Sildenafil Accord 50 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

19-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

19-01-2021

Aktiva substanser:
sildenafilcitrat
Tillgänglig från:
Ebb Medical AB
ATC-kod:
G04BE03
INN (International namn):
sildenafil citrate
Dos:
50 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
laktosmonohydrat Hjälpämne; sildenafilcitrat 70,24 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
54422
Tillstånd datum:
2016-10-05

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Sildenafil Accord 25 mg filmdragerade tabletter

Sildenafil Accord 50 mg filmdragerade tabletter

Sildenafil Accord 100 mg filmdragerade tabletter

sildenafil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar

sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska, Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om följande:

Vad Sildenafil Accord är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Sildenafil Accord

Hur du tar Sildenafil Accord

Eventuella biverkningar

Hur Sildenafil Accord ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Sildenafil Accord är och vad det används för

Sildenafil Accord tillhör en grupp mediciner som kallas fosfodiesteras typ 5 (PDE5-hämmare). De verkar

genom att underlätta för blodkärlen i din penis att vidga sig så att blodet kan flöda in när du är sexuellt

stimulerad. Sildenafil Accord underlättar endast att få en erektion om du är sexuellt stimulerad. Du ska inte ta

Sildenafil Accord om du inte har erektil dysfunktion. Om du är kvinna ska du inte använda Sildenafil Accord.

Sildenafil Accord är en behandling för vuxna män med erektil dysfunktion, mer känt som impotens. Detta

innebär att en man inte kan få, eller bibehålla, en hård erigerad penis för sexuellt umgänge.

Sildenafil som finns i Sildenafil Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har

ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Sildenafil Accord

Ta inte Sildenafil Accord

om du är allergisk (överkänslig) mot sildenafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du tar mediciner som innehåller nitrater, eftersom kombinationen kan leda till kraftigt blodtrycksfall.

Tala om för din läkare om du tar något av dessa läkemedel, som ofta ges för att lindra kärlkramp (angina

pectoris) eller ”bröstsmärtor”. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker

om du tar mediciner som kallas för kväveoxiddonatorer såsom amylnitrit (”poppers”), eftersom en

kombination med sådana läkemedel eventuellt också kan leda till kraftigt blodtrycksfall

om du tar riociguat. Detta läkemedel används för att behandla pulmonell arteriell hypertension (dvs. högt

blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (dvs. högt blodtryck i lungorna

till följd av blodproppar). PDE5-hämmare som t.ex. sildenafil visat sig öka den blodtryckssänkande

effekten av detta läkemedel. Om du tar riociguat eller om du är

osäker, tala med din läkare.om du har allvarliga hjärt- eller leverproblem

om du nyligen haft stroke eller hjärtinfarkt eller om du har lågt blodtryck

om du har vissa, sällsynta, ärftliga ögonsjukdomar (såsom

retinitis pigmentosa

någonsin

tidigare

förlorat

synen

grund

icke-arteritisk

främre

ischemisk

optikusinfarkt/neuropati (NAION)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Sildenafil Accord

om du har sickelcellanemi (onormala röda blodkroppar), leukemi (blodcellscancer) eller multipelt myelom

(cancer i benmärgen)

om du har deformerad penis eller någon sjukdom i penis såsom Peyronies sjukdom

om du har hjärtproblem. Din läkare ska noggrant kontrollera om ditt hjärta tål den ökade ansträngning som

sexuell aktivitet innebär

om du just nu har magsår eller en blödningssjukdom (såsom hemofili)

om du upplever plötslig försämrad eller förlorad syn, sluta ta Sildenafil Accord och kontakta läkare

omedelbart

– Du ska inte använda Sildenafil Accord samtidigt med annan (peroral eller lokal) behandling mot erektil

dysfunktion.

Du ska inte använda Sildenafil Accord med behandlingar mot pulmonell arteriell hypertension (PAH) som

innehåller sildenafil eller andra PDE5-hämmare.

– Du ska inte ta Sildenafil Accord om du inte har erektil dysfunktion.

– Du ska inte ta sildenafil Accord om du är kvinna.

Speciellt att ta hänsyn till när det gäller patienter med lever- eller njurproblem

Du ska tala om för din doktor om du har njur- eller leverproblem. Din doktor kan besluta att din dos

ska vara lägre.

Barn och ungdomar

Sildenafil Accord ska inte ges till personer under 18 år.

Andra läkemedel och Sildenafil Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Sildenafil Accord kan påverka effekten av vissa mediciner, speciellt sådana som används för att behandla

bröstsmärtor. Om du blir akut sjuk bör du informera läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska att du tagit

Sildenafil Accord och när du gjorde det. Ta inte Sildenafil Accord med andra mediciner om inte din läkare

säger att du kan göra det.

Du ska inte ta Sildenafil Accord om du tar mediciner som kallas för nitrater, eftersom kombinationen av dessa

mediciner kan leda till kraftigt blodtrycksfall. Tala alltid om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om

du tar något av dessa läkemedel, som ofta ges för att lindra kärlkramp (angina pectoris) eller ”bröstsmärtor”.

Du ska inte ta Sildenafil Accord om du tar mediciner som kallas för kväveoxiddonatorer såsom amylnitrit

(”poppers”), eftersom en kombination av sådana läkemedel med Sildenafil Accord kan leda till kraftigt

blodtrycksfall.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du redan tar riociguat.

Om du tar s.k. proteashämmare för behandling av HIV, kan din läkare föreskriva att du börjar med den lägsta

dosen av Sildenafil Accord (25 mg).

En del patienter som tar alfa-receptorblockerare för behandling av högt blodtryck eller prostataförstoring kan

uppleva yrsel eller svimningskänsla, vilket kan orsakas av lågt blodtryck när man hastigt sätter sig upp eller

ställer

upp.

Vissa

patienter

upplevt

dessa

symtom

när

tagit

Sildenafil

Accord

alfareceptorblockerare. Detta sker troligast inom 4 timmar efter att man tagit Sildenafil Accord. För att minska

risken för dessa symtom bör du ta alfa-receptorblockerare regelbundet med en fast daglig dos innan du börjar ta

Sildenafil Accord. Din läkare kan ordinera en lägre dos (25 mg) Sildenafil Accord.

Användning av Sildenafil Accord tillsammans med mat, dryck och alkohol

Sildenafil Accord kan intas med eller utan mat, men om du tar dem tillsammans med en kraftig måltid kan det

ta lite längre tid innan de verkar.

Alkoholintag kan tillfälligt minska förmågan att få erektion. För att få maximal effekt från din medicin bör du

inte dricka stora mängder alkohol innan du tar Sildenafil Accord.

Graviditet, amning och fertilitet

Sildenafil Accord ska inte användas av kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Sildenafil Accord kan orsaka yrsel och påverka synen. Du ska vara medveten om hur du reagerar på Sildenafil

Accord innan du kör bil eller använder maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver

skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av

läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar

finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om några av innehållsämnena i Sildenafil Accord

Sildenafil Accord innehåller laktosmonohydrat. Om din läkare har upplyst dig om att du inte tål vissa

sockerarter ska du kontakta din läkare innan du tar Sildenafil Accord.

3.

Hur du tar Sildenafil Accord

alltid

Sildenafil

Accord

enligt

läkarens

eller

apotekspersonalens

anvisningar.

Rådfråga

läkare

eller

apotekspersonal om du är osäker. Rekommenderad startdos är 50 mg.

Ta inte Sildenafil Accord mer än en gång per dygn.

Du ska ta Sildenafil Accord ungefär en timme innan du planerar sexuellt umgänge. Svälj tabletten hel med ett

glas vatten.

Om du upplever att effekten av Sildenafil Accord är för stark eller för svag, tala med din läkare eller

apotekspersonal.

Sildenafil Accord ger dig endast erektion om du är sexuellt stimulerad. Den tid det tar för Sildenafil Accord att

fungera varierar från person till person, men normalt tar det mellan en halv och en timme. Du kan märka att det

tar längre tid innan Sildenafil Accord verkar om du tar det tillsammans med en kraftig måltid.

Om Sildenafil Accord inte hjälper dig att få erektion eller om erektionen inte räcker tillräckligt länge för att

fullborda sexuellt umgänge ska du säga det till din läkare.

Om du tagit för stor mängd Sildenafil Accord

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta

läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Du kan eventuellt uppleva att biverkningarna och deras svårighetsgrad ökar. Doser över 100 mg ökar inte

effekten.

Ta inte fler tabletter än vad din läkare säga åt dig att göra.

Kontakta din läkare om du tar fler tabletter än vad du borde.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

De biverkningar som rapporterats i samband med Sildenafil Accord är vanligen lindriga till måttliga och varar

bara en kort stund.

Sluta använda Sildenafil Accord och kontakta genast din läkare om du upplever något av följande

allvarliga

symtom:

allergisk

reaktion

mindre

vanlig

(kan

förekomma

till

100 användare)

Symtomen omfattar plötsliga pipljud vid andning, andningssvårigheter eller yrsel, svullnad av ögonlock,

ansikte, läppar eller hals.

Bröstsmärtor –

mindre vanliga

Om detta inträffar under eller efter samlag:

Res dig upp i halvsittande ställning och försöka slappna av.

Ta inte nitrater

för att behandla bröstsmärtorna.

Förlängda och ibland smärtsamma erektioner –

sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

Om du får en sådan erektion som varar längre än 4 timmar ska du kontakta din läkare omedelbart.

En plötslig nedsättning eller förlust av synen –

sällsynta

Allvarliga hudreaktioner – sällsynta

Symtomen kan omfatta svår hudfjällning och hudsvullnad, blåsor i munnen, på könsorgan och runt ögonen,

feber.

Anfall eller kramper – sällsynta

Andra biverkningar:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Huvudvärk.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Ansiktsrodnad

Värmevallningar (symtomen kan bland annat vara en plötslig känsla av värme i överkroppen)

Illamående

Matsmältningsproblem

Effekter på synen (förändrat färgseende, dimsyn)

Nästäppa

Yrsel.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Kräkningar

Hudutslag

Ögonirritation

Blodsprängda ögon/rödögdhet

Ögonsmärtor

Upplevelse av att man ser ljusblixtar

Upplevelse av ljus som mycket starkt

Ljuskänslighet

Hjärtklappning

Snabba hjärtslag

Högt blodtryck

Lågt blodtryck

Muskelsmärta, sömnighet

Minskad känsel

Svindel

Öronringningar

Muntorrhet

Blockerade eller täppta bihålor

Inflammation i näsans slemhinna (symtomen inkluderar rinnsnuva, nysningar och nästäppa)

Smärta i övre delen av magen

Gastroesofageal refluxsjukdom

(symtomen är bland andra halsbränna)

Trötthetskänsla

Värmekänsla

Smärta i armar eller ben

Näsblödning

Blod i urinen

Rinnande ögon

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

Hjärtattack

Oregelbundna hjärtslag

Svimning

Stroke

Tillfälligt minskat blodflöde till delar av hjärnan

En känsla av att det blir trångt i halsen

Avdomnad mun

Blödning i bakre delen av ögat

Dubbelseende

Minskad synskärpa

Onormal känsla i ögat

Svullnad i ögat eller ögonlocket

Små prickar eller fläckar i synfältet

Ser en gloria runt ljuskällor

Utvidgade pupiller

Missfärgning av ögonvitan

Blödning i penis

Blod i sädesvätskan

Torr näsa

Svullnad inuti näsan

Lättretlighet

Plötslig nedsättning eller förlust av hörsel

Efter att läkemedlet har börjat marknadsföras och använts av patienter har sällsynta fall av instabil angina (en

typ av hjärtproblem) och plötsligt dödsfall rapporterats. Det är värt att notera att de flesta – men inte alla – av de

män som upplevde dessa symtom hade hjärtbesvär innan de tog denna medicin. Det är omöjligt att säga om

dessa händelser berodde på Sildenafil Accord.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Sildenafil Accord ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte Sildenafil Accord efter utgångsdatum som anges efter ”Utg.dat.” på kartongen respektive ”EXP”

på blisterkartan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med

mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är sildenafil. Varje tablett innehåller 25 mg, 50 mg eller 100 mg sildenafil som

sildenafilcitrat.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna:

Mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfat (vattenfritt), kroskarmellosnatrium, hypromellos 5cp (E464),

magnesiumstearat

Filmdragering:

Hypromellos

15cp

(E464),

titandioxid

(E171),

laktosmonohydrat,

triacetin,

indigokarmin

aluminiumsubstratpigment (E132) (

se punkt 2 för Viktig information om några av innehållsämnena i

Sildenafil Accord)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sildenafil Accord 25 mg är blå, mandelformade, bikonvexa, filmdragerade tabletter, omärkta på ena sidan och

märkta med ”25” på andra.

Sildenafil Accord 50 mg är blå, mandelformade, bikonvexa, filmdragerade tabletter, omärkta på ena sidan och

märkta med ”50” på andra.

Sildenafil Accord 100 mg är blå, mandelformade, bikonvexa, filmdragerade tabletter, omärkta på ena sidan och

märkta med ”100” på andra.

Sildenafil Accord finns i blisterkartor med:

25mg: 2, 4, 8 eller 12 tabletter.

50mg: 2, 4, 8, 12 eller 24 tabletter.

100mg: 2, 4, 8, 12 eller 24 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Accord Healthcare B. V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Tillverkare

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex,

HA1 4 HF,

Storbritannien

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht,

Nederländerna

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-01-18

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Sildenafil Accord 25 mg filmdragerade tabletter

Sildenafil Accord 50 mg filmdragerade tabletter

Sildenafil Accord 100 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

För 25 mg:

Varje filmdragerad tablett innehåller 25 mg sildenafil (som citrat).

Hjälpämne med känd effekt: 0,3 mg laktosmonohydrat.

För 50 mg:

Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg sildenafil (som citrat).

Hjälpämne med känd effekt: 0,6 mg laktosmonohydrat.

För 100 mg:

Varje filmdragerad tablett innehåller 100 mg sildenafil (som citrat).

Hjälpämne med känd effekt: 1,2 mg laktosmonohydrat.

För en fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

25 mg: Blå, mandelformade, bikonvexa, filmdragerade tabletter, omärkta på ena sidan och märkta

med ”25” på andra.

50 mg: Blå, mandelformade, bikonvexa, filmdragerade tabletter, omärkta på ena sidan och märkta

med ”50” på andra.

100 mg: Blå, mandelformade, bikonvexa, filmdragerade tabletter, omärkta på ena sidan och märkta

med ”100” på andra.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av män med erektil dysfunktion, vilket är oförmåga att få eller bibehålla en erektion för en

tillfredsställande sexuell aktivitet.

För att Sildenafil Accord tabletter ska ha verkan krävs sexuell stimulering.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna:

Den rekommenderade dosen är 50 mg, att tas vid behov cirka en timme före sexuell aktivitet.

Beroende på effekt och tolerans kan dosen ökas till 100 mg eller minskas till 25 mg. Rekommenderad

maximaldos är 100 mg. Högst en dos per dygn ska tas.

Om Sildenafil Accord tabletter tas i samband med måltid, kan effekten bli fördröjd jämfört med om

det tas fastande (se punkt 5.2).

Speciella populationer

Äldre:

Dosjustering behöver inte göras för äldre patienter (≥ 65 år).

Nedsatt njurfunktion:

Rekommenderad dosering beskriven i ”Vuxna” gäller för patienter med lätt till måttligt nedsatt

njurfunktion (kreatininclearance = 30–80 ml/min).

Eftersom clearance av sildenafil är minskad hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion

(kreatininclearance < 30 ml/min) bör en dos på 25 mg övervägas. Beroende på effekt och tolerans kan

dosen stegvis höjas till 50 mg eller upp till 100 mg vid behov.

Nedsatt leverfunktion:

Eftersom clearance av sildenafil är minskad hos patienter med nedsatt leverfunktion (t. ex. cirros) bör

en dos på 25 mg övervägas. Beroende på effekt och tolerans kan dosen stegvis höjas till 50 mg eller

upp till 100 mg vid behov.

Pediatrisk population:

Sildenafil Accord tabletter ska inte användas av personer under 18 år.

Patienter som använder annan medicinering:

Med undantag av ritonavir, där samtidig administrering med sildenafil inte är tillrådlig (se punkt 4.4),

bör en startdos på 25 mg övervägas hos patienter som samtidigt behandlas med CYP3A4-hämmare (se

punkt 4.5).

För att minimera risken att patienter som behandlas med alfa-receptorblockerare utvecklar postural

hypotension, bör dessa patienter vara stabila i sin behandling med alfareceptorblockerare innan

sildenafilbehandling påbörjas. Dessutom bör en dos på 25 mg sildenafil övervägas vid

behandlingsstart (se punkterna 4.4 och 4.5).

Administreringssätt

För oral användning.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne i Sildenafil Accord tabletter (se

punkt 6.1).

Sildenafil har visats förstärka den hypotensiva effekten av nitrater, vilket överensstämmer med dess

kända effekt på kväveoxid/cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP), (se punkt 5.1). Samtidigt intag av

sildenafil och kväveoxiddonatorer (såsom amylnitrit) eller nitrater i någon form är därför

kontraindicerat.

Samtidig användning av PDE5-hämmare (inklusive sildenafil) och guanylatcyklas-stimulerare (så som

riociguat) är kontraindicerat eftersom det skulle kunna orsaka symtomatisk hypotension (se avsnitt

4.5).

Medel för behandling av erektil dysfunktion, inklusive sildenafil, bör inte användas av män för vilka

sexuell aktivitet inte är tillrådlig (t.ex. patienter med svår kardiovaskulär sjukdom som instabil angina

eller svår hjärtsvikt).

Sildenafil Accord tabletter är kontraindicerade hos patienter som har förlorat synen på ett öga på

grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati (NAION), oavsett om denna

händelse var förenad med tidigare exponering för PDE5-hämmare eller inte (se punkt 4.4).

Hos följande undergrupper av patienter har säkerheten för sildenafil inte studerats och användning är

därför kontraindicerad vid: kraftigt nedsatt leverfunktion, hypotension (blodtryck <90/50 mmHg),

nyligen genomgången stroke eller hjärtinfarkt samt känd hereditär degenerativ näthinnesjukdom

såsom retinitis pigmentosa (en minoritet av dessa patienter har en genetiskt betingad rubbning av

näthinnans fosfodiesteraser).

4.4

Varningar och försiktighet

En anamnes ska tas och en undersökning ska göras för att diagnostisera erektil dysfunktion och

bestämma potentiella bakomliggande orsaker innan farmakologisk behandling övervägs.

Kardiovaskulära riskfaktorer

Innan behandling för erektil dysfunktion inleds ska behandlande läkare bedöma patientens

kardiovaskulära status då det finns en viss kardiell risk kopplad till sexuell aktivitet. Sildenafil har

vasodilaterande egenskaper, vilket medför en mild och övergående blodtrycksminskning (se punkt

5.1). Det är viktigt att läkaren, innan Sildenafil Accord tabletter förskrivs, noggrant överväger om

patienter med vissa bakomliggande tillstånd kan påverkas negativt av sådana vasodilaterande

effektera, speciellt i kombination med sexuell aktivitet. Patienter som har en ökad känslighet för

vasodilaterare inkluderar dem med utflödeshinder i vänster kammare (t.ex. aortastenos, hypertrofisk

obstruktiv kardiomyopati) eller personer som har sällsynta syndrom av atrofi som påverkar flera

organsystem, vilket manifesteras av gravt nedsatt autonom kontroll av blodtrycket.

Sildenafil Accord tabletter förstärker den hypotensiva effekten av nitrater (se punkt 4.3).

Vid uppföljning efter marknadsintroduktion har allvarliga kardiovaskulära händelser rapporterats som

haft ett tidssamband med användning av Sildenafil Accord tabletter. Dessa har innefattat hjärtinfarkt,

instabil angina, plötslig hjärtdöd, ventrikulär arytmi, cerebrovaskulär blödning, transitoriska

ischemiska attacker (TIA), hypertension och hypotension. De flesta, men inte alla dessa patienter,

hade sedan tidigare kardiovaskulära riskfaktorer. Flera fall inträffade under eller kort tid efter den

sexuella aktiviteten och några får rapporterades inträffa en kort tid efter intag av Sildenafil Accord

tabletter utan sexuell aktivitet. Det är inte möjligt att fastställa om dessa händelser är direkt relaterade

till dessa faktorer eller till andra faktorer.

Priapism

Medel för behandling av erektil dysfunktion, inklusive sildenafil, ska användas med försiktighet hos

patienter med anatomisk deformation av penis (såsom vinkling, fibros i corpus cavernosum eller

Peyronies sjukdom) eller patienter med tillstånd som kan predisponera för priapism (såsom

sickelcellanemi, multipelt myelom eller leukemi).

Förlängda erektioner och priapism har rapporterats för sildenafil sedan marknadsintroduktionen. Vid

erektion som varar i mer än 4 timmar bör patienten omedelbart söka vård. Om priapism inte behandlas

omedelbart kan vävnadsskador i penis och permanent impotens orsakas.

Samtidig behandling med andra PDE5-hämmare eller andra läkemedel mot erektil dysfunktion

Säkerheten och effekten hos kombinationer av sildenafil och andra PDE5-hämmare, andra

behandlingar mot pulmonell arteriell hypertension (PAH) som innehåller sildenafil (REVATIO) och

andra behandlingar mot erektil dysfunktion har inte studerats. Därför rekommenderas inte användning

av sådana kombinationer.

Synstörningar

Fall av synrubbningar har rapporterats spontant i samband med användandet av sildenafil och andra

PDE5-hämmare (se avsnitt 4.8). Fall av icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati, ett

sällsynt tillstånd, har rapporterats spontant i en observationsstudie i samband med intag av sildenafil

och andra PDE5-hämmare (se avsnitt 4.8). Patienterna ska ges råd om att de i händelse av plötslig

synstörning ska sluta ta Sildenafil Accord tabletter och rådfråga läkare omedelbart (se punkt 4.3).

Samtidig behandling med ritonavir

Samtidig administrering av sildenafil och ritonavir rekommenderas ej (se punkt 4.5).

Samtidig användning med alfa-receptorblockerare

Försiktighet rekommenderas när sildenafil ges till patienter som behandlas med alfa-

receptorblockerare, eftersom samtidig användning kan leda till symtomgivande blodtryckssänkning

hos vissa känsliga personer (se punkt 4.5). Detta sker troligast inom 4 timmar efter det administrering

av sildenafil. För att minimera risken att utveckla postural hypotension bör patienter vara stabila på

behandling med alfa-receptorblockerare innan sildenafilbehandling påbörjas. En dos på 25 mg

sildenafil bör övervägas vid behandlingsstart (se punkt 4.2). Dessutom bör läkaren informera patienter

om vad de ska göra om symtom på postural hypotension uppstår.

Effekter på blödning

Studier med humana trombocyter visar att sildenafil potentierar den antiaggregerande effekten av

natriumnitroprussid in vitro. Det finns ingen information angående säkerhet vid administrering av

sildenafil till patienter med blödningsrubbningar eller aktivt peptiskt ulcus. Sildenafil ska därför ges

till dessa patienter först efter noggrann risk/nytta bedömning.

Sildenafil Accord tabletter innehåller laktos. Sildenafil Accord tabletter ska inte ges till män med

sällsynta ärftliga tillstånd med galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Kvinnor

Sildenafil Accord tabletter ska inte användas av kvinnor.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekter av andra läkemedel på sildenafil

In vitro studier:

Metabolismen av sildenafil medieras huvudsakligen av cytokrom P450 (CYP), isoformerna 3A4

(huvudsaklig väg) och 2C9 (mindre betydelsefull väg). Inhibitorer av dessa isoenzymer kan därför

reducera clearance för sildenafil och inducerare av dessa isoenzymer kan öka clearance för sildenafil.

In vivo studier:

Populationsfarmakokinetiska analyser av data från kliniska prövningar tyder på en minskning av

sildenafils clearance vid samtidig administrering av CYP3A4-hämmare (som ketokonazol,

erytromycin, cimetidin). Trots att ingen ökad incidens av biverkningar noterades hos dessa patienter,

som fick CYP3A4-hämmare samtidigt som sildenafil, bör en startdos på 25 mg övervägas.

Samtidig administrering med HIV-proteashämmaren ritonavir, som är en stark P450-hämmare, vid

steady state (500 mg två gånger dagligen) med sildenafil (100 mg singeldos) resulterade i en 300 %

(fyrfaldig) ökning av sildenafil Cmax (300 %) och en elvafaldig ökning av AUC (1000 %). Efter 24

timmar var plasmanivåerna för sildenafil fortfarande ca 200 ng/ml, jämfört med ca 5 ng/ml när endast

sildenafil administrerats. Dessa data överensstämmer med ritonavirs påtagliga effekter på flera P450-

substrat. Sildenafil har ingen påverkan på ritonavirs farmakokinetik. Baserat på dessa

farmakokinetiska resultat bör sildenafil och ritonavir inte ges samtidigt (se punkt 4.4) och under inga

omständigheter bör maximaldosen av sildenafil överstiga 25 mg inom 48 timmar.

Samtidig administrering av HIV-proteashämmaren saquinavir, en CYP3A4-hämmare, vid steady state

(1200 mg tre gånger dagligen) med sildenafil (100 mg, engångsdos) resulterade för sildenafil i en

ökning av Cmax (140 %) och AUC (210 %). Sildenafil hade ingen påverkan på saquinavirs

farmakokinetik (se punkt 4.2). Starkare CYP3A4-hämmare som ketokonazol och itrakonazol kan

förväntas ha större påverkan.

När en singeldos på 100 mg sildenafil administrerades med erytromycin, en måttlig CYP3A4-

hämmare, vid steady state (500 mg två gånger dagligen i 5 dagar) ökade AUC med 182 % för

sildenafil. Hos normalt friska frivilliga män visades att azitromycin (500 mg dagligen i 3 dagar) inte

någon bevisad effekt på AUC, Cmax, tmax, eliminationshastighet eller halveringstid för sildenafil

eller dess huvudsakliga cirkulerande metabolit. Cimetidin (800 mg), en cytokrom P450-hämmare och

en ospecifik CYP3A4-hämmare, gav upphov till 56 % ökning i plasmakoncentrationerna för sildenafil

när det administrerades samtidigt med sildenafil (50 mg) till friska frivilliga.

Grapefruktjuice är en svag hämmare av CYP3A4-metabolismen i tarmväggen och kan ge måttliga

ökningar i plasmanivåerna av sildenafil.

Enstaka doser av antacida (magnesiumhydroxid/aluminiumhydroxid) påverkade inte

biotillgängligheten för sildenafil.

Specifika interaktionsstudier utfördes inte på alla läkemedel, men populations-farmakokinetiska

analyser visade inte på någon effekt på sildenafilets farmakokinetik vid samtidig medicinering med

CYP2C9-hämmare (såsom tolbutamid, warfarin, fenytoin), CYP2D6-hämmare (såsom selektiva

serotoninåterupptagshämmare, tricykliska antidepressiva medel), tiazider och närbesläktade diuretika,

loop och kaliumsparande diuretika, ACE-hämmare, kalciumantagonister, betareceptorblockerare eller

medel som är inducerade av CYP450-metabolism (såsom rifampicin, barbiturater). I en studie med

friska frivilliga män resulterade samtidig administrering av endotelinantagonisten bosentan (en

inducerare av CYP3A4 [måttlig], CYP2C9 och eventuellt CYP2C19) vid steady state (125 mg två

gånger dagligen) med sildenafil vid steady state (80 mg tre gånger dagligen) till en minskning med

62,6 % och 55,4 % av AUC respektive Cmax för sildenafil. Samtidig administrering av starka

CYP3A4-inducerare såsom rifampicin förväntas därför orsaka större minskning av

plasmakoncentrationen för sildenafil.

Nicorandil är en hybrid av kaliumkanalaktiverare och nitrat. På grund av nitratkomponenten har den

potential att allvarligt interagera med sildenafil.

Effekter av sildenafil på andra läkemedel

In vitro studier:

Sildenafil är en svag hämmare av cytokrom P450-isoformerna 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 samt 3A4

(IC50 > 150 µM). Med toppvärden för plasmakoncentrationer på cirka 1 μM efter rekommenderade

doser, är det osannolikt att Sildenafil Accord tabletter kommer att ändra clearance av substraterna för

dessa isoenzymer.

Det finns inga data beträffande interaktion mellan sildenafil och icke-selektiva fosfodiesterashämmare

som teofyllin eller dipyridamol.

In vivo studier:

Sildenafil har visats förstärka den hypotensiva effekten av nitrater, vilket överensstämmer med dess

kända effekt på kväveoxid/cGMP (se punkt 5.1). Samtidigt intag av sildenafil och kväveoxiddonatorer

eller nitrater i alla former är därför kontraindicerad (se punkt 4.3).

Riociguat:

Prekliniska studier visade en additiv systemisk blodtryckssänkande effekt när PDE5-hämmare

kombinerades med riociguat. I kliniska studier har riociguat visats förstärka den hypotensiva

effekterna av PDE5-hämmare. Det fanns inga tecken på fördelaktig klinisk effekt av kombinationen i

den population som studerats. Samtidig användning av riociguat med PDE5-hämmare, inklusive

sildenafil, är kontraindicerad (se avsnitt 4.3).

Samtidig behandling med sildenafil till patienter som behandlas med en alfa-receptorblockerare kan

leda till att en del känsliga patienter upplever symtomgivande blodtryckssänkning. Detta sker troligast

inom 4 timmar efter att ha tagit Sildenafil Accord tabletter (se punkterna 4.2 och 4.4). I tre specifika

intersktionsstudier administrerades alfa-receptorblockeraren doxazosin (4 mg och 8 mg) och sildenafil

(25 mg, 50 mg och 100 mg) samtidigt till patienter med benign prostata-hyperplasi (BPH) som var

stabila på doxazosinbehandling. I dessa studiepopulationer observerades ytterligare sänkning av

blodtrycket. I genomsnitt sjönk blodtrycket i liggande ytterligare 7/7 mmHg, 9/5 mmHg respektive 8/4

mmHg och i stående sjönk blodtrycket i genomsnitt ytterligare 6/6 mmHg, 11/4 mmHg respektive 4/5

mmHg. När sildenafil och doxazosin administrerades samtidigt till patienter som var stabila på

doxazosinbehandling rapporterades att ett fåtal patienter upplevde symtomatisk postural hypotension.

Dessa rapporter inkluderade yrsel och svimningskänsla, men inte synkope.

Inga signifikanta interaktioner påvisades när sildenafil (50 mg) administrerades tillsammans med

tolbutamid (250 mg) eller warfarin (40 mg), vilka bägge metaboliseras av CYP2C9.

Sildenafil (50 mg) potentierade inte den ökning i blödningstid som orsakades av acetylsalicylsyra

(150 mg).

Sildenafil (50 mg) potentierade inte den hypotensiva effekten av alkohol hos friska frivilliga med en

maximal genomsnittlig alkoholnivå på, i medeltal, 80 mg/dl.

Vid en sammanslagning av följande klasser av antihypertensiva mediciner: diuretika,

betareceptorblockerare, ACE-hämmare, angiotensin II-antagonister, antihypertensiva läkemedel

(vasodilaterare och centralt verkande), adrenerga receptorblockerare, kalciumantagonister och

alfareceptorblockerare, visades ingen skillnad i biverkningsprofil hos patienter som tagit sildenafil

jämfört med placebobehandling. I en specifik interaktionsstudie där sildenafil (100 mg)

administrerades tillsammans med amlodipin till hypertensiva patienter, var den genomsnittliga

ytterligare sänkningen av systoliskt blodtryck i liggande 8 mmHg. Motsvarande ytterligare sänkning

av diastoliskt blodtryck i liggande var 7 mmHg. Dessa additiva sänkningar av blodtrycket var i samma

storleksordning som när endast sildenafil administrerades till friska frivilliga försökspersoner (se

punkt 5.1).

Sildenafil (100 mg) påverkar inte farmakokinetiken vid steady state för HIV-proteashämmarna

saquinavir och ritonavir, som båda är CYP3A4-substrat.

Hos friska frivilliga män resulterade sildenafil vid steady state (80 mg 3 gånger dagligen) i en ökning

av AUC med 49,8 % för bosentan och en ökning av Cmax med 42 % för bosentan (125 mg 2 gånger

dagligen).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Sildenafil Accord tabletter ska inte användas av kvinnor.

Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier har utförts på gravida eller ammande kvinnor.

Inga relevanta biverkningar påvisades i reproduktionsstudier med råttor och kaniner efter peroral

administrering av sildenafil.

Ingen effekt sågs på motilitet eller morfologi hos spermier efter en peroral engångsdos på 100 mg

sildenafil hos friska frivilliga (se avsnitt 5.1).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Sildenafil Accord kan ha en liten inverkan på förmågan att köra bil och använda maskiner.

Patienterna ska vara medvetna om hur de reagerar på Sildenafil Accord tabletter innan de kör bil eller

använder maskiner, eftersom yrsel och synrubbningar har rapporterats i kliniska prövningar med

sildenafil.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Sildenafils säkerhetsprofil baseras på 9 570 patienter i 74 placebokontrollerade kliniska studier. De

vanligast rapporterade biverkningarna hos patienter som fått sildenafil i kliniska studier var

huvudvärk, rodnad, dyspepsi, nästäppa, yrsel, illamående, värmevallningar, synstörningar, cyanopsi

och dimsyn.

De biverkningar som inträffat under uppföljningen efter marknadsintroduktionen har samlats in och

täcker en uppskattad tidsperiod om mer än 10 år. Eftersom alla biverkningar inte har rapporterats till

innehavaren av godkännande för försäljning och inkluderats i säkerhetsdatabasen, kan en pålitlig

frekvens av dessa reaktioner inte fastställas.

Lista med biverkningar i tabellform

I nedanstående tabell upptas alla medicinskt viktiga biverkningar som inträffat i kliniska prövningar i

större incidens än placebo. Biverkningarna listas per organsystemklass och i frekvenserna mycket

vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000,

<1/1 000).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 1: Medicinskt viktiga biverkningar som rapporterats i större incidens än placebo i

kontrollerade kliniska studier samt medicinskt viktiga biverkningar som rapporterats under

uppföljningen efter marknadsintroduktionen.

Systemorgan-

klass

Mycket

vanliga

(1/10)

Vanliga

(1/100, <1/10)

Mindre vanliga

(1/1 000,

<1/100)

Sällsynta

(1/10 000, <1/1 000)

Infektioner och

infestationer

Rinit

Immunsystemet

Överkänslighet

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel

Somnolens,

hypestesi

Cerebrovaskulär händelse,

transitorisk ischemisk

attack,

kramper*,

återkommande kramper*,

synkope

Systemorgan-

klass

Mycket

vanliga

(1/10)

Vanliga

(1/100, <1/10)

Mindre vanliga

(1/1 000,

<1/100)

Sällsynta

(1/10 000, <1/1 000)

Ögon

Förändringar i

färgseendet**,

synstörningar,

dimsyn

Störningar i

tårflödet***,

ögonsmärtor,

fotofobi,

fotopsi,

okulär

hyperemi,

förhöjd

uppfattning av

ljusstyrka,

konjunktivit

Icke-arteritisk främre

ischemisk optikusinfarkt/

neuropati (NAION)*,

retinalkärlsocklusion*,

retinal blödning,

aterosklerotisk retinopati,

sjukdom i näthinnan,

glaukom,

synfältsstörningar, diplopi,

nedsatt synskärpa, myopi,

astenopi,

glaskroppsgrumling,

sjukdom i regnbågshinnan,

mydriasis,

haloeffekt, ögonödem,

ögonsvullnad,

ögonsjukdom, konjunktival

hyperemi,

ögonirritation, onormal

känsla i ögat,

ögonlocksödem,

missfärgning av senhinnan

Öron och

balansorgan

Svindel,

tinnitus

Dövhet

Hjärtat

Takykardi,

hjärtklappning

Plötslig hjärtdöd *,

hjärtinfarkt,

ventrikulär arytmi *,

förmaksflimmer, instabil

angina pectoris

Blodkärl

Rodnad,

värmevallning

Hypertoni,

hypotoni

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Nästäppa

Epistaxis,

täppta bihålor

Trånghetskänsla i halsen,

näsödem,

torr näsa

Magtarmkanale

Illamående,

dyspepsi

Gastroesofageal

refluxsjukdom,

kräkning,

smärta i övre

delen av buken,

muntorrhet

Oral hypestesi

Hud och

subkutan vävnad

Utslag

Stevens-Johnsons syndrom

(SJS)*, toxisk epidermal

nekrolys (TEN)*

Systemorgan-

klass

Mycket

vanliga

(1/10)

Vanliga

(1/100, <1/10)

Mindre vanliga

(1/1 000,

<1/100)

Sällsynta

(1/10 000, <1/1 000)

Muskuloskeletal

a systemet och

bindväv

Myalgi,

smärta i

extremiteterna

Njurar och

urinvägar

Hematuri

Reproduktionsor

gan och

bröstkörtel

Blödning i penis,

priapism*, hematospermi,

förlängda erektioner

Allmänna

symtom

och/eller

symtom vid

administreringss

tället

Bröstsmärtor,

trötthet,

värmekänsla

Lättretlighet

Undersökningar

Ökad

hjärtfrekvens

* Har endast rapporterats under uppföljningen efter marknadsintroduktionen

** Förändringar i färgseendet: kloropsi, kromatopsi, cyanopsi, erytropsi och xanthopsi

*** Störningar i tårflödet: torra ögon, tårflödessjukdom och ökat tårflöde

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

I endosstudier hos friska, frivilliga med doser på upp till 800 mg, liknade biverkningarna de som

observerades vid lägre doser, men incidens och svårighetsgrad ökade. Doser på 200 mg gav ej ökad

effekt men en ökning av biverkningarna (huvudvärk, ansiktsrodnad, yrsel, dyspepsi, nästäppa,

synrubbning).

Vid överdosering ska sedvanliga understödjande åtgärder vidtagas efter behov. Njurdialys förväntas

inte påskynda clearance, eftersom sildenafil är plasmaproteinbundet i hög grad och inte utsöndras i

urinen.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Urologiska medel: Läkemedel vid erektil dysfunktion. ATC-kod:

G04B E03.

Verkningsmekanism

Sildenafil är en peroral behandling mot erektil dysfunktion. Vid naturliga förhållanden, dvs. sexuell

stimulering, återupprättas nedsatt erektil funktion genom att öka blodflödet till penis.

Den fysiologiska mekanismen som svarar för erektionen av penis involverar frisättning av kväveoxid

(NO) i corpus cavernosum vid sexuell stimulering. Kväveoxiden aktiverar sedan enzymet

guanylatcyklas, vilket leder till ökade nivåer av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP), som ger

upphov till relaxering av glatt muskulatur i corpus cavernosum och möjliggör inflöde av blod.

Sildenafil är en potent och selektiv hämmare av cGMP-specifikt fosfodiesteras typ 5 (PDE5) i corpus

cavernosum, där det svarar för nedbrytningen av cGMP. Sildenafil har ett perifert verkningsställe vid

erektion. Sildenafil har ingen direkt relaxerande effekt på isolerad human corpus cavernosum men

ökar kraftigt den relaxerande effekten av kväveoxid på denna vävnad. När NO/cGMP vägen är

aktiverad, vilket inträffar vid sexuell stimulering, leder hämning av PDE5 med sildenafil till ökade

nivåer av cGMP i corpus cavernosum. Därför krävs sexuell stimulering för att sildenafil ska ge sina

avsedda fördelaktiga farmakologiska effekter.

Farmakodynamisk effekt

In vitro

studier har visat att sildenafil är selektivt för PDE5, som är involverat i erektionsprocessen.

Dess effekt är mer potent på PDE5 än på andra kända fosfodiesteraser. Selektiviteten är 10 gånger

högre än för PDE6 som är involverad i ljusöverledningen i retina. Vid högsta rekommenderade dos är

selektiviteten 80 gånger högre än för PDE1, och mer än 700 gånger högre än för PDE2, 3, 4, 7, 8, 9,

10 och 11. Framförallt har sildenafil 4 000 gånger högre selektivitet för PDE5 än för PDE3, den

cAMP-specifika fosfodiesteras-isoformen som är involverad i kontrollen av hjärtkontraktilitet.

Klinisk effekt och säkerhet

Två kliniska studier utformades specifikt för att utvärdera det tidsintervall efter administrering då

sildenafil kunde ge en erektion som svar på sexuell stimulering. I en studie med penil pletysmografi

(RigiScan) med fastande patienter, var mediantiden till erektion med 60 % rigiditet (tillräckligt för

sexuellt umgänge), 25 minuter (intervall 12–37 minuter) för patienter som fick sildenafil. I en annan

RigiScanstudie kunde sildenafil fortfarande ge erektion vid sexuell stimulering 4-5 timmar efter

dosintag.

Sildenafil orsakar milda och övergående sänkningar av blodtrycket, vilket i de flesta fall inte ger

någon klinisk effekt. Den genomsnittliga maximala minskningen i systoliskt blodtryck i liggande efter

en peroral dos på 100 mg sildenafil var 8,4 mmHg. Motsvarande ändring i diastoliskt blodtryck i

liggande var 5,5 mmHg. Dessa minskningar av blodtrycket är förenliga med sildenafils

vasodilaterande egenskaper och beror troligen på ökade cGMP-nivåer i vaskulär glatt muskulatur.

Enstaka perorala doser av sildenafil upp till 100 mg gav ingen klinisk effekt på EKG hos friska

frivilliga.

I en studie av de hemodynamiska effekterna av en enstaka oral 100 mg dos av sildenafil hos 14

patienter med svår koronarkärlsjukdom (CAD) (> 70 % stenos av åtminstone ett koronarkärl)

minskade medelvärdet för systoliskt och diastoliskt viloblodtryck med 7 % respektive 6 % jämfört

med ursprungsvärdet. Medelvärdet av det pulmonella systoliska blodtrycket minskade med 9 %.

Sildenafil hade ingen effekt på hjärtminutvolymen och försämrade inte blodflödet genom förträngda

koronarkärl.

I en dubbelblind, placebokontrollerad arbetsprovsstudie utvärderades 144 patienter med erektil

dysfunktion och kronisk stabil angina som regelbundet behandlades med antianginala läkemedel

(uteslutet nitrater). Resultaten visade ingen kliniskt relevant skillnad mellan sildenafil och placebo i

tid för att lindra angina.

Vid test med Farnsworth-Munsell 100 hue test sågs milda och övergående skillnader i färgseende

(blått/grönt) hos vissa individer en timme efter intag av en 100 mg dos. Inga effekter visades två

timmar efter dosintag. Mekanismen för denna ändring i färgseende är sannolikt en inhibering av

PDE6, som är inblandad i ljusöverledningen i retina. Sildenafil har ingen effekt på synskärpa eller

kontrastkänslighet. I en mindre placebokontrollerad studie med patienter som hade dokumenterad

tidig åldersrelaterad makuladegeneration (n = 9), visade sildenafil (engångsdos, 100 mg) inga

signifikanta förändringar i syntest som gjordes (synskärpa, Amslerkort, färgdiskriminering med

trafikljussimulator, Humphrey perimeter och fotostress).

Ingen effekt sågs på motilitet eller morfologi hos spermier efter en peroral singeldos på 100 mg

sildenafil hos friska frivilliga (se avsnitt 4.6).

Ytterligare information om kliniska prövningar

I kliniska prövningar gavs sildenafil till mer än 8 000 patienter i åldersintervallet 19-87 år. Följande

patientgrupper var representerade: äldre (19,9 %), patienter med hypertension (30,9 %), diabetes

mellitus (20,3 %), ischemisk hjärtsjukdom (5,8 %), hyperlipidemi (19,8 %), ryggmärgsskador (0,6 %),

depression (5,2 %), transuretral resektion av prostata (3,7 %), radikal prostatektomi (3,3 %). Följande

grupper var exkluderade eller var representerade i mindre omfattning i kliniska prövningar: patienter

som genomgått bäckenkirurgi eller strålbehandling, patienter med svår njur- eller leverinsufficiens

samt patienter med vissa kardiovaskulära tillstånd (se punkt 4.3).

I studier med fasta doser var andelen patienter som rapporterade förbättrad erektion 62 % (25 mg), 74

% (50 mg) och 82 % (100 mg) jämfört med 25 % på placebo. I kontrollerade kliniska prövningar var

andelen patienter som avbröt studierna låg och på samma nivå som för placebo.

Baserat på alla studier var andelen patienter som rapporterade förbättring vid behandling med

sildenafil följande: psykogen erektil dysfunktion (84 %), blandad erektil dysfunktion (77 %), organisk

erektil dysfunktion (68 %), äldre (67 %), diabetes mellitus (59 %), ischemisk hjärtsjukdom (69 %),

högt blodtryck (68 %), TURP - transuretal prostataresektion (61 %), radikal prostatektomi (43 %),

ryggmärgsskada (83 %), depression (75 %). I långtidsstudier bibehölls effekten och inga ytterligare

säkerhetsproblem påvisades.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har tagit bort kravet att skicka in studieresultat för sildenafil för

alla grupper av den pediatriska populationen för behandling av erektil dysfunktion. Se avsnitt 4.2 för

information om pediatriskt bruk.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption:

Sildenafil absorberas snabbt. Maximala plasmakoncentrationer uppnås mellan 30 och 120 minuter

(median 60 minuter) efter peroral dosering fastande. Den genomsnittliga absoluta biotillgängligheten

är 41 % (internvall 25-63 %). Efter peroral dosering av sildenafil ökar AUC och Cmax

proportionerligt med dosen vid rekommenderat dosintervall (25-100 mg).

När sildenafil tas tillsammans med måltid, minskas absorptionen med en genomsnittlig fördröjning av

tmax med 60 minuter och en genomsnittlig minskning av Cmax på 29 %.

Distribution:

Den genomsnittliga distributionsvolymen vid steady-state (Vd) för sildenafil är 105 l, vilket tyder på

distribution ut i vävnaderna. Efter en peroral engångsdos på 100 mg blir den maximala totala

plasmakoncentrationen av sildenafil i genomsnitt ca 440 ng/ml (CV 40 %). Eftersom sildenafil (och

dess huvudsakliga cirkulerande N-desmetyl-metabolit) är plasmaproteinbundna till 96 % blir den

maximala plasmakoncentrationen av fritt sildenafil i genomsnitt 18 ng/ml (38 nM). Proteinbindningen

är oberoende av totala läkemedelskoncentrationen.

Hos friska frivilliga som fått sildenafil (100 mg i singeldos) påvisades mindre än 0,0002 %

(medelvärde 188 ng) av given dos i ejakulat som erhållits 90 minuter efter dosering.

Metabolism:

Sildenafil elimineras till övervägande del av de hepatiska mikrosomala isoenzymerna CYP3A4

(huvudsaklig väg) samt CYP2C9 (mindre viktig väg). Den huvudsakliga cirkulerande metaboliten

härrör från N-desmetylering av sildenafil. Denna metabolit har en selektivitetsprofil för fosfodiesteras

som den för sildenafil och en in vitro aktivitet för PDE5 på cirka 50 % av modersubstansen.

Plasmakoncentrationerna för denna metabolit är cirka 40 % av dem som observerats för sildenafil. N-

desmetyl-metaboliten metaboliseras vidare, med en terminal halveringstid på cirka 4 timmar.

Eliminering:

Clearance för sildenafil är 41 l/timme vilket medför en terminal halveringstid på 3–5 timmar. Efter

antingen peroral eller intravenös administrering, utsöndras sildenafil som metaboliter huvudsakligen i

feces (cirka 80 % av given peroral dos) och i mindre utsträckning i urinen (cirka 13 % av given

peroral dos).

Farmakokinetik hos speciella patientgrupper:

Äldre:

Äldre, friska, frivilliga (65 år eller äldre) hade ett minskat clearance av sildenafil vilket resulterade i

cirka 90 % högre plasmakoncentrationer av sildenafil och den aktiva N-desmetylmetaboliten jämfört

med koncentrationerna hos yngre friska frivilliga (18-45 år). Motsvarande ökning i fri

plasmakoncentration av sildenafil var cirka 40 % på grund av åldersrelaterad skillnad i

plasmaproteinbindning.

Njurinsufficiens:

Hos friska frivilliga med mild till måttlig njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance = 30-80

ml/min), var farmakokinetiken vid en singel peroral 50 mg dos inte förändrad. Medelvärdet för AUC

och Cmax för N-desmetylmetaboliten ökade upp till 126 % respektive upp till 73 %, jämfört med

åldersmatchade friska frivilliga utan njurfunktionsnedsättning. På grund av stora variationer mellan

försökspersonerna var dessa skillnader dock inte statistiskt signifikanta. Hos friska frivilliga med

kraftig njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance < 3 ml/min), var clearance av sildenafil minskad,

vilket medförde höjningar i AUC (100 %) och Cmax (88 %) jämfört med åldersmatchade friska

frivilliga utan njurfunktionsnedsättning. Dessutom ökade AUC (79 %) och Cmax (200 %) signifikant

för N-desmetylmetaboliten. Dessutom ökade AUC signifikant med 200 % respektive 79 % för N-

desmetylmetaboliten.

Leverninsufficiens:

Hos friska frivilliga med mild till måttlig levercirros (Child-Pugh A och B), var clearance för

sildenafil minskat, vilket medförde höjningar i AUC (84 %) och Cmax (47 %) jämfört med

åldersmatchade frivilliga utan leverfunktionsnedsättning. Sildenafils farmakokinetik har inte studerats

hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet, och

reproduktions- eller utvecklingseffekter visade inte några särskilda risker för människa.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Cellulosa, mikrokristallin

Kalciumvätefosfat, vattenfritt

Kroskarmellosnatrium

Hypromellos 5 cp (E464)

Magnesiumstearat

Filmdragering:

Hypromellos 15cp (E464)

Titandioxid (E171)

Laktosmonohydrat

Triacetin

Indigokarmin, aluminiumsubstratpigment (E132)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

30 månader.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Blisterkartor av PVC/aluminium i kartonger med:

25mg: 2, 4, 8 eller 12 tabletter.

50mg: 2, 4, 8, 12 eller 24 tabletter.

100mg: 2, 4, 8, 12 eller 24 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Accord Healthcare B. V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Sildenafil Accord 25 mg filmdragerade tabletter: 43392

Sildenafil Accord 50 mg filmdragerade tabletter: 43393

Sildenafil Accord 100 mg filmdragerade tabletter: 43394

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2012-01-12

Datum för den senaste förnyelsen: 2014-08-31

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-01-18

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen