Siklos

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

26-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

26-08-2020

Aktiva substanser:
hydroxikarbamid
Tillgänglig från:
Addmedica
ATC-kod:
L01XX05
INN (International namn):
hydroxycarbamide
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Anemi, Sickle Cell
Terapeutiska indikationer:
Siklos är indicerat för förebyggande av återkommande smärtsamma vaso-ocklusiv kriser, inklusive acute chest syndrome hos pediatriska och vuxna patienter som lider av symtomatisk sickle-cell syndrom.
Produktsammanfattning:
Revision: 19
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000689
Tillstånd datum:
2007-06-29
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000689

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

26-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

26-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

27-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

26-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

26-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

27-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

26-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

26-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

27-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - danska

26-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

26-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

27-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

26-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

26-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

27-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

26-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

26-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

27-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

26-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

26-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

27-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

26-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

26-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

27-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - franska

26-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

26-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

27-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

26-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

26-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

27-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

26-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

26-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

27-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

26-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

26-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

27-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

26-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

26-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

27-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

26-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

26-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

27-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

26-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

26-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

27-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - polska

26-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

26-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

27-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

26-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

26-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

27-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

26-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

26-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

27-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

26-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

26-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

27-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

26-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

26-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

27-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - finska

26-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

26-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

27-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - norska

26-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

26-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

26-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

26-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

26-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

26-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

27-05-2014

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: information till användaren

Siklos 100 mg filmdragerade tabletter

Siklos 1 000 mg filmdragerade tabletter

Hydroxikarbamid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar symtom som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Siklos är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Siklos

Hur du tar Siklos

Eventuella biverkningar

Hur Siklos ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Siklos är och vad det används för

Siklos används för att förhindra smärtsamma kriser, däribland plötslig bröstsmärta, orsakad av

sicklecellsyndrom, hos vuxna, ungdomar och barn som är äldre än 2 år.

Sicklecellsanemi är en ärftlig blodsjukdom som påverkar de runda, röda blodkropparna i blodet.

En del blodkroppar blir onormala, stela och får en form som liknar en halvmåne eller skära, vilket leder

till anemi.

De måneskärformade blodkropparna fastnar också i blodkärlen och blockerar blodflödet. Detta orsakar

akuta smärtkriser och organskada.

Vid de allvarligaste kriserna behöver de flesta patienter läggas in på sjukhus. Siklos minskar antalet

smärtsamma kriser, liksom behovet av sjukhusinläggning i samband med sjukdomen.

Den aktiva substansen i Siklos, hydroxikarbamid, är en substans som hämmar tillväxt och tillväxt av

vissa celler, såsom blodkroppar. Dessa effekter leder till minskat antal cirkulerande röda, vita och

koagulerande blodkroppar (benmärgshämmande effekt). Vid sicklecellsyndrom hjälper

hydroxikarbamid även till att förhindra att de röda blodkropparna får onormal form.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Siklos

Ta inte Siklos

om du är allergisk mot hydroxikarbamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges

i avsnitt 6),

om du lider av en allvarlig leversjukdom,

om du lider av en allvarlig njursjukdom,

om du är myelosupprimerad (om du har minskad produktion av röda eller vita blodkroppar eller

av koagulerande blodkroppar) enligt beskrivning i avsnitt 3 ”Hur du tar Siklos,

behandlingsuppföljning”,

om du ammar (se avsnitt ”Graviditet och amning och fertilitet”).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Siklos

om du har en leversjukdom,

om du har en njursjukdom,

om du har bensår,

om du tar andra benmärgshämmande läkemedel (minskar bildningen av röda och vita

blodkroppar samt koagulerande blodkroppar) eller får strålbehandling,

om du har känd brist på vitamin B12 eller folat.

Om du får (eller har haft) något av detta, tala om det för din läkare. Om du har några frågor vänd dig

till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Patienter och/eller föräldrar eller juridiskt ansvarig person måste kunna följa instruktionerna

beträffande hur man ger detta läkemedel, övervakning och omvårdnande.

Andra läkemedel och Siklos

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Informationsutbyte krävs speciellt för

vissa antiretrovirala läkemedel (sådana som hämmar eller förstör retrovirus såsom HIV), t.ex.

didanosin, stavudin och indinavir (en minskning av antalet vita blodkroppar kan ske),

benmärgshämmande läkemedel (minskar bildningen av röda eller vita blodkroppar, eller av

koagulerande blodkroppar) och strålbehandling,

vissa vacciner.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Siklos rekommenderas inte under graviditeten. Kontakta din läkare om du tror att du kan vara gravid.

Användning av effektiva preventivmedel rekommenderas bestämt.

Om du blir gravid eller planerar att bli gravid under tiden du tar Siklos, och när det gäller manliga

patienter som tar Siklos, om din partner blir gravid eller planerar att bli gravid, kommer din läkare att

diskutera de möjliga fördelarna och riskerna med fortsatt behandling med Siklos med dig.

Den aktiva substansen i Siklos går över i bröstmjölk hos människa. Du får inte amma under tiden du

tar Siklos.

Hydroxikarbamid kan minska spermieproduktionen hos manliga patienter medan de behandlas.

Körförmåga och användning av maskiner

En del personer kan uppleva yrsel när de använder Siklos. Kör inte bil eller använd verktyg eller

maskiner om du drabbas av yrsel under tiden du tar Siklos.

3.

Hur du tar Siklos

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Dosering

Din läkare kommer att tala om för dig hur mycket Siklos du skall ta varje dag och ange dosen i

hela, halva eller fjärdedels tabletter.

Den ordinerade dosen av Siklos måste tas en gång dagligen, helst på morgonen före frukost.

Den kan tas med ett glas vatten eller en mycket liten mängd mat.

Om du inte kan svälja tabletterna kan du lösa upp dem i vatten

omedelbart före användning

Placera önskad dos (helst bruten tablett om Siklos 1 000 mg tablett används) i en tesked och tillsätt

lite vatten.

Så snart tabletten har löst upp sig, sväljer du innehållet i teskeden. Du kan tillsätta en droppe sirap

eller blanda innehållet med mat för att dölja en eventuell bitter smak.

Drick därefter ett stort glas vatten eller annan dryck.

Hantering

Siklos är ett cytostatikum som måste hanteras med försiktighet. Alla personer, särskilt gravida

kvinnor, som inte tar Siklos skall undvika att komma i direktkontakt med delarna till en bruten tablett.

Tvätta händerna före och efter kontakt med tabletterna.

Om den ordinerade dosen kräver att tabletten bryts i halvor eller fjärdedelar, skall detta ske utom

räckhåll för mat. Pulver som spills från den brutna tabletten skall torkas upp med en fuktig

engångstrasa, som därefter kasseras. När det gäller förvaringen av oanvända delade tabletter, se avsnitt

5 ”Hur Siklos ska förvaras”.

Behandlingsuppföljning

Din läkare kommer att avgöra hur länge du ska ta Siklos.

Under tiden du tar Siklos kommer du att få ta regelbundna blodprover och prover på din lever-

och njurfunktion. Beroende på vilken dos du tar kan dessa prover tas varje månad eller

varannan månad.

Din läkare kommer att anpassa dosen av Siklos i enlighet med dessa resultat.

Om du har tagit för stor mängd av Siklos

Om du tagit större mängd Siklos än du borde eller om ett barn har tagit något, kontakta omedelbart din

läkare eller närmaste sjukhus eftersom du kan vara i behov av omedelbar läkarbehandling. De

vanligaste symtomen på överdosering av Siklos är:

Hudrodnad,

Ömhet (beröring är smärtsamt) och svullnad i handflator och på fotsulor, följt av fjällning på

händer och fötter,

Huden blir kraftigt pigmenterad (lokala färgförändringar),

Ömhet eller svullnad i munnen.

Om du har glömt att ta Siklos

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Fortsätt som vanligt när det är tid att ta nästa

dos enligt ordination av din läkare.

Om du slutar att ta Siklos

Sluta inte med din behandling om inte din läkare har sagt åt dig att göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Siklos orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Tala omedelbart om för din läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar:

En allvarlig infektion,

Trötthet och/eller blekhet,

Oförklarliga blåmärken (ansamling av blod under huden) eller blödning,

Ovanlig huvudvärk,

Andningssvårigheter.

Informera din läkare så snart som möjligt om du märker någon av följande biverkningar:

Feber eller frossbrytningar,

Känner dig sjuk, eller känner dig allmänt dålig,

Utslag (kliande, röda hudutslag),

Sår på benen,

Varböld (öppen hudinfektion) på huden,

Desorientering (förvirring) och yrsel.

BIVERKNINGAR

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 personer):

Lågt antal blodkroppar (benmärgshämning), ökad volym av röda blodkroppar.

Avsaknad av eller lågt antal spermier i sädesvätskan (azospermi eller oligospermi). Siklos kan därför

minska förmågan hos män att få barn.

Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 personer):

Minskat antal röda blodkroppar (anemi), lågt antal blodplättar, huvudvärk, hudreaktioner,

inflammation eller sår i munnen (oral mukosit).

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 personer):

Yrsel, illamående, kliande röda hudutslag, svarta naglar (melanonyki), håravfall.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 personer):

Sår på benen (bensår), förändrad leverfunktion.

Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 personer) eller ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Inflammation i huden som orsakar röda, fjällande fläckar och som kan förekomma samtidigt med

smärta i lederna.

Enstaka fall av elakartad blodkroppssjukdom (leukemi), hudcancer hos äldre patienter, blödning, mag-

tarmstörningar, kräkningar, torr hud, feber, utebliven menstruation (amenorré) och viktökning.

Rapportering av biverkningar

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Du kan också rapportera

biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera

biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Siklos ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken efter Utg.dat.

Förvaras vid högst 30 °C.

Oanvända, delar av tabletten måste åter placeras i tablettburken och ska användas inom tre månader.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är hydroxikarbamid.

Varje Siklos 100 mg filmdragerad tablett innehåller 100 mg hydroxikarbamid.

Varje Siklos 1000 mg filmdragerad tablett innehåller 1000 mg hydroxikarbamid.

Övriga innehållsämnen är natriumstearylfumarat, kiseldioxidbehandlad mikrokristallin

cellulosa och basisk, butylerad metakrylatsampolymer.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Siklos 100 mg filmdragerade tabletter är benvita, kapselformade tabletter med en brytlinje på båda

sidor. Tabletten kan delas in i två lika delar.

Varje tabletthalva är märkt med ”H” på ena sidan.

Siklos 100 mg levereras i plastburkar innehållande 60, 90 eller 120 tabletter.

Siklos 1000 mg filmdragerade tabletter är benvita och kapselformade tabletter, märkta med tre skåror

på båda sidor. Tabletten kan delas i fyra lika delar.

På varje fjärdedel av tabletten har ett T präglats på ena sidan.

Siklos levereras i burkar innehållande 30 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paris

Frankrike

Tillverkare

Delpharm Lille

Parc d’Activités Roubaix-Est

22 rue de Toufflers

CS 50070

59452 Lys-lez-Lannoy

Frankrike

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning:

België/Belgique/Belgien

Addmedica

Tel : +32-(0)2-808 2973

Lietuva

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paris - Prancūzija

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

България

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paris - Франция

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Luxembourg/Luxemburg

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paris/Parijs

France/Frankreich/Frankrijk

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Česká republika

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paris - Francie

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Magyarország

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Párizs - Franciaország

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Danmark

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paris - Frankrig

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Malta

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Pariġi - Franza

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Deutschland

Addmedica

Tel : +49-(0)30-8878 9408

Nederland

Addmedica

Tel : +31-(0)20-208 2161

Eesti

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Pariis - Prantsusmaa

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Norge

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paris - Frankrike

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Ελλάδα

DEMO ABEE

Τηλ : +30 210 81 61 802

Österreich

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paris - Frankreich

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

España

Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A.

Tel : +34 91 375 62 30

Polska

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paryż - Francja

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

France

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paris

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Portugal

Laboratórios Farmacêuticos ROVI, S.A.

Tel : +351 213 105 610

Hrvatska

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Pariz

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

România

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paris - Franţa

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Ireland

Addmedica

Tel : +353-(0)1-903 8043

Slovenija

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Pariz - Francija

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Ísland

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paris - Frakkland

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Slovenská republika

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paris - Francúzsko

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Italia

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Parigi - Francia

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Suomi/Finland

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Pariisi -Ranska

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Κύπρος

The Star Medicines Importers Co Ltd

Τηλ : +357 25 37 1056

Sverige

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paris - Frankrike

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Latvija

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paris - Francija

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

United Kingdom

Addmedica

Tel : +44-(0)203-695 9305

Denna bipacksedel godkändes senast

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu/

liksom länkar till andra hemsidor rörande sällsynta sjukdomar och

behandlingar.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Siklos 100 mg filmdragerade tabletter.

Siklos 1000 mg filmdragerade tabletter.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Siklos 100 mg filmdragerade tabletter

Varje tablett innehåller 100 mg hydroxikarbamid.

Siklos 1000 mg filmdragerade tabletter

Varje tablett innehåller 1000 mg hydroxikarbamid.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

Siklos 100 mg filmdragerade tabletter

Benvit, kapselformad, filmdragerad tablett märkt med ”” halvskåror på båda sidor.

Tabletten kan delas i två lika stora delar. Varje tabletthalva är präglad med ett ”H” på ena sidan.

Siklos 1000 mg filmdragerade tabletter

Benvit, kapselformad, filmdragerad tablett med tre skåror på båda sidor.

Tabletten kan delas i fyra lika delar.

På varje fjärdedel av tabletten har ett T präglats på ena sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Siklos är indicerat för att förebygga återkommande smärtsamma vaso-ocklusiva kriser inklusive akut

bröstsyndrom hos vuxna, ungdomar och barn äldre än 2 år som lider av symtomatiskt

sicklecellsyndrom (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandlingen med Siklos skall initieras av en läkare med erfarenhet av behandling av patienter med

sicklecellsyndrom.

Dosering

Vuxna, ungdomar och barn över 2 år

Doseringen skall baseras på patientens kroppsvikt.

Startdosen av hydroxikarbamid är 15 mg/kg kroppsvikt och vanlig dos är mellan 15 och

30 mg/kg kroppsvikt/dag.

Så länge patienten svarar på behandlingen, antingen kliniskt eller hematologiskt (t.ex. ökning av

hemoglobin F (HbF), erytrocyternas medelvolym (MCV), minskning av neutrofilantal), bör dosen av

Siklos behållas.

Om inget svar på behandlingen erhålls (om kriser inträffar på nytt eller om ingen minskning av

frekvensen av kriser sker) kan den dagliga dosen ökas i steg om 2,5 till 5 mg/kg kroppsvikt/dag genom

att använda den lämpligaste styrkan.

I undantagsfall kan en högsta dos på 35 mg/kg kroppsvikt/dag vara motiverad under noggrann

henatologisk övervakning (se avsnitt 4.4).

Om en patient fortfarande inte svarar på den högsta dosen av hydroxikarbamid

(35 mg/kg kroppsvikt/dag) administrerad under tre till sex månader, bör ett permanent avbrytande av

behandlingen med Siklos övervägas.

Om blodstatus ligger inom det toxiska området, bör behandlingen med Siklos tillfälligt avbrytas tills

blodstatus har återgått till normal. Hematologisk återhämtning sker vanligen inom två veckor.

Behandlingen kan därefter återupptas med en reducerad dos. Dosen av Siklos kan därefter ökas igen

under noggrann hematologisk övervakning. En dos som ger hematologisk toxicitet bör inte prövas fler

än två gånger.

Det toxiska området kan karakteriseras av följande resultat från blodprover:

Neutrofiler

< 1 500/mm

Trombocyter

< 80 000/mm

Hemoglobin

< 4,5 g/dl

Retikulocyter

< 80 000/mm

om hemoglobinkoncentrationen är < 9 g/dl

Långtidsdata på kontinuerlig användning av hydroxikarbamid hos patienter med sicklecellsyndrom

finns tillgängliga för barn och ungdomar, med en uppföljning under 12 år av barn och ungdomar och

under 13 år av vuxna. Det är för närvarande inte känt hur länge patienter bör behandlas med Siklos.

Behandlingens längd är den förskrivande läkarens ansvar och skall baseras på varje patients kliniska

och hematologiska status.

Särskilda populationer

Barn yngre än 2 år

På grund av att långtidsdata på behandling med hydroxikarbamid hos barn yngre än 2 år är sällsynt,

har inga doseringsregimer fastställts och därför rekommenderas inte behandling med hydroxikarbamid

i denna patientgrupp.

Nedsatt njurfunktion

Eftersom utsöndring via njurarna är den huvudsakliga elimineringsvägen, bör en dosminskning av

Siklos övervägas hos patienter med nedsatt njurfunktion. Hos patienter med kreatininclearance på

≤ 60 ml/min bör den inledande dosen av Siklos minskas med 50 %. Noggrann övervakning av

blodparametrar hos dessa patienter rekommenderas. Siklos får inte ges till patienter med allvarligt

nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Det finns inga data som ger stöd för specifik dosjustering hos patienter med nedsatt leverfunktion.

Noggrann övervakning av blodparametrar hos dessa patienter rekommenderas. Av säkerhetsskäl är

Siklos kontraindicerat hos patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Administreringssätt

Anpassat efter den individuella förskrivna doseringen, bör tabletten eller halvan eller fjärdedelen av

tabletten tas en gång dagligen, helst på morgonen före frukost och, vid behov, med ett glas vatten eller

en mycket liten mängd mat.

För patienter som inte kan svälja tabletterna kan dessa lösas upp

omedelbart före användning

i en

liten mängd vatten i en tesked. En eventuell bitter smak kan döljas genom att tillsätta en droppe sirap

eller genom att blanda med mat.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Allvarligt nedsatt lever- (Child-Pugh-klassificering C).

Allvarligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min).

Toxiska områden för myelosuppression beskrivs i avsnitt 4.2.

Amning (se avsnitt 4.6).

4.4

Varningar och försiktighet

Benmärgsdepression

Behandling med Siklos kräver noggrann klinisk övervakning. Patientens hematologiska status, liksom

njur- och leverfunktion, skall bestämmas före och upprepade gånger under behandlingen. Under

behandling med Siklos måste blodstatus kontrolleras en gång i månaden vid initiering av behandling

(dvs. under de första två månaderna) och om den dagliga dosen av hydroxikarbamid är upp emot

35 mg/kg kroppsvikt. Patienter som är stabila vid lägre doser skall kontrolleras varannan månad.

Behandlingen med Siklos skall avbrytas om benmärgsfunktionen blir påtagligt nedsatt. Neutropeni är i

allmänhet det första och vanligaste tecknet på hematologisk suppression. Trombocytopeni och anemi

förekommer mindre ofta och ses sällan utan föregående neutropeni. Återhämtningen från

myelosuppression sker vanligen snabbt när behandlingen avbryts. Behandlingen med Siklos kan

därefter påbörjas på nytt med en något lägre dos (se avsnitt 4.2).

Nedsatt njur- och leverfunktion

Siklos bör användas med försiktighet hos patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion (se avsnitt

4.2).

Eftersom det bara finns begränsade data på patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion ska

Siklos användas med försiktighet (se avsnitt 4.2).

Bensår och kutana vaskulära toxiciteter

Hos patienter med bensår bör Siklos användas med försiktighet. Bensår är en vanlig komplikation vid

sicklecellsyndrom, men har även rapporterats hos patienter som behandlats med hydroxikarbamid.

Kutan vaskulär toxicitet, inklusive vaskulära ulcerationer och gangrän, har förekommit hos patienter

med myeloproliferativa störningar under behandling med hydroxikarbamid. Denna vaskulära toxicitet

rapporterades oftast hos patienter som tidigare fått, eller för närvarande får, interferonbehandling. På

grund av potentiellt allvarliga kliniska utfall av de kutana, vaskulära sår som rapporterats hos patienter

med myeloproliferativ sjukdom, bör behandlingen med hydroxikarbamid avbrytas och/eller dess dos

minskas om kutana, vaskulära sår utvecklas. I sällsynta fall orsakas sår av leukocytoklastisk vaskulit.

Makrocytos

Hydroxikarbamid orsakar makrocytos, som kan maskera den tillfälliga utvecklingen av folsyra- och

and vitamin B

-brist. Profylaktisk administrering av folsyra rekommenderas.

Karcinogenicitet

Hydroxikarbamid är otvetydigt genotoxiskt i många olika testsystem. Hydroxikarbamid antas vara

karcinogen för alla arter. Hos patienter som får långtidsbehandling med hydroxikarbamid för

myeloproliferativa störningar, har sekundär leukemi rapporterats. Det är inte känt om denna

leukemogena effekt är sekundär till hydroxikarbamid eller har samband med patientens

bakomliggande sjukdom. Det har även rapporterats hudcancer hos patienter som får

långtidsbehandling med hydroxikarbamid.

Säker administrering och övervakning

Patienterna och/eller föräldrarna eller ansvarig person måste kunna följa anvisningar för

administrering av detta läkemedel, samt för övervakning och vård.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Det har inte genomförts några specifika interaktionsstudier med hydroxikarbamid.

Potentiellt livshotande pankreatit och levertoxicitet, samt allvarlig perifer neuropati har rapporterats

hos HIV-infekterade patienter som fått hydroxikarbamid i kombination med första generationens

antiretrovirala läkemedel, särskilt didanosin plus stavudin. Patienter som behandlades med

hydroxikarbamid i kombination med didanosin, stavudin och indinavir visade en medianminskning av

antalet CD4-celler med ca 100/mm

Samtidig användning av hydroxikarbamid och andra myelosuppressiva läkemedel eller

strålbehandling kan ge ökad benmärgsdepression, gastrointestinala störningar eller mukosit. Ett erytem

orsakat av strålbehandling kan förvärras av hydroxikarbamid.

Samtidig användning av hydroxikarbamid och ett vaccin med levande virus kan potentiera

vaccinvirusets replikation och/eller öka vaccinvirusets biverkningar, eftersom normala

försvarsmekanismer kan vara undertryckta av hydroxikarbamidbehandlingen. Vaccination med ett

vaccin med levande virus hos en patient som tar hydroxikarbamid kan resultera i allvarliga infektioner.

I allmänhet kan patientens antikroppssvar på vacciner bli mindre. Behandling med Siklos och samtidig

immunisering med vacciner med levande virus bör endast ske om fördelarna klart överväger de

potentiella riskerna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor/Preventivmedel för män och kvinnor

Kvinnor i fertil ålder som får hydroxikarbamid skall rådas att undvika att bli gravida, och att informera

behandlande läkare omedelbart om detta skulle inträffa.

Fertila kvinnor ska bestämt rådas att använda en effektiv preventivmetod.

Patienter (män och kvinnor) som står på hydroxikarbamid och som önskar bli gravida skall om möjligt

avbryta behandlingen 3 till 6 månader före graviditet. Utvärderingen av risk/nytta-kvoten skall ske på

individuell basis och beakta risken vid hydroxikarbamidbehandling mot risken vid ett byte till ett

blodtransfusionsprogram.

Graviditet

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Patienter som står på

hydroxikarbamid skall göras medvetna om de teoretiska riskerna för fostret.

Hos människor har, enligt en prognosstudie utförd på 635 kvinnor i fertil ålder

som behandlades med

hydroxikarbamid, 110 graviditeter rapporterats hos 101 kvinnor som behandlades med

hydroxikarbamid under graviditeten. Vidare har 12 partners till män som behandlades med

hydroxikarbamid blivit gravida. De flesta (64 %) resulterade i levande födslar. Följaktligen visar data

från ett begränsat antal exponerade graviditeter inga biverkningar på modern eller fostret/det nyfödda

barnet.

På grund av den begränsade mängden information, ska, vid exponering för hydroxikarbamid hos

gravida kvinnliga patienter eller gravida partners till manliga patienter, noggrann uppföljning med

lämpliga kliniska och biologiska undersökningar samt ultraljudsundersökningar övervägas.

Amning

Hydroxikarbamid utsöndras i bröstmjölk hos människa. På grund av risken för allvarliga biverkningar

hos spädbarn, måste amningen avbrytas under tiden Siklos tas.

Fertilitet

Fertilitet hos män kan påverkas av behandlingen.

Fall av reversibla oligo-eller azoospermi har observerats

hos män, med frekvensen mycket vanlig, ,

även om dessa störningar också är förknippade med den bakomliggande sjukdomen. Nedsatt fertilitet

observerades hos hanråttor. (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Siklos har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienterna bör

avrådas från att köra fordon eller använda maskiner, om de drabbas av yrsel under tiden de tar Siklos.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Säkerhetsprofilen för hydroxikarbamid vid sicklecellsyndrom har fastställts i kliniska prövningar och

bekräftats med långvariga kohortstudier av upp till 1 903 vuxna och barn över 2 års ålder.

Den oftast rapporterade biverkningen är myelosuppression med neutropeni som vanligaste

manifestation. Hydroxikarbamids dosbegränsande toxiska effekt är benmärgssuppression. Om den

högsta tolererade dosen inte uppnås, uppstår övergående myelotoxicitet hos mindre än 10 % av

patienterna, medan mer än 50 % kan drabbas av reversibel benmärgssuppression med den högsta

tolererade dosen. Dessa biverkningar förväntas på grund av hydroxikarbamids farmakologi. Gradvis

dostitrering kan hjälpa till att minska dessa effekter (se avsnitt 4.2).

Kliniska data som erhållits hos patienter med sicklecellsyndrom har inte gett bevis på biverkningar av

hydroxikarbamid på lever- och njurfunktion.

Tabell med biverkningar

De biverkningar som anses ha åtminstone ett troligt samband med behandlingen, anges nedan efter

organklass och absolut frekvens. Frekvenserna definieras som mycket vanliga (> 1/10); vanliga

(> 1/100, < 1/10); mindre vanliga (> 1/1 000, < 1/100); sällsynta (>1/10 000, <1/1 000); mycket

sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens(kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje

frekvensområde presenteras biverkningarna efter fallande allvarlighetsgrad :

Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper):

Inga kända:

Leukemi och hos äldre patienter, hudcancer

Blodet och lymfsystemet:

Mycket vanliga:

Benmärgsdepression

inklusive neutropeni (< 1,5 x 10

retikulocytopeni (< 80 x 10

/l), makrocytos

Vanliga:

Trombocytopeni (< 80 x 10

/l), anemi (hemoglobin

< 4,5 g/dl)

Centrala och perifera nervsystemet:

Vanliga:

Huvudvärk

Mindre vanliga:

Yrsel

Blodkärl:

Inga kända:

Blödning

Magtarmkanalen:

Mindre vanliga:

Illamående

Inga kända:

Gastrointestinala störningar, kräkningar, gastrointestinala

sår, allvarlig hypomagnesemi

Lever och gallvägar:

Sällsynta:

Förhöjda leverenzymer

Hud och subkutan vävnad:

Vanliga

Hudreaktioner (t.ex. oral pigmentering, nagel- och

hudpigmentering) och oral mukosit.

Mindre vanliga:

Utslag, melanonyki, alopeci

Sällsynta:

Bensår

Mycket sällsynt :

Systemisk och kutan lupus erythematosus

Inga kända:

Hudtorrhet

Reproduktionsorgan och bröstkörtel:

Mycket vanliga :

Oligospermi, azoospermi

Inga kända:

Amenorré

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Inga kända:

Feber

Undersökningar:

Inga kända:

Viktökning

Hematologisk återhämtning sker vanligen inom två veckor efter utsättning av hydroxikarbamid.

Makrocytos orsakad av hydroxikarbamid är inte vitamin B

- eller folsyraberoende.

Till största delen på grund av infektion med parvovirus, lever- eller mjältsekvestrering, nedsatt

njurfunktion.

Oligospermi och azoospermi är vanligen reversibelt, men måste tas hänsyn till om mannen vill skaffa

barn (se avsnitt 5.3). Dessa störningar har även samband med den bakomliggande sjukdomen.

5

Viktökning kan vara en effekt av förbättrat allmäntillstånd

.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Akut mukokutan toxicitet har rapporterats hos patienter som får hydroxikarbamid i doser som är flera

gånger högre än den terapeutiska dosen. Ömhet, violett erytem, ödem på handflator och på fotsulor

följt av fjällning på händer och fötter, allvarlig generaliserad hyperpigmentering av huden och stomatit

har observerats.

Hos patienter med sicklecellsyndrom rapporterades benmärgsdepression i enstaka fall med

överdosering av hydroxikarbamid mellan 2 och 10 gånger den förskrivna dosen (upp till 8,57 gånger

den maximala rekommenderade dosen 35 mg/kg kroppsvikt/dag). Det rekommenderas att blodstatus

kontrolleras under flera veckor efter en överdos, eftersom återhämtningen kan vara fördröjd.

Behandling av överdosering består av ventrikelsköljning, följt av symtomatisk behandling och kontroll

av benmärgsfunktion.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: cytostatiska/cytotoxiska medel, övriga cytostatiska/cytotoxiska medel,

ATC-kod: L01XX05.

Verkningsmekanism

Alla hydroxikarbamids verkningsmekanismer är inte helt klarlagda. En av mekanismerna är ökning av

koncentrationerna av fosterhemoglobin (HbF) hos sicklecellpatienter. HbF stör polymeriseringen av

HbS och hindrar därför att röda blodkroppar blir halvmånformade, vilket i sin tur minskar

blodkärlsblockering och hemolys. I alla kliniska studier förekom en signifikant ökning av HbF från

baseline efter användning av hydroxikarbamid.

Hydroxikarbamid har nyligen visat sig vara förknippat med bildningen av kväveoxid, vilket tyder på

att kväveoxid stimulerar produktionen av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP), vilket sedan aktiverar

ett proteinkinas och ökar produktionen av HbF. Andra kända farmakologiska effekter av

hydroxikarbamid, vilka kan bidra till dess fördelaktiga effekter vid sicklecellsyndrom omfattar

minskat neutrofilantal, ökat vatteninnehåll i röda blodceller, ökad plasticitet hos halvmånformade

blodkroppar och förändrad adhesion av röda blodkroppar till endotelet.

Dessutom ger hydroxikarbamid en omedelbar hämning av DNA-syntesen genom att verka som

hämmare av ribonukleotidreduktas, utan att störa syntesen av ribonukleinsyra eller protein.

Farmakodynamisk effekt

Utöver sambandet mellan minskad krisfrekvens och ökad HbF-halt, var hydroxikarbamids

cytoreduktiva effekt, särskilt det minskade antalet neutrofiler, den faktor som hade starkast korrelation

med minskningen av krisfrekvens.

Klinisk effekt och säkerhet

I nästan alla kliniska studier som genomfördes på sicklecellsyndrom, minskade hydroxikarbamid

frekvensen av vaso-ocklusiva händelser med 66 % till 80 % hos barn och hos vuxna. Samma

minskning observerades för antalet sjukhusinläggningar och antalet dagar med sjukhusvistelse i de

behandlade grupperna. Den årliga frekvensen av akut bröstsyndrom minskade också med 25 till 33 %

med hydroxikarbamid i flera studier. Akut bröstsyndrom är en vanlig livshotande komplikation av

sicklecellsyndrom och karakteriseras av bröstsmärta eller feber eller dyspné med nytt infiltrat på

bröströntgen.

Kvarstående klinisk nytta visades hos patienter som kvarstod på hydroxikarbamidbehandling i mer än

8 år.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral administrering av 20 mg/kg av hydroxikarbamid, ses snabb absorption med maximala

plasmanivåer på ca 30 mg/l efter 0,75 och 1,2 tim hos barn respektive vuxna patienter med

sicklecellsyndrom. Den totala exponeringen upp till 24 tim efter dosering är 124 mg*tim/l hos barn

och ungdomar, och 135 mg*tim/l hos vuxna patienter. Den orala biotillgängligheten för

hydroxikarbamid är nästan fullständig enligt bedömning vid andra indikationer än sicklecellsyndrom.

Distribution

Hydroxikarbamid distribueras snabbt i hela människokroppen, går över i cerebrospinalvätskan, visar

sig i peritonealvätska och ascites, och koncentreras i leukocyter och erytrocyter. Den uppskattade

distributionsvolymen för hydroxikarbamid är ungefär lika med totala kroppsvattnet.

Distributionsvolymen vid steady state, justerad för biotillgänglighet, är 0,57 l/kg hos patienter med

sicklecellsyndrom (uppgår till ca 72 och 90 l hos barn respektive vuxna). Omfattningen av

hydroxikarbamids proteinbindning är inte känd.

Metabolism

Biotransformationsvägarna liksom metaboliterna är inte fullt klarlagda. Urea är en metabolit av

hydroxikarbamid.

Hydroxikarbamid i koncentrationerna 30, 100 och 300 µM metaboliseras inte av cytokrom P450-

enzymer i humana levermikrosomer

in vitro

. I koncentrationer mellan 10 och 300 µM stimulerar inte

hydroxikarbamid ATPas-aktiviteten hos rekombinant humant P-glykoprotein (PGP)

in vitro

, vilket

tyder på att hydroxikarbamid inte är ett PGP-substrat. Därför förväntas ingen interaktion vid samtidig

administrering av substanser som är substrat till cytokrom P450-enzymer eller P-glykoprotein.

Eliminering

I en studie med upprepade doser till vuxna patienter med sicklecellsyndrom, återfanns ca 60 % av

hydroxikarbamiddosen i urinen vid steady state. Hos vuxna var total clearance justerad för

biotillgänglighet 9,89 l/tim (0,16 l/tim/kg), därav 5,64 och 4,25 l/tim via renal respektive icke-renal

clearance. Motsvarande värde för total clearance hos barn var 7,25 l/tim (0,20 l/tim/kg) med 2,91 och

4,34 l/tim via renala och icke-renala vägar.

Hos vuxna med sicklecellsyndrom var den genomsnittliga kumulativa hydroxikarbamidutsöndringen i

urin 62 % av den administrerade dosen vid 8 timmar och följaktligen högre än hos cancerpatienter

(35–40 %). Hos patienter med sicklecellsyndrom eliminerades hydroxikarbamid med en halveringstid

på ca sex till sju timmar, vilket är längre tid än vad som rapporterats för andra indikationer.

Ålder, kön, ras

Det finns ingen information tillgänglig avseende farmakokinetiska skillnader på grund av ålder

(förutom pediatriska patienter), kön eller ras.

Pediatriska patienter

Hos pediatriska och vuxna patienter med sicklecellsyndrom var den systemiska exponeringen för

hydroxikarbamid vid steady state likartad med avseende på yta under kurvan. De högsta

plasmanivåerna och den synbara distributionsvolymen i förhållande till kroppsvikt var liknande i olika

åldersgrupper. Tiden till maximal plasmakoncentration och den andel av dosen som utsöndras i urin

ökade hos barn jämfört med hos vuxna. Hos pediatriska patienter var halveringstiden något längre och

total clearance i förhållande till kroppsvikt något högre än hos vuxna patienter (se avsnitt 4.2).

Nedsatt njurfunktion

Eftersom en elimineringsväg är utsöndring via njurarna, bör man överväga att sänka dosen av Siklos

hos patienter med nedsatt njurfunktion. I en öppen singeldosstudie på vuxna patienter med

sicklecellsyndrom (

Yan JH et al, 2005

) utvärderades njurfunktionens inverkan på hydroxikarbamids

farmakokinetik. Patienter med normal njurfunktion (kreatininclearance CrCl > 80 ml/min), samt lätt

(CrCl 60–80 ml/min), måttligt (CrCl 30 - < 60 ml/min) eller allvarligt (< 30 ml/min) nedsatt

njurfunktion fick hydroxikarbamid som en singeldos på 15 mg/kg kroppsvikt genom att använda

200 mg, 300 mg eller 400 mg kapslar. Hos patienter vars CrCl låg under 60 ml/min eller patienter med

terminal njursjukdom var den genomsnittliga exponeringen för hydroxikarbamid ca 64 % högre än hos

patienter med normal njurfunktion. Enligt utvärdering i ytterligare en studie var ytan under kurvan hos

patienter med CrCl <60 ml/min ca 51 % större än hos patienter med CrCl ≥60 ml/min, vilket tyder på

att en dosminskning av hydroxikarbamid med 50 % kan var lämpligt hos patienter med CrCl <

60 ml/min. Hemodialys minskade exponeringen för hydroxikarbamid med 33 % (se avsnitt 4.2 och

4.4)

Noggrann övervakning av blodparametrar hos dessa patienter rekommenderas.

Nedsatt leverfunktion

Det finns inga data som stöder någon specifik riktlinje för dosjustering hos patienter med nedsatt

leverfunktion, men av säkerhetsskäl är Siklos kontraindicerat hos patienter med allvarligt nedsatt

leverfunktion (se avsnitt 4.3). Noggrann övervakning av blodparametrar hos patienter med nedsatt

leverfunktion rekommenderas.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I prekliniska toxicitetsstudier omfattade de vanligast observerade effekterna benmärgsdepression,

lymfoid atrofi och degenerativa förändringar av epitelet i tunn- och tjocktarm. Hos vissa arter

observerades kardiovaskulära effekter och hematologiska förändringar. Hos råtta inträffade även

testikelatrofi med minskad spermatogenes, medan man hos hund observerade ett reversibelt avbrott i

spermatogenesen.

Hydroxikarbamid är otvetydigt genotoxiskt i många olika testsystem.

Det har inte utförts några konventionella långtidsstudier för utvärdering av hydroxikarbamids

karcinogena potential. Hydroxikarbamid antas dock vara karcinogen för alla arter.

Hydroxikarbamid passerar placentabarriären och har visat sig vara en potent teratogen och

embyotoxisk substans i en mängd olika djurmodeller vid eller under den terapeutiska dosen för

människa.

Teratogeniciteten karakteriserades av partiellt förbenade kranialben, avsaknad av

ögonhålor, hydrocefalus, tvådelad sternebrae, avsaknad av lumbalkotor.

Embryotoxiciteten

karakteriserades av minskad fetal viabilitet, minskad storlek på kullar med levande ungar och försenad

utveckling.

Hydroxikarbamid som administrerades till hanråttor med 60 mg/kg kroppsvikt/dag (omkring dubbel

rekommenderad vanlig maximal dos hos människa) gav testikelatrofi, minskad spermatogenes och

signifikant minskad förmåga att befrukta honor.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumstearylfumarat

Kiseldioxidbehandlad mikrokristallin cellulosa

Basisk, butylerad metakrylatsampolymer

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

Efter delning av tablett

Oanvända, delade tabletter måste åter placeras i tablettburken och ska användas inom tre månader.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 °C.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Burk av polyeten med hög densitet (HDPE) med barnskyddande förslutning av polypropen med en

torkmedelsenhet.

Siklos 100 mg filmdragerade tabletter

Förpackningar om 60,90 eller 120 tabletter.Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att

marknadsföras.

Siklos 1000 mg filmdragerade tabletter

Förpackningsstorlek 30 tabletter.

Läs hela dokumentet

EMA/762197/2010

EMEA/H/C/000689

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Siklos

hydroxykarbamid

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Siklos. Det

förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur

läkemedlet ska användas.

Vad är Siklos?

Siklos är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen hydroxykarbamid. Det finns som

tabletter (100 mg och 1 000 mg). 1 000 mg-tabletten har särskilda brytlinjer så att den lätt kan delas i

fyra lika stora delar.

Vad används Siklos för?

Siklos ges till vuxna, ungdomar och barn över två års ålder som har sickelcellsyndrom, en genetisk

sjukdom där de röda blodkropparna blir stela och klibbiga och ändrar utseende från att se ut som

runda skivor till att få formen av månskäror. Det används för att förhindra smärtsamma och

återkommande vaso-ocklusiva kriser som inträffar när blodkärlen blockeras av de onormala röda

blodkropparna så att blodflödet till ett organ minskar. Kriserna kan inbegripa akut bröstsyndrom, ett

livshotande tillstånd då patienten får plötsliga bröstsmärtor, feber, andnöd eller tecken på vätska i

lungorna på röntgen.

Eftersom antalet patienter med sickelcellsyndrom är litet betraktas sjukdomen som sällsynt. Den 9 juli

2003 klassificerades Siklos som särläkemedel (ett läkemedel som används vid sällsynta sjukdomar).

Läkemedlet är receptbelagt.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hur används Siklos?

Behandling med Siklos bör påbörjas av läkare som har erfarenhet av att behandla sickelcellsyndrom.

Siklos tas en gång dagligen, helst på morgonen före frukost. Startdosen är normalt 15 mg per kilogram

kroppsvikt. Den tablettstyrka som är lämpligast för att få ihop dosen används (100 eller 1 000 mg).

1 000 mg-tabletten kan brytas i fyra lika stora delar (250 mg) om det behövs. Dosen justeras efter hur

patienten svarar på behandlingen. Den normala dosen är mellan 15 och 30 mg per kilogram kroppsvikt

per dag. Doser på upp till 35 mg per kilogram kroppsvikt per dag kan användas i undantagsfall, så

länge patientens blod kontrolleras med avseende på biverkningar. Patienter som inte svarar på denna

dos eller som drabbas av biverkningar kan behöva avbryta behandlingen permanent eller tillfälligt.

Dosen av Siklos bör minskas för patienter med lindriga eller måttliga njurproblem. Mer information finns

i bipacksedeln.

Hur verkar Siklos?

Den aktiva substansen i Siklos, hydroxykarbamid, hämmar tillväxt och förökning av vissa celler, bland

annat blodkroppar. Läkemedlets exakta verkningsmekanism vid sickelcellsyndrom är inte känd, men

hydroxykarbamid kan minska antalet celler som cirkulerar i blodet samt förhindra att de röda

blodkropparna ändrar form hos patienter med sickelcellsyndrom. Detta minskar risken för att blodkärlen

blockeras.

Hydroxykarbamid, som brukade kallas hydroxyurea, har funnits tillgängligt inom EU i flera årtionden

för användning vid andra sjukdomar, bland annat vissa cancerformer.

Hur har Siklos effekt undersökts?

Eftersom hydroxykarbamid är ett välkänt ämne som redan används i andra läkemedel har företaget

använt data från den vetenskapliga litteraturen för att stödja användning av Siklos hos vuxna och barn

med sickelcellsyndrom. I första hand presenterade företaget bevis för Siklos effekt från 11 publicerade

studier med 378 barn och från tre nationella register med information om 155 barn med

sickelcellsyndrom som behandlades med Siklos i upp till sju år. Företaget lade också fram bevis från en

studie på 299 vuxna där effekterna av Siklos jämfördes med effekterna av placebo (overksam

behandling), resultat från andra studier på 430 vuxna och uppgifter från ett nationellt register över

123 vuxna som behandlats med Siklos. I studierna jämfördes antalet vaso-ocklusiva kriser före och

efter behandling med Siklos, varvid kriserna definierades som varje smärtsam episod som involverade

armar, ben, buk, rygg eller bröst.

Vilken nytta har Siklos visat vid studierna?

Patienter som behandlades med Siklos hade färre vaso-ocklusiva kriser efter behandlingen än före.

Frekvensen minskade med mellan 66 och 80 procent hos barn och vuxna. Även antalet fall av akut

bröstsyndrom minskade med mellan 25 och 33 procent. Likaså minskade antalet intagningar på sjukhus

och antalet sjukhusdagar. Effekterna höll i sig i upp till sju år. I studien på vuxna där Siklos jämfördes

med placebo drabbades de patienter som fick Siklos av färre vaso-ocklusiva kriser (2,5 kriser per år) än

de som fick placebo (4,5 kriser per år).

Vilka är riskerna med Siklos?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Siklos (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är

benmärgshämning, vilket orsakar neutropeni (låga halter av neutrofiler, en typ av vita blodkroppar),

retikulocytopeni (låga halter av retikulocyter, en typ av omogna röda blodkroppar) och makrocytos

Siklos

EMA/132686/2014

Sida 2/3

(förstoring av röda blodkroppar). Patienter som tar Siklos ska ta blodprover före behandlingen och

regelbundet under behandlingen för att kontrollera blodstatus (räkna antalet blodkroppar) och även för

att övervaka njur- och leverfunktionen. Antalet blodkroppar blir vanligen normalt igen inom två veckor

från det att Siklosbehandlingen har avslutats. Hos män som behandlats med Siklos uppträder också

ofta reversibel oligospermi eller azoospermi (minskad eller utebliven produktion av friska spermier). En

fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Siklos finns i bipacksedeln.

Siklos får inte ges till personer som har svåra njur- eller leverproblem eller som har farligt lågt antal

blodkroppar. Amning måste avbrytas under Siklosbehandling. En fullständig förteckning över

restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför har Siklos godkänts?

CHMP fann att nyttan med Siklos är större än riskerna och rekommenderade att Siklos skulle

godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Siklos?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Siklos används så säkert som möjligt. I enlighet

med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för Siklos.

Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta. Företaget

som tillverkar Siklos kommer att förse läkare och patienter med informationspaket där

säkerhetsinformationen för läkemedlet beskrivs.

Mer information om Siklos

Den 29 juni 2007 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Siklos som

gäller i hela EU.

Sammanfattningen av yttrandet om Siklos från kommittén för särläkemedel finns på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

Public Assessment Reports. Mer information om behandling med Siklos finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 03-2014.

Siklos

EMA/132686/2014

Sida 3/3

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen