Strensiq

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

07-07-2021

Aktiva substanser:
asfotas alfa
Tillgänglig från:
Alexion Europe SAS
ATC-kod:
A16AB
INN (International namn):
asfotase alfa
Terapeutisk grupp:
Andra matsmältningsorgan och ämnesomsättning produkter,
Terapiområde:
hypofosfatasi
Terapeutiska indikationer:
Strensiq är indicerat för långsiktig enzymersättningsbehandling hos pediatriska hypofosfatasi att behandla ben manifestationer av sjukdomen.
Produktsammanfattning:
Revision: 15
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/003794
Tillstånd datum:
2015-08-28
EMEA-kod:
EMEA/H/C/003794

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

26-11-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

26-11-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

26-11-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

26-11-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

26-11-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

26-11-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

26-11-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

26-11-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

26-11-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

26-11-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

26-11-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

26-11-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

26-11-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

26-11-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

26-11-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

26-11-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

26-11-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

26-11-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

26-11-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

26-11-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

26-11-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

07-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

07-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

26-11-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Strensiq 40 mg/ml injektionsvätska, lösning

(12 mg/0,3 ml, 18 mg/0,45 ml, 28 mg/0,7 ml, 40 mg/1 ml)

asfotas alfa

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Strensiq är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Strensiq

Hur du använder Strensiq

Eventuella biverkningar

Hur Strensiq ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Strensiq är och vad det används för

Vad Strensiq är

Strensiq är ett läkemedel som används för att behandla den ärftliga sjukdomen hypofosfatasi när denna

visat sig i barndomen. Det innehåller den aktiva substansen asfotas alfa.

Vad hypofosfatasi är

Patienter med hypofosfatasi har låga nivåer av ett enzym som kallas alkaliskt fosfatas, som är viktigt

för olika kroppsfunktioner, bl.a. för att skelett och tänder ska bli ordentligt hårda. Patienter med

sjukdomen har problem med skelettets tillväxt och styrka, vilket kan leda till benbrott, skelettsmärta

och gångsvårigheter samt andningssvårigheter och risk för krampanfall.

Vad Strensiq används för

Den aktiva substansen i Strensiq kan ersätta det saknade enzymet (alkaliskt fosfatas) vid hypofosfatasi.

Det används som en långtidsbehandling med enzymersättning för att hantera symtomen.

Vilka fördelar Strensiq har visat i kliniska studier

Strensiq har visat fördelar för patienternas mineralisering av skelettet och tillväxt.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Strensiq

Använd inte Strensiq

Om du är kraftigt allergisk mot asfotas alfa (se avsnitt ”Varningar och försiktighet” nedan) eller något

annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkaren innan du börjar med Strensiq.

Patienter som har fått asfotas alfa har fått allergiska reaktioner, däribland livshotande allergiska

reaktioner liknande anafylaktiska reaktioner, vilka krävt medicinsk behandling. Patienter som fått

anafylaxiliknande symtom har fått svårt att andas, kvävningskänsla, illamående, svullnad runt

ögonen och yrsel. Reaktionerna inträffade inom minuter efter injektion med asfotas alfa och kan

förekomma hos patienter som fått asfotas alfa i mer än ett år. Om du får något av dessa symtom

ska du omedelbart sluta ta Strensiq och uppsöka sjukvård.

Om du får en anafylaktisk reaktion eller en reaktion med liknande symtom, kommer din läkare att

diskutera med dig vilka åtgärder som ska vidtas och möjligheten att börja med Strensiq igen

under medicinsk övervakning. Följ alltid de instruktioner du får av din läkare.

Utveckling av blodproteiner mot Strensiq, även kallade läkemedelsantikroppar, kan inträffa under

behandlingen. Tala med din läkare om du tycker att effekten av Strensiq avtar.

Fettkuddar eller minskad mängd fettvävnad under hudytan (lokaliserad lipodystrofi) har

rapporterats vid injektionsstället efter flera månader hos patienter som använder Strensiq. Läs

noga avsnitt 3 om injektionsrekommendationer. Det är viktigt att växla mellan följande

injektionsställen för att minska risken för lipodystrofi: bukområdet, låret eller överarmen.

I studier har vissa ögonrelaterade biverkningar rapporterats som troligen har samband med

hypofosfatasi (t.ex. kalkavlagringar i ögat [förkalkning i bindhinnan och hornhinnan]), både hos

de patienter som använde och de som inte använde Strensiq. Tala med din läkare om du får

synproblem.

Tidig sammanväxning av skallbenen (kraniosynostos) hos barn under 5 års ålder har rapporterats i

kliniska studier på småbarn med hypofosfatasi, med och utan användning av Strensiq. Tala med

läkare om du märker någon förändring av huvudformen hos ditt barn.

Om du behandlas med Strensiq kan du få en reaktion vid injektionsstället (smärta, knuta, utslag,

missfärgning) under injektionen av läkemedlet eller under timmarna efter injektionen. Om du

upplever svåra reaktioner vid injektionsstället ska du omedelbart tala med din läkare.

En ökad koncentration av bisköldkörtelhormoner och låga kalciumnivåer har rapporterats i studier.

Av den anledningen kan din läkare be dig att ta kalcium- och D-vitamintillskott vid behov.

Viktökning kan förekomma när du behandlas med Strensiq. Din läkare kan ge dig kostråd efter

behov.

Andra läkemedel och Strensiq

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel.

Om du behöver genomgå laboratorieprover (lämna blodprover), ska du tala om för läkaren att du

behandlas med Strensiq. Strensiq kan leda till att vissa prover visar felaktigt högre eller lägre resultat.

Därför kan man behöva använda en annan typ av prov om du behandlas med Strensiq.

Graviditet

Strensiq ska inte användas under graviditet. En effektiv preventivmetod under behandlingen ska

övervägas för kvinnor som kan bli gravida.

Amning

Det är okänt om Strensiq kan passera över i bröstmjölk. Tala om för läkaren om du ammar eller

planerar att amma. Läkaren hjälper dig att besluta om du ska sluta amma eller sluta ta Strensiq, med

hänsyn tagen till fördelen med amning för barnet och fördelen med Strensiq för modern.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel förväntas inte ha någon effekt på förmågan att framföra fordon eller använda

maskiner.

Viktig information om några av hjälpämnena i Strensiq

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska, vilket innebär att

det i princip är ”natriumfritt”.

3.

Hur du använder Strensiq

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar

från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska

om du är osäker.

En läkare med erfarenhet av behandling av patienter med ämnesomsättningssjukdomar eller

skelettrelaterade sjukdomar kommer att förklara för dig hur du använder Strensiq. Efter att ha fått

instruktioner av läkaren eller en specialistsjuksköterska kan du själv injicera Strensiq hemma.

Dos

Den dos du får baseras på din kroppsvikt.

Rätt dos beräknas av läkaren och består av totalt 6 mg asfotas alfa per kg kroppsvikt varje vecka,

givet antingen som en injektion om 1 mg/kg asfotas alfa 6 gånger per vecka, eller som 2 mg/kg

asfotas alfa 3 gånger per vecka, beroende på läkarens rekommendation. Varje dos ges genom

injektion under huden (subkutant). (I doseringstabellen nedan finns detaljerad information om

vilken volym som ska injiceras och vilken typ av flaska som ska användas, beroende på din vikt.)

Läkaren behöver justera dosen med jämna mellanrum då kroppsvikten förändras.

Den maximala volymen per injektion får inte överskrida 1 ml. Om det behövs mer än 1 ml ska du

ge flera injektioner direkt efter varandra.

Vid 3 injektioner per vecka

Kropps-

vikt

(kg)

Volym

som ska

injiceras

Färgkod på

den flaska

som ska

användas

3

0,15 ml

Mörkblå

4

0,20 ml

Mörkblå

5

0,25 ml

Mörkblå

6

0,30 ml

Mörkblå

7

0,35 ml

Orange

8

0,40 ml

Orange

9

0,45 ml

Orange

10

0,50 ml

Ljusblå

11

0,55 ml

Ljusblå

12

0,60 ml

Ljusblå

13

0,65 ml

Ljusblå

14

0,70 ml

Ljusblå

15

0,75 ml

Rosa

16

0,80 ml

Rosa

17

0,85 ml

Rosa

18

0,90 ml

Rosa

19

0,95 ml

Rosa

20

1 ml

Rosa

25

0,50 ml

Grön

30

0,60 ml

Grön

35

0,70 ml

Grön

40

0,80 ml

Grön

Vid 6 injektioner per vecka

Kropps-

vikt

(kg)

Volym

som ska

injiceras

Färgkod på

den flaska

som ska

användas

6

0,15 ml

Mörkblå

7

0,18 ml

Mörkblå

8

0,20 ml

Mörkblå

9

0,23 ml

Mörkblå

10

0,25 ml

Mörkblå

11

0,28 ml

Mörkblå

12

0,30 ml

Mörkblå

13

0,33 ml

Orange

14

0,35 ml

Orange

15

0,38 ml

Orange

16

0,40 ml

Orange

17

0,43 ml

Orange

18

0,45 ml

Orange

19

0,48 ml

Ljusblå

20

0,50 ml

Ljusblå

25

0,63 ml

Ljusblå

30

0,75 ml

Rosa

35

0,88 ml

Rosa

40

1 ml

Rosa

50

0,50 ml

Grön

60

0,60 ml

Grön

70

0,70 ml

Grön

80

0,80 ml

Grön

90

0,90 ml

Grön (x2)

100

1 ml

Grön (x2)

Injektionsrekommendationer

Du kan få en reaktion vid injektionsstället. Läs avsnitt 4 noga för att få veta vilka biverkningar

som kan förekomma innan du använder detta läkemedel.

Vid regelbundna injektioner ska du variera injektionsställe mellan olika delar av kroppen för att

minska eventuell smärta och irritation.

Områden med en ordentlig mängd fett under huden (lår, armar [överarmens utsida], mage och

skinkor) är de lämpligaste områdena att injicera i. Diskutera med din läkare eller sjuksköterska

vilka de bästa ställena är för dig.

Läs följande instruktioner noga innan Strensiq injiceras

Varje injektionsflaska är endast avsedd för engångsbruk och ska punkteras endast en gång.

Strensiq-vätskan ska vara klar, svagt opalskimrande eller opalskimrande, färglös till svagt gul och

kan innehålla några små genomskinliga eller vita partiklar. Vätskan får inte användas om den är

missfärgad eller innehåller klumpar eller stora partiklar. Ta i så fall en ny injektionsflaska. Ej

använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Om du injicerar detta läkemedel själv kommer läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska att visa

dig hur du förbereder och injicerar läkemedlet. Injicera inte detta läkemedel själv om du inte har

fått träning och förstår tillvägagångssättet.

Hur Strensiq injiceras

Steg 1: Gör i ordning Strensiq-dosen

Tvätta händerna noga med tvål och vatten.

Ta ut den oöppnade Strensiqflaskan/-flaskorna ur kylskåpet 15 till 30 minuter innan

injektionen ska ges så att vätskan får anta rumstemperatur. Värm inte upp Strensiq på något

annat sätt (t.ex. i mikrovågsugn eller varmvatten). När läkemedlet tagits ut ur kylskåpet ska

det användas inom högst 3 timmar.

Ta av skyddskapsylen från injektionsflaskan/-flaskorna med Strensiq. Ta av skyddshylsan av

plast från den spruta som ska användas.

Använd alltid en ny spruta innesluten i skyddsplast.

Sätt fast en större injektionsnål (t.ex. 25 G) på den tomma sprutan, med skyddshättan kvar på

nålen. Tryck fast och vrid nålen medurs tills den sitter säkert på sprutan.

Ta bort skyddshättan från nålen på sprutan. Var försiktig så att du inte sticker dig på nålen.

Dra ut kolven så att lika mycket luft dras in i sprutan som motsvarar din dos.

Steg 2: Dra upp Strensiq-lösning ur injektionsflaskan

Fatta tag i sprutan och injektionsflaskan

och stick ner nålen genom det sterila

gummimembranet och in i flaskan.

Tryck in kolven helt så att all luft töms ut

i injektionsflaskan.

Vänd injektionsflaska och spruta upp och

ned. Nålen ska befinna sig i vätskan. Dra

ut kolven tills du har rätt dos i sprutan.

Kontrollera att rätt volym har dragits upp

och om det finns några luftbubblor i

sprutan innan du drar ut nålen ur

injektionsflaskan. Om det finns bubblor i

sprutan ska sprutan hållas med nålen

pekande uppåt, knacka sedan försiktigt

på sprutans sida så att bubblorna flyter

upp till ytan.

När alla bubblorna befinner sig överst i

sprutan trycker du försiktigt in kolven så

att bubblorna trycks ut ur sprutan och

tillbaka in i flaskan.

När bubblorna har avlägsnats, kontrollera dosen i sprutan på nytt och att du har dragit upp rätt

mängd vätska. Du kan behöva använda flera injektionsflaskor för att dra upp den fullständiga

mängden som behövs för rätt dos.

Steg 3: Sätt fast injektionsnålen på sprutan

Dra ut nålen ur injektionsflaskan. Sätt tillbaka skyddshättan med en hand genom att placera

hättan på en plan yta, skjuta in nålen i hättan, lyfta den och snäppa på den på ett säkert sätt

genom att endast använda en hand.

Ta bort den stora injektionsnålen försiktigt genom att trycka in och vrida moturs. Kasta nålen

med skyddshättan på i en behållare för vassa föremål.

Sätt fast en smalare injektionsnål (t.ex. 27 eller 29 G) på den fyllda sprutan. Låt skyddshättan

sitta kvar, tryck fast nålen och vrid medurs tills nålen sitter säkert på sprutan. Dra

skyddshättan rakt av från nålen.

Håll sprutan med nålen pekande uppåt och knacka på sprutan för att avlägsna eventuella

luftbubblor.

Kontrollera att volymen i sprutan är korrekt.

Volymen per injektion får inte överskrida 1 ml. Om den skulle göra det ska flera injektioner ges på

olika injektionsställen.

Du är nu redo att injicera korrekt dos.

Steg 4: Injicera Strensiq

Välj ett injektionsställe (lår, mage, armar

[överarmens utsida], skinkor). De

lämpligaste ställena för injektion är

gråmarkerade i bilden. Din läkare kommer

att informera dig om möjliga

injektionsställen.

OBSERVERA: använd inte områden där du känner

knölar, hårda knutor eller smärta. Tala med din

läkare om du upptäcker något sådant.

Nyp försiktigt ihop huden på det valda

injektionsområdet mellan tummen och

pekfingret.

Håll sprutan som en penna eller pil och för

in nålen i den upphöjda huden så att dess

vinkel mot hudytan är mellan 45º och 90º.

För patienter som har lite fett under huden eller som

har tunn hud kan en vinkel på 45º vara att föredra.

Samtidigt som du håller kvar greppet om

huden trycker du på sprutkolven för att

injicera läkemedlet långsamt och stadigt hela

vägen in.

Dra ut nålen, släpp hudvecket och tryck

försiktigt med en bomullstuss eller gasväv

över injektionsstället under några sekunder.

Detta bidrar till att tillsluta den punkterade vävnaden

och förhindra läckage. Gnid inte injektionsstället efter

injektionen.

Om du behöver ytterligare en injektion för att få den ordinerade dosen tar du fram en ny

injektionsflaska med Strensiq och upprepar steg 1 till och med 4.

Steg 5: Kasta resterande material

Samla sprutorna, injektionsflaskorna och nålen i en behållare för vassa föremål. Läkare,

apotekspersonal eller sjuksköterska informerar dig om hur du får tillgång till en behållare för vassa

föremål.

Om du använt för stor mängd av Strensiq

Om du misstänker att du av misstag har fått en högre dos av Strensiq än den ordinerade, ska du

kontakta din läkare för att få råd.

Om du har glömt att ta Strensiq

Injicera inte en dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Kontakta din läkare för att få råd.

Ytterligare information finns här: strensiqpatient.se

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Om du är osäker på vad biverkningarna nedan innebär ska du be läkaren förklara dem för dig.

De allvarligaste biverkningarna som förekommit hos patienter som får asfotas alfa har varit allergiska

reaktioner, däribland livshotande allergiska reaktioner som liknat anafylaktiska reaktioner och som

krävt medicinsk behandling. Denna biverkning är vanlig (kan förekomma hos upp till 1 av

10 personer). Patienter som fått dessa allvarliga allergiska reaktioner har fått andningssvårigheter,

kvävningskänslor, illamående, svullnad runt ögonen och yrsel. Reaktionerna inträffade inom några

minuter efter injektion med asfotas alfa och kan förekomma hos patienter som använt asfotas alfa i mer

än ett år. Om du får något av dessa symtom ska du omedelbart sluta använda Strensiq och söka

vård.

Även andra allergiska reaktioner (överkänslighet) kan vara vanliga och förekomma i form av rodnad

(erytem), feber (pyrexi), hudutslag, klåda (pruritus), irritabilitet, illamående, kräkningar, smärta, frossa,

domningar i munnen (oral hypestesi), huvudvärk, ansiktsrodnad, snabb puls (takykardi) och hosta. Om

du får något av dessa symtom ska du omedelbart sluta använda Strensiq och söka vård.

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

Reaktioner vid injektionsstället under injektionen av läkemedlet eller under timmarna efter injektionen

(som kan leda till rodnad, missfärgningar, klåda, smärta, fettkuddar eller minskad mängd fettvävnad

under hudytan, ljusare hudområde [hypopigmentering av huden] och/eller svullnad)

Feber (pyrexi)

Irritabilitet

Hudrodnad (erytem)

Smärta i händer och fötter (smärta i extremiteterna)

Blåmärke (kontusion)

Huvudvärk

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

Spänd hud, missfärgning av huden

Illamående

Domningar i munnen (oral hypestesi)

Muskelvärk (myalgi)

Ärr

Ökad benägenhet att få blåmärken

Blodvallning

Infektion i huden vid injektionsstället (cellulit vid injektionsstället)

Minskad mängd kalcium i blodet (hypokalcemi)

Njursten (nefrolitiasis)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i Appendix V. Genom att rapportera biverkningar

kan du bidra till att öka informationen om detta läkemedels säkerhet.

5.

Hur Strensiq ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskans etikett efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).

Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Efter att injektionsflaskan öppnats ska läkemedlet användas omedelbart (inom högst 3 timmar vid

rumstemperatur, mellan 23 °C och 27 °C).

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är asfotas alfa. Varje ml lösning innehåller 40 mg asfotas alfa.

Varje injektionsflaska med 0,3 ml lösning (40 mg/ml) innehåller 12 mg asfotas alfa.

Varje injektionsflaska med 0,45 ml lösning (40 mg/ml) innehåller 18 mg asfotas alfa.

Varje injektionsflaska med 0,7 ml lösning (40 mg/ml) innehåller 28 mg asfotas alfa.

Varje injektionsflaska med 1 ml lösning (40 mg/ml) innehåller 40 mg asfotas alfa.

Övriga innehållsämnen är natriumklorid, monobasiskt natriumfosfatmonohydrat, dibasiskt

natriumfosfatheptahydrat och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Strensiq injektionsvätska, lösning är en klar, svagt opalskimrande eller opalskimrande, färglös till

svagt gul vattenliknande lösning i injektionsflaskor innehållande 0,3 ml, 0,45 ml, 0,7 ml och 1 ml

lösning. Några små genomskinliga eller vita partiklar kan förekomma.

Förpackningsstorlekar om 1 eller 12 injektionsflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Alexion Europe SAS

103-105 rue Anatole France

92300 Levallois-Perret

Frankrike

Tillverkare

Alexion Pharma International Operations Unlimited Company

College Business and Technology Park, Blanchardstown

Dublin 15

Irland

Denna bipacksedel ändrades senast

Detta läkemedel har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta innebär att det

inte har varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom sjukdomen är sällsynt.

Europeiska läkemedelsmyndigheten går varje år igenom eventuell ny information och uppdaterar

denna bipacksedel när så behövs.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar

och behandlingar.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Strensiq 40 mg/ml injektionsvätska, lösning

Strensiq 100 mg/ml injektionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Strensiq 40 mg/ml injektionsvätska, lösning

Varje ml lösning innehåller 40 mg asfotas alfa*.

Varje injektionsflaska innehåller 0,3 ml lösning och 12 mg asfotas alfa (40 mg/ml).

Varje injektionsflaska innehåller 0,45 ml lösning och 18 mg asfotas alfa (40 mg/ml).

Varje injektionsflaska innehåller 0,7 ml lösning och 28 mg asfotas alfa (40 mg/ml).

Varje injektionsflaska innehåller 1,0 ml lösning och 40 mg asfotas alfa (40 mg/ml).

Strensiq 100 mg/ml injektionsvätska, lösning

Varje ml lösning innehåller 100 mg asfotas alfa*.

Varje injektionsflaska innehåller 0,8 ml lösning och 80 mg asfotas alfa (100 mg/ml).

*framställt med rekombinant DNA-teknik med mammaliecellodling av ovarieceller från kinesisk

hamster (CHO).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning (injektion).

Klar, svagt opalskimrande eller opalskimrande, färglös till svagt gul vattenlösning, pH 7,4. Några små

genomskinliga eller vita partiklar kan förekomma.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Strensiq är avsett för långtidsbehandling med enzymersättning hos patienter med hypofosfatasi vars

första symtom visat sig före 18 års ålder för att behandla sjukdomens benmanifestationer (se

avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling ska initieras av läkare med erfarenhet av behandling av patienter med metabola sjukdomar

eller skelettsjukdomar.

Dosering

Rekommenderad dosregim för asfotas alfa är 2 mg/kg kroppsvikt administrerat subkutant tre gånger

per vecka eller en dosregim med 1 mg/kg kroppsvikt administrerat subkutant sex gånger per vecka.

Maximal rekommenderad dos asfotas alfa är 6 mg/kg/vecka (se avsnitt 5.1).

Mer information finns i doseringstabellen nedan.

Kropps-

vikt (kg)

Om injicering 3 gånger per vecka

Om injicering 6 gånger per vecka

Dos som

ska

injiceras

Volym

som ska

injiceras

Typ av

injektions-

flaska som

används för

injektion

Dos som

ska

injiceras

Volym

som ska

injiceras

Typ av

injektions-

flaska som

används för

injektion

3

6 mg

0,15 ml

0,3 ml

4

8 mg

0,20 ml

0,3 ml

5

10 mg

0,25 ml

0,3 ml

6

12 mg

0,30 ml

0,3 ml

6 mg

0,15 ml

0,3 ml

7

14 mg

0,35 ml

0,45 ml

7 mg

0,18 ml

0,3 ml

8

16 mg

0,40 ml

0,45 ml

8 mg

0,20 ml

0,3 ml

9

18 mg

0,45 ml

0,45 ml

9 mg

0,23 ml

0,3 ml

10

20 mg

0,50 ml

0,7 ml

10 mg

0,25 ml

0,3 ml

11

22 mg

0,55 ml

0,7 ml

11 mg

0,28 ml

0,3 ml

12

24 mg

0,60 ml

0,7 ml

12 mg

0,30 ml

0,3 ml

13

26 mg

0,65 ml

0,7 ml

13 mg

0,33 ml

0,45 ml

14

28 mg

0,70 ml

0,7 ml

14 mg

0,35 ml

0,45 ml

15

30 mg

0,75 ml

1 ml

15 mg

0,38 ml

0,45 ml

16

32 mg

0,80 ml

1 ml

16 mg

0,40 ml

0,45 ml

17

34 mg

0,85 ml

1 ml

17 mg

0,43 ml

0,45 ml

18

36 mg

0,90 ml

1 ml

18 mg

0,45 ml

0,45 ml

19

38 mg

0,95 ml

1 ml

19 mg

0,48 ml

0,7 ml

20

40 mg

1,00 ml

1 ml

20 mg

0,50 ml

0,7 ml

25

50 mg

0,50 ml

0,8 ml

25 mg

0,63 ml

0,7 ml

30

60 mg

0,60 ml

0,8 ml

30 mg

0,75 ml

1 ml

35

70 mg

0,70 ml

0,8 ml

35 mg

0,88 ml

1 ml

40

80 mg

0,80 ml

0,8 ml

40 mg

1,00 ml

1 ml

50

50 mg

0,50 ml

0,8 ml

60

60 mg

0,60 ml

0,8 ml

70

70 mg

0,70 ml

0,8 ml

80

80 mg

0,80 ml

0,8 ml

90

90 mg

0,90 ml

0,8 ml (x2)

100

100 mg

1,00 ml

0,8 ml (x2)

Missad dos

Om patienten missar en dos asfotas alfa ska inte dubbel dos injiceras för att kompensera för den

missade dosen.

Särskilda populationer

Vuxna

Farmakokinetik, farmakodynamik och säkerhet för asfotas alfa har studerats på patienter över 18 år

med hypofosfatasi. Ingen dosjustering behövs till vuxna patienter med hypofosfatasi (HPP) med debut

i barndomen (se avsnitt 5.1 och 5.2).

Äldre

Säkerhet och effekt för asfotas alfa för äldre patienter har inte fastställts och ingen specifik dosregim

kan rekommenderas för dessa patienter.

Nedsatt njurfunktion

Säkerhet och effekt för asfotas alfa hos patienter med nedsatt njurfunktion har inte utvärderats och

ingen specifik dosregim kan rekommenderas för dessa patienter.

Nedsatt leverfunktion

Säkerhet och effekt för asfotas alfa hos patienter med nedsatt leverfunktion har inte utvärderats och

ingen specifik dosregim kan rekommenderas för dessa patienter.

Administreringssätt

Strensiq är endast för subkutant bruk. Det är inte avsett för intravenösa eller intramuskulära

injektioner.

Den maximala läkemedelsvolymen per injektion ska inte överstiga 1 ml. Om det krävs mer än 1 ml

kan flera injektioner ges vid samma doseringstillfälle.

Strensiq ska ges med sterila sprutor och injektionsnålar avsedda för engångsbruk. Sprutorna ska

rymma tillräckligt liten volym för att den ordinerade dosen ska kunna dras upp från injektionsflaskan

med tillräcklig noggrannhet.

Injektionsställena ska växla och kontrolleras noga med avseende på tecken på eventuella reaktioner (se

avsnitt 4.4).

Patienter kan injicera sig själva endast om de har fått lämplig träning i administreringsmetoder.

Information om hantering av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Allvarlig eller livshotande överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne om

överkänsligheten inte är kontrollerbar (se avsnitt 4.4).

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och

tillverkningssatsnummer dokumenteras.

Överkänslighet

Överkänslighetsreaktioner med tecken och symtom som överensstämmer med anafylaxi har

rapporterats hos patienter som har behandlats med asfotas alfa (se avsnitt 4.8). Dessa symtom omfattar

andningssvårigheter, kvävningskänsla, periorbitalt ödem och yrsel. Reaktionerna har inträffat inom

minuter efter subkutan administrering av asfotas alfa och kan förekomma hos patienter som behandlas

i mer än 1 år. Andra överkänslighetsreaktioner omfattade kräkningar, illamående, feber, huvudvärk,

rodnad, irritabilitet, frossa, huderytem, utslag, klåda och oral hypestesi. Om dessa reaktioner uppstår,

rekommenderas att behandlingen omedelbart avbryts och att lämplig medicinsk behandling påbörjas.

Gängse medicinska rutiner för akutbehandling ska följas.

Överväg riskerna och fördelarna med återadministrering av asfotas alfa till enskilda patienter efter en

allvarlig reaktion genom att ta hänsyn till andra faktorer som kan bidra till risken för en

överkänslighetsreaktion, t.ex. samtidig infektion och/eller användning av antibiotika. Om det beslutas

att återinsätta läkemedlet ska behandlingen ske under medicinsk övervakning och lämplig

premedicinering övervägas. Patienterna ska övervakas för återkommande tecken och symtom på en

allvarlig överkänslighetsreaktion.

Behovet av övervakning vid efterföljande administreringar och behov av akut behandling vid vård i

hemmet ska avgöras efter bedömning av den behandlande läkaren.

Allvarlig eller potentiellt livshotande överkänslighet är en kontraindikation till återinsatt behandling,

om överkänsligheten inte är kontrollerbar (se avsnitt 4.3).

Injektionsreaktion

Administrering av asfotas alfa kan resultera i lokala reaktioner vid injektionsstället (inklusive, men

inte begränsade till, erytem, utslag, missfärgning, klåda, smärta, papel, nodulus, atrofi) definierade

som någon relaterad biverkning som inträffar under injektionen eller fram till injektionsdagens slut (se

avsnitt 4.8).Växling av injektionsställe kan bidra till att minimera reaktionerna.

Administreringen av Strensiq ska avbrytas hos patienter som får allvarliga injektionsreaktioner och

lämplig medicinsk behandling ges.

Lipodystrofi

Lokaliserad lipodystrofi, inklusive lipoatrofi och lipohypertrofi, har rapporterats vid injektionsstället

efter flera månader hos patienter som behandlats med asfotas alfa i kliniska prövningar (se avsnitt 4.8).

Patienterna ska rekommenderas att följa korrekt injektionsteknik och att växla injektionsställe (se

avsnitt 4.2).

Kraniosynostos

I kliniska studier med asfotas alfa har biverkningar i form av kraniosynostos (förknippad med ökat

intrakraniellt tryck), inklusive försämring av befintlig kraniosynostos och uppkomst av Arnold-Chiaris

missbildning, rapporterats hos patienter med hypofosfatasi som är yngre än 5 år. Det finns inte

tillräckligt med data för att kunna fastställa ett orsakssamband mellan exponering för Strensiq och

progression av kraniosynostos. Kraniosynostos som en manifestation av hypofosfatasi har

dokumenterats i publicerad litteratur och förekom hos 61,3 % av patienterna mellan födsel och 5 års

ålder i en studie av naturalförloppet hos obehandlade patienter med infantil hypofosfatasi.

Kraniosynostos kan leda till ökat intrakraniellt tryck. Regelbunden kontroll (inklusive

ögonbottenundersökning med avseende på tecken på papillödem) och skyndsam åtgärd vid ökat

intrakraniellt tryck rekommenderas hos patienter med hypofosfatasi som är yngre än 5 år.

Ektopisk förkalkning

I kliniska studier med asfotas alfa har oftalmisk (konjunktival och korneal) förkalkning och

nefrokalcinos rapporterats hos patienter med hypofosfatasi. Det finns inte tillräckligt med data för att

kunna fastställa ett orsakssamband mellan exponering för asfotas alfa och ektopisk förkalkning.

Oftalmisk (konjunktival och korneal) förkalkning och nefrokalcinos som manifestationer av

hypofosfatasi finns dokumenterad i publicerad litteratur. Nefrokalcinos förekom hos 51,6 % av

patienterna mellan födelsen och 5 års ålder i en studie av naturalförloppet hos obehandlade patienter

med infantil hypofosfatasi. Oftalmologiska undersökningar och ultraljudsundersökningar av njurarna

rekommenderas vid behandlingsstarten och därefter med jämna mellanrum hos patienter med

hypofosfatasi.

Paratyreoideahormon och kalcium i serum

Koncentrationen av paratyreoideahormon i serum kan öka hos patienter med hypofosfatasi som ges

asfotas alfa, vilket märks främst under behandlingens första 12 veckor. Paratyreoideahormon och

kalcium i serum bör kontrolleras hos patienter som behandlas med asfotas alfa. Tillskott av kalcium

och oralt D-vitamin kan behövas. Se avsnitt 5.1.

Oproportionerlig viktökning

Patienter kan uppvisa oproportionerlig viktökning. Övervakning av kosten rekommenderas.

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts med asfotas alfa. Baserat på dess struktur och farmakokinetik är det

osannolikt att asfotas alfa påverkar cytokrom P450-relaterad metabolism.

Asfotas alfa innehåller en katalytisk domän från vävnadsospecifikt alkaliskt fosfatas. Administrering

av asfotas alfa stör sjukhuslaboratoriernas rutinmässiga mätning av alkaliskt fosfatas i serum, vilket

leder till alkaliskt fosfatasaktivitetsnivåer på flera tusen enheter per liter. Aktivitetsresultat från asfotas

alfa får inte tolkas som samma mått som alkaliskt fosfatasaktivitet i serum på grund av skillnader i

enzymegenskaperna.

Alkaliskt fosfatas (ALP) används som detektionsreagens i många rutinmässiga laboratorieanalyser.

Om asfotas alfa förekommer i kliniska laboratorieprover kan avvikande värden rapporteras.

Den behandlande läkaren ska informera testlaboratoriet att patienten behandlas med läkemedel som

påverkar ALP-nivåerna. Alternativa analyser (dvs. inte användning av ett ALP-konjugerat

rapporteringssystem) kan övervägas vid patienter som behandlas med Strensiq.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns begränsade data från användning av asfotas alfa hos gravida kvinnor.

Efter upprepad subkutan administrering till dräktiga möss i det terapeutiska dosområdet (>0,5 mg/kg)

var nivåerna av asfotas alfa kvantifierbara hos foster i alla testade doser, vilket tyder på att asfotas alfa

passerar placenta. Djurstudier är ofullständiga vad gäller reproduktionstoxikologiska effekter (se

avsnitt 5.3). Asfotas alfa rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte

använder preventivmedel.

Amning

Det finns inte tillräckligt med information om asfotas alfa utsöndras i bröstmjölk. En risk för det

nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas.

Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med asfotas

alfa efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för

kvinnan.

Fertilitet

Prekliniska fertilitetsstudier utfördes och de visade inga tecken på effekter på fertilitet och embryo-

fetal utveckling (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Strensiq har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Stödjande säkerhetsdata visar exponering hos 112 patienter med perinatal/infantil hypofosfatasi

(n=89), juvenil hypofosfatasi (n=22) och hypofosfatasi hos vuxna (n=1) (ålder vid rekrytering: 1 dag

till 66,5 år), som behandlades med asfotas alfa, med behandlingslängd från 1 dag till 391,9 veckor

(7,5 år). De vanligaste observerade biverkningarna var reaktioner vid injektionsstället (74 %). Ett fåtal

fallrapporter om anafylaktoida reaktioner/överkänslighetsreaktioner har inkommit.

Tabell över biverkningar

Biverkningar med asfotas alfa anges efter organsystem och föredragen term enligt MedDRA-

konventionen om frekvens mycket vanliga (

1/10), vanliga (

1/100, <1/10), mindre vanliga

1/1 000, <1/100), sällsynta (

1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningar

efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 1: Biverkningar rapporterade i kliniska prövningar hos patienter med hypofosfatasi

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Infektioner och infestationer

Vanliga

Cellulit vid injektionsstället

Blodet och lymfsystemet

Vanliga

Ökad tendens att få blåmärken

Immunsystemet

Vanliga

Anafylaktoida reaktioner

Överkänslighet

Metabolism och nutrition

Vanliga

Hypokalcemi

Centrala och perifera

nervsystemet

Mycket vanliga

Huvudvärk

Blodkärl

Vanliga

Blodvallning

Magtarmkanalen

Vanliga

Oral hypestesi

Illamående

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

Erytem

Vanliga

Missfärgning av huden

Hudbesvär (spänd hud)

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Mycket vanliga

Smärta i extremiteterna

Vanliga

Myalgi

Njurar och urinvägar

Vanliga

Nefrolitiasis

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Mycket vanliga

Reaktioner vid injektionsstället

Pyrexi

Irritabilitet

Vanliga

Frossbrytningar

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Skador och förgiftningar och

behandlingskomplikationer

Mycket vanliga

Kontusion

Vanliga

Ärr

Föredragna termer som anses vara reaktioner vid injektionsstället presenteras i avsnittet nedan

Föredragna termer som anses vara överkänslighet presenteras i avsnittet nedan

Beskrivning av utvalda biverkningar

Reaktioner vid injektionsstället

Reaktioner vid injektionsstället (omfattande atrofi, abscess och erytem vid injektionsstället,

missfärgning, smärta, klåda, makula, svullnad, kontusion, blåmärke, lipodystrofi (lipoatrofi eller

lipohypertrofi), induration, reaktion, nodulus, utslag, papel, hematom, inflammation, nässelutslag,

förkalkning, värme, blödning, cellulit, ärr, knöl, extravasering, exfoliering och blåsor) är de vanligaste

observerade biverkningarna hos cirka 74 % av patienterna i kliniska studier. De flesta reaktioner vid

injektionsstället var lindriga och självbegränsande, och majoriteten (>99 %) rapporterades vara icke

allvarliga. I kliniska prövningar fick majoriteten av de patienter som fick en reaktion vid

injektionsstället den första reaktionen under de första 12 veckorna med asfotas alfa-behandling. Några

patienter hade fortsatta reaktioner vid injektionsstället 1 år eller mer efter insättningen av asfotas alfa.

En patient avbröt studien på grund av överkänslighet vid injektionsstället.

Överkänslighet

Överkänslighetsreaktioner omfattar erytem/rodnad, pyrexi/feber, utslag, klåda, irritabilitet, illamående,

kräkningar, smärta, frossbrytning/frossa, oral hypestesi, huvudvärk, rodnad, takykardi, hosta samt

tecken och symtom som överensstämmer med anafylaxi (se avsnitt 4.4). Ett fåtal fallrapporter om

anafylaktoida reaktioner/överkänslighetsreaktioner har också inkommit, med tecken och symtom på

andningssvårigheter, kvävningskänsla, periorbitalt ödem och yrsel.

Immunogenicitet

Det finns risk för immunogenicitet. Av de 109 patienterna med hypofosfatasi som rekryterades till de

kliniska studierna och som hade tillgängliga antikroppsdata efter studiestart var 97/109 (89,0 %)

positiva för antikroppar mot läkemedlet vid någon tidpunkt efter att de påbörjat behandling med

Strensiq. Av dessa 97 patienter uppvisade 55 (56,7 %) även närvaro av neutraliserande antikroppar vid

någon tidpunkt efter studiestart. Antikroppssvaret (med eller utan närvaro av neutraliserande

antikroppar) varierade över tid. I kliniska prövningar har utveckling av antikroppar inte visats påverka

klinisk effekt eller säkerhet (se avsnitt 5.2). Data från fall efter godkännandet för försäljning tyder på

att utveckling av antikroppar kan påverka klinisk effekt.

Inga trender beträffande biverkningar baserat på antikroppsstatus observerades i kliniska prövningar.

Några patienter som bekräftats vara positiva för antikroppar mot läkemedlet visade tecken på

reaktioner vid injektionsstället och/eller överkänslighet. Det noterades dock ingen konsekvent trend

beträffande frekvensen av dessa reaktioner över tid hos patienter som var varaktigt positiva för

antikroppar mot läkemedlet jämfört med patienter som var varaktigt negativa för antikroppar mot

läkemedlet.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Det finns begränsad erfarenhet av överdosering av asfotas alfa. Den högsta dos asfotas alfa som

använts i kliniska studier är 28 mg/kg/vecka. Ingen dosrelaterad toxicitet och ingen förändrad

säkerhetsprofil har observerats i kliniska studier, varför ingen nivå för överdosering har fastställts.

Information om hantering av biverkningar finns i avsnitt 4.4 och 4.8.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning, enzymer, ATC-kod:

A16AB13

Asfotas alfa är ett rekombinant humant vävnadsospecifikt alkaliskt fosfatas-Fc-deka-

aspartatfusionsprotein som uttrycks i en modifierad ovariecellinje från kinesisk hamster. Asfotas alfa

är ett lösligt glykoprotein som består av två identiska polypeptidkedjor med en längd på

726 aminosyror vardera, sammansatt av (i) den katalytiska domänen från humant vävnadsospecifikt

alkaliskt fosfatas, (ii) Fc-domänen från humant immunglobulin G1 och (iii) en deka-

aspartatpeptiddomän.

Hypofosfatasi

Hypofosfatasi är en sällsynt, allvarlig och potentiellt dödlig genetisk sjukdom som orsakas av ”loss-of-

function”-mutation(er) i den gen som kodar för vävnadsospecifikt alkaliskt fosfatas. Hypofosfatasi är

förknippad med flera benmanifestationer, omfattande rakit/osteomalaci, förändrad kalcium- och

fosfatmetabolism, försämrad tillväxt och mobilitet, andningssvårigheter som kan kräva ventilering och

vitamin B

-relaterade kramper.

Verkningsmekanism

Asfotas alfa, ett rekombinant humant vävnadsospecifikt alkaliskt fosfatas-Fc-deka-

aspartatfusionsprotein med enzymatisk aktivitet, främjar mineralisering av skelettet hos patienter med

hypofosfatasi.

Klinisk effekt och säkerhet

Studie ENB-006-09/ENB-008-10

Studie ENB-006-09/ENB-008-10 var en öppen, randomiserad studie. Tretton patienter rekryterades,

12 fullföljde och 1 avbröt (tidigt avbrott i studien till följd av en sedan tidigare planerad elektiv

skolioskirurgi). Vid avslutad studie hade patienterna fått behandling på en median över 76 månader

(6,3 år) (1-79 månader). Fem patienter uppvisade symtom på hypofosfatasi med sjukdomsdebut före

6 månaders ålder och 8 patienter hade hypofosfatasi med debut efter 6 månaders ålder. Ålder vid

inklusion i studien var mellan 6 och 12 år och mellan 10 och 18 år vid studieslut, med 9 patienter som

blev mellan 13 och 17 år under studien.

I studien användes historiska kontroller från samma kliniker där patienter behandlats med asfotas alfa

och som hade genomgått behandling efter ett liknande kliniskt protokoll.

Effekterna av asfotas alfa vid röntgenundersökning

Tränade röntgenläkare utvärderade patienternas röntgenbilder av handleder och knän från före och

efter studiestarten beträffande följande tecken: märkbar vidgning av fysen, metafysär förändring,

oregelbundenhet i förkalkningszonen, metafysär uppklarning, metadiafysär skleros, osteopeni,

”popcorn”-förkalkning av metadiafysen, demineralisering av distala metafysen, transversalt subfysärt

lucent band och radiolucenta områden. Röntgenförändringar från studiestart bedömdes sedan med

hjälp av poängskalan RGI-C (Radiographic Global Impression of Change) på följande

sätt: -3 = allvarlig försämring, -2 = måttlig försämring, -1 = minimal försämring, 0 = ingen förändring,

+1 = minimal läkning, +2 = påtaglig läkning, +3 = fullständig eller nästan fullständig läkning.

Majoriteten av patienterna som fick asfotas alfa uppnådde värdena +2 och +3 under de första

6 månaderna av exponering och bibehöll dessa med löpande behandling. Historiska kontroller visade

ingen förändring över tid.

Benbiopsi

Tetracyklin administrerades som benmarkör i två 3-dagarskurer (med ett uppehåll på 14 dagar) innan

benbiopsin gjordes. Benbiopsier från höftbenskammen gjordes med standardmetoder. Programvaran

Osteomeasure (Osteometrics, USA) användes vid histologisk analys av biopsierna.

Rekommendationer från American Society for Bone and Mineral Research följdes beträffande

nomenklatur, symboler och enheter. För 10 patienter i per-protokollpopulationen (exklusive de

patienter som fick oralt D-vitamin mellan studiestart och vecka 24) som genomgick en benbiopsi från

höftbenskammen före och efter att ha fått asfotas alfa:

Genomsnittlig (SD) osteoidtjocklek var 12,8 (3,5) µm vid studiestart och 9,5 (5,1) µm vecka 24

Genomsnittlig (SD) osteoidvolym/benvolym var 11,8 (5,9) % vid studiestart och 8,6 (7,2) %

vecka 24

Genomsnittlig (SD) mineraliseringsfördröjningstid var 93 (70) dagar vid studiestart och 119

(225) dagar vecka 24

Tillväxt

Längd, vikt och huvudets omkrets markerades på tillväxtkurvor (serie av percentilkurvor som

illustrerar fördelningen) från Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA. Dessa

referensdata togs från ett representativt urval av friska barn och är inte specifika för barn med särskilda

vårdbehov; de har använts då tillväxtkurvor för barn med hypofosfatasi saknas.

För de patienter som fick asfotas alfa: 11 av 13 patienter visade ihållande märkbar catch-up i

längdtillväxt (dvs. kompensatoriskt ökad tillväxthastighet) som visas med utvecklingen över tiden till

en högre percentil på CDC-tillväxtkurvor. 1 av 13 patienter visade ingen märkbar catch-up i

längdtillväxt och 1 patient hade inte tillräckligt mycket data för ett omdöme. Utvecklingsstegen enligt

Tannerskalan verkade korrekta.

För tidsperioden för observation av historiska kontroller: 1 av 16 patienter visade märkbar catch-up i

längdtillväxt, 12 av 16 patienter visade ingen märkbar catch-up i längdtillväxt och data var

ofullständiga för 3 av 16 patienter.

Vissa patienter behövde oralt D-vitamintillskott under studien (se avsnitt 4.4 och 4.8).

Studie ENB-002-08/ENB-003-08

Studie ENB-002-08/ENB-003-08 var en öppen, icke-randomiserad, icke-kontrollerad studie.

11 patienter rekryterades till den första studien och 10 patienter fortsatte i förlängningsstudien, varav

9 patienter fullföljde förlängningsstudien. När studien avslutades hade patienterna fått behandling med

en medianduration på över 79 månader (6,6 år) (1 till >84 månader). Insjuknande i hypofosfatasi

inträffade före 6 månaders ålder hos alla patienter. Ålder vid behandlingsstart i studien var mellan

0,5 och 35 månader.

7 av 11 patienter bland samtliga randomiserade patienter uppnådde +2 poäng på RGI–C-skalan

vecka 24 jämfört med röntgenbilderna vid studiestarten. Förbättring av svårighetsgraden av rakit

bibehölls i minst 72 månader med uppföljningsbehandling (omfattande minst 84 månader hos

4 patienter), enligt RGI-C-skalan.

5 av 11 patienter visade märkbar catch-up i längdtillväxt. Vid den sista bedömningen (n=10, varav 9

hade fått minst 72 månaders behandling) var medianvärdet för förbättring av Z-poäng från

studiestarten 1,93 för längd och 2,43 för vikt. Fluktuationer i längdtillväxt var märkbara och kan

spegla den svårare formen av sjukdomen och den högre morbiditeten hos dessa yngre patienter.

Studie ENB-010-10

Studie ENB-010-10 var en öppen, kontrollerad studie med 69 patienter i åldern 1 dag till 72 månader

med perinatal/infantil hypofosfatasi. Genomsnittsåldern vid debut av tecken/symtom var

1,49 månader. Patienterna fick Strensiq 6 mg/kg per vecka under de första 4 veckorna. Alla patienter

inledde studien med asfotas alfa i en dos på 6 mg/kg per vecka. Dosen asfotas alfa ökades för

11 patienter under studien. Av dessa 11 patienter fick 9 patienter ökad dos med det särskilda syftet att

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/716209/2018

EMEA/H/C/003794

Strensiq (asfotas alfa)

Sammanfattning av Strensiq och varför det är godkänt inom EU

Vad är Strensiq och vad används det för?

Strensiq är ett läkemedel för långtidsbehandling av patienter med hypofosfatasi som startade i

barndomen. Hypofosfatasi är en sällsynt ärftlig skelettsjukdom som kan leda till tidig tandförlust,

missbildat skelett, ofta förekommande benbrott samt andningssvårigheter.

Strensiq innehåller den aktiva substansen asfotas alfa.

Hypofosfatasi är sällsynt och Strensiq klassificerades som särläkemedel (ett läkemedel som används

vid sällsynta sjukdomar) den 3 december 2008. Mer information om klassificeringen som särläkemedel

finns här: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu308594

Hur används Strensiq?

Strensiq är receptbelagt och behandling ska sättas in av läkare med erfarenhet av behandling av

metabola sjukdomar eller skelettsjukdomar.

Läkemedlet finns som en injektionsvätska, lösning. Det ges genom injektion under huden antingen sex

gånger i veckan (i en dos på 1 mg per kg kroppsvikt) eller tre gånger i veckan (i en dos på 2 mg/kg).

Eftersom patientens kroppsvikt avgör vilken dos som ges kommer läkaren att justera dosen efter

patientens viktförändringar, särskilt hos växande barn.

För mer information om hur du använder Strensiq, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Strensiq?

Enzymet ”vävnadsospecifikt alkaliskt fosfatas” (ALP) har en avgörande roll när det gäller att skapa och

bevara ett friskt skelett och att hantera kalcium och fosfat i kroppen. Patienter med hypofosfatasi kan

inte producera tillräckligt med verksamt ALP, vilket leder till ett svagt skelett. Asfotas alfa, den aktiva

substansen i Strensiq, är en version av det mänskliga ALP-enzymet och tjänar som en ersättning och

höjer därigenom halterna av verksamt ALP.

Strensiq (asfotas alfa)

EMA/716209/2018

Sida 2/3

Vilka fördelar med Strensiq har visats i studierna?

Strensiq har undersökts i en huvudstudie på 13 barn i åldern 6–12 år. Patienterna fick antingen

2 mg/kg eller 3 mg/kg Strensiq tre gånger i veckan under 24 veckor. Huvudmåttet på läkemedlets

effekt var förbättringen på röntgenbilder av handleder och knäleder före och efter behandling med

Strensiq. Röntgenbilder av barn som fick Strensiq jämfördes också med liknande röntgenbilder från 16

barn som inte hade fått Strensiq (”historiska kontroller”). Studien undersökte även andra mått på

effekt såsom längdtillväxt. Denna studie visade att barn som fick Strensiq fick en förbättrad ledstruktur

som var synlig på röntgenbilder och att de flesta av dem verkade öka i längd. De flesta av barnen i de

historiska kontrollerna upplevde ingen liknande förbättring i sina leder eller ökning i längd under en

jämförbar tidsperiod. Kompletterande data från en utvidgning av denna studie till barn i åldern 13–

18 år bekräftade de första resultaten.

Strensiqs effekt fick även allmänt stöd av flera kompletterande små studier. Vissa av studierna

undersökte även dosen på 1 mg/kg Strensiq sex gånger i veckan.

Vilka är riskerna med Strensiq?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Strensiq (kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer) är

huvudvärk, erytem (hudrodnad), smärta i armar och ben, feber, irritabilitet, reaktioner vid

injektionsstället (såsom smärta, utslag och klåda) samt blåmärken. En fullständig förteckning över

biverkningar och restriktioner för Strensiq finns i bipacksedeln.

Varför är Strensiq godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att fördelarna med Strensiq är större än riskerna och att

Strensiq skulle godkännas för försäljning i EU.

Myndigheten noterade att hypofosfatasi är en allvarlig och livshotande sjukdom som saknar godkänd

behandling. Även om huvudstudien var liten och inte direkt jämförde Strensiq med annan behandling

eller med obehandlade patienter ansåg myndigheten att den förbättring som sågs i skelettet och den

tydliga tillväxten var relevanta. Med tanke på att hypofosfatasi är en extremt sällsynt sjukdom kommer

uppgifterna i denna population troligen fortsätta att vara begränsade. Vad gäller säkerheten ansågs

reaktioner vid injektionsstället och övriga biverkningar vara hanterbara med befintliga

rekommendationer.

Strensiq har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta innebär att det inte

varit möjligt att få fullständig information om Strensiq eftersom sjukdomen är sällsynt.

Läkemedelsmyndigheten går varje år igenom all ny information som kan ha kommit fram och

uppdaterar denna sammanfattning när det behövs.

Vilken information om Strensiq saknas för närvarande?

Eftersom Strensiq har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall” ska företaget som

marknadsför Strensiq upprätta ett register över patienter med hypofosfatasi för att samla in

information om sjukdomen och om den långsiktiga säkerheten och effekten av Strensiq.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Strensiq?

Företaget som marknadsför Strensiq kommer att förse patienter och vårdare med utbildningsmaterial

för att säkerställa att läkemedlet används korrekt och minimera risken för medicineringsfel. Detta

Strensiq (asfotas alfa)

EMA/716209/2018

Sida 3/3

material kommer både att innefatta patientanvisningar för självinjicering och anvisningar för

självinjicering riktade till föräldrar eller vårdare av barn med sjukdomen.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Strensiq har också tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Strensiq kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Strensiq utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas

för att skydda patienterna.

Mer information om Strensiq

Den 28 augusti 2015 beviljades Strensiq ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Strensiq finns på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Strensiq

Denna sammanfattning uppdaterades senast 10-2018.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen