Starlix

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

08-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

08-08-2018

Aktiva substanser:
nateglinid
Tillgänglig från:
Novartis Europharm Limited
ATC-kod:
A10BX03
INN (International namn):
nateglinide
Terapeutisk grupp:
Läkemedel som används vid diabetes,
Terapiområde:
Diabetes Mellitus, typ 2
Terapeutiska indikationer:
Nateglinid är indicerat för kombinationsbehandling med metformin hos patienter med typ 2-diabetes, otillräckligt kontrollerad trots en maximalt tolererad dos av metformin enbart.
Produktsammanfattning:
Revision: 13
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000335
Tillstånd datum:
2001-04-03
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000335

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

08-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

08-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

07-11-2007

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

08-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

08-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

07-11-2007

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

08-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

08-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

07-11-2007

Bipacksedel Bipacksedel - danska

08-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

08-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

07-11-2007

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

08-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

08-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

07-11-2007

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

08-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

08-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

07-11-2007

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

08-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

08-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

07-11-2007

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

08-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

08-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

07-11-2007

Bipacksedel Bipacksedel - franska

08-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

08-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

07-11-2007

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

08-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

08-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

07-11-2007

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

08-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

08-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

07-11-2007

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

08-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

08-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

07-11-2007

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

08-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

08-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

07-11-2007

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

08-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

08-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

07-11-2007

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

08-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

08-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

07-11-2007

Bipacksedel Bipacksedel - polska

08-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

08-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

07-11-2007

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

08-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

08-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

07-11-2007

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

08-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

08-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

07-11-2007

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

08-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

08-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

07-11-2007

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

08-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

08-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

07-11-2007

Bipacksedel Bipacksedel - finska

08-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

08-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

07-11-2007

Bipacksedel Bipacksedel - norska

08-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

08-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

08-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

08-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

08-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

08-08-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Starlix 60 mg filmdragerade tabletter

Starlix 120 mg filmdragerade tabletter

Starlix 180 mg filmdragerade tabletter

nateglinid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får några biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller

även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om följande:

Vad Starlix är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Starlix

Hur du tar Starlix

Eventuella biverkningar

Hur Starlix ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Starlix är och vad det används för

Vad Starlix är

Den aktiva substansen i Starlix heter nateglinid och tillhör en grupp av läkemedel som kallas perorala

antidiabetika.

Starlix används för att behandla vuxna patienter med typ 2-diabetes. Det hjälper till att kontrollera

nivån av socker i blodet. Din läkare kommer att förskriva Starlix tillsammans med metformin (ett

annat antidiabetiskt läkemedel) om sockret är otillräckligt kontrollerat trots en maximalt tolererad dos

av metformin.

Hur Starlix verkar

Insulin är ett ämne som produceras i kroppen av bukspottkörteln. Det bidrar till att sänka

blodsockernivåerna, särskilt efter måltid. Om du har typ 2-diabetes kan din kropp inte börja tillverka

insulin tillräckligt snabbt efter en måltid. Starlix verkar genom att stimulera bukspottkörteln att

producera insulin snabbare, vilket hjälper till att hålla blodsockernivåerna under kontroll efter

måltider.

Starlix tabletter börjar verka snabbt efter intaget och elimineras snabbt från kroppen.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Starlix

Följ noggrant alla instruktioner som du har fått av din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska, även

om de avviker från informationen i denna bipacksedel.

Ta inte Starlix

om du är allergisk mot nateglinid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6),

-

om du har typ 1-diabetes (din kropp producerar inte insulin),

-

om du får några symtom på allvarlig hyperglykemi (mycket högt blodsocker och/eller diabetisk

ketoacidos). Dessa symptom inkluderar överdriven törst, frekvent urinering, svaghet, trötthet,

illamående, andnöd eller förvirring,

-

om du vet att du har svår leversjukdom,

om du är gravid eller planerar att bli gravid,

om du ammar.

Om något av detta gäller dig, ta inte Starlix och tala med din läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköteraska innan du tar Starlix.

Diabetiker kan utveckla symtom som beror på låg blodsockerhalt (kallas också hypoglykemi). Orala

antidiabetika, inklusive Starlix, kan också ge symtom på hypoglykemi.

Om du har lågt blodsocker kan du uppleva svettningar, tremor (känna sig skakig), oro,

koncentrationssvårigheter, förvirring, svaghet eller svimning eller få andra symtom listade i avsnitt 4,

”Eventuella biverkningar”.

Om detta händer dig

ät eller drick någonting som innehåller socker och tala med din läkare.

En del människor är mer benägna att få lågt blodsocker än andra. Var försiktig:

om du är över 65 år,

om du är undernärd,

om du har någon annan sjukdom som kan ge lågt blodsocker (t ex underfunktion i hypofysen

eller binjurarna).

Om något av det ovanstående gäller dig, bör du kontrollera ditt blodsocker noggrant.

Var uppmärksam på symtom på lågt blodsocker, särskilt:

om du har motionerat hårdare än vanligt.

om du har druckit alkohol.

Tala med läkare innan du tar Starlix

om du vet att du har problem med levern,

om du har en allvarlig njursjukdom,

om du har problem med nedbrytningen av läkemedel,

om du ska genomgå en operation,

om du nyligen har haft febersjukdom, en infektion eller varit med om en olycka.

Din behandling kan behöva ändras.

Barn och ungdomar

Starlix rekommenderas inte till barn och ungdomar (under 18 år) eftersom dess effekter hos denna

åldersgrupp inte har studerats.

Äldre

Starlix kan användas av personer över 65 år. Dessa patienter bör vara särskilt noggranna med att

undvika lågt blodsocker.

Andra läkemedel och Starlix

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Ditt behov av Starlix kan ändras om du tar andra läkemedel. Detta kan orsaka en ökning eller

minskning av dina blodsockernivåer.

Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar:

Icke steroida antiinflammatoriska medel (används tex för att behandla muskel- och ledvärk).

Salicylater såsom aspirin (används som smärtstillande medel).

Monoaminoxidashämmare (används för att behandla depression).

Betablockerare eller ACE-hämmare (angiotensinreceptorblockerare) (används t ex för att

behandla högt blodtryck och vissa hjärtsjukdomar).

Diuretika (används för att behandla högt blodtryck).

Kortikosteroider såsom prednison och kortison (används för att behandla inflammatoriska

sjukdomar).

Medel som hämmar omvandlingen av läkemedel som t ex flukonazol (används för att behandla

svampinfektioner), gemfibrozil (används för att behandla höga blodfettvärden vid diabetes) eller

sulfinpyrazin (används för att behandla kronisk gikt).

Sympatomimetika (används t ex för att behandla astma).

Anabola hormoner (t ex metandrostenolon).

Johannesört, också känd som Hypericum perforatum (en örtmedicin).

Somatropin (ett tillväxthormon).

Somastatinanaloger såsom lanreotid och oktreotid (används för att behandla akromegali).

Rifampin (används t ex för att behandla tuberkulos).

Fenytoin (används t ex för att behandla epileptiska anfall).

Din läkare kan behöva ändra dosen av dessa läkemedel.

Starlix med mat, dryck och alkohol

Ta Starlix före måltid (se avsnitt 3, ”Hur du tar Starlix”), effekten kan försenas om den tas tillsammans

med eller efter måltid.

Alkohol kan störa kontrollen av ditt blodsocker, därför rekommenderas du att tala med din läkare om

att dricka alkohol samtidigt som du tar Starlix.

Graviditet, amning och fertilitet

Du skall inte använda Starlix om du är gravid eller planerar graviditet. Träffa din läkare så snart

som möjligt om du blir gravid under behandlingen.

Amma inte under behandling med Starlix.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare,

apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Din koncentrationsförmåga eller reaktionsförmåga kan försämras om du har lågt blodsocker

(hypoglykemi). Ha detta i åtanke om du kör bil eller använder maskiner eftersom du kan utsätta dig

själv eller andra för risk.

Du bör rådfråga läkare gällande bilkörning om du har återkommande episoder av hypoglykemi eller

om du inte känner de första symtomen på hypoglykemi.

Starlix innehåller laktos

Starlix tabletter innehåller laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din

läkare innan du tar denna medicin.

3.

Hur du tar Starlix

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskas anvisningar.

Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Den rekommenderade startdosen av Starlix är 60

mg tre gånger dagligen, taget före vart och ett av de

tre huvudmåltiderna. Din läkare kan kontrollera den mängd Starlix du tar regelbundet och kan justera

dosen enligt dina behov. Den rekommenderade högsta dosen är 180

mg tre gånger dagligen, taget före

vart och ett av de tre huvudmåltiderna.

Ta Starlix innan måltid. Effekten kan fördröjas om den tas under eller efter måltid.

Ta Starlix före de tre huvudmåltiderna, vanligen:

1 dos före frukost

1 dos före lunch

1 dos före middag

Det är bäst att ta den alldeles innan huvudmåltid men du kan ta den upp till 30 minuter innan.

Tag inte dosen om du inte skall äta en huvudmåltid. Om du missar en måltid, hoppa över den dosen

Starlix och vänta till nästa måltid.

Svälj tabletterna hela med ett glas vatten.

Även om du tar läkemedel för din diabetes är det viktigt att följa dieten eller motionsprogrammet som

din läkare rekommenderat för dig.

Om du har tagit för stor mängd av Starlix

Om du har tagit för många tabletter av misstag, eller om någon annan tagit dina tabletter, tala

omedelbart med en läkare eller apotekspersonal. Det kan bli nödvändigt med läkarvård. Om du

upplever symtom som vid lågt blodsocker (listade i avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”), skall du äta

eller dricka något som innehåller socker.

Om du känner att du är på väg att drabbas av en allvarlig hypoglykemisk episod (förlust av

medvetande, krampanfall), sök akut hjälp

eller se till att någon annan hjälper dig med detta. Om du

behöver uppsöka läkare eller sjukhus, tag med läkemedelsförpackningen och denna bipacksedel.

Om du har glömt att ta Starlix

Om du glömmer att ta en tablett, tag nästa tablett före nästa huvudmåltid.

Ta inte dubbel dos för att

kompensera för glömd dos.

Om du slutar ta Starlix

Fortsätt ta detta läkemedel så länge som din läkare ordinerar det så att det kan fortsätta att kontrollera

ditt blodsocker. Sluta inte ta Starlix om inte din läkare säger det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel fråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

De biverkningar som orsakas av Starlix är vanligen milda till måttliga.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Dessa är symtom på lågt blodsocker (hypoglykemi) som oftast är milda. Symtomen inkluderar

svettning

yrsel

skakningar

svaghet

hunger

kännbart snabb hjärtrytm

trötthet

illamående

Dessa symtom kan också orsakas av för litet föda eller för hög dos av eventuellt annat läkemedel mot

diabetes som du tar. Om du får symtom på lågt blodsocker skall du äta eller dricka något som

innehåller socker.

Andra biverkningar kan inkludera:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): buksmärta, matsmältningsbesvär,

diarré, illamående

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): kräkning

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): lätta störningar av leverfunktion,

allergiska reaktioner (överkänslighet) såsom utslag och klåda

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): hudutslag med blåsor

vid läppar, ögon och/eller mun, ibland med huvudvärk, feber, och/eller diarré

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Starlix ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen.

Förvaras vid högst 30°C.

Använd inte en Starlix-förpackning som är skadad eller förefaller ha öppnats tidigare.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är nateglinid. Varje tablett innehåller 60, 120 eller 180

mg nateglinid.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat; cellulosa; mikrokristallin cellulosa; povidon;

kroskarmellosnatrium; magnesiumstearat och vattenfri kolloidal kiseldioxid.

Tabletten innehåller hypromellos; titandioxid (E171); talk; makrogol och röd (60 och 180 mg

tabletter) eller gul (120 mg tabletter) och järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Starlix 60 mg filmdragerade tabletter är rosa, runda tabletter, märkta ”STARLIX” på ena sidan och

”60” på den andra.

Starlix 120 mg filmdragerade tabletter är gula, ovala tabletter, märkta ”STARLIX” på ena sidan och

”120” på den andra.

Starlix 180 mg filmdragerade tabletter är röda ovala tabletter, märkta ”STARLIX” på ena sidan och

”180” på den andra.

Dessa är förpackade i blisters och innehåller 12, 24, 30, 60, 84, 120 eller 360 tabletter. Samtliga

förpackningsstorlekar kanske inte saluförs i ditt land.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

Tillverkare

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito, 131

I-80058 Torre Annunziata - Napoli

Italien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA ”Novartis Baltics” Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 976 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA ”Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

STARLIX 60 mg filmdragerade tabletter

STARLIX 120 mg filmdragerade tabletter

STARLIX 180 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

STARLIX 60 mg filmdragerade tabletter

En filmdragerad tablett innehåller 60 mg nateglinid.

Hjälpämne med känd effekt

Laktosmonohydrat: 141,5 mg per tablett.

STARLIX 120 mg filmdragerade tabletter

En filmdragerad tablett innehåller 120 mg nateglinid.

Hjälpämne med känd effekt

Laktosmonohydrat: 283 mg per tablett.

STARLIX 180 mg filmdragerade tabletter

En filmdragerad tablett innehåller 180 mg nateglinid.

Hjälpämne med känd effekt

Laktosmonohydrat: 214 mg per tablett.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

STARLIX 60 mg filmdragerade tabletter

60 mg rosa, runda tabletter med fasad kant, märkta ”STARLIX” på ena sidan och ”60” på den andra.

STARLIX 120 mg filmdragerade tabletter

120 mg gula, ovala tabletter, märkta ”STARLIX” på ena sidan och ”120” på den andra.

STARLIX 180 mg filmdragerade tabletter

180 mg röda, ovala tabletter, märkta ”STARLIX” på ena sidan och ”180” på den andra.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Nateglinid används för behandling i kombination med metformin av patienter med typ 2-diabetes som

inte kontrolleras adekvat trots maximalt tolererad dos av enbart metformin.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna

Nateglinid bör tas inom 1 till 30 minuter före måltid (vanligen frukost, lunch och middag).

Doseringen av nateglinid bestäms av läkare beroende på patientens behov.

Rekommenderad startdos är 60 mg tre gånger dagligen före måltid, vilket särskilt gäller för patienter

där HbA

ligger nära eftersträvad nivå. Detta kan ökas till 120 mg tre gånger dagligen.

Dosjustering skall baseras på regelbundna mätningar av glykosylerat hemoglobin (HbA

). Eftersom

den primära terapeutiska effekten av Starlix är att sänka måltidsrelaterade glukosnivåer (vilka bidrar

till HbA

), kan det terapeutiska svaret på Starlix också följas med hjälp av glukosnivåer 1–2 timmar

efter måltid.

Rekommenderad maximal dygnsdos är 180 mg tre gånger dagligen före var och en av de tre

huvudmåltiderna.

Speciella populationer

Äldre

Den kliniska erfarenheten hos patienter över 75 år är begränsad.

Nedsatt njurfunktion

Dosjustering är inte nödvändig hos patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion. Hos

dialyspatienter sågs en minskning av C

på 49% för nateglinid men biotillgänglighet och

halveringstid hos diabetiker med måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 15–

50 ml/min) var jämförbara med dialyskrävande njursjuka patienter och friska. Trots att säkerheten ej

var nedsatt i denna population kan dosjustering erfordras på grund av lågt C

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion. Eftersom patienter

med svår leversjukdom inte studerats är nateglinid kontraindicerat för denna patientgrupp.

Pediatrisk population

Det finns inga tillgängliga data på användning av nateglinid hos patienter under 18 år, användning i

denna åldersgrupp rekommenderas därför inte.

Övriga

Hos försvagade eller undernärda patienter bör den initiala dosen och underhållsdosen vara återhållsam

och försiktig titrering är nödvändig för att undvika hypoglykemiska reaktioner.

4.3

Kontraindikationer

Starlix är kontraindicerat i följande fall:

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Typ 1-diabetes (C-peptidnegativ).

Diabetisk ketoacidos, med eller utan koma.

Graviditet och amning (se avsnitt 4.6).

Svår leverfunktionsnedsättning.

4.4

Varningar och försiktighet

Allmänt

Nateglinid skall inte användas i monoterapi.

Hypoglykemi

Liksom andra läkemedel som stimulerar insulinsekretionen kan nateglinid ge hypoglykemi.

Hypoglykemi har observerats hos patienter med typ 2-diabetes under dietbehandling och samtidig

fysisk ansträngning och hos patienter som behandlas med perorala antidiabetika (se avsnitt 4.8). Äldre,

undernärda patienter, patienter med binjure- eller hypofysinsufficiens och patienter med gravt nedsatt

njurfunktion är mer känsliga för den glukossänkande effekten av dessa läkemedel. Risken för

hypoglykemi hos typ 2- diabetiker kan ökas av kraftig fysisk ansträngning eller alkoholintag.

Patienter med svårt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 5.2), som inte har genomgått hemodialys, är mer

mottagliga för Starlix glukossänkande effekt. Man bör överväga att avbryta behandlingen hos

patienter med svårt nedsatt njurfunktion som uppvisar förstärkning av den hypoglykemiska effekten.

Symtom på hypoglykemi (ej bekräftad med blodsockermätning) har observerats hos patienter vilkas

-basvärde låg nära behandlingsmålet (HbA

<7,5%).

Kombinationsterapi med metformin är förenat med ökad risk för hypoglykemi jämfört med

monoterapi.

Hypoglykemi kan vara svår att notera hos patienter som står på betablockerare.

När en patient som står på oral diabetesbehandling utsätts för stress såsom feber, trauma, infektion

eller kirurgi, kan den metaboliska kontrollen försämras. Vid sådana tillfällen kan det vara nödvändigt

att sätta ut oral diabetesbehandling och temporärt ersätta den med insulin.

Hjälpämnen

Starlix innehåller laktosmonohydrat. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör

inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Speciella populationer

Nedsatt leverfunktion

Nateglinid bör användas med försiktighet hos patienter med måttligt försämrad leverfunktion.

Svårt nedsatt leverfunktion, barn och ungdomar

Inga kliniska studier har utförts på patienter med svår leversjukdom eller barn och ungdomar.

Behandling rekommenderas därför inte för dessa patientgrupper.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Vissa läkemedel påverkar glukosmetabolismen och risken för interaktioner skall därför beaktas av

läkaren.

Kombination med ACE-hämmare, NSAID, salicylater, monoaminoxidashämmare, icke-selektiva beta-

adrenerga blockerande medel och anabola hormoner

Följande läkemedel kan förstärka den hypoglykemiska effekten av nateglinid:

angiotensinreceptorblockerare (ACE-hämmare), icke-steroida antiinflammatoriska medel, salicylater,

monoaminoxidashämmare, icke-selektiva betaadrenerga blockerande medel och anabola hormoner

ex metandrostenolon).

Diuretika, kortikosteroider, beta2-agonister, somatropin, somatostatinanaloger, rifampin, fenytoin och

johannesört (Hypericum perforatum)

Följande läkemedel kan minska den hypoglykemiska effekten av nateglinid: diuretika,

kortikosteroider, beta2-agonister, somatropin, somatostatinanaloger (t

ex lanreotid, oktreotid),

rifampin, fenytoin och johannesört (Hypericum perforatum).

När dessa läkemedel, som ökar eller minskar den hypoglykemiska effekten av nateglinid, ges till eller

sätts ut hos patienter som står på nateglinid skall patienten övervakas noga med avseende på

förändringar av glukoskontrollen.

CYP2C9 och CYP3A4 substrat

Data från såväl in vitro- som in vivo-studier visar att nateglinid huvudsakligen metaboliseras av

CYP2C9 och att CYP3A4 berörs i mindre utsträckning.

I en interaktionsstudie med sulfinpyrazon, en CYP2C9-hämmare, observerades hos friska frivilliga en

måttlig ökning av AUC för nateglinid (~28%) men ingen förändring av genomsnittligt C

halveringstid. En mer förlängd effekt och möjligen en risk för hypoglykemi kan ej uteslutas hos

patienter när nateglinid ges tillsammans med CYP2C9-hämmare.

Särskild uppmärksamhet rekommenderas när nateglinid ges tillsammans med andra mer potenta

hämmare av CYP2C9 (t ex flukonazol, gemfibrozil eller sulfinpyrazon) eller till patienter med känd

långsam metabolism av CYP2C9 substrat.

Interaktionsstudier med CYP3A4-hämmare har ej gjorts in vivo.

In vivo har nateglinid ingen kliniskt relevant effekt på farmakokinetiken hos läkemedel som

metaboliseras av CYP2C9 och CYP3A4. Farmakokinetiken hos warfarin (som är ett substrat för

CYP3A4 och CYP2C9), diklofenak (ett substrat för CYP2C9) och digoxin påverkades inte av

samtidig administrering av nateglinid. Omvänt har dessa läkemedel ingen effekt på nateglinids

farmakokinetik. Därför krävs ingen dosjustering för digoxin, warfarin eller andra läkemedel som är

substrat för CYP2C9 eller CYP3A4 när de ges tillsammans med Starlix. På liknande sätt förelåg inga

kliniskt signifikanta farmakokinetiska interaktioner för Starlix med andra perorala antidiabetika såsom

metformin eller glibenklamid.

Nateglinid har i in vitro-studier visat sig ha låg förmåga att tränga bort protein.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Djurstudier har visat på reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Erfarenhet från gravida

kvinnor saknas, varför säkerheten för Starlix hos gravida kvinnor inte kan bedömas. Starlix, liksom

andra perorala antidiabetika, får inte användas under graviditet.

Amning

Nateglinid utsöndras i modersmjölk efter peroral tillförsel till lakterande råttor. Även om det inte är

känt huruvida nateglinid utsöndras i human bröstmjölk kan det finnas en potentiell risk för

hypoglykemi hos barn som ammas. Nateglinid skall därför inte användas under amning.

Fertilitet

Nateglinid försämrade inte fertiliteten hos han- eller honråttor (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Effekten av Starlix på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner har inte studerats.

Patienter skall tillrådas att vidtaga försiktighetsåtgärder för att undvika hypoglykemi under bilkörning.

Detta är särskilt viktigt för dem som endast känner svaga eller inga varningssignaler på hypoglykemi

eller har frekventa hypoglykemiepisoder. Bilkörning rekommenderas inte under dessa omständigheter.

4.8

Biverkningar

Baserat på erfarenheterna med nateglinid och andra hypoglykemimedel har följande biverkningar

observerats. Frekvenserna definieras på följande sätt: mycket vanliga (

1/10); vanliga (

1/100,

<1/10); mindre vanliga (

1/1 000, <1/100); sällsynta (

1/10 000, <1 000); mycket sällsynta

(<1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Hypoglykemi

Liksom med andra antidiabetika har symtom som tyder på hypoglykemi iakttagits efter tillförsel av

nateglinid. Dessa symtom inkluderade svettning, darrningar, yrsel, ökad aptit, hjärtklappning,

illamående, trötthet och svaghet. Effekterna var i de flesta fall milda och lätta att motverka genom

intag av kolhydrater vid behov. I genomförda kliniska studier har symtom på hypoglykemi

rapporterats hos 10,4% med nateglinid monoterapi, 14,5% med kombinationen nateglinid+metformin,

6,9% med enbart metformin, 19,8% med enbart glibenklamid och 4,1% med placebo.

Immunsystemet

Sällsynta: Överkänslighetsreaktioner som hudutslag, klåda och nässelutslag.

Metabolism och nutrition

Vanliga: Symtom som tyder på hypoglykemi.

Magtarmkanalen

Vanliga: Buksmärta, diarré, dyspepsi, illamående.

Mindre vanliga: Kräkning.

Lever och gallvägar

Sällsynt: Förhöjda leverenzymer.

Andra biverkningar

Andra biverkningar som observerats i kliniska studier hade samma frekvens bland Starlix-behandlade

som placebobehandlade patienter.

Erfarenheter efter marknadsgodkännandet

I data efter registrering har mycket sällsynta fall av erytema multiforme påvisats.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

I en klinisk studie på patienter gavs Starlix i ökande doser upp till 720 mg dagligen under 7 dagar och

tolererades väl. Erfarenhet av överdosering med Starlix i kliniska prövningar saknas. Dock kan en

överdos resultera i en kraftig glukossänkande effekt med utveckling av hypoglykemiska symtom.

Hypoglykemiska symtom utan förlust av medvetande eller neurologiska symtom skall behandlas med

glukos peroralt och justeringar av dos och/eller måltidsmönster. Svåra hypoglykemiska reaktioner med

koma, krampanfall och andra neurologiska symtom skall behandlas med glukos intravenöst. Eftersom

nateglinid är höggradigt proteinbundet är dialys inte ett effektivt sätt att eliminera läkemedlet från

blodet.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: D-fenylalaninderivat, ATC-kod: A10 BX 03

Verkningsmekanism

Nateglinid är ett aminosyraderivat (fenylalanin) som är kemiskt och farmakologiskt skilt från andra

antidiabetika. Nateglinid är ett kortverkande oralt läkemedel med snabbt insättande effekt som

stimulerar insulinsekretionen. Dess effekt är beroende av fungerande betaceller i bukspottkörtelns

cellöar.

Tidig insulinsekretion är av betydelse för att kunna upprätthålla normal glukoskontroll. Den tidiga

eller första fasen av insulinsekretion, som har förlorats hos typ 2-diabetiker, återställs av nateglinid om

medlet intages före måltid, vilket resulterar i en minskning av glukosnivåerna efter måltid och HbA

Nateglinid stänger de ATP-beroende kaliumkanalerna i betacellsmembranen på ett sätt som skiljer sig

från det för andra sulfonureidreceptorligander. Detta depolariserar betacellen och leder till öppning av

kalciumkanalerna. Inflödet av kalcium leder i sin tur till stimulering av insulinsekretionen.

Elektrofysiologiska studier har visat att nateglinid har en 45300 gånger större selektivitet för

betaceller i bukspottkörteln jämfört med kardiovaskulära K

-kanaler.

Farmakodynamisk effekt

Hos patienter med typ 2-diabetes kommer det insulinotropa svaret inom de första 15 minuterna efter

en oral dos nateglinid. Detta resulterar i en blodglukossänkande effekt under hela måltidsperioden.

Insulinnivåerna återgår till basvärden inom 34 timmar och därigenom reduceras hyperinsulinemi

efter måltid.

Nateglinid-inducerad insulinsekretion från pankreatiska betaceller är glukoskänslig, vilket innebär att

mindre insulin utsöndras när glukosnivåerna sjunker. På motsatt sätt ger samtidig tillförsel av föda

eller glukosinfusion en förstärkning av insulinsekretionen.

I kombination med metformin, som ju i huvudsak påverkar fasteblodsocker, var effekten av nateglinid

på HbA

additiv jämfört med varje läkemedel för sig.

Klinisk effekt och säkerhet

Nateglinids effekt var lägre än metformins i monoterapi (minskning av HbA

(%) med metformin

500 mg tre gånger dagligen i monoterapi: –1,23 [95% CI: –1,48; –0,99] och med nateglinid 120 mg tre

gånger dagligen i monoterapi –0,90 [95% CI: –1,14; –0,66].

Tilläggseffekten av nateglinid i kombination med metformin har jämförts med kombinationen

gliclazid (sulfonureid) plus metformin i en 6 månaders randomiserad, dubbelblind studie med

262 patienter designad för att påvisa överlägsenhet. Reduktionen av HbA

från baslinjen var –0,41%-

enheter i gruppen med nateglinid plus metformin och –0,57%-enheter i gruppen med gliclazid plus

metformin (skillnad 0,17%-enheter; [95% CI –0,03, 0,36]). Båda behandlingarna tolererades väl.

Någon långtidsstudie med nateglinid där de positiva effekterna av förbättrad glukoskontroll visats

föreligger inte.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Nateglinid absorberas snabbt efter peroral tillförsel av Starlix tabletter före måltid och genomsnittlig

maximal koncentration uppnås vanligen inom en timme. Nateglinid absorberas snabbt och närmast

fullständigt (

90%) från en peroral lösning. Absolut biotillgänglighet uppskattas till 72%.

Distribution

Distributionsvolymen vid steady-state för nateglinid baserat på intravenösa data uppskattas till ungefär

10 liter. In vitro-studier visar att nateglinid är höggradigt bundet (97–99%) till serumproteiner, i

huvudsak serumalbumin och i mindre utsträckning till surt alfa-glykoprotein. Graden av

proteinbindning är oberoende av läkemedelskoncentrationen inom koncentrationsområdet 0,1–10 µg

Starlix/ml.

Metabolism

Nateglinid metaboliseras i hög grad. De huvudsakliga metaboliterna hos människa uppkommer genom

hydroxylering av isopropylsidokedjan, antingen på metinkol eller på någon av metylgrupperna. De

huvudsakliga metaboliterna är cirka 5–6 respektive 3 gånger mindre potenta än nateglinid. Mindre

betydelsefulla metaboliter som identifierats var en diol, en isopropen och acylglukuronid(er) av

nateglinid. Endast isopropenmetaboliten utövar aktivitet och är nästan lika potent som nateglinid. Data

från såväl in vitro- som in vivo-studier visar att nateglinid huvudsakligen metaboliseras av CYP2C9

och att CYP3A4 berörs i mindre utsträckning.

Eliminering

Nateglinid och dess metaboliter elimineras snabbt och fullständigt. Största delen av

-märkt

nateglinid utsöndras i urinen (83%) och ytterligare cirka 10% elimineras via faeces. Ungefär 75% av

tillfört [

C]-märkt nateglinid återfinns i urinen inom 6 timmar efter dosering. Ungefär 616% av

tillförd dos utsöndras i urinen som oförändrat läkemedel. Plasmakoncentrationerna sjunker snabbt och

halveringstiden för eliminering av nateglinid var i genomsnitt 1,5 timmar i alla studier på Starlix hos

frivilliga och typ 2-diabetiker. I enlighet med den korta halveringstiden för eliminering föreligger

ingen uppenbar ackumulation av nateglinid i flerdosregim upp till 240 mg 3 gånger dagligen.

Linjäritet/ icke-linjäritet

Hos patienter med typ 2-diabetes som fick Starlix med ett dosintervall på 60 mg till 240 mg före

måltid tre gånger dagligen i en vecka visade nateglinid linjär farmakokinetik för både AUC och C

var oberoende av dosen.

Speciella populationer

Äldre

Ålder påverkade inte nateglinids farmakokinetiska egenskaper.

Försämrad leverfunktion

Nateglinids biotillgänglighet och halveringstid hos icke-diabetiker med lätt till måttligt nedsatt

leverfunktion skiljde sig inte kliniskt signifikant från friska.

Försämrad njurfunktion

Nateglinids biotillgänglighet och halveringstid hos diabetespatienter med lätt, måttligt

(kreatininclearance 3150 ml/min) och svårt (kreatininclearance 1530 ml/min) nedsatt njurfunktion

(ej under dialysbehandling) skiljde sig inte kliniskt signifikant från friska. Det är en 49% minskning i

nateglinid hos dialysberoende diabetespatienter. Biotillgänglighet och halveringstid hos

dialysberoende diabetespatienter var jämförbar med friska. Trots att säkerheten ej var nedsatt hos

denna population kan dosjustering erfordras på grund av lågt C

Upprepad dosering med 90 mg en gång dagligen i 1 till 3 månader hos diabetespatienter med terminal

njursjukdom (ESRD) visade uttalad M1-metabolitackumulering upp till 1,2 ng / ml trots reducerad

dos. Ml-koncentrationen sjönk markant efter hemodialys. Även om M1-metaboliter endast visar en

liten hypoglykemisk aktivitet (ungefär 5 gånger lägre än nateglinid) kan uppkomsten av metaboliten

öka den administrerade dosens hypoglykemiska effekt. Därför är det lämplig att avbryta behandlingen

för patienter med svårt nedsatt njurfunktion som uppvisar förstärkning av den hypoglykemiska

effekten vid behandling med Starlix.

Könsskillnader

Inga kliniskt signifikanta skillnader har observerats mellan män och kvinnor med avseende på

nateglinids farmakokinetiska egenskaper.

Farmakokinetiskt/farmakodynamiskt förhållande

Effekt av födointag

Graden av absorption av nateglinid (AUC) påverkas inte när läkemedlet ges efter måltid. Dock

föreligger en minskning av absorptionshastigheten som visar sig som en minskning av C

och en

fördröjning av tiden till maximal plasmakoncentration (t

). Starlix bör tas före måltid. Läkemedlet

intages vanligen omedelbart (1 minut) före en måltid, men kan intagas upp till 30 minuter före måltid.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxocitet, genotoxicitet och karcinogenicitet

visade inte några särskilda risker för människa. Reproduktionstoxikologiska studier visade inte

effekter på fertilitet och postnatal utveckling. Nateglinid har inte visat någon teratogen effekt på råttor.

Hos kaniner, påverkades embryonal utveckling negativt och incidensen av gallblåsa agenesis eller

liten gallblåsa ökade vid doser på 300 och 500 mg/kg (cirka 24 och 28 gånger den humana

terapeutiska exponeringen med en maximal rekommenderad dos av nateglinid på 180 mg tre gånger

dagligen innan måltid), men inte vid doser på 150 mg/kg (cirka 17 gånger den human terapeutiska

exponeringen med en maximal rekommenderad dos av nateglinid på 180 mg tre gånger dagligen innan

måltid).

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

STARLIX 60 mg filmdragerade tabletter

Laktosmonohydrat

Mikrokristallin cellulosa

Povidon

Kroskarmellosnatrium

Magnesiumstearat

Röd järnoxid (E172)

Hypromellos

Titandioxid (E171)

Talk

Makrogol

Vattenfri kolloidal kiseldioxid.

STARLIX 120 mg filmdragerade tabletter

Laktosmonohydrat

Mikrokristallin cellulosa

Povidon

Kroskarmellosnatrium

Magnesiumstearat

Gul järnoxid (E172)

Hypromellos

Titandioxid (E171)

Talk

Makrogol

Vattenfri kolloidal kiseldioxid.

STARLIX 180 mg filmdragerade tabletter

Laktosmonohydrat

Mikrokristallin cellulosa

Povidon

Kroskarmellosnatrium

Magnesiumstearat

Röd järnoxid (E172)

Hypromellos

Titandioxid (E171)

Talk

Makrogol

Vattenfri kolloidal kiseldioxid.

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Tryckförpackning: PVC/PE/PVDC- blister, med värmeförseglad baksida av aluminiumfolie.

Förpackningen innehåller 12, 24, 30, 60, 84, 120 eller 360 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

STARLIX 60 mg filmdragerade tabletter

EU/1/01/174/001-007

STARLIX 120 mg filmdragerade tabletter

EU/1/01/174/008-014

STARLIX 180 mg filmdragerade tabletter

EU/1/01/174/015-021

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 03 april 2001

Datum för den senaste förnyelsen: 24 april 2006

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 86 68

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/H/C/335

OFFENTLIGT EUROPEISKT UTREDNINGSPROTOKOLL (EPAR)

STARLIX

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt de studier som gjorts och hur den

kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vill du ha mera information om sjukdomen eller behandlingen, kan du läsa bipacksedeln (ingår

också i EPAR) eller kontakta din läkare eller ditt apotek. Läs de vetenskapliga slutsatserna (ingår

också i EPAR) om du vill ha mera information om vad CHMP bygger sina rekommendationer på.

Vad är Starlix?

Starlix är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen nateglinid. Det finns som rosa och runda

(60 mg), gul och ovala (120 mg) samt röda och ovala (180 mg) tabletter.

Vad används Starlix för?

Starlix används för att behandla patienter med icke insulinberoende diabetes (typ 2-diabetes). Starlix

används tillsammans med metformin (ett annat diabetesläkemedel) för att sänka blodglukosnivån

(blodsockret) hos patienter vars diabetes inte kan kontrolleras med metformin ensamt.

Hur används Starlix?

Starlix ges inom en till trettio minuter före frukost, lunch och middag. Dosen justeras för att ge bästa

kontroll. En läkare ska regelbundet mäta patientens blodglukosnivåer för att hitta den lägsta effektiva

dosen. Den rekommenderade startdosen är 60 mg tre gånger dagligen före måltider. Det kan bli

nödvändigt att öka denna dos till en daglig dos på 120 mg tre gånger dagligen efter en eller två veckor.

Den högsta totala dagliga dosen är 180 mg tre gånger dagligen.

Hur verkar Starlix?

Typ 2-diabetes är en sjukdom där bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin för att

kontrollera

glukosnivån

blodet.

Nateglinid,

aktiva

substansen

Starlix,

stimulerar

bukspottkörteln att producera insulin fortare. Detta bidrar till att hålla kontroll på blodgukosnivån efter

måltider och används för att kontrollera typ 2-diabetes.

Hur har Starlix effekt undersökts?

Sammanlagt behandlades 2 122 patienter med Starlix i samtliga försök. I huvudstudien jämfördes

Starlix med placebo (en overksam behandling), eller med andra läkemedel som används vid typ 2-

diabetes

(metformin,

glibenklamid

eller

troglitazon).

andra

studier

undersöktes

byte

från

diabetesläkemedel till Starlix och tillägg av Starlix till andra diabetesläkemedel. I studierna mättes

nivån i blodet av en substans som kallas glykosylerat hemoglobin (HbA1c), som ger en indikering på

hur bra blodglukosnivån kontrolleras. De flesta patienter fick behandling med Starlix i upp till

6 månader, 789 patienter i minst sex månader och 190 patienter i ett års tid.

EMEA 2007

Vilken nytta har Starlix visat vid studierna?

Starlix

ensamt

läkemedel

effektivare

placebo,

mindre

effektivt

vissa

diabetesläkemedel

exempelvis

metformin.

kombination

metformin,

huvudsak

påverkar fasteblodsockret (mängden glukos i blodet när personen inte har ätit något), var Starlix effekt

på HbA1 bättre än för var och en av läkemedlen ensamma.

Vilka är riskerna med Starlix?

Starlix

vissa

fall

orsaka

hypoglykemi

(låg

blodglukosnivå).

Andra

vanliga

biverkningar

(uppträder

mellan

1-10

patienter

100)

magont,

diarré,

halsbränna

illamående.

Förteckningen över samtliga biverkningar som rapporterats för Starlix finns i bipacksedeln.

Starlix ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot nateglinid eller något av

övriga

innehållsämnen.

inte

heller

till

personer

typ 1-diabetes,

allvarliga

leverproblem eller diabetisk ketoacidos (en allvarlig komplikation i samband med diabetes). Starlix

rekommenderas inte till kvinnor som är gravida eller ammar. Starlix-doserna kan också behöva

justeras när det ges tillsammans med vissa läkemedel som används vid hjärtproblem eller för att

behandla smärta, astma eller andra tillstånd. Den fullständiga förteckningen finns i bipacksedeln.

Varför har Starlix godkänts?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att fördelarna med Starlix är större än riskerna vid

behandling av typ 2-diabetes, i kombination med metformin, av patienter som inte uppnår kontroll

trots att de får den maximala dagliga dosen av metformin. Kommittén rekommenderade att Starlix

skulle godkännas för försäljning.

Mera information om Starlix:

Den 3 april 2001 beviljade Europeiska kommissionen Novartis Europharm Limited ett godkännande

för

försäljning

Starlix

gäller

hela

Europeiska

unionen.

Godkännandet

för

försäljning

förlängdes den 3 april 2006.

EPAR finns i sin helhet här

Denna sammanfattning aktualiserades senast 08-2007.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen