Targretin

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

10-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

10-06-2021

Aktiva substanser:
bexaroten
Tillgänglig från:
Eisai GmbH
ATC-kod:
L01XF03
INN (International namn):
bexarotene
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Lymfom, T-cell, kutan
Terapeutiska indikationer:
Targretinkapslar är indikerade för behandling av hudförändringar hos patienter med avancerad stadiumkutan T-celllymfom (CTCL), som är eldfasta mot minst en systemisk behandling.
Produktsammanfattning:
Revision: 22
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000326
Tillstånd datum:
2001-03-29
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000326

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

10-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

10-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

28-06-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

10-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

10-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

28-06-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

10-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

10-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

28-06-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

10-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

10-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

28-06-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

10-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

10-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

28-06-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

10-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

10-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

28-06-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

10-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

10-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

28-06-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

10-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

10-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

28-06-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

10-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

10-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

28-06-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

10-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

10-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

28-06-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

10-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

10-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

28-06-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

10-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

10-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

28-06-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

10-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

10-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

28-06-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

10-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

10-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

28-06-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

10-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

10-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

28-06-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

10-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

10-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

28-06-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

10-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

10-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

28-06-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

10-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

10-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

28-06-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

10-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

10-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

28-06-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

10-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

10-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

28-06-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

10-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

10-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

28-06-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

10-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

10-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

10-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

10-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

10-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

10-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

28-06-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

TARGRETIN 75 mg mjuka kapslar

bexaroten

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem,

även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Targretin är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Targretin

Hur du tar Targretin

Eventuella biverkningar

Hur Targretin ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Targretin är och vad det används för

Det aktiva ämnet i Targretin är bexaroten. Ämnet tillhör en grupp läkemedel som kallas

retinoider vilka liknar vitamin A. Targretin kapslar används av patienter med avancerat stadium

av kutant T-cellslymfom (CTCL), vars sjukdom inte har svarat på andra behandlingar. CTCL är

en sjukdom i vilken vissa celler i kroppens lymfsystem, de så kallade T-lymfocyterna, blir

cancerösa och angriper huden.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Targretin

Ta inte Targretin:

om du är allergisk mot bexaroten eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges

i avsnitt 6).

om du är gravid eller ammar eller om du kan bli gravid och inte använder effektiva

preventivmedel.

om du tidigare har haft pankreatit, har högt blodkolesterol- eller blodtriglyceridvärde, har

något som kallas hypervitaminos A, har okontrollerad sköldkörtelsjukdom, har otillräcklig

leverfunktion eller har en pågående systemisk infektion.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Targretin:

om du är överkänslig för retinoider (liknar vitamin A), om du har en leversjukdom, om du

har höga blodlipidvärden eller tar mediciner som kan ge höga blodlipidvärden, har

okontrollerad diabetes mellitus (sockersjuka), har haft besvär med gallblåsan eller

gallvägarna eller dricker stora mängder alkohol.

om du någon gång haft problem med din psykiska hälsa, inklusive depression, aggressiva

tendenser och humörsvängningar. Targretin kan nämligen påverka ditt humör.

Eventuellt måste bestämning av blodlipider på fastande mage göras, innan behandlingen

påbörjas och med en veckas mellanrum samt därefter varje månad under tiden du tar den här

medicinen.

Innan behandlingen börjar och under behandlingen, tar man också blodprov för att bedöma

funktionen hos din lever och sköldkörtel och för att kontrollera dina röda och vita blodkroppar.

Regelbundna ögonundersökningar kan behövas om du får synbesvär medan du tar den här

medicinen.

Undvik solljus och solarium så mycket som möjligt.

Ta inte mer än 15.000 internationella enheter vitamin A-tillskott per dag under behandlingen.

Psykiska problem

Du kanske själv inte lägger märke till vissa förändringar i ditt humör och beteende, så det är

mycket viktigt att du berättar för dina vänner och din familj att detta läkemedel kan påverka ditt

humör och beteende. De kan lägga märke till dessa förändringar och hjälpa dig att identifiera

eventuella problem som du behöver prata med din läkare om.

Barn och ungdomar

Targretin-kapslar skall inte användas till barn eller ungdomar.

Andra läkemedel och Targretin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, såsom

ketokonazol och itrakonazol (används mot svampinfektioner),

erytromycin, klaritromycin och rifampicin (används mot bakterieinfektioner),

fenytoin och fenobarbital (används mot krampanfall),

gemfibrozil (används mot höga blodfetthalter till exempel triglycerider och kolesterol),

vitamin A-tillskott, proteashämmare (används mot virusinfektioner),

tamoxifen (används mot vissa cancerformer),

dexametason (används mot inflammationer),

insulin, läkemedel som ökar insulinutsöndringen eller insulin-förstärkande medel

(används vid diabetes).

Detta är viktigt, eftersom användning av mer än ett läkemedel på samma gång kan förstärka eller

försvaga deras verkan.

Targretin med mat och dryck

Targretin skall tas tillsammans med mat (se avsnitt 3). Om du regelbundet dricker

grapefruktjuice eller äter grapefrukt, skall du tala med din läkare, eftersom det eventuellt kan

ändra din kropps svar på Targretinbehandling.

Graviditet och amning

Targretin kan vara skadligt för ett foster som utvecklas. Ta INTE Targretin om du är gravid eller

ammar. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn,

rådfråga din läkare innan du använder detta läkemedel.

Om du kan bli gravid, måste ett graviditetstest göras under veckan innan du börjar behandlingen

för att säkerställa att du inte är gravid. Du måste använda effektiva preventivmedel under hela

behandlingstiden och en månad före och efter behandlingen. Det rekommenderas att du

använder två typer av preventivmedel samtidigt. Om du tar ett hormonellt antikonceptionsmedel

(till exempel p-piller) skall du diskutera detta med din läkare.

Om du är man och din partner är gravid eller kan bli gravid, måste du använda kondom vid

samlag medan du tar bexaroten och i minst en månad efter den sista dosen.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte känt om Targretin påverkar din förmåga att köra bil och använda maskiner. Om du

känner yrsel eller får synproblem under behandlingen, skall du inte köra bil eller använda

maskiner.

Targretin innehåller sorbitol och butylhydroxianisol

Targretin innehåller en liten mängd sorbitol (en sockerart). Om du inte tål vissa sockerarter, tala

med din läkare innan du tar detta läkemedel.

Butylhydroxianisol som ingår i Targretin kan irritera slemhinnorna. Därför ska kapslarna sväljas

hela utan att tuggas.

3.

Hur du tar Targretin

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker.

Din läkare kommer att ordinera en lämplig dos för dig.

Rekommenderad dos är vanligen 4 till 10 kapslar som skall tas en gång om dagen. Ta det

ordinerade antalet kapslar vid samma tidpunkt varje dag tillsammans med en måltid. Du kan ta

kapslarna omedelbart före, under eller omedelbart efter måltiden. Kapslarna skall sväljas hela

och inte tuggas.

Hur länge du skall ta Targretin

Vissa patienter blir bättre under de första veckorna av behandlingen, men de flesta behöver flera

månader för att känna sig bättre.

Om du har tagit för stor mängd av Targretin

Om du har tagit mer Targretin än den ordinerade dosen måste du kontakta din läkare.

Om du har glömt att ta Targretin

Om du har glömt att ta en dos, ta den dagliga dosen vid nästa måltid samma dag och ta den

vanliga dosen som normalt nästa dag. Ta inte dubbel dos en dag för att kompensera för glömd

dos dagen före.

Om du slutar att ta Targretin

Din läkare ska avgöra hur länge du ska ta Targretin och när behandlingen kan avbrytas. Sluta

inte att ta din medicin förrän din läkare säger att du kan göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver

inte få dem

Tala om för din läkare så fort som möjligt om du känner dig sämre medan du tar

Targretin. Ibland blir det nödvändigt att ändra dosen eller avbryta behandlingen. Din läkare talar

om vad du ska göra.

Följande biverkningar har observerats hos patienter med CTCL som behandlats med den

rekommenderade initialdosen kapslar.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 behandlade patienter):

Lågt värde av vita blodkroppar.

Minskning av sköldkörtelhormon.

Höga blodfettsvärden (triglycerider och kolesterol).

Hudreaktioner (klåda, rodnad, irritation, fjällning).

Huvudvärk, trötthet, smärta.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 behandlade patienter):

Lågt värde av röda blodkroppar, förstorade lymfkörtlar, försämring av lymfom.

Sköldkörtelbesvär.

Höga leverenzymvärden, nedsatt njurfunktion, lågt blodproteinvärde, viktökning.

Sömnlöshet, yrsel, nedsatt hudkänsel.

Torra ögon, dövhet, onormala förnimmelser från ögonen som t.ex. irritation och tyngdkänsla.

Svullnad av ben och armar.

Illamående, diarré, muntorrhet, torra läppar, aptitförlust, förstoppning, gasbildning, onormala

leverfunktionsvärden, kräkningar.

Torr hud, hudbesvär, håravfall, hudsår, akne, tjockare hud, hudknutor, ökad svettning.

Ledsmärta, skelettsmärta, muskelsmärta.

Köldrysningar, buksmärta, allergisk reaktion, infektion.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 behandlade patienter):

Blodrubbning, eosinofili, leukocytos, lymfocytos, purpura, högt eller lågt trombocytvärde.

Överaktiv sköldkörtel.

Förhöjt bilirubin i blodet, försämrad njurfunktion, gikt, minskat HDL-kolesterol.

Rastlöshet, balanssvårigheter, depression, förhöjd hudkänsel, onormala nervförnimmelser,

svindel.

Onormal syn, suddig syn, inflammation av ögonlocken, katarakt, inflammation av ögonvitor,

skada på hornhinnan, hörselbesvär, synfältsdefekter.

Svullnad, blödning, högt blodtryck, hög hjärtfrekvens, märkbar venförstoring, utvidgning av

blodkärl.

Magtarmbesvär, leversvikt, inflammation av bukspottkörteln.

Hårförändringar, herpes simplex, nagelbesvär, pustulöst hudutslag, seröst dränage,

hudmissfärgning.

Muskelsvaghet.

Protein i urin, onormal njurfunktion.

Ryggsmärta, hudinfektion, feber, parasitinfektion, onormala laboratorietestvärden,

slemhinnebesvär, tumör.

Sällsynta dödliga biverkningar är akut inflammation av bukspottkörteln, blödning i huvudet och

leversvikt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt

via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Targretin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Förvaras vid högst 30

C. Tillslut flaskan väl.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Varje Targretin-kapsel innehåller 75 mg av det aktiva ämnet bexaroten. Kapslarna innehåller

också hjälpämnena makrogol, polysorbat, povidon och butylhydroxianisol.

Kapselskalet består av gelatin, sorbitol- och glycerinblandning (glycerin, sorbitol,

sorbitolanhydrider (1,4-sorbitan), mannitol och vatten), titandioxid (E171) och bläck (SDA-35A-

alkohol (etanol och etylacetat), propylenglykol (E1520), svart järnoxid (E172),

polyvinylacetatftalat, renat vatten, isopropylalkohol, makrogol 400, ammoniumhydroxid 28%)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Targretin tillhandahålls som mjuka kapslar för intag genom munnen, i en vit plastburk som

innehåller 100 kapslar.

Innehavare av godkännande för försäljning

Eisai GmbH

Edmund-Rumpler-Straße 3

60549 Frankfurt am Main

Tyskland

e-post: medinfo_de@eisai.net

Tillverkare

Eisai GmbH

Edmund-Rumpler-Straße 3

60549 Frankfurt am Main

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Eisai SA/NV

Tél/Tel: +32 (0)800 158 58

Lietuva

Ewopharma AG atstovybė

Tel: +370 5 2430444

България

Ewopharma AG

Teл.: +359 2 962 12 00

Luxembourg/Luxemburg

Eisai SA/NV

Tél/Tel: +32 (0)800 158 58

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Eisai GesmbH organizačni složka

Tel: + 420 242 485 839

Magyarország

Ewopharma Hungary Ltd.

Tel: +36 1 200 46 50

Danmark

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Sverige)

Malta

Cherubino LTD

Tel: +356 21343270

Deutschland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Nederland

Eisai B.V.

Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Eesti

Ewopharma AG Eesti filiaal

Tel: +372 6015540

Norge

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Sverige)

Ελλάδα

Arriani Pharmaceutical S.A.

Τηλ: + 30 210 668 3000

Österreich

Eisai GesmbH

Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

España

Eisai Farmacéutica, S.A.

Tel: + (34) 91 455 94 55

Polska

Ewopharma AG Sp. z o.o.

Tel: +48 (22) 620 11 71

France

Eisai SAS

Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Portugal

Eisai Farmacêtica, Unipessoal Lda

Tel: + 351 214 875 540

Hrvatska

Ewopharma d.o.o

Tel: +385 (0) 1 6646 563

România

Ewopharma AG

Tel: +40 21 260 13 44

Ireland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Germany)

Slovenija

Ewopharma AG

Tel: +40 21 260 13 44

Ísland

Eisai AB

Sími: + 46 (0)8 501 01 600

(Svíþjóð)

Slovenská republika

Eisai GesmbH organizačni složka

Tel.: + 420 242 485 839

(Česká republika)

Italia

Eisai S.r.l.

Tel: + 39 02 5181401

Suomi/Finland

Eisai AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ruotsi)

Κύπρος

Arriani Pharmaceuticals S.A.

Τηλ: + 30 210 668 3000

(Ελλάδα)

Sverige

Eisai AB

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

Latvija

Ewopharma AG Pārstāvniecība

Tel: +371 67450497

United Kingdom (Northern Ireland)

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Germany)

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Targretin 75 mg mjuka kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje kapsel innehåller 75 mg bexaroten.

Hjälpämne med känd effekt: sorbitol

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Mjuk kapsel

Gräddvit kapsel som innehåller en flytande suspension och är märkt “Targretin”.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Targretin är indicerat för behandling av vuxna patienter med hudmanifestationer i framskridet

stadium av kutant T-cells lymfom (CTCL), som är resistenta mot minst en systemisk

behandling.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med bexaroten skall endast inledas och utföras av läkare med erfarenhet av

behandling av patienter med CTCL.

Dosering

Den rekommenderade initialdosen är 300 mg/m

/dag. Initialdosen beräknas enligt kroppsyta på

följande sätt:

Tabell 1

Rekommenderad initialdosInitialdosnivå

(300 mg/m

/dag)

Antal Targretin-kapslar om

75 mg

Kroppsyta (m

Total daglig dos (mg/dag)

0,88 – 1,12

1,13 - 1,37

1,38 - 1,62

1,63 - 1,87

1,88 - 2,12

2,13 - 2,37

2,38 - 2,62

Riktlinjer för dosjustering

Dosen på 300 mg/m

/dag kan justeras till 200 mg/m

/dag och därefter till 100 mg/m

/dag, eller

utsättas tillfälligt, om detta är nödvändigt på grund av toxicitet. När toxiciteten är under kontroll

kan doserna försiktigt justeras uppåt. Med lämplig klinisk övervakning kan enskilda patienter

dra nytta av doser på mer än 300 mg/m

/dag. Doser över 650 mg/m

/dag har inte utvärderats hos

patienter med CTCL. Vid kliniska försök administrerades bexaroten i upp till 118 veckor till

patienter med CTCL. Behandlingen skall fortsätta så länge patienten har nytta av den.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för bexaroten hos barn (under 18 år) har inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Äldre patienter

Av det totala antalet patienter med CTCL som har deltagit vid kliniska försök var 61% 60 år

eller äldre, medan 30% var 70 år eller äldre. Inga allmänna skillnader rörande säkerhet

observerades mellan patienter över och under 70 år. Större känslighet för bexaroten bland

enskilda äldre patienter kan däremot inte uteslutas. Standarddosen skall användas för äldre.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Inga formella studier har utförts på patienter med njurinsufficiens. Kliniska farmakokinetiska

uppgifter indikerar att utsöndring av bexaroten och dess metaboliter i urin är en mindre

betydelsefull elimineringsväg för substansen. Renalt clearance uppskattades till mindre än

1 ml/minut hos alla studerade patienter. Med hänsyn till att data är begränsade skall dock

patienter med nedsatt njurfunktion övervakas noggrant under behandling med bexaroten.

Administreringssätt

Oral användning.

Targretin kapslar skall tillföras som oral, daglig engångsdos vid måltid (se avsnitt 4.5). Kapseln

ska inte tuggas.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

Graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder som inte använder effektiva antikonceptionsmedel

Pankreatit i anamnesen

Okontrollerad hyperkolesterolemi

Okontrollerad hypertriglyceridemi

Hypervitaminos A

Okontrollerad sköldkörtelsjukdom

Nedsatt leverfunktion

Pågående systemisk infektion

4.4

Varningar och försiktighet

Allmänt

Targretin kapslar skall användas med försiktighet till patienter med känd överkänslighet för

retinoider. Inga kliniska korsreaktioner har observerats. Patienter som använder bexaroten skall

ej ge blod för blodöverföring. Butylhydroxianisol som ingår i Targretin kan irritera

slemhinnorna, varför kapslarna måste sväljas hela utan att tuggas.

Lipider

Vid kliniska studier har man identifierat hyperlipidemi som en biverkning förknippad med

användning av bexaroten. Bestämning av blodlipider (triglycerider och kolesterol) på fastande

mage skall utföras innan behandlingen med bexaroten inleds och varje vecka tills lipidsvaret på

bexaroten har fastställts. Svaret kommer vanligtvis inom två till fyra veckor. Därefterbör

lipidnivåerna kontrolleras minst 1 gång i månaden. Triglycerider på fastande mage skall vara

normala eller normaliseras med lämplig intervention innan behandlingen med bexaroten inleds.

Man bör försöka upprätthålla en triglyceridnivå under 4,52 mmol/l för att minska risken för

kliniska följdtillstånd. Om halten triglycerider på fastande mage är hög eller ökar under

behandlingen, rekommenderas antilipemisk behandling och, om nödvändigt, reducering av

bexarotendosen (från 300 mg/m

/dag till 200 mg/m

/dag och vid behov till 100 mg/m

/dag) eller

utsättande av behandlingen. Uppgifter från kliniska studier tyder på att

bexarotenkoncentrationen inte påverkas av samtidig administrering av atorvastatin. Samtidig

tillförsel av gemfibrozil leder emellertid till väsentliga ökningar av plasmakoncentrationen av

bexaroten. Samtidig administrering av gemfibrozil och bexaroten rekommenderas därför inte (se

avsnitt 4.5). Ökning av serumkolesterolhalten skall behandlas enligt nuvarande medicinsk

praxis.

Pankreatit

Akut pankreatit i samband med förhöjda serumtriglycerider har rapporterats vid kliniska studier.

Patienter med CTCL och riskfaktorer för pankreatit (t.ex. tidigare pankreatitepisoder,

okontrollerad hyperlipidemi, hög alkoholkonsumtion, okontrollerad diabetes mellitus,

gallsjukdom och intag av läkemedel kända för att öka triglyceridnivån eller för att vara

förknippade med pankreatisk toxicitet) skall behandlas med bexaroten, endast om potentiella

fördelar uppväger riskerna.

Onormal leverfunktionstest (LFT)

Förhöjda LFT-värden förknippade med användning av bexaroten har rapporterats. Enligt

uppgifter från pågående kliniska försök föll de ökade LFT-värdena inom en månad hos 80% av

patienterna efter att dosen minskades eller behandlingen utsattes. LFT-värden skall fastställas

innan behandlingen inleds, kontrolleras noga varje vecka under den första månaden och därefter

varje månad. Man skall överväga tillfälligt eller permanent utsättande av bexarotenbehandlingen

om testvärdena blir högre än tre gånger den övre gränsen för normala värden för SGOT/AST,

SGPT/ALT eller bilirubin.

Förändringar uppvisade vid test av sköldkörtelfunktion

Tester av sköldkörtelfunktionen har uppvisat förändringar hos patienter behandlade med

bexaroten. Den oftast observerade förändringen är en reversibel minskning av

sköldkörtelhormon (totalt tyroxin [total T

]) och tyreoideastimulerande hormon (TSH).

Tyreoideafunktionsvärden skall bestämmas innan behandlingen påbörjas och därefter

kontrolleras minst varje månad under behandlingen samt vid symptom som tyder på

hypotyreoidism. Patienter som använder bexaroten och som har uppvisat symptomatisk

hypotyreoidism har behandlats med sköldkörtelhormon varvid symptomen har försvunnit.

Leukopeni

Leukopeni i samband med behandling med bexaroten har rapporterats vid kliniska studier. De

flesta fall återställdes när dosen minskades eller behandlingen utsattes. Leukocyträkning med

differentialräkning skall utföras innan behandlingen inleds, varje vecka under den första

månaden och därefter varje månad.

Anemi

Anemi i samband med behandling med bexaroten har rapporterats vid kliniska studier.

Hemoglobin skall bestämmas innan behandlingen inleds, varje vecka under den första månaden

och därefter varje månad. Eventuell minskning av hemoglobin skall behandlas enligt nuvarande

medicinsk praxis.

Psykiska störningar

Depression, försämring av befintlig depression, oro/ångest och humörsvängningar har

rapporterats hos patienter som behandlats med systemiska retinoider, inklusive bexaroten.

Särskild försiktighet bör iakttas för patienter med depression i anamnesen. Patienter bör

övervakas beträffande tecken på depression och remitteras till lämplig behandlingom

nödvändigt. Medvetenhet hos familj eller vänner kan vara till hjälp för att upptäcka en

försämring av patientens psykiska hälsa.

Linsgrumling

Efter bexaroten behandlingen uppvisade somliga patienter tidigare oupptäckt linsgrumling eller

förändringar i redan befintlig linsopacitet som var oberoende av behandlingstidens längd och

dosnivån. Om hänsyn tas till den höga frekvensen katarakt hos äldre, kunde inget samband

mellan behandling med bexaroten och linsgrumling beläggas. Man kan dock inte utesluta

möjligheten att behandling med bexaroten över en längre period påverkar uppkomsten av

linsgrumling hos människan. Varje patient som behandlas med bexaroten och som känner av

synsvårigheter bör därför genomgå lämplig oftalmologisk undersökning.

Vitamin A-tillskott

På grund av förhållandet mellan bexaroten och A-vitamin skall patienter rådas att begränsa

intaget av extra vitamin A till

15.000 IE/dag för att undvika eventuell toxisk effekt.

Patienter med diabetes mellitus

Försiktighet skall iakttas vid administrering av bexaroten till patienter som använder insulin,

medel som förstärker insulinutsöndring (t.ex. sulfonylureas) eller insulin-sensibiliserande medel

(t.ex. tiazolidinedioner). Bexaroten kan nämligen potentiellt förstärka dessa medels verkan och

därigenom orsaka hypoglykemi. Inga fall av hypoglykemi i samband med behandling med

bexaroten som monoterapi har rapporterats.

Ljuskänslighet

Användning av vissa retinoider har kopplats till ljuskänslighet. Man bör råda patienter att

minimera exponeringen för solljus och att undvika solarium under bexarotenbehandlingen,

eftersom in vitro uppgifter tyder på att bexaroten möjligen kan ha en ljussensibiliserande verkan.

Perorala antikonceptionsmedel

Bexaroten kan möjligen inducera metaboliserande enzym och därigenom teoretiskt minska

effekten av östro-progestiva antikonceptionsmedel. Vid behandling av en kvinna i fertil ålder

med bexaroten, krävs därför också ett tillförlitligt icke-hormonellt antikonceptionsmedel,

eftersom bexaroten tillhör en terapeutisk klass för vilken risken för missbildningar är hög i

människa.

Pediatrisk population

Targretin rekommenderas inte för användning hos barn (under 18 år).

Då Targretin innehåller en liten mängd sorbitol. Patienter med följande sällsynta ärftliga tillstånd

bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekter av andra substanser på bexaroten

Inga formella studier har utförts för att utvärdera bexarotens interaktioner med andra läkemedel.

På grund av bexarotens oxidativa metabolism genom cytokrom P450 3A4 (CYP3A4), kan

samtidig tillförsel av andra CYP3A4-substrat såsom ketokonazol, itrakonazol, proteashämmare,

klaritromycin och erytromycin teoretiskt leda till förhöjda bexarotenkoncentrationer i plasma.

Vidare kan samtidig tillförsel av CYP3A4-inducerare såsom rifampicin, fenytoin, dexametason

eller fenobarbital teoretiskt leda till en sänkning av bexarotenkoncentrationer i plasma.

Försiktighet bör iakttas vid kombination med CYP3A4-substrat som har snäv terapeutisk

marginal dvs. immunsuppressiva medel (cyklosporin, takrolimus, sirolimus) samt cytotoxiska

medel, som metaboliseras av CYP3A4, dvs. cyklofosfamid, etoposid, finasterid, ifosfamid,

tamoxifen och vinkaalkaloider.

En populationsanalys av bexarotenkoncentrationer i plasma hos patienter med CTCL visade att

samtidig tillförsel av gemfibrozil ledde till väsentligt ökade nivåer. Mekanismen för denna

interaktion är okänd. Under liknande förhållanden påverkades bexarotenkoncentrationerna inte

av samtidig tillförsel av atorvastatin eller levotyroxin. Samtidig administrering av gemfibrozil

och bexaroten rekommenderas inte.

Effekter av bexaroten på andra substanser

Det finns tecken på att bexaroten kan inducera CYP3A4. Upprepad tillförsel av bexaroten kan

därför leda till en autoinduktion av dess egen metabolism och, i synnerhet vid dosnivåer över

300 mg/m

/dag, öka nedbrytningshastigheten och minska koncentrationerna i plasma av andra

ämnen som metaboliseras av cytokrom P450 3A4, såsom tamoxifen. Bexaroten kan exempelvis

minska effekten av perorala antikonceptionsmedel (se avsnitt 4.4 och 4.6).

Bexaroten kan förstärka effekten av insulin, medel som förstärker insulinutsöndringen (t.ex.

sulfonylureas), eller insulinsensibiliserande medel (t.ex. tiazolidinedioner), vilket kan resultera i

hypoglykemi ( se avsnitt 4.4)

Interaktioner vid laboratorietester

CA125 assay-värden hos patienter med ovariecancer kan förhöjas vid behandling med

bexaroten.

Interaktioner med föda

I alla kliniska studier instruerades patienterna att ta Targretin kapslarna tillsammans med eller

omedelbart efter en måltid. I en klinisk studie var AUC- och C

–värdena för bexaroten i

plasma väsentligt högre efter intag av en fettrik måltid än efter intag av glukoslösning. Uppgifter

om säkerhet och effekt från kliniska försök är baserade på tillförsel tillsammans med föda och

det rekommenderas därför att Targretin administreras med föda.

På grund av bexarotens oxidativa metabolism genom cytokrom P450 3A4, kan grapefruktjuice

teoretiskt öka bexarotenkoncentrationen i plasma.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med bexaroten saknas. Djurstudier har visar

reproduktionstoxikologiska effekter. Baserad på jämförelsen mellan djur- och patientexponering

för bexaroten har ingen säkerhetsmarginal för human teratogenicitet visats (se avsnitt 5.3).

Bexaroten är kontraindicerat vid graviditet (se avsnitt 4.3).

Om detta läkemedel oavsiktligt används under graviditet eller om en patient blir gravid under

behandling med läkemedlet, skall patienten informeras om de potentiella riskerna för fostret.

Preventivmetoder hos män och kvinnor

Kvinnor i fertil ålder måste använda tillförlitliga antikonceptionsmedel när bexaroten används.

Ett negativt, känsligt graviditetstest (t.ex. beta-humant koriont gonadotropin, beta-HCG, i

serum) måste erhållas under veckan innan bexarotenbehandlingen inleds. Effektiv kontraception

måste tillämpas från tidpunkten för den negativa graviditetstesten tills behandlingen inleds,

under behandlingen och i minst en månad efter avslutad behandling. När kontraception måste

tillämpas, rekommenderas samtidig användning av två pålitliga metoder. Bexaroten kan

möjligen inducera metaboliska enzymer och därigenom teoretiskt minska effekten av östro-

progestiva antikonceptionsmedel (se avsnitt 4.5). Om man avser behandla en kvinna i fertil ålder

med bexaroten, rekommenderas också ett tillförlitligt icke-hormonellt antikonceptionsmedel.

Manliga patienter med sexuella partners som är gravida, eventuellt gravida eller som kan bli

gravida, måste använda kondom vid samlag medan de behandlas med bexaroten och i minst en

månad efter den sista dosen.

Amning

Det är inte känt huruvida bexaroten utsöndras i modersmjölk. Bexaroten skall inte administreras

till ammande kvinnor.

Fertilitet

Det finns inga data från människa om bexarotens effekt på fertilitet. Vissa effekter har

dokumenterats hos hanhundar (se avsnitt 5.3). Effekter på fertiliteten kan inte uteslutas.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts. Yrsel och synsvårigheter har emellertid rapporterats hos patienter som

tar Targretin. Patienter som får yrsel eller synsvårigheter under behandlingen skall inte framföra

fordon eller använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

Säkerheten hos bexaroten har undersökts i kliniska studier med 193 patienter med CTCL, som

behandlades med bexaroten i upp till 118 veckor, och 420 patienter med annan cancer än CTCL

i andra studier.

Hos 109 patienter med CTCL behandlade med den rekommenderade initialdosen på

300 mg/m

/dag var de oftast rapporterade biverkningarna för Targretin, hyperlipidemi

((huvudsakligen förhöjda triglyceridvärden) 74%), hypotyreoidism (29%), hyperkolesterolemi

(28%), huvudvärk (27%), leukopeni (20%), pruritus (20%), asteni (19%), hudutslag (16%),

exfoliativ dermatit (15%) och smärta (12%).

Tabell över biverkningar

Följande biverkningar relaterade till Targretin rapporterades under kliniska studier med patienter

med CTCL (N=109) behandlade med den rekommenderade initialdosen på 300 mg/m

/dag.

Frekvensen biverkningar klassificeras som mycket vanliga (>1/10), vanliga (>1/100, <1/10),

mindre vanliga (>1/1 000, <1/100), sällsynta (>1/10 000, <1/1 000) och mycket sällsynta

(<1/10 000).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 2

Biverkningar rapporterade i patienter i kliniska prövningar

Organsystem

(MedDRA-

terminologi

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Blodet och

lymfsystemet

Leukopeni

Lymfomliknande reaktion

Lymfadenopati,

Hypokrom anemi

1,2,3

Bloddyskrasi

Purpura

Koagulationsrubbning

Ökad koagulationstid

Organsystem

(MedDRA-

terminologi

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Anemi

Trombocytopeni

Trombocytemi

Eosinofili

Leukocytos

Lymfocytos

Endokrina

systemet

Hypotyreoidism

Sköldkörtelrubbning

Hypertyreoidism

Metabolism

och nutrition

Hyperlipidemi

Hyperkolesterolemi

Viktökning

Förhöjt ASAT

Förhöjt ALAT

Ökad mjölksyredehydrogenas

Ökat kreatinin

Hypoproteinemi

Gikt

Bilirubinemi

Ökat ureakväve i blodet

Minskat

högdensitetslipoprotein

(HDL)

Centrala och

perifera

nervsystemet

Yrsel

Hypestesi

Insomnia

Ataxi

Neuropati

Vertigo

Hyperestesi

Depression

1,2,3

Agitation

Ögon

Ögontorrhet

Ögonbesvär

Konstaterad katarakt

1,2,3

Amblyopi

Synfältsdefekter

Sår på kornea

Onormal syn

1,2,3

Blefarit

Konjunktivit

Öron och

balansorgan

Dövhet

Öronbesvär

Hjärtat

Takykardi

Blodkärl

Perifert ödem

Hemorragi

Hypertoni

Ödem

Vasodilatation

1,2,3

Åderbråck

Magtarm-

kanalen

Kräkningar

Diarré

Illamående

Anorexi

Onormala

leverfunktionsvärden Keilit

Muntorrhet

Förstoppning

Flatulens

Pankreatit

Leversvikt

Gastrointestinal rubbning

Hud och

subkutan

vävnad

Exfoliativ dermatit

Klåda

Hudutslag

Sår

Alopeci

Hudhypertrofi

Hudnodulus

Akne

Svettning

Torr hud

Hudbesvär

Seröst dränage

Herpes simplex

Pustulöst hudutslag

Missfärgning av huden

Hårbesvär

Nagelbesvär

Muskulo-

skeletala

Skelettsmärta

Artralgi

Myasteni

Organsystem

(MedDRA-

terminologi

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

systemet och

bindväv

Myalgi

Njurar och

urinvägar

Albuminuri

Onormal njurfunktion

Allmänna

symtom

och/eller

symtom vid

admini-

streringsstället

Smärta

Huvudvärk

Asteni

Allergisk reaktion

Infektion

Köldrysningar

Magsmärta

Ändrad hormonnivå

Neoplasm

Feber

1,2,3

Cellulit

Parasitinfektion

Slemhinnerubbning

Ryggsmärta

1,2,3

Onormalt laboratorietest

biverkningar som noterats med ökad frekvens när bexaroten administerats vid en dos på

>300 mg/m

/dag

biverkningar som noterats med ökad frekvens när bexaroten administrerats vid en dos på

300 mg/m

/dag till icke-CTCL-cancerpatienter

biverkningar som noterats med ökad frekvens när bexaroten administrerats vid en dos på

>300 mg/m

/dag (jämfört med administrering till CTCL-patienter vid 300 mg/m

/dag) i icke-

CTCL-cancerpatienter

Ytterligare biverkningar som observerats vid användning utanför rekommenderad dos

och indikation (dvs hos patienter med CTCL vid en initialdos > 300 mg/m

2

/dag eller icke-

CTCL cancerindikationer):

Nytillkomna biverkningar som observerats

Ekkymos, petekier, onormala vita blodkroppar, minskat tromboplastin, onormala erytrocyter,

uttorkning, ökad nivå av gonadotropt luteiniseringshormon (GLH), viktminskning, ökat alkaliskt

fosfatas, ökat kreatininfosfokinas, ökat lipas, hyperkalcemi, migrän, perifer neurit, parestesi,

hypertoni, konfusion, oro/ångest, emotionell labilitet, somnolens, minskat libido, nervositet,

nattblindhet, nystagmus, tårflödesrubbning, tinnitus, smakförändring, bröstsmärta, arytmi,

perifer cirkulationsrubbning, allmänt ödem, hemoptys, dyspné, ökad hosta, sinusit, faryngit,

dysfagi, munsår, muntorsk, stomatit, dyspepsi, törst, onormal avföring, eruktation,

vesikulobullöst utslag, makulopapulöst utslag, benkramper, hematuri, influensasyndrom,

bäckensmärta och kroppsodör.

Enstaka observationer av följande har också rapporterats: benmärgsdepression, minskat

protrombin, minskat gonadotropt luteiniseringshormon (GLH), ökat amylas, hyponatremi,

hypokalemi, hyperurikemi, hypokolesterolemi, hypolipemi, hypomagnesemi, gångrubbning,

stupor, cirkumoral parestesi, onormala tankar, ögonsmärta, hypovolemi, subduralt hematom,

hjärtsvikt, palpitation, epistaxis, vaskulär anomali, vaskulär rubbning, blekhet, pneumoni,

luftvägsbesvär, lungbesvär, lungsäcksbesvär, kolecystit, leverskada, gulsot, kolestatisk gulsot,

melena, kräkningar, laryngism, tenesmus, rinit, aptitökning, gingivit, herpes zoster, psoriasis,

furunkulos, kontaktdermatit, seborré, likenoid dermatit, artrit, ledbesvär, urinretention, nedsatt

miktionsförmåga, polyuri, nokturi, impotens, onormal miktion, bröstförstoring, karcinom,

fotosensitivitetsreaktion, ansiktsödem, sjukdomskänsla, virusinfektion, bukförstoring.

De flesta biverkningar observerades med högre frekvens vid doser över 300 mg/m

/dag. I

allmänhet försvann dessa biverkningar utan följdtillstånd när dosen minskades eller läkemedlet

utsattes. Bland totalt 810 patienter, inklusive patienter utan malignitet, som behandlades med

bexaroten inträffade dock tre allvarliga biverkningar med dödlig utgång (akut pankreatit,

subduralt hematom och leversvikt). Av dessa var leversvikt den enda biverkningen som

drabbade en CTCL-patient. Man kunde senare fastställa att denna biverkning inte var relaterad

till behandlingen med bexaroten.

Hypotyreoidism uppträder i allmänhet 4–8 veckor efter behandlingens inledande. Reaktionen

kan vara asymtomatisk och svarar på behandling med tyroxin samt försvinner när behandlingen

utsätts.

Bexaroten har inte samma biverkningar som andra orala, icke-retinoida X-receptor- (RXR)

selektiva retinoider. På grund av dess huvudsakligen RXR-bindande aktivitet orsakar bexaroten

mindre mukokutan, nagel- och hårtoxicitet, artralgi och myalgi, vilka ofta rapporteras i samband

med retinoidsyrereceptorbindande medel (RAR).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Inga kliniska fall av överdosering med Targretin har rapporterats. Vid eventuell överdosering

skall man ge stödbehandling för de tecken och symptom som patienten uppvisar.

Bexarotendoser på upp till 1000 mg/m

/dag har administrerats vid kliniska studier utan akut

toxisk effekt. Enstaka doser på 1500 mg/kg (9000 mg/m

) och 720 mg/kg (14.400 mg/m

tolererades av råtta respektive hund utan signifikant toxicitet.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: övriga antineoplastiska medel

ATC-kod: L01XF03

Verkningsmekanism

Bexaroten är en syntetisk sammansättning som utövar sin biologiska verkan genom selektiv

bindning och aktivering av de tre RXR:

. När dessa receptorer har aktiverats, fungerar

de som transkriptionsfaktorer vilka reglerar processer som till exempel celldifferentiering och -

proliferation, apoptos och insulinsensibilisering. Förmågan hos RXR att bilda heterodimer med

olika receptorpartner, som är viktiga för cellfunktioner och fysiologin, tyder på att bexarotens

biologiska aktiviteter är mer varierande än aktiviteterna hos sammansättningar som aktiverar

RAR.

In vitro hämmar bexaroten tillväxten av tumörcellinjer med hematopoetiskt och skvamöst

cellursprung. In vivo orsakar bexaroten tumörregression i vissa djurmodeller och förebygger

tumörinduktion i andra. Exakt hur bexaroten verkar vid behandling av kutant T-cellslymfom

(CTCL) är emellertid okänt.

Klinisk effekt och säkerhet

Bexarotenkapslar utvärderades i kliniska försök med 193 patienter med CTCL av vilka 93 hade

refraktär sjukdom på avancerat stadium till tidigare systemisk behandling. Av de 61 patienterna

som behandlades med en initialdos på 300 mg/m

/dag, var remissionsfrekvensen 51% (31/61),

med 3% kompletta remissioner, enligt global bedömning av läkaren. Behandlingssvaret

värderades också genom en kombinerad bedömning av fem kliniska tecken (kroppsyta, erytem,

placktjocklek, fjällning och hypo/hyperpigmentation), som också omfattade alla extrakutana

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/234177/2018

EMEA/H/C/000326

Targretin (bexaroten)

Sammanfattning av Targretin och varför det är godkänt inom EU

Vad är Targretin och vad används det för?

Targretin är ett cancerläkemedel som används för att behandla de synliga tecknen på kutant T-

cellslymfom (CTCL). CTCL är en sällsynt typ av lymfom (cancer i lymfvävnaden) där vissa vita

blodkroppar (T-celler) växer i huden. Targretin ges till patienter med långt framskriden sjukdom och

som har fått minst en annan behandling.

Hur används Targretin?

Targretin är receptbelagt och behandlingen ska alltid inledas och utföras av läkare som har erfarenhet

av att behandla patienter med CTCL.

Targretin finns som kapslar (75 mg). Doseringen av Targretin baseras på patientens kroppsyta i

kvadratmeter (m

). Den rekommenderade startdosen är 300 mg/m

/dag, som tas som en enda dos en

gång dagligen i samband med måltid. Dosen justeras efter patientens svar på behandlingen eller efter

biverkningarna. Behandlingen ska fortgå så länge patienten har nytta av den.

För mer information om hur du använder Targretin, läs i bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Targretin?

Den aktiva substansen i Targretin, bexaroten, tillhör gruppen retinoider, ämnen som är besläktade

med A-vitamin. Det är inte känt exakt hur bexaroten verkar vid CTCL.

Vilka fördelar med Targretin har visats i studierna?

Targretins effekt har undersökts i två studier med sammanlagt 193 patienter med CTCL som hade fått

minst två föregående behandlingar. Targretin jämfördes inte med något annat läkemedel. 93 av dessa

patienter hade långt framskriden sjukdom som inte hade svarat på annan behandling. 61 patienter

behandlades med startdosen 300 mg/m

/dag. Det främsta effektmåttet var behandlingssvaret efter 16

veckor. Detta mättes genom läkarens gradering av förbättringen samt med en skattning av fem

kliniska tecken (drabbad kroppsyta, hudrodnad, förhöjda områden, fjällning och färg).

Targretin (bexaroten)

EMA/234177/2018

Sida 2/2

Omkring hälften av de patienter som fick 300 mg/m

svarade på behandlingen, enligt läkarens

gradering, inom båda studierna. Svarsfrekvensen enligt de fem hudskattningarna var 36 procent

respektive 27 procent.

Vilka är riskerna med Targretin?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Targretin (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter)

är leukopeni (lågt antal vita blodkroppar), hypotyreoidism (underfunktion av sköldkörteln),

hyperlipidemi (höga halter av fett i blodet), hyperkolesterolemi (högt blodkolesterol), exfoliativ

dermatit (hudfjällning), klåda, hudutslag, smärta, huvudvärk och svaghet. En fullständig förteckning

över biverkningar som rapporterats för Targretin finns i bipacksedeln.

Targretin får inte ges till gravida eller ammande kvinnor, eller kvinnor som kan bli gravida och inte

använder tillförlitliga preventivmedel; patienter som har haft pankreatit (bukspottkörtelinflammation);

patienter med okontrollerad hyperkolesterolemi (högt blodkolesterol), hypertriglyceridemi (hög halt av

triglycerider (fett) i blodet) eller sköldkörtelsjukdom; patienter med hypervitaminos A (höga halter av

A-vitamin); patienter med leversjukdom; patienter med pågående systemisk infektion (infektion i

kroppen). En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför är Targretin godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att fördelarna med Targretin är större än riskerna vid

behandling av hudmanifestationer hos patienter med långt framskridet CTCL som inte svarar på minst

en behandling. EMA rekommenderade att Targretin skulle godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Targretin?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Targretin har tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Targretin kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Targretin utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas

för att skydda patienter.

Mer information om Targretin

Den 29 mars 2001 beviljades Targretin ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Targretin finns på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 04-2018.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen