenta än du borde.

Om du har glömt att använda Trajenta

Om du glömmer att ta en dos av Trajenta, ta den så snart du kommer ihåg. Om det snart är dags

för nästa dos ska du hoppa över den glömda dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta aldrig två doser samma dag.

Om du slutar att använda Trajenta

Sluta inte använda Trajenta utan att först konsultera din läkare. Dina blodsockernivåer kan öka när du

slutar använda Trajenta.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vissa symtom kräver omedelbart medicinskt omhändertagande

Du ska sluta använda Trajenta och omedelbart uppsöka läkare om du råkar ut för något av följande

symtom på lågt blodsocker: darrningar, svettningar, oro, dimsyn, stickningar i läpparna, blekhet,

humörsvängningar eller förvirring (hypoglykemi). Hypoglykemi (frekvens: mycket vanliga, kan

förekomma hos fler än 1 av 10 användare) är en identifierad biverkning när Trajenta tas tillsammans

med metformin och en sulfonureid.

Vissa patienter har upplevt allergiska reaktioner (överkänslighet, frekvens: mindre vanlig, kan

förekomma hos upp till 1 av 100 användare), vid användning av enbart Trajenta eller tillsammans med

andra läkemedel för behandling av diabetes, vilka kan vara allvarliga, inklusive väsande andning och

andnöd (bronkiell hyperreaktivitet, ingen känd frekvens, frekvens kan inte beräknas från tillgängliga

data). Vissa patienter har upplevt hudutslag (frekvens: mindre vanliga), nässelfeber (urtikaria,

frekvens: sällsynt, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare) samt svullnad i ansikte, läppar,

tunga och hals som kan orsaka svårigheter att andas eller svälja (angioödem, frekvens: sällsynta). Om

du får något av symtomen uppräknade ovan, sluta ta Trajenta och kontakta din läkare omedelbart. Din

läkare kan ordinera ett läkemedel för att behandla din allergiska reaktion och ett annat läkemedel för

din diabetes.

Vissa patienter har upplevt inflammation i bukspottkörteln (pankreatit, sällsynt, kan förekomma hos

upp till 1 av 1 000 användare) vid användning av enbart Trajenta eller tillsammans med andra

läkemedel för behandling av diabetes.

SLUTA ta Trajenta och kontakta genast läkare om du märker någon av följande allvarliga

biverkningar:

Svår och ihållande smärta i buken (magen) som eventuellt strålar ut i ryggen, samt illamående

och kräkningar, eftersom detta kan vara ett tecken på inflammation i bukspottkörteln

(pankreatit).

Vissa patienter upplevde följande biverkningar när de enbart använde Trajenta eller tillsammans med

andra läkemedel för behandling av diabetes:

Vanliga: ökad nivå av lipas i blodet.

Mindre vanliga: inflammation i näsa eller hals (nasofaryngit), hosta, förstoppning (i

kombination med insulin), ökad nivå av amylas i blodet.

Sällsynt: blåsbildning i huden (bullös pemfigoid).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Trajenta ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartor efter EXP. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsbetingelser.

Använd inte Trajenta om förpackningen är skadad eller förseglingen är bruten.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är linagliptin

Varje filmdragerad tablett (tablett) innehåller 5 mg linagliptin

Övriga innehållsämnen är

Tablettkärna: Mannitol, pregelatinerad stärkelse (majs), majsstärkelse, kopovidon,

magnesiumstearat

Filmdragering: Hypromellos, titandioxid (E171), talk, makrogol (6000), röd järnoxid (E172)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Trajenta 5 mg tabletter är 8 mm diameter runda, ljusröda, filmdragerade tabletter präglade med

”D5” på ena sidan och Boehringer Ingelheims logo på andra sidan.

Trajenta finns tillgängligt i perforerade aluminium/aluminium endosblister.

Förpackningsstorlekarna är 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 84 x 1, 90 x 1, 98 x 1,

100 x 1 och 120 x 1 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Tillverkare

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

5th km Paiania – Markopoulo

Koropi Attiki, 194 00

Grekland

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH

Göllstraße 1

84529 Tittmoning

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Tel: +370 5 2595942

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ -

клон България

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel.: +36 1 299 8900

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Eesti filiaal

Tel: +372 60 80 940

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-7870

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp.zo.o.

Tel.: +48 22 699 0 699

Frankrike

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim Portugal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucuresti

Tel: +40 21 302 2800

Irland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG,

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG,

organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tfn: +46 8 721 21 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom (Northern Ireland)

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Trajenta 5 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 5 mg linagliptin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

8 mm diameter, rund, ljusröd, filmdragerad tablett med ”D5” präglat på ena sidan och Boehringer

Ingelheims logo på den andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Trajenta är indicerat för vuxna med diabetes mellitus typ 2 som ett komplement till kost och motion

för att förbättra glykemisk kontroll som:

monoterapi

när metformin inte är lämpligt på grund av av intolerans eller kontraindicerat på grund av

nedsatt njurfunktion.

kombinationsbehandling

i kombination med andra läkemedel för behandling av diabetes, inklusive insulin, när dessa inte

ger tillräcklig glykemisk kontroll (se avsnitt 4.4, 4.5 och 5.1 för tillgängliga data om olika

kombinationer).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Doseringen av linagliptin är 5 mg 1 gång dagligen. När linagliptin ges som tillägg till metformin bör

dosen av metformin bibehållas och administreras tillsammans med linagliptin.

När linagliptin används i kombination med en sulfonureid eller med insulin kan en lägre dos av

sulfonureid eller insulin övervägas för att minska risken för hypoglykemi (se avsnitt 4.4).

Särskilda populationer

Nedsatt njurfunktion

För patienter med njurfunktionsnedsättning behövs ingen dosjustering av linagliptin.

Nedsatt leverfunktion

Farmakokinetiska studier tyder på att ingen dosjustering behövs för patienter med

leverfunktionsnedsättning, men klinisk erfarenhet från sådana patienter saknas.

Äldre

Det behövs ingen dosjustering baserat på ålder.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för linagliptin hos barn och ungdomar har inte ännu fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Administreringssätt

Tabletterna kan tas med eller utan mat vid valfri tidpunkt under dagen. Om en dos missas, bör den tas

så snart patienten kommer ihåg det. Dubbel dos skall inte tas samma dag.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Allmänt

Linagliptin ska inte användas till patienter med diabetes typ 1 eller för behandling av diabetisk

ketoacidos.

Hypoglykemi

Linagliptin enbart visade en incidens av hypoglykemi jämförbar med placebo.

I kliniska prövningar med linagliptin som del av kombinationsbehandling med läkemedel som inte är

kända för att orsaka hypoglykemi (metformin) var förekomsten av rapporterad hypoglykemi med

linagliptin likvärdig med den hos patienter som fick placebo.

När linagliptin användes som tillägg till en sulfonureid (med metformin som basbehandling), ökade

incidensen av hypoglykemi över placebonivån (se avsnitt 4.8).

Det är känt att sulfonureider och insulin orsakar hypoglykemi. Därför bör man iaktta försiktighet när

linagliptin används i kombination med en sulfonureid och/eller insulin. Reduktion av sulfonureid- eller

insulindosen kan övervägas (se avsnitt 4.2).

Akut pankreatit

Användning av DPP-4-hämmare har förknippats med en risk för utveckling av akut pankreatit. Akut

pankreatit har observerats hos patienter som tar linagliptin. I en studie av kardiovaskulär och renal

säkerhet (CARMELINA) med en medianobservationstid på 2,2 år rapporterades bekräftad akut

pankreatit hos 0,3 % av patienterna behandlade med linagliptin och hos 0,1 % av patienterna

behandlade med placebo. Patienter bör informeras om karaktäristiska symtom på akut pankreatit. Vid

misstanke om pankreatit bör behandlingen med Trajenta avbrytas; om akut pankreatit bekräftas, får

Trajenta inte sättas in på nytt. Försiktighet måste iakttas för patienter med anamnes på pankreatit.

Bullös pemfigoid

Bullös pemfigoid har observerats hos patienter som tar linagliptin. I studien CARMELINA

rapporterades bullös pemfigoid hos 0,2 % av patienterna behandlade med linagliptin men inte hos

någon patient behandlad med placebo. Vid misstanke om bullös pemfigoid bör behandlingen med

Trajenta avbrytas.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

In vitro utvärdering av interaktioner

Linagliptin är en svag, kompetitiv hämmare och baserat på mekanismen en svag till måttlig hämmare

av CYP isoenzym CYP3A4, men hämmar inte andra CYP isoenzymer. Linagliptin är inte en

inducerare av CYP isoenzymer.

Linagliptin är ett P-glykoproteinsubstrat och hämmar P-glykoprotein medierad transport av digoxin

med låg potens. Baserat på detta och interaktionsstudier in vivo, anses det osannolikt att linagliptin

skulle interagera med andra P-gp substrat.

In vivo utvärdering av läkemedelsinteraktioner

Effekt av andra läkemedel på linagliptin

Kliniska data som beskrivs nedan tyder på att risken för kliniskt betydelsefulla interaktioner vid

samtidig administrering av andra läkemedel är låg.

Rifampicin: upprepad samtidig tillförsel av linagliptin 5 mg och rifampicin, en potent inducerare av

P-glykoprotein och CYP3A4, ledde till 39,6% respektive 43,8% minskad AUC och C

för linagliptin

vid steady state och ca 30% minskad hämning av DPP-4 vid dalkoncentrationen. Detta innebär att full

effekt av linagliptin i kombination med starka P-gp-inducerare kanske inte uppnås, framförallt vid

långtidsanvändning. Samtidig administrering med andra potenta inducerare av P-glykoprotein och

CYP3A4, såsom karbamazepin, fenobarbital och fenytoin har inte studerats.

Ritonavir: samtidig tillförsel av en engångsdos linagliptin 5 mg och upprepade orala doser av 200 mg

ritonavir, en potent hämmare av P-glykoprotein och CYP3A4, ledde till att AUC och C

linagliptin ungefär fördubblades respektive tredubblades. Koncentrationen av obundet linagliptin,

vilken vanligtvis är mindre än 1 % vid den terapeutiska dosen för linagliptin, ökade 4-5 gånger efter

samtidig administrering av ritonavir. Simulering av linagliptins plasmakoncentration vid steady state,

med och utan ritonavir, indikerade att den ökade exponeringen inte har samband med en ökad

ackumulering. Dessa förändringar i farmakokinetiken av linagliptin ansågs inte vara kliniskt relevanta.

Därför förväntas inga kliniskt relevanta interaktioner med andra P-glykoproteiner/CYP3A4 hämmare.

Metformin: samtidig tillförsel av upprepade doser metformin 850 mg tre gånger dagligen tillsammans

med linagliptin 10 mg en gång dagligen hade ingen relevant effekt på linagliptins farmakokinetik hos

friska frivilliga försökspersoner.

Sulfonureider: farmakokinetiken vid steady state av linagliptin 5 mg ändrades inte vid samtidig

tillförsel av en engångsdos 1,75 mg glibenklamid (glyburid).

Effekt av linagliptin på andra läkemedel

I kliniska studier, som beskrivs nedan, hade linagliptin ingen kliniskt relevant effekt på

farmakokinetiken av metformin, glyburid, simvastatin, warfarin, digoxin eller orala

antikonceptionsmedel, vilket visar på låg benägenhet för interaktioner med substrat för CYP3A4,

CYP2C9, CYP2C8, P-glykoprotein och organisk katjontransportör (OTC) in vivo.

Metformin: samtidig tillförsel av upprepade doser med linagliptin 10 mg en gång dagligen tillsammans

med metformin 850 mg, ett OTC-substrat, hade ingen relevant effekt på farmakokinetiken av

metformin hos friska frivilliga försökspersoner. Linagliptin hämmar således inte OTC-medierad

transport.

Sulfonureider: samtidig administrering av upprepade orala doser linagliptin 5 mg och en oral

engångsdos av 1,75 mg glibenklamid (glyburid) ledde till en kliniskt icke-relevant reduktion med

14 % av både AUC och C

för glibenklamid. Eftersom glibenklamid i första hand metaboliseras av

CYP2C9, stöder även dessa data slutsatsen att linagliptin inte är en hämmare av CYP2C9. Kliniskt

meningsfulla interaktioner förväntas inte heller med övriga sulfonureider (t ex glipizid, tolbutamid och

glimepirid) vilka, liksom glibenklamid, i första hand elimineras av CYP2C9.

Digoxin: samtidig tillförsel av upprepade dagliga doser linagliptin 5 mg och upprepade doser digoxin

0,25 mg hade ingen effekt på farmakokinetiken av digoxin hos friska frivilliga försökspersoner. Därför

är linagliptin inte en hämmare av P-glykoproteinmedierad transport in vivo.

Warfarin: upprepade dagliga doser linagliptin 5 mg påverkade inte farmakokinetiken för S(-) eller

R(+) warfarin, ett CYP2C9 substrat, administrerat i engångsdos.

Simvastatin: upprepade dagliga doser av linagliptin till friska frivilliga försökspersoner hade obetydlig

effekt på farmakokinetiken vid steady state av simvastatin, ett känsligt CYP3A4 substrat. Efter

administrering av en supraterapeutisk dos, linagliptin 10 mg, tillsammans med simvastatin 40 mg

dagligen under 6 dagar ökade plasma AUC för simvastatin med 34% och plasma C

ökade med

10%.

Orala antikoncenptionsmedel: samtidig administrering av linagliptin 5 mg påverkade inte

farmakokinetiken vid steady state för levonorgestrel eller etinylestradiol.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Användning av linagliptin har inte studerats i gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta eller

indirekta reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Som en försiktighetsåtgärd bör man

undvika användning av linagliptin under graviditet.

Amning

Tillgängliga farmakokinetiska djurdata har visat att metaboliter från linagliptin utsöndras i mjölk. En

risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta

amningen eller avbryta/avstå från behandlingen med linagliptin efter att man tagit hänsyn till fördelen

med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Inga studier beträffande fertilitet hos människa har genomförts för linagliptin. Djurstudier tyder inte på

direkta eller indirekta negativa effekter beträffande fertilitet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Linagliptin har ingen eller försumbar effekt på förmåga att framföra fordon och använda maskiner.

Patienter bör dock informeras om risken för hypoglykemi, framförallt vid kombination med

sulfonureider och/eller insulin.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I den poolade analysen av de placebokontrollerade studierna, var den totala incidensen biverkningar

hos placebobehandlade patienter likartad med de som fick linagliptin 5 mg (63,4% resp. 59,1%).

Utsättning av behandlingen på grund av biverkningar var högre hos patienter som fick placebo än hos

de som fick linagliptin 5 mg (4,3% resp 3,4%).

Den mest frekvent rapporterade biverkningen var hypoglykemi som observerades vid behandling med

trippelkombinationen, linagliptin plus metformin plus sulfonureid med frekvensen 14,8% jämfört med

7,6% i placebogruppen.

I de placebokontrollerade studierna upplevde 4,9% av patienterna hypoglykemi som en biverkan av

linagliptin. Av dessa klassades 4,0% som av mild, 0,9% som av måttlig och 0,1% som av allvarlig

svårighetsgrad. Pankreatit rapporterades oftare hos patienter som randomiserats till linagliptin (7 fall

bland 6 580 patienter som fick linagliptin jämfört med 2 fall bland 4 383 patienter som fick placebo).

Sammanfattning av biverkningar i tabellform

På grund av inverkan av bakgrundsbehandlingen på biverkningsreaktionerna (t ex hypoglykemier),

analyserades biverkningarna baserat på de olika behandlingsregimerna (monoterapi, tillägg till

metformin, tillägg till metformin + sulfonureid samt tillägg till insulin).

De placebokontrollerade studierna omfattar studier i vilka linagliptin gavs som

monoterapi med korttidsbehandling under upp till 4 veckor

monoterapi under ≥ 12 veckors behandling

tillägg till metformin

tillägg till metformin + sulfonureid

tillägg till metformin och empagliflozin

tillägg till insulin med eller utan metformin

I tabellen nedan (tabell 1) presenteras biverkningar klassificerade enligt organklasssystemet med

MedDRA terminologi som rapporterats av patienter som fick 5 mg linagliptin i dubbelblinda studier

med monoterapi eller tilläggsterapi.

Biverkningarna listas enligt absolut frekvens. Frekvenserna definieras som mycket vanliga (≥ 1/10),

vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000),

mycket sällsynta (< 1/10 000) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Tabell 1

Biverkningar rapporterade av patienter som fick linagliptin 5 mg dagligen som

monoterapi eller tilläggsbehandling i kliniska prövningar och från erfarenheter efter

marknadsintroduktion.

Organsystemklass

Biverkning

Biverkningsfrekvens

Infektioner och infestationer

Nasofaryngit

mindre vanliga

Immunsystemet

Överkänslighet

(t.ex. bronkiell hyperreaktivitet)

mindre vanliga

Metabolism och nutrition

Hypoglykemi

mycket vanliga

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Hosta

mindre vanliga

Magtarmkanalen

Pankreatit

sällsynta

Förstoppning

mindre vanliga

Hud och subkutan vävnad

Angioödem*

sällsynta

Urtikaria*

sällsynta

Hudutslag*

mindre vanliga

Bullös pemfigoid

sällsynta

Undersökningar

Förhöjt amylas

mindre vanliga

Förhöjt lipas**

vanliga

Baserat på erfarenheter efter marknadsintroduktion

Baserat på ökningar av lipas >3xULN som observerats i kliniska prövningar

Baserat på en kardiovaskulär och renal säkerhetsstudie av linagliptin (CARMELINA), se även

nedan

1

Biverkning observerad i kombination med metformin plus sulfonureid

2

Biverkning observerad i kombination med insulin

Studie av linagliptins kardiovaskulära och renala säkerhet (CARMELINA)

Studien CARMELINA utvärderade linagliptins kardiovaskulära och renala säkerhet jämfört med

placebo hos patienter med typ 2-diabetes och en förhöjd kardiovaskulär risk definierad som etablerad

makrovaskulär sjukdom eller njursjukdom (se avsnitt 5.1). Studien omfattade 3 494 patienter

behandlade med linagliptin (5 mg) och 3 485 patienter behandlade med placebo. Båda behandlingarna

gavs som tillägg till standardbehandling, inriktad mot regionala behandlingsmål för HbA

kardiovaskulära riskfaktorer. Den samlade förekomsten av biverkningar och allvarliga biverkningar

hos patienter som fick linagliptin liknade den hos patienter som fick placebo. Säkerhetsdata från denna

studie överensstämde med den tidigare kända säkerhetsprofilen för linagliptin.

Hos den behandlade populationen rapporterades allvarliga hypoglykemiska händelser (vårdkrävande)

hos 3,0 % av patienterna behandlade med linagliptin och hos 3,1 % av patienterna behandlade med

placebo. Bland patienter som använde sulfonureid vid baslinjen var incidensen av allvarlig

hypoglykemi 2,0 % hos linagliptinbehandlade patienter och 1,7 % hos placebobehandlade patienter.

Bland patienterna som använde insulin vid baslinjen var incidensen av allvarlig hypoglykemi 4,4 %

hos linagliptinbehandlade patienter och 4,9 % hos placebobehandlade patienter.

Under den samlade observationsperioden i studien rapporterades fastställd akut pankreatit hos 0,3 %

av patienterna behandlade med linagliptin och hos 0,1 % av patienterna behandlade med placebo.

I studien CARMELINA rapporterades bullös pemfigoid hos 0,2 % av patienterna behandlade med

linagliptin men inte hos någon patient behandlad med placebo.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Symtom

I kontrollerade kliniska studier med friska försökspersoner, tolererades engångsdoser upp till 600 mg

linagliptin generellt väl (motsvarande 120 gånger den rekommenderade dosen). Det finns inte någon

erfarenhet av högre doser än 600 mg till människa.

Behandling

I händelse av överdosering, är det rimligt att använda vanliga understödjande åtgärder, t ex att

avlägsna ej absorberat material från magtarmkanalen, genomföra klinisk monitorering och sätta in

klinisk behandling vid behov.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Diabetesmedel, dipeptidylpeptidas-4 (DPP-4)-hämmare, ATC-kod:

A10B H05.

Verkningsmekanism

Linagliptin hämmar enzymet DPP-4 (dipeptidylpeptidas-4, EC 3,4,14,5), ett enzym som är involverat i

inaktiveringen av inkretinhormonerna GLP-1 och GIP (glukagonliknande peptid 1, glukosberoende

insulinotropisk polypeptid). Dessa hormoner degraderas snabbt av enzymet DPP-4. Båda

inkretinhormonerna deltar i den fysiologiska regleringen av glukoshomeostasen. Inkretiner utsöndras i

en låg basal nivå under dagen och nivån ökar omedelbart efter intag av föda. GLP-1 och GIP ökar

biosyntesen av insulin och sekretionen från pankreas betaceller i närvaro av normala och förhöjda

glukosnivåer. Dessutom reducerar GLP-1 glukagonsekretionen från pankreas alfaceller, vilket leder

till minskad hepatiskt glukosfrisättning. Linagliptin binder mycket effektivt och reversibelt till DPP-4,

vilket medför en långvarig ökning och förlängning av aktiva inkretinnivåer. Linagliptin ökar

insulinsekretionen glukosberoende och minskar glukagonsekretionen vilket medför en generell

förbättring av glukoshomeostasen. Linagliptin binder selektivt till DPP-4 och uppvisar

> 10 000 gånger högre selektivitet jämfört med DPP-8 eller DPP-9-aktivitet in vitro.

Klinisk effekt och säkerhet

Åtta randomiserade, kontrollerade fas III-studier, med 5 239 patienter med diabetes mellitus typ 2 av

vilka 3 319 behandlades med linagliptin, genomfördes för att utvärdera effekt och säkerhet. Studierna

inkluderade 929 patienter 65 år eller äldre som behandlades med linagliptin. Dessutom behandlades

1 238 patienter med milt nedsatt njurfunktion och 143 patienter med måttligt nedsatt njurfunktion med

linagliptin. Behandling med linagliptin en gång dagligen ledde till kliniskt signifikant förbättring av

glykemisk kontroll utan kliniskt relevanta förändringar av kroppsvikt. Reduktion av glykosylerat

hemoglobin A

(HbA

) var jämförbar i olika subgrupper inklusive kön, ålder, nedsatt njurfunktion,

body mass index (BMI). Högre utgångsvärde för HbA

förknippades med större reduktion i HbA

Det var en signifikant skillnad i reduktion av HbA

mellan asiatiska patienter (0,8%) och vita

patienter (0,5%) i de poolade studierna.

Linagliptin som monoterapi till patienter som inte är lämpliga att behandla med metformin

Effekt och säkerhet för linagliptin som monoterapi utvärderades i en dubbelblind, placebokontrollerad

studie under 24 veckor. Behandling med linagliptin 5 mg en gång dagligen ledde till en signifikant

förbättring av HbA

(-0.69% förändring jämfört med placebo) hos patienter med HbA

på ca 8% vid

baslinjen. Linagliptin visade också en signifikant förbättring av fasteglukos i plasma (FPG) och

postprandiellt glukos efter 2 timmar (PPG) jämfört med placebo.

Den observerade incidensen av hypoglykemi hos patienter som behandlades med linagliptin var

likartad med placebo.

Effekt och säkerhet av linagliptin utvärderades även under 18 veckor i en dubbelblind,

placebokontrollerad studie på patienter som inte bör behandlas med metformin, på grund av intolerans

eller kontraindikation på grund av nedsatt njurfunktion. Linagliptin ledde till signifikant förbättring av

(-0,57% förändring jämfört med placebo), från en genomsnittlig baslinje för HbA

på 8,09%.

Linagliptin visade också signifikant förbättring av fasteglukos i plasma (FPG) jämfört med placebo.

Den observerade incidensen av hypoglykemi hos patienter som behandlades med linagliptin var

likartad med placebo.

Linagliptin som tillägg till metforminbehandling

Effekt och säkerhet av linagliptin i kombination med metformin utvärderades i en dubbelblind,

placebokontrollerad studie under 24 veckor. Linagliptin ledde till signifikant förbättring av HbA

(0,64% förändring jämfört med placebo), från en genomsnittlig baslinje HbA

på 8%. Linagliptin

visade också signifikant förbättring av fasteglukos i plasma (FPG), postprandiellt glukos efter

2 timmar (PPG) jämfört med placebo. Den observerade incidensen av hypoglykemi hos patienterna

som behandlades med linagliptin var likartad med placebo.

Linagliptin som tillägg till en kombination av metformin och sulfonureidbehandling

En placebokontrollerad 24 veckorsstudie genomfördes för att utvärdera effekt och säkerhet av

linagliptin 5 mg hos patienter utan tillräcklig effekt av en kombination av metformin och sulfonureid.

Linagliptin ledde till signifikant förbättring av HbA

(-0,62% förändring jämfört med placebo), från

en genomsnittlig baslinje HbA

på 8,14%. Linagliptin visade också signifikant förbättring av

patienters fasteglukos i plasma (FPG) och postprandiellt glukos efter 2 timmar (PPG), jämfört med

placebo.

Linagliptin som tillägg till kombination av metformin och empagliflozinbehandling

Hos patienter som är otillräckligt kontrollerade med metformin och empagliflozin (10 mg (n=247)

eller 25 mg (n=217)), gav en 24-veckos behandling med linagliptin 5 mg som tilläggsbehandling

justerade genomsnittliga minskningar av HbA

från baslinjen på -0,53% (signifikant skillnad mot

placebo som tillägg -0,32% (95% KI -0,52; -0,13) respektive -0,58% (signifikant skillnad mot placebo

som tillägg -0,47% (95% KI -0,66; -0,28)). En statisktiskt signifikant större andel patienter med ett

baslinje-HbA

≥ 7,0% som behandlades med linagliptin 5 mg uppnådde ett målvärde för HbA

< 7% jämfört med placebo.

Linagliptin som tillägg till insulinbehandling

Effekt och säkerhet för linagliptin 5 mg som tillägg till insulin i form av monoterapi eller i

kombination med metformin och/eller pioglitazon har utvärderats i en dubbelblind placebokontrollerad

studie på 24 veckor. Linagliptin resulterade i signifikanta förbättringar av HbA

(-0,65% jämfört med

placebo) jämfört med genomsnittlig baslinje för HbA

på 8,3%. Linagliptin gav också signifikant

förbättring av fastevärden för plasmaglukos (FPG), och en större andel av patienterna nådde mål för

på < 7,0% jämfört med placebo. Detta var uppnått med en stabil insulindos (40,1 enheter).

Kroppsvikt skiljde inte signifikant mellan grupperna. Effekter på plasmalipider var försumbara.

Observerad incidens av hypoglykemi hos patienter som behandlades med linagliptin var i nivå med

placebo (22,2% för linagliptin och 21,2% för placebo).

Linagliptin 24 månaders data som tillägg till metformin i jämförelse med glimepirid

I en studie jämfördes effekt och säkerhet av tillägg av linagliptin 5 mg eller glimepirid (genomsnittlig

dos på 3 mg) hos patienter med otillräcklig glykemisk kontroll av metformin i monoterapi.

Genomsnittlig reduktion av HbA

var -0,16% med linagliptin (genomsnittligt utgångsvärde för HbA

var 7,69%) och -0,36% med glimepirid (genomsnittligt utgångsvärde för HbA

var 7,69%) med en

genomsnittlig skillnad på 0,20% (97,5% konfidensintervall: 0,09, 0,299). Incidensen av hypoglykemi i

linagliptingruppen (7,5%) var signifikant lägre än i glimepiridgruppen (36,1%). Patienter behandlade

med linagliptin uppvisade en signifikant genomsnittlig minskning av kroppsvikten från baslinjen

jämfört med signifikant viktökning hos patienter som fick glimepirid (-1,39 respektive +1,29 kg).

Linagliptin som tillägg för patienter med svår njurfunktionsnedsättning, 12-veckors

placebokontrollerad (konstant bakgrundsbehandling) och 40-veckors placebokontrollerad förlängning

(variabel bakgrundsbehandling)

Effekt och säkerhet för linagliptin studerades även i patienter med diabetes mellitus typ 2 med svår

njurfunktionsnedsättning i en dubbelblindstudie med placebo i 12 veckor, under vilka

bakgrundsbehandlingen av antidiabetiska läkemedel var konstant. De flesta patienterna (80,5%) fick

insulin med som bakgrundsbehandling, antingen som monoterapi eller i kombination med andra orala

antidiabetika såsom sulfonureid, glinid eller pioglitazon. Det var också en ytterligare 40-veckors

uppföljande behandlingsperiod under vilken dosjusteringar i den antidiabetiska bakgrundsterapin

tilläts.

Linagliptin visade signifikanta förbättringar i HbA

(-0,59% ändring jämfört med placebo efter

12 veckor) från en baslinje HbA

på i genomsnitt 8,2%. Den observerade skillnaden i HbA

jämfört

med placebo var -0,72% efter 52 veckor.

Kroppsvikten skiljde sig inte signifikant mellan grupperna. Den observerade incidensen av

hypoglykemier hos patienter som fick linagliptin var högre än för placebo, på grund av en ökning i

icke-symptomatiska hypoglykemiska händelser. Det sågs ingen skillnad mellan grupperna avseende

allvarliga hypoglykemiska händelser.

Linagliptin som tilläggsbehandling hos äldre (ålder ≥ 70 år) med diabetes mellitus typ 2

Effekt och säkerhet av linagliptinbehandling hos äldre (70 år och äldre) med diabetes mellitus typ 2

utvärderades i en dubbelblind studie på 24 veckor. Patienter fick metformin och/eller sulfonureid

och/eller insulin som bakgrundsbehandling. Dosering för bakgrundsbehandling med antidiabetiska

läkemedel hölls stabil under de första 12 veckorna, varefter justeringar tilläts. Linagliptin resulterade i

signifikant förbättring av HbA

(-0,64% förändring jämfört med placebo vid 24 veckor), från en

genomsnittlig baslinje för HbA

på 7,8%. Signifikant förbättring av fastevärden för plasmaglukos

(FPG) sågs också med linagliptin jämfört med placebo. Kroppsvikt skiljde inte signifikant mellan

grupperna.

Kardiovaskulär och renal säkerhetstudie med linagliptin (CARMELINA)

CARMELINA var en randomiserad studie på 6 979 patienter med typ 2-diabetes med förhöjd

kardiovaskulär risk, definierad som etablerad makrovaskulär sjukdom eller njursjukdom, vilka

behandlades med linagliptin 5 mg (3 494) eller placebo (3 485) som tillägg till standardbehandling,

inriktad mot regionala behandlingsmålför HbA

, kardiovaskulära riskfaktorer och njursjukdom enligt

regionala riktlinjer. Studiepopulationen omfattade 1 211 (17,4 %) patienter ≥75 år och 4 348 (62,3 %)

patienter med nedsatt njurfunktion. Cirka 19 % av populationen hade eGFR ≥45 till

<60 ml/min/1,73 m

, 28 % av populationen hade eGFR ≥30 till <45 ml/min/1,73 m

och 15 % hade

eGFR <30 ml/min/1,73 m

. Genomsnittligt HbA

vid baslinjen var 8,0 %.

Studien var utformad för att visa noninferioritet för det primära kardiovaskulära effektmåttet, som var

en sammansättning av den första förekomsten av kardiovaskulär död eller en icke-fatal hjärtinfarkt

eller en icke-fatal stroke (3P-MACE). Det renala sammansatta effektmåttet definierades som död på

grund av njursjukdom eller varaktig, terminal njursjukdom eller varaktig minskning av eGFR med

40 % eller mer.

Efter en medianuppföljning på 2,2 år ökade inte linagliptin, som tillägg till standardbehandling, risken

för större kardiovaskulära händelser eller njurhändelser. Ingen ökning av risk för sjukhusinläggning på

grund av hjärtsvikt, vilket var ytterligare ett fastställt effektmått, sågs jämfört med standardbehandling

utan linagliptin hos patienter med typ 2-diabetes (se tabell 2).

Tabell 2

Kardiovaskulära och renala utfall per behandlingsgrupp i studien CARMELINA

Linagliptin 5 mg

Placebo

Riskkvot

Antal försöks-

personer (%)

Incidens per

1 000 PÅ*

Antal försöks-

personer (%)

Incidens per

1 000 PÅ*

(95 % KI)

Antal patienter

3 494

3 485

Primärt

kardiovaskulärt

sammansatt

effektmått

(kardiovaskulär död,

icke-fatal

hjärtinfarkt,

icke-fatal stroke)

434 (12,4)

57,7

420 (12,1)

56,3

1,02 (0,89;

1,17)**

Sekundärt renalt

sammansatt

effektmått, terminal

njursjukdom,

varaktig minskning

av eGFR med 40 %)

327 (9,4)

48,9

306 (8,8)

46,6

1,04 (0,89;

1,22)

Dödlighet oavsett

orsak

367 (10,5)

46,9

373 (10,7)

48,0

0,98 (0,84;

1,13)

Kardiovaskulär död

255 (7,3)

32,6

264 (7,6)

0,96 (0,81;

1,14)

Sjukhusinläggning

på grund av

hjärtsvikt

209 (6,0)

27,7

226 (6,5)

30,4

0,90 (0,74;

1,08)

PÅ=patientår

Noninferioritetstest för att visa att den övre gränsen för 95 % KI för riskkvoten är mindre än 1,3

I analyser för progression till albuminuri (förändring från normoalbuminuri till mikro- eller

makroalbuminuri, eller från mikroalbuminuri till makroalbuminuri) var den beräknade riskkvoten 0,86

(95 % KI 0,78; 0,95) för linagliptin jämfört med placebo.

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/667689/2012

EMEA/H/C/002110

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Trajenta

linagliptin

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Trajenta.

Det förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit

fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer

om hur läkemedlet ska användas.

Vad är Trajenta?

Trajenta är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen linagliptin. Det finns som tabletter

(5 mg).

Vad används Trajenta för?

Trajenta används för att behandla typ 2-diabetes och ges tillsammans med följande diabetesläkemedel

till patienter vars blodsockernivåer inte kontrolleras tillräckligt med diet, motion och dessa läkemedel

som enda läkemedel:

metformin

metformin och en sulfonureid

insulin, antingen som enda läkemedel eller tillsammans med metformin.

Trajenta kan även ges som enda behandling till patienter vars blodsockernivåer inte kontrolleras

tillräckligt med enbart kost och motion och som inte kan behandlas med metformin då de inte tål

läkemedlet eller har nedsatt njurfunktion.

Läkemedlet är receptbelagt.

Trajenta

Sida 2/3

Hur används Trajenta?

Den rekommenderade dosen Trajenta är en tablett en gång dagligen. När det ges som tillägg till

metformin bör dosen av metformin bibehållas oförändrad, men när det används i kombination med en

sulfonureid eller insulin kan man överväga en lägre dos av sulfonureiden eller insulinet på grund av

risken för hypoglykemi (lågt blodsocker).

Hur verkar Trajenta?

Typ 2-diabetes är en sjukdom där bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin för att

kontrollera blodglukosnivån (blodsockret) eller där kroppen inte klarar av att använda insulinet

effektivt. Den aktiva substansen i Trajenta, linagliptin, är en dipeptidylpeptidas 4-hämmare (DPP4-

hämmare). Den verkar genom att blockera nedbrytningen av så kallade inkretinhormoner i kroppen.

Dessa hormoner frigörs efter en måltid och stimulerar bukspottkörtelns produktion av insulin. Genom

att linagliptin förlänger inkretinhormonernas aktivitet i blodet stimuleras bukspottkörteln till att

producera mer insulin när blodsockernivåerna är höga. Linagliptin har ingen effekt när blodsockret är

lågt. Linagliptin sänker också den mängd blodsocker som produceras av levern genom att höja

insulinnivåerna och sänka nivåerna av hormonet glukagon. Tillsammans bidrar detta till att sänka

blodsockernivåerna och underlätta kontrollen av typ 2-diabetes.

Hur har Trajentas effekt undersökts?

Fem huvudstudier genomfördes på patienter med typ 2-diabetes där Trajenta jämfördes med placebo

(overksam behandling) i kombination med metformin (701 patienter), i kombination med både

metformin och en sulfonureid (1 058 patienter), i kombination med ett annat diabetesläkemedel,

pioglitazon (389 patienter), och i kombination med insulin med eller utan metformin och/eller

pioglitazon (1 235 patienter). Trajenta jämfördes även med placebo när läkemedlet gavs som enda

behandling hos 503 patienter.

Huvudeffektmåttet i samtliga studier var förändringen av nivån i blodet av en substans som kallas

glykosylerat hemoglobin (HbA1c) efter 24 veckors behandling. Det ger en indikation om hur väl

blodsockret kontrolleras.

Vilken nytta har Trajenta visat vid studierna?

I samtliga kombinationer som studerades visade sig Trajenta vara effektivare än placebo när det gällde

att sänka nivåerna av HbA1c:

I kombination med metformin sjönk nivåerna med 0,56 procentenheter med Trajenta, medan de

ökade med 0,10 procentenheter med placebo.

I kombination med både metformin och en sulfonureid sjönk nivåerna med 0,72 procentenheter

med Trajenta, medan de sjönk med 0,10 procentenheter med placebo.

I kombination med pioglitazon sjönk nivåerna med 1,25 procentenheter med Trajenta, medan de

sjönk med 0,75 procentenheter med placebo.

I kombination med insulin med eller utan metformin och/eller pioglitazon minskade nivåerna med

0,55 procentenheter med Trajenta, medan de ökade med 0,10 procentenheter med placebo.

Trajenta var också effektivare än placebo när läkemedlet gavs som enda behandling, genom att sänka

nivåerna av HbA1c med 0,46 procentenheter jämfört med en ökning med 0,22 procentenheter hos

patienter som fick placebo.

Trajenta

Sida 3/3

Vilka är riskerna med Trajenta?

Resultat från studier visar att den samlade risken för biverkningar var nästan densamma för Trajenta

som för placebo: 63 procent mot 60 procent. Den vanligaste rapporterade biverkningen var

hypoglykemi, som observerades hos omkring 6 av 100 patienter som behandlades med Trajenta. De

flesta fallen var milda och inget fall var allvarligt. Hypoglykemi observerades hos omkring 15 av

100 patienter som behandlades med trippelkombinationen Trajenta, metformin och en sulfonureid

(ungefär dubbelt så många som i placebogruppen). En fullständig förteckning över biverkningar som

rapporterats för Trajenta finns i bipacksedeln.

Trajenta får inte ges till personer som är överkänsliga (allergiska) mot linagliptin eller mot något annat

innehållsämne.

Varför har Trajenta godkänts?

Utifrån resultaten i huvudstudierna kom CHMP fram till att Trajenta i kombination med metformin, i

kombination med både metformin och en sulfonureid samt tillsammans med insulin med eller utan

metformin visade stor nytta när det gäller att kontrollera blodsockernivån. Trajenta som enda

behandling visade sig också vara effektivare än placebo och ansågs lämplig för patienter som inte kan

ta metformin då de inte tål läkemedlet eller har nedsatt njurfunktion. Nyttan med Trajenta som tillägg

till pioglitazon ansågs dock inte ha påvisats tillräckligt.

Den samlade risken för biverkningar av Trajenta kan främst jämföras med den hos placebo och

läkemedlets säkerhet liknar den hos andra dipeptidylpeptidas 4-hämmare (DPP4-hämmare).

CHMP fann därför att nyttan med Trajenta är större än riskerna och rekommenderade att Trajenta

skulle godkännas för försäljning.

Mer information om Trajenta

Den 24 augusti 2011 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Trajenta

som gäller i hela EU.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Mer information

om behandling med Trajenta finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 10-2012.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen