Tolucombi

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

28-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

28-09-2020

Aktiva substanser:
telmisartan, hydroklortiazid
Tillgänglig från:
Krka, d.d., Novo mesto
ATC-kod:
C09DA07
INN (International namn):
telmisartan, hydrochlorothiazide
Terapeutisk grupp:
telmisartan och diuretika
Terapiområde:
hypertension
Terapeutiska indikationer:
Tolucombi-kombination med fast dos (80 mg telmisartan / 25 mg hydroklortiazid) indikeras hos vuxna vars blodtryck inte kontrolleras tillräckligt på Tolucombi 80 mg / 12. 5 mg (80 mg telmisartan / 12. 5 mg hydroklortiazid) eller vuxna som tidigare har stabiliserats på telmisartan och hydroklortiazid ges separat.
Produktsammanfattning:
Revision: 9
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002549
Tillstånd datum:
2013-03-13
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002549

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

28-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

28-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

08-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

28-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

28-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

08-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

28-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

28-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

08-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - danska

28-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

28-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

08-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

28-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

28-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

08-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

28-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

28-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

08-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

28-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

28-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

08-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

28-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

28-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

08-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - franska

28-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

28-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

08-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

28-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

28-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

08-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

28-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

28-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

08-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

28-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

28-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

08-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

28-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

28-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

08-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

28-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

28-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

08-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

28-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

28-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

08-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - polska

28-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

28-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

08-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

28-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

28-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

08-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

28-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

28-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

08-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

28-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

28-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

08-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

28-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

28-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

08-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - finska

28-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

28-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

08-04-2013

Bipacksedel Bipacksedel - norska

28-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

28-09-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

28-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

28-09-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

28-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

28-09-2020

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Tolucombi 40 mg/12,5 mg tabletter

Tolucombi 80 mg/12,5 mg tabletter

Tolucombi 80 mg/25 mg tabletter

telmisartan/hydroklortiazid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Tolucombi är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Tolucombi

Hur du använder Tolucombi

Eventuella biverkningar

Hur Tolucombi ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Tolucombi är och vad det används för

Tolucombi är en kombination av två aktiva ämnen, telmisartan och hydroklortiazid i en tablett. Båda

dessa ämnen hjälper till att kontrollera högt blodtryck.

Telmisartan tillhör en grupp läkemedel, som kallas angiotensin-II-hämmare. Angiotensin II är ett

kroppseget ämne som gör att dina blodkärl blir trängre vilket i sin tur leder till att ditt blodtryck

stiger. Telmisartan blockerar den här effekten av angiotensin II, vilket leder till att blodkärlen

vidgas och blodtrycket sänks.

Hydroklortiazid hör till en grupp läkemedel som kallas tiaziddiuretika som orsakar ökad

urinutsöndring, vilket även leder till en sänkning av ditt blodtryck.

Högt blodtryck som inte behandlas kan orsaka kärlskador i flera organ, som i vissa fall kan leda till

hjärtattack, hjärtsvikt, njursvikt, stroke eller blindhet. Oftast ger högt blodtryck inga symptom innan

skadorna uppträder. Det är därför viktigt att regelbundet mäta blodtrycket för att bekräfta att det är

normalt.

Tolucombi (40 mg/12,5 mg, 80 mg/12,5 mg) används för att behandla högt blodtryck (essentiell

hypertoni) hos vuxna vars blodtryck inte kontrolleras tillräckligt när enbart telmisartan används.

Tolucombi (80 mg/25 mg) används för att behandla högt blodtryck (essentiell hypertoni) hos vuxna

vars blodtryck inte kontrolleras adekvat av Tolucombi 80 mg/12,5 mg eller till patienter som tidigare

stabiliserats med telmisartan och hydroklortiazid separat.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Tolucombi

Ta inte Tolucombi:

om du är allergisk mot telmisartan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du är allergisk mot hydroklortiazid eller mot något sulfonamid-derivat.

gravida kvinnor ska inte använda Tolucombi under de 6 sista månaderna av graviditeten. (Även

tidigare under graviditeten är det bra att undvika Tolucombi, se Graviditet och amning).

om du har svåra leverproblem såsom gallstas eller gallvägsobstruktion (problem med avflöde av

galla från levern och gallblåsan) eller någon annan svår leversjukdom.

om du har en svår njursjukdom.

om din läkare fastställer att du har låga kaliumnivåer eller höga kalciumnivåer i blodet som inte

förbättras med behandling.

om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande

läkemedel som innehåller aliskiren.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal innan du tar Tolucombi om något av ovanstående gäller

dig.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Tolucombi om du har eller har haft något av följande tillstånd eller

sjukdomar:

Lågt blodtryck (hypotoni) som gärna uppstår om du är uttorkad (kraftig förlust av kroppsvätska)

eller om du har saltbrist på grund av diuretikabehandling (vätskedrivande behandling), saltfattig

diet, diarré, kräkningar eller hemodialys

Njursjukdom eller om du har genomgått en njurtransplantation

Njurartärstenos (förträngning på blodkärl som leder till en eller båda njurarna)

Leversjukdom

Hjärtproblem

Diabetes

Gikt

Förhöjda aldosteronhalter (vatten- och saltansamling i kroppen tillsammans med obalans av

olika mineraler i blodet).

Systemisk lupus erythematosus (även kallad ”lupus” eller ”SLE”) en sjukdom där kroppens

immunsystem angriper kroppen

Den aktiva substansen hydroklortiazid kan orsaka en ovanlig reaktion som orsakar försämrad

syn och ögonsmärta. Detta kan vara symtom på vätskeansamling i ögat (mellan åderhinnan och

senhinnan) eller ett ökat tryck i ditt öga, och kan inträffa inom timmar till veckor efter att du

tagit Tolucombi. Det kan leda till ett permanent synnedsättning om tillståndet inte behandlas.

Om du har haft hudcancer eller om du får en oförutsedd hudförändring under behandlingen.

Behandling med hydroklortiazid, särskilt långvarig användning med höga doser, kan öka risken

för vissa typer av hud- och läppcancer (icke-melanom hudcancer). Skydda din hud från

exponering för solljus och UV-strålar medan du tar Tolucombi.

Tala med läkare innan du tar Tolucombi om du tar:

digoxin.

något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

en ACE hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har

diabetesrelaterade njurproblem.

Aliskiren.

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Tolucombi

rekommenderas inte under graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten

eftersom det då kan orsaka fosterskador, se Graviditet och amning.

Behandling med hydroklortiazid kan orsaka störningar i elektrolytbalansen i din kropp. Typiska

symtom på rubbad vätske- eller elektrolytbalans är muntorrhet, svaghet, orkeslöshet, sömnighet,

rastlöshet, muskelsmärta eller kramper, illamående (sjukdomskänsla), kräkningar, trötthet i musklerna

och onormalt snabb puls (snabbare än 100 slag per minut). Om du upplever något av dessa symptom

ska du tala om det för din läkare.

Du ska också tala om för din läkare om du upplever att huden är mer känslig för solljus, med symtom

som solbränna (som rödhet, klåda, svullnad, blåsor) som utvecklas snabbare än normalt.

Om du ska opereras eller sövas, ska du tala om för din läkare att du använder Tolucombi tabletter.

Tolucombi kan vara mindre effektivt vid behandling för att sänka blodtrycket hos färgade patienter.

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i

blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken ”Ta inte Tolucombi”.

Barn och ungdomar

Användning av Tolucombi hos barn och ungdomar upp till 18 år rekommenderas inte.

Andra läkemedel och Tolucombi

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Din läkare kan behöva ändra dosen på de andra läkemedlen eller vidta andra åtgärder. I

vissa fall kan du behöva sluta ta något av läkemedlen. Detta gäller särskilt de läkemedel listade nedan

om de tas samtidigt med Tolucombi:

Litiuminnehållande läkemedel för att behandla vissa typer av depression.

Läkemedel förknippade med lågt kaliumvärde i blodet (hypokalemi) såsom diuretika

(vätskedrivande läkemedel), laxermedel (t.ex. ricinolja), kortikosteroider (t.ex. prednison),

ACTH (ett hormon), amfotericin (ett svampdödande medel), carbenoxolon (används vid

behandling av munsår), penicillin-G-natrium (ett antibiotikum), salicylsyra och derivat.

Läkemedel som kan öka blodets kaliumvärde som kaliumsparande diuretika, kaliumtillskott,

saltersättningsmedel som innehåller kalium, ACE-hämmare, ciklosporin (ett läkemedel som

dämpar immunförsvaret) och andra läkemedel som heparinnatrium (ett antikoagulantium).

Läkemedel vars effekt påverkas av förändringar av blodets kaliumvärde som hjärtläkemedel

(t.ex. digoxin) eller läkemedel som kontrollerar din hjärtrytm (t.ex. kinidin, disopyramid,

amiodaron, sotalol), läkemedel som används vid psykiska sjukdomar (t ex tioridazin,

klorpromazin, levomepromazin) och andra läkemedel som vissa antibiotika (sparfloxacin,

pentamidin) eller vissa allergiläkemedel (terfenadin).

Diabetesläkemedel (insulin eller tabletter som metformin).

Läkemedel som används för att sänka nivån av blodfetter (kolestyramin och kolestipol).

Blodtryckshöjande läkemedel som noradrenalin.

Muskelavslappnande läkemedel som tubokurarin.

Kalcium- och/eller vitamin D-tillskott.

Antikolinerga läkemedel (läkemedel mot olika sjukdomstillstånd t.ex. kramp i magtarmkanalen,

muskelspasmer i urinblåsan, astma, åksjuka, muskelspasmer, Parkinsons sjukdom och som stöd

vid narkos) som atropin och biperiden.

Amantadin (läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom som även används för att

behandla eller förebygga vissa virussjukdomar).

Andra läkemedel som används för att behandla högt blodtryck, kortikosteroider, smärtstillande

läkemedel (så kallade NSAID, antiinflammatoriska läkemedel), läkemedel för att behandla

cancer, gikt eller artrit.

Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte

Tolucombi” och ”Varningar och försiktighet”).

Digoxin

Tolucombi kan öka den blodtryckssänkande effekten av andra läkemedel, eller läkemedel som kan

sänka blodtrycket (t.ex. baklofen, amifostin). Dessutom kan lågt blodtryck förvärras av alkohol,

barbiturater, narkotika och antidepressiva läkemedel. Du kan märka det som yrsel när du står upp. Du

ska därför rådfråga din läkare om du behöver ändra dosen på något av dina andra läkemedel när du tar

Tolucombi.

Effekten av Tolucombi kan reduceras när du tar NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel,

t.ex. acetylsalicylsyra eller ibuprofen).

Tolucombi med mat och alkohol

Du kan ta Tolucombi med eller utan mat.

Undvik att dricka alkohol tills du talat med din läkare. Alkohol kan göra att ditt blodtryck sänks mer

och/eller öka risken att du blir yr eller svimmar.

Graviditet och amning

Graviditet

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis

föreslår din läkare att du ska sluta ta Tolucombi före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och

istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Tolucombi bör inte användas under graviditeten och

ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.

Amning

Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Tolucombi rekommenderas inte vid

amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Vissa personer känner sig yra eller trötta när de tagit Tolucombi. Om du känner dig yr eller trött ska du

inte framföra fordon eller använda maskiner.

Tolucombi innehåller laktos, sorbitol och natrium

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Tolucombi 40 mg/12,5 mg innehåller 147,04 mg sorbitol per tablett, motsvarande 5 mg/kg/dag, om

kroppsvikten är 29,8 kg.

Tolucombi 80 mg/12,5 mg och Tolucombi 80 mg/25 mg innehåller 294,08 mg sorbitol per tablett,

motsvarande 5 mg/kg/dag, om kroppsvikten är 58,8 kg.

Patienter som väger 58,8 kg eller mindre måste ta hänsyn till att sorbitol är en källa till fruktos. Om du

(eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär

fruktosintolerans (HFI), en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos,

kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du använder Tolucombi

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du

är osäker.

Rekommenderad dos av Tolucombi är en tablett per dag. Försök att ta tabletten vid samma tidpunkt

varje dag. Du kan ta Tolucombi med eller utan föda. Tabletterna ska sväljas ned med lite vatten eller

någon annan alkoholfri dryck. Det är viktigt att fortsätta ta Tolucombi varje dag tills läkaren ger annat

besked.

Om din lever inte fungerar ordentligt bör normaldosen inte överstiga 40 mg/12,5 mg en gång dagligen.

Om du använt för stor mängd av Tolucombi

Om du av misstag tagit alltför många tabletter kan du få symtom som lågt blodtryck och

hjärtklappning. Symtom som låg puls, yrsel, kräkningar, försämrad njurfunktion inklusive njursvikt

har också rapporterats. På grund av innehållet av hydroklortiazid kan påtagligt lågt blodtryck och låga

kaliumnivåer i blodet förekomma, vilket kan ge illamående, sömnighet och muskelkramper och/eller

oregelbundna hjärtslag i samband med samtidig användning av digitalis eller vissa läkemedel mot

rytmrubbningar. Kontakta din läkare, apotekspersonal eller närmaste akutmottagning omedelbart.

Om du har glömt att ta Tolucombi

Bli inte orolig om du glömmer att ta en dos. Ta dosen så snart du kommer ihåg det och fortsätt sedan

som förut. Om du glömmer medicinen en dag ska du ta den vanliga dosen nästa dag. Ta inte dubbel dos

för att kompensera för glömda doser.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kräva omedelbar medicinsk behandling.

Kontakta läkare omedelbart om du upplever något av följande symtom:

Sepsis* (som ofta kallas ”blodförgiftning”), är en svår infektion med inflammatoriska reaktioner i hela

kroppen, hastig svullnad av hud och slemhinnor (angioödem) blåsor och flagning av hudens yttersta

lager (toxisk epidermal nekrolys); dessa biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av

1 000 användare) eller har okänd frekvens (toxisk epidermal nekrolys) men är extremt allvarliga och

patienter ska sluta ta medicinen och omedelbart uppsöka läkare. Tillstånden kan vara dödliga om de

inte behandlas. Ökad förekomst av sepsis har observerats med enbart telmisartan, men kan dock inte

uteslutas för Tolucombi.

Tänkbara biverkningar av Tolucombi:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Yrsel

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Minskande kaliumvärden, oro, svimning (synkopé), upplevelse av domningar, stickningar (parastesier),

svindel (vertigo), snabb hjärtrytm (takykardi), hjärtrytmrubbningar, lågt blodtryck, plötsligt

blodtrycksfall när man ställer sig upp, andfåddhet (dyspné), diarré, muntorrhet, väderspänning,

ryggsmärta, muskelspasmer, muskelvärk, erektil dysfunktion (oförmåga att få eller bibehålla erektion),

bröstsmärta, ökad urinsyranivå i blodet.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Inflammation i lungorna (bronkit), aktivering eller försämring av systemisk lupus erythematosus (en

sjukdom där kroppens immunförsvar angriper den egna kroppen vilket orsakar ledsmärta, hudutslag

och feber), halsont, inflammerade bihålor, nedstämdhet (depression), sömnsvårigheter (insomnia),

nedsatt syn, andningssvårigheter, magsmärta, förstoppning, uppkördhet (dyspepsi), illamående

(kräkningar), inflammation i magen (gastrit), avvikande leverfunktion (japanska patienter löper större

risk att få denna biverkan), rodnad av huden (erytem), allergiska reaktioner som klåda eller utslag; ökad

svettning, nässelutslag (urtikaria), ledvärk (artralgi) och smärta i armar och ben, muskelkramper,

influensalik sjukdom, smärta, låga nivåer av natrium i blodet, ökade nivåer av kreatinin, leverenzymer

eller kreatinfosfokinas i blodet.

Biverkningar som rapporterats för en av de enskilda komponenterna, kan vara en möjlig biverkan med

Tolucombi, även om de inte observerats i kliniska studier med detta läkemedel.

Telmisartan

Hos patienter som enbart använder telmisartan har dessutom följande biverkningar rapporterats:

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Övre luftvägsinfektion (till exempel halsont, inflammerade bihålor, vanlig förkylning),

urinvägsinfektioner, brist på röda blodkroppar (anemi), höga kaliumnivåer, långsam hjärtrytm

(bradykardi), nedsatt njurfunktion inklusive akut njursvikt, svaghet, hosta.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Lågt antal blodplättar (trombocytopeni), ökning av vissa vita blodkroppar (eosinofili), allvarliga

allergiska reaktioner (till exempel överkänslighet, anafylaktisk reaktion, läkemedelsutslag), låg

blodsockerhalt (hos patienter med diabetes), orolig mage, eksem (en hudsjukdom), artros,

seninflammation, minskade hemoglobinnivåer (ett protein i blodet), somnolens.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Progressiv

ärrbildning i lungvävnad (interstitiell lungsjukdom)**

* Dessa biverkningar kan vara en tillfällighet eller ha samband med en mekanism som för närvarande

inte är känd.

** Det har rapporterats fall av progressiv ärrbildning i lungvävnad vid behandling med telmisartan.

Man vet dock inte om telmisartan är orsaken.

Hydroklortiazid

Hos patienter som enbart använder hydroklortiazid har dessutom följande biverkningar rapporterats:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Illamående, låg halt av magnesium i blodet.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Minskat antal blodplättar vilket ökar risken för blödning eller blåmärken (små lila-röda prickar i hud

eller annan vävnad orsakad av blödning), hög halt av kalcium i blodet, huvudvärk.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Förhöjt pH (rubbad syra–basbalans) på grund av låg kloridhalt i blodet.

Biverkningar utan känd frekvens (frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data):

Inflammation i salivkörtel, hud- och läppcancer (Icke-melanom hudcancer), minskat antal (eller till

och med brist på) blodkroppar, inklusive lågt antal röda och vita blodkroppar, allvarliga allergiska

reaktioner (t.ex. överkänslighet, anafylaktiska reaktioner), minskad aptit eller aptitlöshet, rastlöshet,

yrsel, dimsyn eller gulfärgat synfält, försämrad syn och ögonsmärta (möjligt tecken på

vätskeansamling i ögat (mellan åderhinnan och senhinnan) eller akut trångvinkelglaukom),

inflammation i blodkärl (nekrotiserande vaskulit), inflammerad bukspottkörtel, orolig mage, gulnad

hud eller gulnade ögon (gulsot), lupusliknande syndrom (ett tillstånd liknande en sjukdom kallad

systemisk lupus erythematosus där kroppens immunförsvar angriper den egna kroppen),

hudsjukdomar såsom inflammerade blodkärl i huden, ökad känslighet för solljus, utslag, hudrodnad,

blåsor på läppar, ögon eller mun, fjällande hud, feber (möjliga tecken på erythema multiforme),

svaghet, njurinflammation eller försämrad njurfunktion, glykos i urinen (glykosuri), feber, försämrad

saltbalans (elektrolytbalans), höga blodkolesterolnivåer, minskad blodvolym, ökade blodglukosnivåer,

svårigheter att kontrollera blod/uringlukosnivåer hos patienter med diabetes eller fett i blodet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Tolucombi ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Förvaras i originalförpackningen för att skyddas från ljus.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är telmisartan och hydroklortiazid.

Varje tablett innehåller 40 mg telmisartan och 12,5 mg hydroklortiazid.

Varje tablett innehåller 80 mg telmisartan och 12,5 mg hydroklortiazid.

Varje tablett innehåller 80 mg telmisartan och 25 mg hydroklortiazid.

Övriga innehållsämnen är hydroxypropylcellulosa, laktosmonohydrat, magnesiumstearat,

meglumin, povidon (K30), röd järnoxid (E172) – endast i 40 mg/12,5 mg och 80 mg/12,5 mg

tabletterna, vattenfritt kolloid kisel, natriumhydroxid (E524), natriumstearylfumarat, sorbitol

(E420) och gul järnoxid (E172) – endast i 80 mg/25 mg tabletterna. Se avsnitt 2 ”Tolucombi

innehåller laktos, sorbitol och natrium”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

40 mg/12,5 mg tabletter: vita till nästan vita eller rosaaktigt vita på ena sidan och rosamarmorerade på

andra sidan av den tvåskikts bikonvexa ovala tabletten, tablettdimensionerna 15 mm x 7 mm.

80 mg/12,5 mg tabletter: vita till nästan vita eller rosaaktigt vita på ena sidan och rosamarmorerade på

andra sidan av den tvåskikts bikonvexa ovala tabletten, tablettdimensionerna 18 mm x 9 mm.

80 mg/25 mg tabletter: vita till gulaktigt vita på ena sidan och gulmarmorerade på andra sidan av den

tvåskikts bikonvexa ovala tabletten, tablettdimensionerna 18 mm x 9 mm.

Blister (OPA/Al/PVC folie//Al folie): 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 84 x 1, 90 x 1, 98 x 1 och

100 x 1 tablett i en kartong.

Blister (OPA/Al/PE folie med torkmedel//Al folie): 14 x 1 och 98 x 1 tablett i en kartong.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa, Polen

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: +32 (0) 487 50 73 62

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

Tel: + 370 5 236 27 40

България

КРКА България ЕООД

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: +32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 (1) 355 8490

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Malta

E. J. Busuttil Ltd.

Tel: + 356 21 445 885

Deutschland

TAD Pharma GmbH

Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Nederland

KRKA Belgium, SA.

Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

QUALIA PHARMA S.A.

Τηλ: +30 210 6256177

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

KRKA Farmacéutica, S.L.

Tel: + 34 911 61 03 81

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

KRKA - FARMA d.o.o.

Tel: + 385 1 6312 100

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 293 91 80

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

LYFIS ehf.

Sími: + 354 534 3500

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

Tel: + 39 02 3300 8841

Suomi/Finland

KRKA Finland Oy

Puh/Tel: +358 20 754 5330

Κύπρος

KI.PA. (PHARMACAL) LIMITED

Τηλ: + 357 24 651 882

Sverige

KRKA Sverige AB

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

KRKA Latvija SIA

Tel: + 371 6 733 86 10

United Kingdom

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 44 (0)203 751 1888

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tolucombi 40 mg/12,5 mg tabletter

Tolucombi 80 mg/12,5 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Tolucombi 40 mg/12,5 mg tabletter

Varje tablett innehåller 40 mg telmisartan och 12,5 mg hydroklortiazid.

Tolucombi 80 mg/12,5 mg tabletter

Varje tablett innehåller 80 mg telmisartan och 12,5 mg hydroklortiazid.

Hjälpämnen med känd effekt

Varje 40 mg/12,5 mg tablett innehåller 57 mg laktos (som monohydrat) och 147,04 mg sorbitol

(E420).

Varje 80 mg/12,5 mg tablett innehåller 114 mg laktos (som monohydrat) och 294,08 mg sorbitol

(E420).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett.

Tolucombi 40 mg/12,5 mg tabletter

Vita till nästan vita eller rosaaktigt vita på ena sidan och rosamarmorerade på andra sidan av den

tvåskikts bikonvexa ovala tabletten, tablettdimensionerna 15 mm x 7 mm.

Tolucombi 80 mg/12,5 mg tabletter

Vita till nästan vita eller rosaaktigt vita på ena sidan och rosamarmorerade på andra sidan av den

tvåskikts bikonvexa ovala tabletten, tablettdimensionerna 18 mm x 9 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av essentiell hypertoni.

Tolucombi är en fast kombination (40 mg telmisartan/12,5 mg hydroklortiazid och 80 mg

telmisartan/12,5 mg hydroklortiazid) som är avsedd för vuxna vars blodtryck inte kontrolleras adekvat

av telmisartan enbart.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Tolucombi ska tas av patienter vars blodtryck inte kontrolleras adekvat av telmisartan enbart.

Individuell dostitrering av var och en av de två komponenterna rekommenderas före byte till den fasta

kombinationen. När det är lämpligt ur klinisk synpunkt kan byte direkt från monoterapi till den fasta

kombinationen övervägas.

Tolucombi 40 mg/12,5 mg kan ges en gång dagligen till patienter vars blodtryck inte kontrolleras

adekvat av telmisartan 40 mg.

Tolucombi 80 mg/12,5 mg kan ges en gång dagligen till patienter vars blodtryck inte kontrolleras

adekvat av telmisartan 80 mg.

Nedsatt njurfunktion

Regelbunden kontroll av njurfunktionen rekommenderas (se avsnitt 4.4).

Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med milt till måttligt nedsatt leverfunktion bör dosen ej överstiga Tolucombi

40 mg/12,5 mg en gång dagligen. Tolucombi är inte indicerat till patienter med svår nedsättning av

leverfunktionen. Tiazider ska användas med försiktighet till patienter med nedsatt leverfunktion (se

avsnitt 4.4).

Äldre

Ingen justering av dosen är nödvändig.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Tolucombi för barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Inga data

finns tillgängliga.

Administreringssätt

Tolucombi tabletter är avsedda för oral administrering en gång dagligen och bör tas med vätska, med

eller utan föda.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Överkänslighet mot andra sulfonamid-derivat (hydroklortiazid är ett sulfonamid-derivat).

Andra och tredje trimestern av graviditet (se avsnitt 4.4 och 4.6).

Gallstas och gallvägsobstruktion.

Svår nedsättning av leverfunktionen.

Svår nedsättning av njurfunktionen (kreatininclearance < 30 ml/min).

Refraktär hypokalemi, hyperkalcemi.

Samtidig användning av Tolucombi och produkter som innehåller aliskiren är kontraindicerad hos

patienter med diabetes mellitus eller nedsatt njurfunktion (GFR < 60 ml/min/1,73 m

) (se avsnitt 4.5

och 5.1).

4.4

Varningar och försiktighet

Graviditet

Behandling med angiotensin II-antagonister bör inte påbörjas under graviditet. Om inte fortsatt

behandling med angiotensin II-antagonister anses nödvändig, bör patienter som planerar graviditet,

erhålla alternativ behandling där säkerhetsprofilen är väl dokumenterad för användning under

graviditet. Vid konstaterad graviditet bör behandling med angiotensin II-antagonister avbrytas direkt

och, om lämpligt, bör en alternativ behandling påbörjas (se avsnitt 4.3 och 4.6).

Nedsatt leverfunktion

Tolucombi bör inte ges till patienter med gallstas,

gallvägsobstruktion eller svår leverinsufficiens (se

avsnitt 4.3),

eftersom telmisartan huvudsakligen elimineras via gallan.

Dessa patienter kan förväntas

ha reducerat hepatiskt clearance för telmisartan.

Dessutom bör Tolucombi användas med försiktighet till patienter med nedsatt leverfunktion eller

progressiv leversjukdom, eftersom mindre avvikelser i vätske- och elektrolytbalansen kan utlösa

leverkoma. Det finns ingen klinisk erfarenhet av Tolucombi hos patienter med nedsatt leverfunktion.

Renovaskulär hypertension

Det finns en ökad risk för svår hypotension och njurinsufficiens när patienter med bilateral

njurartärstenos eller unilateral njurartärstenos med en kvarvarande njure behandlas med läkemedel som

hämmar renin-angiotensin-aldosteron-systemet.

Nedsatt njurfunktion och njurtransplantation

Tolucombi får inte användas till patienter med svår nedsättning av njurfunktionen (kreatininclearance

< 30 ml/min) (se avsnitt 4.3). Det finns ingen erfarenhet av behandling med Tolucombi hos patienter

som nyligen genomgått njurtransplantation. Erfarenhet av behandling med Tolucombi hos patienter

med mild till måttlig nedsättning av njurfunktionen är begränsad. Därför rekommenderas regelbundna

kontroller av kaliumnivån, kreatininhalten och serumurat. Ureastegring kan förekomma vid behandling

med tiaziddiuretika till patienter med nedsatt njurfunktion.

Intravaskulär hypovolemi

Symtomgivande hypotension, särskilt efter den första dosen, kan förekomma hos patienter med

hyponatremi och/eller hypovolemi p.g.a. höga doser diuretika, saltreducerad kost, diarré eller

kräkningar. Symtomen måste åtgärdas innan behandling med Tolucombi inleds.

Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS)

Det har visats att samtidig användning av ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerare eller

aliskiren ökar risken för hypotoni, hyperkalemi och nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt).

Dubbel blockad av RAAS via kombinerad användning av ACE-hämmare, angiotensin II-

receptorblockerare eller aliskiren rekommenderas därför inte (se avsnitt 4.5 och 5.1).

Om det anses vara absolut nödvändigt med dubbel blockad får detta endast utföras under övervakning

av en specialist, och patienten ska stå under regelbunden, noggrann övervakning av njurfunktion,

elektrolyter och blodtryck.

ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare bör inte användas samtidigt hos patienter med

diabetesnefropati.

Andra tillstånd som stimulerar renin-angiotensin-aldosteron-systemet

Hos patienter vars kärltonus och njurfunktion huvudsakligen styrs av aktiviteten i renin-angiotensin-

aldosteron-systemet (t.ex. patienter med svår hjärtsvikt eller bakomliggande njursjukdom, inklusive

njurartärstenos), har behandling med läkemedel som påverkar detta system förknippats med akut

hypotension, ureastegring, oliguri och i sällsynta fall akut njurinsufficiens (se avsnitt 4.8).

Primär aldosteronism

Patienter med primär aldosteronism svarar i allmänhet inte på antihypertensiva läkemedel som verkar

genom hämning av renin-angiotensin-systemet. Behandling med Tolucombi rekommenderas därför

inte.

Stenos i aorta- och mitralisklaffen, obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati

Liksom med andra vasodilaterande läkemedel bör försiktighet iakttagas vid behandling av patienter

med stenos i aorta- eller mitralisklaffen, eller obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.

Metabola och endokrina effekter

Tiazidterapi kan försämra glukostoleransen, medan hypoglykemi kan inträffa hos diabetespatienter som

behandlas med insulin eller antidiabetika och telmisartan. Blodglukosövervakning bör därför övervägas

för dessa patienter. Dosjustering av insulin eller antidiabetika kan krävas vid behov. Latent diabetes

mellitus kan manifesteras under tiazidbehandling.

Ökade kolesterol- och triglyceridnivåer har noterats i

samband med behandling med tiaziddiuretika,

men inga eller

obetydliga effekter

rapporterats vid dosen 12,5 mg,

som Tolucombi

innehåller.

Hyperurikemi kan förekomma eller gikt kan utlösas hos vissa patienter under tiazidbehandling.

Elektrolytrubbningar

Liksom för alla patienter som behandlas med diuretika, bör regelbundna mätningar av

serumelektrolyter göras med lämpliga intervall.

Tiazider, inklusive hydroklortiazid, kan orsaka rubbningar i vätske- eller elektrolytbalansen (inklusive

hypokalemi, hyponatremi och hypokloremisk alkalos). Varningssignaler vid rubbningar i vätske- eller

elektrolytbalansen är muntorrhet, törst, asteni, letargi, trötthet, rastlöshet, muskelsmärta eller kramper,

muskeltrötthet, hypotension, oliguri, takykardi och gastrointestinala symtom som illamående och

kräkningar (se avsnitt 4.8).

Hypokalemi

Även om hypokalemi kan utvecklas vid användning av tiazid-diuretika, kan samtidig behandling med

telmisartan minska den diuretika-inducerade hypokalemin. Risken för hypokalemi är störst hos

patienter med levercirrhos, patienter med stor diures, patienter med otillräcklig oral elektrolyttillförsel

och hos patienter med samtidig behandling med kortikosteroider eller adrenokortikotropt hormon

(ACTH) (se avsnitt 4.5).

Hyperkalemi

Däremot kan den antagonism som telmisartan-komponenten i Tolucombi utövar på angiotensin II

) receptorer, leda till hyperkalemi. Även om kliniskt signifikant hyperkalemi inte har

dokumenterats med Tolucombi, ingår njurinsufficiens och/eller hjärtsvikt och diabetes mellitus bland

riskfaktorerna för hyperkalemi. Kaliumsparande diuretika, kaliumtillskott eller saltersättningar som

innehåller kalium ska användas med försiktighet tillsammans med Tolucombi (se avsnitt 4.5).

Hyponatremi och hypokloremisk alkalos

finns inga tecken på att Tolucombi minskar eller förebygger diuretikainducerad hyponatremi.

Brist på klorid är vanligen mild och kräver normalt ingen behandling.

Hyperkalcemi

Tiazider kan leda till minskad utsöndring av kalcium i urinen och medföra en övergående och lätt

höjning av serumkalcium i frånvaro av kända tillstånd som påverkar kalciummetabolismen. Uttalad

hyperkalcemi kan vara ett tecken på dold hyperparathyroidism. Tiazider ska utsättas innan

undersökningar av parathyroideafunktionen genomförs.

Hypomagnesemi

Tiazider har visats leda till ökad urinutsöndring av magnesium, vilket kan leda till hypomagnesemi (se

avsnitt 4.5).

Laktos, sorbitol och natrium

Detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med sällsynta hereditära problem av galaktosintolerans,

total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption skall inte använda detta läkemedel.

Tolucombi 40 mg/12,5 mg innehåller 147,04 mg sorbitol per tablett, motsvarande 5 mg/kg/dag, om

kroppsvikten är 29,8 kg. Additiv effekt av samtidigt administrerade läkemedel som innehåller sorbitol

(eller fruktos) och födointag av sorbitol (eller fruktos) ska beaktas. Innehåll av sorbitol i läkemedel för

oralt bruk kan påverka biotillgängligheten av andra läkemedel för oralt bruk som administreras

samtidigt.

Tolucombi 80 mg/12,5 mg innehåller 294,08 mg sorbitol per tablett, motsvarande 5 mg/kg/dag, om

kroppsvikten är 58,8 kg. Additiv effekt av samtidigt administrerade läkemedel som innehåller sorbitol

(eller fruktos) och födointag av sorbitol (eller fruktos) ska beaktas. Innehåll av sorbitol i läkemedel för

oralt bruk kan påverka biotillgängligheten av andra läkemedel för oralt bruk som administreras

samtidigt. Patienter som väger 58,8 kg eller mindre med heriditär frukosintolerans (HFI) skall inte ta

detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

Etniska skillnader

Liksom alla andra angiotensin II receptorantagonister, ger telmisartan uppenbart mindre effektiv

blodtryckssänkning hos svarta patienter än hos icke svarta, troligen pga. en högre prevalens av låg

reninstatus hos den svarta hypertonipopulationen.

Övrigt

Liksom med alla antihypertensiva läkemedel, skulle en hjärtinfarkt eller stroke kunna utlösas av en

kraftig blodtryckssänkning hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom eller ischemisk kardiovaskulär

sjukdom.

Allmänt

Överkänslighetsreaktioner mot hydroklortiazid kan förekomma hos patienter med eller utan anamnes

på allergi eller bronkialastma, men är mer trolig hos patienter med sådan bakgrund.

Exacerbationer av systemisk lupus erythematosus har rapporterats vid användning av tiazid-diuretika,

inklusive hydroklortiazid.

Fall av fotosensitivitet har rapporterats med tiazid-diuretika (se avsnitt 4.8). Om en

fotosensitivitetsreaktion inträffar under behandlingen, rekommenderas att man avbryter behandlingen.

Om återinsättning anses nödvändig, är rekommendationen att skydda exponerade ytor från solen eller

artificiellt UVA.

Choroidal effusion, akut myopi och glaukom med sluten kammarvinkel

Hydroklortiazid, en sulfonamid, kan orsaka en idiosynkratisk reaktion, som resulterar i choroidal

effusion med synfältsdefekt, akut övergående myopi och akut glaukom med sluten kammarvinkel.

Symtomen inkluderar akut tillslag av minskad synskärpa eller ögonsmärta och uppträder normalt inom

timmar till veckor efter insättning av läkemedlet. Obehandlat akut glaukom med sluten kammarvinkel

kan leda till permanent synnedsättning. Primär behandling är utsättning av hydroklortiazid så snart

som möjligt. Omedelbara medicinska eller kirurgiska behandlingar kan behöva övervägas om det

intraokulära trycket förblir okontrollerat. Riskfaktorer för att utveckla akut glaukom med sluten

kammarvinkel kan inkludera tidigare allergi mot sulfonamid eller penicillin.

Icke-melanom hudcancer

En ökad risk för icke-melanom hudcancer (NMSC) [basalcellscancer (BCC) och skivepitelcancer

(SCC)] vid exponering för ökande kumulativ dos av hydroklortiazid (HCTZ) har setts i två

epidemiologiska studier som baserats på det danska nationella cancerregistret. Fotosensibiliserande

effekter av HCTZ kan fungera som en möjlig mekanism för NMSC.

Patienter som tar HCTZ ska informeras om risken för NMSC och rådas att regelbundet kontrollera om

nya lesioner uppkommit på huden, och genast rapportera alla misstänkta hudlesioner. Patienter bör

rekommenderas möjliga förebyggande åtgärder såsom begränsad exponering för solljus och UV-

strålar och, vid exponering, tillräckligt skydd för att minimera risken för hudcancer. Misstänkta

hudlesioner ska genast undersökas och undersökning ska eventuellt inbegripa histologiska

undersökningar av biopsier. Användningen av HCTZ kan också behöva övervägas på nytt för patienter

som tidigare drabbats av NMSC (se även avsnitt 4.8).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Litium

Reversibel ökning av serumkoncentrationen och toxicitet av litium har rapporterats vid samtidig

användning av litium och ACE-hämmare. Sällsynta fall har även rapporterats med angiotensin II-

antagonister (inklusive Tolucombi). Samtidig behandling med litium och Tolucombi rekommenderas

inte (se avsnitt 4.4). Om kombinationen är nödvändig, rekommenderas noggrann uppföljning av litium

i serum.

Läkemedel som kan medföra kaliumförlust och hypokalemi (t.ex. andra kaliuretiska diuretika,

laxermedel, kortikosteroider, ACTH, amfotericin, carbenoxolon, penicillin G-natrium, salicylsyra och

dess derivat)

Om dessa substanser förskrivs samtidigt som hydroklortiazid-telmisartan-kombinationen, bör

plasmanivåerna av kalium följas. Dessa läkemedel kan potentiera effekten av hydroklortiazid på

serumkalium (se avsnitt 4.4).

Läkemedel som kan leda till ökade kaliumnivåer och hyperkalemi (ACE-hämmare, kaliumsparande

diuretika, kaliumtillskott, saltersättning som innehåller kalium, ciklosporin eller andra läkemedel som

heparin-natrium).

Om dessa läkemedel förskrivs samtidigt som hydroklortiazid-telmisartan-kombinationen, bör

plasmanivåerna av kalium följas. Baserat på erfarenhet av användning av läkemedel som hämmar

renin-angiotensinsystemet, kan samtidig användning av dessa läkemedel leda till ökat serumkalium

och kan därför inte rekommenderas (se avsnitt 4.4).

Läkemedel som påverkas av störningar i serumkalium

Regelbunden kontroll av serumkalium och EKG rekommenderas när Tolucombi ges tillsammans med

läkemedel som påverkas av förändringar i serumkalium-nivån (t.ex. digitalisglykosider, antiarytmika)

och följande läkemedel som kan leda till Torsade de pointes (vilket inkluderar vissa antiarytmika),

hypokalemi är en predisponerande faktor för Torsade de pointes.

klass Ia antiarytmika (t.ex. kinidin, hydrokinidin, disopyramid)

klass III antiarytmika (t.ex. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)

vissa antipsykotiska läkemedel (t.ex. tioridazin, klorpromazin, levopromazin, trifluoperazin,

cyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol)

övriga: (t.ex. bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycin IV, halofantrin, mizolastin, pentamidin,

sparfloxacin, terfenadin, vincamin IV.)

Digitalisglykosider

Tiazid-inducerad hypokalemi eller hypomagnesemi kan leda till digitalis-inducerad arytmi (se avsnitt

4.4).

Digoxin

När telmisartan gavs samtidigt med digoxin, observerades en ökning av maximal plasmakoncentration

(median 49 %) samt för dalvärde (median 20 %) av digoxin. Vid insättning, justering eller utsättning

av telmisartan ska digoxinnivåerna monitoreras så att de bibehålls inom det terapeutiska området.

Andra antihypertensiva läkemedel

Telmisartan kan öka den antihypertensiva effekten av andra antihypertensiva läkemedel.

Data från kliniska prövningar har visat att förekomsten av biverkningar som hypotoni, hyperkalemi

och nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt) är högre vid dubbel blockad av renin-angiotensin-

aldosteron-systemet (RAAS) genom kombinerad användning av ACE-hämmare, angiotensin II-

receptorblockerare eller aliskiren jämfört med användning av ett enda läkemedel som påverkar RAAS

(se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.1).

Diabetesläkemedel (orala antidiabetika och insulin)

Dosjustering av diabetesläkemedlet kan behövas (se avsnitt 4.4).

Metformin

Metformin bör användas med försiktighet: det finns risk för att lakto-acidos utlöses genom en eventuell

funktionell njurinsufficiens knuten till hydroklortiazid.

Kolestyramin och kolestipol

Absorptionen av hydroklortiazid försämras i närvaro av anjonbytar-resiner.

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)

NSAID (dvs. acetylsalicylsyra i antiinflammatorisk dos, COX-2-hämmare och icke selektiva NSAID)

kan minska den diuretiska, natriuretiska och antihypertensiva effekten av tiazid-diuretika och den

antihypertensiva effekten av angiotensin-II-receptorantagonister.

Hos vissa patienter med nedsatt njurfunktion (t.ex. dehydrerade patienter eller äldre patienter med

nedsatt njurfunktion) kan samtidig användning av angiotensin-II-receptorantagonister och läkemedel

som hämmar cyklooxygenas leda till ytterligare försämring av njurfunktionen, eventuellt inklusive akut

njursvikt, som vanligen är reversibel. Av det skälet ska kombinationen användas med försiktighet,

särskilt hos äldre. Patienter ska vara adekvat hydrerade och man bör överväga att monitorera

njurfunktionen efter att behandlingen har initierats och med jämna mellanrum därefter.

I en studie gav kombinationen telmisartan och ramipril en 2,5-faldig ökning av AUC

0-24

och C

för

ramipril och ramiprilat. Den kliniska relevansen av detta är okänd.

Blodtryckshöjande aminer (t.ex. noradrenalin)

Effekten av dessa aminer kan minska.

Icke depolariserande skelettmuskelrelaxantia (t.ex. tubokurarin)

Effekten av icke depolariserande skelettmuskelrelaxantia kan potentieras av hydroklortiazid.

Läkemedel för behandling av gikt (t.ex. probenecid, sulfinpyrazon och allopurinol)

Dosjustering av den urinsyradrivande behandlingen kan vara nödvändig eftersom hydroklortiazid kan

höja nivån av serumurat. Ökad dosering av probenecid eller sulfinpyrazon kan vara nödvändig.

Samtidig tillförsel av tiazider kan leda till ökad incidens av överkänslighetsreaktioner mot allopurinol.

Kalciumsalter

Tiazid-diuretika kan öka serumkalcium pga minskad utsöndring. Om kalciumtillskott eller

kalciumsparande läkemedel (t.ex. vitamin D-behandling) måste förskrivas, bör serumkalciumnivåerna

följas och utgöra underlag för justering av kalciumdosen.

Betablockerare och diazoxid

Den hyperglykemiska effekten av betablockerare och diazoxid kan förstärkas av tiazider.

Antikolinergika (t.ex. atropin, biperiden) kan leda till ökad biotillgänglighet för tiazid-diuretika genom

minskad gastrointestinal motilitet och ventrikeltömningshastighet.

Amantadin

Tiazider kan leda till ökad risk för biverkningar av amantadin.

Cytotoxiska läkemedel (t.ex. cyklofosfamid, metotrexat):

Tiazider kan leda till minskad renal utsöndring av cytotoxiska läkemedel och potentiera den

myelosuppressiva effekten.

Baserat på de farmakologiska egenskaperna kan följande läkemedel väntas potentiera den hypotensiva

effekten av antihypertensiva läkemedel inklusive telmisartan: baklofen, amifostin.

Dessutom kan ortostatisk hypotension förvärras av alkohol, barbiturater, narkotika och antidepressiva.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Angiotensin II-antagonister bör inte användas under graviditetens första trimester (se avsnitt 4.4).

Angiotensin II-antagonister är kontraindicerade under graviditetens andra och tredje trimester (se

avsnitt 4.3 och 4.4).

Det finns inte tillräckliga data beträffande användning av Tolucombi till gravida kvinnor. Studier på

djur har visat reproduktionstoxicitet (se avsnitt 5.3).

Epidemiologiska data rörande risk för fosterskada efter användning av ACE-hämmare under

graviditetens första trimester är inte entydiga: en något ökad risk kan inte uteslutas. Kontrollerade

epidemiologiska data saknas för angiotensin II-antagonister men likartade risker kan föreligga för

denna läkemedelsgrupp.

Om inte fortsatt behandling med angiotensin II-antagonister anses nödvändig, bör patienter som

planerar graviditet, erhålla alternativ behandling där säkerhetsprofilen är väl dokumenterad för

användning under graviditet. Vid konstaterad graviditet bör behandling med angiotensin II-

antagonister avbrytas direkt och, om lämpligt, bör en alternativ behandling påbörjas.

Det är känt att behandling med angiotensin II-antagonister under andra och tredje trimestern kan

inducera human fostertoxicitet (nedsatt njurfunktion, oligohydramnios, hämning av skallförbening) och

neonatal toxicitet (njursvikt, hypotension, hyperkalemi) (se avsnitt 5.3).

Om exponering för angiotensin II-antagonister förekommit under graviditetens andra trimester

rekommenderas ultraljudskontroll av njurfunktion och skalle.

Spädbarn vars mödrar har använt angiotensin II-antagonister bör observeras noggrant med avseende på

hypotension (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Det finns begränsad erfarenhet av användning av hydroklortiazid under graviditet, särskilt under den

första trimestern. Djurstudier är otillräckliga. Hydroklortiazid passerar placentabarriären. Baserat på

den farmakologiska verkningsmekanismen för hydroklortiazid kan användning under andra och tredje

trimestern störa foster/placenta-perfusionen och orsaka fetala och neonatala effekter som ikterus,

störningar i elektrolytbalansen och trombocytopeni.

Hydroklortiazid bör inte användas vid graviditetsödem, graviditetshypertoni eller vid

havandeskapsförgiftning på grund av risken för minskad plasmavolym och försämrad

placentagenomblödning utan att sjukdomsförloppet påverkas positivt.

Hydroklortiazid bör inte användas vid essentiell hypertoni hos gravida kvinnor, förutom i sällsynta

situationer där ingen annan behandling kan användas.

Amning

Eftersom information saknas angående användning av Tolucombi under amning, rekommenderas inte

Tolucombi. I stället är alternativa behandlingar med bättre dokumenterad säkerhetsprofil att föredra

under amning, speciellt vid amning av nyfödda eller prematura barn.

Hydroklortiazid utsöndras i human modersmjölk i små mängder. Höga doser av tiazider som orsakar

kraftig diures kan hämma mjölkproduktionen. Användning av Tolucombi under amning

rekommenderas inte. Om Tolucombi används under amning, ska lägsta möjliga dos eftersträvas.

Fertilitet

I prekliniska studier har inga effekter av telmisartan eller hydroklortiazid på manlig eller kvinnlig

fertilitet observerats.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Tolucombi kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner. I enstaka fall kan

behandling med Tolucombi orsaka yrsel och dåsighet.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Den vanligast rapporterade biverkningen är yrsel. Allvarligt angioödem kan förekomma i sällsynta fall

(≥1/10 000 till <1/1 000).

Den totala incidensen av rapporterade biverkningar med Tolucombi har visat sig vara likartad den som

observerats med enbart telmisartan i randomiserade kliniska studier hos 1471 patienter som

randomiserade till behandling med telmisartan plus hydroklortiazid (835) eller enbart telmisartan (636).

Biverkningar uppvisade ingen relation till dosen eller korrelation till kön, ålder eller ras.

Biverkningar i tabellform

Biverkningar som har rapporterats i kliniska studier och som förekom oftare (p ≤0,05) med telmisartan

plus hydroklortiazid än med placebo visas nedan fördelade på systemorganklass. Biverkningar som är

kända vid behandling med en av komponenterna, men inte har setts i de kliniska studierna, kan

förekomma under behandling med Tolucombi.

Biverkningarna har sorterats enligt frekvens i följande kategorier: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga

(≥ 1/100, < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta (≥ 1/10 000, <1/1 000), mycket

sällsynta <1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Infektioner och infestationer

Sällsynta:

Bronkit, faryngit, sinuit

Immunsystemet

Sällsynta:

Exacerbation eller aktivering av systemisk lupus erythematosus

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga:

Hypokalemi

Sällsynta:

Hyperurikemi, hyponatremi

Psykiska störningar

Mindre vanliga:

Ångest

Sällsynta:

Depression

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga:

Yrsel

Mindre vanliga:

Synkopé, parestesi

Sällsynta:

Insomnia, sömnstörningar

Ögon

Sällsynta:

Synstörning, dimsyn

Öron och balansorgan

Mindre vanliga:

Vertigo

Hjärtat

Mindre vanliga:

Takykardi, arytmi

Blodkärl

Mindre vanliga:

Hypotension, ortostatisk hypotension

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga:

Dyspné

Sällsynta:

Respiratorisk påverkan (inklusive pneumonit och lungödem)

Magtarmkanalen

Mindre vanliga:

Diarré, muntorrhet, flatulens

Sällsynta:

Buksmärta, förstoppning, dyspepsi, kräkning, gastrit

Lever och gallvägar

Sällsynta:

Avvikande leverfunktion/leverrubbning

Läs hela dokumentet

EMA/40538/2013

EMEA/H/C/002549

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Tolucombi

telmisartan/hydroklortiazid

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Tolucombi.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Tolucombi ska användas.

Praktisk information om hur Tolucombi ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Tolucombi och vad används det för?

Tolucombi är ett läkemedel som innehåller två aktiva substanser, telmisartan och hydroklortiazid. Det

ges till vuxna som har essentiell hypertoni (högt blodtryck) och vars blodtryck inte kontrolleras

tillräckligt väl med enbart telmisartan. ”Essentiell” innebär att hypertonin inte har någon påvisbar

orsak.

Tolucombi är ett generiskt läkemedel, vilket innebär att Tolucombi liknar ett referensläkemedel som

redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet är MicardisPlus. Mer information om generiska läkemedel

finns i dokumentet med frågor och svar här.

Hur används Tolucombi?

Tolucombi finns som tabletter (40 mg eller 80 mg telmisartan och 12,5 mg hydroklortiazid;

80 mg telmisartan och 25 mg hydroklortiazid), som tas genom munnen en gång om dagen

tillsammans med vätska. Dosen Tolucombi som ska ges beror på den dos telmisartan som patienten

tagit tidigare: patienter som fått 40 mg telmisartan ska ta tabletterna på 40/12,5 mg och patienter

som fått 80 mg telmisartan ska ta tabletterna på 80/12,5 mg. Tabletterna på 80/25 mg ges till

patienter vars blodtryck inte går att kontrollera med hjälp av tabletterna på 80/12,5 mg eller som

stabiliserats med hjälp av de båda aktiva substanserna som togs var för sig före övergången till

Tolucombi.

Läkemedlet är receptbelagt.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hur verkar Tolucombi?

Tolucombi innehåller två aktiva substanser, telmisartan och hydroklortiazid.

Telmisartan är en angiotensin II-receptorantagonist, vilket innebär att det förhindrar effekten av ett

hormon som kallas angiotensin II i kroppen. Angiotensin II är en kraftfull vasokonstriktor (en substans

som drar ihop blodkärlen). Genom att blockera de receptorer som angiotensin II normalt binder till

förhindrar telmisartan hormonets effekt, vilket gör det möjligt för blodkärlen att vidgas.

Hydroklortiazid är ett diuretikum, som är ett annat slags behandling mot högt blodtryck. Det verkar

genom att öka urinproduktionen och minskar på så sätt vätskemängden i blodet och sänker

blodtrycket.

De två aktiva substanserna samverkar så att blodtrycket sänks mer än när de enskilda läkemedlen

används var för sig. Genom att blodtrycket sänks minskar riskerna för skador som högt blodtryck kan

ge upphov till, exempelvis stroke (slaganfall).

Hur har Tolucombis effekt undersökts?

Eftersom Tolucombi är ett generiskt läkemedel har studierna begränsats till tester som visar att det är

bioekvivalent med referensläkemedlet MicardisPlus. Två läkemedel är bioekvivalenta när de bildar

samma halter av den aktiva substansen i kroppen.

Vilka är fördelarna och riskerna med Tolucombi?

Eftersom Tolucombi är ett generiskt läkemedel och är bioekvivalent med referensläkemedlet anses

dess fördelar och risker vara desamma som för referensläkemedlet.

Varför godkänns Tolucombi?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att det styrkts att Tolucombi i enlighet med EU:s krav

har likvärdig kvalitet och är bioekvivalent med MicardisPlus. CHMP fann därför att fördelarna är större

än de konstaterade riskerna, liksom för MicardisPlus. Kommittén rekommenderade att Tolucombi skulle

godkännas för användning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Tolucombi?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Tolucombi används så säkert som möjligt. I

enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för

Tolucombi. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Mer information om Tolucombi

Den 13 mars 2013 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Tolucombi

som gäller i hela Europeiska unionen.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med Tolucombi finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

EPAR för referensläkemedlet finns också i sin helhet på EMA:s webbplats.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 03-2013.

Tolucombi

EMA/40538/2013

Sida 2/2

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen