Skilarence

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

07-06-2021

Aktiva substanser:
dimetylfumarat
Tillgänglig från:
Almirall S.A
ATC-kod:
L04AX07
INN (International namn):
dimethyl fumarate
Terapeutisk grupp:
Andra immunsuppressiva
Terapiområde:
Psoriasis
Terapeutiska indikationer:
Skilarence är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk medicinsk behandling.
Produktsammanfattning:
Revision: 9
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002157
Tillstånd datum:
2017-06-23
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002157

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

27-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

27-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

27-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - danska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

27-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

27-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

27-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

27-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

27-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - franska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

27-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

27-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

27-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

27-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

27-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

27-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

27-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - polska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

27-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

27-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

27-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

27-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

27-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - finska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

27-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - norska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

07-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

07-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

27-09-2017

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Skilarence 30 mg enterotabletter

dimetylfumarat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Skilarence är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Skilarence

Hur du tar Skilarence

Eventuella biverkningar

Hur Skilarence ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Skilarence är och vad det används för

Vad Skilarence är

Skilarence är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen dimetylfumarat. Dimetylfumarat

verkar på celler i immunförsvaret (kroppens naturliga försvar). Det förändrar immunsystemets

aktivitet och minskar produktionen av substanser som bidrar till att orsaka psoriasis.

Vad Skilarence används för

Skilarence-tabletter används för att behandla måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna. Psoriasis är en

sjukdom som orsakar förtjockade, inflammerade, röda områden i huden, ofta täckta av silverliknande

fjäll.

Efter påbörjad behandling med Skilarence ses förbättring i allmänhet redan vecka 3 och förbättras över

tiden. Erfarenhet med andra läkemedel innehållande dimetylfumarat visar effekt av behandlingen

åtminstone upp till 24 månader.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Skilarence

Ta inte Skilarence

om du är allergisk mot dimetylfumarat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges

i avsnitt 6)

om du har svåra problem med magen eller tarmarna

om du har svåra problem med levern eller njurarna

om du är gravid eller ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Skilarence.

Undersökningar

Skilarence kan orsaka problem med blodet, levern eller njurarna. Du kommer att lämna blod- och

urinprov före behandling och därefter regelbundet under behandlingen för att kontrollera att du inte får

sådana komplikationer och kan fortsätta ta detta läkemedel. Beroende på resultaten av dessa blod- och

urinprov kan läkaren sänka dosen Skilarence eller avbryta behandlingen.

Infektioner

Vita blodkroppar hjälper din kropp att bekämpa infektioner. Skilarence kan ge ett minskat antal vita

blodkroppar. Tala med läkare om du tror att du kan ha en infektion. Symtom kan vara feber, smärta,

muskelvärk, huvudvärk, minskad aptit och en allmän svaghetskänsla. Om du har en allvarlig infektion,

antingen innan behandlingen med Skilarence påbörjas eller under behandlingen, kan läkaren råda dig

att inte ta Skilarence förrän infektionen har försvunnit.

Sjukdomar i magtarmkanalen

Tala om för läkare om du har eller har haft problem med magen eller tarmarna. Läkaren kommer att

tala om för dig vilka åtgärder du behöver vidta under behandling med Skilarence.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 18 år ska inte ta detta läkemedel eftersom det inte har undersökts i denna

åldersgrupp.

Andra läkemedel och Skilarence

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Tala särskilt om för läkare om du tar något av följande:

Dimetylfumarat eller andra fumarater.

Det aktiva innehållsämnet i Skilarence,

dimetylfumarat, används även i andra läkemedel som t.ex. tabletter, salvor och bad. Du måste

undvika att använda andra produkter som innehåller fumarater för att förhindra att du tar för

mycket.

Andra läkemedel för behandling av psoriasis,

t.ex. metotrexat, retinoider, psoralener och

ciklosporin, eller andra immunhämmande läkemedel eller cytostatika (läkemedel som påverkar

immunsystemet). Om du tar dessa läkemedel med Skilarence kan risken för biverkningar som

påverkar immunsystemet öka.

Andra läkemedel som kan påverka njurfunktionen

, som t.ex.

metotrexat eller ciklosporin

(används mot psoriasis), aminoglykosider (används mot infektioner), diuretika (vilka ger ökad

urinproduktion, icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel (används mot smärta) eller litium

(används mot bipolär sjukdom och depression). Om dessa läkemedel tas tillsammans med

Skilarence, kan det öka risken för biverkningar i njurarna.

Om du får svår eller långvarig diarré med Skilarence är det möjligt att andra läkemedel inte verkar lika

bra som de annars skulle. Tala med läkaren om du har kraftig diarré och oroar dig för att andra

läkemedel som du tar kanske inte fungerar. Särskilt om du tar preventivmedel (p-piller), eftersom

effekten kan minska och du kan behöva använda ytterligare barriärmetoder för att förhindra graviditet.

Läs anvisningarna i bipacksedeln för det preventivmedel du använder.

Om du behöver vaccineras, tala med läkaren. Vissa typer av vacciner (levande vacciner) kan orsaka

infektion om de används under behandling med Skilarence. Läkaren kan råda dig om vad som är

lämpligast.

Skilarence med alkohol

Undvik starka alkoholhaltiga drycker (mer än 50 ml spritdryck som innehåller mer än 30 % alkohol

som volymprocent) under behandling med Skilarence, eftersom alkohol kan påverka detta läkemedel.

Detta kan orsaka mag- och tarmproblem.

Graviditet och amning

Ta inte Skilarence om du är gravid eller försöker bli gravid eftersom Skilarence kan skada ditt barn.

Använd effektiva preventivmetoder för att undvika graviditet under behandling med Skilarence (se

även ”Andra läkemedel och Skilarence” ovan).

Amma inte under behandling med Skilarence.

Körförmåga och användning av maskiner

Skilarence kan ha en mindre effekt på förmågan att köra och använda maskiner. Du kan känna dig yr

eller trött efter att ha tagit Skilarence. Om du påverkas ska du vara försiktig när du kör eller använder

maskiner.

Skilarence innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Skilarence innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Skilarence

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Dos

Läkaren kommer att starta din behandling med en låg dos (genom att använda 30 mg Skilarence-

tabletter). Detta bidrar till att minska risken för magbesvär och andra biverkningar. Dosen kommer att

ökas varje vecka enligt nedanstående tabell (byte till 120 mg Skilarence-tabletter från och med

vecka 4).

Behandlings-

vecka

Tablett-

styrka

Antal tabletter som ska tas under

dagen

Antal tabletter

per dag

Total dygnsdos

Frukost

Lunch

Kvällsmål

30 mg

30 mg

30 mg

60 mg

30 mg

90 mg

120 mg

120 mg

120 mg

240 mg

120 mg

360 mg

120 mg

480 mg

120 mg

600 mg

120 mg

720 mg

Läkaren kommer att kontrollera hur ditt tillstånd förbättras när du har börjat ta Skilarence och kommer

att kontrollera om du har några biverkningar. Om du får allvarliga biverkningar efter en dosökning kan

läkaren rekommendera att du tillfälligt går tillbaka till den senaste dosen. Om biverkningarna inte

besvärar dig höjs dosen tills ditt tillstånd kontrolleras väl. Du kanske inte behöver den maximala dosen

på 720 mg per dag. När ditt tillstånd har förbättrats tillräckligt kommer läkaren att överväga hur

dygnsdosen Skilarence ska minskas gradvis till den dos du behöver för att bibehålla förbättringen.

Så här tar du tar tabletterna

Svälj Skilarence-tabletterna hela med vätska. Ta tabletterna under eller omedelbart efter en måltid.

Tabletterna ska inte krossas, delas, lösas upp eller tuggas eftersom de har en särskild dragering som

ska förhindra magirritation.

Om du har tagit för stor mängd av Skilarence

Om du tror att du har tagit för många Skilarence-tabletter, tala med läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att ta Skilarence

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos vid den vanliga tidpunkten och

fortsätt att ta läkemedlet exakt så som beskrivs i den här bipacksedeln eller exakt enligt läkarens

ordination. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Vissa av dessa biverkningar, som t.ex. rodnad i ansiktet eller kroppen (hudrodnad), diarré,

magbesvär och illamående blir vanligtvis bättre allteftersom behandlingen fortsätter.

De allvarligaste biverkningarna som kan förekomma med Skilarence är allergi- eller

överkänslighetsreaktioner, njursvikt eller en njursjukdom som kallas Fanconis syndrom, eller en

allvarlig hjärninfektion som kallas progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Dessa har

rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare). För symtom, se nedan.

Allergi- eller överkänslighetsreaktioner

Allergi- eller överkänslighetsreaktioner är sällsynta men kan vara väldigt allvarliga. Rodnad i ansiktet

eller på kroppen är en mycket vanlig biverkning som kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare.

Men om du uppvisar rodnad och något av följande tecken:

väsande andning (andningsljud), svårigheter att andas eller andnöd

svullnad av ansikte, läppar, mun eller tunga

sluta ta Skilarence och ring genast läkare.

Hjärninfektion som kallas PML

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) är en sällsynt men allvarlig hjärninfektion som kan

leda till svår funktionsnedsättning eller dödsfall. Om du märker ny eller förvärrad svaghet i ena

kroppshalvan, klumpighet, synförändringar, försämrad tankeförmåga eller försämrat minne, förvirring

eller personlighetsförändringar som varar i flera dagar ska du sluta ta Skilarence och genast tala med

läkare.

Fanconis syndrom

Fanconis syndrom är en sällsynt men allvarlig njursjukdom som kan förekomma med Skilarence. Om

du märker att du kissar oftare eller större mängder, är törstigare och dricker mer än vanligt, musklerna

verkar svagare, du bryter ett ben, eller bara har smärta och värk, tala med läkare så snart som möjligt

så att detta kan undersökas vidare.

Tala med läkare om du får någon av följande biverkningar.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

minskat antal av en typ av vita blodkroppar som kallas lymfocyter (lymfopeni)

minskat antal av alla typer av vita blodkroppar (leukopeni)

rodnad i ansikte eller på kroppen (hudrodnad)

diarré

uppsvälld mage, ont i magen eller magkramper

illamående

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

ökat antal av alla typer av vita blodkroppar (leukocytos)

ökat antal av eosinofiler, en särskild typ av vita blodkroppar

förhöjda värden av vissa enzymer i blodet (används för att kontrollera leverfunktionen)

kräkningar

förstoppning

gaser i magen, magbesvär, matsmältningsbesvär

minskad aptit

huvudvärk

trötthet

svaghet

värmekänsla

onormal känsla i huden, t.ex. klåda, brännande känsla, stickningar, kittlingar eller en svidande

känsla

rosa eller röda fläckar på huden (erytem)

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

yrsel

ökad mängd protein i urinen (proteinuri)

förhöjt serumkreatinin (en substans i blodet som används för att mäta hur pass bra dina njurar

fungerar)

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):

allergiska hudreaktioner

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

akut lymfatisk leukemi (en typ av blodcancer)

brist på alla typer av blodkroppar (pancytopeni).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

herpes zoster (bältros)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Skilarence ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är dimetylfumarat. En tablett innehåller 30 mg dimetylfumarat.

Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium,

kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1),

talk, trietylcitrat, titandioxid (E171) och simetikon.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Skilarence 30 mg är en vit, rund tablett med en diameter på cirka 6,8 mm.

Skilarence 30 mg finns i förpackningar med 42, 70 eller 210 enterotabletter. Eventuellt kommer inte

alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Tabletterna är förpackade i blisterförpackningar av

PVC/PVCD-aluminium.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Almirall, S.A.

Ronda General Mitre, 151

E-08022 Barcelona

Spanien

Tel. +34 93 291 30 00

Tillverkare

Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A.

Ctra. de Martorell 41-61

E-08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona

Spanien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien/ Luxembourg/Luxemburg

Almirall N.V., Tél/Tel: +32 (0)2 771 86 37

България/ Česká republika/ Eesti/ España/ Hrvatska/ Κύπρος/ Latvija/ Lietuva/ Magyarország/

Malta/ România/ Slovenija/ Slovenská republika

Almirall, S.A., Teл./ Tel/ Τηλ: +34 93 291 30 00

Tel (Česká republika / Slovenská republika): +420 220 990 139

Danmark/ Norge

Suomi/Finland/ Sverige

Almirall ApS, Tlf/ Puh/Tel: +45 70 25 75 75

Deutschland

Almirall Hermal GmbH, Tel.: +49 (0)40 72704-0

Ελλάδα

Galenica A.E., Tηλ: +30 210 52 81 700

France

Almirall SAS, Tél.: +33(0)1 46 46 19 20

Ireland/ United Kingdom (Northern Ireland)

Almirall, S.A., Tel: +353 (0) 1431 9836

Ísland

Vistor hf., Sími: +354 535 70 00

Italia

Almirall SpA, Tel.: +39 02 346181

Nederland

Almirall B.V., Tel: +31 (0)30 799 1155

Österreich

Almirall GmbH, Tel.: +43 (0)1/595 39 60

Polska

Almirall Sp.z o. o., Tel.: +48 22 330 02 57

Portugal

Almirall - Produtos Farmacêuticos, Lda., Tel.: +351 21 415 57 50

Denna bipacksedel ändrades senast .

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Bipacksedel: Information till patienten

Skilarence 120 mg enterotabletter

dimetylfumarat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Skilarence är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Skilarence

Hur du tar Skilarence

Eventuella biverkningar

Hur Skilarence ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Skilarence är och vad det används för

Vad Skilarence är

Skilarence är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen dimetylfumarat. Dimetylfumarat

verkar på celler i immunförsvaret (kroppens naturliga försvar). Det förändrar immunsystemets

aktivitet och minskar produktionen av substanser som bidrar till att orsaka psoriasis.

Vad Skilarence används för

Skilarence-tabletter används för att behandla måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna. Psoriasis är en

sjukdom som orsakar förtjockade, inflammerade, röda områden i huden ofta täckta av silverliknande

fjäll.

Efter påbörjad behandling med Skilarence ses förbättring i allmänhet redan vecka 3 och förbättras över

tiden. Erfarenhet med andra läkemedel innehållande dimetylfumarat visar effekt av behandlingen

åtminstone i upp till 24 månader.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Skilarence

Ta inte Skilarence

om du är allergisk mot dimetylfumarat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges

i avsnitt 6)

om du har svåra problem med magen eller tarmarna

om du har svåra problem med levern eller njurarna

om du är gravid eller ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Skilarence:

Undersökningar

Skilarence kan orsaka problem med blodet, levern eller njurarna. Du kommer att lämna blod- och

urinprov före behandling och därefter regelbundet under behandlingen för att kontrollera att du inte får

sådana komplikationer och kan fortsätta ta detta läkemedel. Beroende på resultaten av dessa blod- och

urinprov kan läkaren sänka dosen Skilarence eller avbryta behandlingen.

Infektioner

Vita blodkroppar hjälper din kropp att bekämpa infektioner. Skilarence kan ge ett minskat antal vita

blodkroppar. Tala med läkare om du tror att du kan ha en infektion. Symtom kan vara feber, smärta,

muskelvärk, huvudvärk, minskad aptit och en allmän svaghetskänsla. Om du har en allvarlig infektion,

antingen innan behandlingen med Skilarence påbörjas eller under behandlingen, kan läkaren råda dig

att inte ta Skilarence förrän infektionen har försvunnit.

Sjukdomar i magtarmkanalen

Tala om för läkare om du har eller har haft problem med magen eller tarmarna. Läkaren kommer att

tala om för dig vilka åtgärder du behöver vidta under behandling med Skilarence.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 18 år ska inte ta detta läkemedel eftersom det inte har undersökts i denna

åldersgrupp.

Andra läkemedel och Skilarence

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Tala särskilt om för läkare om du tar något av följande:

Dimetylfumarat eller andra fumarater.

Det aktiva innehållsämnet i Skilarence,

dimetylfumarat, används även i andra läkemedel som t.ex. tabletter, salvor och bad. Du måste

undvika att använda andra produkter som innehåller fumarater för att förhindra att du tar för

mycket.

Andra läkemedel för behandling av psoriasis,

t.ex. metotrexat, retinoider, psoralener och

ciklosporin, eller andra immunhämmande läkemedel eller cytostatika (läkemedel som påverkar

immunsystemet). Om du tar dessa läkemedel med Skilarence kan risken för biverkningar som

påverkar immunsystemet öka.

Andra läkemedel som kan påverka njurfunktionen

, som t.ex.

metotrexat eller ciklosporin

(används mot psoriasis), aminoglykosider (används mot infektioner), diuretika (vilka ger ökad

urinproduktion, icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel (används mot smärta) eller litium

(används mot bipolär sjukdom och depression). Om dessa läkemedel tas tillsammans med

Skilarence, kan det öka risken för biverkningar i njurarna.

Om du får svår eller långvarig diarré med Skilarence är det möjligt att andra läkemedel inte verkar lika

bra som de annars skulle. Tala med läkaren om du har kraftig diarré och oroar dig för att andra

läkemedel som du tar kanske inte fungerar. Särskilt om du tar preventivmedel (p-piller), eftersom

effekten kan minska och du kan behöva använda ytterligare barriärmetoder för att förhindra graviditet.

Läs anvisningarna i bipacksedeln för det preventivmedel du använder.

Om du behöver vaccineras, tala med läkaren. Vissa typer av vacciner (levande vacciner) kan orsaka

infektion om de används under behandling med Skilarence. Läkaren kan råda dig om vad som är

lämpligast.

Skilarence med alkohol

Undvik starka alkoholhaltiga drycker (mer än 50 ml starksprit som innehåller mer än 30 % alkohol

som volymprocent) under behandling med Skilarence, eftersom alkohol kan påverka detta läkemedel.

Detta kan orsaka mag- och tarmproblem.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Skilarence 30 mg enterotabletter

Skilarence 120 mg enterotabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Skilarence 30 mg

Varje enterotablett innehåller 30 mg dimetylfumarat.

Skilarence 120 mg

Varje enterotablett innehåller 120 mg dimetylfumarat.

Hjälpämne med känd effekt

Skilarence 30 mg

Varje enterotablett innehåller 34,2 mg laktos (som monohydrat).

Skilarence 120 mg

Varje enterotablett innehåller 136,8 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Enterotablett.

Skilarence 30 mg

Vit, filmdragerad, rund, bikonvex tablett med en diameter på cirka 6,8 mm.

Skilarence 120 mg

Blå, filmdragerad, rund, bikonvex tablett med en diameter på cirka 11,6 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Skilarence är avsett för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna i behov av systemisk

läkemedelsbehandling.

4.2

Dosering och administreringssätt

Skilarence är avsett för användning under vägledning och övervakning av en läkare med erfarenhet av

diagnos och behandling av psoriasis.

Dosering

För förbättrad tolerabilitet rekommenderas att inleda behandlingen med en låg startdos och därefter

successivt höja dosen. Under den första veckan tas Skilarence 30 mg en gång dagligen (1 tablett på

kvällen). Under den andra veckan tas Skilarence 30 mg två gånger dagligen (1 tablett på morgonen

och 1 tablett på kvällen). Under den tredje veckan tas Skilarence 30 mg tre gånger dagligen (1 tablett

på morgonen, 1 mitt på dagen och 1 på kvällen). Från den fjärde veckan görs en övergång till endast

1 tablett Skilarence 120 mg på kvällen. Därefter höjs denna dos med 1 Skilarence 120 mg tablett per

vecka vid olika tidpunkter på dagen under de följande 5 veckorna enligt nedanstående tabell. Den

maximala tillåtna dygnsdosen är 720 mg (3 x 2 tabletter Skilarence 120 mg).

Vecka

Antal tabletter

Total dygnsdos (mg)

Morgon

Mitt på dagen

Kväll

dimetylfumarat

Skilarence 30 mg

Skilarence 120 mg

Om en särskild dosökning inte tolereras kan den tillfälligt sänkas till den senast tolererade dosen.

Om behandlingsframgång ses innan den maximala dosen uppnås behövs inga ytterligare dosökningar.

När en kliniskt relevant förbättring av hudlesionerna har uppnåtts ska en gradvis sänkning av

dygnsdosen Skilarence övervägas till en underhållsdos avpassad efter den enskilda patienten.

Doseringsändringar kan även vara nödvändiga om avvikande laboratorieparametrar observeras (se

avsnitt 4.4).

Äldre patienter

Kliniska studier av Skilarence inkluderade inte ett tillräckligt antal patienter i åldern 65 år och äldre

för att kunna fastställa om äldre patienter svarar på ett annorlunda sätt jämfört med patienter under

65 år (se avsnitt 5.2). Baserat på dimetylfumarats farmakologi förväntas en dosjustering inte vara

nödvändig hos äldre.

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering är nödvändig för patienter med lindrigt till måttligt nedsatt njurfunktion (se

avsnitt 5.2). Skilarence har inte studerats hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion och användning

av Skilarence är kontraindicerat hos dessa patienter (se avsnitt 4.3).

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med lindrigt till måttligt nedsatt leverfunktion (se

avsnitt 5.2). Skilarence har inte studerats hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion och

användning av Skilarence är kontraindicerat hos dessa patienter (se avsnitt 4.3).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Skilarence för pediatrisk population under 18 år har inte fastställts. Inga data

finns tillgängliga för Skilarence hos pediatrisk population.

Administreringssätt

Skilarence är avsett för oral användning.

Skilarence tabletter måste sväljas hela tillsammans med vätska under eller omedelbart efter en måltid.

Enterotablettens dragering är utformad för att förhindra magirritation. Tabletterna får därför inte

krossas, delas, lösas upp eller tuggas.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Svår gastrointestinal sjukdom.

Gravt nedsatt lever- eller njurfunktion.

Graviditet eller amning.

4.4

Varningar och försiktighet

Hematologi

Skilarence kan orsaka ett minskat antal leukocyter och lymfocyter (se avsnitt 4.8). Läkemedlet har inte

undersökts hos patienter med ett redan lågt antal leukocyter eller lymfocyter.

Före behandling

Innan behandling med Skilarence påbörjas bör en aktuell fullständig blodkroppsräkning (inkluderande

differential- och trombocyträkning) finnas tillgänglig. Behandling ska inte påbörjas vid leukopeni

under 3,0 x 10

/l, lymfopeni under 1,0 x 10

/l eller om andra patologiska resultat konstateras.

Under behandling

Under behandling ska en fullständig blodkroppsräkning med differentialräkning utföras var 3:e månad.

Åtgärder är nödvändiga vid följande förhållanden:

Leukopeni:

Om en uttalad minskning i det totala antalet vita blodkroppar konstateras ska situationen

övervakas noga och behandling med Skilarence bör avbrytas vid nivåer under 3,0 x 10

Lymfopeni:

Om antalet lymfocyter faller under 1,0 x 10

/l men är ≥0,7 x 10

/l ska blodprov

genomföras varje månad tills nivåer återvänt till 1,0 x 10

/l eller högre för två blodprov i rad varefter

övervakning igen kan utföras var 3:e månad. Om antalet lymfocyter faller under 0,7 x 10

/l måste

blodprovet genomföras igen och om nivåerna bekräftas vara under 0,7 x 10

/l måste behandlingen

avbrytas omedelbart.

Patienter som utvecklar lymfopeni ska övervakas efter avslutad behandling tills antalet lymfocyter

återvänt till normalvärden (se avsnitt 4.8).

Andra hematologiska sjukdomar

Behandling ska avbrytas och försiktighet rekommenderas om andra patologiska resultat förekommer. I

alla händelser ska blodkroppsantalet övervakas tills värdena återgått till det normala.

Infektioner

Skilarence är en immunmodulator och kan påverka hur immunsystemet svarar på en infektion. För

patienter som redan har en infektion av klinisk relevans ska läkaren fatta beslut om behandling med

Skilarence ska inledas först när infektionen har försvunnit. Om en patient utvecklar en infektion under

behandling med Skilarence bör man överväga att göra uppehåll i behandlingen och en ny bedömning

av nytta och risker bör göras innan behandlingen sätts in igen. Patienter som får Skilarence ska

uppmanas att rapportera infektionssymtom till läkare.

Opportunistiska infektioner/progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

Fall av opportunistiska infektioner, särskilt progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) har

rapporterats med andra läkemedel innehållande dimetylfumarat (se avsnitt 4.8). PML är en

opportunistisk infektion orsakad av JC-viruset (John Cunningham-virus) som kan vara dödlig eller

orsaka svåra funktionsnedsättningar. PML orsakas troligen av en kombination av faktorer.

En tidigare infektion med JC-virus anses vara en förutsättning för utvecklingen av PML. Riskfaktorer

kan inkludera tidigare behandling med immunsuppressiva läkemedel och förekomst av vissa samtidiga

sjukdomar (t.ex. vissa autoimmuna sjukdomar eller maligna hematologiska tillstånd). Såväl ett

modifierat eller försvagat immunsystem samt genetiska eller miljömässiga faktorer kan också utgöra

riskfaktorer.

Ihållande måttlig till svår lymfopeni under behandling med dimetylfumarat anses också vara en

riskfaktor för PML. Patienter som utvecklar lymfopeni ska övervakas med avseende på tecken och

symtom på opportunistiska infektioner, särskilt symtom som tyder på PML. Typiska symtom

förknippade med PML uppvisar mångfald, förvärras över dagar till veckor och omfattar tilltagande

svaghet i en kroppshalva eller klumpighet i armar och ben, synstörningar och förändringar i tänkande,

minne och orienteringsförmåga, vilket leder till förvirring och personlighetsförändringar. Vid

misstänkt PML ska behandling med Skilarence avbrytas omedelbart och vidare lämpliga neurologiska

och radiologiska undersökningar utföras.

Tidigare och samtidig behandling med immunsuppressiva eller immunmodulerande medel

Begränsade data finns tillgängliga för effekt och säkerhet för Skilarence för patienter som tidigare

behandlats med andra immunsuppressiva eller immunmodulerande medel. När patienter byter över

från sådan behandling till Skilarence ska den tidigare behandlingens halveringstid och

verkningsmekanism beaktas för att undvika additiva effekter på immunsystemet.

Inga data finns tillgängliga avseende säkerhet och effekt för Skilarence vid samtidig behandling med

andra immunsuppressiva eller immunmodulerande medel (se avsnitt 4.5).

Redan befintlig gastrointestinal sjukdom

Skilarence har inte undersökts hos patienter med redan befintlig gastrointestinal sjukdom. Skilarence

är kontraindicerat hos patienter med svår gastrointestinal sjukdom (se avsnitt 4.3). Gastrointestinal

tolerabilitet kan förbättras genom att följa dostitreringsschemat för insättning av behandling med

Skilarence och genom att ta Skilarence med mat (se avsnitt 4.2 och 4.8).

Njurfunktion

Eftersom eliminering via njurarna endast står för en mycket liten del av plasmaclearance av Skilarence

är det inte sannolikt att nedsatt njurfunktion påverkar de farmakokinetiska egenskaperna. Ingen

dosjustering förväntas därmed vara nödvändig hos patienter med lindrigt till måttligt nedsatt

njurfunktion (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Under fas III placebokontrollerade kliniska prövningar sågs ingen försämring av njurfunktion under

behandling i behandlingsgrupperna. Skilarence har dock inte undersökts hos patienter med kraftigt

nedsatt njurfunktion och vissa fall av njurtoxicitet har rapporterats vid uppföljning efter

marknadsintroduktion av fumarsyraestrar. Följaktligen är Skilarence kontraindicerat hos patienter med

svårt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.3).

Njurfunktion (t.ex. kreatinin, blodurea och urinanalys) ska kontrolleras innan behandling påbörjas och

var 3:e månad därefter. I händelse av kliniskt relevanta förändringar i njurfunktion, särskilt då

alternativa förklaringar saknas, bör dossänkning eller behandlingsavbrott övervägas.

Fanconis syndrom

Tidig diagnos av Fanconis syndrom och utsättning av behandling med Skilarence är viktigt för att

förhindra debut av njurfunktionsnedsättning och osteomalaci, eftersom syndromet vanligtvis är

reversibelt. De viktigaste tecknen är: proteinuri, glukosuri (med normala blodsockerhalter),

hyperaminoaciduri och fosfaturi (möjligen tillsammans med hypofosfatemi). Progression kan innebära

symtom som t.ex. polyuri, polydipsi och proximal muskelsvaghet. I sällsynta fall kan hypofosfatemisk

osteomalaci med icke-lokaliserad skelettsmärta, förhöjt alkaliskt fosfatas i serum och stressfrakturer

förekomma. Viktigt nog kan Fanconis syndrom förekomma utan förhöjda kreatininnivåer eller låg

glomerulär filtrationshastighet. I händelse av oklara symtom ska Fanconis syndrom övervägas och

lämpliga undersökningar genomföras.

Leverfunktion

Skilarence har inte undersökts hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion och är kontraindicerat

hos dessa patienter (se avsnitt 4.3).

Det rekommenderas att övervaka leverfunktion (SGOT, SGPT, gamma-GT, AP) innan behandling

påbörjas och var 3:e månad därefter, eftersom förhöjda leverenzymer har observerats hos vissa

patienter i fas III-studien. I händelse av kliniskt relevanta förändringar i leverparametrar, särskilt då

alternativa förklaringar saknas, bör dossänkning eller behandlingsavbrott övervägas.

Hudrodnad

Patienter ska göras uppmärksamma på att de sannolikt kommer att uppleva hudrodnad under de första

veckorna som de tar Skilarence (se avsnitt 4.8).

Laktos

Skilarence innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte

använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Skilarence ska användas med försiktighet i kombination med annan systemisk behandling mot

psoriasis (t.ex. metotrexat, retinoider, psoralener, ciklosporin, immunsuppressiva läkemedel eller

cytostatika) (se avsnitt 4.4). Under behandling med Skilarence ska samtidig användning av andra

fumarsyraderivat (lokala eller systemiska) undvikas.

Samtidig behandling med nefrotoxiska substanser (t.ex. metotrexat, ciklosporin, aminoglykosider,

diuretika, NSAID-läkemedel och litium) kan öka risken för njurbiverkningar (t.ex. proteinuri) hos

patienter som tar Skilarence.

Vid fall av svår eller långvarig diarré under behandling med Skilarence kan absorption av andra

läkemedel påverkas. Försiktighet bör iakttas vid förskrivning av läkemedel som har ett snävt

terapeutisk fönster och kräver absorption i magtarmkanalen. Effekten av orala preventivmedel kan

reduceras och användning av en alternativ barriärmetod rekommenderas för att förhindra möjlig

förlorad antikonceptionseffekt (se förskrivningsinformationen för det orala preventivmedlet).

Förtäring av stora mängder drycker med hög alkoholhalt (mer än 30 % alkohol som volymprocent) ska

undvikas eftersom det kan leda till ökade frisättningshastigheter för Skilarence och därmed en ökad

frekvens av gastrointestinala biverkningar.

Vaccination under behandling med Skilarence har inte undersökts. Immunsuppression är en riskfaktor

för användning av levande vaccin. Risken med vaccinationen ska vägas mot nyttan.

Det finns inga belägg för att Skilarence interagerar med cytokrom P450 och de vanligaste efflux- och

upptagstransportörerna och därmed förväntas inga interaktioner med läkemedel som metaboliseras

eller transporteras av dessa system (se avsnitt 5.2).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor

Skilarence rekommenderas inte till fertila kvinnor som inte använder lämpliga preventivmedel. Hos

patienter som får diarré under behandling med Skilarence kan effekten av orala preventivmedel

reduceras och ytterligare barriärmetod som preventivmedel kan vara nödvändig (se avsnitt 4.5).

Graviditet

Det finns en begränsad mängd data från användningen av dimetylfumarat i gravida kvinnor.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Skilarence är kontraindicerat

under graviditet (se avsnitt 4.3).

Amning

Det är okänt om dimetylfumarat eller dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. En risk för det nyfödda

barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Skilarence är därför kontraindicerat under amning (se

avsnitt 4.3).

Fertilitet

Det finns inga data från människor eller djur om effekterna av Skilarence på fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har genomförts. Skilarence kan ha

en mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Yrsel och trötthet kan

förekomma efter administrering av Skilarence (se avsnitt 4.8).

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste biverkningarna av Skilarence som observerades i den kliniska fas III-studien (1102) hos

patienter med psoriasis var gastrointestinala händelser (62,7 %), hudrodnad (20,8 %) och lymfopeni

(10,0 %). De flesta biverkningar ansågs lindriga och ledde inte till att studiebehandlingen avbröts. De

enda biverkningarna som ledde till behandlingsavbrott hos >5 % av patienterna var gastrointestinala

reaktioner. För övervakningsrekommendationer och klinisk behandling av biverkningar, se avsnitt 4.4.

Lista över biverkningar i tabellform

Nedan listas biverkningar hos patienter behandlade med Skilarence under den kliniska studien och

med Fumaderm, ett besläktat läkemedel innehållande dimetylfumarat tillsammans med andra

fumarsyraestrar.

De biverkningsfrekvenser som anges nedan definieras enligt följande konvention: mycket vanliga

(≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000),

mycket sällsynta (<10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Biverkning

Frekvens

Infektioner och infestationer

Herpes zoster

Ingen känd frekvens**

Blodet och lymfsystemet

Lymfopeni

Leukopeni

Eosinofili

Leukocytos

Akut lymfatisk leukemi*

Irreversibel pancytopeni*

Mycket vanliga

Mycket vanliga

Vanliga

Vanliga

Mycket sällsynta

Mycket sällsynta

Metabolism och nutrition

Minskad aptit

Vanliga

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Parestesi

Yrsel*

Progressiv multifokal

leukoencefalopati

Vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

Blodkärl

Hudrodnad

Mycket vanliga

Magtarmkanalen

Diarré

Bukdistension

Buksmärta

Illamående

Kräkningar

Dyspepsi

Förstoppning

Bukbesvär

Gasbildning

Mycket vanliga

Mycket vanliga

Mycket vanliga

Mycket vanliga

Vanliga

Vanliga

Vanliga

Vanliga

Vanliga

Hud och subkutan vävnad

Erytem

Svidande känsla i huden

Klåda

Vanliga

Vanliga

Vanliga

Organsystem

Biverkning

Frekvens

Allergisk hudreaktion

Sällsynta

Njurar och urinvägar

Proteinuri

Njursvikt

Fanconis syndrom*

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

Ingen känd frekvens

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Trötthet

Värmekänsla

Asteni

Vanliga

Vanliga

Vanliga

Undersökningar

Förhöjda leverenzymer

Förhöjt serumkreatinin

Vanliga

Mindre vanliga

*Ytterligare biverkningar rapporterade med Fumaderm, ett motsvarande läkemedel innehållande

dimetylfumarat tillsammans med andra fumarsyraestrar.

**Biverkningar rapporterade efter marknadsföring.

Beskrivning av valda biverkningar

Gastrointestinala störningar

Data från den kliniska fas III-studien samt från litteraturen visar att gastrointestinala sjukdomar med

läkemedel innehållande dimetylfumarat är mest sannolika att förekomma under de första 2 till

3 månaderna efter behandlingsstart. Inget uppenbart dosförhållande och inga riskfaktorer för

förekomst av dessa biverkningar kunde identifieras. Diarré var en vanlig biverkning (36,9 %) bland

patienter som tog Skilarence, vilket ledde till utsättning av läkemedlet hos cirka 10 % av patienter.

Mer än 90 % av dessa fall av diarré var av lindrig till måttlig svårighetsgrad (se avsnitt 4.4).

Hudrodnad

Baserat på observationer i den kliniska fas III-studien samt data i litteraturen är hudrodnad mest

sannolik att förekomma under de tidiga behandlingsveckorna och tenderar att minska med tiden. I den

kliniska studien upplevde totalt 20,8 % av patienter som fick Skilarence hudrodnad som i de flesta fall

var lindrig (se avsnitt 4.4). Publicerad klinisk erfarenhet med produkter innehållande dimetylfumarat

visar att enskilda episoder av hudrodnad vanligtvis inträder kort efter intag av tabletterna och

försvinner inom några timmar.

Hematologiska förändringar

Data från den kliniska fas III-studien samt från litteraturen visar att förändringar i hematologiska

parametrar är mest sannolika att förekomma under de första 3 månaderna efter behandlingsstart med

dimetylfumarat. I den kliniska studien sågs speciellt en liten minskning i genomsnittliga lymfocytantal

med början mellan vecka 3 och 5, med maximala värden uppnådda vecka 12 då cirka en tredjedel av

patienterna hade lymfocytvärden under 1,0 x 10

/l. Antalet lymfocyter, i genomsnitt och i median,

förblev inom normala värden under den kliniska studien. Vid vecka 16 (behandlingsavslut) sågs ingen

ytterligare minskning i antalet lymfocyter. Vid vecka 16 observerades att 13/175 (7,4 %) av

patienterna hade lymfocytvärden <0,7 x 10

/l. Vid uppföljningsbesök togs endast blodprov för kliniska

säkerhetstester i de fall där avvikelser hade upptäckts under föregående besök. Under den

behandlingsfria uppföljningen observerades lymfocytvärden <0,7 x 10

/l i 1/29 (3,5 %) av patienterna

efter 6 månader och i 0/28 (0 %) av patienterna efter 12 månader från det att behandlingen avslutats.

12 månader efter att behandlingen avslutats uppvisade 3/28 (10,7 %) av patienterna lymfocytvärden

under 1,0 x 10

/l, vilket motsvarar 3/279 (1,1 %) av patienterna som började med Skilarence.

För det totala antalet leukocyter sågs en tydlig minskning i vecka 12 av behandlingen. Antalet steg

långsamt igen vecka 16 (behandlingsavslut) och 12 månader efter avslutad behandling hade samtliga

patienter värden över 3,0 x 10

En övergående ökning i genomsnittliga värden för eosinofiler noterades redan vecka 3, nådde ett

maximalt värde vecka 5 och 8, och hade återvänt till baseline-värden vecka 16.

För övervakningsrekommendationer och klinisk behandling av hematologiska biverkningar, se

avsnitt 4.4.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta–riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Symtomatisk behandling är indicerad vid fall av överdosering. Det finns ingen känd antidot.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga immunsuppressiva medel, ATC-kod: L04AX07

Verkningsmekanism

De antiinflammatoriska och immunmodulerande effekterna av dimetylfumarat och dess metabolit

monometylfumarat är inte fullt klarlagda men antas främst bero på interaktionen med intracellulärt

reducerat glutation i celler direkt involverade i patogenesen vid psoriasis. Denna interaktion med

glutation leder till hämmad translokering till kärnan samt hämmad transkriptionsaktivitet i NF-κB

Nuclear Factor kappa-light-chain-enhancer of activated B-cells).

Den huvudsakliga aktiviteten hos dimetylfumarat och monometylfumarat anses vara

immunmodulerande, vilket resulterar i en övergång i T-hjälparceller (Th) från Th1 och Th17-profilen

till en Th2-fenotyp. Produktion av inflammatoriskt cytokin minskar med induktion av proapoptotiska

händelser, hämning av keratinocytproliferation, minskat uttryck av adhesionsmolekyler och minskat

inflammatoriskt infiltrat i psoriasisplack.

Klinisk effekt och säkerhet

Säkerhet och effekt för Skilarence utvärderades i en dubbelblind, trearmad fas III-studie (1102),

kontrollerad med placebo och med aktivt jämförande medel, bland patienter med måttlig till svår

plackpsoriasis (studie 1102). 704 patienter randomiserades till att få Skilarence, ett aktivt jämförande

medel (Fumaderm, ett kombinationsläkemedel med samma dimetylfumaratinnehåll plus

3 monoetylfumaratsalter) och placebo i förhållandet 2:2:1. Patienterna inledde behandlingen med

tabletter innehållande 30 mg/dag dimetylfumarat eller placebo vilket titrerades upp till en högsta dos

på 720 mg/dag i båda aktiva behandlingsarmar såsom beskrivs i avsnitt 4.2. Om behandlingsframgång

sågs innan den högsta dosen på 720 mg/dag dimetylfumarat uppnåddes behövdes ingen ytterligare

dosökning och dosen kunde stegvis sänkas till en individuellt avpassad underhållsdos. Vid enskilda

fall av intolerabilitet vid doshöjningen vecka 4 till 16 fick patienten återgå till den senast tolererade

dosen som tagits sedan början på vecka 4, vilket fick bli underhållsdosen tills slutet av

behandlingsperioden (vecka 16). Patienter fick behandling i upp till 16 veckor och uppföljningsbesök

planerades i upp till 12 månader efter avslutad behandling.

Demografiska egenskaper och egenskaper vid baseline var jämnt fördelade mellan

behandlingsgrupperna. Av 699 patienter var de flesta kaukasier (99 %) och män (65 %) och

genomsnittlig ålder var 44 år. De flesta patienter (91 %) var <65 år. De flesta patienter hade måttlig

psoriasis utvärderad med PASI (

Psoriasis Area and Severity Index

) och PGA (Läkarens globala

bedömning) vid baseline: genomsnittlig PASI-poäng vid baseline var 16,35 och 60 % av patienter fick

en poäng klassad som måttlig enligt PGA. Flertalet patienter rapporterade att psoriasis hade en

”mycket stor” eller ”extremt stor” inverkan på livskvalitet baserat på DLQI (dermatologisk

livskvalitetsenkät), med en genomsnittlig - DLQI poäng på 11,5.

Efter 16 veckors behandling konstaterades Skilarence vara överlägsen placebo (p<0,0001) baserat på

PASI 75 och PGA-poäng på fri från eller nästan fri från och icke underlägsen (non-inferior) (med

hjälp av en non-inferiority-marginal på 15 %) till det aktiva jämförande medlet (p<0,0003) baserat på

PASI 75.

Sammanfattning av klinisk effekt efter 16 veckors behandling i studie 1102

Bedömning

Skilarence

Placebo

Fumaderm

N=267

N=131

N=273

Superiority-prövning vs placebo

PASI 75

, n (%)

100 (37,5)

20 (15,3)

110 (40,3)

p-värde

<0,0001

<0,0001

Dubbelsidig 99,24 % KI

10,7, 33,7

13,5, 36,6

PGA-poäng fri från eller nästan fri från,

n (%)

88 (33,0)

17 (13,0)

102 (37,4)

p-värde

<0,0001

<0,0001

Dubbelsidig 99,24 % KI

9,0, 31,0

13,3, 35,5

Skilarence

Fumaderm

N=267

N=273

Non-inferiority av Skilarence vs Fumaderm

PASI 75

, n (%)

100 (37,5)

110 (40,3)

p-värde

0,0003

Enkelsidig 97,5 % upprepat KI (nedre gräns)

-11,6

PGA-poäng fri från eller nästan fri från,

n (%)

88 (33,0)

102 (37,4)

p-värde

0,0007

Enkelsidig 97,5% upprepat KI (övre gräns)

13,0

Fumaderm = Aktivt jämförande medel. Ett kombinationsläkemedel med samma

dimetylfumaratinnehåll plus 3 monoetylvätefumaratsalter; n = antal patienter med tillgängliga data;

N = antal patienter i populationen, PASI = Psoriasis Area Severity Index (svårighetsgrad av

psoriasis); PGA = Physician's Global Assessment (läkares övergripande bedömning);

Överlägsenhet/superiority av Skilarence jämfört med placebo med en skillnad på 22,2 % för PASI 75

och 20,0 % för PGA-poäng från eller nästan fri från, överlägsenhet/superiority av Fumaderm jämfört

med placebo med en skillnad på 25,0 % för PASI 75 och 24,4 % för PGA-poäng fri från eller nästan

fri från;

Non-inferiority av Skilarence jämfört med Fumaderm med en skillnad på -2,8 % för PASI

75 och -4,4 % för PGA-poäng fri från eller nästan fri från.

En trend sågs för effektmåttet genomsnittlig procentuell förändring i PASI-poäng från baseline, vilket

tyder på att ett kliniskt svar på Skilarence inträder redan vecka 3 (-11,8 %) vilket blev statistiskt

signifikant jämfört med placebo vecka 8 (-30,9 %). Ytterligare förbättring sågs vecka 16 (-50,8 %).

Fördelarna med behandling med Skilarence fick även stöd av patienters självuppfattade förbättringar i

livskvalitet. Vecka 16 hade patienter som fått behandling med Skilarence en lägre genomsnittlig DLQI

jämfört med placebogruppen (5,4 jämfört med 8,8).

Rekyl (rebound, definierad som försämring av ≥125 % i PASI-poäng från baseline) utvärderades efter

2 månader utan behandling och visades inte vara en klinisk angelägenhet med fumarsyraestrar,

eftersom det dokumenterades hos ett mycket litet antal patienter (Skilarence 1,1 % och aktivt

jämförande medel 2,2 %, jämfört med 9,3 % i placebogruppen).

Det finns för närvarande inga data för långtidseffekt tillgängliga för Skilarence. I farmakokinetiska

och kliniska studier har systemisk exponering, effekt och säkerhet för Skilarence dock visats vara

jämförbara med det aktiva jämförande medlet innehållande dimetylfumarat. Det kan därmed rimligen

förväntas att även långtidseffekten av Skilarence är jämförbar med den för läkemedel innehållande

dimetylfumarat. Varaktighet av långtidseffekt har beskrivits ingående för andra läkemedel

innehållande dimetylfumarat och de behandlingsfördelar som ses med Skilarence efter 16 veckor kan

förväntas kvarstå hos patienter som fått långtidsbehandling i minst 24 månader.

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/377406/2017

EMEA/H/C/002157

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Skilarence

dimetylfumarat

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Skilarence.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Skilarence ska användas.

Praktisk information om hur Skilarence ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Skilarence och vad används det för?

Skilarence är ett läkemedel som används för att behandla plackpsoriasis, en sjukdom som orsakar

förtjockade, röda och inflammerade områden i huden med fjällande fläckar. Det ges till patienter med

måttlig eller svår sjukdom för vilka behandlingar som appliceras direkt på huden inte fungerar

tillräckligt bra.

Skilarence innehåller den aktiva substansen dimetylfumarat.

Hur används Skilarence?

Skilarence är receptbelagt och ska användas under överinseende av läkare med erfarenhet av att

diagnostisera och behandla psoriasis.

Skilarence finns som tabletter (30 mg och 120 mg). Startdosen är 30 mg en gång dagligen och dosen

ökas varje vecka enligt schemat som anges i bipacksedeln tills psoriasisen börjar förbättras eller tills

patienten tar maxdosen på 240 mg tre gånger om dagen. Tabletter ska sväljas hela under eller direkt

efter en måltid. Läkaren kan minska dosen när psoriasisen är under kontroll.

Mer information finns i bipacksedeln.

Skilarence

EMA/377406/2017

Sida 2/2

Hur verkar Skilarence?

Psoriasis uppstår från överaktivitet av kroppens immunsystem (kroppens naturliga försvar). Den aktiva

substansen i Skilarence, dimetylfumarat, minskar aktiviteten i immunsystemet. Den är avsedd att

fungera på T-celler (en typ av vita blodkroppar som utgör en del av immunsystemet) för att förhindra

att cellerna producerar substanser som orsakar inflammation och leder till psoriasis.

Vilken nytta med Skilarence har visats i studierna?

I en huvudstudie som omfattade 704 patienter med måttlig till svår plackpsoriasis visade sig Skilarence

vara effektivare än placebo (overksam behandling) när det gäller att behandla sjukdomen och lika

effektivt som Fumaderm (ett psoriasisläkemedel som innehåller dimetylfumarat och monoetylfumarat).

Huvudeffektmåttet var andelen patienter som uppnådde en 75-procentig minskning av deras sjukdoms

svårighetsgrad som mäts i poäng. Efter 16 veckors behandling uppnådde 37 procent av patienterna

som fick Skilarence denna minskning, jämfört med 15 procent som fick placebo och 40 procent som

fick Fumaderm.

Vilka är riskerna med Skilarence?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Skilarence (kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer)

är effekter på matsmältningssystemet (diarré, uppkördhet, magont och illamående), vallningar

(hudrodnad) och låga nivåer av lymfocyter (en typ av vita blodkroppar) eller av vita blodkroppar i

allmänhet. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Skilarence finns i

bipacksedeln.

Skilarence får inte ges till patienter som har allvarliga problem med matsmältningssystemet, levern

eller njurarna. Det får inte heller ges till kvinnor som är gravida eller ammar.

Varför godkänns Skilarence?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att nyttan med Skilarence är större än riskerna och

rekommenderade att Skilarence skulle godkännas för försäljning i EU. CHMP beaktade att huvudstudien

har visat på Skilarences kortsiktiga effekt, och publicerade undersökningar med liknande läkemedel visar

att effekten upprätthålls med fortsatt användning. De flesta biverkningar är lindriga eller måttliga. På

grund av att Skilarence minskar aktiviteten i immunsystemet finns det en risk för allvarliga infektioner,

inklusive progressiv multifokal leukoencefalopati (PML, en hjärninfektion), men risken kan minimeras

genom att göra regelbundna tester av antalet vita blodkroppar och avbryta behandlingen om nödvändigt.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Skilarence?

Företaget som marknadsför Skilarence kommer att tillhandahålla utbildningsmaterial till

sjukvårdspersonal om riskerna för allvarliga infektioner, inklusive PML, och hur riskerna minimeras.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdpersonal och patienter ska iaktta

för säker och effektiv användning av Skilarence har också tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Övrig information om Skilarence

EPAR för Skilarence finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Skilarence finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen