Metomylan 100 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

metomylan 100 mg depottablett

mylan ab - metoprololsuccinat - depottablett - 100 mg - sockersfärer hjälpämne; glukos (vattenfri) hjälpämne; metoprololsuccinat 95 mg aktiv substans; sackaros hjälpämne - metoprolol

Metomylan 200 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

metomylan 200 mg depottablett

mylan ab - metoprololsuccinat - depottablett - 200 mg - glukos (vattenfri) hjälpämne; sackaros hjälpämne; metoprololsuccinat 190 mg aktiv substans; sockersfärer hjälpämne - metoprolol

Metomylan 50 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

metomylan 50 mg depottablett

mylan ab - metoprololsuccinat - depottablett - 50 mg - sackaros hjälpämne; metoprololsuccinat 47,5 mg aktiv substans; sockersfärer hjälpämne; glukos (vattenfri) hjälpämne - metoprolol

Metomylan 50 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

metomylan 50 mg depottablett

orifarm ab - metoprololsuccinat - depottablett - 50 mg - glukos (vattenfri) hjälpämne; sackaros hjälpämne; sockersfärer hjälpämne; metoprololsuccinat 47,5 mg aktiv substans

Metomylan 100 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

metomylan 100 mg depottablett

orifarm ab - metoprololsuccinat - depottablett - 100 mg - metoprololsuccinat 95 mg aktiv substans; sockersfärer hjälpämne; glukos (vattenfri) hjälpämne; sackaros hjälpämne

Metomylan 25 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

metomylan 25 mg depottablett

mylan ab - metoprololsuccinat - depottablett - 25 mg - sockersfärer hjälpämne; metoprololsuccinat 23,75 mg aktiv substans - metoprolol

Amlodipine  / Valsartan Mylan Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

amlodipine / valsartan mylan

mylan s.a.s - amlodipin besilate, valsartan - hypertension - agenter som verkar på renin-angiotensinsystemet - behandling av essentiell hypertoni. amlodipin/valsartan mylan är indicerat hos vuxna vars blodtryck inte är adekvat kontrollerat om amlodipin eller valsartan monoterapi.

Aripiprazole Mylan Pharma (previously Aripiprazole Pharmathen) Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

aripiprazole mylan pharma (previously aripiprazole pharmathen)

mylan s.a.s - aripiprazol - schizophrenia; bipolar disorder - psycholeptics, - aripiprazol mylan pharma är indicerat för behandling av schizofreni hos vuxna och ungdomar i åldern 15 år och äldre. aripiprazol mylan pharma är indicerat för behandling av måttliga till svåra maniska episoder vid bipolär i sjukdom och för förebyggande av en ny manisk episod hos vuxna som upplevt huvudsakligen maniska episoder och vars maniska episoder svarat på behandling med aripiprazol. aripiprazol mylan pharma är indicerat för behandling i upp till 12 veckor av måttliga till svåra maniska episoder vid bipolär i sjukdom hos ungdomar i åldern 13 år och äldre.

Atazanavir Mylan Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

atazanavir mylan

mylan s.a.s. - atazanavir (as sulfate) - hiv-infektioner - antivirala medel för systemiskt bruk, - atazanavir mylan, administrerad tillsammans med lågdos ritonavir, är indicerat för behandling av hiv 1-infekterade vuxna och barn som är 6 år och äldre i kombination med andra antiretrovirala läkemedel. baserat på tillgängliga virologiska och kliniska data från vuxna patienter, ingen nytta förväntas hos patienter med virusstammar som är resistenta mot flera proteashämmare (≥ 4 pi mutationer). det finns mycket begränsade data tillgängliga från barn i åldern 6 till under 18 år. valet av atazanavir mylan i behandling erfarna vuxna och pediatriska patienter skall baseras på individuella viral resistens testning och patientens behandling historia.