Tigecycline Mylan 50 mg Pulver till infusionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

06-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

09-03-2020

Aktiva substanser:
tigecyklin
Tillgänglig från:
Mylan IRE Healthcare Ltd
ATC-kod:
J01AA12
INN (International namn):
tigecycline
Dos:
50 mg
Läkemedelsform:
Pulver till infusionsvätska, lösning
Sammansättning:
tigecyklin 50 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Injektionsflaska, 1 st; Injektionsflaska, 10 x 1 st
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
54774
Tillstånd datum:
2017-10-03

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Tigecycline Mylan 50 mg pulver till infusionsvätska, lösning

tigecyklin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig eller ditt barn.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Tigecycline Mylan är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Tigecycline Mylan

Hur Tigecycline Mylan ges

Eventuella biverkningar

Hur Tigecycline Mylan ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Tigecycline Mylan är och vad det används för

Tigecycline Mylan är ett antibiotikum i gruppen glycylcykliner som verkar genom att stoppa

tillväxten av bakterier som orsakar infektioner.

Din läkare har förskrivit Tigecycline Mylan för att du eller ditt barn på över 8 år har en av följande

allvarliga infektioner:

Komplicerade infektioner i huden och mjukdelar (vävnaderna under huden), exkluderat

fotinfektioner hos patienter med diabetes.

Komplicerad infektion i bukhålan.

Tigecycline Mylan används endast när din läkare anser att andra antibiotika är olämpliga.

Tigecyklin som finns i Tigecycline Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du får Tigecycline Mylan

Använd inte Tigecycline Mylan:

om du är allergisk mot tigecyklin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6). Om du är allergisk mot tetracyklinantibiotika (t ex. minocyklin, doxycyklin, etc.) kan

du vara allergisk mot tigecyklin.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får Tigecyklin Mylan:

Om såret inte läker normalt.

Om du lider av diarré innan du får Tigecyklin Mylan. Om du får diarré under eller efter din

behandling, tala genast om det för din läkare. Ta inte några diarréläkemedel utan att först ha

kontrollerat med din läkare.

Om du tidigare har haft några biverkningar på grund av antibiotika som tillhör

tetracyklinklassen (t ex. hudsensibilisering för solljus, missfärgning av tänder som utvecklas,

bukspottkörtelinflammation och ändring av vissa laboratorievärden ämnade att mäta hur bra ditt

blod koagulerar).

Om du har, eller tidigare har haft leverproblem. Beroende på din levers kondition kan din läkare

minska dosen för att undvika möjliga biverkningar.

Om du har en blockering av gallgångarna (kolestas).

Under behandling med Tigecycline Mylan:

Tala genast om för din läkare om du får symtom på en allergisk reaktion.

Tala genast om för din läkare om du får svåra magsmärtor, illamående och kräkningar.

Dessa symtom kan vara tecken på bukspottkörtelinflammation (akut pankreatit).

För vissa svåra infektioner kan din läkare överväga att använda Tigecyklin Mylan tillsammans

med andra antibiotika.

Din läkare kommer att kontrollera dig noggrant så att inte någon annan bakteriell infektion

utvecklas. Om du drabbas av en annan bakteriell infektion kan läkaren eventuellt skriva ut ett

annat antibiotikum som är specifikt för den infektionen.

Trots att antibiotika inklusive Tigecyklin Mylan verkar mot vissa bakterier kan andra bakterier

och svamp fortsätta att växa. Detta kallas för överväxt. Din läkare kommer att följa upp möjliga

infektioner och behandla dig om det är nödvändigt.

Barn

Tigecycline Mylan ska inte användas till barn under 8 års ålder eftersom det saknas data om säkerhet

och effekt i denna åldersgrupp och då det kan orsaka permanenta defekter på tänderna, såsom

missfärgning av tänder som utvecklas.

Andra läkemedel och Tigecycline Mylan

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tigecyklin kan förlänga vissa tester som mäter hur bra ditt blod koagulerar. Det är viktigt att du talar

om för din läkare om du tar läkemedel för att undvika överskott av blodkoagulering (så kallade

antikoagulantia). Om så är fallet kommer din läkare övervaka dig noggrant.

Tigecyklin kan påverka effekten av p-piller. Tala med din läkare om behovet av ytterligare

preventivmedel under användning av tigecyklin.

Graviditet och amning

Tigecyklin kan vara skadligt för fostret. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller

planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare innan du får Tigecycline Mylan.

Det är inte känt om tigecyklin går över i modersmjölken. Rådfråga läkare innan du ammar ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Tigecyklin kan orsaka biverkningar såsom yrsel. Detta kan försämra förmågan att framföra fordon och

hantera maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tigecycline Mylan innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium per dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

3.

Hur Tigecycline Mylan används

Tigecycline Mylan kommer administreras till dig av läkare eller sjuksköterska.

Rekommenderad dos till vuxna är 100 mg som en startdos följd av 50 mg var 12:e timme. Denna dos

ges intravenöst (direkt in i blodet) under en period av 30 till 60 minuter.

Rekommenderad dos till barn i åldern 8 till < 12 år är 1,2 mg/kg som ges var 12:e timme intravenöst

upp till maxdosen 50 mg var 12:e timme.

Rekommenderad dos till ungdomar i åldern 12 till < 18 år är 50 mg som ges var 12:e timme.

Vanligtvis varar behandlingen i 5 till 14 dagar. Din läkare kommer att bestämma hur länge du kommer

bli behandlad.

Om du fått för stor mängd av Tigecycline Mylan

Om du är orolig över att du kan ha fått för stor mängd Tigecycline Mylan ska du omedelbart tala med

din läkare eller sjuksköterska.

Om du har glömt en dos Tigecycline Mylan

Om du är orolig över att du kan ha missat en dos ska du omedelbart tala med din läkare eller

sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Pseudomembranös kolit kan förekomma vid behandling med de flesta antibiotika, även Tigecycline

Mylan. Den visar sig som svår, ihållande eller blodig diarré i samband med magsmärtor eller feber.

Detta kan vara tecken på allvarlig tarminflammation, som kan uppkomma under eller efter din

behandling.

Mycket vanliga biverkningar

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Illamående, kräkningar, diarré.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Abscess (varansamling), infektioner

Laboratoriemätvärden som visar att blodet har minskad förmåga att levra sig (koagulera)

Yrsel

Blodåderirritation av injektionen inklusive smärta, inflammation, svullnad och koagulation

Magsmärtor, matsmältningsproblem, aptitlöshet

Ökade leverenzymer, hyperbilirubinemi (överskott av gallfärgämne i blodet)

Klåda, hudutslag

Dålig eller långsam sårläkning

Huvudvärk

Förhöjda amylasvärden, vilket är ett enzym som finns i salivkörtlarna och bukspottkörteln,

förhöjda värden av urinämne i blod (BUN)

Lunginflammation

Lågt blodsocker

Blodförgiftning/septisk chock (allvarligt medicinskt tillstånd som kan leda till att flera organ

slutar fungera och död till följd av blodförgiftning)

Reaktion vid injektionsstället (smärta, rodnad, inflammation)

Låga halter av protein i blodet.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Akut pankreatit (bukspottkörtelinflammation, som kan resultera i svåra magsmärtor, illamående

och kräkningar)

Gulsot (gulfärgning av huden), leverinflammation

Låga halter av blodplättar i blodet (som kan leda till ökad blödningsbenägenhet och

blåmärken/hematom).

Biverkningar som har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Anafylaktiska/anafylaktoida överkänslighetsreaktioner (som kan variera från milda till svåra,

inklusive plötslig, allmän allergisk reaktion som kan leda till livshotande chock [t.ex.

svårigheter att andas, blodtrycksfall, snabb puls]).

Leversvikt

Hudutslag som kan leda till allvarlig blåsbildning på huden och hudavflagning (Stevens-

Johnsons syndrom)

Låga halter av fibrinogen i blodet (ett protein som är inblandat i blodets koagulering).

Följande biverkningar kan uppstå under behandling med den grupp av läkemedel som Tigecycline

Mylan tillhör (tetracycliner):

Huvudvärk, kräkningar och synstörningar såsom nedsatt syn, synfältsbortfall, dubbelseende

eller permanent synförlust.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats:

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Tigecycline Mylan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25

Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskan och kartongen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaring efter beredning

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats för tigecyklin i blandningar med 0,9 %

natriumklorid injektionsvätska eller glukos 5 %. Produkten kan förvaras i kylskåp vid 2º till 8ºC i

maximalt 48 timmar efter att den rekonstituerade lösningen omedelbart tillsatts till intravenös påse.

Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart.

Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsförhållanden vid användning

användarens ansvar.

Tigecycline Mylan lösningen ska vara gul till orange efter upplösning av pulvret; om inte ska

lösningen kasseras.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är tigecyklin. Varje injektionsflaska innehåller 50 mg tigecyklin.

Övriga innehållsämnen är L-arginin, saltsyra och natriumhydroxid (för justering av pH).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tigecycline Mylan tillhandahålls i en injektionsflaska innehållande en orange till orange-röd

frystorkad kaka eller pulver. Dessa injektionsflaskor distribueras till sjukhus i en förpackning om 10

st eller 1 st. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Pulvret ska lösas upp i flaskan med en liten mängd lösning. Injektionsflaskan roteras försiktigt tills

läkemedlet har lösts upp. Därefter ska lösningen från injektionsflaskan omedelbart sättas till en

100 ml infusionspåse eller till annan passande infusionsbehållare på sjukhuset, för intravenöst bruk.

Innehavare av godkännande för försäljning

Mylan Ireland Limited

Unit 35/36 Grange Parade,

Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13

Irland

Tillverkare:

Galenicum Health S.L

Avda. Diagonal, 123, 11ª planta

08005 Barcelona

Spanien

Pharmadox Healthcare, Ltd

KW20A Kordin Industrial Park, Paola

PLA 3000

Malta

SAG Manufacturing S.L.U

Crta. N-I, Km 36, San Agustin de Guadalix

28750 Madrid

Spanien

Mylan Germany GmbH

Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Höhe, Benzstrasse 1

Bad Homburg v. d. Hohe

Hessen, 61352

Tyskland

Hikma Italia S.p.A.

Viale Certosa, 10

27100, Pavia (PV)

Italien

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan fås hos ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning:

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Sverige

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-05-06

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats

www.lakemedelsverket.se

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Instruktioner för användning och hantering (se även 3 Hur Tigecycline Mylan ges i denna

bipacksedel)

Pulvret ska rekonstitueras med 5,3 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning, glukos

50 mg/ml (5 %) injektionsvätska, lösning eller Ringer laktat injektionsvätska, lösning för att uppnå en

koncentration på 10 mg/ml tigecyklin. Injektionsflaskan ska försiktigt snurras tills substansen har lösts

upp. Därefter ska 5 ml rekonstituerad lösning från injektionsflaskan omedelbart dras upp och tillsättas

en 100 ml infusionspåse eller till annan passande infusionsbehållare (t ex. glasflaska), för intravenöst

bruk.

För en 100 mg dos används 2 rekonstituerade injektionsflaskor till en 100 ml infusionspåse eller

annan passande behållare (t.ex. glasflaska), för intravenöst bruk.

OBS: Injektionsflaskan innehåller 6 % överskott. 5 ml rekonstituerad lösning är således lika med

50 mg aktiv substans. Den rekonstituerade lösningen ska vara gul till orange i färgen; om inte, ska

lösningen kasseras. Parenterala produkter ska före administrering inspekteras visuellt med avseende

på partiklar och missfärgning (t.ex. grönt eller svart).

Tigecyklin ska administreras intravenöst genom ett infusionsset eller genom en trevägskran. Om

samma intravenösa infusionsset används för olika sekventiella infusioner av flera aktiva substanser

ska infusionsslangarna sköljas före och efter infusion av tigecyklin med endera natriumklorid 9 mg/ml

(0,9 %) injektionsvätska, lösning eller glukos 50 mg/ml (5 %) injektionsvätska, lösning. Injektion ska

göras med en infusionsvätska som är kompatibel med tigecyklin och andra läkemedel via denna

gemensamma infart.

Kompatibla intravenösa lösningar är: natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning, glukos

50 mg/ml (5 %) injektionsvätska, lösning och Ringer laktat injektionsvätska, lösning.

När administrering sker via en trevägskran har kompatibilitet mellan tigecyklin spädd i natriumklorid

9 mg/ml för injektion och följande medicinska produkter eller lösningar påvisats: amikacin,

dobutamin, dopaminhydroklorid, gentamicin, haloperidol, Ringer laktat, lidokainhydroklorid,

metoklopramid, morfin, noradrenalin, piperacillin/tazobaktam (EDTA-formulering), kaliumklorid,

propofol, ranitidinhydroklorid, teofyllin och tobramycin.

Tigecycline Mylan får inte blandas med andra läkemedel, för vilka blandbarhetsdata saknas.

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats för tigecyklin i blandningar med 0,9 %

natriumklorid injektionsvätska eller glukos 5 %. Produkten kan förvaras i kylskåp vid 2º till 8ºC i

maximalt 48 timmar efter att den rekonstituerade lösningen omedelbart tillsatts till intravenös påse.

Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart.

Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsförhållanden vid användning

användarens ansvar.

Endast för engångsbruk, all oanvänd lösning ska kasseras.

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tigecycline Mylan 50 mg pulver till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska innehåller 50 mg tigecyklin.

Efter beredning innehåller 1 ml lösning 10 mg tigecyklin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till infusionsvätska, lösning (pulver för infusion).

Orange till orange-röd, frystorkad kaka eller pulver, fri från synliga tecken på kontaminering.

Den rekonstituerade lösningens pH är 4,0–6,0 och osmolaritet 240–320 mOsm/kg beroende på

spädningsvätskan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Tigecyklin är indicerat hos vuxna och hos barn från åtta års ålder för behandling av följande

infektioner (se avsnitt 4.4 och 5.1):

Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner (cSSTI), förutom diabetesrelaterade fotinfektioner

(se avsnitt 4.4).

Komplicerade intraabdominella infektioner (cIAI).

Tigecyklin bör endast användas i situationer då andra alternativa antibiotika är olämpliga (se avsnitt

4.4, 4.8 och 5.1).

Hänsyn till officiella riktlinjer beträffande lämplig användning av antibakteriella medel bör beaktas.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna

Rekommenderad dos för vuxna är en startdos på 100 mg följt av 50 mg var 12:e timme i 5 till 14

dagar.

Behandlingstiden bestäms utifrån svårighetsgraden, infektionens lokalisation och patientens kliniska

svar.

Barn och ungdomar (8 till 17 år)

Tigecyklin ska endast användas för behandling av patienter som är 8 år eller äldre, efter konsultation

med läkare med lämplig erfarenhet av hantering av infektionssjukdomar.

Barn i åldern 8 till < 12 år: 1,2 mg/kg tigecyklin var 12:e timme intravenöst till en maxdos på

50 mg var 12:e timme i 5 till 14 dagar.

Ungdomar i åldern 12 till < 18 år: 50 mg tigecyklin var 12:e timme i 5 till 14 dagar.

Äldre

Dosjustering är inte nödvändig hos äldre patienter (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Dosjustering är inte motiverad till patienter med mild till måttligt nedsatt leverfunktion (Child Pugh A

och Child Pugh B).

Hos patienter (inklusive pediatriska patienter) med kraftigt nedsatt leverfunktion (Child Pugh C), bör

dosen tigecyklin reduceras med 50 %. Vuxendos bör reduceras till 25 mg var 12:e timme efter

startdosen på 100 mg. Patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion (Child Pugh C) bör behandlas med

försiktighet och bedömas med avseende på behandlingssvar (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Dosjustering är inte nödvändig hos patienter med nedsatt njurfunktion eller hos patienter som

genomgår hemodialys (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för tigecyklin för barn under 8 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Tigecyklin ska inte ges till barn under 8 år på grund av missfärgning av tänder (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Administreringssätt

Tigecyklin administreras enbart som intravenös infusion under 30–60 minuter (se avsnitt 4.4 och 6.6).

Hos pediatriska patienter bör tigecyklin helst administreras under en 60 minuter lång infusion (se

avsnitt 4.4).

Anvisningar om beredning och spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Patienter som är överkänsliga mot tetracyklinantibiotika kan vara överkänsliga mot tigecyklin.

4.4

Varningar och försiktighet

I kliniska studier av komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner (cSSTI), komplicerade

intraabdominella infektioner (cIAI), diabetesrelaterade fotinfektioner, nosokomial pneumoni samt i

studier av resistenta patogener, har man observerat en högre mortalitetsfrekvens hos patienter som

behandlats med tigecyklin än hos patienter som behandlats med jämförande läkemedel. Orsakerna till

dessa resultat är ännu inte kända, men sämre effekt och säkerhet än hos jämförande läkemedel kan

inte uteslutas.

Superinfektion

I kliniska prövningar på cIAI patienter har en försämrad läkning av operationssåret förknippats med

en superinfektion. En patient som utvecklar en försämrad läkning bör undersökas för att upptäcka en

superinfektion (se avsnitt 4.8).

Patienter som utvecklar superinfektioner, särskilt nosokomial pneumoni, tycks vara förknippade med

ett sämre utfall. Patienterna bör övervakas noggrant med avseende på utveckling av superinfektion.

Om ett infektionsfokus annat än komplicerad hud- och mjukdelsinfektion eller komplicerad

intraabdominell infektion upptäcks efter att behandling med tigecyklin satts in, ska annan

antibakteriell behandling övervägas som visat sig effektiv för behandling av den/de specifika

infektion/-er som föreligger.

Anafylaxi

Anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner, potentiellt livshotande, har rapporterats vid användning av

tigecyklin (se avsnitt 4.3 and 4.8).

Leversvikt

Fall av leverskador med övervägande kolestatiskt mönster har rapporterats hos patienter som

behandlats med tigecyklin, inklusive några fall av leversvikt med dödlig utgång. Även om leversvikt

hos patienter som behandlas med tigecyklin kan uppkomma på grund av underliggande tillstånd eller

samtidigt använda läkemedel, ska tigecyklin övervägas som en eventuell bidragande orsak (se avsnitt

4.8).

Antibiotika tillhörande tetracyklinklassen

Antibiotika av klassen glycylcykliner är strukturellt likartade antibiotika i tetracyklinklassen.

Tigecyklin kan ha likartade biverkningar som antibiotika tillhörande tetracyklinklassen. Sådana

biverkningar kan inkludera ljuskänslighet, cerebral pseudotumör, pankreatit och anti-anabola effekter

som kan leda till ökad BUN (mängden urinämne i blod), azotemi, acidos och hyperfosfatemi (se

avsnitt 4.8).

Pankreatit

Vid behandling med tigecyklin har akut pankreatit, som kan vara allvarlig (se avsnitt 4.8), förekommit

(frekvens: mindre vanlig). Diagnos av akut pankreatit bör övervägas hos patienter som får tigecyklin

och utvecklar kliniska symtom, tecken och laboratorievärden som tyder på akut pankreatit. De flesta

av de rapporterade fallen utvecklades efter minst en veckas behandling. Fallen har rapporterats hos

patienter utan kända riskfaktorer för pankreatit. Patienten blir vanligtvis bättre efter att behandlingen

med tigecyklin avbrutits. Vid misstänkt pankreatit bör man överväga att avbryta behandlingen med

tigecyklin.

Underliggande sjukdomar

Erfarenhet av användning av tigecyklin vid behandling av infektioner hos patienter med allvarliga

underliggande sjukdomar är begränsad.

I kliniska studier av cSSTI var den vanligaste infektionstypen hos tigecyklinbehandlade patienter

cellulit (58,6 %) följt av större abscesser (24,9 %). Patienter med allvarlig underliggande sjukdom

såsom patienter med nedsatt immunförsvar, patienter med liggsårsinfektioner, eller infektioner som

krävde mer än 14 dagars behandling (t.ex. nekrotiserande fascit) inkluderades inte. Ett begränsat antal

patienter inkluderades med komorbida faktorer såsom diabetes (25,8 %), perifer kärlsjukdom

(10,4 %), intravenöst missbruk (4,0 %) och HIV infektion (1,2 %). Erfarenheten av behandling av

patienter med samtidig bakteremi (3,4 %) är också begränsad. Försiktighet rekommenderas därför vid

behandling av sådana patienter. Resultaten i en stor studie på patienter med diabetesrelaterade

fotinfektioner, har visat att tigecyklin var mindre effektivt än andra preparat. Därför rekommenderas

inte tigecyklin för användning hos dessa patienter (se avsnitt 4.1).

I kliniska studier av cIAI var den vanligaste typen av infektion hos tigecyklin-behandlade patienter

komplicerad appendicit (50,3 %) följt av andra mindre frekvent rapporterade diagnoser som

komplicerad kolecystit (9,6 %), tarmperforation (9,6 %), intraabdominell abscess (8,7 %), ventrikel-

eller duodenumperforation (8,3 %), peritonit (6,2 %) och komplicerad divertikulit (6,0 %). Av dessa

patienter hade 77,8 % kirurgiskt påvisbar peritonit. Ett begränsat antal patienter hade allvarlig

underliggande sjukdom såsom nedsatt immunförsvar, APACHE II-värde > 15 (3,3 %), eller med

kirurgiskt påvisbara multipla intraabdominella abscesser (11,4 %). Erfarenheten av behandling av

patienter med samtidig bakteremi (5,6 %) är också begränsad. Försiktighet rekommenderas därför vid

behandling av sådana patienter.

Kombinationsbehandling med andra antibakteriella medel bör alltid övervägas när tigecyklin

administreras till svårt sjuka patienter med cIAI sekundär till kliniskt uppenbar tarmperforation eller

patienter med begynnande sepsis eller septisk chock (se avsnitt 4.8).

Effekten av kolestas på farmakokinetiken hos tigecyklin är inte fullständigt utredd. Utsöndring via

gallan står för cirka 50 % av den totala utsöndringen av tigecyklin. Patienter med kolestas bör därför

övervakas noggrant.

Om tigecyklin ges samtidigt med antikoagulantia bör protrombintid eller annat lämpligt

koagulationstest användas för kontroll av patienterna (se avsnitt 4.5).

Pseudomembranös kolit har rapporterats för nästan samtliga antibakteriella substanser och kan variera

i allvarlighetsgrad från mild till livshotande. Det är därför nödvändigt att överväga denna diagnos hos

patienter som får diarré under eller efter behandling med antibakteriella substanser (se avsnitt 4.8).

Användning av tigecyklin kan resultera i överväxt av icke-känsliga organismer inklusive svamp.

Patienter bör övervakas noggrant under behandling (se avsnitt 4.8).

Resultat från tigecyklinstudier på råtta har visat tecken på missfärgning av skelett. Tigecyklin kan

eventuellt orsaka permanent missfärgning av tänder vid användning under tandutvecklingen hos

människa (se avsnitt 4.8).

Pediatrisk population

Den kliniska erfarenheten av användning av tigecyklin för behandling av infektioner hos pediatriska

patienter som är 8 år eller äldre är mycket begränsad (se avsnitt 4.8 och 5.1). Följaktligen bör

användningen hos barn begränsas till de kliniska situationer där ingen alternativ antibakteriell

behandling finns att tillgå.

Illamående och kräkningar är mycket vanliga biverkningar hos barn och ungdomar (se avsnitt 4.8).

Var uppmärksam på eventuell dehydrering. Hos pediatriska patienter bör tigecyklin helst

administreras under en 60 minuter lång infusion.

Abdominell smärta har rapporterats som en vanlig biverkning hos barn, precis som hos vuxna.

Abdominell smärta kan vara indikativt för pankreatit. Om pankreatit utvecklas ska behandlingen med

tigecyklin avbrytas.

Leverfunktionstester, koagulationsparametrar, hematologiparametrar, amylas och lipas bör övervakas

innan behandlingen med tigecyklin sätts in och därefter regelbundet under behandlingens gång.

Tigecyklin ska inte ges till barn under 8 år eftersom det saknas data om säkerhet och effekt i denna

åldersgrupp och eftersom tigecyklin kan associeras med permanent missfärgning av tänder (se avsnitt

4.2 och 4.8).

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

Samtidig administrering av tigecyklin och warfarin (25 mg enkel dos) till friska personer resulterade i

en minskning av clearance av R-warfarin och S-warfarin med 40 % respektive 23 % och en ökning i

AUC med 68 % respektive 29 %. Mekanismen av denna interaktion är fortfarande inte utredd.

Tillgängliga data indikerar inte att denna interaktion kan ge signifikanta INR-förändringar. Eftersom

tigecyklin kan förlänga både protrombintid (PT) och aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT), bör

dock relevanta koagulationstester följas noggrant när tigecyklin ges samtidigt med antikoagulantia (se

avsnitt 4.4). Warfarin påverkade inte den farmakokinetiska profilen för tigecyklin.

Tigecyklin metaboliseras inte i stor utsträckning. Clearance av tigecyklin förväntas därför inte

påverkas av aktiva substanser som hämmar eller inducerar aktiviteten hos dessa isoformer av

CYP450. Tigecyklin är varken en kompetitiv hämmare eller en irreversibel hämmare av CYP450

enzymer

in vitro

(se avsnitt 5.2).

Tigecyklin i rekommenderade doser påverkade inte absorptionshastighet, absorptionsgrad eller

clearance av digoxin (0,5 mg följt av 0,25 mg dagligen) när det gavs till friska vuxna. Digoxin

påverkade inte den farmakokinetiska profilen för tigecyklin. Dosjustering är därför inte nödvändig när

tigecyklin administreras samtidigt med digoxin.

I studier

in vitro

har ingen antagonism mellan tigecyklin och andra frekvent använda klasser av

antibiotika observerats.

Samtidig användning av antiobiotika och peroralt preventivmedel kan leda till minskad

preventivmedelseffekt.

Baserat på en studie

in vitro

så är tigecyklin ett P-gp-substrat. Samtidig administrering av P-

gphämmare (t.ex. ketokonazol eller ciklosporin) eller P-gp-inducerare (t.ex. rifampicin) kan påverka

farmakokinetiken av tigecyklin (se avsnitt 5.2).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från behandling av gravida kvinnor med tigecyklin. Studier

på djur har visat på reproduktionstoxicitet (se avsnitt 5.3). Den potentiella risken för människa är inte

känd. Liksom tetracyklinantibiotika, kan också tigecyklin orsaka permanenta tanddefekter

(missfärgning och emaljdefekter) och försening av förbeningsprocessen hos foster som exponeras

in

utero

under andra halvan av graviditeten, och hos barn under åtta års ålder beroende på anrikning i

vävnader med hög kalciumomsättning och bildning av kalciumkelatkomplex (se avsnitt 4.4).

Tigecyklin ska inte användas under graviditet om inte kvinnans kliniska tillstånd kräver behandling

med tigecyklin.

Amning

Det är inte känt om tigecyklin eller dess metaboliter passerar över i modersmjölk. Tillgängliga

farmakodynamiska/toxikologiska data hos djur har visat på utsöndring av tigecyklin eller dess

metaboliter i mjölk (se avsnitt 5.3). En risk för nyfödda/spädbarn kan inte uteslutas. Ett beslut måste

fattas huruvida amningen ska avbrytas eller avbryta/avstå från tigecyklinbehandling med beaktande av

fördelarna med amning för barnet och fördelarna med behandlingen för kvinnan.

Fertilitet

Tigecyklin påverkade inte parning eller fertilitet hos råtta vid exponering upp till 4,7 gånger den

humana dygnsdosen baserat på AUC. Man fann inga läkemedelsrelaterade effekter på ovarier eller

brunstcykel hos honråttor vid exponering upp till 4,7 gånger den humana dygnsdosen baserat på AUC.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Yrsel kan förekomma och det kan påverka förmågan att framföra fordon och användandet av maskiner

(se avsnitt 4.8).

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Totalt 2 393 cSSTI- och cIAI-patienter behandlades med tigecyklin i kliniska studier i fas 3 och 4.

De i kliniska studier vanligaste läkemedelsrelaterade biverkningarna var reversibelt illamående (21 %)

och kräkningar (13 %) som vanligen uppträdde tidigt (första eller andra behandlingsdagen) och var i

allmänhet av mild eller måttlig svårighetsgrad.

Biverkningar som har rapporterats för tigecyklin från kliniska studier och efter introduktion på

marknaden finns i tabellen nedan.

Lista med biverkningar i tabellform

Systemorganklass

Mycket

vanliga

≥ 1/10

Vanliga

≥ 1/100, < 1/10

Mindre vanliga

≥ 1/1 000, <

1/100

Ingen känd

frekvens (kan inte

beräknas från

tillgängliga data)

Infektioner och

infestationer

Sepsis/septisk chock,

pneumoni, abscess,

infektioner

Blodet och

lymfsystemet

Förlängd aktiverad

partiell

tromboplastintid

(aPTT), förlängd

protrombintid (PT)

Trombocytopeni

, förhöjt

International

Normalised

Ratio (INR)

Hypofibrinogenem

Immunsystemet

Anafylaktiska/

anafylaktoida

reaktioner* (se

avsnitt 4.3 och 4.4)

Metabolism och

nutrition

Hypoglykemi,

hypoproteinemi

Centrala och perifera

nervsystemet

Yrsel

Blodkärl

Flebit

Tromboflebit

Magtarmkanalen

Illamående,

kräkningar,

diarré

Abdominell smärta,

dyspepsi, anorexi

Akut pankreatit

(se avsnitt 4.4)

Lever och gallvägar

Förhöjt

aspartataminotransfera

s (ASAT) i serum, och

förhöjt

alaninaminotransferas

(ALAT) i serum,

hyperbilirubinemi

Ikterus,

leverskada

mestadels

kolestatisk

Leversvikt* (se

avsnitt 4.4)

Hud och subkutan

vävnad

Klåda, utslag

Allvarliga

hudreaktioner,

inkl. Steven-

Johnsons

syndrom*

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsställe

Försämrad läkning,

reaktioner vid

injektionsstället,

huvudvärk

Inflammation

injektionsstället,

smärta vid

injektionsstället,

ödem vid

injektionsstället,

flebit vid

injektionsstället

Undersökningar

Förhöjt serumamylas,

förhöjda värden av

urinämne i blod (BUN)

*Biverkningar identifierade efter marknadsföring

Beskrivning av ett urval biverkningar

Antibiotikabiverkningar (klasseffekter):

Pseudomembranös kolit, som kan variera i svårighetsgrad från mild till livshotande (se avsnitt 4.4)

Överväxt av icke-känsliga organismer inklusive svamp (se avsnitt 4.4)

Tetracyklinbiverkningar (klasseffekter):

Antibiotika av klassen glycylcykliner är strukturellt likartade antibiotika i tetracyklinklassen.

Biverkningar för antibiotika tillhörande tetracyklinklassen kan inkludera ljuskänslighet, cerebral

pseudotumör, pankreatit och anti-anabola effekter som kan leda till ökad BUN (mängden urinämne i

blod), azotemi, acidos och hyperfosfatemi (se avsnitt 4.4).

Tigecyklin kan eventuellt orsaka permanent missfärgning av tänder vid användning under

tandutvecklingen (se avsnitt 4.4).

I kliniska cSSTI och cIAI fas 3- och 4-studier rapporterades allvarliga infektionsrelaterade

biverkningar oftare hos patienter som behandlades med tigecyklin (7,1 %) jämfört med

kontrollgruppen (5,3 %). Signifikanta skillnader avseende sepsis/septisk chock med tigecyklin (2,2 %)

jämfört med kontrollgruppen (1,1 %) observerades.

Avvikelser i ASAT och ALAT hos tigecyklin-behandlade patienter rapporterades oftare under tiden

efter behandlingen än hos kontrollgruppen, där dessa oftare förekom under behandlingen.

I alla fas 3 och fas 4–studier (med komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner samt komplicerade

intraabdominala infektioner) förekom dödsfall hos 2,4 % (54/2 216) av patienterna som fått tigecyklin

och 1,7 % (37/2 206) av patienterna som fått aktiva jämförande läkemedel.

Godartad intrakranial hypertension har rapporterats för tetracyklin med symptom såsom huvudvärk,

kräkningar, synstörning inklusive dimsyn, skotom, diplopi eller permanent synförlust.

Pediatrisk population

Det finns väldigt begränsat med säkerhetsdata tillgängligt från två farmakokinetiska studier (se avsnitt

5.2). Inga nya eller oväntade säkerhetsproblem observerades med tigecyklin i dessa studier.

I en öppen farmakokinetisk studie med stigande singeldos undersöktes säkerheten för tigecyklin hos

25 barn i åldern 8 till 16 år, som nyligen tillfrisknat från infektioner. Biverkningsprofilen för

tigecyklin hos dessa 25 personer överensstämde i allmänhet med den för vuxna.

Säkerheten för tigecyklin undersöktes också i en öppen farmakokinetisk studie med multipla stigande

doser hos 58 barn i åldern 8 till 11 år med cSSTI (n=15), cIAI (n=24) eller samhällsförvärvad

lunginflammation (n=19). Biverkningsprofilen för tigecyklin hos dessa 58 personer överensstämde i

allmänhet med den för vuxna, med undantag av illamående (48,3 %), kräkningar (46,6 %) och förhöjt

serumlipas (6,9 %) som observerades med högre frekvenser hos barn än hos vuxna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Ingen specifik information angående behandling av överdosering är tillgänglig. Intravenös

administrering av tigecyklin som en enkel dos om 300 mg under 60 minuter till friska frivilliga

resulterade i ökat illamående och kräkningar. Tigecyklin elimineras inte i signifikanta kvantiteter vid

hemodialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antibakteriella medel för systemiskt bruk, tetracykliner, ATC-kod:

J01AA12

Verkningsmekanism

Tigecyklin är ett glycylcyklinantibiotikum, som hämmar proteinsyntesen i bakterier genom bindning

till den ribosomala 30S-subenheten och förhindrar därmed aminoacyl tRNA-molekylerna att fästa till

ribosomens A-position. Detta förhindrar inkorporeringen av aminosyror vid förlängning av

peptidkedjor.

Generellt anses tigecyklin ha en bakteriostatisk effekt. Vid 4 gånger den minsta inhibitoriska

koncentrationen (MIC) av tigecyklin, observerades 2 logaritmers reducering i koloniantalet för

Enterococcus spp.

Staphylococcus aureus

Escherichia coli

Resistensmekanism

Tigecyklin kan övervinna de två huvudsakliga tetracyklinresistensmekanismerna, ribosomal blockad

och efflux. Korsresistens mellan tigecyklin- och minocyklinresistenta isolat bland

Enterobacteriaceae

på grund av ospecifika effluxpumpar har påvisats. Ingen målbaserad korsresistens finns mellan

tigecyklin och de flesta antibiotikaklasser.

Tigecyklin är känslig för kromosomalt kodade ospecifika effluxpumpar hos

Proteeae

Pseudomonas aeruginosa

. Patogener från

Proteeae

-familjen (

Proteus

spp.,

Providencia

spp., och

Morganella

spp.) är vanligen mindre känsliga för tigecyklin än andra medlemmar av

Enterobacteriaceae

. Minskad känslighet för båda grupperna har tillskrivits överuttryck av den

ickespecifika AcrAB effluxspumpen. Minskad känslighet för

Acinetobacter baumannii

har tillskrivits

överuttryck av AdeABC-effluxspumpen.

Brytpunkter

Följande minsta inhibitoriska koncentration (MIC) brytpunkter är fastställda i samråd med European

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST):

Staphylococcus

spp. S ≤ 0,5 mg/l och R > 0,5 mg/l

Streptococcus

spp. andra än

S. pneumoniae

S ≤ 0,25 mg/l och R > 0,5 mg/l

Enterococcus

spp. S ≤ 0,25 mg/l och R > 0,5 mg/l

Enterobacteriaceae S ≤ 1(^) mg/L och R > 2 mg/l

(^)Tigecyklin har minskad

in vitro

aktivitet mot

Proteus, Providencia

Morganella

spp.

Stöd för klinisk effekt mot anaeroba bakterier i polymikrobiella intraabdominella infektioner finns,

men inget samband kunde påvisas mellan MIC-värden, PK/PD data och kliniskt utfall. Inga

brytpunkter för känslighet har därför givits. Noteras bör att spridningen av MIC är bred för

organismer i arterna Bacteroides och Clostridium och kan inkludera värden som överskrider 2 mg/l

tigecyklin.

Begränsat stöd finns för tigecyklins kliniska effekt mot enterokocker. Polymikobiella intraabdomiella

infektioner har dock visat sig svara på behandling med tigecyklin i kliniska studier.

Känslighet

Förekomst av förvärvad resistens kan variera geografiskt och över tid för enskilda stammar och lokal

information avseende resistenssituationen är önskvärd, särskilt vid behandling av allvarliga

infektioner. Expertrådgivning bör sökas vid behov då den lokala förekomsten av resistens är sådan att

substansens användning kan ifrågasättas vid vissa infektioner.

Patogen

Vanliga känsliga organismer

Grampositiva aerober

Enterococcus

spp.†

Staphylococcus aureus*

Staphylococcus epidermidis

Staphylococcus haemolyticus

Streptococcus agalactiae*

Streptococcus anginosus

gruppen

*

(inkluderar

S. anginosus, S. intermedius

S. constellatus

Streptococcus pyogenes*

Viridans streptokocker

Gramnegativ aerober

Citrobacter freundii*

Citrobacter koseri

Escherichia coli*

Klebsiella oxytoca*

Anaeroba

Clostridium perfringens

Peptostreptococcus

spp.†

Prevotella

spp.

Organismer där förvärvad resistens kan vara ett problem

Gramnegativa aeroba

Acinetobacter baumannii

Burkholderia cepacia

Enterobacter aerogenes

Klebsiella pneumoniae*

Morganella morganii

Proteus

spp.

Providencia

spp.

Patogen

Serratia marcescens

Stenotrophomonas maltophilia

Anaeroba

Bacteroides fragilis group†

Helt resistenta organismer

Gramnegativa aerober

Pseudomonas aeruginosa

*indikerar organismer mot vilka aktivitet anses tillfredsställande dokumenterad i kliniska studier.

†se avsnitt 5.1,

Brytpunkter

ovan.

Kardiell elektrofysiologi

Ingen signifikant effekt av en intravenös engångsdos på 50 mg eller 200 mg tigecyklin på QTc-

intervallet detekterades under en randomiserad, placebo- och aktivt kontrollerad crossoverstudie med

fyra grenar under hela QTc-studien på 46 friska försökspersoner.

Pediatrisk population

I en öppen studie med multipla stigande doser administrerades tigecyklin (0,75, 1 eller 1,25 mg/kg)

till 39 barn i åldern 8 till 11 år med cIAI eller cSSTI. Alla patienter fick intravenöst tigecyklin under

minst 3 dagar i följd till högst 14 dagar i följd, med alternativet att byta till ett oralt antibiotikum på

eller efter dag 4.

Kliniskt tillfrisknande utvärderades mellan 10 och 21 dagar efter att den sista dosen i behandlingen

administrerats. Resultaten av klinisk respons i den modifierade ”intent-to-treat”-populationen (mITT)

sammanfattas i tabellen nedan.

Kliniskt tillfrisknande, mITT-population

0,75 mg/kg

1 mg/kg

1,25 mg/kg

Indikation

n/N (%)

n/N (%)

n/N (%)

cIAI

6/6 (100,0)

3/6 (50,0)

10/12 (83,3)

cSSTI

3/4 (75,0)

5/7 (71,4)

2/4 (50,0)

Totalt

9/10 (90,0)

8/13 (62,0 %)

12/16 (75,0)

De effektdata som visas ovan ska tolkas med försiktighet eftersom samtidiga antibiotika var tillåtna i

den här studien. Dessutom ska det faktum att patientantalet var litet också tas med i bedömningen.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Tigecyklin administreras intravenöst och biotillgängligheten är därför 100 %.

Distribution

Plasmaproteinbindningen för tigecyklin i

in vitro

sträcker sig från ca 71 % till 89 % vid

koncentrationer studerade i kliniska studier (0,1 till 1,0 μg/ml). Farmakokinetiska studier i djur och i

människa har visat att tigecyklin snabbt distribueras ut i vävnaderna.

Hos råtta som fått en eller multipla doser av

C-tigecyklin distribuerades radioaktivitet väl till

flertalet vävnader med generellt högst exponering i benmärg, spottkörtlar, sköldkörteln, mjälten och

njurarna. Medelvärdet av tigecyklins distributionsvolym vid steady state var hos människa 500 till

700 l (7 till 9 l/kg) vilket indikerar att tigecyklin vida distribueras utöver plasmavolymen och

koncentreras i vävnaderna.

Data om huruvida tigecyklin kan passera blod-hjärnbarriär hos människa eller inte saknas.

I kliniska farmakologiska studier där den terapeutiska dosen 100 mg följt av 50 mg var 12:e timme

användes var serum tigecyklin steady state C

866±233 ng/ml för 30-minuters infusioner och

634±97 ng/ml för 60-minuters infusioner. Steady state AUC0-12h var 2349±850 ngh/ml.

Metabolism

I genomsnitt uppskattas att mindre än 20 % av tigecyklin metaboliseras innan det utsöndras. Efter

administrering av

-tigecyklin till manliga friska frivilliga var oförändrad tigecyklin det primära

märkta material som återfanns i urin och feces men en glukuronid, en N-acetyl metabolit och en

tigecyklin-epimer återfanns också.

In vitro-

studier med humana levermikrosomer indikerar att tigecyklin inte hämmar metabolism

förmedlad via någon av följande 6 isoformer av cytokrom P450 (CYP): 1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6

och 3A4 genom kompetitiv hämning. Dessutom visar inte tigecyklin något NADPH-beroende vid

hämning av CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 och CYP3A, vilket tyder på frånvaro av mekanismbaserad

hämning av dessa CYP enzymer.

Eliminering

Efter administrering av

-tigecyklin, indikerar återfunnen total radioaktivitet i feces och urin att

59 % av dosen elimineras genom utsöndring via galla/feces och 33 % utsöndras i urinen.

Generellt är det primära elimineringssättet för tigecyklin gallutsöndring av oförändrad tigecyklin.

Glukuronidering och renal utsöndring av oförändrad tigecyklin är sekundära vägar.

Totala clearance av tigecyklin är 24 l/h efter en intravenös infusion. Renalt clearance är ca 13 % av

totala clearance. Tigecyklin uppvisar en polyexponentiell eliminering från serum med en

genomsnittlig terminal elimineringshalveringstid på 42 h efter upprepad dosering, men stora

interindividuella variationer förekommer.

In vitro-

studier där Caco-2-celler har använts indikerar att tigecyklin inte hämmar utflödet av digoxin,

vilket tyder på att tigecyklin inte är en P-glykoproteinhämmare (P-gp-hämmare). Denna

in vitro

information är förenlig med den bristande effekt av tigecylin på digoxinclearance som setts i

in vivo-

läkemedelsinteraktionsstudien som beskrivs ovan (se avsnitt 4.5).

Baserat på en

in vitro

-studie där man använt en cellinje som överutrycker P-gp, är tigecyklin ett P-

gpsubstrat. Om en Pgp- medierad transport av tigecyklin skulle ha betydelse

in vivo

är inte känt.

Samtidig administrering av P-gp-hämmare (t.ex. ketokonazol eller ciklosporin) eller P-gp-inducerare

(t.ex. rifampicin) kan påverka farmakokinetiken hos tigecyklin.

Särskilda grupper

Nedsatt leverfunktion

Den farmakokinetiska dispositionen av tigecyklin efter singel dos påverkades inte hos patienter med

lindrigt nedsatt leverfunktion. Systemisk clearance av tigecyklin reducerades dock med 25 %

respektive 55 %, och halveringstiden för tigecyklin förlängdes med 23 % respektive 43 %, hos

patienter med måttligt respektive kraftigt nedsatt leverfunktion (Child Pugh B och C) (se avsnitt 4.2).

Nedsatt njurfunktion

Den farmakokinetiska dispositionen av tigecyklin efter singeldos påverkades inte hos patienter med

njurinsufficiens (kreatininclearance < 30 ml/min, n=6). Vid gravt nedsatt njurfunktion var AUC 30 %

högre än hos individer med normal njurfunktion (se avsnitt 4.2).

Äldre

Inga generella skillnader i farmakokinetik sågs mellan friska äldre och yngre personer (se avsnitt 4.2).

Pediatrisk population

Tigecyklins farmakokinetiska egenskaper har undersökts i två studier. Den första studien enrollerade

barn i åldern 8–16 år (n=24), som fick singeldoser av tigecyklin (0,5, 1 eller 2 mg/kg, upp till

maxdosen på 50 mg, 100 mg respektive 150 mg) administrerat intravenöst under 30 minuter. Den

andra studien utfördes på barn i åldern 8 till 11 år som fick flerdoser av tigecyklin (0,75, 1 eller

1,25 mg/kg upp till maxdosen på 50 mg) var 12:e timme administrerat intravenöst under 30 minuter.

Ingen laddningsdos administrerades i dessa studier. Farmakokinetiska parametrar sammanfattas i

tabellen nedan.

Dos Normaliserad till 1 mg/kg medelvärde ± SD tigecyklin Cmax och AUC hos barn

Ålder (år)

(ng/ml)

AUC (ngh/ml)*

Singeldos

8–11

3881 ± 6637

4034 ± 2874

12–16

8508 ± 11433

7026 ± 4088

Flerdos

8–11

1911 ± 3032

2404 ± 1000

* singeldos AUC

0-∞

, flerdos AUC

0-12h

Målvärdet AUC

0-12h

hos vuxna efter tillförsel av den rekommenderade dosen på 100 mg och 50 mg var

12:e timme, var cirka 2 500 ngh/ml.

Farmakokinetisk populationsanalys i båda studierna identifierade kroppsvikt som en samvariabel för

clearance av tigecyklin hos barn i åldern 8 år eller äldre. En dosregim på 1,2 mg/kg tigecyklin var 12:e

timme (till maxdosen på 50 mg var 12:e timme) för barn i åldern 8 till < 12 år och på 50 mg var 12:e

timme för ungdomar i åldern 12 till < 18 år skulle troligen resultera i exponeringar jämförbara med

dem som observerats hos vuxna som behandlats med den godkända dosregimen.

Högre C

-värden än hos vuxna patienter observerades hos flera barn i dessa studier. Följaktligen bör

infusionshastigheten för tigecyklin hos barn och ungdomar följas noga.

Kön

Det förelåg inga kliniskt relevanta skillnader i clearance för tigecyklin mellan män och kvinnor. AUC

uppskattades vara 20 % högre hos kvinnor än hos män.

Ras

Det förelåg inga skillnader i clearance för tigecyklin mellan olika raser.

Vikt

Clearance, viktnormaliserat clearance och AUC skilde sig inte märkbart åt mellan patienter med olika

kroppsvikt, inklusive patienter som vägde ≥ 125 kg. AUC var 24 % lägre hos patienter som vägde

≥ 125 kg. Ingen data finns för patienter som väger 140 kg och mer.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Lymfoid uttömning/atrofi av lymfkörtlar, mjälte och tymus, minskat antal erytrocyter, reticulocyter,

leukocyter och trombocyter, i samband med benmärgshypocellularitet samt ogynnsamma renala och

gastrointestinala effekter har setts i toxicitetsstudier med upprepad dosering av tigecyklin till råtta och

hund, vid nivåer motsvarande 8 respektive 10 gånger den humana dygnsdosen baserat på AUC.

Dessa förändringar visade sig vara reversibla efter två veckors dosering.

Irreversibel missfärgning av skelett observerades hos råtta efter två veckors dosering.

Djurstudier indikerar att tigecyklin passerar placenta och återfinns i fostervävnad. Minskad fostervikt

hos råtta och kanin (associerat med försenad förbening) och missfall hos kanin har observerats i

reproduktionstoxikologiska studier med tigecyklin. Tigecyklin var inte teratogent i råtta eller kanin.

Tigecyklin påverkade inte parning eller fertilitet hos råtta vid exponering upp till 4,7 gånger den

humana dygnsdosen baserat på AUC. Man fann inga läkemedelsrelaterade effekter på ovarier eller

brunstcykel hos honråttor vid exponering upp till 4,7 gånger den humana dygnsdosen baserat på AUC.

Resultat från djurstudier med

C-märkt tigecyklin indikerar att tigecyklin snabbt utsöndras via

mjölken hos lakterande råttor. Det sker endast en liten eller ingen systemisk exponering för tigecyklin

hos de diande ungarna som resultat av exponering via modersmjölk, vilket är förenligt med den

begränsade perorala biotillgängligheten för tigecyklin.

Livstidsstudier på djur för att utvärdera carcinogen potential av tigecyklin har inte utförts, men

korttidsstudier på genotoxicitet var negativa.

Intravenös bolus administrering av tigecyklin har i djurstudier associerats med ett histaminsvar. Dessa

effekter observerades i råtta och hund vid exponeringar på 14 respektive 3 gånger den humana dagliga

dosen, baserat på AUC.

Administrering av tigecyklin till råtta har inte visat några belägg för fotosensitivitet.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

L-Arginin

Saltysyra

Natriumhydroxid (för justering av pH)

6.2

Inkompatibiliteter

Följande aktiva substanser får inte ges samtidigt genom samma trevägskran som tigecyklin:

Amfotericin B, amfotericin B lipidkomplex, diazepam, esomeprazol, omeprazol.och intravenösa

lösningar som kan resultera i en ökning av pH-värdet till över 7.

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

2 år.

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats för tigecyklin i blandningar med 0,9 %

natriumklorid injektionsvätska eller glukos 5 %. Produkten kan förvaras i kylskåp vid 2º till 8ºC i

maximalt 48 timmar efter att den rekonstituerade lösningen omedelbart tillsatts till intravenös påse.

Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart.

Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsförhållanden vid användning

användarens ansvar.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

5 ml injektionsflaska av klar Typ 1 glas försluten med grå bromobutylgummipropp och skydd av

aluminium med orange flip off -lock av plast. Tigecyklin distribueras i injektionsflaskor om 10 st per

förpackning eller 1 injektionsflaska per förpackning. Eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Det frystorkade pulvret ska rekonstitueras med 5,3 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

injektionsvätska, lösning, glukos 50 mg/ml (5 %) injektionsvätska, lösning eller Ringer laktat

injektionsvätska, lösning för att uppnå en koncentration på 10 mg/ml tigecyklin. Injektionsflaskan ska

försiktigt snurras tills substansen har lösts upp. Därefter ska 5 ml rekonstituerad lösning från

injektionsflaskan omedelbart dras upp och tillsättas en 100 ml infusionspåse eller till annan passande

infusionsbehållare (t.ex. glasflaska), för intravenöst bruk.

För en 100 mg dos används 2 rekonstituerade injektionsflaskor till en 100 ml infusionspåse eller

annan passande behållare (t.ex. glasflaska), för intravenöst bruk. OBS: Injektionsflaskan innehåller

6 % överskott. 5 ml rekonstituerad lösning är således lika med 50 mg aktiv substans. Den

rekonstituerade lösningen ska vara gul till orange i färgen; om inte, ska lösningen kasseras.

Parenterala produkter ska före administrering inspekteras visuellt med avseende på partiklar och

missfärgning (t.ex. grönt eller svart).

Tigecyklin ska administreras intravenöst genom ett infusionsset eller genom en trevägskran. Om

samma intravenösa infusionsset används för olika sekventiella infusioner av flera aktiva substanser

ska infusionsslangarna sköljas före och efter infusion av tigecyklin med endera natriumklorid 9 mg/ml

(0,9 %) injektionsvätska, lösning eller glukos 50 mg/ml (5 %) injektionsvätska, lösning. Injektion ska

göras med en infusionsvätska som är kompatibel med tigecyklin och andra läkemedel via denna

gemensamma infart (se avsnitt 6.2).

Detta läkemedel är endast avsett för engångsbruk, oanvänd lösning eller överblivet avfall ska kasseras

enligt gällande anvisningar.

Kompatibla intravenösa lösningar är: natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning, glukos

50 mg/ml (5 %) injektionsvätska, lösning och Ringer laktat injektionsvätska, lösning.

När administrering sker via en trevägskran har kompatibilitet mellan tigecyklin spädd i natriumklorid

9 mg/ml för injektion och följande medicinska produkter eller lösningar påvisats: amikacin,

dobutamin, dopaminhydroklorid, gentamicin, haloperidol, Ringer laktat, lidokainhydroklorid,

metoklopramid, morfin, noradrenalin, piperacillin/tazobaktam (EDTA-formulering), kaliumklorid,

propanol, ranitidinhydroklorid, teofyllin och tobramycin.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Mylan Ireland Limited

Unit 35/36 Grange Parade,

Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13

Irland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

54774

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2017-10-03

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-03-06

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen