Tibolon Aristo 2,5 mg Tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

28-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

28-01-2021

Aktiva substanser:
tibolon
Tillgänglig från:
Aristo Pharma GmbH
ATC-kod:
G03CX01
INN (International namn):
tibolone
Dos:
2,5 mg
Läkemedelsform:
Tablett
Sammansättning:
laktosmonohydrat Hjälpämne; tibolon 2,5 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 1 x 30 tabletter (kalenderförpackning); Blister, 1 x 28 tabletter (kalenderförpackning); Blister, 3 x 28 tabletter (kalenderförpackning)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
56730
Tillstånd datum:
2018-03-27

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Tibolon Aristo 2,5 mg tabletter

tibolon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även

om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Tibolon Aristo är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Tibolon Aristo

Hur du tar Tibolon Aristo

Eventuella biverkningar

Hur Tibolon Aristo ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Tibolon Aristo är och vad det används för

Tibolon Aristo är ett preparat som används för hormonell substitutionsbehandling (Hormone

Replacement Therapy, HRT). Det innehåller tibolon, ett syntetiskt könshormon. Tibolon Aristo

används till kvinnor vars menstruation har upphört (menopaus), minst 12 månader efter deras sista

naturliga menstruation.

Tibolon Aristo används för att:

Lindra symtom under och efter övergångsåldern

När menstruationen upphör (menopaus) minskar halten av östrogen som produceras av kvinnans

kropp. Detta kan ge besvär som svettningar och värmevallningar. Tibolon Aristo lindrar dessa

symtom efter menopaus. Tibolon Aristo skrivs endast ut till dig om dina besvär ger problem i det

dagliga livet.

Tibolon som finns i Tibolon Aristo kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Tibolon Aristo

Medicinsk bakgrund och regelbundna kontroller

Användning av HRT eller Tibolon Aristo innebär risker som ska beaktas vid beslutet att påbörja

behandling eller fortsätta en pågående behandling.

Erfarenheten är begränsad för behandling av kvinnor där menstruationen upphört i förtid (då

äggstockarna slutat fungera eller livmodern opererats bort). Om du tillhör den gruppen kan riskerna

med HRT eller Tibolon Aristo vara annorlunda. Tala med din läkare.

Innan du påbörjar behandling (eller återupptar behandling) med HRT eller Tibolon Aristo kommer

läkaren att fråga om din egen, och din familjs, medicinska bakgrund. Läkaren kan komma att utföra

en allmän medicinsk undersökning. Detta kan inkludera en undersökning av dina bröst och/eller en

gynekologisk undersökning, om det behövs.

När du påbörjat behandling med Tibolon Aristo ska du gå på regelbundna läkarkontroller (minst

en gång per år). Vid dessa kontroller ska du diskutera med läkaren om fördelar och risker med

fortsatt behandling.

Gör regelbundna undersökningar av brösten enligt läkarens rekommendationer.

Det rekommenderas också att du deltar i mammografiundersökning när du kallas till det. Vid

mammografin är det viktigt att du talar om för sjuksköterskan/sjukvårdspersonalen, som gör

undersökningen att du använder HRT, eftersom detta läkemedel kan öka tätheten i brösten. En ökad

täthet i brösten kan göra det svårare att upptäcka knölar på mammografibilderna.

Ta inte Tibolon Aristo

om något av följande gäller dig.

Tala med din läkare

innan du tar Tibolon Aristo om du är osäker.

Om du har eller har haft

bröstcancer

eller det finns misstanke att du kan ha det

Om du har

östrogenberoende cancer

, som cancer i livmoderslemhinnan (endometriet) eller

om det finns misstanke om sådan cancer.

Om du har

oväntad underlivsblödning

Om du har

kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan

(endometriehyperplasi) och

inte behandlas för det.

Om du har eller har haft

blodpropp i en ven

(venös tromboembolism), i benen (djup

ventrombos) eller i lungorna (lungemboli).

Om du har

koagulationsrubbning

, ett tillstånd med ökad risk för blodpropp (t.ex. brist på

protein C, protein S eller antitrombin).

Om du har eller nyligen har haft en sjukdom orsakad av blodpropp i artärerna, som

hjärtinfarkt, stroke

(slaganfall) eller

kärlkramp

Om du har eller har haft någon

leversjukdom

och fortfarande har onormala levervärden.

Om du har en sällsynt ärftlig blodsjukdom kallad ”

porfyri

”.

Om du är

allergisk

tibolon

eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

Om du är

gravid

eller tror att du kan vara gravid.

Om du

ammar

Om något av ovanstående drabbar dig första gången du använder Tibolon Aristo ska du sluta ta

Tibolon Aristo och omedelbart kontakta läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tibolon Aristo.

Tala med läkare om du har eller har haft något av följande problem innan du påbörjar behandlingen.

De kan återkomma eller förvärras under behandling med Tibolon Aristo. Om det skulle inträffa ska

du gå oftare på kontroll hos din läkare:

muskelknutor i livmodern (myom)

tillväxt av livmoderslemhinna utanför livmodern (endometrios) eller tidigare har haft

kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi)

om du har ökad risk att få blodpropp (se nedan ”Blodproppar i en ven (trombos)”)

ökad risk att få östrogenberoende cancer (t.ex. om din mor, syster, farmor eller mormor har

haft bröstcancer)

högt blodtryck

leversjukdom, såsom godartad levertumör

diabetes

gallsten

migrän eller kraftig huvudvärk

systemisk lupus erythematosus (SLE) - en autoimmun sjukdom som angriper många

organ i kroppen

epilepsi

astma

otoskleros - en sjukdom som påverkar trumhinnan och hörseln

en mycket hög nivå av blodfetter (triglycerider)

hjärtproblem

njurproblem.

Du ska omedelbart kontakta läkare och avbryta behandlingen

om något av nedanstående

inträffar:

något av det som nämns i avsnittet ’Ta inte Tibolon Aristo’

om hud eller ögonvitor blir gulfärgade (gulsot); det kan vara symtom på leversjukdom

om ditt blodtryck stiger kraftigt (symtom kan vara huvudvärk, trötthet eller yrsel)

om du för första gången får migränliknande huvudvärk

om du blir gravid

om du får symtom på blodpropp, som

smärtsam svullnad och rödfärgning av benen

plötslig bröstsmärta

andningssvårigheter

För ytterligare information, se nedan ”Blodproppar i en ven (trombos)”

Observera:

Tibolon Aristo är inget preventivmedel. Om det är mindre än 12 månader sedan din sista

menstruation, eller om du är under 50 år, kan du fortfarande behöva använda preventivmedel för att

undvika graviditet. Rådfråga din läkare.

HRT och cancer

Kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) och cancer i

livmoderslemhinnan (endometriecancer)

Det finns rapporter om en ökad risk för cancer i livmoderslemhinnan hos kvinnor som använder

tibolon. Risken ökar ju längre du tar läkemedlet.

Oregelbundna blödningar

Oregelbundna småblödningar eller stänkblödningar kan förekomma under de första 3-6 månaderna

du tar Tibolon Aristo. Men om blödningarna:

pågår längre tid än 6 månader

börjar efter att du tagit Tibolon Aristo i 6 månader

fortsätter efter att du slutat ta Tibolon Aristo

→bör du snarast uppsöka läkare

Bröstcancer

Uppgifter visar att behandling med tibolon, ökar risken för bröstcancer. Den ökade risken beror på

hur länge du använder tibolon. I studier med HRT, när behandlingen avslutats minskar den

ytterligare risken med tiden, men den kvarstå i 10 år eller längre om du har använt HRT i mer än 5 år.

Det finns inga data om huruvida det finns en kvarstående risk efter avbruten behandling med tibolon,

men ett liknande mönster kan inte uteslutas.

Jämförelse

Kvinnor som tar Tibolon Aristo har en lägre risk för bröstcancer än kvinnor som använder

kombinerade HRT och en jämförbar risk med HRT med enbart östrogen.

Kontrollera dina bröst regelbundet. Kontakta läkare om du upptäcker förändringar som

indragningar eller gropar

förändringar av bröstvårtan

knölar du kan se eller känna

Äggstockscancer

Äggstockscancer är sällsynt - mycket mer sällsynt än bröstcancer. Användning av HRT med enbart

östrogen eller kombinerat östrogen-gestagen har förknippats med en lätt förhöjd risk för

äggstockscancer.

Risken för äggstockscancer varierar med åldern. Diagnosen äggstockscancer kommer exempelvis att

ställas på omkring 2 kvinnor av 2 000 i åldern 50 till 54 under en 5-årsperiod. Vad gäller kvinnor

som har tagit HRT i 5 år kommer det att finnas 3 fall per 2 000 användare (dvs. omkring 1 extra fall).

Vid användning av Tibolon Aristo liknade den förhöjda risken för äggstockscancer den av andra

typer av HRT.

Hur HRT påverkar hjärta och blodcirkulation

Blodproppar i en ven (trombos)

Risken för blodpropp i venerna är 1,3–3 gånger högre för kvinnor som tar HRT än för de som inte

gör det, speciellt under det första behandlingsåret.

Blodproppar kan vara allvarliga. Om en blodpropp hamnar i lungorna kan den ge bröstsmärta,

andnöd, svimning eller till och med leda till döden.

Det är mer sannolikt att du får en blodpropp i en ven ju äldre du blir och om något av följande gäller

dig. Informera din läkare om något av följande gäller dig:

du använder östrogener

du inte kan gå eller stå under en längre tid på grund av en större operation, skada eller sjukdom

(se även avsnitt 3, ”Om du behöver opereras”). Risken för trombos (blodpropp) kan vara

tillfälligt förhöjd på grund av fortsatt immobilisering (t.ex. nödvändigt sängliggande, gipsat

ben), allvarliga skador eller långvariga operationer. Hos patienter som använder HRT, liksom

hos alla patienter, bör försiktighetsåtgärder efter en operation noggrant följas för att förhindra

venös tromboembolism.

du är kraftigt överviktig (BMI över 30 kg/m

du har en koagulationsrubbning som kräver långtidsbehandling med läkemedel som

förebygger blodproppar

om någon nära släkting har haft blodpropp i ben, lunga eller annat organ

du har systemisk lupus erythematosus (SLE)

du har cancer.

Symtomen för blodpropp finns beskrivet i avsnittet ”Du ska omedelbart kontakta läkare och

avbryta behandlingen”.

Jämförelse

För kvinnor i 50-årsåldern som inte tar HRT förväntas under en 5 års period i genomsnitt 4–7

av 1 000 att få en blodpropp i en ven.

För kvinnor i 50-årsåldern som tagit HRT med östrogen-gestagen i mer än 5 år förväntas 9–12

av 1 000 användare att få en blodpropp i en ven (dvs. 5 extra fall).

Med användning av Tibolon Aristo är den ökade risken för blodpropp i en ven lägre än med andra

typer av HRT.

Hjärtsjukdom (hjärtinfarkt)

Det finns inga bevis för att HRT eller Tibolon Aristo förebygger hjärtinfarkt.

För kvinnor över 60 år som tar HRT med östrogen-gestagen är risken för att utveckla hjärtsjukdom

lite högre än de som inte tar HRT. Då risken för hjärtsjukdom är starkt åldersberoende, är antalet

extra fall av hjärtsjukdom mycket låg hos friska kvinnor nära menopaus, men ökar med stigande

ålder.

Det finns inget som tyder på att risken för hjärtinfarkt med tibolon skiljer sig från risken för andra

HRT.

Stroke (slaganfall)

Risken för stroke är cirka 1,5 gånger högre för de som tar HRT jämfört med de som inte gör det.

Risken för stroke är åldersberoende, därför ökar antalet fall av stroke på grund av användning av

HRT med stigande ålder.

Jämförelse

För kvinnor i 50-årsåldern, som inte tar tibolon, förväntas under en 5-årsperiod i genomsnitt 3 av

1 000 att få stroke. För kvinnor i 50-årsåldern som tar tibolon, är motsvarande siffra 7 av 1 000 (dvs.

4 extra fall).

För kvinnor i 60-årsåldern, som inte tar tibolon, förväntas under en 5-årsperiod i genomsnitt 11 av

1 000 att få stroke. För kvinnor i 60-årsåldern som tar tibolon, är motsvarande siffra 24 av 1 000

(dvs. 13 extra fall).

Andra tillstånd och Tibolon Aristo

Användning av HRT förhindrar inte minnesförlust. Risken för minnesförlust kan vara något

högre hos kvinnor som börjar använda HRT efter fyllda 65 år. Rådgör med din läkare.

Behandling med tibolon leder till ändringar i kolesterolvärden (blodfetter)

Patienter med hjärt- eller njursvikt: Östrogener kan orsaka vätskeansamling och därför

ska patienter med hjärt- eller njursvikt följas upp noga.

Patienter med höga triglyceridhalter i blodet (hypertriglyceridemi): Kvinnor med känd

hypertriglyceridemi ska följas upp noga under behandling med tibolon, eftersom det i

sällsynta fall har rapporterats att stora ökningar av triglyceridnivåerna i plasma har orsakat

bukspottkörtelinflammation vid behandling med östrogen.

Andra läkemedel och Tibolon Aristo

Vissa läkemedel kan påverka effekten av Tibolon Aristo, vilket kan leda till oregelbundna

blödningar. Det gäller följande:

blodförtunnande

läkemedel (t.ex. warfarin)

läkemedel mot

epilepsi

(t.ex. fenobarbital, fenytoin och karbamazepin)

läkemedel mot

tuberkulos

(t.ex. rifampicin eller rifabutin)

(traditionella) växtbaserade läkemedel som innehåller

johannesört

Hypericum perforatum

Samtidig användning av tibolon kan öka effekten av antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel).

Samtidig användning av tibolon kan påverka läkemedel med aktiva substanser (t.ex. midazolam) som

metaboliseras av en viss typ av enzymer (så kallade cytokrom P450-enzymer).

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel, (traditionella) växtbaserade läkemedel

och naturläkemedel.

Laboratorietester

Om du behöver ta blodprov ska du informera läkaren, eller den som tar blodprovet, att du tar Tibolon

Aristo eftersom det kan påverka resultatet av vissa tester.

Graviditet och amning

Ta inte Tibolon Aristo om du är gravid eller ammar.

Tibolon Aristo är avsett för kvinnor vars menstruation har upphört. Om du skulle bli gravid ska du

sluta ta Tibolon Aristo och kontakta läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Tibolon Aristo har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra

arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i

denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Tibolon Aristo innehåller laktosmonohydrat

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

3.

Hur du tar Tibolon Aristo

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Hur mycket Tibolon Aristo du ska ta och hur ofta

Läkaren strävar efter att du ska ta den lägsta dosen som ger dig symtomlindring och att du ska

använda Tibolon Aristo under kortast möjliga tid. Tala med din läkare om du inte får någon

lindring av symtomen, eller upplever att dosen skulle vara för hög.

Om läkaren inte har ordinerat annat är den rekommenderade dosen: en tablett dagligen efter måltid,

helst vid samma tidpunkt varje dag.

Ta inte något gestagenpreparat när du tar Tibolon Aristo.

Hur du tar Tibolon Aristo

Du bör ta tabletterna med lite vatten eller annan dryck vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

Vad du bör tänka på innan du startar behandling med Tibolon Aristo:

Om menopaus inträffat naturligt ska du börja ta Tibolon Aristo tidigast 1 år efter din sista naturliga

blödning. Om dina äggstockar har opererats bort, kan du starta behandling med Tibolon Aristo direkt.

Om du vill börja med Tibolon Aristo och har haft oregelbundna eller oväntade vaginala blödningar,

kontakta behandlande läkare innan du påbörjar behandling med Tibolon Aristo. Detta för att utesluta

elakartad sjukdom.

Om du vill byta till Tibolon Aristo från ett läkemedel som innehåller östrogen eller gestagen,

kontakta din läkare.

Hur länge ska du ta Tibolon Aristo

Din läkare kommer att sträva efter att behandlingen ska vara så kort som möjligt. Vanligtvis

uppnås en förbättring av symtomen inom några veckor.

Om du har tagit för stor mängd av Tibolon Aristo

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Förgiftningssymtom förväntas inte uppträda ens när ett flertal tabletter tas samtidigt. Vid akut

överdosering kan du uppleva illamående, kräkningar och blödning från slidan. Kontakta vid behov

din läkare så att dessa symtom kan behandlas.

Om du har glömt att ta Tibolon Aristo

Om du har glömt att ta en tablett ska du ta den så snart som möjligt om det har gått mindre än

12 timmar sedan den tid du skulle ha tagit den. Om det har gått mer än 12 timmar ska du hoppa över

tabletten och ta nästa tablett vid vanlig tid.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du behöver opereras

Om du ska opereras, ska du meddela den opererande läkaren att du tar Tibolon Aristo. Du kan

behöva göra uppehåll från att ta Tibolon Aristo under 4 till 6 veckor före operationen för att

undvika risk för blodpropp, se avsnitt 2, ”Blodproppar i en ven (trombos)”. Fråga läkaren när det är

lämpligt att börja ta Tibolon Aristo igen.

4.

Eventuella biverkningar

Följande sjukdomar är vanligare hos kvinnor som tar HRT än de som inte gör det:

bröstcancer

kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) eller

cancer i livmoderslemhinnan (endometriecancer)

äggstockscancer (ovarialcancer)

blodpropp i vener i ben eller lungor (venös tromboembolism)

hjärtsjukdom

stroke (slaganfall)

trolig minnesförlust, om behandling med HRT påbörjas efter 65 års ålder

För mer information om dessa biverkningar, se avsnitt 2, ”Vad du behöver veta innan du tar Tibolon

Aristo”.

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Tala om för läkare eller apotekspersonal

om du oroar dig över några biverkningar som du tror kan

bero på Tibolon Aristo (se även avsnitt 2, ”Du ska omedelbart kontakta läkare och avbryta

behandlingen”).

Vanliga

biverkningar som sågs under kliniska studier (kan förekomma hos upp till 1 av 10 kvinnor):

blödning från slidan eller stänkblödning

magsmärtor

viktökning

smärtor i brösten

onormal hårväxt

underlivsbesvär såsom ökade flytningar, klåda och irritation

förtjockad slemhinna i livmoder eller livmoderhals

svampinfektion i slidan (t.ex. candidiasis)

bäckensmärtor

förändringar i livmoderhalsen

inflammation i blygdläppar och slida (så kallad vulvovaginit)

cellförändringar i cellprov från livmoderhalsen.

Mindre vanliga

biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 kvinnor):

akne

smärtor i bröstvårtorna eller obehag från brösten

svampinfektioner.

Andra biverkningar som har rapporterats efter marknadsföring:

yrsel, huvudvärk, migrän

depression

hudproblem som utslag eller klåda

synnedsättning eller dimsyn

magbesvär

vätskeansamling

led- eller muskelvärk

förändrade levervärden.

Det finns rapporter om cancer i livmoderslemhinnan, bröstcancer och stroke hos kvinnor som

använder Tibolon Aristo (se avsnitt 2, ”Varningar och försiktighet”).

Följande biverkningar har rapporterats för andra HRT:

sjukdom i gallblåsan

olika hudsjukdomar:

mörka hudfläckar, speciellt på ansikte och hals, så kallade ”graviditetsfläckar” (kloasma)

smärtande rödlila knölar på huden (erythema nodosum)

ringformade rodnader eller såriga utslag (erythema multiforme)

blödning i huden (vaskulär purpura).

Tala om för läkaren om du får oregelbundna blödningar eller stänkblödningar eller om du får

någon av ovan nämnda biverkningar eller om de blir värre.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Tibolon Aristo ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen/blisterförpackningen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om blisterförpackningen är skadad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Detta läkemedel har inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är tibolon

En tablett innehåller 2,5 mg tibolon.

Övriga innehållsämnen är potatisstärkelse, laktosmonohydrat, magnesiumstearat (vegetabiliskt) och

askorbylpalmitat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tibolon Aristo är vita till vitaktiga, flata och runda tabletter med en diameter på cirka 6 mm.

Tibolon Aristo finns i kalenderförpackningar om 1 x 28 tabletter, 1 x 30 tabletter och 3 x 28 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Aristo Pharma GmbH

Wallenroder Str. 8-10

13435 Berlin

Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-01-28

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tibolon Aristo 2,5 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 2,5 mg tibolon.

Hjälpämne med känd effekt: laktosmonohydrat.

Varje tablett innehåller cirka 75 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett.

Vita till vitaktiga, flata runda tabletter med en diameter på cirka 6 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av östrogenbristsymtom hos kvinnor mer än ett år efter menopausen.

För alla kvinnor bör beslutet att behandla med tibolon baseras på en bedömning av den individuella

patientens riskfaktorer och särskilt för kvinnor över 60 år bör bedömningen även inkludera risken för

stroke (se avsnitt 4.4 och 4.8).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Doseringen är en tablett dagligen.

Administreringssätt

Tabletterna bör sväljas med lite vatten eller annan dryck, helst samma tid varje dag.

Äldre

Ingen dosjustering är nödvändig för äldre patienter.

Vid behandlingsstart och vid fortsatt behandling av postmenopausala symtom ska lägsta effektiva dos

användas under kortast möjliga tid (se även avsnitt 4.4).

Ett separat gestagen ska inte läggas till behandlingen med tibolon.

Behandlingsstart med Tibolon Aristo

Kvinnor som genomgått en naturlig menopaus bör vänta med behandling med Tibolon Aristo minst

12 månader efter den sista naturliga menstruationsblödningen.

Kvinnor som har genomgått kirurgisk menopaus kan påbörja behandling med Tibolon Aristo

omedelbart.

Alla oregelbundna/oväntade vaginala blödningar, såväl med som utan hormonell

substitutionsbehandling (HRT),

och för vilka man inte finner någon uppenbar orsak, ska utredas för

att utesluta malignitet innan behandling med Tibolon Aristo påbörjas (se avsnitt 4.3).

Byte från sekventiell eller kontinuerlig kombinerad HRT

Vid byte från sekventiell HRT ska behandlingen med Tibolon Aristo påbörjas dagen efter att den

föregående behandlingscykeln har avslutats. Vid byte från kontinuerlig kombinerad HRT kan

behandlingen påbörjas när som helst.

Glömd dos

En glömd dos ska tas så snart det upptäcks, såvida inte mer än 12 timmar har förflutit sedan den

senaste dosen skulle ha tagits. I det senare fallet ska den glömda dosen hoppas över och nästa dos tas

vid ordinarie tidpunkt. Att glömma en dos kan öka risken för genombrottsblödning eller

stänkblödning.

4.3

Kontraindikationer

Graviditet och amning

Känd, tidigare genomgången eller misstänkt bröstcancer – Tibolon Aristo ökade risken för

återfall i bröstcancer i en placebokontrollerad studie.

Känd eller misstänkt östrogenberoende malign tumör (t ex endometriecancer)

Odiagnostiserad genital blödning

Obehandlad endometriehyperplasi

Tidigare eller pågående venös tromboembolism (djup ventrombos, lungemboli)

Kända trombofila sjukdomar (t ex protein C, protein S, eller antitrombinbrist, se avsnitt 4.4)

Aktiv eller nyligen genomgången arteriell tromboembolisk sjukdom (t ex angina, hjärtinfarkt,

stroke, TIA)

Akut eller tidigare leversjukdom så länge leverfunktionsvärdena inte normaliserats

Porfyri

Känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt

4.4

Varningar och försiktighet

För behandling av postmenopausala symtom ska behandling med tibolon endast påbörjas om

symtomen påverkar livskvaliteten negativt. Vid all behandling ska en noggrann värdering av

risk/nytta-balansen göras minst en gång om året och behandling med tibolon ska endast fortsätta så

länge nyttan överväger riskerna.

Risken för stroke, bröstcancer och, hos kvinnor med intakt uterus, även endometriecancer (se nedan

och avsnitt 4.8), ska bedömas noggrant för varje kvinna med hänsyn till hennes individuella

riskfaktorer. Frekvens och egenskaper för båda cancerformerna samt stroke vad gäller svar på

behandlingen, sjukdomsutveckling och mortalitet måste beaktas.

Kunskap kring riskerna associerade med HRT eller tibolon i behandling av prematur menopaus är

begränsad. På grund av låg absolut risk hos yngre kvinnor, kan dock nytta/risk-balansen för dessa

kvinnor vara mer fördelaktig än för äldre kvinnor.

Medicinsk undersökning och uppföljning av behandling

Innan HRT eller tibolonbehandling inleds eller återupptas ska en noggrann anamnes tas, inklusive

uppgifter om ärftliga sjukdomar. En allmän medicinsk och gynekologisk undersökning, som också

inkluderar undersökning av brösten, ska göras med hänsyn tagen till patientens egen sjukhistoria och

till kontraindikationer och varningar vid behandlingen. Under behandlingstiden rekommenderas

regelbundna kontroller vars frekvens och utformning bör anpassas till den enskilda kvinnan. Kvinnan

ska informeras om vilken typ av förändringar i brösten hon bör rapportera till sin läkare (se avsnittet

”Bröstcancer” nedan). Kontroller, regelbunden undersökning av brösten och/eller mammografi, ska

utföras i enlighet med gällande rutiner för screening samt i övrigt anpassas efter den enskilda

kvinnans kliniska behov.

Tillstånd som kräver skärpt uppmärksamhet

Vid förekomst av något av nedan angivna tillstånd eller om patienten tidigare haft tillståndet och/eller

om det förvärrats under graviditet eller tidigare hormonbehandling, ska patienten noga övervakas.

Hänsyn ska tas till att dessa tillstånd kan återkomma eller förvärras vid behandling med Tibolon

Aristo, särskilt:

Leiomyom (uterin fibroid) eller endometrios

Riskfaktorer för tromboembolisk sjukdom (se nedan)

Riskfaktorer för östrogenberoende tumörer, t.ex. första gradens ärftlighet för

bröstcancer

Hypertoni

Leversjukdom (t.ex. leveradenom)

Diabetes mellitus med eller utan kärlkomplikation

Gallstenssjukdom

Migrän eller (svår) huvudvärk

Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Tidigare endometriehyperplasi (se nedan)

Epilepsi

Astma

Otoskleros

Skäl till att omedelbart avbryta behandlingen

Behandlingen bör avbrytas vid uppträdande av kontraindikationer samt i följande situationer:

gulsot (ikterus) eller försämrad leverfunktion

signifikant ökning av blodtrycket

debut av migränliknande huvudvärk

Endometriehyperplasi och cancer

Tillgängliga data från randomiserade kontrollerade prövningar är motstridiga, dock har

observationsstudier konsekvent visat att kvinnor som ordinerats tibolon under normala

kliniska förhållanden har en ökad risk att få diagnosen endometriecancer (se avsnitt 4.8).

I dessa studier ökade risken med ökad användningstid. Tibolon ökar tjockleken på

endometriet, uppmätt med transvaginalt ultraljud.

Genombrottsblödning och/eller stänkblödning kan förekomma under de första

behandlingsmånaderna (se avsnitt 5.1). Kvinnor ska rekommenderas att rapportera varje

genombrotts- eller stänkblödning som fortfarande kvarstår efter 6 månaders behandling,

som uppträder efter den tidpunkten eller fortsätter efter avslutad behandling. Kvinnan ska

då remitteras till gynekolog för undersökning, eventuellt inkluderande endometriebiopsi

för att utesluta malignitet.

Bröstcancer

En metaanalys av epidemiologiska studier, däribland Million Women Study (MWS-

studien), visar att det finns en signifikant ökad risk för bröstcancer i samband med

användning av dosen på 2,5 mg. Denna risk blev tydlig inom 3 års användning och

ökade med användningstiden, se avsnitt 4.8. Efter avslutad behandling minskar den

ytterligare risken med tiden och den tid det tar för att återgå till baslinjevärdena beror

på den tidigare HRT-behandlingens varaktighet. Om HRT tagits i mer än 5 år kan

risken kvarstå i 10 år eller mer.

Det finns inga data om huruvida det finns en kvarstående risk efter avbruten

behandling med tibolon, men ett liknande mönster kan inte uteslutas.

HRT, speciellt kombinationer av östrogen och gestagen, ökar densiteten i

mammografiska bilder. Detta kan försvåra möjligheten att radiologiskt upptäcka

bröstcancer.

Äggstockscancer

Äggstockscancer är mycket mer sällsynt än bröstcancer.

Enligt epidemiologiska belägg från en stor metaanalys finns det en lätt förhöjd risk hos kvinnor som

tar HRT med enbart östrogen eller kombinerat östrogen-gestagen, som blir tydlig inom 5 års

användning och går tillbaka med tiden efter avbruten behandling.

Enligt andra studier, såsom WHI-prövningen (Women´s Health Initiative), kan användningen av

kombinerade HRT-preparat vara förknippad med en liknande eller något lägre risk (se avsnitt 4.8).

I ”Million Women Study” visades det att den relativa risken för äggstockscancer vid användning av

tibolon liknade risken vid användning av andra typer av HRT-preparat.

Risk för venös tromboembolisk sjukdom

HRT med östrogen eller östrogen-gestagen är associerat med en 1,3 – 3 gånger större risk

av utveckling av venös tromboembolism (VTE), dvs. djup ventrombos eller lungemboli.

Förekomsten av en sådan händelse är mer trolig under det första året av HRT än senare

(se avsnitt 4.8). I en epidemiologisk studie, baserad på en databas från Storbritannien, var

risken för VTE lägre för tibolon än för konventionella HRT. Dock använde bara en liten

andel av kvinnorna tibolon och en liten ökning av risken, jämfört med icke-användare,

kan inte uteslutas.

Patienter med kända trombofila tillstånd har en ökad risk för VTE och HRT eller tibolon

kan öka denna risk. HRT är därför kontraindicerat för dessa patienter (se avsnitt 4.3).

Allmänt erkända riskfaktorer för VTE inkluderar användning av östrogener, högre ålder,

stora kirurgiska ingrepp, långvarig immobilisering, fetma (BMI > 30 kg/m

), graviditet

och postpartum-perioden, systemisk lupus erythematosus (SLE) och cancer. Det råder

ingen konsensus om den möjliga rollen för åderbråck i samband med VTE.

Som hos alla postoperativa patienter bör förebyggande åtgärder övervägas för att

förhindra VTE efter kirurgi. Om längre tids immobilisering kan förväntas efter en

planerad operation rekommenderas uppehåll i substitutionsbehandlingen eller tibolon

4-6 veckor innan ingreppet. Behandlingen ska inte återupptas förrän kvinnan är

fullständigt mobiliserad.

Kvinnor utan egen anamnes på VTE, men med en förstahandssläkting med historik av

trombos i ung ålder, kan erbjudas utredning efter noggrann rådgivning angående dess

begränsningar (endast en del av trombofila defekter identifieras av en utredning). Om en

trombofil defekt identifieras som en annan typ än trombos hos familjemedlemmar eller

om defekten har en ’ökad svårighetsgrad’ (t.ex. defekter för antitrombin, protein S eller

protein C, eller en kombination av defekter) så är HRT eller tibolon kontraindicerat.

Balansen mellan risk och nytta bör noga övervägas inför HRT eller tibolon till kvinnor

som kroniskt behandlas med antikoagulantia.

Om VTE utvecklas efter behandlingen påbörjats, bör preparatet sättas ut. Patienter ska

uppmanas att omedelbart kontakta läkare vid symtom som kan tyda på VTE (t.ex. vid

smärtsam svullnad av ett ben, plötslig bröstsmärta, dyspné).

Risk för kranskärlssjukdom

Randomiserade kontrollerade studier har inte kunnat påvisa något skydd mot hjärtinfarkt hos kvinnor

med eller utan befintlig kranskärlssjukdom som behandlats med kombinerat östrogen-gestagen eller

enbart östrogen HRT. I en epidemiologisk studie, baserad på GPRD-data, fanns inga bevis för att

postmenopausala kvinnor som fått tibolon skulle vara skyddade mot hjärtinfarkt.

Ischemisk stroke

Tibolon ökar risken för ischemisk stroke från första behandlingsåret (se avsnitt 4.8). Den

underliggande risken för stroke är starkt åldersberoende och effekten av tibolon ökar därmed med

åldern.

Andra tillstånd

Tibolon Aristo är inte avsedd som preventivmedel.

Behandling

Tibolon

Aristo

leder

till

påtaglig

dosberoende

minskning

HDL-

kolesterol (från -16,7 % med dosen 1,25 mg till -21,8 % med dosen 2,5 mg efter två år). Nivån

av totala triglycerider och lipoprotein (a) minskade likaså. Minskningen av totalkolesterol och

VLDL-kolesterolnivåerna var inte dosberoende. Nivåerna av LDL-kolesterol var oförändrade.

Den kliniska betydelsen av dessa fynd är inte känd.

Östrogener kan ge vätskeretention varför patienter med hjärtsjukdom eller nedsatt njurfunktion

bör observeras noga.

Kvinnor

känd

hypertriglyceridemi

bör

noggrant

följas

under

behandling

östrogenersättning eller HRT eftersom sällsynta fall av starkt förhöjda triglyceridnivåer i

plasma, som kan leda till pankreatit, har beskrivits vid östrogenbehandling till kvinnor med

detta tillstånd.

Behandling med Tibolon Aristo leder till en mycket liten minskning av tyroideabindande

globulin (TBG) och totalt T4. Nivåerna av totalt T3 är opåverkade. Tibolon Aristo minskar

nivån av SHBG (könshormonbindande globulin), medan nivåerna av CBG (kortikoidbindande

globulin) och cirkulerande kortisol är oförändrande.

Användning av HRT förbättrar inte kognitiv funktion. Det finns vissa bevis för en ökad risk för

trolig demens hos kvinnor som börjar använda kontinuerlig kombinerad eller enbart östrogen

HRT efter 65 års ålder.

Patienter

något

följande

sällsynta

ärftliga

tillstånd

bör

inte

använda

detta

läkemedel:

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Eftersom tibolon kan öka blodets fibrinolytiska aktivitet kan effekten av antikoagulantia öka. Denna

effekt har visats för warfarin. Kvinnor som samtidigt behandlas med Tibolon Aristo och

antikoagulantia bör därför följas noggrant, särskilt i början och slutet av behandlingen med Tibolon

Aristo. Vid behov ska warfarindosen justeras.

Informationen om farmakokinetiska interaktioner med tibolon är begränsad. En

in vivo

-studie visade

att samtidig behandling med tibolon i måttlig grad påverkar farmakokinetiken hos cytokrom P450

3A4-substratet midazolam. Med detta som utgångspunkt kan man förvänta sig

läkemedelsinteraktioner även med andra CYP3A4-substrat.

Ämnen som inducerar CYP3A4 som barbiturater, karbamazepin, hydantoiner och rifampicin kan

förstärka metabolismen av tibolon och därmed påverka dess terapeutiska effekt.

(Traditionella) växtbaserade läkemedel innehållande johannesört (

Hypericum perforatum

) kan

inducera metabolismen av östrogener och gestagener.

Den kliniska betydelsen av en ökad metabolism av östrogener och gestagener kan vara minskad effekt

och förändringar i den uterina blödningsprofilen.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Tibolon Aristo är kontraindicerat under graviditet (se avsnitt 4.3). Om graviditet inträffar under

behandling med Tibolon Aristo ska behandlingen avbrytas omgående. Det saknas kliniska data för

graviditetsexposition med Tibolon Aristo. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter.

Tibolon var teratogent hos kanin (se avsnitt 5.3). Den potentiella risken för människa är inte känd.

Amning

Tibolon Aristo är kontraindicerat under amning (se avsnitt 4.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Tibolon Aristo har inga kända effekter på vakenhet eller koncentration.

4.8

Biverkningar

I detta avsnitt beskrivs biverkningar registrerade från 21 placebokontrollerade studier (inklusive

LIFT-studien) där 4 079 kvinnor fick tibolon i terapeutiska doser (1,25 eller 2,5 mg) och

3 476 kvinnor fick placebo. Behandlingstiden i studierna sträckte sig från 2 månader till 4,5 år.

Tabell 1 visar de biverkningar som förekom statistiskt signifikant mer frekvent med tibolon än med

placebo.

Tabell 1

Biverkningar av Tibolon Aristo

Organsystem

Vanliga

>1/100, <1/10

Mindre vanliga

>1/1 000, <1/100

Sällsynta

>1/10 000, <1/1 000

Metabolism och

nutrition

Ödem**

Magtarmkanalen

Smärtor i nedre delen

av buken

Buksmärtor**

Hud och subkutan

vävnad

Onormal hårväxt

Akne

Klåda**

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Vaginal flytning

Förtjockat

endometrium

Postmenopausal

blödning

Ömhet i brösten

Genital klåda

Vaginal

kandidainfektion

Vaginal blödning

Bäckensmärta

Cervixdysplasi

Genital flytning

Vulvovaginit

Obehag från brösten

Svampinfektion

Vaginal

svampinfektion

Smärta i bröstvårtorna

Undersökningar

Viktökning

Onormalt

cervixutstryk*

* De flesta förändringarna var godartade. Cervixpatologi (cervixkarcinom) förekom inte oftare med

tibolon än med placebo.

** Dessa biverkningar identifierades genom övervakning efter godkännandet. Frekvenskategorin

bedömdes utifrån relevanta kliniska studier.

Vid klinisk användning har även följande biverkningar observerats: yrsel, hudutslag, seborroisk

dermatos, huvudvärk, migrän, synrubbningar (inklusive dimsyn), depression, effekter på

muskuloskeletala systemet såsom artralgi och myalgi, samt förändrade levervärden.

Risken för bröstcancer

En upp till dubblerad risk för att få diagnosen bröstcancer har rapporterats för kvinnor som fått

kombinerad behandling med östrogen och gestagen i mer än 5 år.

För kvinnor som tagit

enbart östrogen

eller tibolon är den ökade risken lägre än risken hos

kvinnor som fått kombinerad behandling med

östrogen och gestagen

Risken är beroende av behandlingstidens längd (se avsnitt 4.4).

Resultaten från den största epidemiologiska studien (MWS) redovisas.

Tabell 2

Million Women Study (MWS) – Uppskattad adderad risk för bröstcancer efter 5

års användning

Ålder (år)

Extra fall* per 1000 under

en 5-årsperiod bland kvinnor

som aldrig använt HRT

Relativ risk

Extra fall per

1 000 kvinnor som använt

HRT under en 5-årsperiod

(95% CI)

HRT med enbart östrogen

50–65

9–12

1–2 (0–3)

Kombinerat östrogen-gestagen

50–65

9–12

6 (5–7)

Tibolon

50–65

9–12

3 (0–6)

*Taget från baslinje för incidensen i utvecklade länder.

# Denna beräkning av relativ risk avser 5 års behandling och ökar med ökande användningstid.

Risken för endometriecancer

Risken för endometriecancer är cirka 5 fall per 1 000 kvinnor med kvarvarande livmoder som

inte använder HRT eller tibolon.

Den randomiserade placebokontrollerade studien som inkluderade kvinnor som inte screenats

för avvikelser i endometriet före behandling, och därför avspeglar klinisk praxis, visar den

högsta risken för endometriecancer (LIFT-studien, medelålder på 68 år). I denna studie

diagnostiserades inga fall av endometriecancer i placebogruppen (n=1 773) efter 2,9 år

jämfört med 4 fall av endometriecancer i tibolongruppen (n=1 746). Detta motsvarar en

diagnos av ytterligare 0,8 fall av endometriecancer per 1 000 kvinnor som använde tibolon

under ett år i denna studie (se avsnitt 4.4).

Äggstockscancer

Användning av HRT med enbart östrogen eller kombinerat östrogen-gestagen har förknippats

med en lätt förhöjd risk för att få diagnosen äggstockscancer (se avsnitt 4.4).

Vid en metaanalys från 52 epidemiologiska studier rapporterades en förhöjd risk för

äggstockscancer hos kvinnor som i nuläget använder HRT jämfört med kvinnor som aldrig

använt HRT (RR 1,43, 95-procentigt KI 1,31–1,56). Vad gäller kvinnor i åldern 50 till 54 år

som tar HRT i 5 år ger detta omkring 1 extra fall per 2 000 användare. Diagnosen

äggstockscancer kommer att ställas på omkring 2 kvinnor av 2000 i åldern 50 till 54 som inte

tar HRT under en 5-årsperiod.

I studien av en miljon kvinnor ledde 5 års intag av tibolone till 1 extra fall per 2 500

användare (se avsnitt 4.4).

Risk för ischemisk stroke

Den relativa risken är inte beroende av ålder eller behandlingstidens längd, men eftersom

baslinjerisken är starkt beroende av ålder, kommer den totala risken för stroke hos kvinnor som

använder HRT eller tibolon att öka med åldern, se avsnitt 4.4.

I en 2,9 år lång randomiserad kontrollerad studie beräknades risken för stroke vara 2,2 gånger

högre hos kvinnor (genomsnittsålder 68 år) som använde 1,25 mg tibolon (28/2 249) än hos

dem som använde placebo (13/2 257). Majoriteten (80 %) av strokefallen var ischemiska.

Den underliggande risken för stroke är starkt åldersberoende. Den underliggande incidensen

över en 5-årsperiod beräknas till 3 fall per 1 000 kvinnor i åldern 50–59 år respektive 11 fall per

1 000 kvinnor i åldern 60–69 år.

För kvinnor som använder tibolon under 5 år förväntas antalet ytterligare fall bli cirka 4 per

1 000 användare i åldern 50–59 år och 13 per 1 000 användare i åldern 60–69 år.

Andra biverkningar har rapporterats vid behandling med östrogen/gestagen:

Användning i lång tid av HRT med enbart östrogen eller kombinerat östrogen-gestagen har

förknippats med en lätt förhöjd risk för äggstockscancer. I studen ”Million Women Study”

ledde 5 års intag av tibolon till 1 extra fall per 2 500 användare. Detta studie visade att den

relativa risken för äggstockscancer vid användning av tibolon liknade risken vid användning av

andra typer av HRT-preparat.

HRT är associerat med en 1,3 – 3 gånger större relativ risk för att utveckla venös

tromboembolism (VTE), dvs. djup ventrombos eller lungemboli. Förekomsten av en sådan

händelse är mer trolig under det första året av HRT än senare (se avsnitt 4.4). Resultaten från

WHI-studierna redovisas nedan.

Tabell 3 WHI-studier – Adderad risk för VTE över 5 års användning

Ålder (år)

Incidens per 1 000 kvinnor i

placebogruppen över 5 års tid

Relativ risk

95 % CI

Extra fall per 1 000 HRT-

användare

Enbart östrogen (oralt)*

50–59

1,2 (0,6–2,4)

1 (-3–10)

Kombinerat östrogen-gestagen (oralt)

50–59

2,3 (1,2–4,3)

5 (1–13)

*Studie på kvinnor utan livmoder

Risken för kranskärlssjukdom är något förhöjd hos användare av kombinerat östrogen-gestagen-

HRT över 60 års ålder (se avsnitt 4.4). Det finns inget som tyder på att risken för hjärtinfarkt

med tibolon är annorlunda än risken med andra HRT.

Gallblåsesjukdom.

Hud och subkutana sjukdomar: kloasma, erythema multiforme, erythema nodosum, vaskulär

purpura.

Sannolik demens över 65 års ålder (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Den akuta toxiciteten i djurförsök med tibolon är låg. Därför förväntas inte några toxiska symtom

uppträda ens om flera tabletter tas samtidigt. Vid akut överdos kan illamående, kräkningar och

vaginalblödning hos kvinnor inträffa. Det finns ingen specifik antidot. Vid behov kan symtomatisk

behandling ges.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Könshormoner och modulatorer av könsorgan, estrogener, övriga

östrogener, ATC-kod: G03CX01

Verkningsmekanism och farmakodynamisk effekt

Efter peroral administrering metaboliseras tibolon snabbt till tre substanser som alla bidrar till den

farmakodynamiska profilen hos Tibolon Aristo. Två av dessa metaboliter (3α-OH-tibolon och 3β-OH-

tibolon) har östrogenliknande effekter, medan den tredje metaboliten (∆4-isomer av tibolon) har

gestagen- och androgenliknande egenskaper.

Tibolon Aristo ersätter den förlorade östrogenproduktionen hos kvinnor efter menopaus och lindrar

menopausala symtom.

Information från kliniska prövningar

Lindring av symtom på östrogenbrist

Lindring av menopausala symtom uppnås vanligtvis under de första behandlingsveckorna.

Effekter på endometriet och blödningsmönster

Endometriehyperplasi och endometriecancer har rapporterats hos patienter som behandlas

med tibolon (se avsnitt 4.4 och 4.8).

Amenorré har rapporterats hos 88 % av kvinnorna efter 12 månaders behandling med tibolon

2,5 mg.

Genombrottsblödning

och/eller

stänkblödning

rapporterats

32,6 %

kvinnorna under de första tre behandlingsmånaderna, och hos 11,6 % av kvinnorna efter 11–

12 månaders användning.

Effekter på brösten

Kliniska studier visar inte någon ökad mammografisk täthet hos kvinnor som behandlats med

Tibolon Aristo jämfört med placebo.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Tibolon absorberas snabbt och i stor omfattning efter peroral administrering.

Metabolism

På grund av snabb metabolism är plamanivåernea av tibolon mycket låga. Plasmanivåerna av ∆4-

isomeren är också mycket låga. Därför kunde några av de farmakokinetiska parametrarna inte

bestämmas. De högsta plasmanivåerna av 3α-OH- och 3β-OH metaboliterna är högre, men

ackumulering uppträder inte.

Farmakokinetiska parametrar för Tibolon Aristo (2,5 mg)

Tibolon

3α-OH-metabolit

3β-OH-metabolit

∆4-isomer

SD

MD

SD

MD

SD

MD

SD

MD

(ng/ml)

1,37

1,72

14,23

14,15

3,43

3,75

0,47

0,43

medel

1,88

1,08

1,19

1,21

1,15

1,37

1,35

1,64

1,65

5,78

7,71

5,87

(ng/ml)

0,23

0-24

(ng/ml*h)

53,23

44,73

16,23

9,20

SD=singeldos, MD=multipla doser

Eliminering

Tibolon utsöndras huvudsakligen i form av konjugerade (mest sulfaterade) metaboliter. En andel

utsöndras i urinen, men det mesta elimineras via feces.

Samtidigt födointag har ingen signifikant effekt på absorptionsgraden.

Ingen korrelation mellan njurfunktionen och de farmakokinetiska parametrarna för tibolon och dess

metaboliter har observerats.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I djurstudier har minskad fertilitet och embryotoxiska effekter visats, orsakade av tibolons hormonella

egenskaper. Tibolon var inte teratogent hos mus och råtta. Det uppvisade en teratogen potential hos

kanin i doser som låg nära abortframkallande doser (se avsnitt 4.6). Tibolon är inte gentoxiskt

in vivo

Karcinogena effekter har setts hos vissa stammar av råtta (levertumörer) och mus (tumörer i

urinblåsan), men den kliniska betydelsen av detta är oklar.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Potatisstärkelse

Magnesiumstearat (vegetabiliskt)

Askorbylpalmitat

Laktosmonohydrat

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

30 månader

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PVC/PVDC/Al-kalenderblister i kalenderförpackningar om 1x28, 1x30 och 3x28 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Aristo Pharma GmbH

Wallenroder Straße 8–10

13435 Berlin

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

56730

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2018-03-27

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-01-28

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen