Tekturna

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

09-09-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

09-09-2009

Aktiva substanser:
aliskiren
Tillgänglig från:
Novartis Europharm Ltd.
ATC-kod:
C09XA02
INN (International namn):
aliskiren
Terapeutisk grupp:
Agenter som verkar på renin-angiotensinsystemet
Terapiområde:
hypertension
Terapeutiska indikationer:
Behandling av essentiell hypertoni.
Produktsammanfattning:
Revision: 4
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000852
Tillstånd datum:
2007-08-22
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000852

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

09-09-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

09-09-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

09-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

09-09-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

09-09-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

09-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

09-09-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

09-09-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

09-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - danska

09-09-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

09-09-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

09-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

09-09-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

09-09-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

09-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

09-09-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

09-09-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

09-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

09-09-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

09-09-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

09-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

09-09-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

09-09-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

09-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - franska

09-09-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

09-09-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

09-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

09-09-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

09-09-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

09-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

09-09-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

09-09-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

09-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

09-09-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

09-09-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

09-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

09-09-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

09-09-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

09-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

09-09-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

09-09-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

09-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

09-09-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

09-09-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

09-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - polska

09-09-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

09-09-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

09-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

09-09-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

09-09-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

09-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

09-09-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

09-09-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

09-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

09-09-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

09-09-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

09-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

09-09-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

09-09-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

09-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - finska

09-09-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

09-09-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

09-09-2009

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tekturna 150 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 150 m

g aliskiren (som hemifumarat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett

Ljust rosa, bikonvex, rund tablett, präglad med “IL” på ena sidan och “NVR” på andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av essentiell hypertoni.

4.2

Dosering och administreringssätt

Rekommenderad dos av Tekturna är 150 mg en gång om

dagen. Hos patienter som inte erhåller

tillräcklig kontroll av blodtrycket, kan dosen ökas till 300 mg en gång om dagen.

Den antihypertensiva effekten inträffar huvudsakligen inom två veckor (85-90 %) efter start av

behandling m

ed 150 mg en gång om dagen.

Tekturna kan användas ensamt eller i kombination med andra antihy

pertensiva medel (se avsnitten 4.4

och 5.1).

Tekturna skall tas en gång dagligen tillsammans m

ed en lätt måltid, helst vid samma tidpunkt varje

dag. Grapefruktjuice skall inte tas tillsammans med Tekturna.

Nedsatt njurfunktion

Ingen justering av den initiala dosen krävs för patienter med lätt till gravt nedsatt njurfunktion (se

avsnitten 4.4 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Ingen justering av den initiala dosen krävs för patienter m

ed lätt till gravt nedsatt leverfunktion (se

avsnitt 5.2).

Äldre patienter (över 65 år)

Ingen justering av den initiala dosen krävs för äldre patienter.

Barn (yngre än 18 år)

Tekturna rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år beroende på brist på data avseende

säkerhet och effekt (se avsnitt 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Angioödem i samband med tidigare behandling med aliskiren.

Under andra och tredje trimestern vid graviditet (se avsnitt 4.6).

Samtidig användning av aliskiren m

ed ciklosporin, en mycket kraftig hämmare av P-gp och andra

kraftiga hämmare av P-gp (kinidin, verapamil), är kontraindicerat (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Patienter som får andra läkemedel som hämmar renin-angiotensinsy

stemet (RAS), och/eller de som

har nedsatt njurfunktion och/eller diabetes mellitus, löper en ökad risk för hyperkalemi under

behandling med aliskiren.

Aliskiren bör användas med försiktighet till patienter med allvarlig, kronisk hjärtsvikt (New York

Heart Association- [NYHA-] grad III-IV).

Om kraftig och ihållande diarré uppstår bör behandlingen m

ed Tekturna avbrytas.

Angioödem

Liksom för andra substanser som påverkar renin-angiotensinsystemet, har angioödem

rapporterats hos

patienter som behandlats med aliskiren. Om angioödem inträffar, skall behandling med Tekturna

upphöra omgående och lämplig behandling och övervakning sättas in tills att tecken och symtom

försvunnit helt och hållet. Om tungan, stämbanden eller struphuvudet påverkas skall adrenalin ges.

Dessutom skall nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa patientens luftvägar.

Patienter med natriumförluster och/eller dehydrerade patienter

Hos markant dehydrerade patienter och/eller patienter m

ed markanta natriumförluster (t ex de som får

höga doser av diuretika) kan symtomatisk hypotoni inträffa efter start av behandling med Tekturna.

Detta tillstånd skall åtgärdas före administrering av Tekturna eller också skall behandlingen inledas

under noggrann medicinsk övervakning.

Nedsatt njurfunktion

Kliniska studier av Tekturna har inte utförts på hy

pertoniker med gravt nedsatt njurfunktion

(serumkreatininvärde ≥150 μmol/l eller 1,70 mg/dl hos kvinnor och ≥177 μmol/l eller 2,00 mg/dl hos

män och/eller uppskattad glomerulär filtreringshastighet (GFR) <30 ml/minut), patienter som tidigare

genomgått dialysbehandling eller visat tecken på njursyndrom eller renovaskulär hypertoni.

Försiktighet skall iakttas hos hypertoniker med gravt nedsatt njurfunktion, på grund av bristen på

säkerhetsinformation om Tekturna.

Liksom för andra substanser som påverkar renin-angiotensinsy

stemet, bör man vara försiktig när

aliskiren ges under betingelser som predisponerar för nedsatt njurfunktion såsom hypovolemi (t.ex. på

grund av blodförlust, svår eller långvarig diarré, långvariga kräkningar, osv.), hjärtsjukdom,

leversjukdom eller njursjukdom. Akut njursvikt, reversibel vid avbrytande av behandling, har

rapporterats vid uppföljning efter godkännandet för försäljning hos patienter i riskzonen som fått

aliskiren. Om tecken på njursvikt förekommer, bör behandling med aliskiren omedelbart avbrytas.

Njurartärstenos

Det finns inga kontrollerade kliniska data från användning av Tekturna på patienter m

ed unilateral

eller bilateral njurartärstenos eller stenos vid en kvarvarande njure. Det finns emellertid, liksom för

andra substanser som påverkar renin-angiotensinsystemet, en ökad risk för njurinsufficiens, inklusive

akut njursvikt, när patienter med njurartärstenos behandlas med aliskiren. Därför bör försiktighet

iakttas hos dessa patienter. Om njursvikt inträffar skall behandlingen avbrytas.

Måttliga hämmare av P-gp

Samtidig behandling med aliskiren 300 m

g och ketokonazol 200 mg resulterade i en 76 % ökning av

AUC för aliskiren, men hämmare av P-gp t ex ketokonazol förväntas öka vävnadskoncentrationerna

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

mer än plasmakoncentrationerna. Försiktighet skall därför iakttas vid samtidig behandling med

aliskiren och måttliga hämmare av P-gp t ex ketokonazol (se avsnitt 4.5).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Tekturna har inga kända kliniskt relevanta interaktioner m

ed läkemedel som vanligen används vid

behandling av hypertoni eller diabetes.

Substanser som har undersökts i kliniska farmakokinetikstudier inkluderar acenokumarol, atenolol,

celecoxib, pioglitazon, allopurinol, isosorbid-5-m

ononitrat, ramipril och hydroklortiazid. Inga

interaktioner har identifierats.

Samtidig administrering av aliskiren och antingen valsartan (↓28 %), metformin (↓28 %), amlodipin

(↑29 %) eller cimetidin (↑19 %) ledde till förändrade C

- eller AUC-värden för Tekturna om

20-30 %. Vid administrering tillsammans med atorvastatin ökade AUC- och C

-värdena för

Tekturna vid steady state med 50 %. Samtidig administrering av Tekturna hade ingen signifikant

påverkan på farmakokinetiken hos atorvastatin, valsartan, metformin eller amlodipin. Därför behöver

inte dosen justeras för Tekturna eller dessa samtidigt administrerade läkemedel.

Tekturna kan minska biotillgängligheten något för digoxin.

Preliminära data pekar på att irbesartan kan m

inska AUC och C

för Tekturna.

Hos försöksdjur har det visat sig att P-gp är av avgörande bety

delse för Tekturna biotillgänglighet. P-

gp-inducerare (johannesört, rifampicin) kan därför minska biotillgängligheten för Tekturna.

CYP450-interaktioner

Aliskiren hämmar inte CYP450-isoenzymerna CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 och 3A. Aliskiren

inducerar inte CYP3A4. Därför förväntas inte aliskiren påverka den systemiska tillgängligheten av

substanser som hämmar, inducerar eller metaboliseras av dessa enzymer. Aliskiren metaboliseras

minimalt av cytokrom P450-enzymerna. Därför förväntas inga interaktioner på grund av hämning eller

inducering av CYP450-isoenzymer. CYP3A4-hämmare påverkar emellertid även ofta P-gp. En ökad

exponering för aliskiren kan därför förväntas vid samtidig behandling med CYP3A4-hämmare, som

även hämmar P-gp (se Interaktioner med P-glykoprotein nedan).

Interaktioner med P-glykoprotein

MDR1/Mdr1a/1b (P-gp) har i prekliniska studier konstaterats vara det huvudsakliga aktiva

transportsy

stemet involverat i absorption i tarmen och utsöndring via gallan av aliskiren. Inducerare av

P-gp (Johannesört, rifampicin) skulle därför kunna minska biotillgängligheten av Tekturna. Även om

detta inte har undersökts för aliskiren, är det känt att P-gp också kontrollerar vävnadsupptag för en

mängd av substrat och hämmare av P-gp kan öka vävnad-till-plasmakoncentrationsförhållandena.

Hämmare av P-gp kan därför öka vävnadsnivåerna mer än plasmanivåerna. Potentialen för

läkemedelsinteraktioner relaterade till P-gp kommer troligen att bero på graden av hämning av denna

transportör.

Substrat för eller svaga hämmare av P-gp

Inga relevanta interaktioner har observerats m

ed atenolol, digoxin, amlodipin eller cimetidin. Givet

tillsammans med atorvastatin (80 mg), ökade AUC och C

för aliskiren (300 mg) vid steady-state

med 50

Måttliga hämmare av P-gp

Samtidig behandling med ketokonazol (200 mg) och aliskiren (300 m

g) resulterade i en 80 % ökning

av plasmanivåerna för aliskiren (AUC och C

). Prekliniska studier indikerar att samtidig

administrering av aliskiren och ketokonazol förbättrar gastrointestinal absorption av aliskiren och

minskar biliär utsöndring. Förändringen i plasmanivåer för aliskiren i närvaro av ketokonazol

förväntas vara inom det intervall, som skulle uppnås om dosen av aliskiren fördubblades. Doser av

aliskiren upp till 600 mg, eller två gånger den högsta rekommenderade terapeutiska dosen, har

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

tolererats väl i kontrollerade kliniska studier. Hämmare av P-gp förväntas ändå öka

vävnadskoncentrationerna mer än plasmakoncentrationerna. Försiktighet skall därför iakttas vid

samtidig behandling med aliskiren och ketokonazol eller andra måttliga hämmare av P-gp

(itrakonazol, klaritromycin, telitromycin, erytromycin, amiodaron).

Kraftiga hämmare av P-gp

I en läkemedelsinteraktionsstudie på friska frivilliga visades att enkeldoser av ciklosporin (200 och

600 m

g) ökar C

för aliskiren 75 mg med ungefär en faktor 2,5 och AUC med ungefär en faktor 5.

Ökningen kan vara större med högre doser av aliskiren. Därför är samtidig behandling med aliskiren

och kraftiga hämmare av P-gp kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Furosemid

När aliskiren gavs tillsammans med furosem

id minskade AUC- och C

-värdena för furosemid med

28 % respektive 49 %. Övervakning av effekterna rekommenderas därför vid behandlingsstart och vid

justering av dosen av furosemid, för att undvika eventuellt underutnyttjande i kliniska situationer med

övermängd av vätska.

Icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID)

Liksom andra substanser som påverkar renin-angiotensinsy

stemet, kan NSAID minska den

antihypertensiva effekten av aliskiren. Hos vissa patienter med nedsatt njurfunktion (dehydrerade

patienter eller äldre patienter) kan samtidig behandling med aliskiren och NSAID resultera i ytterligare

försämrad njurfunktion, inklusive möjlig akut njursvikt, som vanligtvis är reversibel. Därför kräver

kombinationen av aliskiren med NSAID försiktighet, särskilt hos äldre patienter.

Kalium och kaliumsparande diuretika

Baserat på erfarenheterna från användning av andra substanser som

påverkar renin-

angiotensinsystemet, kan kaliumvärdet i serum öka vid samtidig användning av kaliumsparande

diuretika, kaliumtillägg, saltersättningar som innehåller kalium eller andra substanser som kan öka

kaliumnivåerna i serum (t ex heparin). Om samtidig behandling med dessa läkemedel är nödvändig

skall försiktighet iakttas.

Grapefruktjuice

På grund av avsaknad av data kan en eventuell interaktion inte uteslutas m

ellan grapefruktjuice och

aliskiren. Grapefruktjuice skall inte tas tillsammans med Tekturna.

Warfarin

Tekturna effekter på farmakokinetiken för warfarin har inte utvärderats.

Födointag

Måltider med ett högt fettinnehåll har visat sig m

inska absorptionen av Tekturna avsevärt.

4.6

Graviditet och amning

Graviditet

Data från behandling av gravida kvinnor m

ed aliskiren saknas. Tekturna har inte visat teratogen effekt

hos råtta eller kanin (se avsnitt 5.3). Andra substanser som verkar direkt på RAS har orsakat grava

fostermissbildningar och neonatal död. Liksom andra läkemedel som verkar direkt på RAS skall

Tekturna inte användas under första trimestern av graviditeten eller av kvinnor som planerar graviditet

och är kontraindicerat under den andra och tredje trimestern (se avsnitt 4.3). Vid förskrivning av

läkemedel som verkar på RAS till kvinnor i fertil ålder bör läkaren informera om de potentiella

riskerna med detta läkemedel under graviditet.

Om graviditet upptäcks under behandlingens gång bör

Tekturna således utsättas.

Amning

Det är inte känt om aliskiren utsöndras i human bröstm

jölk. Tekturna har återfunnits i mjölken hos

diande råttor. Användning av Tekturna är därför inte att rekommendera till kvinnor som ammar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts. Vid framförande av fordon eller användande av maskiner måste dock hänsyn

tas till att y

rsel eller trötthet emellanåt kan uppträda när man tar läkemedel mot hypertoni. Tekturna

har försumbar påverkan på förmågan att köra och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Säkerheten hos Tekturna har studerats hos fler än 7 800 patienter, varav fler än 2 300 har behandlats i

över 6 m

ånader och fler än 1 200 i över 1 år. Förekomsten av biverkningar visade inte något samband

med kön, ålder, BMI, ras eller etnisk tillhörighet. Behandling med Tekturna resulterade i en total

förekomst av biverkningar som liknade den som sågs vid placebo i doser upp till 300 mg.

Biverkningarna var vanligen lätta och övergående till sin natur och krävde endast sällan utsättande av

behandlingen. Den vanligaste biverkningen är diarré.

Förekomsten av hosta var likartad hos patienter som

fick placebo (0,6 %) och hos dem som fick

Tekturna (0,9 %).

Biverkningarna i Tabell 1 är indelade enligt följande konvention om

frekvens, de vanligaste först:

mycket vanlig (≥1/10); vanlig (≥1/100, <1/10); mindre vanlig (≥1/1 000, <1/100); sällsynt (≥1/10 000,

<1/1 000); mycket sällsynt (<1/10 000), inkluderande enstaka rapporter. Biverkningarna presenteras

inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 1

Magtarmkanalen

Vanlig:

Diarré

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanlig:

Utslag

Sällsynta:

Angioödem

Angioödem har förekommit vid behandling m

ed Tekturna. I kontrollerade kliniska studier har

angioödem förekommit i sällsynta fall under behandling med Tekturna i en omfattning som är

jämförbar med placebo- eller hydroklortiazidbehandling. Fall av angioödem har också rapporterats vid

uppföljning efter godkännandet för försäljning (ingen känd frekvens). Om några tecken uppstår som

tyder på en allergisk reaktion (framförallt svårigheter att andas eller svälja, svullnad av ansikte,

extremiteter, ögon, läppar och/eller tunga) ska patienten avbryta behandlingen och kontakta läkare (se

avsnitt 4.4).

Laboratoriefynd

I kontrollerade kliniska prövningar m

ed Tekturna var kliniskt relevanta förändringar i de vanliga

laboratorieparametrarna mindre vanliga. I kliniska studier på hypertoniker hade Tekturna inga kliniskt

viktiga effekter på totalkolesterol, HDL-C, fastetriglycerider, fasteglukos eller urinsyra.

Hemoglobin och hematokrit:

å minskningar i hemoglobin- och hematokritvärdena (med i

genomsnitt cirka 0,05 mmol/l respektive 0,16 volymprocent) har observerats. Inga patienter utsatte

behandlingen på grund av anemi. Denna effekt ses också med andra läkemedel som verkar på renin-

angiotensinsystemet, såsom angiotensinkonvertashämmare (ACE-hämmare) och

angiotensinreceptorblockerare.

Serumkalium:

Serum

kaliumökningarna var mindre och sällan förekommande hos patienter med

essentiell hypertoni, som fick behandling med Tekturna ensamt (0,9 % jämfört med 0,6 % för

placebo). I en studie där Tekturna gavs i kombination med en ACE-hämmare till diabetiker ökade

dock serumkaliumvärdena mer frekvent (5,5 %). Liksom alla läkemedel som verkar på RAS är därför

gängse övervakning av elektrolytvärdena och njurfunktionen tillrådligt hos patienter med diabetes

mellitus, njursjukdom eller hjärtsvikt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vid uppföljning efter godkännandet för försäljning har nedsatt njurfunktion och fall av akut njursvikt

rapporterats hos patienter i riskzonen (se avsnitt 4.4).

4.9

Överdosering

Det finns begränsade data om överdosering på människa. Det vanligaste tecknet på överdosering torde

vara hy

potoni, beroende på aliskirens antihypertensiva effekt. Om symtomatisk hypotoni skulle

inträffa bör stödjande behandling insättas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Reninhämmare, ATC-kod C09XA02

Aliskiren är en oralt aktiv, icke-peptid, potent och selektiv, direkt hämmare av humant renin.

Genom hämning av enzymet renin hämmar aliskiren RAS vid aktiveringspunkten, varvid

vandlingen av angiotensinogen till angiotensin I blockeras och nivåerna av angiotensin I och

angiotensin II minskar. Medan andra läkemedel som hämmar RAS (ACE-hämmare och angiotensin II-

receptorblockerare (ARB)) orsakar en stegring i plasmareninaktiviteten (PRA) som kompensation,

minskar PRA med 50-80 % vid behandling av hypertoniker med aliskiren. Liknande minskningar sågs

när aliskiren kombinerades med andra antihypertensiva medel. Den kliniska betydelsen av

skillnaderna i PRA-effekt är för närvarande inte känd.

Hypertoni

Hos hypertoniker som fick 150 mg och 300 mg Tekturna en gång om

dagen sågs dosberoende

minskningar i både det systoliska och diastoliska blodtrycket, vilka kvarstod under hela dosintervallet

om 24 timmar (kvarvarande nytta tidigt på morgonen), med genomsnittligt maximal-dal-förhållande

för diastolisk respons om upp till 98 % för 300 mg-dosen. Efter 2 veckor observerades 85-90 % av den

maximala blodtryckssänkande effekten. Den blodtryckssänkande effekten styrktes under

långtidsbehandling och var oberoende av ålder, kön, BMI och etnisk tillhörighet. Tekturna har

studerats hos 1 864 patienter 65 år eller äldre samt hos 426 patienter 75 år eller äldre.

Studier av Tekturna i monoterapi har visat blodtryckssänkande effekter jäm

förbara med andra klasser

av antihypertensiva medel, inklusive ACE-hämmare och ARB. Jämfört med ett diuretikum

(hydroklortiazid) sänkte Tekturna 300 mg det systoliska/diastoliska blodtrycket med 17,0/12,3 mmHg,

jämfört med 14,4/10,5 mmHg för hydroklortiazid 25 mg efter 12 veckors behandling. Hos

hypertoniker med diabetes var Tekturna i monoterapi säkert och effektivt.

Studier av kombinationsbehandling finns tillgängliga där Tekturna har kombinerats m

ed diuretikumet

hydroklortiazid, ACE-hämmaren ramipril, kalciumflödeshämmaren amlodipin, ARB-medlet valsartan

och betablockeraren atenolol. Dessa kombinationer tolererades väl. Tekturna inducerade en additiv

blodtryckssänkande effekt när det kombinerades med hydroklortiazid och med ramipril. Hos patienter

som inte svarade tillräckligt på 5 mg av kalciumflödeshämmaren amlodipin sågs en

blodtryckssänkande effekt vid tillägg av Tekturna 150 mg som liknade den som uppnåddes genom att

öka amlodipindosen till 10 mg. Lägre frekvens av ödem sågs dock (2,1 % för aliskiren

150 mg/amlodipin 5 mg, jämfört med 11,2 % för amlodipin 10 mg). Tekturna visade en additiv

antihypertensiv effekt tillsammans med ARB-medlet valsartan i den studie som designats speciellt för

att undersöka effekten av kombinationsbehandling.

Hos överviktiga hypertoniker, som inte svarade tillräckligt på hydroklortiazid 25 mg, gav

tilläggsbehandling m

ed 300 mg Tekturna en ytterligare blodtryckssänkning, som var jämförbar med

tilläggsbehandling med irbesartan 300 mg eller amlodipin 10 mg. Hos hypertoniker med diabetes

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

erhölls en additiv blodtryckssänkning när Tekturna gavs som tillägg till ramipril, medan

kombinationen Tekturna och ramipril visade lägre frekvens av hosta (1,8 %) än vid ramipril (4,7 %).

Inga tecken på förstadoshypotoni eller effekt på pulsfrekvensen har setts hos patienter som

behandlats

i kontrollerade kliniska studier. Kraftig hypotoni var mindre vanligt (0,1 %) hos patienter med

okomplicerad hypertoni, som fick behandling med Tekturna ensamt. Hypotoni var också mindre

vanligt (< 1 %) vid kombinationsbehandling med andra antihypertensiva medel. Vid avbrytande av

behandlingen återgick blodtrycket successivt till utgångsnivåerna under de närmaste veckorna, utan

tecken på bakslagseffekt vad gäller blodtrycket eller PRA.

I en 3-månadersstudie hos 302 patienter med lätt, stabil hjärtsvikt, där alla behandlades m

standardbehandling vid stabil hjärtsvikt tolererades tillägg av Tekturna 150 mg väl. Nivåerna av

natriuretisk peptid (BNP) reducerades med 25 % i behandlingsarmen med Tekturna jämfört med

placebo. Den kliniska betydelsen av denna reduktion är emellertid okänd.

I en 6-månadersstudie hos 599 patienter med hypertoni, typ 2-diabetes mellitus och nefropati, där alla

behandlades med losartan 100 mg och optimal antihypertensiv underhållsbehandling, uppnåddes en

20 % reduktion av U-albumin/kreatininkvot (UACR) med tillägg av Tekturna 300 mg jämfört med

placebo, dvs från 58 mg/mmol till 46 mg/mmol. Andelen patienter som hade minst 50 % reduktion av

basal UACR vid slutmålet var 24,7 % och 12,5 % för Tekturna respektive placebo. Den kliniska

betydelsen av en reduktion av UACR är inte fastställd i frånvaron av en effekt på blodtrycket.

Tekturna påverkade inte kreatinins serumkoncentration, men sattes i samband med en ökad frekvens

(4,2 % jämfört med 1,9 % för placebo) av serumkaliumkoncentration

6,0 mmol/l, även om detta inte

var statistiskt signifikant.

Nyttoeffekterna av Tekturna på mortalitet och kardiovaskulär morbiditet samt skador på målorgan är

för närvarande okända.

Kardiell elektrofysiologi

I en randomiserad, dubbelblind, placebojämförande och kontrollerad studie som använde standard-

och Holter-EKG rapporterades ingen effekt på QT-intervallet.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral absorption uppnås maximala plasmakoncentrationer av aliskiren efter 1-3 timmar. Aliskirens

absoluta biotillgänglighet är 2-3 %. Må

ltider med ett högt fettinnehåll minskar C

med 85 % och

AUC med 70 %. Plasmakoncentrationerna vid steady state nås inom 5-7 dagar efter administrering en

gång om dagen, och steady state-nivåerna är ungefär dubbelt så höga som vid den initiala dosen.

Distribution

Efter intravenös administrering är den genomsnittliga distributionsvolymen vid steady state cirka

135 l, vilket ty

der på att aliskiren i hög grad distribueras extravasalt. Aliskirens plasmaproteinbindning

är måttlig (47-51 %) och oberoende av koncentrationen.

Metabolism och elimination

Den genomsnittliga halveringstiden är cirka 40 timmar (inom området 34-41 timmar).

Aliskiren

elim

ineras huvudsakligen som oförändrat läkemedel i feces (78 %). Cirka 1,4 % av den totala orala

dosen metaboliseras. Enzymet CYP3A4 är ansvarigt för denna metabolism. Efter oral administrering

återvinns cirka 0,6 % av dosen i urinen. Efter intravenös administrering är genomsnittligt

plasmaclearance cirka 9 l/timme.

Linjäritet/Icke-linjäritet

Exponeringen för aliskiren ökade mer än proportionellt mot ökningen av dosen. Efter administrering

av en enkeldos i intervallet 75 till 600 m

g, resulterade en dubblering av dosen i en 2,3 och 2,6-faldig

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

ökning av AUC respektive C

. Vid steady-state kan icke-linjäriteten vara mer uttalad. De

mekanismer som orsakat avvikelserna från linjäriteten har inte identifierats. En möjlig mekanism är

mättnad av transportörer vid absorptionsstället eller i hepato-biliära elimineringsvägen.

Egenskaper hos patienterna

Aliskiren är effektivt vid behandling en gång om

dagen av vuxna hypertoniker, oavsett kön, ålder,

BMI och etnisk tillhörighet.

AUC är 50 % högre hos äldre patienter (> 65 år) än hos y

ngre försökspersoner. Kön, vikt och etniskt

ursprung har ingen klinisk relevant påverkan på farmakokinetiken för aliskiren.

Aliskirens farmakokinetik har studerats hos patienter m

ed varierande grad av njurinsufficiens. De

relativa AUC- och C

-värdena för aliskiren hos studiepatienter med nedsatt njurfunktion låg på

mellan 0,8 och dubbelt så höga nivåer som hos friska studiepatienter efter en engångsbehandling och

vid steady state. Dessa förändringar som iakttagits stod dock inte i relation till allvarlighetsgraden av

nedsatt njurfunktion. Ingen justering av den initiala dosen av Tekturna krävs hos patienter med lätt till

gravt nedsatt njurfunktion, men försiktighet bör iakttas hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

Aliskirens farmakokinetik påverkades inte signifikant hos patienter m

ed lätt till svår leversjukdom.

Följaktligen krävs ingen justering av den initiala dosen av aliskiren hos patienter med lätt till svårt

nedsatt leverfunktion.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Eventuell karcinogenicitet har bedömts i en 2-årsstudie på råtta och i en 6-m

ånaders, transgen studie

på mus. Ingen karcinogenicitet har upptäckts. Ett fall av kolonadenom och ett fall av cekal

adenokarcinom har noterats hos råtta vid en dos om 1 500 mg/kg/dag men var inte statistiskt

signifikanta. Även om aliskiren har en känd retningsförmåga betraktades de säkerhetsmarginaler som

erhållits hos människa vid dosen 300 mg i en studie på friska frivilliga som tillräckliga vid 9-11-

faldighet, baserat på koncentrationerna i feces, eller vid 6-faldighet, baserat på koncentrationerna i

slemhinnorna, i jämförelse med 250 mg/kg/dag i karcinogenicitetsstudien på råtta.

Aliskiren saknade mutagen potential i m

utagenicitetsstudier

in vitro

in vivo.

Prövningarna

inkluderade

in vitro

-tester på bakterie- och däggdjursceller samt

in vivo

-bedömningar på råtta.

Reproduktionstoxikologiska studier med aliskiren visade inte några tecken på toxicitet eller

teratogenicitet hos em

bryo/foster vid doser upp till 600 mg/kg/dag på råtta eller 100 mg/kg/dag på

kanin. Fertiliteten och prenatal/postnatal utveckling var opåverkade hos råtta vid doser upp till

250 mg/kg/dag. Doserna på råtta och kanin gav 1-4 respektive 5 gånger högre systemisk exponering

än maximalt rekommenderad dos till människa (300 mg).

Farmakologiska säkerhetsstudier avslöjade inga biverkningar på centrala nervsystemet,

andningsvägarna eller kardiovaskulära sy

stemet. Det man sett i toxicitetsstudier på djur med upprepad

dosering var i linje med den kända lokalirriterande potentialen eller den förväntade farmakologiska

effekten av aliskiren.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Krospovidon

Magnesiumstearat

Mikrokristallin cellulosa

Povidon

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Hypromellos

Makrogol

Talk

Svart järnoxid (E 172)

Röd järnoxid (E 172)

Titandioxid (E 171)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Blisterförpackningar i PA/Aluminium/PVC

Förpackningar innehållande 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter.

Förpackningar innehållande 84 (3x28), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter är m

ultiförpackningar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/408/001-010

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

22.08.2007

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 300 m

g aliskiren (som hemifumarat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett

Ljust röd, bikonvex, oval tablett, präglad med “IU” på ena sidan och “NVR” på andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av essentiell hypertoni.

4.3

Dosering och administreringssätt

Rekommenderad dos av Tekturna är 150 mg en gång om

dagen. Hos patienter som inte erhåller

tillräcklig kontroll av blodtrycket, kan dosen ökas till 300 mg en gång om dagen.

Den antihypertensiva effekten inträffar huvudsakligen inom två veckor (85-90 %) efter start av

behandling m

ed 150 mg en gång om dagen.

Tekturna kan användas ensamt eller i kombination med andra antihy

pertensiva medel (se avsnitten 4.4

och 5.1).

Tekturna skall tas en gång dagligen tillsammans m

ed en lätt måltid, helst vid samma tidpunkt varje

dag. Grapefruktjuice skall inte tas tillsammans med Tekturna.

Nedsatt njurfunktion

Ingen justering av den initiala dosen krävs för patienter med lätt till gravt nedsatt njurfunktion (se

avsnitten 4.4 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Ingen justering av den initiala dosen krävs för patienter m

ed lätt till gravt nedsatt leverfunktion (se

avsnitt 5.2).

Äldre patienter (över 65 år)

Ingen justering av den initiala dosen krävs för äldre patienter.

Barn (yngre än 18 år)

Tekturna rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år beroende på brist på data avseende

säkerhet och effekt (se avsnitt 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Angioödem i samband med tidigare behandling med aliskiren.

Under andra och tredje trimestern vid graviditet (se avsnitt 4.6).

Samtidig användning av aliskiren m

ed ciklosporin, en mycket kraftig hämmare av P-gp och andra

kraftiga hämmare av P-gp (kinidin, verapamil), är kontraindicerat (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Patienter som får andra läkemedel som hämmar renin-angiotensinsy

stemet (RAS), och/eller de som

har nedsatt njurfunktion och/eller diabetes mellitus, löper en ökad risk för hyperkalemi under

behandling med aliskiren.

Aliskiren bör användas med försiktighet till patienter med allvarlig, kronisk hjärtsvikt (New York

Heart Association- [NYHA-] grad III-IV).

Om kraftig och ihållande diarré uppstår bör behandlingen m

ed Tekturna avbrytas.

Angioödem

Liksom för andra substanser som påverkar renin-angiotensinsystemet, har angioödem

rapporterats hos

patienter som behandlats med aliskiren. Om angioödem inträffar, skall behandling med Tekturna

upphöra omgående och lämplig behandling och övervakning sättas in tills att tecken och symtom

försvunnit helt och hållet. Om tungan, stämbanden eller struphuvudet påverkas skall adrenalin ges.

Dessutom skall nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa patientens luftvägar.

Patienter med natriumförluster och/eller dehydrerade patienter

Hos markant dehydrerade patienter och/eller patienter m

ed markanta natriumförluster (t ex de som får

höga doser av diuretika) kan symtomatisk hypotoni inträffa efter start av behandling med Tekturna.

Detta tillstånd skall åtgärdas före administrering av Tekturna eller också skall behandlingen inledas

under noggrann medicinsk övervakning.

Nedsatt njurfunktion

Kliniska studier av Tekturna har inte utförts på hy

pertoniker med gravt nedsatt njurfunktion

(serumkreatininvärde ≥150 μmol/l eller 1,70 mg/dl hos kvinnor och ≥177 μmol/l eller 2,00 mg/dl hos

män och/eller uppskattad glomerulär filtreringshastighet (GFR) <30 ml/minut), patienter som tidigare

genomgått dialysbehandling eller visat tecken på njursyndrom eller renovaskulär hypertoni.

Försiktighet skall iakttas hos hypertoniker med gravt nedsatt njurfunktion, på grund av bristen på

säkerhetsinformation om Tekturna.

Liksom för andra substanser som påverkar renin-angiotensinsy

stemet, bör man vara försiktig när

aliskiren ges under betingelser som predisponerar för nedsatt njurfunktion såsom hypovolemi (t.ex. på

grund av blodförlust, svår eller långvarig diarré, långvariga kräkningar, osv.), hjärtsjukdom,

leversjukdom eller njursjukdom. Akut njursvikt, reversibel vid avbrytande av behandling, har

rapporterats vid uppföljning efter godkännandet för försäljning hos patienter i riskzonen som fått

aliskiren. Om tecken på njursvikt förekommer, bör behandling med aliskiren omedelbart avbrytas.

Njurartärstenos

Det finns inga kontrollerade kliniska data från användning av Tekturna på patienter m

ed unilateral

eller bilateral njurartärstenos eller stenos vid en kvarvarande njure. Det finns emellertid, liksom för

andra substanser som påverkar renin-angiotensinsystemet, en ökad risk för njurinsufficiens, inklusive

akut njursvikt, när patienter med njurartärstenos behandlas med aliskiren. Därför bör försiktighet

iakttas hos dessa patienter. Om njursvikt inträffar skall behandlingen avbrytas.

Måttliga hämmare av P-gp

Samtidig behandling med aliskiren 300 m

g och ketokonazol 200 mg resulterade i en 76 % ökning av

AUC för aliskiren, men hämmare av P-gp t ex ketokonazol förväntas öka vävnadskoncentrationerna

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

mer än plasmakoncentrationerna. Försiktighet skall därför iakttas vid samtidig behandling med

aliskiren och måttliga hämmare av P-gp t ex ketokonazol (se avsnitt 4.5).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Tekturna har inga kända kliniskt relevanta interaktioner m

ed läkemedel som vanligen används vid

behandling av hypertoni eller diabetes.

Substanser som har undersökts i kliniska farmakokinetikstudier inkluderar acenokumarol, atenolol,

celecoxib, pioglitazon, allopurinol, isosorbid-5-m

ononitrat, ramipril och hydroklortiazid. Inga

interaktioner har identifierats.

Samtidig administrering av aliskiren och antingen valsartan (↓28 %), metformin (↓28 %), amlodipin

(↑29 %) eller cimetidin (↑19 %) ledde till förändrade C

- eller AUC-värden för Tekturna om

20-30 %. Vid administrering tillsammans med atorvastatin ökade AUC- och C

-värdena för

Tekturna vid steady state med 50 %. Samtidig administrering av Tekturna hade ingen signifikant

påverkan på farmakokinetiken hos atorvastatin, valsartan, metformin eller amlodipin. Därför behöver

inte dosen justeras för Tekturna eller dessa samtidigt administrerade läkemedel.

Tekturna kan minska biotillgängligheten något för digoxin.

Preliminära data pekar på att irbesartan kan m

inska AUC och C

för Tekturna.

Hos försöksdjur har det visat sig att P-gp är av avgörande bety

delse för Tekturna biotillgänglighet. P-

gp-inducerare (johannesört, rifampicin) kan därför minska biotillgängligheten för Tekturna.

CYP450-interaktioner

Aliskiren hämmar inte CYP450-isoenzymerna CYP1A2, 2C8, 2C9, C19, 2D6, 2E1 och 3A.

Aliskiren inducerar inte CYP3A4. Därför förväntas inte aliskiren påverka den systemiska

tillgängligheten av substanser som

hämmar, inducerar eller metaboliseras av dessa enzymer. Aliskiren

metaboliseras minimalt av cytokrom P450-enzymerna. Därför förväntas inga interaktioner på grund av

hämning eller inducering av CYP450-isoenzymer. CYP3A4-hämmare påverkar emellertid även ofta P-

gp. En ökad exponering för aliskiren kan därför förväntas vid samtidig behandling med CYP3A4-

hämmare, som även hämmar P-gp (se Interaktioner med P-glykoprotein nedan).

Interaktioner med P-glykoprotein

MDR1/Mdr1a/1b (P-gp) har i prekliniska studier konstaterats vara det huvudsakliga aktiva

transportsy

stemet involverat i absorption i tarmen och utsöndring via gallan av aliskiren. Inducerare av

P-gp (Johannesört, rifampicin) skulle därför kunna minska biotillgängligheten av Tekturna. Även om

detta inte har undersökts för aliskiren, är det känt att P-gp också kontrollerar vävnadsupptag för en

mängd av substrat och hämmare av P-gp kan öka vävnad-till-plasmakoncentrationsförhållandena.

Hämmare av P-gp kan därför öka vävnadsnivåerna mer än plasmanivåerna. Potentialen för

läkemedelsinteraktioner relaterade till P-gp kommer troligen att bero på graden av hämning av denna

transportör.

Substrat för eller svaga hämmare av P-gp

Inga relevanta interaktioner har observerats m

ed atenolol, digoxin, amlodipin eller cimetidin. Givet

tillsammans med atorvastatin (80 mg), ökade AUC och C

för aliskiren (300 mg) vid steady-state

med 50

Måttliga hämmare av P-gp

Samtidig behandling med ketokonazol (200 mg) och aliskiren (300 m

g) resulterade i en 80 % ökning

av plasmanivåerna för aliskiren (AUC och C

). Prekliniska studier indikerar att samtidig

administrering av aliskiren och ketokonazol förbättrar gastrointestinal absorption av aliskiren och

minskar biliär utsöndring. Förändringen i plasmanivåer för aliskiren i närvaro av ketokonazol

förväntas vara inom det intervall, som skulle uppnås om dosen av aliskiren fördubblades. Doser av

aliskiren upp till 600 mg, eller två gånger den högsta rekommenderade terapeutiska dosen, har

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

tolererats väl i kontrollerade kliniska studier. Hämmare av P-gp förväntas ändå öka

vävnadskoncentrationerna mer än plasmakoncentrationerna. Försiktighet skall därför iakttas vid

samtidig behandling med aliskiren och ketokonazol eller andra måttliga hämmare av P-gp

(itrakonazol, klaritromycin, telitromycin, erytromycin, amiodaron).

Kraftiga hämmare av P-gp

I en läkemedelsinteraktionsstudie på friska frivilliga visades att enkeldoser av ciklosporin (200 och

600 m

g) ökar C

för aliskiren 75 mg med ungefär en faktor 2,5 och AUC med ungefär en faktor 5.

Ökningen kan vara större med högre doser av aliskiren. Därför är samtidig behandling med aliskiren

och kraftiga hämmare av P-gp kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Furosemid

När aliskiren gavs tillsammans med furosem

id minskade AUC- och C

-värdena för furosemid med

28 % respektive 49 %. Övervakning av effekterna rekommenderas därför vid behandlingsstart och vid

justering av dosen av furosemid, för att undvika eventuellt underutnyttjande i kliniska situationer med

övermängd av vätska.

Icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID)

Liksom andra substanser som påverkar renin-angiotensinsy

stemet, kan NSAID minska den

antihypertensiva effekten av aliskiren. Hos vissa patienter med nedsatt njurfunktion (dehydrerade

patienter eller äldre patienter) kan samtidig behandling med aliskiren och NSAID resultera i ytterligare

försämrad njurfunktion, inklusive möjlig akut njursvikt, som vanligtvis är reversibel. Därför kräver

kombinationen av aliskiren med NSAID försiktighet, särskilt hos äldre patienter.

Kalium och kaliumsparande diuretika

Baserat på erfarenheterna från användning av andra substanser som

påverkar renin-

angiotensinsystemet, kan kaliumvärdet i serum öka vid samtidig användning av kaliumsparande

diuretika, kaliumtillägg, saltersättningar som innehåller kalium eller andra substanser som kan öka

kaliumnivåerna i serum (t ex heparin). Om samtidig behandling med dessa läkemedel är nödvändig

skall försiktighet iakttas.

Grapefruktjuice

På grund av avsaknad av data kan en eventuell interaktion inte uteslutas m

ellan grapefruktjuice och

aliskiren. Grapefruktjuice skall inte tas tillsammans med Tekturna.

Warfarin

Tekturna effekter på farmakokinetiken för warfarin har inte utvärderats.

Födointag

Måltider med ett högt fettinnehåll har visat sig m

inska absorptionen av Tekturna avsevärt.

4.6

Graviditet och amning

Graviditet

Data från behandling av gravida kvinnor m

ed aliskiren saknas. Tekturna har inte visat teratogen effekt

hos råtta eller kanin (se avsnitt 5.3). Andra substanser som verkar direkt på RAS har orsakat grava

fostermissbildningar och neonatal död. Liksom andra läkemedel som verkar direkt på RAS skall

Tekturna inte användas under första trimestern av graviditeten eller av kvinnor som planerar graviditet

och är kontraindicerat under den andra och tredje trimestern (se avsnitt 4.3). Vid förskrivning av

läkemedel som verkar på RAS till kvinnor i fertil ålder bör läkaren informera om de potentiella

riskerna med detta läkemedel under graviditet.

Om graviditet upptäcks under behandlingens gång bör

Tekturna således utsättas.

Amning

Det är inte känt om aliskiren utsöndras i human bröstm

jölk. Tekturna har återfunnits i mjölken hos

diande råttor. Användning av Tekturna är därför inte att rekommendera till kvinnor som ammar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts. Vid framförande av fordon eller användande av maskiner måste dock hänsyn

tas till att y

rsel eller trötthet emellanåt kan uppträda när man tar läkemedel mot hypertoni. Tekturna

har försumbar påverkan på förmågan att köra och använda maskiner.

4.9

Biverkningar

Säkerheten hos Tekturna har studerats hos fler än 7 800 patienter, varav fler än 2 300 har behandlats i

över 6 m

ånader och fler än 1 200 i över 1 år. Förekomsten av biverkningar visade inte något samband

med kön, ålder, BMI, ras eller etnisk tillhörighet. Behandling med Tekturna resulterade i en total

förekomst av biverkningar som liknade den som sågs vid placebo i doser upp till 300 mg.

Biverkningarna var vanligen lätta och övergående till sin natur och krävde endast sällan utsättande av

behandlingen. Den vanligaste biverkningen är diarré.

Förekomsten av hosta var likartad hos patienter som

fick placebo (0,6 %) och hos dem som fick

Tekturna (0,9 %).

Biverkningarna i Tabell 1 är indelade enligt följande konvention om

frekvens, de vanligaste först:

mycket vanlig (≥1/10); vanlig (≥1/100, <1/10); mindre vanlig (≥1/1 000, <1/100); sällsynt (≥1/10 000,

<1/1 000); mycket sällsynt (<1/10 000), inkluderande enstaka rapporter. Biverkningarna presenteras

inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 1

Magtarmkanalen

Vanlig:

Diarré

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanlig:

Utslag

Sällsynta:

Angioödem

Angioödem har förekommit vid behandling m

ed Tekturna. I kontrollerade kliniska studier har

angioödem förekommit i sällsynta fall under behandling med Tekturna i en omfattning som är

jämförbar med placebo- eller hydroklortiazidbehandling. Fall av angioödem har också rapporterats vid

uppföljning efter godkännandet för försäljning (ingen känd frekvens). Om några tecken uppstår som

tyder på en allergisk reaktion (framförallt svårigheter att andas eller svälja, svullnad av ansikte,

extremiteter, ögon, läppar och/eller tunga) ska patienten avbryta behandlingen och kontakta läkare (se

avsnitt 4.4).

Laboratoriefynd

I kontrollerade kliniska prövningar m

ed Tekturna var kliniskt relevanta förändringar i de vanliga

laboratorieparametrarna mindre vanliga. I kliniska studier på hypertoniker hade Tekturna inga kliniskt

viktiga effekter på totalkolesterol, HDL-C, fastetriglycerider, fasteglukos eller urinsyra.

Hemoglobin och hematokrit:

å minskningar i hemoglobin- och hematokritvärdena (med i

genomsnitt cirka 0,05 mmol/l respektive 0,16 volymprocent) har observerats. Inga patienter utsatte

behandlingen på grund av anemi. Denna effekt ses också med andra läkemedel som verkar på renin-

angiotensinsystemet, såsom angiotensinkonvertashämmare (ACE-hämmare) och

angiotensinreceptorblockerare.

Serumkalium:

Serum

kaliumökningarna var mindre och sällan förekommande hos patienter med

essentiell hypertoni, som fick behandling med Tekturna ensamt (0,9 % jämfört med 0,6 % för

placebo). I en studie där Tekturna gavs i kombination med en ACE-hämmare till diabetiker ökade

dock serumkaliumvärdena mer frekvent (5,5 %). Liksom alla läkemedel som verkar på RAS är därför

gängse övervakning av elektrolytvärdena och njurfunktionen tillrådligt hos patienter med diabetes

mellitus, njursjukdom eller hjärtsvikt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vid uppföljning efter godkännandet för försäljning har nedsatt njurfunktion och fall av akut njursvikt

rapporterats hos patienter i riskzonen (se avsnitt 4.4).

4.9

Överdosering

Det finns begränsade data om överdosering på människa. Det vanligaste tecknet på överdosering torde

vara hy

potoni, beroende på aliskirens antihypertensiva effekt. Om symtomatisk hypotoni skulle

inträffa bör stödjande behandling insättas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Reninhämmare, ATC-kod C09XA02

Aliskiren är en oralt aktiv, icke-peptid, potent och selektiv, direkt hämmare av humant renin.

Genom hämning av enzymet renin hämmar aliskiren RAS vid aktiveringspunkten, varvid

vandlingen av angiotensinogen till angiotensin I blockeras och nivåerna av angiotensin I och

angiotensin II minskar. Medan andra läkemedel som hämmar RAS (ACE-hämmare och angiotensin II-

receptorblockerare (ARB)) orsakar en stegring i plasmareninaktiviteten (PRA) som kompensation,

minskar PRA med 50-80 % vid behandling av hypertoniker med aliskiren. Liknande minskningar sågs

när aliskiren kombinerades med andra antihypertensiva medel. Den kliniska betydelsen av

skillnaderna i PRA-effekt är för närvarande inte känd.

Hypertoni

Hos hypertoniker som fick 150 mg och 300 mg Tekturna en gång om

dagen sågs dosberoende

minskningar i både det systoliska och diastoliska blodtrycket, vilka kvarstod under hela dosintervallet

om 24 timmar (kvarvarande nytta tidigt på morgonen), med genomsnittligt maximal-dal-förhållande

för diastolisk respons om upp till 98 % för 300 mg-dosen. Efter 2 veckor observerades 85-90 % av den

maximala blodtryckssänkande effekten. Den blodtryckssänkande effekten styrktes under

långtidsbehandling och var oberoende av ålder, kön, BMI och etnisk tillhörighet. Tekturna har

studerats hos 1 864 patienter 65 år eller äldre samt hos 426 patienter 75 år eller äldre.

Studier av Tekturna i monoterapi har visat blodtryckssänkande effekter jäm

förbara med andra klasser

av antihypertensiva medel, inklusive ACE-hämmare och ARB. Jämfört med ett diuretikum

(hydroklortiazid) sänkte Tekturna 300 mg det systoliska/diastoliska blodtrycket med 17,0/12,3 mmHg,

jämfört med 14,4/10,5 mmHg för hydroklortiazid 25 mg efter 12 veckors behandling. Hos

hypertoniker med diabetes var Tekturna i monoterapi säkert och effektivt.

Studier av kombinationsbehandling finns tillgängliga där Tekturna har kombinerats m

ed diuretikumet

hydroklortiazid, ACE-hämmaren ramipril, kalciumflödeshämmaren amlodipin, ARB-medlet valsartan

och betablockeraren atenolol. Dessa kombinationer tolererades väl. Tekturna inducerade en additiv

blodtryckssänkande effekt när det kombinerades med hydroklortiazid och med ramipril. Hos patienter

som inte svarade tillräckligt på 5 mg av kalciumflödeshämmaren amlodipin sågs en

blodtryckssänkande effekt vid tillägg av Tekturna 150 mg som liknade den som uppnåddes genom att

öka amlodipindosen till 10 mg. Lägre frekvens av ödem sågs dock (2,1 % för aliskiren

150 mg/amlodipin 5 mg, jämfört med 11,2 % för amlodipin 10 mg). Tekturna visade en additiv

antihypertensiv effekt tillsammans med ARB-medlet valsartan i den studie som designats speciellt för

att undersöka effekten av kombinationsbehandling.

Hos överviktiga hypertoniker, som inte svarade tillräckligt på hydroklortiazid 25 mg, gav

tilläggsbehandling m

ed 300 mg Tekturna en ytterligare blodtryckssänkning, som var jämförbar med

tilläggsbehandling med irbesartan 300 mg eller amlodipin 10 mg. Hos hypertoniker med diabetes

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

erhölls en additiv blodtryckssänkning när Tekturna gavs som tillägg till ramipril, medan

kombinationen Tekturna och ramipril visade lägre frekvens av hosta (1,8 %) än vid ramipril (4,7 %).

Inga tecken på förstadoshypotoni eller effekt på pulsfrekvensen har setts hos patienter som

behandlats

i kontrollerade kliniska studier. Kraftig hypotoni var mindre vanligt (0,1 %) hos patienter med

okomplicerad hypertoni, som fick behandling med Tekturna ensamt. Hypotoni var också mindre

vanligt (< 1 %) vid kombinationsbehandling med andra antihypertensiva medel. Vid avbrytande av

behandlingen återgick blodtrycket successivt till utgångsnivåerna under de närmaste veckorna, utan

tecken på bakslagseffekt vad gäller blodtrycket eller PRA.

I en 3-månadersstudie hos 302 patienter med lätt, stabil hjärtsvikt, där alla behandlades m

standardbehandling vid stabil hjärtsvikt tolererades tillägg av Tekturna 150 mg väl. Nivåerna av

natriuretisk peptid (BNP) reducerades med 25 % i behandlingsarmen med Tekturna jämfört med

placebo. Den kliniska betydelsen av denna reduktion är emellertid okänd.

I en 6-månadersstudie hos 599 patienter med hypertoni, typ 2-diabetes mellitus och nefropati, där alla

behandlades med losartan 100 mg och optimal antihypertensiv underhållsbehandling, uppnåddes en

20 % reduktion av U-albumin/kreatininkvot (UACR) med tillägg av Tekturna 300 mg jämfört med

placebo, dvs från 58 mg/mmol till 46 mg/mmol. Andelen patienter som hade minst 50 % reduktion av

basal UACR vid slutmålet var 24,7 % och 12,5 % för Tekturna respektive placebo. Den kliniska

betydelsen av en reduktion av UACR är inte fastställd i frånvaron av en effekt på blodtrycket.

Tekturna påverkade inte kreatinins serumkoncentration, men sattes i samband med en ökad frekvens

(4,2 % jämfört med 1,9 % för placebo) av serumkaliumkoncentration

6,0 mmol/l, även om detta inte

var statistiskt signifikant.

Nyttoeffekterna av Tekturna på mortalitet och kardiovaskulär morbiditet samt skador på målorgan är

för närvarande okända.

Kardiell elektrofysiologi

I en randomiserad, dubbelblind, placebojämförande och kontrollerad studie som använde standard-

och Holter-EKG rapporterades ingen effekt på QT-intervallet.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral absorption uppnås maximala plasmakoncentrationer av aliskiren efter 1-3 timmar. Aliskirens

absoluta biotillgänglighet är 2-3 %. Må

ltider med ett högt fettinnehåll minskar C

med 85 % och

AUC med 70 %. Plasmakoncentrationerna vid steady state nås inom 5-7 dagar efter administrering en

gång om dagen, och steady state-nivåerna är ungefär dubbelt så höga som vid den initiala dosen.

Distribution

Efter intravenös administrering är den genomsnittliga distributionsvolymen vid steady state cirka

135 l, vilket ty

der på att aliskiren i hög grad distribueras extravasalt. Aliskirens plasmaproteinbindning

är måttlig (47-51 %) och oberoende av koncentrationen.

Metabolism och elimination

Den genomsnittliga halveringstiden är cirka 40 timmar (inom området 34-41 timmar).

Aliskiren

elim

ineras huvudsakligen som oförändrat läkemedel i feces (78 %). Cirka 1,4 % av den totala orala

dosen metaboliseras. Enzymet CYP3A4 är ansvarigt för denna metabolism. Efter oral administrering

återvinns cirka 0,6 % av dosen i urinen. Efter intravenös administrering är genomsnittligt

plasmaclearance cirka 9 l/timme.

Linjäritet/Icke-linjäritet

Exponeringen för aliskiren ökade mer än proportionellt mot ökningen av dosen. Efter administrering

av en enkeldos i intervallet 75 till 600 m

g, resulterade en dubblering av dosen i en 2,3 och 2,6-faldig

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

ökning av AUC respektive C

. Vid steady-state kan icke-linjäriteten vara mer uttalad. De

mekanismer som orsakat avvikelserna från linjäriteten har inte identifierats. En möjlig mekanism är

mättnad av transportörer vid absorptionsstället eller i hepato-biliära elimineringsvägen.

Egenskaper hos patienterna

Aliskiren är effektivt vid behandling en gång om

dagen av vuxna hypertoniker, oavsett kön, ålder,

BMI och etnisk tillhörighet.

AUC är 50 % högre hos äldre patienter (> 65 år) än hos y

ngre försökspersoner. Kön, vikt och etniskt

ursprung har ingen klinisk relevant påverkan på farmakokinetiken för aliskiren.

Aliskirens farmakokinetik har studerats hos patienter m

ed varierande grad av njurinsufficiens. De

relativa AUC- och C

-värdena för aliskiren hos studiepatienter med nedsatt njurfunktion låg på

mellan 0,8 och dubbelt så höga nivåer som hos friska studiepatienter efter en engångsbehandling och

vid steady state. Dessa förändringar som iakttagits stod dock inte i relation till allvarlighetsgraden av

nedsatt njurfunktion. Ingen justering av den initiala dosen av Tekturna krävs hos patienter med lätt till

gravt nedsatt njurfunktion, men försiktighet bör iakttas hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

Aliskirens farmakokinetik påverkades inte signifikant hos patienter m

ed lätt till svår leversjukdom.

Följaktligen krävs ingen justering av den initiala dosen av aliskiren hos patienter med lätt till svårt

nedsatt leverfunktion.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Eventuell karcinogenicitet har bedömts i en 2-årsstudie på råtta och i en 6-m

ånaders, transgen studie

på mus. Ingen karcinogenicitet har upptäckts. Ett fall av kolonadenom och ett fall av cekal

adenokarcinom har noterats hos råtta vid en dos om 1 500 mg/kg/dag men var inte statistiskt

signifikanta. Även om aliskiren har en känd retningsförmåga betraktades de säkerhetsmarginaler som

erhållits hos människa vid dosen 300 mg i en studie på friska frivilliga som tillräckliga vid 9-11-

faldighet, baserat på koncentrationerna i feces, eller vid 6-faldighet, baserat på koncentrationerna i

slemhinnorna, i jämförelse med 250 mg/kg/dag i karcinogenicitetsstudien på råtta.

Aliskiren saknade mutagen potential i m

utagenicitetsstudier

in vitro

in vivo.

Prövningarna

inkluderade

in vitro

-tester på bakterie- och däggdjursceller samt

in vivo

-bedömningar på råtta.

Reproduktionstoxikologiska studier med aliskiren visade inte några tecken på toxicitet eller

teratogenicitet hos em

bryo/foster vid doser upp till 600 mg/kg/dag på råtta eller 100 mg/kg/dag på

kanin. Fertiliteten och prenatal/postnatal utveckling var opåverkade hos råtta vid doser upp till

250 mg/kg/dag. Doserna på råtta och kanin gav 1-4 respektive 5 gånger högre systemisk exponering

än maximalt rekommenderad dos till människa (300 mg).

Farmakologiska säkerhetsstudier avslöjade inga biverkningar på centrala nervsystemet,

andningsvägarna eller kardiovaskulära sy

stemet. Det man sett i toxicitetsstudier på djur med upprepad

dosering var i linje med den kända lokalirriterande potentialen eller den förväntade farmakologiska

effekten av aliskiren.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Krospovidon

Magnesiumstearat

Mikrokristallin cellulosa

Povidon

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Hypromellos

Makrogol

Talk

Svart järnoxid (E 172)

Röd järnoxid (E 172)

Titandioxid (E 171)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.6

Förpackningstyp och innehåll

Blisterförpackningar i PA/Aluminium/PVC

Förpackningar innehållande 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter.

Förpackningar innehållande 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter är

ultiförpackningar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att m

arknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/408/011-020

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

22.08.2007

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA II

A.

INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM

ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV

TILLVERKNINGSSATS

B.

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

A.

INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR

FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italien

B.

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE FÖRORDNANDE OCH

ANVÄNDNING SOM ÅLAGTS INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR

FÖRSÄLJNING

Receptbelagt läkemedel.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV

ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET

Ej relevant.

ÖVRIGA VILLKOR

System för biverkningsövervakning

Innehavaren av godkännandet för försäljning ansvarar för att sy

stemet för biverkningsövervakning,

som beskrivet i version 2 (daterad 5 juli 2006) i Modul 1.8.1. av ansökan om godkännande för

försäljning, är implementerat och fungerande innan produkten marknadsförs och så länge som den

marknadsförda produkten används.

Plan för riskhantering

Innehavaren av godkännandet för försäljning förbinder sig att genom

föra de studier samt de ytterligare

aktiviteter inom biverkningsövervakning som anges i planen för biverkningsövervakning, som

överenskommet i version 30 maj 2007 av planen för riskhantering i Modul 1.8.2. av ansökan om

godkännande för försäljning och all ytterligare uppdateringar av planen för riskhantering

överenskomna med CHMP.

I enlighet med CHMP:s riktlinje för riskhanteringssystem för läkemedel för humant bruk, ska en

uppdaterad plan för riskhantering tillhandahållas sam

tidigt som nästa periodiska

säkerhetsuppdateringsrapport (PSUR).

Dessutom, ska en uppdaterad plan för riskhantering sändas in

När ny

information erhålls, som kan påverka den aktuella säkerhetsspecifikationen, planen för

biverkningsövervakning eller aktiviteter inom riskminimering.

Inom

60 dagar efter en betydelsefull (biverkningsövervaknings- eller riskminimerings-)

milstolpe har nåtts.

På begäran av EMEA.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA III

MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

A. MÄRKNING

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

VIKBAR KARTONG FÖR STYCKEFÖRPACKNING

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tekturna 150 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 150 m

g aliskiren (som hemifumarat).

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 filmdragerade tabletter

14 filmdragerade tabletter

28 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

50 filmdragerade tabletter

56 filmdragerade tabletter

90 filmdragerade tabletter

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/408/001

7 filmdragerade tabletter

EU/1/07/408/002

14 filmdragerade tabletter

EU/1/07/408/003

28 filmdragerade tabletter

EU/1/07/408/004

30 filmdragerade tabletter

EU/1/07/408/005

50 filmdragerade tabletter

EU/1/07/408/006

56 filmdragerade tabletter

EU/1/07/408/008

90 filmdragerade tabletter

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I BLINDSKRIFT

Tekturna 150 mg

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

BLISTER (KALENDER)

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tekturna 150 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

2.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

3.

UTGÅNGSDATUM

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5.

ÖVRIGT

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

INNERKARTONG FÖR MULTIPACK (UTAN BLUE BOX)

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tekturna 150 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 150 m

g aliskiren (som hemifumarat).

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 filmdragerade tabletter

Del av multipack om 20 förpackningar, vardera innehållande 14 tabletter.

28 filmdragerade tabletter

Del av multipack om 3 förpackningar, vardera innehållande 28 tabletter.

49 filmdragerade tabletter

Del av multipack om 2 förpackningar, vardera innehållande 49 tabletter.

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/408/007

84 filmdragerade tabletter (3x28)

EU/1/07/408/009

98 filmdragerade tabletter (2x49)

EU/1/07/408/010

280 filmdragerade tabletter (20x14)

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I BLINDSKRIFT

Tekturna 150 mg

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERFÖRPACKNING FÖR MULTIPACK (INKLUSIVE BLUE BOX)

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tekturna 150 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 150 m

g aliskiren (som hemifumarat).

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

84 filmdragerade tabletter

Multipack om 3 förpackningar, vardera innehållande 28 tabletter.

98 filmdragerade tabletter

Multipack om 2 förpackningar, vardera innehållande 49 tabletter.

280 filmdragerade tabletter

Multipack om 20 förpackningar, vardera innehållande 14 tabletter.

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/408/007

84 filmdragerade tabletter (3x28)

EU/1/07/408/009

98 filmdragerade tabletter (2x49)

EU/1/07/408/010

280 filmdragerade tabletter (20x14)

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I BLINDSKRIFT

Tekturna 150 mg

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

VIKBAR KARTONG FÖR STYCKEFÖRPACKNING

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 300 m

g aliskiren (som hemifumarat).

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 filmdragerade tabletter

14 filmdragerade tabletter

28 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

50 filmdragerade tabletter

56 filmdragerade tabletter

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/408/011

7 filmdragerade tabletter

EU/1/07/408/012

14 filmdragerade tabletter

EU/1/07/408/013

28 filmdragerade tabletter

EU/1/07/408/014

30 filmdragerade tabletter

EU/1/07/408/015

50 filmdragerade tabletter

EU/1/07/408/016

56 filmdragerade tabletter

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I BLINDSKRIFT

Tekturna 300 mg

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

BLISTER (KALENDER)

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

2.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

3.

UTGÅNGSDATUM

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5.

ÖVRIGT

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

INNERKARTONG FÖR MULTIPACK (UTAN BLUE BOX)

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 300 m

g aliskiren (som hemifumarat).

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 filmdragerade tabletter

Del av multipack om 20 förpackningar, vardera innehållande 14 tabletter.

28 filmdragerade tabletter

Del av multipack om 3 förpackningar, vardera innehållande 28 tabletter.

30 filmdragerade tabletter

Del av multipack om 3 förpackningar, vardera innehållande 30 tabletter.

49 filmdragerade tabletter

Del av multipack om 2 förpackningar, vardera innehållande 49 tabletter.

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/408/017

84 filmdragerade tabletter (3x28)

EU/1/07/408/018

90 filmdragerade tabletter (3x30)

EU/1/07/408/019

98 filmdragerade tabletter (2x49)

EU/1/07/408/020

280 filmdragerade tabletter (20x14)

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I BLINDSKRIFT

Tekturna 300 mg

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERFÖRPACKNING FÖR MULTIPACK (INKLUSIVE BLUE BOX)

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 300 m

g aliskiren (som hemifumarat).

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

84 filmdragerade tabletter

Multipack om 3 förpackningar, vardera innehållande 28 tabletter.

90 filmdragerade tabletter

Multipack om 3 förpackningar, vardera innehållande 30 tabletter.

98 filmdragerade tabletter

Multipack om 2 förpackningar, vardera innehållande 49 tabletter.

280 filmdragerade tabletter

Multipack om 20 förpackningar, vardera innehållande 14 tabletter.

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/408/017

84 filmdragerade tabletter (3x28)

EU/1/07/408/018

90 filmdragerade tabletter (3x30)

EU/1/07/408/019

98 filmdragerade tabletter (2x49)

EU/1/07/408/020

280 filmdragerade tabletter (20x14)

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I BLINDSKRIFT

Tekturna 300 mg

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Tekturna 150 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkem

edel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om

Vad Tekturna är och vad det används för

Innan du tar Tekturna

Hur du tar Tekturna

Eventuella biverkningar

Hur Tekturna ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD TEKTURNA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Tekturna tillhör en ny läkemedelsklass som kallas reninhäm

mare. Tekturna hjälper till att sänka högt

blodtryck. Reninhämmare minskar mängden angiotensin II som kroppen kan producera.

Angiotensin II drar ihop blodkärlen, vilket ökar blodtrycket. Genom att minska mängden

angiotensin II kan blodkärlen slappna av, och blodtrycket sänks.

Högt blodtryck ökar belastningen på hjärtat och blodkärlen. Om

detta fortsätter under en längre tid kan

blodkärlen i hjärnan, hjärtat och njurarna skadas och leda till stroke, hjärtsvikt, hjärtattack eller

njursvikt. Genom att sänka blodtrycket till normal nivå minskar risken för att få dessa sjukdomar.

2.

INNAN DU TAR TEKTURNA

Ta inte Tekturna

om du är allergisk (överkänslig) mot aliskiren eller m

ot något av övriga innehållsämnen i

Tekturna. Om du tror att du kan vara allergisk, fråga läkare om råd.

om du redan har upplevt angioödem (svårigheter att andas eller svälja, eller svullnad av ansikte,

händer och fötter, ögon, läppar och / eller tunga) när du tar aliskiren.

under de sista sex m

ånaderna av graviditeten eller om du ammar, se ”Graviditet och amning”.

du tar ciklosporin (ett läkemedel som används efter organtransplantation för att förhindra

avstötning eller för andra åkommor, t ex reumatoid artrit eller atopisk dermatit) eller verapamil

(ett läkemedel för behandling av högt blodtryck, för att korrigera hjärtrytmen eller för

behandling av angina pectoris) eller kinidin (ett läkemedel för att korrigera hjärtrytmen).

Var särskilt försiktig med Tekturna

om du tar diuretikum (en typ av läkemedel som också kallas för “vattendrivande” tabletter, som

ökar mängden urin du producerar).

om du har nedsatt njurfunktion.

om du upplever angioödem (svårigheter att andas eller svälja, eller svullnad av ansikte, händer

och fötter, ögon, läppar och / eller tunga).

Om något av ovanstående stämmer in på dig, tala m

ed läkare innan du tar Tekturna.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Användning av Tekturna till barn och ungdomar rekommenderas inte.

Det finns inga särskilda dosrekommendationer för patienter som

är 65 år eller äldre.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om

du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försikti

ghetsåtgärder om du tar någon av

följande läkemedel:

läkemedel som ökar mängden kalium i ditt blod. Dessa inkluderar kaliumsparande diuretika,

kaliumtillskott.

furosemid, ett läkemedel som tillhör gruppen diuretika, eller “vattendrivande” tabletter, som

används för att öka mängden urin du producerar.

ketokonazol, ett läkemedel som används för att behandla svampinfektioner.

vissa ty

per av smärtstillande medel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel

(NSAID).

Intag av Tekturna med mat och dryck

Du bör ta Tekturna tillsammans med en lätt måltid en gång om

dagen, helst vid samma tidpunkt varje

dag. Du skall inte ta Tekturna tillsammans med grapefruktjuice.

Graviditet och amning

Ta inte Tekturna om du är gravid. Det är viktigt att du om

edelbart talar med din läkare om du tror att

du kan vara gravid eller om du planerar graviditet. Amma inte om du tar Tekturna.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkem

edel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr, vilket kan påverka din förmåga att koncentrera dig. Innan du kör ett fordon,

använder verkty

g eller maskiner eller deltar i andra aktiviteter som kräver koncentration bör du veta

hur du reagerar på Tekturna.

3.

HUR DU TAR TEKTURNA

Ta alltid Tekturna enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker.

Människor med högt blodtryck känner ofta inte av några symtom på detta. Många kan känna sig helt

som vanligt. Det är mycket viktigt att du tar detta läkemedel exakt som läkaren sagt, för att få bästa

resultat och minska risken för biverkningar. Kom till dina avtalade läkarbesök även om du känner dig

bra.

Vanlig startdos är en tablett om 150 mg en gång om dagen.

Beroende på hur du svarar på behandlingen kan läkaren ordinera en högre dos, en tablett om

300 mg

en gång om dagen. Läkaren kan ordinera Tekturna i kombination med andra läkemedel som används

för att behandla högt blodtryck.

Administreringssätt

Det rekommenderas att du tar tabletterna tillsammans m

ed lite vatten. Du bör ta Tekturna tillsammans

med en lätt måltid en gång om dagen, helst vid samma tidpunkt varje dag. Du skall inte ta Tekturna

tillsammans med grapefruktjuice.

Om du har tagit för stor mängd av Tekturna

Om du av misstag har tagit för många tabletter av Tekturna, rådfråga läkare om

edelbart. Du kan

behöva läkartillsyn.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Om du har glömt att ta Tekturna

Om du glömmer att ta en dos av Tekturna, ta tabletten så snart du kommer ihåg och ta sedan nästa dos

i vanlig tid. Om det emellertid snart är dags att ta nästa dos, ta bara nästa dos i vanlig tid. Ta inte

dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Tekturna orsaka biverkningar, m

en alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 patienter)

: Diarré.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter)

: Hudutslag.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 patienter):

Angioödem (svårigheter att andas eller

svälja, eller svullnad av ansikte, händer och fötter, ögon, läppar och / eller tunga).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Njurproblem.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som

inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.

HUR TEKTURNA SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatum

et är den sista dagen i

angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är aliskiren (som

hemifumarat) 150 mg.

Övriga innehållsäm

nen är krospovidon, hypromellos, magnesiumstearat, makrogol,

mikrokristallin cellulosa, povidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk, titandioxid (E 171), svart

järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tekturna 150 mg filmdragerade tabletter är ljust rosa, välvda, runda tabletter, präglade m

ed “IL” på

ena sidan och “NVR” på andra sidan.

Tekturna finns i förpackningar om 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter. Förpackningar

84 (3x28), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter är multipack. Eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tillverkare

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italien

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta om

budet för innehavaren av godkännandet

för försäljning:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 60 62 400

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 550 8888

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

România

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 77

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 7 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Denna bipacksedel godkändes senast

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkem

edel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om

Vad Tekturna är och vad det används för

Innan du tar Tekturna

Hur du tar Tekturna

Eventuella biverkningar

Hur Tekturna ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD TEKTURNA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Tekturna tillhör en ny läkemedelsklass som kallas reninhäm

mare. Tekturna hjälper till att sänka högt

blodtryck. Reninhämmare minskar mängden angiotensin II som kroppen kan producera.

Angiotensin II drar ihop blodkärlen, vilket ökar blodtrycket. Genom att minska mängden

angiotensin II kan blodkärlen slappna av, och blodtrycket sänks.

Högt blodtryck ökar belastningen på hjärtat och blodkärlen. Om

detta fortsätter under en längre tid kan

blodkärlen i hjärnan, hjärtat och njurarna skadas och leda till stroke, hjärtsvikt, hjärtattack eller

njursvikt. Genom att sänka blodtrycket till normal nivå minskar risken för att få dessa sjukdomar.

2.

INNAN DU TAR TEKTURNA

Ta inte Tekturna

om du är allergisk (överkänslig) mot aliskiren eller m

ot något av övriga innehållsämnen i

Tekturna. Om du tror att du kan vara allergisk, fråga läkare om råd.

om du redan har upplevt angioödem (svårigheter att andas eller svälja, eller svullnad av ansikte,

händer och fötter, ögon, läppar och / eller tunga) när du tar aliskiren.

under de sista sex m

ånaderna av graviditeten eller om du ammar, se ”Graviditet och amning”.

du tar ciklosporin (ett läkemedel som används efter organtransplantation för att förhindra

avstötning eller för andra åkommor, t ex reumatoid artrit eller atopisk dermatit) eller verapamil

(ett läkemedel för behandling av högt blodtryck, för att korrigera hjärtrytmen eller för

behandling av angina pectoris) eller kinidin (ett läkemedel för att korrigera hjärtrytmen).

Var särskilt försiktig med Tekturna

om du tar diuretikum (en typ av läkemedel som också kallas för “vattendrivande” tabletter, som

ökar mängden urin du producerar).

om du har nedsatt njurfunktion.

om du upplever angioödem (svårigheter att andas eller svälja, eller svullnad av ansikte, händer

och fötter, ögon, läppar och / eller tunga).

Om något av ovanstående stämmer in på dig, tala m

ed läkare innan du tar Tekturna.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Användning av Tekturna till barn och ungdomar rekommenderas inte.

Det finns inga särskilda dosrekommendationer för patienter som

är 65 år eller äldre.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om

du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försikti

ghetsåtgärder om du tar någon av

följande läkemedel:

läkemedel som ökar mängden kalium i ditt blod. Dessa inkluderar kaliumsparande diuretika,

kaliumtillskott.

furosemid, ett läkemedel som tillhör gruppen diuretika, eller “vattendrivande” tabletter, som

används för att öka mängden urin du producerar.

ketokonazol, ett läkemedel som används för att behandla svampinfektioner.

vissa ty

per av smärtstillande medel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel

(NSAID).

Intag av Tekturna med mat och dryck

Du bör ta Tekturna tillsammans med en lätt måltid en gång om

dagen, helst vid samma tidpunkt varje

dag. Du skall inte ta Tekturna tillsammans med grapefruktjuice.

Graviditet och amning

Ta inte Tekturna om du är gravid. Det är viktigt att du om

edelbart talar med din läkare om du tror att

du kan vara gravid eller om du planerar graviditet. Amma inte om du tar Tekturna.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkem

edel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr, vilket kan påverka din förmåga att koncentrera dig. Innan du kör ett fordon,

använder verkty

g eller maskiner eller deltar i andra aktiviteter som kräver koncentration bör du veta

hur du reagerar på Tekturna.

3.

HUR DU TAR TEKTURNA

Ta alltid Tekturna enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker.

Människor med högt blodtryck känner ofta inte av några symtom på detta. Många kan känna sig helt

som vanligt. Det är mycket viktigt att du tar detta läkemedel exakt som läkaren sagt, för att få bästa

resultat och minska risken för biverkningar. Kom till dina avtalade läkarbesök även om du känner dig

bra.

Vanlig startdos är en tablett om 150 mg en gång om dagen.

Beroende på hur du svarar på behandlingen kan läkaren ordinera en högre dos, en tablett om

300 mg

en gång om dagen. Läkaren kan ordinera Tekturna i kombination med andra läkemedel som används

för att behandla högt blodtryck.

Administreringssätt

Det rekommenderas att du tar tabletterna tillsammans m

ed lite vatten. Du bör ta Tekturna tillsammans

med en lätt måltid en gång om dagen, helst vid samma tidpunkt varje dag. Du skall inte ta Tekturna

tillsammans med grapefruktjuice.

Om du har tagit för stor mängd av Tekturna

Om du av misstag har tagit för många tabletter av Tekturna, rådfråga läkare om

edelbart. Du kan

behöva läkartillsyn.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Om du har glömt att ta Tekturna

Om du glömmer att ta en dos av Tekturna, ta tabletten så snart du kommer ihåg och ta sedan nästa dos

i vanlig tid. Om det emellertid snart är dags att ta nästa dos, ta bara nästa dos i vanlig tid. Ta inte

dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Tekturna orsaka biverkningar, m

en alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 patienter)

: Diarré.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter)

: Hudutslag.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 patienter):

Angioödem (svårigheter att andas eller

svälja, eller svullnad av ansikte, händer och fötter, ögon, läppar och / eller tunga).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Njurproblem.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som

inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.

HUR TEKTURNA SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatum

et är den sista dagen i

angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är aliskiren (som

hemifumarat) 300 mg.

Övriga innehållsäm

nen är krospovidon, hypromellos, magnesiumstearat, makrogol,

mikrokristallin cellulosa, povidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk, titandioxid (E 171), svart

järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter är ljust röda, välvda, ovala tabletter, präglade m

ed “IU” på

ena sidan och “NVR” på andra sidan.

Tekturna finns i förpackningar om 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter. Förpackningar

84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter är multiförpackningar. Eventuellt

kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tillverkare

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italien

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel kontakta om

budet för innehavaren av godkännandet

för försäljning:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 60 62 400

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 550 8888

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

România

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 77

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 7 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Denna bipacksedel godkändes senast

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tekturna 150 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 150 m

g aliskiren (som hemifumarat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett

Ljust rosa, bikonvex, rund tablett, präglad med “IL” på ena sidan och “NVR” på andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av essentiell hypertoni.

4.2

Dosering och administreringssätt

Rekommenderad dos av Tekturna är 150 mg en gång om

dagen. Hos patienter som inte erhåller

tillräcklig kontroll av blodtrycket, kan dosen ökas till 300 mg en gång om dagen.

Den antihypertensiva effekten inträffar huvudsakligen inom två veckor (85-90 %) efter start av

behandling m

ed 150 mg en gång om dagen.

Tekturna kan användas ensamt eller i kombination med andra antihy

pertensiva medel (se avsnitten 4.4

och 5.1).

Tekturna skall tas en gång dagligen tillsammans m

ed en lätt måltid, helst vid samma tidpunkt varje

dag. Grapefruktjuice skall inte tas tillsammans med Tekturna.

Nedsatt njurfunktion

Ingen justering av den initiala dosen krävs för patienter med lätt till gravt nedsatt njurfunktion (se

avsnitten 4.4 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Ingen justering av den initiala dosen krävs för patienter m

ed lätt till gravt nedsatt leverfunktion (se

avsnitt 5.2).

Äldre patienter (över 65 år)

Ingen justering av den initiala dosen krävs för äldre patienter.

Barn (yngre än 18 år)

Tekturna rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år beroende på brist på data avseende

säkerhet och effekt (se avsnitt 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Angioödem i samband med tidigare behandling med aliskiren.

Under andra och tredje trimestern vid graviditet (se avsnitt 4.6).

Samtidig användning av aliskiren m

ed ciklosporin, en mycket kraftig hämmare av P-gp och andra

kraftiga hämmare av P-gp (kinidin, verapamil), är kontraindicerat (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Patienter som får andra läkemedel som hämmar renin-angiotensinsy

stemet (RAS), och/eller de som

har nedsatt njurfunktion och/eller diabetes mellitus, löper en ökad risk för hyperkalemi under

behandling med aliskiren.

Aliskiren bör användas med försiktighet till patienter med allvarlig, kronisk hjärtsvikt (New York

Heart Association- [NYHA-] grad III-IV).

Om kraftig och ihållande diarré uppstår bör behandlingen m

ed Tekturna avbrytas.

Angioödem

Liksom för andra substanser som påverkar renin-angiotensinsystemet, har angioödem

rapporterats hos

patienter som behandlats med aliskiren. Om angioödem inträffar, skall behandling med Tekturna

upphöra omgående och lämplig behandling och övervakning sättas in tills att tecken och symtom

försvunnit helt och hållet. Om tungan, stämbanden eller struphuvudet påverkas skall adrenalin ges.

Dessutom skall nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa patientens luftvägar.

Patienter med natriumförluster och/eller dehydrerade patienter

Hos markant dehydrerade patienter och/eller patienter m

ed markanta natriumförluster (t ex de som får

höga doser av diuretika) kan symtomatisk hypotoni inträffa efter start av behandling med Tekturna.

Detta tillstånd skall åtgärdas före administrering av Tekturna eller också skall behandlingen inledas

under noggrann medicinsk övervakning.

Nedsatt njurfunktion

Kliniska studier av Tekturna har inte utförts på hy

pertoniker med gravt nedsatt njurfunktion

(serumkreatininvärde ≥150 μmol/l eller 1,70 mg/dl hos kvinnor och ≥177 μmol/l eller 2,00 mg/dl hos

män och/eller uppskattad glomerulär filtreringshastighet (GFR) <30 ml/minut), patienter som tidigare

genomgått dialysbehandling eller visat tecken på njursyndrom eller renovaskulär hypertoni.

Försiktighet skall iakttas hos hypertoniker med gravt nedsatt njurfunktion, på grund av bristen på

säkerhetsinformation om Tekturna.

Liksom för andra substanser som påverkar renin-angiotensinsy

stemet, bör man vara försiktig när

aliskiren ges under betingelser som predisponerar för nedsatt njurfunktion såsom hypovolemi (t.ex. på

grund av blodförlust, svår eller långvarig diarré, långvariga kräkningar, osv.), hjärtsjukdom,

leversjukdom eller njursjukdom. Akut njursvikt, reversibel vid avbrytande av behandling, har

rapporterats vid uppföljning efter godkännandet för försäljning hos patienter i riskzonen som fått

aliskiren. Om tecken på njursvikt förekommer, bör behandling med aliskiren omedelbart avbrytas.

Njurartärstenos

Det finns inga kontrollerade kliniska data från användning av Tekturna på patienter m

ed unilateral

eller bilateral njurartärstenos eller stenos vid en kvarvarande njure. Det finns emellertid, liksom för

andra substanser som påverkar renin-angiotensinsystemet, en ökad risk för njurinsufficiens, inklusive

akut njursvikt, när patienter med njurartärstenos behandlas med aliskiren. Därför bör försiktighet

iakttas hos dessa patienter. Om njursvikt inträffar skall behandlingen avbrytas.

Måttliga hämmare av P-gp

Samtidig behandling med aliskiren 300 m

g och ketokonazol 200 mg resulterade i en 76 % ökning av

AUC för aliskiren, men hämmare av P-gp t ex ketokonazol förväntas öka vävnadskoncentrationerna

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

mer än plasmakoncentrationerna. Försiktighet skall därför iakttas vid samtidig behandling med

aliskiren och måttliga hämmare av P-gp t ex ketokonazol (se avsnitt 4.5).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Tekturna har inga kända kliniskt relevanta interaktioner m

ed läkemedel som vanligen används vid

behandling av hypertoni eller diabetes.

Substanser som har undersökts i kliniska farmakokinetikstudier inkluderar acenokumarol, atenolol,

celecoxib, pioglitazon, allopurinol, isosorbid-5-m

ononitrat, ramipril och hydroklortiazid. Inga

interaktioner har identifierats.

Samtidig administrering av aliskiren och antingen valsartan (↓28 %), metformin (↓28 %), amlodipin

(↑29 %) eller cimetidin (↑19 %) ledde till förändrade C

- eller AUC-värden för Tekturna om

20-30 %. Vid administrering tillsammans med atorvastatin ökade AUC- och C

-värdena för

Tekturna vid steady state med 50 %. Samtidig administrering av Tekturna hade ingen signifikant

påverkan på farmakokinetiken hos atorvastatin, valsartan, metformin eller amlodipin. Därför behöver

inte dosen justeras för Tekturna eller dessa samtidigt administrerade läkemedel.

Tekturna kan minska biotillgängligheten något för digoxin.

Preliminära data pekar på att irbesartan kan m

inska AUC och C

för Tekturna.

Hos försöksdjur har det visat sig att P-gp är av avgörande bety

delse för Tekturna biotillgänglighet. P-

gp-inducerare (johannesört, rifampicin) kan därför minska biotillgängligheten för Tekturna.

CYP450-interaktioner

Aliskiren hämmar inte CYP450-isoenzymerna CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 och 3A. Aliskiren

inducerar inte CYP3A4. Därför förväntas inte aliskiren påverka den systemiska tillgängligheten av

substanser som hämmar, inducerar eller metaboliseras av dessa enzymer. Aliskiren metaboliseras

minimalt av cytokrom P450-enzymerna. Därför förväntas inga interaktioner på grund av hämning eller

inducering av CYP450-isoenzymer. CYP3A4-hämmare påverkar emellertid även ofta P-gp. En ökad

exponering för aliskiren kan därför förväntas vid samtidig behandling med CYP3A4-hämmare, som

även hämmar P-gp (se Interaktioner med P-glykoprotein nedan).

Interaktioner med P-glykoprotein

MDR1/Mdr1a/1b (P-gp) har i prekliniska studier konstaterats vara det huvudsakliga aktiva

transportsy

stemet involverat i absorption i tarmen och utsöndring via gallan av aliskiren. Inducerare av

P-gp (Johannesört, rifampicin) skulle därför kunna minska biotillgängligheten av Tekturna. Även om

detta inte har undersökts för aliskiren, är det känt att P-gp också kontrollerar vävnadsupptag för en

mängd av substrat och hämmare av P-gp kan öka vävnad-till-plasmakoncentrationsförhållandena.

Hämmare av P-gp kan därför öka vävnadsnivåerna mer än plasmanivåerna. Potentialen för

läkemedelsinteraktioner relaterade till P-gp kommer troligen att bero på graden av hämning av denna

transportör.

Substrat för eller svaga hämmare av P-gp

Inga relevanta interaktioner har observerats m

ed atenolol, digoxin, amlodipin eller cimetidin. Givet

tillsammans med atorvastatin (80 mg), ökade AUC och C

för aliskiren (300 mg) vid steady-state

med 50

Måttliga hämmare av P-gp

Samtidig behandling med ketokonazol (200 mg) och aliskiren (300 m

g) resulterade i en 80 % ökning

av plasmanivåerna för aliskiren (AUC och C

). Prekliniska studier indikerar att samtidig

administrering av aliskiren och ketokonazol förbättrar gastrointestinal absorption av aliskiren och

minskar biliär utsöndring. Förändringen i plasmanivåer för aliskiren i närvaro av ketokonazol

förväntas vara inom det intervall, som skulle uppnås om dosen av aliskiren fördubblades. Doser av

aliskiren upp till 600 mg, eller två gånger den högsta rekommenderade terapeutiska dosen, har

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

tolererats väl i kontrollerade kliniska studier. Hämmare av P-gp förväntas ändå öka

vävnadskoncentrationerna mer än plasmakoncentrationerna. Försiktighet skall därför iakttas vid

samtidig behandling med aliskiren och ketokonazol eller andra måttliga hämmare av P-gp

(itrakonazol, klaritromycin, telitromycin, erytromycin, amiodaron).

Kraftiga hämmare av P-gp

I en läkemedelsinteraktionsstudie på friska frivilliga visades att enkeldoser av ciklosporin (200 och

600 m

g) ökar C

för aliskiren 75 mg med ungefär en faktor 2,5 och AUC med ungefär en faktor 5.

Ökningen kan vara större med högre doser av aliskiren. Därför är samtidig behandling med aliskiren

och kraftiga hämmare av P-gp kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Furosemid

När aliskiren gavs tillsammans med furosem

id minskade AUC- och C

-värdena för furosemid med

28 % respektive 49 %. Övervakning av effekterna rekommenderas därför vid behandlingsstart och vid

justering av dosen av furosemid, för att undvika eventuellt underutnyttjande i kliniska situationer med

övermängd av vätska.

Icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID)

Liksom andra substanser som påverkar renin-angiotensinsy

stemet, kan NSAID minska den

antihypertensiva effekten av aliskiren. Hos vissa patienter med nedsatt njurfunktion (dehydrerade

patienter eller äldre patienter) kan samtidig behandling med aliskiren och NSAID resultera i ytterligare

försämrad njurfunktion, inklusive möjlig akut njursvikt, som vanligtvis är reversibel. Därför kräver

kombinationen av aliskiren med NSAID försiktighet, särskilt hos äldre patienter.

Kalium och kaliumsparande diuretika

Baserat på erfarenheterna från användning av andra substanser som

påverkar renin-

angiotensinsystemet, kan kaliumvärdet i serum öka vid samtidig användning av kaliumsparande

diuretika, kaliumtillägg, saltersättningar som innehåller kalium eller andra substanser som kan öka

kaliumnivåerna i serum (t ex heparin). Om samtidig behandling med dessa läkemedel är nödvändig

skall försiktighet iakttas.

Grapefruktjuice

På grund av avsaknad av data kan en eventuell interaktion inte uteslutas m

ellan grapefruktjuice och

aliskiren. Grapefruktjuice skall inte tas tillsammans med Tekturna.

Warfarin

Tekturna effekter på farmakokinetiken för warfarin har inte utvärderats.

Födointag

Måltider med ett högt fettinnehåll har visat sig m

inska absorptionen av Tekturna avsevärt.

4.6

Graviditet och amning

Graviditet

Data från behandling av gravida kvinnor m

ed aliskiren saknas. Tekturna har inte visat teratogen effekt

hos råtta eller kanin (se avsnitt 5.3). Andra substanser som verkar direkt på RAS har orsakat grava

fostermissbildningar och neonatal död. Liksom andra läkemedel som verkar direkt på RAS skall

Tekturna inte användas under första trimestern av graviditeten eller av kvinnor som planerar graviditet

och är kontraindicerat under den andra och tredje trimestern (se avsnitt 4.3). Vid förskrivning av

läkemedel som verkar på RAS till kvinnor i fertil ålder bör läkaren informera om de potentiella

riskerna med detta läkemedel under graviditet.

Om graviditet upptäcks under behandlingens gång bör

Tekturna således utsättas.

Amning

Det är inte känt om aliskiren utsöndras i human bröstm

jölk. Tekturna har återfunnits i mjölken hos

diande råttor. Användning av Tekturna är därför inte att rekommendera till kvinnor som ammar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts. Vid framförande av fordon eller användande av maskiner måste dock hänsyn

tas till att y

rsel eller trötthet emellanåt kan uppträda när man tar läkemedel mot hypertoni. Tekturna

har försumbar påverkan på förmågan att köra och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Säkerheten hos Tekturna har studerats hos fler än 7 800 patienter, varav fler än 2 300 har behandlats i

över 6 m

ånader och fler än 1 200 i över 1 år. Förekomsten av biverkningar visade inte något samband

med kön, ålder, BMI, ras eller etnisk tillhörighet. Behandling med Tekturna resulterade i en total

förekomst av biverkningar som liknade den som sågs vid placebo i doser upp till 300 mg.

Biverkningarna var vanligen lätta och övergående till sin natur och krävde endast sällan utsättande av

behandlingen. Den vanligaste biverkningen är diarré.

Förekomsten av hosta var likartad hos patienter som

fick placebo (0,6 %) och hos dem som fick

Tekturna (0,9 %).

Biverkningarna i Tabell 1 är indelade enligt följande konvention om

frekvens, de vanligaste först:

mycket vanlig (≥1/10); vanlig (≥1/100, <1/10); mindre vanlig (≥1/1 000, <1/100); sällsynt (≥1/10 000,

<1/1 000); mycket sällsynt (<1/10 000), inkluderande enstaka rapporter. Biverkningarna presenteras

inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 1

Magtarmkanalen

Vanlig:

Diarré

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanlig:

Utslag

Sällsynta:

Angioödem

Angioödem har förekommit vid behandling m

ed Tekturna. I kontrollerade kliniska studier har

angioödem förekommit i sällsynta fall under behandling med Tekturna i en omfattning som är

jämförbar med placebo- eller hydroklortiazidbehandling. Fall av angioödem har också rapporterats vid

uppföljning efter godkännandet för försäljning (ingen känd frekvens). Om några tecken uppstår som

tyder på en allergisk reaktion (framförallt svårigheter att andas eller svälja, svullnad av ansikte,

extremiteter, ögon, läppar och/eller tunga) ska patienten avbryta behandlingen och kontakta läkare (se

avsnitt 4.4).

Laboratoriefynd

I kontrollerade kliniska prövningar m

ed Tekturna var kliniskt relevanta förändringar i de vanliga

laboratorieparametrarna mindre vanliga. I kliniska studier på hypertoniker hade Tekturna inga kliniskt

viktiga effekter på totalkolesterol, HDL-C, fastetriglycerider, fasteglukos eller urinsyra.

Hemoglobin och hematokrit:

å minskningar i hemoglobin- och hematokritvärdena (med i

genomsnitt cirka 0,05 mmol/l respektive 0,16 volymprocent) har observerats. Inga patienter utsatte

behandlingen på grund av anemi. Denna effekt ses också med andra läkemedel som verkar på renin-

angiotensinsystemet, såsom angiotensinkonvertashämmare (ACE-hämmare) och

angiotensinreceptorblockerare.

Serumkalium:

Serum

kaliumökningarna var mindre och sällan förekommande hos patienter med

essentiell hypertoni, som fick behandling med Tekturna ensamt (0,9 % jämfört med 0,6 % för

placebo). I en studie där Tekturna gavs i kombination med en ACE-hämmare till diabetiker ökade

dock serumkaliumvärdena mer frekvent (5,5 %). Liksom alla läkemedel som verkar på RAS är därför

gängse övervakning av elektrolytvärdena och njurfunktionen tillrådligt hos patienter med diabetes

mellitus, njursjukdom eller hjärtsvikt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vid uppföljning efter godkännandet för försäljning har nedsatt njurfunktion och fall av akut njursvikt

rapporterats hos patienter i riskzonen (se avsnitt 4.4).

4.9

Överdosering

Det finns begränsade data om överdosering på människa. Det vanligaste tecknet på överdosering torde

vara hy

potoni, beroende på aliskirens antihypertensiva effekt. Om symtomatisk hypotoni skulle

inträffa bör stödjande behandling insättas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Reninhämmare, ATC-kod C09XA02

Aliskiren är en oralt aktiv, icke-peptid, potent och selektiv, direkt hämmare av humant renin.

Genom hämning av enzymet renin hämmar aliskiren RAS vid aktiveringspunkten, varvid

vandlingen av angiotensinogen till angiotensin I blockeras och nivåerna av angiotensin I och

angiotensin II minskar. Medan andra läkemedel som hämmar RAS (ACE-hämmare och angiotensin II-

receptorblockerare (ARB)) orsakar en stegring i plasmareninaktiviteten (PRA) som kompensation,

minskar PRA med 50-80 % vid behandling av hypertoniker med aliskiren. Liknande minskningar sågs

när aliskiren kombinerades med andra antihypertensiva medel. Den kliniska betydelsen av

skillnaderna i PRA-effekt är för närvarande inte känd.

Hypertoni

Hos hypertoniker som fick 150 mg och 300 mg Tekturna en gång om

dagen sågs dosberoende

minskningar i både det systoliska och diastoliska blodtrycket, vilka kvarstod under hela dosintervallet

om 24 timmar (kvarvarande nytta tidigt på morgonen), med genomsnittligt maximal-dal-förhållande

för diastolisk respons om upp till 98 % för 300 mg-dosen. Efter 2 veckor observerades 85-90 % av den

maximala blodtryckssänkande effekten. Den blodtryckssänkande effekten styrktes under

långtidsbehandling och var oberoende av ålder, kön, BMI och etnisk tillhörighet. Tekturna har

studerats hos 1 864 patienter 65 år eller äldre samt hos 426 patienter 75 år eller äldre.

Studier av Tekturna i monoterapi har visat blodtryckssänkande effekter jäm

förbara med andra klasser

av antihypertensiva medel, inklusive ACE-hämmare och ARB. Jämfört med ett diuretikum

(hydroklortiazid) sänkte Tekturna 300 mg det systoliska/diastoliska blodtrycket med 17,0/12,3 mmHg,

jämfört med 14,4/10,5 mmHg för hydroklortiazid 25 mg efter 12 veckors behandling. Hos

hypertoniker med diabetes var Tekturna i monoterapi säkert och effektivt.

Studier av kombinationsbehandling finns tillgängliga där Tekturna har kombinerats m

ed diuretikumet

hydroklortiazid, ACE-hämmaren ramipril, kalciumflödeshämmaren amlodipin, ARB-medlet valsartan

och betablockeraren atenolol. Dessa kombinationer tolererades väl. Tekturna inducerade en additiv

blodtryckssänkande effekt när det kombinerades med hydroklortiazid och med ramipril. Hos patienter

som inte svarade tillräckligt på 5 mg av kalciumflödeshämmaren amlodipin sågs en

blodtryckssänkande effekt vid tillägg av Tekturna 150 mg som liknade den som uppnåddes genom att

öka amlodipindosen till 10 mg. Lägre frekvens av ödem sågs dock (2,1 % för aliskiren

150 mg/amlodipin 5 mg, jämfört med 11,2 % för amlodipin 10 mg). Tekturna visade en additiv

antihypertensiv effekt tillsammans med ARB-medlet valsartan i den studie som designats speciellt för

att undersöka effekten av kombinationsbehandling.

Hos överviktiga hypertoniker, som inte svarade tillräckligt på hydroklortiazid 25 mg, gav

tilläggsbehandling m

ed 300 mg Tekturna en ytterligare blodtryckssänkning, som var jämförbar med

tilläggsbehandling med irbesartan 300 mg eller amlodipin 10 mg. Hos hypertoniker med diabetes

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

erhölls en additiv blodtryckssänkning när Tekturna gavs som tillägg till ramipril, medan

kombinationen Tekturna och ramipril visade lägre frekvens av hosta (1,8 %) än vid ramipril (4,7 %).

Inga tecken på förstadoshypotoni eller effekt på pulsfrekvensen har setts hos patienter som

behandlats

i kontrollerade kliniska studier. Kraftig hypotoni var mindre vanligt (0,1 %) hos patienter med

okomplicerad hypertoni, som fick behandling med Tekturna ensamt. Hypotoni var också mindre

vanligt (< 1 %) vid kombinationsbehandling med andra antihypertensiva medel. Vid avbrytande av

behandlingen återgick blodtrycket successivt till utgångsnivåerna under de närmaste veckorna, utan

tecken på bakslagseffekt vad gäller blodtrycket eller PRA.

I en 3-månadersstudie hos 302 patienter med lätt, stabil hjärtsvikt, där alla behandlades m

standardbehandling vid stabil hjärtsvikt tolererades tillägg av Tekturna 150 mg väl. Nivåerna av

natriuretisk peptid (BNP) reducerades med 25 % i behandlingsarmen med Tekturna jämfört med

placebo. Den kliniska betydelsen av denna reduktion är emellertid okänd.

I en 6-månadersstudie hos 599 patienter med hypertoni, typ 2-diabetes mellitus och nefropati, där alla

behandlades med losartan 100 mg och optimal antihypertensiv underhållsbehandling, uppnåddes en

20 % reduktion av U-albumin/kreatininkvot (UACR) med tillägg av Tekturna 300 mg jämfört med

placebo, dvs från 58 mg/mmol till 46 mg/mmol. Andelen patienter som hade minst 50 % reduktion av

basal UACR vid slutmålet var 24,7 % och 12,5 % för Tekturna respektive placebo. Den kliniska

betydelsen av en reduktion av UACR är inte fastställd i frånvaron av en effekt på blodtrycket.

Tekturna påverkade inte kreatinins serumkoncentration, men sattes i samband med en ökad frekvens

(4,2 % jämfört med 1,9 % för placebo) av serumkaliumkoncentration

6,0 mmol/l, även om detta inte

var statistiskt signifikant.

Nyttoeffekterna av Tekturna på mortalitet och kardiovaskulär morbiditet samt skador på målorgan är

för närvarande okända.

Kardiell elektrofysiologi

I en randomiserad, dubbelblind, placebojämförande och kontrollerad studie som använde standard-

och Holter-EKG rapporterades ingen effekt på QT-intervallet.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral absorption uppnås maximala plasmakoncentrationer av aliskiren efter 1-3 timmar. Aliskirens

absoluta biotillgänglighet är 2-3 %. Må

ltider med ett högt fettinnehåll minskar C

med 85 % och

AUC med 70 %. Plasmakoncentrationerna vid steady state nås inom 5-7 dagar efter administrering en

gång om dagen, och steady state-nivåerna är ungefär dubbelt så höga som vid den initiala dosen.

Distribution

Efter intravenös administrering är den genomsnittliga distributionsvolymen vid steady state cirka

135 l, vilket ty

der på att aliskiren i hög grad distribueras extravasalt. Aliskirens plasmaproteinbindning

är måttlig (47-51 %) och oberoende av koncentrationen.

Metabolism och elimination

Den genomsnittliga halveringstiden är cirka 40 timmar (inom området 34-41 timmar).

Aliskiren

elim

ineras huvudsakligen som oförändrat läkemedel i feces (78 %). Cirka 1,4 % av den totala orala

dosen metaboliseras. Enzymet CYP3A4 är ansvarigt för denna metabolism. Efter oral administrering

återvinns cirka 0,6 % av dosen i urinen. Efter intravenös administrering är genomsnittligt

plasmaclearance cirka 9 l/timme.

Linjäritet/Icke-linjäritet

Exponeringen för aliskiren ökade mer än proportionellt mot ökningen av dosen. Efter administrering

av en enkeldos i intervallet 75 till 600 m

g, resulterade en dubblering av dosen i en 2,3 och 2,6-faldig

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

ökning av AUC respektive C

. Vid steady-state kan icke-linjäriteten vara mer uttalad. De

mekanismer som orsakat avvikelserna från linjäriteten har inte identifierats. En möjlig mekanism är

mättnad av transportörer vid absorptionsstället eller i hepato-biliära elimineringsvägen.

Egenskaper hos patienterna

Aliskiren är effektivt vid behandling en gång om

dagen av vuxna hypertoniker, oavsett kön, ålder,

BMI och etnisk tillhörighet.

AUC är 50 % högre hos äldre patienter (> 65 år) än hos y

ngre försökspersoner. Kön, vikt och etniskt

ursprung har ingen klinisk relevant påverkan på farmakokinetiken för aliskiren.

Aliskirens farmakokinetik har studerats hos patienter m

ed varierande grad av njurinsufficiens. De

relativa AUC- och C

-värdena för aliskiren hos studiepatienter med nedsatt njurfunktion låg på

mellan 0,8 och dubbelt så höga nivåer som hos friska studiepatienter efter en engångsbehandling och

vid steady state. Dessa förändringar som iakttagits stod dock inte i relation till allvarlighetsgraden av

nedsatt njurfunktion. Ingen justering av den initiala dosen av Tekturna krävs hos patienter med lätt till

gravt nedsatt njurfunktion, men försiktighet bör iakttas hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

Aliskirens farmakokinetik påverkades inte signifikant hos patienter m

ed lätt till svår leversjukdom.

Följaktligen krävs ingen justering av den initiala dosen av aliskiren hos patienter med lätt till svårt

nedsatt leverfunktion.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Eventuell karcinogenicitet har bedömts i en 2-årsstudie på råtta och i en 6-m

ånaders, transgen studie

på mus. Ingen karcinogenicitet har upptäckts. Ett fall av kolonadenom och ett fall av cekal

adenokarcinom har noterats hos råtta vid en dos om 1 500 mg/kg/dag men var inte statistiskt

signifikanta. Även om aliskiren har en känd retningsförmåga betraktades de säkerhetsmarginaler som

erhållits hos människa vid dosen 300 mg i en studie på friska frivilliga som tillräckliga vid 9-11-

faldighet, baserat på koncentrationerna i feces, eller vid 6-faldighet, baserat på koncentrationerna i

slemhinnorna, i jämförelse med 250 mg/kg/dag i karcinogenicitetsstudien på råtta.

Aliskiren saknade mutagen potential i m

utagenicitetsstudier

in vitro

in vivo.

Prövningarna

inkluderade

in vitro

-tester på bakterie- och däggdjursceller samt

in vivo

-bedömningar på råtta.

Reproduktionstoxikologiska studier med aliskiren visade inte några tecken på toxicitet eller

teratogenicitet hos em

bryo/foster vid doser upp till 600 mg/kg/dag på råtta eller 100 mg/kg/dag på

kanin. Fertiliteten och prenatal/postnatal utveckling var opåverkade hos råtta vid doser upp till

250 mg/kg/dag. Doserna på råtta och kanin gav 1-4 respektive 5 gånger högre systemisk exponering

än maximalt rekommenderad dos till människa (300 mg).

Farmakologiska säkerhetsstudier avslöjade inga biverkningar på centrala nervsystemet,

andningsvägarna eller kardiovaskulära sy

stemet. Det man sett i toxicitetsstudier på djur med upprepad

dosering var i linje med den kända lokalirriterande potentialen eller den förväntade farmakologiska

effekten av aliskiren.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Krospovidon

Magnesiumstearat

Mikrokristallin cellulosa

Povidon

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Hypromellos

Makrogol

Talk

Svart järnoxid (E 172)

Röd järnoxid (E 172)

Titandioxid (E 171)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Blisterförpackningar i PA/Aluminium/PVC

Förpackningar innehållande 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter.

Förpackningar innehållande 84 (3x28), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter är m

ultiförpackningar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/408/001-010

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

22.08.2007

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 300 m

g aliskiren (som hemifumarat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett

Ljust röd, bikonvex, oval tablett, präglad med “IU” på ena sidan och “NVR” på andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av essentiell hypertoni.

4.3

Dosering och administreringssätt

Rekommenderad dos av Tekturna är 150 mg en gång om

dagen. Hos patienter som inte erhåller

tillräcklig kontroll av blodtrycket, kan dosen ökas till 300 mg en gång om dagen.

Den antihypertensiva effekten inträffar huvudsakligen inom två veckor (85-90 %) efter start av

behandling m

ed 150 mg en gång om dagen.

Tekturna kan användas ensamt eller i kombination med andra antihy

pertensiva medel (se avsnitten 4.4

och 5.1).

Tekturna skall tas en gång dagligen tillsammans m

ed en lätt måltid, helst vid samma tidpunkt varje

dag. Grapefruktjuice skall inte tas tillsammans med Tekturna.

Nedsatt njurfunktion

Ingen justering av den initiala dosen krävs för patienter med lätt till gravt nedsatt njurfunktion (se

avsnitten 4.4 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Ingen justering av den initiala dosen krävs för patienter m

ed lätt till gravt nedsatt leverfunktion (se

avsnitt 5.2).

Äldre patienter (över 65 år)

Ingen justering av den initiala dosen krävs för äldre patienter.

Barn (yngre än 18 år)

Tekturna rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år beroende på brist på data avseende

säkerhet och effekt (se avsnitt 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Angioödem i samband med tidigare behandling med aliskiren.

Under andra och tredje trimestern vid graviditet (se avsnitt 4.6).

Samtidig användning av aliskiren m

ed ciklosporin, en mycket kraftig hämmare av P-gp och andra

kraftiga hämmare av P-gp (kinidin, verapamil), är kontraindicerat (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Patienter som får andra läkemedel som hämmar renin-angiotensinsy

stemet (RAS), och/eller de som

har nedsatt njurfunktion och/eller diabetes mellitus, löper en ökad risk för hyperkalemi under

behandling med aliskiren.

Aliskiren bör användas med försiktighet till patienter med allvarlig, kronisk hjärtsvikt (New York

Heart Association- [NYHA-] grad III-IV).

Om kraftig och ihållande diarré uppstår bör behandlingen m

ed Tekturna avbrytas.

Angioödem

Liksom för andra substanser som påverkar renin-angiotensinsystemet, har angioödem

rapporterats hos

patienter som behandlats med aliskiren. Om angioödem inträffar, skall behandling med Tekturna

upphöra omgående och lämplig behandling och övervakning sättas in tills att tecken och symtom

försvunnit helt och hållet. Om tungan, stämbanden eller struphuvudet påverkas skall adrenalin ges.

Dessutom skall nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa patientens luftvägar.

Patienter med natriumförluster och/eller dehydrerade patienter

Hos markant dehydrerade patienter och/eller patienter m

ed markanta natriumförluster (t ex de som får

höga doser av diuretika) kan symtomatisk hypotoni inträffa efter start av behandling med Tekturna.

Detta tillstånd skall åtgärdas före administrering av Tekturna eller också skall behandlingen inledas

under noggrann medicinsk övervakning.

Nedsatt njurfunktion

Kliniska studier av Tekturna har inte utförts på hy

pertoniker med gravt nedsatt njurfunktion

(serumkreatininvärde ≥150 μmol/l eller 1,70 mg/dl hos kvinnor och ≥177 μmol/l eller 2,00 mg/dl hos

män och/eller uppskattad glomerulär filtreringshastighet (GFR) <30 ml/minut), patienter som tidigare

genomgått dialysbehandling eller visat tecken på njursyndrom eller renovaskulär hypertoni.

Försiktighet skall iakttas hos hypertoniker med gravt nedsatt njurfunktion, på grund av bristen på

säkerhetsinformation om Tekturna.

Liksom för andra substanser som påverkar renin-angiotensinsy

stemet, bör man vara försiktig när

aliskiren ges under betingelser som predisponerar för nedsatt njurfunktion såsom hypovolemi (t.ex. på

grund av blodförlust, svår eller långvarig diarré, långvariga kräkningar, osv.), hjärtsjukdom,

leversjukdom eller njursjukdom. Akut njursvikt, reversibel vid avbrytande av behandling, har

rapporterats vid uppföljning efter godkännandet för försäljning hos patienter i riskzonen som fått

aliskiren. Om tecken på njursvikt förekommer, bör behandling med aliskiren omedelbart avbrytas.

Njurartärstenos

Det finns inga kontrollerade kliniska data från användning av Tekturna på patienter m

ed unilateral

eller bilateral njurartärstenos eller stenos vid en kvarvarande njure. Det finns emellertid, liksom för

andra substanser som påverkar renin-angiotensinsystemet, en ökad risk för njurinsufficiens, inklusive

akut njursvikt, när patienter med njurartärstenos behandlas med aliskiren. Därför bör försiktighet

iakttas hos dessa patienter. Om njursvikt inträffar skall behandlingen avbrytas.

Måttliga hämmare av P-gp

Samtidig behandling med aliskiren 300 m

g och ketokonazol 200 mg resulterade i en 76 % ökning av

AUC för aliskiren, men hämmare av P-gp t ex ketokonazol förväntas öka vävnadskoncentrationerna

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

mer än plasmakoncentrationerna. Försiktighet skall därför iakttas vid samtidig behandling med

aliskiren och måttliga hämmare av P-gp t ex ketokonazol (se avsnitt 4.5).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Tekturna har inga kända kliniskt relevanta interaktioner m

ed läkemedel som vanligen används vid

behandling av hypertoni eller diabetes.

Substanser som har undersökts i kliniska farmakokinetikstudier inkluderar acenokumarol, atenolol,

celecoxib, pioglitazon, allopurinol, isosorbid-5-m

ononitrat, ramipril och hydroklortiazid. Inga

interaktioner har identifierats.

Samtidig administrering av aliskiren och antingen valsartan (↓28 %), metformin (↓28 %), amlodipin

(↑29 %) eller cimetidin (↑19 %) ledde till förändrade C

- eller AUC-värden för Tekturna om

20-30 %. Vid administrering tillsammans med atorvastatin ökade AUC- och C

-värdena för

Tekturna vid steady state med 50 %. Samtidig administrering av Tekturna hade ingen signifikant

påverkan på farmakokinetiken hos atorvastatin, valsartan, metformin eller amlodipin. Därför behöver

inte dosen justeras för Tekturna eller dessa samtidigt administrerade läkemedel.

Tekturna kan minska biotillgängligheten något för digoxin.

Preliminära data pekar på att irbesartan kan m

inska AUC och C

för Tekturna.

Hos försöksdjur har det visat sig att P-gp är av avgörande bety

delse för Tekturna biotillgänglighet. P-

gp-inducerare (johannesört, rifampicin) kan därför minska biotillgängligheten för Tekturna.

CYP450-interaktioner

Aliskiren hämmar inte CYP450-isoenzymerna CYP1A2, 2C8, 2C9, C19, 2D6, 2E1 och 3A.

Aliskiren inducerar inte CYP3A4. Därför förväntas inte aliskiren påverka den systemiska

tillgängligheten av substanser som

hämmar, inducerar eller metaboliseras av dessa enzymer. Aliskiren

metaboliseras minimalt av cytokrom P450-enzymerna. Därför förväntas inga interaktioner på grund av

hämning eller inducering av CYP450-isoenzymer. CYP3A4-hämmare påverkar emellertid även ofta P-

gp. En ökad exponering för aliskiren kan därför förväntas vid samtidig behandling med CYP3A4-

hämmare, som även hämmar P-gp (se Interaktioner med P-glykoprotein nedan).

Interaktioner med P-glykoprotein

MDR1/Mdr1a/1b (P-gp) har i prekliniska studier konstaterats vara det huvudsakliga aktiva

transportsy

stemet involverat i absorption i tarmen och utsöndring via gallan av aliskiren. Inducerare av

P-gp (Johannesört, rifampicin) skulle därför kunna minska biotillgängligheten av Tekturna. Även om

detta inte har undersökts för aliskiren, är det känt att P-gp också kontrollerar vävnadsupptag för en

mängd av substrat och hämmare av P-gp kan öka vävnad-till-plasmakoncentrationsförhållandena.

Hämmare av P-gp kan därför öka vävnadsnivåerna mer än plasmanivåerna. Potentialen för

läkemedelsinteraktioner relaterade till P-gp kommer troligen att bero på graden av hämning av denna

transportör.

Substrat för eller svaga hämmare av P-gp

Inga relevanta interaktioner har observerats m

ed atenolol, digoxin, amlodipin eller cimetidin. Givet

tillsammans med atorvastatin (80 mg), ökade AUC och C

för aliskiren (300 mg) vid steady-state

med 50

Måttliga hämmare av P-gp

Samtidig behandling med ketokonazol (200 mg) och aliskiren (300 m

g) resulterade i en 80 % ökning

av plasmanivåerna för aliskiren (AUC och C

). Prekliniska studier indikerar att samtidig

administrering av aliskiren och ketokonazol förbättrar gastrointestinal absorption av aliskiren och

minskar biliär utsöndring. Förändringen i plasmanivåer för aliskiren i närvaro av ketokonazol

förväntas vara inom det intervall, som skulle uppnås om dosen av aliskiren fördubblades. Doser av

aliskiren upp till 600 mg, eller två gånger den högsta rekommenderade terapeutiska dosen, har

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

tolererats väl i kontrollerade kliniska studier. Hämmare av P-gp förväntas ändå öka

vävnadskoncentrationerna mer än plasmakoncentrationerna. Försiktighet skall därför iakttas vid

samtidig behandling med aliskiren och ketokonazol eller andra måttliga hämmare av P-gp

(itrakonazol, klaritromycin, telitromycin, erytromycin, amiodaron).

Kraftiga hämmare av P-gp

I en läkemedelsinteraktionsstudie på friska frivilliga visades att enkeldoser av ciklosporin (200 och

600 m

g) ökar C

för aliskiren 75 mg med ungefär en faktor 2,5 och AUC med ungefär en faktor 5.

Ökningen kan vara större med högre doser av aliskiren. Därför är samtidig behandling med aliskiren

och kraftiga hämmare av P-gp kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Furosemid

När aliskiren gavs tillsammans med furosem

id minskade AUC- och C

-värdena för furosemid med

28 % respektive 49 %. Övervakning av effekterna rekommenderas därför vid behandlingsstart och vid

justering av dosen av furosemid, för att undvika eventuellt underutnyttjande i kliniska situationer med

övermängd av vätska.

Icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID)

Liksom andra substanser som påverkar renin-angiotensinsy

stemet, kan NSAID minska den

antihypertensiva effekten av aliskiren. Hos vissa patienter med nedsatt njurfunktion (dehydrerade

patienter eller äldre patienter) kan samtidig behandling med aliskiren och NSAID resultera i ytterligare

försämrad njurfunktion, inklusive möjlig akut njursvikt, som vanligtvis är reversibel. Därför kräver

kombinationen av aliskiren med NSAID försiktighet, särskilt hos äldre patienter.

Kalium och kaliumsparande diuretika

Baserat på erfarenheterna från användning av andra substanser som

påverkar renin-

angiotensinsystemet, kan kaliumvärdet i serum öka vid samtidig användning av kaliumsparande

diuretika, kaliumtillägg, saltersättningar som innehåller kalium eller andra substanser som kan öka

kaliumnivåerna i serum (t ex heparin). Om samtidig behandling med dessa läkemedel är nödvändig

skall försiktighet iakttas.

Grapefruktjuice

På grund av avsaknad av data kan en eventuell interaktion inte uteslutas m

ellan grapefruktjuice och

aliskiren. Grapefruktjuice skall inte tas tillsammans med Tekturna.

Warfarin

Tekturna effekter på farmakokinetiken för warfarin har inte utvärderats.

Födointag

Måltider med ett högt fettinnehåll har visat sig m

inska absorptionen av Tekturna avsevärt.

4.6

Graviditet och amning

Graviditet

Data från behandling av gravida kvinnor m

ed aliskiren saknas. Tekturna har inte visat teratogen effekt

hos råtta eller kanin (se avsnitt 5.3). Andra substanser som verkar direkt på RAS har orsakat grava

fostermissbildningar och neonatal död. Liksom andra läkemedel som verkar direkt på RAS skall

Tekturna inte användas under första trimestern av graviditeten eller av kvinnor som planerar graviditet

och är kontraindicerat under den andra och tredje trimestern (se avsnitt 4.3). Vid förskrivning av

läkemedel som verkar på RAS till kvinnor i fertil ålder bör läkaren informera om de potentiella

riskerna med detta läkemedel under graviditet.

Om graviditet upptäcks under behandlingens gång bör

Tekturna således utsättas.

Amning

Det är inte känt om aliskiren utsöndras i human bröstm

jölk. Tekturna har återfunnits i mjölken hos

diande råttor. Användning av Tekturna är därför inte att rekommendera till kvinnor som ammar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts. Vid framförande av fordon eller användande av maskiner måste dock hänsyn

tas till att y

rsel eller trötthet emellanåt kan uppträda när man tar läkemedel mot hypertoni. Tekturna

har försumbar påverkan på förmågan att köra och använda maskiner.

4.9

Biverkningar

Säkerheten hos Tekturna har studerats hos fler än 7 800 patienter, varav fler än 2 300 har behandlats i

över 6 m

ånader och fler än 1 200 i över 1 år. Förekomsten av biverkningar visade inte något samband

med kön, ålder, BMI, ras eller etnisk tillhörighet. Behandling med Tekturna resulterade i en total

förekomst av biverkningar som liknade den som sågs vid placebo i doser upp till 300 mg.

Biverkningarna var vanligen lätta och övergående till sin natur och krävde endast sällan utsättande av

behandlingen. Den vanligaste biverkningen är diarré.

Förekomsten av hosta var likartad hos patienter som

fick placebo (0,6 %) och hos dem som fick

Tekturna (0,9 %).

Biverkningarna i Tabell 1 är indelade enligt följande konvention om

frekvens, de vanligaste först:

mycket vanlig (≥1/10); vanlig (≥1/100, <1/10); mindre vanlig (≥1/1 000, <1/100); sällsynt (≥1/10 000,

<1/1 000); mycket sällsynt (<1/10 000), inkluderande enstaka rapporter. Biverkningarna presenteras

inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 1

Magtarmkanalen

Vanlig:

Diarré

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanlig:

Utslag

Sällsynta:

Angioödem

Angioödem har förekommit vid behandling m

ed Tekturna. I kontrollerade kliniska studier har

angioödem förekommit i sällsynta fall under behandling med Tekturna i en omfattning som är

jämförbar med placebo- eller hydroklortiazidbehandling. Fall av angioödem har också rapporterats vid

uppföljning efter godkännandet för försäljning (ingen känd frekvens). Om några tecken uppstår som

tyder på en allergisk reaktion (framförallt svårigheter att andas eller svälja, svullnad av ansikte,

extremiteter, ögon, läppar och/eller tunga) ska patienten avbryta behandlingen och kontakta läkare (se

avsnitt 4.4).

Laboratoriefynd

I kontrollerade kliniska prövningar m

ed Tekturna var kliniskt relevanta förändringar i de vanliga

laboratorieparametrarna mindre vanliga. I kliniska studier på hypertoniker hade Tekturna inga kliniskt

viktiga effekter på totalkolesterol, HDL-C, fastetriglycerider, fasteglukos eller urinsyra.

Hemoglobin och hematokrit:

å minskningar i hemoglobin- och hematokritvärdena (med i

genomsnitt cirka 0,05 mmol/l respektive 0,16 volymprocent) har observerats. Inga patienter utsatte

behandlingen på grund av anemi. Denna effekt ses också med andra läkemedel som verkar på renin-

angiotensinsystemet, såsom angiotensinkonvertashämmare (ACE-hämmare) och

angiotensinreceptorblockerare.

Serumkalium:

Serum

kaliumökningarna var mindre och sällan förekommande hos patienter med

essentiell hypertoni, som fick behandling med Tekturna ensamt (0,9 % jämfört med 0,6 % för

placebo). I en studie där Tekturna gavs i kombination med en ACE-hämmare till diabetiker ökade

dock serumkaliumvärdena mer frekvent (5,5 %). Liksom alla läkemedel som verkar på RAS är därför

gängse övervakning av elektrolytvärdena och njurfunktionen tillrådligt hos patienter med diabetes

mellitus, njursjukdom eller hjärtsvikt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vid uppföljning efter godkännandet för försäljning har nedsatt njurfunktion och fall av akut njursvikt

rapporterats hos patienter i riskzonen (se avsnitt 4.4).

4.9

Överdosering

Det finns begränsade data om överdosering på människa. Det vanligaste tecknet på överdosering torde

vara hy

potoni, beroende på aliskirens antihypertensiva effekt. Om symtomatisk hypotoni skulle

inträffa bör stödjande behandling insättas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Reninhämmare, ATC-kod C09XA02

Aliskiren är en oralt aktiv, icke-peptid, potent och selektiv, direkt hämmare av humant renin.

Genom hämning av enzymet renin hämmar aliskiren RAS vid aktiveringspunkten, varvid

vandlingen av angiotensinogen till angiotensin I blockeras och nivåerna av angiotensin I och

angiotensin II minskar. Medan andra läkemedel som hämmar RAS (ACE-hämmare och angiotensin II-

receptorblockerare (ARB)) orsakar en stegring i plasmareninaktiviteten (PRA) som kompensation,

minskar PRA med 50-80 % vid behandling av hypertoniker med aliskiren. Liknande minskningar sågs

när aliskiren kombinerades med andra antihypertensiva medel. Den kliniska betydelsen av

skillnaderna i PRA-effekt är för närvarande inte känd.

Hypertoni

Hos hypertoniker som fick 150 mg och 300 mg Tekturna en gång om

dagen sågs dosberoende

minskningar i både det systoliska och diastoliska blodtrycket, vilka kvarstod under hela dosintervallet

om 24 timmar (kvarvarande nytta tidigt på morgonen), med genomsnittligt maximal-dal-förhållande

för diastolisk respons om upp till 98 % för 300 mg-dosen. Efter 2 veckor observerades 85-90 % av den

maximala blodtryckssänkande effekten. Den blodtryckssänkande effekten styrktes under

långtidsbehandling och var oberoende av ålder, kön, BMI och etnisk tillhörighet. Tekturna har

studerats hos 1 864 patienter 65 år eller äldre samt hos 426 patienter 75 år eller äldre.

Studier av Tekturna i monoterapi har visat blodtryckssänkande effekter jäm

förbara med andra klasser

av antihypertensiva medel, inklusive ACE-hämmare och ARB. Jämfört med ett diuretikum

(hydroklortiazid) sänkte Tekturna 300 mg det systoliska/diastoliska blodtrycket med 17,0/12,3 mmHg,

jämfört med 14,4/10,5 mmHg för hydroklortiazid 25 mg efter 12 veckors behandling. Hos

hypertoniker med diabetes var Tekturna i monoterapi säkert och effektivt.

Studier av kombinationsbehandling finns tillgängliga där Tekturna har kombinerats m

ed diuretikumet

hydroklortiazid, ACE-hämmaren ramipril, kalciumflödeshämmaren amlodipin, ARB-medlet valsartan

och betablockeraren atenolol. Dessa kombinationer tolererades väl. Tekturna inducerade en additiv

blodtryckssänkande effekt när det kombinerades med hydroklortiazid och med ramipril. Hos patienter

som inte svarade tillräckligt på 5 mg av kalciumflödeshämmaren amlodipin sågs en

blodtryckssänkande effekt vid tillägg av Tekturna 150 mg som liknade den som uppnåddes genom att

öka amlodipindosen till 10 mg. Lägre frekvens av ödem sågs dock (2,1 % för aliskiren

150 mg/amlodipin 5 mg, jämfört med 11,2 % för amlodipin 10 mg). Tekturna visade en additiv

antihypertensiv effekt tillsammans med ARB-medlet valsartan i den studie som designats speciellt för

att undersöka effekten av kombinationsbehandling.

Hos överviktiga hypertoniker, som inte svarade tillräckligt på hydroklortiazid 25 mg, gav

tilläggsbehandling m

ed 300 mg Tekturna en ytterligare blodtryckssänkning, som var jämförbar med

tilläggsbehandling med irbesartan 300 mg eller amlodipin 10 mg. Hos hypertoniker med diabetes

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

erhölls en additiv blodtryckssänkning när Tekturna gavs som tillägg till ramipril, medan

kombinationen Tekturna och ramipril visade lägre frekvens av hosta (1,8 %) än vid ramipril (4,7 %).

Inga tecken på förstadoshypotoni eller effekt på pulsfrekvensen har setts hos patienter som

behandlats

i kontrollerade kliniska studier. Kraftig hypotoni var mindre vanligt (0,1 %) hos patienter med

okomplicerad hypertoni, som fick behandling med Tekturna ensamt. Hypotoni var också mindre

vanligt (< 1 %) vid kombinationsbehandling med andra antihypertensiva medel. Vid avbrytande av

behandlingen återgick blodtrycket successivt till utgångsnivåerna under de närmaste veckorna, utan

tecken på bakslagseffekt vad gäller blodtrycket eller PRA.

I en 3-månadersstudie hos 302 patienter med lätt, stabil hjärtsvikt, där alla behandlades m

standardbehandling vid stabil hjärtsvikt tolererades tillägg av Tekturna 150 mg väl. Nivåerna av

natriuretisk peptid (BNP) reducerades med 25 % i behandlingsarmen med Tekturna jämfört med

placebo. Den kliniska betydelsen av denna reduktion är emellertid okänd.

I en 6-månadersstudie hos 599 patienter med hypertoni, typ 2-diabetes mellitus och nefropati, där alla

behandlades med losartan 100 mg och optimal antihypertensiv underhållsbehandling, uppnåddes en

20 % reduktion av U-albumin/kreatininkvot (UACR) med tillägg av Tekturna 300 mg jämfört med

placebo, dvs från 58 mg/mmol till 46 mg/mmol. Andelen patienter som hade minst 50 % reduktion av

basal UACR vid slutmålet var 24,7 % och 12,5 % för Tekturna respektive placebo. Den kliniska

betydelsen av en reduktion av UACR är inte fastställd i frånvaron av en effekt på blodtrycket.

Tekturna påverkade inte kreatinins serumkoncentration, men sattes i samband med en ökad frekvens

(4,2 % jämfört med 1,9 % för placebo) av serumkaliumkoncentration

6,0 mmol/l, även om detta inte

var statistiskt signifikant.

Nyttoeffekterna av Tekturna på mortalitet och kardiovaskulär morbiditet samt skador på målorgan är

för närvarande okända.

Kardiell elektrofysiologi

I en randomiserad, dubbelblind, placebojämförande och kontrollerad studie som använde standard-

och Holter-EKG rapporterades ingen effekt på QT-intervallet.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral absorption uppnås maximala plasmakoncentrationer av aliskiren efter 1-3 timmar. Aliskirens

absoluta biotillgänglighet är 2-3 %. Må

ltider med ett högt fettinnehåll minskar C

med 85 % och

AUC med 70 %. Plasmakoncentrationerna vid steady state nås inom 5-7 dagar efter administrering en

gång om dagen, och steady state-nivåerna är ungefär dubbelt så höga som vid den initiala dosen.

Distribution

Efter intravenös administrering är den genomsnittliga distributionsvolymen vid steady state cirka

135 l, vilket ty

der på att aliskiren i hög grad distribueras extravasalt. Aliskirens plasmaproteinbindning

är måttlig (47-51 %) och oberoende av koncentrationen.

Metabolism och elimination

Den genomsnittliga halveringstiden är cirka 40 timmar (inom området 34-41 timmar).

Aliskiren

elim

ineras huvudsakligen som oförändrat läkemedel i feces (78 %). Cirka 1,4 % av den totala orala

dosen metaboliseras. Enzymet CYP3A4 är ansvarigt för denna metabolism. Efter oral administrering

återvinns cirka 0,6 % av dosen i urinen. Efter intravenös administrering är genomsnittligt

plasmaclearance cirka 9 l/timme.

Linjäritet/Icke-linjäritet

Exponeringen för aliskiren ökade mer än proportionellt mot ökningen av dosen. Efter administrering

av en enkeldos i intervallet 75 till 600 m

g, resulterade en dubblering av dosen i en 2,3 och 2,6-faldig

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

ökning av AUC respektive C

. Vid steady-state kan icke-linjäriteten vara mer uttalad. De

mekanismer som orsakat avvikelserna från linjäriteten har inte identifierats. En möjlig mekanism är

mättnad av transportörer vid absorptionsstället eller i hepato-biliära elimineringsvägen.

Egenskaper hos patienterna

Aliskiren är effektivt vid behandling en gång om

dagen av vuxna hypertoniker, oavsett kön, ålder,

BMI och etnisk tillhörighet.

AUC är 50 % högre hos äldre patienter (> 65 år) än hos y

ngre försökspersoner. Kön, vikt och etniskt

ursprung har ingen klinisk relevant påverkan på farmakokinetiken för aliskiren.

Aliskirens farmakokinetik har studerats hos patienter m

ed varierande grad av njurinsufficiens. De

relativa AUC- och C

-värdena för aliskiren hos studiepatienter med nedsatt njurfunktion låg på

mellan 0,8 och dubbelt så höga nivåer som hos friska studiepatienter efter en engångsbehandling och

vid steady state. Dessa förändringar som iakttagits stod dock inte i relation till allvarlighetsgraden av

nedsatt njurfunktion. Ingen justering av den initiala dosen av Tekturna krävs hos patienter med lätt till

gravt nedsatt njurfunktion, men försiktighet bör iakttas hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

Aliskirens farmakokinetik påverkades inte signifikant hos patienter m

ed lätt till svår leversjukdom.

Följaktligen krävs ingen justering av den initiala dosen av aliskiren hos patienter med lätt till svårt

nedsatt leverfunktion.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Eventuell karcinogenicitet har bedömts i en 2-årsstudie på råtta och i en 6-m

ånaders, transgen studie

på mus. Ingen karcinogenicitet har upptäckts. Ett fall av kolonadenom och ett fall av cekal

adenokarcinom har noterats hos råtta vid en dos om 1 500 mg/kg/dag men var inte statistiskt

signifikanta. Även om aliskiren har en känd retningsförmåga betraktades de säkerhetsmarginaler som

erhållits hos människa vid dosen 300 mg i en studie på friska frivilliga som tillräckliga vid 9-11-

faldighet, baserat på koncentrationerna i feces, eller vid 6-faldighet, baserat på koncentrationerna i

slemhinnorna, i jämförelse med 250 mg/kg/dag i karcinogenicitetsstudien på råtta.

Aliskiren saknade mutagen potential i m

utagenicitetsstudier

in vitro

in vivo.

Prövningarna

inkluderade

in vitro

-tester på bakterie- och däggdjursceller samt

in vivo

-bedömningar på råtta.

Reproduktionstoxikologiska studier med aliskiren visade inte några tecken på toxicitet eller

teratogenicitet hos em

bryo/foster vid doser upp till 600 mg/kg/dag på råtta eller 100 mg/kg/dag på

kanin. Fertiliteten och prenatal/postnatal utveckling var opåverkade hos råtta vid doser upp till

250 mg/kg/dag. Doserna på råtta och kanin gav 1-4 respektive 5 gånger högre systemisk exponering

än maximalt rekommenderad dos till människa (300 mg).

Farmakologiska säkerhetsstudier avslöjade inga biverkningar på centrala nervsystemet,

andningsvägarna eller kardiovaskulära sy

stemet. Det man sett i toxicitetsstudier på djur med upprepad

dosering var i linje med den kända lokalirriterande potentialen eller den förväntade farmakologiska

effekten av aliskiren.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Krospovidon

Magnesiumstearat

Mikrokristallin cellulosa

Povidon

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Hypromellos

Makrogol

Talk

Svart järnoxid (E 172)

Röd järnoxid (E 172)

Titandioxid (E 171)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.6

Förpackningstyp och innehåll

Blisterförpackningar i PA/Aluminium/PVC

Förpackningar innehållande 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter.

Förpackningar innehållande 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter är

ultiförpackningar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att m

arknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/408/011-020

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

22.08.2007

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA II

A.

INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM

ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV

TILLVERKNINGSSATS

B.

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

A.

INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR

FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italien

B.

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE FÖRORDNANDE OCH

ANVÄNDNING SOM ÅLAGTS INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR

FÖRSÄLJNING

Receptbelagt läkemedel.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV

ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET

Ej relevant.

ÖVRIGA VILLKOR

System för biverkningsövervakning

Innehavaren av godkännandet för försäljning ansvarar för att sy

stemet för biverkningsövervakning,

som beskrivet i version 2 (daterad 5 juli 2006) i Modul 1.8.1. av ansökan om godkännande för

försäljning, är implementerat och fungerande innan produkten marknadsförs och så länge som den

marknadsförda produkten används.

Plan för riskhantering

Innehavaren av godkännandet för försäljning förbinder sig att genom

föra de studier samt de ytterligare

aktiviteter inom biverkningsövervakning som anges i planen för biverkningsövervakning, som

överenskommet i version 30 maj 2007 av planen för riskhantering i Modul 1.8.2. av ansökan om

godkännande för försäljning och all ytterligare uppdateringar av planen för riskhantering

överenskomna med CHMP.

I enlighet med CHMP:s riktlinje för riskhanteringssystem för läkemedel för humant bruk, ska en

uppdaterad plan för riskhantering tillhandahållas sam

tidigt som nästa periodiska

säkerhetsuppdateringsrapport (PSUR).

Dessutom, ska en uppdaterad plan för riskhantering sändas in

När ny

information erhålls, som kan påverka den aktuella säkerhetsspecifikationen, planen för

biverkningsövervakning eller aktiviteter inom riskminimering.

Inom

60 dagar efter en betydelsefull (biverkningsövervaknings- eller riskminimerings-)

milstolpe har nåtts.

På begäran av EMEA.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA III

MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

A. MÄRKNING

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

VIKBAR KARTONG FÖR STYCKEFÖRPACKNING

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tekturna 150 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 150 m

g aliskiren (som hemifumarat).

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 filmdragerade tabletter

14 filmdragerade tabletter

28 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

50 filmdragerade tabletter

56 filmdragerade tabletter

90 filmdragerade tabletter

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/408/001

7 filmdragerade tabletter

EU/1/07/408/002

14 filmdragerade tabletter

EU/1/07/408/003

28 filmdragerade tabletter

EU/1/07/408/004

30 filmdragerade tabletter

EU/1/07/408/005

50 filmdragerade tabletter

EU/1/07/408/006

56 filmdragerade tabletter

EU/1/07/408/008

90 filmdragerade tabletter

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I BLINDSKRIFT

Tekturna 150 mg

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

BLISTER (KALENDER)

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tekturna 150 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

2.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

3.

UTGÅNGSDATUM

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5.

ÖVRIGT

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

INNERKARTONG FÖR MULTIPACK (UTAN BLUE BOX)

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tekturna 150 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 150 m

g aliskiren (som hemifumarat).

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 filmdragerade tabletter

Del av multipack om 20 förpackningar, vardera innehållande 14 tabletter.

28 filmdragerade tabletter

Del av multipack om 3 förpackningar, vardera innehållande 28 tabletter.

49 filmdragerade tabletter

Del av multipack om 2 förpackningar, vardera innehållande 49 tabletter.

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/408/007

84 filmdragerade tabletter (3x28)

EU/1/07/408/009

98 filmdragerade tabletter (2x49)

EU/1/07/408/010

280 filmdragerade tabletter (20x14)

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I BLINDSKRIFT

Tekturna 150 mg

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERFÖRPACKNING FÖR MULTIPACK (INKLUSIVE BLUE BOX)

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tekturna 150 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 150 m

g aliskiren (som hemifumarat).

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

84 filmdragerade tabletter

Multipack om 3 förpackningar, vardera innehållande 28 tabletter.

98 filmdragerade tabletter

Multipack om 2 förpackningar, vardera innehållande 49 tabletter.

280 filmdragerade tabletter

Multipack om 20 förpackningar, vardera innehållande 14 tabletter.

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/408/007

84 filmdragerade tabletter (3x28)

EU/1/07/408/009

98 filmdragerade tabletter (2x49)

EU/1/07/408/010

280 filmdragerade tabletter (20x14)

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I BLINDSKRIFT

Tekturna 150 mg

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

VIKBAR KARTONG FÖR STYCKEFÖRPACKNING

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 300 m

g aliskiren (som hemifumarat).

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 filmdragerade tabletter

14 filmdragerade tabletter

28 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

50 filmdragerade tabletter

56 filmdragerade tabletter

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/408/011

7 filmdragerade tabletter

EU/1/07/408/012

14 filmdragerade tabletter

EU/1/07/408/013

28 filmdragerade tabletter

EU/1/07/408/014

30 filmdragerade tabletter

EU/1/07/408/015

50 filmdragerade tabletter

EU/1/07/408/016

56 filmdragerade tabletter

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I BLINDSKRIFT

Tekturna 300 mg

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

BLISTER (KALENDER)

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

2.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

3.

UTGÅNGSDATUM

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5.

ÖVRIGT

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

INNERKARTONG FÖR MULTIPACK (UTAN BLUE BOX)

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 300 m

g aliskiren (som hemifumarat).

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 filmdragerade tabletter

Del av multipack om 20 förpackningar, vardera innehållande 14 tabletter.

28 filmdragerade tabletter

Del av multipack om 3 förpackningar, vardera innehållande 28 tabletter.

30 filmdragerade tabletter

Del av multipack om 3 förpackningar, vardera innehållande 30 tabletter.

49 filmdragerade tabletter

Del av multipack om 2 förpackningar, vardera innehållande 49 tabletter.

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/408/017

84 filmdragerade tabletter (3x28)

EU/1/07/408/018

90 filmdragerade tabletter (3x30)

EU/1/07/408/019

98 filmdragerade tabletter (2x49)

EU/1/07/408/020

280 filmdragerade tabletter (20x14)

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I BLINDSKRIFT

Tekturna 300 mg

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERFÖRPACKNING FÖR MULTIPACK (INKLUSIVE BLUE BOX)

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 300 m

g aliskiren (som hemifumarat).

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

84 filmdragerade tabletter

Multipack om 3 förpackningar, vardera innehållande 28 tabletter.

90 filmdragerade tabletter

Multipack om 3 förpackningar, vardera innehållande 30 tabletter.

98 filmdragerade tabletter

Multipack om 2 förpackningar, vardera innehållande 49 tabletter.

280 filmdragerade tabletter

Multipack om 20 förpackningar, vardera innehållande 14 tabletter.

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/408/017

84 filmdragerade tabletter (3x28)

EU/1/07/408/018

90 filmdragerade tabletter (3x30)

EU/1/07/408/019

98 filmdragerade tabletter (2x49)

EU/1/07/408/020

280 filmdragerade tabletter (20x14)

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I BLINDSKRIFT

Tekturna 300 mg

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Tekturna 150 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkem

edel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om

Vad Tekturna är och vad det används för

Innan du tar Tekturna

Hur du tar Tekturna

Eventuella biverkningar

Hur Tekturna ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD TEKTURNA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Tekturna tillhör en ny läkemedelsklass som kallas reninhäm

mare. Tekturna hjälper till att sänka högt

blodtryck. Reninhämmare minskar mängden angiotensin II som kroppen kan producera.

Angiotensin II drar ihop blodkärlen, vilket ökar blodtrycket. Genom att minska mängden

angiotensin II kan blodkärlen slappna av, och blodtrycket sänks.

Högt blodtryck ökar belastningen på hjärtat och blodkärlen. Om

detta fortsätter under en längre tid kan

blodkärlen i hjärnan, hjärtat och njurarna skadas och leda till stroke, hjärtsvikt, hjärtattack eller

njursvikt. Genom att sänka blodtrycket till normal nivå minskar risken för att få dessa sjukdomar.

2.

INNAN DU TAR TEKTURNA

Ta inte Tekturna

om du är allergisk (överkänslig) mot aliskiren eller m

ot något av övriga innehållsämnen i

Tekturna. Om du tror att du kan vara allergisk, fråga läkare om råd.

om du redan har upplevt angioödem (svårigheter att andas eller svälja, eller svullnad av ansikte,

händer och fötter, ögon, läppar och / eller tunga) när du tar aliskiren.

under de sista sex m

ånaderna av graviditeten eller om du ammar, se ”Graviditet och amning”.

du tar ciklosporin (ett läkemedel som används efter organtransplantation för att förhindra

avstötning eller för andra åkommor, t ex reumatoid artrit eller atopisk dermatit) eller verapamil

(ett läkemedel för behandling av högt blodtryck, för att korrigera hjärtrytmen eller för

behandling av angina pectoris) eller kinidin (ett läkemedel för att korrigera hjärtrytmen).

Var särskilt försiktig med Tekturna

om du tar diuretikum (en typ av läkemedel som också kallas för “vattendrivande” tabletter, som

ökar mängden urin du producerar).

om du har nedsatt njurfunktion.

om du upplever angioödem (svårigheter att andas eller svälja, eller svullnad av ansikte, händer

och fötter, ögon, läppar och / eller tunga).

Om något av ovanstående stämmer in på dig, tala m

ed läkare innan du tar Tekturna.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Användning av Tekturna till barn och ungdomar rekommenderas inte.

Det finns inga särskilda dosrekommendationer för patienter som

är 65 år eller äldre.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om

du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försikti

ghetsåtgärder om du tar någon av

följande läkemedel:

läkemedel som ökar mängden kalium i ditt blod. Dessa inkluderar kaliumsparande diuretika,

kaliumtillskott.

furosemid, ett läkemedel som tillhör gruppen diuretika, eller “vattendrivande” tabletter, som

används för att öka mängden urin du producerar.

ketokonazol, ett läkemedel som används för att behandla svampinfektioner.

vissa ty

per av smärtstillande medel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel

(NSAID).

Intag av Tekturna med mat och dryck

Du bör ta Tekturna tillsammans med en lätt måltid en gång om

dagen, helst vid samma tidpunkt varje

dag. Du skall inte ta Tekturna tillsammans med grapefruktjuice.

Graviditet och amning

Ta inte Tekturna om du är gravid. Det är viktigt att du om

edelbart talar med din läkare om du tror att

du kan vara gravid eller om du planerar graviditet. Amma inte om du tar Tekturna.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkem

edel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr, vilket kan påverka din förmåga att koncentrera dig. Innan du kör ett fordon,

använder verkty

g eller maskiner eller deltar i andra aktiviteter som kräver koncentration bör du veta

hur du reagerar på Tekturna.

3.

HUR DU TAR TEKTURNA

Ta alltid Tekturna enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker.

Människor med högt blodtryck känner ofta inte av några symtom på detta. Många kan känna sig helt

som vanligt. Det är mycket viktigt att du tar detta läkemedel exakt som läkaren sagt, för att få bästa

resultat och minska risken för biverkningar. Kom till dina avtalade läkarbesök även om du känner dig

bra.

Vanlig startdos är en tablett om 150 mg en gång om dagen.

Beroende på hur du svarar på behandlingen kan läkaren ordinera en högre dos, en tablett om

300 mg

en gång om dagen. Läkaren kan ordinera Tekturna i kombination med andra läkemedel som används

för att behandla högt blodtryck.

Administreringssätt

Det rekommenderas att du tar tabletterna tillsammans m

ed lite vatten. Du bör ta Tekturna tillsammans

med en lätt måltid en gång om dagen, helst vid samma tidpunkt varje dag. Du skall inte ta Tekturna

tillsammans med grapefruktjuice.

Om du har tagit för stor mängd av Tekturna

Om du av misstag har tagit för många tabletter av Tekturna, rådfråga läkare om

edelbart. Du kan

behöva läkartillsyn.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Om du har glömt att ta Tekturna

Om du glömmer att ta en dos av Tekturna, ta tabletten så snart du kommer ihåg och ta sedan nästa dos

i vanlig tid. Om det emellertid snart är dags att ta nästa dos, ta bara nästa dos i vanlig tid. Ta inte

dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Tekturna orsaka biverkningar, m

en alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 patienter)

: Diarré.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter)

: Hudutslag.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 patienter):

Angioödem (svårigheter att andas eller

svälja, eller svullnad av ansikte, händer och fötter, ögon, läppar och / eller tunga).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Njurproblem.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som

inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.

HUR TEKTURNA SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatum

et är den sista dagen i

angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är aliskiren (som

hemifumarat) 150 mg.

Övriga innehållsäm

nen är krospovidon, hypromellos, magnesiumstearat, makrogol,

mikrokristallin cellulosa, povidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk, titandioxid (E 171), svart

järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tekturna 150 mg filmdragerade tabletter är ljust rosa, välvda, runda tabletter, präglade m

ed “IL” på

ena sidan och “NVR” på andra sidan.

Tekturna finns i förpackningar om 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter. Förpackningar

84 (3x28), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter är multipack. Eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tillverkare

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italien

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta om

budet för innehavaren av godkännandet

för försäljning:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 60 62 400

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 550 8888

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

România

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 77

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 7 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Denna bipacksedel godkändes senast

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkem

edel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om

Vad Tekturna är och vad det används för

Innan du tar Tekturna

Hur du tar Tekturna

Eventuella biverkningar

Hur Tekturna ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD TEKTURNA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Tekturna tillhör en ny läkemedelsklass som kallas reninhäm

mare. Tekturna hjälper till att sänka högt

blodtryck. Reninhämmare minskar mängden angiotensin II som kroppen kan producera.

Angiotensin II drar ihop blodkärlen, vilket ökar blodtrycket. Genom att minska mängden

angiotensin II kan blodkärlen slappna av, och blodtrycket sänks.

Högt blodtryck ökar belastningen på hjärtat och blodkärlen. Om

detta fortsätter under en längre tid kan

blodkärlen i hjärnan, hjärtat och njurarna skadas och leda till stroke, hjärtsvikt, hjärtattack eller

njursvikt. Genom att sänka blodtrycket till normal nivå minskar risken för att få dessa sjukdomar.

2.

INNAN DU TAR TEKTURNA

Ta inte Tekturna

om du är allergisk (överkänslig) mot aliskiren eller m

ot något av övriga innehållsämnen i

Tekturna. Om du tror att du kan vara allergisk, fråga läkare om råd.

om du redan har upplevt angioödem (svårigheter att andas eller svälja, eller svullnad av ansikte,

händer och fötter, ögon, läppar och / eller tunga) när du tar aliskiren.

under de sista sex m

ånaderna av graviditeten eller om du ammar, se ”Graviditet och amning”.

du tar ciklosporin (ett läkemedel som används efter organtransplantation för att förhindra

avstötning eller för andra åkommor, t ex reumatoid artrit eller atopisk dermatit) eller verapamil

(ett läkemedel för behandling av högt blodtryck, för att korrigera hjärtrytmen eller för

behandling av angina pectoris) eller kinidin (ett läkemedel för att korrigera hjärtrytmen).

Var särskilt försiktig med Tekturna

om du tar diuretikum (en typ av läkemedel som också kallas för “vattendrivande” tabletter, som

ökar mängden urin du producerar).

om du har nedsatt njurfunktion.

om du upplever angioödem (svårigheter att andas eller svälja, eller svullnad av ansikte, händer

och fötter, ögon, läppar och / eller tunga).

Om något av ovanstående stämmer in på dig, tala m

ed läkare innan du tar Tekturna.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Användning av Tekturna till barn och ungdomar rekommenderas inte.

Det finns inga särskilda dosrekommendationer för patienter som

är 65 år eller äldre.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om

du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försikti

ghetsåtgärder om du tar någon av

följande läkemedel:

läkemedel som ökar mängden kalium i ditt blod. Dessa inkluderar kaliumsparande diuretika,

kaliumtillskott.

furosemid, ett läkemedel som tillhör gruppen diuretika, eller “vattendrivande” tabletter, som

används för att öka mängden urin du producerar.

ketokonazol, ett läkemedel som används för att behandla svampinfektioner.

vissa ty

per av smärtstillande medel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel

(NSAID).

Intag av Tekturna med mat och dryck

Du bör ta Tekturna tillsammans med en lätt måltid en gång om

dagen, helst vid samma tidpunkt varje

dag. Du skall inte ta Tekturna tillsammans med grapefruktjuice.

Graviditet och amning

Ta inte Tekturna om du är gravid. Det är viktigt att du om

edelbart talar med din läkare om du tror att

du kan vara gravid eller om du planerar graviditet. Amma inte om du tar Tekturna.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkem

edel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr, vilket kan påverka din förmåga att koncentrera dig. Innan du kör ett fordon,

använder verkty

g eller maskiner eller deltar i andra aktiviteter som kräver koncentration bör du veta

hur du reagerar på Tekturna.

3.

HUR DU TAR TEKTURNA

Ta alltid Tekturna enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker.

Människor med högt blodtryck känner ofta inte av några symtom på detta. Många kan känna sig helt

som vanligt. Det är mycket viktigt att du tar detta läkemedel exakt som läkaren sagt, för att få bästa

resultat och minska risken för biverkningar. Kom till dina avtalade läkarbesök även om du känner dig

bra.

Vanlig startdos är en tablett om 150 mg en gång om dagen.

Beroende på hur du svarar på behandlingen kan läkaren ordinera en högre dos, en tablett om

300 mg

en gång om dagen. Läkaren kan ordinera Tekturna i kombination med andra läkemedel som används

för att behandla högt blodtryck.

Administreringssätt

Det rekommenderas att du tar tabletterna tillsammans m

ed lite vatten. Du bör ta Tekturna tillsammans

med en lätt måltid en gång om dagen, helst vid samma tidpunkt varje dag. Du skall inte ta Tekturna

tillsammans med grapefruktjuice.

Om du har tagit för stor mängd av Tekturna

Om du av misstag har tagit för många tabletter av Tekturna, rådfråga läkare om

edelbart. Du kan

behöva läkartillsyn.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Om du har glömt att ta Tekturna

Om du glömmer att ta en dos av Tekturna, ta tabletten så snart du kommer ihåg och ta sedan nästa dos

i vanlig tid. Om det emellertid snart är dags att ta nästa dos, ta bara nästa dos i vanlig tid. Ta inte

dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Tekturna orsaka biverkningar, m

en alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 patienter)

: Diarré.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter)

: Hudutslag.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 patienter):

Angioödem (svårigheter att andas eller

svälja, eller svullnad av ansikte, händer och fötter, ögon, läppar och / eller tunga).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Njurproblem.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som

inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.

HUR TEKTURNA SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatum

et är den sista dagen i

angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är aliskiren (som

hemifumarat) 300 mg.

Övriga innehållsäm

nen är krospovidon, hypromellos, magnesiumstearat, makrogol,

mikrokristallin cellulosa, povidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk, titandioxid (E 171), svart

järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter är ljust röda, välvda, ovala tabletter, präglade m

ed “IU” på

ena sidan och “NVR” på andra sidan.

Tekturna finns i förpackningar om 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter. Förpackningar

84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter är multiförpackningar. Eventuellt

kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tillverkare

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italien

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel kontakta om

budet för innehavaren av godkännandet

för försäljning:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 60 62 400

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 550 8888

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

România

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 77

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 7 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Denna bipacksedel godkändes senast

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/852

OFFENTLIGT EUROPEISKT UTREDNINGSPROTOKOLL (EPAR)

TEKTURNA

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt de studier som gjorts och hur den

kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vill du ha mer information om sjukdomen eller behandlingen kan du läsa bipacksedeln (ingår

också i EPAR) eller kontakta din läkare eller ditt apotek. Läs de vetenskapliga slutsatserna (ingår

också i EPAR) om du vill ha mer information om vad CHMP bygger sina rekommendationer på.

Vad är Tekturna?

Tekturna är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen aliskiren. Det finns som tabletter

(runda rosa: 150 mg; ovala röda: 300 mg).

Vad används Tekturna för?

Tekturna används för att behandla essentiell hypertoni (högt blodtryck). ”Essentiell” innebär att

hypertonin inte har någon tydlig orsak.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Tekturna?

Rekommenderad dos Tekturna är 150 mg en gång om dagen, antingen som enda läkemedel eller i

kombination med andra läkemedel mot högt blodtryck. Det ska tas med en lätt måltid helst vid samma

tidpunkt varje dag, men Tekturna ska inte tas tillsammans med grapefruktjuice. Dosen Tekturna kan

höjas till 300 mg en gång om dagen hos patienter där blodtrycket inte regleras tillräckligt väl. Tekturna

rekommenderas inte för patienter under 18 års ålder eftersom det saknas uppgifter om säkerhet och

effekt för denna grupp.

Hur verkar Tekturna?

Den aktiva substansen i Tekturna, aliskiren, är en reninhämmare. Den blockerar aktiviteten hos ett

mänskligt enzym, renin, som är inblandat i framställningen av ett ämne, angiotensin I, i kroppen.

Angiotensin I omvandlas till hormonet angiotensin II, en kraftfull vasokonstriktor (ett ämne som får

blodkärlen att dras samman). Genom att framställningen av angiotensin I blockeras minskar nivåerna

av både angiotensin I och angiotensin II. Detta orsakar vasodilation (får blodkärlen att vidgas) så att

blodtrycket sjunker, vilket kan minska de risker som högt blodtryck medför, t.ex. risken för slaganfall.

Hur har Tekturnas effekt undersökts?

Effekterna av Tekturna prövades först på försöksmodeller innan de studerades på människor.

Tekturna undersöktes i 14 större studier med över 10 000 patienter med essentiell hypertoni. I 13 av

studierna undersöktes patienter med lätt till måttlig hypertoni, och i en undersöktes patienter med

allvarlig hypertoni. I fem av studierna jämfördes effekten av Tekturna taget som enda läkemedel med

placebo (overksam behandling). Tekturna taget som enda läkemedel eller i kombination med andra

läkemedel jämfördes även med andra medel mot högt blodtryck. Det finns studier av

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

kombinationsbehandling där Tekturna har kombinerats med en ACE-hämmare (ramipril) (blockerar

aktiviteten av enzymet ACE), ett ARB-läkemedel (ARB = angiotensin II-receptorblockerare )

(valsartan), en betablockerare (atenolol), en kalciumflödeshämmare (amlodipin) och ett diuretikum

(hydroklortiazid). Studierna varade i mellan 6 och 52 veckor och det viktigaste måttet på effekt var

blodtryckets förändring under antingen hjärtkamrarnas avslappningsfas (diastoliskt) eller under deras

sammandragningsfas (systoliskt). Blodtrycket mättes i millimeter kvicksilver (mmHg).

Vilken nytta har Tekturna visat vid studierna?

Tekturna taget som enda läkemedel visade bättre effekt än placebo och lika god effekt som behandling

med jämförelsepreparat för att sänka blodtrycket. När resultaten från de fem studier där Tekturna taget

som enda läkemedel jämfördes med placebo undersöktes tillsammans visade det sig att det diastoliska

blodtrycket för patienter under 65 års ålder i genomsnitt sjönk med 9,0 mm Hg efter åtta veckors

behandling med 150 mg Tekturna från ett medelvärde på 99,4 mm Hg vid studiens början. Detta ska

jämföras med en minskning med 5,8 mm Hg från 99,3 mm Hg för dem som tog placebo.

Större minskningar iakttogs hos patienter som var 65 år eller äldre och hos dem som tog högre doser

Tekturna. Tekturna sänkte blodtrycket även hos patienter med diabetes och hos överviktiga patienter.

Läkemedlets effekt kvarstod i upp till ett år i två av studierna.

Studierna visade även att Tekturna i kombination med andra läkemedel (särskilt hydroklortiazid) kan

ge större sänkningar av blodtrycket jämfört med de sänkningar som dessa läkemedel ger när de tas

utan Tekturna.

Vilka är riskerna med Tekturna?

Den vanligaste biverkningen (uppträder hos 1–10 patienter av 100) är diarré. Förteckningen över

samtliga biverkningar som rapporterats för Tekturna finns i bipacksedeln.

Tekturna ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot aliskiren eller något

annat innehållsämne. Det får inte ges till patienter som fått angioödem (svullnad under huden) i

samband med aliskiren eller till gravida kvinnor efter tredje graviditetsmånaden. Det rekommenderas

inte heller under de tre första graviditetsmånaderna eller till kvinnor som planerar att bli gravida.

Tekturna ska inte heller tas tillsammans med ciklosporin (ett läkemedel som hämmar immunsystemet),

quinidin (används för att korrigera en oregelbunden hjärtrytm) eller verapamil (används för att

behandla hjärtproblem).

Varför har Tekturna godkänts?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att fördelarna med Tekturna är större än riskerna vid

behandling av essentiell hypertoni. Kommittén rekommenderade att Tekturna skulle godkännas för

försäljning.

Mer information om Tekturna:

Den 22 augusti 2007 beviljade Europeiska kommissionen Novartis Europharm Limited ett

godkännande för försäljning av Tekturna som gäller i hela Europeiska unionen.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet här

Denna sammanfattning aktualiserades senast 04-2009.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen