Rydapt

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

10-09-2021

Aktiva substanser:
Midostaurin
Tillgänglig från:
Novartis Europharm Ltd
ATC-kod:
L01XE
INN (International namn):
midostaurin
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Leukemia, Myeloid, Acute; Mastocytosis
Terapeutiska indikationer:
Rydapt anges:i kombination med standard daunorubicin och cytarabin induktion och hög dos cytarabin konsolidering kemoterapi, och för patienter med komplett respons följt av Rydapt enda agent för underhållsbehandling, för vuxna patienter med nyligen diagnostiserad akut myeloisk leukemi (AML) som är FLT3 mutation positiva (se avsnitt 4. 2), och som monoterapi för behandling av vuxna patienter med aggressiv systemisk mastocytos (ASM), systemisk mastocytos med tillhörande hematologiska tumör (SM AHN), eller mast cell leukemi (MCL).
Produktsammanfattning:
Revision: 5
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004095
Tillstånd datum:
2017-09-18
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004095

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

25-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

25-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

25-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - danska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

25-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

25-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

25-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

25-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

25-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - franska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

25-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

25-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

25-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

25-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

25-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

25-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

25-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - polska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

25-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

25-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

25-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

25-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

25-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - finska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

25-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - norska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

10-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

10-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

10-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

10-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

25-10-2017

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Rydapt 25 mg mjuka kapslar

midostaurin

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Rydapt är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Rydapt

Hur du tar Rydapt

Eventuella biverkningar

Hur Rydapt ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Rydapt

är och vad det används för

Vad

Rydapt är

Rydapt innehåller det aktiva ämnet midostaurin. Det tillhör en läkemedelsklass som kallas

proteinkinashämmare.

Vad Rydapt används för

Rydapt används för att behandla akut myeloisk leukemi hos vuxna som har en defekt i FLT3-genen.

Akut myeloisk leukemi (AML) är en form av cancer i vissa av de vita blodkropparna (kallade

myeloiska blodkroppar), där kroppen överproducerar en onormal typ av dessa blodkroppar.

Rydapt används också för att behandla aggressiv systemisk mastocytos (ASM), systemisk mastocytos

med associerad hematologisk neoplasma (SM-AHN) eller mastcellsleukemi (MCL) hos vuxna. Vid

dessa sjukdomar produceras för många mastceller i kroppen, en typ av vita blodkroppar. Symtom visar

sig när alltför många mastceller kommer in i organ som lever, benmärg eller mjälten, och frisätter

ämnen som t.ex. histamin i blodet.

Hur Rydapt verkar

Midostaurin blockerar verkan av vissa enzymer (kinaser) i de onormala cellerna och stoppar cellernas

delning och tillväxt.

I början av behandlingen av AML används Rydapt alltid i kombination med kemoterapi (läkemedel

för behandling av cancer).

Fråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du undrar hur Rydapt verkar eller varför det har

skrivits ut till dig.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Rydapt

Följ läkarens anvisningar noggrant. De kan skilja sig från den allmänna informationen i den här

bipacksedeln.

Ta inte Rydapt

om du är allergisk mot midostaurin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6). Rådfråga läkaren om du tror att du kan vara allergisk.

om du redan tar något av följande läkemedel:

läkemedel som används för att behandla tuberkulos, såsom rifampicin;

läkemedel som används för att behandla epilepsi, såsom karbamazepin eller fenytoin;

enzalutamid, ett läkemedel som används för att behandla prostatacancer;

johannesört (även kallad

Hypericum perforatum

), ett naturläkemedel som används för att

behandla depression.

Dessa läkemedel måste undvikas under behandling med Rydapt. Tala med din läkare om du får veta

att du måste börja ta en av dem under behandling med Rydapt.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Rydapt:

om du har en infektion.

om du har en hjärtsjukdom.

om du har problem med lungorna eller har andningssvårigheter.

Tala omedelbart om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får något av följande

symtom medan du behandlas med Rydapt:

om du har feber, halsont eller munsår. Det kan betyda att du har för lågt antal vita blodkroppar.

om du har nya eller förvärrade symtom som feber, hosta med eller utan slembildning,

bröstsmärtor, svårt att andas eller andfåddhet. Detta kan vara tecken på problem med lungorna.

om du har eller får smärtor eller obehag från bröstet, svimningskänsla, svimmar, blir yr, får

blåaktiga läppar, händer eller fötter, blir andfådd, får svullna ben (ödem) eller svullen hud. Detta

kan vara tecken på hjärtproblem.

Läkaren kan behöva ändra dosen, göra ett uppehåll eller helt avbryta behandlingen med Rydapt.

Kontroller under behandlingen med Rydapt

Läkaren kommer att ta blodprover med jämna mellanrum under behandlingen med Rydapt för att

kontrollera mängden blodkroppar (vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar) och

elektrolyter (t.ex. kalcium, kalium och magnesium). Man kontrollerar också din hjärt- och

lungfunktion.

Barn och ungdomar

Rydapt ska inte användas till barn och ungdomar under 18 år som också får annan kemoterapi,

eftersom det kan orsaka en allvarlig minskning av vissa typer av blodkroppar.

Andra läkemedel och Rydapt

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Rydapt kan nämligen påverka hur vissa läkemedel verkar. Vissa andra läkemedel kan

också påverka hur Rydapt verkar.

Följande läkemedel måste undvikas under behandling med Rydapt:

läkemedel mot tuberkulos, t.ex. rifampicin;

läkemedel mot epilepsi, t.ex. karbamazepin eller fenytoin;

enzalutamid, ett läkemedel som används för att behandla prostatacancer;

johannesört (

Hypericum perforatum

), ett naturläkemedel som används för behandling av

depression.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

vissa läkemedel mot infektioner, t.ex. ketokonazol eller klaritromycin;

vissa läkemedel mot HIV, t.ex. ritonavir eller efavirenz;

nefazodon, ett läkemedel som används för behandling av depression;

vissa läkemedel som används för att förhindra att kroppen stöter bort organtransplantationer,

t.ex. takrolimus;

vissa läkemedel som används för att behandla cancer, t.ex. paklitaxel eller cyklofosfamid;

vissa läkemedel som används för att kontrollera kolesterolhalten i blodet, såsom atorvastatin;

digoxin, ett läkemedel som används för behandling av hjärtsvikt;

warfarin, ett läkemedel som används för att behandla och förebygga trombos;

tizanidin, ett läkemedel som används för att slappna av musklerna;

kodein, ett läkemedel som används för att behandla smärta;

omeprazol, ett läkemedel för behandling av hög syrahalt i magen, magsår och halsbränna;

klorzoxazon, ett läkemedel som används för att behandla muskelspasmer.

Om du tar något av dessa läkemedel kan läkaren skriva ut ett annat läkemedel till dig som du ska ta

medan du behandlas med Rydapt.

Du ska också tala om för läkaren om du redan tar Rydapt och du ordineras ett nytt läkemedel som du

inte har tagit samtidigt med Rydapt tidigare.

Fråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på om något av dina läkemedel ingår i ovanstående

grupper.

Graviditet och amning

Rydapt kan skada ditt ofödda barn och rekommenderas inte under graviditeten. Om du är gravid, tror

att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkaren innan du tar detta läkemedel.

Rydapt kan skada ditt barn. Du ska inte amma under behandlingen med Rydapt och i minst 4 månader

efter behandlingens slut.

Preventivmedel för kvinnor

Om du blir gravid under tiden som du tar Rydapt, kan det skada ditt ofödda barn. Läkaren kommer att

be dig om ett graviditetstest innan behandlingen med Rydapt startar för att försäkra sig om att du inte

är gravid. Du måste använda en effektiv preventivmetod medan du tar Rydapt och i minst 4 månader

efter att du slutat med läkemedlet. Om du använder ett hormonellt preventivmedel, måste du också

använda en barriärmetod, t.ex. kondom eller pessar. Du och din läkare kommer att diskutera vilken

preventivmetod som är lämpligast för dig.

Tala omedelbart om för läkaren om du blir gravid eller tror att du kan vara gravid.

Fertilitet

Rydapt kan minska fruktsamheten hos män och kvinnor. Diskutera detta med din läkare innan

behandlingen inleds.

Körförmåga och användning av maskiner

Var särskilt försiktig när du kör och använder maskiner eftersom du kan få yrsel och svindel medan du

tar Rydapt.

Rydapt innehåller vattenfri etanol (alkohol)

Detta läkemedel innehåller 666 mg alkohol (etanol) per 200 mg-dos (maximal daglig dos),

motsvarande 14 volymprocent vattenfri etanol. Mängden i en dos på 200 mg av detta läkemedel

motsvarar 16,9 ml öl eller 7,0 ml vin. Den låga mängden alkohol i detta läkemedel ger inga märkbara

effekter. Alkohol kan vara skadligt om du har alkoholproblem, epilepsi eller leverproblem eller om du

är gravid eller ammar.

Rydapt innehåller makrogolglycerolhydroxistearat (ricinolja)

Detta läkemedel innehåller makrogolglycerolhydroxistearat, som kan ge magbesvär och diarré.

3.

Hur du tar Rydapt

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Överskrid inte den dos som ordinerats av läkaren.

Hur mycket Rydapt ska du ta?

Läkaren berättar exakt hur många kapslar du ska ta.

Patienter med AML

Den vanliga dagliga dosen är 50 mg (2 kapslar) två gånger dagligen.

Patienter med ASM, SM-AHN eller MCL

Den vanliga dagliga dosen är 100 mg (4 kapslar) två gånger dagligen.

Beroende på hur du reagerar på Rydapt kan läkaren sänka din dos eller avbryta behandlingen tillfälligt.

Hur du tar detta läkemedel

Ta Rydapt vid samma tid varje dag så bli det lättare att komma ihåg det.

Ta Rydapt två gånger om dagen med ungefär 12 timmars mellanrum (t.ex. med frukost och med

din kvällsmat).

Ta Rydapt tillsammans med mat.

Svälj kapslarna hela med ett glas vatten. Du får inte öppna, krossa eller tugga kapslarna för att

säkerställa korrekt dosering och undvika den obehagliga smaken av kapselinnehållet.

Patienter med AML tar Rydapt tillsammans med kemoterapiläkemedel. Det är mycket viktigt att

du följer läkarens rekommendationer.

Om du kräks efter att du svalt kapslarna, ta inte några fler kapslar tills nästa dostilfälle.

Hur länge ska du ta Rydapt?

Fortsätt att ta Rydapt så länge läkaren säger åt dig att göra det. Läkaren kommer att kontrollera

ditt tillstånd med jämna mellanrum för att se att behandlingen har önskad effekt.

Om du behandlas för AML, kommer du efter att du slutat ta Rydapt tillsammans med

kemoterapiläkemedel, fortsätta att få enbart Rydapt i högst 12 månader.

Om du behandlas för ASM, SM

-

AHN eller MCL

får du Rydapt som långtidsbehandling, kanske

i månader eller år.

Tala med läkare eller apotekspersonal om du undrar hur länge du ska ta Rydapt.

Om du har tagit för stor mängd av Rydapt

Om du tar för många kapslar eller om någon annan tar ditt läkemedel, kontakta läkare eller åk

omedelbart till sjukhus. Ta med läkemedelsförpackningen eftersom medicinsk behandling kan

behövas.

Om du har glömt att ta Rydapt

Om du har glömt att ta Rydapt ska du inte ta den dos du har missat. Ta bara nästa dos vid planerad

tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Vänta i stället tills det är dags för nästa

dos.

Om du slutar att ta Rydapt

Om du slutar ta Rydapt kan din sjukdom förvärras. Sluta inte ta läkemedlet om inte läkaren säger åt

dig att göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Sluta ta Rydapt och tala omedelbart om för läkaren om du märker något av följande

eftersom

det kan vara tecken på en allergisk reaktion:

svårigheter att andas eller svälja

yrsel

svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg

kraftigt kliande hud med röda utslag eller knottror

Vissa biverkningar hos patienter med AML kan vara allvarliga.

Tala omedelbart om för läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan om du får något av följande:

svaghet, blödning eller blåmärken utan orsak, täta infektioner med feber, frossa, halsont eller

munsår (tecken på lågt antal blodkroppar)

feber, hosta med eller utan slem, bröstsmärtor, andningssvårigheter eller andfåddhet (tecken på

icke-infektiös interstitiell lungsjukdom eller pneumonit)

svår andfåddhet, ansträngd och oftast snabb andning, yrsel, svimningskänsla, förvirring och

extrem trötthet (tecken på akut andnödssyndrom)

infektioner, feber, lågt blodtryck, minskad urinmängd, snabb puls, snabb andning (tecken på

blodförgiftning eller neutropen blodförgiftning)

Övriga eventuella biverkningar hos patienter med AML

Övriga biverkningar som kan inträffa räknas upp nedan. Om någon av dessa biverkningar blir allvarlig,

kontakta läkare eller apotekspersonal.

De flesta av biverkningarna är lindriga till måttliga och försvinner i allmänhet efter några veckors

behandling.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

infektion vid platsen för katetern

röda eller lila, platta knappnålsstora prickar i huden (petekier)

svårt att somna (insomni)

huvudvärk

andfåddhet, ansträngd andning (dyspné)

onormala EKG-resultat (elektrokardiogram) som kan indikera för din läkare att du har en

abnormitet i ditt hjärtas elektriska aktivitet som kallas QT-förlängning

yrsel, svimningskänsla (lågt blodtryck)

näsblod

halsont

munsår (stomatit)

illamående, kräkningar

övre buksmärta

hemorrojder

onormalt kraftig svettning

hudutslag med flagande eller fjällande hud (exfoliativ dermatit)

ryggvärk

ledvärk (artralgi)

feber

törst, höga urinmängder, mörk urin, torr rödflammig hud (tecken på högt blodsocker, så kallad

hyperglykemi)

muskelsvaghet, dåsighet, förvirring, krampanfall, sänkt medvetandegrad (tecken på hög

natriumhalt i blodet, så kallad hypernatremi)

muskelsvaghet, muskelkramper, onormal hjärtrytm (tecken på låg kaliumhalt i blodet, så kallad

hypokalemi)

blåmärken och blödningar (onormal blodkoagulation)

onormala blodtestresultat som kan indikera för din läkare hur väl vissa delar av kroppen

fungerar: höga ALAT- och/eller ASAT-värden (alaninaminotransferas respektive

aspartataminotransferas) (visar leverns funktion)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

övre luftvägsinfektion

illamående, kräkningar, förstoppning, magsmärtor, täta urineringar, törst, muskelsvaghet och

ryckningar (tecken på hög kalciumhalt i blodet, så kallad hyperkalcemi)

svimning

okontrollerade skakningar i kroppen

huvudvärk, yrsel (högt blodtryck)

snabb hjärtrytm (sinustakykardi)

vätskeansamling runt hjärtat, som i svåra fall kan försämra hjärtat förmåga att pumpa blod

(vätskeutgjutning i hjärtsäcken)

vätskeansamling i lungorna/brösthålan, som om allvarlig, kan göra dig andfådd

(pleurautgjutning)

halsont och snuva (rinnande näsa)

svullna ögonlock

besvär i anus och ändtarmen

buksmärtor, illamående, kräkningar, förstoppning (besvär från buken)

torr hud

ögonsmärta, dimsyn, ljuskänslighet (keratit)

nacksmärtor

skelettsmärtor

smärtor i ben och armar

viktökning

blodpropp i katetern

onormala blodtestresultat som kan indikera för din läkare hur väl vissa delar av kroppen

fungerar: hög halt urinsyra

Vissa biverkningar hos patienter med ASM, SM-AHN och MCL kan vara allvarliga.

Tala omedelbart om för läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan om du får något av följande:

svaghet, blödning eller blåmärken utan orsak, täta infektioner med feber, frossa, halsont eller

munsår (tecken på lågt antal blodkroppar)

feber, hosta, svårt att andas eller smärtor vid andning, väsande/pipande andning, ont i bröstet vid

andning (tecken på lunginflammation)

feber, hosta med eller utan slem, bröstsmärtor, andningssvårigheter eller andfåddhet (tecken på

icke-infektiös interstitiell lungsjukdom eller pneumonit)

infektioner, feber, yrsel, svimningskänsla, minskad urinmängd, snabb puls, snabb andning

(tecken på blodförgiftning eller neutropen blodförgiftning)

blodkräkning, svart eller blodblandad avföring (tecken på blödning i magtarmkanalen)

Övriga eventuella biverkningar hos patienter med ASM, SM-AHN och MCL

Övriga biverkningar som kan inträffa räknas upp nedan. Om någon av dessa biverkningar blir allvarlig,

kontakta läkare eller apotekspersonal.

De flesta av biverkningarna är lindriga till måttliga och försvinner i allmänhet efter några veckors

behandling.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

urinvägsinfektion

övre luftvägsinfektion

huvudvärk

yrsel

andfåddhet, ansträngd andning (dyspné)

hosta

vätskeansamling i lungorna/brösthålan, vilken om allvarlig, kan göra dig andfådd

(pleurautgjutning)

onormala EKG-resultat (elektrokardiogram) som kan indikera för din läkare att du har en

abnormitet i ditt hjärtas elektriska aktivitet som kallas QT-förlängning

näsblod

illamående, kräkningar

diarré

förstoppning

snabb viktökning, svullna ben (vader, fotleder)

kraftig trötthet

feber

törst, höga urinmängder, mörk urin, torr rödflammig hud (tecken på högt blodsocker, så kallad

hyperglykemi)

gul hud och ögon (tecken på högt bilirubin i blodet)

onormala blodtestresultat som indikerar eventuella problem med bukspottkörteln (höga lipas-

eller amylasvärden) och levern (höga värden av alaninaminotransferas (ALAT) eller

aspartataminotransferas (ASAT))

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

okontrollerade skakningar i kroppen

slemhosta, ont i bröstet, feber (bronkit)

munsår på grund av virusinfektion (oral herpes)

smärtsamma och täta urineringar (blåskatarr)

tryckkänsla eller värk i kinder och panna (bihåleinflammation)

röda, upphöjda, smärtande utslag någonstans på huden (rosfeber)

bältros (herpes zoster)

uppmärksamhetsstörning

yrsel med snurrande känsla (vertigo)

blåmärken (hematom)

orolig mage, matsmältningsbesvär

svaghetskänsla (asteni)

frossa

allmän svullnad (ödem)

viktökning

kontusioner (blåmärken)

fallolyckor

yrsel, svimningskänsla (lågt blodtryck)

halsont

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Rydapt ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Använd inte detta läkemedel om du märker att förpackningen är skadad eller ser ut att ha

manipulerats på något sätt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är midostaurin. Varje mjuk kapsel innehåller 25 mg midostaurin.

Övriga innehållsämnen är: makrogolglycerolhydroxistearat, gelatin, makrogol, glycerol,

vattenfri etanol, mono-di-triglycerider från majsolja, titandioxid (E171), all-rac-alfa-tokoferol,

gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), karmin (E120), hypromellos, propylenglykol och

renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rydapt 25 mg mjuka kapslar är ljust orange, avlånga kapslar med ”PKC NVR” i rött tryck.

Kapslarna finns i blisterförpackningar packade i förpackningar om 56 kapslar (2 förpackningar med

28 kapslar i varje) eller 112 kapslar (4 förpackningar med 28 kapslar i varje). Eventuellt kommer inte

alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

Tillverkare

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

90429 Nürnberg

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 555

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Rydapt 25 mg mjuka kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje mjuk kapsel innehåller 25 mg midostaurin.

Hjälpämnen med känd effekt

En mjuk kapsel innehåller cirka 83 mg vattenfri etanol och 415 mg makrogolglycerolhydroxistearat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Mjuk kapsel (kapsel).

Ljust orange, avlång kapsel med ”PKC NVR” i rött tryck. Dimensionerna för kapseln är ungefär

25,4 x 9,2 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Rydapt är avsett att användas

i kombination med standard daunorubicin- och cytarabininduktion och högdos

cytarabinkonsolideringskemoterapi, och för patienter med komplett remission och Rydapt som

enda läkemedel vid efterföljande underhållsbehandling, av vuxna patienter med

nydiagnostiserad akut myeloisk leukemi (AML), som är FLT3-mutationspositiva (se

avsnitt 4.2);

som monoterapi för behandling av vuxna patienter med aggressiv systemisk mastocytos (ASM),

systemisk mastocytos med associerad hematologisk neoplasma (SM-AHN) eller

mastcellsleukemi (MCL).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Rydapt ska sättas in av läkare med erfarenhet av användning av cancerläkemedel.

Innan midostaurin ges till AML-patienter måste FLT3-mutation (intern tandemduplicering [ITD] eller

tyrosinkinasdomän [TKD]) ha bekräftats med ett validerat test.

Dosering

Rydapt ska tas oralt två gånger dagligen med cirka 12 timmars intervall. Kapslarna ska tas med föda

(se avsnitt 4.5 och 5.2).

Profylaktiska antiemetika ska administreras i enlighet med lokal medicinsk praxis och med hänsyn till

patientens tolerans.

AML

Rekommenderad dos av Rydapt är 50 mg oralt två gånger dagligen.

Rydapt doseras dag 8–21 under induktions- och konsolideringskemoterapi och därefter för patienter

med komplett remission varje dag, som enda läkemedel för underhållsbehandling tills återfall i upp till

12 cykler om 28 dagar vardera (se avsnitt 4.1). Hos patienter som får en hematopoetisk

stamcellstransplantation (SCT), ska behandling med Rydapt avbrytas 48 timmar innan den

förberedande behandlingen för SCT.

Dosjustering vid AML

I tabell 1 ges rekommendationer för justering av Rydapt-dosen till patienter med AML.

Tabell 1

Rekommendationer för uppehåll, minskning och utsättning av Rydapt-dosen till

patienter med AML

Fas

Kriterier

Rydapt-dos

Induktions-,

konsoliderings- och

underhållsbehandling

Lunginfiltrat grad 3/4

Gör uppehåll med Rydapt för återstoden av

cykeln. Fortsätt med Rydapt i samma dos när

infiltratet avtagit till grad ≤1.

Andra grad 3/4 icke-

hematologiska

toxiciteter

Gör uppehåll med Rydapt tills toxicitet, som

anses som åtminstone möjligt relaterad till Rydapt

har avtagit till grad ≤2 och fortsätt sedan med

Rydapt.

QTc-intervall >470 ms

och ≤500 ms

Minska dosen Rydapt till 50 mg en gång dagligen

under resten av cykeln. Återuppta Rydapt vid

initialdosen i nästa cykel, förutsatt att QTc-

intervallet förbättras till ≤470 ms vid början av

denna cykel. Fortsätt annars med Rydapt 50 mg

en gång dagligen.

QTc-intervall >500 ms

Håll inne eller avbryt behandlingen med Rydapt

under resten av cykeln. Om QTc förbättras till

≤470 ms strax före nästa cykel, fortsätt med

Rydapt vid initialdosen. Om QTc-intervallet inte

förbättras i tid för att starta nästa cykel,

administrera inte Rydapt under den cykeln.

Rydapt kan hållas inne i så många cykler som

behövs tills QTc förbättras.

Endast

underhållsbehandling

Neutropeni grad 4 (ANC

<0,5 x 10

Gör uppehåll med Rydapt tills ANC är

≥1,0 x 10

/l, återuppta sedan behandlingen med

50 mg två gånger dagligen.

Om neutropeni (ANC <1,0 x 10

/l) kvarstår i

>2 veckor och misstänks ha samband med

Rydapt, ska Rydapt sättas ut.

Ihållande toxicitet

grad 1/2

Ihållande toxicitet grad 1/2 som patienter anser

vara oacceptabla kan leda till avbrott i så många

som 28 dagar.

ANC: Absolut neutrofilantal

ASM, SM-AHN och MCL

Rekommenderad startdos av Rydapt är 100 mg oralt två gånger dagligen.

Behandlingen ska pågå så länge klinisk nytta kan observeras eller tills oacceptabel toxicitet utvecklas.

Dosjustering vid ASM, SM-AHN och MCL

I tabell 2 ges rekommendationer för justering av Rydapt-dosen till patienter med ASM, SM-AHN och

MCL.

Tabell 2

Rekommendationer för uppehåll, minskning och utsättning av Rydapt-dosen till

patienter med ASM, SM-AHN eller MCL

Kriterier

Rydapt-dos

ANC <1,0 x 10

/l som anses bero på Rydapt hos

patienter utan MCL eller ANC mindre än

0,5 x 10

/l som anses bero på Rydapt hos

patienter, som vid behandlingsstart hade ett ANC-

värde på 0,5-1,5 x 10

Gör uppehåll med Rydapt tills ANC är

≥1,0 x 10

/l, återuppta sedan behandlingen med

50 mg två gånger dagligen. Om denna dos

tolereras, öka till 100 mg två gånger dagligen.

Sätt ut Rydapt om lågt ANC, som misstänks ha

samband med Rydapt, kvarstår i >21 dagar.

Trombocytantal mindre än 50 x 10

/l, som anses

bero på Rydapt hos patienter utan MCL eller

trombocytantal mindre än 25 x 10

/l som anses

bero på Rydapt hos patienter, som vid

behandlingsstart hade ett trombocytantal på

25-75 x 10

Gör uppehåll med Rydapt tills trombocytantalet

är större än eller lika med 50 x 10

/l, återuppta

sedan behandlingen med 50 mg två gånger

dagligen. Om denna dos tolereras, öka till 100 mg

två gånger dagligen.

Sätt ut Rydapt om lågt trombocytantal, som

misstänks ha samband med Rydapt, kvarstår i

>21 dagar.

Hemoglobin mindre än 8 g/dl, som anses bero på

Rydapt hos patienter utan MCL eller livshotande

anemi, som anses bero på Rydapt hos patienter,

som vid behandlingsstart hade ett

hemoglobinvärde på 8-10 g/dl

Gör uppehåll med Rydapt tills hemoglobin är

större än eller lika med 8 g/dl, återuppta sedan

behandlingen med 50 mg två gånger dagligen.

Om denna dos tolereras, öka till 100 mg två

gånger dagligen.

Sätt ut Rydapt om lågt hemoglobin, som

misstänks ha samband med Rydapt, kvarstår i

>21 dagar.

Illamående och/eller kräkningar grad 3/4 trots

optimal antiemetisk behandling

Gör uppehåll med Rydapt i 3 dagar (6 doser),

återuppta sedan med 50 mg två gånger dagligen.

Om denna dos tolereras, öka gradvis till 100 mg

två gånger dagligen.

Andra grad 3/4 icke-hematologiska toxiciteter

Gör uppehåll med Rydapt tills händelsen har

avtagit till grad ≤2, återuppta sedan med 50 mg

två gånger dagligen. Om denna dos tolereras, öka

till 100 mg två gånger dagligen.

Sätt ut Rydapt om toxicitet inte avtagit till

grad ≤2 inom 21 dagar eller allvarlig toxicitet

återkommer vid en reducerad dos av Rydapt.

ANC: Absolut neutrofilantal

Svårighetsgrad enligt CTCAE: Grad 1 = lindriga symtom; 2 = måttliga symtom; 3 = svåra symtom;

4 = livshotande symtom.

Missade doser

Om patienten missar en dos ska nästa dos tas som planerat.

Om patienten kräks ska inte någon extra dos av Rydapt tas, utan nästa dos ska tas som planerat.

Särskilda populationer

Äldre population (≥65 år)

Dosen behöver inte justeras för patienter över 65 år (se avsnitt 5.2). Det finns begränsad erfarenhet av

midostaurin hos AML-patienter i åldern 60-70 år och ingen erfarenhet hos AML-patienter över 70 år.

Hos patienter i åldern ≥60 år ska Rydapt endast användas hos patienter, som är berättigade till intensiv

induktionskemoterapi med adekvat prestationsstatus och utan signifikanta, andra samtidiga

sjukdomstillstånd.

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering behövs för patienter med lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion. De kliniska

erfarenheterna hos patienter med svår njurfunktionsnedsättning är begränsade och inga data finns för

patienter med terminal njursjukdom (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering behövs för patienter med lätt eller måttlig (Child-Pugh A eller B)

leverfunktionsnedsättning (se avsnitt 5.2). Ingen studie har utförts på patienter med svår (Child-Pugh

C) leverfunktionsnedsättning (se avsnitt 4.4).

Akut promyelocytisk leukemi

Rydapt har inte studerats hos patienter med akut promyelocytisk leukemi och därför rekommenderas

inte användning i denna patientgrupp.

Pediatrisk population

Rydapt ska inte ges i kombination med intensiv pediatrisk AML-behandling såsom kombinerad

kemoterapi där antracykliner, fludarabin och/eller cytarabin ingår på grund av risken för förlängd

hematologisk återhämtning (såsom förlängd allvarlig neutropeni och trombocytopeni) (se avsnitt 4.4

och 5.1).

Administreringssätt

Rydapt är avsett för oral användning.

Kapslarna ska sväljas hela med ett glas vatten. De ska inte öppnas, krossas eller tuggas för att

säkerställa korrekt dosering och undvika den obehagliga smaken av kapselinnehållet.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Samtidig användning av Rydapt och starka CYP3A4-inducerare t.ex. rifampicin, johannesört

Hypericum perforatum)

, karbamazepin, enzalutamid, fenytoin (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Neutropeni och infektioner

Neutropeni har utvecklats hos patienter som har fått Rydapt som monoterapi och i kombination med

kemoterapi (se avsnitt 4.8). Svår neutropeni (ANC <0,5 x 10

/l) var i allmänhet reversibel i studier av

ASM, SM-AHN och MCL när behandling med Rydapt avbröts tills återhämtning skett och vid

utsättning. Antal vita blodkroppar ska kontrolleras regelbundet, särskilt vid insättning av

behandlingen.

Hos patienter som får oförklarlig, svår neutropeni ska behandlingen med Rydapt avbrytas tills ANC är

≥1,0 x 10

/l, se rekommendationer i tabell 1 och tabell 2. Rydapt ska sättas ut hos patienter som får

återkommande eller långvarig svår neutropeni som misstänks ha samband med Rydapt (se avsnitt 4.2).

Pågående, allvarlig infektion ska vara under kontroll innan behandling med Rydapt som monoterapi

inleds. Patienterna ska övervakas avseende tecken och symtom på infektion inklusive eventuella

infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Om infektion diagnostiseras måste lämplig

behandling sättas in omedelbart, samt vid behov, även utsättning av Rydapt.

Hjärtdysfunktion

Patienter med symtomatisk hjärtsvikt uteslöts från kliniska studier. I studierna av patienter med ASM,

SM-AHN och MCL inträffade fall av hjärtdysfunktion såsom hjärtsvikt (med några dödsfall) och

tillfälligt sänkt vänsterkammarejektionsfraktion (LVEF). I den randomiserade AML-studien

observerades ingen skillnad vad gällde hjärtsvikt, mellan Rydapt + kemoterapiarmen och placebo +

kemoterapiarmen. För patienter i riskzonen ska Rydapt användas med försiktighet och patienterna ska

övervakas noga genom att bedöma LVEF när kliniskt indicerat (vid behandlingsstart och under

behandlingen).

En ökad frekvens av QTc-förlängning noterades hos patienter som behandlades med midostaurin (se

avsnitt 4.8). En mekanistisk förklaring till denna observation kunde emellertid inte hittas. Försiktighet

bör iakttas hos patienter med risk för QTc-förlängning (t.ex. på grund av samtidig medicinering

och/eller elektrolytrubbningar). Intervallbedömningar av QT genom EKG bör övervägas om Rydapt

tas samtidigt med läkemedel som kan förlänga QT-intervallet.

Lungtoxicitet

Interstitiell lungsjukdom och pneumonit, i en del fall med dödlig utgång, har inträffat hos patienter

som behandlats med Rydapt som monoterapi eller i kombination med kemoterapi. Patienterna ska

övervakas avseende lungsymtom som kan tyda på interstitiell lungsjukdom eller pneumonit. Rydapt

ska sättas ut hos patienter som får lungsymtom, vilket kan tyda på interstitiell lungsjukdom eller

pneumonit utan infektiös etiologi av grad ≥3 (NCI-CTCAE).

Embryofetal toxicitet och amning

Gravida kvinnor ska informeras om den potentiella risken för fostret. Fertila kvinnor ska uppmanas att

göra ett graviditetstest inom 7 dagar innan behandling med Rydapt och använda effektiva

preventivmedel under behandlingen med Rydapt och i minst 4 månader efter avslutad behandling.

Kvinnor som använder hormonella preventivmedel bör lägga till en barriärpreventivmetod.

På grund av risken för allvarliga biverkningar av Rydapt hos spädbarn som ammas ska kvinnan avstå

från amning under behandling med Rydapt och i minst 4 månader efter avslutad behandling (se

avsnitt 4.6).

Pediatriska patienter

Rydapt ska inte ges i kombination med intensiv pediatrisk AML-behandling såsom kombinerad

kemoterapi där antracykliner, fludarabin och/eller cytarabin ingår på grund av risken för förlängd

hematologisk återhämtning (såsom förlängd allvarlig neutropeni och trombocytopeni) (se avsnitt 4.2

och 5.1).

Kraftigt nedsatt leverfunktion

Försiktighet ska iakttas när man överväger administrering av midostaurin till patienter med kraftigt

nedsatt leverfunktion och patienter bör övervakas noggrant med avseende på toxicitet (se avsnitt 5.2).

Kraftigt nedsatt njurfunktion

Försiktighet ska iakttas när man överväger administrering av midostaurin till patienter med kraftigt

nedsatt njurfunktion eller terminal njursjukdom och patienter bör övervakas noggrant med avseende på

toxicitet (se avsnitt 5.2).

Interaktioner

Försiktighet krävs vid samtidig förskrivning av midostaurin med läkemedel som är starka hämmare av

CYP3A4, såsom, men inte begränsat till, antisvampmedel (t.ex. ketokonazol), vissa antivirala medel

(t.ex. ritonavir), makrolidantibiotika (t.ex. klaritromycin) och nefazodon, eftersom de kan öka

plasmakoncentrationerna av midostaurin, speciellt när man (åter) börjar med behandling med

midostaurin (se avsnitt 4.5). Alternativa läkemedel som inte kraftigt hämmar CYP3A4-aktivitet ska

övervägas. I situationer där tillfredsställande behandlingsalternativ inte finns, ska patienterna

övervakas noggrant för midostaurinrelaterad toxicitet.

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller makrogolglycerolhydroxistearat, vilket kan orsaka magbesvär och diarré.

Detta läkemedel innehåller 666 mg alkohol (etanol) per 200 mg-dos (maximal daglig dos),

motsvarande 14 volymprocent vattenfri etanol. Mängden i en dos på 200 mg av detta läkemedel

motsvarar 16,9 ml öl eller 7,0 ml vin. Den låga mängden alkohol i detta läkemedel ger inga märkbara

effekter. Alkohol kan vara skadligt för patienter med alkoholrelaterade problem, epilepsi eller

leverproblem eller under graviditet eller amning.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Midostaurin genomgår omfattande nedbrytning i levern huvudsakligen via CYP3A4-enzymer som kan

antingen induceras eller hämmas av ett antal läkemedel när dessa tas samtidigt.

Andra läkemedels effekter på Rydapt

Läkemedel eller ämnen som man vet påverkar aktiviteten hos CYP3A4 kan påverka koncentrationen

av midostaurin i plasma och därmed också säkerheten och/eller effekten av Rydapt.

Starka CYP3A4-inducerare

Samtidig användning av Rydapt och starka CYP3A4-inducerare (t.ex. karbamazepin, rifampicin,

enzalutamid, fenytoin, johannesört [

Hypericum perforatum

]) är kontraindicerat (se avsnitt 4.3). Starka

CYP3A4-inducerare minskar exponeringen av midostaurin och dess aktiva metaboliter (CGP52421

och CGP62221). I en studie på friska försökspersoner där samtidig behandling med den kraftiga

CYP3A4-induceraren rifampicin (600 mg dagligen) till steady state och en 50 mg-engångsdos av

midostaurin, minskades C

för midostaurin med 73 % respektive AUC

med 96 % i genomsnitt.

CGP62221 uppvisade ett liknande mönster. Medelvärdes AUC

last

av CGP52421 minskade med 60 %.

Starka CYP3A4-hämmare

Starka CYP3A4-hämmare kan öka koncentrationen av midostaurin i blodet. I en studie på 36 friska

försökspersoner ledde samtidig administrering av den starka CYP3A4-hämmaren ketokonazol upp till

steady state och en singeldos 50 mg midostaurin till en signifikant ökning av midostaurinexponeringen

(1,8-faldig ökning av C

och 10-faldig ökning av AUC

) och 3,5-faldig ökning av AUC

för

CGP62221, medan C

av de aktiva metaboliterna (CGP62221 och CGP52421) minskade till hälften

(se avsnitt 5.2). Vid steady state av midostaurin (50 mg två gånger dagligen i 21 dagar) med den starka

CYP3A4-hämmaren itrakonazol vid steady state hos en subgrupp av patienterna (N = 7) ökade

exponeringen för midostaurin vid steady state (C

) med 2,09 gånger. C

av CGP52421 ökade med

1,3 gånger, medan ingen signifikant effekt på exponeringen av CGP62221 observerades (se

avsnitt 4.4).

Rydapts effekt på andra läkemedel

Midostaurin är inte en hämmare av CYP3A4

in vivo

. Farmakokinetiken för midazolam (ett känsligt

CYP3A4-substrat) förändrades inte efter tre dagars dosering av midostaurin till friska försökspersoner.

Baserat på data

in vitro

har midostaurin och/eller dess metaboliter potential att hämma CYP1A2-,

CYP2D6-, CYP2C8-, CYP2C9-, CYP2E1- och CYP3A4/5-enzymer.

Baserat på data

in vitro

har midostaurin och/eller dess metaboliter potential att inducera CYP1A2-,

CYP2B6-, CYP2C8-, CYP2C9-, CYP2C19 och CYP3A4/5-enzymer. Midostaurin inhiberade

OATP1B1, BCRP och P-glykoprotein (P-gp)

in vitro

(se avsnitt 5.2). Kombinationen av data på

autoinduktion av midostaurin

in vivo

vid upprepad dosering och ökning av plasma 4-beta-OH-

kolesterolnivåer tyder på att midostaurin kan vara åtminstone en måttlig CYP3A4-inducerare

in vivo

Studier

in vivo

har inte genomförts för undersökning av induktion och hämning av enzymer och

transportörer av midostaurin och de aktiva metaboliterna. Läkemedel med ett smalt terapeutiskt

fönster, som är substrat för CYP1A2 (t.ex. tizanidin), CYP2D6 (t.ex. kodein), CYP2C8 (t.ex.

paklitaxel), CYP2C9 (t.ex. warfarin), CYP2C19 (t.ex. omeprazol), CYP2E1 (t.ex. klorzoxazon),

CYP3A4/5 (t.ex. takrolimus), CYP2B6 (t.ex. efavirenz), P-gp (t.ex. paklitaxel), BCRP (t.ex.

atorvastatin) eller OATP1B1 (t.ex. digoxin) ska användas med försiktighet vid samtidig administrering

med midostaurin och kan behöva dosjustering för att bibehålla optimal exponering (se avsnitt 5.2).

Det är för närvarande okänt om midostaurin kan minska effekten av hormonella preventivmedel och

därför ska kvinnor som använder hormonella preventivmedel lägga till en barriärpreventivmetod (se

avsnitt 4.6).

Interaktioner med födoämnen

Absorptionen av midostaurin (AUC) hos friska försökspersoner, ökade med i genomsnitt 22 % när

Rydapt gavs samtidigt med en standardiserad måltid och med i genomsnitt 59 % vid samtidig

administrering med en fettrik måltid. Maximalkoncentrationen av midostaurin (C

) minskade med

20 % med en standardmåltid och med 27 % med en fettrik måltid jämfört med på fastande mage (se

avsnitt 5.2).

Rydapt rekommenderas att ta tillsammans med mat.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor

Fertila kvinnor ska informeras om att djurstudier visar att midostaurin kan vara skadligt för fostret.

Sexuellt aktiva kvinnor som är fertila rekommenderas att göra ett graviditetstest inom 7 dagar innan

behandlingen med Rydapt inleds och att använda en effektiv preventivmetod (som ger mindre än 1 %

graviditetsfrekvens) medan de använder Rydapt och i minst 4 månader efter avslutad behandling med

Rydapt. Det är för närvarande okänt om midostaurin kan minska effekten av hormonella

preventivmedel och därför ska kvinnor som använder hormonella preventivmedel lägga till en

barriärpreventivmetod.

Graviditet

Midostaurin kan ge fosterskador om det ges till en gravid kvinna. Det finns inga adekvata och

välkontrollerade studier på gravida kvinnor. Reproduktionsstudier på råtta och kanin har visat att

midostaurin är fetotoxiskt (se avsnitt 5.3). Rydapt rekommenderas inte under graviditet eller till fertila

kvinnor som inte använder preventivmedel. Gravida kvinnor ska informeras om den potentiella risken

för fostret.

Amning

Det är okänt om midostaurin eller dess aktiva metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Tillgängliga djurdata

har visat att midostaurin och dess aktiva metaboliter passerar över i mjölken hos lakterande råttor.

Amning ska avbrytas under behandling med Rydapt och i minst 4 månader efter avslutad behandling.

Fertilitet

Det finns inga uppgifter om effekten av Rydapt på fertiliteten hos människa. Djurstudier med

midostaurin har visat nedsatt fertilitet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Rydapt har en mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Yrsel och svindel

har rapporterats hos patienter som tar Rydapt och bör beaktas vid bedömningen av en patients förmåga

att köra bil eller använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

AML

Säkerhetsbedömningen av Rydapt (50 mg två gånger dagligen) hos patienter med nydiagnostiserad

FLT3-muterad AML, baseras på en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie med

717 patienter. Exponeringens medianduration var 42 dagar (2 till 576 dagar) för patienterna som fick

Rydapt plus standardkemoterapi och 34 dagar (1 till 465 dagar) för patienterna som fick placebo plus

standardkemoterapi. Exponeringens medianduration i underhållsfasen för de 205 patienter (120 i

Rydapt-armen och 85 i placeboarmen) som fortsatte i underhållsfasen var 11 månader för båda

armarna (16 till 520 dagar för patienter i Rydapt-armen och 22 till 381 dagar i placeboarmen).

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/471783/2017

EMEA/H/C/004095

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Rydapt

midostaurin

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Rydapt. Det

förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Rydapt ska användas.

Praktisk information om hur Rydapt ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Rydapt och vad används det för?

Rydapt är ett cancerläkemedel som används för att behandla vuxna med nydiagnostiserad akut

myeloisk leukemi (AML), en cancer i de vita blodkropparna. Det används inledningsvis med andra

cancerläkemedel (kemoterapi) och som enda läkemedel efter att kemoterapin slutförts om sjukdomen

har svarat på behandling. Rydapt ges bara när AML har en särskild genetisk förändring som kallas

FLT3-mutation.

Rydapt ges också som enda läkemedel till vuxna med följande sjukdomar i en typ av vita blodkroppar

som kallas mastceller: aggressiv systemisk mastocytos, systemisk mastocytos associerad med

hematologisk neoplasma (blodcancer) och mastcellsleukemi.

Eftersom antalet patienter med dessa sjukdomar är litet betraktas sjukdomarna som sällsynta och

Rydapt klassificerades som särläkemedel (ett läkemedel som används vid sällsynta sjukdomar) vid

olika tillfällen (se nedan).

Rydapt innehåller den aktiva substansen midostaurin.

Hur används Rydapt?

Rydapt är receptbelagt och behandling ska sättas in av läkare med erfarenhet av användning av

cancerläkemedel. Rydapt finns som kapslar innehållande 25 mg midostaurin. Den vanliga startdosen är

Rydapt

EMA/471783/2017

Sida 2/3

50 mg (två kapslar) två gånger om dagen för AML, dag 8 till 21 i en 28-dagars behandlingscykel, och

därefter varje dag efter att sjukdomen svarat på behandling. Behandlingen fortsätter i upp till 12

cykler beroende på hur patienterna svarar. För mastcellssjukdomar är startdosen 100 mg (fyra

kapslar) två gånger dagligen; behandlingen fortsätter så länge den är till nytta för patienten. Om en

patient får vissa allvarliga biverkningar kan läkaren besluta att sänka efterföljande doser, skjuta upp

eller avbryta behandlingen.

Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar Rydapt?

Den aktiva substansen i Rydapt, midostaurin, är en ”tyrosinkinashämmare”. Detta innebär att den

blockerar verkan av vissa enzymer som kallas receptortyrosinkinaser. Hos patienter med en FLT3-

mutation stimulerar en onormal form av FLT3-tyrosinkinas AML-cellernas överlevnad och tillväxt.

Genom att blockera detta onormala FLT3-enzym bidrar Rydapt till att de onormala cellerna dör och att

cancerns spridning kontrolleras. Rydapt blockerar även en muterad form av ett annat enzym, KIT-

kinas, som spelar en viktig roll i stimuleringen av den onormala tillväxten av mastceller hos patienter

med mastcellssjukdomar.

Vilken nytta med Rydapt har visats i studierna?

Rydapt har visat sig förbättra överlevnaden hos patienter med AML förknippad med en FLT3-mutation.

I en huvudstudie på 717 sådana patienter jämfördes Rydapt med placebo (en overksam behandling),

inledningsvis som tillägg till andra cancerläkemedel, följt av behandling med Rydapt eller placebo som

enda medel hos dem vars sjukdom svarade på behandling. Omkring 51 procent av dem som fick

Rydapt och 43 procent av dem som fick placebo levde fortfarande efter 5 år.

En annan huvudstudie på 116 patienter med mastcellssjukdomar visade också nytta. I studien

undersöktes svaret på behandling med Rydapt hos patienter med aggressiv systemisk mastocytos,

systemisk mastocytos associerad med blodcancer och mastcellsleukemi. Med hjälp av de striktaste

aktuella kriterierna svarade sjukdomen på behandling hos totalt omkring 28 procent av patienterna

(32 av 113). Vid separat undersökning var svarsfrekvensen högst (60 procent) hos dem med aggressiv

systemisk mastocytos.

Vilka är riskerna med Rydapt?

Vid behandling av AML är de vanligaste biverkningarna som orsakas av Rydapt (kan uppträda hos fler

än 1 av 10 personer) febril neutropeni (feber och låga antal vita blodkroppar, ses hos nästan alla

patienter), exfoliativ dermatit (inflammerad, fjällande hud), kräkningar, huvudvärk, petekier (små

blodfläckar under huden) och feber. De vanligaste allvarliga biverkningarna var febril neutropeni,

lymfopeni (låga antal lymfocyter, en särskild typ av vita blodkroppar), infektioner vid platsen för en

kateter (en slang som förs in i en ven), exfoliativ dermatit, högt blodsocker och illamående.

Vid användning för mastcellssjukdomar var de vanligaste biverkningarna (drabbar minst en tredjedel

av alla patienter) illamående, kräkningar, diarré, perifert ödem (svullnad i vrister och fötter) och

trötthet. De vanligaste allvarliga biverkningarna var trötthet, sepsis (blodförgiftning), pneumoni

(lunginfektion), febril neutropeni och diarré.

En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Rydapt finns i bipacksedeln.

Rydapt får inte ges till patienter som tar vissa andra läkemedel som påverkar dess hantering i

kroppen. En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Rydapt

EMA/471783/2017

Sida 3/3

Varför godkänns Rydapt?

Rydapt har visat sig vara till nytta för patienter med AML förknippad med en FLT3-mutation.

Läkemedlets säkerhet var acceptabel vid en sådan svår sjukdom och ansågs vara hanterbar.

Vid mastcellssjukdomar fanns det också viktiga bevis för effekt. Även om Rydapt inte hade jämförts

med andra behandlingar var den kliniska nyttan tydlig och biverkningarna acceptabla, med tanke på

hur sällsynta sjukdomarna är och det ouppfyllda medicinska behovet hos de drabbade patienterna.

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann därför att nyttan med Rydapt är större än riskerna och

rekommenderade att Rydapt skulle godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Rydapt?

Företaget som marknadsför Rydapt kommer att slutföra tre ytterligare studier för att förse

myndigheten med belägg till stöd för läkemedlets effekt hos äldre patienter med AML.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdpersonal och patienter ska iaktta

för säker och effektiv användning av Rydapt har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Mer information om Rydapt

EPAR för Rydapt finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Rydapt finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Sammanfattningarna av ställningstagandet om Rydapt från kommittén för särläkemedel finns på EMA:s

webbplats

akut myeloisk leukemi

mastocytos.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen