Rosuvastatin ELC 40 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

15-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

15-07-2019

Aktiva substanser:
rosuvastatinkalcium
Tillgänglig från:
Biocon Pharma Ireland Limited
ATC-kod:
C10AA07
INN (International namn):
rosuvastatin calcium
Dos:
40 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
rosuvastatinkalcium 41,6 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
52414
Tillstånd datum:
2016-03-17

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Rosuvastatin ELC 5 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin ELC 10 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin ELC 20 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin ELC 40 mg filmdragerade tabletter

rosuvastatin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig.

Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även

om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Rosuvastatin ELC är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Rosuvastatin ELC

Hur du tar Rosuvastatin ELC

Eventuella biverkningar

Hur Rosuvastatin ELC ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Rosuvastatin ELC är och vad det används för

Rosuvastatin ELC tillhör en läkemedelsgrupp som kallas statiner.

Du har ordinerats Rosuvastatin ELC därför att:

du har ett högt kolesterolvärde. Detta betyder att det finns risk för hjärtinfarkt eller stroke.

Rosuvastatin ELC används till vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder för att behandla högt

kolesterol.

Du har fått rådet att ta en statin, därför att kostförändringar och ökad motion inte var tillräckligt

för att korrigera dina kolesterolvärden. Du bör fortsätta med kolesterolsänkande diet och motion

medan du tar Rosuvastatin ELC.

eller

Du har andra faktorer som ökar risken att drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller andra relaterade

hälsoproblem.

Hjärtinfarkt, stroke och andra hälsoproblem kan orsakas av en sjukdom som kallas ateroskleros

(åderförfettning). Ateroskelros orsakas av inlagring av fett i artärerna.

Varför är det viktigt att fortsätta ta Rosuvastatin ELC?

Rosuvastatin ELC används för att rätta till koncentrationen av fettsubstanser i blodet, s.k. blodfetter.

Det vanligaste av dessa är kolesterol.

Det finns olika typer av kolesterol i blodet, det ”onda” kolesterolet (LDL-C) och det ”goda”

kolesterolet (HDL-C).

Rosuvastatin ELC kan minska det ”onda” kolesterolet och öka det ”goda” kolesterolet.

Det verkar genom att minska produktionen av det ”onda” kolesterolet i kroppen och förbättrar

också kroppens förmåga att avlägsna det från blodet.

För de flesta personer påverkar inte höga kolesterolnivåer hur de mår eftersom höga kolesterolnivåer

inte ger några symtom. Om tillståndet lämnas obehandlat kan dock fett lagras in i kärlväggarna och

göra dem trängre.

Ibland kan förträngda blodkärl blockeras och då stänga av blodförsörjningen till hjärtat eller hjärnan,

vilket kan leda till en hjärtinfarkt eller stroke. Genom att sänka dina kolesterolnivåer kan du minska

risken att få hjärtinfarkt, stroke eller andra relaterade hälsoproblem.

Du måste

fortsätta att ta Rosuvastatin ELC

även om ditt kolesterolvärde har nått rätt nivå eftersom

det förebygger att dina kolesterolvärden stiger igen

och orsakar fettinlagringar. Du ska dock sluta

ta läkemedlet på läkares ordination eller om du har blivit gravid.

Rosuvastatin som finns i Rosuvastatin ELC kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och

sjukvårdsvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Rosuvastatin ELC

Ta inte Rosuvastatin ELC:

om du någonsin har haft en allergisk reaktion

mot rosuvastatin

eller någon av dess

beståndsdelar.

om du är gravid

eller ammar. Om du blir gravid under tiden du använder Rosuvastatin ELC

sluta omedelbart att ta det och kontakta läkare

. Kvinnor ska undvika att bli gravida när de

använder Rosuvastatin ELC genom att använda lämpligt preventivmedel

om du har leversjukdom

om du har allvarliga njurproblem

om du har haft återkommande eller oförklarlig muskelvärk eller smärta

om du tar läkemedlet ciklosporin

(används exempelvis efter organtransplantationer)

Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker)

kontakta läkare.

Dessutom ska du inte ta Rosuvastatin ELC 40 mg (den högsta dosen):

om du har måttliga njurproblem

(fråga läkare om du är osäker)

om din sköldkörtel

inte fungerar som den ska

om du har återkommande eller oförklarlig muskelvärk eller smärta

, tidigare

muskelsjukdom, sjukdomshistoria av muskelproblem i familjen eller om du tidigare fått

muskelsmärtor efter användning av andra kolesterolsänkande läkemedel

om du regelbundet dricker stora mängder alkohol

om du är av asiatiskt ursprung

(från Japan, Kina, Filippinerna, Vietnam, Korea eller Indien)

om du tar en annan typ av kolesterolsänkande

läkemedel som kallas fibrater

Om något av det ovanstående stämmer på dig (eller om du är osäker)

kontakta läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rosuvastatin ELC:

om du har problem med njurarna

om du har problem med levern

om du haft återkommande eller oförklarlig muskelvärk eller smärta

, tidigare

muskelsjukdom, sjukdomshistoria av muskelproblem i familjen eller om du har fått

muskelsmärtor vid användning av andra kolesterolsänkande läkemedel. Tala omedelbart om för

läkare om du har oförklarlig muskelvärk eller smärta, speciellt om du känner dig sjuk eller har

feber. Tala också om för läkare eller apotekspersonal om du har ihållande muskelsvaghet

om du regelbundet dricker stora mängder alkohol

om din sköldkörtel

inte fungerar som den ska

om du tar

en annan typ av kolesterolsänkande

läkemedel som kallas fibrater

. Läs denna

bipacksedel noggrant, även om du har tagit andra kolesterolsänkande mediciner tidigare

om du tar läkemedel för behandling av HIV-infektion

(t.ex. ritonavir tillsammans med

lopinavir och/eller atazanavir), se avsnitt

Andra läkemedel och

Rosuvastatin ELC

om du tar eller inom de senaste 7 dagarna har tagit läkemedlet fusidinsyra

(ett

antibiotikum) via munnen eller som en injektion. Fusidinsyra i kombination med Rosuvastatin

ELC kan leda till allvarliga muskelproblem (rabdomyolys),

Andra läkemedel och

Rosuvastatin ELC

Om du är över 70 år

(eftersom läkaren då måste välja en startdos Rosuvastatin ELC som

passar för dig)

Om du har svåra andningsproblem

Om du är av asiatiskt ursprung

, dvs. från Japan, Kina, Filippinerna, Vietnam, Korea eller

Indien. Läkaren måste då välja en startdos Rosuvastatin ELC som passar för dig.

Om något av ovanstående stämmer på dig (eller om du är osäker):

ta inte Rosuvastatin ELC 40 mg (den högsta dosen) och hör med läkare eller

apotekspersonal innan du börjar ta någon dos av Rosuvastatin ELC.

Hos ett litet antal personer kan statiner påverka levern. Detta upptäcks genom ett enkelt test som

undersöker ökade nivåer av leverenzymer i blodet. Av denna anledning kommer läkare vanligtvis att

utföra detta blodprov (leverfunktionstest) före och under behandling med Rosuvastatin ELC.

Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har

diabetes eller löper hög risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du har

höga blodsocker- och blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.

Barn och ungdomar

om patienten är under 6 år:

Rosuvastatin ELC tablett ska inte ges till barn under 6 år.

om patienten är under 18 år:

Rosuvastatin ELC 40 mg tablett är inte lämplig för barn och

ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Rosuvastatin ELC

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

regorafenib (används för att behandla cancer)

något av följande läkemedel som används för att behandla virusinfektioner, inklusive HIV- eller

hepatit C-infektion, ensamt eller i kombination (se Varningar och försiktighet): ritonavir,

lopinavir, atazanavir, simeprevir, ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir, velpatasvir, grazoprevir,

elbasvir, glekaprevir, pibrentasvir.

Tala om för din läkare om du tar något av följande: ciklosporin (används till exempel vid

organtransplantation), warfarin eller klopidogrel (eller andra blodförtunnande läkemedel), fibrater (till

exemple gemfibrozil, fenofibrat) andra kolesterolsänkande läkemedel (till exempleezetimib), vissa

läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar, erytromycin (ett antibiotikum), fusidinsyra

(antibiotika – se nedan och Varningar och försiktighet), p-piller, hormonersättningsläkemedel eller

antivirala läkemedel som ritonavir tillsammans med lopinavir och/eller atazanavir eller simeprevir

(används för att behandla infektioner som hiv- eller hepatit C-infektion, se avsnitt Varningar och

försiktighet). Effekten av dessa läkemedel kan påverkas av Rosuvastatin ELC eller så kan de påverka

effekten av Rosuvastatin ELC.

Om du behöver ta oral (via munnen) fusidinsyra mot en bakteriell infektion kommer du att

tillfälligt behöva sluta ta detta läkemedel. Läkaren talar om för dig när det är säkert för dig att

börja ta Rosuvastatin ELC igen. Samtidig behandling med Rosuvastatin ELC och fusidinsyra

kan i sällsynta fall leda till muskelsvaghet, ömmande muskler eller muskelsmärta

(rabdomyolys). Mer information om rabdomyolys finns i avsnitt 4.

Graviditet och amning

Ta inte Rosuvastatin ELC

om du är gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du tar

Rosuvastatin ELC

avbryt behandlingen omedelbart

och kontakta läkare. Kvinnor ska undvika att bli

gravida när de använder Rosuvastatin ELC genom att använda lämpligt preventivmedel.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Rosuvastatin påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner hos de flesta. En del personer

kan dock få yrsel under användning av Rosuvastatin ELC. Om du känner dig yr, rådfråga din läkare

innan du försöker köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar, Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rosuvastatin ELC innehåller laktos.

Om du inte tål vissa sockerarter (laktos, eller mjölksocker), bör du kontakta din läkare innan du tar

Rosuvastatin ELC.

För en fullständig förteckning över ingredienser, se avsnitt 6,

Förpackningens innehåll och övriga

upplysningar

3.

Hur du tar Rosuvastatin ELC

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Vanliga doser till vuxna

Om du tar Rosuvastatin ELC mot högt kolesterol:

Startdos

Din behandling med Rosuvastatin ELC ska inledas med

dosen 5 mg eller 10 mg

, även om du har tagit

en högre dos av en annan statin tidigare. Valet av startdos för dig beror på:

din kolesterolnivå

vilken risknivå du har för att få en hjärtinfarkt eller stroke

om du har en faktor som kan göra dig känsligare för möjliga biverkningar.

Kontrollera med läkare eller apotekspersonal vilken startdos Rosuvastatin ELC som bäst passar för

dig. Läkaren kan besluta att ge dig den lägsta dosen (5 mg) om:

du är av asiatiskt ursprung

(från Japan, Kina, Filippinerna, Vietnam, Korea eller Indien)

du är

över 70 år

du har måttliga njurproblem

du har risk för muskelvärk och muskelsmärta (myopati).

Höjning av dosen och maximal dygnsdos

Din läkare kan vilja höja din dos för att du ska ta den mängd Rosuvastatin ELC som är rätt för dig. Om

du började med en 5 mg dos kan din läkare besluta att dubblera denna till 10 mg, sedan till 20 mg och

sedan till 40 mg vid behov. Om du började på 10 mg kan din läkare besluta att dubblera detta till

20 mg och sedan till 40 mg vid behov. Det kommer att gå fyra veckor mellan varje dosjustering.

Den maximala dagliga dosen av Rosuvastatin ELC är 40 mg. Denna dos är bara för patienter med

höga kolesterolnivåer och stor risk för hjärtattack eller stroke vars kolesterolnivåer inte sänks

tillräckligt med 20 mg.

Om du tar Rosuvastatin ELC för att minska risken för hjärtinfarkt, stroke eller andra

relaterade hälsoproblem:

Rekommenderad dos är 20 mg dagligen. Din läkare kan dock besluta att använda en lägre dos om du

har någon av de faktorer som nämns ovan.

Användning till barn och ungdomar i åldern 6–17 år

Det vanliga dosintervallet hos barn och ungdomar i åldern 6–17 år är 5–20 mg en gång dagligen. Den

vanliga startdosen är 5 mg per dag och din läkare kan gradvis öka din dos för att hitta rätt mängd

Rosuvastatin-tabletter för dig. Maximal daglig dos av Rosuvastatin ELC är 10 mg eller 20 mg för barn

i åldern 6-17 år beroende på det underliggande tillstånd som du behandlas för. Ta dosen en gång om

dagen. Rosuvastatin ELC

40 mg

tablett ska

inte

användas till barn.

Hur tabletterna ska tas

Svälj varje tablett hel tillsammans med ett glas vatten.

Rosuvastatin ELC en gång dagligen

. Du kan ta tabletten vilken tid du vill, med eller utan mat.

Försök ta tabletten samma tidpunkt varje dag för att lättare komma ihåg det.

Regelbundna kolesterolkontroller

Det är viktigt att du återser din läkare för regelbundna kolesterolkontroller som säkerställer att ditt

kolesterol har nått och stannar på rätt nivå.

Din läkare kan besluta att öka din dos så att du tar den dos Rosuvastatin ELC som är rätt för dig.

Om du har tagit för stor mängd av Rosuvastatin ELC

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du blir inlagd på sjukhus eller får behandling för något annat tillstånd, tala då om för

sjukvårdspersonalen att du tar Rosuvastatin ELC.

Om du har glömt att ta Rosuvastatin ELC

Oroa dig inte utan ta nästa dos som planerat vid rätt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera

för glömd dos.

Om du slutar to Rosuvastatin ELC

Tala med din läkare om du vill sluta ta Rosuvastatin ELC. Dina kolesterolvärden kan stiga igen om du

slutar ta Rosuvastatin ELC.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Det är viktigt att du är medveten om vilka dessa biverkningar kan vara. De är vanligtvis lindriga och

försvinner efter en kort tid.

Sluta använda

Rosuvastatin ELC

och sök läkarvård omedelbart om du får någon av följande

allergiska reaktioner:

Andningssvårigheter, med eller utan svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller svalg

Svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, som kan orsaka sväljsvårigheter

Kraftig klåda i huden (med upphöjda knölar).

Sluta även ta Rosuvastatin ELC och kontakta omedelbart läkare om du har någon ovanlig värk

eller smärta i musklerna

som sitter i längre än förväntat. Muskelsymtom är vanligare hos barn och

ungdomar än hos vuxna. Som med andra statiner har ett fåtal personer upplevt obehaglig

muskelpåverkan och i sällsynta fall har dessa utvecklats till den livshotande muskelsjukdomen

rabdomyolys.

Vanliga biverkningar (dessa kan påverka mellan 1 av 10 och 1 av 100 patienter):

Huvudvärk

Buksmärta

Förstoppning

Illamående

Muskelsmärta

Svaghetskänsla

Yrsel

Ökad mängd protein i urinen. Detta normaliseras vanligtvis av sig självt utan att man behöver

sluta ta Rosuvastatin ELC tabletter (gäller endast Rosuvastatin ELC 40 mg)

Diabetes. Detta är mer troligt om du har höga blodsocker- och blodfettnivåer, är överviktig och

har högt blodtryck. Läkaren kommer att kontrollera dig medan du tar detta läkemedel.

Mindre vanliga biverkningar (dessa kan påverka mellan 1 av 100 och 1 av 1000 patienter):

Hudutslag, klåda eller andra hudreaktioner

Ökad mängd protein i urinen. Detta normaliseras vanligtvis av sig självt utan att man behöver

sluta ta Rosuvastatin ELC tabletter (endast Rosuvastatin ELC 5 mg, 10 mg och 20 mg).

Sällsynta biverkningar (dessa kan påverka mellan 1 av 1000 och 1 av 10000 patienter):

Kraftig allergisk reaktion. Tecken omfattar svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller svalg,

andningssvårigheter, sväljsvårigheter, kraftig klåda i huden (med upphöjda knölar).

Om du tror

att du har en allergisk reaktion, sluta ta Rosuvastatin ELC

och uppsök läkare omedelbart

Muskelskada hos vuxna. Som försiktighetsåtgärd ska du sluta

ta Rosuvastatin ELC och

omedelbart kontakta läkare om du har någon ovanlig värk eller smärta

i dina muskler som

sitter i längre än väntat.

Kraftig magsmärta (inflammerad bukspottkörtel)

Förhöjda leverenzymer i blodet

Blödning eller blåmärken lättare än normalt på grund av lågt blodflöde.

Mycket sällsynta biverkningar (dessa kan påverka färre än 1 av 10000 patienter):

Gulsot (gulfärgning av hud och ögon)

Hepatit (leverinflammation)

Blod i urinen

Skada på nerver i ben och armar (t.ex. domningar)

Ledvärk

Minnesförlust

Förstoring av bröstkörtlarna hos män (gynekomasti)

Biverkningar av okänd frekvens kan inkludera:

Diarré (lös avföring)

Stevens-Johnsons syndrom (allvarligt tillstånd med blåsor som kan drabba hud, mun, ögon och

könsorgan)

Hosta

Andfåddhet

Ödem (svullnad)

Sömnstörningar, inklusive sömnlöshet och mardrömmar

Sexuella problem

Depression

Andningsproblem, inklusive ihållande hosta och/eller andfåddhet eller feber

Senskador

Ihållande muskelsvaghet

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Rosuvastatin ELC ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen/blistret/etiketten efter Utg.dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

För OPA/Al/PVC-Al-blister: Förvaras vid högst 30 °C.

För HDPE-burkar: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är rosuvastatin.

Rosuvastatin ELC filmdragerade tabletter innehåller rosuvastatinkalcium motsvarande 5 mg,

10 mg, 20 mg eller 40 mg of rosuvastatin.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: kalciumvätefosfatdihydrat, mikrocristallin cellulosa (typ 102) (E460),

laktosmonohydrat, krospovidon (typ A) (E1202), magnesiumstearat (E572)

Dragering: laktosmonohydrat, hypromellos (E464), titandioxid (E171), triacetin (E1518), gul

järnoxid (E172), röd järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rosuvastatin ELC tillhandahålls i följande förpackningsstorlekar:

Blister:

För 5 mg, 10 mg och 20 mg: OPA/Al/PVC-Al-blister i förpackningar med 14, 28, 30, 90 eller 100

filmdragerade tabletter.

För 40 mg: OPA/Al/PVC-Al-blister i förpackningar med 7, 14, 28, 30, 90 eller 100 filmdragerade

tabletter.

Burkar:

För 5 mg, 10 mg, 20 mg och 40 mg: Vit, ogenomskinlig behållare med vit ogenomskinlig PP-

förslutning innehållande torkmedel av kiselgel i förpackningar med 30 eller 90 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Rosuvastatin ELC tillhandahålls i fyra tablettstyrkor:

Rosuvastatin ELC 5 mg filmdragerade tabletter är gula, runda, bikonvexa, dragerade tabletter cirka

7,1 mm i diameter, präglade med ’5’ på den ena sidan och ’B’ på den andra sidan.

Rosuvastatin ELC 10 mg filmdragerade tabletter är rosa, runda, bikonvexa, dragerade tabletter cirka

7,1 mm i diameter, präglade med ’10’ på den ena sidan och ’B’ på den andra sidan.

Rosuvastatin ELC 20 mg filmdragerade tabletter är rosa, runda, bikonvexa, dragerade tabletter cirka

9,1 mm i diameter, präglade med ’20’ på den ena sidan och ’B’ på den andra sidan.

Rosuvastatin ELC 40 mg filmdragerade tabletter är rosa, ovala, bikonvexa, dragerade tabletter cirka

11,6 mm i diameter och 7,1 mm breda, präglade med ’40’ på den ena sidan och ’B’ på den andra

sidan.

Innehavare av godkännande för försäljning

ELC GROUP s.r.o.,

Karolinska 650/1, Karlin

18600, Prag 8,

Tjeckien

Tillverkare

Wave Pharma Limited

Floor, Cavendish House

369 Burnt Oak Broadway

Edgware HA8 5AW

Storbritannien

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Rosuvastatin ELC

Rosuvastatin ELC 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg filmtabletten

Rosuvastatina ELC

Rosuvastatine ELC 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg filmomhulde tabletten

Rosuvastatin ELC 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg film-coated tablets

Denna bipacksedel ändrades senast 2019-07-15

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Rosuvastatin ELC 5 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin ELC 10 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin ELC 20 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin ELC 40 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

5 mg: Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg rosuvastatin (som rosuvastatinkalcium).

10 mg: Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg rosuvastatin (som rosuvastatinkalcium).

20 mg: Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg rosuvastatin (som rosuvastatinkalcium).

40 mg: Varje filmdragerad tablett innehåller 40 mg rosuvastatin (som rosuvastatinkalcium).

Hjälpämne(n) med känd effekt:

5 mg: Varje filmdragerad tablett innehåller 85,1 mg laktosmonohydrat.

10 mg: Varje filmdragerad tablett innehåller 79,9 mg laktosmonohydrat.

20 mg: Varje filmdragerad tablett innehåller 159,8 mg laktosmonohydrat.

40 mg: Varje filmdragerad tablett innehåller 153 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

5 mg: Gula, runda, bikonvexa, dragerade tabletter cirka 7,1 mm i diameter, präglade med ’5’ på den

ena sidan och ’B’ på den andra sidan.

10 mg: Rosa, runda, bikonvexa, dragerade tabletter cirka 7,1 mm i diameter, präglade med ’10’ på den

ena sidan och ’B’ på den andra sidan.

20 mg: Rosa, runda, bikonvexa, dragerade tabletter cirka 9,1 mm i diameter, präglade med ’20’ på den

ena sidan och ’B’ på den andra sidan.

40 mg: Rosa, ovala, bikonvexa, dragerade tabletter cirka 11,6 mm långa och 7,1 mm breda, präglade

med ’40’ på den ena sidan och ’B’ på den andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av hyperkolesterolemi

Vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder med primär hyperkolesterolemi (typ IIa inkluderande

heterozygot familjär hyperkolesterolemi) eller kombinerad hyperlipidemi (typ IIb) som tillägg till diet

när effekt av diet och annan icke-farmakologisk behandling (t.ex. motion eller viktminskning) är

otillräcklig.

Vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder med homozygot familjär hyperkolesterolemi; ensamt eller

som tillägg till annan lipidsänkande behandling (t.ex. LDL-aferes) eller när sådan behandling inte är

lämplig.

Prevention av kardiovaskulära händelser

Prevention av större kardiovaskulära händelser hos patienter som bedöms ha en hög risk för en första

kardiovaskulär händelse (se avsnitt 5.1), som tillägg till korrigering av andra riskfaktorer

4.2

Dosering och administreringssätt

Innan behandling initieras ska patienten påbörja en kolesterolsänkande diet som ska fortsätta under

behandlingen. Dosen ska individanpassas utifrån patientens svar på behandlingen och

behandlingsmålet som bör utgå ifrån gällande riktlinjer.

Rosuvastatin ELC kan ges vid valfri tidpunkt på dagen med eller utan samtidigt intag av föda.

Behandling av hyperkolesterolemi

Rekommenderad startdos är 5 eller 10 mg en gång dagligen peroralt både för patienter som inte

tidigare behandlats med en HMG-CoA-reduktashämmare och för patienter som bytt över från en

annan HMG-CoA-reduktashämmare. Vid val av startdos ska patientens kolesterolnivå och framtida

kardiovaskulära risk liksom den potentiella risken för biverkningar tas i beaktande (se nedan). Vid

behov kan en dosjustering till nästa dosnivå göras efter fyra veckor (se avsnitt 5.1). En högre grad av

biverkningsrapportering har observerats för dosen 40 mg jämfört med lägre doser (se avsnitt 4.8). En

sista ökning av dosen till maxdosen 40 mg ska därför endast övervägas för patienter med svår

hyperkolesterolemi och hög risk för kardiovaskulär sjukdom (särskilt patienter med familjär

hyperkolesterolemi) som inte når behandlingsmål med 20 mg och för dessa ska rutinuppföljning

genomföras (se avsnitt 4.4). Samråd med specialist rekommenderas när behandling med 40 mg

initieras.

Prevention av kardiovaskulära händelser

I studien som undersökte prevention av kardiovaskulära händelser var den studerade dosen 20 mg

dagligen (se avsnitt 5.1).

Pediatrisk population

Pediatrisk användning ska endast ske under överinseende av specialist.

Barn och ungdomar i åldern 6 till 17 år (Tannerstadium <II-V)

Heterozygot familjär hyperkolesterolemi

För barn och ungdomar med heterozygot familjär hyperkolesterolemi är den vanliga startdosen 5 mg

dagligen.

För barn i åldern 6 till 9 år med heterozygot familjär hyperkolesterolemi är den vanliga dosen

5–10 mg peroralt en gång dagligen. Säkerhet och effekt för doser över 10 mg har inte studerats i

denna population.

För barn i åldern 10 till 17 år med heterozygot familjär hyperkolesterolemi är den vanliga dosen

5–20 mg peroralt en gång dagligen. Säkerhet och effekt för doser över 20 mg har inte studerats i

denna population.

Titrering ska genomföras i enlighet med individuellt behandlingssvar och tolerabilitet hos pediatriska

patienter, enligt rekommendationerna för pediatrisk population (se avsnitt 4.4). Barn och ungdomar

bör påbörja gängse kolesterolsänkande diet innan behandling med rosuvastatin påbörjas; denna diet

ska fortsätta under behandlingen med rosuvastatin.

Homozygot familjär hyperkolesterolemi

För barn i åldern 6–17 år med homozygot familjär hyperkolesterolemi är den rekommenderade

maximala dosen 20 mg en gång dagligen.

Den rekommenderade startdosen är 5–10 mg beroende på ålder, vikt och tidigare användning av

statiner. Titrering till en dos på högst 20 mg en gång dagligen ska genomföras i enlighet med

behandlingssvar och tolerabilitet hos pediatriska patienter, enligt rekommendationerna för pediatrisk

population (se avsnitt 4.4). Barn och ungdomar bör påbörja gängse kolesterolsänkande diet innan

behandling med rosuvastatin påbörjas; denna diet ska fortsätta under behandlingen med rosuvastatin.

Det finns begränsad erfarenhet av behandling med andra doser än 20 mg i denna population.

Det finns endast begränsad erfarenhet av behandling av barn i åldern 8 till 17 år med homozygot

familjär kolesterolemi.

40 mg-tabletten är ej lämplig för pediatriska patienter.

Barn under 6 år:

Säkerhet och effekt för läkemedlet för barn yngre än 6 år har inte fastställts. Användning av

Rosuvastatin ELC rekommenderas därför inte till barn under 6 år.

Användning till äldre

5 mg rekommenderas som startdos för patienter över 70 år (se avsnitt 4.4). För övrigt behövs inga

dosjusteringar för äldre.

Behandling av patienter med nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering behövs för patienter med lindrigt till måttligt nedsatt njurfunktion.

Rekommenderad startdos är 5 mg för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance

<60 ml/min). Dosen 40 mg är kontraindicerad för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion.

Användning av Rosuvastatin ELC hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion är kontraindicerad för

alla doser. (se avsnitt 4.3 och 5.2).

Behandling av patienter med nedsatt leverfunktion

Det förekom ingen ökning av den systemiska exponeringen av rosuvastatin för patienter med Child-

Pugh score 7 eller lägre. Ökad exponering har dock setts hos patienter med Child-Pugh score 8 eller 9

(se avsnitt 5.2). Värdering av njurfunktionen bör övervägas för dessa patienter (se avsnitt 4.4). Det

finns inga data för patienter med Child-Pugh score över 9. Rosuvastatin ELC är kontraindicerat för

patienter med aktiv leversjukdom (se avsnitt 4.3).

Etnisk tillhörighet

Ökad systemisk exponering har observerats hos asiater (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.2). Rekommenderad

startdos är 5 mg för patienter av asiatiskt ursprung. Dosen 40 mg är kontraindicerad för dessa

patienter.

Genetiska polymorfismer

Vissa typer av genetiska polymorfismer är kända för att leda till ökad rosuvastatinexponering (se

avsnitt 5.2). För patienter som man vet har sådana specifika typer av polymorfismer rekommenderas

en lägre daglig dos av rosuvastatin.

Patienter predisponerade för myopati

Rekommenderad startdos är 5 mg för patienter predisponerade för myopati (se avsnitt 4.4). Dosen

40 mg är kontraindicerad för vissa av dessa patienter (se avsnitt 4.3).

Samtidig behandling

Rosuvastatin är ett substrat för olika transportproteiner (t.ex. OATP1B1 och BCRP). Risken för

myopati (inklusive rabdomyolys) ökar när rosuvastatin ges tillsammans med vissa läkemedel som kan

öka plasmakoncentrationen av rosuvastatin på grund av interaktioner med dessa transportproteiner

(t.ex. ciklosporin och vissa proteashämmare inklusive kombinationer av ritonavir med atazanavir,

lopinavir och/eller tipranavir; se avsnitt 4.4 och 4.5). När det är möjligt bör alternativa läkemedel

övervägas och, om det behövs, bör man överväga att tillfälligt avbryta behandling med rosuvastatin. I

situationer där samtidig administrering av dessa läkemedel med rosuvastatin är oundviklig, bör nyttan

och risken med samtidig behandling och dosjusteringar av rosuvastatin noggrant övervägas (se

avsnitt 4.5).

4.3

Kontraindikationer

Rosuvastatin ELC är kontraindicerat:

för patienter som är överkänsliga för rosuvastatin eller mot något hjälpämne som anges i

avsnitt 6.1.

för patienter med aktiv leversjukdom inkluderande oförklarade, kvarstående förhöjda

aminotransferaser eller vid ökning av aminotransferaser till mer än 3 gånger den övre gränsen

för normalvärdet.

för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min)

för patienter med myopati

för patienter som samtidigt behandlas med ciklosporin

under graviditet och amning samt för kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel.

Dosen 40 mg är kontraindicerad för patienter med faktorer som predisponerar för

myopati/rabdomyolys. Sådana faktorer omfattar:

måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <60 ml/min)

hypotyreos

tidigare muskelsjukdom eller ärftlighet för sådan sjukdom

muskeltoxicitet från en med annan HMG-CoA-reduktashämmare eller fibrat i anamnesen

alkoholmissbruk

situationer när ökade plasmakoncentrationer kan uppstå

patienter med asiatiskt ursprung

samtidig användning av fibrater (se avsnitt 4.4, 4.5 och 5.2).

4.4

Varningar och försiktighet

Renala effekter

Hos patienter som behandlats med högre doser av rosuvastatin, framför allt 40 mg, har proteinuri

påvisats med urinsticka. Proteinurin har huvudsakligen varit tubulär och övergående eller intermittent

och inte prediktiv för akut eller progressiv njursjukdom (se avsnitt 4.8). Rapporteringsfrekvensen av

allvarliga renala effekter vid användning efter marknadsintroduktion är högre vid dosering med 40 mg.

Vid rutinuppföljning av patienter som behandlas med 40 mg ska en värdering av njurfunktionen

övervägas.

Effekter på skelettmuskulatur

Skelettmuskelpåverkan, t.ex. myalgi, myopati samt i sällsynta fall rabdomyolys har rapporterats för

patienter som behandlats med rosuvastatin i samtliga doser och särskilt vid doser >20 mg. Väldigt

sällsynta fall av rabdomyolys har rapporterats vid användning av ezetimib i kombination med HMG-

CoA-reduktashämmare. En farmakodynamisk interaktion kan inte uteslutas (se avsnitt 4.5) och

försiktighet bör iakttas vid samtidig användning.

Som för övriga HMG-CoA-reduktashämmare är rapporteringsfrekvensen av rabdomyolys associerad

med rosuvastatinanvändning efter marknadsintroduktion högre vid dosen 40 mg.

Mätning av kreatinkinas

Mätning av CK bör inte utföras efter ansträngande träning eller när andra orsaker till ökat CK-värde

kan påverka bedömning av resultatet. Om CK är markant förhöjt (>5 gånger övre gränsen för

normalvärdet) vid baseline bör ett nytt prov tas inom 5 -7 dagar. Om detta prov bekräftar ett CK värde

på >5 gånger övre gränsen för normalvärdet bör behandling inte påbörjas.

Före behandling

Rosuvastatin ELC liksom andra HMG-CoA-reduktashämmare bör förskrivas med försiktighet till

patienter med predisponerande faktorer för myopati/rabdomyolys. Sådana faktorer omfattar:

nedsatt njurfunktion

hypotyreos

tidigare muskelsjukdom eller ärftlighet för sådan sjukdom

muskeltoxicitet från en med annan HMG-CoA-reduktashämmare eller fibrat i anamnesen

alkoholmissbruk

ålder > 70 år

situationer när ökade plasmakoncentrationer kan uppstå (se avsnitt 4.2, 4.5 och 5.2)

samtidig användning av fibrater

För dessa patienter ska en bedömning av nyttan med behandling ställas mot eventuell risk och klinisk

uppföljning rekommenderas. Om CK är markant förhöjt (>5 gånger övre gränsen för normalvärdet)

vid baseline bör behandling inte påbörjas.

Under behandlingen

Patienten ska uppmanas att rapportera oförklarlig muskelvärk, muskelsvaghet eller kramper

omedelbart, särskilt om den är associerad med sjukdomskänsla eller feber. Kreatinkinasvärdet (CK)

bör mätas hos dessa patienter. Behandling bör avbrytas vid kraftigt förhöjt CK-värde (>5 gånger övre

gränsen för normalvärdet) eller om muskelsymtomen är svåra och orsakar dagliga besvär (även om

CK-värdet ≤5 gånger övre gränsen för normalvärdet). Behandling med lägsta dos av Rosuvastatin

ELC eller annan HMG-CoA-reduktashämmare under noggrann uppföljning kan övervägas om

symtomen försvinner och CK-värdet återgår till det normala. Rutinkontroll av CK-värden är inte

befogat för asymtomatiska patienter. Det har förekommit mycket sällsynta rapporter om en

immunmedierad nekrotiserande myopati (IMNM) under eller efter behandling med statiner, inklusive

rosuvastatin. IMNM karakteriseras kliniskt av proximal muskelsvaghet och förhöjt kreatinkinas i

serum, vilket kvarstår trots utsättning av statinbehandling.

I kliniska studier har inga tecken på ökad förekomst av skelettmuskelpåverkan setts hos det mindre

antal patienter som fått samtidig behandling med rosuvastatin och andra läkemedel. En ökad incidens

av myosit och myopati har dock setts hos patienter som fått andra HMG-CoA-reduktashämmare

tillsammans med fibrinsyraderivat, däribland gemfibrozil, ciklosporin, nikotinsyra, antimykotika

(azolderivat), proteashämmare och makrolidantibiotika. Gemfibrozil ökar risken för myopati när det

ges samtidigt med vissa HMG-CoA-reduktashämmare. Kombination av rosuvastatin och gemfibrozil

rekommenderas därför inte. Nyttan med ytterligare förändring av lipidnivåer genom samtidig

användning av rosuvastatin och fibrater eller niacin ska noggrant vägas mot den potentiella risken.

Dosen 40 mg är kontraindicerad vid samtidig användning av fibrater. (se avsnitt 4.5 och 4.8).

Rosuvastatin ELC får inte administreras tillsammans med systemiska formuleringar av fusidinsyra

eller inom 7 dagar efter att behandling med fusidinsyra har upphört. Hos patienter till vilka

användning av systemisk fusidinsyra anses nödvändig bör statinbehandling upphöra under hela

behandlingstiden med fusidinsyra. Rapporter om rabdomyolys (inklusive fall med dödlig utgång) har

förekommit hos patienter som fått fusidinsyra i kombination med statiner (se avsnitt 4.5). Patienterna

ska instrueras att omedelbart söka medicinsk vård om de upplever några symtom på muskelsvaghet,

muskelsmärta eller muskelvärk.

Statinbehandlingen kan återinsättas sju dagar efter den sista dosen med fusidinsyra.

Under exceptionella förhållanden då det finns behov av förlängd behandling med systemisk

fusidinsyra, t.ex. vid behandling av allvarliga infektioner, ska behovet av samtidig administrering av

Rosuvastatin ELC och fusidinsyra övervägas från fall till fall och under noggrann medicinsk

övervakning.

Rosuvastatin ELC ska inte användas till patienter med allvarliga akuta tillstånd som medför ökad risk

för myopati eller av patienter predisponerade för njursvikt sekundärt till rabdomyolys (t.ex. vid sepsis,

hypotension, större operation, trauma, allvarlig metabol-, endokrin- eller elektrolytrubbning eller vid

risk för okontrollerade krampanfall.

Levereffekter

Liksom andra HMG-CoA-reduktashämmare bör Rosuvastatin ELC användas med försiktighet av

patienter med stort alkoholintag och/eller med leversjukdom i anamnesen.

Leverfunktionsprov rekommenderas innan behandling påbörjas och 3 månader efter behandlingsstart.

Behandlingen bör avbrytas eller dosen reduceras vid aminotransferasförhöjningar över 3 gånger den

övre gränsen för normalvärdet (ULN). Rapporteringsfrekvensen av allvarliga levereffekter (främst

bestående av ökade levertransaminaser) vid användning efter marknadsintroduktion är högre vid

dosering med 40 mg.

Hos patienter med sekundär hyperkolesterolemi orsakad av hypotyreos eller nefrotiskt syndrom bör

den underliggande sjukdomen behandlas innan terapi med Rosuvastatin ELC påbörjas.

Etnisk tillhörighet

Farmakokinetiska studier visar en ökad exponering hos asiater jämfört med kaukasier (se avsnitt 4.2,

4.3 och 5.2).

Proteashämmare

Ökad systemisk exponering för rosuvastatin har observerats hos patienter som fått rosuvastatin

samtidigt som olika proteashämmare i kombination med ritonavir. Såväl fördelen med lipidsänkning

genom användning av rosuvastatin hos HIV-patienter som får proteashämmare som potentialen för

ökade plasmakoncentrationer av rosuvastatin bör övervägas vid behandlingsstart och upptitrering av

rosuvastatindoser hos patienter som behandlas med proteashämmare. Samtidig användning av vissa

proteashämmare rekommenderas inte, såvida inte dosen av rosuvastatin justeras (se avsnitt 4.2 och

4.5).

Laktosintolerans

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel:

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interstitiell lungsjukdom

Undantagsvis har fall av interstitiell lungsjukdom rapporterats med vissa statiner, speciellt vid

långtidsbehandling (se avsnitt 4.8). Sjukdomen kan visa sig genom dyspné, icke-produktiv hosta och

försämrat allmäntillstånd (trötthet, viktminskning och feber). Om man misstänker att en patient

utvecklat interstitiell lungsjukdom, ska statinbehandlingen sättas ut.

Diabetes mellitus

Det finns viss evidens som tyder på att statiner som grupp höjer blodglukos. Detta kan hos vissa

patienter med hög risk att drabbas av diabetes, orsaka hyperglykemi som kräver konventionell

diabetesbehandling. Denna risk uppvägs emellertid av en minskad vaskulär risk med statiner, och är

därför inte skäl för att avbryta statinbehandlingen. Patienter i riskzonen (med fasteglukos 5,6 till

6,9 mmol/l, BMI >30 kg/m

, förhöjda triglycerider, hypertension) ska övervakas kliniskt och

biokemiskt enligt gällande riktlinjer.

I JUPITER-studien var den rapporterade frekvensen av diabetes mellitus 2,8 % för rosuvastatin och

2,3 % för placebo, främst hos patienter med fasteglukos på 5,6 till 6,9 mmol/l.

Pediatrisk population

Utvärderingen av linjär tillväxt (kroppslängd), vikt, BMI (kroppsmasseindex) och sekundära tecken på

könsmognad enligt Tanners stadieindelning hos pediatriska patienter i åldern 6 till 17 år, som tog

rosuvastatin, är begränsad till en tvåårsperiod. Efter två års studiebehandling sågs ingen effekt på

tillväxt, vikt, BMI eller könsmognad (se avsnitt 5.1).

I en klinisk studie på barn och ungdomar som fick rosuvastatin under 52 veckor observerades förhöjda

CK-värden >10×ULN och muskelsymtom efter motion eller ökad fysisk aktivitet oftare än i kliniska

studier på vuxna (se avsnitt 4.8).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekt av samtidigt administrerade läkemedel på rosuvastatin

Hämmare av transportproteiner

Rosuvastatin är ett substrat för visa transportproteiner däribland

OATP1B1, en transportör som medierar upptag i levern, och effluxtransportören BCRP. Samtidig

administrering av rosuvastatin med läkemedel som är hämmare av dessa transportproteiner kan leda

till ökade plasmakoncentrationer av rosuvastatin och en ökad risk för myopati (se avsnitt 4.2, 4.4 och

4.5, tabell 1).

Ciklosporin:

Vid samtidig behandling med rosuvastatin och ciklosporin sågs i genomsnitt en 7-faldig

ökning av AUC för rosuvastatin jämfört med vad som observerats hos friska frivilliga (se tabell 1).

Rosuvastatin är kontraindicerat hos patienter som samtidigt får ciklosporin (se avsnitt 4.3). Samtidig

administrering påverkade inte plasmakoncentrationen av ciklosporin.

Proteashämmare:

Även om den exakta mekanismen för interaktion är okänd kan samtidig användning

av proteashämmare starkt öka exponeringen av rosuvastatin (se tabell 1). I en farmakokinetisk studie

på friska frivilliga, visade till exempel samtidig användning av 10 mg rosuvastatin och en

kombinationsprodukt med två proteashämmare (300 mg atazanavir/100 mg ritonavir), ungefär en 3-

faldig och en 7-faldig ökning av AUC respektive C

för rosuvastatin. Samtidig användning av

rosuvastatin och vissa kombinationer av proteashämmare kan övervägas efter noggrant övervägande

av dosjusteringar av rosuvastatin baserade på förväntad ökad exponering för rosuvastatin (se avsnitt

4.2, 4.4 och 4.5, tabell 1).

Gemfibrozil och andra lipidsänkande läkemedel

: Samtidig användning av rosuvastatin och gemfibrozil

gav en 2-faldig ökning av C

och AUC för rosuvastatin (se avsnitt 4.4).

Baserat på data från specifika interaktionsstudier förväntas inga farmakokinetiskt relevanta

interaktioner med fenofibrat, men en farmakodynamisk interaktion kan dock inträffa. Gemfibrozil,

fenofibrat, andra fibrater och lipidsänkande doser (≥1 g/dag) av niacin (nikotinsyra) ökar risken för

myopati när det ges samtidigt med HMG-CoA reduktashämmare. Detta beror troligen på att de kan

orsaka myopati i monoterapi. Dosen 40 mg är kontraindicerad vid samtidig användning med en fibrat

(se avsnitt 4.3 och 4.4). Dessa patienter bör också börja med dosen 5 mg.

Ezetimib

: Samtidig användning av 10 mg rosuvastatin och 10 mg ezetimib resulterade i en 1,2-faldig

ökning av AUC för rosuvastatin hos patienter med hyperkolesterolemi (tabell 1). En farmakodynamisk

interaktion mellan rosuvastatin och ezetimib, i form av biverkningar, kan dock inte uteslutas (se

avsnitt 4.4).

Antacida

: Samtidig användning av rosuvastatin och ett antacida innehållande aluminium- och

magnesiumhydroxid resulterade i en minskning av plasmakoncentrationen av rosuvastatin med cirka

50 %. Denna effekt minskade när antacida gavs 2 timmar efter rosuvastatin. Den kliniska relevansen

av denna interaktion har inte undersökts.

Erytromycin:

Samtidig administrering av rosuvastatin och erytromycin resulterade i en minskning av

AUC med 20 % och av C

med 30 % för rosuvastatin. Denna interaktion bero på den ökade

tarmmotiliteten orsakad av erytromycin.

Cytokrom P450:

Resultat från

in vitro-

in vivo-

studier visar att rosuvastatin varken hämmar eller

inducerar cytokrom P450-isoenzymer. Rosuvastatin har dessutom låg affinitet till dessa isoenzymer.

Interaktioner på grund av cytokrom P450-baserad metabolism förväntas därför inte. Inga kliniskt

relevanta interaktioner har observerats mellan rosuvastatin och flukonazol (hämmare av CYP2C9 och

CYP3A4) eller ketokonazol (hämmare av CYP2A6 och CYP3A4).

Interaktioner som kräver dosjusteringar av rosuvastatin (se även tabell 1): När det är nödvändigt att

administrera rosuvastatin tillsammans med andra läkemedel som ökar exponeringen för rosuvastatin,

bör doserna av rosuvastatin justeras. Börja med en daglig dos på 5 mg av rosuvastatin om den

förväntade ökningen i exponering (AUC) är ungefär 2-faldig eller högre. Den maximala dagliga dosen

rosuvastatin bör justeras så att den förväntade exponeringen för rosuvastatin troligen inte överstiger en

daglig dos på 40 mg av rosuvastatin taget utan interagerande läkemedel, till exempel en dos på 20 mg

rosuvastatin tillsamman med gemfibrozil (1,9-faldig ökning), och en dos på 10 mg rosuvastatin i

kombination med atazanavir/ritonavir (3,1-faldig ökning).

Tabell 1. Effekt av samtidigt administrerade läkemedel på exponeringen för rosuvastatin (AUC;

i fallande storleksordning) från publicerade kliniska prövningar.

Dosregim för interagerande läkemedel

Dosregim för

rosuvastatin

Förändring av AUC*

för rosuvastatin

Ciklosporin 75 mg BID till 200 mg BID, 6 månader

10 mg OD, 10 dagar

7,1-faldig ↑

Regorafenib 160 mg, OD, 14 dagar

Atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg OD, 8 dagar

5 mg engångsdos

10 mg, engångsdos

3,8-faldig ↑

3,1-faldig ↑

Simeprevir 150 mg OD, 7 dagar

10 mg, engångsdos

2,8-faldig ↑

Velpatasvir 100 mg OD

Ombitasvir 25 mg/paritaprevir 150 mg/ Ritonavir 100

mg OD/ dasabuvir 400 mg BID, 14 dagar

Grazoprevir 200 mg/elbasvir 50mg OD, 11 dagar

Glekaprevir 400 mg/pibrentasvir 120 mg OD, 7 dagar

Lopinavir 400 mg/ritonavir 100 mg BID, 17 dagar

10 mg, engångsdos

5 mg, engångsdos

10 mg, engångsdos

5 mg OD, 7 dagar

20 mg OD, 7 dagar

2,7-faldig ↑

2,6-faldig ↑

2,3-faldig ↑

2,2-faldig ↑

2,1-faldig ↑

Klopidogrel 300 mg som laddningsdos, följt av

75 mg vid 24 timmar

20 mg, engångsdos

2-faldig ↑

Gemfibrozil 600 mg BID, 7 dagar

80 mg, engångsdos

1,9-faldig ↑

Eltrombopag 75 mg OD, 5 dagar

10 mg, engångsdos

1,6-faldig ↑

Darunavir 600 mg/ritonavir 100 mg BID, 7 dagar

10 mg OD, 7 dagar

1,5-faldig ↑

Tipranavir 500 mg/ritonavir 200 mg BID, 11 dagar

10 mg, engångsdos

1,4-faldig ↑

Dronedaron 400 mg BID

Ej tillgänglig

1,4-faldig ↑

Itrakonazol 200 mg OD, 5 dagar

10 mg, engångsdos

**1,4-faldig ↑

Ezetimib 10 mg OD, 14 dagar

10 mg OD, 14 dagar

**1,2-faldig ↑

Fosamprenavir 700 mg/ritonavir 100 mg BID, 8

dagar

10 mg, engångsdos

Aleglitazar 0,3 mg, 7 dagar

40 mg, 7 dagar

Silymarin 140 mg TID, 5 dagar

10 mg, engångsdos

Fenofibrat 67 mg TID, 7 dagar

10 mg, 7 dagar

Rifampin 450 mg OD, 7 dagar

20 mg, engångsdos

Ketokonazol 200 mg BID, 7 dagar

80 mg, engångsdos

Flukonazol 200 mg OD, 11 dagar

80 mg, engångsdos

Erytromycin 500 mg QID, 7 dagar

80 mg, engångsdos

20 % ↓

Baicalin 50 mg TID, 14 dagar

20 mg, engångsdos

47 % ↓

*Data som anges som x-faldig förändring motsvarar ett enkelt förhållande mellan samtidig administrering och

rosuvastatin i monoterapi. Data som anges som % förändring motsvarar % skillnad i förhållande till

rosuvastatin i monoterapi.

Ökning anges som ”↑”, ingen förändring som

”↔”, minskning som ”↓”.

**Flera interaktionsstudier har genomförts med olika doser av rosuvastatin, tabellen visar det mest

signifikanta förhållandet

OD = en gång dagligen; BID = två gånger dagligen; TID = tre gånger dagligen; QID = fyra gånger dagligen

Effekt av rosuvastatin på samtidigt administrerade läkemedel

Vitamin K-antagonister

: Liksom med andra HMG-CoA-reduktashämmare, kan initiering av

behandling eller upptitrering av rosuvastatin resultera i en ökning av International Normalised Ratio

(INR) för patienter som samtidigt behandlas med vitamin K-antagonister (t.ex. warfarin eller andra

kumarinantikoagulantia). Avbruten behandling eller sänkning av dosen kan resultera i minskning av

INR. I dessa fall bör INR kontrolleras.

Orala preventivmedel/hormonersättningsbehandling (HRT):

Samtidig användning av rosuvastatin och

ett antikonceptionsmedel resulterade i ökning av AUC för etinylöstradiol och norgestrel med 26 %

respektive 34 %. De ökade plasmanivåerna bör tas i beaktande vid val av antikonceptionell dos. Det

finns inga farmakokinetiska data vid samtidig behandling med rosuvastatin och HRT och därför kan

en liknande effekt inte uteslutas. Kombinationen har dock använts i stor omfattning i kliniska studier

och tolererades då väl.

Andra läkemedel:

Digoxin

: Baserat på data från specifika interaktionsstudier förväntas ingen kliniskt relevant interaktion

med digoxin.

Fusidinsyra

: Inga interaktionsstudier med rosuvastatin och fusidinsyra har utförts. Risken för myopati,

inklusive rabdomyolys, kan öka när statiner administreras samtidigt med systemisk fusidinsyra.

Mekanismen bakom denna interaktion är ännu inte känd. Det har förekommit rapporter om

rabdomyolys (inklusive några dödsfall) hos patienter som får denna kombination.

Om behandling med systemisk fusidinsyra är nödvändig ska behandling med rosuvastatin avbrytas

under hela behandlingstiden med fusidinsyra.

Se även avsnitt 4.4.

Pediatrisk population:

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna. Omfattningen av interaktioner i

den pediatriska populationen är inte känd.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Rosuvastatin ELC är kontraindicerat vid graviditet och amning.

Fertila kvinnor ska använda lämplig preventivmetod.

Eftersom kolesterol och andra produkter i kolesterolsyntesen är nödvändiga för fostrets utveckling

överväger den potentiella risken från hämning av HMG-reduktas nyttan med behandlingen under

graviditet. Det finns begränsat evidens från djurstudier för reproduktionstoxikologiska effekter (se

avsnitt 5.3). Om en patient blir gravid under behandling med detta läkemedel ska behandlingen

omedelbart avbrytas.

Rosuvastatin utsöndras i modersmjölken hos råtta. Det finns inga data med avseende på utsöndring i

bröstmjölk hos människa (se avsnitt 4.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier på effekten av rosuvastatin på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner har

utförts. Baserat på de farmakodynamiska egenskaperna är påverkan på sådan förmåga dock osannolik.

Patienter som kör bil eller använder maskiner ska beakta att yrsel kan uppträda under behandlingen.

4.8

Biverkningar

De biverkningar som ses med rosuvastatin är vanligen lindriga och övergående. Mindre än 4 % av

patienter som behandlades med rosuvastatin i kliniska prövningar avbröt studien p.g.a. biverkningar.

Lista över biverkningar i tabellform

Baserat på data från kliniska studier och omfattande erfarenhet efter marknadsintroduktion presenteras

rosuvastatins biverkningsprofil i följande tabell. Nedanstående biverkningar klassificeras efter

frekvens och organsystem.

Biverkningsfrekvenserna är ordnade enligt följande konvention: Vanliga (≥1/100, <1/10), mindre

vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<10 000), ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Tabell 2. Biverkningar baserade på data från kliniska studier och erfarenhet efter

marknadsintroduktion

Organsystem

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Mycket sällsynta

Ingen känd

frekvens

Blodet och

lymfsystemet

Trombocytopeni

Immunsystemet

Överkänslighets-

reaktioner inklusive

angioödem

Organsystem

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Mycket sällsynta

Ingen känd

frekvens

Endokrina

systemet

Diabetes

mellitus

Psykiska

störningar

Depression

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel

Polyneuropati

Minnesförlust

Perifer

neuropati

Sömnstör-

ningar,

inklusive

sömnlöshet

mardrömmar

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Hosta

Dyspné

Magtarmkanalen

Förstoppning

Illamående

Buksmärta

Pankreatit

Diarré

Lever och

gallvägar

Förhöjda

levertransaminaser

Gulsot

Hepatit

Hud och subkutan

vävnad

Klåda

Utslag

Urtikaria

Stevens-

Johnsons

syndrom

Muskuloskeletala

systemet och

bindväv

Myalgi

Myopati (inklusive

myosit) och

rabdomyolys

Artralgi

Sensjukdomar,

ibland med

ruptur som

komplikation

Immunmedier

nekrotiserande

myopati

Njurar och

urinvägar

Hematuri

Reproduktionsorg

an och bröstkörtel

Gynekomasti

Allmänna symtom

och/eller symtom

vid

administrerings-

stället

Asteni

Ödem

Frekvensen är beroende av förekomst eller avsaknad av riskfaktorer (fasteglukos ≥5,6 mmol/l, BMI >30 kg/m

förhöjda triglycerider, hypertension i anamnesen).

Liksom för andra HMG-CoA-reduktashämmare tenderar biverkningarna att vara dosberoende.

Renala effekter:

Proteinuri, huvudsakligen tubulär, har påvisats med urinsticka hos patienter som

behandlats med rosuvastatin. Förändring från inget eller spårmängder till ++ eller mer har setts någon

gång hos <1 % av dem som behandlats med 10 eller 20 mg och hos cirka 3 % av dem som behandlats

med 40 mg. Vid behandling med 20 mg sågs en liten ökning från inget eller spårmängder till +. I de

flesta fall minskar eller försvinner proteinurin spontant vid fortsatt behandling. Granskning av data

från kliniska studier och erfarenheter efter lansering fram tills idag har inte visat på något samband

mellan proteinuri och akut eller progressiv njursjukdom.

Hematuri har observerats hos patienter som behandlats med rosuvastatin men data från kliniska

prövningar visar att förekomsten är låg.

Effekter på skelettmuskulatur:

Skelettmuskelpåverkan, t.ex. myalgi, myopati (inklusive myosit) samt i

sällsynta fall rabdomyolys med eller utan akut njursvikt har rapporterats för patienter som behandlats

med rosuvastatin i samtliga doser och särskilt vid doser >20 mg.

En dosrelaterad ökning av CK har observerats hos patienter som behandlats med rosuvastatin. I

majoriteten av fallen var effekterna lindriga, asymtomatiska och övergående. Behandling bör avbrytas

vid förhöjt CK-värde (>5 gånger övre gränsen för normalvärdet) (se avsnitt 4.4).

Leverpåverkan

: Liksom för andra HMG-CoA reduktashämmare har en dosrelaterad ökning av

transaminaser observerats hos ett mindre antal patienter som behandlats med rosuvastatin. I

majoriteten av fallen var effekterna milda, asymtomatiska och övergående.

Följande biverkningar har rapporterats för vissa statiner:

Sexuell dysfunktion

Enstaka fall av interstitiell lungsjukdom, särskilt vid långtidsbehandling (se avsnitt 4.4).

Rapporteringsfrekvensen av rabdomyolys, allvarliga renala effekter och allvarliga levereffekter

(främst bestående av ökade levertransaminaser) är högre vid dosering med 40 mg.

Pediatrisk population:

Kreatinkinasvärden >10xULN och muskelsymtom efter motion eller ökad

fysisk aktivitet observerades oftare i en 52-veckors klinisk prövning på barn och ungdomar än hos

vuxna (se avsnitt 4.4). För övrigt var säkerhetsprofilen för rosuvastatin hos barn och ungdomar

jämförbar med den för vuxna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta–riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Det finns ingen specifik behandling vid överdos. Vid överdos ska patienten behandlas symtomatiskt

och understödjande åtgärder vidtas. Leverfunktion och CK-värden bör övervakas. Hemodialys är

troligen inte till någon nytta.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: HMG-CoA-reduktashämmare

ATC-kod: C10AA07

Verkningsmekanism

Rosuvastatin är en selektiv och kompetitiv hämmare av HMG-CoA-reduktas, det

hastighetsbestämmande enzym som omvandlar 3-hydroxi-3-metylglutaryl coenzym A till mevalonat,

en prekursor till kolesterol. Det primära verkningsstället för rosuvastatin är levern vilket är målorganet

för kolesterolreduktion.

Rosuvastatin ökar antalet hepatiska LDL-receptorer på cellytan, förbättrar upptag och katabolism av

LDL samt hämmar hepatisk syntes av VLDL och minskar därigenom det totala antalet VLDL- och

LDL-partiklar.

Farmakodynamisk effekt

Rosuvastatin sänker LDL-kolesterol, totalkolesterol och triglycerider samt höjer HDL-kolesterol.

Rosuvastatin sänker också ApoB, nonHDL, VLDLC, VLDL-TG och höjer ApoA-I (se tabell 3).

Rosuvastatin minskar LDL/HDL, totalkolesterol/HDL, nonHDL/HDL och ApoB/ApoA-I kvoterna.

Tabell 3 Dos-respons för patienter med primär hyperkolesterolemi (typ IIa och IIb)

(justerad genomsnittlig förändring från baseline i procent)

Dos

N

LDL-C

Total-C

HDL-C

TG

nonHDL-C

ApoB

ApoA-l

Placebo

Terapeutiskt svar ses inom 1 vecka efter påbörjad behandling och 90 % av maximal effekt uppnås

oftast inom 2 veckor. Maximal effekt uppnås inom 4 veckor och kvarstår vid fortsatt behandling.

Klinisk effekt och säkerhet

Rosuvastatin är effektivt för vuxna patienter med hyperkolesterolemi, med eller utan

hypertriglyceridemi, oberoende av etnisk tillhörighet, kön och ålder samt för särskilda patientgrupper

såsom diabetiker och patienter med familjär hyperkolesterolemi.

Poolade fas III-data visar att rouvastatin är effektivt för behandling av majoriteten av patienter med

typ IIa och IIb hyperkolesterolemi (genomsnittligt LDL-kolesterol cirka 4,8 mmol/l vid baseline) till

behandlingsmål fastställda av European Atherosclerosis Society (EAS; 1998); cirka 80 % av

patienterna behandlade med 10 mg nådde EAS behandlingsmål för LDL-kolesterol (<3,0 mmol/l).

I en stor studie fick 435 patienter med heterozygot familjär hyperkolesterolemi rosuvastatin från

20 mg till 80 mg via forcerad titrering. Samtliga doser gav en positiv effekt på lipidparametrar och att

nå uppställda behandlingsmål. Efter titrering till 40 mg (12 veckors behandling) hade LDL-kolesterol

minskat med 53 %. Trettiotre procent (33 %) av patienterna nådde EAS mål för LDL-kolesterol

(<3,0 mmol/l).

In en öppen studie med forcerad titrering utvärderades behandlingssvaret hos 42 patienter (inklusive

8 pediatriska patienter) med homozygot familjär hyperkolesterolemi på rosuvastatin 20-40 mg. I den

totala studiepopulationen var den genomsnittliga LDL-minskningen 22 %.

I kliniska studier på ett begränsat antal patienter har rosuvastatin visats ge additiv effekt på sänkning

av triglycerider i kombination med fenofibrat och på höjning av HDL-kolesterol i kombination med

niacin (se avsnitt 4.4).

I en multicenter, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie (METEOR), randomiserades

984 patienter mellan 45 och 70 år med låg risk för koronar hjärtsjukdom (definierad som Framingham

risk <10% under 10 år), med genomsnittligt LDL-C på 4,0 mmol/l (154,5 mg/dl), men med subklinisk

arterioskleros (detekterad med Carotid Intima media Thickness) till 40 mg rosuvastatin en gång

dagligen eller placebo under 2 år. Rosuvastatin fördröjde signifikant graden av progression av

maximum CIMT för de 12 platserna i halspulsådern jämfört med placebo med ˗0,0145 mm/år (95 %

konfidensintervall ˗0,0196, ˗0,0093; p<0,0001). Förändringen från baseline var ˗0,0014 mm/år

(˗0,12 %/år [icke-signifikant]) för rosuvastatin jämfört med en progression på +0,0131 mm/år

(1,12 %/år [p<0,0001]) för placebo. Ingen direkt korrelation mellan minskning av CIMT och reduktion

av risk för kardiovaskulära händelser har ännu visats. Populationen som studerades i METEOR hade

låg risk för koronar hjärtsjukdom och representerar inte målgruppen för rosuvastatin 40 mg. Dosen

40 mg bör endast förskrivas till patienter med svår hyperkolesterolemi och hög kardiovaskulär risk (se

avsnitt 4.2).

I studien Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An Intervention Trial Evaluating

Rosuvastatin (JUPITER) utvärderades effekten av rosuvastatin på förekomsten av större

kardiovaskulära händelser till följd av ateroskleros hos 17 802 män (≥50 år) och kvinnor (≥60 år).

Studiedeltagarna randomiserades till att få placebo (n=8 901) eller rosuvastatin 20 mg en gång

dagligen (n=8 901) och följdes under en medelduration på 2 år. LDL-kolesterol reducerades med 45 %

(p<0,001) i rosuvastatingruppen jämfört med placebogruppen.

I en

post hoc

subgruppsanalys av högriskpatienter med en Framingham risk score vid baseline >20 %

(1 558 patienter) förelåg en signifikant reduktion av det kombinerade effektmåttet kardiovaskulär död,

stroke och hjärtinfarkt (p=0,028) med rosuvastatinbehandling jämfört med placebo. Den absoluta

riskreduktionen uttryckt i händelsefrekvens per 1 000 patientår var 8,8. Den totala mortaliteten var

oförändrad i denna högriskgrupp (p=0,193). I en

post hoc

subgruppsanalys av högriskpatienter (totalt

9 302 patienter) med en SCORE-risk vid baseline 5 % (extrapolerad för att inkludera patienter över

65 år) förelåg en signifikant reduktion av det kombinerade effektmåttet kardiovaskulär död, stroke och

hjärtinfarkt (p=0,0003) med rosuvastatinbehandling jämfört med placebo. Den absoluta

riskreduktionen uttryckt i händelsefrekvens var 5,1 per 1 000 patientår. Den totala mortaliteten var

oförändrad i denna högriskgrupp (p=0,076).

I JUPITER-studien avbröt 6,6 % av rosuvastatinbehandlade och 6,2 % av placebobehandlade patienter

användningen av studieläkemedel på grund av en biverkning. De vanligaste biverkningarna som ledde

till behandlingsavbrott var: myalgi (0,3 % rosuvastatin, 0,2 % placebo), buksmärtor (0,03 %

rosuvastatin, 0,02 % placebo) och hudutslag (0,02 % rosuvastatin, 0,03 % placebo). De vanligaste

biverkningarna som förekom i minst lika hög frekvens som med placebo var urinvägsinfektion (8,7 %

rosuvastatin, 8,6 % placebo), nasofaryngit (7,6 % rosuvastatin, 7,2 % placebo), ryggsmärta (7,6 %

rosuvastatin, 6,9 % placebo) och myalgi (7,6 % rosuvastatin, 6,6 % placebo).

Pediatrisk population

I en dubbelblind, randomiserad, multicenter, placebokontrollerad 12-veckorsstudie (n=176, 97 pojkar

och 79 flickor) följd av en öppen 40-veckors dostitreringsfas med rosuvastatin (n=173, 96 pojkar och

77 flickor) fick patienter i åldern 10 till 17 år (Tanner-stadium II–V, flickor minst 1 år efter menarche)

med heterozygot familjär hyperkolesterolemi rosuvastatin 5, 10 eller 20 mg eller placebo dagligen

under 12 veckor, varefter alla fick rosuvastatin dagligen under 40 veckor. Vid studiestart var cirka

30 % av patienterna i åldern 10 till 13 år och cirka 17 %, 18 %, 40 % respektive 25 % befann sig i

Tanner-stadium II, III, IV respektive V.

LDL-C reducerades med 38,3 %, 44,6 % respektive 50,0 % av rosuvastatin 5, 10 respektive 20 mg,

jämfört med 0,7 % för placebo.

I slutet av den 40 veckors öppna titrering-till-måldos-perioden, med dosering på upp till maximalt

20 mg en gång dagligen, hade 70 av 173 patienter (40,5 %) uppnått LDL-C-målet på mindre än

2,8 mmol/l.

Efter 52 veckors studiebehandling påvisades ingen effekt på tillväxt, vikt, BMI eller könsmognad (se

avsnitt 4.4). Denna studie (n=176) lämpade sig ej för jämförelse av sällsynta biverkningar av

läkemedlet.

Rosuvastatin studerades också i en 2-årig öppen studie med titrering till måldos, där 198 barn i åldern

6 till 17 år med heterozygot familjär hyperkolesterolemi deltog (88 pojkar och 110 flickor),

Tannerstadium <II–V). Startdosen var 5 mg rosuvastatin en gång dagligen för samtliga patienter.

Patienterna i åldern 6 till 9 år (n=64) kunde upptitreras till en maximal dos på 10 mg en gång dagligen,

medan den maximala dosen för patienterna i åldern 10 till 17 år (n=134) var 20 mg en gång dagligen.

Efter 24 månaders behandling med rosuvastatin var den genomsnittliga minskningen av minsta

kvadratmedelvärdet (LS) från baslinjen för LDL-C -43 % (vid baslinjen: 236 mg/dl, månad 24:

133 mg/dl). För de olika åldersgrupperna var genomsnittlig minskning av LS från baslinjen för LDL-C

-43 % (vid baslinjen: 234 mg/dl, månad 24: 124 mg/dl), -45 % (vid baslinjen: 234 mg/dl, 124 mg/dl )

och -35 % (vid baslinjen: 241 mg/dl, månad 24: 153 mg/dl) för åldersgruppen 6 till <10, 10 till <14

respektive 14 till <18 år.

Rosuvastatin 5 mg, 10 mg och 20 mg uppnådde även statistiskt signifikanta genomsnittliga

förändringar från baslinjen för följande sekundära lipid- och lipoproteinvariabler: HDL-C, TC, non-

HDL-C, LDL-C/HDL-C, TC/HDL-C, TG/HDL-C, non HDL C/HDL-C, ApoB och ApoB/ApoA-1.

Förändringarna var samtliga i riktning mot förbättrad lipidrespons och kvarstod under 2 år.

Inga effekter på tillväxt, vikt, BMI eller könsmognad kunde påvisas efter 24 månaders behandling (se

avsnitt 4.4).

Rosuvastatin studerades i en randomiserad, dubbelblind placebokontrollerad överkorsningsstudie på

flera center med en dos på 20 mg en gång dagligen jämfört med placebo hos 14 barn och ungdomar (i

åldern 6–17 år) med homozygot familjär hyperkolesterolemi. Studien inkluderade en 4 veckors

inledningsfas under vilken patienterna behandlades med 10 mg rosuvastatin, en överkorsningsfas som

bestod av en 6 veckors period med 20 mg rosuvastatin före eller efter en 6 veckors period med placebo

och en 12 veckors underhållsfas under vilken alla patienter behandlades med 20 mg rosuvastatin.

Patienter som fick ezetimib eller aferesbehandling när de började i studien fortsatte behandlingen

under hela den tid studien pågick.

En statistiskt signifikant minskning (p=0,005) i LDL-kolesterol (22,3 %, 85,4 mg/dl eller 2,2 mmol/l)

observerades efter 6 veckors behandling med 20 mg rosuvastatin jämfört med placebo. Statistiskt

signifikanta minskningar i totalkolesterol (20,1 %, p=0,003), nonHDL-kolesterol (22,9 %, p=0,003)

och ApoB (17,1 %, p=0,024) observerades. Minskningar sågs också i TG, LDL-kolesterol/HDL-

kolesterol, totalkolesterol/HDL-kolesterol, nonHDL-kolesterol/HDL-kolesterol och ApoB/ApoA-1

efter 6 veckors behandling med 20 mg rosuvastatin jämfört med placebo. Minskningen i LDL-

kolesterol efter 6 veckors behandling med 20 rosuvastatin efter 6 veckors behandling med placebo

kvarstod under 12 veckors kontinuerlig behandling. En patient hade en ytterligare minskning av LDL-

C (8,0%), Total-C (6,7%) och icke-HDL-C (7,4%) efter 6 veckors behandling med 40 mg efter

upptitrering.

Under en förlängd öppen behandling i 9 av dessa patienter med 20 mg rosuvastatin i upp till 90 veckor

bibehölls LDL-C-minskningen i intervallet -12,1% till -21,3%.

Hos 7 utvärderingsbara barn och ungdomar (i åldern 8–17 år) med homozygot familjär

hyperkolesterolemi (se ovan) i den öppna studien med forcerad titrering, var den procentuella

minskningen i LDL-kolesterol (21,0 %), totalkolesterol (19,2 %) och HDL-kolesterol (21,0 %) från

studiestarten efter 6 veckors behandling med 20 mg rosuvastatin konsekvent med den procentuella

minskningen i den ovannämnda studien hos barn och ungdomar med homozygot familjär

hyperkolesterolemi.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

rosuvastatin för alla grupper av den pediatriska populationen för behandling av homozygot familjär

hyperkolesterolemi, primär kombinerad dyslipidemi och som prevention mot kardiovaskulära

händelser (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Maximal plasmakoncentration uppnås cirka 5 timmar efter oral administrering. Absolut

biotillgänglighet är cirka 20 %.

Distribution

Rosuvastatin tas upp i betydande grad i levern, det primära organet för kolesterolsyntes och LDL-

clearance. Distributionsvolymen är cirka 134 liter. Cirka 90 % av rosuvastatin är bundet till

plasmaprotein, i huvudsak till albumin.

Metabolism

Rosuvastatin metaboliseras endast till en liten del (cirka 10 %).

In vitro

-studier av metabolism på

humana hepatocyter visar att rosuvastatin har låg affinitet till cytokrom P450-baserad metabolism.

CYP2C9 är det isoenzym som är huvudsakligen involverat och -2C19, -3A4 och -2D6 deltar i mindre

omfattning. De huvudsakliga metaboliterna som identifierats är N-desmetylmetaboliten och

laktonmetaboliten. N-desmetylmetaboliten är cirka 50 % mindre aktiv än rosuvastatin medan

laktonmetaboliten anses vara inaktiv. Rosuvastatin svarar för mer än 90 % av hämningen av HMG-

CoA-reduktas.

Utsöndring

Cirka 90 % av rosuvastatin utsöndras i oförändrad form i avföring (bestående av absorberad och icke-

absorberad aktiv substans) och resterande del utsöndras i urinen. Cirka 5 % utsöndras oförändrad form

i urinen. Halveringstiden i plasma är cirka 19 timmar och ökar inte med ökande dos. Det geometriska

medelvärdet för plasmaclearance är cirka 50 l/timme (variationskoefficient 21,7 %). Liksom för andra

HMG-CoA-reduktashämmare är membrantransportproteinet OATP-C involverad vid upptag i levern.

Detta transportprotein är av betydelse vid hepatisk eliminering av rosuvastatin.

Linjäritet

Systemisk exponering av rosuvastatin ökar proportionellt med ökad dos. Ingen förändring i

farmakokinetiska egenskaper ses vid upprepad dosering.

Särskilda populationer

Ålder och kön

Inga kliniskt relevanta skillnader i rosuvastatins farmakokinetik har setts beroende på ålder eller kön

hos vuxna. Exponeringen hos barn och ungdomar med heterozygot familjär hyperkolesterolemi

förefaller vara liknande eller lägre än exponeringen hos vuxna patienter med dyslipidemi (se

”Pediatrisk population” nedan).

Etnisk tillhörighet

Farmakokinetiska studier visar en cirka tvåfaldig ökning av median AUC och C

hos asiater

(japaner, kineser, filippinare, vietnameser och koreaner) jämfört med kaukasier. Asiatindier visar en

cirka 1,3-faldig ökning av median AUC och C

. En populationsfarmakokinetisk analys visade inte på

några kliniskt relevanta skillnader i farmakokinetik mellan kaukasier och svarta.

Nedsatt njurfunktion

I en studie med personer med olika grad av njurfunktionsnedsättning sågs att lindrigt till måttligt

nedsatt njurfunktion inte påverkar plasmakoncentrationen av rosuvastatin eller N-

desmetylmetaboliten. Patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) hade

en 3-faldig ökning av plasmakoncentrationen av rosuvastatin och en 9-faldig ökning av N-

desmetylmetabolitkoncentrationen jämfört med friska frivilliga. Plasmakoncentrationen vid steady-

state för patienter som genomgår hemodialys var cirka 50 % högre än hos friska frivilliga.

Nedsatt leverfunktion

I en studie med patienter med olika grad av leverfunktionsnedsättning sågs inga tecken på ökad

exponering av rosuvastatin hos patienter med Child-Pugh score 7 eller lägre. Hos två patienter med

Child-Pugh score 8 och 9 sågs dock en ökad systemisk exponering på minst 2 gånger jämfört med

patienter med lägre Child-Pugh score. Det finns inga data för patienter med Child-Pugh score över 9.

Genetiska polymorfismer

Disposition för HMG-CoA-reduktashämmare, inklusive rosuvastatin, involverar transportproteinerna

OATP1B1 och BCRP. Hos patienter med genetiska polymorfismer i SLCO1B1 (OATP1B1) och/eller

ABCG2 (BCRP) finns det risk för ökad exponering för rosuvastatin. Individuella polymorfismer i

SLCO1B1 c.521CC och ABCG2 c.421AA är förknippade med högre exponering för rosuvastatin

(AUC) jämfört med genotyperna SLCO1B1 c.521TT eller ABCG2 c.421CC. Denna specifika

genotypning är inte vedertagen in klinisk praxis, men för patienter som man vet har dessa typer av

polymorfismer rekommenderas en lägre daglig dos av Rosuvastatin ELC.

Pediatrisk population:

Två farmakokinetiska studier med rosuvastatin (ges som tabletter) hos

pediatriska patienter med heterozygot familjär hyperkolesterolemi 10 till 17 eller 6 till 17 år (totalt 214

patienter) visade att exponering hos barn uppvisar jämförbar eller lägre nivå än i vuxna patienter.

Rosuvastatin exponering var förutsägbar med avseende på dos och tid över en 2-årig period.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, gentoxicitet och karcinogenicitet visade inte några

särskilda risker för människa. Särskilda tester för effekter på hERG har inte utvärderats. Biverkningar

som inte observerades i kliniska studier, men som sågs hos djur vid exponeringsnivåer liknande

kliniska exponeringsnivåer var följande: I toxicitetsstudier med upprepad dosering observerades

histopatologiska leverförändringar, troligen på grund av den farmakologiska effekten av rosuvastatin

hos mus, råtta och i mindre utsträckning med effekter på gallblåsa hos hundar men inte hos apor.

Därtill observerades testikulär toxicitet hos apor och hundar vid högre doser. Reproduktionstoxicitet

var tydlig hos råttor, med minskad kullstorlek, vikt och överlevnad vid maternellt toxiska doser, med

systemiska exponeringar flera gånger högre än terapeutiska exponeringsnivåer.

6

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Kalciumvätefosfatdihydrat

Mikrokristallin cellulosa (typ 102) (E460)

Laktosmonohydrat

Krospovidon (typ A) (E1202)

Magnesiumstearat (E572)

Dragering

Laktosmonohydrat

Hypromellos (E464)

Titandioxid (E171)

Triacetin (E1518)

Gul järnoxid (E172)

Röd järnoxid (E172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

För OPA/Al/PVC-Al-blister

Förvaras vid högst 30 °C.

För HDPE-burkar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Blister:

För 5 mg, 10 mg och 200 mg: OPA/Al/PVC-Al-blister i förpackningar med 14, 28, 30, 90 eller 100

filmdragerade tabletter.

För 40 mg: OPA/Al/PVC-Al-blister i förpackningar med 7, 14, 28, 30, 90 eller 100 filmdragerade

tabletter.

Burkar:

För 5 mg, 10 mg, 20 mg och 40 mg: Vit, ogenomskinlig behållare med vit ogenomskinlig PP-

förslutning innehållande ett torkmedel av kiselgel i förpackningar med 30 eller 90 filmdragerade

tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

ELC GROUP s.r.o.,

Karolinska 650/1, karlin,

18600, Prag 8,

Tjeckien

8

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

5 mg:

52411

10 mg:

52412

20 mg:

52413

40 mg:

52414

9

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännandet: 2016-03-17

10

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-07-15

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen