Oxycodone/Naloxone Glenmark 10 mg/5 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oxycodone/naloxone glenmark 10 mg/5 mg depottablett

glenmark arzneimittel gmbh - naloxonhydrokloriddihydrat; oxikodonhydroklorid - depottablett - 10 mg/5 mg - oxikodonhydroklorid 10 mg aktiv substans; stearylalkohol hjälpämne; naloxonhydrokloriddihydrat 5,5 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Oxycodone/Naloxone Glenmark 5 mg/2,5 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oxycodone/naloxone glenmark 5 mg/2,5 mg depottablett

glenmark arzneimittel gmbh - naloxonhydrokloriddihydrat; oxikodonhydroklorid - depottablett - 5 mg/2,5 mg - naloxonhydrokloriddihydrat 2,75 mg aktiv substans; oxikodonhydroklorid 5 mg aktiv substans; stearylalkohol hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne

Oxycodone/Naloxone Glenmark 20 mg/10 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oxycodone/naloxone glenmark 20 mg/10 mg depottablett

glenmark arzneimittel gmbh - naloxonhydrokloriddihydrat; oxikodonhydroklorid - depottablett - 20 mg/10 mg - naloxonhydrokloriddihydrat 11 mg aktiv substans; stearylalkohol hjälpämne; oxikodonhydroklorid 20 mg aktiv substans

Oxycodone/Naloxone Glenmark 40 mg/20 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oxycodone/naloxone glenmark 40 mg/20 mg depottablett

glenmark arzneimittel gmbh - naloxonhydrokloriddihydrat; oxikodonhydroklorid - depottablett - 40 mg/20 mg - stearylalkohol hjälpämne; naloxonhydrokloriddihydrat 22 mg aktiv substans; oxikodonhydroklorid 40 mg aktiv substans

Oxycodone/Naloxone Acino 20 mg/10 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oxycodone/naloxone acino 20 mg/10 mg depottablett

acino ag, - naloxonhydrokloriddihydrat; oxikodonhydroklorid - depottablett - 20 mg/10 mg - naloxonhydrokloriddihydrat 11 mg aktiv substans; oxikodonhydroklorid 20 mg aktiv substans; stearylalkohol hjälpämne

Oxycodone/Naloxone Acino 10 mg/5 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oxycodone/naloxone acino 10 mg/5 mg depottablett

acino ag, - naloxonhydrokloriddihydrat; oxikodonhydroklorid - depottablett - 10 mg/5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; stearylalkohol hjälpämne; naloxonhydrokloriddihydrat 5,5 mg aktiv substans; oxikodonhydroklorid 10 mg aktiv substans

Oxycodone/Naloxone Acino 40 mg/20 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oxycodone/naloxone acino 40 mg/20 mg depottablett

acino ag, - naloxonhydrokloriddihydrat; oxikodonhydroklorid - depottablett - 40 mg/20 mg - stearylalkohol hjälpämne; naloxonhydrokloriddihydrat 22 mg aktiv substans; oxikodonhydroklorid 40 mg aktiv substans

Oxycodone/Naloxone Acino 5 mg/2,5 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oxycodone/naloxone acino 5 mg/2,5 mg depottablett

acino ag, - naloxonhydrokloriddihydrat; oxikodonhydroklorid - depottablett - 5 mg/2,5 mg - oxikodonhydroklorid 5 mg aktiv substans; naloxonhydrokloriddihydrat 2,75 mg aktiv substans; stearylalkohol hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne

Oxycodone/Naloxone Krka 20 mg/10 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oxycodone/naloxone krka 20 mg/10 mg depottablett

krka d.d., novo mesto - naloxonhydrokloriddihydrat; oxikodonhydroklorid - depottablett - 20 mg/10 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; naloxonhydrokloriddihydrat 10,9 mg aktiv substans; oxikodonhydroklorid 20 mg aktiv substans

Oxycodone/Naloxone Krka 10 mg/5 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oxycodone/naloxone krka 10 mg/5 mg depottablett

krka d.d., novo mesto - naloxonhydrokloriddihydrat; oxikodonhydroklorid - depottablett - 10 mg/5 mg - naloxonhydrokloriddihydrat 5,45 mg aktiv substans; oxikodonhydroklorid 10 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne