Strattera 4 mg/ml Oral lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

09-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

07-01-2021

Aktiva substanser:
atomoxetinhydroklorid
Tillgänglig från:
Orifarm AB
ATC-kod:
N06BA09
INN (International namn):
atomoxetinhydroklorid
Dos:
4 mg/ml
Läkemedelsform:
Oral lösning
Sammansättning:
natriumbensoat Hjälpämne; atomoxetinhydroklorid 4,6 mg Aktiv substans; sorbitol Hjälpämne; xylitol Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
55104
Tillstånd datum:
2017-05-31

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Strattera 4 mg/ml oral lösning

Atomoxetin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Strattera är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Strattera

Hur du tar Strattera

Eventuella biverkningar

Hur Strattera ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Strattera är och vad det används för

Vad används det för

Strattera innehåller atomoxetin och används för att behandla uppmärksamhetsstörning med

hyperaktivitet (ADHD). Det används

hos barn från 6 års ålder

hos ungdomar

hos vuxna

Det används endast som en del i ett helt behandlingsprogram av sjukdomen som även innefattar

behandling som inte involverar läkemedel, såsom samtal och beteendeterapi. Läkemedlet är inte för

behandling av ADHD hos barn under 6 år eftersom det inte är känt om behandlingen fungerar eller är

säker för dessa personer.

Hos vuxna används Strattera för att behandla ADHD när symtomen är mycket besvärande och

påverkar ditt jobb eller sociala liv och när du haft symtom av sjukdomen som barn.

Hur fungerar det

Strattera ökar mängden noradrenalin i hjärnan. Noradrenalin är en signalsubstans som finns naturligt

och som ökar uppmärksamhetsförmågan och minskar impulsivitet och hyperaktivitet hos patienter

med ADHD. Strattera hjälper till att kontrollera ADHD-symtomen. Detta läkemedel är inte

centralstimulerande och är därför inte beroendeframkallande.

Det kan ta några veckor efter det att du börjat ta läkemedlet innan läkemedlet når full effekt.

Om ADHD

Barn och ungdomar med ADHD upplever att det är:

svårt att sitta still och

svårt att koncentrera sig

Det är inte deras fel att de inte kan göra detta. Många barn och ungdomar har svårt för dessa saker,

men med ADHD kan detta skapa problem i vardagen. Barn och ungdomar med ADHD kan ha

svårigheter med inlärning och att göra läxor. De upplever att det är svårt att uppföra sig hemma, i

skolan eller på andras platser. ADHD påverkar inte intelligensen hos barn och ungdomar.

Vuxna med ADHD har svårigheter med samma saker som barn upplever som svårt men det kan

innebära att de har problem med:

arbete

relationer

låg självkänsla

utbildning

2.

Vad du behöver veta innan du tar Strattera

Ta INTE Strattera om du

är allergisk mot atomoxetin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt

under de senaste 14 dagarna har tagit ett läkemedel som tillhör gruppen

monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare). MAO-hämmare används bland annat för att

behandla depression och andra psykiska problem. Samtidigt intag av Strattera och en MAO-

hämmare kan orsaka allvarliga biverkningar eller vara livshotande. Minst 14 dagar måste ha

förflutit efter avslutad behandling med Strattera innan du kan börja ta en MAO-hämmare

har en ögonsjukdom som kallas glaukom med trång kammarvinkel (förhöjt tryck inne i ögat)

har allvarliga problem med hjärtat, som kan påverkas av en ökning av hjärtfrekvensen

och/eller blodtryck, eftersom det kan vara en effekt av Strattera

har allvarliga problem med blodkärlen i hjärnan - som en stroke, svullnad och försvagning av

en del av ett blodkärl (aneurysm) eller förträngning eller blockering av blodkärl

har en tumör i binjuren (feokromocytom)

Ta inte Strattera om något av ovanstående stämmer in på dig. Om du är osäker, tala med din läkare

eller apotekspersonal innan du tar Strattera. Detta eftersom att Strattera kan förvärra dessa problem.

Varningar och försiktighet

Både vuxna och barn bör vara medvetna om följande varningar och försiktighetsåtgärder. Tala med

läkare eller apotekspersonal innan du tar Strattera om du har:

tankar om att ta ditt liv eller försöker ta ditt liv.

hjärtproblem (inklusive hjärtfel) eller ökade hjärtslag. Strattera kan öka din hjärtfrekvens

(puls). Plötslig död har rapporterats hos patienter med hjärtfel.

högt blodtryck. Strattera kan orsaka förhöjt blodtryck.

lågt blodtryck. Strattera kan orsaka yrsel eller svimning hos personer med lågt blodtryck.

problem med plötsliga förändringar av blodtrycket eller hjärtfrekvensen.

hjärt-kärlsjukdom eller har haft stroke.

leverproblem. Du kan då behöva en lägre dos.

psykotiska symtom inkluderande hallucinationer (höra röster eller se saker som inte finns), tro

på saker som inte är sanna eller vara misstänksam.

mani (känna sig upprymd och exalterad, vilket orsakar ovanligt beteende) och agitation (en

känsla av att vara både kroppsligt orolig och psykiskt upphetsad).

aggressiva känslor.

ovänliga och arga (fientliga) känslor.

epilepsi eller har haft krampanfall av någon annan orsak. Strattera kan eventuellt öka risken

för krampanfall.

annat humör än vanligt (humörsvägningar) eller känner dig väldigt olycklig.

svårkontrollerade, upprepade ryckningar i någon del av kroppen eller att du upprepar ljud och

ord.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om någon av ovanstående stämmer in på dig innan du

börjar behandlingen. Detta eftersom Strattera kan förvärra dessa problem. Din läkare kommer att vilja

följa upp hur läkemedlet påverkar dig.

Undersökningar som din läkare kommer att göra innan du börjar ta Strattera

Dessa undersökningar är för att avgöra om Strattera är rätt läkemedel för dig.

Din läkare kommer att mäta

ditt blodtryck och hjärtfrekvens (puls) innan och under tiden du tar Strattera

din längd och vikt om du är ett barn eller tonåring under tiden du tar Strattera

Din läkare kommer att prata med dig om:

andra läkemedel som du tar

om det finns någon i släkten som dött en plötslig oförklarlig död

andra medicinska problem (så som hjärtproblem) som du eller någon i din släkt har

Det är viktigt att du lämnar så mycket information du kan. Detta hjälper din läkare att besluta om

Strattera är rätt läkemedel för dig. Din läkare kan besluta att andra medicinska kontroller är

nödvändiga innan du börjar ta detta läkemedel.

Andra läkemedel och Strattera

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, detta inkluderar både receptbelagda och receptfria läkemedel. Din läkare avgör om du kan

ta Strattera tillsammans med andra läkemedel och i vissa fall kan din läkare behöva justera din dos

eller öka dosen mycket mer långsamt.

Ta inte Strattera tillsammans med läkemedel som tillhör gruppen MAO-hämmare

(monoaminoxidashämmare) som används vid depression. Se avsnitt 2. ”Ta inte Strattera”.

Om du tar andra läkemedel, så kan Strattera påverka hur bra de fungerar eller orsaka biverkningar. Om

du tar något av följande läkemedel, tala om detta för din läkare eller apotekspersonal innan du

använder Strattera:

läkemedel som ökar blodtrycket eller används för att kontrollera blodtrycket.

läkemedel såsom medel mot depression t ex imipramin, venlafaxin, mirtazapin, fluoxetin och

paroxetin

vissa medel mot hosta och förkylning som innehåller läkemedel som kan påverka blodtrycket.

Det är viktigt att kontrollera med apotekspersonal när du får dessa produkter

vissa läkemedel som används för att behandla psykiska åkommor

läkemedel som man vet kan öka risken för kramper

vissa läkemedel kan göra att Strattera kan stanna kvar i kroppen längre tid än normalt (så som

kinidin och terbinafin)

salbutamol (ett läkemedel mot astma) kan ge en känsla av att hjärtat rusar när man tar det via

munnen eller som en injektion, men detta kommer inte att förvärra din astma.

Läkemedlen nedan kan leda till en ökad risk för onormal hjärtrytm när de tas med Strattera:

läkemedel som används för att behandla rytmstörningar i hjärtat,

läkemedel som förändrar koncentrationen av salter i blodet,

läkemedel för att förebygga och behandla malaria,

vissa antibiotika (såsom erytromycin och moxifloxacin).

Om du är osäker på om någon av de läkemedel du tar finns med i listan ovan, rådfråga din läkare eller

apotekspersonal innan du tar Strattera.

Graviditet och amning

Det är inte känt om detta läkemedel påverkar det ofödda barnet eller passerar över i modersmjölken.

Detta läkemedel ska inte tas under graviditet utan att du först rådfrågat din läkare.

Du ska antingen sluta ta detta läkemedel eller undvika att amma när du behandlas med

Strattera.

Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel om du:

är gravid eller ammar

tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn

planerar att amma ditt barn

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig trött, sömnig eller yr när du tagit Strattera. Kör inte bil och använd inte verktyg eller

maskiner förrän du vet hur Strattera påverkar dig. Om du känner dig trött, sömnig eller yr bör du inte

köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om den orala lösningen

Den orala lösningen kan irritera ögonen. Om den orala lösningen kommer i kontakt med ögonen, bör

det drabbade ögat omedelbart spolas med vatten, och medicinsk rådgivning kontaktas. Händer och

andra delar av kroppen som kan ha kommit i kontakt med den orala lösningen bör spolas av så snart

som möjligt.

Strattera oral lösning innehåller

Detta läkemedel innehåller 32,97 mg sorbitol per ml. Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt

barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär

fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta

läkare innan du använder detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller 2,64 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per ml. Detta

motsvarar 3,3 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

Detta läkemedel innehåller 0,8 mg natriumbensoat per ml.

3.

Hur du tar Strattera

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen tas vanligtvis en eller två gånger dagligen (på

morgonen och sent på eftermiddagen/tidigt på kvällen).

Barn bör få hjälp av en vuxen att ta detta läkemedel.

Om du tar Strattera en gång dagligen och blir trött eller illamående kan din läkare ändra

ordinationen till Strattera två gånger om dagen.

Läkemedlet kan tas med eller utan mat.

Den orala lösningen ska inte blandas med mat eller vatten eftersom detta kan göra att dosen blir

mindre eller att smaken försämras.

Det är lättare att komma ihåg att ta läkemedlet om man tar det vid samma tid varje dag.

Strattera oral lösning finns tillgängligt i en flaska. Förutom flaskan finns det ett doseringshjälpmedel i

förpackningen i form av en 10 ml spruta för dosering via munnen med 1 ml-markeringar och en

adapter som ska fästas på flaskan. Läs bruksanvisningen, som finns i förpackningen, för instruktion

hur adaptern och dossprutan ska användas.

Hur mycket ska man ta

Om du är barn eller tonåring (6 år eller äldre):

Din läkare kommer att informera dig om hur mycket Strattera du ska ta, dosen är beräknad efter

kroppsvikten. Han/hon kommer normalt att be dig starta med en låg dos för att sedan öka mängden

Strattera du ska ta enligt din kroppsvikt.

Kroppsvikt upp till 70 kg: den inledande totala dagliga dosen är 0,5 mg per kg kroppsvikt i

minst 7 dagar. Din läkare kan sedan bestämma att dosen ska ökas upp till den dagliga

underhållsdosen på ungefär 1,2 mg per kg kroppsvikt.

Kroppsvikt över 70 kg: den inledande totala dagliga dosen är 40 mg i minst 7 dagar. Din läkare

kan sedan bestämma att dosen ska ökas upp till den dagliga underhållsdosen på 80 mg. Den

maximala dagliga dosen som din läkare kommer att ordinera är 100 mg.

Vuxna

Behandlingen med Strattera bör inledas med en total daglig dos på 40 mg i minst 7 dagar. Din

läkare kan sedan bestämma att dosen ska ökas upp till den dagliga underhållsdosen på 80 mg -

100 mg. Den maximala dagliga dosen som din läkare kommer att ordinera är 100 mg.

Om du har problem med din lever kan din läkare välja att ordinera en lägre dos.

Om du har tagit för stor mängd av Strattera

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt

rådgivning. Berätta hur mycket medicin du har tagit. De vanligaste symtomen vid överdos är symtom

från mage/tarm, sömnighet, yrsel, darrningar och onormalt beteende.

Om du har glömt att ta Strattera

Om du har glömt en dos, ta den så snart du kommer ihåg, men överskrid inte den totala dagliga dosen

under en 24-timmarsperiod. Ta inte dubbla doser för att kompensera för de doser du glömt.

Om du slutar ta Strattera

Om du slutar ta Strattera uppträder det oftast inga biverkningar, men dina ADHD symtom kan komma

tillbaka. Du bör prata med din läkare innan du slutar med din behandling.

Åtgärder din läkare kommer att vidta när du behandlas

Din läkare kommer att genomföra vissa kontroller

innan du startar – för att säkerställa att Strattera är säkert och kommer att hjälpa dig.

när du startat – de kommer att genomföras minst var 6:e månad, troligen oftare.

De kommer också att genomföras vid en förändring av dosen. Dessa kontroller inkluderar:

Mätning av längd och vikt hos barn och ungdomar

Mätning av blodtryck och puls

Uppmärksamma om du har några problem eller biverkningar som förvärrats när du tagit

Strattera.

Långtidsbehandling

Strattera behöver man inte ta för all framtid. Om du tar Strattera i mer än ett år kommer din läkare att

se över din behandling, för att utvärdera om läkemedlet fortfarande behövs.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem. Även om vissa personer får biverkningar upplever de allra flesta att Strattera hjälper dem. Din

läkare kommer att prata med dig om biverkningarna.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga.

Om du får någon av biverkningarna nedan, uppsök genast

läkare.

Mindre vanliga

(kan påverka upp till 1 av 100 användare)

en känsla av eller att ha mycket snabb puls, onormal hjärtrytm

tankar på att ta sitt liv eller att vilja ta sitt liv

känna sig aggressiv

känna sig ovänlig och arg (fientlig)

humörsvängningar eller förändringar i humöret

allvarlig allergisk reaktion med symtom av

svullnad av ansiktet och halsen

svårigheter att andas

nässelutslag (små upphöjda, kliande fläckar i huden).

kramper

psykotiska symtom inkluderande hallucinationer (höra röster eller se saker som inte finns), tro

på saker som inte är sanna eller vara misstänksam.

Barn och ungdomar under 18 år har en ökad risk

för biverkningar som:

tankar på att ta sitt liv eller att vilja ta sitt liv (kan påverka upp till 1 av 100 användare)

humörsvängningar eller förändringar i humöret (kan påverka upp till 1 av 10 användare)

Vuxna har en minskad risk

(kan påverka upp till 1 av 1000 användare)

för biverkningar som:

kramper

psykotiska symtom inkluderande hallucinationer (höra röster eller se saker som inte finns), tro

på saker som inte är sanna eller vara misstänksam

Sällsynta fall

(kan påverka upp till 1 av 1000 användare),

leverskada

Du ska sluta ta Strattera och genast kontakta din läkare om du har något av följande:

mörkfärgad urin

gul hud eller gula ögon

magsmärta och ömhet när du trycker på höger sida strax under revbenen

oförklarligt illamående

trötthet

klåda

influensaliknande symtom.

Andra rapporterade biverkningar inkluderar följande. Om de blir allvarliga, tala med din

läkare eller apotekspersonal.

Mycket vanliga

biverkningar (kan påverka fler än 1 av 10 användare)

BARN och UNGDOMAR över 6 års ålder

VUXNA

huvudvärk

magont

minskad aptit (inga hungerskänslor)

illamående eller kräkningar

sömnighet

förhöjt blodtryck

förhöjd hjärtfrekvens (puls)

Dessa biverkningar kan försvinna efter en tid hos

de flesta patienter.

illamående

muntorrhet

huvudvärk

minskad aptit (inga hungerskänslor)

svårt att somna, sova och vaknar tidigt

förhöjt blodtryck

förhöjd hjärtfrekvens (puls)

Vanliga

biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 användare)

BARN och UNGDOMAR över 6 års ålder

VUXNA

att vara lättirriterad

sömnproblem, tidigt uppvaknande

depression

känna sig ledsen eller hopplös

känna sig orolig

tics

stora pupiller (den mörka delen i ögats

centrum)

yrsel

förstoppning

aptitlöshet

matsmältningsstörningar

svullen, röd och kliande hud

utslag

känna sig slö (tillstånd av orkeslöshet)

bröstsmärta

utmattning

viktminskning

känna sig irriterad

minskat intresse för sex

sömnstörningar

depression

känna sig ledsen eller hopplös

känna sig orolig

yrsel

onormal smak eller smak i munnen som

inte vill försvinna

darrningar

stickningar eller domningar i händer eller

fötter

sömnighet, dåsighet, trötthet

förstoppning

magont

dålig matsmältning

gaser i magen

kräkningar

värmevallningar eller rodnad

känsla av eller att ha mycket snabb puls

svullen, röd och kliande hud

ökad svettning

utslag

svårighet att kissa, smärta när man kissar

prostatainflammation (prostatit)

ljumsksmärta hos män

oförmåga att få erektion

försenad orgasm

svårigheter att behålla erektion

kramp under menstruation

svaghetskänsla

utmattning

känna sig slö (tillstånd av orkeslöshet)

frossa

känna sig irriterad, skakis

känna sig törstig

viktminskning

Mindre vanliga

biverkningar (kan påverka upp till 1 av100 användare)

BARN och UNGDOMAR över 6 års ålder

VUXNA

att svimma

darrningar

migrän

dimsyn

onormala förnimmelser i huden såsom

brännande känsla, stickningar, klåda eller

myrkrypningar

stickningar eller domningar i händer eller

fötter

kramper (anfall)

en känsla av eller att ha mycket snabba

hjärtslag (QT förlängning)

andnöd

ökad svettning

kliande hud

svaghetskänsla

rastlöshet

tics

att svimma

migrän

dimsyn

onormal hjärtrytm (QT förlängning)

köldkänsla i fingrar och tår

bröstsmärta

andnöd

svullen, röd och kliande hud (utslag)

muskelryckningar

urinträngningar

onormal eller utebliven orgasm

oregelbunden menstruation

oförmåga att få utlösning

Sällsynta

biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1 000 användare)

BARN och UNGDOMAR över 6 års ålder

VUXNA

dålig blodcirkulation som får tår och fingrar

att domna och bli bleka (Raynauds fenomen)

problem i samband med toalettbesök så som

att man måste kissa ofta eller svårigheter att

kissa, smärta när man kissar

förlängda och smärtsamma erektioner

ljumsksmärta hos pojkar

dålig blodcirkulation som får tår och fingrar

att domna och bli bleka (Raynauds

fenomen)

förlängda och smärtsamma erektioner

Effekt på tillväxt

Vissa barn kan minska i tillväxt (vikt och längd) i början av behandlingen med Strattera. Däremot har

man sett att vid långtidsbehandling återgår barnet sedan till den normala vikt och längd för barn i

samma ålder. Din läkare kommer att följa ditt barns längd och vikt kontinuerligt. Om ditt barn inte

växer eller ökar i vikt som förväntat, kan läkaren ändra på dosen eller tillfälligt avbryta behandlingen

med Strattera.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Strattera ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Använd inte den orala lösningen mer än 45 dagar efter att flaskan öppnats.

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är atomoxetinhydroklorid. En ml oral lösning innehåller

atomoxetinhydroklorid motsvarande 4 mg atomoxetin.

Övriga innehållsämnen är natriumbensoat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, fosforsyra,

flytande sorbitol (kristalliserande) E420, xylitol, artificiell hallonarom, sukralos,

natriumhydroxid, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Oral lösning, 4 mg/ml (klar färglös)

Strattera oral lösning finns tillgänglig i en flaska med barnskyddat lock. Flaskan innehåller 100 ml

lösning. Förpackningen innehåller även ett doseringshjälpmedel som består av en 10 ml spruta för

dosering via munnen med 1 ml-markeringar och en adapter som ska fästas på flaskan.

Strattera oral lösning finns tillgängligt som en flaska eller i en multipack bestående av tre flaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna

tel.: 08-737 88 00

Tillverkare

Patheon France 40, Boulevard de Champaret, 38300 Bourgoin-Jallieu, Frankrike

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Österrike, Danmark, Tyskland, Ungern, Island, Irland, Italien, Malta, Norge, Portugal, Rumänien,

Slovenien, Spanien, Sverige och Storbritannien: Strattera.

Denna bipacksedel ändrades senast

2019-07-09

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats

www.lakemedelsverket.se

Strattera

atomoxetin

oral lösning

Bruksanvisning

Steg-för-steg anvisning för användning av Strattera

VID BRUK AV STRATTERA, läs och följ noga instruktionerna steg-för-steg.

VARNING:

Adaptern utgör en KVÄVNINGSRISK - små delar. Fäst inte sprutan till adaptern

förrän adaptern är helt införd i flaskan. Den måste sitta fast i flaskan för säker användning. Använd

endast under tillsyn av vuxen.

FÖRPACKNINGENS DELAR

Kolv

Sprut-

spets

Barnskyddat

lock

Adapter

Läkemedel

Spruta för

dosering via

munnen (oral

dosering)

Medicin-

flaska

VIKTIGT

Låt

INTE

ditt barn ta läkemedlet utan din hjälp.

Använd

INTE

läkemedlet om det har passerat utgångsdatum. (Kontrollera utgångsdatum (Utg.dat.) på

etiketten).

Använd

INTE

läkemedlet mer än 45 dagar efter att flaskan öppnats. Läs

Kasserings

-avsnittet för

information om vad du ska göra med läkemedel som du inte använder.

Använd

INTE

tvål eller rengöringsmedel till doseringssprutan. Lägg

INTE

sprutan i diskmaskinen.

Om du gör det kanske inte sprutan fungerar som den ska. Läs steg N-P för information om hur sprutan

ska rengöras.

Strattera oral lösning bör inte blandas med mat eller vatten eftersom det kan påverka smaken eller

förhindra att man får full dos.

Strattera

orsakar ögonirritation.

Undvik kontakt med ögonen.

Om du får läkemedel i ögat, spola

omedelbart med vatten och kontakta sjukvården. Tvätta händer och ytor som kan ha kommit i kontakt

med läkemedlet så snart som möjligt.

STEG 1 INLEDANDE FÖRBEREDELSE AV FLASKAN

Före första användning, tryck adaptern

hela vägen ner

i flaskans

öppning. Fäst inte sprutan till adaptern förrän adaptern är helt införd i

flaskan.

Skruva

INTE

adaptern.

VARNING:

Adaptern utgör en KVÄVNINGSRISK - små delar.

Den måste sitta fast i flaskan för säker användning.

STEG 2 FÄRDIGSTÄLLA

Ta fram det som du behöver:

Medicinflaskan

Dossprutan för dosering via munnen.

Tvätta händerna med tvål och vatten.

Skriv ditt barns dos här:

________ ml

Ta exakt den dos som ditt barns läkare har ordinerat.

Om ditt barns dos är 10 ml ELLER MINDRE,

kommer du att behöva använda sprutan 1 gång.

Om ditt barns dos är MER ÄN 10 ml

men INTE mer än 20 ml, kommer du att behöva använda

samma spruta 2 gånger.

Om ditt barns dos är MER ÄN 20 ml,

kommer du att behöva använda samma spruta 3 gånger.

STEG 3 FÖRBEREDA DOSEN

Tryck ner locket samtidigt som du vrider den motsols.

Ta bort locket från flaskan.

Tryck in kolven ända in till sprutspetsen.

Sätt in sprutspetsen i öppningen på adaptern.

Se till att sprutspetsen är helt inne i adaptern.

Vänd flaskan och sprutan upp och ner.

Håll flaskan och sprutan med en hand. Dra ned kolven med den andra

handen, tills rätt mängd av läkemedlet dragits upp i sprutan.

Kontrollera att det är rätt dos i sprutan.

Vänd tillbaka flaskan och placera den på ett plant underlag.

Kontrollera om det finns luftbubblor i sprutan. Om det finns bubblor,

töm tillbaka läkemedlet i flaskan och gör om steg D-H. En luftbubbla

kan resultera i en felaktig dos.

Ta bort sprutan från flaskan.

Rör

INTE

kolven.

STEG 4 GE LÄKEMEDLET

Sätt sprutspetsen vid ditt barns mungipa. Be barnet att inte bita i

sprutan.

Tryck kolven ända ner tills ALLT läkemedel kommer in i barnets

mun.

Spruta

INTE

läkemedlet längst back i svalget. Se till att barnet sväljer

allt läkemedel.

Om ditt barns dos är MER ÄN 10 ml,

upprepa steg D-K för att ge

ditt barn resten av dosen. Använd samma spruta. Se

doseringstabellen

på andra sidan detta papper.

Ta exakt den dos som ditt barns läkare har ordinerat.

STEP 5 RENGÖRING

Skruva på locket ordentligt på flaskan.

INTE

bort adaptern. Locket kommer att passa över den.

Fyll ett glas med rent vatten.

Använd

INTE

tvål eller diskmedel till den orala dossprutan.

INTE

bort kolven ur den orala dossprutan. Sätt sprutspetsen i vattnet.

Dra upp kolven för att fylla sprutan med vatten.

Tryck ner kolven och spruta ut vattnet i glaset eller i vasken.

Skaka av överflödigt vatten från sprutan.

Torka sprutan med en pappershandduk.

Tvätta dina och ditt barns händer med tvål och vatten.

Rör

INTE

dina ögon när du har hanterat Strattera.

Strattera kan irritera ögonen.

Se andra sidan detta papper för vanliga frågor,

doseringstabell

och annan viktig information.

SIDA 1

DOSERINGSTABELL FÖR DOSER ÖVER 10 ml

Använd denna tabell för att räkna ut hur du ska ge ditt barns dos. Hitta rätt dos i första kolumnen. Tala

med din läkare eller apotekspersonal om hur du ska ge barnet korrekt dos.

Ditt barns dos

Dra upp så här

mycket

Strattera i

sprutan första

gången

Dra upp så här

mycket

Strattera i

sprutan andra

gången

Dra upp så här

mycket

Strattera i

sprutan tredje

gången

11 ml

10 ml

1 ml

0

12 ml

10 ml

2 ml

0

13 ml

10 ml

3 ml

0

14 ml

10 ml

4 ml

0

15 ml

10 ml

5 ml

0

16 ml

10 ml

6 ml

0

17 ml

10 ml

7 ml

0

18 ml

10 ml

8 ml

0

19 ml

10 ml

9 ml

0

20 ml

10 ml

10 ml

0

21 ml

10 ml

10 ml

1 ml

22 ml

10 ml

10 ml

2 ml

23 ml

10 ml

10 ml

3 ml

24 ml

10 ml

10 ml

4 ml

25 ml

10 ml

10 ml

5 ml

Vanliga frågor

Hur ska man göra om det finns luftbubblor i dossprutan?

INTE

läkemedlet till ditt barn. Luftbubblor kan resultera i en felaktig dos. Töm tillbaka

läkemedlet i flaskan och repetera steg D-H.

Hur ska jag göra om det är för mycket läkemedel i sprutan?

SIDA 2

Be

håll sprutspetsen kvar i flaskan. Håll flaskan upprätt. Tryck in kolven tills det är rätt dos i

sprutan.

Hur ska jag göra om det är för lite läkemedel i sprutan?

Behåll sprutspetsen kvar i flaskan. Håll flaskan upp och ner. Dra ner kolven tills det är rätt dos i

sprutan.

Vad händer om jag eller mitt barn får läkemedel i ögat?

Spola omedelbart ögat med vatten och kontakta sjukvården. Tvätta händerna och ytor som kan ha

kommit i kontakt med läkemedlet så snart som möjligt.

Hur gör jag när jag ska resa?

Se till att du har med dig tillräckligt med Strattera så att det räcker hela resan. Förvara läkemedlet

på ett säkert sätt, upprätt och vid rumstemperatur.

Kan jag blanda Strattera med mat eller vatten innan jag ger det till mitt barn?

Det rekommenderas inte att blanda

Strattera oral lösning med mat eller vatten. Det kan påverka

smaken på Strattera oral lösning, eller förhindra att man får full dos. Du kan ge barnet ett glas

vatten att dricka efter att han/hon fått i sig hela medicindosen.

Förvaring

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvara flaskan och sprutan utom syn- och räckhåll för barn.

Kassering

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. .

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Strattera 4 mg/ml oral lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml oral lösning innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 4 mg atomoxetin.

Hjälpämnen med känd effekt

Varje milliliter innehåller 32,97 mg sorbitol (E420), 0,8 mg natriumbensoat (E211), 9,8 mg

propylenglykol (E1520) och 2,64 mg natrium totalt.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Oral lösning.

Klar, färglös.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn (6 år och äldre), ungdomar

och vuxna som en del i ett komplett behandlingsprogram. Behandling skall påbörjas av en läkare som

är specialiserad på behandling av ADHD, så som barnläkare, barn/ungdomspsykiater, eller psykiater.

Diagnos skall ställas enligt gällande DSM-kriterier eller riktlinjerna i ICD.

Hos vuxna bör förekomsten av ADHD symtom ha bekräftats i barndomen. Tredje parts bedömning är

önskvärd och Strattera bör inte initieras om det är osäkert om ADHD symtom i barndomen kan

bekräftas. Diagnosen kan inte fastställas enbart utifrån att ett eller flera symtom på ADHD bekräftats.

Baserat på klinisk bedömning, bör patienterna ha ADHD av minst moderat allvarlighetsgrad som

kommer till uttryck i minst en moderat funktionsnedsättning inom två eller fler livsområden (till

exempel, social, akademisk, och/eller yrkesmässig förmåga) som påverkar flera aspekter av livet hos

individen.

Ytterligare information för säker användning av detta läkemedel

Ett komplett behandlingsprogram skall innefatta åtgärder av psykologisk och social natur samt

utbildning och ha för avsikt att stabilisera patienter med beteendesyndrom. Detta kännetecknas av

symtom som varat under en längre tid och kan inkludera svårighet att upprätthålla uppmärksamheten,

distraherbarhet, emotionell labilitet, impulsivitet, måttlig till svår hyperaktivitet, smärre neurologiska

fynd och ett onormalt EEG. Syndromet kan förekomma både med och utan inlärningssvårigheter.

Läkemedelsbehandling är inte indicerad för alla patienter med detta syndrom. Beslut att använda

läkemedlet måste grundas på en mycket noggrann bedömning av symtomens och

funktionsnedsättningens svårighetsgrad och varaktighet i förhållande till patientens ålder.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Strattera kan ges som en enkeldos på morgonen. Patienter som inte svarar kliniskt tillfredsställande

(tolerans (t.ex. illamående eller somnolens) eller effekt) när Strattera ges som enkeldos kan eventuellt

ha nytta av att dela upp dosen i en morgondos och en dos sent på eftermiddagen eller tidigt på kvällen.

Pediatrisk population:

Dosering till pediatrisk population med en kroppsvikt under 70 kg:

Rekommenderad startdos är cirka 0,5 mg/kg/dag. Startdosen bör ges under minst sju dagar innan

eventuell doshöjning görs, beroende på kliniskt svar och tolerans. Rekommenderad underhållsdos är

cirka 1,2 mg/kg/dag (beroende på patientens vikt och tillgängliga styrkor av atomoxetin). Inga

ytterligare fördelar har visats med högre doser än 1,2 mg/kg/dag. Säkerheten av enkeldoser högre än

1,8 mg/kg/dag och dygnsdoser högre än 1,8 mg/kg har inte utvärderats systematiskt. I vissa fall kan

det vara lämpligt att fortsätta behandlingen i vuxen ålder.

För att underlätta doseringen förpackas Strattera oral lösning med ett doseringshjälpmedel som består

av en 10 ml oral spruta med 1 ml-markeringar och en adapter som ska fästas på flaskan.

Den orala lösningen ska doseras enligt följande tabell:

Viktintervall

Startdos

Måldos

(kg)

(ml/dag)

(ml/dag)

16-18

20-21

22-24

25-28

29-31

32-34

36-38

39-41

42-44

45-48

49-51

52-54

55-58

60-61

62-64

65-67

68-69

≥70

Dosering till pediatrisk population med en kroppsvikt över 70 kg:

Rekommenderad startdos är 40 mg/dygn. Startdosen bör ges under minst sju dagar innan eventuell

doshöjning görs, beroende på kliniskt svar och tolerans. Rekommenderad underhållsdos är 80 mg.

Inga ytterligare fördelar har visats med högre doser än 80 mg. Maximal rekommenderad dygnsdos är

100 mg. Säkerheten av enkeldoser högre än 120 mg och dygnsdoser högre än 150 mg har inte

utvärderats systematiskt.

Vuxna

Rekommenderad startdos är 40 mg/dygn. Startdosen bör ges under minst sju dagar innan eventuell

doshöjning görs, beroende på kliniskt svar och tolerans. Rekommenderad daglig underhållsdos är

80 mg till 100 mg. Maximal rekommenderad dygnsdos är 100 mg. Säkerheten av enkeldoser högre än

120 mg och dygnsdoser högre än 150 mg har inte utvärderats systematiskt.

Ytterligare information för säker användning av detta läkemedel

Före behandling:

Det är nödvändigt att kontrollera patientens somatiska anamnes och göra en utvärdering av patientens

kardiovaskulära status, inklusive blodtryck och hjärtfrekvens före insättande av behandling (se avsnitt

4.3 och 4.4).

Under behandling:

Kardiovaskulär status bör kontrolleras regelbundet där blodtryck och puls dokumenteras efter varje

dosjustering och därefter minst var 6:e månad. För pediatriska patienter rekommenderas användning

av en percentilkurva. För vuxna bör aktuella riktlinjer gällande hypertension följas (se avsnitt 4.4).

Utsättning av behandling

Under studiernas gång har inga typiska utsättningssymtom beskrivits. Vid allvarliga biverkningar kan

behandling med atomoxetin sättas ut abrupt. I annat fall kan läkemedlet trappas ned gradvis under en

lämplig tidsperiod.

Behandling med Strattera kan omprövas. En förnyad bedömning av behovet för fortsatt behandling

bör göras efter ett år, speciellt när patienten har uppnått ett stabilt och tillfredställande

behandlingssvar.

Särskilda patientgrupper

Leverinsufficiens:

Hos patienter med måttlig leverinsufficiens (Child-Pugh klass B) bör start- och

underhållsdos reduceras till 50 % av vanlig dos. Hos patienter med svår leverinsufficiens (Child-Pugh

klass C) bör start- och underhållsdos reduceras till 25 % av vanlig dos (se avsnitt 5.2).

Njurinsufficiens:

Individer med terminal njursvikt uppvisade högre systemisk exponering av

atomoxetin än friska individer (cirka 65 % ökning), men det förelåg ingen skillnad efter att

exponeringen korrigerats för den givna dosen per kilogram. Strattera kan därför ges i vanlig

doseringsregim till ADHD-patienter med terminal njursvikt eller lägre grad av njurinsufficiens.

Atomoxetin kan förvärra hypertoni hos patienter med terminal njursvikt (se avsnitt 5.2).

Ungefär 7 % av kaukasier är s k långsamma metaboliserare och saknar p g a sin genuppsättning ett

fungerande CYP2D6-enzym. Patienter med denna genotyp exponeras i mycket högre grad för

atomoxetin i jämförelse med patienter med ett fungerande enzym. Långsamma metaboliserare löper

därför en större risk att drabbas av biverkningar (se avsnitten 4.8 och 5.2). Till patienter med denna

genotyp kan en lägre startdos och en långsammare upptitrering av dosen övervägas.

Äldre:

Användning av atomoxetin hos patienter över 65 år har inte utvärderats systematiskt.

Pediatrisk population under 6 års ålder:

Säkerhet och effekt av Strattera hos barn yngre än 6 år har

inte fastställts. Strattera skall därför inte användas till barn yngre än 6 år (se avsnitt 4.4).

Administrering

För oral användning.

Strattera kan tas oberoende av måltid. Det rekommenderas inte att blanda

Strattera oral lösning i mat eller vatten eftersom det kan göra att patienten inte får full dos eller att

smaken påverkas negativt.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6,1.

Samtidig behandling med atomoxetin och monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) är

kontraindicerad. Atomoxetin får användas tidigast 2 veckor efter avslutad behandling med MAO-

hämmare. Behandling med MAO-hämmare får endast påbörjas om 2 veckor förflutit sedan behandling

med atomoxetin avslutats.

Atomoxetin skall inte användas till patienter med glaukom med trång kammarvinkel, eftersom

atomoxetin i kliniska studier associerats med en ökad incidens mydriasis.

Atomoxetin bör inte användas till patienter med allvarlig kardiovaskulär eller cerebrovaskulär

sjukdom (Se 4.4 Varningar och försiktighet - Kardiovaskulära effekter). Allvarliga kardiovaskulära

sjukdomar kan inkludera svår hypertoni, hjärtsvikt, arteriell ocklusiv sjukdom, angina,

hemodynamiskt signifikant kongenital hjärtsjukdom, kardiomyopati, hjärtinfarkt, potentiellt

livshotande arytmier och kanalopatier (sjukdomar som orsakas av dysfunktion i jonkanaler). Allvarlig

cerebrovaskulär sjukdom kan inkludera cerebral aneurysm eller stroke.

Atomoxetin skall inte användas till patienter som har, eller som tidigare haft, feokromocytom (se 4.4

Varningar och försiktighet – Kardiovaskulära effekter).

4.4

Varningar och försiktighet

Självmordsrelaterat beteende

Självmordsrelaterat beteende (självmordsförsök och självmordstankar) har rapporterats hos patienter

som behandlas med atomoxetin. I dubbelblinda kliniska studier förekom självmordsrelaterat beteende

som en mindre vanlig biverkan, men förekom mer frekvent hos barn och ungdomar som behandlades

med atomoxetin jämfört med dem som fick placebo, där det inte rapporterats något fall. I

dubbelblindade kliniska studier på vuxna var det ingen skillnad i frekvensen av självmordsrelaterat

beteende mellan atomoxetin och placebo. Patienter som behandlas för ADHD skall noga övervakas

med avseende på uppkomst eller förvärrat självmordsrelaterat beteende.

Plötslig död och hjärtfel

Det finns rapporter om plötslig död hos patienter med hjärtfel, som har tagit normala doser av

atomoxetin. Allvarligt hjärtfel i sig innebär en ökad risk för plötsligt död, och atomoxetin bör endast

användas med försiktighet och i samråd med hjärtspecialist, till patienter med kända allvarliga

hjärtfel.

Kardiovaskulära effekter

Atomoxetin kan påverka hjärtfrekvens och blodtryck.

De flesta patienter som tar atomoxetin får en liten ökning av hjärtfrekvens (medelvärde <10 slag per

minut) och/eller förhöjt blodtryck (medelvärde <5 mm Hg) (se avsnitt 4.8).

Kombinerade data från kontrollerade och okontrollerade kliniska prövningar för patienter med ADHD

visar dock att cirka 8-12 % av barn och ungdomar samt 6-10 % av vuxna får mer uttalade förändringar

i hjärtfrekvens (20 slag per minut eller mer) och blodtryck (15-20 mm Hg eller högre). Analys av

dessa data från kliniska prövningar visade att cirka 15-26 % av barn och ungdomar samt 27-32 % av

vuxna som får sådana förändringar i blodtryck och hjärtfrekvens under behandling med atomoxetin

hade en kvarstående eller progressiv ökning. Långvariga kvarvarande förändringar i blodtryck skulle

potentiellt kunna bidra till kliniska konsekvenser så som hjärthypertrofi.

Som en följd av dessa fynd, bör patienter som är aktuella för behandling med atomoxetin kontrolleras

noggrant med avseende på patientens medicinska historia samt fysiska status för att bedöma förekomst

av hjärtsjukdom. Patienten bör få ytterligare hjärtundersökning av specialist om initiala

undersökningar visar en sådan anamnes eller sjukdom.

Det rekommenderas att hjärtfrekvens och blodtryck mäts och dokumenteras innan behandling

påbörjas samt under behandling, efter varje dosjustering och därefter minst var 6:e månad för att

upptäcka eventuellt kliniskt betydelsefulla förhöjningar. För pediatriska patienter rekommenderas

användning av en percentilkurva. För vuxna bör aktuella riktlinjer för hypertoni följas.

Atomoxetin bör inte användas till patienter med svår kardiovaskulär eller cerebrovaskulär sjukdom (se

avsnitt 4.3 Kontraindikationer - allvarlig kardiovaskulär eller cerebrovaskulär sjukdom). Atomoxetin

bör användas med försiktighet hos patienter med medicinska tillstånd som kan förvärras av ökningar i

blodtryck och hjärtfrekvens, såsom patienter med hypertension, takykardi, eller kardiovaskulär eller

cerebrovaskulär sjukdom.

Patienter som utvecklar symtom som hjärtklappning, ansträngningsutlöst bröstsmärta, oförklarad

synkope, dyspné eller andra symptom som tyder på hjärtsjukdom under behandling med atomoxetin

bör snarast genomgå en hjärtundersökning av specialist.

I tillägg bör atomoxetin användas med försiktighet hos patienter med kongenitalt eller förvärvat långt

QT-intervall eller hereditär QT-förlängning (se avsnitten 4.5 och 4.8).

Ortostatisk hypotension har också rapporterats, atomoxetin bör användas med försiktighet vid tillstånd

som kan predisponera patienter för hypotension eller tillstånd som förknippas med plötsliga

förändringar i hjärtfrekvens eller blodtryck.

Cerebrovaskulära effekter

Patienter med ytterligare riskfaktorer för cerebrovaskulära tillstånd (exempelvis anamnes på hjärt-

kärlsjukdom, samtidig behandling med läkemedel som höjer blodtrycket) bör bedömas vid varje besök

för neurologiska tecken och symtom efter påbörjad behandling med atomoxetin.

Effekt på levern

Mycket sällsynta spontanarapporter om levertoxicitet, vilket manifesterade sig som förhöjda värden

på leverenzymer och bilirubin med ikterus, har inkommit. Dessutom har det inkommit mycket

sällsynta rapporter om akut leversvikt. Strattera skall sättas ut hos patienter med ikterus eller med

laboratorievärden som visar tecken på leverskada, och skall inte återinsättas.

Psykotiska eller maniska symtom

Behandling med normala doser av atomoxetin kan orsaka akuta psykotiska eller maniska symtom,

t.ex. hallucinationer, vanföreställningar, mani eller agitation hos patienter, även hos dem som aldrig

tidigare haft psykotisk sjukdom eller mani. Om sådana symtom uppträder kan man misstänka att de

orsakas av atomoxetin, och utsättning av behandlingen bör övervägas. Risken att Strattera kan

förvärra existerande psykotiska eller maniska symtom kan inte uteslutas.

Aggressivt beteende, fientlighet eller emotionell labilitet

Fientlighet (främst aggression, trots och ilska) observerades oftare i kliniska studier bland barn,

ungdomar och vuxna som behandlades med Strattera, jämfört med dem som fick placebo. Emotionell

labilitet observerades oftare i kliniska studier bland barn som behandlades med Strattera jämfört med

placebo. Patienter skall övervakas noggrant med avseende på uppkomst eller förvärrat aggressivt

beteende, fientlighet och emotionell labilitet.

Allergiska reaktioner

Eventuella allergiska reaktioner: Allergiska reaktioner, om än mindre vanliga, inkluderande

anafylaktiska reaktioner, hudutslag, angioneurotiskt ödem och urticaria har rapporterats hos patienter

som tar atomoxetin.

Kramper

Kramper utgör en möjlig risk vid behandling med Strattera. Försiktighet bör iakttas då behandling

med atomoxetin påbörjas hos patienter med känd benägenhet för kramper. Utsättning skall övervägas

om kramper uppträder eller om frekvensen kramper ökar och ingen annan orsak fastställts.

Tillväxt och utveckling

Tillväxt och utveckling bör följas hos barn och ungdomar vid behandling med atomoxetin. Patienter

som kräver långtidsbehandling bör följas och dossänkning eller utsättning av behandling bör

övervägas hos barn och ungdomar som inte växer tillfredsställande eller ökar tillräckligt i vikt.

Kliniska data tyder inte på att atomoxetin har några skadliga effekter på kognition eller sexuell

mognad. Mängden av tillgängliga långtidsdata är dock begränsad. Patienter som kräver

långtidsbehandling bör därför följas noggrant.

Nydebuterad eller förvärrad komorbid depression, ångest och tics

En kontrollerad studie på pediatriska patienter med ADHD och komorbida kroniska motoriska tics

eller Tourettes syndrom, visade att atomoxetinbehandlade patienter, i jämförelse med patienterna i

placebogruppen, inte fick förvärrade tics.

En kontrollerad studie på ungdomar med ADHD och komorbid egentlig depression, visade att

atomoxetinbehandlade patienter, i jämförelse med patienterna i placebogruppen, inte fick förvärrad

depression.

Två kontrollerade studier (en på pediatriska patienter och en på vuxna patienter) med ADHD och

komorbid ångest, visade att atomoxetinbehandlade patienter, i jämförelse med patienterna i

placebogruppen, inte fick förvärrad ångest.

Efter marknadsföringens början har det inkommit sällsynta rapporter om ångest och depression eller

nedstämdhet och mycket sällsynta rapporter om tics hos patienter som tar atomoxetin (se avsnitt 4.8).

Patienter som behandlas med atomoxetin för ADHD bör följas upp när det gäller uppkomst eller

försämring av ångestsymtom, nedstämdhet och depression eller tics.

Pediatrisk population under 6 års ålder

Strattera skall inte användas till barn yngre än 6 år, eftersom säkerhet och effekt inte har fastställts för

denna åldersgrupp.

Andra terapeutiska användningsområden

Strattera är inte indicerat för behandling av egentlig depression och/eller ångesttillstånd, eftersom

resultaten från kliniska prövningar med vuxna patienter med dessa tillstånd, utan samtidig ADHD,

inte kunde påvisa effekt jämfört med placebo (se avsnitt 5.1).

Sorbitol

Detta läkemedel innehåller 32,97 mg sorbitol per ml. Patienter med ärftlig fruktosintolerans (HFI) ska

inte ta/ges detta läkemedel.

Natrium

Detta läkemedel innehåller 2,64 mg natrium per ml. Den maximala dosen 100 mg atomoxetin

motsvarar 3,3 % av WHOs högsta rekommenderat dagligt intag (2 gram natrium för vuxna).

Natriumbensoat

Detta läkemedel innehåller 0,8 mg natriumbensoat per ml.

Propylenglykol

Detta läkemedel innehåller 9,8 mg propylenglykol per ml.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekter av andra läkemedel på atomoxetin:

MAO-hämmare

Atomoxetin skall inte användas tillsammans med MAO-hämmare (se avsnitt 4.3).

CYP2D6-hämmare (SSRI-läkemedel (t ex fluoxetin, paroxetin, kinidin, terbinafin)

Hos patienter som får dessa läkemedel, kan atomoxetin exponeringen öka 6-8 gånger och Css

öka

3-4 gånger beroende på att det metaboliseras via CYP2D6. Långsam titrering och lägre slutlig dos av

atomoxetin kan vara nödvändig för patienter som redan samtidigt tar läkemedel som hämmar

CYP2D6. Om behandling med en CYP2D6-hämmare startas eller avslutas efter det att lämplig dos av

atomoxetin ställts in, bör en förnyad bedömning av kliniskt svar och tolerabilitet göras för denna

patient, för att avgöra om justering av dosen är nödvändig.

Försiktighet bör iakttas när atomoxetin ges till långsamma CYP2D6-metaboliserare tillsammans med

andra potenta hämmare av cytokrom P450-enzym än CYP2D6, eftersom risken för en kliniskt

relevant, ökad exponering av atomoxetin

in vivo

är okänd.

Salbutamol (eller andra beta

2

-agonister)

Atomoxetin bör ges med försiktighet till patienter som behandlas med höga doser salbutamol (eller

andra beta

-agonister) givet i sprayform eller systemiskt (oralt eller intravenöst), eftersom salbutamols

effekt på det kardiovaskulära systemet kan förstärkas.

Motsägande fynd avseende denna interaktion har påvisats. Salbutamol som administreras systemiskt

(600 mikrogram intravenöst under 2 timmar) i kombination med atomoxetin (60 mg två gånger

dagligen i 5 dagar) ökar hjärtfrekvensen och höjer blodtrycket. Denna effekt var mest markant första

gången salbutamol och atomoxetin administrerades samtidigt men återgick till ursprungsvärdet mot

slutet av en 8 timmars period. I en separat studie ökade inte effekterna på blodtryck och hjärtfrekvens

av en inhalerad standarddos salbutamol (200 mikrogram) vid kortvarig samtidig administrering av

atomoxetin (80 mg en gång dagligen i 5 dagar) i en studie på friska, vuxna försökspersoner från Asien,

som var snabba metaboliserare av atomoxetin. Hjärtfrekvensen var densamma, med eller utan

tillförsel av atomoxetin, efter ett flertal inhalationer av salbutamol (800 mikrogram).

Uppmärksamhet bör ägnas åt att övervaka hjärtfrekvens och blodtryck, dosjustering kan vara

motiverat för både atomoxetin eller salbutamol (eller andra beta

-agonister) i händelse av betydande

höjningar av hjärtfrekvens och blodtryck under samtidig behandling med dessa läkemedel.

Det kan finnas en ökad risk för QT-förlängning när atomoxetin ges tillsammans med andra läkemedel

som förlänger QT-tiden (t ex neuroleptika, antiarytmika klass IA och III, moxifloxacin, erytromycin,

metadon, meflokin, tricykliska antidepressiva, litium och cisaprid), läkemedel som orsakar störningar

i elektrolytbalansen (t ex tiaziddiuretika) och läkemedel som hämmar CYP2D6.

Kramper utgör en möjlig risk vid behandling med Strattera. Försiktighet bör iakttas vid samtidig

behandling med andra läkemedel som sänker kramptröskeln (t ex tricykliska antidepressiva eller

SSRI, neuroleptika, fentiaziner eller butyrofenon, meflokin, klorokin, bupropion eller tramadol) (se

avsnitt 4.4). Försiktighet bör även iakttas vid utsättning av samtidig behandling med benzodiazepiner

med avseende på potentiella kramper vid utsättning.

Blodtryckssänkande läkemedel

Atomoxetin bör användas med försiktighet tillsammans med blodtryckssänkande läkemedel. På grund

av en eventuell ökning av blodtrycket, kan atomoxetin minska effekten av blodtryckssänkande

läkemedel/läkemedel som används för att behandla hypertension. Uppmärksamhet bör ägnas åt

kontroll av blodtryck, och översyn av behandlingen med atomoxetin eller blodtryckssänkande

läkemedel kan vara motiverat i händelse av betydande förändringar av blodtrycket.

Blodtryckshöjande medel eller läkemedel som ökar blodtrycket

På grund av potentiell ökning av effekterna på blodtrycket, bör atomoxetin användas med försiktighet

med blodtryckshöjande medel eller läkemedel som kan öka blodtrycket (t.ex. salbutamol).

Uppmärksamhet bör ägnas åt kontroll av blodtryck och översyn av behandling för antingen

atomoxetin eller blodtryckshöjande medel kan vara motiverat vid betydande förändringar i

blodtrycket.

Läkemedel som påverkar noradrenalin

Läkemedel som påverkar noradrenalin bör användas med försiktighet tillsammans med atomoxetin på

grund av eventuella additiva eller synergistiska farmakologiska effekter. Exempel på detta är

antidepressiva läkemedel, såsom imipramin, venlafaxin och mirtazapin, eller de slemhinneavsvällande

läkemedlen pseudoefedrin eller fenylefrin.

Läkemedel som påverkar magens pH

Läkemedel som ökar magens pH (magnesiumhydroxid/aluminiumhydroxid, omeprazol) hade ingen

effekt på atomoxetins biotillgänglighet.

Läkemedel som är höggradigt plasmaproteinbundna

Studier

in vitro

utfördes i terapeutiska koncentrationer med atomoxetin och andra höggradigt

plasmaproteinbundna läkemedel. Warfarin, acetylsalicylsyra, fenytoin eller diazepam påverkade inte

atomoxetins bindning till humant albumin. På liknande sätt påverkade inte atomoxetin bindningen av

dessa substanser till humant albumin.

4.6

Graviditet och amning

Graviditet

Djurstudier tyder inte på direkta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-/fosterutveckling,

förlossning eller utveckling efter födsel (se avsnitt 5.3). Data från behandling av gravida kvinnor är

begränsade. Data är otillräckliga för att indikera ett samband eller avsaknad av samband mellan

atomoxetin och negativa utfall vid graviditet och/eller amning. Atomoxetin skall inte användas under

graviditet såvida inte den eventuella nyttan överväger riskerna för fostret.

Amning

Atomoxetin och/eller dess metaboliter utsöndras i mjölk hos digivande råttor. Det är inte känt

huruvida atomoxetin utsöndras i human modersmjölk. Eftersom data saknas bör användning av

atomoxetin under amning undvikas.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Data på förmågan att framföra fordon och handha maskiner är begränsade. Strattera har en liten

inverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. En ökad förekomst av utmattning,

somnolens och yrsel har setts med atomoxetin jämfört med placebo hos pediatriska och vuxna

patienter. Patienterna skall rådas att vara försiktiga vid framförande av fordon eller handhavande av

riskfyllda maskiner tills de är tillräckligt säkra på att prestationsförmågan inte påverkas av

atomoxetin.

4.8

Biverkningar

Pediatrisk population:

Summering av säkerhetsprofilen

I placebokontrollerade kliniska prövningar på barn med atomoxetin var huvudvärk, buksmärtor

minskad aptit de vanligaste biverkningarna som förekommit med atomoxetin och rapporterades av

ungefär 19 %, 18 % respektive 16 % av patienterna. Dessa biverkningar ledde dock sällan till att

läkemedlet behövde sättas ut (terapiavbrott på grund av huvudvärk 1 %, buksmärtor 0,2 % och

minskad aptit 0,0 %). Buksmärtor och minskad aptit är vanligtvis övergående.

På grund av nedsatt aptit avtog tillväxten för vissa patienter med avseende på vikt och längd tidigt

under behandlingen. Efter den initiala minskningen av vikt och längdtillväxt i en grupp som följdes

vid långtidsbehandling med atomoxetin sågs en återgång till genomsnittlig vikt och längd.

Illamående, kräkningar och somnolens

kan inträffa hos ungefär 10-11 % av patienterna, särskilt under

den första månaden. Emellertid var dessa biverkningar vanligtvis milda till måttliga och övergående

och resulterade inte i något större antal terapiavbrott (≤ 0,5 %).

I placebokontrollerade studier på barn och vuxna hade atomoxetinbehandlade patienter en förhöjd

hjärtfrekvens och förhöjt systoliskt och diastoliskt blodtryck (se avsnitt 4.4).

Ortostatisk hypotension (0,2 %) och synkope (0,8 %) har rapporterats hos atomoxetinbehandlade

patienter på grund av dess effekt på noradrenerg tonus. Atomoxetin bör användas med försiktighet vid

alla tillstånd som kan predisponera patienter för hypotension.

Följande biverkningstabell baseras på biverkningsrapportering och laboratoriefynd från kliniska

studier och på spontana biverkningsrapporter från barn och ungdomar efter godkännandet.

Biverkningar i tabellform

Biverkningarna i tabellen är indelade i följande frekvensintervall: Mycket vanliga (

1/10), vanliga

1/100,

1/10), mindre vanliga (

1/1 000,

1/100), sällsynta (

1/10 000,

1/1 000) och mycket

sällsynta (<1/10 000).

Organsystem

Mycket

vanliga

1/10

Vanliga

1/100,

1/10

Mindre

vanliga

1/1 000,

1/100

Sällsynta

1/10 000,

1/1 000

Metabolism och

nutrition

Minskad aptit

Anorexi

(aptitlöshet)

Psykiska störningar

Irritabilitet,

humörsvängningar,

sömnlöshet

agitation*, ångest

depression och

nedstämdhet*,

tics*.

Självmords-

relaterade

händelser,

aggression,

fientlighet,

emotionell

labilitet,*

psykos

(inkluderande

hallucina-

tioner)*.

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk,

somnolens

Yrsel

Synkope,

tremor, migrän,

parestesi,*

hypoestesi,*

kramper.**

Ögon

Mydriasis

Dimsyn

Hjärtat

Hjärtklappning,

sinustakykardi,

Organsystem

Mycket

vanliga

1/10

Vanliga

1/100,

1/10

Mindre

vanliga

1/1 000,

1/100

Sällsynta

1/10 000,

1/1 000

förlängning.**

Blodkärl

Raynauds

fenomen

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Dyspné (se

avsnitt 4.4)

Magtarm-kanalen

Buksmärta

kräkning,

illamående

Förstoppning,

dyspepsi

Lever och gallvägar

Förhöjt

bilirubin i

blodet*

Onormala/

förhöjda

lever-

funktions-

värden,

ikterus,

hepatit,

leverskada,

akut

leversvikt*

Hud och subkutan

vävnad

Dermatit, klåda,

utslag.

Hyperhidros,

allergiska

reaktioner

Njurar och

urinvägar

Blåstöm-

nings-

svårigheter,

urinretention

Reproduktions-

organ och

bröstkörtel

Priapism,

manlig

genital

smärta

Allmänna symtom

och/eller symtom

vid administrerings-

stället

Utmattning, letargi

Bröstsmärta (se

avsnitt 4.4)

Asteni

Undersökningar

Förhöjt

blodtryck

Förhöjd

hjärtfrekvens

Viktminskning

Inkluderar även smärta i övre delen av buken och besvär från magsäcken, buken och epigastrium.

Inkluderar även sedering.

Inkluderar insomningssvårigheter, försämrad sömnkvalitet under natten och tidigt

morgonuppvaknande.

Förändringar i hjärtfrekvens och blodtryck baseras på uppmätta vitala funktioner.

Se avsnitt 4.4

Se avsnitten 4.4 och 4.5

Långsamma CYP2D6-metaboliserare

Följande biverkningar inträffade hos minst 2 % långsamma CYP2D6-metaboliserare och var

statistiskt signifikant mer frekvent hos långsamma metaboliserare jämfört med snabba CYP2D6-

metaboliserare: Minskad aptit (24,1 % långsamma metaboliserare, 17,0 % snabba metaboliserare),

kombinerad insomni (inkluderande insomni, försämrad sömnkvalitet efter insomnande och

insomningssvårigheter, 14,9 % långsamma metaboliserare, 9,7 % snabba metaboliserare); depression

av olika slag (inkluderande depression, egentlig depression, depressiva symtom, nedstämdhet och

dysfori, 6,5 % långsamma metaboliserare, 4,1 % snabba metaboliserare), viktminskning (7,3 %

långsamma metaboliserare, 4,4 % snabba metaboliserare), förstoppning (6,8 % långsamma

metaboliserare, 4,3 % snabba metaboliserare), tremor (4,5 % långsamma metaboliserare, 0,9 %

snabba metaboliserare), sedering (3,9 % långsamma metaboliserare, 2,1 % snabba metaboliserare),

exkoriation (3,9 % långsamma metaboliserare, 1,7 % snabba metaboliserare), enures (3,0 %

långsamma metaboliserare, 1,2 % snabba metaboliserare), konjunktivit (2,5 % långsamma

metaboliserare, 1,2 % snabba metaboliserare), synkope (2,5 % långsamma metaboliserare, 0,7 %

snabba metaboliserare), tidigt morgonuppvaknande (2,3 % långsamma metaboliserare, 0.8 % snabba

metaboliserare), mydriasis (2,0 % långsamma metaboliserare, 0,6 % snabba metaboliserare). Följande

händelser uppfyllde inte ovanstående kriterier, men är värt att notera: Generellt ångestsyndrom (0,8 %

långsamma metaboliserare, 0,1 % snabba metaboliserare). Dessutom sågs i kliniska studier, som

pågick i upp till 10 veckor, en mer uttalad viktminskning hos långsamma metaboliserare (medelvärde

1,1 kg långsamma metaboliserare, medelvärde 0,6 kg snabba metaboliserare).

Vuxna:

Summering av säkerhetsprofilen

I kliniska studier på vuxna med ADHD hade följande organsystem den högsta frekvensen

biverkningar under behandling med atomoxetin: magtarmkanalen, nervsystemet och psykiska

störningar. De vanligast rapporterade biverkningarna (

5 %) var minskad aptit (14,9 %), sömnlöshet

(11,3 %), huvudvärk (16,3 %), muntorrhet (18,4 %) och illamående (26,7 %). Majoriteten av dessa

biverkningar var milda eller måttliga och de allvarliga biverkningar som rapporterades mest frekvent

var illamående, sömnlöshet, utmattning och huvudvärk. Problem med urinretention eller svårighet att

tömma blåsan hos vuxna bör betraktas som potentiellt relaterade till atomoxetin.

Följande biverkningstabell baseras på biverkningsrapportering och laboratoriefynd från kliniska

studier och på spontana biverkningsrapporter från vuxna efter godkännandet.

Biverkningar i tabellform

Biverkningarna i tabellen är indelade i följande frekvensintervall: Mycket vanliga (

1/10), vanliga

1/100,

1/10), mindre vanliga (

1/1 000,

1/100), sällsynta (

1/10 000,

1/1 000) och mycket

sällsynta (<1/10 000).

Organsystem

Mycket

vanliga

1/10

Vanliga

1/100,

1/10

Mindre vanliga

1/1 000,

1/100

Sällsynta

1/10 000,

Metabolism

och nutrition

Minskad

aptit

Psykiska

störningar

Sömnlöshet

Agitation*,

minskad libido,

sömnstörning,

depression och

nedstämdhet,*

ångest.

Självmordsrelaterade

händelser,*

aggression, fientlighet

och emotionell

labilitet,* rastlöshet,

tics.*

Psykos

(inkluderande

hallucinationer)*

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel, dysgeusi,

parestesi,

somnolens

(inkluderande

sedering),

tremor.

Synkope, migrän,

hypoestesi.*

Kramper**

Ögat

Dimsyn

Hjärtat

Hjärtklappning,

QT-förlängning**

Organsystem

Mycket

vanliga

1/10

Vanliga

1/100,

1/10

Mindre vanliga

1/1 000,

1/100

Sällsynta

1/10 000,

takykardi

Blodkärl

Rodnad,

värmevallning.

Kalla händer och fötter

Raynauds fenomen

Andnings-

vägar, bröst-

korg och

mediastinum

Dyspné (se avsnitt 4.4)

Magtarm-

kanalen

Muntorrhet,

illamående

Buksmärta

förstoppning,

dyspepsi,

flatulens,

kräkningar.

Lever och

gallvägar

Onormala/förhöjda

lever-

funktionsvärden,

ikterus, hepatit,

leverskada, akut

leversvikt, förhöjt

bilirubin i blodet. *

Hud och

subkutan

vävnad

Dermatit,

hyperhidros,

utslag

Allergiska reaktioner

klåda, urtikaria.

Muskuloskelet

ala systemet

och bindväv

Muskelspasm

Njurar och

urinvägar

Dysuri,

pollakiuri,

blåstömnings-

svårigheter,

urinretention

Urinträngningar

Reproduktions

-organ och

bröstkörtel

Dysmenorré,

ejakulationsstör

ning, erektil

dysfunktion,

prostatit, manlig

genital smärta

Ejakulationsoförmåga,

oregelbunden

menstruation, onormal

orgasm.

Priapism

Allmänna

symtom

och/eller

symtom vid

administrering

s-stället

Asteni,

utmattning,

letargi, frossa,

skakis,

irritation, törst.

Känna sig kall

Bröstsmärta (se avsnitt

4.4)

Undersökning

ar

Förhöjt

blodtryck

Förhöjd

hjärtfrekvens

Viktminskning

Inkluderar även smärta i övre delen av buken och besvär från magsäcken, buken och epigastrium.

Inkluderar även insomningssvårigheter, försämrad sömnkvalitet under natten och tidigt

morgonuppvaknande.

Förändringar i hjärtfrekvens och blodtryck baseras på uppmätta vitala funktioner.

Inkluderar anafylaktiska reaktioner och angioneurotiskt ödem.

Se avsnitt 4.4

Se avsnitten 4.4 och 4.5

Långsamma CYP2D6-metaboliserare

Följande biverkningar inträffade hos minst 2 % långsamma CYP2D6-metaboliserare och var

statistiskt signifikant mer frekventa hos långsamma metaboliserare jämfört med snabba CYP2D6-

metaboliserare: dimsyn (3,9 % långsamma metaboliserare, 1,3 % snabba metaboliserare), muntorrhet

(34,5 % långsamma metaboliserare, 17,4 % snabba metaboliserare), förstoppning (11,3 % långsamma

metaboliserare, 6,7 % snabba metaboliserare), skakis (4,9 % långsamma metaboliserare, 1,9 % snabba

metaboliserare), minskad aptit (23,2 % långsamma metaboliserare, 14,7 % snabba metaboliserare),

tremor (5,4 % långsamma metaboliserare, 1,2 % snabba metaboliserare), sömnlöshet (19,2 %

långsamma metaboliserare, 11,3% snabba metaboliserare), sömnstörning (6,9 % långsamma

metaboliserare, 3,4 % snabba metaboliserare), försämrad sömnkvalitet under natten (5,4 %

långsamma metaboliserare, 2,7 % snabba metaboliserare), tidigt morgonuppvaknande (3 %

långsamma metaboliserare, 0,9 % of snabba metaboliserare), urinretention (5,9 % långsamma

metaboliserare, 1,2 % snabba metaboliserare), erektil dysfunktion (20,9 % långsamma metaboliserare,

8,9 % snabba metaboliserare), ejakulationsstörning (6,1 % långsamma metaboliserare, 2,2 % snabba

metaboliserare), hyperhidros (14,8 % långsamma metaboliserare, 6,8 % snabba metaboliserare), kalla

händer och fötter (3 % långsamma metaboliserare, 0,5 % snabba metaboliserare).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Tecken och symtom

Icke-fatala fall av akuta och kroniska överdoseringar har förekommit med enbart atomoxetin efter det

att atomoxetin börjat marknadsföras. De vanligast rapporterade symtomen vid akut och kronisk

överdosering är gastrointestinala symtom, somnolens, yrsel, tremor och onormalt beteende.

Hyperaktivitet och agitation har också rapporterats. Tecken och symtom förenliga med lätt till måttlig

sympatisk nervstimulering (t ex takykardi, förhöjt blodtryck, mydriasis, muntorrhet) har också

observerats och rapporter om klåda och utslag har inkommit. De flesta händelserna var milda till

måttliga. I vissa överdoseringsfall med atomoxetin har kramper och i mycket sällsynta fall QT-

förlängning rapporterats. Dödsfall på grund av akut överdosering har också rapporterats vid samtidigt

intag av atomoxetin och minst ett annat läkemedel.

Den kliniska erfarenheten av överdosering med atomoxetin är begränsad.

Behandling

Fri luftväg bör säkerställas. Aktivt kol kan vara av värde för att reducera absorptionen om patienten

söker behandling inom 1 timme efter intag. Samtidigt med lämplig symtomatisk och understödjande

behandling bör monitorering av hjärtfunktionen och vitala tecken ske. Patienten bör övervakas i minst

6 timmar. Atomoxetin är till stor del proteinbundet, varför dialys sannolikt inte är av värde vid

behandling av överdosering.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Psykoanaleptika, centralt verkande sympatomimetika.

ATC-kod: N06B A09.

Verkningsmekanism och Farmakodynamisk effekt

Atomoxetin är en mycket selektiv och potent hämmare av presynaptiska noradrenerga transportörer,

vilket är dess troliga verkningsmekanism. Det påverkar inte direkt transportörerna av serotonin och

dopamin. Atomoxetin binds i mycket liten utsträckning till andra noradrenerga receptorer och

transportörer eller receptorer av andra neurotransmittorer. Atomoxetin har två oxidativa

huvudmetaboliter: 4-hydroxiatomoxetin och N-desmetylatomoxetin. 4-hydroxiatomoxetin är

ekvipotent med atomoxetin avseende hämning av noradrenerga transportörer, men till skillnad mot

atomoxetin, har denna metabolit också en något hämmande effekt på serotonintransportörerna.

Emellertid är effekten på dessa transportörer troligtvis minimal, eftersom huvuddelen av 4-

hydroxiatomoxetin metaboliseras vidare och cirkulerar således i mycket lägre koncentration i plasma

(1 % av atomoxetins koncentration hos snabba metaboliserare och 0,1 % av atomoxetins

koncentration hos långsamma metaboliserare). N-desmetylatomoxetin har en betydligt lägre

farmakologisk aktivitet än atomoxetin. Hos snabba metaboliserare cirkulerar det i lägre

koncentrationer i plasma och hos långsamma metaboliserare cirkulerar det vid jämvikt i jämförbara

koncentrationer som modersubstansen.

Atomoxetin är varken ett centralstimulerande läkemedel eller ett amfetaminderivat. I en randomiserad,

dubbelblind, placebokontrollerad studie av beroenderisk hos vuxna jämfördes effekterna av

atomoxetin med placebo. Atomoxetin visade inte några tecken på stimulerande eller euforiska

egenskaper.

Klinisk effekt och säkerhet

Pediatrisk population

Strattera har undersökts i studier på över 5000 barn och ungdomar med ADHD. Den akuta effekten av

Strattera vid behandling av ADHD fastställdes först i sex randomiserade, dubbelblinda,

placebokontrollerade studier som pågick i sex till nio veckor. Tecken och symtom på ADHD

utvärderades genom att jämföra den genomsnittliga förändringen från utgångsvärdet till studiens slut

hos Strattera- och placebobehandlade patienter. I alla sex studierna var atomoxetin statistiskt

signifikant överlägset placebo att reducera tecken och symtom på ADHD.

Dessutom har atomoxetins bestående effekt på symtomen visats i en 1-årig, placebokontrollerad studie

med över 400 barn och ungdomar, huvudsakligen genomförd i Europa (ungefär 3 månader med öppen

akutbehandling, följt av 9 månaders dubbelblind, placebokontrollerad underhållsbehandling). Andelen

patienter som återföll var efter 1 år 18,7 % för atomoxetin och 31,4 % för placebo. Patienter som efter

1 års behandling med atomoxetin fortsatte behandling med atomoxetin i ytterligare 6 månader, var

mindre benägna att recidivera eller att återfå partiella symtom än patienter som avslutade sin aktiva

behandling och erhöll placebo (2 % respektive 12 %). Vid långtidsbehandling av barn och ungdomar

bör nyttan av pågående behandling utvärderas regelbundet.

Strattera var effektivt när det gavs som enkeldos eller uppdelat i en morgondos och en dos sent på

eftermiddagen/tidigt på kvällen. Strattera givet en gång dagligen visade en statistiskt signifikant större

sänkning av ADHD-symtomens svårighetsgrad jämfört med placebo enligt bedömning av lärare och

föräldrar.

Aktiva jämförande studier

I en randomiserad, dubbelblind, 6 veckors parallellgruppsstudie testades non inferiority av atomoxetin

mot ett metylfenidatpreparat med förlängd frisättning som jämförelse. Jämförelsepreparatet visade sig

vara associerad med en högre andel som svarat på behandlingen jämfört med atomoxetin. Andelen

patienter som anses har svarat på behandlingen var 23,5 % (placebo), 44,6 % (atomoxetin) och 56,4 %

(metylfenidat). Både atomoxetin och jämförelsegruppen var statistiskt överlägset placebo och

metylfenidat var statistiskt överlägset atomoxetin (p = 0,016). Dock var patienter som inte tidigare

svarat på stimulantia, exkluderade från denna studie.

Vuxna

Strattera har studerats i studier med över 4800 vuxna som uppfyllt DSM-IVs diagnoskriterier för

ADHD. Den akuta effekten av Strattera vid behandling av vuxna har fastställts i sex randomiserade,

dubbelblinda, placebokontrollerade studier som pågick i 10 till 16 veckor. Tecken och symtom på

ADHD utvärderades genom att jämföra den genomsnittliga förändringen från utgångsvärdet till

studiens slut hos atomoxetin- och placebobehandlade patienter. I alla sex studierna var atomoxetin

statistiskt signifikant överlägset placebo att reducera tecken och symtom på ADHD (tabell X).

Patienter som behandlades med atomoxetin hade statistiskt signifikant större förbättringar uppmätt

med Clinical Global Impression of Severity (CGI-S) vid studiens slut jämfört med placebobehandlade

patienter i alla de sex akuta studierna. Patienter som behandlades med atomoxetin hade även statistiskt

signifikant förbättring i ADHD-relaterad funktion i de tre akuta studierna där detta utvärderades

(tabell X). Långtidseffekt bekräftades i två sexmånaders placebokontrollerade studier, men inte i en

tredje (tabell X).

Tabell X

Genomsnittlig förändring i effekt i placebokontrollerade studier

Förändring hos patienter med minst ett mätvärde efter studiens start (LOCF)

CAARS-Inv:SV eller

AISRS

CGI-S

AAQoL

Studie

Behan

dling

N

Genomsnittli

g förändring

p-värde

Genomsnittlig

förändring

p-

värde

Genomsnittlig

förändring

p-

värde

Akuta studier

LYAA

-9,5

-6,0

0,006

-0,8

-0,4

0,011

LYAO

-10,5

-6,7

0,002

-0,9

-0,5

0,002

LYBY

-13,6

-8,3

0,007

-1,0

-0,7

0,048

LYDQ

-8,7

-5,6

<0,001

-0,8

-0,6

0,022

14,9

11,1

0,030

LYDZ

-10,7

-7,2

<0,001

-1,1

-0,7

<0,001

15,8

11,0

0,005

LYEE

-14,3

-8,8

<0,001

-1,3

-0,8

<0,001

12,83

8,20

<0,001

Långtidsstudier

LYBV

-11,6

-11,5

0,412

-1,0

-0,9

0,173

13,90

11,18

0,045

LYCU

-13,2

-10,2

0,005

-1,2

-0,9

0,001

13,14

8,62

0,004

LYCW ATX

-14,3

-8,3

<0,001

-1,2

-0,7

<0,001

Förkortningar: AAQoL = Adult ADHD Quality of Life totalpoäng; AISRS = Adult ADHD

Investigator Symptom Rating Scale totalpoäng; ATX = atomoxetin; CAARS-Inv:SV = Conners

Adult ADHD Rating Scale, Investigator Rated, screening version Total ADHD Symptom Score;

CGI-S = Clinical Global Impression of Severity; LOCF = last observation carried forward; PBO =

placebo.

ADHD symtomskala; resultat som visas för LYBY studien är AISRS; resultat för alla andra är

CAARS-Inv:SV.

I sensitivitetsanalyser som använder metoden basline-observation-carried-forward för patienter utan

något mätvärde efter studiens start (dvs. alla patienter som behandlas), överensstämde resultaten med

resultaten som visas i tabell X.

I analyser av kliniskt betydelsefullt behandlingssvar för alla sex studier samt för de båda

framgångsrika långtidsstudierna, med en uppsättning av olika a priori- och post hoc definitioner, hade

patienter som behandlades med atomoxetin, konsekvent statistiskt signifikant högre svar än

placebobehandlade patienter (tabell Y).

Tabell Y

Antal (n) och procent av patienter som uppnår kriterierna för respons i poolade

placebokontrillerade studier

Respons definerat som förbättring

av minst 1 poäng i CGI-S

Respons definerat som 40 %

förbättring av CAARS-Inv:SVat

Grupp

Behandling

N

n (%)

p-värde

N

n (%)

p-värde

Poolade akuta studier

a

401 (62,7%)

283 (43,4%)

<0,001

347 (41,3%)

215 (25,3%)

<0,001

Poolade långtidsstudier

a

482 (63,6%)

301 (49,3%)

<0,001

292 (44,0%)

175 (31,4%)

<0,001

Inkluderar alla studier i tabell X utom: CGI-S svarsanalys för akuta studier exkluderar 2 studier på

patienter med komorbid sjukdom (LYBY, LYDQ); CAARS svarsanalys för akuta studier exkluderar

en studie där CAARS inte förekom (LYBY).

I två av de akuta studierna, studerades patienter med ADHD och komorbid alkoholism eller social

ångest. I båda dessa studier förbättrades ADHD symtomen. I studien med komorbid alkoholism, var

det ingen skillnad mellan atomoxetin och placebo med avseende på alkoholanvändning. I studien med

komorbid ångest, förvärrades inte det komorbida tillståndet av atomoxetin.

Effekt av atomoxetin vid underhållsbehandling visades i en studie där patienter som uppfyllde

kriterierna för klinisk betydelsefullt behandlingssvar (definierat som förbättring av både CAARS-

Inv:SV och CGI-S) efter en första behandlingsperiod med aktiv substans i 24 veckor, randomiserades

till behandling med antingen atomoxetin eller placebo i ytterligare 6 månader. Högre andel av

patienterna som behandlades med atomoxetin än placebo uppfyllde kriterierna för bibehållet klinisk

betydelsefullt behandlingssvar i slutet av de 6 månaderna (64,3% respektive 50 %; p = 0,001).

Atomoxetinbehandlade patienter uppvisade statistiskt signifikant bättre bibehållen funktion än

placebobehandlade patienter. Detta visades med lägre genomsnittlig förändring för Adult Quality of

Life (AAQoL) totalpoäng efter 3 månader (p = 0,003) samt efter 6 månader (p = 0,002).

QT/QTc studie

En grundlig QT/QTc-studie, som genomfördes på friska vuxna med långsam CYP2D6 metabolisering

som fick upp till 60 mg atomoxetin två gånger dagligen, visade att vid maximala förväntade

koncentrationer skilde sig inte effekten av atomoxetin på QTc-intervallet signifikant från placebo. En

liten ökning av QTc-intervallet noterades med ökad koncentration av atomoxetin.

5.2

Farmakokinetiska uppgifter

Atomoxetins farmakokinetik är likartad hos vuxna och hos barn och ungdomar. Farmakokinetiken har

inte studerats hos barn yngre än 6 år.

Farmakokinetiska studier har visat att atomoxetin kapslar och oral lösning är bioekvivalenta.

Absorption: Atomoxetin absorberas snabbt och nästan fullständigt efter oral administrering och når

den genomsnittliga maximala plasmakoncentrationen (C

) ungefär 1 till 2 timmar efter dosintag.

Absolut oral biotillgänglighet av atomoxetin varierar från 63 % till 94 % på grund av interindividuella

skillnader i förstapassagemetabolism. Atomoxetin kan tas oberoende av måltider.

Distribution: Atomoxetin distribueras i stor utsträckning och binder i hög grad (98 %) till

plasmaproteiner, huvudsakligen albumin.

Metabolism: Atomoxetin metaboliseras huvudsakligen via cytokrom P450 2D6 (CYP2D6).

Långsamma CYP2D6-metaboliserare utgör cirka 7 % av den kaukasiska befolkningen, och de har

högre plasmakoncentrationer av atomoxetin i jämförelse med snabba metaboliserare. AUC för

atomoxetin är ungefär 10 gånger och Css,

ungefär 5 gånger större hos långsamma metaboliserare i

jämförelse med snabba metaboliserare. Den primära oxidativa metaboliten är 4-hydroxiatomoxetin

som snabbt glukuronideras. 4-hydroxiatomoxetin är ekvipotent med atomoxetin, men cirkulerar i

betydligt lägre koncentrationer i plasma. Fastän 4-hydroxiatomoxetin huvudsakligen bildas av

CYP2D6 kan det hos individer som saknar denna aktivitet ändå bildas via flera andra cytokrom P450

enzymer. Detta sker dock med en lägre hastighet. Atomoxetin inhiberar eller inducerar inte CYP2D6

vid terapeutiska doser.

Cytokrom P450-enzymer:

Atomoxetin förorsakade ingen kliniskt signifikant hämning eller induktion

av cytokrom P450-enzymer, inklusive CYP1A2, CYP3A, CYP2D6 och CYP2C9.

Elimination: Den genomsnittliga halveringstiden för elimination efter oral administrering är 3,6

timmar för snabba metaboliserare och 21 timmar för långsamma metaboliserare. Atomoxetin

utsöndras primärt som 4-hydroxiatomoxetin-O-glukuronid, huvudsakligen i urinen.

Linjär/icke-linjär farmakokinetik: Atomoxetin har en linjär farmakokinetik i doseringsintervallet som

studerats hos både snabba och långsamma metaboliserare.

Särskilda patientgrupper

Patienter med nedsatt leverfunktion har lägre atomoxetinclearance, högre exponering av atomoxetin

(AUC ökade 2-faldigt vid måttligt nedsatt leverfunktion och 4-faldigt vid svårt nedsatt leverfunktion)

och en förlängd halveringstid av modersubstansen i jämförelse med friska kontrollgrupper med

samma CYP2D6-genotyp (snabba metaboliserare). Hos patienter med måttligt till svårt nedsatt

leverfunktion (Child-Pugh klass B och C) bör start- och underhållsdos justeras (se avsnitt 4.2).

Den genomsnittliga plasmakoncentrationen av atomoxetin var generellt högre hos individer med

terminal njursvikt i jämförelse med friska kontrollgrupper, vilket visats genom ökade C

- (7 %

skillnad) och AUC

värden (ungefär 65 % skillnad). Efter justering för kroppsvikt reduceras

skillnaden mellan grupperna. Atomoxetins och dess metaboliters farmakokinetik hos patienter med

terminal njursvikt tyder på att ingen dosjustering är nödvändig (se avsnitt 4.2).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prekliniska data tyder inte på någon särskild risk för människa, baserat på gängse studier avseende

säkerhetsfarmakologi, kronisk toxicitet, genotoxicitet, karcinogenicitet eller reproduktion och

utveckling. På grund av dosbegränsning med hänsyn till det kliniska (eller förstärkta farmakologiska)

behandlingssvaret hos djur, i kombination med metaboliska skillnader mellan djurslagen,

observerades liknande, eller något högre, exponering av atomoxetin hos djur efter maximalt tolererade

doser i icke-kliniska studier som vid maximal, rekommenderad daglig dos hos patienter som är

långsamma CYP2D6-metaboliserare.

En studie genomfördes på unga råttor för att utvärdera atomoxetins effekt på tillväxt, beteende och

sexuell utveckling. En liten försening i sexuell utveckling sågs hos både hon- (alla doser) och handjur

(≥ 10 mg/kg/dag) inkluderande en liten sänkning av bitestikelns vikt och spermieantal. Däremot såg

man inga effekter på fertilitet och fortplantningsförmåga. Relevansen av dessa data för människa är

okänd.

Dräktiga kaniner behandlades med upp till 100 mg/kg atomoxetin dagligen under organogenesen. I en

av tre studier observerades vid den här dosen ett minskat antal födslar med levande avkomma, en

ökning av tidig resorption samt en något högre frekvens av arteria carotis med atypiskt ursprung och

frånvaro av arteria subclavia. Detta observerades vid doser som orsakade en lindrig toxicitet hos

modern och är inom historiska kontrollvärden. NOEL (no effect level) var 30 mg/kg/dag. Hos kaniner

var exponeringen (AUC) av obundet atomoxetin vid 100 mg/kg/dag ungefär 3,3 gånger högre hos

CYP2D6 snabba metaboliserare och 0,4 gånger högre hos CYP2D6 långsamma metaboliserare än vid

en maximal daglig dos av 1,4 mg/kg/dag hos människa. Dessa data, i en av tre studier på kanin,

bedöms som osäkra och relevansen för människa är okänd.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumbensoat (E211)

Natriumdihydrogenfosfatdihydrat

Fosforsyra, utspädd

Sorbitol, flytande (kristalliserande) (E420)

Xylitol

Hallonarom, artificiell (innehållandes propylenglykol (E1520))

Sukralos

Natriumhydroxid (för pH-justering)

Renat vatten

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år.

Hållbarhet efter att flaskan öppnats: 45 dagar

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Bärnstensfärgad glasflaska med barnskyddat lock innehållande 100 ml lösning. Förpackningen

innehåller även ett doseringshjälpmedel som består av en 10 ml oral spruta med 1 ml-markeringar och

en adapter (LDPE) som ska fästas på flaskan.

Förpackningsstorlekar: En flaska och en multipack med tre flaskor. Eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Atomoxetin är irriterande för ögonen. Om den orala lösningen kommer i kontakt med ögonen, skölj

omedelbart med vatten och kontakta läkare. Tvätta så snart som möjligt händerna och eventuellt andra

kroppsytor som kan ha kommit i kontakt med atomoxetin.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Eli Lilly Sweden AB

Box 721

169 27 Solna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

50612

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2014-11-06

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-01-07

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats

www.lakemedelsverket.se

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen