Tienam 500 mg/500 mg Pulver till infusionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

21-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

14-12-2020

Aktiva substanser:
cilastatinnatrium; imipenemmonohydrat
Tillgänglig från:
Merck Sharp & Dohme BV
ATC-kod:
J01DH51
INN (International namn):
cilastatin sodium; imipenem monohydrate
Dos:
500 mg/500 mg
Läkemedelsform:
Pulver till infusionsvätska, lösning
Sammansättning:
cilastatinnatrium 530 mg Aktiv substans; imipenemmonohydrat 530 mg Aktiv substans
Klass:
Apotek
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Terapiområde:
Imipenem med enzymhämmare
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Injektionsflaska, 10 st; Injektionsflaska, 25 st; Injektionsflaska, 1 st
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
10339
Tillstånd datum:
1986-01-31

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

TIENAM 500 mg/500 mg pulver till infusionsvätska, lösning

imipenem/cilastatin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Tienam är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Tienam

Hur du använder Tienam

Eventuella biverkningar

Hur Tienam ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Tienam är och vad det används för

Tienam tillhör en grupp läkemedel som kallas karbapenemantibiotika. Det dödar ett stort antal olika

bakterier som orsakar infektioner i olika delar av kroppen hos vuxna och barn som är 1 år och äldre.

Behandling

Din läkare har ordinerat Tienam för att du har en (eller fler) av följande infektionstyper:

Komplicerade bukinfektioner

Infektion som påverkar lungorna (lunginflammation)

Infektioner som du kan få under eller efter förlossning

Komplicerade urinvägsinfektioner

Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner

Tienam kan användas vid behandling av patienter med lågt antal vita blodkroppar och som har feber

som misstänks vara orsakad av en bakterieinfektion.

Tienam kan användas för att behandla bakterieinfektioner i blodet som kan vara en följd av någon av

infektionerna som nämns ovan.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Tienam

Använd inte Tienam

om du är allergisk mot imipenem, cilastatin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

om du är allergisk mot andra antibiotika såsom penicilliner, cefalosporiner eller karbapenemer

Varningar och försiktighet

Berätta för din läkare om alla medicinska besvär du har eller har haft inklusive:

allergier mot andra läkemedel, även antibiotika (plötslig livshotande allergisk reaktion kräver

omedelbar läkarvård)

kolit (inflammation i tjocktarmen) eller andra sjukdomar i mag-tarmkanalen

njur- eller urinvägsbesvär, även nedsatt njurfunktion (nivåerna av Tienam i blodet ökar hos

patienter med nedsatt njurfunktion). Biverkningar i centrala nervsystemet kan uppträda om

dosen inte justeras enligt njurfunktionen)

alla sjukdomar i det centrala nervsystemet såsom lokaliserad tremor eller epileptiska

krampanfall

leverbesvär

Du kan få ett positivt provsvar på Coombs test som indikerar att du har antikroppar som kan förstöra

röda blodkroppar. Din läkare kommer att diskutera detta med dig.

Barn

Tienam rekommenderas inte till barn som är yngre än ett år eller till barn med njurbesvär.

Andra läkemedel och Tienam

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Berätta för din läkare om du tar ganciklovir som används för att behandla vissa virusinfektioner.

Berätta även för din läkare om du tar valproinsyra eller natriumvalproat (används för att behandla

epilepsi, bipolär sjukdom, migrän eller schizofreni) eller något blodförtunnande medel såsom

warfarin.

Din läkare kommer att besluta om du bör använda Tienam tillsammans med dessa läkemedel.

Graviditet och amning

Det är viktigt att du berättar för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid innan du får

Tienam. Tienam har inte studerats hos gravida kvinnor. Tienam bör endast ges under graviditet om

den potentiella nyttan av behandling för modern överväger den möjliga risken för fostret.

Det är viktigt att du berättar för din läkare om du ammar eller om du har för avsikt att amma innan du

får Tienam. Små mängder av detta läkemedel kan gå över i bröstmjölken och det kan påverka barnet.

Din läkare kommer därför att ta ställning till om du bör använda Tienam under tiden du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns vissa biverkningar som förknippas med denna produkt (såsom att se, höra eller känna något

som inte finns (hallucinationer), yrsel, trötthet och en snurrande känsla) som kan påverka vissa

patienters förmåga att köra bil eller använda maskiner (se avsnitt 4).

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tienam innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 37,6 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per

injektionsflaska. Detta motsvarar 1,9% av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

3.

Hur du använder Tienam

Tienam kommer att beredas och ges till dig av läkare eller annan vårdpersonal. Din läkare kommer att

ta ställning till hur mycket Tienam du behöver.

Användning för vuxna och ungdomar

Rekommenderad dos till vuxna och ungdomar är 500 mg/500 mg var 6:e timme eller

1 000 mg/1 000 mg var 6:e eller 8:e timme. Om du har njurbesvär kan din läkare sänka din dos.

Användning för barn

Rekommenderad dos för barn som är 1 år eller äldre är 15/15 eller 25/25 mg/kg kroppsvikt och dos

var 6:e timme. Tienam rekommenderas inte för barn yngre än ett år och för barn med njurbesvär.

Administreringsätt

Tienam ges intravenöst (i en ven) under 20-30 minuter för en dos om ≤500 mg/500 mg eller

40-60 minuter för en dos om >500 mg/500 mg. Vid illamående kan infusionshastigheten sänkas.

Om du använt för stor mängd av Tienam

Symtom på överdosering kan vara krampanfall, förvirring, darrningar, illamående, kräkning, lågt

blodtryck och långsam puls.

Om du är orolig för att du fått i dig för stor mängd Tienam eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet

av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 112) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Tienam

Om du är orolig för att du har missat en dos ska du kontakta läkare eller annan vårdpersonal

omedelbart.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Eventuella biverkningar delas in enligt följande frekvensgrupper:

mycket vanliga: förekommer hos fler än 1 användare av 10

vanliga: förekommer hos 1 till 10 användare av 100

mindre vanliga: förekommer hos 1 till 10 användare av 1 000

sällsynta: förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000

mycket sällsynta: förekommer hos färre än 1 användare av 10 000

ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgänglig data

Följande biverkningar kan förekomma i sällsynta fall. Om dessa biverkningar uppträder medan du tar

eller efter att du tagit Tienam ska du snarast sluta använda läkemedlet och kontakta din läkare

omgående.

allergiska reaktioner inklusive hudutslag, svullnad i ansiktet, på läpparna, tungan och/eller

halsen (med svårighet att andas eller svälja) och/eller lågt blodtryck

hudflagning (toxisk epidermal nekrolys)

svåra hudreaktioner (Stevens-Johnsons syndrom och erythema multiforme)

svåra hudutslag med hud- och håravfall (exfoliativ dermatit)

Andra möjliga biverkningar:

Vanliga

illamående, kräkningar, diarré. Illamående och kräkningar förekommer oftare hos patienter med

lågt antal vita blodkroppar

svullnad och rodnad längs en blodåder som är extremt öm vid beröring

hudutslag

onormal leverfunktion som upptäcks vid analys av blodprov

ökning av vissa vita blodkroppar

Mindre vanliga

lokal hudrodnad

lokal smärta och bildning av hård svullnad på injektionsstället

hudklåda

nässelfeber

feber

blodsjukdomar som påverkar blodkropparna. Detta upptäcks vanligen genom blodprovsanalys

(symtomen kan vara trötthet, blek hud och långvariga blåmärken efter skador)

onormal njur-, lever- och blodfunktion som upptäcks vid blodprovsanalys

tremor (darrningar) och okontrollerade muskelryckningar

krampanfall

psykiska störningar (såsom humörsvängningar och försämrat omdöme)

hallucinationer (att se, höra eller känna något som inte finns)

förvirring

yrsel, sömnighet

lågt blodtryck

Sällsynta

svampinfektion (candidainfektion)

missfärgning av tänder och/eller tunga

inflammation av tjocktarmen med svår diarré

smakpåverkan

nedsatt leverfunktion

leverinflammation

nedsatt njurfunktion

förändringar i urinmängd, förändringar i urinens färg

hjärnsjukdomar, stickande känsla (domning), begränsade darrningar

hörselnedsättning

Mycket sällsynta

svår leverfunktionsnedsättning på grund av inflammation (fulminant hepatit)

inflammation i mage eller tarmar (gastroenterit)

inflammation i tarmarna med blodig diarré (hemorragisk kolit)

röd svullen tunga, överväxt på tungans yta som ger den ett hårigt utseende, halsbränna, halsont,

ökad salivbildning

magsmärta

snurrande känsla (yrsel, svindel), huvudvärk

öronsusningar (tinnitus)

smärta i flera leder, svaghet

oregelbunden hjärtrytm, hjärtat slår kraftfullt eller snabbt

obehag i bröstet, svårighet att andas, onormalt snabb och ytlig andning, smärta i övre delen av

ryggraden

rodnad, blåaktig missfärgning av ansikte och läppar, förändringar i hudens struktur, omåttliga

svettningar

klåda i könsorgan hos kvinnor

förändringar i mängden blodkroppar

försämring av en sällsynt sjukdom med muskelsvaghet (myasthenia gravis)

Ingen känd frekvens

onormala rörelser

upprördhet

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Tienam ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Förvaras vid högst 25

Efter beredning:

Färdigberedd lösning ska användas omedelbart. Tidsintervallet mellan det att beredning påbörjas och

att den intravenösa infusionen avslutas ska inte överstiga två timmar.

Spädd lösning får inte frysas.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är imipenem och cilastatin. En injektionsflaska innehåller

imipenemmonohydrat motsvarande 500 mg imipenem och cilastatinnatrium motsvarande

500 mg cilastatin.

Övrigt innehållsämne är natriumbikarbonat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tienam är ett vitt till ljusgult pulver till infusionsvätska, lösning i injektionsflaska av glas.

Förpackningsstorlekar: 1, 10 eller 25 injektionsflaskor. Eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Merck Sharp & Dohme BV

PO Box 581

2031 BN, 2003 PC Haarlem

Nederländerna

Tillverkare

FAREVA Mirabel

Route de Marsat - Riom

63963 Clermont-Ferrand Cedex 9

Frankrike

Information lämnas av

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Box 45192

104 30 Stockholm

Tel: 077- 570 04 88

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Österrike: Zienam

Bulgarien: Tienam

Cypern: Tienam

Tjeckien : Tienam

Frankrike: TIENAM

Tyskland: ZIENAM

Grekland: Primaxin

Ungern: Tienam

Irland: Primaxin IV

Nederländerna: TIENAM

Norge: Tienam

Portugal: Tienam IV

Sverige: Tienam

Storbritannien: Primaxin IV

Denna bipacksedel ändrades senast:

2021-04-21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Injektionsflaskorna är endast avsedda för engångsbruk.

Beredning

Innehållet i en injektionsflaska måste överföras till 100 ml lämplig infusionslösning

Inkompatibiliteter

Efter beredning

): 0,9% natriumklorid. I undantagsfall då

0,9% natriumklorid inte kan användas av kliniska orsaker, kan 5% glukos användas istället.

Förslagsvis kan cirka 10 ml av den lämpliga infusionslösningen tillsättas injektionsflaskan. Skaka

noga och överför den bildade blandningen till behållaren med infusionslösning.

VARNING: BLANDNINGEN FÅR INTE ANVÄNDAS FÖR DIREKT INFUSION.

För att vara säker på att injektionsflaskans hela innehåll har överförts till infusionslösningen upprepas

detta förfarande ytterligare en gång. Den erhållna blandningen ska omskakas tills den klarnar.

Koncentrationen av både imipenem och cilastatin i den enligt ovan beredda lösningen är

cirka 5 mg/ml.

Färgvariationer, från färglös till gul, påverkar inte produktens styrka.

Inkompatibilitet

Detta läkemedel är kemiskt inkompatibelt med laktat och ska inte lösas upp med vätskor som

innehåller laktat. Det kan emellertid administreras via en intravenös infart genom vilken en

laktatlösning infunderas.

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom dem som omnämns i

avsnittet

Beredning

Efter beredning

Färdigberedd lösning ska användas omedelbart. Tidsintervallet mellan det att beredning påbörjas och

att den intravenösa infusionen avslutas ska inte överstiga två timmar.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

TIENAM 500 mg/500 mg pulver till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En injektionsflaska innehåller imipenemmonohydrat motsvarande 500 mg imipenemanhydrat och

cilastatinnatrium motsvarande 500 mg cilastatin.

Hjälpämne med känd effekt

En injektionsflaska innehåller 37,6 mg (1,6 mmol) natrium (som bikarbonat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till infusionsvätska, lösning.

Vitt till ljusgult pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Tienam är indicerat för behandling av följande infektioner hos vuxna och barn som är 1 år eller äldre

(se avsnitt 4.4 och 5.1):

komplicerade intraabdominella infektioner

svår pneumoni inklusive sjukhus- och ventilatorassocierad pneumoni

intra- och post-partuminfektioner

komplicerade urinvägsinfektioner

komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner

Tienam kan användas vid behandling av neutropena patienter med feber som misstänks vara orsakad

av en bakteriell infektion.

Behandling av patienter med bakteriemi som förekommer i samband med eller misstänks vara

associerad med någon av de infektioner som angivits ovan.

Officiella riktlinjer avseende korrekt användning av antibiotika skall beaktas.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Dosrekommendationerna för Tienam avser den mängd imipenem/cilastatin som ska administreras.

Dygnsdosen av Tienam ska baseras på typen av infektion och ges i lika stora doser baserat på en

bedömning av graden av känslighet hos patogenen(erna) och patientens njurfunktion (se även

avsnitt 4.4 och 5.1).

Vuxna och ungdomar

För patienter med normal njurfunktion (kreatininclearance ≥90 ml/min) är den rekommenderade

doseringen:

500 mg/500 mg var 6:e timme ELLER

1 000 mg/1 000 mg var 8:e ELLER var 6:e timme

För infektioner som misstänks eller har konstaterats vara orsakade av mindre känsliga bakteriearter

(såsom

Pseudomonas aeruginosa

) samt för mycket svåra infektioner (t ex hos neutropena patienter

med feber) rekommenderas behandling med 1 000 mg/1 000 mg administrerat var 6:e timme.

En reduktion av dosen är nödvändig när kreatininclearance är <90 ml/min (se tabell 1).

Den maximala totala dygnsdosen ska inte överskrida 4 000 mg/4 000 mg per dag.

Nedsatt njurfunktion

För att fastställa den reducerade dosen för vuxna med nedsatt njurfunktion:

Den totala dygnsdosen (dvs 2 000/2 000, 3 000/3 000 eller 4 000/4 000 mg) som vanligtvis är

lämplig för patienter med normal njurfunktion bör väljas.

Från tabell 1 väljs lämplig reducerad dosering med hänsyn till patientens kreatininclearance.

Beträffande infusionstider se Administreringssätt.

Om TOTAL DYGNSDOS

är:

2000 mg/dag

Om TOTAL DYGNSDOS

är:

3000 mg/dag

Om TOTAL DYGNSDOS

är:

4000 mg/dag

Kreatinin-

clearance

(ml/min) är:

≥90

(normal)

500 mg

var 6:e timme

1000 mg

var 8:e timme

1000 mg

var 6:e timme

reducerad dos (mg) för patienter med nedsatt njurfunktion:

90 - ≥60

400 mg

var 6:e timme

500 mg

var 6:e timme

750 mg

var 8:e timme

60 - ≥30

300 mg

var 6:e timme

500 mg

var 8:e timme

500 mg

var 6:e timme

30 - ≥15

200 mg

var 6:e timme

500 mg

var 12:e timme

500 mg

var 12:e timme

Patienter med kreatininclearance <15 ml/min

Dessa patienter ska inte få Tienam om inte hemodialys inleds inom 48 timmar.

Patienter som genomgår hemodialys

När man behandlar patienter med kreatininclearance <

5 ml/min som genomgår dialys ska

dosrekommendationen för patienter med kreatininclearance 15 till 29 ml/min användas (se tabell 1).

Både imipenem och cilastatin elimineras från cirkulationen vid hemodialys. Patienten ska få Tienam

efter hemodialys och med 12 timmars intervall räknat från slutet av hemodialyssessionen.

Dialyspatienter, särskilt de med CNS-sjukdom i anamnesen, ska övervakas noga. För patienter som

genomgår hemodialys rekommenderas Tienam endast när nyttan överväger den potentiella risken för

krampanfall (se avsnitt 4.4).

För närvarande är de data som finns otillräckliga för att göra några rekommendationer för användning

av Tienam till patienter som genomgår peritonealdialys.

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering rekommenderas för patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 5.2).

Äldre population

Inga dosjusteringar behöver göras för äldre patienter med normal njurfunktion (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population ≥1 år gamla

För barn ≥1 år gamla är den rekommenderade dosen 15/15 eller 25/25 mg/kg/dos som administreras

var 6:e timme.

För infektioner som misstänks eller har konstaterats vara orsakade av mindre känsliga bakteriarter

(såsom

Pseudomonas aeruginosa

) samt mycket svåra infektioner (t ex hos neutropena patienter med

feber) rekommenderas att de ska behandlas med 25/25 mg/kg kroppsvikt givet var 6:e timme.

Pediatrisk population <1 år gamla

Kliniska data är otillräckliga för att rekommendera dosering för barn som är yngre än 1 år.

Pediatrisk population med nedsatt njurfunktion

Kliniska data är otillräckliga för att rekommendera dosering för pediatriska patienter med nedsatt

njurfunktion (serumkreatinin

2 mg/dl

>



µmol/l)). Se avsnitt 4.4.

Administreringssätt

Tienam ska beredas och spädas ytterligare före administrering (se avsnitt 6.2, 6.3 och 6.6). Dos om

500 mg/500 mg ska ges som intravenös infusion under 20 till 30 minuter. Dos om >500 mg/500 mg

ska ges som intravenös infusion under 40 till 60 minuter. Hos patienter som utvecklar illamående

under infusionen bör infusionshastigheten sänkas.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

Överkänslighet mot något annat antibiotikum av karbapenemtyp

Allvarlig överkänslighet (t ex anafylaktisk reaktion, allvarliga hudreaktioner) mot någon annan

typ av betalaktamantibiotikum (t ex penicillin eller cefalosporin).

4.4

Varningar och försiktighet

Allmänt

Vid val av imipenem/cilastatin för behandling av en enskild patient bör man

värdera lämpligheten av att använda ett antibiotikum av karbapenemtyp utifrån

faktorer som hur allvarlig infektionen är, förekomsten av resistens mot andra

lämpliga antibiotika och risken att selektera fram karbapenem-resistenta

bakterier.

Överkänslighet

Allvarliga och ibland dödliga överkänslighets- (anafylaktiska) reaktioner har

rapporterats hos patienter behandlade med betalaktamer. Dessa reaktioner uppträder

främst hos individer med känslighet för multipla allergener i anamnesen. Innan

behandling med Tienam påbörjas bör en noggrann utredning om tidigare

överkänslighetsreaktioner mot

karbapenemer,

penicillin, cefalosporiner, andra

betalaktamer och andra allergener utföras (se avsnitt 4.3). Om en allergisk

reaktion mot

Tienam

uppträder bör behandlingen omedelbart avbrytas. Allvarliga

anafylaktiska reaktioner kräver omedelbar akutbehandling.

Lever

Leverfunktionen bör följas noggrant under behandling med imipenem/cilastatin på grund av risken för

levertoxicitet (såsom förhöjda transaminaser, leversvikt och fulminant hepatit).

Vid användning till patienter med leversjukdom: patienter med existerande leverbesvär bör följas med

avseende på leverfunktion under behandling med imipenem/cilastatin. Ingen dosjustering är

nödvändig (se avsnitt 4.2).

Hematologi

Ett positivt provsvar vid direkt eller indirekt Coombs test kan påvisas under behandling med

imipenem/cilastatin.

Antibakteriellt spektrum

Antibakteriellt spektrum för imipenem/cilastatin bör beaktas särskilt vid livshotande tillstånd innan

man påbörjar en empirisk behandling. Dessutom bör försiktighet iakttas på grund av den begränsade

känsligheten mot imipenem/cilastatin hos specifika patogener som sätts i samband med t ex

bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner. Användning av imipenem/cilastatin är inte lämpligt vid

behandling av dessa typer av infektioner såvida det inte redan är dokumenterat och känt att patogenen

är känslig eller det finns mycket stark misstanke att de mest sannolika patogenerna skulle vara

lämpliga att behandla. Samtidig användning av ett lämpligt anti-MRSA-medel kan vara indicerat när

MRSA-infektioner misstänks eller konstaterats ingå i de godkända indikationerna. Samtidig

användning av en aminoglykosid kan vara indicerat när

Pseudomonas aeruginosa

-infektioner

misstänks eller har konstaterats ingå i de godkända indikationerna (se avsnitt 4.1).

Interaktion med valproinsyra

Samtidig användning av imipenem/cilastatin och valproinsyra/natriumvalproat rekommenderas inte

(se avsnitt 4.5).

Clostridioides difficile

Antibiotikaassocierad kolit och pseudomembranös kolit har rapporterats med imipenem/cilastatin och

med nästan alla andra antibiotika och svårighetsgraden kan variera från lätt till livshotande. Det är

viktigt att överväga denna diagnos hos patienter som utvecklar diarré under eller efter användning av

imipenem/cilastatin (se avsnitt 4.8). Avbrytande av behandling med imipenem/cilastatin och

administrering av specifik behandling av

Clostridioides difficile

ska övervägas. Läkemedel som

hämmar peristaltiken ska inte ges.

Meningit

Tienam rekommenderas inte för behandling av meningit.

Nedsatt njurfunktion

Imipenem-cilastatin ackumuleras hos patienter med nedsatt njurfunktion. CNS-biverkningar kan

uppträda om dosen inte justeras i förhållande till njurfunktionen, se avsnitt 4.2 och 4.4 ”Centrala

nervsystemet” i detta avsnitt.

Centrala nervsystemet (CNS)

CNS biverkningar såsom myoklonisk aktivitet, förvirringstillstånd eller krampanfall har rapporterats,

särskilt när de rekommenderade doserna baserade på njurfunktion och kroppsvikt har överskridits.

Dessa erfarenheter har oftast rapporterats hos patienter med CNS-sjukdomar (t ex hjärnskador eller

krampanfall i anamnesen) och/eller nedsatt njurfunktion hos vilka ackumulering av de administrerade

läkemedlen kan förekomma. Det rekommenderade dosschemat ska därför följas noga och detta gäller

särskilt för denna patientgrupp (se avsnitt 4.2). Antikonvulsiv behandling ska fortsättas hos patienter

för vilka tillstånd med krampanfall tidigare konstaterats.

Särskild uppmärksamhet ska iakttas mot neurologiska symtom eller konvulsioner hos barn med kända

riskfaktorer för krampanfall eller på samtidig behandling med läkemedel som sänker tröskeln för

krampanfallen.

Om fokal tremor, muskelryckningar eller krampanfall uppträder ska patienter utredas neurologiskt och

sättas in på antikonvulsiv behandling om sådan inte redan är insatt. Om CNS-symtom fortsätter ska

dosen av Tienam minskas eller behandlingen avslutas.

Patienter med kreatininclearance <15 ml/min ska inte få Tienam om inte hemodialys inleds inom 48

timmar. För patienter som genomgår hemodialys rekommenderas endast Tienam när nyttan överväger

den potentiella risken för krampanfall (se avsnitt 4.2).

Pediatrisk population

Kliniska data är otillräckliga för att rekommendera användning av Tienam till barn som är yngre än

1 år eller barn med nedsatt njurfunktion (serumkreatinin >2 mg/dl

>



µmol/l)). Se även Centrala

nervsystemet (CNS) ovan.

Natrium

Detta läkemedel innehåller 37,6 mg natrium (1,6 mmol) per injektionsflaska, motsvarande 1,9% av

WHOs högsta rekommenderat dagligt intag (2 gram natrium för vuxna).

Detta bör beaktas för patienter som ordinerats saltfattig kost.

4.5

Interaktion med andra läkemedel och övriga interaktioner

Generaliserade krampanfall har rapporterats hos patienter som fått ganciclovir och Tienam. Dessa

läkemedel ska inte användas samtidigt om inte den potentiella nyttan uppväger riskerna.

Samtidig administrering av karbapenemer och valproinsyra har rapporterats kunna sänka

valproinsyranivåerna under det terapeutiska intervallet. De sänkta valproinsyranivåerna kan leda till

otillräcklig anfallskontroll. Samtidig användning av imipenem och valproinsyra/natriumvalproat

rekommenderas därför inte. Alternativ antibakteriell eller antikonvulsiv behandling bör övervägas (se

avsnitt 4.4).

Orala antikoagulantia

Administrering av antibiotika tillsammans med warfarin kan öka dess antikoagulerande effekter.

Det har förekommit många rapporter om ökningar av de antikoagulerande effekterna av oralt

administrerade antikoagulantia, inklusive warfarin, hos patienter som samtidigt får antibiotika. Risken

kan variera beroende på den bakomliggande infektionen, ålder och allmäntillstånd hos patienten så att

antibiotikas roll vid ökningen i INR (internationellt normaliserad kvot) är svår att bedöma. Det

rekommenderas att INR ska kontrolleras ofta under och strax efter administreringen av antibiotika då

det ges samtidigt med ett oralt antikoagulantia.

Samtidig administrering av Tienam och probenecid resulterade i minimala ökningar av plasmanivåer

och halveringstid i plasma för imipenem. Mängden aktivt (icke-metaboliserat) imipenem som

återfanns i urinen minskade till cirka 60% av den givna dosen när Tienam administrerades

tillsammans med probenecid. Samtidig administrering av Tienam och probenecid fördubblade

plasmanivån och halveringstiden för cilastatin men hade ingen effekt på den mängd cilastatin som

återfanns i urin.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet:

Det saknas tillräckliga och välkontrollerade studier avseende användning av imipenem/cilastatin hos

gravida kvinnor.

Studier på dräktiga apor har visat reproduktionstoxicitet (se avsnitt 5.3). Den potentiella risken för

människa är okänd.

Tienam ska endast användas under graviditet om den potentiella nyttan uppväger den potentiella

risken för fostret.

Amning:

Imipenem och cilastatin passerar över i modersmjölk i små mängder. Ingen av substanserna

absorberas i någon högre grad vid oral administrering. Det är därför inte troligt att det ammade

spädbarnet kommer att exponeras för signifikanta mängder. Om användningen av Tienam anses vara

nödvändig ska nyttan med amning för barnet vägas mot de möjliga riskerna för barnet.

Fertilitet

Det saknas tillgängliga data avseende eventuella effekter på fertilitet hos män och kvinnor vid

behandling med imipenem/cilastatin.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har genomförts avseende effekterna på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Det

förekommer dock biverkningar (som hallucinationer, yrsel, somnolens och vertigo) för detta

läkemedel och som kan påverka vissa patienters förmåga att framföra fordon eller använda maskiner

(se avsnitt 4.8).

4.8

Biverkningar

I kliniska studier inkluderande 1 723 patienter som behandlades med intravenöst imipenem/cilastatin

var de mest frekvent rapporterade systemiska biverkningarna, som åtminstone möjligen kunde sättas i

samband med behandlingen, illamående (2,0%), diarré (1,8%), kräkningar (1,5%), hudutslag (0,9%),

feber (0,5%), hypotoni (0,4 %), krampanfall (0,4 %) (se avsnitt 4.4), yrsel (0,3%), pruritus (0,3%),

nässelfeber (0,2%), somnolens (0,2%). De mest frekvent rapporterade lokala biverkningarna var

flebit/tromboflebit (3,1%), smärta vid injektionsstället (0,7%), erytem vid injektionsstället (0,4%) och

veninduration (0,2%). Rapporter om förhöjda serumtransaminaser och alkaliska fosfataser var också

vanliga.

Följande biverkningar har rapporterats i kliniska studier eller genom erfarenheter efter att läkemedlet

blivit tillgängligt på marknaden.

Alla biverkningar anges efter systemorganklass och delas in i följande frekvensintervall: Mycket

vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100, <1/10), Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), Sällsynta (≥1/10 000,

<1/1 000), Mycket sällsynta (<1/10 000) och Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga

data).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Systemorganklass

Frekvens

Biverkning

Infektioner och infestationer

sällsynta

pseudomembranös kolit, candidiasis

mycket sällsynta

gastroenterit

vanliga

eosinofili

mindre vanlig

pancytopeni, neutropeni, leukopeni,

trombocytopeni, trombocytos

sällsynta

agranulocytos

Blodet och lymfsystemet

mycket sällsynta

hemolytisk anemi, benmärgsdepression

Immunsystemet

sällsynta

anafylaktiska reaktioner

Psykiska störningar

mindre vanliga

psykiska störningar inklusive hallucinationer

och förvirringstillstånd

Systemorganklass

Frekvens

Biverkning

mindre vanliga

krampanfall, myoklonisk aktivitet, yrsel,

somnolens

sällsynta

encefalopati, parestesi, fokal tremor,

smakförändringar

Centrala och perifera

nervsystemet

mycket sällsynta

förvärrad myastenia gravis, huvudvärk

ingen känd

frekvens

agitation, dyskinesi

sällsynta

hörselnedsättning

Öron och balansorgan

mycket sällsynta

yrsel (svindel), tinnitus

Hjärtat

mycket sällsynta

cyanos, takykardi, palpitationer

vanliga

tromboflebit

Blodkärl

mindre vanliga

hypotoni

mycket sällsynta

rodnad

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

mycket sällsynta

dyspné, hyperventilation, faryngeal smärta

vanliga

diarré, kräkningar, illamående.

Läkemedelsrelaterat illamående och/eller

kräkningar verkar förekomma mer frekvent

hos patienter med granulocytopeni jämfört

med patienter som inte har granulocytopeni

och som behandlas med Tienam

sällsynta

missfärgning av tänder och/eller tunga

Magtarmkanalen

mycket sällsynta

hemorragisk kolit, buksmärta, halsbränna,

glossit, tungpapillhypertrofi, ökad

salivutsöndring

sällsynta

leversvikt, hepatit

Lever och gallvägar

mycket sällsynta

fulminant hepatit

vanliga

hudutslag (t ex exantematösa)

mindre vanliga

nässelfeber, pruritus

sällsynta

toxisk epidermal nekrolys, angioödem,

Stevens-Johnsons syndrom, erythema

multiforme, exfoliativ dermatit

Hud och subkutan vävnad

mycket sällsynta

hyperhidros, förändringar i hudens struktur

Muskuloskelatala systemet

och bindväv

mycket sällsynta

polyartralgi, thorakal ryggradssmärta

Njurar och urinvägar

sällsynta

akut njursvikt, oliguri/anuri, polyuri,

missfärgning av urin (ofarligt och ska inte

förväxlas med hematuri)

Tienams roll vid påverkan av njurfunktionen

är svår att bedöma, eftersom faktorer som

predisponerar för prerenal azotemi eller

nedsatt njurfunktion ofta förekommit.

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

mycket sällsynta

pruritus vulvae

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

mindre vanliga

feber, lokal smärta och induration vid

injektionsstället, erytem vid injektionsstället

mycket sällsynta

obehag från bröstet, asteni/svaghet

vanliga

förhöjda serumtransaminaser, förhöjda

alkaliska fosfataser i serum

Undersökningar

mindre vanliga

positivt provsvar vid direkt Coombs test,

förlängd protrombintid, minskat hemoglobin,

förhöjt serumbilirubin, förhöjt

serumkreatinin, förhöjt ureakväve i blod

Pediatrisk population (

3 månaders ålder

)

I studier på 178 barn

3 månaders ålder var de rapporterade biverkningarna i överensstämmelse med

vad som rapporterats för vuxna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

75 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom som kan uppträda vid överdosering överensstämmer med biverkningsprofilen. De kan utgöras

av krampanfall, förvirring, tremor, illamående, kräkningar, hypotoni, bradykardi. Ingen specifik

information finns tillgänglig beträffande behandling av överdos med Tienam. Imipenem-

cilastatinnatrium är hemodialyserbart. Nyttan av detta förfarande vid en överdos är emellertid okänd.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antibakteriella medel för systemiskt bruk, karbapenemer, ATC-kod:

J01D H51

Verkningsmekanism

Tienam består av två substanser: imipenem och cilastatinnatrium i viktförhållandet 1:1.

Imipenem, som även benämns N-formimidoyltienamycin, är ett semi-syntetiskt derivat av tienamycin,

modersubstansen produceras av den filamentösa bakterien

Streptomyces cattleya

Imipenem utövar sin bakteriedödande aktivitet genom att hämma bakteriens cellväggsyntes i

grampositiva och gramnegativa bakterier genom bindning till penicillin-bindande proteiner (PBP).

Cilastatinnatrium är en kompetitiv, reversibel och specifik hämmare av dehydropeptidas-I, det renala

enzym som metaboliserar och inaktiverar imipenem. Det saknar egen antibakteriell aktivitet och

påverkar inte imipenems antibakteriella aktivitet.

Samband mellan farmakokinetik/farmakodynamik (PK/PD)

I likhet med andra betalaktamantibiotika har det visats att effekten bäst korrelerar med den tid som

imipenemkoncentrationer överstiger MIC (T>MIC) .

Resistensmekanismer

Resistens mot imipenem kan bero på följande:

Minskad permeabilitet i det yttre membranet hos gramnegativa bakterier (på grund av minskad

produktion av poriner)

Imipenem kan aktivt avlägsnas från cellen med en effluxpump

Reducerad affinitet till PBPer för imipenem

Imipenem är stabilt mot hydrolys från de flesta betalaktamaser, inkluderande penicillinaser och

cefalosporinaser som bildats av grampositiva och gramnegativa bakterier med undantag för

relativt sällsynta karbapenemhydrolyserande betalaktamaser. Arter som är resistenta mot andra

karbapenemer uppvisar i allmänhet resistens även mot imipenem. Med avseende på imipenems

verkningsmekanism så förekommer ingen korsresistens mellan imipenem och andra

antibiotikagrupper såsom kinoloner, aminoglykosider, makrolider och tetracykliner.

Brytpunkter

MIC-brytpunkter enligt EUCAST (v 10.0, giltig från 2020-01-01) för imipenem är följande:

Minsta hämmande

koncentration (mg/l)

Organismgrupp

Känsliga ≤

Resistenta >

Enterobacterales

Enterobacterales

(Morganella morganii, Proteus

spp.

Providencia

spp.

)

0,001

Pseudomonas

spp.

0,001

Acinetobacter

spp.

Staphylococcus

spp.

Härlett från cefoxitinkänsligheten

Enterococcus

spp.

0,001

Streptococcus

A, B, C, G

Härlett från

bensylpenicillinkänsligheten

Streptococcus pneumoniae

Viridansgruppen av streptokocker

Haemophilus influenzae

Moraxalla catarrhalis

Grampositiva anaerober förutom

Clostridioides difficile

Gramnegativa anaerober

Burkholderia pseudomallei

Icke-artrelaterade brytpunkter

Den inneboende låga aktiviteten hos imipenem mot

Morganella morganii, Proteus

spp. och

Providencia

spp. kräver högre exponering av imipenem.

Icke-känsliga isolat är sällsynta eller ännu inte rapporterade. Identifiering och antimikrobiella

känslighetstester på något sådant isolat måste bekräftas och isolaten skickas till ett

referenslaboratorium.

Icke-artrelaterade brytpunkter har bestämts huvudsakligen baserat på PK/PD-data och är

oberoende av MIC-distributioner av specifika arter. De ska endast användas för arter som inte

nämns i översikten över de artrelaterade brytpunkterna eller i fotnoterna.

Mikrobiell känslighet

Prevalensen av förvärvad resistens kan variera geografiskt och över tid för vissa arter och lokal

information om resistens är önskvärd, särskilt vid behandling av allvarliga infektioner. Vid behov bör

expertråd inhämtas när den lokala resistensförekomsten är sådan att nyttan med ett medel vid

åtminstone några typer av infektioner är diskutabel.

Vanligtvis känsliga arter:

Grampositiva aerober:

Enterococcus faecalis

Staphylococcus aureus

(Meticillinskänslig)

Staphylococcus

koagulasnegativ (Meticillinkänslig)

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Streptococcus viridans

gruppen

Gramnegativa aerober:

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Moraxella catarrhalis

Serratia marcescens

Grampositiva anaerober:

Clostridium perfringens

Peptostreptococcus

spp.

Gramnegativa anaerober:

Bacteroides fragilis

Bacteroides fragilis

gruppen

Fusobacterium

.

Porphyromonas asaccharolytica

Prevotella

spp.

Veillonella

spp.

Arter för vilka förvärvad resistens kan utgöra ett problem:

Gramnegativa aerober:

Acinetobacter calcoaceticus baumannii

-komplex

Pseudomonas aeruginosa

Arter med nedärvd resistens:

Grampositiva anaerober:

Enterococcus faecium

Gramnegativa aerober:

Vissa arter av

Burkholderia cepacia

-komplex

Legionella

spp.

Stenotrophomonas maltophilia

(tidigare

Xanthomonas maltophilia

, tidigare

Pseudomonas

maltophilia

Övriga:

Chlamydia

spp.

Chlamydophila

spp.

Mycoplasma

spp.

Ureoplasma urealyticum

Alla meticillinresistenta stafylokocker är resistenta mot imipenem/cilastatin.

EUCAST icke-artrelaterad brytpunkt används.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Imipenem

Absorption

Hos friska frivilliga resulterade intravenös infusion av Tienam under 20 minuter i maximala

plasmakoncentrationer av imipenem i intervallen 12 till 20 μg/ml vid doser om 250 mg/250 mg, 21 till

58 μg/ml vid doser om 500 mg/500 mg och 41 till 83 μg/ml vid doser om 1 000 mg/1 000 mg.

Medelvärdet för de maximala plasmakoncentrationsnivåerna av imipenem efter doser om

250 mg/250 mg, 500 mg/500 mg och 1 000 mg/1 000 mg var 17, 39 respektive 66 μg/ml. Vid dessa

doser sjunker plasmanivåerna av imipenem till under 1 μg/ml eller mindre på fyra till sex timmar.

Distribution

Bindningsgraden för imipenem till humana serumproteiner är cirka 20%.

Metabolism

När imipenem administreras ensamt metaboliseras det i njurarna av dehydropeptidas-I. Individuella

skillnader i den mängd som återfanns i urin varierade från 5 till 40%, i genomsnitt återfanns 15-20% i

flera studier.

Cilastatin är en specifik dehydropeptidas-I enzymhämmare och hämmar effektivt metabolismen av

imipenem så att samtidig administrering av imipenem och cilastatin möjliggör att terapeutiska

antibakteriella nivåer av imipenem uppnås i både urin och plasma.

Eliminering

Halveringstiden för imipenem i plasma var en timme. Cirka 70% av den administrerade

antibiotikamängden återfanns oförändrat i urinen inom tio timmar och ingen ytterligare urinutsöndring

av imipenem kunde detekteras. Urinkoncentrationer av imipenem översteg 10

g/ml i upp till åtta

timmar efter en 500 mg/500 mg dos av Tienam. Återstoden av den administrerade dosen återfanns i

urinen som antibakteriellt inaktiva metaboliter och eliminering via feces av imipenem var i stort sett

obefintlig.

Ingen ackumulering av imipenem i plasma eller urin har observerats vid dosregimer med Tienam som

administrerats så ofta som var sjätte timme hos patienter med normal njurfunktion.

Cilastatin

Absorption

Peak-nivåerna i plasma av cilastatin efter en 20-minuters intravenös infusion av Tienam sträckte sig

från 21 till 26 μg/ml för doser på 250 mg/250 mg, från 21 till 55 μg/ml för doser på 500 mg/500 mg

och från 56 till 88 μg/ml för doser på 1 000 mg/1 000 mg. Genomsnittliga peak-nivåer i plasma av

cilastatin efter doser om 250 mg/250 mg, 500 mg/500 mg och 1 000 mg/1 000 mg var 22, 42,

respektive 72 μg/ml.

Distribution

Bindningsgraden för cilatstatin till humana serumproteiner är cirka 40%.

Metabolism och eliminering

Halveringstiden för cilastatin i plasma är cirka en timme. Cirka 70-80% av cilastatindosen återfanns

oförändrad i urinen som cilastatin inom 10 timmar efter administreringen av Tienam. Inget ytterligare

cilastatin förekom senare i urinen. Cirka 10% återfanns som N-acetylmetabolit, som har hämmande

aktivitet mot dehydropeptidas jämförbar med cilastatins. Aktiviteten av dehydropeptidas-I i njuren

återgick till normala nivåer kort efter eliminering av cilastatin från blodet.

Farmakokinetik hos särskilda patientgrupper

Njurinsufficiens

Efter en singeldos 250 mg/250 mg intravenöst av Tienam ökade AUC (ytan under kurvan) för

imipenem 1,1-falt, 1,9-falt respektive 2,7-falt hos personer med lätt (kreatininclearance (CrCl)

50-80 ml/min/1,73 m

), måttlig (CrCl 30-<50 ml/min/1,73 m

), och kraftig (CrCl <30 ml/min/1,73 m

njurfunktionsnedsättning jämfört med personer med normal njurfunktion (CrCl >80 ml/min/1,73 m

och AUCs för cilastatin ökade 1,6-falt, 2,0-falt respektive 6,2-falt hos personer med lätt, måttlig och

kraftig njurfunktionsnedsättning jämfört med normal njurfunktion. Efter en singeldos om

250 mg/250 mg intravenöst av Tienam som gavs 24 timmar efter hemodialys var AUCs för imipenem

och cilastatin 3,7-falt respektive 16,4-falt högre jämfört med hos personer med normal njurfunktion.

Mängd som återfanns i urin, njurclearance och plasmaclearance för imipenem och cilastatin minskar

vid försämrad njurfunktion efter intravenös administrering av Tienam. Dosjustering är nödvändigt för

patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2).

Leverinsufficiens

Farmakokinetiken för imipenem hos patienter med leverinsufficiens har inte fastställts. På grund av

den begränsade levermetabolismen av imipenem förväntas dess farmakokinetik inte påverkas av

nedsatt leverfunktion. Ingen dosjustering rekommenderas därför för patienter med nedsatt

leverfunktion (se avsnitt 4.2).

Pediatrisk population

Genomsnittlig clearance (CL) och distributionsvolym (Vdss) för imipenem var cirka 45% högre hos

barn (3 månader till 14 år) jämfört med vuxna. AUC för imipenem efter administrering av

imipenem/cilastatin 15 mg/15 mg per kg kroppsvikt till barn var cirka 30% högre än exponeringen för

vuxna som fick en dos om 500 mg/500 mg. Vid den högre dosen var exponeringen efter

administrering av imipenem/cilastatin 25 mg/25 mg/kg till barn 9% högre jämfört med exponeringen

för vuxna som fick en dos om 1 000 mg/1 000 mg.

Äldre

Hos äldre friska frivilliga försökspersoner (65 till 75 år med för sin ålder normal njurfunktion) var

farmakokinetiken efter en singeldos av Tienam 500 mg/500 mg som administrerades intravenöst under

20 minuter i överensstämmelse med med vad som förväntades hos patienter med lätt nedsatt

njurfunktion för vilka dosjustering inte anses nödvändig. Den genomsnittliga halveringstiden för

imipenem och cilastatin i plasma var 91 ± 7,0 minuter respektive 69 ± 15 minuter. Upprepad dosering

har ingen effekt på farmakokinetiken för vare sig imipenem eller cilastatin och ingen ackumulering av

imipenem/cilastatin sågs (se avsnitt 4.2).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet och genotoxicitet visade inte några

särskilda risker för människa.

Djurstudier visade att den toxicitet som orsakades av imipenem, givet som enda substans, begränsades

till njuren. Samtidig administrering av cilastatin med imipenem i förhållandet 1:1 förhindrade de

nefrotoxiska effekterna av imipenem hos kanin och apa. Tillgängliga bevis antyder att cilastatin

förhindrar nefrotoxiciteten genom att förhindra imipenem från att ta sig in i de tubulära cellerna.

I en teratologisk studie fick dräktiga cynomolgusapor imipenem-cilastatinnatrium i doser om

40 mg/40 mg/kg/dag (intravenös bolusinjektion) som resulterade i toxicitet hos moderdjuret inklusive

kräkningar, aptitlöshet, minskad kroppsvikt, diarré, missfall och i några fall död. När doser av

imipenem-cilastatinnatrium (cirka 100 mg/100 mg/kg/dag eller cirka 3 gånger den vanliga terapeutiska

intravenösa dosen) administrerades till dräktiga cynomolgusapor med en infusionshastighet som liknar

den vid klinisk användning förekom hos moderdjuret minimal intolerans (tillfälliga kräkningar), inga

dödsfall, inga bevis för teratogenicitet men däremot en ökning av antalet embryoförluster jämfört med

kontrollgrupper (se avsnitt 4.6).

Långtidsstudier på djur för att utvärdera möjliga karcinogena effekter av imipenem-cilastatin har inte

utförts.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumbikarbonat

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel är kemiskt inkompatibelt med laktat och ska inte lösas upp med vätskor som

innehåller laktat. Det kan emellertid administreras via en intravenös infart genom vilken en

laktatlösning infunderas.

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom dem som omnämns i avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

2 år.

Efter beredning

Färdigberedda lösningar ska användas omedelbart. Tidsintervallet mellan det att beredning påbörjas

och att den intravenösa infusionen avslutas ska inte överstiga två timmar.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.

Spädd lösning får ej frysas.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

20 ml injektionsflaskor av glas typ 1.

Läkemedlet tillhandahålls i förpackningar med 1 injektionsflaska, 10 injektionsflaskor och

25 injektionsflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Injektionsflaskorna är endast avsedda för engångsbruk.

Beredning:

Innehållet i en injektionsflaska måste överföras till 100 ml lämplig infusionslösning (se avsnitt 6.2

och 6.3): 0,9% natriumklorid. I undantagsfall då 0,9% natriumklorid inte kan användas av kliniska

orsaker, kan 5% glukos användas istället.

Förslagsvis kan cirka 10 ml av infusionslösningen tillsättas till injektionsflaskan. Skaka noga och

överför den bildade blandningen till behållaren med infusionslösning.

VARNING: BLANDNINGEN FÅR INTE ANVÄNDAS FÖR DIREKT INFUSION.

För att vara säker på att injektionsflaskans hela innehåll har överförts till infusionslösningen upprepas

detta förfarande ytterligare en gång. Den erhållna blandningen ska omskakas tills den klarnar.

Koncentrationen av både imipenem och cilastatin i den enligt ovan beredda lösningen är

cirka 5 mg/ml.

Färgvariationer, från färglös till gul, påverkar inte produktens styrka.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Merck Sharp & Dohme BV

PO Box 581

2031 BN, 2003 PC Haarlem

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

10339

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 31 januari 1986

Datum för den senaste förnyelsen: 04 juni 2011

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-11-30

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen