Tiamin Ebb 25 mg/ml Injektionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

22-04-2018

Aktiva substanser:
tiaminhydroklorid
Tillgänglig från:
Ebb Medical AB
ATC-kod:
A11DA01
INN (International namn):
thiamine hydrochloride
Dos:
25 mg/ml
Läkemedelsform:
Injektionsvätska, lösning
Sammansättning:
tiaminhydroklorid 25 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
55219
Tillstånd datum:
2017-03-08

Dokument på andra språk

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

21-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

19-02-2015

Läs hela dokumentet

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Tiamin Ebb 25 mg/ml, injektionsvätska, lösning

tiaminhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Tiamin Ebb är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Tiamin Ebb

Hur du använder Tiamin Ebb

Eventuella biverkningar

Hur Tiamin Ebb ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Tiamin Ebb är och vad det används för

Den aktiva substansen i Tiamin Ebb är vitamin B

i form av tiaminhydroklorid. Tiamin Ebb används

för att behandla tillstånd med brist på vitamin B

t.ex. malabsorption (bristfälligt näringsupptag i

tarmen), anorexia eller alkoholberoende.

Tiaminhydroklorid som finns i Tiamin Ebb kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan

hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Tiamin Ebb

Använd inte Tiamin Ebb:

om du är allergisk mot tiaminhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Tiamin Ebb. Speciellt om du

tidigare fått en mild allergisk reaktion vid injektion med vitamin B

(tiamin). Detta kan innebära att du

blivit överkänslig och kan få en allvarligare allergisk reaktion om du använder Tiamin Ebb.

Andra läkemedel och Tiamin Ebb

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Kom ihåg att tala om för din läkare om du använder läkemedel som innehåller furosemid (diuretika),

eftersom furosemid kan sänka dina tiaminnåver.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Tiamin Ebb förväntas inte påverka din körförmåga eller förmåga att använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du använder Tiamin Ebb

Den exakta dosen kommer bestämmas av din läkare som kommer övervaka ditt tillstånd och besluta

om vilken behandling du behöver. Tala med din läkare om du upplever att du fått en felaktig dos eller

vill ha mer information om Tiamin Ebb.

Om du använt för stor mängd av Tiamin Ebb

Det här läkemedlet kommer att ges till dig under medicinsk övervakning. Det är därför osannolikt att

du kommer få för stor dos. Men tala omedelbart med din läkare om du känner att du inte mår bra.

Om du slutar att använda Tiamin Ebb

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): lokal irritation vid injektionsstället,

hudklåda, kraftigt blodtrycksfall, andnöd.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Tiamin Ebb ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen

i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är tiaminhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor, natriumklorid, klorbutanolhemihydrat,

saltsyra (för pH justering), natriumhydroxid (för pH justering).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Färglösa glasampuller (typ I): 5 x 2 ml

Parallellimportör

Ebb Medical AB

Box 114

371 22 Karlskrona

Ompackare

UAB Entafarma

Klonėnų vs. 1

LT-191 56 Širvintų r. sav.

Litauen

eller

Prespack Jacek Karoński

Skórzewo

Polen

Tillverkare

S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico

Cenate Sotto (Bergamo)

Italien

Denna bipacksedel ändrades senast

2017-03-08

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen