Rosuvastatin Xiromed 40 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

13-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

13-05-2020

Aktiva substanser:
rosuvastatinkalcium
Tillgänglig från:
Medical Valley Invest AB,
ATC-kod:
C10AA07
INN (International namn):
rosuvastatin calcium
Dos:
40 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
rosuvastatinkalcium 41,676 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 7 tabletter; Blister, 100 tabletter; Blister, 98 tabletter; Blister, 90 tabletter; Blister, 84 tabletter; Blister, 60 tabletter; Blister, 56 tabletter; Blister, 50 tabletter; Blister, 42 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 28 tabletter; Blister, 20 tabletter; Blister, 15 tabletter; Blister, 14 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
55968
Tillstånd datum:
2018-03-05

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Rosuvastatin Xiromed 5 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Xiromed 10 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Xiromed 20 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Xiromed 40 mg filmdragerade tabletter

rosuvastatin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Rosuvastatin Xiromed är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Rosuvastatin Xiromed

Hur du tar Rosuvastatin Xiromed

Eventuella biverkningar

Hur Rosuvastatin Xiromed ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Rosuvastatin Xiromed är och vad det används för

Rosuvastatin Xiromed

hör till en grupp läkemedel som kallas statiner.

Du har ordinerats

Rosuvastatin Xiromed

därför att:

Du har högt kolesterolvärde. Det betyder att du har ökad risk för att få hjärtinfarkt eller stroke

(slaganfall).

Rosuvastatin Xiromed

används till vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder för

att behandla högt kolesterol.

Du har fått rådet att ta en statin därför att kostförändringar och ökad motion inte var tillräckligt för att

korrigera dina kolesterolnivåer. Du ska fortsätta med kolesterolsänkande diet och motion medan du tar

Rosuvastatin Xiromed

Eller

Du har andra faktorer som ökar risken att drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller andra hjärt-

kärlrelaterade hälsoproblem.

Hjärtinfarkt, stroke och andra hjärt-kärlrelaterade hälsoproblem kan orsakas av en sjukdom som kallas

ateroskleros (åderförfettning). Orsaken till ateroskleros är att fett avlagras på kärlväggarna.

Rosuvastatin som finns i Rosuvastatin Xiromed kan också vara godkänt för att behandla andra

sjukdomar

inte

nämns

denna

produktinformation.

Fråga

läkare,

apoteks-

eller

annan

hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Varför är det viktigt att fortsätta ta Rosuvastatin Xiromed?

Rosuvastatin Xiromed används för att rätta till koncentrationen av vissa fettämnen i blodet, så kallade

lipider. Det vanligaste av dessa är kolesterol.

Det finns olika typer av kolesterol i blodet, det ”onda” kolesterolet (LDL-C) och det ”goda”

kolesterolet (HDL-C).

Rosuvastatin Xiromed kan minska det ”onda” kolesterolet och öka det ”goda” kolesterolet.

Det verkar genom att hjälpa din kropp att minska produktionen av det ”onda” kolesterolet och

förbättra din kropps förmåga att avlägsna det från blodet.

För de flesta personer påverkar inte höga kolesterolnivåer hur de mår eftersom höga kolesterolnivåer

inte ger några symtom. Om det lämnas obehandlat, kan dock fettavlagringar sätta sig på väggarna i

dina blodkärl och göra dem trängre.

Ibland kan sådana trånga blodkärl blockeras och stänga av blodförsörjningen till hjärtat eller hjärnan,

vilket kan leda till en hjärtinfarkt eller en stroke. Genom att sänka kolesterolnivåerna kan du minska

risken att få hjärtinfarkt, stroke eller andra relaterade hälsoproblem.

Även om ditt kolesterol har nått rätt nivå måste du

fortsätta att ta Rosuvastatin Xiromed,

därför att

förebygger att dina kolesterolnivåerna ökar igen

så att det ansamlas av fett. Du ska dock sluta

om din läkare råder dig att göra det, eller om du har blivit gravid.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Rosuvastatin Xiromed

Ta inte Rosuvastatin Xiromed:

om du är allergisk mot rosuvastatin

eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du är gravid

eller ammar. Om du blir gravid under tiden du tar Rosuvastatin Xiromed

sluta

omedelbart att ta läkemedlet och kontakta läkare

. Kvinnor ska undvika att bli gravida

medan de tar Rosuvastatin Xiromed genom att använda lämpligt preventivmedel.

om du har en leversjukdom.

om du har allvarliga njurproblem.

om du har upprepad eller oförklarlig muskelvärk eller smärta.

om

du

tar

ett

läkemedel

som

kallas

ciklosporin

(

används

till

exempel

organtransplantation).

Om något av ovanstående stämmer på dig (eller om du är osäker) kontakta då läkare.

Observera att du inte ska ta Rosuvastatin Xiromed 40 mg (den högsta dosen):

om du har måttliga njurproblem

(fråga läkare om du är osäker).

om du har problem med

sköldkörteln

om

du

har

haft

upprepad

eller

oförklarlig

muskelvärk

eller

smärta,

tidigare

muskelsjukdom, har ärftlighet för muskelsjukdom eller har fått muskelsmärtor vid användning

av andra kolesterolsänkande läkemedel.

om du regelbundet dricker stora mängder alkohol.

om du är av asiatiskt ursprung

(japan, kines, filippinare, vietnames, korean eller indier).

om du tar läkemedel som kallas fibrater

, som är en annan typ av kolesterolsänkande

läkemedel.

Om något av ovanstående stämmer på dig (eller om du är osäker)

kontakta då läkare

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rosuvastatin Xiromed:

om du har problem med njurarna.

om du har problem med levern.

om

du

har

haft

upprepad

eller

oförklarlig

muskelvärk

eller

smärta,

tidigare

muskelsjukdom, har ärftlighet för muskelsjukdom eller har fått muskelsmärtor vid användning

av andra kolesterolsänkande läkemedel. Tala omedelbart om för läkare om du har oförklarlig

muskelvärk eller smärta, speciellt om du känner dig sjuk eller har feber. Tala också om för

läkare eller apotekspersonal om du har muskelsvaghet som är långvarig.

om du regelbundet dricker stora mängder alkohol

om du har problem med

sköldkörteln

om du tar läkemedel som kallas fibrater,

som är en annan typ av kolesterolsänkande

läkemedel. Läs denna bipacksedel noga även om du har tagit andra läkemedel mot högt

kolesterol tidigare.

om du tar läkemedel som används för behandling av hiv-infektion,

till exempel ritonavir

tillsammans

lopinavir

och/eller

atazanavir,

Andra

läkemedel

och

Rosuvastatin

Xiromed

”.

om du tar eller under de senaste 7 dagarna har tagit ett läkemedel som kallas fusidinsyra

(ett

läkemedel

bakteriell

infektion)

antingen

munnen

eller

injektion.

Kombinationen av fusidinsyra och Rosuvastatin Xiromed kan leda till allvarliga muskelproblem

(rabdomyolys), se ”

Andra läkemedel och Rosuvastatin Xiromed

om du är över 70

år

(då behöver din läkare välja den startdos av Rosuvastatin Xiromed som

passar för dig).

om du har svår andningssvikt.

om du är av asiatiskt ursprung

– det vill säga japan, kines, filippinare, vietnames, korean eller

indier. Läkaren behöver välja den startdos av Rosuvastatin Xiromed som passar för dig.

Om något av ovanstående stämmer på dig (eller om du är osäker):

Ta

inte

Rosuvastatin

Xiromed

40 mg

(den

högsta

dosen)

och

hör

med

läkare

eller

apotekspersonal innan du börjar ta någon dos av Rosuvastatin Xiromed.

Hos ett litet antal personer kan statiner påverka levern. Detta upptäcks genom ett enkelt test som

undersöker om man har förhöjda nivåer av leverenzymer i blodet. Av denna anledning kommer

läkaren

vanligtvis

detta

blodprov

(leverfunktionstest)

före

under

behandling

Rosuvastatin Xiromed.

Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har

diabetes eller löper hög risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du har

höga blodsocker- och blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.

Barn och ungdomar

Om patienten är under 6 år

: Rosuvastatin Xiromed ska inte ges till barn som är under 6 år.

Om patienten är under 18 år

: Rosuvastatin Xiromed 40 mg-tabletten är inte lämplig för barn

och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Rosuvastatin Xiromed

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel:

ciklosporin (används till exempel efter organtransplantation),

warfarin eller klopidogrel (eller andra blodförtunnande läkemedel),

fibrater (till exempel gemfibrozil, fenofibrat),

andra kolesterolsänkande läkemedel (till exempel ezetimib),

vissa läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar,

erytromycin (antibiotika),

fusidinsyra (antibiotika – se ”Varningar och försiktighet”),

p-piller,

regorafenib (används för att behandla cancer),

hormonersättningsläkemedel,

något av följande läkemedel som används för att behandla virusinfektioner, inklusive hiv- eller

hepatit C-infektion, ensamt eller i kombination (se ”Varningar och försiktighet”): ritonavir,

lopinavir, atazanavir, simeprevir ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir, velpatasvir, grazoprevir,

elbasvir, glekaprevir, pibrentasvir.

Effekten av dessa läkemedel kan påverkas av Rosuvastatin Xiromed eller så kan de påverka

effekten av Rosuvastatin Xiromed.

Om du måste ta fusidinsyra via munnen för att behandla en bakterieinfektion måste du tillfälligt

sluta ta detta läkemedel. Läkaren kommer att säga till när det är säkert att ta Rosuvastatin

Xiromed igen. Användning av Rosuvastatin Xiromed tillsammans med fusidinsyra kan i

sällsynta fall leda till muskelsvaghet, ömhet eller smärta (rabdomyolys). Mer information om

rabdomyolys finns i avsnitt 4.

Graviditet och amning

Ta inte Rosuvastatin Xiromed

om du är gravid eller ammar Om du blir gravid under tiden du tar

Rosuvastatin Xiromed,

sluta omedelbart att ta läkemedlet

och kontakta läkare. Kvinnor ska undvika

att bli gravida medan de tar Rosuvastatin Xiromed genom att använda lämpligt preventivmedel.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Rosuvastatin Xiromed påverkar inte körförmågan eller förmågan att använda maskiner hos de flesta

personer. En del personer känner sig dock yra under användningen av Rosuvastatin Xiromed. Om du

känner dig yr, rådfråga din läkare innan du försöker köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rosuvastatin Xiromed innehåller laktosmonohydrat.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

En fullständig förteckning över innehållsämnena finns i avsnitt 6 ”Förpackningens innehåll och övriga

upplysningar”.

3.

Hur du tar Rosuvastatin Xiromed

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Rekommenderad dos för vuxna är:

Om du tar Rosuvastatin Xiromed mot högt kolesterol:

Startdos

Din behandling med Rosuvastatin Xiromed måste starta med

5 mg eller 10 mg

, även om du har tagit

en högre dos av en annan statin tidigare. Valet av startdos för dig beror på:

din kolesterolnivå.

den risknivå du har för att få en hjärtinfarkt eller stroke.

om du har en faktor som kan göra dig mer känslig för möjliga biverkningar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om vilken startdos Rosuvastatin Xiromed som passar bäst för

dig.

Läkaren kan besluta att ge dig den lägsta dosen (5 mg) om:

du är av

asiatiskt ursprung

(japan, kines, filippinier, vietnames, korean eller indier).

du är

över 70 år

du har måttliga njurproblem.

du riskerar att få muskelvärk och smärta (myopati).

Höjning av dosen och maximal daglig dos

Läkaren kan besluta att höja din dos. Detta för att du ska ta den dos av Rosuvastatin Xiromed som är

rätt för dig. Om du började med att ta 5 mg, kan din läkare besluta att dubblera denna dos till 10 mg,

sedan till 20 mg och sedan till 40 mg om nödvändigt. Om du började med att ta 10 mg, kan din läkare

besluta att dubblera denna dos till 20 mg och sedan till 40 mg om nödvändigt. Det kommer att gå fyra

veckor mellan varje dosjustering.

Den maximala dagliga dosen av Rosuvastatin Xiromed är 40 mg. Den är endast avsedd för patienter

med höga kolesterolnivåer och stor risk för hjärtinfarkt eller stroke vars kolesterolnivåer inte sänks

tillräckligt med 20 mg.

Om du tar Rosuvastatin Xiromed för att minska risken att drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller

andra hjärt-kärlrelaterade hälsoproblem:

Rekommenderad dos är 20 mg dagligen. Det kan dock hända att läkaren bestämmer att du ska använda

en lägre dos om du har någon av de faktorer som nämns ovan.

Användning för barn och ungdomar i åldern 6-17 år

Dosintervallet för barn och ungdomar i åldern 6-17 år är 5-20 mg en gång dagligen. Den vanliga

startdosen är 5 mg dagligen och läkaren kan gradvis öka dosen för att hitta rätt dos av Rosuvastatin

Xiromed för dig. Maximal daglig dos av Rosuvastatin Xiromed är 10 eller 20 mg för barn i åldern

6-17 år

beroende

underliggande

tillstånd

behandlas.

dosen

gång

dagen.

Rosuvastatin Xiromed 40 mg tablett ska inte användas till barn.

Intag av tabletten

Svälj varje tablett hel tillsammans med ett glas vatten.

Ta Rosuvastatin Xiromed en gång dagligen.

Du kan ta tabletten vilken tid du vill, med eller utan

mat.

Försök ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag för att lättare komma ihåg det.

Regelbundna kolesterolkontroller

För att säkerställa att ditt kolesterol har nått och stannar kvar på rätt nivå, är det viktigt att du kommer

på återbesök till läkaren för regelbundna kolesterolkontroller.

Läkaren kan besluta att öka din dos så att du tar den dos av Rosuvastatin Xiromed som är rätt för dig.

Om du har tagit för stor mängd av Rosuvastatin Xiromed

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

uppsöker

sjukhus

eller

får

behandling

för

något

annat

tillstånd,

tala

för

sjukvårdspersonalen att du tar Rosuvastatin Xiromed.

Om du har glömt att ta Rosuvastatin Xiromed

Oroa dig inte utan ta bara nästa dos som planerat vid rätt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att

kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Rosuvastatin Xiromed

Tala med läkaren om du vill sluta attta Rosuvastatin Xiromed. Dina kolesterolnivåer kan öka igen om

du slutar att ta Rosuvastatin Xiromed.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Det är viktigt att du är medveten om vilka dessa biverkningar kan vara. De är vanligtvis milda och

försvinner efter en kort tid.

Sluta att ta Rosuvastatin Xiromed och sök omedelbart läkare

om du får någon av följande

allergiska reaktioner:

svårt att andas, med eller utan svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg.

svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg som kan orsaka sväljsvårigheter.

kraftig hudklåda (med upphöjda knölar).

Sluta också att ta Rosuvastatin Xiromed och tala omedelbart med din läkare om du får någon

ovanlig värk eller smärta

i musklerna som sitter i längre än du förväntat. Muskelsymtom är vanligare

hos barn och ungdomar än hos vuxna. Som med andra statiner har ett mycket litet antal personer

upplevt

obehaglig

muskelpåverkan

sällsynta

fall

utvecklats

till

livshotande

muskelsjukdom som kallas

rabdomyolys.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 person av 100 men färre än 1 person av 10):

huvudvärk

magsmärtor

förstoppning

illamående

muskelsmärta

svaghetskänsla

yrsel

en ökad halt av protein i urinen – detta återgår vanligtvis till det normala av sig självt utan att du

behöver sluta ta Rosuvastatin Xiromed (enbart Rosuvastatin Xiromed 40 mg)

diabetes – detta är mer troligt om du har höga blodsocker- och blodfettnivåer, är överviktig och

har högt blodtryck. Läkaren kommer att kontrollera dig medan du tar detta läkemedel.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 person av 1000 men färre än 1

person av 1 00):

hudutslag, klåda eller andra hudreaktioner

en ökad halt av protein i urinen – detta återgår vanligtvis till det normala av sig självt utan att du

behöver sluta ta Rosuvastatin Xiromed (enbart Rosuvastatin Xiromed 5 mg, 10 mg och 20 mg).

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 person av 10 000 men färre än 1 person

av 10 00):

kraftig allergisk reaktion – svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, svårighet att svälja

och andas, svår hudklåda (med upphöjda knölar).

Om du tror att du har en allergisk

reaktion, sluta ta Rosuvastatin Xiromed

och uppsök omedelbart läkare.

muskelskada hos vuxna – som förebyggande åtgärd

sluta omedelbart att ta Rosuvastatin

Xiromed och tala med läkare om du har någon ovanlig värk eller smärta

i musklerna som

sitter i längre än väntat.

kraftig magsmärta (inflammerad bukspottkörtel)

ökade leverenzymer i blodet.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos färre än 1 person av 10 000):

gulsot (gulfärgning av hud och ögon)

hepatit (leverinflammation)

spår av blod i urinen

skada på nerver i ben och armar (till exempel domningar)

ledvärk

minnesförlust

förstoring av bröstkörtlarna hos män (gynekomasti).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

diarré (lös avföring)

Stevens-Johnson syndrom (allvarligt tillstånd med blåsor som kan drabba hud, mun, ögon och

könsorgan)

hosta

andfåddhet

ödem (svullnad)

sömnstörningar, inklusive sömnlöshet och mardrömmar

sexuella problem

depression

andningsproblem, inklusive ihållande hosta och/eller andfåddhet eller feber

senskada

muskelsvaghet som är långvarig.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Rosuvastatin Xiromed ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet

är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är rosuvastatin.

Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg, 10 mg, 20 mg eller 40 mg rosuvastatin (som

rosuvastatinkalcium).

Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa; kiseldioxid, kolloidal, vattenfri;

krospovidon; laktosmonohydrat; magnesiumstearat.

Filmdrageringen innehåller:

Hypromellos, titandioxid (E171), laktosmonohydrat, triacetin

Gul järnoxid (E172) (endast styrkan 5 mg)

Röd järnoxid (E172) (styrkorna 10 mg, 20 mg och 40 mg)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rosuvastatin Xiromed 5 mg filmdragerade tabletter: Gul, rund, bikonvex, dragerad tablett, präglad

med ”ROS” ovanför ”5” på ena sidan, med diameter 7 mm.

Rosuvastatin Xiromed 10 mg filmdragerade tabletter: Rosa, rund, bikonvex, dragerad tablett, präglad

med ”ROS” ovanför ”10” på ena sidan, med diameter 7 mm.

Rosuvastatin Xiromed 20 mg filmdragerade tabletter: Rosa, rund, bikonvex, dragerad tablett, präglad

med ”ROS” ovanför ”20” på ena sidan, med diameter 9 mm.

Rosuvastatin Xiromed 40 mg filmdragerade tabletter: Rosa, oval, bikonvex, dragerad tablett, präglad

med ”ROS” på ena sidan och ”40” på andra sidan, med måtten 6,8 x 11,4 mm.

Tabletterna är förpackade i OPA-Al-PVC/Al-blister.

Kartonger innehållande 7, 14, 15, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 98 och 100 filmdragerade tabletter

i blister finns tillgängliga.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

Sverige

Tillverkare:

Laboratorios Liconsa, S.A.

Poligono Industrial Miralcampo. Avda. Miralcampo, 7

19200 Azuqueca De Henares - Guadalajara

Spanien

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark

Rosval

Rosval 5 mg comprimate filmate

Rosval 10 mg comprimate filmate

Rosval 20 mg comprimate filmate

Rumänien

Rosval 40 mg comprimate filmate

Grekland

EXTRATOR-S

Tjeckien

Rosuvastatin PharmaSwiss

Finland

Rosuvastatin Xiromed 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Rosuvastatin Xiromed 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Rosuvastatin Xiromed 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Rosuvastatin Xiromed 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Storbritannien

Rosuvastatin 5 mg film-coated tablets

Rosuvastatin 10 mg film-coated tablets

Rosuvastatin 20 mg film-coated tablets

Rosuvastatin 40 mg film-coated tablets

Ungern

Rosuvastatin PharmaSwiss 5 mg filmtabletta

Rosuvastatin PharmaSwiss 10 mg filmtabletta

Rosuvastatin PharmaSwiss 20 mg filmtabletta

Rosuvastatin PharmaSwiss 40 mg filmtabletta

Irland

Rosuvastatin Pinewood 5 mg film-coated tablets

Rosuvastatin Pinewood 10 mg film-coated tablets

Rosuvastatin Pinewood 20 mg film-coated tablets

Rosuvastatin Pinewood 40 mg film-coated tablets

Island

Rosuvastatin Xiromed 5 mg filmuhúðaðar töflur

Rosuvastatin Xiromed 10 mg filmuhúðaðar töflur

Rosuvastatin Xiromed 20 mg filmuhúðaðar töflur

Rosuvastatin Xiromed 40 mg filmuhúðaðar töflur

Nederländerna

Rosuvastatine Xiromed 5 mg, filmomhulde tabletten

Rosuvastatine Xiromed 10 mg, filmomhulde tabletten

Rosuvastatine Xiromed 20 mg, filmomhulde tabletten

Rosuvastatine Xiromed 40 mg, filmomhulde tabletten

Norge

Rosuvastatin Xiromed

Polen

Rosuvastatin PharmaSwiss

Sverige

Rosuvastatin Xiromed

Denna bipacksedel ändrades senast

2020-05-08

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Rosuvastatin Xiromed

5 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Xiromed 10 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Xiromed 20 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Xiromed 40 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg, 10 mg, 20 mg eller 40 mg rosuvastatin (som

rosuvastatinkalcium).

Hjälpämne med känd effekt

Laktosmonohydrat.

Varje 5 mg filmdragerad tablett innehåller 101,86 mg laktosmonohydrat.

Varje 10 mg filmdragerad tablett innehåller 96,79 mg laktosmonohydrat.

Varje 20 mg filmdragerad tablett innehåller 193,57 mg laktosmonohydrat.

Varje 40 mg filmdragerad tablett innehåller 174,98 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Rosuvastatin Xiromed 5 mg filmdragerade tabletter: Gul, rund, bikonvex, dragerad tablett, präglad

med ”ROS” ovanför ”5” på ena sidan, med diameter 7 mm.

Rosuvastatin Xiromed 10 mg filmdragerade tabletter: Rosa, rund, bikonvex, dragerad tablett, präglad

med ”ROS” ovanför ”10” på ena sidan, med diameter 7 mm.

Rosuvastatin Xiromed 20 mg filmdragerade tabletter: Rosa, rund, bikonvex, dragerad tablett, präglad

med ”ROS” ovanför ”20” på ena sidan, med diameter 9 mm.

Rosuvastatin Xiromed 40 mg filmdragerade tabletter: Rosa, oval, bikonvex, dragerad tablett, präglad

med ”ROS” på ena sidan och ”40” på andra sidan, med måtten 6,8 x 11,4 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av hyperkolesterolemi

Vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder med primär hyperkolesterolemi (typ IIa, inkluderande

heterozygot familjär hyperkolesterolemi) eller kombinerad hyperlipidemi (typ IIb) som tillägg till diet

när effekten av diet och annan icke-farmakologisk behandling (t.ex. motion eller viktminskning) är

otillräcklig.

Vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder med homozygot familjär hyperkolesterolemi som tillägg

till diet och annan lipidsänkande behandling (t.ex LDL-aferes) eller om sådan behandling inte är

lämplig.

Prevention av kardiovaskulära händelser

Prevention av större kardiovaskulära händelser hos patienter som bedöms löpa hög risk för en första

kardiovaskulär händelse (se avsnitt 5.1), som tillägg till korrigering av andra riskfaktorer.

4.2

Dosering och administreringssätt

Innan behandling inleds ska patienten sättas på en gängse kolesterolsänkande diet som ska fortsätta

under

behandlingen.

Dosen

individanpassas

utifrån

patientens

svar

behandlingen

behandlingsmålet, enligt gällande riktlinjer.

Rosuvastatin Xiromed kan ges vid valfri tidpunkt på dagen, med eller utan samtidigt intag av föda.

Behandling av hyperkolesterolemi

Rekommenderad startdos är 5 mg eller 10 mg en gång dagligen både för patienter som inte tidigare

behandlats med statiner och för patienter som går över från behandling med en annan HMG-CoA-

reduktashämmare. Vid val av startdos ska hänsyn tas till patientens kolesterolnivå och framtida

kardiovaskulära risk liksom den potentiella risken för biverkningar (se nedan). Vid behov kan

dosjustering

till

nästa

dosnivå

göras

efter

fyra

veckor

avsnitt 5.1).

högre

grad

biverkningsrapportering har observerats för dosen 40 mg jämfört med lägre doser (se avsnitt 4.8). En

sista titrering av dosen till maxdosen 40 mg ska därför endast övervägas för patienter med svår

hyperkolesterolemi

hög

risk

för

kardiovaskulär

sjukdom

(särskilt

patienter

familjär

hyperkolesterolemi) som inte når sitt behandlingsmål med 20 mg, och för dessa ska rutinuppföljning

genomföras (se

avsnitt 4.4). Samråd

med specialist rekommenderas

när

behandling

med 40 mg

initieras.

Prevention av kardiovaskulära händelser

I studien som undersökte prevention av kardiovaskulära händelser var den studerade dosen 20 mg

dagligen (se avsnitt 5.1).

Pediatrisk population

Pediatriskt bruk ska endast hanteras av specialister.

Barn och ungdomar i åldern 6-17 år (Tannerstadium <II-V)

Heterozygot familjär hyperkolesterolemi

För barn och ungdomar med heterozygot familjär hyperkolesterolemi är 5 mg dagligen den vanliga

startdosen.

För barn i åldern 6-9 år med heterozygot familjär hyperkolesterolemi är den vanliga dosen

5-10 mg peroralt en gång dagligen. Säkerhet och effekt för doser över 10 mg har inte studerats i

denna population.

För barn i åldern 10-17 år med heterozygot familjär hyperkolesterolemi är den vanliga dosen

5-20 mg peroralt en gång dagligen. Säkerhet och effekt för doser över 20 mg har inte studerats i

denna population.

Titrering ska genomföras på basis av individuellt behandlingssvar och tolerabilitet hos pediatriska

patienter, i enlighet med rekommendationerna för pediatrisk population (se avsnitt 4.4). Barn och

ungdomar ska påbörja gängse kolesterolsänkande diet innan behandling med rosuvastatin påbörjas;

denna diet ska fortsätta under behandlingen med rosuvastatin.

Homozygot familjär hyperkolesterolemi

För barn i åldern 6-17 år med homozygot familjär hyperkolesterolemi är den rekommenderade

maximala dosen 20 mg en gång dagligen. Den rekommenderade startdosen är 5-10 mg en gång

dagligen beroende på ålder, vikt och tidigare användning av statiner. Titrering till den maximala dosen

20 mg en gång dagligen ska genomföras på basis av individuellt behandlingssvar och tolerabilitet hos

pediatriska patienter, i enlighet med rekommendationerna för pediatrisk population (se avsnitt 4.4).

Barn och ungdomar ska påbörja gängse kolesterolsänkande diet innan behandling med rosuvastatin

inleds; denna diet ska fortsätta under behandlingen med rosuvastatin.

Det finns begränsad erfarenhet av behandling med andra doser än 20 mg i denna population.

40 mg-tabletten är ej lämplig för pediatriska patienter-

Barn under 6 år

Säkerhet och effekt vid användning till barn under 6 år har inte studerats. Rosuvastatin Xiromed

rekommenderas därför inte till barn under 6 år.

Användning till äldre

5 mg rekommenderas som startdos för patienter över 70 år (se avsnitt 4.4). I övrigt behövs inga

åldersrelaterade dosjusteringar.

Dosering till patienter med nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering behövs för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion. Rekommenderad

startdos är 5 mg för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <60 ml/min).

Dosen 40 mg är kontraindicerad för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion. Användning av

Rosuvastatin Xiromed i alla doser är kontraindicerad för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (se

avsnitt 4.3 och avsnitt 5.2).

Dosering till patienter med nedsatt leverfunktion

Den systemiska exponeringen för rosuvastatin ökade inte hos patienter med Child-Pugh-score 7 eller

lägre. Ökad systemisk exponering har dock setts hos patienter med Child-Pugh-score 8 eller 9 (se

avsnitt 5.2). Hos dessa patienter ska bedömning av njurfunktionen övervägas (se avsnitt 4.4). Det finns

ingen erfarenhet från personer med Child-Pugh-score över 9. Rosuvastatin Xiromed är kontraindicerat

för patienter med aktiv leversjukdom (se avsnitt 4.3).

Etnisk tillhörighet

Ökad systemisk exponering har observerats hos asiater (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.2). Rekommenderad

startdos är 5 mg för patienter av asiatiskt ursprung. Dosen 40 mg är kontraindicerad för dessa

patienter.

Genetiska polymorfismer

Det är känt att vissa typer av genetiska polymorfismer kan leda till ökad rosuvastatinexponering (se

avsnitt 5.2). För patienter med kända polymorfismer av dessa typer rekommenderas en lägre daglig

dos av Rosuvastatin Xiromed.

Dosering till patienter med predisponerande faktorer för myopati

Rekommenderad

startdos

5 mg

för

patienter

predisponerande

faktorer

för

myopati

avsnitt 4.4).

Dosen 40 mg är kontraindicerad för vissa av dessa patienter (se avsnitt 4.3).

Samtidig behandling

Rosuvastatin är ett substrat för olika transportproteiner (t.ex. OATP1B1 och BCRP). Risken för

myopati

(inklusive

rabdomyolys)

ökar

när

Rosuvastatin

Xiromed

tillsammans

vissa

läkemedel som kan öka plasmakoncentrationen av rosuvastatin på grund av interaktioner med dessa

transportproteiner (t.ex. ciklosporin och vissa proteashämmare inklusive kombinationer av ritonavir

atazanavir,

lopinavir,

och/eller

tipranavir;

avsnitt 4.4

4.5).

När

möjligt

alternativa läkemedel övervägas och, om det behövs, ska tillfällig utsättning av behandling med

Rosuvastatin Xiromed övervägas. I situationer där samtidig administrering av Rosuvastatin Xiromed

dessa

läkemedel

inte

undvikas,

nyttan

risken

samtidig

behandling

dosjusteringar av Rosuvastatin Xiromed noggrant övervägas (se avsnitt 4.5).

4.3

Kontraindikationer

Rosuvastatin Xiromed är kontraindicerat:

för patienter som är överkänsliga för den aktiva substansen eller något hjälpämne som anges i

avsnitt 6.1.

för patienter med aktiv leversjukdom inkluderande oförklarade, ihållande förhöjningar av

aminotransferaser eller vid ökning av aminotransferaser till mer än 3 gånger den övre gränsen

för normalvärdet (ULN).

för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min).

för patienter med myopati.

för patienter som samtidigt behandlas med ciklosporin.

under graviditet och amning samt för fertila kvinnor som inte använder preventivmedel.

40 mg-dosen

kontraindicerad

för

patienter

faktorer

predisponerar

för

myopati/rabdomyolys: Sådana faktorer är:

måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <60 ml/min)

hypotyreos

tidigare muskelsjukdom eller ärftlighet för sådan sjukdom

tidigare muskelsymtom vid behandling med annan HMG-CoA-reduktashämmare eller fibrat

alkoholmissbruk

situationer där ökade plasmakoncentrationer kan uppstå

patienter med asiatiskt ursprung

samtidig användning av fibrater.

(Se avsnitt 4.4, 4.5 och 5.2.)

4.4

Varningar och försiktighet

Renala effekter

Proteinuri, påvisad med urinsticka och främst av tubulärt ursprung, har observerats hos patienter som

behandlats med högre doser av rosuvastatin, framför allt 40 mg, och har i de flesta fall varit

övergående eller intermittent. Proteinuri har inte visats vara prediktiv för akut eller progressiv

njursjukdom (se avsnitt 4.8). Den rapporterade frekvensen av allvarliga renala effekter vid användning

efter

markndsintroduktionen

högre

dosen

40 mg.

rutinuppföljning

patienter

behandlas med 40 mg ska en bedömning av njurfunktionen övervägas.

Muskeleffekter

Skelettmuskelpåverkan, t.ex. myalgi, myopati samt i sällsynta fall rabdomyolys, har rapporterats hos

patienter som behandlats med rosuvastatin i samtliga doser och särskilt vid doser >20 mg. Mycket

sällsynta fall av rabdomyolys har rapporterats vid användning av ezetimib i kombination med HMG-

CoA-reduktashämmare.

farmakodynamisk

interaktion

inte

uteslutas

avsnitt 4.5)

försiktighet ska iakttas vid samtidig användning.

Som för övriga HMG-CoA-reduktashämmare är den rapporterade frekvensen av rabdomyolys i

samband med användning av rosuvastatin efter marknadsintroduktionen högre vid dosen 40 mg.

Mätning av kreatinkinas

Kreatinkinas (CK) ska inte mätas efter ansträngande träning eller när andra orsaker till ökat CK-värde

påverka

tolkningen

resultatet.

markant

förhöjt

(>5 x

övre

gränsen

för

normalvärdet (ULN)) vid baslinjen ska ett nytt prov tas inom 5-7 dagar. Om det upprepade provet

bekräftar ett CK-värde på >5 x ULN vid baslinjen ska behandling inte påbörjas.

Innan behandling

Rosuvastatin, liksom andra HMG-CoA-reduktashämmare, ska förskrivas med försiktighet till patienter

med faktorer som predisponerar för myopati/rabdomyolys. Sådana faktorer är:

nedsatt njurfunktion

hypotyreos

tidigare muskelsjukdom eller ärftlighet för sådan sjukdom

tidigare muskelsymtom vid behandling med annan HMG-CoA-reduktashämmare eller fibrat

alkoholmissbruk

ålder >70 år

situationer där ökade plasmakoncentrationer kan uppstå (se avsnitt 4.2, 4.5 och 5.2)

samtidig användning av fibrater.

För dessa patienter ska en bedömning av nyttan med behandling ställas mot eventuell risk och klinisk

uppföljning rekommenderas. Om CK är markant förhöjt (>5 x ULN) vid baslinjen ska behandling inte

påbörjas

.

Under behandling

Patienten

uppmanas

omedelbart

rapportera

oförklarlig

muskelvärk,

muskelsvaghet

eller

kramper,

särskilt

samtidig

sjukdomskänsla

eller

feber.

mätas

dessa

patienter.

Behandlingen ska avbrytas vid kraftigt förhöjt CK-värde (>5 x ULN) eller om muskelsymtomen är

svåra och orsakar dagliga besvär (även om CK-värdet är ≤5 x ULN). Om symtomen försvinner och

CK-värdet återgår till det normala, ska återinsättning av behandling med den lägsta dosen av

ROSUVASTATIN XIROMED eller annan HMG-CoA-reduktashämmare under noggrann uppföljning

övervägas. Rutinkontroll av CK-värden är inte befogad för asymtomatiska patienter.

Det har förekommit mycket sällsynta rapporter om en

immunmedierad

nekrotiserande

myopati

(IMNM) under eller efter behandling med statiner, inklusive rosuvastatin. IMNM karakteriseras

kliniskt av proximal muskelsvaghet och förhöjt kreatinkinas i serum, som kvarstår trots utsättning av

statinbehandling.

I kliniska studier har ingen ökad förekomst av skelettmuskelpåverkan setts hos det lilla antal patienter

som behandlats med rosuvastatin samtidigt med andra läkemedel. En ökad incidens av myosit och

myopati har dock setts hos patienter som fått andra HMG-CoA-reduktashämmare tillsammans med

fibratderivat, däribland gemfibrozil, ciklosporin, nikotinsyra, azolantimykotika, proteashämmare och

makrolidantibiotika. Gemfibrozil ökar risken för myopati när det ges samtidigt med vissa HMG-CoA-

reduktashämmare. Kombination av rosuvastatin och gemfibrozil rekommenderas därför inte. Nyttan

med ytterligare förändring av lipidnivåerna genom samtidig användning av rosuvastatin och fibrater

eller niacin ska noggrant vägas mot den potentiella risken med sådana kombinationer. Dosen 40 mg är

kontraindicerad vid samtidig användning av fibrater (se avsnitt 4.5 och 4.8).

Rosuvastatin Xiromed får inte administreras samtidigt med systemiska beredningar av fusidinsyra

eller inom 7 dagar efter avslutad behandling med fusidinsyra. Hos patienter där användning av

systemisk fusidinsyra anses vara nödvändig, ska uppehåll göras i statinbehandlingen under hela den tid

som behandling med fusidinsyra pågår. Rapporter om rabdomyolys (i några fall med dödlig utgång)

har förekommit hos patienter som fått en kombination av fusidinsyra och statiner (se avsnitt 4.5).

Patienterna ska rådas att omedelbart uppsöka läkare om de får symtom på svaghet, smärta eller ömhet i

musklerna. Statinbehandlingen kan återinsättas sju dagar efter den sista dosen av fusidinsyra. I

undantagsfall, där långvarig behandling med systemisk fusidinsyra behövs, t.ex. vid behandling av

svåra infektioner, ska behovet av samtidig administrering av Rosuvastatin Xiromed och fusidinsyra

övervägas från fall till fall och endast användas under noggrann medicinsk övervakning.

Rosuvastatin Xiromed ska inte användas till patienter med allvarliga akuta tillstånd som tyder på

myopati eller som predisponerar för njursvikt sekundärt till rabdomyolys (t.ex. vid sepsis, hypotoni,

större operation, trauma, allvarlig metabol eller endokrin rubbning eller elektrolytrubbning eller

okontrollerade krampanfall).

Levereffekter

Liksom andra HMG-CoA-reduktashämmare ska Rosuvastatin Xiromed användas med försiktighet av

patienter med stort alkoholintag och/eller med leversjukdom i anamnesen.

Leverfunktionstester rekommenderas innan behandling påbörjas och 3 månader efter behandlingsstart.

Rosuvastatin Xiromed ska avbrytas eller dosen sänkas vid aminotransferasförhöjningar över 3 gånger

den övre gränsen för normalvärdet. Den rapporterade frekvensen av allvarliga effekter på levern

(främst i form av förhöjda levertransaminaser) efter marknadsintroduktionen är högre vid dosen

40 mg.

För patienter med sekundär hyperkolesterolemi orsakad av hypotyreos eller nefrotiskt syndrom ska

den underliggande sjukdomen behandlas innan behandling med Rosuvastatin Xiromed påbörjas.

Etnisk tillhörighet

Farmakokinetiska

studier

visar

ökad

exponering

asiater

jämfört

kaukasier

avsnitt 4.2, 4.3 och 5.2).

Proteashämmare

Ökad systemisk exponering för rosuvastatin har observerats hos patienter som fått rosuvastatin

samtidigt

olika

proteashämmare

kombination

ritonavir.

HIV-patienter

får

proteashämmare

fördelen

lipidsänkning

genom

användning

Rosuvastatin

Xiromed

övervägas

patienter

behandlas

proteashämmare

potentialen

för

ökade

plasmakoncentrationer av rosuvastatin övervägas vid behandlingsstart och upptitrering av dosen

Rosuvastatin Xiromed. Samtidig användning av vissa proteashämmare rekommenderas inte, såvida

inte dosen av Rosuvastatin Xiromed justeras (se avsnitt 4.2 och 4.5).

Laktosintolerans

Patienter

något

följande

sällsynta

ärftliga

tillstånd

bör

inte

detta

läkemedel:

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interstitiell lungsjukdom

Undantagsvis

fall

interstitiell

lungsjukdom

rapporterats

vissa

statiner,

speciellt

långtidsbehandling (se avsnitt 4.8). Sjukdomen kan visa sig genom dyspné, torrhosta och försämring

allmäntillståndet

(trötthet,

viktnedgång

feber).

misstänkt

utveckling

interstitiell

lungsjukdom ska statinbehandlingen sättas ut.

Diabetes mellitus

Vissa uppgifter tyder på att statiner som klass höjer blodglukosnivån, vilket hos patienter med risk för

framtida diabetes kan orsaka en nivå av hyperglykemi som kräver diabetesvård. Denna risk uppvägs

emellertid av den minskade vaskulära risk som följer av statinbehandling och är därför inte skäl att

avbryta behandlingen. Patienter i riskzonen (med fasteglukos 5,6 till 6,9 mmol/l, BMI >30 kg/m

förhöjda triglycerider, hypertoni) ska övervakas kliniskt och biokemiskt enligt gällande nationella

riktlinjer.

I JUPITER-studien var den rapporterade frekvensen av diabetes mellitus 2,8 % för rosuvastatin och

2,3 % för placebo, främst hos patienter med fasteglukos på 5,6 till 6,9 mmol/l.

Pediatrisk population

Utvärderingen av linjär tillväxt (kroppslängd), vikt, BMI (kroppsmasseindex) och sekundära tecken på

könsmognad enligt Tanners stadieindelning hos rosuvatstatinbehandlade pediatriska patienter i åldern

6-17 år är begränsad till en tvåårsperiod. Efter två års studiebehandling påvisades ingen effekt på

tillväxt, vikt, BMI eller könsmognad (se avsnitt 5.1).

I en klinisk studie på barn och ungdomar som behandlades med rosuvastatin under 52 veckor

observerades förhöjda CK-värden >10 x ULN och muskelsymtom efter motion eller ökad fysisk

aktivitet oftare än i kliniska studier på vuxna (se avsnitt 4.8).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Samtidigt administrerade läkemedels effekt på rosuvastatin

Hämmare av transportproteiner:

Rosuvastatin är ett substrat för vissa transportproteiner inklusive

OATP1B1,som är en transportör ansvarig för upptag i levern, och effluxtransportören BCRP. Samtidig

administrering av rosuvastatin med läkemedel som är hämmare av dessa transportproteiner kan leda

till ökade plasmakoncentrationer av rosuvastatin och en ökad risk för myopati (se avsnitt 4.2, 4.4 och

4.5, tabell 1).

Ciklosporin:

Vid samtidig behandling med rosuvastatin och ciklosporin sågs i genomsnitt en 7-faldig

ökning av AUC för rosuvastatin jämfört med vad som observerats hos friska frivilliga (se tabell 1).

Rosuvastatin Xiromed är kontraindicerat för patienter som samtidigt behandlas med ciklosporin (se

avsnitt 4.3).

Samtidig administrering påverkade inte plasmakoncentrationen av ciklosporin.

Proteashämmare:

Även om den exakta interaktionsmekanismen är okänd kan samtidig användning av

proteashämmare kraftigt öka exponeringen av rosuvastatin (se tabell 1). I en farmakokinetisk studie på

friska

frivilliga

visade

till

exempel

samtidig

användning

10 mg

rosuvastatin

kombinationsprodukt med två proteashämmare (300 mg atazanavir/100 mg ritonavir), en ungefär 3-

faldig

7-faldig

ökning

respektive

för

rosuvastatin.

Samtidig

användning

Rosuvastatin

Xiromed

vissa

kombinationer

proteashämmare

övervägas

efter

dosjusteringar

Rosuvastatin

Xiromed

baserade

förväntade

ökade

exponeringen

för

rosuvastatin har övervägts noga (se avsnitt 4.2, 4.4 och 4.5, tabell 1).

Gemfibrozil

och

andra

lipidsänkande

läkemedel:

Samtidig

användning

rosuvastatin

gemfibrozil resulterade i en 2-faldig ökning av C

och AUC för rosuvastatin (se avsnitt 4.4).

Baserat

data

från

specifika

interaktionsstudier

förväntas

inga

farmakokinetiskt

relevanta

interaktioner

fenofibrat;

dock

farmakodynamisk

interaktion

inträffa.

Gemfibrozil,

fenofibrat, andra fibrater och lipidsänkande doser (≥1 g/dag) av niacin (nikotinsyra) ökar risken för

myopati när det ges samtidigt med HMG-CoA-reduktashämmare, troligen beroende på att de kan

orsaka myopati när de ges som monoterapi. Dosen 40 mg är kontraindicerad vid samtidig användning

av ett fibrat (se avsnitt 4.3 och 4.4). Dessa patienter ska också börja med dosen 5 mg.

Ezetimib:

Samtidig användning av 10 mg rosuvastatin och 10 mg ezetimib resulterade i en 1,2-faldig

ökning av AUC för rosuvastatin hos patienter med hyperkolesterolemi (tabell 1). En farmakodynamisk

interaktion mellan Rosuvastatin Xiromed och ezetimib, som leder till biverkningar, kan inte uteslutas

(se avsnitt 4.4).

Antacida:

Samtidig

användning

rosuvastatin

suspension

antacidum

innehållande

aluminium-

magnesiumhydroxid

resulterade

sänkning

plasmakoncentrationen

rosuvastatin med ca 50 %. Denna effekt minskade när antacida gavs 2 timmar efter rosuvastatin. Den

kliniska betydelsen av denna interaktion har inte studerats.

Erytromycin:

Samtidig administrering av rosuvastatin och erytromycin resulterade i en minskning av

AUC med 20 % och av C

med 30 % för rosuvastatin. Denna interaktion kan vara orsakad av ökad

tarmmotilitet framkallad av erytromycin

Cytokrom P450-enzymer:

Resultat från

in vitro

- och

in vivo

-studier visar att rosuvastatin varken

hämmar eller inducerar cytokrom P450-isoenzymer. Rosuvastatin är dessutom ett dåligt substrat för

dessa enzymer. Interaktioner på grund av cytokrom P450-medierad metabolism förväntas därför inte.

Inga kliniskt relevanta interaktioner har observerats mellan rosuvastatin och flukonazol (hämmare av

CYP2C9 och CYP3A4) eller ketokonazol (hämmare av CYP2A6 och CYP3A4).

Interaktioner som kräver dosjusteringar av rosuvastatin (se även tabell 1):

När det är nödvändigt

att administrera Rosuvastatin Xiromed tillsammans med andra läkemedel som är kända för att öka

exponeringen för rosuvastatin, ska doserna av Rosuvastatin Xiromed justeras. Börja med en dos på

5 mg en gång dagligen av Rosuvastatin Xiromed om den förväntade ökningen av exponeringen (AUC)

är ungefär 2-faldig eller högre. Den maximala dagliga dosen av Rosuvastatin Xiromed ska justeras så

att den förväntade exponeringen för rosuvastatin sannolikt inte överstiger den vid en daglig dos på

40 mg Rosuvastatin Xiromed taget utan interagerande läkemedel, till exempel en dos på 20 mg av

Rosuvastatin Xiromed tillsamman med gemfibrozil (1,9-faldig ökning), och en dos på 10 mg av

Rosuvastatin Xiromed tillsammans med kombinationen atazanavir/ritonavir (3,1-faldig ökning).

Tabell 1. Samtidigt administrerade läkemedels effekt på exponeringen för rosuvastatin (AUC; i

fallande storleksordning) från publicerade kliniska prövningar

Dosregim

för

interagerande

läkemedel

Dosregim för rosuvastatin

Förändring

av

AUC

för

rosuvastatin*

Ciklosporin

75 mg

till

200 mg BID, 6 månader

10 mg OD, 10 dagar

7,1-faldig ↑

Regorafenib

160 mg,

14 dagar

5 mg, enkeldos

3,8-faldig ↑

Atazanavir

300 mg/ritonavir

100 mg OD, 8 dagar

10 mg, enkeldos

3,1-faldig ↑

Simeprevir 150 mg OD, 7 dagar

10 mg, enkeldos

2,8-faldig ↑

Velpatasvir 100 mg OD

10 mg, enkeldos

2,7-faldig ↑

Ombitasvir

25 mg/paritaprevir

150 mg/

Ritonavir

100 mg

OD/dasabuvir

400 mg

BID,

14 dagar

5 mg, enkeldos

2,6-faldig ↑

Grazoprevir

200 mg/elbasvir

50 mg OD, 11 dagar

10 mg, enkeldos

2,3-faldig ↑

Glecaprevir 400 mg/pibrentasvir

120 mg OD, 7 dagar

5 mg OD, 7 dagar

2,2-faldig ↑

Lopinavir

400 mg/ritonavir

100 mg BID, 17 dagar

20 mg OD, 7 dagar

2,1-faldig ↑

Klopidogrel

300 mg

laddningsdos,

följd

75 mg

efter 24 timmar

20 mg, enkeldos

2-faldig ↑

Gemfibrozil

600 mg

BID,

7 dagar

80 mg, enkeldos

1,9-faldig ↑

Eltrombopag 75 mg OD, 5 dagar

10 mg, enkeldos

1,6-faldig ↑

Darunavir

600 mg/ritonavir

100 mg BID, 7 dagar

10 mg OD, 7 dagar

1,5-faldig ↑

Tipranavir

500 mg/ritonavir

200 mg BID, 11 dagar

10 mg, enkeldos

1,4-faldig ↑

Dronedaron 400 mg BID

Ej tillgängligt

1,4-faldig ↑

Itrakonazol 200 mg OD, 5 dagar

10 mg, enkeldos

1,4-faldig ↑

Ezetimib 10 mg OD, 14 dagar

10 mg OD, 14 dagar

1,2-faldig ↑

Fosamprenavir 700 mg/ritonavir

100 mg BID, 8 dagar

10 mg, enkeldos

Aleglitazar 0,3 mg, 7 dagar

40 mg, 7 dagar

Silymarin 140 mg TID, 5 dagar

10 mg, enkeldos

Fenofibrat 67 mg TID, 7 dagar

10 mg, 7 dagar

Rifampin 450 mg OD, 7 dagar

20 mg, enkeldos

Ketokonazol

200 mg

BID,

7 dagar

80 mg, enkeldos

Flukonazol

200 mg

11 dagar

80 mg, enkeldos

Erytromycin

500 mg

QID,

7 dagar

80 mg, enkeldos

20 % ↓

Baicalin 50 mg TID, 14 dagar

20 mg, enkeldos

47 % ↓

Data som anges som x-faldig förändring motsvarar en enkel kvot mellan samtidig administrering och

rosuvastatin

ensamt.

Data

anges

som %

förändring

motsvarar %

skillnad

förhållande

till

rosuvastatin ensamt.

Ökning anges som ”↑”, ingen förändring som ”↔”, minskning som ”↓”.

Flera interaktionsstudier har genomförts med olika doser av rosuvastatin, tabellen visar det mest

signifikanta förhållandet.

OD = en gång dagligen; BID = två gånger dagligen; TID = tre gånger dagligen; QID = fyra gånger

dagligen

Rosuvastatins effekt på samtidigt administrerade läkemedel

Vitamin

K-antagonister:

Liksom

andra

HMG-CoA-reduktashämmare,

initiering

behandling eller dosökning av rosuvastatin resultera i en ökning av INR (International Normalised

Ratio) för patienter som samtidigt behandlas med vitamin K-antagonister (t.ex warfarin eller andra

kumarinantikoagulantia). Avbruten behandling eller nedtitrering av dosen av Rosuvastatin Xiromed

kan resultera i sänkning av INR. I dessa fall är lämplig övervakning av INR önskvärd.

Antikonceptionsmedel substitutionsbehandling (HRT):

Samtidig användning av rosuvastatin och

p-piller resulterade i en ökning av AUC för etinylöstradiol och norgestrel med 26 % respektive 34 %.

De ökade plasmanivåerna ska tas i beaktande vid val av p-pillerdos. Det finns inga farmakokinetiska

data från personer som tagit rosuvastatin samtidigt med HRT och en liknande effekt kan därför inte

uteslutas. Kombinationen har dock använts i stor omfattning i kliniska studier och tolererades då väl.

Andra läkemedel:

Digoxin

Baserat på data från specifika interaktionsstudier förväntas ingen farmakokinetiskt relevant interaktion

med digoxin.

Fusidinsyra

: Inga interaktionsstudier med rosuvastatin och fusidinsyra har utförts.

Risken för myopati, inklusive rabdomyolys, kan öka vid samtidig administrering av systemisk

fusidinsyra och statiner. Mekanismen för denna interaktion (om den är farmakodynamisk eller

farmakokinetisk, eller både och) är ännu inte känd. Rapporter om rabdomyolys (i några fall med

dödlig utgång) hos patienter som fått denna kombination har förekommit.

behandling

systemisk

fusidinsyra

nödvändig

uppehåll

behandlingen

Rosuvastatin Xiromed göras under hela den tid som behandling med fusidinsyra pågår.

Se även

avsnitt 4.4.

Pediatrisk population:

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna. Omfattningen av interaktioner

i den pediatriska populationen är inte känd.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Rosuvastatin Xiromed är kontraindicerat vid graviditet och amning.

Graviditet

Kvinnor i fertil ålder ska använda lämpligt preventivmedel.

Eftersom kolesterol och andra produkter i kolesterolsyntesen är nödvändiga för fostrets utveckling

överväger den potentiella risken med hämning av HMG-CoA-reduktas nyttan med behandlingen under

graviditet. Djurstudier har givit begränsade belägg för reproduktiv toxicitet (se avsnitt 5.3). Om en

patient blir gravid under behandling med rosuvastatin ska behandlingen omedelbart avbrytas.

Amning

Rosuvastatin utsöndras i mjölk hos råtta, Det finns inga data avseende utsöndring i bröstmjölk (se

avsnitt 4.3.)

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier av rosuvastatins effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts.

Baserat på rosuvastatins farmakodynamiska egenskaper är det dock osannolikt att denna förmåga

påverkas. Yrsel kan förekomma under behandling, vilket ska beaktas vid framförande av fordon och

användning av maskiner.

4.8

Biverkningar

De biverkningar som ses med rosuvastatin är vanligen milda och övergående. Mindre än 4 % av de

patienter som behandlats med rosuvastatin i kliniska studier avbröt studien på grund av biverkningar.

Tabell över biverkningar

Baserat

data

från

kliniska

studier

omfattande

erfarenhet

efter

marknadsintroduktionen

presenterar

följande

tabell

rosuvastatins

biverkningsprofil.

Nedan

listade

biverkningar

klassificerats efter frekvens och organsystem.

Beräknade biverkningsfrekvenser rangordnas enligt följande konvention: Vanliga (≥1/100, <1/10),

mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000),

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Tabell 2.

Biverkningar

baserade

data

från

kliniska

studier

erfarenhet

efter

marknadsintroduktion

Organsystemklass

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen

känd

frekvens

Blodet och

lymfsystemet

Trombocytopeni

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktion

er inklusive angioödem

Endokrina systemet

Diabetes

mellitus

Psykiska störningar

Depression

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel

Polyneuropa

Minnesförlu

Perifer

neuropati

Sömnstörninga

(inklusive

insomni

mardrömmar)

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Hosta

Dyspné

Magtarmkanalen

Förstoppnin

Illamående

Buksmärtor

Pankreatit

Diarré

Lever och gallvägar

Förhöjda

levertransaminaser

Gulsot

Hepatit

Hud och subkutan

vävnad

Klåda

Hudutsla

Urtikaria

Stevens-

Johnsons

syndrom

Muskuloskeletala

systemet och

bindväv

Myalgi

Myopati (inklusive

myosit)

Rabdomyolys

Lupusliknande syndrom

Muskelbristning

Artralgi

Sensjukdomar,

ibland

ruptur

komplikation

Immunmediera

nekrotiserande

myopati

Njurar och

urinvägar

Hematuri

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Gynekomast

Allmänna symtom

och/eller symtom

vid

administreringsställ

et

Asteni

Ödem

Frekvensen är beroende av förekomst eller avsaknad av riskfaktorer (fasteglukos ≥5,6 mmol/l, BMI

>30 kg/m

, förhöjda triglycerider, hypertoni i anamnesen).

Liksom för andra HMG-CoA-reduktashämmare tenderar biverkningarna att vara dosberoende.

Renala effekter:

Proteinuri, huvudsakligen tubulär, har påvisats med urinsticka hos patienter som

behandlats med rosuvastatin. Förändring från inget eller spår till ++ eller mer har setts någon gång

under behandlingen hos <1 % av dem som fått 10 eller 20 mg och hos ca 3 % av dem som fått 40 mg.

Vid behandling med 20 mg sågs en ringa ökning från inget eller spår till +. I de flesta fall minskar eller

försvinner proteinurin spontant vid fortsatt behandling. Granskning av data från kliniska studier och

erfarenheter efter marknadsintroduktionen fram till idag har inte visat något orsakssamband mellan

proteinuri och akut eller progressiv njursjukdom.

Hematuri har observerats hos patienter som behandlats med rosuvastatin men data från kliniska studier

visar att förekomsten är låg

Skelettmuskelpåverkan:

Skelettmuskelpåverkan, t.ex. myalgi, myopati (inklusive myosit) samt i

sällsynta fall rabdomyolys med eller utan akut njursvikt, har rapporterats för samtliga doser av

rosuvastatin och särskilt vid doser >20 mg.

En dosrelaterad ökning av CK har observerats hos patienter som behandlats med rosuvastatin. I

majoriteten av fallen var effekterna milda, asymtomatiska och övergående. Vid förhöjda CK-värden

(>5 x ULN) ska behandlingen sättas ut (se avsnitt 4.4).

Leverpåverkan:

Liksom för andra HMG-CoA reduktashämmare har en dosrelaterad ökning av

transaminaser

observerats

mindre

antal

patienter

behandlats

rosuvastatin.

majoriteten av fallen var effekterna milda, asymtomatiska och övergående.

Följande biverkningar har rapporterats för vissa statiner:

Sexuell dysfunktion.

Undantagsvis har fall av interstitiell lungsjukdom rapporterats, särskilt vid långtidsbehandling

(se avsnitt 4.4).

rapporterade

frekvensen

rabdomyolys,

allvarliga

effekter

njurarna

allvarliga

leverhändelser (främst i form av förhöjda levertransaminaser) är högre vid dosen 40 mg.

Pediatrisk population:

Förhöjda kreatinkinasvärden >10 x ULN och muskelsymtom efter motion

eller ökad fysisk aktivitet observerades oftare i en 52-veckors klinisk studie på barn och ungdomar än

hos vuxna (se avsnitt 4.4). I övrigt var säkerhetsprofilen för rosuvastatin hos barn och ungdomar

jämförbar med den för vuxna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan):

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Det finns ingen specifik behandling vid överdosering. Patienten ska behandlas symtomatiskt och

stödjande åtgärder ska vidtas. Leverfunktion och CK-värden ska övervakas. Hemodialys är troligen

inte till någon nytta.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp:

HMG-CoA-reduktashämmare

ATC-kod: C10A A07

Verkningsmekanism

Rosuvastatin

selektiv

kompetitiv

hämmare

HMG-CoA-reduktas,

hastighetsbestämmande enzym som omvandlar 3-hydroxi-3-metylglutaryl koenzym A till mevalonat,

en prekursor till kolesterol. Det primära verkningsstället för rosuvastatin är levern, som är målorganet

för kolesterolreduktion.

Rosuvastatin ökar antalet hepatiska LDL-receptorer på cellytan, förbättrar upptag och katabolism av

LDL samt hämmar hepatisk syntes av VLDL och minskar därigenom det totala antalet VLDL- och

LDL-partiklar.

Farmakodynamisk effekt

Rosuvastatin sänker LDL-C, totalkolesterol och triglycerider samt höjer HDL-C. Det sänker också

ApoB, non-HDL-C, VLDL-C, VLDL-TG och höjer ApoA-I (se tabell 3). Rosuvastatin sänker kvoterna

LDL/HDL-C, totalkolesterol/HDL-C, non-HDL/HDL-C och ApoB/ApoA-I.

Tabell 3 Dosrespons för patienter med primär hyperkolesterolemi (typ IIa och IIb)

(genomsnittlig procentuell förändring från baslinjen)

Dos

N

LDL-C

Totalkolesterol

HDL-C

TG

non-HDL-

C

ApoB

ApoA-I

Placebo

Terapeutiskt svar ses inom 1 vecka efter påbörjad behandling och 90 % av maximal effekt uppnås

oftast inom 2 veckor. Maximal effekt uppnås inom 4 veckor och kvarstår vid fortsatt behandling.

Klinisk effekt och säkerhet

Rosuvastatin

effektivt

för

vuxna

patienter

hyperkolesterolemi,

eller

utan

hypertriglyceridemi, oberoende av etnisk tillhörighet, kön och ålder samt för särskilda patientgrupper

såsom diabetiker och patienter med familjär hyperkolesterolemi.

Poolade fas III-data visar att rosuvastatin är effektivt för behandling av majoriteten av patienter med

hyperkolesterolemi av typ IIa och typ IIb (genomsnittligt LDL-C ca 4,8 mmol/l vid baslinjen) till

behandlingsmål fastställda av European Atherosclerosis Society (EAS; 1998); ca 80 % av patienterna

behandlade med rosuvastatin 10 mg nådde EAS-målet för LDL-C (<3,0 mmol/l).

I en stor studie på patienter med heterozygot familjär hyperkolesterolemi behandlades 435 patienter

med 20 mg till 80 mg rosuvastatin via forcerad titrering. Samtliga doser visade en positiv effekt på

lipidparametrar och behandling till uppställda behandlingsmål. Efter titrering till en daglig dos på

40 mg (12 veckors behandling) hade LDL-C sänkts med 53 %. 33 % av patienterna nådde EAS-målet

för LDL-C (<3,0 mmol/l).

I en öppen studie (forcerad titrering) utvärderades 42 patienter (inklusive 8 pediatriska patienter) med

homozygot familjär hyperkolesterolemi avseende behandlingssvar på rosuvastatin 20-40 mg. I den

totala studiepopulationen var den genomsnittliga LDL-sänkningen 22 %.

I kliniska studier på ett begränsat antal patienter har rosuvastatin visats ha en additiv effekt på

sänkningen av triglycerider när det används i kombination med fenofibrat och på höjningen av HDL-C

när det används i kombination med niacin (se avsnitt 4.4.).

klinisk,

dubbelblind,

placebokontrollerad

multicenterstudie

(METEOR),

randomiserades

984 patienter i åldern 45 till 70 år med låg risk för koronar hjärtsjukdom (definierad som Framingham-

risk <10 % under 10 år), med genomsnittligt LDL-C på 4,0 mmol/l (154,5 mg/dl), men med subklinisk

ateroskleros (påvisad med karotis intima–media-tjocklek [CIMT]) till 40 mg rosuvastatin en gång

dagligen eller placebo under 2 år. Jämfört med placebo fördröjde rosuvastatin signifikant graden av

progression

till

maximal

CIMT

ställena

karotisartären

-0,0145 mm/år

[95 %

konfidensintervall

-0,0196,

-0,0093;

p<0,0001].

Förändringen

från

baslinjen

-0,0014 mm/år

(-0,12 %/år

(icke-signifikant))

för

rosuvastatin

jämfört

progression

+0,0131 mm/år

(1,12 %/år (p<0,0001)) för placebo. Ingen direkt korrelation mellan minskat CIMT och reducerad risk

för kardiovaskulära händelser har ännu visats. Populationen som studerades i METEOR hade låg risk

för koronar hjärtsjukdom och representerar inte målgruppen för rosuvastatin 40 mg. Dosen 40 mg ska

endast

förskrivas

till

patienter

svår

hyperkolesterolemi

hög

kardiovaskulär

risk

avsnitt 4.2).

I studien Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An Intervention Trial Evaluating

Rosuvastatin

(JUPITER)

utvärderades

effekten

rosuvastatin

förekomsten

allvarligare

kardiovaskulära händelser till följd av ateroskleros hos 17 802 män (≥50 år) och kvinnor (≥60 år).

Studiedeltagarna randomiserades till placebo (n=8 901) eller rosuvastatin 20 mg en gång dagligen

(n=8 901) och följdes under i genomsnitt 2 år.

Nivån av LDL-C sjönk med 45 % (p<0,001) i rosuvastatingruppen jämfört med placebogruppen.

I en post hoc-subgruppsanalys av högriskpatienter med en Framingham-riskscore vid baslinjen på

>20 %

(1 558 patienter)

förelåg

signifikant

reduktion

kombinerade

effektmåttet

kardiovaskulär

död,

stroke

hjärtinfarkt

(p=0,028)

rosuvastatinbehandling

jämfört

placebo. Den absoluta riskreduktionen uttryckt i händelsefrekvens per 1 000 patientår var 8,8. Den

totala mortaliteten var oförändrad i denna högriskgrupp (p=0,193). I en post hoc-subgruppsanalys av

högriskpatienter (totalt 9 302 patienter) med en SCORE-risk vid baslinjen på ≥5 % (extrapolerad för att

inkludera patienter över 65 år) förelåg en signifikant reduktion av det kombinerade effektmåttet

kardiovaskulär

död,

stroke

hjärtinfarkt

(p=0,0003)

rosuvastatinbehandling

jämfört

placebo. Den absoluta riskreduktionen uttryckt i händelsefrekvens var 5,1 per 1 000 patientår. Den

totala mortaliteten var oförändrad i denna högriskgrupp (p=0,076).

I JUPITER-studien avbröt 6,6 % av de rosuvastatinbehandlade och 6,2 % av de placebobehandlade

patienterna användningen av studieläkemedlen på grund av en biverkning. De vanligaste biverkningar

som ledde till att behandlingen avbröts var myalgi (0,3 % rosuvastatin, 0,2 % placebo), buksmärtor

(0,03 % rosuvastatin, 0,02 % placebo) och hudutslag (0,02 % rosuvastatin, 0,03 % placebo). De

vanligaste biverkningar som förekom i högre frekvens än med placebo var urinvägsinfektion (8,7 %

rosuvastatin, 8,6 % placebo), nasofaryngit (7,6 % rosuvastatin, 7,2 % placebo), ryggsmärtor (7,6 %

rosuvastatin, 6,9 % placebo) och myalgi (7,6 % rosuvastatin, 6,6 % placebo).

Pediatrisk population

I en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad, 12-veckors multicenterstudie (n=176, 97 pojkar

och 79 flickor) följd av en öppen 40-veckors dostitreringsfas med rosuvastatin (n=173, 96 pojkar och

77 flickor) fick patienter i åldern 10 till 17 år (Tanner-stadium II-V, flickor minst 1 år efter menarche)

med heterozygot familjär hyperkolesterolemi rosuvastatin 5, 10 eller 20 mg eller placebo dagligen

under 12 veckor, varefter alla fick rosuvastatin dagligen under 40 veckor. Vid studiestart var cirka

30 % av patienterna i åldern 10 till 13 år och cirka 17 %, 18 %, 40 % respektive 25 % befann sig i

Tanner-stadium II, III, IV respektive V.

LDL-C reducerades med 38,3 %, 44,6 % respektive 50,0 % av rosuvastatin 5, 10 respektive 20 mg,

jämfört med 0,7 % för placebo.

I slutet av 40-veckorsperioden med öppen titrering till måldos, med dosering på upp till maximalt

20 mg en gång dagligen, hade 70 av 173 patienter (40,5 %) uppnått LDL-C-målet på mindre än

2,8 mmol/l.

Efter 52 veckors studiebehandling påvisades ingen effekt på tillväxt, vikt, BMI eller könsmognad (se

avsnitt 4.4).

Denna

studie

(n=176)

lämpade

för

jämförelse

sällsynta

biverkningar

läkemedlet.

Rosuvastatin studerades också i en 2-årig öppen studie med titrering till måldos, där 198 barn i åldern

6-17 år

heterozygot

familjär

hyperkolesterolemi

deltog

(88 pojkar

110 flickor),

Tannerstadium <II-V). Startdosen var 5 mg rosuvastatin en gång dagligen för samtliga patienter.

Patienterna i åldern 6-9 år (n=64) kunde upptitreras till en maximal dos på 10 mg en gång dagligen,

medan den högsta dosen för patienterna i åldern 10-17 år (n=134) var 20 mg en gång dagligen.

Efter

24 månaders

behandling

rosuvastatin

genomsnittliga

minskningen

minsta

kvadratmedelvärdet

(LS)

från

baslinjen

för

LDL-C

-43 %

(vid

baslinjen:

236 mg/dl,

månad 24:

133 mg/dl). För varje åldersgrupp var den genomsnittliga minskningen av LS från baslinjen för LDL-C

-43 %

(vid

baslinjen:

234 mg/dl,

månad 24:

124 mg/dl),

-45 %

(vid

baslinjen:

234 mg/dl,

månad 24: 124 mg/dl) och -35 % (vid baslinjen: 241 mg/dl, månad 24: 153 mg/dl) i åldersgrupperna 6

till <10 år, 10 till <14 år respektive 14 till <18 år.

Rosuvastatin 5 mg, 10 mg och 20 mg gav även statistiskt signifikanta genomsnittliga förändringar från

baslinjen för följande sekundära lipid- och lipoproteinvariabler: HDL-C, TC, non-HDL-C, LDL-

C/HDL-C,

TC/HDL-C,

TG/HDL-C,

non-HDL-C/HDL-C,

ApoB

ApoB/ApoA-1.

Alla

förändringarna gick i riktning mot förbättrad lipidrespons och kvarstod under 2 år.

Inga effekter på tillväxt, vikt, BMI eller könsmognad kunde påvisas efter 24 månaders behandling (se

avsnitt 4.4).

Rosuvastatin studerades i en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie med

överkorsning för jämförelse av dosen 20 mg en gång dagligen och placebo hos 14 barn och ungdomar

(i åldern 6-17 år) med homozygot familjär hyperkolesterolemi. Studien inkluderade en 4-veckors

inledande fas med kostbehandling under vilken patienterna behandlades med 10 mg rosuvastatin, en

överkorsningsfas som bestod av en 6-veckorsperiod med 20 mg rosuvastatin före eller efter en 6-

veckorsperiod med placebo, samt en 12-veckors underhållsfas under vilken alla patienter behandlades

med 20 mg rosuvastatin. Patienter som stod på ezetimib eller aferesbehandling när de började i studien

fortsatte behandlingen under hela den tid som studien pågick.

statistiskt

signifikant

sänkning

(p=0,005)

LDL-C

(22,3 %,

85,4 mg/dl

eller

2,2 mmol/l)

observerades efter 6 veckors behandling med 20 mg rosuvastatin jämfört med placebo. Statistiskt

signifikanta sänkningar av totalkolesterol (20,1 %, p=0,003), non-HDL-C (22,9 %, p=0,003) och ApoB

(17,1 %, p=0,024) observerades. Sänkningar sågs också i TG, LDL-C/HDL-C, totalkolesterol/HDL-C,

non-HDL-C/HDL-C och ApoB/ApoA-1 efter 6 veckors behandling med 20 mg rosuvastatin jämfört

med placebo. Sänkningen i LDL-C efter 6 veckors behandling med 20 mg rosuvastatin efter 6 veckors

behandling med placebo kvarstod under 12 veckors kontinuerlig behandling.

En patient hade en

ytterligare sänkning av LDL-C (8,0 %), totalkolesterol (6,7 %) och non-HDL-C (7,4 %) efter 6 veckors

behandling med 40 mg efter upptitrering.

7 utvärderingsbara

barn

ungdomar

åldern

8-17 år)

homozygot

familjär

hyperkolesterolemi från den öppna studien med forcerad titrering, överensstämde den procentuella

sänkningen av LDL-C (21,0 %), totalkolesterol (19,2 %) och non-HDL-C (21,0 %) från studiestart till

efter

6 veckors

behandling

20 mg

rosuvastatin

procentuella

sänkningen

ovannämnda studien på barn och ungdomar med homozygot familjär hyperkolesterolemi.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

rosuvastatin för alla grupper av den pediatriska populationen för behandling av homozygot familjär

hyperkolesterolemi, primär kombinerad (blandad) dyslipidemi och som prevention av kardiovaskulära

händelser (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral administrering uppnås maximal plasmakoncentration efter ca 5 timmar. Den absoluta

biotillgängligheten är cirka 20 %.

Distribution

Rosuvastatin tas upp i betydande grad i levern, det primära organet för kolesterolsyntes och LDL-

clearance. Distributionsvolymen är ca 134 liter. Rosuvastatin binds till ca 90 % till plasmaproteiner,

främst albumin.

Metabolism

Rosuvastatin metaboliseras endast till en liten del (ca 10 %). Metabolismstudier

in vitro

på humana

hepatocyter

visar

rosuvastatin

dåligt

substrat

för

cytokrom P450-baserad

metabolism.

CYP2C9 är det viktigaste isoenzymet för metabolismen och CYP2C19, CYP3A4 och CYP2D6 deltar i

mindre

omfattning.

Huvudmetaboliterna

N-desmetylmetaboliten

laktonmetaboliten.

desmetylmetaboliten är ca 50 % mindre aktiv än rosuvastatin medan laktonmetaboliten anses vara

kliniskt inaktiv. Rosuvastatin står för mer än 90 % av hämningen av cirkulerande HMG-CoA-reduktas

Eliminering

Ca 90 % av rosuvastatin utsöndras oförändrat i feces (bestående av absorberad och icke-absorberad

aktiv substans) och resten utsöndras i urin. Ca 5 % utsöndras oförändrat i urin. Halveringstiden i

elimineringsfasen i plasma är cirka 19 timmar. Halveringstiden i elimineringsfasen ökar inte vid högre

doser. Geometriskt medelvärde för plasmaclearance är ca 50 l/timme (variationskoefficient 21,7 %).

Liksom för andra HMG-CoA-reduktashämmare är transportproteinet OATP-C involverat vid upptag i

levern. Detta protein är av betydelse vid hepatisk eliminering av rosuvastatin.

Linjäritet/icke-linjäritet

Systemisk

exponering

rosuvastatin

ökar

proportionellt

ökad

dos.

Ingen

förändring

farmakokinetiska egenskaper ses vid multipla dagliga doser.

Särskilda populationer

Ålder och kön:

Hos vuxna har inga kliniskt relevanta skillnader i farmakokinetik setts beroende på

ålder eller kön. Exponeringen hos barn och ungdomar med heterozygot familjär hyperkolesterolemi

förefaller

vara

liknande

eller

lägre

exponeringen

vuxna

patienter

dyslipidemi

”Pediatrisk population” nedan).

Etnisk tillhörighet:

Farmakokinetiska studier visar en ca tvåfaldig ökning av medianvärdet för AUC

och C

hos asiater (japaner, kineser, filippinare, vietnameser och koreaner) jämfört med hos

kaukasier.

Asiatindier

visar

1,3-faldig

ökning

medianvärdet

för

populationsfarmakokinetisk analys visade inte på några kliniskt relevanta skillnader i farmakokinetik

mellan kaukasier och svarta.

Njurinsufficiens:

I en studie på personer med olika grad av njurfunktionsnedsättning hade lätt till

måttligt nedsatt njurfunktion ingen påverkan på plasmakoncentrationen av rosuvastatin eller N-

desmetylmetaboliten. Personer med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min) hade

3-faldig

ökning

plasmakoncentrationen

rosuvastatin

9-faldig

ökning

desmetylmetabolitkoncentrationen jämfört med friska frivilliga. Plasmakoncentrationen vid steady-

state för patienter som genomgår hemodialys var ca 50 % högre än hos friska frivilliga.

Leverinsufficiens:

I en studie på personer med olika grad av nedsatt leverfunktion sågs inga tecken på

ökad exponering av rosuvastatin hos personer med Child-Pugh-score 7 eller lägre. Hos två personer

med Child-Pugh-score 8 och 9 sågs dock en minst 2-faldigt högre systemisk exponering än hos

personer med lägre Child-Pugh-score. Det finns ingen erfarenhet från personer med Child-Pugh-score

över 9.

Genetiska polymorfismer:

Dispositionen av HMG-CoA-reduktashämmare, inklusive rosuvastatin,

involverar transportproteinerna OATP1B1 och BCRP. Risk för ökad exponering för rosuvastatin

föreligger hos patienter med genetiska polymorfismer i SLCO1B1 (OATP1B1) och/eller ABCG2

(BCRP). Individuella polymorfismer i SLCO1B1 c.521CC och ABCG2 c.421AA är förknippade med

högre exponering för rosuvastatin (AUC) jämfört med genotyperna SLCO1B1 c.521TT eller ABCG2

c.421CC. Denna specifika genotypning är inte etablerad i klinisk praxis, men för patienter med kända

polymorfismer av dessa typer rekommenderas en lägre daglig dos av ROSUVASTATIN XIROMED.

Pediatrisk population:

Två farmakokinetiska studier med rosuvastatin (i tablettform) givet till

pediatriska patienter i åldern 10-17 eller 6-17 år med heterozygot familjär hyperkolesterolemi (totalt

214 patienter) visade att exponeringen hos pediatriska patienter förefaller jämförbar med eller lägre än

exponeringen hos vuxna patienter. Exponeringen för rosuvastatin var förutsägbar vad gäller dos och

tid under en 2-årsperiod.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, gentoxicitet och karcinogenicitet visade inte på några

särskilda risker för människa. Specifika tester för effekter på hERG har inte utvärderats. Biverkningar

som inte observerades i kliniska studier, men som sågs hos djur vid exponeringsnivåer liknande

kliniska exponeringsnivåer, var följande: I toxicitetsstudier med upprepad dosering observerades

histopatologiska leverförändringar, troligen på grund av den farmakologiska effekten av rosuvastatin,

hos mus, råtta och i mindre utsträckning med effekter på gallblåsa hos hundar, men inte hos apor.

Därtill observerades testikeltoxicitet hos apor och hundar vid högre doser. Reproduktionstoxicitet var

tydlig hos råtta, med minskad kullstorlek, vikt och överlevnad vid maternellt toxiska doser, vilka gav

flera gånger högre exponering än de nivåer som ses vid terapeutiska doser.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Mikrokristallin cellulosa

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Krospovidon

Laktosmonohydrat

Magnesiumstearat

Filmdragering:

Hypromellos, titandioxid (E171), laktosmonohydrat, triacetin,

Gul järnoxid (E172) (endast styrkan 5 mg)

Röd järnoxid (E172) (styrkorna 10 mg, 20 mg och 40 mg)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

OPA-Al-PVC/Al-blister

Förpackningsstorlekar: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 98 och 100 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

Sverige

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

5 mg: 55965

10 mg: 55966

20 mg: 55967

40 mg: 55968

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2018-03-05

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-05-08

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen