Sildenafil Orion 25 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

12-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

12-07-2021

Aktiva substanser:
sildenafilcitrat
Tillgänglig från:
Orion Corporation
ATC-kod:
G04BE03
INN (International namn):
sildenafil citrate
Dos:
25 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
sildenafilcitrat 35,5 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 2 tabletter; Blister, 4 x 1 tabletter (endos); Blister, 8 x 1 tabletter (endos); Blister, 12 x 1 tabletter (endos); Blister, 24 x 1 tabletter (endos)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
55775
Tillstånd datum:
2017-12-05

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Sildenafil Orion 25 mg filmdragerade tabletter

Sildenafil Orion 50 mg filmdragerade tabletter

Sildenafil Orion 100 mg filmdragerade tabletter

sildenafil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Sildenafil Orion är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Sildenafil Orion

Hur du tar Sildenafil Orion

Eventuella biverkningar

Hur Sildenafil Orion ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Sildenafil Orion är och vad det används för

Sildenafil Orion innehåller den aktiva substansen sildenafil som tillhör en grupp mediciner som kallas

fosfodiesteras typ 5-hämmare (PDE5-hämmare). Det verkar genom att underlätta för blodkärlen i din

penis att vidga sig så att blodet kan flöda in när du är sexuellt stimulerad. Sildenafil Orion underlättar

endast att få en erektion om du är sexuellt stimulerad.

Sildenafil Orion är en behandling för män med erektil dysfunktion, mer känt som impotens. Detta

innebär att en man inte kan få, eller bibehålla, en hård erigerad penis tillräcklig för sexuellt umgänge.

Sildenafil som finns i Sildenafil Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Sildenafil Orion

Ta

inte Sildenafil Orion

­

om du är allergisk mot sildenafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt

­

om du tar mediciner som kallas för nitrater, eftersom de i kombination med Sildenafil Orion kan

leda till kraftigt blodtrycksfall. Tala om för din läkare om du tar något av dessa läkemedel, som

ofta ges för att lindra kärlkramp (

angina pectoris

) eller ”bröstsmärtor”. Fråga din läkare eller

apotekspersonal om du är osäker

­

om du tar mediciner som kallas för kväveoxiddonatorer såsom amylnitrit (”poppers”), eftersom en

kombination av sådana läkemedel med Sildenafil Orion eventuellt också kan leda till kraftigt

blodtrycksfall

­

om du tar riociguat. Detta läkemedel används för att behandla pulmonell arteriell hypertension

(dvs högt blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (dvs högt

blodtryck i lungorna till följd av blodproppar). PDE5-hämmare, så som Sildenafil Orion, har visats

öka den blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel. Om du tar riociguat eller om du är

osäker, tala med din läkare.

­

om du har allvarliga hjärt- eller leverproblem

­

om du nyligen haft stroke eller hjärtinfarkt eller om du har lågt blodtryck

­

om du har vissa, sällsynta, ärftliga ögonsjukdomar (såsom

retinitis pigmentosa

­

om du någonsin tidigare har förlorat synen på grund av icke-arteritisk främre ischemisk

optikusinfarkt/neuropati (NAION).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Sildenafil Orion:

­

om du har sicklecellanemi (onormala röda blodkroppar), leukemi (blodcellscancer), multipelt

myelom (cancer i benmärgen)

­

om du har deformerad penis eller någon sjukdom i penis såsom Peyronies sjukdom

­

om du har hjärtproblem. Din läkare ska noggrant kontrollera om ditt hjärta tål den ökade

ansträngning som sexuell aktivitet innebär

­

om du just nu har magsår eller en blödningssjukdom (såsom hemofili)

­

om du upplever en plötsligt försämrad eller förlorad syn, sluta ta Sildenafil Orion och kontakta

läkare omedelbart.

Du ska inte ta Sildenafil Orion om du inte har erektil dysfunktion.

Du ska inte använda Sildenafil Orion samtidigt med någon annan (peroral eller lokal) behandling mot

erektil dysfunktion.

Du ska inte ta Sildenafil Orion om du är kvinna.

Du ska inte använda Sildenafil Orion samtidigt som någon behandling mot pulmonell arteriell

hypertension (PAH) som innehåller sildenafil eller några andra PDE5-hämmare.

Speciellt att ta hänsyn till när det gäller patienter med lever- eller njurproblem

Du ska tala om för din läkare om du har njur- eller leverproblem. Din läkare kan besluta att din dos

ska vara lägre.

Barn och ungdomar

Sildenafil Orion ska inte ges till personer under 18 år.

Andra läkemedel och Sildenafil Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Sildenafil Orion tabletterna kan påverka effekten av vissa mediciner speciellt sådana som används för

att behandla bröstsmärtor. Om du blir akut sjuk bör du informera den som behandlar ditt tillstånd att

du tagit Sildenafil Orion och när du gjorde det. Ta inte Sildenafil Orion med andra mediciner om inte

din läkare säger att du kan göra det.

Du ska inte ta Sildenafil Orion om du tar mediciner som kallas för nitrater, eftersom kombinationen av

dessa mediciner kan orsaka kraftigt blodtrycksfall. Tala alltid om för din läkare eller apotekspersonal

om du tar något av dessa läkemedel, som ofta ges för att lindra kärlkramp (

angina pectoris

) eller

”bröstsmärtor”.

Du ska inte ta Sildenafil Orion om du tar mediciner som kallas för kväveoxiddonatorer såsom

amylnitrit (”poppers”), eftersom en kombination av sådana läkemedel med Sildenafil Orion också kan

leda till kraftigt blodtrycksfall.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du redan tar riociguat.

Om du tar s.k. proteashämmare för behandling av HIV, kan din läkare föreskriva att du börjar med den

lägsta dosen av Sildenafil Orion (25 mg).

En del patienter som tar alfa-receptorblockerare för behandling av högt blodtryck eller

prostataförstoring kan uppleva yrsel eller svimningskänsla, vilket kan orsakas av lågt blodtryck när

man hastigt sätter sig upp eller ställer sig upp. Vissa patienter har upplevt dessa symtom när de tagit

Sildenafil Orion med alfa-receptorblockerare. Detta sker troligast inom 4 timmar efter det att man tagit

Sildenafil Orion. För att minska risken för dessa symtom bör du ta alfa-receptorblockerare regelbundet

med en fast daglig dos innan du börjar ta Sildenafil Orion. Din läkare kan ordinera en lägre dos

(25 mg) Sildenafil Orion.

Sildenafil Orion med mat, dryck och alkohol

Sildenafil Orion kan tas med eller utan mat, men om du tar det tillsammans med en kraftig måltid kan

det ta lite längre tid innan det verkar.

Alkoholintag kan tillfälligt minska förmågan att få erektion. För att få maximal effekt från din medicin

bör du inte dricka stora mängder alkohol innan du tar Sildenafil Orion.

Graviditet, amning och fertilitet

Sildenafil Orion ska inte användas av kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Sildenafil Orion kan orsaka yrsel och kan påverka synen. Du ska vara medveten om hur du reagerar på

Sildenafil Orion innan du kör bil eller använder maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Sildenafil Orion

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker. Rekommenderad startdos är 50 mg.

Du ska inte ta Sildenafil Orion mer än en gång per dygn.

Du ska ta Sildenafil Orion ungefär en timme innan du planerar att ha sexuellt umgänge. Svälj tabletten

hel med ett glas vatten.

Om du känner att effekten av Sildenafil Orion är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller

apotekspersonal.

Sildenafil Orion ger dig endast erektion om du är sexuellt stimulerad. Den tid det tar för Sildenafil

Orion att fungera varierar från person till person, men normalt tar det mellan en halv och en timme. Du

kan märka att det tar längre tid innan Sildenafil Orion verkar om du tar det tillsammans med en kraftig

måltid.

Om Sildenafil Orion inte hjälper dig att få erektion eller om erektionen inte räcker tillräckligt länge för

att fullborda sexuellt umgänge ska du säga till din läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Sildenafil Orion

Du kan eventuellt uppleva att biverkningarna och deras svårighetsgrad ökar. Doser över 100 mg ökar

inte effekten.

Ta inte fler tabletter än vad din läkare säger åt dig att göra.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem. De biverkningar som rapporterats i samband med användning av Sildenafil Orion är vanligen

lindriga till måttliga och varar bara en kort stund.

Sluta använda Sildenafil Orion och kontakta genast din läkare om du upplever något av följande

allvarliga symtom:

­

En allergisk reaktion –

mindre vanligt

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare). Symtom

inkluderar plötsliga väsljud, andningssvårigheter eller yrsel, svullnad i ögonlock, ansikte, läppar

eller hals.

­

Bröstsmärtor –

mindre vanligt

. Om detta sker under eller efter samlag:

­

Res dig upp i halvsittande ställning och försöka slappna av

­

Ta inte nitrater

för att behandla bröstsmärtorna

­

Förlängda och ibland smärtsamma erektioner -

sällsynt

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000

användare). Om du får en sådan erektion som varar längre än 4 timmar ska du kontakta läkare

omedelbart.

­

Plötslig nedsättning eller förlust av synen –

sällsynt

­

Allvarlig hudreaktion –

sällsynt

Symtom inkluderar allvarlig fjällning och svullnad i huden,

blåsbildning i mun, genitalier och runt ögonen, feber.

­

Krampanfall –

sällsynt

Andra biverkningar:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): huvudvärk.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): illamående, ansiktsrodnad, värmevallningar

(symtomen kan bland annat vara en plötslig känsla av värme i överkroppen), matsmältningsproblem,

förändrat färgseende, dimsyn, synstörningar, nästäppa och yrsel.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): kräkningar, hudutslag,

blodsprängda ögon/rödögdhet, ögonsmärtor, att man ser ljusblixtar eller uppfattar ljus som mycket

starkt, ljuskänslighet, vattniga ögon, hjärtklappning, snabba hjärtslag, högt blodtryck, lågt blodtryck,

muskelsmärta, sömnighet, minskad känsel, svindel, öronringningar, muntorrhet, blockerade eller

täppta bihålor, inflammation i slemhinnan i näsan (symtomen är bland andra rinnsnuva, nysningar och

nästäppa), smärta i övre delen av magen, gastroesofageal refluxsjukdom (symtomen är bland andra

halsbränna), närvaro av blod i urinen, smärta i armar eller ben, näsblödning, värmekänsla och

trötthetskänsla.

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): svimning, stroke, hjärtattack,

oregelbundna hjärtslag, tillfälligt minskat blodflöde till delar av hjärnan, en känsla av att det blir trångt

i halsen, avdomnad mun, blödning i bakre delen av ögat, ögonirritation, sjukdom i näthinnan orsakad

av arterioskleros, sjukdomar i regnbågshinnan, dubbelseende, minskad synskärpa, onormal känsla i

ögat, svullnad i ögat eller ögonlocket, ökat ögontryck (glaukom), närsynthet, trötta ögon, små prickar

eller fläckar i synfältet, att man ser en gloria runt ljuskällor, utvidgade pupiller, missfärgning av

ögonvitan, blödning i penis, blod i sädesvätskan, torr näsa, svullnad inuti näsan, lättretlighet och

plötslig nedsättning eller förlust av hörsel.

Efter att läkemedlet har börjat marknadsföras och använts av patienter har sällsynta fall av instabil

angina (en typ av hjärtproblem) och plötsligt dödsfall rapporterats. Det är värt att notera att de flesta –

men inte alla – av de män som upplevde dessa symtom hade hjärtbesvär innan de tog denna medicin.

Det är omöjligt att säga om dessa händelser berodde på Sildenafil Orion.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Sildenafil Orion ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är sildenafil. Varje tablett innehåller sildenafilcitrat motsvarande 25 mg, 50

mg respektive 100 mg sildenafil.

­

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: kalciumvätefosfatdihydrat, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat,

vattenfri kolloidal kiseldioxid, kroskarmellosnatrium.

Filmdragering: hypromellos, titandioxid (E171), makrogol, talk, indigokarmin

aluminiumlack (E132).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sildenafil Orion filmdragerade tabletter är blåa, avlånga, bikonvexa tabletter, märkta med ”25”, ”50”

eller ”100” på ena sidan. Tablettens dimensioner är 10 x 5 mm för 25 mg tabletterna, 13 x 8 mm för 50

mg tabletterna och 17 x 9 mm för 100 mg tabletterna. 25 mg, 50 mg och 100 mg tabletterna

tillhandahålls i blisterförpackningar innehållandes 2 tabletter och i endosblisterförpackningar

innehållande 4x1, 8x1, 12x1 eller 24x1 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att

marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Laboratorios Normon S.A.

Ronda de Valdecarrizo, 6.

28760 Tres Cantos - Madrid

Spanien

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare för innehavaren av

godkännandet för försäljning:

Orion Pharma AB, Danderyd

medinfo@orionpharma.com

Denna bipacksedel ändrades senast 2021-07-12

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Sildenafil Orion 25 mg filmdragerade tabletter

Sildenafil Orion 50 mg filmdragerade tabletter

Sildenafil Orion 100 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Sildenafil Orion 25 mg filmdragerad tablett:

Varje tablett innehåller sildenafilcitrat motsvarande 25 mg sildenafil.

Sildenafil Orion 50 mg filmdragerad tablett:

Varje tablett innehåller sildenafilcitrat motsvarande 50 mg sildenafil.

Sildenafil Orion 100 mg filmdragerad tablett:

Varje tablett innehåller sildenafilcitrat motsvarande 100 mg sildenafil.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

25 mg tabletterna är blåa, filmdragerade, avlånga, bikonvexa tabletter, märkta ”25” på ena sidan.

Tablettens dimensioner är 10 x 5 mm.

50 mg tabletterna är blåa, filmdragerade, avlånga, bikonvexa tabletter, märkta ”50” på ena sidan.

Tablettens dimensioner är 13 x 8 mm.

100 mg tabletterna är blåa, filmdragerade, avlånga, bikonvexa tabletter, märkta ”100” på ena sidan.

Tablettens dimensioner är 17 x 9 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av män med erektil dysfunktion, vilket är en oförmåga att få eller bibehålla en erektion

tillräcklig för en tillfredsställande sexuell aktivitet.

För att Sildenafil Orion ska vara effektivt krävs sexuell stimulering.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna

Den rekommenderade dosen är 50 mg, att tas vid behov cirka en timme före sexuell aktivitet.

Beroende på effekt och tolerans kan dosen ökas till 100 mg eller minskas till 25 mg. Rekommenderad

maximaldos är 100 mg. Högst en dos per dygn ska tas.

Om Sildenafil Orion tas i samband med måltid, kan effekten bli fördröjd jämfört med om det tas

fastande (se avsnitt 5.2).

Särskilda populationer

Äldre

Dosjustering behöver inte göras för äldre patienter.

Nedsatt njurfunktion

Rekommenderad dosering beskriven i "Vuxna" gäller för patienter med lätt till måttligt nedsatt

njurfunktion (kreatininclearance = 30 – 80 ml/min).

Eftersom clearance av sildenafil är minskad hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion

(kreatininclearance < 30 ml/min) bör en dos på 25 mg övervägas. Beroende på effekt och tolerans kan

dosen stegvis höjas till 50 mg eller 100 mg vid behov.

Nedsatt leverfunktion

Eftersom clearance av sildenafil är minskad hos patienter med nedsatt leverfunktion (t.ex. cirros) bör

en dos på 25 mg övervägas. Beroende på effekt och tolerans kan dosen stegvis höjas till 50 mg eller

100 mg vid behov.

Pediatrisk population

Sildenafil Orion ska inte användas av personer under 18 år.

Patienter som använder annan medicinering

Med undantag av ritonavir, där samtidig administrering med sildenafil inte är tillrådlig (se avsnitt 4.4),

bör en startdos på 25 mg övervägas till patienter som samtidigt behandlas med hämmare av CYP3A4

(se avsnitt 4.5).

För att minimera risken att utveckla postural hypotension bör patienter vara stabila på behandling med

alfa-receptorblockerare innan sildenafilbehandling påbörjas. Dessutom bör en dos på 25 mg sildenafil

övervägas vid behandlingsstart (se avsnitt 4.4 och 4.5).

Administreringssätt

För oral användning.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Sildenafil har visats förstärka den hypotensiva effekten av nitrater, vilket överensstämmer med dess

kända effekt på kväveoxid/cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP), (se avsnitt 5.1). Samtidigt intag av

sildenafil och kväveoxiddonatorer (såsom amylnitrit) eller nitrater i någon form är därför

kontraindicerat.

Samtidig användning av PDE5-hämmare (inklusive sildenafil) och guanylatcyklas-stimulerare (så som

riociguat) är kontraindicerat eftersom det skulle kunna orsaka symtomatisk hypotension (se avsnitt

4.5).

Medel för behandling av erektil dysfunktion, inklusive sildenafil, bör inte användas av män för vilka

sexuell aktivitet inte är tillrådlig (t ex patienter med svår kardiovaskulär sjukdom såsom instabil

angina eller svår hjärtsvikt).

Sildenafil Orion är kontraindicerat hos patienter som har förlorat synen på ett öga på grund av icke-

arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati (NAION), oavsett om denna händelse var förenad

med tidigare exponering av PDE5-hämmare eller inte (se avsnitt 4.4).

Hos följande sub-grupper av patienter har säkerheten för sildenafil inte studerats och användning är

därför kontraindicerad vid: kraftigt nedsatt leverfunktion, hypotension (blodtryck <90/50 mmHg),

nyligen genomgången stroke eller hjärtinfarkt samt känd hereditär degenerativ näthinnesjukdom

såsom retinitis pigmentosa (en minoritet av dessa patienter har en genetiskt betingad rubbning av

näthinnans fosfodiesteraser).

4.4

Varningar och försiktighet

En anamnes ska tas och en undersökning ska göras för att diagnostisera erektil dysfunktion och

bestämma potentiella bakomliggande orsaker innan farmakologisk behandling övervägs.

Kardiovaskulära riskfaktorer

Innan någon behandling för erektil dysfunktion inleds ska behandlande läkare bedöma patientens

kardiovaskulära status då det finns en viss kardiell risk kopplad till sexuell aktivitet. Sildenafil har

vasodilaterande egenskaper, vilket medför en mild och övergående minskning i blodtryck (se avsnitt

5.1). Det är viktigt att läkaren, innan Sildenafil Orion förskrivs, noggrant överväger om patienter med

vissa bakomliggande tillstånd kan påverkas negativt av sådana vasodilaterande effekter, speciellt i

kombination med sexuell aktivitet. Patienter som har en ökad känslighet för vasodilaterare inkluderar

dem med utflödeshinder i vänster kammare (t.ex. aortastenos, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati)

eller dem som har sällsynta syndrom av atrofi som påverkar flera organsystem, vilket manifesteras av

gravt nedsatt autonom kontroll av blodtrycket.

Sildenafil Orion förstärker den hypotensiva effekten av nitrater (se avsnitt 4.3).

Vid uppföljning efter godkännandet har allvarliga kardiovaskulära händelser rapporterats som haft ett

tidssamband med användning av Sildenafil Orion. Dessa har innefattat hjärtinfarkt, instabil angina,

plötslig hjärtdöd, ventrikulär arytmi, cerebrovaskulär blödning, transitoriska ischemiska attacker

(TIA), hypertension och hypotension.

De flesta, men inte alla dessa patienter, hade sedan tidigare kardiovaskulära riskfaktorer. Flera fall

inträffade under eller kort tid efter den sexuella aktiviteten och några inträffade kort tid efter intag av

Sildenafil Orion utan sexuell aktivitet. Det är inte möjligt att fastställa om dessa händelser är direkt

relaterade till dessa faktorer eller till andra faktorer.

Priapism

Medel för behandling av erektil dysfunktion, inklusive sildenafil, ska användas med försiktighet till

patienter med anatomisk deformation av penis (såsom vinkling, fibros i corpus cavernosum eller

Peyronies sjukdom) eller patienter med tillstånd som kan predisponera för priapism (såsom

sicklecellanemi, multipelt myelom eller leukemi).

Förlängda erektioner och priapism har rapporterats för sildenafil sedan marknadsintroduktionen. Vid

erektion som varar i mer än 4 timmar bör patienten omedelbart söka vård. Om priapism inte behandlas

omedelbart kan vävnadsskador i penis och permanent impotens orsakas.

Samtidig användning av andra PDE5-hämmare eller andra behandlingar mot erektil dysfunktion

Säkerheten och effekten hos kombinationer av sildenafil och andra PDE5-hämmare, andra

behandlingar mot pulmonell arteriell hypertension (PAH) som innehåller sildenafil (REVATIO), och

andra behandlingar mot erektil dysfunktion har inte studerats. Därför rekommenderas inte användning

av sådana kombinationer.

Synstörningar

Fall av synstörningar har rapporterats spontant i samband med användandet av sildenafil och andra

PDE5-hämmare (se avsnitt 4.8). Fall av icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati (ett

sällsynt tillstånd) har rapporterats spontant och i en observationsstudie i samband med användandet av

sildenafil och andra PDE5-hämmare (se avsnitt 4.8). Patienten ska ges råd om att de i händelse av

plötslig synstörning ska sluta ta Sildenafil Orion och rådfråga läkare omedelbart (se avsnitt 4.3).

Samtidig behandling med ritanovir

Samtidig administrering av sildenafil och ritonavir rekommenderas ej (se avsnitt 4.5).

Samtidig behandling med alfareceptorblockerare

Försiktighet rekommenderas när sildenafil ges till patienter som behandlas med

alfareceptorblockerare, eftersom samtidig användning kan leda till symtomgivande

blodtryckssänkning hos vissa känsliga personer (se avsnitt 4.5). Detta sker troligast inom 4 timmar

efter administrering av sildenafil. För att minimera risken för att utveckla postural hypotension bör

patienter vara stabila på behandling med alfa-receptorblockerare innan sildenafilbehandlingen

påbörjas. En dos på 25 mg sildenafil bör övervägas vid behandlingsstart (se avsnitt 4.2). Dessutom bör

läkaren informera patienter om vad de ska göra om symtom på postural hypotension uppstår.

Effekt på blödning

Studier med humana trombocyter visar att sildenafil potentierar den antiaggregerande effekten av

natriumnitroprussid

in vitro

. Det finns ingen information angående säkerhet vid administrering av

sildenafil till patienter med blödningsrubbningar eller aktivt peptiskt ulcus. Sildenafil ska därför ges

till dessa patienter först efter noggrann risk/nytta bedömning.

Kvinnor

Sildenafil Orion ska inte användas av kvinnor.

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekter av andra läkemedel på sildenafil

In vitro studier

Metabolismen av sildenafil medieras huvudsakligen av cytokrom P450 (CYP), isoformerna 3A4

(huvudsaklig väg) och 2C9 (mindre betydelsefull väg). Inhibitorer av dessa isoenzymer kan därför

reducera clearance för sildenafil

och inducerare av dessa isoenzymer kan öka clearance för sildenafil.

In vivo studier

Populationsfarmakokinetiska analyser av data från kliniska prövningar tyder på en minskning av

sildenafils clearance vid samtidig administrering av CYP3A4-hämmare (såsom ketokonazol,

erytromycin, cimetidin). Trots att ingen ökad incidens av biverkningar noterades hos dessa patienter,

som fick CYP3A4-hämmare samtidigt som sildenafil, bör en startdos på 25 mg övervägas.

HIV-proteashämmaren ritonavir är en stark hämmare av P450. Samtidig administrering av ritonavir

vid steady state (500 mg två gånger dagligen) med sildenafil (100 mg, engångsdos) resulterade för

sildenafil i en fyrfaldig ökning av C

(300 %) och en elvafaldig ökning av AUC (1000 %). Efter 24

timmar var plasmanivåerna för sildenafil fortfarande ca 200 ng/ml, jämfört med 5 ng/ml när endast

sildenafil administrerats. Dessa data överensstämmer med ritonavirs påtagliga effekter på flera P450-

substrat. Sildenafil har ingen påverkan på ritonavirs farmakokinetik. Baserat på dessa

farmakokinetiska resultat bör sildenafil och ritonavir inte ges samtidigt (se avsnitt 4.4) och under alla

omständigheter bör maximaldosen av sildenafil inte överstiga 25 mg inom 48 timmar.

Saquinavir är en HIV-proteashämmare som hämmar CYP3A4. Samtidig administrering, vid steady

state av saquinavir (1200 mg tre gånger dagligen) och sildenafil (100 mg, engångsdos) resulterade för

sildenafil i en ökning av C

(140 %) och AUC (210 %). Sildenafil har ingen påverkan på saquinavirs

farmakokinetik (se avsnitt 4.2). Starkare hämmare av CYP3A4 såsom ketokonazol och itrakonazol kan

förväntas ha större påverkan.

När en engångsdos på 100 mg av sildenafil gavs med erytromycin, en måttlig CYP3A4-hämmare, vid

steady state (500 mg två gånger dagligen i 5 dagar) ökade AUC med 182 % för sildenafil. Hos friska

frivilliga män visades att azitromycin (500 mg dagligen i 3 dagar) inte hade någon effekt på AUC,

, eliminationshastighet eller halveringstid för sildenafil eller dess huvudsakliga cirkulerande

metaboliter. Cimetidin (800 mg), en cytokrom P450-hämmare och en ospecifik hämmare av CYP3A4,

orsakade en ökning i plasmakoncentrationerna för sildenafil om 56 % när det gavs samtidigt med

sildenafil (50 mg) till friska frivilliga.

Grapefruktjuice är en svag hämmare av CYP3A4-metabolismen i tarmväggen och kan ge måttliga

ökningar i plasmanivåerna av sildenafil.

Enstaka doser av antacida (magnesiumhydroxid/aluminiumhydroxid) påverkade inte

biotillgängligheten för sildenafil.

Specifika interaktionsstudier utfördes inte på alla läkemedel, men populations-farmakokinetiska

analyser visade ingen effekt på sildenafils farmakokinetik vid samtidig behandling med CYP2C9-

hämmare (såsom tolbutamid, warfarin, fenytoin), CYP2D6-hämmare (såsom selektiva

serotoninåterupptagshämmare, tricykliska antidepressiva), tiazider och närbesläktade diuretika, loop

och kaliumsparande diuretika, ACE-hämmare, kalciumantagonister, betareceptorblockerare eller

medel som är inducerade av CYP450-metabolism (såsom rifampicin, barbiturater). I en studie med

friska frivilliga män resulterade samtidig administrering av endotelinantagonisten bosentan (en

inducerare av CYP3A4 [måttlig], CYP2C9 och möjligen CYP2C19) vid steady state (125 mg två

gånger dagligen) och sildenafil vid steady state (80 mg tre gånger dagligen) i en minskning med 62,6

% och 55,4 % av AUC respektive C

för sildenafil. Samtidig administrering av starka CYP3A4-

inducerare såsom rifampicin förväntas därför orsaka större minskning av plasmakoncentrationen för

sildenafil.

Nicorandil är en hybrid bestående av en kaliumkanalaktiverare och nitrat. På grund av

nitratkomponenten har den potential att orsaka allvarlig interaktion med sildenafil.

Effekter av sildenafil på andra läkemedel

In vitro studier

Sildenafil är en svag hämmare av cytokrom P450-isoformerna 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 samt 3A4

> 150 μM). Med toppvärden för plasmakoncentrationer på cirka 1 μM efter rekommenderade

doser, är det osannolikt att Sildenafil Orion kommer att ändra clearance av substraterna för dessa

isoenzymer.

Det finns inga data beträffande interaktion mellan sildenafil och icke-selektiva fosfodiesterashämmare

såsom teofyllin eller dipyrimadol.

In vivo studier

Sildenafil har visats förstärka den hypotensiva effekten av nitrater, vilket överensstämmer med dess

kända effekt på kväveoxid/cGMP (se avsnitt 5.1). Samtidigt intag av sildenafil och

kväveoxiddonatorer eller nitrater i någon form är därför kontraindicerad (se avsnitt 4.3).

Riociguat

Prekliniska studier visade en additiv systemisk blodtryckssänkande effekt när PDE5-hämmare

kombinerades med riociguat. I kliniska studier har riociguat visats förstärka den hypotensiva effekten

av PDE5-hämmare. Det fanns inga tecken på fördelaktig klinisk effekt av kombinationen i den

population som studerades. Samtidig användning av riociguat och PDE5-hämmare, inklusive

sildenafil, är kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Samtidig behandling med sildenafil till patienter som behandlas med en alfa-receptorblockerare kan

leda till att en del känsliga patienter upplever symtomgivande blodtryckssänkning. Detta sker troligast

inom 4 timmar efter administrering av sildenafil (se avsnitt 4.2 och 4.4). I tre specifika

interaktionsstudier administrerades alfa-receptorblockeraren doxazosin (4 mg och 8 mg) och sildenafil

(25 mg, 50 mg och 100 mg) samtidigt till patienter med benign prostata-hyperplasi (BPH) stabila på

doxazosinbehandling.

I dessa studiepopulationer observerades ytterligare sänkning av blodtrycket. I genomsnitt sjönk

blodtrycket i liggande ytterligare 7/7 mmHg, 9/5 mmHg respektive 8/4 mmHg och i stående sjönk

blodtrycket ytterligare 6/6 mmHg, 11/4 mmHg respektive 4/5 mmHg. När sildenafil och doxazosin

administrerades samtidigt till patienter stabila på doxazosinbehandling rapporterades att ett fåtal

patienter upplevde symtomatisk postural hypotension. Dessa rapporter inkluderade yrsel och

svimningskänsla, men inte synkope.

Inga signifikanta interaktioner påvisades när sildenafil (50 mg) administrerades tillsammans med

tolbutamid (250 mg) eller warfarin (40 mg), vilka bägge metaboliseras av CYP2C9.

Sildenafil (50 mg) potentierade inte den ökning i blödningstid som orsakades av acetylsalicylsyra (150

mg).

Sildenafil (50 mg) potentierade inte den hypotensiva effekten av alkohol hos friska frivilliga med

maximal alkoholnivå på, i medeltal, 80 mg/dl.

Vid en sammanslagning av följande klasser av antihypertensiva mediciner: diuretika,

betareceptorblockerare, ACE-hämmare, angiotensin II antagonister, antihypertensiva läkemedel

(vasodilaterare och centralt verkande), adrenerga receptorblockerare, kalciumantagonister och

alfareceptorblockerare, visades ingen skillnad i biverkningsprofil hos patienter som tagit sildenafil

jämfört med placebobehandling. I en specifik interaktionsstudie där sildenafil (100 mg)

administrerades tillsammans med amlodipin till hypertensiva patienter, var den genomsnittliga

ytterligare sänkningen av systoliskt blodtryck i liggande 8 mmHg. Motsvarande ytterligare sänkning

av diastoliskt blodtryck i liggande var 7 mmHg. Dessa additiva sänkningar av blodtrycket var i samma

storleksordning som när endast sildenafil administrerades till friska frivilliga försökspersoner (se

avsnitt 5.1).

Sildenafil (100 mg) påverkar inte farmakokinetiken vid steady state för HIV-proteashämmarna

saquinavir och ritonavir, som båda är CYP3A4-substrat.

Hos friska frivilliga män resulterade sildenfil vid steady state (80 mg tre gånger dagligen) i en ökning

av AUC med 49,8 % för bosentan och en ökning av C

med 42 % för bosentan (125 mg 2 gånger

dagligen).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Sildenafil Orion ska inte användas av kvinnor.

Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier på gravida eller ammande kvinnor.

Inga relevanta biverkningar påvisades i reproduktionsstudier med råttor och kaniner efter peroral

administrering av sildenafil.

Ingen effekt sågs på motilitet eller morfologi hos spermier efter en peroral engångsdos på 100 mg

sildenafil hos friska frivilliga (se avsnitt 5.1).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Det har inte utförts några studier på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Patienterna ska vara medvetna om hur de reagerar på Sildenafil Orion innan de kör bil eller handhar

maskiner, eftersom yrsel och synrubbning har rapporterats i kliniska prövningar med sildenafil.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Sildenafil Orions säkerhetsprofil baseras på 9570 patienter i 74 dubbelblindade placebokontrollerade

kliniska studier. De vanligast rapporterade biverkningarna hos patienter som fått sildenafil i kliniska

studier var huvudvärk, rodnad, dyspepsi, nästäppa, yrsel, illamående, värmevallningar, synstörningar,

cyanopsi och dimsyn.

De biverkningar som inträffat under uppföljningen efter marknadsintroduktionen har samlats in och

täcker en uppskattad tidsperiod om mer än 10 år. Inte alla biverkningar har rapporterats till

innehavaren av godkännande för försäljning och inkluderats i säkerhetsdatabasen, och därför kan inte

en pålitlig frekvens för dessa biverkningar fastställas.

Lista med biverkningar i tabellform

I nedanstående tabell upptas alla medicinskt viktiga biverkningar som inträffat i kliniska prövningar i

större incidens än placebo. Biverkningarna listas per organsystemklass och i frekvenserna mycket

vanlig (≥1/10), vanlig (≥1/100, <1/10), mindre vanlig (≥1/1 000, <1/100), sällsynt (≥1/10 000, <1/1

000). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 1: Medicinskt viktiga biverkningar som rapporterats i större incidens än placebo i

kontrollerade kliniska studier samt medicinskt viktiga biverkningar som rapporterats under

uppföljningen efter marknadsintroduktionen.

Systemorganklass

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Mindre vanlig

Rinit

Immunsystemet

Mindre vanlig

Överkänslighet

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanlig

Huvudvärk

Vanlig

Yrsel

Mindre vanlig

Somnolens, hypestesi

Sällsynt

Cerebrovaskulär händelse, transitorisk ischemisk attack,

kramper*, återkommande kramper*, synkope

Ögon

Vanlig

Förändringar i färgseendet**, synstörningar, dimsyn

Mindre vanlig

Störningar i tårflödet***, ögonsmärtor, fotofobi, fotopsi,

okulär hyperemi, förhöjd uppfattning av ljusstyrka,

konjunktivit

Sällsynt

Icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati

(NAION)*, retinalkärlsocklusion*, retinal blödning,

aterosklerotisk retinopati, sjukdom i näthinnan, glaukom,

synfältsstörningar, diplopi, nedsatt synskärpa, myopi,

astenopi, glaskroppsgrumling, sjukdom i regnbågshinnan,

mydriasis, haloeffekt, ögonödem, ögonsvullnad,

ögonsjukdom, konjunktival hyperemi, ögonirritation, onormal

känsla i ögat, ögonlocksödem, missfärgning av senhinnan

Öron och balansorgan

Mindre vanlig

Svindel, tinnitus

Sällsynt

Dövhet

Hjärtat

Mindre vanlig

Takykardi, hjärtklappning

Sällsynt

Plötslig hjärtdöd*, hjärtinfarkt, ventrikulär arytmi*,

förmaksflimmer, instabil angina pectoris

Blodkärl

Vanlig

Rodnad, värmevallning

Mindre vanlig

Hypertoni, hypotoni

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Vanlig

Nästäppa

Mindre vanlig

Epistaxis, täppta bihålor

Sällsynt

Trånghetskänsla i halsen, näsödem, torr näsa

Magtarmkanalen

Vanlig

Illamående, dyspepsi

Mindre vanlig

Gastroesofageal refluxsjukdom, kräkningar, smärta i övre

delen av buken, muntorrhet

Sällsynt

Oral hypestesi

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanlig

Utslag

Sällsynt

Steven-Johnsons Syndrom (SJS)*, Toxisk Epidermal

Nekrolys (TEN)*

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Mindre vanlig

Myalgi, smärta i extremiteterna

Njurar och urinvägar

Mindre vanlig

Hematuri

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Sällsynt

Bödning i penis, priapism*, hematospermi, förlängda

erektioner

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanlig

Bröstsmärtor, trötthet, värmekänsla

Sällsynt

Lättretlighet

Undersökningar

Mindre vanlig

Ökad hjärtfrekvens

* Har endast rapporterats under uppföljningen efter marknadsintroduktionen

** Förändringar i färgseendet: kloropsi, kromatopsi, cyanopsi, erytropsi och xanthopsi

*** Störningar i tårflödet: torra ögon, tårflödessjukdom och ökat tårflöde

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

I endosstudier på friska, frivilliga med doser upp till 800 mg, liknade biverkningarna dem som

observerades vid lägre doser, men incidens och svårighetsgrad ökade. Doser på 200 mg gav ej ökad

effekt men en ökning av biverkningarna (huvudvärk, ansiktsrodnad, yrsel, dyspepsi, nästäppa,

synrubbning).

Vid överdosering ska sedvanliga understödjande åtgärder vidtagas efter behov. Njurdialys förväntas

inte påskynda clearance, eftersom sildenafil är plasmaproteinbundet i hög grad och inte utsöndras i

urinen.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapevtisk grupp: Urologiska medel; Läkemedel vid erektil dysfunktion. ATC-kod

G04BE03.

Verkningsmekanism

Sildenafil är en peroral behandling mot erektil dysfunktion. Vid naturliga förhållanden, dvs. sexuell

stimulering, återupprättas nedsatt erektil funktion genom att öka blodflödet till penis.

Den fysiologiska mekanismen som svarar för erektionen av penis involverar frisättning av kväveoxid

(NO) i corpus cavernosum vid sexuell stimulering. Kväveoxiden aktiverar sedan enzymet

guanylatcyklas, vilket leder till ökade nivåer av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP), som ger

upphov till relaxering av glatt muskulatur i corpus cavernosum och möjliggör inflöde av blod.

Sildenafil är en potent och selektiv hämmare av cGMP-specifikt fosfodiesteras typ 5 (PDE5) i corpus

cavernosum, där det svarar för nedbrytningen av cGMP. Sildenafil har ett perifert verkningsställe vid

erektion. Sildenafil har ingen direkt relaxerande effekt på isolerad human corpus cavernosum men

ökar kraftigt den relaxerande effekten av kväveoxid på denna vävnad. När NO/cGMP vägen är

aktiverad, vilket inträffar vid sexuell stimulering, leder hämning av PDE5 med sildenafil till ökade

nivåer av cGMP i corpus cavernosum. Därför krävs sexuell stimulering för att sildenafil ska ge sina

avsedda fördelaktiga farmakologiska effekter.

Farmakodynamisk effekt

In vitro

studier har visat att sildenafil är selektivt för PDE5, som är involverat i erektionsprocessen.

Dess effekt är mer potent på PDE5 än på andra kända fosfodiesteraser. Selektiviteten är 10 gånger

högre än för PDE6 som är involverad i ljusöverledningen i retina. Vid högsta rekommenderade dos är

selektiviteten 80 gånger högre än för PDE1, och mer än 700 gånger högre än för PDE2, 3, 4, 7, 8, 9,

10 och 11. Framförallt har sildenafil 4 000 gånger högre selektivitet för PDE5 än för PDE3, den

cAMP-specifika fosfodiesteras-isoformen som är involverad i kontrollen av hjärtkontraktilitet.

Klinisk effekt och säkerhet

Två kliniska studier utformades specifikt för att utvärdera det tidsintervall efter administrering då

sildenafil kunde ge en erektion som svar på sexuell stimulering. I en studie med penil pletysmografi

(RigiScan) med fastande patienter, var mediantiden till erektion med 60 % rigiditet (tillräckligt för

sexuellt umgänge), 25 minuter (intervall 12-37 minuter) för patienter som fick sildenafil. I en annan

RigiScanstudie kunde sildenafil fortfarande ge erektion vid sexuell stimulering 4-5 timmar efter

dosintag.

Sildenafil orsakar milda och övergående sänkningar av blodtrycket, vilket i de flesta fall inte ger

någon klinisk effekt. Den genomsnittliga minskningen i systoliskt blodtryck i liggande efter en peroral

dos på 100 mg sildenafil var 8,4 mmHg. Motsvarande ändring i diastoliskt blodtryck i liggande var 5,5

mmHg. Dessa minskningar av blodtrycket är förenliga med sildenafils vasodilaterande egenskaper och

beror troligen på ökade cGMP-nivåer i vaskulär glatt muskulatur. Enstaka perorala doser av sildenafil

upp till 100 mg gav ingen klinisk effekt på EKG hos friska frivilliga.

I en studie av de hemodynamiska effekterna av en enstaka oral 100 mg dos av sildenafil hos 14

patienter med svår koronarkärlsjukdom (CAD) (>70% stenos av åtminstone ett koronarkärl) minskade

medelvärdet för systoliskt och diastoliskt viloblodtryck med 7 % respektive 6 % jämfört med

ursprungsvärdet. Medelvärdet av det pulmonella systoliska blodtrycket minskade med 9 %. Sildenafil

hade ingen effekt på hjärtminutvolymen och försämrade inte blodflödet genom förträngda

koronarkärl.

Ingen klinisk relevant skillnad visades vad gäller tid till symtomgivande angina då sildenafil

jämfördes med placebo i en dubbel-blind, placebokontrollerad studie där arbetsprov utfördes på 144

patienter med erektil dysfunktion och kronisk stabil angina. Patienterna tog sin ordinarie medicin mot

angina (förutom nitrater).

Vid test med Farnsworth-Munsell 100 hue test sågs milda och övergående skillnader i färgseende

(blått/grönt) hos vissa individer en timme efter intag av en 100 mg dos. Inga effekter visades två

timmar efter dosintag. Mekanismen för denna ändring i färgseende är sannolikt en inhibering av

PDE6, som är inblandad i ljusöverledningen i retina. Sildenafil har ingen effekt på synskärpa eller

kontrastkänslighet. I en mindre placebokontrollerad studie med patienter som hade dokumenterad

tidig åldersrelaterad makuladegeneration (n=9), visade sildenafil (engångsdos, 100 mg) inga

signifikanta förändringar i syntest som gjordes (synskärpa, Amslerkort, färgdiskriminering med

trafikljussimulator, Humphrey perimeter och fotostress).

Ingen effekt sågs på motilitet eller morfologi hos spermier efter en peroral engångsdos på 100 mg

sildenafil hos friska frivilliga.

Ytterligare information om kliniska prövningar

I kliniska prövningar gavs sildenafil till mer än 8 000 patienter i åldersintervallet 19-87 år. Följande

patientgrupper var representerade: äldre (19,9 %), patienter med hypertension (30,9 %), diabetes

mellitus (20,3 %), ischemisk hjärtsjukdom (5,8 %), hyperlipidemi (19,8 %), ryggmärgsskador (0,6 %),

depression (5,2 %), transuretral resektion av prostata (3,7 %), radikal prostatektomi (3,3 %). Följande

grupper var exkluderade eller var representerade i mindre omfattning i kliniska prövningar: patienter

som genomgått bäckenkirurgi eller strålbehandling, patienter med svår njur- eller leverinsufficiens

samt patienter med vissa kardiovaskulära tillstånd (se avsnitt 4.3).

I studier med fasta doser var andelen patienter som rapporterade förbättrad erektion 62 % (25 mg), 74

% (50 mg) och 82 % (100 mg) jämfört med 25 % på placebo. I kontrollerade kliniska prövningar var

andelen patienter som avbröt studierna låg och på samma nivå som för placebo. Baserat på alla studier

var andelen patienter som rapporterade förbättring av sildenafil följande: psykogen erektil dysfunktion

(84 %), blandad erektil dysfunktion (77 %), organisk erektil dysfunktion (68 %), äldre (67 %),

diabetes mellitus (59 %), ischemisk hjärtsjukdom (69 %), högt blodtryck (68 %), TURP - transuretal

prostataresektion (61 %), radikal prostatektomi (43 %), ryggmärgsskada (83 %), depression (75 %). I

långtidsstudier bibehölls säkerheten och effekten.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Sildenafil absorberas snabbt. Maximala plasmakoncentrationer uppnås mellan 30 och 120 minuter

(median 60 minuter) efter peroral dosering fastande. Den genomsnittliga absoluta biotillgängligheten

är 41 % (range 25-63 %). Efter peroral dosering av sildenafil ökar AUC och C

proportionerligt med

dosen vid rekommenderat dosintervall (25-100 mg).

När sildenafil tas tillsammans med måltid, minskas absorptionen med en genomsnittlig fördröjning av

med 60 minuter och en genomsnittlig minskning av C

på 29 %.

Distribution

Den genomsnittliga distributionsvolymen vid steady-state (V

) för sildenafil är 105 l, vilket tyder på

distribution ut i vävnaderna. Efter en per oral engångsdos på 100 mg blir den maximala totala

plasmakoncentrationen av sildenafil i genomsnitt ungefär 440 ng/ml (CV 40 %). Eftersom sildenafil

(och dess huvudsakliga cirkulerande N-desmetyl-metabolit) är plasmaproteinbundna till 96 % blir den

maximala plasmakoncentrationen av fritt sildenafil i genomsnitt 18 ng/ml (38 nM). Proteinbindningen

är oberoende av totala läkemedelskoncentrationen.

Hos friska frivilliga som fått sildenafil (100 mg i engångsdos) påvisades mindre än 0,0002 %

(medelvärde 188 ng) av given dos i ejakulat som erhållits 90 minuter efter dosering.

Metabolism

Sildenafil elimineras till övervägande del av de hepatiska mikrosomala isoenzymerna CYP3A4

(huvudsaklig väg) samt CYP2C9 (mindre viktig väg). Den huvudsakliga cirkulerande metaboliten

härrör från N-desmetylering av sildenafil. Denna metabolit har en selektivitetsprofil för fosfodiesteras

som den för sildenafil och en

in vitro

aktivitet för PDE5 på cirka 50 % av modersubstansen.

Plasmakoncentrationerna för denna metabolit är cirka 40 % av dem som observerats för sildenafil. N-

desmetyl-metaboliten metaboliseras vidare, med en terminal halveringstid på cirka 4 timmar.

Eliminering

Clearance för sildenafil är 41 l/timme vilket medför en terminal halveringstid på 3-5 timmar. Efter

antingen peroral eller intravenös administrering, utsöndras sildenafil som metaboliter huvudsakligen i

feces (cirka 80 % av given peroral dos) och i mindre utsträckning i urinen (cirka 13 % av given

peroral dos).

Farmakokinetik hos särskilda patientgrupper

Äldre

Äldre, friska, frivilliga (65 år eller äldre) hade ett minskat clearance av sildenafil vilket resulterade i

cirka 90 % högre plasmakoncentrationer av sildenafil och den aktiva N-desmetylmetaboliten jämfört

med koncentrationerna hos yngre friska frivilliga (18-45 år). Motsvarande ökning i fri

plasmakoncentration av sildenafil var cirka 40 % på grund av åldersrelaterad skillnad i

plasmaproteinbindning.

Njurinsufficiens

Hos friska frivilliga med mild till måttlig njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance = 30–80

ml/min), var farmakokinetiken vid en enstaka peroral 50 mg dos inte förändrad. Medelvärdet för AUC

och C

för N-desmetylmetaboliten ökade 126 % respektive 73 %, jämfört med åldersmatchade friska

frivilliga utan njurfunktionsnedsättning. På grund av stora variationer mellan försökspersonerna var

dessa skillnader dock inte statistiskt signifikanta. Hos friska frivilliga med kraftig

njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance < 30 ml/min), var clearance av sildenafil minskad, vilket

medförde höjningar i AUC (100 %) och C

(88 %) jämfört med åldersmatchade friska frivilliga utan

njurfunktionsnedsättning. Dessutom ökade AUC (200 %) och C

(79 %) signifikant för N-

desmetylmetaboliten.

Leverinsufficiens

Hos friska frivilliga med mild till måttlig levercirros (Child-Pugh A och B), var clearance för

sildenafil minskat, vilket medförde höjningar i AUC (84 %) och C

(47 %) jämfört med

åldersmatchade frivilliga utan leverfunktionsnedsättning. Sildenafils farmakokinetik har inte studerats

hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet, och

reproduktions- eller utvecklingseffekter visade inte några särskilda risker för människa.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Kalciumvätefosfatdihydrat

Mikrokristallin cellulosa

Magnesiumstearat

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Kroskarmellosnatrium

Filmdragering:

Hypromellos

Titandioxid (E171)

Makrogol

Talk

Indigokarmin aluminiumlack (E132)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

4 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Aluminium/PVC-blister i kartonger med 2 tabletter.

Aluminium/PVC-endosblister i kartonger med 4x1, 8x1, 12x1 eller 24x1 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Finland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

25 mg: 55775

50 mg: 55776

100 mg: 55777

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2017-12-05

Datum för den senaste förnyelsen:

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-07-12

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen