Sincon Ögondroppar, lösning i endosbehållare

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

21-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

21-09-2020

Tillgänglig från:
Trimb Healthcare AB,
ATC-kod:
S01XA20
Läkemedelsform:
Ögondroppar, lösning i endosbehållare
Klass:
Apotek och anmäld detaljhandel
Receptbelagda typ:
Receptfritt
Terapiområde:
Tårsubstitut och övriga indifferenta medel
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Endosbehållare, 6 x 10 doser
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
12783
Tillstånd datum:
1997-05-23

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Sincon ögondroppar, lösning, endosbehållare

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt

anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.Om du

får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Sincon är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Sincon

Hur du använder Sincon

Eventuella biverkningar

Hur Sincon ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Sincon är och vad det används för

Sincon är ett tårersättningsmedel, som droppas i ögat när det ger besvär i form av t ex

sveda och gruskänsla. Det fungerar som den naturliga tårvätskan och fuktar och

smörjer ögat så att obehagen försvinner. Det används vid lindring av symtom som

uppkommit vid torra ögon.

Läkaren kan ha ordinerat annat användningsområde som inte nämns i denna

produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal

om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Sincon

Använd inte Sincon

-

om du är allergisk mot något av innehållsämnena i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Vid mycket stor användning och extremt torra ögon kan vita avlagringar av

polyvinylalkohol bildas på ögonlocken. Detta är helt ofarligt och kan avlägsnas med

en fuktad näsduk eller liknande.

Graviditet och amning

Graviditet

Förväntas inte medföra några risker för fostret vid rekommenderad dosering.

Amning

Inga förväntade effekter på det ammande barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga kända risker.

3.

Hur du använder Sincon

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt

anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal

om du är osäker.

Rekommenderad dos är 1 droppe i ögat/ögonen vid behov.

Sincon kan användas av personer med kontaktlinser.

Bruksanvisning

1. Öppna kuvertet vid streckmarkeringen och drag loss en endosbehållare.

2. Stäng kuvertet genom att vika kanten.

3. Skaka ner innehållet i endosbehållarens botten.

4. Öppna endosbehållaren genom att vrida av vingen (se bild).

5. Droppa 1 droppe i ögat/ögonen och kasta sen endosbehållaren även om den inte

är tom. Innehållet i en endosbehållare räcker till båda ögonen. Tag alltid en ny

endosbehållare vid varje doseringstillfälle. För att göra det lättare att droppa

ögondropparna i ögat kan man använda ett droppstöd som finns på apoteket.

Om du har använt för stor mängd av Sincon

Överdosering innebär inga risker.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller

apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare

): Övergående sveda i ögat.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera

biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du

bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Sincon ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen efter UTG.DAT.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Endosbehållare i öppnat

innerkuvert är hållbara i tre månader. Öppnad endosbehållare används omedelbart och

eventuell överbliven lösning kasseras.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga

apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder

är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Produkten innerhåller inga famakologiskt aktiva substanser

Innehållsämnena är polyvinylalkohol, natriumklorid, kaliumklorid och vatten för

injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

60 × 0,15 ml endosbehållare. Förpackningen innehåller sex aluminiumfoliepåsar vilka

var och en innehåller tio endosbehållare.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Trimb Healthcare AB

Box 16184

103 24 Stockholm

Tel: 08-12 13 52 00

E-post: medical@trimb.se

Tillverkare

Curida AS

Solbærvegen 5

2409 Elverum

Norge

Denna bipacksedel ändrades senast

2020-09-21

Läs hela dokumentet

P

RODUKTRESUMÉ

1

LÄKEMEDLETS NAMN

Sincon ögondroppar, lösning, endosbehållare

2

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Produkten innehåller inga farmakologiskt aktiva komponenter.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3

LÄKEMEDELSFORM

Ögondroppar, lösning, endosbehållare

4

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Tårsubstitut. Symtomatisk behandling av torra ögon.

4.2

Dosering och administreringssätt

1 droppe i vardera ögat vid behov eller enligt läkarens föreskrift. Innehållet i en

endosbehållare räcker till båda ögonen. 1 droppe innehåller 30 mikroliter och varje

endosbehållare innehåller 0,15 ml (5 droppar).

Sincon kan användas av patienter med kontaktlinser.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot något innehållsämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Inga kända.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Förväntas inte medföra några risker för fostret vid rekommenderad dosering.

Amning

Inga förväntade effekter på det ammande barnet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8

Biverkningar

Vanliga (≥ 1/100, < 1/10): Ögon: Lätt övergående sveda.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det

gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Inga fall av överdosering av rapporterats.

5

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp

:

Tårsubstitut och andra indifferenta medel, ATC-kod: S01XA20

Farmakologiska egenskaper saknas.

5.2

Farmakokinetiska uppgifter

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

6

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Polyvinylalkohol

Natriumklorid

Kaliumklorid

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

Obruten förpackning (kuvert) är hållbar 2 år. När kuvertet brutits är endosbehållarna hållbara i

3 månader. Öppnad endosbehållare används omedelbart och eventuell överbliven lösning

kasseras.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Endosbehållare av polyeten, 60x0,15 ml (6x10 st).

Endosbehållarna är förpackade i kartor om 10, i foliekuvert av aluminium.

Varje endosbehållare är präglad med

SINCON

samt

1.4

på behållarens vinge.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Trimb Healthcare AB

Box 16184

103 24 Stockholm

8

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

12783

9

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE

/

FÖRNYAT GODKÄNNANDE

1997-05-23/2007-05-23

10

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-09-21

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen