Teslascan

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

02-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

02-08-2012

Aktiva substanser:
mangafodipir trinatrium
Tillgänglig från:
GE Healthcare AS
ATC-kod:
V08CA05
INN (International namn):
mangafodipir
Terapeutisk grupp:
Kontrastmedia
Terapiområde:
Magnetic Resonance Imaging
Terapeutiska indikationer:
Detta läkemedel är endast för diagnostisk användning. Kontrastmedel för diagnostisk avbildning med magnetresonans (MRI) för upptäckt av lesioner i levern som misstänks vara på grund av metastaserande sjukdom eller hepatocellulärt karcinom. Som ett komplement till MRI för att bistå i utredningen av fokala skador i bukspottkörteln.
Produktsammanfattning:
Revision: 9
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000137
Tillstånd datum:
1997-05-22
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000137

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

02-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

02-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

02-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

02-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

02-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

02-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

02-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

02-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

02-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - danska

02-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

02-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

02-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

02-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

02-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

02-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

02-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

02-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

02-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

02-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

02-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

02-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

02-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

02-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

02-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - franska

02-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

02-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

02-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

02-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

02-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

02-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

02-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

02-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

02-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

02-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

02-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

02-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

02-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

02-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

02-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

02-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

02-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

02-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

02-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

02-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

02-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - polska

02-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

02-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

02-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

02-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

02-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

02-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

02-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

02-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

02-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

02-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

02-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

02-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

02-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

02-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

02-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - finska

02-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

02-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

02-08-2012

Läs hela dokumentet

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/H/C/137

OFFENTLIGT EUROPEISKT UTREDNINGSPROTOKOLL (EPAR)

TESLASCAN

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeis

ka utredningsprotokollet (EPAR). Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt de studier som gjorts och hur den

kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vill du ha mera information om sjukdomen eller behandlingen, kan du läsa bipacksedeln (ingår

också i EPAR) eller kontakta din

läkare eller ditt apotek. Läs de vetenskapliga slutsatserna (ingår

också i EPAR) om du vill ha mera information om vad CHMP bygger sina rekommendationer på.

Vad är TESLASCAN?

TESLASCAN är en infusionsvätska, lösning (det ges

som dropp i en ven) som innehåller den aktiva

substansen mangafodipirtrinatrium.

Vad används TESLASCAN för?

TESLASCAN är avsett för diagnostiskt bruk. T

ESLASCAN ges till patienter som genomgår

magnetisk resonanstomografi (MRT) för att upptäcka lesioner (vävnadsskador) i levern som kan vara

orsakade av levercancer eller cancer som har spritt sig till levern från andra delar av kroppen.

TESLASCAN är ett ”kontrastmedel” som används för att få en tydligare bild. TESLASCAN kan även

användas tillsammans med MRT för att undersöka lesioner i bukspottkörteln.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används TESLASCAN?

TESLASCAN ges som en intravenös engångsinfusion i en

dos av 0,5 ml per kilo kroppsvikt.

Infusionshastigheten är 2–3 ml/min för leveravbildning och 4–6 ml/min för avbildning av

bukspottkörteln. Den förstärkta avbildningen startar 15–20 minuter efter infusionens början och varar i

cirka 4 timmar. Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar TESLASCAN?

Den aktiva substansen i TESLASCAN, mangafodipir, innehåller mangan, en m

etall. Mangan används

som ”kontrastmedel” för att få bättre bilder med MR-skannern. MRT är en avbildningsmetod som

använder magnetfält och radiovågor. Vattenmolekyler i kroppen påverkas av magnetfälten och avger

en signal när radiovågorna används. Mangan interagerar med vattenmolekylerna. Som ett resultat av

denna interaktion avger vattenmolekylerna en starkare signal, vilket bidrar till att bilden blir tydligare.

I TESLASCAN är mangan bundet till ett annat kemiskt ämne i en ”kelat”. När l

äkemedlet injicerats

frisätts manganet och tas upp mer effektivt av normal lever- och bukspottkörtelvävnad än av

cancercellerna. Det gör att man kan se skillnad mellan normal och onormal vävnad.

Hur har TESLASCANs effekt undersökts?

I studierna med TESLASCAN vid MRT avseende leverlesioner del

tog 617 patienter. Patienterna hade

mellan en och fem leverlesioner som redan upptäckts med hjälp av MRT, ultraljud eller

datortomografi (DT). De genomgick en TESLASCAN-förstärkt MRT-undersökning. Primärt

effektmått var skillnaden mellan antalet upptäckta leverlesioner i den tidigare skanningen och när

TESLASCAN användes under MRT-undersökningen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Studierna av bukspottkörtelsjukdom omfattade 292 patienter och jämförde effekten av TESLASCAN-

förstärkt MRT med effekten av ”spiral-DT”, en annan diagnostisk metod som används för att upptäcka

bukspottkörtellesioner. Primärt effektmått var överensstämmelsen mellan den diagnos som ställts på

grundval av bilderna och de faktiska lesioner som kunde ses under operationen eller vid en biopsi.

Vilken nytta har TESLASCAN visat vid studierna?

När det gällde upptäckt av leverlesioner ledde användningen av TE

SLASCAN-förstärkt MRT till att

fler lesioner upptäcktes. Under studierna hade totalt sett 33 procent av patienterna fler upptäckta

lesioner efter TESLASCAN men 20 procent av patienterna hade färre lesioner. När det gällde upptäckt

av bukspottkörtellesioner var TESLASCAN-förstärkt MRT lika effektivt som spiral-DT.

Vilka är riskerna med TESLASCAN?

De vanligaste biverkningarna (uppträder

hos 1–10 patienter av 100) är huvudvärk, illamående, rodnad

och värmekänsla. Förteckningen över samtliga biverkningar som rapporterats för TESLASCAN finns

i bipacksedeln.

TESLASCAN ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot

mangafodipirtrinatrium eller något av övriga innehållsämnen. TESLASCAN ska inte ges till gravida

eller ammande kvinnor, patienter med feokromocytom (en tumör i binjuren) eller patienter med svåra

lever- eller njurproblem.

Varför har TESLASCAN godkänts?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att fördelarna

med TESLASCAN är större än riskerna

vid användning som kontrastmedel för diagnostisk MRT, för upptäckt av leverlesioner som misstänks

vara orsakade av metastaserande sjukdom eller hepatocellulärt karcinom och som komplement till

MRT för att underlätta utredningen av fokala bukspottkörtellesioner. Kommittén rekommenderade att

TESLASCAN skulle godkännas för försäljning.

Mera information om TESLASCAN:

Den 22 maj 1997 beviljade Europeiska kommissionen

GE Healthcare AS ett godkännande för

försäljning av TESLASCAN som gäller i hela Europeiska unionen. Godkännandet för försäljning

förlängdes den 22 maj 2002 och den 22 maj 2007.

Det offentliga europeiska utredningsprot

okollet (EPAR) finns i sin helhet här

Denna sammanfattning aktualiserades senast 04-2007.

EMEA 2007

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/H/C/137

OFFENTLIGT EUROPEISKT UTREDNINGSPROTOKOLL (EPAR)

TESLASCAN

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeis

ka utredningsprotokollet (EPAR). Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt de studier som gjorts och hur den

kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vill du ha mera information om sjukdomen eller behandlingen, kan du läsa bipacksedeln (ingår

också i EPAR) eller kontakta din

läkare eller ditt apotek. Läs de vetenskapliga slutsatserna (ingår

också i EPAR) om du vill ha mera information om vad CHMP bygger sina rekommendationer på.

Vad är TESLASCAN?

TESLASCAN är en infusionsvätska, lösning (det ges

som dropp i en ven) som innehåller den aktiva

substansen mangafodipirtrinatrium.

Vad används TESLASCAN för?

TESLASCAN är avsett för diagnostiskt bruk. T

ESLASCAN ges till patienter som genomgår

magnetisk resonanstomografi (MRT) för att upptäcka lesioner (vävnadsskador) i levern som kan vara

orsakade av levercancer eller cancer som har spritt sig till levern från andra delar av kroppen.

TESLASCAN är ett ”kontrastmedel” som används för att få en tydligare bild. TESLASCAN kan även

användas tillsammans med MRT för att undersöka lesioner i bukspottkörteln.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används TESLASCAN?

TESLASCAN ges som en intravenös engångsinfusion i en

dos av 0,5 ml per kilo kroppsvikt.

Infusionshastigheten är 2–3 ml/min för leveravbildning och 4–6 ml/min för avbildning av

bukspottkörteln. Den förstärkta avbildningen startar 15–20 minuter efter infusionens början och varar i

cirka 4 timmar. Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar TESLASCAN?

Den aktiva substansen i TESLASCAN, mangafodipir, innehåller mangan, en m

etall. Mangan används

som ”kontrastmedel” för att få bättre bilder med MR-skannern. MRT är en avbildningsmetod som

använder magnetfält och radiovågor. Vattenmolekyler i kroppen påverkas av magnetfälten och avger

en signal när radiovågorna används. Mangan interagerar med vattenmolekylerna. Som ett resultat av

denna interaktion avger vattenmolekylerna en starkare signal, vilket bidrar till att bilden blir tydligare.

I TESLASCAN är mangan bundet till ett annat kemiskt ämne i en ”kelat”. När l

äkemedlet injicerats

frisätts manganet och tas upp mer effektivt av normal lever- och bukspottkörtelvävnad än av

cancercellerna. Det gör att man kan se skillnad mellan normal och onormal vävnad.

Hur har TESLASCANs effekt undersökts?

I studierna med TESLASCAN vid MRT avseende leverlesioner del

tog 617 patienter. Patienterna hade

mellan en och fem leverlesioner som redan upptäckts med hjälp av MRT, ultraljud eller

datortomografi (DT). De genomgick en TESLASCAN-förstärkt MRT-undersökning. Primärt

effektmått var skillnaden mellan antalet upptäckta leverlesioner i den tidigare skanningen och när

TESLASCAN användes under MRT-undersökningen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Studierna av bukspottkörtelsjukdom omfattade 292 patienter och jämförde effekten av TESLASCAN-

förstärkt MRT med effekten av ”spiral-DT”, en annan diagnostisk metod som används för att upptäcka

bukspottkörtellesioner. Primärt effektmått var överensstämmelsen mellan den diagnos som ställts på

grundval av bilderna och de faktiska lesioner som kunde ses under operationen eller vid en biopsi.

Vilken nytta har TESLASCAN visat vid studierna?

När det gällde upptäckt av leverlesioner ledde användningen av TE

SLASCAN-förstärkt MRT till att

fler lesioner upptäcktes. Under studierna hade totalt sett 33 procent av patienterna fler upptäckta

lesioner efter TESLASCAN men 20 procent av patienterna hade färre lesioner. När det gällde upptäckt

av bukspottkörtellesioner var TESLASCAN-förstärkt MRT lika effektivt som spiral-DT.

Vilka är riskerna med TESLASCAN?

De vanligaste biverkningarna (uppträder

hos 1–10 patienter av 100) är huvudvärk, illamående, rodnad

och värmekänsla. Förteckningen över samtliga biverkningar som rapporterats för TESLASCAN finns

i bipacksedeln.

TESLASCAN ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot

mangafodipirtrinatrium eller något av övriga innehållsämnen. TESLASCAN ska inte ges till gravida

eller ammande kvinnor, patienter med feokromocytom (en tumör i binjuren) eller patienter med svåra

lever- eller njurproblem.

Varför har TESLASCAN godkänts?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att fördelarna

med TESLASCAN är större än riskerna

vid användning som kontrastmedel för diagnostisk MRT, för upptäckt av leverlesioner som misstänks

vara orsakade av metastaserande sjukdom eller hepatocellulärt karcinom och som komplement till

MRT för att underlätta utredningen av fokala bukspottkörtellesioner. Kommittén rekommenderade att

TESLASCAN skulle godkännas för försäljning.

Mera information om TESLASCAN:

Den 22 maj 1997 beviljade Europeiska kommissionen

GE Healthcare AS ett godkännande för

försäljning av TESLASCAN som gäller i hela Europeiska unionen. Godkännandet för försäljning

förlängdes den 22 maj 2002 och den 22 maj 2007.

Det offentliga europeiska utredningsprot

okollet (EPAR) finns i sin helhet här

Denna sammanfattning aktualiserades senast 04-2007.

EMEA 2007

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/H/C/137

OFFENTLIGT EUROPEISKT UTREDNINGSPROTOKOLL (EPAR)

TESLASCAN

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeis

ka utredningsprotokollet (EPAR). Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt de studier som gjorts och hur den

kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vill du ha mera information om sjukdomen eller behandlingen, kan du läsa bipacksedeln (ingår

också i EPAR) eller kontakta din

läkare eller ditt apotek. Läs de vetenskapliga slutsatserna (ingår

också i EPAR) om du vill ha mera information om vad CHMP bygger sina rekommendationer på.

Vad är TESLASCAN?

TESLASCAN är en infusionsvätska, lösning (det ges

som dropp i en ven) som innehåller den aktiva

substansen mangafodipirtrinatrium.

Vad används TESLASCAN för?

TESLASCAN är avsett för diagnostiskt bruk. T

ESLASCAN ges till patienter som genomgår

magnetisk resonanstomografi (MRT) för att upptäcka lesioner (vävnadsskador) i levern som kan vara

orsakade av levercancer eller cancer som har spritt sig till levern från andra delar av kroppen.

TESLASCAN är ett ”kontrastmedel” som används för att få en tydligare bild. TESLASCAN kan även

användas tillsammans med MRT för att undersöka lesioner i bukspottkörteln.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används TESLASCAN?

TESLASCAN ges som en intravenös engångsinfusion i en

dos av 0,5 ml per kilo kroppsvikt.

Infusionshastigheten är 2–3 ml/min för leveravbildning och 4–6 ml/min för avbildning av

bukspottkörteln. Den förstärkta avbildningen startar 15–20 minuter efter infusionens början och varar i

cirka 4 timmar. Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar TESLASCAN?

Den aktiva substansen i TESLASCAN, mangafodipir, innehåller mangan, en m

etall. Mangan används

som ”kontrastmedel” för att få bättre bilder med MR-skannern. MRT är en avbildningsmetod som

använder magnetfält och radiovågor. Vattenmolekyler i kroppen påverkas av magnetfälten och avger

en signal när radiovågorna används. Mangan interagerar med vattenmolekylerna. Som ett resultat av

denna interaktion avger vattenmolekylerna en starkare signal, vilket bidrar till att bilden blir tydligare.

I TESLASCAN är mangan bundet till ett annat kemiskt ämne i en ”kelat”. När l

äkemedlet injicerats

frisätts manganet och tas upp mer effektivt av normal lever- och bukspottkörtelvävnad än av

cancercellerna. Det gör att man kan se skillnad mellan normal och onormal vävnad.

Hur har TESLASCANs effekt undersökts?

I studierna med TESLASCAN vid MRT avseende leverlesioner del

tog 617 patienter. Patienterna hade

mellan en och fem leverlesioner som redan upptäckts med hjälp av MRT, ultraljud eller

datortomografi (DT). De genomgick en TESLASCAN-förstärkt MRT-undersökning. Primärt

effektmått var skillnaden mellan antalet upptäckta leverlesioner i den tidigare skanningen och när

TESLASCAN användes under MRT-undersökningen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Studierna av bukspottkörtelsjukdom omfattade 292 patienter och jämförde effekten av TESLASCAN-

förstärkt MRT med effekten av ”spiral-DT”, en annan diagnostisk metod som används för att upptäcka

bukspottkörtellesioner. Primärt effektmått var överensstämmelsen mellan den diagnos som ställts på

grundval av bilderna och de faktiska lesioner som kunde ses under operationen eller vid en biopsi.

Vilken nytta har TESLASCAN visat vid studierna?

När det gällde upptäckt av leverlesioner ledde användningen av TE

SLASCAN-förstärkt MRT till att

fler lesioner upptäcktes. Under studierna hade totalt sett 33 procent av patienterna fler upptäckta

lesioner efter TESLASCAN men 20 procent av patienterna hade färre lesioner. När det gällde upptäckt

av bukspottkörtellesioner var TESLASCAN-förstärkt MRT lika effektivt som spiral-DT.

Vilka är riskerna med TESLASCAN?

De vanligaste biverkningarna (uppträder

hos 1–10 patienter av 100) är huvudvärk, illamående, rodnad

och värmekänsla. Förteckningen över samtliga biverkningar som rapporterats för TESLASCAN finns

i bipacksedeln.

TESLASCAN ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot

mangafodipirtrinatrium eller något av övriga innehållsämnen. TESLASCAN ska inte ges till gravida

eller ammande kvinnor, patienter med feokromocytom (en tumör i binjuren) eller patienter med svåra

lever- eller njurproblem.

Varför har TESLASCAN godkänts?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att fördelarna

med TESLASCAN är större än riskerna

vid användning som kontrastmedel för diagnostisk MRT, för upptäckt av leverlesioner som misstänks

vara orsakade av metastaserande sjukdom eller hepatocellulärt karcinom och som komplement till

MRT för att underlätta utredningen av fokala bukspottkörtellesioner. Kommittén rekommenderade att

TESLASCAN skulle godkännas för försäljning.

Mera information om TESLASCAN:

Den 22 maj 1997 beviljade Europeiska kommissionen

GE Healthcare AS ett godkännande för

försäljning av TESLASCAN som gäller i hela Europeiska unionen. Godkännandet för försäljning

förlängdes den 22 maj 2002 och den 22 maj 2007.

Det offentliga europeiska utredningsprot

okollet (EPAR) finns i sin helhet här

Denna sammanfattning aktualiserades senast 04-2007.

EMEA 2007

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen