Tepadina

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

14-09-2021

Aktiva substanser:
tiotepa
Tillgänglig från:
ADIENNE S.r.l. S.U.
ATC-kod:
L01AC01
INN (International namn):
thiotepa
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Hematopoietisk stamcellstransplantation
Terapeutiska indikationer:
I kombination med annan kemoterapi läkemedel:med eller utan total body irradiation (TBI), luftkonditionering behandling före allogen eller autolog hematopoetisk stamfader cell transplantation (HPCT) i hematologiska sjukdomar hos vuxna och pediatriska patienter, när högdos kemoterapi med HPCT stöd är lämpligt för behandling av solida tumörer hos vuxna och pediatriska patienter. Det föreslås att Tepadina måste förskrivas av läkare upplevt i luftkonditionering behandling före hematopoietisk stamfader cell transplantation.
Produktsammanfattning:
Revision: 16
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/001046
Tillstånd datum:
2010-03-15
EMEA-kod:
EMEA/H/C/001046

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

23-12-2014

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

23-12-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

23-12-2014

Bipacksedel Bipacksedel - danska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

23-12-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

23-12-2014

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

23-12-2014

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

23-12-2014

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

23-12-2014

Bipacksedel Bipacksedel - franska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

23-12-2014

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

23-12-2014

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

23-12-2014

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

23-12-2014

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

23-12-2014

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

23-12-2014

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

23-12-2014

Bipacksedel Bipacksedel - polska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

23-12-2014

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

23-12-2014

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

23-12-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

23-12-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

23-12-2014

Bipacksedel Bipacksedel - finska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

23-12-2014

Bipacksedel Bipacksedel - norska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

14-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

14-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

23-12-2014

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

TEPADINA 15 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

tiotepa

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte

nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad TEPADINA är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder TEPADINA

Hur du använder TEPADINA

Eventuella biverkningar

Hur TEPADINA ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad TEPADINA är och vad det används för

TEPADINA innehåller den aktiva substansen tiotepa, som tillhör en grupp av läkemedel som kallas

alkylerande medel.

TEPADINA används för att förbereda patienter för benmärgstransplantation. Det verkar genom att

förstöra benmärgsceller. Detta gör det möjligt att transplantera nya benmärgsceller (hematopoetiska

stamceller), som i sin tur gör det möjligt för kroppen att bilda friska blodkroppar.

TEPADINA kan användas av vuxna och barn och ungdomar.

2.

Vad du behöver veta innan du använder TEPADINA

Använd inte TEPADINA

om du är allergisk mot tiotepa

om du är gravid eller tror att du kan vara gravid

om du ammar

om du får vaccination mot gula febern, levande virala och bakteriella vacciner

Varningar och försiktighet

Du ska tala om för din läkare om du har

lever- eller njurproblem

hjärt- eller lungproblem

krampanfall (epilepsi) eller har haft sådana tidigare (om dessa behandlas med fenytoin eller

fosfenytoin).

Eftersom TEPADINA förstör benmärgsceller som ansvarar för tillverkning av blodkroppar kommer

du regelbundet lämna blodprover under behandling för kontroll av antalet blodkroppar.

För att förhindra och behandla infektioner kommer du att få du läkemedel mot infektioner.

TEPADINA kan framkalla en annan typ av cancer i framtiden. Din läkare kommer att diskutera denna

risk med dig.

Andra läkemedel och TEPADINA

Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet, amning och fertilitet

Du måste tala om för din läkare om du är gravid eller tror att du kan vara gravid innan du får

TEPADINA. Du får inte använda TEPADINA under graviditet.

Både kvinnor och män som använder TEPADINA måste använda effektiva preventivmetoder under

behandling.

Män ska inte avla barn under behandlingen med TEPADINA och ett år efter avslutad behandling.

Det är okänt om detta läkemedel utsöndras i bröstmjölk. Som en försiktighetsåtgärd får kvinnor inte

amma under behandling med TEPADINA.

TEPADINA kan försämra fruktsamheten hos män och kvinnor. Manliga patienter bör söka råd om att

spara sperma innan behandling påbörjas.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är sannolikt att vissa biverkningar av tiotepa såsom yrsel, huvudvärk och dimsyn kan påverka

förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om du får någon biverkning ska du inte köra

eller använda maskiner.

3.

Hur du använder TEPADINA

Din läkare kommer att beräkna dosen efter din kroppsyta eller vikt och din sjukdom.

Hur TEPADINA ges

TEPADINA ges av kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som en intravenös infusion (dropp i en

ven) efter spädning av injektionsvätskan. Varje infusion pågår i 2–4 timmar.

Administreringsfrekvens

Du kommer att få dina infusioner var 12:e eller 24:e timme. Behandlingen kan pågå i upp till 5 dagar.

Hur ofta infusionerna ges och hur lång behandlingen är beror på din sjukdom.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan TEPADINA orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

De allvarligaste biverkningarna av behandling med TEPADINA eller av transplantationen kan omfatta

minskat antal cirkulerande blodkroppar (avsedd effekt av läkemedlet för att förbereda dig för

din transplantationsinfusion)

infektion

rubbning av leverns funktion inklusive blockering av en ven i levern

transplantatet angriper din kropp (transplantat-mot-värd-reaktion)

andningskomplikationer.

Din läkare kommer att regelbundet kontrollera dina blodvärden och leverenzymer för att upptäcka och

behandla dessa biverkningar.

Biverkningar av TEPADINA kan förekomma i vissa frekvenser, som definieras enligt följande:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

ökad infektionskänslighet

blodförgiftning (inflammatoriskt tillstånd i hela kroppen; sepsis)

minskat antal vita blodkroppar, blodplättar och röda blodkroppar (anemi)

de transplanterade cellerna angriper din kropp (transplantat-mot-värd-reaktion)

yrsel, huvudvärk, dimsyn

okontrollerade skakningar i kroppen (krampanfall)

en känsla av myrkrypningar, stickningar eller domningar (parestesi)

partiell förlust av rörelseförmågan

hjärtstillestånd

illamående, kräkningar, diarré

inflammation i munslemhinnan (mukosit)

irriterad mage, matstrupe, tarm

inflammation i tjocktarmen

anorexi, minskad aptit

hög blodsockernivå

hudutslag, klåda, fjällning av huden

förändrad hudfärg (ska inte förväxlas med gulsot – se nedan)

hudrodnad (erytem)

håravfall

rygg- och buksmärtor, smärtor

muskel- och ledsmärtor

onormal elektrisk aktivitet i hjärtat (arytmi)

inflammation i lungvävnaden

förstorad lever

förändrad organfunktion

blockering av en ven i levern (venös ocklusiv leversjukdom, VOD)

gulfärgning av hud och ögon (gulsot)

försämrad hörsel

tilltäppning av lymfkärl

högt blodtryck

förhöjda nivåer av lever-, njur- och matspjälkningsenzymer

onormala mängder av elektrolyter i blodet

viktökning

feber, allmän svaghet, frossbrytningar

blödningar

näsblödningar

allmän svullnad på grund av vätskeansamling (ödem)

smärta eller inflammation på injektionsstället

ögoninfektion (konjunktivit)

minskat spermieantal

blödningar från slidan

uteblivna menstruationer (amenorré)

minnesförlust

försenad viktökning och längdtillväxt

rubbning av urinblåsans funktion

för låg produktion av testosteron

otillräcklig produktion av sköldkörtelhormon

otillräcklig aktivitet hos hypofysen

förvirringstillstånd

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

oro, förvirring

onormal utbuktning av en av artärerna i hjärnan (intrakraniell aneurysm)

förhöjd kreatininnivå

allergiska reaktioner

blodpropp (tilltäppning av ett blodkärl; emboli)

rubbningar i hjärtrytmen

bristande funktion hos hjärtat

bristande funktion hos hjärtkärlsystemet

syrebrist

vätskeansamling i lungorna (lungödem)

lungblödningar

andningsstillestånd

blod i urinen (hematuri) och måttlig försämring av njurfunktionen

inflammation i urinblåsan

obehag vid urinering och minskad urinmängd (dysuri och oliguri)

ökad mängd kvävekomponenter i blodbanan (ökad BUN)

grå starr (katarakt)

bristande funktion hos levern

hjärnblödning

hosta

förstoppning och magbesvär

tilltäppning av tarmen

perforering av magsäcken

förändrad muskelspänning

kraftigt minskad koordination av muskelrörelser

blåmärken på grund av lågt antal blodplättar

klimakteriesymtom

cancer

onormal hjärnfunktion

manlig och kvinnlig ofruktsamhet

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

- hudinflammation och fjällning av huden (erytroderm psoriasis)

- delirium, nervositet, hallucinationer, agitation

- sår i mage/tarm

- inflammation i hjärtats muskelvävnad (myokardit)

- hjärtsjukdom (kardiomyopati)

Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)

förhöjt blodtryck i artärerna (blodkärl) i lungorna (pulmonell arteriell hypertension)

allvarlig hudskada (t.ex. allvarliga lesioner, större blåsor etc.) som potentiellt omfattar hela

kroppsytan vilket kan vara livshotande

skada på en del av hjärnan (den så kallade vita hjärnsubstansen) som till och med kan vara

livshotande (leukoencefalopati).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, kontakta din läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur TEPADINA ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskans etikett efter UTG.DAT.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras och transporteras kallt (2 °C–8 °C).

Får ej frysas.

Efter beredning är lösningen stabil i 8 timmar om den förvaras vid 2 °C–8 °C.

Efter spädning är lösningen stabil i 24 timmar om den förvaras vid 2 °C–8 °C och i 4 timmar om den

förvaras vid 25 °C. Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är tiotepa. En injektionsflaska innehåller 15 mg tiotepa. Efter beredning

innehåller varje ml 10 mg tiotepa (10 mg/ml).

TEPADINA innehåller inga andra hjälpämnen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

TEPADINA är ett vitt kristallint pulver som levereras i en injektionsflaska av glas innehållande 15 mg

tiotepa.

Varje kartong innehåller 1 injektionsflaska.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

ADIENNE S.r.l. S.U.

Via Galileo Galilei, 19

20867 Caponago (MB) Italien

Tel. +39-02 40700445

adienne@adienne.com

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning:

België/Belgique/Belgien

Accord Healthcare bv

Tèl/Tel: +32 51 79 40 12

Lietuva

Accord Healthcare AB

Tel: +46 8 624 00 25

България

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Teл: +48 22 577 28 00

Luxembourg/Luxemburg

Accord Healthcare bv

Tèl/Tel: +32 51 79 40 12

Česká republika

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

Magyarország

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

Danmark

Accord Healthcare AB

Tlf: + 46 8 624 00 25

Malta

Accord Healthcare Ireland Ltd

Tel: +44 (0) 208 901 3370

Deutschland

Accord Healthcare GmbH

Tel: +49 89 700 9951 0

Nederland

Accord Healthcare B.V.

Tel: +31 30 850 6014

Eesti

Accord Healthcare AB

Tel: +46 8 624 00 25

Norge

Accord Healthcare AB

Tlf: + 46 8 624 00 25

Ελλάδα

Accord Healthcare Italia Srl

Τηλ: + 39 02 943 23 700

Österreich

Accord Healthcare GmbH

Tel: +43 (0)662 424899-0

España

Accord Healthcare S.L.U.

Tel: +34 93 301 00 64

Polska

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

France

Accord Healthcare France SAS

Tél: +33 (0)320 401 770

Portugal

Accord Healthcare, Unipessoal Lda

Tel: +351 214 697 835

Hrvatska

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

România

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

Ireland

Accord Healthcare Ireland Ltd

Tel: +44 (0)1271 385257

Slovenija

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

Ísland

Accord Healthcare AB

Sími: + 46 8 624 00 25

Slovenská republika

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

Italia

Accord Healthcare Italia Srl

Tel: +39 02 943 23 700

Suomi/Finland

Accord Healthcare Oy

Puh/Tel: + 358 10 231 4180

Κύπρος

Accord Healthcare S.L.U.

Τηλ: + 34 93 301 00 64

Sverige

Accord Healthcare AB

Tel: + 46 8 624 00 25

Latvija

Accord Healthcare AB

Tel: +46 8 624 00 25

United Kingdom

Accord-UK Ltd

Tel: +44 (0)1271 385257

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens

hemsida

http://www.ema.europa.eu

Följande uppgifter är endast avsedda för och sjukvårdspersonal:

BEREDNINGSANVISNING

TEPADINA 15 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Tiotepa

Läs denna anvisning före beredning och administrering av TEPADINA.

1.

BESKRIVNING

TEPADINA levereras som 15 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

TEPADINA måste beredas och spädas ytterligare innan det administreras.

2.

SÄRSKILDA ANVISNINGAR FÖR DESTRUKTION OCH ÖVRIG HANTERING

Allmänt

Metoder för rätt hantering och kassering av cancerläkemedel ska beaktas. Alla överföringsförfaranden

kräver att aseptiska tekniker noggrant följs, helst användning av en säkerhetshuv med laminärt

luftflöde.

Liksom när det gäller andra cytotoxiska substanser, måste försiktighet iakttas vid hantering och

beredning av TEPADINA-lösningar för att undvika oavsiktlig kontakt med hud eller slemhinnor.

Lokala reaktioner associerade med oavsiktlig exponering för tiotepa kan förekomma. Användning av

handskar rekommenderas vid beredning av injektionsvätskan. Om lösning innehållande tiotepa

oavsiktligt kommer i kontakt med huden, måste huden omedelbart tvättas noggrant med tvål och

vatten. Om tiotepa oavsiktligt kommer i kontakt med slemhinnor, måste de spolas med rikligt med

vatten.

Beräkning av dosen TEPADINA

TEPADINA administreras i olika doser i kombination med andra kemoterapeutika till patienter före

konventionell hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) vid hematologiska sjukdomar eller

solida tumörer.

Doseringen av TEPADINA delas in i vuxna och barn efter typen av HSCT (autolog eller allogen) och

sjukdom.

Dosering hos vuxna

AUTOLOG HSCT

Hematologiska sjukdomar

Rekommenderad dos vid hematologiska sjukdomar varierar mellan 125 mg/m

/dag (3,38 mg/kg/dag)

och 300 mg/m

/dag (8,10 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, och administreras från 2 till

4 dagar i följd före autolog HSCT, beroende på kombination med andra kemoterapeutika. Den totala

maximala kumulativa dosen på 900 mg/m

(24,32 mg/kg) får inte överskridas under

konditioneringsbehandlingen.

LYMFOM

Rekommenderad dos ligger mellan 125 mg/m

/dag (3,38 mg/kg/dag) och 300 mg/m

/dag

(8,10 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras från 2 upp till 4 dagar i följd före

autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala

maximala kumulativa dosen på 900 mg/m

(24,32 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

LYMFOM I CENTRALA NERVSYSTEMET (CNS)

Rekommenderad dos är 185 mg/m

/dag (5 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras

i 2 dagar i följd före autolog HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på

370 mg/m

(10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

MULTIPELT MYELOM

Rekommenderad dos ligger mellan 150 mg/m

/dag (4,05 mg/kg/dag) och 250 mg/m

/dag

(6,76 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras i 3 dagar i följd före autolog HSCT

beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala

kumulativa dosen på 750 mg/m

(20,27 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

Solida tumörer

Rekommenderad dos vid solida tumörer ligger mellan 120 mg/m

/dag (3,24 mg/kg/dag) och

250 mg/m

/dag (6,76 mg/kg/dag) uppdelat på en eller två dagliga infusioner, som administreras från

2 upp till 5 dagar i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika,

utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 800 mg/m

(21,62 mg/kg) under hela

konditioneringsbehandlingen.

BRÖSTCANCER

Rekommenderad dos ligger mellan 120 mg/m

/dag (3,24 mg/kg/dag) och 250 mg/m

/dag

(6,76 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras från 3 upp till 5 dagar i följd före

autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala

maximala kumulativa dosen på 800 mg/m

(21,62 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

CNS-TUMÖRER

Rekommenderad dos ligger mellan 125 mg/m

/dag (3,38 mg/kg/dag) och 250 mg/m

/dag

(6,76 mg/kg/dag) uppdelat på en eller två dagliga infusioner, som administreras från 3 upp till 4 dagar

i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida

den totala maximala kumulativa dosen på 750 mg/m

(20,27 mg/kg) under hela

konditioneringsbehandlingen.

OVARIALCANCER

Rekommenderad dos är 250 mg/m

/dag (6,76 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som

administreras i 2 dagar i följd före autolog HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa

dosen på 500 mg/m

(13,51 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

KÖNSCELLSTUMÖRER

Rekommenderad dos ligger mellan 150 mg/m

/dag (4,05 mg/kg/dag) och 250 mg/m

/dag

(6,76 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras i 3 dagar i följd före autolog HSCT

beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala

kumulativa dosen på 750 mg/m

(20,27 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

ALLOGEN HSCT

Hematologiska sjukdomar

Rekommenderad dos vid hematologiska sjukdomar ligger mellan 185 mg/m

/dag (5 mg/kg/dag) och

481 mg/m

/dag (13 mg/kg/dag) uppdelat på en eller två dagliga infusioner, som administreras från

1 upp till 3 dagar i följd före allogen HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika,

utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 555 mg/m

(15 mg/kg) under hela

konditioneringsbehandlingen.

LYMFOM

Rekommenderad dos vid lymfom är 370 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag) uppdelat på två dagliga infusioner

före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 370 mg/m

(10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

MULTIPELT MYELOM

Rekommenderad dos är 185 mg/m

/dag (5 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion före allogen

HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 185 mg/m

(5 mg/kg) under hela

konditioneringsbehandlingen.

LEUKEMI

Rekommenderad dos ligger mellan 185 mg/m

/dag (5 mg/kg/dag) och 481 mg/m

/dag (13 mg/kg/dag)

uppdelat på en eller två dagliga infusioner, som administreras från 1 upp till 2 dagar i följd före

allogen HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala

maximala kumulativa dosen på 555 mg/m

(15 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

TALASSEMI

Rekommenderad dos är 370 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag) uppdelat på två dagliga infusioner, som

administreras före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på

370 mg/m

(10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

Dosering hos pediatriska patienter

AUTOLOG HSCT

Solida tumörer

Rekommenderad dos vid solida tumörer ligger mellan 150 mg/m

/dag (6 mg/kg/dag) och

350 mg/m

/dag (14 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras från 2 upp till 3 dagar

i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida

den totala maximala kumulativa dosen på 1 050 mg/m

(42 mg/kg) under hela

konditioneringsbehandlingen.

CNS-TUMÖRER

Rekommenderad dos ligger mellan 250 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag) och 350 mg/m

/dag

(14 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras i 3 dagar i följd före autolog HSCT

beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala

kumulativa dosen på 1 050 mg/m

(42 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

ALLOGEN HSCT

Hematologiska sjukdomar

Rekommenderad dos vid hematologiska sjukdomar ligger mellan 125 mg/m

/dag (5 mg/kg/dag) och

250 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag) uppdelat på en eller två dagliga infusioner, som administreras från

1 upp till 3 dagar i följd före allogen HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika,

utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 375 mg/m

(15 mg/kg) under hela

konditioneringsbehandlingen.

LEUKEMI

Rekommenderad dos är 250 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag) uppdelat på två dagliga infusioner, som

administreras före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på

250 mg/m

(10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

TALASSEMI

Rekommenderad dos ligger mellan 200 mg/m

/dag (8 mg/kg/dag) och 250 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag)

uppdelat på två dagliga infusioner, som administreras före allogen HSCT, utan att överskrida den

totala maximala kumulativa dosen på 250 mg/m

(10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

REFRAKTÄR CYTOPENI

Rekommenderad dos är 125 mg/m

/dag (5 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras

i 3 dagar i följd före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på

375 mg/m

(15 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

GENETISKA SJUKDOMAR

Rekommenderad dos är 125 mg/m

/dag (5 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras

i 2 dagar i följd före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på

250 mg/m

(10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

SICKLECELLANEMI

Rekommenderad dos är 250 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag) uppdelat på två dagliga infusioner, som

administreras före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på

250 mg/m

(10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

Beredning

TEPADINA måste beredas med 1,5 ml sterilt vatten för injektionsvätskor.

Med hjälp av en spruta med fastsatt nål dras 1,5 ml sterilt vatten för injektionsvätskor upp med

aseptisk teknik.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

TEPADINA 15 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

TEPADINA 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

TEPADINA 15 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

En injektionsflaska med pulver innehåller 15 mg tiotepa.

Efter beredning med 1,5 ml vatten för injektionsvätskor innehåller varje ml lösning 10 mg tiotepa

(10 mg/ml).

TEPADINA 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

En injektionsflaska med pulver innehåller 100 mg tiotepa.

Efter beredning med 10 ml vatten för injektionsvätskor innehåller varje ml lösning 10 mg tiotepa

(10 mg/ml).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till koncentrat till infusionsvätska.

Vitt kristallint pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

TEPADINA är indicerat, tillsammans med andra kemoterapeutiska läkemedel:

med eller utan helkroppsbestrålning, som konditioneringsbehandling före allogen eller autolog

hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) till vuxna eller barn med hematologiska sjukdomar

när högdoskemoterapi med HSCT anses vara en lämplig behandling av solida tumörer hos vuxna

och barn.

4.2

Dosering och administreringssätt

Administrering av TEPADINA måste ske under övervakning av läkare med erfarenhet av

konditioneringsbehandling före hematopoetisk stamcellstransplantation.

Dosering

TEPADINA administreras i olika doser i kombination med andra kemoterapeutiska läkemedel, till

patienter med hematologiska sjukdomar eller solida tumörer före HSCT.

Doseringen för TEPADINA delas in i vuxna och barn efter typ av HSCT (autolog eller allogen) och

sjukdom.

Vuxna

AUTOLOG HSCT

Hematologiska sjukdomar

Den rekommenderade dosen vid hematologiska sjukdomar varierar mellan 125 mg/m

/dag

(3,38 mg/kg/dag) och 300 mg/m

/dag (8,10 mg/kg/dag) given som en infusion per dag under 2 till 4

på varandra följande dagar före autolog HSCT, beroende på kombination med andra kemoterapeutiska

läkemedel. Total maximal kumulativ dos på 900 mg/m

(24,32 mg/kg) får ej överskridas under den tid

som konditioneringsbehandlingen pågår.

LYMFOM

Den rekommenderade dosen varierar mellan 125 mg/m

/dag (3,38 mg/kg/dag) och 300 mg/m

/dag

(8,10 mg/kg/dag) given som en infusion per dag under 2 till 4 på varandra följande dagar före autolog

HSCT beroende på vilken kombination med andra kemoterapeutiska läkemedel det gäller, utan att

total maximal kumulativ dos på 900 mg/m

(24,32 mg/kg) överskrids, under hela tiden som

konditioneringsbehandlingen pågår.

LYMFOM I CENTRALA NERVSYSTEMET (CNS)

Den rekommenderade dosen är 185 mg/m

/dag (5 mg/kg/dag) given som en infusion per dag under

2 på varandra följande dagar före autolog HSCT utan att total maximal kumulativ dos på 370 mg/m

(10 mg/kg) överskrids, under hela tiden som konditioneringsbehandlingen pågår.

MULTIPELT MYELOM

Den rekommenderade dosen varierar mellan 150 mg/m

/dag (4,05 mg/kg/dag) och 250 mg/m

/dag

(6,76 mg/kg/dag) given som en infusion per dag under 3 på varandra följande dagar före autolog

HSCT beroende på vilken kombination med andra kemoterapeutiska läkemedel det gäller, utan att

total maximal kumulativ dos på 750 mg/m

(20,27 mg/kg) överskrids, under hela tiden som

konditioneringsbehandlingen pågår.

Solida tumörer

Den rekommenderade dosen vid solida tumörer varierar mellan 120 mg/m

/dag (3,24 mg/kg/dag) och

250 mg/m

/dag (6,76 mg/kg/dag) given som en eller två infusioner per dag under 2 till 5 på varandra

följande dagar före autolog HSCT beroende på vilken kombination med andra kemoterapeutiska

läkemedel det gäller, utan att total maximal kumulativ dos på 800 mg/m

(21,62 mg/kg) överskrids,

under hela tiden som konditioneringsbehandlingen pågår.

BRÖSTCANCER

Den rekommenderade dosen varierar mellan 120 mg/m

/dag (3,24 mg/kg/dag) och 250 mg/m

/dag

(6,76 mg/kg/dag) given som en infusion per dag under 3 till 5 på varandra följande dagar före autolog

HSCT beroende på vilken kombination med andra kemoterapeutiska läkemedel det gäller, utan att

total maximal kumulativ dos på 800 mg/m

(21,62 mg/kg) överskrids, under hela tiden som

konditioneringsbehandlingen pågår.

CNS-TUMÖRER

Den rekommenderade dosen varierar mellan 125 mg/m

/dag (3,38 mg/kg/dag) och 250 mg/m

/dag

(6,76 mg/kg/dag) given som en eller två infusioner per dag under 3 till 4 på varandra följande dagar

före autolog HSCT beroende på vilken kombination med andra kemoterapeutiska läkemedel det gäller,

utan att total maximal kumulativ dos på 750 mg/m

(20,27 mg/kg) överskrids, under hela tiden som

konditioneringsbehandlingen pågår.

ÄGGSTOCKSCANCER

Den rekommenderade dosen är 250 mg/m

/dag (6,76 mg/kg/dag) given som en infusion per dag under

2 på varandra följande dagar före autolog HSCT utan att total maximal kumulativ dos på 500 mg/m

(13,51 mg/kg) överskrids, under hela tiden som konditioneringsbehandlingen pågår.

KÖNSCELLSTUMÖRER

Den rekommenderade dosen varierar mellan 150 mg/m

/dag (4,05 mg/kg/dag) och 250 mg/m

/dag

(6,76 mg/kg/dag) given som en infusion per dag under 3 på varandra följande dagar före autolog

HSCT beroende på vilken kombination med andra kemoterapeutiska läkemedel det gäller, utan att

total maximal kumulativ dos på 750 mg/m

(20,27 mg/kg) överskrids, under hela tiden som

konditioneringsbehandlingen pågår.

ALLOGEN HSCT

Hematologiska sjukdomar

Den rekommenderade dosen vid hematologiska sjukdomar varierar mellan 185 mg/m

/dag

(5 mg/kg/dag) till 481 mg/m

/dag (13 mg/kg/dag) given som en eller två infusioner per dag under 1

till 3 på varandra följande dagar före allogen HSCT beroende på vilken kombination med andra

kemoterapeutiska läkemedel det gäller, utan att total maximal kumulativ dos på 555 mg/m

(15 mg/kg)

överskrids, under hela tiden som konditioneringsbehandlingen pågår.

LYMFOM

Den rekommenderade dosen vid lymfom är 370 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag) given som två infusioner

per dag före allogen HSCT utan att total maximal kumulativ dos på 370 mg/m

(10 mg/kg) överskrids,

under hela tiden som konditioneringsbehandlingen pågår.

MULTIPELT MYELOM

Den rekommenderade dosen är 185 mg/m

/dag (5 mg/kg/dag) given som en infusion per dag före

allogen HSCT utan att total maximal kumulativ dos på 185 mg/m

(5 mg/kg) överskrids, under hela

tiden som konditioneringsbehandlingen pågår.

LEUKEMI

Den rekommenderade dosen varierar mellan 185 mg/m

/dag (5 mg/kg/dag) och 481 mg/m

/dag

(13 mg/kg/dag) given som en eller två infusioner per dag under 1 till 2 på varandra följande dagar före

allogen HSCT beroende på vilken kombination med andra kemoterapeutiska läkemedel det gäller,

utan att total maximal kumulativ dos på 555 mg/m

(15 mg/kg) överskrids, under hela tiden som

konditioneringsbehandlingen pågår.

TALASSEMI

Den rekommenderade dosen är 370 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag) given som två infusioner per dag före

allogen HSCT utan att total maximal kumulativ dos på 370 mg/m

(10 mg/kg) överskrids, under hela

tiden som konditioneringsbehandlingen pågår.

Pediatrisk population

AUTOLOG HSCT

Solida tumörer

Den rekommenderade dosen vid solida tumörer varierar mellan 150 mg/m

/dag (6 mg/kg/dag) och

350 mg/m

/dag (14 mg/kg/dag) given som en infusion per dag under 2 till 3 på varandra följande dagar

före autolog HSCT beroende på vilken kombination med andra kemoterapeutiska läkemedel det gäller,

utan att total maximal kumulativ dos på 1 050 mg/m

(42 mg/kg) överskrids, under hela tiden som

konditioneringsbehandlingen pågår.

CNS-TUMÖRER

Den rekommenderade dosen varierar mellan 250 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag) och 350 mg/m

/dag

(14 mg/kg/dag) given som en infusion per dag under 3 på varandra följande dagar före autolog HSCT

beroende på vilken kombination med andra kemoterapeutiska läkemedel det gäller, utan att total

maximal kumulativ dos på 1 050 mg/m

(42 mg/kg) överskrids, under hela tiden som

konditioneringsbehandlingen pågår.

ALLOGEN HSCT

Hematologiska sjukdomar

Den rekommenderade dosen vid hematologiska sjukdomar varierar mellan 125 mg/m

/dag

(5 mg/kg/dag) och 250 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag) given som en eller två infusioner per dag under

1 till 3 på varandra följande dagar före allogen HSCT beroende på vilken kombination med andra

kemoterapeutiska läkemedel det gäller, utan att total maximal kumulativ dos på 375 mg/m

(15 mg/kg)

överskrids, under hela tiden som konditioneringsbehandlingen pågår.

LEUKEMI

Den rekommenderade dosen är 250 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag) given som två infusioner per dag före

allogen HSCT utan att total maximal kumulativ dos på 250 mg/m

(10 mg/kg) överskrids, under hela

tiden som konditioneringsbehandlingen pågår.

TALASSEMI

Den rekommenderade dosen är mellan 200 mg/m

2/dag (8 mg/kg/dag) och 250 mg/m

/dag

(10 mg/kg/dag) given som två infusioner per dag före allogen HSCT utan att total maximal kumulativ

dos på 250 mg/m

(10 mg/kg) överskrids, under hela tiden som konditioneringsbehandlingen pågår.

REFRAKTÄR CYTOPENI

Den rekommenderade dosen är 125 mg/m

/dag (5 mg/kg/dag) given som en infusion per dag under

3 på varandra följande dagar före allogen HSCT utan att total maximal kumulativ dos på 375 mg/m

(15 mg/kg) överskrids, under hela tiden som konditioneringsbehandlingen pågår.

ÄRFTLIGA SJUKDOMAR

Den rekommenderade dosen är 125 mg/m

/dag (5 mg/kg/dag) given som en infusion per dag under

2 på varandra följande dagar före allogen HSCT utan att total maximal kumulativ dos på 250 mg/m

(10 mg/kg) överskrids, under hela tiden som konditioneringsbehandlingen pågår.

SICKLECELLANEMI

Den rekommenderade dosen är 250 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag) given som två infusioner per dag före

allogen HSCT utan att total maximal kumulativ dos på 250 mg/m2 (10 mg/kg) överskrids, under hela

tiden som konditioneringsbehandlingen pågår.

Särskilda populationer

Patienter med nedsatt njurfunktion

Inga studier på patienter med nedsatt njurfunktion har utförts. Eftersom tiotepa och dess metaboliter

utsöndras i liten grad i urinen rekommenderas inte dosjustering till patienter med lätt till måttligt

nedsatt njurfunktion. Försiktighet rekommenderas dock (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Tiotepa har inte studerats hos patienter med nedsatt leverfunktion. Eftersom tiotepa huvudsakligen

metaboliseras via levern måste försiktighet iakttas när tiotepa ges till patienter med nedsatt

leverfunktion, särskilt vid kraftigt nedsatt funktion. Dosjustering rekommenderas inte vid övergående

förändringar i levervärden (se avsnitt 4.4).

Äldre

Administreringen av tiotepa har inte studerats specifikt hos äldre patienter. I kliniska studier fick en

andel patienter från 65 år och äldre samma kumulativa dos som övriga patienter. Ingen dosjustering

ansågs vara nödvändig.

Administreringssätt

TEPADINA är endast avsett för intravenös användning. De måste administreras av kvalificerad hälso-

och sjukvårdspersonal som intravenös infusion under 2–4 timmar via en central venkateter.

Varje TEPADINA-injektionsflaska måste före administrering beredas med 1,5 ml (TEPADINA

15 mg) eller 10 ml (TEPADINA 100mg) sterilt vatten för injektion. Den totala volymen av beredda

injektionsflaskor som ska administreras bör därefter spädas ut med 500 ml natriumkloridlösning

9 mg/ml (0,9 procent) för injektion före administrering (1000 ml om dosen är högre än 500 mg) För

barn, om dosen är lägre än 250 mg, kan en lämplig volym av natriumkloridlösning 9 mg/ml

(0,9 procent) för injektion användas för att uppnå en slutlig TEPADINA-koncentration mellan 0,5 och

1 mg/ml. Anvisningar om beredning och ytterligare spädning av läkemedlet före administrering finns i

avsnitt 6.6.

Försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering av läkemedlet

Lokala reaktioner i samband med oavsiktlig exponering för tiotepa kan förekomma. Därför

rekommenderas det att handskar används vid beredning av infusionslösningen. Om lösningen med

tiotepa oavsiktligt kommer i kontakt med huden måste den omedelbart tvättas noggrant med tvål och

vatten. Om tiotepa oavsiktligt kommer i kontakt med slemhinnorna måste de spolas noggrant med

vatten (se avsnitt 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen.

Graviditet och amning (se avsnitt 4.6).

Samtidig användning av vaccin mot gula febern och levande virala eller bakteriella vacciner

(se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

En uttalad myelosuppression som ses hos alla patienter som konsekvens av behandling med tiotepa vid

rekommenderad dos och rekommenderat dosintervall. Allvarlig granulocytopeni, trombocytopeni,

anemi eller någon kombination av dessa kan förekomma. Blodstatus, inklusive differentialräkning av

leukocyter och antal trombocyter måste kontrolleras ofta under behandlingen och fram till dess att

återhämtning skett. Transfusion av trombocyter och erytrocyter, liksom behandling med

tillväxtfaktorer som granulocytkolonstimulerande faktor (G-CSF), ska användas vid medicinskt behov.

Daglig kontroll av antalet leukocyter och trombocyter rekommenderas under behandling med tiotepa

och efter transplantation under minst 30 dagar.

Profylaktiskt eller empiriskt användande av medel mot infektioner orsakade av bakterier, svamp eller

virus ska övervägas för förebyggande och behandling av infektioner under perioden med neutropeni.

Tiotepa har inte studerats hos patienter med nedsatt leverfunktion. Eftersom tiotepa huvudsakligen

metaboliseras via levern måste försiktighet iakttas när tiotepa ges till patienter med nedsatt

leverfunktion, särskilt vidkraftigt nedsatt funktion. Vid behandling av dessa patienter rekommenderas

att serumtransaminas, alkalisk fosfatas och bilirubin kontrolleras regelbundet efter transplantationen

för att tidigt upptäcka levertoxicitet.

Patienter som tidigare fått strålbehandling, motsvarande tre cykler eller mer av kemoterapi, eller

tidigare stamcellstransplantation kan löpa ökad risk för venös ocklusiv leversjukdom (se avsnitt 4.8).

Försiktighet måste iakttas hos patienter med tidigare hjärtsjukdomar och hjärtfunktionen måste

kontrolleras regelbundet hos patienter som får tiotepa.

Försiktighet måste iakttas hos patienter med tidigare njursjukdomar och regelbundna kontroller av

njurfunktionen ska övervägas under behandling med tiotepa.

Tiotepa kan orsaka lungtoxicitet som kan vara additiv till effekten av andra cytotoxiska medel

(busulfan, fludarabin och cyklofosfamid) (se avsnitt 4.8).

Tidigare strålbehandling av hjärnan eller kraniospinal strålning kan bidra till svåra toxiska reaktioner

(t.ex. encefalopati).

Den ökade risken för sekundär malignitet med tiotepa, känt för att vara cancerframkallande hos

människor, måste förklaras för patienten.

Samtidig användning av levande försvagade vacciner (med undantag för vaccin mot gula febern),

fenytoin och fosfenytoin rekommenderas inte (se avsnitt 4.5).

Tiotepa får inte administreras samtidigt med cyklofosfamid när båda läkemedlen förekommer under

samma konditioneringsbehandling. TEPADINA måste alltid ges efter avslutad infusion med

cyklofosfamid (se avsnitt 4.5).

Vid samtidig användning av tiotepa och CYP2B6- eller CYP3A4-hämmare bör patienterna undergå

noggrann klinisk undersökning (se avsnitt 4.5).

Som de flesta alkylerande medel kan tiotepa leda till nedsatt fertilitet hos både män och kvinnor. Män

bör ansöka om frysförvaring av spermier före behandlingen och bör inte avla barn under behandlingen

och upp till ett år efter avslutad behandling (se avsnitt 4.6).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Specifika interaktioner med tiotepa

Levande virala eller bakteriella vacciner får inte ges till patienter som får immunsuppressiva

kemoterapeutiska medel och vaccinationen får tidigast ske tre månader efter avslutad behandling.

Tiotepa tycks metaboliseras av CYP2B6 och CYP3A4. Samtidig administrering med

CYP2B6-hämmare (t.ex. klopidogrel och tiklopidin) eller CYP3A4-hämmare (t.ex. azol-antimykotika,

makrolider som erytromycin, klaritromycin, telitromycin samt proteashämmare) kan öka

plasmakoncentrationerna av tiotepa och eventuellt sänka koncentrationerna av den aktiva metaboliten

TEPA. Samtidig administrering med inducerare av Cytokrom P450 (som rifampicin, karbamazepin,

fenobarbital) kan öka metabolismen av tiotepa och leda till ökade plasmakoncentrationer av den aktiva

metaboliten. Under samtidig användning av tiotepa och dessa läkemedel bör patienterna därför

undergå noggranna kliniska undersökningar.

Tiotepa är en svag hämmare av CYP2B6 och kan därför eventuellt öka plasmakoncentrationerna av

ämnen som metaboliseras via CYP2B6, såsom ifosfamid, tamoxifen, bupropion, efavirenz och

cyklofosfamid. CYP2B6 katalyserar den metaboliska omvandlingen av cyklofosfamid till dess aktiva

form 4-hydroxycyklofosfamid (4-OHCP) och samtidig administrering av tiotepa kan därför leda till

minskade koncentrationer av det aktiva 4-OHCP. Därför måste kliniska undersökningar genomföras

under samtidig användning av tiotepa och dessa läkemedel.

Samtidig användning kontraindiceras

Vaccin mot gula febern: risk för fatal generaliserad vaccinframkallad sjukdom.

Generellt får inte levande virala eller bakteriella vacciner ges till patienter som får immunsuppressiva

kemoterapeutiska medel och vaccinationen får tidigast ske tre månader efter avslutad behandling.

Samtidig användning rekommenderas inte

Levande försvagade vacciner (med undantag för vaccin mot gula febern): risk för systemisk,

potentiellt livshotande sjukdom. Risken ökar hos personer som redan är immunsupprimerade av den

bakomliggande sjukdomen.

Om möjligt bör ett inaktiverat virusvaccin istället användas (polio).

Fenytoin: risk för förvärrade kramper som ett resultat av minskad tarmabsorption av fenytoin på grund

av cytotoxiska läkemedel eller ökad risk för toxicitet eller minskad effekt av det cytotoxiska

läkemedlet beroende på ökad hepatisk metabolism av fenytoin.

Samtidig användning bör övervägas

Ciklosporin, takrolimus: kraftig immunsuppression med risk för lymfproliferation.

Alkylerande kemoterapeutiska medel, inklusive tiotepa, hämmar pseudokolinesteras i plasma med

mellan 35 procent och 70 procent. Effekten av succinylkolin kan förlängas med mellan 5 och 15

minuter.

Tiotepa får inte administreras samtidigt med cyklofosfamid när båda läkemedlen förekommer under

samma konditioneringsbehandling. TEPADINA måste alltid ges efter avslutad infusion med

cyklofosfamid.

Samtidig användning av tiotepa och andra myelosuppressiva eller myelotoxiska medel (dvs.

cyklofosfamid, melfalan, busulfan, fludarabin, treosulfan) kan potentiera risken för hematologiska

biverkningar på grund av att toxicitetsprofilerna för dessa läkemedel överlappar varandra.

Interaktion som är gemensam för alla cytotoxiska läkemedel

På grund av en ökning av den trombotiska risken hos patienter med malignitet är

antikoagulationsbehandling vanligt förekommande. På grund av den höga intraindividuella

variabiliteten när det gäller koagulation under malignitet, samt risken för interaktion mellan orala

antikoagulationsmedel och kemoterapi mot cancer, krävs vid behandling av patienter med orala

antikoagulationsmedel tätare kontroller av INR-värden (International Normalised Ratio).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor

/Preventivmedel för män och kvinnor

Fertila kvinnor ska använda effektiv preventivmetod under behandlingen och ett graviditetstest ska

göras innan behandlingen påbörjas. Manliga patienter ska inte avla barn under behandlingen och ett år

efter avslutad behandling (se avsnitt 5.3).

Graviditet

Det finns inga data från användningen av tiotepa hos gravida kvinnor. I prekliniska studier har tiotepa,

liksom de flesta alkylerande medel, rapporterats orsaka embryofetal dödlighet och teratogenicitet

(se avsnitt 5.3). Därför kontraindiceras tiotepa under graviditet.

Amning

Det är okänt om tiotepa utsöndras i modersmjölk. På grund av dess farmakologiska egenskaper och

potentiella toxicitet för ammade nyfödda/spädbarn kontraindiceras amning under behandling med

tiotepa.

Fertilitet

Som de flesta alkylerande medel kan tiotepa leda till nedsatt fertilitet hos både män och kvinnor.

Manliga patienter bör ansöka om frysförvaring av spermier före behandlingen (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

TEPADINA har en påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Det är

sannolikt att vissa biverkningar av tiotepa såsom yrsel, huvudvärk och dimsyn kan påverka dessa

funktioner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Säkerheten av tiotepa har undersökts genom en granskning av rapporterade biverkningar i publicerade

data från kliniska studier. I dessa studier fick totalt 6 588 vuxna och 902 barn tiotepa för

konditioneringsbehandling före hematopoetisk stamcellstransplantation.

Allvarlig toxicitet som omfattar det hematologiska systemet, levern och andningssystemet ansågs vara

förväntade konsekvenser av konditioneringsregimen och transplantationsprocessen. Dessa inkluderar

infektion och transplantat-mot-värdsjukdom (GVHD) som, trots att de inte var direkt relaterade, var

huvudorsakerna till morbiditet och mortalitet, särskilt vid allogen HSCT.

De vanligaste biverkningarna som rapporterades vid olika konditioneringsbehandlingar med tiotepa

var: infektioner, cytopeni, akut GVHD och kronisk GVHD, sjukdomar i magtarmkanalen,

hemorragisk cystit och slemhinneinflammation.

Leukoencefalopati

Fall av leukoencefalopati har iakttagits efter behandling med tiotepa hos vuxna och barn som tidigare

fått multipel kemoterapi, inklusive metotrexat och strålbehandling. En del fall hade dödlig utgång.

Lista över biverkningar i tabellform

Vuxna

Biverkningar som åtminstone möjligen kan anses vara kopplade till konditioneringsbehandling med

tiotepa och som rapporterats hos vuxna som fler än ett isolerat fall, anges här nedan enligt

klassificering av organsystem och frekvens. Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde

efter fallande allvarlighetsgrad. Frekvenserna av biverkningar definieras som: mycket vanliga (≥1/10),

vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket

sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Mycket vanlig

Vanlig

Mindre vanlig

Ingen känd

frekvens

Infektioner och

infestationer

Ökad infektions-

mottaglighet

Sepsis

Septisk chock

Neoplasier;

benigna, maligna

ospecificerade

(samt cystor och

polyper)

Behandlingsrelate

rad sekundär

malignitet

Blodet och

lymfsystemet

Leukopeni

Trombocytopeni

Febril neutropeni

Anemi

Pancytopeni

Granulocytopeni

Immunsystemet

Akut transplantat-

mot-värdsjukdom

Kronisk

transplantat-

motvärdsjukdom

Överkänslighet

Endokrina

systemet

Hypopituitarism

Metabolism och

nutrition

Anorexi

Nedsatt aptit

Hyperglykemi

Psykiska

störningar

Förvirringstillstånd

Förändringar i

psykiskt tillstånd

Ångest

Delirium

Ängslan

Hallucinationer

Rastlöshet

Centrala och

perifera

nervsystemet

Yrsel

Huvudvärk

Dimsyn

Encefalopati

Kramp

Parestesi

Hjärnaneurysm

Extrapyradimala

störningar

Kognitiva

störningar

Hjärnblödning

Leukoencefalopati

Ögon

Bindhinne-

inflammation

Grå starr

Öron och

balansorgan

Nedsatt hörsel

Ototoxicitet

Tinnitus

Hjärtat

Arytmi

Takykardi

Hjärtsvikt

Kardymyopati

Myokardit

Blodkärl

Lymfödem

Hypertoni

Blödning

Emboli

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Idiopatiskt

pneumonisyndrom

Epistaxis

Lungödem

Hosta

Pneumonit

Hypoxi

Organsystem

Mycket vanlig

Vanlig

Mindre vanlig

Ingen känd

frekvens

Magtarmkanalen

Illamående

Stomatit

Esofagit

Kräkningar

Diarré

Dyspepsi

Buksmärta

Tarmkatarr

Kolit

Förstoppning

Perforation i

magtarmkanalen

Ileus

Sår i

magtarmkanalen

Lever och

gallvägar

Venös ocklusiv

leversjukdom

Leverförstoring

Gulsot

Hud och subkutan

vävnad

Utslag

Klåda

Håravfall

Hudrodnad

Pigmenterings-

rubbningar

Erytrodermisk

psoriasis

Allvarliga toxiska

hudreaktioner

inklusive fall av

Stevens-Johnsons

syndrom och

toxisk epidermal

nekrolys

Muskuloskeletala

systemet och

bindväv

Ryggsmärta

Myalgi

Ledvärk

Njurar och

urinvägar

Hemorragisk

cystit

Dysuri

Oliguri

Njursvikt

Cystit

Hematuri

Reproduktionsorg

an och bröstkörtel

Azoospermi

Utebliven

menstruation

Vaginalblödning

Klimakteriella

besvär

Infertilitet hos

kvinnor

Infertilitet hos

män

Allmänna

symtom och/eller

symtom vid

administrerings-

stället

Pyrexi (feber)

Asteni

Frossa

Generaliserat

ödem

Inflammation vid

injektionsstället

Smärta vid

injektionsstället

Slemhinne-

inflammation

Multiorgansvikt

Smärta

Undersökningar

Ökad vikt

Förhöjt

blodbilirubin

Förhöjda

transminaser

Förhöjt

blodamylas

Förhöjt

blodkreatinin

Förhöjt blodurea

Förhöjt

gammaglutamyl-

transferas

Förhöjd

alkalinfosfatas i

blodet

Läs hela dokumentet

EMA/638722/2014

EMEA/H/C/001046

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Tepadina

tiotepa

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Tepadina.

Det förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit

fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer

om hur läkemedlet ska användas.

Vad är Tepadina?

Tepadina är ett pulver som bereds till infusionsvätska, lösning (ges som dropp i en ven). Det innehåller

den aktiva substansen tiotepa.

Vad används Tepadina för?

Tepadina används i kombination med kemoterapi (cancerläkemedel) på två olika sätt:

Som konditioneringsbehandling (förberedande behandling) före transplantation av hematopoetiska

stamceller (de celler som bildar blodkroppar). Denna typ av transplantation görs på patienter som

behöver byta ut sina blodkroppsbildande celler på grund av en blodsjukdom, till exempel

blodcancer (inklusive leukemi) eller en sjukdom som orsakar låga nivåer av röda blodkroppar (till

exempel talassemi eller sicklecellsanemi).

Vid behandling av solida tumörer när högdoskemoterapi följt av transplantation av hematopoetiska

stamceller krävs.

Tepadina kan användas vid transplantation av celler från en donator och vid transplantation av celler

från patientens egen kropp.

Eftersom antalet patienter inom EU som behöver denna typ av konditioneringsbehandling och

transplantation är litet klassificerades Tepadina som särläkemedel (ett läkemedel som används vid

sällsynta sjukdomar) den 29 januari 2007.

Läkemedlet är receptbelagt.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hur används Tepadina?

Behandling med Tepadina måste ske under övervakning av läkare med erfarenhet av förberedande

behandling inför transplantation. Läkemedlet ska ges som infusion under två till fyra timmar i en stor

ven.

Dosen Tepadina beror på vilken typ av blodsjukdom eller solid tumör som patienten har och vilken typ

av transplantation som ska göras. Dosen beror också på patientens kroppsyta (som beräknas med

hjälp av patientens längd och vikt) eller på patientens vikt. Hos vuxna varierar den dagliga dosen

mellan 120 och 481 mg per kvadratmeter (m

) som ges under upp till fem dagar före

transplantationen. Hos barn varierar den dagliga dosen mellan 125 och 350 mg/m2 under upp till tre

dagar före transplantationen. Mer information finns i produktresumén (ingår också i EPAR).

Hur verkar Tepadina?

Den aktiva substansen i Tepadina, tiotepa, hör till en grupp läkemedel som kallas ”alkylerande medel”.

Dessa läkemedel är cytotoxiska. Det innebär att de dödar celler, särskilt celler som förökas snabbt

såsom cancerceller eller stamceller (celler som kan utvecklas till olika typer av celler). Tepadina

används tillsammans med andra läkemedel före transplantation för att förstöra de onormala cellerna

och patientens befintliga blodbildande celler. Genom att ge plats för nya celler och minska risken för

avstötning kan nya celler transplanteras.

Tiotepa har använts som konditioneringsbehandling före transplantation av blodbildande celler inom EU

sedan slutet på 1980-talet.

Hur har Tepadinas effekt undersökts?

Eftersom tiotepa har använts under många år inom EU lade företaget fram data från publicerad

litteratur. Dessa data omfattade 109 studier med cirka 6 000 vuxna och 900 barn med blodsjukdomar

eller solida tumörer som genomgick transplantation av blodbildande celler. I studierna undersöktes hur

många av transplantationerna som lyckades, hur lång tid det tog innan sjukdomen återkom och hur

länge patienterna överlevde.

Vilken nytta har Tepadina visat vid studierna?

De publicerade studierna visade att användningen av tiotepa i kombination med andra

kemoterapeutiska läkemedel är gynnsam för vuxna och barn som behandlas för blodsjukdomar och

solida tumörer. Tiotepa bidrar till att förstöra patientens befintliga blodbildande celler, vilket leder till

lyckad transplantation av nya celler, ökad överlevnad och minskad risk för att sjukdomen återkommer.

Vilka är riskerna med Tepadina?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Tepadina i kombination med andra läkemedel är

infektioner, cytopeni (lågt antal blodkroppar), transplantat-mot-värdsjukdom (GVHD) (när

transplanterade celler attackerar kroppen), mag-tarmproblem, hemorragisk cystit (blödningar och

inflammation i urinblåsan) och slemhinneinflammation. En fullständig förteckning över biverkningar

som rapporterats för Tepadina hos vuxna och barn finns i bipacksedeln.

Tepadina får inte ges till kvinnor som är gravida eller ammar. Tepadina får heller inte ges tillsammans

med vaccin mot gula febern eller vaccin som innehåller levande virus eller bakterier. En fullständig

förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Tepadina

EMA/638722/2014

Sida 2/3

Varför har Tepadina godkänts?

CHMP noterade att användningen av den aktiva substansen i Tepadina, tiotepa, är väletablerad. Det

innebär att substansen har använts under många år och att det finns tillräckligt med information om

dess säkerhet och effekt. Utifrån tillgänglig publicerad information fann kommittén att nyttan med

Tepadina är större än riskerna och rekommenderade att läkemedlet skulle godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Tepadina?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Tepadina används så säkert som möjligt. I

enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för

Tepadina. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Mer information om Tepadina

Den 15 mars 2010 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Tepadina

som gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med Tepadina finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Sammanfattningen av ställningstagandet om Tepadina från kommittén för särläkemedel finns på EMA:s

webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Denna sammanfattning uppdaterades senast 11-2014.

Tepadina

EMA/638722/2014

Sida 3/3

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen