Rosuvastatin Medical Valley 10 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

08-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

24-10-2019

Aktiva substanser:
rosuvastatinkalcium
Tillgänglig från:
Medical Valley Invest AB,
ATC-kod:
C10AA07
INN (International namn):
rosuvastatin calcium
Dos:
10 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
laktosmonohydrat Hjälpämne; rosuvastatinkalcium 10,419 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 14 tabletter; Blister, 15 tabletter; Blister, 20 tabletter; Blister, 28 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 42 tabletter; Blister, 50 tabletter; Blister, 56 tabletter; Blister, 60 tabletter; Blister, 84 tabletter; Blister, 90 tabletter; Blister, 98 tabletter; Blister, 100 tabletter; Blister, 7 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
51082
Tillstånd datum:
2015-11-19

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Rosuvastatin Medical Valley 5 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Medical Valley 10 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Medical Valley 20 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Medical Valley 40 mg filmdragerade tabletter

rosuvastatin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Rosuvastatin Medical Valley är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Rosuvastatin Medical Valley

Hur du tar Rosuvastatin Medical Valley

Eventuella biverkningar

Hur Rosuvastatin Medical Valley ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Rosuvastatin Medical Valley är och vad det används för

Rosuvastatin Medical Valley tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner.

Du har ordinerats Rosuvastatin Medical Valley därför att:

Du har en hög kolesterolnivå. Detta betyder att du har ökad risk för att få en hjärtinfarkt eller

stroke (slaganfall). Rosuvastatin Medical Valley används till vuxna, ungdomar och barn från

6 års ålder för att behandla högt kolesterol.

Du har fått rådet att ta en statin eftersom kostförändringar och ökad motion inte varit tillräckligt

för att korrigera dina kolesterolnivåer. Du bör fortsätta med kolesterolsänkande diet och motion

medan du tar Rosuvastatin Medical Valley.

Eller

Du har andra faktorer som ökar risken att drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller andra relaterade

hälsoproblem.

Hjärtinfarkt, stroke och andra relaterade hälsoproblem kan orsakas av en sjukdom som kallas

ateroskleros (åderförfettning). Orsaken till ateroskleros är att det ansamlas fett i artärerna.

Varför är det viktigt att fortsätta ta Rosuvastatin Medical Valley?

Rosuvastatin Medical Valley används för att rätta till koncentrationen av vissa fettämnen i blodet, så

kallade lipider. Det vanligaste av dessa är kolesterol.

Det finns olika typer av kolesterol i blodet, det ”onda” kolesterolet (LDL-C) och det ”goda”

kolesterolet (HDL-C).

Rosuvastatin Medical Valley kan minska det ”onda” kolesterolet och öka det ”goda”

kolesterolet.

Det verkar genom att hjälpa din kropp att minska produktionen av det ”onda” kolesterolet och

förbättra din kropps förmåga att avlägsna det från ditt blod.

För de flesta personer påverkar inte höga kolesterolnivåer hur de mår eftersom det inte ger några

symtom. Om höga kolesterolnivåer inte behandlas kan dock fettavlagringar sätta sig på väggarna i

dina blodkärl och göra dem trängre.

Ibland kan dessa trånga blodkärl blockeras och då stänga av blodförsörjningen till hjärtat eller hjärnan,

vilket kan leda till hjärtinfarkt eller stroke. Genom att sänka dina kolesterolnivåer kan du minska

risken att få hjärtinfarkt eller stroke eller andra relaterade hälsoproblem.

behöver fortsätta att ta

Rosuvastatin Medical Valley

, även om ditt kolesterol har nått rätt nivå,

därför att

det förebygger att dina kolesterolnivåer ökar igen

så att det ansamlas fett. Du ska dock

sluta om din läkare råder dig att göra det, eller om du har blivit gravid.

Rosuvastatin som finns i Rosuvastatin Medical Valley kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan

hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Rosuvastatin Medical Valley

Ta inte Rosuvastatin Medical Valley:

om du är allergisk mot rosuvastatin

eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges

i avsnitt 6).

om du är gravid

eller ammar. Om du blir gravid under tiden du använder Rosuvastatin Medical

Valley

sluta omedelbart att ta det

och

kontakta läkare

. Kvinnor ska undvika att bli gravida

när de använder Rosuvastatin Medical Valley genom att använda lämpligt preventivmedel.

om du har en leversjukdom.

om du har allvarliga njurproblem.

om du har upprepad eller oförklarlig muskelvärk eller smärta.

om du använder ett läkemedel som kallas ciklosporin

(används exempelvis efter

organtransplantationer).

Om något av det ovanstående stämmer på dig (eller om du är osäker)

kontakta då läkare.

Observera att du inte ska ta Rosuvastatin Medical Valley

40 mg (den högsta dosen):

om du har måttliga njurproblem

(fråga läkare om du är osäker).

om din sköldkörtel

inte fungerar normalt.

om du haft upprepad eller oförklarlig muskelvärk eller smärta

, tidigare muskelsjukdom,

ärftlighet

för

muskelsjukdom

eller

fått

muskelsmärtor

användning

andra

kolesterolsänkande läkemedel.

om du regelbundet dricker stora mängder alkohol.

om du är av asiatiskt ursprung

(japan, kines, filippinier, vietnames, korean eller indier).

om du tar en annan typ av kolesterolsänkande läkemedel som kallas fibrater

Om något av det ovanstående gäller dig (eller om du är osäker)

kontakta då läkare

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rosuvastatin Medical Valley:

om du har problem med njurarna.

om du har problem med levern.

om du haft upprepad eller oförklarlig muskelvärk eller smärta

, tidigare muskelsjukdom,

har ärftlighet för muskelsjukdom eller har fått muskelsmärtor vid användning av andra

kolesterolsänkande läkemedel. Tala omedelbart om för läkare om du har oförklarlig muskelvärk

eller -smärta, särskilt om du känner dig sjuk eller har feber. Tala också om för läkare eller

apotekspersonal om du har muskelsvaghet som är långvarig.

om du regelbundet dricker stora mängder alkohol.

om din sköldkörtel

inte fungerar normalt.

om du tar en annan typ av kolesterolsänkande läkemedel som kallas fibrater

. Läs denna

bipacksedel noggrant, även om du har tagit andra läkemedel för höga kolesterolnivåer tidigare.

om du tar läkemedel som används för behandling av HIV-infektion

(t ex ritonavir

tillsammans med lopinavir och/eller atazanavir), se avsnitt ”Andra läkemedel och

Rosuvastatin

Medical Valley

.”

om du tar eller har tagit ett läkemedel som kallas fusidinsyra

(ett läkemedel mot bakteriell

infektion)

under de senaste 7 dagarna,

antingen via munnen eller som en injektion.

Kombinationen av fusidinsyra och Rosuvastatin Medical Valley kan leda till allvarliga

muskelproblem (rabdomyolys), se Andra läkemedel och Rosuvastatin Medical Valley.

om du är över 70 år

(då behöver din läkare välja rätt startdos av Rosuvastatin Medical Valley

för dig)

om du lider av svår andningssvikt.

om du är av asiatiskt ursprung

– alltså japan, kines, filippinare, vietnames, korean eller indier.

Din läkare behöver välja rätt startdos av Rosuvastatin Medical Valley för dig.

Om något av ovanstående stämmer på dig (eller om du är osäker):

Ta inte Rosuvastatin Medical Valley 40 mg (den högsta dosen) och rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du börjar använda Rosuvastatin Medical Valley, oberoende av dos.

Hos ett litet antal personer kan statiner påverka levern. Detta upptäcks genom ett enkelt test som

undersöker ökade nivåer av leverenzymer i blodet. Av denna anledning kommer läkaren vanligtvis att

utföra detta blodprov (leverfunktionstest) före och under behandling med Rosuvastatin Medical

Valley.

Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har

diabetes eller löper risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du har

höga blodsocker- och blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.

Barn och ungdomar

Om patienten är under 6 år:

Rosuvastatin Medical Valley ska inte ges till barn under 6 år.

Om patienten är under 18 år

: Rosuvastatin Medical Valley 40 mg tablett är inte lämplig för

barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Rosuvastatin Medical Valley

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Tala om för läkare om du använder något av följande läkemedel: ciklosporin (används till exempel vid

organtransplantation), warfarin eller klopidogrel (eller andra blodförtunnande läkemedel), fibrater (t ex

gemfibrozil, fenofibrat) eller något annat kolesterolsänkande läkemedel (t ex ezetimib), läkemedel mot

matsmältningsbesvär (används för att neutralisera magsyran), erytromycin (antibiotika), fusidinsyra

(antibiotika – se Varningar och försiktighet), p-piller, hormonersättningsläkemedel, regorafenib

(används för att behandla cancer) eller något av följande läkemedel som används för att behandla

virusinfektioner, inklusive HIV- eller hepatit C-infektion, ensamt eller i kombination (se Varningar

och försiktighet): ritonavir, lopinavir, atazanavir, simeprevir, ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir,

velpatasvir, grazoprevir, elbasvir, glekaprevir, pibrentasvir. Effekten av dessa läkemedel kan påverkas

av Rosuvastatin Medical Valley eller så kan de påverka effekten av Rosuvastatin Medical Valley.

Om du måste ta fusidinsyra via munnen för att behandla en bakterieinfektion måste du tillfälligt

sluta ta detta läkemedel. Läkaren kommer att säga till när det är säkert att ta Rosuvastatin

Medical Valley igen. Användning av Rosuvastatin Medical Valley tillsammans med fusidinsyra

kan i sällsynta fall leda till muskelsvaghet, ömhet eller smärta (rabdomyolys). Se mer

information avseende rabdomyolys i avsnitt 4.

Graviditet och amning

Använd inte Rosuvastatin Medical Valley

om du är gravid eller ammar. Om du blir gravid under

tiden du använder Rosuvastatin Medical Valley

sluta omedelbart att ta det

och tala om det för

läkare. Kvinnor ska undvika att bli gravida när de använder Rosuvastatin Medical Valley

genom att

använda lämpligt preventivmedel.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Rosuvastatin Medical Valley påverkar inte körförmågan eller förmågan att använda maskiner hos de

flesta personer. En del personer känner sig dock yra under användningen av Rosuvastatin Medical

Valley. Om du känner dig yr, rådfråga din läkare innan du försöker köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar, Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rosuvastatin Medical Valley innehåller laktosmonohydrat.

Om du inte tål vissa sockerarter (laktos eller mjölksocker) bör du kontakta läkare innan du tar detta

läkemedel.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt ”Förpackningens innehåll och övriga

upplysningar”.

3.

Hur du tar Rosuvastatin Medical Valley

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Rekommenderad dos till vuxna är:

Om du tar Rosuvastatin Medical Valley mot högt kolesterol:

Startdos

Behandling med Rosuvastatin Medical Valley ska starta med

dosen 5 mg eller 10 mg

, även om du har

använt en högre dos av någon annan statin tidigare. Valet av startdos för dig beror på:

din kolesterolnivå.

den risknivå du har för att få en hjärtinfarkt eller stroke.

om du har en faktor som kan göra dig mer känslig för möjliga biverkningar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om vilken startdos av Rosuvastatin Medical Valley som passar

bäst för dig.

Läkaren kan besluta att ge dig den lägsta dosen (5 mg) om:

du är av

asiatiskt ursprung

(japan, kines, filippinier, vietnames, korean eller indier).

du är

över 70 år.

du har måttliga njurproblem.

du riskerar att få muskelvärk och smärta (myopati).

Höjning av dosen och maximal daglig dos

Din läkare kan besluta att höja din dos. Detta för att du ska ta den dos av Rosuvastatin Medical Valley

som är rätt för dig. Om du började med att ta 5 mg, kan din läkare besluta att dubblera denna dos till

10 mg, sedan till 20 mg och till 40 mg om nödvändigt. Om du började med att ta 10 mg, kan din läkare

besluta att dubblera dosen till 20 mg och sedan till 40 mg om nödvändigt. Det kommer att gå fyra

veckor mellan varje dosjustering.

Den maximala dagliga dosen av Rosuvastatin Medical Valley är 40 mg. Det är bara för patienter med

höga kolesterolnivåer och stor risk för hjärtattack eller stroke och vars kolesterolnivåer inte sänks

tillräckligt med 20 mg.

Om du tar Rosuvastatin Medical Valley för att minska risken att drabbas av hjärtinfarkt, stroke

eller andra relaterade hälsoproblem:

Den rekommenderade dosen är 20 mg dagligen. Det kan dock hända att din läkare bestämmer att du

ska använda en lägre dos om du har någon av de faktorer som nämns ovan.

Användning för barn och ungdomar i åldern 6–17 år

Det vanliga dosintervallet hos barn och ungdomar i åldern 6–17 år är 5–20 mg en gång dagligen. Den

vanliga startdosen är 5 mg dagligen och läkaren kan gradvis öka dosen för att hitta rätt dos av

Rosuvastatin Medical Valley för dig. Maximal daglig dos av Rosuvastatin Medical Valley är 10 eller

20 mg för barn i åldern 6–17 år beroende på det underliggande tillstånd som du behandlas för. Ta

dosen en gång om dagen. Rosuvastatin Medical Valley 40 mg tablett ska inte användas till barn.

Intag av tabletten

Svälj varje tablett hel tillsammans med ett glas vatten.

Ta Rosuvastatin Medical Valley en gång dagligen.

Du kan ta tabletten vilken tid du vill, med eller

utan mat. Försök att ta den samma tidpunkt varje dag för att lättare komma ihåg det.

Regelbundna kolesterolkontroller

Det är viktigt att du återser din läkare för regelbundna kolesterolkontroller som säkerställer att ditt

kolesterol har nått och stannar på rätt nivå.

Din läkare kan besluta att öka din dos så att du tar den dos Rosuvastatin Medical Valley som är rätt för

dig.

Om du har tagit för stor mängd av Rosuvastatin Medical Valley

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning. Om du uppsöker sjukhus eller får behandling för något annat tillstånd, tala då om för

sjukvårdspersonalen att du använder Rosuvastatin Medical Valley.

Om du har glömt att ta Rosuvastatin Medical Valley

Oroa dig inte utan ta nästa dos som planerat vid rätt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera

för glömd dos.

Om du slutar att ta Rosuvastatin Medical Valley

Tala med läkare om du vill sluta ta Rosuvastatin Medical Valley. Dina kolesterolnivåer kan öka igen

om du slutar ta Rosuvastatin Medical Valley.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.Det är viktigt att du är medveten om vilka dessa biverkningar kan vara. De är vanligtvis milda

och försvinner efter en kort tid.

Sluta använda Rosuvastatin Medical Valley och sök omedelbart läkarvård

om du får någon av

följande allergiska reaktioner:

svårt att andas, med eller utan svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller svalg.

svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller svalg som kan orsaka sväljsvårigheter.

kraftig hudklåda (med upphöjda knölar).

Allvarliga biverkningar som kräver behandlingsstopp och omedelbar läkarkontakt:

Lupus-liknande sjukdomsbild (inlusive utslag, ledbesvär och påverkan på blodkroppar)

Muskelbristning

Sluta även använda Rosuvastatin Medical Valley och kontakta läkare omedelbart, om du får

någon ovanlig värk eller smärta i dina muskler

som sitter i längre än väntat. Muskelsymtom är

vanligare hos barn och ungdomar än hos vuxna. Som med andra statiner, har ett väldigt litet antal

personer upplevt obehaglig muskelpåverkan och i sällsynta fall har dessa utvecklats till en livshotande

muskelsjukdom,

rabdomyolys

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Huvudvärk

Buksmärtor

Förstoppning

Illamående

Muskelvärk

Kraftlöshet

Yrsel

En ökad halt av protein i urinen. Detta återgår vanligtvis till det normala av sig självt utan att du

behöver sluta använda Rosuvastatin Medical Valley (gäller Rosuvastatin Medical Valley

40 mg).

Diabetes. Detta är mer troligt om du har höga blodsocker- och blodfettnivåer, är överviktig och

har högt blodtryck. Läkaren kommer att kontrollera dig medan du tar detta läkemedel.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Hudutslag, klåda eller andra hudreaktioner.

En ökad halt av protein i urinen. Detta återgår vanligtvis till det normala av sig själv utan att du

behöver sluta använda Rosuvastatin Medical Valley (gäller Rosuvastatin Medical Valley 5 mg,

10 mg och 20 mg).

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Kraftig allergisk reaktion – svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller strupe, svårighet att svälja

och andas, svår hudklåda (med upphöjda knölar).

Om du tror att du har en allergisk

reaktion, sluta använda Rosuvastatin Medical Valley

och uppsök omedelbart läkare.

Muskelskada hos vuxna – som förebyggande åtgärd

sluta använda Rosuvastatin Medical

Valley och kontakta läkare omedelbart om du har ovanlig värk eller smärta

i dina muskler

som sitter i längre än väntat

Kraftig magsmärta (inflammerad bukspottskörtel).

Ökade leverenzymer i blodet.

Blödning eller blåmärken lättare än normalt på grund av låga nivåer av blodplättar.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Gulsot (gulfärgning av hud och ögonvitor).

Hepatit (leverinflammation).

Spår av blod i urinen.

Skada på nerver i ben och armar (till exempel domningar).

Ledvärk.

Minnesförlust.

Förstoring av bröstkörtlarna hos män (Gynekomasti).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Diarré (lös avföring)

Stevens-Johnsons syndrom (allvarligt tillstånd med blåsor som kan drabba hud, mun, ögon och

könsorgan)

Hosta

Andfåddhet

Ödem (svullnad)

Sömnstörningar, inklusive sömnlöshet och mardrömmar

Sexuella svårigheter

Depression

Andningsproblem, inklusive ihållande hosta och/eller andfåddhet eller feber

Senskador

Muskelsvaghet som är långvarig.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Rosuvastatin Medical Valley ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på tryckförpackningen efter ”EXP”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är rosuvastatin.

Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg, 10 mg, 20 mg eller 40 mg rosuvastatin i form av

rosuvastatinkalcium.

Övriga innehållsämnen är: Mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid,

krospovidon, laktosmonohydrat, magnesiumstearat.

Filmdrageringen innehåller:

Hypromellos, titanidioxid (E171), laktosmonohydrat, Triacetin,

Gul järnoxid (E172) (endast 5 mg)

Röd järnoxid (E172) (10 mg, 20 mg och 40 mg)

.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rosuvastatin Medical Valley 5 mg

filmdragerad tablett: Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett,

med ’ROS’ präglat över ’5’ på ena sidan, med en diameter på 7 mm.

Rosuvastatin Medical Valley 10 mg

filmdragerad tablett

:

Rosa, rund, bikonvex, filmdragerad tablett,

med ’ROS’ präglat över ’10’ på ena sidan, med en diameter på 7 mm.

Rosuvastatin Medical Valley 20 mg

filmdragerad tablett

:

Rosa, rund, bikonvex, filmdragerad tablett,

med ’ROS’ präglat över ’20’ på ena sidan, med en diameter på 9 mm.

Rosuvastatin Medical Valley 40 mg

filmdragerad tablett

:

Rosa, oval, bikonvex, filmdragerad tablett,

med ‘ROS’ präglat på ena sidan och ’40’ på den andra sidan, med måtten 6,8 x 11,4 mm.

Tabletterna är förpackade i

OPA-Al-PVC/Al

-blisterförpackningar.

Förpackningar som innehåller 7, 14, 15, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 98 och 100 filmdragerade

tabletter i blisterförpackningar är tillgängliga.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

Sverige

Tillverkare:

Laboratorios Liconsa, S.A.

Polígono Industrial Miralcampo. Avda. Miralcampo, 7

19200 Azuqueca de Henares – Guadalajara

Spanien

Denna bipacksedel ändrades senast

2019-11-08

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Rosuvastatin Medical Valley 5 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Medical Valley 10 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Medical Valley 20 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Medical Valley 40 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg, 10 mg, 20 mg eller 40 mg rosuvastatin (i form av

rosuvastatinkalcium).

Hjälpämne med känd effekt: Laktosmonohydrat.

Varje 5 mg filmdragerad tablett innehåller 101,86 mg laktosmonohydrat.

Varje 10 mg filmdragerad tablett innehåller 96,79 mg laktosmonohydrat.

Varje 20 mg filmdragerad tablett innehåller 193,57 mg laktosmonohydrat.

Varje 40 mg filmdragerad tablett innehåller 174,98 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Rosuvastatin Medical Valley 5 mg

filmdragerad tablett

:

Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett,

med "ROS" präglat över "5" på ena sidan, med en diameter på 7 mm.

Rosuvastatin Medical Valley 10 mg

filmdragerad tablett

:

Rosa, rund, bikonvex, filmdragerad tablett,

med ’ROS’ präglat över ’10’ på ena sidan, med en diameter på 7 mm.

Rosuvastatin Medical Valley 20 mg

filmdragerad tablett

:

Rosa, rund, bikonvex, filmdragerad tablett,

med ’ROS’ präglat över ’20’ på ena sidan, med en diameter på 9 mm.

Rosuvastatin Medical Valley 40 mg

filmdragerad tablett

:

Rosa, oval, bikonvex, filmdragerad tablett,

med ‘ROS’ präglat på ena sidan och ’40’ på den andra sidan, med måtten 6,8 x 11,4 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av hyperkolesterolemi

Vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder med primär hyperkolesterolemi (typ IIa, inkluderande

heterozygot familjär hyperkolesterolemi) eller kombinerad hyperlipidemi (typ IIb) som tillägg till diet

när effekt av diet och annan icke-farmakologisk behandling (t.ex. motion eller viktminskning) är

otillräcklig.

Vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder med homozygot familjär hyperkolesterolemi; som tillägg

till diet och annan lipidsänkande behandling (t. ex LDL-aferes) eller när sådan behandling inte är

lämplig.

Prevention av kardiovaskulära händelser

Prevention av större kardiovaskulära händelser hos patienter som bedöms löpa hög risk för en första

kardiovaskulär händelse (se avsnitt 5.1), som komplement till korrigering av andra riskfaktorer.

4.2

Dosering och administreringssätt

Innan behandling med Rosuvastatin Medical Valley påbörjas ska patienten erhålla kolesterolsänkande

diet som skall fortsätta under behandlingen. Dosen ska anpassas individuellt utifrån patientens svar på

behandlingen och behandlingsmålet som bör utgå från gällande riktlinjer.

Rosuvastatin Medical Valley kan ges vid valfri tidpunkt på dagen med eller utan samtidigt intag av

föda.

Behandling av hyperkolesterolemi

Rekommenderad startdos är 5 eller 10 mg en gång dagligen både för patienter som inte tidigare

behandlats med en HMG-CoA-reduktashämmare och för patienter som byter från behandling med en

annan HMG-CoA-reduktashämmare. Vid val av startdos ska patientens kolesterolnivå och framtida

kardiovaskulära risk liksom den potentiella risken för biverkningar tas i beaktande (se nedan). Om

nödvändigt, kan dosjustering till nästa dosnivå göras efter fyra veckor (se avsnitt 5.1). En högre grad

av biverkningsrapportering har observerats för dosen 40 mg jämfört med lägre doser (se avsnitt 4.8).

En sista ökning av dosen till maxdosen 40 mg ska därför endast övervägas för patienter med svår

hyperkolesterolemi och hög risk för kardiovaskulär sjukdom (särskilt patienter med familjär

hyperkolesterolemi) som inte når behandlingsmål med 20 mg och för dessa ska rutinuppföljning

genomföras (se avsnitt 4.4). Samråd med specialist rekommenderas när behandling med 40 mg startas.

Prevention av kardiovaskulära händelser

I studien som undersökte prevention av kardiovaskulära händelser var den studerade dosen 20 mg

dagligen (se avsnitt 5.1).

Pediatrisk population

Pediatriskt bruk får endast hanteras av specialister.

Barn och ungdomar i åldern 6–17 år (Tannerstadium <II-V).

Heterozygot familjär hyperkolesterolemi

För barn och ungdomar med heterozygot familjär hyperkolesterolemi är 5 mg dagligen den vanliga

startdosen.

För barn i åldern 6–9 år med heterozygot familjär hyperkolesterolemi är den vanliga dosen 5– 10 mg

peroralt en gång dagligen. Säkerhet och effekt för doser över 10 mg har inte studerats i denna

population.

För barn i åldern 10–17 år med heterozygot familjär hyperkolesterolemi är den vanliga dosen 5– 20

mg peroralt en gång dagligen. Säkerhet och effekt för doser över 20 mg har inte studerats i denna

population.

Titrering skall genomföras i enlighet med individuellt behandlingssvar och tolerabilitet hos pediatriska

patienter, enligt rekommendationerna för pediatrisk population (se avsnitt 4.4). Barn och ungdomar

bör påbörja gängse kolesterolsänkande diet innan behandling med rosuvastatin påbörjas; denna diet

skall fortsätta under behandlingen med rosuvastatin.

Homozygot familjär hyperkolesterolemi

För barn i åldern 6–17 år med homozygot familjär hyperkolesterolemi är den rekommenderade

maximala dosen 20 mg en gång dagligen. Den rekommenderade startdosen är 5–10 mg beroende på

ålder, vikt och tidigare användning av statiner. Titrering till en dos på högst 20 mg en gång dagligen

ska genomföras i enlighet med behandlingssvar och tolerabilitet hos pediatriska patienter, enligt

rekommendationerna för pediatrisk population (se avsnitt 4.4). Barn och ungdomar bör påbörja gängse

kolesterolsänkande diet innan behandling med rosuvastatin påbörjas; denna diet ska fortsätta under

behandlingen med rosuvastatin.

Det finns begränsad erfarenhet av behandling med andra doser än 20 mg i denna population.

40 mg-tabletten är ej lämplig för pediatriska patienter.

Barn under 6 år

Säkerhet och effekt vid användning hos barn under 6 år har inte studerats. Rosuvastatin Medical

Valley rekommenderas därför inte till barn under 6 år.

Behandling av äldre

5 mg rekommenderas som startdos för patienter över 70 år (se avsnitt 4.4). För övrigt behövs inga

andra dosjusteringar för äldre.

Dosering till patienter med nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering behövs för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion. Rekommenderad

startdos är 5 mg för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <60 ml/min).

Dosen 40 mg är kontraindicerad för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion. Samtliga doser av

Rosuvastatin Medical Valley är kontraindicerade för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (Se

avsnitt 4.3 och avsnitt 5.2).

Dosering till patienter med nedsatt leverfunktion

Systemisk exponering av rosuvastatin ökade inte för patienter med Child-Pugh score 7 eller lägre.

Ökad exponering har dock setts hos patienter med Child-Pugh score 8 eller 9 (se avsnitt 5.2).

Värdering av njurfunktionen bör övervägas för dessa patienter (se avsnitt 4.4). Det finns inga data för

patienter med Child-Pugh score över 9. Rosuvastatin Medical Valley är kontraindicerat för patienter

med aktiv leversjukdom (se avsnitt 4.3).

Etnisk tillhörighet

Ökad systemisk exponering har observerats hos asiater (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.2). Rekommenderad

startdos är 5 mg för patienter av asiatiskt ursprung. Dosen 40 mg är kontraindicerad för dessa

patienter.

Genetiska polymorfismer

Vissa typer av genetiska polymorfismer är kända för att leda till ökad rosuvastatinexponering (se

avsnitt 5.2). För patienter som man vet har sådana specifika typer av polymorfismer rekommenderas

en lägre daglig dos av Rosuvastatin Medical Valley.

Dosering till patienter predisponerade för myopati

Rekommenderad startdos är 5 mg för patienter predisponerade för myopati (se avsnitt 4.4).

Dosen 40 mg är kontraindicerad för vissa av dessa patienter (se avsnitt 4.3).

Samtidig behandling

Rosuvastatin är ett substrat för olika transportproteiner (t.ex. OATP1B1 och BCRP). Risken för

myopati (inklusive rabdomyolys) ökar när Rosuvastatin Medical Valley ges tillsammans med vissa

läkemedel som kan öka plasmakoncentrationen av rosuvastatin på grund av interaktioner med dessa

transportproteiner (t.ex. ciklosporin och vissa proteashämmare inklusive kombinationer av ritonavir

med atazanavir, lopinavir och/eller tipranavir; se avsnitt 4.4 och 4.5). När det är möjligt bör alternativa

läkemedel övervägas och, om det behövs, bör man överväga att tillfälligt avbryta behandling med

Rosuvastatin Medical Valley. I situationer där samtidig administrering av dessa läkemedel med

Rosuvastatin Medical Valley är oundviklig, bör nyttan och risken med samtidig behandling och

dosjusteringar av Rosuvastatin Medical Valley noggrant övervägas (se avsnitt 4.5).

4.3

Kontraindikationer

Rosuvastatin Medical Valley är kontraindicerat:

för patienter med överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som

anges i avsnitt 6.1.

för patienter med aktiv leversjukdom inkluderande oförklarade, kvarstående förhöjda

aminotransferaser eller vid ökning av aminotransferaser till mer än 3 gånger den övre gränsen

för normalvärdet.

för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min).

för patienter med myopati.

för patienter som samtidigt behandlas med ciklosporin.

under graviditet och amning samt för kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel.

40 mg dosen är kontraindicerad för patienter med faktorer som predisponerar för

myopati/rabdomyolys. Sådana faktorer inkluderar:

måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 60 ml/min)

hypotyreos

tidigare muskelsjukdom eller ärftlighet för sådan sjukdom

tidigare muskelsymtom vid behandling med annan HMG-CoA reduktashämmare eller fibrat

alkoholmissbruk

situationer när ökade plasmakoncentrationer kan uppstå

patienter med asiatiskt ursprung

samtidig användning av fibrater

(Se avsnitt 4.4, 4.5 och 5.2)

4.4

Varningar och försiktighet

Renala effekter

Hos patienter som behandlats med högre doser av rosuvastatin, framför allt 40 mg, har proteinuri

påvisats med urinsticka. Proteinurin har huvudsakligen varit tubulär och övergående eller intermittent

och inte prediktiv för akut eller progressiv njursjukdom (se avsnitt 4.8). Rapporteringsfrekvensen av

allvarliga renala effekter vid användning efter lansering är högre vid dosering med 40 mg. Vid

rutinuppföljning av patienter som behandlas med 40 mg ska en värdering av njurfunktionen övervägas.

Skelettmuskel effekter

Skelettmuskelpåverkan, t.ex. myalgi, myopati samt i sällsynta fall rabdomyolys har rapporterats för

patienter som behandlats med rosuvastatin i samtliga doser och särskilt vid doser >20 mg. Väldigt

sällsynta fall av rabdomyolys har rapporterats vid användning av ezetimib i kombination med HMG-

CoA-reduktashämmare. En farmakodynamisk interaktion kan inte uteslutas (se avsnitt 4.5) och

försiktighet bör iakttas vid samtidig användning.

Som för övriga HMG-CoA-reduktashämmare är rapporteringsfrekvensen av rabdomyolys i samband

med användning av rosuvastatin efter lansering högre vid dosering med 40 mg.

Mätning av kreatinkinas

Mätning av CK bör inte utföras efter ansträngande träning eller när andra orsaker till ökat CK-värde

kan påverka bedömning av resultatet. Om CK är markant förhöjt (>5 gånger övre gränsen för

normalvärdet) vid baseline bör ett nytt prov tas inom 5-7 dagar. Om detta prov bekräftar ett CK värde

på >5 gånger övre gränsen för normalvärdet bör behandling inte påbörjas.

Innan behandling

Rosuvastatin liksom andra HMG-CoA-reduktashämmare bör förskrivas med försiktighet till patienter

med faktorer som predisponerar för myopati/rabdomyolys, såsom:

nedsatt njurfunktion

hypotyreos

tidigare muskelsjukdom eller ärftlighet för sådan sjukdom

tidigare muskelsymtom vid behandling med annan HMG-CoA reduktashämmare eller fibrat

alkoholmissbruk

ålder >70 år

situationer när ökade plasmakoncentrationer kan uppstå (se avsnitt 4.2, 4.5 och 5.2)

samtidig användning av fibrater.

För dessa patienter ska en bedömning av nyttan med behandling ställas mot eventuell risk och klinisk

uppföljning rekommenderas. Om CK är markant förhöjt (>5 gånger övre gränsen för normalvärdet)

vid baseline bör behandling inte påbörjas.

Under behandlingen

Patienten ska uppmanas att rapportera oförklarlig muskelvärk, muskelsvaghet eller kramper

omedelbart, särskilt om den är associerad med sjukdomskänsla eller feber. Kreatinkinasvärdet (CK)

bör mätas hos dessa patienter. Behandling med rosuvastatin bör avbrytas vid kraftigt förhöjt CK-värde

(>5 gånger övre gränsen för normalvärdet) eller om muskelsymtomen är svåra och orsakar dagliga

besvär (även om CK-värdet ≤5 gånger övre gränsen för normalvärdet). Behandling med lägsta dos av

rosuvastatin eller annan HMG-CoA-reduktashämmare under noggrann uppföljning kan övervägas om

symtomen försvinner och CK-värdet återgår till det normala. Rutinkontroll av CK-värden är inte

befogat för asymtomatiska patienter.

Det har förekommit mycket sällsynta rapporter om en immunmedierad nekrotiserande myopati

(IMNM) under eller efter behandling med statiner, inklusive rosuvastatin. IMNM karakteriseras

kliniskt av proximal muskelsvaghet och förhöjt kreatinkinas i serum, vilket kvarstår trots utsättning av

statinbehandling.

I kliniska studier på rosuvastatin har ingen ökad förekomst av skelettmuskelpåverkan setts hos det

mindre antal patienter som samtidigt behandlats med rosuvastatin och andra läkemedel. En ökad

incidens av myosit och myopati har dock setts för patienter som erhållit andra HMG-CoA-

reduktashämmare tillsammans med fibrater (inkl gemfibrozil), ciklosporin, nikotinsyra, antimykotika

(azolderivat), proteashämmare och makrolidantibiotika. Gemfibrozil ökar risken för myopati när det

ges samtidigt med HMG-CoA-reduktashämmare. Kombination av Rosuvastatin och gemfibrozil

rekommenderas därför inte. Nyttan med ytterligare förändring av lipidnivåer genom samtidig

användning av rosuvastatin och fibrater eller niacin ska noggrant övervägas mot den potentiella risken.

Dosen 40 mg är kontraindicerad vid samtidig användning av rosuvastatin och fibrater (Se avsnitt 4.5

och 4.8).

Rosuvastatin Medical Valley får inte administreras samtidigt med systemiska beredningar av

fusidinsyra eller inom 7 dagar efter avslutad behandling med fusidinsyra. Hos patienter där

användning av systemisk fusidinsyra anses vara nödvändig, ska statinbehandling avbrytas under hela

den tid behandling med fusidinsyra pågår. Rapporter om rabdomyolys (i några fall med dödlig utgång)

har förekommit hos patienter som fått en kombination av fusidinsyra och statiner (se avsnitt 4.5).

Patienter ska rådas att omedelbart uppsöka läkare om de upplever symtom på muskelsvaghet, smärta

eller ömhet. Statinbehandlingen kan återinsättas sju dagar efter den sista dosen av fusidinsyra. I

undantagsfall där långvarig behandling med systemisk fusidinsyra behövs, t.ex. vid behandling av

svåra infektioner, ska behovet av samtidig administrering av Rosuvastatin Medical Valley och

fusidinsyra övervägas från fall till fall och endast användas under noggrann medicinsk övervakning.

Rosuvastatin Medical Valley ska inte användas till patienter med allvarliga akuta tillstånd som medför

ökad risk för myopati eller av patienter predisponerade för njursvikt sekundärt till rabdomyolys (t.ex.

vid sepsis, hypotension, större operation, trauma, allvarlig metabolisk-, endokrin- eller

elektrolytrubbning eller vid risk för okontrollerade krampanfall).

Levereffekter

Liksom andra HMG-CoA-reduktashämmare bör Rosuvastatin Medical Valley användas med

försiktighet av patienter med stort alkoholintag och/eller med leversjukdom i anamnesen.

Leverfunktionsprov rekommenderas innan behandling med Rosuvastatin Medical Valley påbörjas och

3 månader efter behandlingsstart. Behandlingen bör avbrytas eller dosen reduceras vid

aminotransferasförhöjningar över 3 gånger den övre gränsen för normalvärdet.

Rapporteringsfrekvensen av allvarliga levereffekter (främst bestående av ökade levertransaminaser)

vid användning efter lansering är högre vid dosering med 40 mg.

För patienter med sekundär hyperkolesterolemi orsakad av hypotyreoidism eller nefrotiskt syndrom

bör den underliggande sjukdomen behandlas innan terapi med Rosuvastatin Medical Valley påbörjas.

Etnisk tillhörighet

Farmakokinetikstudier visar en ökad exponering hos asiater jämfört med kaukasier (se avsnitt 4.2, 4.3

och 5.2).

Proteashämmare

Ökad systemisk exponering för rosuvastatin har observerats hos patienter som fått rosuvastatin

samtidigt som olika proteashämmare i kombination med ritonavir. Såväl fördelen med lipidsänkning

genom användning av Rosuvastatin Medical Valley hos HIV-patienter som får proteashämmare som

potentialen för ökade plasmakoncentrationer av rosuvastatin bör övervägas vid behandlingsstart och

upptitrering av Rosuvastatin Medical Valley -doser hos patienter som behandlas med proteashämmare.

Samtidig användning av vissa proteashämmare rekommenderas inte, såvida inte dosen av Rosuvastatin

Medical Valley justeras (se avsnitt 4.2 och 4.5).

Laktosintolerans

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel:

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption.

Interstitiell lungsjukdom

Undantagsvis har fall av interstitiell lungsjukdom rapporterats med vissa statiner, speciellt vid

långtidsbehandling (se avsnitt 4.8). Sjukdomen kan visa sig genom dyspné, icke-produktiv hosta och

försämring av allmänt hälsotillstånd (trötthet, viktnedgång och feber). Om man misstänker att en

patient utvecklat interstitiell lungsjukdom, skall statinbehandlingen sättas ut.

Diabetes mellitus

Vissa uppgifter tyder på att statiner som klass höjer blodglukos. Detta kan hos vissa patienter med hög

risk att drabbas av diabetes, orsaka hyperglykemi som kräver diabetesbehandling. Denna risk uppvägs

emellertid av statiners minskning av vaskulär risk, och är därför inte skäl för att avbryta

statinbehandlingen. Patienter i riskzonen (med fasteglukos 5,6 till 6,9 mmol/l, BMI >30 kg/m2,

förhöjda triglycerider, hypertension) ska övervakas kliniskt och biokemiskt enligt gällande

föreskrifter.

I JUPITER-studien var den rapporterade frekvensen av diabetes mellitus 2,8 % för rosuvastatin och

2,3 % för placebo, främst hos patienter med fasteglukos på 5,6 till 6,9 mmol/l.

Pediatrisk population

Utvärderingen av linjär tillväxt (kroppslängd), vikt, BMI (kroppsmasseindex) och sekundära tecken på

könsmognad enligt Tanners stadieindelning hos pediatriska patienter i åldern 6 –17 år, som

togrosuvastatin, är begränsad till en två-årsperiod. Efter två års studiebehandling påvisades ingen

effekt på tillväxt, vikt, BMI eller könsmognad (se avsnitt 5.1).

I en klinisk studie på barn och ungdomar som behandlades med rosuvastatin under 52 veckor

observerades förhöjda CK-värden >10xULN och muskelsymtom efter motion eller ökad fysisk

aktivitet oftare än i kliniska studier på vuxna (se avsnitt 4.8).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekt av samtidigt administrerade läkemedel på rosuvastatin

Hämmare av transportproteiner:

Rosuvastatin är ett substrat för visa transportproteiner inklusive

OATP1B1, som är en transportör ansvarig för upptag i levern, och effluxtransportören BCRP.

Samtidig administrering av rosuvastatin med läkemedel som är hämmare av dessa transportproteiner

kan leda till ökade plasmakoncentrationer av rosuvastatin och en ökad risk för myopati (se avsnitt 4.2,

4.4 och 4.5, tabell 1).

Ciklosporin:

Vid samtidig behandling med rosuvastatin och ciklosporin sågs i genomsnitt en 7-faldig

ökning av AUC för rosuvastatin jämfört med vad som observerats hos friska frivilliga (se tabell 1).

Rosuvastatin Medical Valley är kontraindicerat hos patienter som samtidigt får ciklosporin (se

avsnitt 4.3).

Samtidig behandling med rosuvastatin och ciklosporin påverkade inte plasmakoncentrationen av

ciklosporin.

Proteashämmare:

Även om den exakta mekanismen för interaktion är okänd, kan samtidig

användning av proteashämmare starkt öka exponeringen av rosuvastatin (se tabell 1). I en

farmakokinetisk studie på friska frivilliga, visade till exempel samtidig användning av 10 mg

rosuvastatin och en kombinationsprodukt med två proteashämmare (300 mg atazanavir/100 mg

ritonavir), ungefär en 3-faldig och 7-faldig ökning av AUC respektive C

för rosuvastatin. Samtidig

användning av Rosuvastatin Medical Valley och vissa kombinationer av proteashämmare kan

övervägas efter noggrant övervägande av dosjusteringar av Rosuvastatin Medical Valley baserade på

förväntad ökad exponering för rosuvastatin (se avsnitt 4.2, 4.4 och 4.5, tabell 1).

Gemfibrozil och andra lipidsänkande läkemedel:

Samtidig användning av rosuvastatin och

gemfibrozil resulterade i en 2-faldig ökning av C

och AUC för rosuvastatin. (Se avsnitt 4.4).

Baserat på data från specifika interaktionsstudier förväntas inga farmakokinetiskt relevanta

interaktioner med fenofibrat, en farmakodynamisk interaktion kan dock inträffa. Gemfibrozil,

fenofibrat, andra fibrater och lipidsänkande doser (

1 g/dag) av niacin (nikotinsyra) ökar risken för

myopati när det ges samtidigt med HMG-CoA reduktashämmare. Detta beror troligen på att de kan

orsaka myopati i monoterapi. Dosen 40 mg är kontraindicerad vid samtidig användning med en fibrat

(se avsnitt 4.3 och 4.4). Dessa patienter bör också börja med dosen 5 mg.

Ezetimib:

Samtidig användning av 10 mg Rosuvastatin Medical Valley och 10 mg ezetimib

resulterade i en 1,2-faldig ökning av AUC för rosuvastatin hos patienter med hyperkolesterolemi

(tabell 1). En farmakodynamisk interaktion mellan Rosuvastatin Medical Valley och ezetimib, i form

av biverkningar, kan dock inte uteslutas (se avsnitt 4.4).

Antacida:

Samtidig användning av Rosuvastatin Medical Valley och ett antacida innehållande

aluminium- och magnesiumhydroxid resulterade i en minskning av plasmakoncentrationen av

rosuvastatin med ca 50 %. Denna effekt minskade när antacida gavs 2 timmar efter Rosuvastatin

Medical Valley. Den kliniska relevansen av denna interaktion har inte studerats.

Erytromycin:

Samtidig administrering av Rosuvastatin Medical Valley och erytromycin resulterade i

en minskning av AUC med 20 % och av C

med 30 % för rosuvastatin. Denna interaktion kan vara

orsakad av ökad tarmmotilitet genererad av erytromycin.

Cytokrom P450:

Resultat från

in vitro

- och

in vivo

-studier visar att rosuvastatin varken hämmar eller

inducerar cytokrom P450-isoenzymer. Rosuvastatin har dessutom låg affinitet till dessa enzymer.

Interaktioner på grund av cytokrom P450-baserad metabolism förväntas därför inte. Inga kliniskt

relevanta interaktioner har observerats mellan rosuvastatin och flukonazol (hämmare av CYP2C9 och

CYP3A4) eller ketokonazol (hämmare av CYP2A6 och CYP3A4).

Interaktioner som kräver dosjusteringar av rosuvastatin (se även tabell 1):

När det är nödvändigt

att administrera Rosuvastatin Medical Valley tillsammans med andra läkemedel som är kända för att

öka exponeringen för Rosuvastatin Medical Valley, bör doserna av rosuvastatin justeras. Börja med en

daglig dos på 5 mg av Rosuvastatin Medical Valley om den förväntade ökningen i exponering (AUC)

är ungefär 2-faldig eller högre. Den maximala dagliga dosen av Rosuvastatin Medical Valley bör

justeras så att den förväntade exponeringen för rosuvastatin troligen inte överstiger den vid en daglig

dos på 40 mg av Rosuvastatin Medical Valley som tas utan interagerande läkemedel, till exempel en

dos på 20 mg av Rosuvastatin Medical Valley tillsamman med gemfibrozil (1,9-faldig ökning), och en

dos på 10 mg av Rosuvastatin Medical Valley i kombination med atazanavir/ritonavir (3,1-faldig

ökning).

Tabell 1. Effekt av samtidigt administrerade läkemedel på exponeringen för rosuvastatin (AUC;

i fallande storleksordning) från publicerade kliniska prövningar

Dosregim för interagerande

läkemedel

Dosregim för rosuvastatin

Förändring av AUC

*

för

rosuvastatin

Ciklosporin 75 mg BID till

200 mg BID, 6 månader

10 mg OD, 10 dagar

7,1-faldig

Regorafenib 160 mg, OD, 14

dagar

5 mg engångsdos

3,8-faldig ↑

Atazanavir 300 mg/ritonavir

100 mg OD, 8 dagar

10 mg, engångsdos

3,1-faldig

Simeprevir 150 mg OD, 7 dagar

10 mg, engångsdos

2,8-faldig ↑

Velpatasvir 100 mg OD

10 mg, engångsdos

2,7-faldig ↑

Ombitasvir 25 mg/paritaprevir

150 mg/

Ritonavir 100 mg OD/ dasabuvir

400 mg

BID, 14 dagar

5 mg, engångsdos

2,6-faldig ↑

Grazoprevir 200 mg/elbasvir

50mg OD,

11 dagar

10 mg, engångsdos

2,3-faldig ↑

Glekaprevir 400 mg/pibrentasvir

120 mg

OD, 7 dagar

5 mg OD, 7 dagar

2,2-faldig ↑

Lopinavir 400 mg/ritonavir

100 mg BID, 17 dagar

20 mg OD, 7 dagar

2,1-faldig

Klopidogrel 300 mg laddning

följt av 75 mg i 24 timmar

20 mg, engångsdos

2-faldig ↑

Gemfibrozil 600 mg BID,

7 dagar

80 mg, engångsdos

1,9-faldig

Eltrombopag 75 mg OD, 5 dagar

10 mg, engångsdos

1,6-faldig

Darunavir 600 mg/ritonavir

100 mg BID, 7 dagar

10 mg OD, 7 dagar

1,5-faldig

Tipranavir 500 mg/ritonavir

200 mg BID, 11 dagar

10 mg, engångsdos

1,4-faldig

Dronedaron 400 mg BID

Ej tillgänglig

1,4-faldig

Itrakonazol 200 mg OD, 5 dagar

10 mg, engångsdos

1,4-faldig

Ezetimib 10 mg OD, 14 dagar

10 mg OD, 14 dagar

1,2-faldig

Fosamprenavir 700 mg/ritonavir

100 mg BID, 8 dagar

10 mg, engångsdos

Aleglitazar 0,3 mg, 7 dagar

40 mg, 7 dagar

Silymarin 140 mg TID, 5 dagar

10 mg, engångsdos

Fenofibrat 67 mg TID, 7 dagar

10 mg, 7 dagar

Rifampin 450 mg OD, 7 dagar

20 mg, engångsdos

Ketokonazol 200 mg BID,

7 dagar

80 mg, engångsdos

Flukonazol 200 mg OD,

11 dagar

80 mg, engångsdos

Erytromycin 500 mg QID,

7 dagar

80 mg, engångsdos

20 %

Baicalin 50 mg TID, 14 dagar

20 mg, engångsdos

47 %

*Data som anges som x-faldig förändring motsvarar ett enkelt förhållande mellan samtidig

administrering och rosuvastatin ensamt. Data som anges som % förändring motsvarar % skillnad i

förhållande till rosuvastatin ensamt.

Ökning anges som ”

”, ingen förändring som ”

”, minskning som ”

”.

**Flera interaktionsstudier har genomförts med olika doser av rosuvastatin, tabellen visar det mest

signifikanta förhållandet.

OD = en gång dagligen; BID = två gånger dagligen; TID = tre gånger dagligen; QID = fyra gånger

dagligen

Effekt av rosuvastatin på samtidigt administrerade läkemedel

Vitamin K antagonister:

Liksom med andra HMG-CoA-reduktashämmare, kan initiering av

behandling eller dosökning av rosuvastatin resultera i en ökning av International Normalised Ratio

(INR) för patienter som samtidigt behandlas med vitamin K-antagonister (t.ex. warfarin eller andra

kumarinantikoagulantia). Avbruten behandling eller sänkning av dosen kan resultera i minskning av

INR. I dessa fall bör INR kontrolleras.

Antikonceptionsmedel/Hormonell substitutionsbehandling (HRT):

Samtidig användning av

rosuvastatin och ett antikonceptionsmedel resulterade i ökning av AUC för etinylöstradiol och

norgestrel med 26 % respektive 34 %. De ökade plasmanivåerna bör tas i beaktande vid val av

antikonceptionell dos. Det finns inga farmakokinetiska data vid samtidig behandling med rosuvastatin

och HRT och därför kan en liknande effekt inte uteslutas. Kombinationen har dock använts i stor

omfattning i kliniska studier och tolererades då väl.

Andra läkemedel:

Digoxin:

Baserat på data från specifika interaktionsstudier förväntas ingen kliniskt relevant interaktion

med digoxin.

Fusidinsyra

: Interaktionsstudier med rosuvastatin och fusidinsyra har inte utförts.

Risken för myopati, inklusive rabdomyolys, kan öka vid samtidig administrering av systemisk

fusidinsyra och statiner. Mekanismen för denna interaktion (om den är farmakodynamisk eller

farmakokinetisk, eller både och) är ännu inte känd. Rapporter om rabdomyolys (i några fall med

dödlig utgång) har förekommit hos patienter som fått denna kombination.

Om behandling med systemisk fusidinsyra är nödvändig, ska behandlingen med Rosuvastatin Medical

Valley avbrytas under hela den tid behandling med fusidinsyra pågår.

Se även avsnitt 4.4.

Pediatrisk population:

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna. Omfattningen av interaktioner

i den pediatriska populationen är inte känd.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Rosuvastatin Medical Valley är kontraindicerat vid graviditet och amning.

Graviditet

Kvinnor i fertil ålder ska använda preventivmedel.

Då kolesterol och andra produkter i kolesterolsyntesen är nödvändiga för fostrets utveckling, uppväger

den potentiella risken från hämning av HMG-CoA-reduktas fördelen av behandling under graviditeten.

Djurstudier har givit vissa bevis för reproduktiv toxicitet. (Se avsnitt 5.3). Om en patient blir gravid

under behandling med rosuvastatin ska behandlingen omedelbart avbrytas.

Amning

Hos råttor utsöndras rosuvastatin i modersmjölken. Det finns inga humandata för eventuell utsöndring

i modersmjölk. (Se avsnitt 4.3.)

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Påverkan av rosuvastatin på förmågan att köra bil eller sköta maskiner har inte studerats men de

farmakodynamiska egenskaperna tyder på att denna förmåga inte påverkas. Patienter som kör bil eller

sköter maskiner bör informeras om att yrsel kan uppträda under behandlingen.

4.8

Biverkningar

De biverkningar som ses med rosuvastatin är vanligen milda och övergående. Färre än 4 % av de

patienter som behandlats med rosuvastatin i kliniska studier avbröt studien pga. biverkningar.

Tabell över biverkningar

Baserat på data från kliniska studier och omfattande erfarenhet efter marknadsintroduktion presenterar

följande tabell rosuvastatins biverkningsprofil. De biverkningar som anges nedan klassificeras efter

frekvens och organsystem.

Frekvensen av biverkningar listade nedan definieras enligt följande konvention: vanliga (≥1/100,

<1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, < 1/100); sällsynta (≥1/10 000, < 1/1 000); mycket sällsynta

(< 1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Tabell 2. Biverkningar baserade på data från kliniska studier och erfarenhet efter

marknadsintroduktion

Organsystem

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

Blodet och

lymfsystemet

Trombocytopeni

Immunsystemet

Överkänslighets-

reaktioner

inklusive

angioödem

Endokrina systemet

Diabetes

mellitus

Psykiska störningar

Depression

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel

Polyneuropati

Minnesförlust

Perifer neuropati

Sömnstörningar

(inklusive

insomni och

mardrömmar)

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Hosta

Dyspné

Magtarmkanalen

Förstoppning

Illamående

Buksmärta

Pankreatit

Diarré

Lever och gallvägar

Förhöjda

Ikterus

Organsystem

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

levertransaminaser

Hepatit

Hud och subkutan

vävnad

Klåda

Utslag

Urticaria

Stevens-

Johnsons

syndrom

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Myalgi

Myopati (inklusive

myosit)

Rabdomyolys

Lupusliknande

syndrom

Muskelbristning

Artralgi

Sensjukdomar,

ibland med

ruptur som

komplikation.

Immunmedierad

nekrotiserande

myopati

Njurar och urinvägar

Hematuri

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Gynekomasti

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Asteni

Ödem

Frekvensen är beroende av förekomst eller avsaknad av riskfaktorer (fasteglukos ≥5,6 mmol/l,

BMI >30 kg/m2, förhöjda triglycerider, hypertension i anamnesen).

Liksom för andra HMG-CoA-reduktashämmare tenderar biverkningarna att vara dosberoende.

Renala effekter:

Proteinuri, huvudsakligen tubulär, har påvisats med urinsticka hos patienter som

behandlats med rosuvastatin. Förändring från inget eller spår till 2+ eller mer har setts någon gång hos

<1 % av dem som behandlats med 10 eller 20 mg och hos ca 3 % av de som behandlats med 40 mg.

Vid behandling med 20 mg sågs en ringa ökning från inget eller spår till 1+. I de flesta fall minskar

eller försvinner proteinurin spontant vid fortsatt behandling. Granskning av data från kliniska studier

och erfarenheter efter lansering fram tills idag har inte visat på något samband mellan proteinuri och

akut eller progressiv njursjukdom.

Hematuri har observerats hos patienter som behandlats med rosuvastatin men data från kliniska studier

visar att förekomsten är låg.

Skelettmuskelpåverkan:

Skelettmuskelpåverkan, t.ex. myalgi, myopati (inklusive myosit) samt i

sällsynta fall rabdomyolys med eller utan akut njursvikt har rapporterats för patienter som behandlats

med rosuvastatin i samtliga doser och särskilt vid doser >20 mg.

En dosrelaterad ökning av CK har observerats hos patienter som behandlats med rosuvastatin. I

majoriteten av fallen var effekterna milda, asymtomatiska och övergående. Behandling med

rosuvastatin bör avbrytas vid förhöjt CK-värde (>5 gånger övre gränsen för normalvärdet) (se

avsnitt 4.4).

Leverpåverkan:

Liksom för andra HMG-CoA reduktashämmare har en dosrelaterad ökning av

transaminaser observerats hos ett mindre antal patienter som behandlats med rosuvastatin. I

majoriteten av fallen var effekterna milda, asymtomatiska och övergående.

Följande biverkningar har rapporterats för vissa statiner:

Sexuell dysfunktion

Undantagsvis fall av interstitiell lungsjukdom, speciellt vid långtidsbehandling (se avsnitt 4.4)

Rapporteringsfrekvensen av rabdomyolys, allvarliga renala effekter och allvarliga levereffekter

(främst bestående av ökade levertransaminaser) är högre vid dosering med 40 mg.

Pediatrisk population:

Förhöjda kreatinkinasvärden >10xULN och muskelsymtom efter motion eller

ökad fysisk aktivitet observerades oftare i en 52-veckors klinisk studie på barn och ungdomar än hos

vuxna (se avsnitt 4.4). För övrigt var säkerhetsprofilen för rosuvastatin hos barn och ungdomar

jämförbar med den för vuxna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Det finns ingen specifik behandling vid överdos. Patienten behandlas symtomatiskt och supportiva

åtgärder ska vidtas. Leverfunktion och CK-värden bör övervakas. Hemodialys är troligen inte till

någon nytta.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: HMG-CoA-reduktashämmare

ATC-kod: C10A A07

Verkningsmekanism

Rosuvastatin är en selektiv och kompetitiv hämmare av HMG-CoA-reduktas, det

hastighetsbestämmande enzym som omvandlar 3-hydroxi-3-metylglutaryl coenzym A till mevalonat,

en prekursor till kolesterol. Det primära verkningsstället för rosuvastatin är levern vilket är målorganet

för kolesterolreduktion.

Rosuvastatin ökar antalet hepatiska LDL-receptorer på cellytan, förbättrar upptag och katabolisering

av LDL samt hämmar hepatisk syntes av VLDL och minskar därigenom det totala antalet VLDL-och

LDL-partiklar.

Farmakodynamisk effekt

Rosuvastatin sänker LDL-kolesterol, totalkolesterol och triglycerider samt höjer HDL-kolesterol. Det

sänker också ApoB, nonHDL, VLDLC, VLDL-TG och höjer ApoA-I (se tabell 3). Rosuvastatin

minskar LDL/HDL, total kolesterol/HDL, nonHDL/HDL och ApoB/ApoA-I kvoterna.

Tabell 3.

Dos-respons för patienter med primär hyperkolesterolemi (typ IIa och IIb) (genomsnittlig

förändring från baseline i procent)

LDL-C

Totalkolesterol

HDL-C

nonHDL-C ApoB

ApoA-I

Placebo

Terapeutiskt svar ses inom 1 vecka efter påbörjad behandling med Rosuvastatin och 90 % av maximal

effekt uppnås oftast inom 2 veckor. Maximal effekt uppnås inom 4 veckor och kvarstår vid fortsatt

behandling.

Klinisk effekt och säkerhet

Rosuvastatin är effektivt för vuxna patienter med hyperkolesterolemi, med eller utan

hypertriglyceridemi, oberoende av etnisk grupp, kön och ålder samt för särskilda patientgrupper såsom

diabetiker och patienter med familjär hyperkolesterolemi.

Poolade fas III data visar att rosuvastatin är effektivt för behandling av majoriteten av patienter med

typ IIa och IIb hyperkolesterolemi (genomsnittligt LDL-kolesterol ca 4,8 mmol/l vid baseline) till

behandlingsmål fastställda av European Atherosclerosis Society (EAS; 1998); ca 80 % av patienterna

behandlade med rosuvastatin 10 mg nådde behandlingsmål för LDL-kolesterol (EAS; <3,0 mmol/l).

I en stor studie på patienter med heterozygot familjär hyperkolesterolemi behandlades 435 patienter

med 20 mg till 80 mg rosuvastatin via forcerad titrering. Samtliga doser av rosuvastatin visade en

positiv effekt på lipidfraktioner och att nå uppställda behandlingsmål. Efter titrering till 40 mg

(12 veckors behandling) hade LDL-kolesterol sänkts med 53 %. 33 % av patienterna nådde mål för

LDL-kolesterol (<3,0 mmol/l).

I en öppen studie (forcerad titrering) behandlades 42 patienter (inklusive 8 pediatriska patienter) med

homozygot familjär hyperkolesterolemi med rosuvastatin 20-40 mg. I den totala studiepopulationen

var den genomsnittliga LDL sänkningen 22 %.

I kliniska studier på ett begränsat antal patienter har rosuvastatin visats ge additiv effekt på sänkning

av triglycerider i kombination med fenofibrat och på höjning av HDL-kolesterol i kombination med

niacin. (Se avsnitt 4.4.)

I en multicenter, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie (METEOR), randomiserades

984 patienter mellan 45 och 70 år med låg risk för koronar hjärtsjukdom (definierad som Framingham

risk <10 % under 10 år), med genomsnittligt LDL-C på 4,0 mmol/l (154,5 mg/dl), men med subklinisk

arterioskleros (detekterad med Carotid Intima media Thickness) till 40 mg rosuvastatin en gång

dagligen eller placebo under 2 år. rosuvastatin fördröjde signifikant graden av progression av

maximum CIMT för de 12 platserna i halspulsådern jämfört med placebo med -0,0145 mm/år [95 %

konfidensintervall -0,0196, -0,0093; p<0,0001]. Förändringen från baseline var -0,0014 mm/år (-0,12

% / år (icke-signifikant)) för rosuvastatin jämfört med en progression på +0,0131 mm/år (1,12 % / år

(p<0,0001)) för placebo. Ingen direkt korrelation mellan minskning av CIMT och reduktion av risk för

kardiovaskulära händelser har ännu visats. Populationen som studerades i METEOR hade låg risk för

koronar hjärtsjukdom och representerar inte målgruppen för rosuvastatin 40 mg. Dosen 40 mg bör

endast förskrivas till patienter med svår hyperkolesterolemi och hög kardiovaskulär risk (se

avsnitt 4.2).

I studien Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An Intervention Trial Evaluating

Rosuvastatin (JUPITER) utvärderades effekten av rosuvastatin på förekomsten av större

kardiovaskulära händelser till följd av ateroskleros hos 17 802 män (≥50 år) och kvinnor (≥60 år).

Studiedeltagarna randomiserades till att erhålla placebo (n=8 901) eller rosuvastatin 20 mg en gång

dagligen (n=8 901) och följdes under en medelduration på 2 år.

LDL-kolesterol reducerades med 45 % (p<0,001) i rosuvastatingruppen jämfört med placebogruppen.

I en post hoc-subgruppsanalys av högriskpatienter med en Framingham risk score vid baseline >20%

(1 558 patienter) förelåg en signifikant reduktion av det kombinerade effektmåttet kardiovaskulär död,

stroke och hjärtinfarkt (p=0,028) med rosuvastatinbehandling jämfört med placebo. Den absoluta

riskreduktionen uttryckt i händelsefrekvens per 1 000 patientår var 8,8. Den totala mortaliteten var

oförändrad i denna högriskgrupp (p=0,193). I en post hoc- subgruppsanalys av högriskpatienter (totalt

9 302 patienter) med en SCORE-risk vid baseline ≥5% (extrapolerad för att inkludera patienter över

65 år) förelåg en signifikant reduktion av det kombinerade effektmåttet kardiovaskulär död, stroke och

hjärtinfarkt (p=0,0003) med rosuvastatinbehandling jämfört med placebo. Den absoluta

riskreduktionen uttryckt i händelsefrekvens var 5,1 per 1 000 patientår. Den totala mortaliteten var

oförändrad i denna högriskgrupp (p=0,076).

I JUPITER-studien avbröt 6,6 % av rosuvastatinbehandlade och 6,2 % av placebobehandlade patienter

användningen av studieläkemedlen på grund av en biverkning. De vanligaste biverkningarna som

ledde till avbrytande av behandlingen var: myalgi (0,3 % rosuvastatin, 0,2 % placebo), buksmärtor

(0,03 % rosuvastatin, 0,02 % placebo) och hudutslag (0,02 % rosuvastatin, 0,03 % placebo). De

vanligaste biverkningarna som förekom i minst lika hög frekvens som med placebo var

urinvägsinfektion (8,7 % rosuvastatin, 8,6 % placebo), nasofaryngit (7,6 % rosuvastatin, 7,2 %

placebo), ryggsmärtor (7,6 % rosuvastatin, 6,9 % placebo) och myalgi (7,6 % rosuvastatin, 6,6 %

placebo).

Pediatrisk population

I en dubbelblind, randomiserad, multicenter, placebokontrollerad 12-veckorsstudie (n=176, 97 pojkar

och 79 flickor) följd av en öppen 40-veckors dostitreringsfas med rosuvastatin (n=173, 96 pojkar och

77 flickor) erhöll patienter i åldern 10-17 år (Tanner-stadium II–V, flickor minst 1 år efter menarche)

med heterozygot familjär hyperkolesterolemi rosuvastatin 5, 10 eller 20 mg eller placebo dagligen

under 12 veckor, varefter alla erhöll rosuvastatin dagligen under 40 veckor. Vid studiestart var cirka

30% av patienterna i åldern 10-13 år och cirka 17%, 18%, 40% respektive 25% befann sig i Tanner-

stadium II, III, IV respektive V.

LDL-C reducerades med 38,3%, 44,6% respektive 50,0% av rosuvastatin 5, 10 respektive 20 mg,

jämfört med 0,7% för placebo.

I slutet av den 40 veckor öppna titreringen till måldos perioden, med dosering på upp till maximalt 20

mg en gång dagligen, hade 70 av 173 patienter (40,5%) uppnått LDL-C-målet på mindre än 2,8

mmol/l.

Efter 52 veckors studiebehandling påvisades ingen effekt på tillväxt, vikt, BMI eller könsmognad (se

avsnitt 4.4). Denna studie (n=176) lämpade sig ej för jämförelse av sällsynta biverkningar av

läkemedlet.

Rosuvastatin studerades också i en 2-årig öppen studie med titrering till måldos, där 198 barn i åldern

6–17 år med heterozygot familjär hyperkolesterolemi deltog (88 pojkar och 110 flickor),

Tannerstadium <II–V). Startdosen var 5 mg rosuvastatin en gång dagligen för samtliga patienter.

Patienterna i åldern 6–9 år (n=64) kunde upptitreras till en max-dos om 10 mg en gång dagligen,

medan max-dosen för patienterna i åldern 10–17 år (n=134) var 20 mg en gång dagligen.

Efter 24 månaders behandling med rosuvastatin var den genomsnittliga minskningen av minsta

kvadratmedelvärdet (LS) från baslinjen för LDL-C -43 % (vid baslinjen: 236 mg/dl, månad 24: 133

mg/dl). För de olika åldersgrupperna var genomsnittlig minskning av LS från baslinjen för LDL-C - 43

% (vid baslinjen: 234 mg/dl, månad 24: 124 mg/dl), -45 % (vid baslinjen: 234 mg/dl, 124 mg/dl ) och -

35 % (vid baslinjen: 241 mg/dl, månad 24: 153 mg/dl) för åldersgruppen 6 till <10, 10 till <14

respektive 14 till <18 år.

Rosuvastatin 5 mg, 10 mg och 20 mg uppnådde även statistiskt signifikanta genomsnittliga

förändringar från baslinjen för följande sekundära lipid- och lipoproteinvariabler: HDL-C, TC, non-

HDL-C,LDL-C/HDL-C, TC/HDL-C, TG/HDL-C, non HDL C/HDL-C, ApoB och ApoB/ApoA-1.

Förändringarna var samtliga i riktning mot förbättrad lipidrespons och kvarstod under 2 år.

Inga effekter på tillväxt, vikt, BMI eller könsmognad kunde påvisas efter 24 månaders behandling (se

avsnitt 4.4).

Rosuvastatin studerades i en randomiserad, dubbelblind placebokontrollerad överkorsningsstudie på

flera center med en dos på 20 mg en gång dagligen jämfört med placebo hos 14 barn och ungdomar (i

åldern 6–17 år) med homozygot familjär hyperkolesterolemi. Studien inkluderade en 4 veckors

inledningsfas under vilken patienterna behandlades med 10 mg rosuvastatin, en överkorsningsfas som

bestod av en 6 veckors period med 20 mg rosuvastatin före eller efter en 6 veckors period med placebo

och en 12 veckors underhållsfas under vilken alla patienter behandlades med 20 mg rosuvastatin.

Patienter som fick ezetimib eller aferesbehandling när de började i studien fortsatte behandlingen

under hela den tid studien pågick.

En statistiskt signifikant minskning (p=0,005) i LDL-kolesterol (22,3 %, 85,4 mg/dl eller 2,2 mmol/l)

observerades efter 6 veckors behandling med 20 mg rosuvastatin jämfört med placebo. Statistiskt

signifikanta minskningar i totalkolesterol (20,1 %, p=0,003), nonHDL-kolesterol (22,9 %, p=0,003)

ApoB

(17,1 %,

p=0,024)

observerades.

Minskningar

sågs

också

LDL-

kolesterol/HDL-kolesterol,

totalkolesterol/HDL-kolesterol,

nonHDL-kolesterol/HDL-kolesterol

ApoB/ApoA-1 efter 6 veckors behandling med 20 mg rosuvastatin jämfört med placebo. Minskningen

i LDL-kolesterol efter 6 veckors behandling med 20 rosuvastatin efter 6 veckors behandling med

placebo kvarstod under 12 veckors kontinuerlig behandling. En patient hade en ytterligare minskning i

LDL-C (8.0%), total-C (6.7%) och icke-HDL-C (7.4%) efter 6 veckors behandling med 40 mg efter

upp-titrering.

Under en förlängd öppen behandling i 9 av dessa patienter med 20 mg rosuvastatin i upp till 90

veckor, var LDL-C minskningen bibehållen i intervallet -12.1 % till -21.3 %.

Hos 7 utvärderingsbara barn och ungdomar (i åldern 8–17 år) med homozygot familjär

hyperkolesterolemi (se ovan) i den öppna studien med forcerad titrering, var den procentuella

minskningen i LDL-kolesterol (21,0 %), totalkolesterol (19,2 %) och HDL-kolesterol (21,0 %) från

studiestarten efter 6 veckors behandling med 20 mg rosuvastatin konsekvent med den procentuella

minskningen i den ovannämnda studien hos barn och ungdomar med homozygot familjär

hyperkolesterolemi.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

rosuvastatin för alla grupper av den pediatriska populationen för behandling av homozygot familjär

hyperkolesterolemi, primär kombinerad dyslipidemi och som prevention mot kardiovaskulära

händelser (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral administrering uppnås maximal plasmakoncentration efter ca 5 timmar. Absolut

biotillgänglighet är ca 20 %.

Distribution

Rosuvastatin tas upp i betydande grad i levern, det primära organet för kolesterolsyntes och LDL-

clearance. Distributionsvolymen är ca 134 liter. Proteinbindningsgraden är ca 90 %. Rosuvastatin

binds i huvudsak till albumin.

Metabolism

Rosuvastatin metaboliseras endast till en liten del (ca 10 %). In vitro metabolism studier på humana

hepatocyter indikerar att rosuvastatin har låg affinitet till cytokrom P450-baserad metabolism.

CYP2C9 är det isoenzym som är huvudsakligen involverat och CYP2C19, CYP3A4 och CYP2D6

deltar i mindre omfattning. De huvudsakliga metaboliterna är N-desmetylmetaboliten och

laktonmetaboliten. N-desmetylmetaboliten är ca 50 % mindre aktiv än rosuvastatin medan

laktonmetaboliten anses vara inaktiv. Rosuvastatin står för mer än 90 % av hämningen av HMG-CoA-

reduktas.

Eliminering

Ca 90 % av rosuvastatin utsöndras oförändrat i faeces (kombination av absorberad och icke-

absorberad substans) och resterande del utsöndras i urin. Ca 5 % utsöndras oförändrat i urin.

Halveringstiden är ca 19 timmar och ökar inte med ökande dos. Medelplasmaclearance är ca 50 l/h

(variationskoefficient 21,7 %). Liksom för andra HMG-CoA-reduktashämmare är transportproteinet

OATP-C involverat vid upptag i levern. Detta protein är av betydelse vid hepatisk elimination av

rosuvastatin.

Linjäritet/icke-linjäritet

Systemisk exponering av rosuvastatin ökar proportionellt med ökad dos. Ingen förändring i

farmakokinetiska egenskaper ses vid upprepad dosering.

Särskilda patientgrupper:

Ålder och kön:

Inga kliniskt relevanta skillnader i farmakokinetik har setts beroende på ålder eller

kön hos vuxna. Exponeringen hos barn och ungdomar med heterozygot familjär hyperkolesterolemi

förefaller vara liknande eller lägre än exponeringen hos vuxna patienter med dyslipidemi (se

”Pediatrisk population” nedan).

Etnisk tillhörighet:

Farmakokinetikstudier visar en ca tvåfaldig ökning av median AUC och Cmax

hos asiater (japaner, kineser, filippinare, vietnameser och koreaner) jämfört med kaukasier. Asiatindier

visar en ca 1,3-faldig ökning av median AUC och C

. En populationsfarmakokinetisk analys visade

inte på några kliniskt relevanta skillnader i farmakokinetik mellan kaukasier och svarta.

Nedsatt njurfunktion:

I en studie på personer med olika grad av njurfunktionsnedsättning sågs att lätt

till måttligt nedsatt njurfunktion inte påverkar plasmakoncentrationen av rosuvastatin eller N-

desmetylmetaboliten. Personer med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) hade

en 3-faldig ökning av plasmakoncentrationen av rosuvastatin och en 9-faldig ökning av N-

desmetylmetabolitkoncentrationen jämfört med friska frivilliga. Plasmakoncentrationen vid steady-

state för patienter som genomgår hemodialys var ca 50 % högre än hos friska frivilliga.

Nedsatt leverfunktion:

I en studie på personer med olika grad av nedsatt leverfunktion sågs inga

tecken på ökad exponering av rosuvastatin hos personer med Child-Pugh score 7 eller lägre. Hos två

personer med Child-Pugh score 8 och 9 sågs dock en ökad systemisk exponering på minst 2 gånger

jämfört med personer med lägre Child-Pugh score. Det finns inga data för patienter med Child-Pugh

score över 9.

Genetiska polymorfismer:

Disposition för HMG-CoA-reduktashämmare, inklusive rosuvastatin,

involverar transportproteiner för OATP1B1 och BCRP. Hos patienter med genetiska polymorfismer i

SLCO1B1 (OATP1B1) och/eller ABCG2 (BCRP) finns det risk för ökad exponering för rosuvastatin.

Individuella polymorfismer i SLCO1B1 c.521CC och ABCG2 c.421AA är förknippade med högre

exponering för rosuvastatin (AUC) jämfört med genotyperna SLCO1B1 c.521TT eller ABCG2

c.421CC. Denna specifika genotypning är inte vedertagen in klinisk praxis, men för patienter som man

vet har dessa typer av polymorfismer rekommenderas en lägre daglig dos av Rosuvastatin Medical

Valley.

Pediatrisk population:

Två farmakokinetiska studier med rosuvastatin (i tablettform) givet till

pediatriska patienter i åldern 10–17 eller 6–17 år med heterozygot familjär hyperkolesterolemi (totalt

214 patienter) visade att exponeringen hos pediatriska patienter förefaller jämförbar med eller lägre än

exponeringen hos vuxna patienter. Exponeringen för rosuvastatin var förutsägbar vad gäller dos och

tid under en 2-årsperiod.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Studier avseende allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet visade inte några särskilda risker

för människa. Specifika tester för effekter på hERG har inte utvärderats Biverkningar som inte

observerades i kliniska studier, men som sågs hos djur vid exponeringsnivåer liknande kliniska

exponeringsnivåer var följande: I toxicitetsstudier vid upprepad dosering observerades

histopatologiska leverförändringar, troligen på grund av den farmakologiska effekten av rosuvastatin

hos mus, råtta och i mindre utsträckning med effekter på gallblåsa hos hundar men inte hos apor.

Därtill observerades testikulär toxicitet hos apor och hundar vid högre doser. Reproduktionstoxicitet

var tydlig hos råttor, med minskad kullstorlek, vikt och överlevnad vid maternellt toxiska doser, vilka

gav flera gånger högre exponering än de nivåer som ses vid terapeutiska doser.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärnan:

Mikrokristallin cellulosa,

Vattenfri kolloidal kiseldioxid,

Krospovidon,

Laktosmonohydrat,

Magnesiumstearat.

Filmdragering:

Hypromellos, titanidioxid (E171), laktosmonohydrat, Triacetin,

Järnoxid, gul (E172) (endast 5 mg)

Röd järnoxid (E172) (10 mg, 20 mg och 40 mg)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

36 månader

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

OPA-Al-PVC/Al-blisterförpackningar.

Förpackningsstorlekar: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 98 och 100 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

Sverige

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

5 mg filmdragerad tablett: 51081

10 mg filmdragerad tablett: 51082

20 mg filmdragerad tablett: 51083

40 mg filmdragerad tablett: 51084

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2015-11-19

Datum för förnyat godkännande: 2020-09-17

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-10-24

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen