Thymanax

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

03-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

03-07-2020

Aktiva substanser:
Agomelatin
Tillgänglig från:
Servier (Ireland) Industries Ltd
ATC-kod:
N06AX22
INN (International namn):
Agomelatine
Terapeutisk grupp:
Psychoanaleptics,
Terapiområde:
Depressiv sjukdom, Major
Terapeutiska indikationer:
Behandling av större depressiva episoder hos vuxna.
Produktsammanfattning:
Revision: 22
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000916
Tillstånd datum:
2009-02-19
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000916

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

03-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

03-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

03-12-2016

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

03-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

03-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

03-12-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

03-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

03-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

03-12-2016

Bipacksedel Bipacksedel - danska

03-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

03-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

03-12-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

03-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

03-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

03-12-2016

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

03-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

03-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

03-12-2016

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

03-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

03-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

03-12-2016

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

03-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

03-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

03-12-2016

Bipacksedel Bipacksedel - franska

03-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

03-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

03-12-2016

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

03-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

03-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

03-12-2016

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

03-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

03-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

03-12-2016

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

03-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

03-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

03-12-2016

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

03-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

03-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

03-12-2016

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

03-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

03-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

03-12-2016

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

03-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

03-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

03-12-2016

Bipacksedel Bipacksedel - polska

03-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

03-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

03-12-2016

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

03-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

03-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

03-12-2016

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

03-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

03-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

03-12-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

03-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

03-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

03-12-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

03-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

03-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

03-12-2016

Bipacksedel Bipacksedel - finska

03-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

03-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

03-12-2016

Bipacksedel Bipacksedel - norska

03-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

03-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

03-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

03-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

03-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

03-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

03-12-2016

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Thymanax 25

mg filmdragerade tabletter

agomelatin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Thymanax är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Thymanax

Hur du tar Thymanax

Eventuella biverkningar

Hur Thymanax ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Thymanax är och vad det används för

Thymanax innehåller den aktiva substansen agomelatin. Den tillhör en grupp av läkemedel som kallas

antidepressiva läkemedel. Du har fått Thymanax för att behandla din depression.

Thymanax används till vuxna.

Depression är en kvarstående störning av humöret som påverkar det dagliga livet. Symptomen på

depression varierar från en person till en annan, men ofta omfattas djup nedstämdhet, känsla av

värdelöshet, tappat intresse för favoritaktiviteter, sömnstörningar, känsla av långsamhet, ångestkänsla,

viktförändring.

De förväntade fördelarna med Thymanax är att minska och så småningom ta bort symtom som hänger

ihop med din depression.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Thymanax

Ta inte Thymanax

om du är allergisk mot agomelatin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om din lever inte fungerar ordentligt (nedsatt leverfunktion).

om du tar fluvoxamin (ett annat läkemedel för behandling av depression) eller ciprofloxacin (ett

antibiotikum).

Varningar och försiktighet

Det kan finnas orsaker till att Thymanax inte är lämplig för dig:

Om du tar läkemedel som man vet påverkar levern. Fråga din läkare om råd vilka läkemedel det

kan gälla.

Om du har fetma eller är överviktig, fråga din läkare om råd.

Om du har diabetes, fråga din läkare om råd.

Om du har förhöjda nivåer av leverenzymer före behandling kommer din läkare att avgöra om

Thymanax är en lämplig behandling för dig.

Om du har bipolär sjukdom, har haft eller om du utvecklar maniska symtom (en period med

onormal hög retbarhet och känslosamhet) tala med din läkare innan du tar det här läkemedlet

eller innan du fortsätter med det här läkemedlet (se även ”

Eventuella biverkningar”

i avsnitt 4).

Om du lider av demens kommer din läkare att göra en individuell bedömning om det är lämpligt

för dig att ta Thymanax.

Under behandling med Thymanax:

För att undvika eventuella allvarliga leverproblem:

Din läkare skall ha kontrollerat att din lever fungerar ordentligt

före behandlingen påbörjas

Vissa patienter kan få förhöjda nivåer av leverenzymer i deras blod vid behandling med

Thymanax. Uppföljningsprover skall därför tas vid följande tidpunkter:

före start

eller dosökning

efter ca

3 veckor

efter ca

6 veckor

efter ca

12 veckor

efter ca

24 veckor

Blodprover

Baserat på utvärderingen av dessa tester kommer läkaren att bedöma om du ska börja använda

eller fortsätta använda Thymanax (se också

Hur du tar Thymanax

i avsnitt 3).

Var uppmärksam på tecken och symtom på att levern inte fungerar ordentligt

Om du observerar

några av dessa tecken och symtom på leverproblem:

ovanligt mörk urin,

ljus avföring, gul hud/gula ögon, smärta i övre, högra delen av buken, onormal trötthet

(speciellt i samband med andra symtom som anges ovan), rådfråga omedelbart läkare

som kan uppmana dig att sluta ta detta läkemedel.

Effekten av Thymanax har inte dokumenterats hos patienter i åldern 75 år och äldre. Thymanax skall

därför inte användas till dessa patienter.

Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

Du som är deprimerad kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom

kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel

av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

Dessa tankar kan vara vanliga:

om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom

som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar

på att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller

begå självmord.

Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad. Be dem gärna läsa

igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må

sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

Barn och ungdomar

Thymanax ska inte användas till barn och ungdomar (under 18 år).

Andra läkemedel och Thymanax

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Du ska inte ta Thymanax samtidigt med vissa läkemedel (se även ”

Ta inte Thymanax”

i avsnitt 2):

fluvoxamin (ett annat läkemedel som används för behandling av depression), ciprofloxacin (ett

antibiotikum) kan ändra den förväntade dosen av agomelatin i ditt blod.

Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel: propranolol (en betablockerare som

används för behandling av högt blodtryck), enoxacin (antibiotikum).

Tala om för läkare om du röker mer än 15 cigaretter per dag.

Thymanax med alkohol

Intag av alkohol under behandling med Thymanax rekommenderas inte.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Amning bör avbrytas om du tar Thymanax.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan uppleva yrsel eller sömnighet, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda

maskiner. Förvissa dig om att dina reaktioner är normala innan du kör eller använder maskiner.

Thymanax innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Thymanax innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar Thymanax

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos av Thymanax är en tablett (25 mg) före sänggåendet. I vissa fall kan din läkare

förskriva en högre dos (50 mg), d.v.s. två tabletter som tas tillsammans före sänggåendet.

Administreringssätt

Thymanax är för oral användning. Tabletten ska sväljas med vatten. Thymanax kan tas med eller utan

mat.

Behandlingstid

Hos de flesta deprimerade personer börjar Thymanax verka på depressionssymptom inom två veckor

från behandlingens början.

Din depression bör behandlas under en tillräckligt lång period på minst 6 månader för att säkerställa

att du är fri från symptom.

Din läkare kan fortsätta att ge dig Thymanax även om du känner dig bättre för att förhindra att din

depression kommer tillbaka.

Om du har problem med njurarna kommer din läkare att göra en individuell bedömning om det är

säkert för dig att ta Thymanax.

Övervakning av leverfunktionen (se även avsnitt 2):

Din läkare kommer att ta laboratorieprover för att kontrollera att din lever fungerar ordentligt innan

behandlingen påbörjas och sedan periodvis under behandlingen, vanligtvis efter 3 veckor, 6 veckor,

12 veckor och 24 veckor.

Om din läkare ökar dosen till 50 mg, ska laboratorietester göras i början av denna behandling och

sedan periodvis under behandlingen, vanligtvis efter 3 veckor, 6 veckor, 12 veckor och 24 veckor.

Prover kommer sedan att tas om läkaren bedömer det nödvändigt.

Du ska inte ta Thymanax om inte din lever fungerar ordentligt.

Hur sker byte från ett antidepressivt läkemedel (SSRI/SNRI) till Thymanax?

Om din läkare vill att du ska byta från ditt tidigare antidepressiva läkemedel av SSRI/SNRI-typ till

Thymanax kommer han/hon att tala om för dig hur du ska sätta ut det tidigare läkemedlet när

behandling med Thymanax påbörjas.

Du kan under några veckor uppleva utsättningssymtom som är förknippade med utsättning av ditt

tidigare läkemedel, även om dosen av ditt tidigare antidepressiva läkemedel minskas gradvis.

Utsättningssymtomen innefattar: yrsel, domning, sömnstörningar, oro eller ångest, huvudvärk,

illamående, kräkningar och skakningar. Symtomen är vanligen milda eller måttliga och försvinner av

sig själv inom några dagar.

Om behandling med Thymanax påbörjas medan dosen av det tidigare läkemedlet trappas ned ska

eventuella utsättningssymtom inte förväxlas med avsaknad av den tidiga effekten för Thymanax.

Diskutera alltid med din läkare om hur du ska sätta ut ditt tidigare antidepressiva läkemedel på bästa

sätt när du påbörjar behandling med Thymanax.

Om du har tagit för stor mängd av Thymanax

Om du har tagit en större mängd Thymanax än du ska, eller om t.ex. ett barn har tagit läkemedlet av

misstag skall du omedelbart kontakta läkare.

Erfarenhet av överdosering med Thymanax är begränsad men rapporterade symtom inkluderar smärta i

övre delen av magen, sömnighet, trötthet, hyperaktivitet, oro, spänning, yrsel, nedsatt syresättning av

blodet och diffust obehag.

Om du har glömt att ta Thymanax

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt med nästa dos vid vanlig tid.

Kalendern tryckt på blisterkartan med tabletterna hjälper dig att komma ihåg när du senast tog en

Thymanaxtablett.

Om du slutar att ta Thymanax

Du ska inte sluta att ta din medicin utan att rådfråga läkare även om du känner dig bättre.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

De flesta biverkningar är milda eller måttliga. De uppträder vanligen under de två första

behandlingsveckorna och är oftast övergående.

Dessa biverkningar omfattar:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer): huvudvärk.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer): yrsel, sömnighet,

sömnlöshet, illamående, diarré, förstoppning, smärta i buken, ryggvärk, trötthet, ångest, onormala

drömmar, ökade nivåer av leverenzymer i ditt blod, kräkningar, viktökning.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer): migrän, stickande

känsla i fingrar och tår, dimsyn, restless legs-syndrom (en störning som kännetecknas av ett

okontrollerbart behov att röra på benen), öronringning, överdriven svettning, eksem, klåda,

urtikaria (nässelutslag), hyperaktivitet, retbarhet, rastlöshet, aggressivt beteende, mardrömmar,

mani/hypomani (se även ”

Varningar och försiktighet”

i avsnitt 2), självmordstankar eller

självmordsbeteende, förvirring, viktminskning, muskelsmärta.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer): allvarliga hudutslag

(kliande hudrodnad), ansiktsödem (svullnad) och angioödem (svullnad av ansikte, läppar, tunga

och/eller hals vilket kan orsaka svårigheter att andas eller svälja), leverinflammation, gulfärgning

av huden eller ögonvitorna (gulsot), leversvikt*, hallucinationer, oförmåga att vara stilla (på grund

av fysisk och psykisk oro), oförmåga att tömma urinblåsan helt.

*Ett fåtal fall som resulterat i levertransplantation eller dödsfall har rapporterats.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Thymanax ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är agomelatin. En filmdragerad tablett innehåller 25 mg agomelatin.

Övriga innehållsämnen är:

laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon (K30), natriumstärkelseglykolat typ A,

stearinsyra, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hypromellos, glycerol,

makrogol (6000), gul järnoxid (E172) och titandioxid (E171).

tryckfärg: shellack, propylenglykol och indigokarmin (E132).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Thymanax 25 mg filmdragerade tabletter (tablett) är avlånga, orange-gula med blå företagslogo

tryckt på den ena sidan.

Thymanax 25 mg filmdragerade tabletter är tillgängliga i kalenderförpackningar (blister) med 14, 28,

56, 84 eller 98 tabletter. Förpackningar med 100 filmdragerade tabletter för sjukhusbruk finns också

tillgängliga.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Servier (Ireland) Industries Ltd

Gorey road, Arklow – Co. Wicklow

Irland

Tillverkare

Les Laboratoires Servier Industrie

905, route de Saran

45520 Gidy

Frankrike

Servier (Ireland) Industries Ltd

Gorey road

Arklow – Co. Wicklow

Irland

Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.

ul. Annopol 6B

03-236 Warszawa

Polen

Laboratorios Servier, S.L.

Avda. de los Madroños, 33

28043 Madrid

Spanien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

S.A. Servier Benelux N.V.

Tel: +32 (0)2 529 43 11

Lietuva

UAB “SERVIER PHARMA”

Tel: +370 (5) 2 63 86 28

България

Сервие Медикал ЕООД

Тел.: +359 2 921 57 00

Luxembourg/Luxemburg

S.A. Servier Benelux N.V.

Tel: +32 (0)2 529 43 11

Česká republika

Servier s.r.o.

Tel: +420 222 118 111

Magyarország

Servier Hungaria Kft.

Tel: +36 1 238 7799

Danmark

Servier Danmark A/S

Tlf: +45 36 44 22 60

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Servier Deutschland GmbH

Tel: +49 (0)89 57095 01

Nederland

Servier Nederland Farma B.V.

Tel: +31 (0)71 5246700

Eesti

Servier Laboratories OÜ

Tel:+ 372 664 5040

Norge

Servier Danmark A/S

Tlf: +45 36 44 22 60

Eλλάδα

ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 939 1000

Österreich

Servier Austria GmbH

Tel: +43 (1) 524 39 99

España

DANVAL S.A.

Tel: +34 91 748 96 30

Polska

Servier Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 (0) 22 594 90 00

France

Les Laboratoires Servier

Tel: +33 (0)1 55 72 60 00

Portugal

Servier Portugal, Lda

Tel.: +351 21 312 20 00

Hrvatska

Servier Pharma, d. o. o.

Tel.: +385 (0)1 3016 222

România

Servier Pharma SRL

Tel: +4 021 528 52 80

Ireland

Servier Laboratories (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0)1 663 8110

Slovenija

Servier Pharma d. o. o.

Tel.: +386 (0)1 563 48 11

Ísland

Servier Laboratories

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Servier Slovensko spol. s r.o.

Tel.:+421 (0) 2 5920 41 11

Italia

Istituto Farmaco Biologico Stroder S.r.l.

Tel: +39 06 669081

Suomi/Finland

Servier Finland Oy

P. /Tel: +358 (0)9 279 80 80

Κύπρος

C.A. Papaellinas Ltd.

Τηλ: +357 22741741

Sverige

Servier Sverige AB

Tel : +46 (0)8 522 508 00

Latvija

SIA Servier Latvia

Tel: +371 67502039

United Kingdom

Servier Laboratories Ltd

Tel: +44 (0)1753 666409

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Thymanax 25 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En filmdragerad tablett innehåller 25 mg agomelatin.

Hjälpämne med känd effekt

En filmdragerad tablett innehåller 61,8 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

Orange-gul avlång, 9,5 mm lång, 5,1 mm bred filmdragerad tablett med en blå företagslogo tryckt på

ena sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Thymanax är avsett för behandling av egentliga depressionsepisoder hos vuxna.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Rekommenderad dos är en 25 mg-tablett dagligen peroralt före sänggåendet.

Om ingen förbättring av symptomen skett efter två veckors behandling kan dosen ökas till 50 mg en

gång dagligen, d.v.s. två 25 mg-tabletter tagna samtidigt före sänggåendet.

Beslut om dosökning skall avvägas mot en högre risk för förhöjning av transaminaser. Dosökning till

50 mg skall göras utifrån en nytta/risk-bedömning hos den enskilda patienten och med noggrann

monitorering av leverfunktionen.

Leverfunktionstester skall utföras hos alla patienter före behandlingen påbörjas. Behandling skall inte

påbörjas om transaminasnivåerna överstiger 3 gånger övre gränsen för normalvärdet (se avsnitt 4.3

och 4.4).

Under behandlingen skall transaminasnivåerna övervakas periodvis efter cirka tre veckor, sex veckor

(slutet på akutfasen), tolv veckor och tjugofyra veckor (slutet på underhållsfasen) och därefter när det

är kliniskt indicerat (se även avsnitt 4.4). Behandlingen skall avbrytas om transaminasnivåerna

överstiger 3 gånger övre gränsen för normalvärdet (se avsnitt 4.3 och 4.4).

När dosen ökas skall leverfunktionstester på nytt utföras med samma frekvens som när behandlingen

påbörjades.

Behandlingslängd

Patienter med depression skall behandlas under en tillräckligt lång period, åtminstone 6 månader, för

att säkerställa att de är fria från symptom.

Byte från antidepressiva läkemedel av SSRI/SNRI-typ till agomelatin

Patienterna kan uppleva utsättningssymtom efter utsättning av antidepressiva läkemedel av

SSRI/SNRI-typ.

För instruktioner om hur behandlingen ska sättas ut för att undvika detta hänvisas till produktresumén

för det aktuella SSRI/SNRI-läkemedlet. Agomelatin kan sättas in omedelbart medan dosen för

SSRI/SNRI -läkemedlet trappas ned (se avsnitt 5.1).

Utsättning av behandling

Ingen nedtrappning av dosen är nödvändig vid utsättning av behandling.

Särskilda populationer

Äldre

Säkerhet och effekt för agomelatin (25–50 mg /dag) har fastställts hos äldre depressionspatienter

(< 75 år). Ingen effekt har dokumenterats hos patienter ≥ 75 år. Agomelatin skall därför inte användas

till patienter i denna åldersgrupp (se avsnitt 4.4 och 5.1). Ingen åldersrelaterad dosjustering krävs (se

avsnitt 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Ingen relevant modifiering av agomelatins farmakokinetiska parametrar har observerats hos patienter

med kraftig njurfunktionsnedsättning. Endast begränsade data finns dock tillgängliga från användning

av agomelatin hos patienter med egentliga depressionsepisoder och kraftigt eller måttligt nedsatt

njurfunktion. Därför skall försiktighet iakttas vid förskrivning av agomelatin till dessa patienter.

Nedsatt leverfunktion

Agomelatin är kontraindicerat till patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för agomelatin för barn i åldern 2 år och äldre för behandling av egentliga

depressionsepisoder har ännu inte fastställts. Inga data finns tillgängliga (se avsnitt 4.4).

Det finns ingen relevant användning av agomelatin för barn från födseln till 2 år för behandling av

egentliga depressionsepisoder.

Administreringssätt

För oral användning.

Thymanax filmdragerade tabletter kan tas med eller utan mat.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Nedsatt leverfunktion (d.v.s. cirros eller aktiv leversjukdom) eller förhöjning av transaminasnivåerna

till mer än 3 gånger övre gränsen för normalvärdet (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Samtidig användning av en potent CYP1A2-hämmare (t.ex. fluvoxamin, ciprofloxacin) (se

avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Övervakning av leverfunktion

Fall av leverskador, inklusive leversvikt (hos patienter med leverrelaterade riskfaktorer rapporterades

ett fåtal exceptionella fall med fatal utgång eller levertransplantation), förhöjda leverenzymnivåer som

är mer än 10 gånger högre än övre gränsen för normalvärdet, hepatit och gulsot har rapporterats hos

patienter som behandlats med agomelatin efter marknadsintroduktion (se avsnitt 4.8). De flesta

inträffade under de första behandlingsmånaderna. Leverskadorna är övervägande hepatocellulära och

de förhöjda serumtransaminaserna återgår vanligtvis till normala nivåer vid utsättning av agomelatin.

Försiktighet skall iakttas före behandlingen påbörjas och noggrann övervakning skall ske under

hela behandlingsperioden hos alla patienter, särskilt vid förekomst av riskfaktorer för

leverskada eller vid samtidig behandling med läkemedel som är förknippade med risk för

leverskada.

Före behandlingen påbörjas

Behandling med Thymanax skall endast förskrivas efter noggrann bedömning av nytta och risk hos

patienter med riskfaktorer för leverskada, t.ex.:

obesitas/övervikt/icke-alkoholrelaterad fettlever, diabetes,

alkoholberoende och/eller konsumtion av väsentliga alkoholmängder

och hos patienter som samtidigt behandlas med läkemedel som är förknippade med risk för

leverskada.

Leverfunktionstester skall utföras hos alla patienter före behandlingen påbörjas och behandling skall

inte påbörjas hos patienter hos vilka utgångsvärdena för ALAT och/eller ASAT överstiger 3 gånger

övre gränsen för normalvärdet (se avsnitt 4.3).

Försiktighet skall iakttas när Thymanax ges till patienter med förhöjda transaminasnivåer före

behandling (> övre gränsen för normalvärdet och ≤ 3 gånger övre gränsen för normalvärdet).

Frekvens för leverfunktionstester

- före behandlingen påbörjas

- och därefter:

efter cirka 3 veckor

efter cirka 6 veckor (slutet på akutfasen)

efter cirka 12 och 24 veckor (slutet på underhållsfasen)

och därefter när det är kliniskt indicerat.

När

dosen

ökas

skall

leverfunktionstester

nytt

utföras

samma

frekvens

när

behandlingen påbörjades.

Hos alla patienter som utvecklar förhöjda nivåer av serumtransaminaser skall leverfunktionen testas

på nytt inom 48 timmar.

Under behandlingsperioden

Behandling med Thymanax skall avbrytas omedelbart om:

patienten utvecklar symtom eller tecken på potentiell leverskada (såsom mörk urin, ljus

avföring, gul hud/gula ögon, smärta i den övre, högra delen av buken, kvarstående ny och

oförklarlig trötthet).

serumtransaminasnivåerna stiger till mer än 3 gånger övre gränsen för normalvärdet.

Efter utsättning av behandling med Thymanax skall leverfunktionen testas på nytt tills

serumtransaminasnivåerna normaliserats.

Användning till pediatrisk population

Thymanax rekommenderas inte för behandling av depressioner hos patienter under 18 år eftersom

säkerhet och effekt inte har fastställts i denna åldersgrupp. I kliniska studier bland barn och ungdomar

behandlade med andra antidepressiva medel observerades oftare suicidrelaterade beteenden

(suicidförsök och suicidtankar), och fientlighet (övervägande aggression, oppositionellt beteende och

vrede) jämfört med dem som behandlades med placebo (se avsnitt 4.2).

Äldre

Ingen effekt av agomelatin har dokumenteras hos patienter ≥ 75 år och agomelatin bör därför inte

användas till patienter i denna åldersgrupp (se även avsnitt 4.2 och 5.1).

Användning till äldre med demens

Thymanax skall inte användas för behandling av egentliga depressionsepisoder hos äldre patienter

med demens eftersom säkerhet och effekt av Thymanax inte har fastställts hos dessa patienter.

Bipolär sjukdom/mani/hypomani

Thymanax skall användas med försiktighet hos patienter som tidigare haft bipolär sjukdom, mani eller

hypomani och skall utsättas om en patient utvecklar maniska symptom (se avsnitt 4.8).

Suicid/suicidtankar

Depression är associerat med en ökad risk för suicidtankar, självskador och suicid. Denna risk

kvarstår tills signifikant förbättring inträtt. Eftersom förbättring kan utebli under de första

behandlingsveckorna, eller uppträder ännu senare, bör patienten följas noggrant till dess förbättring

sker. Det är en generell klinisk erfarenhet att suicidrisken kan öka under de tidiga förbättringsfaserna.

Det är känt att patienter som tidigare uppvisat suicidalitet eller patienter med påtagliga suicidtankar

innan behandlingen påbörjas har en ökad risk för suicidtankar eller suicidförsök och bör observeras

noga under behandlingen. En meta-analys baserad på placebo-kontrollerade kliniska studier av

antidepressiva läkemedel hos vuxna patienter med psykiatriska sjukdomar påvisade en ökad risk för

suicidalt beteende under behandling med antidepressiva läkemedel jämfört med placebo hos patienter

yngre än 25 år.

Patienter som behandlas med antidepressiva läkemedel, och speciellt sådana som har en hög risk för

suicidalt beteende, skall följas noga i de tidiga faserna av behandlingen och vid dosförändringar.

Patienter (och vårdgivare) bör uppmanas att vara observanta på tecken till klinisk försämring, suicidalt

beteende/suicidtankar eller andra beteendeförändringar och att omgående kontakta läkare om sådana

tecken uppkommer.

Kombination med CYP1A2-hämmare (se avsnitt 4.3 och 4.5)

Försiktighet skall iakttas vid förskrivning av Thymanax med måttliga CYP1A2-hämmare (t.ex.

propranolol, enoxacin) vilka kan resultera i en ökad exponering av agomelatin.

Laktosintolerans

Thymanax innehåller laktos. Patienter med sällsynta ärftliga tillstånd av galaktosintolerans, total

laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption bör inte använda detta läkemedel.

Natriuminnehåll

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Potentiella interaktioner som påverkar agomelatin

Agomelatin metaboliseras huvudsakligen via P4501A2 (CYP1A2) (90 %) och via

CYP2C9/19 (10 %). Läkemedel som interagerar med dessa isoenzymer kan öka eller minska

biotillgängligheten av agomelatin.

Fluvoxamin, en potent CYP1A2- och måttlig CYP2C9-hämmare, hämmar märkbart metabolismen av

agomelatin, vilket resulterar i en 60-faldig (område 12-412) ökning av agomelatinexponeringen.

Samtidig administrering av Thymanax och potenta CYP1A2-hämmare (t.ex. fluvoxamin och

ciprofloxacin) är därför kontraindicerat.

Kombination av agomelatin med östrogener (måttliga CYP1A2-hämmare) resulterar i en flerfaldig

ökad exponering av agomelatin. Trots avsaknad av specifik säkerhetssignal hos de 800 patienter som

behandlades i kombination med östrogener, skall försiktighet iakttas vid förskrivning av agomelatin

med andra måttliga CYP1A2-hämmare (t.ex. propranolol, enoxacin) tills dess att mer erfarenhet

erhållits (se avsnitt 4.4).

Rifampicin, en inducerare av alla de tre cytokromer som är involverade i metabolismen av agomelatin,

kan minska biotillgängligheten av agomelatin.

Rökning inducerar CYP1A2 och har visat sig minska biotillgängligheten av agomelatin, särskilt hos

storrökare (≥15 cigaretter/dag) (se avsnitt 5.2).

Potential för agomelatin att påverka andra läkemedel

Agomelatin inducerar inte CYP450 isoenzymer

in vivo

. Agomelatin hämmar varken CYP1A2

in vivo

eller de andra CYP450

in vitro

. Agomelatin förändrar därför inte exponeringen för läkemedel som

metaboliseras via CYP450.

Andra läkemedel

I kliniska fas I studier fanns inga tecken på farmakokinetisk eller farmakodynamisk interaktion med de

läkemedel som kunde förskrivas samtidigt med Thymanax hos målgruppen: benzodiazepiner, litium,

paroxetin, flukonazol och teofyllin.

Alkohol

Kombinationen av agomelatin och alkohol är inte lämplig.

Elektrokonvulsiv behandling (ECT)

Erfarenhet saknas från samtidig användning av agomelatin och ECT. Djurstudier har inte visat

prokonvulsiva egenskaper (se avsnitt 5.3). Kliniska konsekvenser av ECT som utförs samtidigt med

agomelatinbehandling anses därför osannolikt.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data (mindre än 300 graviditeter) från användning av agomelatin

i gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller

graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel (se avsnitt 5.3). Som

en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Thymanax under graviditet.

Amning

Det är okänt om agomelatin/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Tillgängliga

farmakodynamiska/toxikologiska djurdata har visat att agomelatin/metaboliter utsöndras i mjölk (se

avsnitt 5.3). En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste fattas om

man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med Thymanax efter att man tagit

hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Reproduktionsstudier på råtta och kanin visade ingen effekt av agomelatin på fertilitet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Agomelatin har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Eftersom yrsel och sömnighet är vanliga biverkningar skall patienterna varnas för effekter på

förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Biverkningarna var vanligtvis milda till måttliga och uppträdde inom de första två veckorna av

behandlingen. De vanligaste biverkningarna var huvudvärk, illamående och yrsel.

Dessa biverkningar var vanligen övergående och resulterade generellt inte i upphörande av

behandlingen.

Tabell över biverkningar

Tabellen nedan listar de biverkningar som upptäckts i placebokontrollerade och aktivt kontrollerade

kliniska studier.

Biverkningar är listade nedan enligt följande indelning: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100,

<1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta

(<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Frekvenserna har inte

korrigerats för placebo.

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Psykiska störningar

Vanliga

Ångest

Onormala drömmar*

Mindre vanliga

Suicidtankar och suicidalt beteende (se avsnitt

4.4)

Agitation och relaterade symptom* (såsom

irritabilitet och rastlöshet)

Aggression*

Mardrömmar*

Mani/hypomani*

Dessa symptom kan också bero på den

underliggande sjukdomen (se avsnitt 4.4).

Förvirringstillstånd*

Sällsynta

Hallucinationer*

Centrala och perifera

nervsystemet

Mycket vanliga

Huvudvärk

Vanliga

Yrsel

Sömnighet

Sömnlöshet

Mindre vanliga

Migrän

Parestesi

Restless legs-syndrom*

Sällsynta

Akatisi*

Ögon

Mindre vanliga

Dimsyn

Öron och balansorgan

Mindre vanliga

Tinnitus*

Magtarmkanalen

Vanliga

Illamående

Diarré

Förstoppning

Smärta i buken

Kräkningar*

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Lever och gallvägar

Vanliga

Ökade ALAT och/eller ASAT (i kliniska studier

observerades ökningar som var > 3 gånger högre

än den övre gränsen för normalvärdet i ALAT

och/eller ASAT hos 1,2 % av de patienter som

fick 25 mg agomelatin dagligen och 2,6 % av dem

som fick 50 mg dagligen, jämfört med 0,5 % av

dem som fick placebo)

Mindre vanliga

Ökat gammaglutamyltransferas* (GGT)

(> 3 gånger den övre gränsen för normalvärdet)

Sällsynta

Hepatit

Ökat alkaliskt fosfatas*

(> 3 gånger den övre gränsen för normalvärdet)

Leversvikt*(1)

Gulsot*

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

Ökad svettning

Eksem

Pruritus*

Urtikaria*

Sällsynta

Erytematösa hudutslag

Ansiktsödem och angioödem*

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Vanliga

Ryggvärk

Mindre vanliga

Myalgi*

Njurar och urinvägar

Sällsynta

Urinretention*

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Vanliga

Trötthet

Undersökningar

Vanliga

Viktökning*

Mindre vanliga

Viktminskning*

*Frekvensen är beräknat från spontanrapportering av reaktioner i kliniska prövningar

(1) Hos patienter med leverrelaterade riskfaktorer rapporterades ett fåtal exceptionella fall med fatal

utgång eller levertransplantation

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Symtom

Erfarenhet från överdosering av agomelatin är begränsad. Erfarenhet av agomelatin vid överdosering

har antytt att, epigastralgi, somnolens, trötthet, agitation, oro, spänning, yrsel, cyanos och diffust

obehag har rapporterats.

En person som förtärt 2450 mg agomelatin tillfrisknade spontant utan kardiovaskulära och biologiska

avvikelser.

Behandling

Det finns ingen känd specifik antidot för agomelatin. Hantering av överdosering bör bestå av

behandling av kliniska symtom och rutinövervakning. Medicinsk uppföljning med

specialistkompetens rekommenderas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Psykoanaleptika, övriga antidepressiva medel, ATC-kod: N06AX22

Verkningsmekanism

Agomelatin är en melatonerg agonist (MT

- och MT

-receptorer) och 5-HT

-antagonist.

Bindningsstudier visar att agomelatin inte har någon effekt på monoaminupptag och ingen affinitet för

-adrenerga, histaminerga, kolinerga, dopaminerga eller benzodiazepin-receptorer.

Agomelatin resynkroniserar dygnsrytmen i djurmodeller för rubbad dygnsrytm. Agomelatin ökar

noradrenalin- och dopaminfrisättning specifikt i frontala cortex och har ingen påverkan på

extracellulära nivåer av serotonin.

Farmakodynamisk effekt

Agomelatin har visat en antidepressivliknande effekt i djurmodeller för depression (inlärt

hjälplöshetstest, hopplöshetstest, kronisk mild stress) samt i modeller med desynkronisering av

dygnsrytmen och i modeller relaterande till stress och ångest.

Agomelatin har positiva egenskaper på fasskiftningar hos människa; det inducerar fasförbättring av

sömn, nedgång i kroppstemperatur och melatoninpåslag.

Klinisk effekt och säkerhet

Effekt och säkerhet av agomelatin vid egentliga depressionsepisoder har studerats i ett kliniskt

program med 7900 patienter behandlades med agomelatin.

Tio placebokontrollerade studier har genomförts för att undersöka den kortsiktiga effekten av

agomelatin vid egentlig depressionssjukdom hos vuxna med fast dos och/eller upptitrering. Vid

behandlingens slut (efter 6 eller 8 veckor) visades signifikant effekt av 25-50 mg agomelatin i 6 av de

tio dubbelblinda placebokontrollerade korttidsstudierna. Primär ändpunkt var förändring av HAMD-

17-poäng från baslinjen. Agomelatin kunde inte skiljas från placebo i två studier där den aktiva

kontrollen, paroxetin eller fluoxetin, var signifikant bättre än placebo. Agomelatin jämfördes inte

direkt med paroxetin och fluoxetin eftersom dessa komparatorer lagts till för att säkerställa studiens

analyskänslighet. I två andra studier kunde inga slutsatser dras p.g.a. att vare sig agomelatin eller de

aktiva kontrollerna, paroxetin eller fluoxetin gick att skilja från placebo. I dessa studier var det

emellertid inte tillåtet att öka startdosen av varken agomelatin, paroxetin eller fluoxetin även om

svaret inte var tillräckligt.

Effekt kunde också observeras hos patienter med svårare depression (baslinje HAM-D

25) i alla

positiva placebokontrollerade studier.

Responsfrekvensen var statistiskt signifikant högre för agomelatin jämfört med placebo.

Överlägsenhet (2 studier) eller icke-underlägsenhet (4 studier) har visats i sex av sju effektstudier i

heterogena populationer av deprimerade vuxna patienter jämfört med SSRI/SNRI (sertralin,

escitalopram, fluoxetin, venlafaxin eller duloxetin). Den antidepressiva effekten utvärderades på

HAMD-17-skalan antingen som primär eller sekundär ändpunkt.

Upprätthållande av den antidepressiva effekten visades i en återfallspreventionsstudie. Patienter som

svarat på en 8/10-veckors akut öppen behandling med 25-50 mg agomelatin en gång dagligen

randomiserades till antingen agomelatin 25-50 mg en gång dagligen eller placebo i ytterligare

6 månader. En statistiskt signifikant (p=0,0001) fördel för 25-50 mg agomelatin en gång dagligen

jämfört med placebo visades i det primära effektmåttet, prevention av återfall i depression, mätt som

tid till återfall. Incidensen för återfall under den 6 månader långa dubbelblinda uppföljningsperioden

var 22 % för agomelatin och 47 % för placebo.

Agomelatin förändrar inte vakenhet under dagtid eller minnet hos friska frivilliga. Hos deprimerade

patienter ökade ortosömnen vid behandling med 25 mg agomelatin utan modifiering av mängden

REM-sömn (Rapid Eye Movement) eller REM-latensen. Agomelatin 25 mg inducerade också en

förbättrad tid till insomning och lägsta hjärtfrekvens. Från första behandlingsveckan förbättrades

insomningstiden och sömnkvaliteten signifikant utan någon fumlighet dagtid enligt patienternas

bedömning.

Hos remitterade depressiva patienter visade en specifik jämförande sexuell dysfunktionsstudie en

numerisk trend (ej statistiskt signifikant) mot mindre framträdande sexuell dysfunktion för agomelatin

än för venlafaxin, mätt som sexualdrift eller orgasmpoäng i en ”Sex Effects” skala (SEXFX). Vid

samlad analys av studier med användning av ”Arizona Sexual Experience” skala (ASEX), visades att

agomelatin inte är associerat med sexuell dysfunktion. Hos friska frivilliga bevarades sexuell funktion

med agomelatin jämfört med paroxetin.

Agomelatin hade neutral effekt på hjärtfrekvens och blodtryck i kliniska studier.

I en studie designad för att utvärdera utsättningssymtom med checklistan ”Discontinuation Emergent

Signs and Symptoms” (DESS) hos patienter med remitterad depression, inducerade agomelatin inget

utsättningssyndrom efter abrupt avbrott i behandlingen.

Agomelatin har ingen missbrukspotential i mätt i studier på friska frivilliga med en specifik visuell

analog skala eller 49-punktschecklistan ”Addiction Research Center Inventory” (ARCI).

En placebokontrollerad 8-veckors studie av agomelatin 25–50 mg/dag på äldre depressionspatienter

(≥ 65 år, n=222, varav 151 fick agomelatin) visade en statistiskt signifikant skillnad på 2,67 poäng på

HAM-D totalpoäng, den primära resultatmåttet. Svarsfrekvensanalys gynnade agomelatin. Ingen

förbättring observerades hos mycket gamla patienter (≥ 75 år, n=69, varav 48 fick agomelatin).

Toleransen av agomelatin hos äldre patienter var jämförbar med den som observerades hos yngre

vuxna.

En specifik, kontrollerad 3-veckorsstudie har utförts på patienter med egentlig depressionssjukdom

som inte uppnått tillräcklig förbättring med paroxetin (ett SSRI-läkemedel) eller venlafaxin (ett SNRI-

läkemedel). Vid behandlingsbyte från dessa antidepressiva läkemedel till agomelatin uppstod

utsättningssymtom efter att behandlingen med SSRI- eller SNRI-läkemedlet avbröts, både efter

plötslig eller gradvis utsättning av den tidigare behandlingen. Dessa utsättningssymtom kan förväxlas

med avsaknad av den tidiga nyttan av agomelatin.

Procentandelen patienter som uppvisade minst ett utsättningssymtom en vecka efter utsättning av

SSRI/SNRI-behandlingen var lägre i gruppen med långsam nedtrappning av dosen (gradvis utsättning

av tidigare SSRI/SNRI-behandling inom 2 veckor) än i gruppen med snabb nedtrappning av dosen

(gradvis utsättning av tidigare SSRI/SNRI-behandling inom 1 vecka) och gruppen med plötsligt byte

(plötslig utsättning) : 56,1 %, 62,6 % respektive 79,8 %.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för agomelatin

för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för behandling av egentliga

depressionsepisoder

(information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption och biotillgänglighet

Agomelatin absorberas snabbt och väl (

80 %) efter en peroral administrering. Absolut

biotillgänglighet är låg (< 5 % vid terapeutisk peroral dos) och den interindividuella variationen är

betydande. Biotillgängligheten är högre hos kvinnor jämfört med män. Biotillgängligheten ökar vid

intag av orala preventivmedel och minskar vid rökning. Maximal plasmakoncentration uppnås inom

1 till 2 timmar.

Inom det terapeutiska dosområdet ökar den systemiska exponeringen för agomelatin proportionerligt

med dosen. Vid högre doser uppträder en mättnad av första-passage-effekten.

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/643694/2016

EMEA/H/C/000916

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Thymanax

agomelatin

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Thymanax.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Thymanax ska användas.

Praktisk information om hur Thymanax ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Thymanax och vad används det för?

Thymanax är ett läkemedel som används för att behandla egentlig depression hos vuxna. Egentlig

depression är ett tillstånd som kännetecknas av humörstörningar som inverkar på patienternas

vardagsliv. I symtomen ingår ofta djup nedstämdhet, känsla av värdelöshet, bristande intresse för

favoritaktiviteter, sömnstörningar, tröghetskänsla, ångest och viktförändringar.

Thymanax innehåller den aktiva substansen agomelatin.

Hur används Thymanax?

Thymanax är receptbelagt och finns som tabletter (25 mg).

Den rekommenderade dosen är en tablett en gång dagligen som tas vid sänggåendet. Om symtomen

inte förbättras inom två veckor kan läkaren öka dosen till två tabletter som tas samtidigt vid

sänggåendet. Patienter som lider av depression ska behandlas i minst sex månader för att de säkert

ska bli symtomfria.

Patientens leverfunktion ska kontrolleras genom blodprover innan behandlingen påbörjas och när

dosen ökas, och därefter ska ytterligare tester göras cirka 3, 6, 12 och 24 veckor senare. Behandlingen

ska inte påbörjas eller den ska avbrytas om patientens nivå av leverenzymer i blodet är onormal (mer

än tre gånger så höga som normalt). Behandlingen ska upphöra omedelbart om patienten får symtom

eller tecken på möjlig leverskada.

Thymanax

Error! Unknown document property name.

Sida 2/3

Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar Thymanax?

Den aktiva substansen i Thymanax, agomelatin, är ett medel mot depression. Det verkar på två sätt:

det stimulerar receptorerna MT1 och MT2 och det blockerar 5-HT

-receptorerna i hjärnan. Detta tros

leda till att nivåerna av signalsubstanserna dopamin och noradrenalin ökar. Signalsubstanser är

kemiska ämnen som gör att nervcellerna kan kommunicera med varandra. Dopamin och noradrenalin

hjälper till att kontrollera humöret. En ökad nivå av dessa signalsubstanser mellan nervcellerna bidrar

därför till att lindra symtomen på depression. Thymanax kan också bidra till att patientens

sömnmönster återgår till det normala.

Vilken nytta med Thymanax har visats i studierna?

Thymanax har jämförts med placebo (overksam behandling) i fem kortvariga huvudstudier på

sammanlagt 1 893 vuxna med egentlig depression. I tre av dessa studier ingick några patienter som

behandlades med andra läkemedel mot depression, antingen fluoxetin eller paroxetin, som aktivt

jämförelseläkemedel. Grupperna med aktivt jämförelseläkemedel ingick i studien för att kontrollera om

studien kunde mäta läkemedlens effekt vid behandling av depression. Huvudeffektmåttet i dessa fem

studier var förändringen i symtom efter sex veckor, mätt på en standardskala för depression som

kallas Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D). I de två studier där inget aktivt

jämförelseläkemedel användes visade sig Thymanax vara effektivare än placebo. I de tre andra

studierna, där ett aktivt jämförelseläkemedel ingick, påvisades ingen skillnad i resultat mellan de

patienter som fick Thymanax och de som fick placebo. Dock påvisades ingen effekt av vare sig

fluoxetin eller paroxetin i två av dessa studier, vilket gjorde resultaten svårtydda.

Företaget lade också fram resultat från en ytterligare studie där Thymanax jämfördes med sertralin

(ett annat medel mot depression) och som visade en minskning av HAM-D-poängen efter sex veckor.

I två andra huvudstudier jämfördes Thymanax med placebo när det gällde att hindra symtomen från

att komma tillbaka hos 706 patienter vars depression redan reglerats med Thymanax.

Huvudeffektmåttet var antalet patienter vars symtom kom tillbaka under 24–26 veckors behandling. I

den första studien var det ingen skillnad mellan Thymanax och placebo när det gällde att förhindra

återkomsten av symtom under 26 veckors behandling. Men den andra studien visade att symtomen

återkom hos 21 procent av de patienter som fick Thymanax i 24 veckor (34 av 165) jämfört med

41 procent av de patienter som fick placebo (72 av 174).

Vilka är riskerna med Thymanax?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Thymanax (uppträder hos fler än 1 av 100 patienter) är

huvudvärk, illamående och yrsel. De flesta biverkningarna var lindriga eller måttliga i intensitet,

uppträdde inom de två första veckorna av behandlingen och var övergående. En fullständig förteckning

över biverkningar som rapporterats för Thymanax finns i bipacksedeln.

Thymanax får inte ges till patienter som har problem med levern, till exempel cirros (skrumplever, dvs.

ärrbildning i levern) eller aktiv leversjukdom, eller till patienter vars nivå av transaminaser

(leverenzymer) i blodet är mer än tre gånger så hög som normalt. Det får inte heller ges till patienter

som samtidigt behandlas med läkemedel som saktar ner nedbrytningen av Thymanax i kroppen,

såsom fluvoxamin (ett annat läkemedel mot depression) och ciprofloxacin (ett antibiotikum). En

fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Thymanax

Error! Unknown document property name.

Sida 3/3

Varför godkänns Thymanax?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) konstaterade att nyttan med Thymanax vid behandling av

depression kan vara mindre än med andra läkemedel mot depression. Men eftersom läkemedlet har ett

annat verkningssätt, få biverkningar och en annan säkerhetsprofil än befintliga läkemedel mot

depression fann kommittén att Thymanax kan vara en värdefull behandling för vissa patienter förutsatt

att deras leverfunktion kontrolleras ofta. Kommittén fann därför att nyttan med Thymanax är större än

riskerna och rekommenderade att Thymanax skulle godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Thymanax?

Företaget som marknadsför Thymanax kommer att förse läkare som förskriver Thymanax med

utbildningsmaterial. I materialet redogörs för läkemedlets säkerhet och interaktion med andra

läkemedel. Det innehåller vägledning om övervakningen av leverfunktionen och om hanteringen av

eventuella symtom på leverproblem. En broschyr kommer också att delas ut till alla patienter som har

blivit ordinerade Thymanax. I broschyren finns information om riskerna när det gäller levern och varför

det är viktigt att övervaka leverfunktionen och vara vaksam på tecken som tyder på leverproblem.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska iaktta för säker och

effektiv användning av Thymanax har också tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Mer information om Thymanax

Den 19 februari 2009 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av

Thymanax som gäller i hela EU.

EPAR för Thymanax finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports. Mer information om behandling med Thymanax finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 10-2016.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen