Rosuvastatin Glenmark 10 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

15-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

15-04-2021

Aktiva substanser:
rosuvastatinkalcium
Tillgänglig från:
Glenmark Arzneimittel GmbH
ATC-kod:
C10AA07
INN (International namn):
rosuvastatin calcium
Dos:
10 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
laktosmonohydrat Hjälpämne; rosuvastatinkalcium 10,395 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 14 tabletter; Blister, 15 tabletter; Blister, 28 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 42 tabletter; Blister, 56 tabletter; Blister, 60 tabletter; Blister, 84 tabletter; Blister, 90 tabletter; Blister, 98 tabletter; Burk, 30 tabletter; Burk, 50 tabletter; Burk, 90 tabletter; Burk, 100 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
55310
Tillstånd datum:
2017-05-03

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till patienten

Rosuvastatin Glenmark 5 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Glenmark 10 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Glenmark 20 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Glenmark 40 mg filmdragerade tabletter

rosuvastatin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information

, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig

. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även

om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Rosuvastatin Glenmark är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Rosuvastatin Glenmark

Hur du tar Rosuvastatin Glenmark

Eventuella biverkningar

Hur Rosuvastatin Glenmark ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Rosuvastatin Glenmark är och vad det används för

Rosuvastatin Glenmark tillhör en grupp av läkemedel som kallas statiner.

Du har ordinerats Rosuvastatin Glenmark därför att:

Du har en

hög kolesterolnivå

. Detta betyder att du har ökad

risk för att få en hjärtinfarkt

eller stroke (slaganfall)

. Rosuvastatin Glenmark används till vuxna, ungdomar och barn från

6 års ålder för att behandla högt kolesterol.

Du har fått rådet att ta en statin, därför att kostförändringar och ökad motion inte var tillräckligt för att

korrigera dina kolesterolnivåer. Du bör fortsätta med kolesterolsänkande diet och motion medan du tar

Rosuvastatin Glenmark.

Eller

Du har andra faktorer som ökar risken att

drabbas av hjärtinfarkt, stroke

eller andra

hälsoproblem relaterade till hjärta-kärl.

Hjärtinfarkt, stroke och andra hjärta-kärl relaterade hälsoproblem kan orsakas av en sjukdom som

kallas ateroskleros (åderförfettning). Orsaken till ateroskleros är att det ansamlas fett i artärerna.

Varför det är viktigt att fortsätta ta Rosuvastatin Glenmark

Rosuvastatin Glenmark används för att rätta till koncentrationen av vissa fettämnen i blodet, så

kallade lipider. Det vanligaste av dessa är kolesterol.

Det finns olika typer av kolesterol i blodet, det ”onda” kolesterolet (LDL-C) och det ”goda”

kolesterolet (HDL-C).

Rosuvastatin Glenmark kan minska det ”onda” kolesterolet och öka det ”goda” kolesterolet.

Det verkar genom att hjälpa din kropp att minska produktionen av det ”onda” kolesterolet och

förbättra din kropps förmåga att avlägsna det från ditt blod.

För de flesta personer påverkar inte höga kolesterolnivåer hur de mår eftersom höga kolesterolnivåer

inte ger några symtom. Om det lämnas obehandlat, kan dock fettavlagringar sätta sig på väggarna i

dina blodkärl och göra dem trängre.

Ibland kan dessa trånga blodkärl blockeras och då stänga av blodförsörjningen till hjärtat eller

hjärnan, vilket kan leda till en hjärtinfarkt eller en stroke. Genom att sänka dina kolesterolnivåer kan

du minska risken att få en hjärtinfarkt, stroke eller andra relaterade hälsoproblem.

Du behöver

fortsätta att ta Rosuvastatin Glenmark

, även om ditt kolesterol har nått rätt nivå,

därför att

det förebygger att dina kolesterolnivåer ökar igen

så att det ansamlas fett. Du ska dock

sluta om läkaren råder dig att göra det, eller om du har blivit gravid.

Rosuvastatin som finns i Rosuvastatin Glenmark kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Rosuvastatin Glenmark

Ta inte Rosuvastatin Glenmark:

om du någon gång fått en

allergisk reaktion av rosuvastatin

eller något av övriga

innehållsämnen.

om du är

gravid

eller ammar. Om du blir gravid under tiden du tar Rosuvastatin Glenmark,

sluta omedelbart att ta Rosuvastatin Glenmark och kontakta läkare.

Kvinnor ska undvika

att bli gravida medan de tar Rosuvastatin Glenmark genom att använda lämpligt

preventivmedel.

om du har en

leversjukdom.

om du har

allvarliga njurproblem.

om du har

upprepad eller oförklarlig muskelvärk eller smärta.

om du tar en kombinationsbehandling med sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (används för att

behandla en virusinfektion i levern som kallas hepatit C).

om du

tar ett läkemedel som kallas ciklosporin

(används till exempel vid

organtransplantation).

Om något av ovanstående stämmer på dig (eller om du är osäker) kontakta läkare.

Observera att du inte ska ta Rosuvastatin Glenmark 40 mg (den högsta dosen):

om du har

måttliga njurproblem

(fråga läkare om du är osäker)

om du har problem med

sköldkörteln

om du har haft

upprepad eller oförklarlig muskelvärk eller smärta

, tidigare muskelsjukdom,

har ärftlighet för muskelsjukdom, eller har fått muskelsmärtor vid användandet av andra

kolesterolsänkande läkemedel

om du

regelbundet dricker stora mängder alkohol

om du är

av asiatiskt ursprung

(japan, kines, filippinier, vietnames, korean eller indier)

om du

tar en annan typ av kolesterolsänkande läkemedel som kallas fibrater

Om något av ovanstående stämmer på dig (eller om du är osäker)

kontakta läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rosuvastatin Glenmark:

om du har

problem med njurarna

om du har

problem med levern

om du har haft

upprepad eller oförklarlig muskelvärk eller smärta,

tidigare muskelsjukdom

har ärftlighet för

muskelsjukdom

eller har fått

muskelsmärtor vid användning av andra

kolesterolsänkande läkemedel. Tala omedelbart om för läkare om du har oförklarlig muskelvärk

eller smärta, speciellt om du känner dig sjuk eller har feber. Tala också om för läkare eller

apotekspersonal om du har muskelsvaghet som är långvarig

om du regelbundet dricker

stora mängder alkohol

om du har problem med

sköldkörteln

om du tar andra kolesterolsänkande

läkemedel som kallas fibrater.

Läs denna bipacksedel

noga även om du har tagit andra läkemedel mot högt kolesterol tidigare

om du tar

läkemedel som används för behandling av hiv-infektion

till exempel ritonavir

tillsammans med lopinavir och/eller atazanavir, se

Andra

läkemedel

och Rosuvastatin

Glenmark

om du tar eller har tagit ett läkemedel som kallas fusidinsyra (ett läkemedel mot

bakteriell infektion) under de senaste 7 dagarna, antingen via munnen eller som en

injektion. Kombinationen av fusidinsyra och Rosuvastatin Glenmark kan leda till

allvarliga muskelproblem (rabdomyolys), se ”Andra läkemedel och Rosuvastatin

Glenmark”.

om du är

över 70 år

(eftersom läkaren måste välja den startdos rosuvastatin som passar dig).

om du lider av

svår andningssvikt.

om du är av

asiatiskt ursprung

(japan, kines, filippinier, vietnames, korean eller indier)

behöver din läkare välja den startdos rosuvastatin som passar dig.

Om något av ovanstående stämmer på dig (eller om du är osäker):

Ta inte Rosuvastatin Glenmark 40 mg (den högsta dosen) och kontakta läkare eller

apotekspersonal innan du börjar ta någon dos av Rosuvastatin Glenmark.

Hos ett litet antal personer kan statiner påverka levern. Detta upptäcks genom ett enkelt test som

undersöker ökade nivåer av leverenzymer i blodet. Av denna anledning

kommer läkare vanligtvis

att ta detta blodprov

(leverfunktionstest) före och under behandling med Rosuvastatin Glenmark.

Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har

diabetes

eller löper hög risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du

har höga blodsocker- och blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.

Barn och ungdomar

Om patienten

under 6 år

: Rosuvastatin Glenmark ska inte ges till barn under 6 år.

Om patienten är

under 18 år

: Rosuvastatin Glenmark 40 mg tablett är inte lämplig för barn och

ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Rosuvastatin Glenmark

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel:

ciklosporin (används till exempel vid organtransplantation),

warfarin eller klopidogrel (eller andra blodförtunnande läkemedel),

fibrater (till exempel gemfibrozil, fenofibrat) eller andra kolesterolsänkande läkemedel (till

exempel ezetimib),

vissa läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar,

erytromycin (ett antibiotikum), fusidinsyra (ett antibiotikum – se Varningar och försiktighet),

p-piller,

regorafenib (används för att behandla cancer),

darolutamid (används för att behandla cancer),

hormonersättningsläkemedel,

något av följande läkemedel som används för att behandla virusinfektioner, inklusive HIV- eller

hepatit C-infektion, ensamt eller i kombination (se Varningar och försiktighet): ritonavir,

lopinavir, atazanavir, sofosbuvir, voxilaprevir, ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir, velpatasvir,

grazoprevir, elbasvir, glekaprevir, pibrentasvir.

Effekten av dessa läkemedel kan påverkas av Rosuvastatin Glenmark eller så kan de påverka effekten

av Rosuvastatin Glenmark.

Om du måste ta fusidinsyra via munnen för att behandla en bakterieinfektion måste du tillfälligt sluta

ta detta läkemedel. Läkaren kommer att säga till när det är säkert att ta Rosuvastatin Glenmark igen.

Användning av Rosuvastatin Glenmark tillsammans med fusidinsyra kan i sällsynta fall leda till

muskelsvaghet, ömhet eller smärta (rabdomyolys). Se mer information avseende rabdomyolys i

avsnitt

Graviditet och amning

Ta inte

Rosuvastatin Glenmark om du är gravid eller ammar. Om du blir gravid under tiden du tar det

sluta omedelbart att ta Rosuvastatin Glenmark

och tala om det för läkare. Kvinnor ska undvika att

bli gravida när de tar Rosuvastatin Glenmark genom att använda lämpligt preventivmedel.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

De flesta kan köra bil och använda maskiner när de tar Rosuvastatin Glenmark utan att det påverkar

deras förmåga. En del personer kan dock känna sig yra under behandling med Rosuvastatin Glenmark.

Om du känner dig yr, rådfråga läkare innan du försöker köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rosuvastatin Glenmark innehåller laktos.

Om du inte tål vissa sockerarter (laktos eller mjölksocker), bör du kontakta din läkare innan du tar

Rosuvastatin Glenmark.

Rosuvastatin Glenmark innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

En fullständig förteckning över innehållsämnen finns i avsnittet

Förpackningens innehåll och

övriga upplysningar

3.

Hur du tar Rosuvastatin Glenmark

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Vanliga doser till vuxna

Om du tar Rosuvastatin Glenmark mot högt kolesterol:

Startdos

Din behandling med Rosuvastatin Glenmark ska starta med

dosen

5 mg eller 10 mg

, även om du har

tagit en högre dos av en annan statin tidigare. Valet av startdos för dig beror på:

din kolesterolnivå

den risknivå du har för att få en hjärtinfarkt eller stroke

om du har en faktor som kan göra dig mer känslig för eventuella biverkningar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om vilken startdos Rosuvastatin Glenmark som passar bäst för

dig.

Läkare kan besluta att ge dig den lägsta dosen (5 mg) om:

du är av

asiatiskt ursprung

(japan, kines, filippinier, vietnames, korean eller indier)

du är

över 70 år

gammal

du har måttliga njurproblem

du riskerar att få muskelvärk och smärta (myopati).

Höjning av dosen och maximal daglig dos

Läkaren kan besluta att höja din dos. Detta för att du ska ta den dos Rosuvastatin Glenmark som är

rätt för dig. Om du började med att ta 5 mg, kan läkaren besluta att dubblera denna dos till 10 mg,

sedan till 20 mg och sedan till 40 mg om nödvändigt. Om du började med att ta 10 mg, kan läkaren

besluta att dubblera denna dos till 20 mg och sedan till 40 mg om nödvändigt. Det kommer att gå fyra

veckor mellan varje dosjustering.

Den maximala dagliga dosen av Rosuvastatin Glenmark är 40 mg. Det är bara för patienter med höga

kolesterolnivåer och stor risk för hjärtattack eller stroke vars kolesterolnivåer inte sänks tillräckligt

med 20 mg.

Om du tar Rosuvastatin Glenmark för att minska risken att drabbas av hjärtinfarkt, stroke

eller andra hjärta-kärl relaterade hälsoproblem:

Rekommenderad dos är 20 mg/dag. Det kan dock hända att läkaren bestämmer att du ska använda en

lägre dos om du har någon av de faktorer som nämns ovan.

Användning för barn och ungdomar i åldern 6-17 år

Det vanliga dosintervallet hos barn och ungdomar i åldern 6–17 år är 5–20 mg en gång dagligen. Den

vanliga startdosen är 5 mg dagligen och läkaren kan gradvis öka dosen för att hitta rätt dos av

rosuvastatin för dig. Maximal daglig dos av rosuvastatin är 10 mg eller 20 mg för barn i åldern 6-17 år

beroende på det underliggande tillstånd som du behandlas för. Ta dosen en gång om dagen.

Rosuvastatin Glenmark

40 mg

tablett ska

inte

användas till barn.

Tablettintag

Svälj varje tablett hel tillsammans med ett glas vatten.

Ta Rosuvastatin Glenmark en gång dagligen.

Du kan ta tabletten vilken tid du vill, med eller utan

mat.

Försök ta den samma tidpunkt varje dag för att lättare komma ihåg det.

Regelbundna kolesterolkontroller

Det är viktigt att du återser läkaren för regelbundna kolesterolkontroller för att säkerställa att ditt

kolesterol har nått och stannar på rätt nivå.

Läkaren kan besluta att öka din dos så att du tar den dos Rosuvastatin Glenmark som passar dig.

Om du har tagit för stor mängd av Rosuvastatin Glenmark

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen

(Sverige tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du uppsöker sjukhus eller får behandling för något annat tillstånd, tala då om för

sjukvårdspersonalen att du tar Rosuvastatin Glenmark.

Om du har glömt att ta Rosuvastatin Glenmark

Oroa dig inte utan ta nästa dos som planerat vid rätt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera

för glömd dos.

Om du slutar att ta Rosuvastatin Glenmark

Tala med din läkare om du vill sluta ta Rosuvastatin Glenmark. Dina kolesterolnivåer kan öka igen

om du slutar ta Rosuvastatin Glenmark.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Det är viktigt att du är medveten om vilka dessa biverkningar kan vara. De är vanligtvis milda och

försvinner efter en kort tid.

Sluta ta Rosuvastatin Glenmark och sök omedelbart medicinsk hjälp

om du får någon av följande

allergiska reaktioner:

svårt att andas, med eller utan svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller svalg

svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg som kan orsaka sväljsvårigheter

kraftig hudklåda (med upphöjda knölar).

Sluta också omedelbart att ta Rosuvastatin Glenmark och kontakta läkare:

om du får någon ovanlig värk eller smärta i dina muskler

som sitter i längre än du

förväntat. Muskelsymtom är vanligare hos barn och ungdomar än hos vuxna. I likhet med andra

statiner har ett väldigt litet antal personer upplevt obehaglig muskelpåverkan och i sällsynta fall

har dessa utvecklats till en livshotande muskelsjukdom,

rabdomyolys

om du får muskelbristning.

om du får en lupusliknande sjukdomsbild

(innefattar hudutslag, ledbesvär och påverkan på

blodkroppar).

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

huvudvärk

buksmärtor

förstoppning

illamående

muskelvärk

kraftlöshet

yrsel

en ökad halt av protein i urinen. Detta återgår vanligtvis till det normala av sig självt utan att du

behöver sluta ta Rosuvastatin Glenmark (enbart Rosuvastatin Glenmark 40 mg).

diabetes. Detta är mer troligt om du har höga blodsocker- och blodfettnivåer, är överviktig och

har högt blodtryck. Läkaren kommer att kontrollera dig medan du tar detta läkemedel.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma upp till 1 av 100 användare):

hudutslag, klåda eller andra hudreaktioner

en ökad halt av protein i urinen. Detta återgår vanligtvis till det normala av sig självt utan att du

behöver sluta ta Rosuvastatin Glenmark (enbart Rosuvastatin Glenmark 5 mg, 10 mg och

20 mg).

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

kraftig allergisk reaktion – svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, svårighet att svälja

och andas, svår hudklåda (med upphöjda knölar).

Om du tror att du har en allergisk

reaktion, sluta ta Rosuvastatin Glenmark och sök omedelbart läkare

muskelskada hos vuxna – som förebyggande åtgärd,

sluta omgående att ta Rosuvastatin

Glenmark och tala med läkare så fort som möjligt om du har någon ovanlig värk eller

smärta

i dina muskler som sitter i längre än väntat

kraftig magsmärta (inflammerad bukspottkörtel)

ökade leverenzymer i blodet

blödning eller blåmärken uppkommer oftare än normalt på grund av låg nivå av blodplättar.

lupusliknande sjukdomsbild (innefattar hudutslag, ledbesvär och påverkan på blodkroppar)

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

gulsot (gulfärgning av hud och ögon)

hepatit (leverinflammation)

spår av blod i urinen

skada på nerver i ben och armar (till exempel domningar)

ledvärk

minnesförlust

förstoring av bröstkörtlarna hos män (gynekomasti).

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data):

diarré (lös avföring)

Stevens-Johnsons syndrom (allvarligt tillstånd med blåsor som kan drabba hud, mun, ögon och

könsorgan)

hosta

andfåddhet

ödem (svullnad)

sömnstörningar, inklusive sömnlöshet och mardrömmar

sexuella svårigheter

depression

andningsproblem, inklusive ihållande hosta och/eller andfåddhet eller feber

senskador

muskelsvaghet som är långvarig.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Rosuvastatin Glenmark ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen/blister/etikett efter Utg.dat/EXP.

Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Om tabletterna levereras i en plastburk, se till att locket är ordentligt stängt.

Förvara tabletterna i originalförpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är rosuvastatin. Rosuvastatin Glenmark innehåller antingen 5 mg, 10 mg,

20 mg eller 40 mg rosuvastatin (som rosuvastatinkalcium).

Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, krospovidon,

natriumvätekarbonat, magnesiumstearat, hypromellos, triacetin, titandioxid (E171) och röd järnoxid

(E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rosuvastatin Glenmark levereras i blisterförpackningar innehållande 14, 15, 28, 30, 42, 56, 60, 84, 90,

och 98 tabletter och i plastburk med 30, 50, 90 och 100 tabletter (alla förpackningar är inte

tillgängliga i alla länder).

Tabletterna i plastburk levereras med ett torkmedel för att skydda tabletterna mot fukt. Torkmedlet

ska inte förtäras.

Rosuvastatin Glenmark finns i fyra tablettstyrkor:

Rosuvastatin Glenmark 5 mg filmdragerade tabletter är rosafärgade filmdragerade, runda tabletter

med en storlek på cirka 4,50 mm, präglade med ”G” på ena sidan av tabletten och med ”C” på den

andra sidan.

Rosuvastatin Glenmark 10 mg filmdragerade tabletter är rosafärgade filmdragerade, runda tabletter

med en storlek på cirka 5,50 mm, präglade med ”G” på ena sidan av tabletten och med ”D” på den

andra sidan.

Rosuvastatin Glenmark 20 mg filmdragerade tabletter är rosafärgade filmdragerade, runda tabletter

med en storlek på cirka 7,00 mm, präglade med ”G” på ena sidan av tabletten och ”O” på den andra

sidan.

Rosuvastatin Glenmark 40 mg filmdragerade tabletter är rosafärgade, filmdragerade, ovala tabletter

med en storlek på cirka 11,6 x 7,00 mm, präglade med ”G 264” på ena sidan av tabletten och ”40” på

den andra sidan.

Innehavare av godkännande för försäljning

Glenmark Arzneimittel GmbH

Industriestr. 31, 82194 Gröbenzell,

Tyskland

Tillverkare

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto

Tjeckien

Detta läkemedel är godkänt i medlemsstaterna i EES under följande namn:

Danmark, Finland, Norge, Sverige: Rosuvastatin Glenmark

Nederländerna: Rosuvastatine Glenmark

Spanien: Rosuvastatina Viso Farmacéutica

Storbritannien: Rosuvastatin

Denna bipacksedel ändrades senast 2021-04-14

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Rosuvastatin Glenmark 5 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Glenmark 10 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Glenmark 20 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Glenmark 40 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV

OCH

KVANTITATIV

SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller antingen 5 mg, 10 mg, 20 mg eller 40 mg rosuvastatin (som

rosuvastatinkalcium).

5 mg: En tablett innehåller 5 mg rosuvastatin (som rosuvastatinkalcium).

Hjälpämnen med känd effekt: En tablett innehåller 17,43 mg laktosmonohydrat.

10 mg: En tablett innehåller 10 mg rosuvastatin (som rosuvastatinkalcium).

Hjälpämne med känd effekt: En tablett innehåller 34,87 mg laktosmonohydrat.

20 mg: En tablett innehåller 20 mg rosuvastatin (som rosuvastatinkalcium).

Hjälpämne med känd effekt: En tablett innehåller 69,73 mg laktosmonohydrat.

40 mg: En tablett innehåller 40 mg rosuvastatin (som rosuvastatinkalcium).

Hjälpämne med känd effekt: En tablett innehåller 139,47 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

5 mg tablett:

Rosuvastatin Glenmark är rosafärgade filmdragerade, runda tabletter med en storlek på cirka

4,50 mm, präglade med ”G” på ena sidan av tabletten och med ”C” på den andra sidan.

10 mg tablett:

Rosuvastatin Glenmark är rosafärgade filmdragerade, runda tabletter med en storlek på cirka

5,50 mm, präglade med ”G” på ena sidan av tabletten och med ”D” på den andra sidan.

20 mg tablett:

Rosuvastatin Glenmark är rosafärgade filmdragerade, runda tabletter med en storlek på cirka

7,00 mm, präglade med ”G” på ena sidan av tabletten och ”O” på den andra sidan.

40 mg tablett:

Rosuvastatin Glenmark är rosafärgade, filmdragerade, ovala tabletter med en storlek på cirka

11,6 x 7,00 mm, präglade med ”G 264” på ena sidan av tabletten och ”40” på den andra sidan.

4.

KLINISKA

UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av hyperkolesterolemi

Vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder med primär hyperkolesterolemi (typ IIa, inkluderande

heterozygot familjär hyperkolesterolemi) eller kombinerad hyperlipidemi (typ IIb) som tillägg till diet

när effekt av diet och annan icke-farmakologisk behandling (t.ex. motion eller viktminskning) är

otillräcklig.

Vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder med homozygot familjär hyperkolesterolemi; ensamt eller

som tillägg till annan lipidsänkande behandling (t.ex. LDL-aferes) eller när sådan behandling inte är

lämplig.

Prevention av kardiovaskulära händelser

Prevention av större kardiovaskulära händelser hos patienter som bedöms löpa hög risk för en första

kardiovaskulär händelse (se avsnitt 5.1), som komplement till korrigering av andra riskfaktorer.

4.2

Dosering och administreringssätt

Innan behandling med Rosuvastatin Glenmark initieras ska patienten påbörja en kolesterolsänkande

diet som ska fortsätta under behandlingen. Dosen ska individanpassas utifrån patientens svar på

behandlingen och behandlingsmålet som bör utgå ifrån gällande riktlinjer.

Rosuvastatin Glenmark kan ges vid valfri tidpunkt på dagen, med eller utan samtidigt intag av föda.

Behandling av hyperkolesterolemi

Rekommenderad startdos är 5 eller 10 mg en gång dagligen både för patienter som inte tidigare

behandlats med en HMG-CoA-reduktashämmare och för patienter som initieras på Rosuvastatin

Glenmark från behandling med en annan HMG-CoA-reduktashämmare. Vid val av startdos ska

patientens kolesterolnivå och framtida kardiovaskulära risk liksom den potentiella risken för

biverkningar tas i beaktande (se nedan). Om nödvändigt kan dosjustering till nästa dosnivå göras efter

fyra veckor (se avsnitt 5.1). En högre grad av biverkningsrapportering har observerats för dosen

40 mg jämfört med lägre doser (se avsnitt 4.8). En sista ökning av dosen till maxdosen 40 mg ska

därför endast övervägas för patienter med svår hyperkolesterolemi och hög risk för kardiovaskulär

sjukdom (särskilt patienter med familjär hyperkolesterolemi) som inte når behandlingsmål med 20 mg

och för dessa ska rutinuppföljning genomföras (se avsnitt 4.4). Samråd med specialist rekommenderas

när behandling med 40 mg initieras.

Prevention av kardiovaskulära händelser

I studien som undersökte prevention av kardiovaskulära händelser var den studerade dosen 20 mg

dagligen (se avsnitt 5.1).

Pediatrisk population

Pediatriskt bruk får endast hanteras av specialister.

Barn och ungdomar i åldern 6-17 år (Tannerstadium <II-V)

Heterozygot familjär hyperkolesterolemi

För barn och ungdomar med heterozygot familjär hyperkolesterolemi är 5 mg dagligen den vanliga

startdosen.

För barn i åldern 6-9 år med heterozygot familjär hyperkolesterolemi är den vanliga dosen

5-10 mg peroralt en gång dagligen. Säkerhet och effekt för doser över 10 mg har inte studerats i

denna population.

För barn i åldern 10-17 år med heterozygot familjär hyperkolesterolemi är den vanliga dosen

5-20 mg peroralt en gång dagligen. Säkerhet och effekt för doser över 20 mg har inte studerats i

denna population.

Titrering ska genomföras i enlighet med individuellt behandlingssvar och tolerabilitet hos pediatriska

patienter, enligt rekommendationerna för pediatrisk population (se avsnitt 4.4). Barn och ungdomar

bör påbörja gängse kolesterolsänkande diet innan behandling med rosuvastatin påbörjas; denna diet

ska fortsätta under behandlingen med rosuvastatin.

Homozygot familjär hyperkolesterolemi

För barn i åldern 6–17 år med homozygot familjär hyperkolesterolemi är den rekommenderade

maximala dosen 20 mg en gång dagligen.

Den rekommenderade startdosen är 5–10 mg beroende på ålder, vikt och tidigare användning av

statiner. Titrering till en dos på högst 20 mg en gång dagligen ska genomföras i enlighet med

behandlingssvar och tolerabilitet hos pediatriska patienter, enligt rekommendationerna för pediatrisk

population (se avsnitt 4.4). Barn och ungdomar bör påbörja gängse kolesterolsänkande diet innan

behandling med rosuvastatin påbörjas; denna diet ska fortsätta under behandlingen med rosuvastatin.

Det finns begränsad erfarenhet av behandling med andra doser än 20 mg i denna population.

40 mg-tabletten är ej lämplig för pediatriska patienter.

Barn under 6 år

Säkerhet och effekt vid användning hos barn under 6 år har inte studerats. Rosuvastatin Glenmark

rekommenderas därför inte till barn under 6 år.

Behandling av äldre

5 mg rekommenderas som startdos för patienter över >70 år (se avsnitt 4.4). För övrigt behövs inga

dosjusteringar för äldre.

Behandling av patienter med nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering behövs för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion. Rekommenderad

startdos är 5 mg för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <60 ml/min).

Dosen 40 mg är kontraindicerad för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion. Samtliga doser av

Rosuvastatin Glenmark är kontraindicerade för patienter med gravt nedsatt njurfunktion. (Se

avsnitt 4.3 och avsnitt 5.2)

Behandling av patienter med nedsatt leverfunktion

Det förekom ingen ökning av den systemiska exponeringen av rosuvastatin för patienter med

Child-Pugh score 7 eller lägre. Ökad exponering har dock setts hos patienter med Child-Pugh score 8

eller 9 (se avsnitt 5.2). Värdering av njurfunktionen bör övervägas för dessa patienter (se avsnitt 4.4).

Det finns inga data för patienter med Child-Pugh score över 9. Rosuvastatin är kontraindicerat för

patienter med aktiv leversjukdom (se avsnitt 4.3).

Etnisk tillhörighet

Ökad systemisk exponering har observerats hos asiater (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.2). Rekommenderad

startdos är 5 mg för patienter av asiatiskt ursprung. Dosen 40 mg är kontraindicerad för dessa

patienter.

Genetiska polymorfismer

Vissa typer av genetiska polymorfismer är kända för att leda till ökad rosuvastatinexponering (se

avsnitt 5.2). För patienter som man vet har sådana specifika typer av polymorfismer rekommenderas

en lägre daglig dos av Rosuvastatin Glenmark.

Patienter predisponerade för myopati

Rekommenderad startdos är 5 mg för patienter predisponerade för myopati (se avsnitt 4.4). Dosen

40 mg är kontraindicerad för vissa av dessa patienter (se avsnitt 4.3).

Samtidig behandling

Rosuvastatin är ett substrat för olika transportproteiner (t.ex. OATP1B1 och BCRP). Risken för

myopati (inklusive rabdomyolys) ökar när Rosuvastatin Glenmark ges tillsammans med vissa

läkemedel som kan öka plasmakoncentrationen av rosuvastatin på grund av interaktioner med dessa

transportproteiner (t.ex. ciklosporin och vissa proteashämmare inklusive kombinationer av ritonavir

med atazanavir, lopinavir och/eller tipranavir; se avsnitt 4.4 och 4.5). När det är möjligt bör

alternativa läkemedel övervägas och, om det behövs, bör man överväga att tillfälligt avbryta

behandling med Rosuvastatin Glenmark. I situationer där samtidig administrering av dessa läkemedel

med Rosuvastatin Glenmark är oundviklig, bör nyttan och risken med samtidig behandling och

dosjusteringar av Rosuvastatin Glenmark noggrant övervägas (se avsnitt 4.5).

4.3

Kontraindikationer

Rosuvastatin Glenmark är kontraindicerat:

för patienter som är överkänsliga för rosuvastatin eller något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

för patienter med aktiv leversjukdom inkluderande oförklarade, kvarstående förhöjda

aminotransferaser eller vid ökning av aminotransferaser till mer än 3 gånger den övre gränsen

för normalvärdet

för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min).

för patienter med myopati

för patienter som samtidigt behandlas med kombinationen sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir

(se avsnitt 4.5)

för patienter som samtidigt behandlas med ciklosporin

under graviditet och amning samt för kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel.

40 mg dosen är kontraindicerad för patienter med faktorer som predisponerar för

myopati/rabdomyolys:

måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <60 ml/min)

hypotyreos

tidigare muskelsjukdom eller ärftlighet för sådan sjukdom

tidigare muskelsymtom vid behandling med annan HMG-CoA reduktashämmare eller fibrat

alkoholmissbruk

situationer när ökade plasmakoncentrationer kan uppstå

patienter med asiatiskt ursprung

samtidig användning av fibrater

(Se avsnitt 4.4, 4.5 och 5.2).

4.4

Varningar och försiktighet

Renala effekter

Hos patienter som behandlats med högre doser av rosuvastatin, framför allt 40 mg, har proteinuri

påvisats med urinsticka. Proteinurin har huvudsakligen varit tubulär och övergående eller intermittent

och inte prediktiv för akut eller progressiv njursjukdom (se avsnitt 4.8).

Rapporteringsfrekvensen av allvarliga renala effekter vid användning efter lansering är högre vid

dosering med 40 mg. Vid rutinuppföljning av patienter som behandlas med 40 mg ska en värdering av

njurfunktionen övervägas.

Muskeleffekter

Skelettmuskelpåverkan, t.ex. myalgi, myopati samt i sällsynta fall rabdomyolys har rapporterats för

patienter som behandlats med rosuvastatin i samtliga doser och särskilt vid doser >20 mg. Väldigt

sällsynta fall av rabdomyolys har rapporterats vid användning av ezetimib i kombination med

HMG-CoA-reduktashämmare. En farmakodynamisk interaktion kan inte uteslutas (se avsnitt 4.5) och

försiktighet bör iakttas vid samtidig användning.

Som för övriga HMG-CoA-reduktashämmare är rapporteringsfrekvensen av rabdomyolys i samband

med användning av Rosuvastatin Glenmark efter lansering högre vid dosering med 40 mg.

Mätning av kreatinkinas (CK)

Mätning av CK bör inte utföras efter ansträngande träning eller när andra orsaker till ökat CK-värde

kan påverka bedömning av resultatet. Om CK är markant förhöjt (>5 gånger övre gränsen för

normalvärdet) vid baseline bör ett nytt prov tas inom 5-7 dagar. Om detta prov bekräftar ett CK-värde

på >5 gånger övre gränsen för normalvärdet bör behandling inte påbörjas.

Innan behandling

Rosuvastatin Glenmark liksom andra HMG-CoA-reduktashämmare bör förskrivas med försiktighet till

patienter med faktorer som predisponerar för myopati/rabdomyolys. Sådana faktorer inkluderar:

nedsatt njurfunktion

hypotyreos

tidigare muskelsjukdom eller ärftlighet för sådan sjukdom

tidigare muskelsymtom vid behandling med annan HMG-CoA-reduktashämmare eller fibrat

alkoholmissbruk

ålder >70 år

situationer när ökade plasmakoncentrationer kan uppstå (se avsnitt 4.2, 4.5 och 5.2)

samtidig användning av fibrater.

För dessa patienter ska en bedömning av nyttan med behandling ställas mot eventuell risk och klinisk

uppföljning rekommenderas. Om CK är markant förhöjt (>5 gånger övre gränsen för normalvärdet)

vid baseline bör behandling inte påbörjas.

Under behandlingen

Patienten ska uppmanas att rapportera oförklarlig muskelvärk, muskelsvaghet eller kramper

omedelbart, särskilt om den är associerad med sjukdomskänsla eller feber. Kreatinkinasvärdet (CK)

bör mätas hos dessa patienter. Behandling med Rosuvastatin Glenmark bör avbrytas vid kraftigt

förhöjt CK-värde (>5 gånger övre gränsen för normalvärdet) eller om muskelsymtomen är svåra och

orsakar dagliga besvär (även vid CK-värden ≤5 gånger övre gränsen för normalvärdet). Behandling

med lägsta dos av Rosuvastatin Glenmark eller annan HMG-CoA-reduktashämmare under noggrann

uppföljning kan övervägas om symtomen försvinner och CK-värdet återgår till det normala.

Rutinkontroll av CK-värden är inte befogad hos asymtomatiska patienter. Det har förekommit mycket

sällsynta rapporter om en immunmedierad nekrotiserande myopati (IMNM) under eller efter

behandling med statiner, inklusive rosuvastatin. IMNM karakteriseras kliniskt av proximal

muskelsvaghet och förhöjt kreatinkinas i serum, vilket kvarstår trots utsättning av statinbehandling.

I kliniska studier med rosuvastatin har ingen ökad förekomst av skelettmuskelpåverkan setts hos det

mindre antal patienter som samtidigt behandlats med rosuvastatin och andra läkemedel. En ökad

incidens av myosit och myopati har dock setts för patienter som erhållit andra

HMG-CoA-reduktashämmare tillsammans med fibrater, inklusive gemfibrozil), ciklosporin,

nikotinsyra, antimykotika (azolderivat), proteashämmare och makrolidantibiotika. Gemfibrozil ökar

risken för myopati när det ges samtidigt med HMG-CoA-reduktashämmare. Kombinationen

rosuvastatin och gemfibrozil rekommenderas därför inte. Nyttan med ytterligare förändring av

lipidnivåer genom samtidig användning av rosuvastatin och fibrater eller niacin ska noggrant

övervägas mot den potentiella risken. Dosen 40 mg är kontraindicerad vid samtidig användning av

fibrater (se avsnitt 4.5 och 4.8).

Rosuvastatin får inte administreras samtidigt med systemiska beredningar av fusidinsyra eller inom

7 dagar efter avslutad behandling med fusidinsyra. Hos patienter där användning av systemisk

fusidinsyra anses vara nödvändig, ska statinbehandling avbrytas under hela den tid behandling med

fusidinsyra pågår. Rapporter om rabdomyolys (i några fall med dödlig utgång) har förekommit hos

patienter som fått en kombination av fusidinsyra och statiner (se avsnitt 4.5). Patienter ska rådas att

omedelbart uppsöka läkare om de upplever symtom på muskelsvaghet, smärta eller ömhet.

Statinbehandlingen kan återinsättas sju dagar efter den sista dosen av fusidinsyra. I undantagsfall där

långvarig behandling med systemisk fusidinsyra behövs, t.ex. vid behandling av svåra infektioner, ska

behovet av samtidig administrering av rosuvastatin och fusidinsyra övervägas från fall till fall och

endast användas under noggrann medicinsk övervakning.

Rosuvastatin ska inte användas till patienter med allvarliga akuta tillstånd som medför ökad risk för

myopati eller av patienter predisponerade för njursvikt sekundärt till rabdomyolys (t.ex. sepsis,

hypotension, större operation, trauma, allvarlig metabolisk- eller endokrin- eller elektrolytrubbning

eller vid risk för okontrollerade krampanfall).

Levereffekter

Liksom andra HMG-CoA-reduktashämmare bör Rosuvastatin Glenmark användas med försiktighet av

patienter med stort alkoholintag och/eller med leversjukdom i anamnesen.

Leverfunktionsprov rekommenderas innan behandling med Rosuvastatin Glenmark påbörjas och

3 månader efter behandlingsstart. Behandlingen bör avbrytas eller dosen reduceras vid

aminotransferasförhöjningar över 3 gånger den övre gränsen för normalvärdet.

Rapporteringsfrekvensen av allvarliga levereffekter (främst bestående av ökade levertransaminaser)

vid användning efter lansering är högre vid dosering med 40 mg.

För patienter med sekundär hyperkolesterolemi orsakad av hypotyreoidism eller nefrotiskt syndrom

bör den underliggande sjukdomen behandlas innan terapi med rosuvastatin påbörjas.

Etnisk tillhörighet

Farmakokinetikstudier visar en ökad exponering hos asiater jämfört med kaukasier (se avsnitt 4.2, 4.3

och 5.2).

Proteashämmare

Ökad systemisk exponering för rosuvastatin har observerats hos patienter som fått rosuvastatin

samtidigt som olika proteashämmare i kombination med ritonavir. Såväl fördelen med lipidsänkning

genom användning av rosuvastatin hos HIV-patienter som får proteashämmare som potentialen för

ökade plasmakoncentrationer av rosuvastatin bör övervägas vid behandlingsstart och upptitrering av

rosuvastatindoser hos patienter som behandlas med proteashämmare. Samtidig användning av vissa

proteashämmare rekommenderas inte, såvida inte dosen rosuvastatin justeras (se avsnitt 4.2 och 4.5).

Laktosintolerans

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel:

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption.

Interstitiell lungsjukdom

Undantagsvis har fall av interstitiell lungsjukdom rapporterats med vissa statiner, speciellt vid

långtidsbehandling (se avsnitt 4.8). Sjukdomen kan visa sig genom dyspné, icke-produktiv hosta och

försämring av allmänt hälsotillstånd (trötthet, viktnedgång och feber). Om man misstänker att en

patient utvecklat interstitiell lungsjukdom, skall statinbehandlingen sättas ut.

Diabetes mellitus

Vissa uppgifter tyder på att statiner som klass höjer blodglukos. Detta kan hos vissa patienter med hög

risk att drabbas av diabetes, orsaka hyperglykemi som kräver diabetesbehandling. Denna risk uppvägs

emellertid av statiners minskning av vaskulär risk, och är därför inte skäl för att avbryta

statinbehandlingen. Patienter i riskzonen (med fasteglukos 5,6 till 6,9 mmol/l, BMI >30 kg/m

förhöjda triglycerider, hypertension) ska övervakas kliniskt och biokemiskt enligt gällande

föreskrifter.

I JUPITER-studien var den rapporterade frekvensen av diabetes mellitus 2,8 % för rosuvastatin och

2,3 % för placebo, främst hos patienter med fasteglukos på 5,6 till 6,9 mmol/l.

Pediatrisk population

Utvärderingen av linjär tillväxt (kroppslängd), vikt, BMI (kroppsmasseindex) och sekundära tecken på

könsmognad enligt Tanners stadieindelning hos pediatriska patienter i åldern 6-17 år som tog

rosuvastatin är begränsad till en två-årsperiod. Efter två års studiebehandling påvisades ingen effekt

på tillväxt, vikt, BMI eller könsmognad (se avsnitt 5.1).

I en klinisk studie på barn och ungdomar som behandlades med rosuvastatin under 52 veckor

observerades förhöjda CK-värden >10 gånger övre gränsen för normalvärdet och muskelsymtom efter

motion eller ökad fysisk aktivitet oftare än i kliniska studier på vuxna (se avsnitt 4.8).

Rosuvastatin Glenmark innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekt av samtidigt administrerade läkemedel på rosuvastatin

Hämmare av transportproteiner:

Rosuvastatin är ett substrat för vissa transportproteiner inklusive OATP1B1, som är en transportör

ansvarig för upptag i levern, och effluxtransportören BCRP. Samtidig administrering av Rosuvastatin

Glenmark med läkemedel som är hämmare av dessa transportproteiner kan leda till ökade

plasmakoncentrationer av rosuvastatin och en ökad risk för myopati (se avsnitt 4.2, 4.4 och 4.5,

tabell 1).

Ciklosporin

Vid samtidig behandling med Rosuvastatin Glenmark och ciklosporin sågs i genomsnitt en 7-faldig

ökning av AUC för rosuvastatin jämfört med vad som observerats hos friska frivilliga (se tabell 1).

Rosuvastatin är kontraindicerat hos patienter som samtidigt får ciklosporin (se avsnitt 4.3). Samtidig

administrering påverkade inte plasmakoncentrationen av ciklosporin.

Proteashämmare

Även om den exakta mekanismen för interaktion är okänd, kan samtidig användning av

proteashämmare starkt öka exponeringen av rosuvastatin (se tabell 1). I en farmakokinetisk studie på

friska frivilliga, visade till exempel samtidig användning av 10 mg rosuvastatin och en

kombinationsprodukt med två proteashämmare (300 mg atazanavir/100 mg ritonavir), ungefär en

3-faldig och 7-faldig ökning av AUC respektive C

för rosuvastatin. Samtidig användning av

Rosuvastatin Glenmark och vissa kombinationer av proteashämmare kan övervägas efter noggrant

övervägande av dosjusteringar av Rosuvastatin Glenmark, baserade på förväntad ökad exponering för

rosuvastatin (se avsnitt 4.2, 4.4 och 4.5, tabell 1).

Gemfibrozil och andra lipidsänkande läkemedel

Samtidig användning av rosuvastatin och gemfibrozil resulterade i en 2-faldig ökning av C

AUC för rosuvastatin (se avsnitt 4.4).

Baserat på data från specifika interaktionsstudier förväntas inga farmakokinetiskt relevanta

interaktioner med fenofibrat, en farmakodynamisk interaktion kan inträffa. Gemfibrozil, fenofibrat,

andra fibrater och lipidsänkande doser (> eller lika med 1 g/dag) av niacin (nikotinsyra) ökar risken

för myopati när det ges samtidigt med HMG-CoA-reduktashämmare. Detta beror troligen på att de

kan orsaka myopati som monoterapi. Dosen 40 mg är kontraindicerad vid samtidig användning med

en fibrat (se avsnitt 4.3 och 4.4). Dessa patienter bör också börja med dosen 5 mg.

Ezetimib

Samtidig användning av 10 mg Rosuvastatin Glenmark och 10 mg ezetimib resulterade i en 1,2-faldig

ökning av AUC för rosuvastatin hos patienter med hyperkolesterolemi (tabell 1). En

farmakodynamisk interaktion mellan rosuvastatin och ezetimib, i form av biverkningar, kan dock inte

uteslutas (se avsnitt 4.4).

Antacida

Samtidig användning av Rosuvastatin Glenmark och ett antacida innehållande aluminium- och

magnesiumhydroxid resulterade i en minskning av plasmakoncentrationen av rosuvastatin med cirka

50 %. Denna effekt minskade när antacida gavs 2 timmar efter Rosuvastatin Glenmark. Den kliniska

relevansen av denna interaktion har inte studerats.

Erytromycin

Samtidig användning av Rosuvastatin Glenmark och erytromycin resulterade i en minskning av AUC

med 20 % och av C

med 30 % för rosuvastatin. Denna interaktion kan vara orsakad av ökad

tarmmotilitet genererad av erytromycin.

Cytokrom P450-enzymer

Resultat från

in vitro-

in vivo-

studier visar att rosuvastatin varken hämmar eller inducerar

cytokrom P450-isoenzymer. Rosuvastatin har dessutom låg affinitet dessa enzymer. Interaktioner på

grund av cytokrom P450-baserad metabolism förväntas därför inte. Inga kliniskt relevanta

interaktioner har observerats mellan rosuvastatin och flukonazol (en hämmare av CYP2C9 och

CYP3A4) eller ketokonazol (en hämmare av CYP2A6 och CYP3A4).

Interaktioner som kräver dosjusteringar av rosuvastatin (se även tabell 1):

När det är nödvändigt

att administrera Rosuvastatin Glenmark tillsammans med andra läkemedel som är kända för att öka

exponeringen för rosuvastatin bör doserna av Rosuvastatin Glenmark justeras. Börja med en daglig

dos på 5 mg av Rosuvastatin Glenmark om den förväntade ökningen i exponering (AUC) är ungefär

2-faldig eller högre. Den maximala dagliga dosen av Rosuvastatin Glenmark bör justeras så att den

förväntade exponeringen för rosuvastatin troligen inte överstiger den vid en daglig dos på 40 mg av

Rosuvastatin Glenmark som tas utan interagerande läkemedel, till exempel en dos på 20 mg av

Rosuvastatin Glenmark tillsamman med gemfibrozil (1,9-faldig ökning), och en dos på 10 mg av

Rosuvastatin Glenmark i kombination med ritonavir/atazanavir (3,1-faldig ökning).

Om ett läkemedel observeras öka AUC för rosuvastatin mindre än 2-faldigt, behöver startdosen inte

sänkas men försiktighet bör iakttas om dosen av Rosuvastatin Glenmark höjs till över 20 mg.

Tabell 1. Effekt av samtidigt administrerade läkemedel på exponeringen för rosuvastatin

(AUC; i fallande storleksordning) från publicerade kliniska prövningar

2-faldig eller högre än 2-faldig ökning av AUC för rosuvastatin

Dosregim för interagerande

läkemedel

Dosregim för rosuvastatin

Förändring av AUC

*

för rosuvastatin

Sofosbuvir 400 mg/velpatasvir 100

mg/voxilaprevir 100 mg + Voxilaprevir

100 mg OD, 15 dagar

10 mg, engångsdos

7,4-faldig

Ciklosporin 75 mg BID till 200 mg BID,

6 månader

10 mg OD, 10 dagar

7,1-faldig

Darolutamid 600 mg BID, 5 dagar

5 mg, engångsdos

5,2-faldig

Regorafenib 160 mg, OD, 14 dagar

5 mg engångsdos

3,8-faldig

Atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg

OD, 8 dagar

10 mg, engångsdos

3,1-faldig

Tabell 1. Effekt av samtidigt administrerade läkemedel på exponeringen för rosuvastatin

(AUC; i fallande storleksordning) från publicerade kliniska prövningar

2-faldig eller högre än 2-faldig ökning av AUC för rosuvastatin

Dosregim för interagerande

läkemedel

Dosregim för rosuvastatin

Förändring av AUC

*

för rosuvastatin

Simeprevir 150 mg OD, 7 dagar

10 mg, engångsdos

2,8-faldig ↑

Velpatasvir 100 mg OD

10 mg, engångsdos

2,7-faldig

Ombitasvir 25 mg/paritaprevir 150 mg/

Ritonavir 100 mg OD/ dasabuvir 400

mg BID, 14 dagar

5 mg, engångsdos

2,6-faldig

Grazoprevir 200 mg/elbasvir 50 mg OD,

11 dagar

10 mg, engångsdos

2,3-faldig

Glekaprevir 400 mg/pibrentasvir 120 mg

OD, 7 dagar

5 mg OD, 7 dagar

2,2-faldig

Lopinavir 400 mg/ritonavir 100 mg

BID, 17 dagar

20 mg OD, 7 dagar

2,1-faldig

Klopidogrel 300 mg som laddningsdos,

följt av 75 mg vid 24 timmar

20 mg, engångsdos

2-faldig

Gemfibrozil 600 mg BID, 7 dagar

80 mg, engångsdos

1,9-faldig

Mindre än 2-faldig ökning av AUC för rosuvastatin

Dosregim för interagerande

läkemedel

Dosregim för rosuvastatin

Förändring av AUC*

för rosuvastatin

Eltrombopag 75 mg OD, 5 dagar

10 mg, engångsdos

1,6-faldig

Darunavir 600 mg/ritonavir 100 mg

BID, 7 dagar

10 mg OD, 7 dagar

1,5-faldig

Tipranavir 500 mg/ritonavir 200 mg

BID, 11 dagar

10 mg, engångsdos

1,4-faldig

Dronedaron 400 mg BID

Ej tillgänglig

1,4-faldig

Itrakonazol 200 mg OD, 5 dagar

10 mg, engångsdos

1,4-faldig

Ezetimib 10 mg OD, 14 dagar

10 mg OD, 14 dagar

1,2-faldig

Minskning av AUC för rosuvastatin

Dosregim för interagerande

läkemedel

Dosregim för rosuvastatin

Förändring av AUC*

för rosuvastatin

Erytromycin 500 mg QID, 7 dagar

80 mg, engångsdos

20 %

Baicalin 50 mg TID, 14 dagar

20 mg, engångsdos

47 %

*Data som anges som x-faldig förändring motsvarar ett enkelt förhållande mellan samtidig

administrering och rosuvastatin ensamt. Data som anges som % förändring motsvarar % skillnad i

förhållande till rosuvastatin ensamt.

Ökning anges som ”

”, ingen förändring som

”, minskning som ”

”.

**Flera interaktionsstudier har genomförts med olika doser av rosuvastatin, tabellen visar det mest

signifikanta förhållandet.

AUC = area under kurvan; OD = en gång dagligen; BID = två gånger dagligen; TID = tre gånger

dagligen; QID = fyra gånger dagligen

Följande läkemedel/kombinationer hade ingen klinisk signifikant effekt på AUC-förhållandet för

rosuvastatin vid samtidig administrering:

Aleglitazar 0,3 mg, 7 dagar; Fenofibrat 67 mg TID, 7 dagar; Flukonazol 200 mg OD, 11 dagar;

Fosamprenavir 700 mg/ritonavir 100 mg BID, 8 dagar; Ketokonazol 200 mg BID, 7 dagar; Rifampin

450 mg OD, 7 dagar; Silymarin 140 mg TID, 5 dagar.

Effekt av rosuvastatin på samtidigt administrerade läkemedel

Vitamin K-antagonister

Liksom med andra HMG-CoA-reduktashämmare kan initiering av behandling eller dosökning av

Rosuvastatin Glenmark resultera i en ökning av International Normalised Ratio (INR) för patienter

som samtidigt behandlas med vitamin K-antagonister (t.ex. warfarin eller andra

kumarinantikoagulantia). Avbruten behandling eller sänkning av dosen kan resultera i minskning av

INR. I dessa fall bör INR kontrolleras.

Antikonceptionsmedel/Hormonell substitutionsbehandling (HRT):

Samtidig användning av Rosuvastatin Glenmark och ett antikonceptionsmedel resulterade i ökning av

AUC för etinylöstradiol och norgestrel med 26 % respektive 34 %. De ökade plasmanivåerna bör tas i

beaktande vid val av antikonceptionell dos. Det finns inga farmakokinetiska data vid samtidig

behandling med Rosuvastatin Glenmark och HRT; därför kan en liknande effekt inte uteslutas.

Kombinationen har dock använts i stor omfattning i kliniska studier och tolererades då väl.

Andra läkemedel

Digoxin: Baserat på data från specifika interaktionsstudier förväntas ingen kliniskt relevant

interaktion med digoxin.

Fusidinsyra:

Inga interaktionsstudier med rosuvastatin och fusidinsyra har utförts.

Risken för myopati, inklusive rabdomyolys, kan öka vid samtidig administrering av systemisk

fusidinsyra och statiner. Mekanismen för denna interaktion (om den är farmakodynamisk eller

farmakokinetisk, eller både och) är ännu inte känd. Rapporter om rabdomyolys (i några fall med

dödlig utgång) har förekommit hos patienter som fått denna kombination.

Om behandling med systemisk fusidinsyra är nödvändig, ska behandlingen med rosuvastatin avbrytas

under hela den tid behandling med fusidinsyra pågår. Se även avsnitt 4.4.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna. Omfattningen av interaktioner i den pediatriska

populationen är inte känd.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Rosuvastatin Glenmark är kontraindicerat vid graviditet och amning.

Kvinnor i fertil ålder ska använda lämpliga preventivmedel.

Då kolesterol och andra produkter i kolesterolsyntesen är nödvändiga för fostrets utveckling,

överväger den potentiella risken för hämning av HMG-CoA-reduktas nyttan med behandling under

graviditet. Djurstudier har givit vissa bevis för reproduktiv toxicitet (se avsnitt 5.3.). Om en patient

blir gravid under behandling med rosuvastatin ska behandlingen omedelbart avbrytas.

Hos råttor utsöndras rosuvastatin i modersmjölken. Det finns inga humandata för eventuell utsöndring

i modersmjölk (se avsnitt 4.3.)

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Påverkan på förmågan att köra bil eller sköta maskiner har inte studerats men de farmakodynamiska

egenskaperna tyder på att denna förmåga inte påverkas. Patienter som kör bil eller sköter maskiner bör

informeras om att yrsel kan uppträda under behandling.

4.8

Biverkningar

De biverkningar som ses med Rosuvastatin Glenmark är vanligen milda och övergående. Färre än 4 %

av de patienter som behandlats med rosuvastatin i kliniska studier avbröt studien p.g.a. biverkningar.

Tabell över biverkningar

Baserat på data från kliniska studier och omfattande erfarenhet efter marknadsintroduktion presenterar

följande tabell rosuvastatins biverkningsprofil. De biverkningar som anges nedan klassificeras efter

frekvens och organsystem.

Beräknade biverkningsfrekvenser rangordnas enligt följande konvention: Vanliga (

1/100, <1/10);

Mindre vanliga (

1/1 000, <1/100); Sällsynta (

1/10 000, <1/1 000); Mycket sällsynta (<1/10 000);

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data).

Tabell 2. Biverkningar baserade på data från kliniska studier och erfarenhet efter

marknadsintroduktion

Organsystem

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

Blodet och lymfsystemet

Trombocytopeni

Immunsystemet

Överkänslighets-

reaktioner inklusive

angioödem

Endokrina systemet

Diabetes

mellitus

Psykiska störningar

Depression

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel

Polyneuropati

Minnesförlust

Perifer neuropati

Sömnstörningar

(inklusive insomni

och mardrömmar)

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Hosta

Dyspné

Magtarmkanalen

Förstoppning

Illamående

Buksmärta

Pankreatit

Diarré

Lever och gallvägar

Förhöjda

levertransaminaser

Ikterus

Hepatit

Hud och subkutan

vävnad

Klåda

Utslag

Urtikaria

Stevens-Johnsons

syndrom

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Myalgi

Myopati (inklusive

myosit)

Rabdomyolys

Lupusliknande

syndrom

Muskelruptur

Artralgi

Sensjukdomar,

ibland med ruptur

som komplikation.

Immunmedierad

nekrotiserande

myopati

Njurar och urinvägar

Hematuri

Reproduktionsorgan

Gynekomasti

Organsystem

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

och bröstkörtel

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Asteni

Ödem

Frekvensen är beroende av förekomst eller avsaknad av riskfaktorer (fasteglukos ≥5,6 mmol/l,

BMI >30 kg/m

, förhöjda triglycerider, hypertension i anamnesen).

I likhet med andra HMG-CoA-reduktashämmare tenderar biverkningarna att vara dosberoende.

Renala effekter

Proteinuri, huvudsakligen tubulär, har påvisats med urinsticka hos patienter som behandlats med

Rosuvastatin Glenmark. Förändring av urinprotein från inget eller spår till 2+ eller mer har setts

någon gång hos <1 % av dem som behandlats med 10 eller 20 mg och hos cirka 3 % av dem som

behandlats med 40 mg. Vid behandling med 20 mg sågs ringa ökning från inget eller spår till 1+. I de

flesta fall minskar eller försvinner proteinurin spontant vid fortsatt behandling. Granskning av data

från kliniska studier och erfarenheter efter lansering fram till idag har inte visat på något samband

mellan proteinuri och akut eller progressiv njursjukdom.

Hematuri har observerats hos patienter som behandlats med Rosuvastatin Glenmark men data från

kliniska studier visar att förekomsten är låg.

Skelettmuskelpåverkan:

Skelettmuskelpåverkan, t.ex. myalgi, myopati (inklusive myosit) samt i sällsynta fall rabdomyolys

med eller utan akut njursvikt har rapporterats för patienter som behandlats med Rosuvastatin

Glenmark i samtliga doser och särskilt vid doser >20 mg.

En dosrelaterad ökning av CK har observerats hos patienter som behandlats med rosuvastatin. I

majoriteten av fallen var effekterna milda, asymtomatiska och övergående. Behandling med

Rosuvastatin Glenmark bör avbrytas vid förhöjt CK-värde (>5 gånger övre gränsen för normalvärdet)

(se avsnitt 4.4).

Leverpåverkan

Liksom för andra HMG-CoA-reduktashämmare har en dosrelaterad ökning av transaminaser

observerats hos ett mindre antal patienter som behandlats med rosuvastatin. I majoriteten av fallen var

effekterna milda, asymtomatiska och övergående.

Följande biverkningar har rapporterats med vissa statiner:

Sexuell dysfunktion

Undantagsvis fall av interstitiell lungsjukdom, speciellt vid långtidsbehandling (se avsnitt 4.4)

Rapporteringsfrekvensen av rabdomyolys, allvarliga renala effekter och allvarliga levereffekter

(främst bestående av ökade levertransaminaser) är högre vid dosering med 40 mg.

Pediatrisk population

Förhöjda kreatinkinasvärden >10 gånger övre gränsen för normalvärdet och muskelsymtom efter

motion eller ökad fysisk aktivitet observerades oftare i en 52-veckors klinisk studie på barn och

ungdomar än hos vuxna (se avsnitt 4.4). För övrigt var säkerhetsprofilen för rosuvastatin hos barn och

ungdomar jämförbar med den för vuxna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Det finns ingen specifik behandling vid överdos. Patienten behandlas symtomatiskt och stödjande

åtgärder ska vidtas. Leverfunktion och CK-värden bör övervakas. Hemodialys är troligen inte till

någon nytta.

5.

FARMAKOLOGISKA

EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp:

HMG-CoA-reduktashämmare, ATC-kod:

C10AA07

Verkningsmekanism

Rosuvastatin är en selektiv och kompetitiv hämmare av HMG-CoA-reduktas, det

hastighetsbestämmande enzym som omvandlar 3-hydroxi-3-metylglutaryl coenzym A till mevalonat,

en prekursor till kolesterol. Det primära verkningsstället för rosuvastatin är levern vilket är

målorganet för kolesterolreduktion.

Rosuvastatin ökar antalet hepatiska LDL-receptorer på cellytan, förbättrar upptag och katabolism av

LDL samt hämmar hepatisk syntes av VLDL och minskar därigenom det totala antalet VLDL- och

LDL-partiklar.

Farmakodynamisk effekt

Rosuvastatin sänker LDL-kolesterol, totalkolesterol och triglycerider samt höjer HDL-kolesterol.

Rosuvastatin Glenmark sänker också ApoB, nonHDL, VLDLC, VLDL-TG och höjer ApoA-I (se

tabell 3). Rosuvastatin Glenmark minskar LDL-C/HDL-C, total kolesterol/HDL, nonHDL-/HDL-C

och ApoB/ApoA-I-kvoterna.

Tabell 3 Dos-respons för patienter med primär hyperkolesterolemi (typ IIa och IIb)

(genomsnittlig förändring från baseline i procent)

Dos (mg)

N

LDL-C

Total-C

HDL-C

TG

nonHDL-

C

ApoB

ApoA-I

Placebo

Terapeutiskt svar ses inom 1 vecka efter påbörjad behandling och 90 % av maximal effekt uppnås

oftast inom 2 veckor. Maximal effekt uppnås inom 4 veckor och kvarstår vid fortsatt behandling.

Klinisk effekt och säkerhet

Rosuvastatin Glenmark är effektivt för vuxna patienter med hyperkolesterolemi, med eller utan

hypertriglyceridemi, oberoende av etnisk grupp, kön och ålder samt för särskilda patientgrupper

såsom diabetiker och patienter med familjär hyperkolesterolemi.

Poolade fas III data visar att rosuvastatin är effektivt för behandling av majoriteten av patienter med

typ IIa och IIb hyperkolesterolemi (genomsnittligt LDL-kolesterol ca 4,8 mmol/l vid baseline) till

behandlingsmål fastställda av European Atherosclerosis Society (EAS; 1998); ca 80 % av patienterna

behandlade med 10 mg nådde behandlingsmål för LDL-kolesterol (EAS; <3,0 mmol/l).

I en stor studie på patienter med heterozygot familjär hyperkolesterolemi behandlades 435 patienter

med 20 mg till 80 mg rosuvastatin via forcerad titrering. Samtliga doser visade en positiv effekt på

lipidfraktioner och uppställda behandlingsmål. Efter titrering till en daglig dos på 40 mg (12 veckors

behandling) hade LDL-kolesterol minskat med 53 %. 33 % av patienterna nådde mål för

LDL-kolesterol (<3 mmol/l).

I en öppen studie (forcerad titrering) behandlades 42 patienter (inklusive 8 pediatriska patienter) med

homozygot familjär hyperkolesterolemi med Rosuvastatin Glenmark 20-40 mg. I den totala

studiepopulationen var den genomsnittliga LDL sänkningen 22 %.

I kliniska studier på ett begränsat antal patienter har Rosuvastatin Glenmark visats ge additiv effekt på

sänkning av triglycerider i kombination med fenofibrat och på höjning av HDL-kolesterol i

kombination med niacin (Se avsnitt 4.4.)

I en multi-center, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie (METEOR) randomiserades

984 patienter mellan 45 och 70 år med låg risk för koronar hjärtsjukdom (definierad som Framingham

risk <10 % under 10 år), med genomsnittligt LDL-C på 4,0 mmol/l (154,5 mg/dl), men med subklinisk

arterioskleros (detekterad med Carotid Intima media Thickness) till 40 mg rosuvastatin en gång

dagligen eller placebo under 2 år. Rosuvastatin fördröjde signifikant graden av progression av

maximum CIMT för de 12 platserna i halspulsådern jämfört med placebo med -0,0145 mm/år [95 %

konfidensintervall -0,0196, -0,0093; p<0,0001]. Förändringen från baseline var -0,0014 mm/år (-

0,12 %/år [icke-signifikant]) för rosuvastatin jämfört med en progression på +0,0131 mm/år

(1,12 %/år [p<0,0001]) för placebo. Ingen direkt korrelation mellan minskning av CIMT och

reduktion av risk för kardiovaskulära händelser har ännu visats. Populationen som studerades i

METEOR hade låg risk för koronar hjärtsjukdom och representerar inte målgruppen för Rosuvastatin

Glenmark 40 mg. Dosen 40 mg bör endast förskrivas till patienter med svår hyperkolesterolemi och

hög kardiovaskulär risk (se avsnitt 4.2).

I studien Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An Intervention Trial Evaluating

Rosuvastatin (JUPITER) utvärderades effekten av rosuvastatin på förekomsten av större

kardiovaskulära händelser till följd av ateroskleros hos 17 802 män (≥50 år) och kvinnor (≥60 år).

Studiedeltagarna randomiserades till att erhålla placebo (n=8 901) eller rosuvastatin 20 mg en gång

dagligen (n=8 901) och följdes under en medelduration på 2 år.

LDL-kolesterol reducerades med 45 % (p<0,001) i rosuvastatingruppen jämfört med placebogruppen.

I en post hoc-subgruppsanalys av högriskpatienter med en Framingham risk score vid baseline >20 %

(1 558 patienter) förelåg en signifikant reduktion av det kombinerade effektmåttet kardiovaskulär död,

stroke och hjärtinfarkt (p=0,028) med rosuvastatinbehandling jämfört med placebo. Den absoluta

riskreduktionen uttryckt i händelsefrekvens per 1 000 patientår var 8,8. Den totala mortaliteten var

oförändrad i denna högriskgrupp (p=0,193). I en post hoc-subgruppsanalys av högriskpatienter (totalt

9 302 patienter) med en SCORE-risk vid baseline ≥5 % (extrapolerad för att inkludera patienter över

65 år) förelåg en signifikant reduktion av det kombinerade effektmåttet kardiovaskulär död, stroke och

hjärtinfarkt (p=0,0003) med rosuvastatinbehandling jämfört med placebo. Den absoluta

riskreduktionen uttryckt i händelsefrekvens var 5,1 per 1 000 patientår. Den totala mortaliteten var

oförändrad i denna högriskgrupp (p=0,076).

I JUPITER-studien avbröt 6,6 % av rosuvastatinbehandlade och 6,2 % av placebobehandlade patienter

användningen av studieläkemedlen på grund av en biverkning. De vanligaste biverkningarna som

ledde till avbrytande av behandlingen var: myalgi (0,3 % rosuvastatin, 0,2 % placebo), buksmärtor

(0,03 % rosuvastatin, 0,02 % placebo) och hudutslag (0,02 % rosuvastatin, 0,03 % placebo). De

vanligaste biverkningarna som förekom i minst lika hög frekvens som med placebo var

urinvägsinfektion (8,7 % rosuvastatin, 8,6 % placebo), nasofaryngit (7,6 % rosuvastatin, 7,2 %

placebo), ryggsmärtor (7,6 % rosuvastatin, 6,9 % placebo) och myalgi (7,6 % rosuvastatin, 6,6 %

placebo).

Pediatrisk population

I en dubbelblind, randomiserad, multicenter, placebokontrollerad 12-veckorsstudie (n=176, 97 pojkar

och 79 flickor) följd av en öppen 40-veckors dostitreringsfas med rosuvastatin (n=173, 96 pojkar och

77 flickor) erhöll patienter i åldern 10-17 år (Tannerstadium II-V, flickor minst 1 år efter menarche)

med heterozygot familjär hyperkolesterolemi rosuvastatin 5, 10 eller 20 mg eller placebo dagligen

under 12 veckor, varefter alla erhöll rosuvastatin dagligen under 40 veckor. Vid studiestart var cirka

30 % av patienterna i åldern 10-13 år och cirka 17 %, 18 %, 40 % respektive 25 % befann sig i

Tannerstadium II, III, IV respektive V.

LDL-C reducerades med 38,3 %, 44,6 % respektive 50,0 % av rosuvastatin 5, 10 respektive 20 mg,

jämfört med 0,7 % för placebo.

I slutet av den 40 veckor öppna titreringen till måldos, med dosering på upp till maximalt 20 mg en

gång dagligen, hade 70 av 173 patienter (40,5 %) uppnått LDL-C-målet på mindre än 2,8 mmol/l.

Efter 52 veckors studiebehandling påvisades ingen effekt på tillväxt, vikt, BMI eller könsmognad (se

avsnitt 4.4). Denna studie (n=176) lämpade sig inte för jämförelse av sällsynta biverkningar av

läkemedlet.

Rosuvastatin studerades också i en 2-årig öppen studie med titrering till måldos, där 198 barn i åldern

6–17 år med heterozygot familjär hyperkolesterolemi deltog (88 pojkar och 110 flickor),

Tannerstadium <II–V). Startdosen var 5 mg rosuvastatin en gång dagligen för samtliga patienter.

Patienterna i åldern 6–9 år (n=64) kunde upptitreras till en max-dos om 10 mg en gång dagligen,

medan max-dosen för patienterna i åldern 10–17 år (n=134) var 20 mg en gång dagligen.

Efter 24 månaders behandling med rosuvastatin var den genomsnittliga minskningen av minsta

kvadratmedelvärdet (LS) från baslinjen för LDL-C-43 % (vid baslinjen: 236 mg/dl, månad 24:

133 mg/dl). För de olika åldersgrupperna var genomsnittlig minskning av LS från baslinjen för

LDL-C -43 % (vid baslinjen: 234 mg/dl, månad 24: 124 mg/dl), -45 % (vid baslinjen: 234 mg/dl,

månad 24: 124 mg/dl) och -35 % (vid baslinjen: 241 mg/dl, månad 24: 153 mg/dl) för åldersgruppen 6

till <10, 10 till <14 respektive 14 till <18 år.

Rosuvastatin 5 mg, 10 mg och 20 mg uppnådde även statistiskt signifikanta genomsnittliga

förändringar från baslinjen för följande sekundära lipid- och lipoproteinvariabler: HDL-C, TC,

nonHDL-C,LDL-C/HDL-C, TC/HDL-C, TG/HDL-C, nonHDL C/HDL-C, ApoB och ApoB/ApoA-1.

Förändringarna var samtliga i riktning mot förbättrad lipidrespons och kvarstod under 2 år.

Inga effekter på tillväxt, vikt, BMI eller könsmognad kunde påvisas efter 24 månaders behandling (se

avsnitt 4.4).

Rosuvastatin studerades i en randomiserad, dubbelblind placebokontrollerad överkorsningsstudie på

flera center med en dos på 20 mg en gång dagligen jämfört med placebo hos 14 barn och ungdomar (i

åldern 6-17 år) med homozygot familjär hyperkolesterolemi. Studien inkluderade en 4 veckors

inledningsfas under vilken patienterna behandlades med 10 mg rosuvastatin, en överkorsningsfas som

bestod av en 6 veckors period med 20 mg rosuvastatin före eller efter en 6 veckors period med

placebo och en 12 veckors underhållsfas under vilken alla patienter behandlades med 20 mg

rosuvastatin. Patienter som fick ezetimib eller aferesbehandling när de började i studien fortsatte

behandlingen under hela den tid studien pågick.

En statistiskt signifikant minskning (p=0,005) i LDL-kolesterol (22,3 %, 85,4 mg/dl eller 2,2 mmol/l)

observerades efter 6 veckors behandling med 20 mg rosuvastatin jämfört med placebo. Statistiskt

signifikanta minskningar i totalkolesterol (20,1 %, p=0,003), non-HDL-kolesterol (22,9 %, p=0,003)

och ApoB (17,1 %, p=0,024) observerades. Minskningar sågs också i TG, LDL-kolesterol/HDL-

kolesterol, totalkolesterol/HDL-kolesterol, non-HDL-kolesterol/HDL-kolesterol och ApoB/ApoA-1

efter 6 veckors behandling med 20 mg rosuvastatin jämfört med placebo. Minskningen i LDL-

kolesterol efter 6 veckors behandling med 20 rosuvastatin efter 6 veckors behandling med placebo

kvarstod under 12 veckors kontinuerlig behandling. En patient hade en ytterligare minskning i LDL-

kolesterol (8,0 %), totalt kolesterol (6,7 %) och non-HDL-kolesterol (7,4 %) efter 6 veckors

behandling med 40 mg efter upptitrering.

Under en förlängd öppen behandling av 9 av dessa patienter med 20 mg rosuvastatin i upp till 90

veckor, upprätthölls reduktionen av LDL-kolesterol inom intervallet 12,1 % till 21,3 %.

Hos 7 utvärderingsbara barn och ungdomar (i åldern 8-17 år) med homozygot familjär

hyperkolesterolemi (se ovan) i den öppna studien med forcerad titrering, var den procentuella

minskningen i LDL-kolesterol (21,0 %), totalkolesterol (19,2 %) och non-HDL-kolesterol (21,0 %)

från studiestarten efter 6 veckors behandling med 20 mg rosuvastatin konsekvent med den

procentuella minskningen i den ovannämnda studien hos barn och ungdomar med homozygot familjär

hyperkolesterolemi.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

rosuvastatin för alla grupper av den pediatriska populationen för behandling av homozygot familjär

hyperkolesterolemi, primär kombinerad dyslipidemi och som prevention mot kardiovaskulära

händelser (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral administrering uppnås maximal plasmakoncentration efter ca 5 timmar. Absolut

biotillgänglighet är cirka 20 %.

Distribution

Rosuvastatin tas upp i betydande grad i levern, det primära organet för kolesterolsyntes och LDL-

clearance. Distributionsvolymen för rosuvastatin är cirka 134 liter. Proteinbindningsgraden är ca

90 %. Rosuvastatin binds i huvudsak till albumin.

Metabolism

Rosuvastatin metaboliseras endast till en liten del (cirka 10 %).

In vitro

metabolismstudier på humana

hepatocyter indikerar att rosuvastatin har låg affinitet till cytokrom P450-baserad metabolism.

CYP2C9 är det isoenzym som är huvudsakligen involverat medan CYP2C19, CYP3A4 och CYP2D6

deltar i mindre omfattning. De huvudsakliga metaboliterna är N-desmetylmetaboliten och

laktonmetaboliten. N-desmetylmetaboliten är cirka 50 % mindre aktiv än rosuvastatin medan

laktonmetaboliten anses vara inaktiv. Rosuvastatin står för mer än 90 % av hämningen av cirkulerande

HMG-CoA-reduktas.

Utsöndring

Cirka 90 % av rosuvastatin utsöndras oförändrat i faeces (kombination av absorberad och

icke-absorberad substans) och resterande del utsöndras i urin. Cirka 5 % utsöndras oförändrat i urin.

Halveringstiden är cirka 19 timmar och ökar inte med ökande dos. Medelplasmaclearance är cirka

50 l/h (variationskoefficient 21,7 %). I likhet med andra HMG-CoA-reduktashämmare är

transportproteinet OATP-C involverat vid upptag i levern. Detta protein är av betydelse vid hepatisk

elimination av rosuvastatin.

Linjäritet

Systemisk exponering av rosuvastatin ökar proportionellt med ökad dos. Ingen förändring i

farmakokinetiska egenskaper ses vid upprepad dosering.

Särskilda populationer:

Ålder och kön

Inga kliniskt relevanta skillnader i farmakokinetik har setts beroende på ålder eller kön hos vuxna.

Exponeringen hos barn och ungdomar med heterozygot familjär hyperkolesterolemi förefaller vara

liknande eller lägre än exponeringen hos vuxna patienter med dyslipidemi (se ”Pediatrisk population”

nedan).

Etnisk tillhörighet

Farmakokinetikstudier visar en ca tvåfaldig ökning av median AUC och C

hos asiater (japaner,

kineser, filippinare, vietnameser och koreaner) jämfört med kaukasier. Asiatindier visar en ca

1,3-faldig ökning av median AUC och C

. En populationsfarmakokinetisk analys visade inga

kliniskt relevanta skillnader i farmakokinetik mellan kaukasier och svarta.

Nedsatt njurfunktion

I en studie på personer med olika grad av njurfunktionsnedsättning sågs att lätt till måttligt nedsatt

njurfunktion inte påverkar plasmakoncentrationen av rosuvastatin eller N-desmetylmetaboliten.

Personer med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min) hade en 3-faldig ökning av

plasmakoncentrationen av rosuvastatin och en 9-faldig ökning av

N-desmetylmetabolitkoncentrationen jämfört med friska frivilliga. Plasmakoncentrationen vid

steady-state för patienter som genomgår hemodialys var cirka 50 % högre än hos friska frivilliga.

Nedsatt leverfunktion

I en studie på personer med olika grad av nedsatt leverfunktion sågs inga tecken på ökad exponering

av rosuvastatin hos personer med Child-Pugh score 7 eller lägre. Hos två personer med Child-Pugh

score 8 och 9 sågs dock en ökad systemisk exponering på minst 2 gånger jämfört med personer med

lägre Child-Pugh score. Det finns inga data för patienter med Child-Pugh score över 9.

Genetiska polymorfismer

Disposition för HMG-CoA-reduktashämmare, inklusive rosuvastatin, involverar transportproteiner för

OATP1B1 och BCRP. Hos patienter med genetiska polymorfismer i SLCO1B1 (OATP1B1) och/eller

ABCG2 (BCRP) finns det risk för ökad exponering för rosuvastatin. Individuella polymorfismer av

SLCO1B1 c.521CC och ABCG2 c.421AA är förknippade med högre exponering för rosuvastatin

(AUC) jämfört med genotyperna SLCO1B1 c.521TT eller ABCG2 c.421CC. Denna specifika

genotypning är inte vedertagen in klinisk praxis, men för patienter som man vet har dessa typer av

polymorfismer rekommenderas en lägre daglig dos av Rosuvastatin Glenmark.

Pediatrisk population

Två farmakokinetiska studier med rosuvastatin (i tablettform) givet till pediatriska patienter i åldern

10-17 eller 6-17 år med heterozygot familjär hyperkolesterolemi (totalt 214 patienter) visade att

exponeringen hos pediatriska patienter förefaller jämförbar med eller lägre än exponeringen hos

vuxna patienter. Exponeringen för rosuvastatin var förutsägbar vad gäller dos och tid under en

2-årsperiod.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Studier avseende allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet visade inte några särskilda risker

för människa.

Specifika tester för effekter på hERG har inte utvärderats. Biverkningar som inte observerades i

kliniska studier, men som sågs hos djur vid exponeringsnivåer liknande kliniska exponeringsnivåer

var följande: I allmäntoxicitetsstudier observerades histopatologiska leverförändringar, troligen på

grund av den farmakologiska effekten av rosuvastatin hos mus, råtta och i mindre utsträckning med

effekter på gallblåsa hos hundar men inte hos apor. Därtill observerades testikulär toxicitet hos apor

och hundar vid högre doser. Reproduktionstoxicitet var tydlig hos råttor, med minskad kullstorlek,

vikt och överlevnad vid maternellt toxiska doser, där systemiska exponeringar var flera gånger högre

än de nivåer som ses vid terapeutiska doser.

6.

FARMACEUTISKA

UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Laktosmonohydrat

Mikrokristallin cellulosa

Krospovidon

Natriumvätekarbonat

Magnesiumstearat

Tablettdragering

Hypromellos

Laktosmonohydrat

Titandioxid (E171)

Triacetin (E1518)

Järnoxid, röd (E172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Om tabletterna levereras i en plastbehållare ska locket vara väl förslutet.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

OPA/Aluminium/PVC- och aluminiumblister med 14, 15, 28, 30, 42, 56, 60, 84, 90 och 98

filmdragerade tabletter.

HDPE-burk med PP-lock och induktionsförsegling. Burkarna innehåller ett torkmedel av kiselgel.

Förpackningsstorlekar med 30, 50, 90 och 100 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE

AV

GODKÄNNANDE

FÖR

FÖRSÄLJNING

Glenmark Arzneimittel GmbH

Industriestr. 31, 82194 Gröbenzell,

Tyskland

8.

NUMMER

GODKÄNNANDE

FÖR

FÖRSÄLJNING

5 mg: 55309

10 mg: 55310

20 mg: 55311

40 mg: 55312

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2017-05-03

Datum för den senaste förnyelsen: 2019-07-16

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-04-14

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen