Rivotril 2 mg Tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

01-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

14-05-2018

Aktiva substanser:
klonazepam
Tillgänglig från:
2care4 ApS,
ATC-kod:
N03AE01
INN (International namn):
clonazepam
Dos:
2 mg
Läkemedelsform:
Tablett
Sammansättning:
klonazepam 2 mg Aktiv substans; laktos (vattenfri) Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 90 tabletter
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
56982
Tillstånd datum:
2018-06-27

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till patienten

Iktorivil 0,5 mg tabletter

Iktorivil 2 mg tabletter

klonazepam

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar

som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Iktorivil är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Iktorivil

Hur du tar Iktorivil

Eventuella biverkningar

Hur Iktorivil ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Iktorivil är och vad det används för

Iktorivil används mot olika former av epilepsi.

Iktorivil innehåller den aktiva substansen klonazepam, som tillhör läkemedelsgruppen

bensodiazepiner. Klonazepam förhindrar att signaler som utlöser ett epileptiskt anfall sprider sig i

hjärnan under anfallet. Därigenom dämpas pågående anfall och nya anfall förhindras.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Iktorivil

Ta inte Iktorivil

om du är allergisk mot klonazepam eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

om du är allergisk (överkänslig) mot bensodiazepiner (lugnande medel).

om du har allvarliga andningssvårigheter.

om du har allvarligt nedsatt leverfunktion.

om du har missbruksproblem (läkemedel, droger eller alkohol).

Iktorivil ska inte ges till patienter som är i koma.

Varningar och försiktighet

om du är äldre eller har nedsatt allmäntillstånd.

om du har nedsatt leverfunktion.

om du har sömnapné (andningsuppehåll under sömnen).

om du har sjukdomar i luftvägarna.

om du har en hjärnskada.

om du tar läkemedel som nedsätter andningen.

om du har svårigheter att samordna rörelser.

om du har eller tidigare har haft depression.

om du har svårartad muskelsvaghet (myasthenia gravis).

om du har en akut förgiftning orsakad av alkohol eller droger.

om du har porfyri (ämnesomsättningssjukdom som berör bildningen av det röda blodfärgämnet,

hem).

Om något av ovanstående gäller för dig bör du rådgöra med läkare innan behandling med Iktorivil

påbörjas.

Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t ex klonazepam har upplevt

tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Risken är större om du tidigare har haft sådana

tankar. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.

Kontakta din läkare om du upplever psykiska biverkningar såsom rastlöshet, upprördhet, irritation,

aggressivitet, ångest, vanföreställningar, ilska, mardrömmar, hallucinationer, psykoser, olämpligt

beteende och andra beteendestörningar. Sådana biverkningar förekommer oftare hos barn och äldre. Se

avsnitt 4

Eventuella biverkningar

Du kan uppleva minnesförlust vid behandling med Iktorivil och risken ökar vid högre doser.

Vid behandling med Iktorivil finns risk för fysiskt och psykiskt beroende. Risken för beroende ökar

vid långtidsbehandling eller vid behandling med höga doser. Risken är också större hos patienter som

missbrukar eller har missbrukat alkohol eller droger samt hos patienter som har eller har haft allvarlig

psykisk störning.

Undvik intag av alkohol under behandling med Iktorivil. Samtidigt intag kan leda till allvarliga

biverkningar.

Barn

Extra försiktighet bör iakttas vid behandling av spädbarn eftersom Iktorivil kan orsaka ökad mängd

saliv och slem i luftvägarna.

Andra läkemedel och Iktorivil

Iktorivil kan påverka eller påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedel:

Johannesört (används vid lätt nedstämdhet och lindrig oro).

Fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, lamotrigin och valproinsyra (används mot epilepsi).

Vissa smärtstillande medel, läkemedel mot ångest och oro, sömntabletter samt bedövnings- och

muskelavslappnande medel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Iktorivil med alkohol

Undvik alkohol under behandling med Iktorivil. Kombinationen kan orsaka ökad trötthet och

försämrad andnings- och hjärtfunktion.

Graviditet och amning

Risk finns att fostret påverkas. Använd därför

inte

Iktorivil annat än på bestämd ordination från läkare

om du är gravid.

Iktorivil passerar över i bröstmjölk. Risk finns att ett barn som ammas påverkas. Använd därför

inte

Iktorivil om du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Iktorivil kan orsaka trötthet, yrsel, krampanfall och koncentrationssvårigheter. Rådgör med läkaren om

det är lämpligt att du framför fordon eller utför arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av

faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av

deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra

avsnitt.

Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning

. Diskutera med din läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Iktorivil tabletter innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3.

Hur du tar Iktorivil

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Vanlig underhållsdos för vuxna är 4-8 mg per dygn fördelat på 3-4 doseringstillfällen.

Underhållsdosen för barn anpassas till barnets ålder.

Ändra aldrig själv den dos som föreskrivits och avsluta aldrig behandlingen utan att rådgöra

med din läkare.

Ta tabletterna tillsammans med ett glas vatten. Tabletterna kan delas för att underlätta doseringen (0,5

mg-tabletten i två lika delar, 2 mg-tabletten i två eller fyra lika delar). För att dela tabletten håll den

med brytskåran uppåt och pressa nedåt.

Om du har tagit för stor mängd av Iktorivil

Om du fått i dig för stor mängd av Iktorivil eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Iktorivil

Om du skulle glömma att ta en dos fortsätt enligt doseringsschemat, ta inte den dos du glömt i

efterhand.

Om du slutar att ta Iktorivil

Om behandling med Iktorivil avslutas plötsligt finns risk för abstinensbesvär. Symtom på

abstinensbesvär är t ex darrningar, svettningar, irritation, sömnstörningar, ångest, huvudvärk, diarré,

muskelsmärtor, spänningstillstånd, rastlöshet, humörförändringar, förvirring och epileptiska anfall.

Behandling med Iktorivil ska endast avslutas i samråd med läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 personer):

Ofrivilliga ögonrörelser (nystagmus).

Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 personer):

Huvudvärk.

Illamående och magbesvär.

Nässelfeber, klåda, utslag, övergående håravfall och pigmentförändringar.

Urininkontinens.

Minskat antal blodplättar.

Impotens, förändrad sexuell lust.

Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 personer):

Anafylaxi (kraftig överkänslighetsreaktion).

Utlösning av krampanfall.

Följande biverkningar har rapporterats med Iktorivil, men frekvensen är inte känd:

Allergiska reaktioner.

Känslomässiga störningar, humörstörningar, förvirring, desorientering, överaktivitet,

depression, rastlöshet, irritation, aggressivitet, häftig oro, nervositet, fientlighet, oro,

sömnstörningar, vanföreställningar, ilska, mardrömmar, onormala drömmar, hallucinationer,

psykoser, olämpligt beteende, beroende, abstinenssymtom.

Koncentrationssvårigheter, sömnighet, nedsatt reaktionsförmåga, muskelsvaghet, yrsel,

svårigheter att samordna rörelser, gångstörningar, talsvårigheter, minnesförlust och ökat antal

anfall vid vissa former av epilepsi.

Dubbelseende.

Hjärtsvikt och hjärtstillestånd.

Försämrad andningsförmåga.

Muskelsvaghet.

Trötthet och slöhet.

Biverkningar som trötthet, sömnighet, koordinationsstörningar, yrsel, muskelsvaghet är i allmänhet

övergående och försvinner vid fortsatt behandling. De uppträder främst i början av behandlingen och

kan dessutom undvikas om behandlingen inleds med låg dos som långsamt ökas.

Biverkningar som förvirring, aggressivitet, irritation och överaktivitet kan försvinna om dosen sänks.

Vid höga doser eller vid långtidsbehandling kan talrubbning, koordinationsstörningar eller

synstörningar i form av dubbelseende förekomma.

Försämrad andningsförmåga kan förekomma framförallt vid intravenös användning och undviks

genom noggrann justering av dosen.

Det har förekommit rapporter på fall och benbrott hos patienter som använder bensodiazepiner. Risken

ökar hos de som samtidigt tar andra lugnande medel (inklusive alkoholhaltiga drycker) och hos äldre.

Ytterligare biverkningar hos barn

För barn har även följande biverkningar rapporterats, men frekvensen är inte känd:

Ofullständig och tidig pubertet har rapporterats i enstaka fall.

Ökad salivmängd och produktion av slem i luftvägarna hos spädbarn och yngre barn.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Iktorivil ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Iktorivil tabletter skall förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

0,5 mg tabletter

En tablett innehåller:

Den aktiva substansen är klonazepam 0,5 mg.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 40 mg, majsstärkelse, pregelatiniserad

potatisstärkelse, röd och gul järnoxid (färgämne E172), talk, magnesiumstearat.

2 mg tabletter

En tablett innehåller:

Den aktiva substansen är klonazepam 2 mg.

Övriga innehållsämnen är laktosanhydrat 122 mg, pregelatiniserad stärkelse, magnesiumstearat,

mikrokristallin cellulosa.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

0,5 mg tablett:

8 mm, beige, plana, på ena sidan enkel brytskåra, på andra sidan märkta ROCHE 0,5.

Tillhandahålls i glasburk innehållande 150 tabletter.

2 mg tablett:

8 mm, vita, plana, på ena sidan krysskåra, på andra sidan märkta ROCHE 2.

Tillhandahålls i glasburk innehållande 100 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning

Roche AB

Box 1228

171 23 Solna

Denna bipacksedel godkändes senast: 2018-07-01

Läs hela dokumentet

P

RODUKTRESUMÉ

1

LÄKEMEDLETS NAMN

Iktorivil 0,5 mg tabletter

Iktorivil 2 mg tabletter

2

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En tablett innehåller 0,5 mg resp. 2 mg klonazepam.

Hjälpämne med känd effekt:

En tablett Iktorivil 0,5 mg innehåller 40 mg laktosmonohydrat.

En tablett Iktorivil 2 mg innehåller 121,5 mg laktosanhydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3

LÄKEMEDELSFORM

Tablett

0,5 mg: 8 mm, beige, plana, på ena sidan enkel brytskåra, på andra sidan märkta ROCHE 0,5.

Tabletten kan delas i två lika delar.

2 mg: 8 mm, vita, plana, på ena sidan krysskåra, på andra sidan märkta ROCHE 2. Tabletten

kan delas i två eller fyra lika delar.

4

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Epilepsi, generaliserade anfall (petit mal, myoklon epilepsi, grand mal). Partiella anfall. Status

epilepticus.

4.2

Dosering och administreringssätt

För att undvika biverkningar vid behandlingens insättande skall dygnsdosen ökas stegvis tills

den för patienten nödvändiga underhållsdosen har uppnåtts.

För att erhålla en optimal anpassning av dosen är det lämpligt att ge Iktorivil orala droppar 2,5

mg/ml till spädbarn.

Dosering

Doseringen är individuell och anpassas till patientens ålder, den kliniska effekten och

toleransen. Som initial dos rekommenderas för barn 0,05 mg/kg per dygn (dock maximalt 1

mg per dygn) och för vuxna 1 mg per dygn. Underhållsdosen bör uppnås inom 2-4 veckor.

Dygnsdosen skall uppdelas på 3-4 doseringstillfällen.

Riktlinjer för underhållsdos:

Ålder

Dygnsdos i mg

Antal tabletter

à 0,5 mg

Antal tabletter

à 2 mg

<1 år

0,5-1

1-5 år

1,5-3

¾-1½

6-16 år

6-12

1½-3

Vuxna

8-16

Tabletterna kan delas för att underlätta doseringen (0,5 mg i två lika delar, 2 mg i två eller

fyra lika delar). För att dela tabletten håll den med brytskåran uppåt och pressa nedåt.

Vid kombination av klonazepam med ett eller flera andra antiepileptika bör doseringen av

varje medel anpassas individuellt. En initialt god anfallskontroll kan hos vissa patienter avta

efter några månaders behandling med Iktorivil.

Äldre

Lägsta möjliga dos ska användas till äldre patienter och särskild försiktighet ska iakttas när

dosen titreras (se avsnitt 4.4).

Nedsatt njurfunktion

Säkerhet och effekt av klonazepam hos patienter med nedsatt njurfunktion har inte studerats.

Med hänsyn till farmakokinetik (se avsnitt 5.2) krävs emellertid inte dosjustering hos dessa

patienter.

Nedsatt leverfunktion

Patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion ska inte behandlas med klonazepam (se avsnitt

4.3).

Utsättning

Klonazepam bör inte utsättas abrupt utan seponering bör ske genom långsam dosreduktion för

att inte provocera grand mal anfall. Utsättningssymtom är mycket variabla och kan vara från

några få timmar upp till en vecka eller mer. I mindre allvarliga fall kan utsättningssymtomen

inskränka sig till tremor, rastlöshet, sömnlöshet, oro, huvudvärk och

koncentrationssvårigheter. Dock kan utsättningssymtom såsom svettningar, muskel- och

magspasmer samt förändrad medvetandegrad förekomma. I sällsynta fall kan delirium och

konvulsioner förekomma.

Vid uppträdande av utsättningssymtom är en noggrann medicinsk kontroll och stöd till

patienten nödvändiga.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet, mot något hjälpämne eller mot

bensodiazepiner.

Allvarlig respiratorisk insufficiens.

Kraftigt nedsatt leverfunktion.

Patienter som är i koma.

Patienter som missbrukar läkemedel, droger eller alkohol.

4.4

Varningar och försiktighet

Effekten av klonazepam kan minska vid kontinuerlig behandling.

Nedsatt leverfunktion

Bensodiazepiner kan bidra till att utlösa episoder med hepatisk encefalopati hos patienter med

kraftigt nedsatt leverfunktion. Särskild försiktighet måste iakttas när Iktorivil administreras

till patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3).

CNS

Iktorivil får endast användas med stor försiktighet hos patienter med spinal eller cerebral

ataxi.

Myasthenia gravis

Försiktighet bör iakttas när Iktorivil administreras till patienter med myasthenia gravis på

grund av risken för additiv effekt på muskelsvaghet och andningsdepression.

Suicidtankar, självmordsbeteende och depression

Suicidtankar och självmordsbeteende har rapporterats hos patienter som behandlats med

antiepileptika för flera indikationer. En metaanalys av randomiserade placebokontrollerade

studier med antiepileptika har också visat en liten ökad risk för suicidtankar och

självmordsbeteende. Mekanismen för denna risk är inte känd och tillgängliga data utesluter

inte en eventuell ökad risk för klonazepam.

Därför ska patienter övervakas för tecken på suicidtankar och självmordsbeteende och lämplig

behandling bör övervägas. Patienter (och deras vårdgivare) bör rådas till att uppsöka

medicinsk rådgivning om tecken på suicidtankar och självmordsbeteende uppstår.

Patienter med depression och/eller självmordsförsök i anamnesen bör övervakas noga.

Samtidigt intag av alkohol/läkemedel som verkar på det centrala nervsystemet

Samtidigt intag av klonazepam tillsammans med alkohol och/eller andra substanser som

verkar på centrala nervsystemet bör undvikas. Sådan användning kan leda till djup sedering

med respiratorisk och/eller kardiovaskulär depression liksom koma (se även avsnitt 4.5 och

4.9).

Alkohol- eller drogberoende i anamnesen

Iktorivil bör användas med största försiktighet hos patienter som har alkohol- eller

drogberoende i anamnesen samt vid akut förgiftning med alkohol eller droger.

Psykiatriska och ”paradoxala” reaktioner

Vid behandling med bensodiazepiner har rapporter inkommit om paradoxala reaktioner såsom

rastlöshet, agitation, irritabilitet, aggressivitet, ångest, vanföreställningar, ilska, mardrömmar,

hallucinationer, psykoser, olämpligt beteende och andra beteendestörningar (se avsnitt 4.8).

Paradoxala reaktioner kan utgöra en klasseffekt för bensoidazepiner. Om detta inträffar vid

behandling med Iktorivil ska gradvis utsättning av behandlingen övervägas (se även avsnitt

Avbrytande av behandling eller sänkning av dosen

). Paradoxala reaktioner förekommer oftare

hos barn och äldre.

Amnesi

Anterograd amnesi kan förekomma vid användning av bensodiazepiner vid terapeutiska doser

och risken ökar med högre doser.

Sömnapné

Bensodiazepiner rekommenderas inte för användning hos patienter med sömnapné på grund

av risken för additiva effekter på andningsdepression. Sömnapné verkar vara vanligare hos

patienter med epilepsi och sambandet mellan sömnapné, förekomst av kramper och postictal

hypoxi måste övervägas med hänsyn till bensodiazepininducerad sedering och

andningsdepression. Därför bör Iktorivil användas hos patienter med epilepsi och sömnapné

endast då den förväntande nyttan överskrider den potentiella risken.

Sjukdomar i luftvägarna

Hos patienter med sjukdomar i luftvägarna (t ex kronisk obstruktiv pulmonell sjukdom),

måste Iktorivil-dosen noggrant anpassas till patientens individuella behov. Effekten på

luftvägarna kan förvärras om patienten redan har respiratorisk obstruktion, hjärnskada eller

har tagit andra läkemedel som nedsätter andningen. Denna effekt kan vanligtvis undvikas

genom noggrann anpassning av dosen till patientens individuella behov.

Epilepsi

Hos patienter som behandlas med klonazepam eller andra centralt verkande läkemedel eller

antiepileptika, måste Iktorivildosen anpassas till hur patienten svarar på behandlingen (se

även avsnitt 4.5).

Avbrytande av behandling eller sänkning av dosen

Behandling med antiepileptika, inklusive Iktorivil, ska inte avbrytas abrupt hos patienter med

epilepsi då det kan framkalla status epileptikus. När läkaren bedömer att dosen behöver

sänkas eller avslutas bör det ske gradvis. Kombination med andra antiepileptika är indicerat i

dessa fall.

Påverkan på reaktionsförmågan

Liksom alla läkemedel av denna typ kan Iktorivil, beroende på dos, hur det administreras och

individuell känslighet, förändra patientens reaktionsförmåga (t ex förmågan att köra bil eller

beteende i trafiken) (se avsnitt 4.7).

Även om sjukdomen är tillräckligt kontrollerad med Iktorivil ska man komma ihåg att vid

eventuell ökning av dosen eller förändring av tidpunkten när dosen ska tas, kan patientens

reaktionsförmåga förändras, beroende på individuell känslighet.

Spädbarn

Klonazepam kan orsaka hypersalivation eller bronkiell hypersekretion, vilket särskilt bör

beaktas vid behandling av späd- och småbarn. Därför är det viktigt att säkerställa att

luftvägarna hålls öppna.

Äldre

Bensodiazepiner kan ha en större farmakologisk effekt hos äldre. Detta kan leda till förstärkta

muskelrelaxerande effekter (vilket kan leda till fall och frakturer), förstärkta

kardiorespiratoriska effekter och allvarligare kognitiv försämring och sedering.

Missbruk och beroende

Fysiskt och psykiskt beroende kan förekomma under behandling med bensodiazepiner.

Risken är mer uttalad hos patienter under långtidsbehandling eller vid höga doser, speciellt

hos predisponerade patienter med tidigare alkoholism, drogmissbruk, personlighetsstörning

eller annan allvarlig psykisk störning i anamnesen. Det kan leda till reversibla sjukdomar

såsom dysartri, okoordinerade rörelser och gångstörningar (ataxi), nystagmus och diplopi.

Risken för anterograd amnesi, som kan förekomma när bensodiazepiner används i

terapeutiska doser, ökar vid högre doser. Amnesin kan vara förenad med beteendeavvikelser.

Vid vissa former av epilepsi kan en ökad frekvens av anfall ses vid långtidsbehandling (se

avsnitt 4.8). Fall av missbruk har rapporterats. Missbruk är vanligare hos personer som

missbrukar flera droger.

Då fysiskt beroende en gång har utvecklats kommer ett abrupt utsättande att åtföljas av

abstinensbesvär. Vid långtidsbehandling kan abstinensbesvären utvecklas efter en längre tids

användning, särskilt med höga doser eller om den dagliga dosen minskas snabbt eller avbryts

abrupt. Symtomen på abstinensbesvär innefattar tremor, svettningar, agitation,

sömnstörningar och ångest, huvudvärk, diarré, muskelsmärtor, extrem ångest,

spänningstillstånd, rastlöshet, humörförändringar, förvirring, irritabilitet och epileptiska anfall

vilka kan förknippas med den underliggande sjukdomen. I grava fall kan följande symtom

uppstå: störd verklighetsuppfattning, depersonalisation, hyperakusi, domningar och

stickningar i extremiteterna, överkänslighet mot ljus, ljud eller fysisk beröring och

hallucinationer. Då risken för abstinenssymtom är större om behandlingen avbryts abrupt ska

läkemedlet sättas ut gradvis genom att minska den dagliga dosen. Det gäller även vid

korttidsbehandling. Risken för abstinensbesvär ökar om bensodiazepiner används tillsammans

med lugnande medel som tas under dagtid (korstolerans).

Porfyri

Klonazepam kan utlösa porfyriattacker och måste därför användas med försiktighet hos

patienter med porfyri.

Laktosintolerans

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel:

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Iktorivil kan administreras samtidigt med ett eller flera antiepileptika. Att lägga till ett extra

läkemedel till patientens behandlingsregim bör dock inkludera en noggrann utvärdering av

hur patienten svarar på behandlingen då det är mer sannolikt att biverkningar såsom sedering

och apati uppstår. I sådana fall måste dosen av varje läkemedel anpassas för att uppnå optimal

effekt.

Farmakokinetiska läkemedelsinteraktioner

De antiepileptiska läkemedlen fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, lamotrigin och i mindre

utsträckning även valproinsyra kan öka clearance av klonazepam och ger därmed lägre

plasmakoncentrationer av klonazepam vid kombinationsbehandling.

In vitro

data indikerar att CYP3A4 katalyserar klonazepams metabolism men graden av

CYP3A4 bidrag till klonazepams elimination har inte kvantifierats

in vivo

. Försiktighet

rekommenderas vid in- och utsättning och under behandling med läkemedel som är starka

hämmare eller inducerare av CYP3A4 då en dosjustering kan krävas. Sådana läkemedel

inkluderar vissa naturläkemedel, t.ex. Johannesört. Klonazepam inducerar inte självt de

enzymer som ansvarar för dess metabolism.

De selektiva serotoninupptagshämmarna sertralin och fluoxetin samt antiepileptikumet

felbamat påverkar inte signifikant klonazepams farmakokinetik vid samtidig administrering.

Samtidig behandling med Iktorivil och fenytoin kan ändra plasmakoncentrationerna av

fenytoin (vanligtvis ökning). På grund av klonazepam-fenytoin interaktionens dubbelriktade

natur har fenytoinnivåerna visat sig vara antingen oförändrade, ökade eller minskade vid

samtidig administrering med Iktorivil beroende på dos och patientfaktorer.

Farmakodynamiska läkemedelsinteraktioner

Kombinationen klonazepam och valproinsyra har i några fall framkallat status epilepticus.

Ökad effekt på sedering, andning och hemodynamik kan bli följden när klonazepam ges

samtidigt som andra centralt verkade medel inklusive alkohol.

Alkohol bör undvikas hos patienter som får klonazepam (se avsnitt 4.4 och 4.9).

Vid kombinationsbehandling med centralverkande läkemedel bör doseringen av varje

läkemedel justeras för att erhålla optimal effekt.

4.6

Graviditet och amning

Graviditet:

Resultat från prekliniska studier kan inte utesluta att klonazepam kan ge medfödda

missbildningar. Från epidemiologiska utvärderingar finns belägg för att antiepileptika är

teratogena. Från publicerade epidemiologiska rapporter är det dock svårt att fastställa vilket

läkemedel, eller kombination av läkemedel, som orsakar missbildningarna hos det nyfödda

barnet. Möjligheten finns också att andra faktorer, t ex genetiska faktorer eller själva

epilepsisjukdomen, är en viktigare orsak till missbildningarna än läkemedelsbehandlingen.

Under graviditet bör läkemedlet endast ges om de potentiella fördelarna för modern överväger

riskerna för fostret.

Under graviditet får Iktorivil endast ges på strikt indikation. Klonazepam passerar placenta

och går över till fostret och kan efter kontinuerlig tillförsel under längre tid av graviditeten,

efter tillförsel av höga doser i sista trimestern eller under förlossningen ge upphov till

oregelbunden hjärtrytm hos det ofödda barnet. Hos det nyfödda barnet kan det ge upphov till

hypotoni, påverkan av andningsfunktionen, hypotermi och försämrad aptit. I enstaka fall har

också abstinenssymtom hos barnet rapporterats. Man ska ha i åtanke att både graviditeten i sig

och abrupt utsättande av läkemedlet kan orsaka exacerbation av epilepsi.

Amning:

Klonazepam passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet

föreligger även med terapeutiska doser. Mödrar som behandlas med Iktorivil ska inte amma.

Om Iktorivil är indicerat ska amningen avbrytas.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Iktorivil kan, även vid rekommenderade doser, försämra reaktionsförmågan, vilket man bör

beakta vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat

arbete. Denna effekt förvärras genom konsumtion av alkohol.

Att köra bil, hantera maskiner och utföra andra farliga aktiviteter bör därför undvikas helt,

eller åtminstone under de första dagarna av behandlingen. Det är upp till läkaren att besluta

vad som är bäst för patienten och beslutet ska baseras på hur patienten svarar på behandlingen

och vilken dos som ges (se avsnitt 4.8).

4.8

Biverkningar

Efter marknadsintroduktionen

Immunsystemet:

Allergiska reaktioner och i mycket sällsynta fall anafylaxi.

Psykiska störningar:

Emotionella störningar och humörstörningar, förvirring, desorientering,

hyperaktivitet.

Depression kan uppkomma hos patienter som behandlas med Iktorivil, men det kan också

associeras till den underliggande sjukdomen.

Följande paradoxala reaktioner har observerats: Rastlöshet, irritabilitet, aggressivitet,

agitation, nervositet, fientlighet, oro, sömnstörningar, vanföreställningar, ilska, mardrömmar

och onormala drömmar, hallucinationer, psykoser, hyperaktivitet, olämpligt beteende och

andra beteendebiverkningar. Om detta inträffar under behandling med Iktorivil ska gradvis

utsättning av behandlingen övervägas (se även

Avbrytande av behandling eller sänkning av

dosen

i avsnitt 4.4). Paradoxala reaktioner förekommer oftare hos barn och hos äldre.

I sällsynta fall kan förändrad libido förekomma.

Beroende och abstinenssymtom (se avsnitt 4.4).

Centrala och perifera nervsystemet

: Koncentrationssvårigheter, somnolens, nedsatt

reaktionsförmåga, muskelhypotoni, yrsel, ataxi (se avsnitt 4.4).

Huvudvärk har observerats i sällsynta fall.

Provokation av krampanfall har observerats i mycket sällsynta fall.

Reversibla symtom såsom dysartri, koordinationsstörningar och gångstörningar (ataxi) samt

nystagmus (se avsnitt 4.4).

Anterograd amnesi och amnesi, som kan förknippas med olämpligt uppförande (se avsnitt

4.4).

En ökad frekvens av anfall vid vissa former av epilepsi (se avsnitt 4.4).

Ögon:

Reversibla synförändringar (diplopi) (se avsnitt 4.4).

Vanligt förekommande är nystagmus.

Hjärtat:

Hjärtsvikt inklusive hjärtstillestånd.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

: Andningsdepression (se avsnitt 4.4).

Magtarmkanalen:

Illamående och magbesvär har rapporterats i sällsynta fall.

Hud och subkutan vävnad:

Urtikaria, klåda, utslag, övergående håravfall och

pigmentförändringar kan uppkomma i sällsynta fall.

Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Muskelsvaghet (se avsnitt 4.4).

Njurar och urinvägar:

I sällsynta fall kan urininkontinens förekomma.

Reproduktionsorgan och bröstkörtel:

I sällsynta fall kan erektil dysfunktion uppkomma.

Allmänna symtom och symtom vid administreringsstället:

Trötthet och slöhet (se avsnitt 4.4).

Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer:

Det har förekommit rapporter på

fall och frakturer hos patienter som använder bensodiazepiner. Risken ökar hos de som

samtidigt tar andra sederande medel (inklusive alkoholhaltiga drycker) och hos äldre.

Undersökningar:

I sällsynta fall kan trombocytopeni uppkomma.

Trötthet, somnolens, muskelhypotoni, yrsel, ataxi och koordinationsstörningar är i allmänhet

övergående och försvinner vid fortsatt behandling. De uppträder särskilt vid behandlingens

insättande och kan undvikas om preparatet insätts med långsamt ökande dos. Vid högdos-

eller långtidsbehandling kan dysartri, ataxi eller synstörningar i form av dubbelseende

förekomma. Andningsdepression kan förekomma, framför allt vid intravenös administrering

och kan undvikas genom noggrann individuell justering av dosen. Provokation av grand mal

anfall har iakttagits i några fall. Hos icke-epileptiker kan denna biverkan förväntas vara

ovanlig.

Symtom i form av hyperaktivitet, aggressivitet, irritabilitet och förvirringstillstånd kan

uppträda. Dessa symtom försvinner hos vissa patienter genom dosreduktion, medan de hos

andra försvinner först vid utsättning (beträffande utsättning se avsnitt 4.2).

Pediatrisk population:

Endokrina systemet: Isolerade fall av reversibel utveckling av förtida sekundära

könskaraktärer (ofullständig tidig pubertet).

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum: Ökad produktion av saliv och bronkiellt sekret

hos spädbarn och yngre barn (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom

: Vanligtvis orsakar bensodiazepiner sömnighet, ataxi, dysartri och nystagmus.

Överdos av klonazepam är sällan livshotande vid monoterapi av läkemedlet, men kan leda till

areflexi, apné, hypotension, kardiorespiratorisk depression och koma. Om koma uppträder

varar den vanligtvis i någon enstaka timme, men kan vara mer långvarig och cyklisk, särskilt

hos äldre patienter. Ökad frekvens av epileptiska anfall kan förekomma hos patienter med

plasmakoncentrationer som är över det terapeutiska intervallet. Bensodiazepinernas

andningsdepressiva effekter är mer allvarliga hos patienter med respiratorisk sjukdom.

Bensodiazepiner ökar effekten av andra centralt lugnande medel, inklusive alkohol.

Behandling

: Patienternas vitala funktioner bör följas och beroende på patientens kliniska

status bör stödåtgärder sättas in. Patienter kan behöva symtomatisk behandling för effekter på

hjärta och lunga eller centralnervösa effekter.

Ytterligare absorption bör förhindras med lämplig metod, t ex behandling med aktiverat kol

inom 1-2 timmar. Om aktiverat kol används är skydd av luftvägarna nödvändigt för dåsiga

patienter. Vid blandförgiftning bör ventrikeltömning övervägas, dock inte rutinmässigt.

Vid svår CNS-depression överväg användning av en bensodiazepinantagonist (flumazenil).

Den ska endast administreras under noggrann övervakning. Flumazenil har en kort

halveringstid (cirka 1 timme) och därför måste patienter som fått detta övervakas efter det att

effekten av läkemedlet har avtagit. Bensodiazepinantagonister ska användas med extrem

försiktighet vid närvaro av läkemedel som sänker kramptröskeln (t ex tricykliska

antidepressiva). Se produktresumén för flumazenil för ytterligare information om korrekt

användning.

Varning

Observera att bensodiazepinantagonisten (flumazenil), som reverserar de centralnervösa

effekterna och som främst är inducerat vid allvarlig bensodiazepinförgiftning för att undvika

intubation och respiratorvård, är olämpligt att ge till epileptiker som behandlats med

bensodiazepiner. Antagonism av bensodiazepineffekten hos dessa patienter kan framkalla

krampanfall.

5

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antiepileptika, ATC-kod: N03AE01

Klonazepam är ett bensodiazepinderivat.

Bensodiazepiners centrala verkningsmekanism sker via förstärkning av GABA-medierad

inhibition. Vid närvaro av bensodiazepiner ökar affiniteten hos GABA-receptorn för GABA

och detta resulterar i en ökad effekt av frisatt GABA.

Pediatrisk population:

Hos nyfödda tolererades doser om 0,1 mg/kg klonazepam som givits

som kort infusion utan märkbara biverkningar.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption:

Klonazepam absorberas snabbt och nästan fullständigt efter en peroral

administrering av Iktorivil tablett. Maximala plasmakoncentrationer av klonazepam erhålls

efter 1-4 timmar. Den absoluta tillgängligheten är i medeltal 90% med stora skillnader mellan

individer. Iktorivil tablett är bioekvivalent med den orala lösningen beträffande omfattningen

av klonazepams absorption, medan absorptionshastigheten är något långsammare för

tabletterna.

Steady state uppnås efter 5–10 dygn. Plasmakoncentrationen av klonazepam vid steady state

vid dosering en gång dagligen är trefaldigt högre än den vid en peroral enkeldos. Den

beräknade kvoten för ackumulering för en dosering två gånger dagligen respektive tre gånger

dagligen är 5 respektive 7. Efter flera perorala doser à 2 mg tre gånger dagligen var

plasmakoncentrationen före dos vid steady state i medeltal 55 ng/ml. Det är inte formellt visat

att farmakokinetiken för klonazepam är linjär i förhållande till dosen. Det finns dock

sparsamma data från spridda källor som tyder på att farmakokinetiken inte är påtagligt

ickelinjär. Klonazepams terapeutiska intervall för den kramplösande effekten ligger mellan

20-70 ng/ml.

Efter en intramuskulär administrering erhålls maximala plasmakoncentrationer av

klonazepam efter ca 3 timmar och biotillgängligheten är 93%. Varierande absorptionsmönster

kan ibland ses efter i.m. administrering.

Distribution:

Halveringstiden för distribution är ca 0,5 till 3,5 timmar. Distributionsvolymen

är 3 l/kg. Plasmaproteinbindningen är 82-86%.

Elimination:

Halveringstiden för elimination är i medeltal 30-40 timmar och är oberoende av

dos. Clearance är nära 55 ml/min oberoende av kön. 50-70% av dosen utsöndras i urinen och

10-30% i feces som metaboliter. Vanligtvis utsöndras mindre än 2% av den givna dosen som

oförändrat klonazepam i urinen.

Metabolism:

Klonazepam metaboliseras praktiskt taget fullständigt till 7-amino-klonazepam

och via N-acetylering till 7-acetamido-klonazepam. Hydroxylering vid C-3-positionen sker

också. Hepatiskt cytokrom P450 3A4 är delaktig i nitroreduceringen av klonazepam till

metaboliter med svag eller ingen farmakologisk aktivitet. Metaboliterna återfinns i urinen som

både fria och konjugerade (glukuronider och sulfat) substanser.

Särskilda patientgrupper:

Nedsatt njurfunktion: Nedsatt njurfunktion påverkar sannolikt inte klonazepams

farmakokinetik eftersom substanser huvudsakligen elimineras genom metabolism.

Nedsatt leverfunktion: Inverkan av nedsatt leverfunktion på klonazepams farmakokinetik har

inte undersökts. Plasmaproteinbindningsgraden av klonazepam hos patienter med cirros

skiljer sig statistiskt signifikant från den hos friska personer (fri fraktion 17,1±1,0% jämfört

med 13,9±0,2%) men omfattningen av skillnaden har möjligen endast marginell klinisk

betydelse. Äldre patienter: Klonazepams farmakokinetik hos äldre patienter har inte

fastställts.

Pediatrisk population: Generellt liknar elimineringskinetiken hos barn den som observerats

hos vuxna. Efter terapeutiska doser till barn (0,03-0,11 mg/kg) var serumkoncentrationerna

inom samma intervall (13-72 ng/ml) som de effektiva koncentrationerna hos vuxna.

Hos nyfödda ledde doser om 0,10 mg/kg till koncentrationer mellan 28-117 ng/ml vid slutet

av en kort infusion och minskade till 18-60 ng/ml 30 minuter senare. Hos nyfödda var

clearance-värdena beroende av den postnatala åldern. Begränsade data indikerar att

halveringstiden för elimination per kilo kroppsvikt hos prematura och fullgångna spädbarn

(gestationsålder 28-42 veckor, postnatal ålder 0,5-44 dagar) är jämförbar med dem som

rapporterats för vuxna.

Hos barn rapporterades clearancevärden på 0,42+/- 0,32 ml/min/kg (ålder 2-18 år) och 0,88

+/- 0,4 ml/min/kg (ålder 7-12 år). Dessa värden minskade med ökande kroppsvikt. Ketogen

diet hos barn påverkar inte koncentrationerna av klonazepam.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Klonazepam var reproduktionstoxiskt i råtta och kvarstående beteenderubbningar sågs hos

avkomman. Inga teratogena effekter sågs i råtta eller mus. I kanin observerades en låg,

förekomst av missbildningar (gomspalt, öppna ögonlock, sammanväxt sternebrae och defekter

på armar och ben).

6

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

0,5 mg tabletter: Laktosmonohydrat 40 mg, majsstärkelse, pregelatiniserad potatisstärkelse,

röd och gul järnoxid (E172), talk, magnesiumstearat.

2 mg tabletter: Laktosanhydrat 121,5 mg, pregelatiniserad stärkelse, magnesiumstearat,

mikrokristallin cellulosa.

6.2

Blandbarhet

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

5 år.

Vid maskinell dosdispensering är hållbarheten 6 månader.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

0,5 mg tabletter: Glasburk innehållande 150 st

2 mg tabletter: Glasburk innehållande 100 st

6.6

Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Roche AB

Box 1228

171 23 Solna

8

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Iktorivil 0,5 mg tabletter 8987

Iktorivil 2 mg tabletter 8988

9

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE

/

FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Iktorivil 0,5 mg tabletter 1974-11-01 / 2007-01-01

Iktorivil 2 mg tabletter 1974-11-01 / 2007-01-01

10

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2018-05-14

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen