Thyrogen

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

18-03-2021

Aktiva substanser:
tyrotropin alfa
Tillgänglig från:
Genzyme Europe B.V.
ATC-kod:
H01AB01
INN (International namn):
thyrotropin alfa
Terapeutisk grupp:
Främre hypofys lob hormoner och analoger, Hypofysen och hypotalamus hormoner och derivat
Terapiområde:
Sköldkörtelnoplasmer
Terapeutiska indikationer:
Thyrogen är indicerat för användning med serum tyreoglobulin (Tg) testning med eller utan radiojodskintigrafi för detektion av sköldkörteln resterna och väl differentierad sköldkörtelcancer efter tyreoidektomi patienter underhålls på hormon-suppression therapy ( THST). Låg-risk patienter med en väl differentierad sköldkörtel cancer som har omätbara serum Tg-nivåer på THST och ingen rekombinant humant (rh) TSH-stimuleras ökning av Tg-nivåer kan följas upp genom analys av rh-TSH-stimuleras Tg-nivåer. Thyrogen är indicerat för pre-terapeutisk stimulering i kombination med 100 mCi (3. 7 GBq) radiojod för ablation av sköldkörteln vävnader rester i patienter som har genomgått en nästan total eller summa thyroidectomy för väl differentierade sköldkörtelcancer och som inte har belägg för avlägsen metastaserande sköldkörtelcancer.
Produktsammanfattning:
Revision: 27
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000220
Tillstånd datum:
2000-03-09
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000220

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

12-01-2013

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

12-01-2013

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

12-01-2013

Bipacksedel Bipacksedel - danska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

12-01-2013

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

12-01-2013

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

12-01-2013

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

12-01-2013

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

12-01-2013

Bipacksedel Bipacksedel - franska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

12-01-2013

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

12-01-2013

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

12-01-2013

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

12-01-2013

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

12-01-2013

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

12-01-2013

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

12-01-2013

Bipacksedel Bipacksedel - polska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

12-01-2013

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

12-01-2013

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

12-01-2013

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

12-01-2013

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

12-01-2013

Bipacksedel Bipacksedel - finska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

12-01-2013

Bipacksedel Bipacksedel - norska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

18-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

18-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

18-03-2021

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Thyrogen 0,9 mg pulver till injektionsvätska, lösning.

Tyreotropin alfa

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den

innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Thyrogen är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Thyrogen

Hur du använder Thyrogen

Eventuella biverkningar

Hur Thyrogen ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Thyrogen är och vad det används för

Thyrogen innehåller den aktiva substansen tyreotropin alfa. Thyrogen är ett humant

sköldkörtelstimulerande (tyreoideastimulerande) hormon (TSH) som tillverkas med

bioteknikprocesser.

Thyrogen används för att påvisa vissa typer av sköldkörtelcancer hos patienter som fått

sköldkörteln bortopererad och som tar sköldkörtelhormoner. En av effekterna är att det stimulerar

eventuell kvarvarande sköldkörtelvävnad till att ta upp jod vilket är viktigt för radiojodskintigrafi.

Det stimulerar också produktionen av tyreoglobulin och sköldkörtelhormoner om det finns någon

thyreoideavävnad kvar. Dessa hormoner kan mätas i blodet.

Thyrogen används även tillsammans med radiojodbehandling för att avlägsna (ablatera)

sköldkörtelvävnaden som lämnas kvar (rest) sedan sköldkörteln opererats bort hos patienter som

inte har sekundär tumörtillväxt (metastaser) och som tar sköldkörtelhormon.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Thyrogen

Använd inte Thyrogen

om du är allergisk mot bovint (från kor) eller humant sköldkörtelstimulerande hormon

(TSH) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du är gravid.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Thyrogen

om du har en njursjukdom som måste behandlas med dialys, så att läkaren kan bestämma

hur mycket Thyrogen du kan få eftersom du kan löpa en större risk att få huvudvärk och

illamående.

om du har nedsatt njurfunktion, så att läkaren kan bestämma hur mycket radiojod du kan

få.

om du har nedsatt leverfunktion. Du bör ändå kunna få Thyrogen.

Effekt på tumörtillväxt

Hos patienter med sköldkörtelcancer har tumörtillväxt rapporterats under utsättning av

tyreoideahormoner för diagnostiska procedurer. Detta ansågs vara relaterat till de förhöjda

nivåerna av tyreoideastimulerande hormon (TSH) under en längre tid. Det är möjligt att även

Thyrogen kan ge upphov till tumörtillväxt. Detta har inte setts i kliniska prövningar.

På grund av förhöjda TSH-nivåer efter Thyrogen kan patienter med sekundära cancertumörer

(metastaser) få lokala svullnader eller blödningar där dessa metastaser sitter. Metastaserna kan

även växa. Om metastaserna sitter på trånga ställen, t.ex. intracerebralt (i hjärnan) eller i

ryggmärgen, så kan patienter få symtom som kan uppträda akut, t.ex. i form av partiell

förlamning som påverkar ena sidan av kroppen (hemipares), andningsproblem eller synförlust.

Din läkare avgör om du tillhör den speciella grupp av patienter för vilka man kan överväga

förbehandling med kortikosteroider (om du t.ex. har sekundära cancertumörer i hjärnan eller

ryggmärgen). Ta upp detta med din läkare om du har några frågor.

Barn

Eftersom data saknas om användningen av Thyrogen hos barn, så skall Thyrogen endast ges till

barn i undantagsfall.

Äldre

Det behövs inga särskilda försiktighetsåtgärder för äldre. Om din sköldkörtel inte har opererats

bort helt och du även har en hjärtsjukdom, så kommer din läkare att hjälpa dig att avgöra om du

bör få Thyrogen.

Andra läkemedel och Thyrogen

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas

använda andra läkemedel.

Det finns inte några kända läkemedelsinteraktioner med Thyrogen och sköldkörtelhormonerna

som du eventuellt tar.

Din läkare bedömer den exakta aktiviteten för radiojod som ska användas för radiojodskintigrafi

med hänsyn till att du fortsätter att ta sköldkörtelhormoner.

Graviditet och amning

Ta inte Thyrogen om du är gravid. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller

planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Thyrogen får inte ges till ammande kvinnor. Amning skall bara återupptas efter att du talat med

din läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Vissa patienter kan känna yrsel eller huvudvärk efter administrering av Thyrogen som kan

påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Thyrogen innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska, d.v.s. är näst

intill “natriumfritt”.

3.

Hur du använder Thyrogen

Ditt läkemedel kommer att injiceras av en läkare eller sjuksköterska.

Din behandling bör övervakas av läkare med stor erfarenhet av sköldkörtelcancer.

Thyrogenpulver måste lösas upp i vatten avsett för injektion. Endast en injektionsflaska Thyrogen

behövs per injektion. Thyrogen får endast injiceras i skinkan. Lösningen får aldrig injiceras i en

ven. Thyrogen får inte blandas med andra läkemedel i samma injektion.

Den rekommenderade dosen Thyrogen är två doser som ges med 24 timmars intervall. Läkaren

eller sjuksköterskan injicerar 1,0 ml av Thyrogen-lösningen.

När du ska genomgå radiojodskintigrafi eller avlägsnande (ablation) ger dig läkaren radiojod 24

timmar efter din sista Thyrogen-injektion.

Diagnostisk skintigrafi ska utföras 48 till 72 timmar efter det att du fått radiojod (72 till 96

timmar efter den sista injektionen av Thyrogen).

Skintigrafi efter behandlingen kan skjutas upp några dagar, så att bakgrundsradioaktiviteten

minskar.

För testning av tyreoglobulin (Tg) tar läkaren eller sjuksköterskan ett serumprov 72 timmar efter

den sista injektionen av Thyrogen.

Användning för barn

Ditt barns läkare kommer att hjälpa dig att avgöra om Thyrogen bör ges till ditt barn.

Om du har fått för stor mängd av Thyrogen

Patienter som av misstag fått för mycket Thyrogen har rapporterat illamående, svaghet, yrsel,

huvudvärk, kräkningar och värmevallningar.

Ett förslag till behandling i händelse av överdosering skulle kunna vara att återställa

vätskebalansen. Administrering av antiemetika kan också övervägas.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte

få dem.

Följande biverkningar har rapporterats i samband med Thyrogen:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

illamående

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

kräkning

trötthet

yrsel

huvudvärk

svaghet

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

värmekänsla

nässelfeber (urtikaria)

hudutslag

influensaliknande symtom

feber

frossa

ryggsmärta

diarré

stickande eller krypande känsla (parestesi)

nacksmärta

oförmåga att känna smak (ageusi)

försämrat smaksinne (dysgeusi)

influensa

Har rapporterats

(förekommer hos ett okänt antal användare)

tumören svullnar

smärta (inklusive smärta där det finns metastaser [sekundära cancertumörer])

darrning

stroke

hjärtklappning

värmevallning

andfåddhet

klåda (pruritis)

kraftig svettning

smärta i muskler eller leder

reaktioner vid injektionsstället (rodnad, obehag, klåda, lokal smärta eller sveda, samt

kliande utslag)

lågt TSH-värde

överkänslighetsreaktion (allergisk reaktion). Dessa reaktioner kan innefatta nässelfeber

(urtikaria), klåda, vallningar, svårighet att andas och hudutslag.

Mycket sällsynta fall av

hypertyreoidism

(ökad aktivitet i sköldkörteln) eller

förmaksflimmer

har rapporterats när Thyrogen administrerats till patienter som inte fått

sköldkörteln totalt eller partiellt bortopererad.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt

via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Thyrogen ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen

i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C).

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Thyrogenlösningen bör injiceras inom tre timmar efter beredning.

Den beredda lösningen kan förvaras i upp till 24 timmar i kylskåp (2 °C–8 °C), förutsatt att den är

skyddad mot ljus och att mikrobiell kontaminering undviks.

Använd inte detta läkemedel om lösningen innehåller främmande partiklar, är grumlig eller

missfärgad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är tyreotropin alfa.

Varje injektionsflaska innehåller 0,9 mg/ml tyreotropin alfa vid upplösning med 1,2 ml vatten för

injektion. Endast 1ml skall dras upp motsvarande 0,9 mg tyreotropin alfa.

Övriga innehållsämnen är:

Mannitol

Natriumfosfat, monobasiskt, monohydrat

Natriumfosfat, dibasiskt, heptahydrat

Natriumklorid

Thyrogen innehåller natrium, se avsnitt 2.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pulver till injektionsvätska, lösning. Vitt till gräddvitt frystorkat pulver.

Förpackningsstorlek: En eller två injektionsflaskor Thyrogen per kartong. Eventuellt kommer inte

alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Genzyme Europe B.V.

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam

Nederländerna

Tillverkare:

Genzyme Ireland Limited

IDA Industrial Park

Old Kilmeaden Road

Waterford

Irland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien/

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: + 32 (0) 2 710 54 00

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt

Tel: +36 1 505 0050

България

sanofi Bulgaria EOOD

Tел: +359 (0) 2 9705300

Malta

Sanofi S.r.l.

Tel:

39 02 39394275

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: + 47 67 10 71 00

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 04 36 996

Tel: aus dem Ausland: +49 69 305 70 13

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: + 43 1 80 185 - 0

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel. +372 6 273 488

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 1600

Portugal

Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 35 89 400

España

sanofi-aventis, S.A.

România

sanofi-aventis România S.R.L.

Tel: +34 93 485 94 00

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

France

Sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 4800

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 3 4 00

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenská republika

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Tel.: +421 2 33 100 100

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: + 358 (0) 201 200 300

Italia

Sanofi S.r.l.

Tel:

800536389

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

Sanofi

Tel +44 (0)845 372 7101

Lietuva

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tel. +370 5 275 5224

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats http://www.ema.europa.eu.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Den rekommenderade dosregimen för Thyrogen är två intramuskulära injektioner om 0,9 mg

tyreotropin alfa som tillförs med 24 timmars intervall.

Spårbarhet

För att förbättra spårbarheten för biologiska läkemedel ska namn och batchnummer på den

administrerade produkten tydligt registreras.

Använd aseptisk teknik

Tillsätt 1,2 ml vatten för injektionsvätskor till Thyrogen-pulvret i injektionsflaskan. Virvla runt

flaskans innehåll försiktigt tills allt material lösts upp. Skaka inte lösningen. När pulvret är

upplöst är den totala volymen i injektionsflaskan 1,2 ml. Thyrogen-lösningens pH-värde är cirka

7,0.

Kontrollera att Thyrogen-lösningen i injektionsflaskan inte innehåller främmande partiklar eller

är missfärgad. Thyrogen-lösningen skall vara klar och färglös. Använd inte injektionsflaskor där

lösningen innehåller främmande partiklar, är grumlig eller missfärgad.

Dra upp 1,0 ml av Thyrogen-lösningen från injektionsflaskan med produkten. Detta motsvarar

0,9 mg tyreotropin alfa som skall injiceras.

Thyrogen innehåller inte konserveringsmedel. Kassera eventuell oanvänd lösning omedelbart.

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Efter rekonstituering skall lösningen injiceras inom tre timmar. Den rekonstituerade lösningen

kan förvaras i upp till 24 timmar i kylskåp (2 °C och 8 °C) i skydd mot ljus, förutsatt att

mikrobiell kontaminering undviks. Det är viktigt att notera att den mikrobiologiska säkerheten

förutsätter att lösningen bereds under aseptiska förhållanden.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Thyrogen 0,9 mg pulver till injektionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje flaska Thyrogen innehåller nominellt 0,9 mg tyreotropin alfa. Efter rekonstituering

innehåller varje flaska Thyrogen 0,9 mg tyreotropin alfa per 1,0 ml.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till injektionsvätska, lösning

Vitt till benvitt frystorkat pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Thyrogen är indicerat att användas i samband med bestämning av tyreoglobulin (Tg) i serum med

eller utan radiojodskintigrafi i syfte att påvisa rester av tyreoideavävnad och högt differentierad

tyreoideacancer, hos patienter som genomgått tyreoidektomi och som får

hormonsuppressionsbehandling (THST).

Lågriskpatienter med högt differentierat tyreoideakarcinom som inte har detekterbara nivåer av

Tg i serum vid THST och som inte svarar med Tg-stegring på rekombinant humant TSH, kan

följas upp genom analys av Tg-nivåer efter stimulering med rekombinant humant TSH.

Thyrogen är indicerat som preterapeutisk stimulering i kombination med mellan 30 millicurie

(mCi) (1,1 GBq) till 100 mCi (3,7 GBq) radiojod för ablation av rester av tyreoideavävnad hos

patienter som genomgått en nästan total eller total tyreoidektomi på grund av högt differentierad

tyreoideacancer och som ej uppvisar tecken på fjärrmetastaser (se avsnitt 4.4).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandlingen skall övervakas av läkare med expertis inom cancer i sköldkörteln.

Dosering

Den rekommenderade dosregimen är två doser om 0,9 mg tyreotropin alfa som tillförs med 24

timmars intervall via intramuskulär injektion.

Pediatrisk population

Eftersom det saknas data om användningen av Thyrogen hos barn, så skall Thyrogen ges till barn

endast i undantagsfall.

Äldre

Resultat från kontrollerade prövningar tyder inte på någon skillnad mellan vuxna patienter under

65 år och patienter över 65 år vad gäller säkerheten och effekten av Thyrogen, när Thyrogen

används i diagnostiska syften.

Det krävs ingen dosjustering för äldre (se avsnitt 4.4).

Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion

Information från uppföljning efter godkännande för försäljning, liksom publicerad information,

tyder på att Thyrogen utsöndras signifikant långsammare hos dialysberoende patienter med

terminal njursvikt (end stage renal disease, ESRD), vilket resulterar i förlängd förhöjning av

nivåerna av TSH (tyreoideastimulerande hormon) i flera dagar efter behandling. Detta kan leda

till ökad risk för huvudvärk och illamående. Det saknas studier av alternativa dosscheman för

Thyrogen hos patienter med ESRD som skulle kunna vägleda dosreduktion i denna population.

Hos patienter med signifikant njursvikt måste radiojodets aktivitet väljas noga av

specialistläkaren inom nukleärmedicin.

Användningen av Thyrogen till patienter med reducerad leverfunktion kräver inga speciella

beaktanden.

Administreringssätt

Efter rekonstituering med vatten för injektionsvätskor administreras 1,0 ml lösning (0,9 mg

tyreotropin alfa) via intramuskulär injektion i skinkan. För anvisningar om rekonstituering av

läkemedlet före administrering, se avsnitt 6.6.

Vid radiojodskintigrafi eller avlägsnande skall administreringen av radiojod ske 24 timmar efter

den sista Thyrogen-injektionen. Diagnostisk skintigrafi skall utföras 48 till 72 timmar efter

administrering av radiojod, medan skintigrafi efter ablation kan fördröjas ett par dagar extra så att

bakgrundsaktiviteten hinner gå ned.

Vid diagnostiska uppföljande tester av tyreoglobulin (Tg) i serum skall serumprovet tas 72

timmar efter den sista injektionen av Thyrogen. Användning av Thyrogen tillsammans med Tg-

testning i uppföljning efter tyreoidektomi av patienter med väl differentierad cancer i sköldkörteln

skall utföras i enlighet med officiella riktlinjer.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot bovint eller humant tyreoideastimulerande hormon eller mot något

hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Graviditet (se avsnitt 4.6).

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att förbättra spårbarheten för biologiska läkemedel ska namn och batchnummer på den

administrerade produkten tydligt registreras.

Thyrogen får inte administreras intravenöst.

När Thyrogen används som ett alternativ till utsättning av tyreoideahormon, ger kombinationen

av helkroppsskintigrafi (whole body scintigraphy, WBS) och Tg-prover efter administrering av

Thyrogen den högsta sensitiviteten för att påvisa rester av tyroideavävnad eller cancer. Falskt

negativa resultat kan förekomma med Thyrogen. Om stark misstanke om metastatisk sjukdom

kvarstår, bör man överväga bekräftande WBS- och Tg-prov efter utsättning av tyroideahormon.

Förekomsten av Tg-autoantikroppar (TgAb) kan förväntas hos 18–40% av patienterna med

differentierad tyreoideacancer och kan orsaka falskt negativa mätningar av Tg i serum. Därför

behövs analyser av både TgAb och Tg.

Man bör göra en noggrann utvärdering av förhållandet risk-nytta för Thyrogen-administrering till

äldre högriskpatienter som har en hjärtsjukdom (t.ex. hjärtklaffssjukdom, kardiomyopati,

koronarartärsjukdom och tidigare eller nuvarande takyarytmi inklusive förmaksflimmer) och inte

har fått sköldkörteln bortopererad.

Thyrogen orsakar en övergående men signifikant ökning av serumkoncentrationen av

tyreoideahormon när det ges till patienter som fortfarande har avsevärda mängder

tyreoideavävnad

in situ

. Därför krävs en noggrann utvärdering av individuell nytta-risk för

patienter med signifikant kvarvarande tyreoideavävnad.

Effekt på tumörväxt och/eller storlek:

Hos patienter med tyreoideacancer har flera fall av stimulering av tumörväxt som rapporterats i

samband med utsättning av tyreoideahormonbehandling för genomförande av diagnostiska

åtgärder tillskrivits den åtföljande långvariga förhöjningen av nivån av TSH.

Det finns en teoretisk möjlighet att Thyrogen i likhet med tyreoideahormon-borttagning kan leda

till stimulerad tumörtillväxt. I kliniska prövningar med tyreotropin alfa, vilket ger upphov till en

kortvarig höjning av TSH-nivån, har inget fall av tumörväxt rapporterats.

På grund av förhöjda TSH-nivåer efter administrering av Thyrogen kan

sköldkörtelcancerpatienter med metastaser, särskilt i begränsade utrymmen såsom hjärna,

ryggmärg och ögonhåla eller sjukdom som infiltrerar halsen, drabbas av lokalt ödem eller fokal

blödning på den plats där metastaserna sitter, vilket resulterar i ökad tumörstorlek. Detta kan leda

till olika akuta symtom beroende på vävnadens anatomiska belägenhet, t.ex. har hemiplegi,

hemipares och synförlust rapporterats hos patienter med CNS-metastaser. Larynxödem, andnöd

som kräver trakeotomi, samt smärta vid metastasstället har också rapporterats efter Thyrogen-

administrering. Det rekommenderas att förbehandling med kortikosteroider övervägs för patienter

hos vilka en lokal tumörtillväxt skulle kunna riskera att skada vitala anatomiska strukturer.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektion, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts. I kliniska prövningar har inga interaktioner observerats

mellan Thyrogen och tyreoideahormonerna trijodtyronin (T3) och tyroxin (T4), då de tillförts

samtidigt.

Användningen av Thyrogen möjliggör radiojodskintigrafi medan patienterna hålls eutyreoida

med suppressionsbehandling med tyorideahormon. Data beträffande radiojods kinetik visar att

radiojodclearance är ca 50% större vid eutyreoidism än vid hypotyreoidism, då njurfunktionen är

nedsatt, vilket resulterar i minskad radiojodretention i kroppen vid tiden för skintigrafin. Detta

förhållande bör tas med i beräkningen då man väljer vilken radiojodaktivitet som skall användas

vid radiojodskintigrafin.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Reproduktionsstudier på djur har inte utförts med Thyrogen.

Det är inte känt om Thyrogen kan orsaka fosterskador när det ges till gravida eller om Thyrogen

kan påverka reproduktionsförmågan.

Thyrogen i kombination med diagnostisk helkroppsskintigrafi med radiojod är kontraindicerat vid

graviditet (se avsnitt 4.3) på grund av att fostret skulle utsättas för en hög dos radioaktivitet.

Amning

Det är okänt om tyreotropin alfa / metaboliter utsöndras i modersmjölk hos människa. En risk för

det ammade barnet kan inte uteslutas. Thyrogen ska inte användas under amning.

Fertilitet

Det är okänt om Thyrogen kan påverka fertiliteten hos människor.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Thyrogen kan minska förmågan att framföra fordon eller använda maskiner, eftersom yrsel och

huvudvärk har rapporterats.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De biverkningarna som rapporterats flest antal gånger är illamående och huvudvärk, vilka

uppkommer hos ungefär 11% respektive 6% av patienterna.

Lista med biverkningar i tabellform

Biverkningarna som anges i tabellen är dels biverkningar från de sex prospektiva kliniska

prövningarna (N=481) och dels de som rapporterats efter att Thyrogen godkänts för försäljning.

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Frekvensområdena är uppdelade enligt följande: Mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100,

<1/10), mindre vanliga (≥ 1/1000, <1/100), sällsynta (

1/10 000, <1/1000), mycket sällsynta

(<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

MedDRA-

databasen om

klassificering av

organsystem

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd

frekvens

Infektioner och

infestationer

influensa

Neoplasier; benigna,

tumörsvullnad,

maligna och

ospecificerade (samt

cystor och polyper)

metastassmärta

Centrala och perifera

nervsystemet

yrsel, huvudvärk

ageusi, dysgeusi,

parestesier

stroke, tremor

Hjärtat

hjärtklappning

Blodkärl

värmevallning

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

dyspné

Magtarmkanalen

illamående

kräkningar

diarré

Hud och subkutan

vävnad

urtikaria, utslag

klåda, hyperhidros

Muskuloskeletala

systemet och

bindväv

nacksmärta,

ryggvärk

artralgi, myalgi

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

trötthet, kraftlöshet

influensaliknande

symtom, feber,

frossa,

värmekänsla

allmänt obehag,

smärta, klåda,

utslag och

urtikaria vid

injektionsstället

Undersökningar

sänkning av TSH

Beskrivning av utvalda biverkningar

Mycket sällsynta fall av hypertyreoidism eller förmaksflimmer har observerats när Thyrogen

0,9 mg administrerats till patienter med antingen partiell eller fullständig sköldkörtel.

Manifestationer av överkänslighet har rapporterats i mindre vanliga fall både under

kliniska studier och efter godkännandet för försäljning. Dessa reaktioner bestod av urtikaria,

utslag, klåda, vallningar samt tecken och symtom från andningsvägarna.

I kliniska prövningar som omfattade 481 patienter har ingen patient utvecklat antikroppar mot

tyreotropin alfa, varken efter enstaka eller upprepad begränsad (27 patienter) användning av

produkten. Att utföra TSH-analyser efter administrering av Thyrogen rekommenderas inte.

Uppträdande av antikroppar som skulle kunna störa endogena TSH-analyser, som utförs under

regelbundna uppföljningar, kan inte uteslutas.

Förstoring av kvarvarande tyreoideavävnad eller metastaser kan uppkomma efter behandling med

Thyrogen. Det kan leda till akuta symtom, vilka beror på var i anatomin vävnaden sitter.

Exempelvis har hemiplegi, hemipares eller förlust av synen förekommit hos patienter med

metastaser i CNS. Larynxödem, andnöd som kräver trakeotomi, samt smärta vid metastasstället

har också rapporterats efter Thyrogen-administrering. Det rekommenderas att förbehandling med

kortikosteroider övervägs för patienter hos vilka en lokal tumörtillväxt skulle kunna riskera att

skada vitala anatomiska strukturer.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Data om dosering över den rekommenderade dosen är begränsade till kliniska studier och ett

särskilt behandlingsprogram. Tre patienter i kliniska försök, och en patient i

specialbehandlingsprogrammet upplevde symptom efter att ha fått högre doser av Thyrogen än de

rekommenderade. Två patienter drabbades av illamående efter en dos på 2,7 mg IM, och för en av

dessa patienter åtföljdes illamåendet även av svaghet, yrsel och huvudvärk. Den tredje patienten

upplevde illamående, kräkningar och värmevallningar efter en dos på 3,6 mg IM. I

specialbehandlingsprogrammet fick en 77-årig patient med metastaserad sköldkörtelcancer som

inte var tyreoidektomiserad (thyroidectomized) 4 doser av Thyrogen 0,9 mg under 6 dagar.

Patienten fick förmaksflimmer, hjärtdekompensation och dödlig myokardinfarkt 2 dagar senare.

Ytterligare en patient som ingick i ett kliniskt försök upplevde symptom efter att ha tillförts

Thyrogen intravenöst. Denna patient fick 0,3 mg Thyrogen som en enda intravenös (IV) bolusdos

och upplevde 15 minuter senare svåra kräkningar, illamående, svettningar, hypotension och

takykardi.

En tänkbar behandling i fall av överdosering kan vara att återställa vätskebalansen. Även

administrering av antiemetikum kan övervägas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Hypofys- och hypotalamushormoner samt analoger,

Hypofysframlobens hormoner samt analoger, ATC-kod H01AB01

Verkningsmekanism

Tyreotropin alfa (rekombinant humant tyreoideastimulerande hormon) är ett heterodimeriskt

glykoprotein, framställt med rekombinant DNA-teknik. Det består av två subenheter, som hålls

samman av en icke-kovalent bindning. Det komplementära DNA:t (cDNA) kodar för en alfaenhet

på 92 aminosyrarester, som innehåller två N-bundna glykosyleringsställen och en betaenhet med

118 aminosyrarester som innehåller ett N-bundet glykosyleringsställe. Dess biokemiska

egenskaper är jämförbara med de biokemiska egenskaperna hos naturligt humant

tyreoideastimulerande hormon (TSH). Bindningen av tyreotropin alfa till TSH-receptorerna på

tyreoideaepitelceller stimulerar upptag och organifiering av jod, samt syntes och frisättning av

tyreoglobulin, trijodtyronin (T

) och tyroxin (T

Patienter med högt differentierad tyreoideacancer genomgår en i det närmaste total eller total

tyreoidektomi. För att på optimalt sätt kunna diagnostisera rester av tyreoid vävnad eller cancer,

antingen genom radiojodskintigrafi eller tyreoglobulintest, och för radiojodbehandling av tyreoid

restvävnad krävs en hög nivå av TSH i serum för att stimulera upptaget av radiojod och/eller

frisättningen av tyreoglobulin. Det tillvägagångssätt som använts som standard för att

åstadkomma höjda TSH-nivåer har varit att sätta ut suppressionsbehandlingen av

tyreoideahormon (THST), vilket vanligtvis medför att patienterna upplever symtom på

hypotyreoidism. Då man använder Thyrogen, åstadkommer man den TSH-stimulering som är

nödvändig för radiojodupptaget och frisättningen av tyreoglobulin medan patienterna hålls

eutyreoida med THST. På så sätt undviker man den morbiditet som hör ihop med

hypotyreoidism.

Klinisk effekt och säkerhet

Diagnostiskt bruk

Ändamålsenligheten och säkerheten med att använda Thyrogen vid radiojodskintigrafi

tillsammans med test av tyreoglobulin i serum, i syfte att diagnostisera rester av tyreoideavävnad

och cancer, har visats i två studier. I den ena studien undersöktes två doseringsregimer: 0,9 mg

intramuskulärt i två doser med 24 timmars intervall (0,9 mg x 2) och 0,9 mg intramuskulärt i tre

doser med 72 timmars intervall (0,9 mg x 3). Båda doseringsregimerna var effektiva och skilde

sig inte statistiskt från utsättning av tyreoideahormon avseende stimulering av upptaget av

radiojod för skintigrafi. Båda doseringsregimerna förbättrade känslighet, precision och negativa

prediktiva värden för Thyrogen-stimulerat tyreoglobulin, ensamt eller i kombination med

radiojodskintigrafi, i jämförelse med testning utförd medan patienterna fortfarande behandlades

med tyreoideahormoner.

I kliniska prövningar, inriktade på att påvisa rester av tyreoideavävnad eller cancer hos

tyreoidektomerade patienter där man använde ett tyreoglobulinassay med en undre

detektionsgräns på 0,5 ng/ml, motsvarade Thyrogen-stimulerade tyreoglobulinnivåer på 3 ng/ml,

2 ng/ml och 1 ng/ml tyreoglobulinnivåerna på 10 ng/ml, 5 ng/ml respektive 2 ng/ml, som erhållits

efter utsättning av tyreoideahormoner.

I dessa prövningar konstaterades att användningen av tyreoglobulinprov efter Thyrogen hade

högre sensitivitet än tyreoglobulinprov under TSHT. I en fas III-prövning med 164 patienter

kunde man påvisa vävnad av tyriodeaursprung på en nivå mellan 73 och 87% efter ett Thyrogen

tyreoglobulinprov. Motsvarande nivå vid användning av tyreoglobulin under THST var 42-62%

för samma brytvärden och jämförbara referensvärden.

Metastassjukdom bekräftades med en skintigrafiundersökning efter behandlingen eller med

lymfkörtelbiopsi hos 35 patienter. Thyrogen-stimulerade tyreoglobulinnivåer översteg 2 ng/ml

hos samtliga 35 patienter, medan tyreoglobulin på THST översteg 2 ng/ml hos 79% av dessa

patienter.

Preterapeutisk stimulering

I en jämförande studie där 60 utvärderingsbara patienter ingick, var andelen lyckade ablationer av

tyreoidearester med 100 mCi/3,7 GBq (± 10%) radiojod hos patienter med tyreoideacancer som

genomgått tyreoidektomi jämförbara hos patienter som behandlats efter utsättning av

tyroideahormon kontra patienter som behandlats efter administrering av Thyrogen. De patienter

som ingick i studien var vuxna (>18 år), med nyligen diagnostiserat differentierat papillärt eller

follikulärt tyreoideakarcinom, inklusive en papillär-follikulärvariant, i huvudsak (54 av 60)

betecknad som T1-T2, N0-N1, M0 (enligt TNM –klassifikationen). Framgången för avlägsnandet

av restvävnad bedömdes med radiojodskintigrafi och med serumtyreoglobulinanalys 8 ±

1månader efter behandling. Samtliga 28 patienter (100%) som behandlats efter utsättning av

THST och samtliga 32 patienter (100%) som behandlats efter Thyrogen-administrering hade

antingen inget synligt upptag av radiojod i den tyreoida bädden eller, om synligt, var upptaget i

den tyreoida bädden <0,1% av den administrerade dosen av radiojod. Framgången för

avlägsnandet av tyreoid restvävnad bedömdes även med kriteriet Thyrogen-stimulerad serum-Tg-

nivå <2 ng/ml 8 månader efter ablation, men endast hos patienter som var negativa beträffande

interfererande anti-Tg-antikroppar. Med användning av detta Tg-kriterium hade tyreoid

restvävnad avlägsnats framgångsrikt på 18/21 patienter (86%) i THST-utsättningsgruppen

respektive på 23/24 patienter (96%) i Thyrogen-behandlingsgruppen.

Livskvaliteten minskade signifikant efter utsättning av tyreoideahormoner, men bibehölls vid

båda indikationerna då Thyrogen användes, oavsett vilken av doseringsregimerna som valdes.

En uppföljningsstudie, med tillgängliga data på 51 patienter, utfördes på patienter som tidigare

slutfört den inledande studien. Huvudsyftet med uppföljningsstudien var att bekräfta status för

ablation av tyreoidearester med Thyrogen-stimulerad statisk halsskintigrafi med radiojod efter en

medianuppföljning på 3,7 år (intervall 3,4 till 4,4 år) efter radiojodablation. Även Thyrogen-

stimulerad tyreoglobulintestning utfördes.

Patienternas ablationer betraktades fortfarande som framgångsrika om det inte fanns något synligt

upptag i den tyreoida bädden på skintigrafin, eller att upptaget understeg 0,1% om det var synligt.

Alla patienter vilkas restvävnad betraktades som avlägsnad i den inledande studien fick denna

bedömning bekräftad i uppföljningsstudien. Dessutom hade ingen patient något definitivt återfall

under de 3,7 årens uppföljning. Totalt sett hade 48/51 patienter (94%) ingen evidens för

canceråterfall, 1 patient hade möjligt canceråterfall (även om det var oklart om denna patient hade

ett äkta återfall eller kvarvarande tumör från den regionala sjukdomen som noterades vid den

ursprungliga studiens början), och 2 patienter kunde inte bedömas.

Sammanfattningsvis, i huvudstudien och dess uppföljningsstudie, var Thyrogen inte underlägset

utsättning av tyreoideahormon avseende höjning av TSH-nivåerna för preterapeutisk stimulering i

kombination med radiojod för postkirurgisk ablation av rester av tyreoid vävnad.

Två större prospektiva randomiserade studier, HiLo-studien (Mallick) och ESTIMABL1-studien

(Schlumberger) jämförde metoder för ablation av tyreoidearester hos patienter med differentierad

tyreoideacancer som hade genomgått tyreoidektomi. I båda studierna randomiserades patienterna

till 1 av 4 behandlingsgrupper: Thyrogen + 30 mCi

-I, Thyrogen + 100 mCi

-I, utsättning av

tyreoideahormoner + 30 mCi

-I eller utsättning av tyreoideahormoner + 100 mCi

Patienterna utvärderades cirka 8 månader senare. I HiLo-studien randomiserades 438 patienter

(tumörstadium T1-T3, Nx, N0 och N1, M0) vid 29 center. Enligt utvärderingen som gjordes med

radiojodskintigrafi och stimulerade Tg-nivåer (n = 421) var behandlingen med ablation

framgångsrik hos cirka 86% i alla fyra behandlingsgrupperna. Samtliga 95%-iga

konfidensintervall avseende skillnaderna höll sig inom ± 10 procentenheter, vilket särskilt tyder

på att låg till hög radiojodaktivitet inte visar ”non-inferiority”. . Analyser av T3-patienter och

N1-patienter visade att behandlingen med ablation var lika framgångsrik hos dessa subgrupper

som hos patienter med lägre risk. I ESTIMABL1-studien randomiserades 752 lågriskpatienter

med tyreoideacancer (tumörstadium pT1 < 1 cm och N1 eller Nx, pT1 >1–2 cm och alla N-

stadier, eller pT2 N0, alla M0-patienter) vid 24 center. Baserat på 684 patienter som kunde

utvärderas med ultraljud av halsen och stimulerade Tg-nivåer uppnådde 92% framgångsrikt

ablation, utan någon statistiskt signifikant skillnad mellan de fyra grupperna.

I ESTIMABL1-studien följdes 726 (97%) av de ursprungliga 752 patienterna för återkommande

sjukdom. Median uppföljningen var 5,4 år (0,5 till 9,2 år).

Tabellerna nedan ger långsiktiga uppföljningsuppgifter för ESTIMABL1 och HiLo-studierna.

Tabell 1. ESTIMABL1-studiens återfallsfrekvens hos patienter som fick låg eller

hög dos RAI och de som förbereddes med Thyrogen eller THW

Thyrogen (N=374)

THW (N=378)

Totalt antal patienter med återfall (5,4 år)

7 (1,9%)

4 (1,1%)

Låg aktivitet RAI (1,1 GBq)

5 (1,3%)

1 (0,3%)

Hög aktivitet RAI (3,7 GBq)

2 (0,5%)

3 (0,8%)

I HiLo-studien följdes 434 (99%) av de ursprungliga 438 patienterna för

sjukdomsåterfall. Median uppföljningen var 6,5 år (4,5 till 7,6 år).

Tabell 2. HiLo-studiens återfallsfrekvens hos patienter som fick låg eller hög dos

aktivitet RAI

Låg aktivitet

RAI (1,1 GBq)

Hög aktivitet RAI (3,7 GBq)

Totalt antal patienter med återfall

Återfallsfrekvens (3 år)

1,5%

2,1%

Återfallsfrekvens (5 år)

2,1%

2,7%

Återfallsfrekvens (7 år)

5,9%

7,3%

HR: 1,10 [95% CI 0,47 – 2,59]; p=0,83

Tabell 3. HiLo-studiens återfallsfrekvens hos patienter som förbereddes för ablation

med Thyrogen eller utsättning av tyreoideahormon

Thyrogen

Utsättning av tyreoideahormon

(THW)

Totalt antal patienter med återfall

Återfallsfrekvens (3 år)

1,5%

2,1%

Återfallsfrekvens (5 år)

2,1%

2,7%

Återfallsfrekvens (7 år)

8,3%

5,0%

HR: 1,62 [95% CI 0,67 – 3,91], p=0,28

De långsiktiga uppföljningsdata i ESTIMABL1 och HiLo bekräftade liknande resultat för

patienter i alla fyra behandlingsgrupperna.

Sammanfattningsvis stöder dessa studier effekten avlåg radiojodaktivitet plus Thyrogen(med

reducerad strålningsexponering). Thyrogen visade ”non-inferiority” till tyreoidhormonutsättning

avseende preterapeutisk stimulering i kombination med radiojod för postkirurgisk ablation av

rester av tyreoideavävnad.

Läs hela dokumentet

EMA/727331/2012

EMEA/H/C/000220

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Thyrogen

tyreotropin alfa

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Thyrogen.

Det förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit

fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer

om hur läkemedlet ska användas.

Vad är Thyrogen?

Thyrogen är ett pulver som bereds till injektionsvätska, lösning. Det innehåller den aktiva substansen

tyreotropin alfa.

Vad används Thyrogen för?

Thyrogen ges till patienter som har genomgått tyreoidektomi (fått sköldkörteln bortopererad) på grund

av cancer, för att upptäcka eventuella rester av sköldkörtelvävnad som kan finnas kvar efter

operationen.

Thyrogen kan även ges i kombination med radioaktiv jod för ablation (avlägsnande) av eventuell

kvarvarande sköldkörtelvävnad till patienter vars sköldkörtel har avlägsnats helt eller nästan helt och

vars cancer inte har spridit sig till andra delar av kroppen.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Thyrogen?

Behandling med Thyrogen ska övervakas av läkare med stor erfarenhet av sköldkörtelcancer.

Thyrogen ges som två intramuskulära injektioner i skinkan med 24 timmars mellanrum. 72 timmar

efter den sista injektionen tas ett blodprov för att spåra ett sköldkörtelprotein som kallas tyreoglobulin,

vilket visar närvaro av sköldkörtelvävnad. Ett annat sätt att kontrollera kvarvarande vävnad är att ge

patienten en dos radioaktiv jod som syns i sköldkörtelvävnaden vid skintigrafi. Joden ges 24 timmar

efter den sista Thyrogen-injektionen och skintigrafin utförs 48 till 72 timmar senare.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telehone

+44 (0)20 7 18 8400

Fsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

När Thyrogen ges för att avlägsna kvarvarande sköldkörtelvävnad ges också radioaktiv jod 24 timmar

efter den sista Thyrogen-injektionen. I dessa fall utförs en skintigrafiundersökning några dagar senare

för att kontrollera om någon sköldkörtelvävnad finns kvar.

Hur verkar Thyrogen?

För att sköldkörtelvävnad ska upptäckas måste den vara aktiv, och detta kräver att det finns ett

hormon som kallas tyreoideastimulerande hormon (TSH). Men patienter vars sköldkörtel har tagits bort

får medicinering (substitutionsbehandling med sköldkörtelhormon) som gör att deras produktion av

TSH upphör.

Den aktiva substansen i Thyrogen, tyreotropin alfa, är en kopia av TSH och används för att stimulera

eventuell kvarvarande sköldkörtelvävnad i kroppen, även cancervävnad. Närvaro av sköldkörtelvävnad

kan kontrolleras med ett blodprov (som visar att sköldkörtelproteinet tyreoglobulin produceras av

eventuell kvarvarande sköldkörtelvävnad) eller, om patienten har fått radioaktiv jod, genom skintigrafi

(som visar att den kvarvarande sköldkörtelvävnaden aktivt tar upp joden).

Thyrogen kan ges för att avlägsna kvarvarande sköldkörtelvävnad när patienten får högre doser av

radioaktiv jod. Detta sker genom att Thyrogen stimulerar cellerna i vävnaden att ta upp den

radioaktiva joden, som sedan gör att de avlägsnas.

Tyreotropin alfa framställs genom en metod kallad rekombinant DNA-teknik, vilket innebär att det

framställs av en cell som har fått en gen (DNA) som gör att cellen kan producera hormonet.

Hur har Thyrogens effekt undersökts?

Thyrogen användes i två studier för att upptäcka eventuell kvarvarande sköldkörtelvävnad hos

381 patienter som hade genomgått tyreoidektomi (fått sköldkörteln bortopererad). I dessa studier

jämfördes Thyrogens förmåga att stimulera kvarvarande sköldkörtelvävnad med patienternas eget TSH.

Man mätte sköldkörtelstimuleringen (produktion av tyreoglobulin och upptag av radioaktiv jod) två

gånger: en gång efter behandling med Thyrogen och en gång efter att patienterna hade slutat ta

substitutionsbehandlingen som hämmar deras naturliga TSH-produktion.

Resultaten från de två mätningarna jämfördes för att se om de stämde överens. Företaget lade också

fram resultat av studier från den publicerade litteraturen där man undersökt Thyrogens effekt när det

användes tillsammans med tyreoglobulintest men utan radiojodskintigrafi. Testet av tyreoglobulin är

ett alternativ till radiojodskintigrafin för att upptäcka kvarvarande sköldkörtelvävnad och innebär att

man mäter halten i blodet av tyreoglobulin producerat i sköldkörtelvävnaden.

Thyrogen användes för att avlägsna eventuell kvarvarande sköldkörtelvävnad i en studie med

63 patienter med sköldkörtelcancer som fick högre doser av radioaktiv jod. I denna studie jämfördes

Thyrogen också med patienternas eget TSH. Det viktigaste måttet på effekt byggde på en kontroll åtta

månader efter behandling för att se om patienten hade någon sköldkörtelvävnad kvar. 51 patienter

följdes därefter upp under i genomsnitt ytterligare 3,5 år. Företaget lade också fram resultat från

13 studier från den publicerade litteraturen, inklusive en huvudstudie där man jämförde Thyrogens

effekt med effekten av att upphöra med substitutionsbehandlingen hos 394 patienter som följdes upp i

ungefär 2,5 år. Två andra publicerade studier med 1 190 patienter utfördes med Thyrogen med hjälp av

lägre doser av radioaktiv jod.

Vilken nytta har Thyrogen visat vid studierna?

Användning av Thyrogen för att upptäcka kvarvarande sköldkörtelvävnad efter operation var jämförbar

med användning av patienternas eget TSH efter att deras substitutionsbehandling avbrutits. Thyrogen

Thyrogen

EMA/727331/2012

Sida 2/3

medför emellertid att patienter kan fortsätta med sin substitutionsbehandling innan testet genomförs,

vilket ger bättre livskvalitet, eftersom den tillfälliga indragningen av substitutionsbehandlingen har

övergående biverkningar som inte alltid tolereras så lätt. Publicerade studier visade att Thyrogen även

hade effekt hos lågriskpatienter då restvävnad hade upptäckts enbart genom mätning av

tyreoglobulinhalten, och att det inte alltid krävdes radiojodskintigrafi.

För avlägsnande av kvarvarande sköldkörtelvävnad efter operation av sköldkörtelcancer var båda

behandlingarna 100 procent framgångsrika efter åtta månader. Resultatet bekräftades i en uppföljande

studie: behandlingen var framgångsrik hos samtliga 43 patienter vars resultat kunde bedömas efter

ytterligare 3,5 år. Däribland ingick 25 patienter som använde Thyrogen och 18 patienter vars

substitutionsbehandling stoppades. De större publicerade studierna bekräftade att effekten hos

Thyrogen var jämförbar med att upphöra med substitutionsbehandling hos patienter vars cancer inte

hade spridits till andra delar av kroppen. Thyrogen använt med lägre doser av radioaktiv jod visade sig

också vara effektivt.

Vilka är riskerna med Thyrogen?

Den vanligaste biverkningen som orsakas av Thyrogen (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är

illamående. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Thyrogen finns i

bipacksedeln.

Thyrogen ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) för bovint (ko-) eller humant

TSH eller något annat innehållsämne. Thyrogen får inte användas under graviditet.

Varför har Thyrogen godkänts?

CHMP fann att nyttan med Thyrogen är större än riskerna och rekommenderade att Thyrogen skulle

godkännas för försäljning.

Mer information om Thyrogen

Den 9 mars 2000 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Thyrogen

som gäller i hela Europeiska unionen.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet på EMA:s webbplats:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Mer information

om behandling med Thyrogen finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 11-2012.

Thyrogen

EMA/727331/2012

Sida 3/3

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen