Solvidine vet 200 mg/ml Injektionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

22-04-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

26-02-2021

Aktiva substanser:
acetylcystein
Tillgänglig från:
Le Vet Beheer B.V.
ATC-kod:
QR05CB01
INN (International namn):
acetylcysteine
Dos:
200 mg/ml
Läkemedelsform:
Injektionsvätska, lösning
Sammansättning:
acetylcystein 200 mg Aktiv substans; bensylalkohol Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Terapeutisk grupp:
Häst
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Injektionsflaska, 50 ml; Injektionsflaska, 250 ml; Injektionsflaska, 100 ml
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
54466
Tillstånd datum:
2017-06-26

Läs hela dokumentet

BIPACKSEDEL

Solvidine vet 200 mg/ml injektionsvätska, lösning, för hästar

1.

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR

FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV

TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV

TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nederländerna

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer

Nederländerna

2.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Solvidine 200 mg/ml injektionsvätska, lösning, för hästar

acetylcystein

3.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 ml innehåller:

Aktiv substans:

Acetylcystein

200 mg

Hjälpämnen:

Bensylalkohol (E1519) 15 mg

Klar, färglös vattenbaserad lösning.

4.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Minskar viskositeten för sekret i luftvägarna vid kroniska sjukdomar i luftvägar/lungor med onormalt

sekret och slemansamling hos häst.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.

6.

BIVERKNINGAR

Överkänslighet mot acetylcystein kan uppstå.

Om biverkningar uppstår ska behandlingen avbrytas och symtomen behandlas.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala

om det för veterinären.

7.

DJURSLAG

Hästar

8.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH

ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Administreringssätt:

Intravenöst.

Dosering:

Rekommenderad dos är 5-10 mg acetylcystein per kg kroppsvikt per dag under 5-15 dagar beroende

på sjukdomens kliniska utveckling.

Den mängd läkemedel som ska administreras dagligen baseras på vikten hos det djur som ska

behandlas är således följande:

Kroppsvikt

Acetylcystein

Volym av produkten

50 kg

250-500 mg

1,2-2,5 ml

100 kg

500-1 000 mg

2,5-5,0 ml

200 kg

1,0-2,0 g

5,0-10,0 ml

300 kg

1,5-3,0 g

7,5-15,0 ml

400 kg

2,0-4,0 g

10,0-20,0 ml

500 kg

2,5-5,0 g

12,5-25,0 ml

600 kg

3,0-6,0 g

15,0-30,0 ml

9.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Eftersom injektionsflaskan inte ska perforeras mer än 30 gånger (250 ml injektionsflaska) eller

40 gånger (50 och 100 ml) ska den storlek på injektionsflaskan väljas som är mest lämplig för

storleken på det djur som ska behandlas.

10.

KARENSTID

Noll dagar.

11.

SÄRSKILDA FÖRVARNINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och etiketten efter Utg.dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar

12.

SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda varningar

Vid infektioner ska mukolytisk behandling kombineras med en lämplig antimikrobiell behandling.

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Eftersom acetylcystein bryts ner till svavelinnehållande produkter ska försiktighet iakttas till hästar

med känd leversjukdom.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Personer som är överkänsliga mot den aktiva substansen ska administrera läkemedlet med försiktighet.

Användning under dräktighet och digivning:

Laboratoriestudier på råtta och kanin har inte visat några tecken på fosterskadande effekter.

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och digivning. Använd endast i

enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Interaktion

När detta läkemedel ges tillsammans med hostdämpande medel kan det leda till en farlig ansamling av

sekret på grund av den nedsatta hostreflexen. Kombinerad behandling med detta läkemedel och

hostdämpande medel ska därför undvikas.

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift), om nödvändigt:

Uppgift saknas.

Inkompatibiliteter:

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

13.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

14.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2017-06-26

15.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Kartong innehållande 1 x 50 ml injektionsflaska

Kartong innehållande 1 x 100 ml injektionsflaska

Kartong innehållande 1 x 250 ml injektionsflaska

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare för innehavaren av

godkännandet för försäljning.

Virbac Danmark A/S

Profilvej 1 6000 Kolding, Danmark

Läs hela dokumentet

Marknadsförs ej för närvarande.

Produktinformation

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen