Rosuvastatin Sandoz 20 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

27-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

27-01-2021

Aktiva substanser:
rosuvastatinkalcium
Tillgänglig från:
Sandoz A/S,
ATC-kod:
C10AA07
INN (International namn):
rosuvastatin calcium
Dos:
20 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
mannitol Hjälpämne; laktos (vattenfri) Hjälpämne; rosuvastatinkalcium 20,79 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 21 tabletter; Blister, 98 tabletter; Blister, 7 tabletter; Blister, 10 tabletter; Blister, 14 tabletter; Blister, 20 tabletter; Blister, 28 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 40 tabletter; Blister, 42 tabletter; Blister, 50 tabletter; Blister, 60 tabletter; Blister, 70 tabletter; Blister, 84 tabletter; Blister, 90 tabletter; Blister, 100 tabletter; Burk, 100 tabletter; Burk, 28 tabletter; Burk, 30 tabletter; Burk, 50 tabletter; Burk, 84 tabletter; Burk, 90 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
51178
Tillstånd datum:
2015-11-26

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Rosuvastatin Sandoz 10 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Sandoz 20 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Sandoz 40 mg filmdragerade tabletter

rosuvastatin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig.

Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även

om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Rosuvastatin Sandoz är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Rosuvastatin Sandoz

Hur du tar Rosuvastatin Sandoz

Eventuella biverkningar

Hur Rosuvastatin Sandoz ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Rosuvastatin Sandoz är och vad det används för

Rosuvastatin Sandoz tillhör en grupp av läkemedel som kallas statiner.

Du har ordinerats Rosuvastatin Sandoz därför att:

Du har en hög kolesterolnivå. Detta betyder att du har ökad risk för att få en hjärtinfarkt eller

stroke (slaganfall). Rosuvastatin Sandoz används till vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder

för att behandla högt kolesterol.

Du har fått rådet att ta en statin, därför att kostförändringar och ökad motion inte var tillräckligt för att

korrigera dina kolesterolnivåer. Du bör fortsätta med kolesterolsänkande diet och motion medan du tar

Rosuvastatin Sandoz.

Eller

Du har andra faktorer som ökar risken att drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller andra

hälsoproblem relaterade till hjärta-kärl.

Hjärtinfarkt, stroke och andra hjärta-kärlrelaterade hälsoproblem kan orsakas av en sjukdom som

kallas ateroskleros (åderförfettning). Orsaken till ateroskleros är att det ansamlas fett i artärerna.

Varför det är viktigt att fortsätta ta Rosuvastatin Sandoz:

Rosuvastatin Sandoz används för att rätta till koncentrationen av vissa fettämnen i blodet, så kallade

lipider. Det vanligaste av dessa är kolesterol.

Det finns olika typer av kolesterol i blodet, det ”onda” kolesterolet (LDL-C) och det ”goda”

kolesterolet (HDL-C).

Rosuvastatin Sandoz kan minska det ”onda” kolesterolet och öka det ”goda” kolesterolet.

Det verkar genom att hjälpa din kropp att minska produktionen av det ”onda” kolesterolet och

förbättra din kropps förmåga att avlägsna det från ditt blod.

För de flesta personer påverkar inte höga kolesterolnivåer hur de mår eftersom höga kolesterolnivåer

inte ger några symtom. Om det lämnas obehandlat, kan dock fettavlagringar sätta sig på väggarna i

dina blodkärl och göra dem trängre.

Ibland kan dessa trånga blodkärl blockeras och då stänga av blodförsörjningen till hjärtat eller hjärnan,

vilket kan leda till en hjärtinfarkt eller en stroke. Genom att sänka dina kolesterolnivåer kan du minska

risken att få en hjärtinfarkt, stroke eller andra relaterade hälsoproblem.

Du behöver

fortsätta att ta Rosuvastatin Sandoz

, även om ditt kolesterol har nått rätt nivå, därför att

det förebygger att dina kolesterolnivåer ökar igen

så att det ansamlas fett. Du ska dock sluta om din

läkare råder dig att göra det, eller om du har blivit gravid.

Rosuvastatin som finns i Rosuvastatin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek- eller annan

hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Rosuvastatin Sandoz

Ta inte Rosuvastatin Sandoz:

om du är

allergisk mot rosuvastatin

eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du är gravid

eller ammar. Om du blir gravid under tiden du tar Rosuvastatin Sandoz

, sluta

omedelbart att ta Rosuvastatin Sandoz och kontakta läkare

. Kvinnor ska undvika att bli

gravida medan de tar Rosuvastatin Sandoz genom att använda lämpligt preventivmedel.

om du har en leversjukdom.

om du har allvarliga njurproblem.

om du har upprepad eller oförklarlig muskelvärk eller -smärta.

om du tar ett läkemedel som kallas ciklosporin

(används till exempel vid organtransplantation).

Om något av ovanstående stämmer på dig (eller om du är osäker)

kontakta då läkare

Observera dessutom att du inte ska ta Rosuvastatin Sandoz

40 mg (den högsta dosen):

om du har måttliga njurproblem

(fråga läkare om du är osäker).

om du har problem med sköldkörteln

om du har haft upprepad eller oförklarlig muskelvärk eller -smärta

, tidigare muskelsjukdom,

har ärftlighet för muskelsjukdom eller har fått muskelsmärtor vid användning av andra

kolesterolsänkande läkemedel.

om du regelbundet dricker stora mängder alkohol

om du är av asiatiskt ursprung

(japan, kines, filippinier, vietnames, korean eller indier).

om du tar en annan typ av kolesterolsänkande läkemedel som kallas fibrater

Om något av ovanstående stämmer på dig (eller om du är osäker)

kontakta då läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rosuvastatin Sandoz

om du har problem med dina njurar.

om du har problem med din lever.

om du har haft upprepad eller oförklarlig muskelvärk eller -smärta

, tidigare muskelsjukdom,

har ärftlighet för muskelsjukdom eller har fått muskelsmärtor vid användning av andra

kolesterolsänkande läkemedel. Tala omedelbart om för läkare om du har oförklarlig muskelvärk

eller -smärta, speciellt om du känner dig sjuk eller har feber. Tala också om för läkare eller

apotekspersonal om du har muskelsvaghet som är långvarig.

om du regelbundet dricker stora mängder alkohol.

om du har problem med sköldkörteln.

om du tar andra kolesterolsänkande läkemedel som kallas fibrater

. Läs denna bipacksedel

noga även om du har tagit andra läkemedel mot högt kolesterol tidigare.

om du tar läkemedel som används för behandling av HIV-infektion

till exempel ritonavir

tillsammans med lopinavir, atazanavir och/eller tipranavir, se Andra läkemedel och Rosuvastatin

Sandoz.

om du tar ett läkemedel som kallas fusidinsyra

(för behandling av bakterieinfektioner) via

munnen eller som injektioner eller om du har tagit detta läkemedel under de senaste 7 dagarna.

Kombinationen fusidinsyra och rosuvastatin kan orsaka allvarliga muskelproblem (rabdomyolys).

om du är över 70 år

(då behöver din läkare välja rätt startdos Rosuvastatin Sandoz som passar för

dig).

om du lider av svår andningssvikt.

om du är av asiatiskt ursprung

(japan, kines, filippinier, vietnames, korean eller indier) behöver

din läkare välja rätt startdos Rosuvastatin Sandoz som passar för dig.

Om något av ovanstående stämmer på dig (eller om du är osäker):

Ta inte Rosuvastatin Sandoz 40 mg (den högsta dosen) och hör med läkare eller

apotekspersonal innan du börjar ta någon dos av Rosuvastatin Sandoz.

Hos ett litet antal personer kan statiner påverka levern. Detta upptäcks genom ett enkelt test som

undersöker ökade nivåer av leverenzymer i blodet. Av denna anledning kommer läkare vanligtvis att

utföra detta blodprov (leverfunktionstest) före och under behandling med Rosuvastatin Sandoz.

Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har

diabetes eller löper risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du har

höga blodsocker- och blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.

Barn och ungdomar

om patienten är under 6 år

: Rosuvastatin Sandoz ska inte ges till barn under 6 år.

om patienten är under 18 år

: Rosuvastatin Sandoz 40 mg tablett är inte lämplig för barn och

ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Rosuvastatin Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Om du måste ta fusidinsyra via munnen för behandling av en bakterieinfektion, måste du

tillfälligt sluta ta detta läkemedel. Din läkare talar om för dig när det är tryggt att börja

använda Rosuvastatin Sandoz igen. Användning av Rosuvastatin Sandoz samtidigt med

fusidinsyra kan i sällsynta fall orsaka muskelsvaghet, -ömhet eller -värk (rabdomyolys). Se

avsnitt 4 för mer information om rabdomyolys.

Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel: ciklosporin (används till exempel vid

organtransplantation), warfarin eller klopidogrel (eller andra blodförtunnande läkemedel), fibrater och

andra fettsänkande läkemedel (till exempel gemfibrozil, fenofibrat), andra kolesterolsänkande

läkemedel (till exempel ezetimib), vissa läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar,

erytromycin (antibiotika), p-piller, hormonersättningsläkemedel, regorafenib (används för att behandla

cancer) eller något av följande läkemedel som används för att behandla virusinfektioner, inklusive

HIV- eller hepatit C-infektion, ensamt eller i kombination (se Varningar och försiktighet): ritonavir,

lopinavir, atazanavir, simeprevir, ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir, velpatasvir, grazoprevir, elbasvir,

glekaprevir, pibrentasvir. Effekten av dessa läkemedel kan påverkas av Rosuvastatin Sandoz eller så

kan de påverka effekten av Rosuvastatin Sandoz.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Ta inte Rosuvastatin Sandoz

om du är gravid eller ammar. Om du blir gravid under tiden du tar

Rosuvastatin Sandoz

sluta omedelbart

att ta det och tala om det för läkare. Kvinnor ska undvika att

bli gravida när de tar Rosuvastatin Sandoz genom att använda lämpligt preventivmedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Rosuvastatin Sandoz påverkar inte körförmågan eller förmåga att använda maskiner hos de flesta

personer. En del personer känner sig dock yra under användningen av Rosuvastatin Sandoz. Om du

känner dig yr, rådfråga din läkare innan du försöker köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rosuvastatin Sandoz innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Rosuvastatin Sandoz innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar Rosuvastatin Sandoz

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Vanliga doser till vuxna

Om du tar Rosuvastatin Sandoz mot högt kolesterol:

Startdos

Din behandling med Rosuvastatin Sandoz ska starta med

5 mg* eller 10 mg

, även om du har tagit en

högre dos av en annan statin tidigare. Valet av startdos för dig beror på:

din kolesterolnivå.

den risknivå du har för att få en hjärtinfarkt eller stroke.

om du har en faktor som kan göra dig mer känslig för möjliga biverkningar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om vilken startdos Rosuvastatin Sandoz som passar bäst för dig.

Läkare kan besluta att ge dig den lägsta dosen (5 mg)* om:

du är av

asiatiskt ursprung

(japan, kines, filippinier, vietnames, korean eller indier).

du är

över 70 år

gammal.

du har måttliga njurproblem.

du riskerar att få muskelvärk och -smärta (myopati).

Höjning av dosen och maximal daglig dos

Din läkare kan besluta att höja din dos. Detta för att du ska ta den dos Rosuvastatin Sandoz som är rätt

för dig. Om du började med att ta 5 mg*, kan din läkare besluta att dubblera denna dos till 10 mg,

sedan till 20 mg och sedan till 40 mg om nödvändigt. Om du började med att ta 10 mg, kan din läkare

besluta att dubblera denna dos till 20 mg och sedan till 40 mg om nödvändigt. Det kommer att gå fyra

veckor mellan varje dosjustering.

Den maximala dagliga dosen av Rosuvastatin Sandoz är 40 mg. Det är bara för patienter med höga

kolesterolnivåer och stor risk för hjärtattack eller stroke vars kolesterolnivåer inte sänks tillräckligt

med 20 mg.

Om du tar Rosuvastatin Sandoz

för att minska risken att drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller

andra hjärta-kärlrelaterade hälsoproblem:

Rekommenderad dos är 20 mg/dag. Det kan dock hända att din läkare bestämmer att du ska använda

en lägre dos om du har någon av de faktorer som nämns ovan.

Användning för barn och ungdomar i åldern 6–17 år

Vanlig startdos är 5 mg*. Din läkare kan eventuellt öka dosen för att hitta rätt dos av Rosuvastatin

Sandoz för dig. Maximal daglig dos av Rosuvastatin Sandoz är 10 mg för barn i åldern 6–9 år och

20 mg för barn i åldern 10–17 år. Ta dosen en gång om dagen. Rosuvastatin Sandoz

40 mg

tablett ska

inte

användas till barn.

Eftersom Rosuvastatin Sandoz 5 mg inte finns tillgänglig, skall andra läkemedel med denna

styrka användas.

Tablettintag

Svälj varje tablett hel tillsammans med ett glas vatten.

Ta Rosuvastatin Sandoz en gång dagligen.

Du kan ta tabletten vilken tid du vill, med eller utan mat.

Försök ta den vid samma tidpunkt varje dag för att lättare komma ihåg det.

Regelbundna kolesterolkontroller

Det är viktigt att du återser din läkare för regelbundna kolesterolkontroller som säkerställer att ditt

kolesterol har nått och stannar på rätt nivå.

Din läkare kan besluta att öka din dos så att du tar den dos Rosuvastatin Sandoz som är rätt för dig.

Om du har tagit för stor mängd av Rosuvastatin Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du uppsöker sjukhus eller får behandling för något annat tillstånd, tala då om för

sjukvårdspersonalen att du tar Rosuvastatin Sandoz.

Om du har glömt att ta Rosuvastatin Sandoz

Oroa dig inte utan ta nästa dos som planerat vid rätt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera

för glömd dos.

Om du slutar att ta Rosuvastatin Sandoz

Tala med din läkare om du vill sluta ta Rosuvastatin Sandoz. Dina kolesterolnivåer kan öka igen om

du slutar ta Rosuvastatin Sandoz.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Det är viktigt att du är medveten om vilka dessa biverkningar kan vara. De är vanligtvis milda

och försvinner efter en kort tid.

Sluta ta Rosuvastatin Sandoz och sök omedelbart medicinsk hjälp

om du får någon av följande

allergiska reaktioner:

svårt att andas, med eller utan svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller svalg

svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, som kan orsaka sväljsvårigheter

kraftig hudklåda (med upphöjda knölar).

Tala även med din läkare så fort som möjligt, och sluta omgående att ta Rosuvastatin Sandoz,

om du:

får någon ovanlig värk eller smärta

i dina muskler som sitter i längre än du förväntat.

Muskelsymtom är vanligare hos barn och ungdomar än hos vuxna. Som med andra statiner har

ett väldigt litet antal personer upplevt obehaglig muskelpåverkan och i sällsynta fall har dessa

utvecklats till en livshotande muskelsjukdom,

rabdomyolys

lupus-liknande sjukdomsbild (inklusive utslag, ledbesvär och påverkan på blodkroppar)

muskelbristning.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

huvudvärk

buksmärtor

förstoppning

illamående

muskelvärk

kraftlöshet

yrsel

en ökad halt av protein i urinen. Detta återgår vanligtvis till det normala av sig självt utan att du

behöver sluta ta Rosuvastatin Sandoz (enbart Rosuvastatin Sandoz 40 mg).

diabetes. Detta är mer troligt om du har höga blodsocker- och blodfettnivåer, är överviktig och

har högt blodtryck. Läkaren kommer att kontrollera dig medan du tar detta läkemedel.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

hudutslag, klåda eller andra hudreaktioner

en ökad halt av protein i urinen. Detta återgår vanligtvis till det normala av sig självt utan att du

behöver sluta ta Rosuvastatin Sandoz (enbart Rosuvastatin Sandoz 10 mg och 20 mg).

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

kraftig allergisk reaktion –

tecken är svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller strupe, svårighet

att svälja och andas, svår hudklåda (med upphöjda knölar).

Om du tror att du har en allergisk

reaktion, sluta ta Rosuvastatin Sandoz

och uppsök omedelbart läkare.

muskelskada hos vuxna - som förebyggande åtgärd

sluta omgående att ta Rosuvastatin

Sandoz och tala med läkare så fort som möjligt om du har någon ovanlig värk eller smärta

i dina muskler som sitter i längre än väntat.

kraftig magsmärta (inflammerad bukspottkörtel)

ökade leverenzymer i blodet

ovanliga blåmärken och blödningar på grund av låg nivå av blodplättar.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

gulsot (gulfärgning av hud och ögon)

hepatit (leverinflammation)

blod i urinen

skada på nerver i ben och armar (till exempel domningar)

ledvärk

minnesförlust

förstoring av bröstkörtlarna hos män (gynekomasti).

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

diarré (lös avföring)

Stevens-Johnsons syndrom (allvarligt tillstånd med blåsor som kan drabba hud, mun, ögon och

könsorgan)

hosta

andfåddhet

ödem (svullnad)

sömnstörningar, inklusive sömnlöshet och mardrömmar

sexuella svårigheter

depression

andningsproblem, inklusive ihållande hosta och/eller andfåddhet eller feber

senskador, ibland senbristning

muskelsvaghet som är långvarig.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

www.lakemedelsverket.se

Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala

5.

Hur Rosuvastatin Sandoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen och blistret efter Utg.dat. eller EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

HDPE

-

burkar:

Hållbarhet efter

första öppnandet är 100 dagar

.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är rosuvastatin.

Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg, 20 mg eller 40 mg rosuvastatin (som

rosuvastatinkalcium).

Övriga hjälpämnen är:

Tablettkärna:

Laktos, kiseldioxid, kolloidal vattenfri, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, talk,

natriumstearylfumarat.

Filmdragering:

Hypromellos, mannitol (E421), makrogol 6000, talk, titandioxid (E171), järnoxid, gul (E172),

järnoxid, röd (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Sandoz

10 mg filmdragerade tabletter

Bruna, runda, filmdragerade tabletter med diametern 6 mm och med ”RSV 10” präglat på ena sidan.

Rosuvastatin Sandoz

20 mg filmdragerade tabletter

Bruna, runda, filmdragerade tabletter med diametern 8 mm och med “RSV 20” präglat på ena sidan.

Rosuvastatin Sandoz

40 mg filmdragerade tabletter

Bruna, runda, filmdragerade tabletter med diametern 10 mm och med ”RSV 40” präglat på ena sidan.

Rosuvastatin Sandoz 10/20/40 mg filmdragerade tabletter finns i:

OPA_Al-PVC/Al-blisterförpackningar som innehåller 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 40, 42, 50, 60, 70, 84,

90, 98 eller 100 filmdragerade tabletter

HDPE-burk med PP-lock och kiseldioxidgel som torkmedel: 28, 30, 50, 84, 90 eller 100 filmdragerade

tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

Lek S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen

eller

S.C. Sandoz, S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, Târgu Mureş 540472, Rumänien

eller

Lek Pharmaceuticals d.d. Trimlini 2 D, 9220 Lendava, Slovenien

Denna bipacksedel ändrades senast 2021-01-27

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS

NAMN

Rosuvastatin Sandoz 10 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Sandoz 20 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Sandoz 40 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV

OCH

KVANTITATIV

SAMMANSÄTTNING

Rosuvastatin Sandoz 10 mg filmdragerade tabletter

Varje tablett innehåller 10 mg rosuvastatin (som rosuvastatinkalcium).

Hjälpämne med känd effekt: 53 mg laktos

Rosuvastatin Sandoz 20 mg filmdragerade tabletter

Varje tablett innehåller 20 mg rosuvastatin (som rosuvastatinkalcium).

Hjälpämne med känd effekt: 106 mg laktos

Rosuvastatin Sandoz 40 mg filmdragerade tabletter

Varje tablett innehåller 40 mg rosuvastatin (som rosuvastatinkalcium).

Hjälpämne med känd effekt: 212 mg laktos

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett

Rosuvastatin Sandoz 10 mg filmdragerade tabletter

Bruna, runda, filmdragerade tabletter med diametern 6 mm och med ”RSV 10” präglat på ena sidan.

Rosuvastatin Sandoz 20 mg filmdragerade tabletter

Bruna, runda, filmdragerade tabletter med diametern 8 mm och med “RSV 20” präglat på ena sidan.

Rosuvastatin Sandoz 40 mg filmdragerade tabletter

Bruna, runda, filmdragerade tabletter med diametern 10 mm och med ”RSV 40” präglat på ena sidan.

4.

KLINISKA

UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av hyperkolesterolemi

Vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder med primär hyperkolesterolemi (typ IIa, inkluderande

heterozygot familjär hyperkolesterolemi) eller kombinerad hyperlipidemi (typ IIb) som tillägg till diet

när effekt av diet och annan icke-farmakologisk behandling (t.ex. motion eller viktminskning) är

otillräcklig.

Homozygot familjär hyperkolesterolemi; ensamt eller som tillägg till annan lipidsänkande behandling

(t.ex. LDL-aferes) eller när sådan behandling inte är lämplig.

Prevention av kardiovaskulära händelser

Prevention av större kardiovaskulära händelser hos patienter som bedöms löpa hög risk för en första

kardiovaskulär händelse (se avsnitt 5.1), som komplement till korrigering av andra riskfaktorer.

4.2

Dosering och administreringssätt

Innan behandling med Rosuvastatin Sandoz initieras ska patienten påbörja en kolesterolsänkande diet

som skall fortsätta under behandlingen. Dosen ska individanpassas utifrån patientens svar på

behandlingen och behandlingsmålet som bör utgå ifrån gällande riktlinjer.

Rosuvastatin Sandoz kan ges vid valfri tidpunkt på dagen med eller utan samtidigt intag av föda.

Rosuvastatin Sandoz finns inte tillgänglig i styrkan 5 mg. För tillstånd där denna styrka bör användas,

hänvisas till andra rosuvastatinprodukter.

Behandling av hyperkolesterolemi

Rekommenderad startdos är 5 eller 10 mg en gång dagligen både för patienter som inte tidigare

behandlats med en HMG-CoA-reduktashämmare och för patienter som

initieras på Rosuvastatin

Sandoz från behandling med en annan HMG-CoA-reduktashämmare. Vid val av startdos ska

patientens kolesterolnivå och framtida kardiovaskulära risk liksom den potentiella risken för

biverkningar tas i beaktande (se nedan). Om nödvändigt, kan dosjustering till nästa dosnivå göras efter

fyra veckor (se avsnitt 5.1).

En högre grad av biverkningsrapportering har observerats för dosen 40 mg jämfört med lägre doser (se

avsnitt 4.8). En sista ökning av dosen till maxdosen 40 mg ska därför endast övervägas för patienter

med svår hyperkolesterolemi och hög risk för kardiovaskulär sjukdom (särskilt patienter med familjär

hyperkolesterolemi) som inte når behandlingsmål med 20 mg och för dessa ska rutinuppföljning

genomföras (se avsnitt 4.4).

Samråd med specialist rekommenderas när behandling med 40 mg initieras.

Prevention av kardiovaskulära händelser

I studien som undersökte prevention av kardiovaskulära händelser var den studerade dosen 20

mg dagligen

(se avsnitt 5.1).

Pediatrisk population

Pediatriskt bruk får endast hanteras av specialister.

Barn och ungdomar i åldern 6-17 år (Tannerstadium <II-V)

För barn och ungdomar med heterozygot familjär hyperkolesterolemi är 5 mg dagligen den vanliga

startdosen.

För barn i åldern 6–9 år med heterozygot familjär hyperkolesterolemi är den vanliga dosen 5–

10 mg peroralt en gång dagligen. Säkerhet och effekt för doser över 10 mg har inte studerats i

denna population.

För barn i åldern 10–17 år med heterozygot familjär hyperkolesterolemi är den vanliga dosen 5–

20 mg peroralt en gång dagligen. Säkerhet och effekt för doser över 20 mg har inte studerats i

denna population.

Titrering skall genomföras i enlighet med individuellt behandlingssvar och tolerabilitet hos pediatriska

patienter, enligt rekommendationerna för pediatrisk population (se avsnitt 4.4). Barn och ungdomar

bör påbörja gängse kolesterolsänkande diet innan behandling med rosuvastatin påbörjas; denna diet

skall fortsätta under behandlingen med rosuvastatin.

Det finns endast begränsad erfarenhet av behandling av barn i åldern 8–17 år med homozygot familjär

kolesterolemi.

40 mg-tabletten är ej lämplig för pediatriska patienter

.

Barn under 6 år

Säkerhet och effekt vid användning hos barn under6 år har inte studerats. Rosuvastatin Sandoz

rekommenderas därför inte till barn under 6 år.

Äldre

5 mg rekommenderas som startdos för patienter över 70 år (se avsnitt 4.4). För övrigt behövs inga

dosjusteringar för äldre.

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering behövs för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion. Rekommenderad

startdos är 5 mg för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <60 ml/min).

Dosen 40 mg är kontraindicerad för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion. Samtliga doser av

Rosuvastatin Sandoz är kontraindicerade för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.3

och avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Det förekom ingen ökning av den systemiska exponeringen av rosuvastatin

för patienter med

Child-Pugh score 7 eller lägre. Ökad exponering har dock setts hos patienter med Child-Pugh score 8

eller 9 (se avsnitt 5.2). Värdering av njurfunktionen bör övervägas för dessa patienter (se avsnitt 4.4).

Det finns inga data för patienter med Child-Pugh score över 9. Rosuvastatin Sandoz är kontraindicerat

för patienter med aktiv leversjukdom (se avsnitt 4.3).

Etnisk tillhörighet

Ökad systemisk exponering har observerats hos asiater (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.2). Rekommenderad

startdos är 5 mg för patienter av asiatiskt ursprung. Dosen 40 mg är kontraindicerad för dessa

patienter.

Genetiska polymorfismer

Vissa typer av genetiska polymorfismer är kända för att leda till ökad rosuvastatinexponering (se

avsnitt 5.2). För patienter som man vet har sådana specifika typer av polymorfismer rekommenderas

en lägre daglig dos av Rosuvastatin Sandoz.

Patienter predisponerade för myopati

Rekommenderad startdos är 5 mg för patienter predisponerade för myopati (se avsnitt 4.4). Dosen

40 mg är kontraindicerad för vissa av dessa patienter (se avsnitt 4.3).

Samtidig behandling

Rosuvastatin är ett substrat för olika transportproteiner (t.ex. OATP1B1 och BCRP). Risken för

myopati (inklusive rabdomyolys) ökar när Rosuvastatin Sandoz ges tillsammans med vissa läkemedel

som kan öka plasmakoncentrationen av rosuvastatin på grund av interaktioner med dessa

transportproteiner (t.ex. ciklosporin och vissa proteashämmare inklusive kombinationer av ritonavir

med atazanavir, lopinavir och/eller tipranavir; se avsnitt 4.4 och 4.5). När det är möjligt bör alternativa

läkemedel övervägas och, om det behövs, bör man överväga att tillfälligt avbryta behandling med

Rosuvastatin Sandoz. I situationer där samtidig administrering av dessa läkemedel med Rosuvastatin

Sandoz är oundviklig, bör nyttan och risken med samtidig behandling och dosjusteringar av

Rosuvastatin Sandoz noggrant övervägas (se avsnitt 4.5).

4.3

Kontraindikationer

Rosuvastatin Sandoz är kontraindicerat:

för patienter som är överkänsliga för rosuvastatin eller mot något av hjälpämnena som anges i

avsnitt 6.1

för patienter med aktiv leversjukdom inkluderande oförklarade, kvarstående förhöjda

aminotransferaser eller vid ökning av aminotransferaser till mer än 3 gånger den övre gränsen

för normalvärdet

för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min).

för patienter med myopati

för patienter som samtidigt behandlas med ciklosporin

under graviditet och amning samt för kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel

40 mg dosen är kontraindicerad för patienter med faktorer som predisponerar för

myopati/rabdomyolys:

måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <60 ml/min)

hypotyreos

tidigare muskelsjukdom eller ärftlighet för sådan sjukdom

tidigare muskelsymtom vid behandling med annan HMG-CoA-reduktashämmare eller fibrat

alkoholmissbruk

situationer när ökade plasmakoncentrationer kan uppstå

patienter med asiatiskt ursprung

samtidig användning av fibrater

(Se avsnitt 4.4, 4.5 och 5.2)

4.4

Varningar och försiktighet

Renala effekter

Hos patienter som behandlats med högre doser av rosuvastatin, framför allt 40 mg, har proteinuri

påvisats med urinsticka. Proteinurin har huvudsakligen varit tubulär och övergående eller intermittent

och inte prediktiv för akut eller progressiv njursjukdom (se avsnitt 4.8).

Rapporteringsfrekvensen av allvarliga renala effekter vid användning efter lansering är högre vid

dosering med 40 mg. Vid rutinuppföljning av patienter som behandlas med 40 mg ska en värdering av

njurfunktionen övervägas.

Muskeleffekter

Skelettmuskelpåverkan, t.ex. myalgi, myopati samt i sällsynta fall rabdomyolys har rapporterats för

patienter som behandlats med rosuvastatin i samtliga doser och särskilt vid doser >20 mg. Väldigt

sällsynta fall av rabdomyolys har rapporterats vid användning av ezetimib i kombination med HMG-

CoA-reduktashämmare. En farmakodynamisk interaktion kan inte uteslutas (se avsnitt 4.5) och

försiktighet bör iakttas vid samtidig användning.

Som för övriga HMG-CoA-reduktashämmare är rapporteringsfrekvensen av rabdomyolys i samband

med användning av rosuvastatin efter lansering högre vid dosering med 40 mg.

Mätning av kreatinkinas (CK)

Mätning av CK bör inte utföras efter ansträngande träning eller när andra orsaker till ökat CK-värde

kan påverka bedömning av resultatet. Om CK är markant förhöjt (>5 gånger övre gränsen för

normalvärdet) vid baseline bör ett nytt prov tas inom 5-7 dagar. Om detta prov bekräftar ett CK värde

på >5 gånger övre gränsen för normalvärdet bör behandling inte påbörjas.

Innan behandling

Rosuvastatin Sandoz liksom andra HMG-CoA-reduktashämmare bör förskrivas med försiktighet till

patienter med faktorer som predisponerar för myopati/rabdomyolys, såsom

nedsatt njurfunktion

hypotyreos

tidigare muskelsjukdom eller ärftlighet för sådan sjukdom

tidigare muskelsymtom vid behandling med annan HMG-CoA-reduktashämmare eller fibrat

alkoholmissbruk

ålder >70 år

situationer när ökade plasmakoncentrationer kan uppstå (se avsnitt 4.2, 4.5 och 5.2)

samtidig användning av fibrater.

För dessa patienter ska en bedömning av nyttan med behandling ställas mot eventuell risk och klinisk

uppföljning rekommenderas. Om CK är markant förhöjt (>5 gånger övre gränsen för normalvärdet)

vid baseline bör behandling inte påbörjas.

Under behandlingen

Patienten ska uppmanas att rapportera oförklarlig muskelvärk, muskelsvaghet eller kramper

omedelbart, särskilt om den är associerad med sjukdomskänsla eller feber. Kreatinkinasvärdet (CK)

bör mätas hos dessa patienter. Behandling med Rosuvastatin Sandoz bör avbrytas vid kraftigt förhöjt

CK-värde (>5 gånger övre gränsen för normalvärdet) eller om muskelsymtomen är svåra och orsakar

dagliga besvär (även om CK-värdet ≤5 gånger övre gränsen för normalvärdet). Behandling med lägsta

dos av Rosuvastatin Sandoz eller annan HMG-CoA-reduktashämmare under noggrann uppföljning

kan övervägas om symtomen försvinner och CK-värdet återgår till det normala. Rutinkontroll av CK-

värden är inte befogat för asymtomatiska patienter. Det har förekommit mycket sällsynta rapporter om

en immunmedierad nekrotiserande myopati (IMNM) under eller efter behandling med statiner,

inklusive rosuvastatin. IMNM karakteriseras kliniskt av proximal muskelsvaghet och förhöjt

kreatinkinas i serum, vilket kvarstår trots utsättning av statinbehandling.

I kliniska studier på rosuvastatin har ingen ökad förekomst av skelettmuskelpåverkan setts hos det

mindre antal patienter som samtidigt behandlats med rosuvastatin och andra läkemedel. En ökad

incidens av myosit och myopati har dock setts för patienter som erhållit andra HMG-CoA-

reduktashämmare tillsammans med fibrater (inkl gemfibrozil), ciklosporin, nikotinsyra, antimykotika

(azolderivat), proteashämmare och makrolidantibiotika. Gemfibrozil ökar risken för myopati när det

ges samtidigt med HMG-CoA-reduktashämmare. Kombination av rosuvastatin och gemfibrozil

rekommenderas därför inte. Nyttan med ytterligare förändring av lipidnivåer genom samtidig

användning av Rosuvastatin Sandoz och fibrater eller niacin ska noggrant övervägas mot den

potentiella risken. Dosen 40 mg är kontraindicerad vid samtidig användning av Rosuvastatin Sandoz

och fibrater (Se avsnitt 4.5 och 4.8).

Rosuvastatin ska inte administreras samtidigt med systemiska formuleringar av fusidinsyra eller inom

7 dygn efter att behandling med fusidinsyra avslutats. Om användning av fusidinsyra anses nödvändigt

ska statinbehandling avbrytas under hela behandlingen med fusidinsyra. Rapporter om rabdomyolys (i

några fall med dödlig utgång) har förekommit hos patienter som fått kombinationen fusidinsyra och

statiner (se avsnitt 4.5). Patienter ska uppmanas att omedelbart söka läkarvård om de får symtom på

muskelstelhet, -värk eller -ömhet.

Statinbehandlingen kan återinsättas sju dygn efter den sista dosen fusidinsyra.

I undantagsfall där långvarig behandling med fusidinsyra är nödvändigt t.ex. för behandling av svåra

infektioner ska samtidig administrering av rosuvastatin och fusidinsyra övervägas endast individuellt

och genomföras under noggrann läkaruppföljning.

Rosuvastatin Sandoz ska inte användas till patienter med allvarliga akuta tillstånd som medför ökad

risk för myopati eller av patienter predisponerade för njursvikt sekundärt till rabdomyolys (t.ex. vid

sepsis, hypotension, större operation, trauma, allvarlig metabolisk-, endokrin- eller elektrolytrubbning

eller vid risk för okontrollerade krampanfall).

Levereffekter

Liksom andra HMG-CoA-reduktashämmare bör Rosuvastatin Sandoz användas med försiktighet av

patienter med stort alkoholintag och/eller med leversjukdom i anamnesen.

Leverfunktionsprov rekommenderas innan behandling med Rosuvastatin Sandoz påbörjas och

3 månader efter behandlingsstart. Behandlingen bör avbrytas eller dosen reduceras vid

aminotransferasförhöjningar över 3 gånger den övre gränsen för normalvärdet.

Rapporteringsfrekvensen av allvarliga levereffekter (främst bestående av ökade levertransaminaser)

vid användning efter lansering är högre vid dosering med 40 mg.

För patienter med sekundär hyperkolesterolemi orsakad av hypotyreoidism eller nefrotiskt syndrom

bör den underliggande sjukdomen behandlas innan terapi med Rosuvastatin Sandoz påbörjas.

Etnisk tillhörighet

Farmakokinetikstudier visar en ökad exponering hos asiater jämfört med kaukasier (se avsnitt 4.2, 4.3

och 5.2).

Proteashämmare

Ökad systemisk exponering för rosuvastatin har observerats hos patienter som fått rosuvastatin

samtidigt som olika proteashämmare i kombination med ritonavir. Såväl fördelen med lipidsänkning

genom användning av Rosuvastatin Sandoz hos HIV-patienter som får proteashämmare som

potentialen för ökade plasmakoncentrationer av rosuvastatin bör övervägas vid behandlingsstart och

upptitrering av Rosuvastatin Sandoz-doser hos patienter som behandlas med proteashämmare.

Samtidig användning av vissa proteashämmare rekommenderas inte, såvida inte dosen av Rosuvastatin

Sandoz justeras (se avsnitt 4.2 och 4.5).

Interstitiell lungsjukdom

Undantagsvis har fall av interstitiell lungsjukdom rapporterats med vissa statiner, speciellt vid

långtidsbehandling (se avsnitt 4.8). Sjukdomen kan visa sig genom dyspné, icke-produktiv hosta och

försämring av allmänt hälsotillstånd (trötthet, viktnedgång och feber). Om man misstänker att en

patient utvecklat interstitiell lungsjukdom, skall statinbehandlingen sättas ut.

Diabetes mellitus

Vissa uppgifter

tyder

på att statiner som klass höjer blodglukos. Detta kan hos vissa patienter med hög

risk att drabbas av diabetes, orsaka hyperglykemi som kräver diabetesbehandling. Denna risk uppvägs

emellertid av statiners minskning av vaskulär risk, och är därför inte skäl för att avbryta

statinbehandlingen. Patienter i riskzonen (med fasteglukos 5,6 till 6,9 mmol/l, BMI >30 kg/m

förhöjda triglycerider, hypertension) ska övervakas kliniskt och biokemiskt enligt gällande

föreskrifter.

I JUPITER-studien var den rapporterade frekvensen av diabetes mellitus 2,8 % för rosuvastatin och

2,3 % för placebo, främst hos patienter med fasteglukos på 5,6 till 6,9 mmol/l.

Pediatrisk population

Utvärderingen av linjär tillväxt (kroppslängd), vikt, BMI (kroppsmasseindex) och sekundära tecken på

könsmognad enligt Tanners stadieindelning hos pediatriska patienter i åldern 6-17 år, som tog

rosuvastatin, är begränsad till en tvåårsperiod. Efter två års studiebehandling påvisades ingen effekt på

tillväxt, vikt, BMI eller könsmognad (se avsnitt 5.1).

I en klinisk studie på barn och ungdomar som behandlades med rosuvastatin under 52 veckor

observerades förhöjda CK-värden >10xULN och muskelsymtom efter motion eller ökad fysisk

aktivitet oftare än i kliniska studier på vuxna (se avsnitt 4.8).

Särskilda varningar om hjälpämnenRosuvastatin Sandoz innehåller laktos. Patienter med något av

följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total

laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekt av samtidigt administrerade läkemedel på rosuvastatin

Hämmare av transportproteiner:

Rosuvastatin är ett substrat för visa transportproteiner inklusive

OATP1B1

,som är en transportör ansvarig för upptag i levern,

och effluxtransportören BCRP.

Samtidig administrering av rosuvastatin med läkemedel som är hämmare av dessa transportproteiner

kan leda till ökade plasmakoncentrationer av rosuvastatin och en ökad risk för myopati (se avsnitt 4.2,

4.4 och 4.5, tabell 1).

Ciklosporin:

Vid samtidig behandling med rosuvastatin och ciklosporin sågs i genomsnitt en 7-faldig

ökning av AUC för rosuvastatin jämfört med vad som observerats hos friska frivilliga (se tabell 1).

Rosuvastatin Sandoz är kontraindicerat hos patienter som samtidigt får ciklosporin (se avsnitt 4.3).

Samtidig behandling med Rosuvastatin Sandoz och ciklosporin påverkade inte plasmakoncentrationen

av ciklosporin.

Proteashämmare:

Även om den exakta mekanismen för interaktion är okänd, kan samtidig

användning av proteashämmare starkt öka exponeringen av rosuvastatin (se tabell 1). I en

farmakokinetisk studie på friska frivilliga, visade till exempel samtidig användning av 10 mg

rosuvastatin och en kombinationsprodukt med två proteashämmare (300 mg atazanavir/100 mg

ritonavir), ungefär en 3-faldig och 7-faldig ökning av AUC respektive C

för rosuvastatin. Samtidig

användning av Rosuvastatin Sandoz och vissa kombinationer av proteashämmare kan övervägas efter

noggrant övervägande av dosjusteringar av Rosuvastatin Sandoz baserade på förväntad ökad

exponering för rosuvastatin (se avsnitt 4.2, 4.4 och 4.5, tabell 1).

Gemfibrozil och andra lipidsänkande läkemedel:

Samtidig användning av rosuvastatin och

gemfibrozil resulterade i en 2-faldig ökning av C

och AUC för rosuvastatin. (Se avsnitt 4.4).

Baserat på data från specifika interaktionsstudier förväntas inga farmakokinetiskt relevanta

interaktioner med fenofibrat, en farmakodynamisk interaktion kan dock inträffa. Gemfibrozil,

fenofibrat, andra fibrater och lipidsänkande doser (

1 g/dag) av niacin (nikotinsyra) ökar risken för

myopati när det ges samtidigt med HMG-CoA-reduktashämmare. Detta beror troligen på att de kan

orsaka myopati i monoterapi. Dosen 40 mg är kontraindicerad vid samtidig användning med en fibrat

(se avsnitt 4.3 och 4.4). Dessa patienter bör också börja med dosen 5 mg.

Ezetimib:

Samtidig användning av 10 mg rosuvastatin och 10 mg ezetimib resulterade i en 1,2-faldig

ökning av AUC för rosuvastatin hos patienter med hyperkolesterolemi (tabell 1). En farmakodynamisk

interaktion mellan Rosuvastatin Sandoz och ezetimib, i form av biverkningar, kan inte uteslutas (se

avsnitt 4.4).

Antacida:

Samtidig användning av rosuvastatin och ett antacida innehållande aluminium- och

magnesiumhydroxid resulterade i en minskning av plasmakoncentrationen av rosuvastatin med ca

50 %. Denna effekt minskade när antacida gavs 2 timmar efter rosuvastatin. Den kliniska relevansen

av denna interaktion har inte studerats.

Erytromycin:

Samtidig administrering av rosuvastatin och erytromycin resulterade i en minskning av

AUC med 20 % och av C

med 30 % för rosuvastatin. Denna interaktion kan vara orsakad av ökad

tarmmotilitet genererad av erytromycin.

Cytokrom P450:

Resultat från

in vitro-

in vivo-

studier visar att rosuvastatin varken hämmar eller

inducerar cytokrom P450-isoenzymer. Rosuvastatin har dessutom låg affinitet till dessa enzymer.

Interaktioner på grund av cytokrom P450-baserad metabolism förväntas därför inte. Inga kliniskt

relevanta interaktioner har observerats mellan rosuvastatin och flukonazol (hämmare av CYP2C9 och

CYP3A4) eller ketokonazol (hämmare av CYP2A6 och CYP3A4).

Interaktioner som kräver dosjusteringar av rosuvastatin (se även tabell 1):

När det är nödvändigt

att administrera Rosuvastatin Sandoz tillsammans med andra läkemedel som är kända för att öka

exponeringen för rosuvastatin, bör doserna av Rosuvastatin Sandoz justeras. Börja med en daglig dos

på 5 mg av Rosuvastatin Sandoz om den förväntade ökningen i exponering (AUC) är ungefär 2-faldig

eller högre. Den maximala dagliga dosen av Rosuvastatin Sandoz bör justeras så att den förväntade

exponeringen för rosuvastatin troligen inte överstiger den vid en daglig dos på 40 mg av Rosuvastatin

Sandoz som tas utan interagerande läkemedel, till exempel en dos på 20 mg av Rosuvastatin Sandoz

tillsamman med gemfibrozil (1,9-faldig ökning), och en dos på 10 mg av Rosuvastatin Sandoz i

kombination med atazanavir/ritonavir (3,1-faldig ökning).

Tabell 1. Effekt av samtidigt administrerade läkemedel på exponeringen för rosuvastatin

(AUC; i fallande storleksordning) från publicerade kliniska prövningar

Dosregim för interagerande

läkemedel

Dosregim för rosuvastatin

Förändring av AUC

*

för rosuvastatin

Ciklosporin 75 mg BID till 200 mg BID,

6 månader

10 mg OD, 10 dagar

7,1-faldig

Regorafenib 160 mg, OD, 14 dagar

5 mg engångsdos

3,8-faldig

Atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg

OD, 8 dagar

10 mg, engångsdos

3,1-faldig

Simeprevir 150 mg OD, 7 dagar

10 mg, engångsdos

2,8-faldig

Velpatasvir 100 mg OD

10 mg, engångsdos

2,7-faldig

Ombitasvir 25 mg/paritaprevir 150 mg/

Ritonavir 100 mg OD/ dasabuvir 400

mg BID, 14 dagar

5 mg, engångsdos

2,6-faldig

Grazoprevir 200 mg/elbasvir 50mg OD,

11 dagar

10 mg, engångsdos

2,3-faldig

Glekaprevir 400 mg/pibrentasvir 120 mg

OD, 7 dagar

5 mg OD, 7 dagar

2,2-faldig

Lopinavir 400 mg/ritonavir 100 mg

BID, 17 dagar

20 mg OD, 7 dagar

2,1-faldig

Klopidogrel 300 mg som laddningsdos,

följt av 75 mg vid 24 timmar

20 mg, engångsdos

2-faldig

Gemfibrozil 600 mg BID, 7 dagar

80 mg, engångsdos

1,9-faldig

Eltrombopag 75 mg OD, 5 dagar

10 mg, engångsdos

1,6-faldig

Darunavir 600 mg/ritonavir 100 mg

BID, 7 dagar

10 mg OD, 7 dagar

1,5-faldig

Tipranavir 500 mg/ritonavir 200 mg

BID, 11 dagar

10 mg, engångsdos

1,4-faldig

Dronedaron 400 mg BID

Ej tillgänglig

1,4-faldig

Itrakonazol 200 mg OD, 5 dagar

10 mg, engångsdos

1,4-faldig

Ezetimib 10 mg OD, 14 dagar

10 mg OD, 14 dagar

1,2-faldig

Fosamprenavir 700 mg/ritonavir

100 mg BID, 8 dagar

10 mg, engångsdos

Aleglitazar 0,3 mg, 7 dagar

40 mg, 7 dagar

Silymarin 140 mg TID, 5 dagar

10 mg, engångsdos

Fenofibrat 67 mg TID, 7 dagar

10 mg, 7 dagar

Rifampin 450 mg OD, 7 dagar

20 mg, engångsdos

Ketokonazol 200 mg BID, 7 dagar

80 mg, engångsdos

Flukonazol 200 mg OD, 11 dagar

80 mg, engångsdos

Erytromycin 500 mg QID, 7 dagar

80 mg, engångsdos

20 %

Baicalin 50 mg TID, 14 dagar

20 mg, engångsdos

47 %

*Data som anges som x-faldig förändring motsvarar ett enkelt förhållande mellan samtidig

administrering och rosuvastatin ensamt. Data som anges som % förändring motsvarar % skillnad i

förhållande till rosuvastatin ensamt.

Ökning anges som ”

”, ingen förändring som

”, minskning som ”

”.

**Flera interaktionsstudier har genomförts med olika doser av Rosuvastatin Sandoz, tabellen visar det

mest signifikanta förhållandet.

OD = en gång dagligen; BID = två gånger dagligen; TID = tre gånger dagligen; QID = fyra gånger

dagligen

Effekt av rosuvastatin på samtidigt administrerade läkemedel

Vitamin K antagonister:

Liksom med andra HMG-CoA-reduktashämmare, kan initiering av

behandling eller dosökning av Rosuvastatin Sandoz resultera i en ökning av International Normalised

Ratio (INR) för patienter som samtidigt behandlas med vitamin K-antagonister (t.ex. warfarin eller

andra kumarinantikoagulantia). Avbruten behandling eller sänkning av dosen kan resultera i

minskning av INR. I dessa fall bör INR kontrolleras.

Antikonceptionsmedel/Hormonell substitutionsbehandling (HRT):

Samtidig användning av

Rosuvastatin Sandoz och ett antikonceptionsmedel resulterade i ökning av AUC för etinylöstradiol och

norgestrel med 26 % respektive 34 %. De ökade plasmanivåerna bör tas i beaktande vid val av

antikonceptionell dos. Det finns inga farmakokinetiska data vid samtidig behandling med Rosuvastatin

Sandoz och HRT och därför kan en liknande effekt inte uteslutas. Kombinationen har dock använts i

stor omfattning i kliniska studier och tolererades då väl.

Andra läkemedel:

Digoxin:

Baserat på data från specifika interaktionsstudier förväntas ingen kliniskt relevant interaktion

med digoxin.

Fusidinsyra:

Risken för myopati (t.ex. rabdomyolys) kan öka vid samtidig administrering av

systemisk fusidinsyra och statiner. Interaktionsmekanismen (oberoende av om den är

farmakodynamisk eller farmakokinetisk eller både och) är ännu inte känd. Rabdomyolys (i några fall

med dödlig utgång) har rapporterats hos patienter som fått denna kombination.

Om behandling med systemisk fusidinsyra är nödvändigt ska behandlingen med rosuvastatin avbrytas

under hela behandlingen med fusidinsyra.

Se också avsnitt 4.4.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna. Omfattningen av interaktioner i den pediatriska

populationen är inte känd.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Rosuvastatin Sandoz är kontraindicerat vid graviditet och amning.

Vid användning av Rosuvastatin Sandoz ska kvinnor i fertil ålder använda preventivmedel.

Då kolesterol och andra produkter i kolesterolsyntesen är nödvändiga för fostrets utveckling överväger

den potentiella risken nyttan med behandlingen för gravida kvinnor. Djurstudier har givit vissa bevis

för reproduktiv toxicitet. (Se avsnitt 5.3.) Om en patient blir gravid under behandling med rosuvastatin

ska behandlingen omedelbart avbrytas.

Hos råttor utsöndras rosuvastatin i modersmjölken. Det finns inga humandata för eventuell utsöndring

i modersmjölk (se avsnitt 4.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Påverkan av Rosuvastatin Sandoz på förmågan att köra bil eller sköta maskiner har inte studerats men

de farmakodynamiska egenskaperna tyder på att denna förmåga inte påverkas. Patienter som kör bil

eller sköter maskiner bör informeras om att yrsel kan uppträda under behandlingen.

4.8

Biverkningar

De biverkningar som ses med rosuvastatin är vanligen milda och övergående. Färre än 4 % av de

patienter som behandlats med rosuvastatin i kliniska studier avbröt studien pga. biverkningar.

Tabell över biverkningar

Baserat på data från kliniska studier och omfattande erfarenhet efter marknadsintroduktion presenterar

följande tabell rosuvastatins biverkningsprofil. De biverkningar som anges nedan klassificeras efter

frekvens och organsystem.

Beräknade biverkningsfrekvenser rangordnas enligt följande konvention:

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data)

Tabell 2. Biverkningar baserade på data från kliniska studier och erfarenhet efter

marknadsintroduktion

Organsystem

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

Blodet och

lymfsystemet

Trombocytopeni

Immunsystemet

Överkänslighets-

reaktioner

inklusive

angioödem

Endokrina systemet

Diabetes

mellitus

Psykiska störningar

Depression

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel

Polyneuropati

Minnesförlust

Perifer neuropati

Sömnstörningar

(inklusive

insomni och

mardrömmar)

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Hosta

Dyspné

Magtarmkanalen

Förstopp-

ning

Illamående

Buksmärta

Pankreatit

Diarré

Lever och gallvägar

Förhöjda

levertransamina-

Ikterus

Hepatit

Hud och subkutan

vävnad

Klåda

Utslag

Urticaria

Stevens-Johnsons

syndrom

Organsystem

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Myalgi

Myopati

(inklusive myosit)

Rabdomyolys

Lupusliknande

sjukdomsbild

Muskelruptur

Artralgi

Sensjukdomar,

ibland med

ruptur som

komplikation.

Immunmedierad

nekrotiserande

myopati

Njurar och

urinvägar

Hematuri

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Gynekomasti

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsställe

t

Asteni

Ödem

Frekvensen är beroende av förekomst eller avsaknad av riskfaktorer (fasteglukos ≥5,6 mmol/l,

BMI >30 kg/m

, förhöjda triglycerider, hypertension i anamnesen).

Liksom för andra HMG-CoA-reduktashämmare tenderar biverkningarna att vara dosberoende.

Renala effekter:

Proteinuri, huvudsakligen tubulär, har påvisats med urinsticka hos patienter som

behandlats med rosuvastatin. Förändring från inget eller spår till 2+ eller mer har setts någon gång hos

<1 % av dem som behandlats med 10 eller 20 mg och hos ca 3 % av de som behandlats med 40 mg.

Vid behandling med 20 mg sågs en ringa ökning från inget eller spår till 1+. I de flesta fall minskar

eller försvinner proteinurin spontant vid fortsatt behandling. Granskning av data från kliniska studier

och erfarenheter efter lansering fram tills idag har inte visat på något samband mellan proteinuri och

akut eller progressiv njursjukdom.

Hematuri har observerats hos patienter som behandlats med rosuvastatin men data från kliniska studier

visar att förekomsten är låg.

Skelettmuskelpåverkan:

Skelettmuskelpåverkan, t.ex. myalgi, myopati (inklusive myosit) samt i

sällsynta fall rabdomyolys med eller utan akut njursvikt har rapporterats för patienter som behandlats

med rosuvastatin i samtliga doser och särskilt vid doser >20 mg.

En dosrelaterad ökning av CK har observerats hos patienter som behandlats med rosuvastatin. I

majoriteten av fallen var effekterna milda, asymtomatiska och övergående. Behandling med

Rosuvastatin Sandoz bör avbrytas vid förhöjt CK-värde (>5 gånger övre gränsen för normalvärdet) (se

avsnitt 4.4).

Leverpåverkan:

Liksom för andra HMG-CoA-reduktashämmare har en dosrelaterad ökning av

transaminaser observerats hos ett mindre antal patienter som behandlats med rosuvastatin. I

majoriteten av fallen var effekterna milda, asymtomatiska och övergående.

Följande biverkningar har rapporterats för vissa statiner:

Sexuell dysfunktion.

Undantagsvis fall av interstitiell lungsjukdom, speciellt vid långtidsbehandling (se avsnitt 4.4).

Rapporteringsfrekvensen av rabdomyolys, allvarliga renala effekter och allvarliga levereffekter

(främst bestående av ökade levertransaminaser) är högre vid dosering med 40 mg.

Pediatrisk population

Förhöjda kreatinkinasvärden >10xULN och muskelsymtom efter motion eller ökad fysisk aktivitet

observerades oftare i en 52-veckors klinisk studie på barn och ungdomar än hos vuxna (se avsnitt 4.4).

För övrigt var säkerhetsprofilen för rosuvastatin hos barn och ungdomar jämförbar med den för vuxna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Det finns ingen specifik behandling vid överdos. Patienten behandlas symtomatiskt och stödjande

åtgärder ska vidtas. Leverfunktion och CK-värden bör övervakas. Hemodialys är troligen inte till

någon nytta.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp:

Medel som påverkar serumlipidnivåerna,

HMG-CoA-reduktashämmare

ATC kod:

C10AA07

Verkningsmekanism

Rosuvastatin är en selektiv och kompetitiv hämmare av HMG-CoA-reduktas, det

hastighetsbestämmande enzym som omvandlar 3-hydroxi-3-metylglutaryl coenzym A till mevalonat,

en prekursor till kolesterol. Det primära verkningsstället för rosuvastatin är levern vilket är målorganet

för kolesterolreduktion.

Rosuvastatin ökar antalet hepatiska LDL-receptorer på cellytan, förbättrar upptag och katabolism av

LDL samt hämmar hepatisk syntes av VLDL och minskar därigenom det totala antalet VLDL- och

LDL-partiklar.

Farmakodynamisk effekt

Rosuvastatin sänker LDL-kolesterol, totalkolesterol och triglycerider samt höjer HDL-kolesterol.

Rosuvastatin sänker också ApoB, nonHDL, VLDLC, VLDL-TG och höjer ApoA-I (se tabell 3).

Rosuvastatin minskar LDL/HDL, total kolesterol/HDL, nonHDL/HDL och ApoB/ApoA-I kvoterna.

Tabell 3

Dos-respons för patienter med primär hyperkolesterolemi (typ IIa och IIb)

(genomsnittlig förändring från baseline i procent)

Dos (mg)

N

LDL

Totalkolesterol

HDL

TG

nonHDL

ApoB

ApoA-I

Placebo

Terapeutiskt svar ses inom 1 vecka efter påbörjad behandling med Rosuvastatin Sandoz och 90% av

maximal effekt uppnås oftast inom 2 veckor. Maximal effekt uppnås inom 4 veckor och kvarstår vid

fortsatt behandling.

Klinisk effekt och säkerhet

Rosuvastatin är effektivt för vuxna patienter med hyperkolesterolemi, med eller utan

hypertriglyceridemi, oberoende av etnisk grupp, kön och ålder samt för särskilda patientgrupper såsom

diabetiker och patienter med familjär hyperkolesterolemi.

Poolade fas III data visar att rosuvastatin är effektivt för behandling av majoriteten av patienter med

typ IIa och IIb hyperkolesterolemi (genomsnittligt LDL-kolesterol ca 4,8 mmol/l vid baseline) till

behandlingsmål fastställda av European Atherosclerosis Society (EAS; 1998); ca 80% av patienterna

behandlade med 10 mg nådde behandlingsmål för LDL-kolesterol (EAS; <3,0 mmol/l).

I en stor studie på patienter med heterozygot familjär hyperkolesterolemi behandlades 435 patienter

med 20 mg till 80 mg rosuvastatin via forcerad titrering. Samtliga doser av rosuvastatin visade en

positiv effekt på lipidfraktioner och att nå uppställda behandlingsmål. Efter titrering till 40 mg

(12 veckors behandling) hade LDL-kolesterol sänkts med 53%. 33% av patienterna nådde mål för

LDL-kolesterol (<3,0 mmol/l).

I en öppen studie (forcerad titrering) behandlades 42 patienter med homozygot familjär

hyperkolesterolemi med rosuvastatin 20-40 mg. I den totala studiepopulationen var den genomsnittliga

LDL sänkningen 22%.

I kliniska studier på ett begränsat antal patienter har rosuvastatin visats ge additiv effekt på sänkning

av triglycerider i kombination med fenofibrat och på höjning av HDL-kolesterol i kombination med

niacin. (Se avsnitt 4.4.)

I en multicenter, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie (METEOR), randomiserades

984 patienter mellan 45 och 70 år med låg risk för koronar hjärtsjukdom (definierad som Framingham

risk <10% under 10 år), med genomsnittligt LDL-C på 4,0 mmol/l (154,5 mg/dl), men med subklinisk

arterioskleros (detekterad med Carotid Intima media Thickness) till 40 mg rosuvastatin en gång

dagligen eller placebo under 2 år. Rosuvastatin fördröjde signifikant graden av progression av

maximum CIMT för de 12 platserna i halspulsådern jämfört med placebo med -0,0145 mm/år [95%

konfidensintervall -0,0196, -0,0093; p<0,0001]. Förändringen från baseline var -0,0014 mm/år (-

0,12%/år (icke-signifikant)) för rosuvastatin jämfört med en progression på +0,0131 mm/år (1,12%/år

(p<0,0001)) för placebo. Ingen direkt korrelation mellan minskning av CIMT och reduktion av risk för

kardiovaskulära händelser har ännu visats. Populationen som studerades i METEOR hade låg risk för

koronar hjärtsjukdom och representerar inte målgruppen för rosuvastatin 40 mg. Dosen 40 mg bör

endast förskrivas till patienter med svår hyperkolesterolemi och hög kardiovaskulär risk (se

avsnitt 4.2).

I studien Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An Intervention Trial Evaluating

Rosuvastatin (JUPITER) utvärderades effekten av rosuvastatin på förekomsten av större

kardiovaskulära händelser till följd av ateroskleros hos 17 802 män (≥50 år) och kvinnor (≥60 år).

Studiedeltagarna randomiserades till att erhålla placebo (n=8 901) eller rosuvastatin 20 mg en gång

dagligen (n=8 901) och följdes under en medelduration på 2 år.

LDL-kolesterol reducerades med 45% (p<0,001) i rosuvastatingruppen jämfört med placebogruppen.

I en post hoc-subgruppsanalys av högriskpatienter med en Framingham risk score vid baseline >20%

(1 558 patienter) förelåg en signifikant reduktion av det kombinerade effektmåttet kardiovaskulär död,

stroke och hjärtinfarkt (p=0,028) med rosuvastatinbehandling jämfört med placebo. Den absoluta

riskreduktionen uttryckt i händelsefrekvens per 1 000 patientår var 8,8. Den totala mortaliteten var

oförändrad i denna högriskgrupp (p=0,193). I en post hoc-subgruppsanalys av högriskpatienter (totalt

9 302 patienter) med en SCORE-risk vid baseline ≥5% (extrapolerad för att inkludera patienter över

65 år) förelåg en signifikant reduktion av det kombinerade effektmåttet kardiovaskulär död, stroke och

hjärtinfarkt (p=0,0003) med rosuvastatinbehandling jämfört med placebo. Den absoluta

riskreduktionen uttryckt i händelsefrekvens var 5,1 per 1 000 patientår. Den totala mortaliteten var

oförändrad i denna högriskgrupp (p=0,076).

I JUPITER-studien avbröt 6,6% av rosuvastatinbehandlade och 6,2% av placebobehandlade patienter

användningen av studieläkemedlen på grund av en biverkning. De vanligaste biverkningarna som

ledde till avbrytande av behandlingen var: myalgi (0,3% rosuvastatin, 0,2% placebo), buksmärtor

(0,03% rosuvastatin, 0,02% placebo) och hudutslag (0,02% rosuvastatin, 0,03% placebo). De

vanligaste biverkningarna som förekom i minst lika hög frekvens som med placebo var

urinvägsinfektion (8,7% rosuvastatin, 8,6% placebo), nasofaryngit (7,6% rosuvastatin, 7,2% placebo),

ryggsmärtor (7,6% rosuvastatin, 6,9% placebo) och myalgi (7,6% rosuvastatin, 6,6% placebo).

Pediatrisk population

I en dubbelblind, randomiserad, multicenter, placebokontrollerad 12-veckorsstudie (n=176, 97 pojkar

och 79 flickor) följd av en öppen 40-veckors dostitreringsfas med rosuvastatin (n=173, 96 pojkar och

77 flickor) erhöll patienter i åldern 10-17 år (Tanner-stadium II–V, flickor minst 1 år efter menarche)

med heterozygot familjär hyperkolesterolemi rosuvastatin 5, 10 eller 20 mg eller placebo dagligen

under 12 veckor, varefter alla erhöll rosuvastatin dagligen under 40 veckor. Vid studiestart var cirka

30% av patienterna i åldern 10-13 år och cirka 17%, 18%, 40% respektive 25% befann sig i Tanner-

stadium II, III, IV respektive V.

LDL-C reducerades med 38,3%, 44,6% respektive 50,0% av rosuvastatin 5, 10 respektive 20 mg,

jämfört med 0,7% för placebo.

I slutet av den 40 veckor öppna titreringen till måldos perioden, med dosering på upp till maximalt

20 mg en gång dagligen, hade 70 av 173 patienter (40,5%) uppnått LDL-C-målet på mindre än

2,8 mmol/l.

Efter 52 veckors studiebehandling påvisades ingen effekt på tillväxt, vikt, BMI eller könsmognad (se

avsnitt 4.4). Denna studie (n=176) lämpade sig ej för jämförelse av sällsynta biverkningar av

läkemedlet.

Rosuvastatin studerades också i en 2-årig öppen studie med titrering till måldos, där 198 barn i åldern

6–17 år med heterozygot familjär hyperkolesterolemi deltog (88 pojkar och 110 flickor),

Tannerstadium <II–V). Startdosen var 5 mg rosuvastatin en gång dagligen för samtliga patienter.

Patienterna i åldern 6–9 år (n=64) kunde upptitreras till en max-dos om 10 mg en gång dagligen,

medan max-dosen för patienterna i åldern 10–17 år (n=134) var 20 mg en gång dagligen.

Efter 24 månaders behandling med rosuvastatin var den genomsnittliga minskningen av minsta

kvadratmedelvärdet (LS) från baslinjen för LDL-C -43% (vid baslinjen: 236 mg/dl, månad 24:

133 mg/dl). För de olika åldersgrupperna var genomsnittlig minskning av LS från baslinjen för LDL-C

-43% (vid baslinjen: 234 mg/dl, månad 24: 124 mg/dl), -45% (vid baslinjen: 234 mg/dl, 124 mg/dl)

och -35% (vid baslinjen: 241 mg/dl, månad 24: 153 mg/dl) för åldersgruppen 6 till <10, 10 till <14

respektive 14 till <18 år.

Rosuvastatin 5 mg, 10 mg och 20 mg uppnådde även statistiskt signifikanta genomsnittliga

förändringar från baslinjen för följande sekundära lipid- och lipoproteinvariabler: HDL-C, TC, non-

HDL-C,LDL-C/HDL-C, TC/HDL-C, TG/HDL-C, non HDL C/HDL-C, ApoB och ApoB/ApoA-1.

Förändringarna var samtliga i riktning mot förbättrad lipidrespons och kvarstod under 2 år.

Inga effekter på tillväxt, vikt, BMI eller könsmognad kunde påvisas efter 24 månaders behandling (se

avsnitt 4.4).

Rosuvastatin studerades i en randomiserad, dubbelblind placebokontrollerad överkorsningsstudie på

flera center med en dos på 20 mg en gång dagligen jämfört med placebo hos 14 barn och ungdomar (i

åldern 6–17 år) med homozygot familjär hyperkolesterolemi. Studien inkluderade en 4 veckors

inledningsfas under vilken patienterna behandlades med 10 mg rosuvastatin, en överkorsningsfas som

bestod av en 6 veckors period med 20 mg rosuvastatin före eller efter en 6 veckors period med placebo

och en 12 veckors underhållsfas under vilken alla patienter behandlades med 20 mg rosuvastatin.

Patienter som fick ezetimib eller aferesbehandling när de började i studien fortsatte behandlingen

under hela den tid studien pågick.

En statistiskt signifikant minskning (p=0,005) i LDL-kolesterol (22,3 %, 85,4 mg/dl eller 2,2 mmol/l)

observerades efter 6 veckors behandling med 20 mg rosuvastatin jämfört med placebo. Statistiskt

signifikanta minskningar i totalkolesterol (20,1 %, p=0,003), non-HDL-kolesterol (22,9 %, p=0,003)

och ApoB (17,1 %, p=0,024) observerades. Minskningar sågs också i TG, LDL-kolesterol/HDL-

kolesterol, totalkolesterol/HDL-kolesterol, non-HDL-kolesterol/HDL-kolesterol och ApoB/ApoA-1

efter 6 veckors behandling med 20 mg rosuvastatin jämfört med placebo. Minskningen i LDL-

kolesterol efter 6 veckors behandling med 20 rosuvastatin efter 6 veckors behandling med placebo

kvarstod under 12 veckors kontinuerlig behandling.

En patient hade en ytterligare minskning i LDL-kolesterol (8,0 %), totalt kolesterol (6,7 %) och non-

HDL-kolesterol (7,4 %) efter 6 veckors behandling med 40 mg efter upptitrering.

Under en förlängd öppen behandling av 9 av dessa patienter med 20 mg rosuvastatin i upp till 90

veckor, upprätthölls reduktionen av LDL-kolesterol inom intervallet 12,1 % till 21,3 %.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

rosuvastatin för alla grupper av den pediatriska populationen för behandling av homozygot familjär

hyperkolesterolemi, primär kombinerad dyslipidemi och som prevention mot kardiovaskulära

händelser (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption:

Efter oral administrering uppnås maximal plasmakoncentration efter ca 5 timmar.

Absolut biotillgänglighet är ca 20%.

Distribution:

Rosuvastatin tas upp i betydande grad i levern, det primära organet för kolesterolsyntes

och LDL-clearance. Distributionsvolymen är ca 134 liter. Proteinbindningsgraden är ca 90%.

Rosuvastatin binds i huvudsak till albumin.

Metabolism:

Rosuvastatin metaboliseras endast till en liten del (ca 10%). In vitro metabolism studier

på humana hepatocyter indikerar att rosuvastatin har låg affinitet till cytokrom P450-baserad

metabolism. CYP2C9 är det isoenzym som är huvudsakligen involverat och CYP2C19, CYP3A4 och

CYP2D6 deltar i mindre omfattning. De huvudsakliga metaboliterna är N-desmetylmetaboliten och

laktonmetaboliten. N-desmetylmetaboliten är ca 50% mindre aktiv än rosuvastatin medan

laktonmetaboliten anses vara inaktiv. Rosuvastatin står för mer än 90% av hämningen av HMG-CoA-

reduktas.

Utsöndring:

Ca 90% av rosuvastatin utsöndras oförändrat i feces (kombination av absorberad och

icke-absorberad substans) och resterande del utsöndras i urin. Ca 5% utsöndras oförändrat i urin.

Halveringstiden är ca 19 timmar och ökar inte med ökande dos. Medelplasmaclearance är ca 50 l/h

(variationskoefficient 21,7%). Liksom för andra HMG-CoA-reduktashämmare är transportproteinet

OATP-C involverat vid upptag i levern. Detta protein är av betydelse vid hepatisk elimination av

rosuvastatin.

Linjäritet:

Systemisk exponering av rosuvastatin ökar proportionellt med ökad dos. Ingen förändring

i farmakokinetiska egenskaper ses vid upprepad dosering.

Särskilda patientgrupper

Ålder och kön:

Inga kliniskt relevanta skillnader i farmakokinetik har setts beroende på ålder eller kön

hos vuxna. Exponeringen hos barn och ungdomar med heterozygot familjär hyperkolesterolemi

förefaller vara liknande eller lägre än exponeringen hos vuxna patienter med dyslipidemi

(se ”Pediatrisk population” nedan).

Etnisk tillhörighet:

Farmakokinetikstudier visar en ca tvåfaldig ökning av median AUC och C

asiater (japaner, kineser, filippinare, vietnameser och koreaner) jämfört med kaukasier. Asiatindier

visar en ca 1,3-faldig ökning av median AUC och C

. En populationsfarmakokinetisk analys visade

inte på några kliniskt relevanta skillnader i farmakokinetik mellan kaukasier och svarta.

Nedsatt njurfunktion:

I en studie på personer med olika grad av njurfunktionsnedsättning sågs att lätt

till måttligt nedsatt njurfunktion inte påverkar plasmakoncentrationen av rosuvastatin eller N-

desmetylmetaboliten. Personer med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) hade

en 3-faldig ökning av plasmakoncentrationen av rosuvastatin och en 9-faldig ökning av N-

desmetylmetabolitkoncentrationen jämfört med friska frivilliga. Plasmakoncentrationen vid steady-

state för patienter som genomgår hemodialys var ca 50% högre än hos friska frivilliga.

Nedsatt leverfunktion:

I en studie på personer med olika grad av nedsatt leverfunktion sågs inga tecken

på ökad exponering av rosuvastatin hos personer med Child-Pugh score 7 eller lägre. Hos två personer

med Child-Pugh score 8 och 9 sågs dock en ökad systemisk exponering på minst 2 gånger jämfört med

personer med lägre Child-Pugh score. Det finns inga data för patienter med Child-Pugh score över 9.

Genetiska polymorfismer:

Disposition för HMG-CoA-reduktashämmare, inklusive rosuvastatin,

involverar transportproteiner för OATP1B1 och BCRP. Hos patienter med genetiska polymorfismer i

SLCO1B1 (OATP1B1) och/eller ABCG2 (BCRP) finns det risk för ökad exponering för rosuvastatin.

Individuella polymorfismer i SLCO1B1 c.521CC och ABCG2 c.421AA är förknippade med högre

exponering för rosuvastatin (AUC) jämfört med genotyperna SLCO1B1 c.521TT eller ABCG2

c.421CC. Denna specifika genotypning är inte vedertagen in klinisk praxis, men för patienter som man

vet har dessa typer av polymorfismer rekommenderas en lägre daglig dos av Rosuvastatin Sandoz.

Pediatrisk population:

Två farmakokinetiska studier med rosuvastatin (i tablettform) givet till

pediatriska patienter i åldern 10–17 eller 6–17 år med heterozygot familjär hyperkolesterolemi (totalt

214 patienter) visade att exponeringen hos pediatriska patienter förefaller jämförbar med eller lägre än

exponeringen hos vuxna patienter. Exponeringen för rosuvastatin var förutsägbar vad gäller dos och

tid under en 2-årsperiod.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Studier avseende allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet visade inte några särskilda risker

för människa. Specifika tester för effekter på hERG har inte utvärderats Biverkningar som inte

observerades i kliniska studier, men som sågs hos djur vid exponeringsnivåer liknande kliniska

exponeringsnivåer var följande: I toxicitetsstudier vid upprepad dosering observerades

histopatologiska leverförändringar, troligen på grund av den farmakologiska effekten av rosuvastatin

hos mus, råtta och i mindre utsträckning med effekter på gallblåsa hos hundar men inte hos apor.

Därtill observerades testikulär toxicitet hos apor och hundar vid högre doser. Reproduktionstoxicitet

var tydlig hos råttor, med minskad kullstorlek, vikt och överlevnad vid maternellt toxiska doser, vilka

gav flera gånger högre exponering än de nivåer som ses vid terapeutiska doser.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Laktos

Kiseldioxid, kolloidal vattenfri

Mikrokristallin cellulosa

Majsstärkelse

Talk

Natriumstearylfumarat

Filmdragering

Hypromellos

Mannitol (E421)

Makrogol 6000

Talk

Titandioxid (E171)

Järnoxid, gul (E172)

Järnoxid, röd (E172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant

6.3

Hållbarhet

2 år

HDPE-burkar: Hållbarhet efter det första öppnandet är 100 dagar.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

OPA_Al-PVC/Al-blisterförpackningar som innehåller 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 40, 42, 50, 60, 70, 84,

90, 98 eller 100 filmdragerade tabletter

HDPE-burk med PP-lock och kiselgel som torkmedel: 28, 30, 50, 84, 90 eller 100 filmdragerade

tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Rosuvastatin Sandoz 10 mg: 51177

Rosuvastatin Sandoz 20 mg: 51178

Rosuvastatin Sandoz 40 mg: 51179

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2015-11-26

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-01-27

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen