Tasmar

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

26-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

26-10-2020

Aktiva substanser:
tolkapon
Tillgänglig från:
Meda AB
ATC-kod:
N04BX01
INN (International namn):
tolcapone
Terapeutisk grupp:
Anti-Parkinson läkemedel, Övriga dopaminerga medel
Terapiområde:
Parkinsons sjukdom
Terapeutiska indikationer:
Tasmar är indicerat i kombination med levodopa / benserazid eller levodopa / karbidopa för patienter med levodopa-känslig idiopatisk Parkinsons sjukdom och motoriska fluktuationer, som inte svarat på eller är intoleranta mot andra katekol-O-metyltransferas (COMT) hämmare. På grund av risken för potentiellt livshotande, akut leverskada, Tasmar ska inte betraktas som en första linjens tilläggsbehandling till levodopa / benserazid eller levodopa / karbidopa. Eftersom Tasmar ska bara användas i kombination med levodopa / benserazid och levodopa / carbidopa, förskrivning information för dessa levodopa-preparat är också tillämpliga på deras samtidig användning med Tasmar.
Produktsammanfattning:
Revision: 24
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000132
Tillstånd datum:
1997-08-27
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000132

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

26-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

26-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

28-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

26-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

26-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

28-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

26-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

26-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

28-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - danska

26-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

26-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

28-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

26-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

26-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

28-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

26-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

26-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

28-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

26-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

26-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

28-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

26-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

26-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

28-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - franska

26-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

26-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

28-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

26-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

26-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

28-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

26-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

26-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

28-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

26-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

26-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

28-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

26-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

26-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

28-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

26-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

26-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

28-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

26-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

26-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

28-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - polska

26-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

26-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

28-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

26-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

26-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

28-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

26-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

26-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

28-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

26-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

26-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

28-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

26-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

26-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

28-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - finska

26-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

26-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

28-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - norska

26-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

26-10-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

26-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

26-10-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

26-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

26-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

28-07-2014

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Tasmar 100 mg filmdragerade tabletter

tolkapon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Tasmar är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Tasmar

Hur du tar Tasmar

Eventuella biverkningar

Hur Tasmar ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Tasmar är och vad det används för

Vid behandling av Parkinsons sjukdom används Tasmar tillsammans med läkemedlet levodopa (som

levodopa/benserazid eller levodopa/karbidopa).

Tasmar används när alla andra alternativa mediciner inte kan stabilisera din Parkinsons sjukdom.

Du tar redan levodopa för att behandla din Parkinsons sjukdom.

Ett naturligt protein (enzym) som förekommer i din kropp, Katekol-

O

-metyltransferas (COMT), bryter

ned levodopa. Tasmar blockerar det här enzymet och fördröjer därmed nedbrytningen av levodopa.

Detta innebär att du kan komma att uppleva en förbättring av dina symtom av Parkinsons sjukdom när

Tasmar tas tillsammans med levodopa (som levodopa/benserazid eller levodopa/karbidopa).

2.

Vad du behöver veta innan du tar Tasmar

Ta inte Tasmar:

om du har leversjukdom eller förhöjda leverenzymer

om du har svåra ofrivilliga rörelser (dyskinesi)

om du tidigare har haft svåra symtom på muskelstelhet, feber eller mental förvirring

(neuroleptiskt malignt syndrom, NMS) och/eller om du har skador på skelettmuskelvävnad

(icke-traumatisk rabdomyolys) eller feber (hypertermi).

om du är överkänslig (allergisk) mot den aktiva substansen tolkapon eller mot något av övriga

innehållsämnen i Tasmar

om du har en särskild typ av tumör i binjuremärgen (feokromocytom)

om du tar ett speciellt läkemedel för att behandla depression och ångest som kallas icke

selektiva monoaminoxidas (MAO) hämmare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tasmar.

Du ska inte påbörja din behandling med Tasmar innan din läkare

har beskrivit riskerna med behandlingen med Tasmar

har beskrivit de åtgärder som är nödvändiga att vidta för att minimera dessa risker

har svarat på alla frågor som du har

om du är gravid eller har för avsikt att bli gravid. Din läkare kommer att diskutera riskerna och

fördelarna med att ta Tasmar under graviditet. Effekterna av Tasmar har inte studerats hos

spädbarn. Du bör inte amma ditt barn under behandling med Tasmar.

Tala om för läkaren om du, din familj eller vårdpersonal märker att du utvecklar drifter eller begär så

att du beter dig på ett sätt som är ovanligt för dig eller att du inte kan motstå impulser, drifter eller

frestelsen att utföra vissa aktiviteter som kan skada dig eller andra. Dessa beteenden kallas

impulskontrollstörningar och kan inkludera spelberoende, överdrivet ätande eller spenderande, en

onormalt hög sexualdrift eller upptagenhet av ökade sexuella tankar eller känslor. Din läkare kan

behöva se över dina behandlingar.

Du ska bara behandlas med Tasmar om din Parkinsonsjukdom inte kan kontrolleras ordentligt med

andra behandlingsmetoder.

Dessutom kommer din läkare att avbryta behandlingen med Tasmar om du inte efter tre veckor får en

förbättring som är tillräcklig för att motivera riskerna med att fortsätta behandlingen.

Leverskada

Tasmar kan i sällsynta fall orsaka potentiellt dödliga leverskador. Leverskada har i de flesta fall

förekommit efter 1 månad och före 6 månader. Det bör också noteras att kvinnliga patienter kan ha en

högre risk för leverskada. Därför ska följande förebyggande åtgärder beaktas:

Innan behandlingen påbörjas:

För att minska risken för leverskada ska du inte använda Tasmar om

du har en leversjukdom

blodprover tagna före behandlingens start visar leverpåverkan (prover på alanin-aminotransferas

(ALAT) och aspartat-aminotransferas (ASAT)).

Under behandlingen:

Blodprover kommer att tas med följande mellanrum under behandlingen:

varannan vecka under de första tolv månadernas behandling

var fjärde vecka under de därpå följande sex månadernas behandling

därefter var åttonde vecka vid fortsatt behandling.

Behandlingen kommer att avbrytas om proverna blir onormala.

Behandlingen med Tasmar kan ibland ge störningar på leverfunktionen. Därför bör du omedelbart

kontakta din läkare om du upplever symtom såsom illamående, kräkningar, ont i magen (speciellt vid

det övre högra området ovanför levern), aptitlöshet, svaghet, feber, mörkfärgning av urinen eller gulsot

(gul hud eller gula ögon) eller om du lättare blir trött.

Om du redan har behandlats med Tasmar och fått en akut leverskada under behandlingen ska du inte

börja med Tasmar igen.

NMS (neuroleptiskt malignt syndrom)

Symtom på neuroleptiskt malignt syndrom (NMS) kan uppstå under behandling med Tasmar.

NMS består av några eller samtliga av följande symtom:

svår muskelstelhet, ryckningar i muskler, armar och ben, samt ömhet i musklerna.

Muskelskador kan ibland orsaka mörkfärgad urin

andra viktiga symtom är hög feber och mental förvirring.

Om du avbryter eller avslutar behandlingen med Tasmar eller andra läkemedel mot Parkinsons

sjukdom abrupt, kan du i sällsynta fall uppleva svåra symtom i form av muskelstelhet, feber eller

mental förvirring. Om detta inträffar ska du kontakta din läkare.

Följande förebyggande åtgärder måste beaktas.

Innan behandlingen påbörjas:

För att reducera risken för NMS ska du inte använda Tasmar om din läkare säger att du har svåra

ofrivilliga rörelser (dyskinesi) eller en tidigare sjukdom som kan ha varit NMS.

Informera din läkare om alla receptbelagda och receptfria läkemedel som du tar, eftersom risken för

NMS kan öka om du tar vissa läkemedel.

Under behandlingen:

Om du får symtom som beskrivs ovan och som du tror kan vara NMS bör du omedelbart informera din

läkare om dessa symtom.

Avbryt inte behandlingen med Tasmar eller någon annan Parkinsonmedicin utan att informera din

läkare, eftersom det kan öka risken för NMS.

Informera även din läkare:

om du har någon annan sjukdom än Parkinsons sjukdom

om du är allergisk mot andra läkemedel, födoämnen eller färgämnen

om du snart efter påbörjad behandling och under din behandling med Tasmar får symtom som

kan vara orsakade av levodopa, såsom ofrivilliga rörelser (dyskinesi) och illamående.

Kontakta din läkare om du inte mår bra eftersom du kan behöva ta mindre levodopa.

Barn och ungdomar

Tasmar rekommenderas inte för användning till barn under 18 år på grund av otillräckliga data

gällande säkerhet och effekt. Det finns ingen relevant indikation för användning till barn och

ungdomar.

Andra läkemedel och Tasmar

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana och naturmedel.

Informera din läkare om alla andra läkemedel som du tar, speciellt:

läkemedel mot depression

alfa

-metyldopa (används vid högt blodtryck)

apomorfin (används vid Parkinsons sjukdom)

dobutamin (används vid behandling av hjärtsvikt)

adrenalin (används vid hjärtattacker) och isoprenalin (används vid hjärtattacker)

antikoagulantia av typen warfarin (som förhindrar blodproppar). I detta fall kan din läkare ta

regelbundna blodprover för att kontrollera hur lätt ditt blod koagulerar.

Om du blir inlagd på sjukhus eller om du får ett nytt läkemedel utskrivet måste du berätta för din läkare

att du tar Tasmar.

Tasmar med mat och dryck och alkohol

Tasmar kan tas med eller utan mat.

Tasmar ska tas med ett glas vatten.

Graviditet och amning och fertilitet

Du måste berätta för din läkare om du är gravid eller har för avsikt att bli gravid. Din läkare kommer

att berätta om fördelarna och riskerna med att ta Tasmar under graviditet.

Effekten av Tasmar har inte undersökts på spädbarn. Du bör inte amma ditt barn under behandling

med Tasmar.

Körförmåga och användning av maskiner:

Eftersom din förmåga att köra bil eller handskas med maskiner kan påverkas av Parkinsons sjukdom

bör du rådgöra med din läkare.

Tasmar påverkar dina symtom vid Parkinsons sjukdom.

Tasmar använt tillsammans med dina andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom kan orsaka överdriven

dåsighet (sömnighet) och episoder av plötslig insomning (du kan plötsligt somna). Du måste därför

avhålla dig från att köra bil eller använda maskiner tills sådana återkommande episoder och överdriven

dåsighet har upphört.

Tasmar innehåller laktos och natrium

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per filmdragerad tablett, d.v.s. är näst

intill ”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Tasmar

Ta alltid Tasmar enligt läkarens anvisningar. Du bör kontrollera med din läkare eller apotekspersonal

om du är osäker.

Dosering och administreringsfrekvens

Din läkare ska alltid börja din behandling med standarddosen 1 tablett (100 mg) tre gånger dagligen.

Om ingen förbättring ses inom 3 veckor efter start av behandlingen, ska behandling med Tasmar

avslutas.

För att öka effekten ska din läkare bara öka dosen till 2 tabletter tre gånger dagligen (200 mg tre

gånger dagligen) om förbättringen av dina symtom på Parkinsons sjukdom överväger den förväntade

ökningen av biverkningar. Biverkningarna vid den högre dosen kan ofta vara allvarliga och påverka

din lever. Om du inte blir bättre på den högre dosen efter totalt 3 veckors behandling ska din läkare

avbryta din behandling med Tasmar.

När du börjar ta Tasmar och under behandling med Tasmar, kan din levodopados behöva förändras.

Din läkare ger dig råd om detta.

Hur du tar läkemedlet:

Svälj Tasmar med ett glas vatten.

Dela eller krossa inte tabletterna.

Du ska ta den första tabletten Tasmar på morgonen med ditt andra läkemedel mot Parkinsons

sjukdom‘levodopa’.

Du ska ta följande doser av Tasmar 6 och 12 timmar senare.

Tidpunkt

Dos

Anm

Morgon

1 filmdragerad tablett

Tasmar

Tillsammans med den första dagliga

dosen levodopa

Under dagen

1 filmdragerad tablett

Tasmar

Kväll

1 filmdragerad tablett

Tasmar

Om du har tagit för stor mängd av Tasmar

Kontakta läkare, apotek eller sjukhus omedelbart eftersom du kan behöva akut medicinsk vård. Om

någon annan person av misstag tar din medicin, kontakta omedelbart läkare eller sjukhus eftersom den

personen kan behöva akut medicinsk vård.

Symtom på överdosering kan visa sig i form av illamående, kräkningar, yrsel och andningssvårigheter.

Om du har glömt att ta Tasmar

Ta den så fort du kommer ihåg och fortsätt sedan att ta den på de vanliga tidpunkterna. Om du inom

kort ska ta nästa dos, ska du dock inte kompensera för glömd dos. Ta inte en dubbel dos för att

kompensera för glömda enstaka doser. Om du har glömt att ta flera doser efter varandra, informera din

läkare och följ de råd som ges till dig.

Om du slutar att ta Tasmar

Minska eller avsluta inte behandlingen om inte din läkare sagt att du ska göra det. Följ alltid din

läkares instruktioner om hur länge din behandling med Tasmar ska pågå.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Frekvensen av eventuella biverkningar anges med nedanstående konvention:

Mycket vanliga:

kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

Vanliga:

kan förekomma upp till 1 av 10 personer

Mindre vanliga

kan förekomma upp till 1 av 100 personer

Sällsynta:

kan förekomma upp till 1 av 1 000 personer

Mycket sällsynta:

kan förekomma upp till 1 av 10 000 personer

Ej kända:

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Tala snarast om för din läkare eller apotekspersonal:

om du

inte mår bra

när du tar Tasmar.

om du får symtom såsom

illamående, kräkningar, buksmärta, minskad aptit, svaghet, feber,

mörkfärgning av urinen eller gulsot

eftersom störningar av leverns funktion, ibland allvarlig

hepatit, har observerats i ovanliga fall

om du noterar

mörkfärgning av urinen

eftersom detta kan vara ett tecken på muskel- eller

leverskada. All annan gul missfärgning av urinen är ofta ofarlig

om du får

ihållande eller kraftig diarré

Strax efter att du påbörjat behandling med Tasmar eller under behandling med Tasmar, kan du få

symtom orsakade av levodopa, t.ex. ofrivilliga rörelser eller illamående. Om du känner dig dålig ska du

därför kontakta läkare eftersom levodopadosen kan behöva förändras.

Andra eventuella biverkningar:

Mycket vanliga:

ofrivilliga rörelser (dyskinesi)

illamående, nedsatt aptit, diarré

huvudvärk, yrsel

sömnbesvär, sömnighet

ostadighetskänsla när du står, svimning (blodtrycksfall)

mental förvirring och hallucinationer

rörelsestörningar med ofrivilliga muskelspasmer eller felställningar (dystoni)

starkt ökat drömmande

Vanliga:

bröstsmärta

förstoppning, känslig mage, magont, kräkningar, muntorrhet

svimning

ökad svettning

influensaliknande symtom

minskade frivilliga och ofrivilliga rörelser (hypokinesi)

övre luftvägsinfektion

ökning av vissa levervärden

missfärgning av urinen

Mycket sällsynta:

leverskada, i sällsynta fall med dödlig utgång

Mindre vanliga:

allvarliga symptom på muskelstelhet, feber eller mental förvirring (neuroleptiskt malignt

syndrom) om behandlingen mot Parkinson plötsligt minskas eller avslutas

impulskontrollstörning (oförmåga att motstå impuls att utföra aktiviteter som kan vara

skadliga).

Detta kan omfatta:

Stark impuls till överdrivet spelande trots allvarliga konsekvenser för dig eller din

familj.

Förändrat eller ökad sexuellt intresse och beteende av betydande bekymmer för dig

eller andra, till exempel en ökad sexlust.

Okontrollerbar shopping eller spenderande.

Hetsätning (att äta stora mängder mat på kort tid) eller tvångsmässigt ätande (äter mer

mat än vanligt och mer än vad som behövs för att tillfredsställa din hunger)

Tala om för din läkare om du upplever något av dessa beteenden, läkaren kommer att diskutera

sätt att hantera eller minska dessa symptom.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V*. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Tasmar ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte Tasmar om du ser att tabletterna är skadade.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Det aktiva innehållsämnet är tolkapon (100 mg i varje filmdragerad tablett).

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärnan: kalciumvätefosfat, mikrokristallin cellulosa, povidon K30,

natriumstärkelseglykolat, laktosmonohydrat (se ansnitt 2 ”Tasmar innehåller laktos”), talk,

magnesiumstearat.

Filmdrageringen: hydroxipropylmetylcellulosa, talk, gul järnoxid, etylcellulosa, titandioxid

(E171), triacetin, natriumlaurilsulfat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tasmar är en svagt ljusgul, oval filmdragerad tablett. ”TASMAR” och ”100” är märkt på den ena

sidan. Tasmar tillhandahålls som filmdragerade tabletter innehållande 100 mg tolkapon. Tasmar finns

tillgängligt som blisterförpackningar i förpackningsstorlekar om 30 eller 60 tabletter och som

glasburkar i en förpackningsstorlek om 30, 60, 100 eller 200 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Sverige

Tillverkare

ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

Polen

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning.

België/Belgique/Belgien

Mylan EPD bvba/sprl

Chaussée de la Hulpe 166/

Terhulpsesteenweg 166

B-1170 Brussels

Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11

Lietuva

Meda Pharma SIA

Žalgirio str. 90-100

Vilnius LT-09303

Tel. + 370 52059367

България

Майлан ЕООД

бул. Ситняково 48, ет. 7

Офис сграда „Сердика Офиси“

1505 София

Тел: +359 2 44 55400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan EPD bvba/sprlChaussée de la Hulpe 166/

Terhulpsesteenweg 166

B-1170 Brussels

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11

Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o.

Evropská 2590/33C

Prague 6 160 00

Czech Republic

Tel: +420 234 064 203

Magyarország

Mylan EPD Kft.

H-1138 Budapest,

Váci út 150.

Tel.: +36 1 465 2100

Danmark

Mylan Denmark ApSBorupvang 12750 Denmark

Tlf: +45 28 11 69 32

Malta

V.J. Salomone Pharma Limited

Upper Cross Road, Marsa,

MRS 1542, Malta

Tel: +356 22983143

Deutschland

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstraße 1

D-61352 Bad Homburg v.d.H.

Tel: + 49 6172 888 01

Nederland

Mylan Healthcare B.V.

Krijgsman 20

NL-1186 DM Amstelveen

Tel: +31 20 426 33 00

Eesti

Meda Pharma SIA

Liivalaia 13/1510118 Tallinn

Tel: +372 62 61 025

Norge

Mylan Healthcare Norge A/S

Hagaløkkveien 26 N-1383 Asker

Tlf: +47 66 75 33 00

Ελλάδα

MEDA Pharmaceuticals A.E.

Αγίου Δημητρίου 63

17456 Άλιμος

Τηλ: +30 210 6 77 5690

Österreich

MEDA Pharma GmbH

Guglgasse 15

A-1110 Wien

Tel: + 43 1 86 390

España

Mylan Pharmaceuticals S.L.

C/Plom, 2-4, 5ª planta

08038 - Barcelona

Tel: +34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp.z.o.o.

ul. Posętpu 21 B

02-676 Warszawa

Tel: +48 22 5466400

France

Mylan Medical SAS

40-44 rue Washington

75008 Paris

Tél: +33 (0)1 56 64 10 70

Portugal

BGP Products, Unipessoal, Lda.

Av. D. João II,

Edifício Atlantis, nº 44C – 7.3 e 7.4

1990-095 Lisboa

Tel:+351 214 127 200

Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 23 50 599

România

BGP PRODUCTS SRL

Tel.: +40372 579 000

Ireland

Mylan Ireland LimitedUnit 34/35, Block A

Dunboyne Business Park

Dunboyne

IRL - Co Meath

Tel: +353 (0) 87 1694982

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o.

Dolenjska cesta 242c

1000 Ljubljana

Tel: +386 1 23 63 180

Ísland

Icepharma hfBox 906

S-170 09 Solna

Svíþjóð.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

MEDA Pharma spol. s. r.o.

Trnavská cesta 50

821 02 Bratislava

Tel: +421 2 32 199 100

Italia

Meda Pharma S.p.A.

Via Felice Casati, 20

20124 Milano

Tel: +39 0261246987

Suomi/Finland

Meda Oy

Vaisalantie 4/ Vaisalavägen 4

FI-02130 Espoo/ Esbo

Puh/Tel: +358 20 720 9550

Κύπρος

Varnavas Hadjipanayis Ltd

Τηλ: +357 2220 7700

Sverige

Meda AB

Box 906

S-170 09 Solna

Tel: +46 8 630 1900

Latvija

Meda Pharma SIA

101 Mūkusalas str.

Rīga LV‐1004

Tālr: +371 67616137

United Kingdom

Mylan Products Ltd.,

Station Close,

Potters Bar,

Hertfordshire,

EN6 1TL, UK

+44 (0) 1707 853000

Denna bipacksedel ändrades senast:

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:

http://www.ema.europa.eu/.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tasmar 100 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 100 mg tolkapon.

Hjälpämnen med känd effekt

Varje filmtablett innehåller 7,5 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Svagt gula till ljusgula, hexagonala, bikonvexa filmdragerade tabletter, märkta “TASMAR“ och “100”

på ena sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Tasmar är indicerat i kombination med levodopa/benserazid eller levodopa/karbidopa för patienter

med levodopa-känslig idiopatisk Parkinsons sjukdom och motoriska fluktuationer, som inte svarar på

eller är intoleranta mot andra katekol-

O

-metyltranferas(COMT)-hämmare (se avsnitt 5.1). Eftersom

det finns en risk för potentiellt dödlig akut leverskada ska Tasmar inte betraktas som ett förstahandsval

vid tilläggsterapi till levodopa/benserazid eller levodopa/karbidopa (se avsnitt 4.4 och 4.8).

Eftersom Tasmar endast ska användas i kombination med levodopa/benserazid och

levodopa/karbidopa gäller förskrivningsinformationen för dessa levodopapreparat även vid samtidig

användning med Tasmar.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Pediatrisk population

Tasmar rekommenderas inte till barn under 18 år beroende på otillräckliga data avseende säkerhet och

effekt. Det finns ingen relevant indikation för användning av Tasmar till barn och ungdomar.

Äldre

För äldre patienter rekommenderas inga dosjusteringar.

Nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3)

Tasmar är kontraindicerat till patienter med leversjukdom eller förhöjda leverenzymer.

Nedsatt njurfunktion (se avsnitt 5.2)

För patienter med lätt till måttlig njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance 30 ml/min eller högre)

rekommenderas inga dosjusteringar av Tasmar. Patienter med svårt nedsatt njurfunktion

(kreatininclearance <30 ml/min) skall behandlas med försiktighet. Det finns ingen tillgänglig

information om hur tolkapon tolereras hos dessa patienter (se avsnitt 5.2)

Administreringssätt

Användningen av Tasmar är begränsad till förskrivning och kontroll av läkare som har erfarenhet av

behandling av avancerad Parkinsons sjukdom.

Tasmar administreras oralt tre gånger dagligen.

Tasmar kan tas med eller utan mat (se avsnitt 5.2).

Tasmartabletterna är filmdragerade och bör sväljas hela eftersom tolkapon har en bitter smak.

Tasmar kan kombineras med alla läkemedel innehållande levodopa/benserazid eller

levodopa/karbidopa (se även avsnitt 4.5).

Den första dosen Tasmar för dagen bör tas tillsammans med den första dosen av levodopapreparatet

för dagen och de följande doserna bör tas ungefär 6 respektive 12 timmar senare. Tasmar kan tas med

eller utan mat (se avsnitt 5.2).

Den rekommenderade dosen för Tasmar är 100 mg tre gånger dagligen, och ges alltid som tillägg till

levodopa/benserazid eller levodopa/karbidopa. Enbart under exceptionella omständigheter, när den

förväntade och stegvis ökande kliniska förbättringen motiverar den ökade risken för leverreaktioner,

kan dosen ökas till 200 mg tre gånger dagligen (se avsnitt 4.4 och 4.8). Om inte en klar klinisk

förbättring kan ses inom 3 veckor efter behandlingsstart (oavsett dos) ska behandlingen med Tasmar

avbrytas.

Den maximala terapeutiska dosen på 200 mg tre gånger dagligen får inte överskridas, eftersom det inte

finns några belägg för att högre doser ger någon ytterligare klinisk effekt.

Leverfunktionen ska kontrolleras före start av behandling med Tasmar och sedan kontrolleras

varannan vecka under det första behandlingsåret, var 4:e vecka under de följande 6 månaderna och var

8:e vecka därefter. Om dosen ökas till 200 mg tre gånger dagligen bör leverenzymer kontrolleras innan

dosökningen och sedan enligt samma frekvens som anges ovan. (se avsnitt 4.4 och 4.8).

Behandling med Tasmar ska också avbrytas om ALAT (alanin-aminotransferas) och/eller ASAT

(aspartat-aminotransferas) överstiger den övre normalgränsen eller om symtom eller statusfynd tyder

på begynnande leverinsufficiens (se avsnitt 4.4).

Justering av levodopa under Tasmarbehandling

Eftersom Tasmar minskar nedbrytningen av levodopa i kroppen kan biverkningar, som beror på ökade

levodopakoncentrationer, förekomma vid start av behandling med Tasmar. I kliniska prövningar

behövde dygnsdosen av levodopa minskas hos fler än 70% av de patienter vars dagliga levodopaintag

var >600 mg, eller om patienterna hade måttlig eller svår dyskinesi innan behandlingsstart.

I kliniska prövningar var minskningen av den dagliga levodopadosen i genomsnitt ca 30% hos de

patienter för vilka en justering av levodopadosen var nödvändig. När Tasmarbehandling inleds bör alla

patienter bli informerade både om vilka symtom för höga levodopadoser ger och vad som bör göras

om dessa symtom uppträder.

Justering av levodopa när Tasmar utsätts

Följande förslag baseras på farmakologiska överväganden och har inte utvärderats i kliniska studier.

Levodopadosen ska inte minskas när Tasmarbehandlingen avbryts på grund av biverkningar som beror

på för mycket levodopa. När Tasmarbehandlingen avbryts på grund av andra skäl än för mycket

levodopa måste dock levodopadosen ökas till nivåer som är lika med eller högre än före

Tasmarbehandlingens start, speciellt om patienten hade stora minskningar av dosen av levodopa när

Tasmar sattes in. I samtliga fall ska patienterna instrueras om symtom på för lite levodopa och vad

som bör göras om dessa symtom uppträder. Justeringar av levodopadosen krävs med stor sannolikhet

inom 1-2 dagar efter avbrytande av Tasmarbehandling.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen (tolkapon) eller mot något hjälpämne som anges i

avsnitt 6.1.

Tecken på leversjukdom eller förhöjda leverenzymer

Svår dyskinesi

Tidigare anamnes på malignt neuroleptikasyndrom (NMS) och/eller icke-traumatisk

rabdomyolys eller hypertermi.

Feokromocytom

Behandling med icke selektiva monoaminoxidas (MAO) hämmare.

4.4

Varningar och försiktighetsmått

För att säkerställa en rimlig bedömning av förhållandet risk-nytta, får behandling med Tasmar endast

inledas av läkare som har erfarenhet av behandling av avancerad Parkinsons sjukdom. Tasmar ska inte

förskrivas innan en fullständig och informativ diskussion om riskerna har förts med patienten.

Behandling med Tasmar ska avbrytas om inte en avsevärd klinisk förbättring har observerats inom tre

veckor efter behandlingens start oavsett dos.

Leverskada

Eftersom det finns en risk för sällsynta men potentiellt dödliga akuta leverskador, är Tasmar enbart

indicerat för behandling av patienter med levodopa-känslig idiopatisk Parkinsons sjukdom och

motoriska fluktuationer som inte svarar på eller är intoleranta mot andra COMT-hämmare.

Regelbunden kontroll av leverenzymer kan inte tillförlitligt prediktera förekomsten av fulminant

hepatit. Det anses emellertid allmänt att en tidig upptäckt av läkemedelsinducerad leverskada

tillsammans med omedelbar utsättning av det misstänkta läkemedlet ökar möjligheterna för

tillfrisknande. Leverskador har oftast uppträtt mellan 1 månad och 6 månader efter behandlingstart.

Dessutom har sent uppträdande hepatit efter ca 18 månaders behandling rapporterat i sällsynta fall.

Det bör även noteras att kvinnliga patienter kan ha en högre risk för leverskada (se avsnitt 4.8).

Innan start av behandling: Om leverfunktionstesterna är onormala eller om det finns tecken på nedsatt

leverfunktion, ska Tasmar inte förskrivas. Om Tasmar förskrivs ska patienten informeras om

statusfynd och symtom som kan indikera en leverskada, och att kontakta läkaren omedelbart.

Under behandlingen: Leverfunktionen ska kontrolleras varannan vecka under det första

behandlingsåret, var 4:e vecka under de följande 6 månaderna och var 8:e vecka därefter. Om dosen

ökas till 200 mg tre gånger dagligen bör leverenzymer kontrolleras innan dosökningen och sedan

enligt samma frekvens som anges ovan. Behandlingen ska omedelbart avbrytas om ALAT och/eller

ASAT överskrider den övre normalgränsen eller om symtom eller tecken på begynnande

leverinsufficiens (ihållande illamående, trötthet, letargi, anorexi, gulsot, mörkfärgad urin, klåda och

ömhet i den övre högra kvadranten) utvecklas.

Om behandlingen avbryts: Patienter som visar tecken på akut leverskada under Tasmarbehandling och

vars behandling avbryts kan ha en ökad risk för leverskada om Tasmar återinsätts. Därför är sådana

patienter inte aktuella för ny behandling.

Malignt neuroleptikasyndrom (NMS)

Hos Parkinsonpatienter uppträder NMS vid avbrytande eller utsättande av dopaminerg-förhöjande

läkemedel. Om symtom uppträder vid avbrytande av Tasmar bör läkare därför överväga att öka

patientens levodopados (se avsnitt 4.2).

Enstaka fallrapporter som överensstämmer med NMS har förknippats med Tasmarbehandling.

Symtomen uppträder normalt under Tasmarbehandlingen eller kort efter att Tasmar har satts ut. NMS

karakteriseras av motoriska symtom (rigiditet, myoklonus och tremor), förändringar i det mentala

status (upprördhet, förvirring, stupor och koma), förhöjd kroppstemperatur, autonom dysfunktion

(instabilt blodtryck, takykardi) och förhöjt serumkreatinfosfokinas (CPK), som kan vara en följd av

myolys. Diagnosen NMS bör övervägas även om inte samtliga ovanstående symtom finns. Vid en

sådan diagnos ska Tasmar omedelbart sättas ut och patienten ska noggrant följas upp.

Innan start av behandling: För att reducera risken för NMS ska Tasmar inte förskrivas till patienter

som tidigare haft NMS inklusive rabdomyolys eller hypertermi (se avsnitt 4.3). Patienter som

behandlas med ett flertal läkemedel som har effekt på olika delar av centrala nervsystemet (CNS) (t ex

antidepressiva, neuroleptika, antikolinegika) kan ha en förhöjd risk för att utveckla NMS.

Impulskontrollstörning

Patienter bör regelbundet kontrolleras för utveckling av impulskontrollstörning. Patienter och

vårdpersonal bör upplysas om att beteendemässiga symtom på impulskontrollstörning inkluderar

patologiskt spelberoende, ökad libido, hypersexualitet, tvångsmässiga utgifter eller köp, hetsätning och

tvångsmässigt ätande, dessa kan förekomma hos patienter som behandlats med dopaminagonister

och/eller andra dopaminerga behandlingar såsom Tasmar i samband med levodopa behandling.

Översyn av behandlingen rekommenderas om sådana symptom skulle utvecklas.

Dyskinesier, illamående och andra levodoparelaterade biverkningar

Patienter kan uppleva en ökning av de levodoparelaterade biverkningarna. Dessa biverkningar kan ofta

lindras genom en minskning av levodopadosen (se avsnitt 4.2).

Diarré

I kliniska prövningar utvecklades diarré hos 16% respektive 18% av de patienter som fick Tasmar 100

mg tre gånger dagligen respektive 200 mg tre gånger dagligen, jämfört med 8% av de patienter som

fick placebo. Diarré i samband med Tasmar började vanligtvis 2 till 4 månader efter påbörjad

behandling. Diarré orsakade utsättning av läkemedlet hos 5% respektive 6% av de patienter som fick

Tasmar 100 mg tre gånger dagligen respektive 200 mg tre gånger dagligen, jämfört med 1% av de

patienter som fick placebo.

Interaktion med benserazid

På grund av interaktion mellan höga doser benserazid och tolkapon (vilket resulterar i ökade nivåer av

benserazid) bör förskrivaren vara observant på dosrelaterade biverkningar, tills mer erfarenhet har

erhållits (se avsnitt 4.5).

MAO-hämmare

Tasmar bör inte ges samtidigt med icke-selektiva monoaminoxidas (MAO) hämmare (t ex fenelzin och

tranylcypromin). Kombinationen MAO-A och MAO-B hämmare är likvärdig med icke-selektiv MAO-

hämning och bör därför inte ges tillsammans med Tasmar och levodopapreparat (se även avsnitt 4.5).

Selektiva MAO-B hämmare bör inte ges i högre doser än rekommenderat (t ex selegilin 10 mg/dag)

vid samtidig administrering med Tasmar.

Warfarin

Eftersom klinisk information avseende kombinationen av warfarin och tolkapon är begränsad bör

koagulationsparametrar kontrolleras när dessa läkemedel ges samtidigt.

Särskilda patientgrupper

Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance <30 ml/min) bör behandlas med

försiktighet. Det finns ingen information om hur tolkapon tolereras i dessa populationer (se avsnitt

5.2).

Tasmar innehåller laktos och natrium

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel:

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per filmdragerad tablett, d.v.s. är näst

intill ”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Tasmar, som är en COMT-hämmare, är känd för att öka biotillgängligheten av samtidigt administrerat

levodopa. Den påföljande ökningen av dopaminerg stimulering kan leda till dopaminerga biverkningar

som observeras efter behandling med COMT-hämmare. De vanligast förekommande av dessa är ökad

dyskinesi, illamående, kräkningar, buksmärta, synkope, ortostatiska besvär, förstoppning,

sömnstörningar, sömnighet, hallucinationer.

Levodopa har förknippats med sömnighet och episoder av plötslig insomning. I mycket sällsynta fall

har plötslig insomning under dagliga aktiviteteter, i vissa fall utan medvetenhet eller varningssignaler,

rapporterats. Patienter måste informeras om detta och rådas att iaktta försiktighet när de kör bil eller

använder maskiner under behandling med levodopa. Patienter som har upplevt sömnighet och/eller

episoder av plötslig insomning måste avhålla sig från att köra bil eller använda maskiner (se avsnitt

4.7). Dessutom bör en minskning av levodopadosen eller avbrytande av behandlingen övervägas.

Katekoler och andra läkemedel metaboliserade av katekol-

O

-metyltransferas (COMT)

Tolkapon kan påverka farmakokinetiken hos läkemedel som metaboliseras av COMT. Ingen effekt har

observerats på farmakokinetiken av COMT-substratet karbidopa. Interaktion har observerats med

benserazid, vilket kan leda till ökade nivåer av benserazid och dess aktiva metabolit. Uppnådd effekt

var beroende av benseraziddosen. Plasmakoncentrationen av benserazid, som observerades efter

samtidig administrering av tolkapon och benserazid-25 mg/levodopa, var fortfarande inom de värden

som observerats med enbart levodopa/benserazid. Efter samtidig administrering av tolkapon och

benserazid-50 mg/levodopa, kan däremot plasmakoncentrationerna av benserazid öka och hamna över

de nivåer som vanligtvis observeras med enbart levodopa/benserazid. Tolkapons effekt på

farmakokinetiken hos andra läkemedel som metaboliseras med hjälp av COMT såsom

-metyldopa,

dobutamin, apomorfin, adrenalin och isoprenalin har inte undersökts. Förskrivaren bör vara observant

på biverkningar som orsakas av en förmodad ökning av plasmanivåerna av dessa läkemedel i

kombination med Tasmar.

Effekten av tolkapon på andra läkemedels metabolism

På grund av affiniteten till

CYP2C9

in vitro,

kan tolkapon interagera med läkemedel vars clearance är

beroende av denna metaboliseringsväg t ex tolbutamid och warfarin. I en interaktionsstudie ändrade

tolkapon inte farmakokinetiken hos tolbutamid. Kliniskt relevanta interaktioner där

CYP2C9

involverat synes därför osannolik.

Eftersom den kliniska informationen är begränsad avseende kombinationen mellan warfarin och

tolkapon, bör koagulationsparametrarna följas vid samtidig behandling med dessa läkemedel.

Läkemedel som ökar mängden katekolaminer

Eftersom tolkapon interagerar med metabolismen av katekolaminer, är en interaktion med andra

läkemedel som påverkar katekolaminnivåer teoretiskt möjlig.

När Tasmar gavs tillsammans med levodopa/karbidopa och desipramin, förekom ingen signifikant

förändring av blodtrycket, pulsfrekvensen eller plasmakoncentrationen av desipramin. Totalt sett

ökade frekvensen biverkningar något. Dessa biverkningar var förutsägbara baserat på den kända

biverkningsprofilen hos vardera av dessa tre läkemedel separat. Försiktighet bör därför iakttagas när

potenta noradrenalinåterupptagshämmare såsom desipramin, maprotilin eller venlafaxin administreras

till Parkinson-patienter som behandlas med Tasmar och levodopapreparat.

I kliniska prövningar har patienter som fått Tasmar/levodopapreparat rapporterat en liknande

biverkningsprofil oberoende av om dessa administrerats tillsammans med selegilin (en MAO-B

hämmare) eller inte.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inte tillräckliga data från användningen av tolkapon hos gravida kvinnor. Därför bör Tasmar

endast användas under graviditet om de potentiella fördelarna med behandlingen överväger de

potentiella riskerna för fostret.

Amning

I djurstudier utsöndrades tolkapon i modersmjölk.

Säkerheten av tolkapon hos spädbarn är okänd, och kvinnor bör därför inte amma under behandling

med Tasmar.

Fertilitet

Embryonal-fosterutvecklingstoxicitet hos råttor och kaniner har observerats efter administrering av

tolkapon (se avsnitt 5.3). Risken för människa är okänd.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts.

Kliniska studier har inte givit några belägg för att Tasmar negativt påverkar patientens förmåga att

köra eller att använda maskiner. Patienten bör ändå upplysas om att förmågan att köra bil och hantera

maskiner kan vara nedsatt på grund av de symtom som Parkinsons sjukdom ger.

Tasmar, som är en COMT-hämmare, är känd för att öka biotillgängligheten av samtidigt administrerat

levodopa. Den påföljande ökningen av dopaminerg stimulering kan leda till dopaminerga biverkningar

som observeras efter behandling med COMT-hämmare. Patienter som behandlas med levodopa och

uppvisar somnolens och/eller plötsliga sömnattacker ska informeras om att avstå från bilkörning eller

aktiviteter, då sänkt medvetandegrad kan utsätta dem själva eller andra för risk för allvarlig skada eller

död (t. ex. vid hantering av maskiner), till dess att attackerna eller somnolensen har upphört (se även

avsnitt 4.4).

4.8

Biverkningar

De vanligaste observerade biverkningarna förknippade med användning av Tasmar, vilka förekom mer

frekvent än hos placebobehandlade patienter, listas i nedanstående tabell. Tasmar, som är en COMT-

hämmare, är dock känd för att öka biotillgängligheten av samtidigt administrerat levodopa. Den

påföljande ökningen av dopaminerg stimulering kan leda till dopaminerga biverkningar som

observeras efter behandling med COMT-hämmare. De vanligast förekommande av dessa är ökad

dyskinesi, illamående, kräkningar, buksmärta, synkope, ortostatiska besvär, förstoppning,

sömnstörningar, sömnighet, hallucinationer.

Den enda biverkan som vanligtvis medfört utsättande av Tasmar i kliniska prövningar var diarré (se

avsnitt 4.4).

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data)

Erfarenhet av Tasmar från parallella, placebokontrollerade, randomiserade studier på patienter med

Parkinsons sjukdom redovisas i följande tabell, vilken listar biverkningar med ett potentiellt samband

med Tasmar.

En sammanfattning av potentiella Tasmar-relaterade biverkningar, med grovt räknade incidensnivåer,

från placebokontrollerade prövningar i fas III:

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Vanliga

Infektion i övre luftvägarna

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Psykiska störningar

Mycket vanliga

Sömnstörningar

Starkt ökat drömmande

Somnolens

Förvirring

Hallucination

Sällsynta

Impulskontrollstörning*

(Ökad libido,

hypersexualitet, patologiskt

spelberoende, tvångsmässiga

utgifter eller köp, hetsätning

och tvångsmässigt ätande (se

avsnitt 4.4))

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Dyskinesi

Dystoni

Huvudvärk

Yrsel

Somnolens

Ortostatism

Sällsynta

Malignt

neuroleptikasyndrom (se

avsnitt 4.4)

Vanliga

Hypokinesi

Synkope

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Illamående

Diarré

Vanliga

Kräkningar

Förstoppning

Muntorrhet

Buksmärta

Dyspepsi

Metabolism

och nutrition

Mycket vanliga

Anorexi

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Ökad transpiration

Njurar och urinvägar

Vanliga

Missfärgad urin

Allmänna symtom och/eller symtom vid

administreringsstället

Vanliga

Bröstsmärta

Influensa liknande sjukdom

Lever- och gallvägar

Mindre vanliga

Hepatocellulär skada, i

sällsynta fall med dödlig

utgång* (se avsnitt 4.4)

Undersökningar

Vanliga

Förhöjda nivåer av

alaninaminotransferas

(ALAT)

* Biverkningar för vilka ingen frekvens kan beräknas från kliniska studier (dvs. där en viss

biverkning inte har observerats i kliniska prövningar, men rapporterats efter lansering) är

markerade med en asterisk (*), och frekvensen har beräknats i enlighet med EU-riktlinjer.

Förhöjda nivåer av alaninaminotransferas

Förhöjda ALAT-nivåer till mer än tre gånger över den övre normalgränsen förekom hos 1% av de

patienter som fick 100 mg Tasmar tre gånger dagligen, och hos 3% av de patienter som fick 200 mg

tre gånger dagligen. Förhöjda nivåer var ungefär dubbelt så vanligt hos kvinnor. Denna ökning

uppträdde vanligtvis inom 6 till 12 veckor efter påbörjad behandling och var inte förknippad med

några kliniska statusfynd eller symtom. Hos ungefär hälften av dessa patienter återgick

transaminasvärdena spontant till de ursprungliga nivåerna under fortsatt behandling med Tasmar. Hos

de övriga patienterna återgick transaminasvärderna till ursprungsnivåerna efter avslutad behandling.

Hepatocellulär skada

Sällsynta fall av svår hepatocellulär skada som lett till dödsfall har rapporterats efter

marknadsintroduktionen (se avsnitt 4.4).

Malignt neuroleptikasyndrom

Enstaka patientfall med symtom som tyder på malignt neuroleptikasyndrom (se avsnitt 4.4) har

rapporterats efter minskning eller avbrytande av Tasmarbehandling och efter introduktion av Tasmar,

när detta åtföljdes av en signifikant dosreduktion av andra samtidigt administrerade dopaminerga

läkemedel. Rabdomyolys, sekundärt till NMS eller svår dyskinesi, har även observerats.

Missfärgning av urinen

Tolkapon och dess metaboliter är gula och kan förorsaka en ofarlig intensifiering av färgen på

patientens urin.

Impulskontrollstörning

Patologiskt spelberoende, ökad libido, hypersexualitet, tvångsmässiga utgifter eller köp, hetsätning och

tvångsmässigt ätande kan förekomma hos patienter som behandlas med dopamin agonister och/eller

andra dopaminerga behandlingar såsom Tasmar i samband med levodopa behandling (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Isolerade fall av antingen oavsiktliga eller avsiktliga överdoseringar med tolkapontabletter har

rapporterats. De kliniska omständigheterna kring dessa fall är dock så olikartade att ingen generell

slutsats kan dras från dem.

Den högsta dosen av tolkapon som administrerats till människa är 800 mg tre gånger dagligen, både

med och utan samtidig administrering av levodopa, vilket skedde under en veckas prövning utförd på

äldre, friska försökspersoner. Vid denna dos var den maximala tolkaponkoncentrationen i plasma ca

30 µg/ml (jämfört med 3

g/ml och 6

g/ml vid 100 mg tre gånger dagligen respektive 200 mg tre

gånger dagligen av tolkapon). Illamående, kräkningar och yrsel observerades, framför allt i

kombination med levodopa.

Tillvägagångssätt vid överdosering

Sjukhusvård rekommenderas. Allmänt understödjande behandling är indicerad. Baserat på de

fysikalisk-kemiska egenskaperna hos substansen, är det osannolikt att hemodialys skulle förbättra

tillståndet.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid parkinsonism, övriga dopaminerga medel, ATC-kod: N04BX01

Verkningsmekanism

Tolkapon är en oralt aktiv, selektiv och reversibel katekol-

O

-metyltransferas (COMT) hämmare.

Samtidig administrering av levodopa och en aromatisk aminosyra dekarboxylashämmare (AADC-I)

leder till en mer stabil levodopanivå i plasma genom en minskning av levodopas metabolism till 3-

metoxy-4-hydroxy-L-fenylalanin (3-OMD).

Höga plasmanivåer av 3-OMD har förknippats med ett begränsat kliniskt svar på

levodopabehandlingen hos Parkinson-patienter. Tolkapon reducerar markant bildningen av 3-OMD.

Farmakodynamisk effekt

Studier på friska försökspersoner har visat att tolkapon reversibelt hämmar erytrocyt COMT-

aktiviteten efter oral administrering. Hämningen är nära relaterad till tolkapons plasmakoncentration.

En tolkapondos på 200 mg ger en maximal hämning av i genomsnitt mer än 80% av erytrocyt COMT-

aktiviteten. Vid dosering med Tasmar 200 mg tre gånger dagligen är hämningen av erytrocyt COMT

som lägst 30-45%, utan någon toleransutveckling.

En tillfällig förhöjning av erytrocyt COMT-aktiviteten, vilken översteg värdet före behandlingen, har

observerats efter utsättande av tolkapon. I en studie på Parkinson-patienter bekräftades att efter

avslutad behandling förekom ingen signifikant förändring av levodopas farmakokinetik eller av

patientens kliniska svar på levodopa jämfört med utgångsläget.

När Tasmar administreras tillsammans med levodopa fördubblas approximativt den relativa

biotillgängligheten (AUC) av levodopa. Detta beror på en minskning i clearance av L-dopa vilken

orsakar en förlängning av den terminala eliminationshalveringstiden (

t

½

)

hos levodopa. I huvudsak

var den genomsnittliga maximala levodopakoncentrationen (

C

) i plasma och tiden fram till

maximum (

t

) opåverkade. Effekten inträder efter första dosen. Studier på friska försökspersoner och

Parkinson-patienter har bekräftat att maximal effekt inträder efter 100-200 mg tolkapon. Nivåerna av

3-OMD i plasma var dosberoende och minskade markant när tolkapon gavs tillsammans med

levodopa/AADC-I (aromatisk aminosyra dekarboxylashämmare) (benserazid eller karbidopa).

Tolkapons effekt på levodopas farmakokinetik är densamma för alla levodopa/benserazid och

levodopa/karbidopapreparat. Detta innebär att den är oberoende av levodopados, förhållandet

levodopa/dekarboxylashämmare (AADC-I) (benserazid eller karbidopa) och användningen av

depåberedningar.

Klinisk Effekt och Säkerhet

Dubbel-blinda, placebokontrollerade kliniska prövningar har visat en signifikant minskning av OFF-

tiden med ca 20-30% och en liknande ökning av ON-tiden, följt av minskad svårighetsgrad av

symtomen hos fluktuerande patienter som får Tasmar. Prövarnas helhetsbedömning av effekten visade

också på en signifikant förbättring.

En dubbel-blind prövning jämförde Tasmar med entakapon hos patienter med Parkinsons sjukdom

vilka hade åtminstone tre timmars OFF-tid per dag på en optimerad levodopa-behandling. Det primära

utfallet bestod av andelen patienter med en ökning av ON-tiden på 1 eller fler timmar (se Tabell 1).

Tabell 1. Primärt och sekundärt utfall av dubbel-blind prövning.

Entakapo

n n=75

Tolkapon

n=75

p-värde

95% CI

Primärt utfall

Antal (andel) med ≥1 timmes respons av ON-tid

32 (43%)

40 (53%)

p=0,191

-5,2;26,6

Sekundärt utfall

Antal (andel) med måttlig eller markant förbättring

19 (25%)

29 (39%)

p=0,080

-1,4;28,1

Antal (andel) förbättrade avseende både primärt

och sekundärt utfall

13 (17%)

24 (32%)

5.2

Farmakokinetiska uppgifter

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/429872/2014

EMEA/H/C/00132

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Tasmar

tolkapon

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Tasmar. Det

förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur

läkemedlet ska användas.

Vad är Tasmar?

Tasmar är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen tolkapon. Det finns som tabletter

(100 mg och 200 mg).

Vad används Tasmar för?

Tasmar används för att behandla patienter med Parkinsons sjukdom. Parkinsons sjukdom är en

progressiv hjärnfunktionsstörning som leder till skakningar, långsamma rörelser och muskelstelhet.

Tasmar används tillsammans med andra standardbehandlingar mot Parkinsons sjukdom (antingen en

kombination av levodopa och benserazid eller en kombination av levodopa och karbidopa) när

patienterna har ”fluktuationer” mot slutet av perioden mellan två doser av sin standardkombination.

Fluktuationer är kopplade till en minskning av effekten av levodopa, när patienten upplever plötsliga

växlingar mellan att vara ”on” och förmögen att röra sig och att vara ”off” och orörlig. Tasmar ska

endast användas när patienter inte svarar på eller inte kan ta andra läkemedel av samma typ.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Tasmar?

Behandling med Tasmar får endast förskrivas och övervakas av läkare som har erfarenhet av att

behandla avancerad Parkinsons sjukdom.

Tasmar ska alltid ges tillsammans med levodopa och benserazid eller med levodopa och karbidopa.

Den rekommenderade dosen är 100 mg tre gånger om dagen. Dagens första dos av Tasmar ska tas

Tasmar

EMA/429872/2014

Sida 2/3

tillsammans med den första dagliga dosen av levodopaberedningen, och de följande två doserna av

Tasmar ska tas omkring sex och tolv timmar senare. Tabletterna bör sväljas hela.

När patienter kompletterar sin befintliga medicinering mot Parkinsons sjukdom med Tasmar måste de

upplysas om att de kan drabbas av några av levodopas biverkningar, även om det ofta går att minska

dessa genom att sänka dosen levodopa. Dosen Tasmar kan höjas till 200 mg tre gånger per dag, men

bara om den förväntade nyttan är större än risken för leverskada. Om ingen påtaglig nytta kan ses

efter tre veckor ska behandlingen med Tasmar avbrytas.

Läkaren bör kontrollera patientens lever innan behandlingen med Tasmar inleds och sedan regelbundet

under behandlingens gång. Behandlingen ska avbrytas om patienten får problem med levern.

Hur verkar Tasmar?

Hos patienter med Parkinsons sjukdom börjar de celler som producerar signalsubstansen dopamin att

dö och mängden dopamin i hjärnan minskar. Därefter förlorar patienterna förmågan att kontrollera

sina rörelser. Den aktiva substansen i Tasmar, tolkapon, verkar genom att återställa nivåerna av

dopamin i de delar av hjärnan som kontrollerar rörelserna och koordinationen. Den verkar endast

tillsammans med levodopa, en kopia av signalsubstansen dopamin som kan tas genom munnen.

Tolkapon blockerar ett enzym som medverkar till att bryta ned levodopa i kroppen och kallas katekol-

O-metyltransferas (COMT). Det gör att levodopa är verksamt under en längre tid, vilket bidrar till att

mildra tecknen och symtomen på Parkinsons sjukdom, exempelvis stelhet och långsamma rörelser.

Hur har Tasmars effekt undersökts?

Tasmar undersöktes ursprungligen hos sammanlagt 594 patienter, i två 13-veckorsstudier och i en

sexveckorsstudie. I samtliga studier jämfördes Tasmar med placebo (overksam behandling) när dessa

lades till patientens befintliga medicinering (levodopa plus endera karbidopa eller benserazid). Det

viktigaste måttet på effekt var hur lång tid patienterna befann sig i ”off-” respektive ”on”-tillståndet.

Tasmar har också undersökts i en studie av läkemedelsbyte med 150 patienter. Dessa patienter fick

redan en kombination av levodopa och entakapon (ett annat läkemedel som blockerar COMT). I

studien jämfördes effekten av att fortsätta ta entakapon med effekten av att byta till Tasmar. Det

viktigaste måttet på effekt var andelen patienter med en ökning av ”on”-tid på en timme eller mer

under de tre veckorna efter bytet.

Vilken nytta har Tasmar visat vid studierna?

De första studierna visade att Tasmar var effektivare än placebo. ”Off”-tiden minskade med ungefär

20–30 procent hos patienterna som tog Tasmar.

I studien av läkemedelsbyte var det fler patienter som svarade på behandling med Tasmar

(53 procent, 40 av 75) än som svarade på behandling med entakapon (43 procent, 32 av 75).

Vilka är riskerna med Tasmar?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Tasmar (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är

illamående, aptitnedsättning, diarré, dyskinesi (okontrollerbara rörelser), dystoni (muskelspasmer),

huvudvärk, yrsel, sömnstörningar, starkt ökat drömmande, dåsighet (sömnighet), förvirring,

hallucinationer (att se saker som inte finns) och ortostatism (yrsel i stående ställning). Tasmar kan

orsaka leverskada som i sällsynta fall kan vara dödlig. Läkarna bör övervaka patienterna mycket

noggrant under behandling. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Tasmar

finns i bipacksedeln.

Tasmar

EMA/429872/2014

Sida 3/3

Tasmar får inte ges till patienter med

tecken på leversjukdom eller förhöjda leverenzymer,

feokromocytom (tumör i binjuren),

tidigare neuroleptiskt malignt syndrom (en farlig nervsjukdom som vanligtvis orsakas av läkemedel

mot psykos), rabdomyolys (muskelsönderfall), hypertermi (värmeslag) eller

svår dyskinesi.

Tasmar får inte heller ges till patienter som behandlas med läkemedel som kallas icke-selektiva

monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare).

En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför har Tasmar godkänts?

CHMP fann att nyttan med Tasmar i kombination med levodopa/benserazid eller levedopa/karbidopa är

större än riskerna vid behandling av idiopatisk Parkinsons sjukdom hos patienter som svarar på

behandling med levodopa och har motoriska fluktuationer och som inte svarat på eller inte tolererar

andra COMT-hämmare. Kommittén rekommenderade att Tasmar skulle godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Tasmar?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Tasmar används så säkert som möjligt. I

enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för

Tasmar. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Mer information om Tasmar

Den 27 augusti 1997 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Tasmar

som gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med Tasmar finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 06-2014.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen