Sylvant

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

12-05-2021

Aktiva substanser:
siltuximab
Tillgänglig från:
EUSA Pharma (Netherlands) BV
ATC-kod:
L04AC11
INN (International namn):
siltuximab
Terapeutisk grupp:
immunsuppressiva
Terapiområde:
Giant lymfkörtelplastik
Terapeutiska indikationer:
Sylvant är indicerat för behandling av vuxna patienter med multicentrisk Castlemans sjukdom (MCD som är humant immunbristvirus (HIV) negativ och human herpesvirus-8 (HHV-8) negativ.
Produktsammanfattning:
Revision: 11
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/003708
Tillstånd datum:
2014-05-22
EMEA-kod:
EMEA/H/C/003708

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

13-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

13-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

13-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

13-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

13-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

13-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

13-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

13-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

13-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

13-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

13-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

13-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

13-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

13-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

13-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

13-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

13-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

13-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

13-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

13-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

13-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

12-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

12-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

13-07-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

SYLVANT 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

siltuximab

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ges detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad SYLVANT är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du ges SYLVANT

Hur SYLVANT ges

Eventuella biverkningar

Hur SYLVANT ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad SYLVANT är och vad det används för

Vad SYLVANT är

SYLVANT är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen siltuximab.

Siltuximab är en monoklonal antikropp (en speciell typ av protein) som specifikt binder till ett antigen

(ett målprotein) i kroppen som kallas interleukin-6 (IL-6).

Vad SYLVANT används för

SYLVANT används för behandling av multicentrisk Castlemans sjukdom (MCD) hos vuxna patienter

som inte har humant immunbristvirus (hiv)- eller humant herpesvirus-8 (HHV-8)-infektion.

Multicentrisk Castlemans sjukdom gör så att godartade tumörer (utväxter som inte är cancer)

utvecklas i kroppens lymfkörtlar. Symtom på sjukdomen kan omfatta att du känner dig trött, svettas på

natten, har en stickande känsla och minskad aptit.

Hur SYLVANT fungerar

Patienter med MCD tillverkar för mycket IL-6 och detta anses bidra till en onormal tillväxt av vissa

celler i lymfkörtlarna. Genom att binda sig till IL-6 blockerar siltuximab dess aktivitet och stoppar

onormal celltillväxt. Detta hjälper till att minska storleken på lymfkörtlarna vilket minskar symtomen

av sjukdomen och underlättar för dig att utföra dina normala dagliga arbetsuppgifter.

2.

Vad du behöver veta innan du ges SYLVANT

Du ska inte ges SYLVANT om:

Du är allvarligt allergisk mot siltuximab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du ges SYLVANT om:

du för tillfället har en infektion – detta beror på att SYLVANT kan minska din förmåga att

känna av och bekämpa infektioner, och infektioner kan förvärras.

du ska vaccineras eller kan behöva göra det inom en snar framtid – detta beror på att vissa

vacciner inte ska ges tillsammans med SYLVANT.

du har höga nivåer av blodfetter (hypertriglyceridemi) – detta beror på att SYLVANT kan öka

dessa nivåer. Läkaren kan ordinera läkemedel för att rätta till detta.

du har ett tillstånd såsom magsår eller tarmfickor som kan öka risken att få en spricka inuti

magen eller tarmen (gastrointestinal perforation). Tecken på att en sådan spricka håller på att

utvecklas omfattar magont som blir värre, illamående, förändrade avföringsvanor och feber –

om du får något av detta kontakta genast läkare.

du har en leversjukdom eller leverförändringar som visas i blodprov. Läkaren kommer att

övervaka dig och din leverfunktion.

Om något av ovan gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare, apotekspersonal eller

sjuksköterska innan du ges SYLVANT.

Allergiska reaktioner

Tala genast med läkare om du får en allvarlig allergisk reaktion under eller efter infusionen. Tecken

omfattar: andningssvårigheter, tryck över bröstet, väsande andning, svår yrsel eller svindel, svullnad

av läppar eller hudutslag.

Infektioner

Du kan lättare få infektioner när du behandlas med SYLVANT.

Dessa infektioner kan vara allvarliga, t.ex. lunginflammation eller blodförgiftning (även kallad

”sepsis”).

Tala genast med läkare om du får några tecken på infektion under behandlingen med SYLVANT.

Tecknen inkluderar: hosta, influensaliknande symtom, sjukdomskänsla, röd eller varm hud, feber.

Läkaren kan omedelbart avbryta behandlingen med SYLVANT.

Barn och ungdomar

Det är okänt om SYLVANT är säkert och effektivt hos denna grupp och därför ska inte SYLVANT

ges till barn och ungdomar.

Andra läkemedel och SYLVANT

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta

andra läkemedel.

Tala särskilt om för läkare eller apotekspersonal om du ta något av följande läkemedel:

teofyllin, används för behandling mot astma

warfarin, ett blodförtunnande medel

ciklosporin, används under och efter organtransplantation

p-piller, används för att förhindra graviditet.

Om något av ovan gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare eller apotekspersonal innan du

ges SYLVANT.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du ges detta läkemedel.

SYLVANT rekommenderas inte för användning under graviditet. Det är okänt om SYLVANT

kan påverka barnet eller en gravid eller ammande kvinna.

Du ska inte bli gravid under behandling med SYLVANT och upp till 3 månader efter avslutad

behandling. Du bör använda effektiva preventivmedel under denna tid.

I vissa fall, om du är gravid och behöver behandling mot MCD, kan läkaren ge dig rådet att

fördelen med att ta SYLVANT för din hälsa uppväger eventuella risker för ditt ofödda barn,

vilket inkluderar ökad risk för infektion och användning av vissa vacciner hos barn vars mödrar

behandlats med SYLVANT under graviditeten.

Det är okänt om SYLVANT går över i bröstmjölk. Du och läkaren bör avgöra om du ska

fortsätta ta SYLVANT, eller amma och avsluta behandlingen med SYLVANT.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är osannolikt att SYLVANT påverkar din förmåga att köra bil, cykla eller använda verktyg eller

maskiner.

3.

Hur SYLVANT ges

SYLVANT kommer endast att ges till dig av läkare eller sjuksköterska på ett sjukhus eller en klinik.

Rekommenderad dos är 11 milligram per kilogram kroppsvikt givet en gång var 3:e vecka

SYLVANT kommer att ges som en ”intravenös infusion” (dropp i en ven, vanligtvis i armen).

Det kommer att ges långsamt under 1 timme.

Under infusionen med SYLVANT kommer du att övervakas med avseende på biverkningar.

Du kommer att få behandling tills du och läkaren är överens om att du inte längre drar någon

nytta av behandlingen.

Om du fått för stor mängd av SYLVANT

Eftersom detta läkemedel kommer att ges till dig av läkare eller sjuksköterska är det osannolikt att du

kommer att få för stor mängd. Om du tror att du har fått för stor mängd SYLVANT, tala genast med

läkare eller sjuksköterska. Det är okänt vilka eventuella biverkningar som kan uppkomma efter att ha

fått för stor mängd SYLVANT.

Om du slutar att använda SYLVANT

Du ska inte sluta använda SYLVANT utan att först diskutera med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om användingen av detta läkemedel, fråga läkare, apotekspersonal eller

sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Följande biverkningar kan uppträda med detta läkemedel.

Tala genast om för läkare om du upptäcker följande biverkningar eftersom han eller hon kan

behöva avsluta behandlingen:

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

allvarlig allergisk reaktion – tecknen kan omfatta: andningssvårigheter, tryck över bröstet,

väsande andning, svår yrsel eller svindel, svullnad av läppar eller hudutslag.

Andra biverkningar inkluderar:

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du märker några av följande biverkningar:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

minskat antal vita blodkroppar (neutropeni)

minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

klåda

utslag, kliande eksem

höga nivåer av blodfetter (hypertriglyceridemi)

hög nivå av urinsyra i blodet vilket kan orsaka gikt

onormalt njurfunktionstest

svullna armar, ben, nacke eller ansikte

högt blodtryck

luftvägsinfektioner såsom i näsa, bihålor eller hals

urinvägsinfektion

förkylning

halsont

magont eller obehag, förstoppning, diarré, halsbränna, sår i munnen, illamående, kräkningar

yrsel

huvudvärk

smärta i leder, smärta i armar eller ben

viktökning

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

hög kolesterolnivå i blodet

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i Appendix V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra

till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur SYLVANT ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatumet som finns på etiketten och på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2

C). Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Använd inte om du ser grumliga eller främmande partiklar och/eller om lösningen verkar vara

missfärgad efter beredning.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är siltuximab. Varje injektionsflaska innehåller 100 mg siltuximab. Efter

beredning innehåller lösningen 20 mg siltuximab per ml.

Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, polysorbat 80

och sackaros.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

SYLVANT tillhandahålls som injektionsflaskor av glas innehållande ett vitt pulver till

koncentrat till infusionsvätska, lösning (pulver till koncentrat).

SYLVANT finns i förpackningar innehållande 1 injektionsflaska.

Innehavare av godkännande för försäljning

EUSA Pharma (Netherlands) B.V.

Beechavenue 54,

1119PW Schiphol-Rijk

Nederländerna

Tillverkare

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

NL-2333 CB Leiden

Nederländerna

Denna bipacksedel ändrades senast

<{MM/ÅÅÅÅ}> <{månad ÅÅÅÅ}.>

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

/. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar

och behandlingar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Detta läkemedel är endast för engångsbruk.

Använd aseptisk teknik.

Räkna ut dos, nödvändig totalvolym beredd lösning med SYLVANT och antalet

injektionsflaskor som behövs. Rekommenderad nål för preparation är 21-gauge 1½ tum

(38 mm). Infusionspåsar (250 ml) ska innehålla 5 % glukos och vara gjorda av polyvinylklorid

(PVC), eller polyolefin (PO), eller polypropylen (PP), eller polyetylen (PE). Alternativt kan PE-

flaskor användas.

Låt injektionsflaskan (-flaskorna) med SYLVANT uppnå rumstemperatur (15 °C till 25 °C)

under cirka 30 minuter. SYLVANT bör förvaras vid rumstemperatur under hela beredningen.

Varje injektionsflaska bereds med 5,2 ml med vatten för injektionsvätskor för engångsbruk för

att erhålla en lösning med 20 mg/ml.

Snurra försiktigt (SKAKA INTE, ANVÄND INTE VORTEX OCH SNURRA INTE

KRAFTIGT) den beredda injektionsflaskan för att underlätta upplösning av pulvret. Avlägsna

inte innehållet förrän pulvret är fullständigt upplöst. Pulvret bör lösas upp inom 60 minuter.

Kontrollera injektionsflaskorna med avseende på partiklar och missfärgning innan dosen

prepareras. Använd den inte om det finns synliga grumlingar eller främmande partiklar och/eller

missfärgad lösning.

Späd totalvolymen av den beredda lösningen till 250 ml med steril 5 % glukos. Detta görs

genom att dra ut en volym som är lika stor som volymen beredd SYLVANT ur 250 ml-påsen

med 5 % glukos. Tillsätt långsamt den totala volymen beredd SYLVANT-lösning till 250 ml

infusionspåsen. Blanda försiktigt.

Den beredda lösningen bör inte förvaras längre än 2 timmar innan den tillsätts till

infusionspåsen. Infusionen bör avslutas inom 6 timmar efter tillsats av den beredda lösningen

till infusionspåsen. Den spädda lösningen ges under 1 timme med hjälp av ett administreringsset

belagt med PVC, eller polyuretan (PU), eller PE, innehållande ett 0,2 µm polyetersulfon (PES)

slangfilter. SYLVANT innehåller inte konserveringsmedel, spara därför inte någon oanvänd

infusionslösning för senare bruk.

Inga fysikaliska, biokemiska kompatibilitetsstudier har utförts för att undersöka samtidig

administrering av SYLVANT med andra läkemedel. Infundera inte SYLVANT samtidigt med

andra läkemedel i samma intravenösa slang.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Spårbarhet

För att förbättra spårbarheten av biologiska läkemedel ska produktnamn och tillverkningssatsnummer

för det administrerade läkemedlet dokumenteras tydligt.

Bipacksedel: Information till patienten

SYLVANT 400 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

siltuximab

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ges detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad SYLVANT är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du ges SYLVANT

Hur SYLVANT ges

Eventuella biverkningar

Hur SYLVANT ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad SYLVANT är och vad det används för

Vad SYLVANT är

SYLVANT är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen siltuximab.

Siltuximab är en monoklonal antikropp (en speciell typ av protein) som specifikt binder till ett antigen

(ett målprotein) i kroppen som kallas interleukin-6 (IL-6).

Vad SYLVANT används för

SYLVANT används för behandling av multicentrisk Castlemans sjukdom (MCD) hos vuxna patienter

som inte har humant immunbristvirus (hiv)- eller humant herpesvirus-8 (HHV-8)-infektion.

Multicentrisk Castlemans sjukdom gör så att godartade tumörer (utväxter som inte är cancer)

utvecklas i kroppens lymfkörtlar. Symtom på sjukdomen kan omfatta att du känner dig trött, svettas på

natten, har en stickande känsla och minskad aptit.

Hur SYLVANT fungerar

Patienter med MCD tillverkar för mycket IL-6 och detta anses bidra till en onormal tillväxt av vissa

celler i lymfkörtlarna. Genom att binda sig till IL-6 blockerar siltuximab dess aktivitet och stoppar

onormal celltillväxt. Detta hjälper till att minska storleken på lymfkörtlarna vilket minskar symtomen

av sjukdomen och underlättar för dig att utföra dina normala dagliga arbetsuppgifter.

2.

Vad du behöver veta innan du ges SYLVANT

Du ska inte ges SYLVANT om:

Du är allvarligt allergisk mot siltuximab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du ges SYLVANT om:

du för tillfället har en infektion – detta beror på att SYLVANT kan minska din förmåga att

känna av och bekämpa infektioner, och infektioner kan förvärras.

du ska vaccineras eller kan behöva göra det inom en snar framtid – detta beror på att vissa

vacciner inte ska ges tillsammans med SYLVANT.

du har höga nivåer av blodfetter (hypertriglyceridemi) – detta beror på att SYLVANT kan öka

dessa nivåer. Läkaren kan ordinera läkemedel för att rätta till detta.

du har ett tillstånd såsom magsår eller tarmfickor som kan öka risken att få en spricka inuti

magen eller tarmen (gastrointestinal perforation). Tecken på att en sådan spricka håller på att

utvecklas omfattar magont som blir värre, illamående, förändrade avföringsvanor och feber –

om du får något av detta kontakta genast läkare.

du har en leversjukdom eller leverförändringar som visas i blodprov. Läkaren kommer att

övervaka dig och din leverfunktion.

Om något av ovan gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare, apotekspersonal eller

sjuksköterska innan du ges SYLVANT.

Allergiska reaktioner

Tala genast med läkare om du får en allvarlig allergisk reaktion under eller efter infusionen. Tecken

omfattar: andningssvårigheter, tryck över bröstet, väsande andning, svår yrsel eller svindel, svullnad

av läppar eller hudutslag.

Infektioner

Du kan lättare få infektioner när du behandlas med SYLVANT.

Dessa infektioner kan vara allvarliga, t.ex. lunginflammation eller blodförgiftning (även kallad

”sepsis”).

Tala genast med läkare om du får några tecken på infektion under behandlingen med SYLVANT.

Tecknen inkluderar: hosta, influensaliknande symtom, sjukdomskänsla, röd eller varm hud, feber.

Läkaren kan omedelbart avbryta behandlingen med SYLVANT.

Barn och ungdomar

Det är okänt om SYLVANT är säkert och effektivt hos denna grupp och därför ska inte SYLVANT

ges till barn och ungdomar.

Andra läkemedel och SYLVANT

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta

andra läkemedel.

Tala särskilt om för läkare eller apotekspersonal om du ta något av följande läkemedel:

teofyllin, används för behandling mot astma

warfarin, ett blodförtunnande medel

ciklosporin, används under och efter organtransplantation

p-piller, används för att förhindra graviditet.

Om något av ovan gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare eller apotekspersonal innan du

ges SYLVANT.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du ges detta läkemedel.

SYLVANT rekommenderas inte för användning under graviditet. Det är okänt om SYLVANT

kan påverka barnet eller en gravid eller ammande kvinna.

Du ska inte bli gravid under behandling med SYLVANT och upp till 3 månader efter avslutad

behandling. Du bör använda effektiva preventivmedel under denna tid.

I vissa fall, om du är gravid och behöver behandling mot MCD, kan läkaren ge dig rådet att

fördelen med att ta SYLVANT för din hälsa uppväger eventuella risker för ditt ofödda barn,

vilket inkluderar ökad risk för infektion och användning av vissa vacciner hos barn vars mödrar

behandlats med SYLVANT under graviditeten.

Det är okänt om SYLVANT går över i bröstmjölk. Du och läkaren bör avgöra om du ska

fortsätta ta SYLVANT, eller amma och avsluta behandlingen med SYLVANT.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är osannolikt att SYLVANT påverkar din förmåga att köra bil, cykla eller använda verktyg eller

maskiner.

3.

Hur SYLVANT ges

SYLVANT kommer endast att ges till dig av läkare eller sjuksköterska på ett sjukhus eller en klinik.

Rekommenderad dos är 11 milligram per kilogram kroppsvikt givet en gång var 3:e vecka

SYLVANT kommer att ges som en ”intravenös infusion” (dropp i en ven, vanligtvis i armen).

Det kommer att ges långsamt under 1 timme.

Under infusionen med SYLVANT kommer du att övervakas med avseende på biverkningar.

Du kommer att få behandling tills du och läkaren är överens om att du inte längre drar någon

nytta av behandlingen.

Om du fått för stor mängd av SYLVANT

Eftersom detta läkemedel kommer att ges till dig av läkare eller sjuksköterska är det osannolikt att du

kommer att få för stor mängd. Om du tror att du har fått för stor mängd SYLVANT, tala genast med

läkare eller sjuksköterska. Det är okänt vilka eventuella biverkningar som kan uppkomma efter att ha

fått för stor mängd SYLVANT.

Om du slutar att använda SYLVANT

Du ska inte sluta använda SYLVANT utan att först diskutera med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om användingen av detta läkemedel, fråga läkare, apotekspersonal eller

sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Följande biverkningar kan uppträda med detta läkemedel.

Tala genast om för läkare om du upptäcker följande biverkningar eftersom han eller hon kan

behöva avsluta behandlingen:

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

allvarlig allergisk reaktion – tecknen kan omfatta: andningssvårigheter, tryck över bröstet,

väsande andning, svår yrsel eller svindel, svullnad av läppar eller hudutslag.

Andra biverkningar inkluderar:

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du märker några av följande biverkningar:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

minskat antal vita blodkroppar (neutropeni)

minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

klåda

utslag, kliande eksem

höga nivåer av blodfetter (hypertriglyceridemi)

hög nivå av urinsyra i blodet vilket kan orsaka gikt

onormalt njurfunktionstest

svullna armar, ben, nacke eller ansikte

högt blodtryck

luftvägsinfektioner såsom i näsa, bihålor eller hals

urinvägsinfektion

förkylning

halsont

magont eller obehag, förstoppning, diarré, halsbränna, sår i munnen, illamående, kräkningar

yrsel

huvudvärk

smärta i leder, smärta i armar eller ben

viktökning

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

hög kolesterolnivå i blodet

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i Appendix V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra

till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur SYLVANT ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatumet som finns på etiketten och på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2

C). Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Använd inte om du ser grumliga eller främmande partiklar och/eller om lösningen verkar vara

missfärgad efter beredning.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är siltuximab. Varje injektionsflaska innehåller 400 mg siltuximab. Efter

beredning innehåller lösningen 20 mg siltuximab per ml.

Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, polysorbat 80

och sackaros.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

SYLVANT tillhandahålls som injektionsflaskor av glas innehållande ett vitt pulver till

koncentrat till infusionsvätska, lösning (pulver till koncentrat).

SYLVANT finns i förpackningar innehållande 1 injektionsflaska.

Innehavare av godkännande för försäljning

EUSA Pharma (Netherlands) B.V.

Beechavenue 54,

1119PW Schiphol-Rijk

Nederländerna

Tillverkare

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

NL-2333 CB Leiden

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

SYLVANT 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

SYLVANT 400 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

SYLVANT 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Varje injektionsflaska för engångsbruk innehåller 100 mg siltuximab pulver till koncentrat till

infusionsvätska, lösning. Efter beredning innehåller lösningen 20 mg siltuximab per ml.

SYLVANT 400 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Varje injektionsflaska för engångsbruk innehåller 400 mg siltuximab pulver till koncentrat till

infusionsvätska, lösning. Efter beredning innehåller lösningen 20 mg siltuximab per ml.

Siltuximab är en chimär (human-murin) immunoglobulin G1κ (IgG1κ) monoklonal antikropp

tillverkat i ovarialceller från kinesisk hamster (CHO) med rekombinant DNA-teknologi.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (pulver till koncentrat).

Läkemedlet är ett frystorkat vitt pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

SYLVANT är indicerat för behandling av vuxna patienter med multicentrisk Castlemans sjukdom

(MCD) vilka är humant immunbristvirus (hiv)-negativa och humant herpesvirus-8 (HHV-8)-negativa.

4.2

Dosering och administreringssätt

Detta läkemedel bör administreras av utbildad sjukvårdspersonal och under lämplig medicinsk

övervakning.

Dosering

Rekommenderad dos är 11 mg/kg siltuximab givet under 1 timme som en intravenös infusion

administrerad var 3:e vecka tills behandlingssvikt.

Behandlingskriterier

Blodprov bör tas innan varje dos av SYLVANT-behandling under de första 12 månaderna och var

tredje doseringscykel därefter. Innan infusionen administreras bör förskrivaren överväga att skjuta upp

behandlingen om behandlingskriterierna som beskrivs i tabell 1 inte är uppfyllda. Dosreduktion

rekommenderas inte.

Tabell 1:

Behandlingskriterier

Testparameter

Krav innan första behandling

med SYLVANT

Kriterier vid förnyad behandling

Absolut neutrofiltal

≥ 1,0 x 10

≥ 1,0 x 10

Trombocyter

≥ 75 x 10

≥ 50 x 10

Hemoglobin

<

170 g/l (10,6 mmol/l)

<

170 g/l (10,6 mmol/l)

SYLVANT kan öka hemoglobinnivån hos MCD-patienter

Behandling med SYLVANT ska inte ges om patienten har en allvarlig infektion eller någon svår icke-

hematologisk toxicitet, men den kan återupptas vid samma dos efter att patienten tillfrisknat.

Om patienten utvecklar en allvarlig infusionsrelaterad reaktion, anafylaxi, allvarlig allergisk reaktion

eller cytokinfrisättningssyndrom i samband med infusionen, bör ytterligare behandling med

SYLVANT avbrytas. Överväg att sätta ut läkemedlet om det uppstår mer än 2 uppskjutningar av dosen

på grund av toxicitet relaterade till behandlingen under de första 48 veckorna.

Speciella populationer

Äldre patienter

Inga större åldersrelaterade skillnader avseende farmakokinetik eller säkerhetsprofil observerades i

kliniska studier. Ingen dosjustering behövs (se avsnitt 5.2).

Nedsatt njur- och/eller leverfunktion

Inga formella studier har utförts för att undersöka farmakokinetiken för siltuximab hos patienter med

nedsatt njur- eller leverfunktion (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för siltuximab för barn i åldern 17 år och yngre har inte fastställts.

Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Siltuximab ska endast ges som en intravenös infusion.

Anvisningar om beredning och spädning av läkemedlet innan behandling finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Allvarlig överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att förbättra spårbarheten av biologiska läkemedel ska produktnamn och tillverkningssatsnummer

för det administrerade läkemedlet dokumenteras tydligt.

Samtidiga infektioner som är aktiva och allvarliga

Infektioner, inklusive lokala infektioner, bör behandlas innan behandling med SYLVANT. Allvarliga

infektioner, inklusive pneumoni och sepsis, observerades i kliniska studier (se avsnitt 4.8).

Hypoglobulinemi sågs hos 4 till 11,3 % av patienterna i den kliniska studien. Minskning av totala IgG-

, IgA- eller IgM-nivåer under det normala sågs hos 4 till 11 % av patienterna i MCD-studien (studie

Alla kliniska studier med SYLVANT exkluderade patienter med kliniskt signifikanta infektioner,

inklusive de patienter där det var känt sedan tidigare att de var hepatit B ytantigen positiva. Två fall av

reaktiverad hepatit B har rapporterats hos patienter med multipelt myelom när SYLVANT

administrerades samtidigt med högdos dexametason, och bortezomib, melfalan och prednison.

SYLVANT kan maskera tecken och symtom på akut inflammation inklusive undertryckande av feber

och akutfasreaktanter såsom C-reaktivt protein (CRP). Förskrivare bör därför noga övervaka patienter

som behandlas, för att upptäcka allvarliga infektioner.

Vaccinationer

Levande, försvagade vacciner bör inte ges samtidigt med eller inom 4 veckor före SYLVANT sätts in

eftersom klinisk säkerhet inte har fastställts.

Lipidparametrar

Förhöjda triglycerider och kolesterol (lipidparametrar) observerades hos patienter som behandlades

med SYLVANT (se avsnitt 4.8). Patienter bör tas om hand enligt gällande kliniska riktlinjer för

behandling av hyperlipidemi.

Infusionsrelaterade reaktioner och överkänslighet

Under intravenös infusion med SYLVANT kan lätta till måttliga infusionsreaktioner förbättras efter

att infusionen saktats ned eller avbrutits. Vid upphörande av reaktionen kan återinsättande av

infusionen vid en lägre infusionshastighet och terapeutisk behandling med antihistaminer, paracetamol

och kortikosteroider övervägas. För patienter som inte tolererar infusionen efter dessa åtgärder bör

SYLVANT avbrytas. Hos patienter som har svåra infusionsrelaterade överkänslighetsreaktioner (t.ex.

anafylaxi) under eller efter infusionen, bör behandling med SYLVANT avbrytas. Hantering av

allvarliga infusionsreaktioner bör bestämmas av tecknen och symptomen på reaktionen. Lämplig

personal och läkemedel ska finnas tillgängliga för behandling av anafylaxi, om det skulle inträffa (se

avsnitt 4.8).

Malignitet

Immunomodulerande läkemedel kan öka risken för malignitet. Baserat på begränsad erfarenhet med

siltuximab tyder inte tillgängliga data på en ökad risk för malignitet.

Gastrointestinal perforation

Gastrointestinal perforation (GI) har rapporterats i kliniska studier med siltuximab men inte i studier

på MCD. Använd med försiktighet hos patienter som kan ha ökad risk för GI-perforation. Patienter

som uppvisar symtom som kan förknippas med eller tyda på GI-perforation ska genast utvärderas.

Nedsatt leverfunktion

Efter behandling med SYLVANT i kliniska studier har det rapporterats övergående eller periodiskt

återkommande lätta till måttliga ökningar av transaminasnivåerna i levern eller andra förhöjda nivåer i

leverfunktionstester såsom bilirubin. SYLVANT-behandlade patienter med känd nedsatt leverfunktion

och patienter med förhöjda transaminas- eller bilirubinnivåer bör övervakas.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Interleukin-6 (IL-6) har i prekliniska studier visats minska aktiviteten hos cytokrom P450 (CYP450).

Bindning av siltuximab till bioaktiv IL-6 kan resultera i ökad metabolism av CYP450-substrat

eftersom enzymaktiviteten hos CYP450 normaliseras. Behandling med siltuximab tillsammans med

CYP450-substrat som har ett snävt terapeutiskt index kan därför ändra terapeutisk effekt och toxicitet

hos dessa läkemedel på grund av en förändring av CYP450-metabolismen. Vid initiering eller

avbrytande av siltuximab hos patienter som samtidigt behandlas med läkemedel som är CYP450-

substrat och har ett snävt terapeutiskt index rekommenderas övervakning av effekten (t.ex. warfarin)

eller koncentrationen hos läkemedlet (t.ex. ciklosporin eller teofyllin). Dosen av det samtidiga

läkemedlet bör justeras efter behov. Effekten av siltuximab på enzymaktiviteten hos CYP450 kan

kvarstå i flera veckor efter avslutad behandling. Förskrivare bör också iaktta försiktighet när

siltuximab ges tillsammans med läkemedel som är CYP3A4-substrat där en minskad effekt inte är

önskvärd (t.ex. p-piller).

Pediatrisk population

Inga interaktionsstudier har utförts på denna population.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i barnafödande ålder

Kvinnor i barnafödande ålder ska använda effektiva preventivmedel under och upp till 3 månader efter

behandling (se avsnitt 4.5).

Graviditet

Det finns inga data från användningen av siltuximab hos gravida kvinnor. Djurstudier med siltuximab

har inte visat några negativa effekter på graviditet eller på embryo/fosterutveckling (se avsnitt 5.3).

Siltuximab rekommenderas inte under graviditet och till kvinnor i barnafödande ålder som inte

använder preventivmedel.

Siltuximab ska endast ges till gravida kvinnor om nyttan klart överväger risken.

Liksom för andra immunoglobulin G-antikroppar passerar siltuximab placentan vilket observerats i

studier på apa. Följaktligen kan barn till kvinnor som behandlats med siltuximab ha en ökad

infektionsrisk och försiktighet rekommenderas vid behandling med levande vacciner till dessa

spädbarn (se avsnitt 4.4).

Amning

Det är okänt om siltuximab utsöndras i bröstmjölk hos människa.

En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas.

Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med

siltuximab efter att man tagit hänsyn till nyttan med amning för barnet och nyttan med behandling för

kvinnan

Fertilitet

Siltuximabs effekt på fertilitet har inte utvärderats hos människa. Tillgängliga prekliniska data tyder

inte på någon effekt på fertiliteten under behandlingen med siltuximab (se avsnitt 5.3)

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Siltuximab har ingen eller försumbar påverkan på förmågan att framföra fordon och använda

maskiner.

4.8

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

Infektioner (inklusive övre luftvägsinfektioner), pruritus, utslag, artralgi och diarré var de mest vanligt

förekommande biverkningarna och förekom hos > 20 % av patienterna som behandlades med

siltuximab vid Castlemans sjukdom (CD) i kliniska studier. Den allvarligaste biverkningen förknippad

med användning av siltuximab var anafylaktisk reaktion.

Data från alla patienter behandlade med siltuximab monoterapi (n=370) utgör den övergripande basen

för säkerhetsutvärderingen.

Tabell 2 visar frekvens av identifierade biverkningar hos 87 MCD-patienter (Studie 1, Studie 2 och

Studie 3) behandlade med den rekommenderade dosen 11 mg/kg var 3:e vecka (detaljerad information

finns i avsnitt 5.1).

Biverkningstabell

Tabell 2 listar biverkningar observerade hos MCD-patienter behandlade med siltuximab med den

rekommenderade dosen 11 mg/kg var 3:e vecka. Inom organsystemklasserna listas biverkningarna

under frekvensrubriker enligt följande kategorier: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10),

mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000).

Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 2:

Biverkningar hos siltuximabbehandlade patienter med MCD i kliniska studier

a

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Infektioner och infestationer

mycket vanliga

övre luftvägsinfektion, urinvägsinfektion,

nasofaryngit

Blodet och lymfsystemet

mycket vanliga

neutropeni, trombocytopeni

Immunsystemet

vanliga

anafylaktisk reaktion

Metabolism och nutrition

mycket vanliga

hypertriglyceridemi, hyperurikemi

vanliga

hyperkolesterolemi

Centrala och perifera nervsystemet

mycket vanliga

yrsel, huvudvärk

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

mycket vanliga

orofaryngeal smärta

Blodkärl

mycket vanliga

hypertoni

Magtarmkanalen

mycket vanliga

illamående, buksmärta, kräkningar,

förstoppning, diarré, gastroesofageal reflux, sår i

munnen

Hud och subkutan vävnad

mycket vanliga

utslag, pruritus, eksem

Muskuloskeletala systemet och bindväv

mycket vanliga

artralgi, smärta i extremiteter

Njurar och urinvägar

mycket vanliga

nedsatt njurfunktion

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

mycket vanliga

lokalt ödem

Infektioner och infestationer

mycket vanliga

viktökning

Alla patienter med CD behandlade med siltuximab med den rekommenderade dosen 11 mg/kg var 3:e vecka

[inklusive ”cross over” patienter (n=87)].

Infusionsrelaterade reaktioner och överkänslighet

Siltuximab förknippades i kliniska studier med en infusionsrelaterad reaktion eller

överkänslighetsreaktion hos 5,1 % (allvarlig reaktion hos 0,8 %) av patienterna behandlade med

siltuximab monoterapi.

Under långtidsbehandling av MCD-patienter med siltuximab vid den rekommenderade dosen

11 mg/kg var 3:e vecka inträffade infusionsrelaterade reaktioner eller överkänslighetsreaktioner med

en frekvens av 6,3 % (1,3 % för allvarliga reaktioner).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Inget fall av överdosering har rapporterats i kliniska prövningar. I händelse av en överdos ska

patienten övervakas för eventuella tecken eller symtom på biverkningar och lämplig symtomatisk

behandling ska sättas in omedelbart.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Immunsuppressiva medel, interleukinhämmare, ATC-kod: L04AC11.

Verkningsmekanism

Siltuximab är en chimär (human-mus) monoklonal antikropp som med hög affinitet bildar stabila

komplex med lösliga bioaktiva former av humant IL-6. Siltuximab förhindrar bindningen av humant

IL-6 till både lösliga och membranbundna IL-6 -receptorer (IL-6R), vilket hämmar bildandet av det

hexamera signalkomplexet med gp 130 på cellytan. Interleukin-6 är en pleiotrop proinflammatorisk

cytokin som produceras av ett antal olika celltyper inklusive T-celler och B-celler, lymfocyter,

monocyter och fibroblaster såväl som maligna celler. IL-6 har visats vara involverat i olika normala

fysiologiska processer såsom induktion av immunoglobulinsekretion, initiering av syntes av

akutfasproteiner i levern och stimulering av proliferation och differentiering av hematopoetiska

prekursorceller. Överproduktion av IL 6 vid kroniska inflammatoriska sjukdomar och maligniteter har

kopplats till anemi och kakexi med hypotesen att de spelar en central roll i att påskynda

cellproliferation i plasma och systemiska manifestationer hos patienter med CD.

Farmakodynamisk effekt

In vitro

hämmar siltuximab dosberoende tillväxten av en IL-6-beroende murin plasmacytom-cellinje

som svar på humant IL-6. I kulturer med humana hepatomceller sågs en dosberoende hämning av

IL-6-stimulerad produktion av akutfasproteinet serum amyloid A med siltuximab. Likaså i kulturer

med humana Burkitts B-lymfomceller sågs med siltuximab en dosberoende hämning av

immunoglobulin M-protein som svar på IL-6.

Biomarkörer

Det är väl etablerat att IL-6 stimulerar akutfasuttrycket av C-reaktivt protein (CRP).

Verkningsmekanismen för siltuximab är neutralisering av bioaktiviteten hos IL-6 vilket kan mätas

indirekt genom dämpning av CRP. Siltuximabbehandling av MCD ger snabb och bibehållen

minskning av CRP-koncentrationen i serum. Mätning av IL-6-koncentration i serum eller plasma

under behandling bör inte användas som en farmakodynamisk markör eftersom

siltuximabneutraliserade antikropps-IL-6-komplex stör nuvarande immunologiskt baserade

kvantifieringsmetoder för IL-6.

Klinisk effekt och säkerhet

Studie 1

En fas II, multinationell, randomiserad (2:1), dubbelblind, placebokontrollerad studie utfördes för att

bedöma effekt och säkerhet av siltuximab (11 mg/kg var 3:e vecka) jämfört med placebo i

kombination med bästa understödjande behandling hos patienter med MCD. Behandlingen fortsatte

tills behandlingssvikt (definierad som progression av sjukdomen baserat på ökade symtom, radiologisk

progression eller försämrad funktionsstatus eller oacceptabel toxicitet). Totalt 79 patienter med

symtomatisk MCD randomiserades och behandlades. Medianålder var 47 år (20-74) i siltuximab

gruppen och 48 år (27-78) i placebogruppen. Fler manliga patienter inkluderades i placebogruppen

(85 % i placebo- mot 56 % i siltuximabgruppen). ECOG funktionsstatuspoäng (0/1/2) vid baseline var

42 %/ 45 %/ 13 % i siltuximab gruppen respektive 39 %/ 62 %/ 0% i placebogruppen. Vid baseline

hade 55 % av patienterna i siltuximab gruppen och 65 % av patienterna i placeboguppen fått tidigare

systemisk behandling mot MCD och 30 % av patienterna i siltuximab gruppen och 31 % i

placebogruppen använde kortikosteroider. Histologisk subtyp var likartad i båda

behandlingsgrupperna med 33 % hyalin vaskulär subtyp, 23 % plasmacytisk subtyp och 44 % blandad

subtyp.

Studiens primära endpoint var varaktigt tumör- och symtomatiskt svar definierat som tumörsvar

bedömt vid oberoende granskning och fullständig tillbakagång eller stabilisering av prospektivt

insamlade MCD-symtom i minst 18 veckor utan behandlingssvikt.

I Studie 1 visades en statistiskt signifikant skillnad vid oberoende granskning av varaktigt tumör- och

symtomatiskt svar i siltuximabgruppen jämfört med placebogruppen (34 % respektive 0 %; 95 %

CI: 11,1, 54,8; p=0,0012). Det totala tumörsvaret utvärderades baserat på modifierade Cheson-kriterier

både genom oberoende granskning och av bedömning gjord av prövare.

De viktigaste resultaten från Studie 1 finns redovisade i tabell 3.

Tabell 3:

Effekt-endpoints i studie 1

Effekt-endpoints

Siltuximab+BSC*

Placebo+BSC

p-värde

a

Primär effekt-endpoint

Varaktigt tumör- och symtomatiskt svar

(oberoende granskning)

18/53 (34,0 %)

0/26 (0 %)

0,0012

Sekundära effekt-endpoints

Varaktigt tumör- och symtomatiskt svar

(bedömning av prövare)

24/53 (45,3 %)

0/26 (0 %)

< 0,0001

Bästa tumörsvar (oberoende granskning)

20/53 (37,7 %)

1/26 (3,8 %)

0,0022

Bästa tumörsvar (bedömning av prövare)

27/53 (50,9 %)

0/26 (0 %)

< 0,0001

Tid till behandlingssvikt

Inte uppnådd

134 dagar

0,0084;

HR 0,418

Ökat hemoglobin > 15 g/l (0,9 mmol/l) vid

vecka 13/ population med utvärderingsbart

hemoglobinsvar

19/31 (61,3 %)

0/11 (0 %)

0,0002

Tumör- och symtomatisk svarslängd

(dagar) - oberoende granskning; median (min,

max)

340 (55; 676)

Varaktig komplett symtomatisk svarslängd

13/53 (24,5 %)

0/26 (0 %)

0,0037

Varaktighet av komplett symtomatisk

svarslängd (dagar) median (min, max)

472 (169;762)

Bästa understödjande behandling

Justerad för användning av kortikosteroider vid randomisering

Vid tidpunkten för primäranalys censurerades data för 19 av 20 tumör- och symtomatiska responders på grund av

pågående svar

N/A = “Inte tillämpbar”, det fanns inga responders i placebogruppen och längden är därför inte tillämpar

Fullständigt symtomatiskt svar definieras som en 100 % minskning av totala MCD-symtompoäng vid baseline som

varade i minst 18 veckor innan behandlingssvikt

Data från 11 av13 fullständigt symtomatiska responders censurerades på grund av pågående svar

MCD-relaterade tecken och symtom samlades in prospektivt. Totalpoäng för alla symtom (så kallade

MCD-relaterade totala symtompoäng) är summan av allvarlighetsgraderna (

NCI-CTCAE

-gradering) av

de MCD-relaterade tecknen och symtomen [generella MCD-relaterade (trötthet, sjukdomskänsla,

hyperhidros, nattsvettningar, feber, viktminskning, anorexi, tumörsmärta, dyspné och pruritus),

autoimmuna fenomen, vätskeretention, neuropati och hudsjukdomar]. Procentuell förändring från

baseline i MCD-relaterade tecken och symtom och MCD-relaterade totala symtompoäng vid varje

cykel beräknades. Fullständigt symtomsvar definierades som en 100 % minskning i MCD-relaterade

totala symtompoäng från baseline som varade i minst 18 veckor innan behandlingssvikt.

Hemoglobinsvar definierades som en ändring med ≥ 15 g/l (0,9 mmol/l) från baseline vid vecka 13. En

statistisk signifikant skillnad i hemoglobinsvar (61,3 % respektive 0 %; p = 0,0002) i

siltuximabgruppen jämfört med placebogruppen observerades.

Subgruppsanalyser

Analyser av både primära och sekundära endpoints i olika subgrupper inkluderade ålder (< 65 år och

≥ 65 år); ras (vita och icke-vita); region Nordamerika, Europa, Mellanöstern och Afrika, samt Asien-

Stillahavsområdet); användning av kortikosteroider vid baseline (ja och nej); tidigare behandling (ja

och nej) och MCD-histologi (plasmatisk och blandad histologi) visade konsekvent att

behandlingseffekten var till fördel för siltuximabgruppen förutom för den hyalin-vaskulära subgruppen

där ingen patient uppnådde definitionen av den primära endpointen. En konsekvent behandlingseffekt

till fördel för siltuximab-behandlade patienter visades för alla huvudsakliga sekundära endpoints hos

den hyalin vaskulära subgruppen. Utvalda effektresultat från Studie 1 i den hyalin vaskulära

subgruppen summeras i tabell 4.

Tabell 4:

Utvalda effekt-endpoints för hyalin vaskulär subgrupp från studie 1

Effekt-endpoints

Siltuximab+BSC*

Placebo+BSC

95 % CI

a

Primär effekt-endpoint

Varaktigt tumör- och symtomatiskt svar

(oberoende granskning)

0/18 (0 %)

0/8 (0 %)

(N/A; N/A)

Sekundära effekt-endpoints

Varaktigt tumör- och symtomatiskt svar

(bedömning av prövare)

3/18 (16,7 %)

0/8 (0 %)

(-25,7; 55,9)

Bästa tumörsvar (oberoende granskning)

1/18 (5,6 %)

1/8 (12,5 %)

(-46,7; 35,3)

Bästa tumörsvar (bedömning av prövare)

4/18 (22,2 %)

0/8 (0 %)

(-20,3; 60,6)

Tid till behandlingssvikt

206 dagar

70 dagar

(0,17; 1,13)

Ökat hemoglobin > 15 g/l (0,9 mmol/l) vid

vecka 13/ population med utvärderingsbart

hemoglobinsvar

3/7 (42,9 %)

0/4 (0 %)

(-22,7; 83,7)

Varaktighet av komplett symtomatisk

svarslängd

3/18 (16,7 %)

0/8 (0 %)

(-25,7; 55,9)

Bästa understödjande behandling

95 % konfidensintervall för skillnad i proportioner

N/A = “Inte tillämpar”, det fanns inga responders och därför är 95 % CI inte tillämpbart

95 % konfidensintervall för hazard ratio

Fullständigt symtomatiskt svar definieras som en 100 % minskning av totala MCD-symtompoäng vid baseline som

varade i minst 18 veckor innan behandlingssvikt

Studie 2

Som tillägg till Studie 1 finns effektdata hos CD-patienter i en enkelarmad fas I-studie tillgängliga

(Studie 2). I studien behandlades 37 patienter med CD (35 patienter med MCD) med siltuximab. Hos

de 16 patienterna med MCD behandlade med 11 mg/mg var 3:e vecka var det totala tumörsvaret vid

oberoende utvärdering 43,8 % med 6,3 % fullständigt svar. Alla tumörsvar varade i > 18 veckor. I

studien var 16 av de 35 MCD-patienterna av hyalin-vaskulär subtyp. Av dessa patienter hade 31 % ett

radiologiskt svar baserat på oberoende granskning och 88 % erhöll klinisk nytta såsom definierat i

protokollet.

Studie 3

I en öppen, icke-randomiserad fas II multicenterstudie utvärderades säkerheten och effekten vid

förlängd behandling med siltuximab hos 60 patienter med MCD som tidigare deltog i Studie 1

(41 patienter) eller Studie 2 (19 patienter). Siltuximab-behandlingens medianvaraktighet var 5,52 år

(0,8 till 10,8 år), och över 50 % av patienterna behandlades med siltuximab i ≥ 5 år. Efter en median

uppföljningstid på 6 år hade ingen av de 60 patienterna avlidit och 58 av 60 patienter hade sjukdomen

under kontroll.

Högsta totala dos i kliniska prövningar

Den högsta totala mängden siltuximab som hittills givits i någon klinisk prövning var 2 190 mg/dos

(11 mg/kg).

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

siltuximab för alla grupper av den pediatriska populationen för behandling av CD (information om

pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Efter den första behandlingen med siltuximab (doser från 0,9 till 15 mg/kg) ökade ytan under

koncentrations-tidskurvan (AUC) och maximal serumkoncentration (C

) dosproportionellt och

clearance (CL) var oberoende av dos. Efter behandling med en engångsdos med den rekommenderade

dosregimen (11 mg/kg givet en gång var 3:e vecka) var clearance 3,54 ± 0,44 ml/kg/dag och

halveringstiden 16,3 ± 4,2 dagar. Efter upprepad dosering med den rekommenderade dosen

konstaterades siltuximabs clearance vara oförändrat över tid med måttlig systemisk ackumulering

(ackumuleringsindex 1,7). I överensstämmelse med halveringstiden efter den första dosen uppnådde

serumkoncentrationen steady state-nivå vid den sjätte infusionen (intervall var 3: e vecka) med ett

medelvärde (± SD) för högsta och lägsta koncentration på 332 ± 139 respektive

84 ± 66 mikrogram/ml.

Immunogenicitet

Som för alla terapeutiska proteiner finns det en potential för antikroppsbildning mot läkemedlet

(immunogenicitet). Immunogeniciteten mot siltuximab har utvärderats genom en antigenbindande

enzymimmunobestämningmetod (EIA) och elektrokemiluminiscens (ECL)-baserad

immunobestämningmetod (ECLIA).

I kliniska studier inklusive monoterapi och kombinationsstudier var prover från totalt 432 patienter

tillgängliga för testning av antikroppar mot siltuximab, varav 189 patienter fick minst ett prov testat

med en ECLIA-metod med hög tolerans för läkemedel. Incidensen för detekterbara antikroppar mot

siltuximab var 0,9 % (4/432) totalt och 2,1 % (4/189) hos patienter där minst ett prov testades med

ECLIA-metoden med hög tolerans för läkemedel. Ytterligare immunogenicitetsanalyser utfördes av

alla positiva prover från de 4 patienterna med detekterbara antikroppar mot siltuximab. Ingen av dessa

patienter uppvisade neutraliserande antikroppar. Inga bevis på förändrad säkerhet eller effekt

identifierades i patienterna som utvecklade antikroppar mot siltuximab.

Speciella populationer

Farmakokinetiska populationsanalyser mellan studierna utfördes med data från 378 patienter med

varierande tillstånd som fick siltuximab som enda läkemedel vid doser mellan 0,9 till 15 mg/kg.

Effekterna av olika kovariater på siltuximabs farmakokinetik bedömdes i analyserna.

Siltuximabs clearance ökade med ökad kroppsvikt men ingen dosjustering krävs emellertid för

kroppsvikt eftersom behandlingen baseras på mg/kg. Följande faktorer hade ingen klinisk effekt på

siltuximabs clearance: kön, ålder och etnicitet. Effekten på statusen för antikroppar mot siltuximab

undersöktes inte eftersom antalet patienter som var positiva för antikroppar mot siltuximab var

otillräckligt.

Äldre

Populationsfarmakokinetik hos siltuximab analyserades för att utvärdera effekten av demografiska

kännetecken. Resultaten visade ingen signifikant skillnad i farmakokinetiken hos siltuximab hos

patienter äldre än 65 år jämfört med patienter 65 år eller yngre.

Nedsatt njurfunktion

Ingen formell studie avseende effekt av nedsatt njurfunktion på farmakokinetiken hos siltuximab har

utförts. För patienter med beräknad kreatininclearance 12 ml/min eller större vid baseline fanns med

ingen meningsfull effekt på farmakokinetiken hos siltuximab. Fyra patienter med svårt nedsatt

njurfunktion (kreatininclearance 12 till 30 ml/min) ingick i analysen.

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/357752/2018

EMEA/H/C/003708

Sylvant (siltuximab)

Sammanfattning av Sylvant och varför det är godkänt inom EU

Vad är Sylvant och vad används det för?

Sylvant är ett läkemedel som används för att behandla multicentrisk Castlemans sjukdom hos vuxna

som inte är smittade med humant immunbristvirus (hiv) och humant herpesvirus-8 (HHV-8).

Castlemans sjukdom är en sjukdom i lymfsystemet (ett nätverk av kärl som transporterar vätska från

vävnaderna genom lymfkörtlarna och in i blodomloppet) vid vilken celler i lymfkörtlarna börjar växa

onormalt och ge upphov till godartade tumörer. Multicentrisk innebär att sjukdomen påverkar flera

lymfkörtlar liksom andra organ i kroppen. Symtomen kan bestå av trötthet, nattsvettning, feber,

perifer neuropati (myrkrypningar till följd av nervskada) och svullen lever och mjälte.

Castlemans sjukdom är sällsynt och Sylvant klassificerades som särläkemedel (ett läkemedel som

används vid sällsynta sjukdomar) den 30 november 2007. Mer information om klassificeringen som

särläkemedel finns här: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Sylvant innehåller den aktiva substansen siltuximab.

Hur används Sylvant?

Sylvant är receptbelagt och behandling bör ges av kvalificerad vårdpersonal och under lämplig

medicinsk övervakning. Det ges som infusion (dropp) i en ven. Den rekommenderade dosen är 11 mg

per kg kroppsvikt, och infusionen bör ta omkring en timme. Sylvant ges var tredje vecka, tills

patienten inte längre har nytta av behandlingen.

Under behandlingens 12 första månader ska patienten lämna ett blodprov före varje dos med Sylvant,

och var nionde vecka därefter. Behandlingen kan behöva fördröjas hos patienter med onormala

blodvärden eller som får vissa biverkningar.

För att få mer information om hur du använder Sylvant, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Sylvant?

Den aktiva substansen i Sylvant, siltuximab, är en monoklonal antikropp. En monoklonal antikropp är

ett slags protein som har utformats för att känna igen och fästa vid en särskild struktur (en s.k.

Sylvant (siltuximab)

EMA/357752/2018

Sida 2/3

antigen) som finns i kroppen. Siltuximab har utformats för att fästa vid ett protein i kroppen som

kallas interleukin 6 (IL-6). Patienter med Castlemans sjukdom producerar för mycket IL-6 och detta

antas bidra till att vissa celler i lymfkörtlarna växer onormalt. Genom att fästa vid IL-6 blockerar

siltuximab dess aktivitet och förhindrar onormal celltillväxt, så att lymfkörtlarnas storlek och symtomen

på sjukdomen minskar.

Vilka fördelar med Sylvant har visats i studierna?

Sylvant har undersökts i en huvudstudie på 79 patienter med multicentrisk Castlemans sjukdom som

inte hade hiv- eller HHV-8-infektion. Effekten av läkemedlet jämfördes med placebo (en overksam

behandling) och huvudmåttet på effekt var andelen patienter som svarade på behandling under minst

18 veckor, vilket visas i form av att tumörer och symtom på sjukdomen minskar till 50 procent

(”partiellt svar”) eller fullständigt försvinner (”fullständigt svar”).

Sylvant var effektivare än placebo när det gällde att minska tumörernas storlek och sjukdomens

symtom: 17 av de 53 patienter som fick Sylvant uppvisade ett partiellt svar och en patient uppvisade

ett fullständigt svar, jämfört med ingen av de 26 patienter som fick placebo. Denna effekt kvarstod

under nästan ett år.

Vilka är riskerna med Sylvant?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Sylvant (kan uppträda hos fler än 1 av 5 personer) är

infektioner (däribland övre luftvägsinfektioner såsom infektioner i hals och näsa), klåda, hudutslag,

ledsmärta och diarré. Den allvarligaste biverkningen är anafylaktisk reaktion (en allvarlig allergisk

reaktion).

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Sylvant finns i bipacksedeln.

Varför är Sylvant godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Sylvant är större än riskerna och

att Sylvant skulle godkännas för försäljning i EU. EMA drog slutsatsen att Sylvant har uppvisat en

gynnsam effekt genom att minska tumörstorleken och symtomen hos patienter med multicentrisk

Castlemans sjukdom, och att denna positiva effekt verkar kvarstå över tid. EMA erkände även att det

finns ett ouppfyllt medicinskt behov för dessa patienter. Biverkningarna av Sylvant ansågs vara

godtagbara men fler långsiktiga data ska samlas in.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Sylvant?

Företaget som marknadsför Sylvant är tvunget att upprätta ett patientregister för att tillhandahålla fler

data om långtidssäkerhet. Företaget kommer att se till att hälso- och sjukvårdspersonal som förväntas

använda läkemedlet får information om hur deras patienter ska skrivas in i registret.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Sylvant har också tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för läkemedlet kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Sylvant utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder för att

skydda patienter vidtas.

Sylvant (siltuximab)

EMA/357752/2018

Sida 3/3

Mer information om Sylvant

Den 22 maj 2014 beviljades Sylvant ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Sylvant finns på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 06-2018.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen