Riluzole Zentiva

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

01-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

01-10-2021

Aktiva substanser:
Riluzole
Tillgänglig från:
Zentiva k.s.
ATC-kod:
N07XX02
INN (International namn):
riluzole
Terapeutisk grupp:
Övriga nervsystemet droger,
Terapiområde:
Amyotrofisk lateral skleros
Terapeutiska indikationer:
Riluzole Zentiva är indicerat för att förlänga livet eller tiden för mekanisk ventilation för patienter med amyotrofisk lateralskleros (ALS). Clinical trials have demonstrated that Riluzole Zentiva extends survival for patients with ALS. Överlevnad definieras som patienter som var vid liv, inte intubated för mekanisk ventilation och trakeostomi-gratis. Det finns inga bevis för att Riluzole Zentiva har en terapeutisk effekt på motorisk funktion, lungfunktion, fascikulationer, muskelstyrka och motoriska symtom. Riluzole Zentiva har inte visat sig vara effektiva i sena stadier av ALS. Säkerhet och effekt av Riluzole Zentiva har endast studerats i ALS. Därför Riluzole Zentiva bör inte användas hos patienter med någon annan form av motoriska neuroner sjukdom.
Produktsammanfattning:
Revision: 12
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002622
Tillstånd datum:
2012-05-07
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002622

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

01-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

01-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

23-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

01-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

01-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

23-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

01-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

01-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

23-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - danska

01-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

01-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

23-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

01-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

01-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

23-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

01-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

01-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

23-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

01-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

01-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

23-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

01-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

01-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

23-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - franska

01-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

01-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

23-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

01-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

01-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

23-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

01-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

01-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

23-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

01-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

01-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

23-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

01-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

01-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

23-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

01-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

01-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

23-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

01-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

01-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

23-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - polska

01-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

01-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

23-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

01-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

01-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

23-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

01-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

01-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

23-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

01-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

01-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

23-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

01-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

01-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

23-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - finska

01-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

01-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

23-05-2012

Bipacksedel Bipacksedel - norska

01-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

01-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

01-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

01-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

01-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

01-10-2021

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Riluzole Zentiva 50 mg filmdragerade tabletter

riluzole

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Riluzole Zentiva är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Riluzole Zentiva

Hur du tar Riluzole Zentiva

Eventuella biverkningar

Hur Riluzole Zentiva ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Riluzole Zentiva är och vad det används för?

Vad Riluzole Zentiva är

Den aktiva substansen i Riluzole Zentiva är riluzole som verkar på nervsystemet.

Vad Riluzole Zentiva används för

Riluzole Zentiva används till patienter med amyotrofisk lateralskleros (ALS).

ALS är en slags motorneuronsjukdom där angrepp på de nervceller, som ansvarar för att skicka

instruktioner till musklerna, leder till svaghet, muskelförtvining och förlamning.

Nerbrytningen av nervcellerna vid en motorneuronsjukdom kan bero på för mycket glutamat (en

kemisk budbärare) i hjärnan och ryggmärgen. Riluzole Zentiva stoppar frisättningen av glutamat och

detta kan hjälpa till att förhindra att nervcellerna förstörs.

Be din läkare om ytterligare information om ALS och varför du har blivit ordinerad denna medicin.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Riluzole Zentiva

Ta inte Riluzole Zentiva:

om du är allergisk mot riluzole eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du har någon leversjukdom eller förhöjda blodnivåer av vissa leverenzymer (transaminaser)

om du är gravid eller ammar

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Riluzole Zentiva:

om du har problem med levern: hud eller ögonvitor har blivit gula (gulsot), klåda över hela

kroppen, känner dig illamående, drabbas av kräkningar

om dina njurar inte fungerar så bra

om du har feber: det kan bero på ett lågt antal vita blodkroppar, vilket kan orsaka en ökad risk

för infektion

Om något av ovanstående stämmer in på dig eller om du är osäker, kontakta din läkare som då

beslutar vad som ska göras.

Barn och ungdomar

Om du är yngre än 18 år rekommenderas inte användning av Riluzole Zentiva, eftersom data saknas

för denna patientgrupp.

Andra läkemedel och Riluzole Zentiva

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Du ska INTE ta Riluzole Zentiva om du är gravid eller tror att du är gravid, eller om du ammar.

Om du tror att du kan vara gravid eller om du tänker amma, rådgör med din läkare innan du tar

Riluzole Zentiva.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan köra bil och använda verktyg eller maskiner, såvida du inte känner dig snurrig eller yr i

huvudet efter att ha tagit denna medicin.

3.

Hur du tar Riluzole Zentiva

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Den rekommenderade dosen är en tablett två gånger dagligen.

Tabletterna skall tas genom munnen var 12:e timme vid samma tidpunkt varje dag (t ex morgon och

kväll).

Om du har tagit för stor mängd av Riluzole Zentiva

Om du har tagit för många tabletter, kontakta omedelbart din läkare eller akutmottagningen på

närmaste sjukhus.

Om du har glömt att ta Riluzole Zentiva

Om du glömmer att ta en tablett, hoppa över den dosen och ta nästa tablett som vanligt. Ta inte dubbel

dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

VIKTIGT

Berätta omedelbart för din läkare

om du får feber (förhöjd temperatur) eftersom Riluzole Zentiva kan minska antalet vita

blodkroppar. Din läkare kanske vill ta ett blodprov för att kontrollera antalet vita blodkroppar,

vilka är viktiga för att bekämpa infektioner.

om du upplever något av följande symtom: hud eller ögonvitor blir gula (gulsot), klåda över

hela kroppen, illamående eller kräkningar, eftersom dessa kan vara tecken på leversjukdom

(hepatit). Din läkare kan behöva göra regelbundna blodtester när du tar Riluzole Zentiva, för att

kontrollera att detta inte inträffar.

om du får hosta eller svårigheter att andas, eftersom detta kan vara tecken på en lungsjukdom

(som kallas interstitiell lungsjukdom).

Övriga biverkningar

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer) vid behandling med

Riluzole Zentiva är:

trötthet

illamående

förhöjda blodnivåer av vissa leverenzymer (transaminaser)

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) vid behandling med Riluzole

Zentiva är:

yrsel

stickningar i munnen

kräkningar

sömnighet

ökning av pulsen

diarré

huvudvärk

buksmärtor

smärta

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) vid behandling med

Riluzole Zentiva är:

blodbrist

allergiska reaktioner

inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Riluzole Zentiva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartong och blister efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är riluzole.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: kalciumvätefosfat (vattenfritt), mikrokristallin cellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid,

magnesiumstearat, kroskarmellosnatrium;

Dragering: hypromellos, Macrogol 6000, titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är filmdragerade, kapselformade och vita. Varje tablett innehåller 50 mg riluzole och är

märkt med "RPR 202" på ena sidan.

Riluzole Zentiva tillhandahålls i förpackningar med 28, 56, 98, 112 eller 168 tabletter att tas genom

munnen.

Det är inte säkert att alla förpackningsstorlekar kommer att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Zentiva k.s.

U kabelovny 130

102 37 Prague 10

Czech Republic

Tillverkare

Opella Healthcare International SAS

56, Route de Choisy

60200 Compiègne

Frankrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel.

België/Belgique/Belgien

Zentiva, k.s.

Tél/Tel: +32 280 86 420

PV-Belgium@zentiva.com

Lietuva

Zentiva, k.s.

Tel: +370 52152025

PV-Lithuania@zentiva.com

България

Zentiva, k.s.

Тел: +35924417136

PV-Bulgaria@zentiva.com

Luxembourg/Luxemburg

Zentiva, k.s.

Tél/Tel: +352 208 82330

PV-Luxembourg@zentiva.com

Česká republika

Zentiva, k.s.

Tel: +420 267 241 111

PV-Czech-Republic@zentiva.com

Magyarország

Zentiva Pharma Kft.

Tel.: +36 1 299 1058

PV-Hungary@zentiva.com

Danmark

Zentiva Denmark ApS

Tlf: +45 787 68 400

PV-Denmark@zentiva.com

Malta

Zentiva, k.s.

Tel: +356 277 82 052

PV-Malta@zentiva.com

Deutschland

Zentiva Pharma GmbH

Tel: +49 (0) 800 53 53 010

PV-Germany@zentiva.com

Nederland

Zentiva, k.s.

Tel: +31 202 253 638

PV-Netherlands@zentiva.com

Eesti

Zentiva, k.s.

Tel: +372 52 70308

PV-Estonia@zentiva.com

Norge

Zentiva Denmark ApS

Tlf: +47 219 66 203

PV-Norway@zentiva.com

Ελλάδα

Zentiva, k.s.

Τηλ: +30 211 198 7510

PV-Greece@zentiva.com

Österreich

Zentiva, k.s.

Tel: +43 720 778 877

PV-Austria@zentiva.com

España

Zentiva, k.s.

Tel: +34 931 815 250

PV-Spain@zentiva.com

Polska

Zentiva Polska Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 375 92 00

PV-Poland@zentiva.com

France

Zentiva France

Tél: +33 (0) 800 089 219

PV-France@zentiva.com

Portugal

Zentiva Portugal, Lda

Tel: +351210601360

PV-Portugal@zentiva.com

Hrvatska

Zentiva d. o. o.

Tel: +385 1 6641 830

PV-Croatia@zentiva.com

Ireland

Zentiva, k.s.

Tel: +353 766 803 944

PV-Ireland@zentiva.com

România

ZENTIVA S.A.

Tel: +4 021.304.7597

PV-Romania@zentiva.com

Slovenija

Zentiva, k.s.

Tel: +386 360 00 408

PV-Slovenia@zentiva.com

Ísland

Zentiva Denmark ApS

Sími: +354 539 0650

PV-Iceland@zentiva.com

Slovenská republika

Zentiva, a.s.

Tel: +421 2 3918 3010

PV-Slovakia@zentiva.com

Italia

Zentiva Italia S.r.l.

+39-02-38598801

PV-Italy@zentiva.com

Suomi/Finland

Zentiva Denmark ApS

Puh/Tel: +358 942 598 648

PV-Finland@zentiva.com

Κύπρος

Zentiva, k.s.

Τηλ: +357 240 30 144

PV-Cyprus@zentiva.com

Sverige

Zentiva Denmark ApS

Tel: +46 840 838 822

PV-Sweden@zentiva.com

Latvija

Zentiva, k.s.

Tel: +371 67893939

PV-Latvia@zentiva.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Zentiva, k.s.

Tel: +44 (0) 800 090 2408

PV-United-Kingdom@zentiva.com

Denna bipacksedel ändrades senast

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Riluzole Zentiva 50 mg, filmdragerade tabletter.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg riluzole

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett

Tabletterna är kapselformade, vita och märkta med "RPR 202" på ena sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Riluzole Zentiva är indicerat för att förlänga livet eller tiden till dess att mekanisk ventilation blir

nödvändig hos patienter med amyotrofisk lateralskleros (ALS).

Kliniska studier har visat att Riluzole Zentiva förlänger överlevnaden för patienter med ALS (se

avsnitt 5.1). Begreppet överlevnad definierades som patienter som var levande och ej intuberade för

mekanisk ventilation och utan trakeotomi.

Det finns inga belägg för att Riluzole Zentiva har terapeutisk effekt på motoriska funktioner,

lungfunktion, fascikulationer, muskelstyrka och motoriska symptom. Riluzole Zentiva har inte visats

vara effektivt i sena stadier av ALS.

Effekt och säkerhet av Riluzole Zentiva har endast studerats vid ALS. Riluzole skall därför inte

användas till patienter med någon annan typ av motorneuronsjukdom.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Riluzole Zentiva bör endast initieras av specialistläkare med erfarenhet av behandling

av motorneuronsjukdomar.

Dosering

Den rekommenderade dagliga dosen till vuxna och äldre är 100 mg (50 mg var 12:e timme).

Ingen ytterligare behandlingsvinst kan förväntas med högre dygnsdoser.

Speciella patientgrupper

Nedsatt njurfunktion

Riluzole Zentiva rekommenderas inte till patienter med nedsatt njurfunktion, då studier med upprepad

dosering på denna patientgrupp ej har utförts (se avsnitt 4.4).

Äldre

Baserat på farmakokinetiska data föreligger inga speciella rekommendationer för användning av

Riluzole Zentiva till denna patientgrupp.

Nedsatt leverfunktion

Se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.2.

Pediatrisk population

Riluzole Zentiva rekommenderas inte för användning hos pediatrisk population beroende på brist på

data avseende säkerhet och effekt av riluzole vid neurodegenerativa sjukdomar hos barn eller

ungdomar.

Administreringssätt

Oral användning

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Leversjukdom eller utgångsvärden för transaminaser högre än 3 gånger den övre

normalvärdesgränsen.

Patienter som är gravida eller som ammar.

4.4

Varningar och försiktighet

Nedsatt leverfunktion

Riluzole skall förskrivas med försiktighet till patienter med en anamnes på onormal leverfunktion och

till patienter med lätt förhöjda serumtransaminaser (ALAT/SGPT; ASAT/SGOT upp till 3 gånger den

övre normalvärdesgränsen), bilirubin- och/eller gamma-glutamyltransferas-(GGT)-nivåer i serum.

Förhöjda värden av flera leverfunktionstester (särskilt förhöjt bilirubin) utesluter användandet av

riluzole (se avsnitt 4.8).

Då risk för hepatit föreligger bör transaminaser, inkluderande ALAT, kontrolleras före och under

behandling med riluzole. ALAT skall bestämmas varje månad under de första 3 månaderna av

behandlingen, därefter var 3:e månad under resten av det första året och därefter periodiskt. Hos

patienter som utvecklar förhöjda ALAT-nivåer skall bestämningar göras oftare.

Riluzolebehandlingen skall avbrytas om ALAT-nivåerna ökar till 5 gånger över den övre

normalvärdesgränsen. Det finns ingen erfarenhet av dosreduktion eller återinsättande hos patienter

som har utvecklat ALAT-stegring till 5 gånger den övre normalvärdesgränsen. Återinsättning av

riluzole till dessa patienter kan inte rekommenderas.

Neutropeni

Patienter skall uppmanas att rapportera varje febersjukdom till sin läkare. Vid rapport om

febersjukdom skall läkaren kontrollera antalet vita blodkroppar och vid neutropeni skall riluzole-

behandlingen avbrytas (se

avsnitt 4.8).

Interstitiell lungsjukdom

Fall av interstitiell lungsjukdom har rapporterats hos patienter som behandlats med riluzole, varav

några fall var allvarliga (se avsnitt 4.8). Om respiratoriska symtom såsom torrhosta och/eller dyspné

skulle uppstå ska lungröntgen utföras och i de fall fynden tyder på en interstitiell lungsjukdom (t.ex.

bilaterala diffusa grumlingar på lungorna) ska riluzole omedelbart utsättas. Hos flertalet av de

rapporterade fallen försvann symtomen efter utsättning av läkemedlet och symtomatisk behandling.

Nedsatt njurfunktion

Studier med upprepad dosering har ej utförts på patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kliniska studier har genomförts för att utvärdera riluzoles eventuella interaktion med andra

läkemedel.

In vitro studier, där humana levermikrosompreparationer använts, tyder på att CYP 1A2 är det

huvudsakliga isoenzym som är involverat i den initiala oxidativa metabolismen av riluzole. Hämmare

av CYP 1A2 (t ex koffein, diklofenak, diazepam, nicergolin, klomipramin, imipramin, fluvoxamin,

fenacetin, teofyllin, amitriptylin och kinoloner) skulle kunna minska eliminationshastigheten av

riluzole, medan inducerare av CYP 1A2 (t ex cigarettrök, tjärkolsgrillad mat, rifampicin och

omeprazol) skulle kunna öka eliminationshastigheten av riluzole.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Riluzole Zentiva är kontraindicerat vid graviditet (se avsnitt 4.3 och 5.3). Klinisk erfarenhet av riluzole

hos gravida kvinnor saknas.

Amning

Riluzole Zentiva är kontraindicerat hos kvinnor som ammar (se avsnitt 4.3 och 5.3). Det är inte känt

om riluzole utsöndras i human modersmjölk.

Fertilitet

Fertilitetsstudier på råtta har visat en lätt försämrad reproduktion och fertilitet vid doser på

15 mg/kg/dag (vilket är högre än den terapeutiska dosen), troligen beroende på sedering och letargi.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Patienter skall varnas för risken för yrsel eller svindel och skall avrådas från bilkörning eller

användande av andra fordon och maskiner om dessa symtom uppträder.

Inga studier har utförts.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I kliniska studier fas III utförda på ALS-patienter, som behandlats med riluzole, var de vanligast

rapporterade biverkningarna asteni, illamående och abnorma levervärden.

Sammanfattning av biverkningarna i tabellform

Biverkningarna som har rangordnats under rubriker efter frekvens anges nedan enl. följande mönster:

mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100 till <1/10), mindre vanliga (≥1/1000 till <1/100), sällsynta

(≥1/10 000 till <1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

tillgängliga data).

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd

frekvens

Blodet och

lymfsystemet

Anemia

Svår neutropeni

(se avsnitt 4.4)

Immunsystemet

Anafylaktisk

reaktion,

angioödem

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk, yrsel,

oral parestesi,

somnolens

Hjärtat

Takykardi

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Interstitiell

lungsjukdom

(se avsnitt 4.4)

Magtarmkanalen

Illamående

Diarré,

buksmärtor,

kräkningar

Pankreatit

Lever och

gallvägar

Abnorma

leverfunktions-

värden

Hepatit

Allmänna

symptom

och/eller

symptom vid

administrerings-

stället

Asteni

Smärta

Beskrivning av vissa utvalda biverkningar

Lever och gallvägar

Förhöjda alaninaminotransferasnivåer uppträdde vanligen inom 3 månader efter behandlingens start

med riluzole; de var vanligen övergående och nivåerna återgick till under 2 gånger den övre

normalvärdesgränsen efter 2-6 månader medan behandlingen fortsatte. Dessa förhöjningar kan

associeras med ikterus. Hos patienter (n=20) i kliniska studier med förhöjda ALAT-nivåer som var

mer än 5 gånger den övre normalvärdesgränsen, avbröts behandlingen och nivåerna återgick i de flesta

fall till under 2 gånger den övre normalvärdesgränsen inom 2 till 4 månader (se avsnitt 4.4).

Studiedata tyder på att asiatiska patienter kan vara känsligare för abnorma leverfunktionsvärden –

3,2% (194/5995) för asiatiska patienter och 1,8% (100/5641) för kaukasiska patienter.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Neurologiska och psykiatriska symtom, akut toxisk encefalopati med stupor, koma och

methemoglobinemi har observerats i enstaka fall.

Vid fall av överdosering ges symtomatisk och

understödjande behandling.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: övriga medel med verkan på nervsystemet, ATC-kod N07XX02.

Verkningsmekanism

Även om patogenesen för ALS inte är fullständigt klarlagd, har man föreslagit att glutamat (den

primära excitatoriska neurotransmittorn i centrala nervsystemet) är av betydelse för celldöd under

sjukdomsförloppet.

Riluzole förmodas verka genom att hämma processer involverande glutamat. Verkningsmekanismen

är oklar.

Klinisk effekt och säkerhet

I en studie randomiserades 155 patienter till riluzole 100 mg/dag (50 mg två gånger dagligen) eller till

placebo och patienterna följdes upp under 12-21 månader. Överlevnaden, enligt definitionen i avsnitt

4.1, andra stycket, var signifikant förlängd hos patienter som fick riluzole jämfört med de patienter

som fick placebo. Medianöverlevnaden var 17,7 månader för riluzole jämfört med 14,9 månader för

placebo.

I en studie, där olika doser jämförs, randomiserades 959 patienter med ALS, till en av fyra

behandlingsgrupper: riluzole 50, 100, 200 mg/dag, eller placebo, och följdes upp under 18 månader.

Hos patienter som behandlades med riluzole 100 mg/dag var överlevnaden signifikant längre jämfört

med de patienter som fick placebo. Effekten av riluzole 50 mg/dag var inte statistiskt signifikant

jämfört med placebo och effekten av 200 mg/dag var i allt väsentligt jämförbar med dosen

100 mg/dag. Medianöverlevnaden närmade sig 16,5 månader för riluzole 100 mg/dag jämfört med

13,5 månader för placebo.

I en parallellgruppsstudie, som designats för att utvärdera effekt och säkerhet av riluzole hos patienter

i ett sent stadium av sjukdomen, sågs ingen signifikant skillnad mellan riluzole och placebo med

avseende på överlevnadstid och motoriska funktioner. I denna studie hade majoriteten av patienterna

en vitalkapacitetkvot på mindre än 60 %.

I en dubbel-blind, placebo-kontrollerad studie, med syfte att utvärdera effekt och säkerhet av riluzole

hos japanska patienter, randomiserades 204 patienter till riluzole 100 mg/dag (50 mg två gånger

dagligen) eller placebo. Patienterna följdes upp i 18 månader. I denna studie bedömdes effekten utifrån

oförmåga att gå själv, förlust av funktion i övre extremiteter, trakeostomi, behov av konstgjord

ventilation, matning med magsond, eller död. Ingen signifikant skillnad mot placebo sågs vad gäller

överlevnad utan trakeostomi för patienter behandlade med riluzole jämfört med placebo. Studiens

power att upptäcka skillnader mellan behandlingsgrupperna var emellertid låg. En meta-analys

inkluderande denna studie samt de studier som beskrivits ovan visade en mindre markant effekt på

överlevnad för riluzole jämfört med placebo även om skillnaderna förblev statistiskt signifikanta.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Riluzoles farmakokinetiska egenskaper har utvärderats hos friska manliga försökspersoner efter

peroral administrering av 25 - 300 mg som endos och efter upprepad peroral administrering av 25-

100 mg 2 gånger dagligen. Plasmanivåerna ökar linjärt med dosen. Den farmakokinetiska profilen är

ej dosberoende.

Vid upprepad dosering (10 dagars behandling med 50 mg riluzole 2 gånger dagligen) ackumuleras

oförändrat riluzole i plasma med en faktor 2 och steady-state nås på mindre än 5 dagar.

Absorption

Riluzole absorberas snabbt efter peroral administrering och den maximala plasmakoncentrationen nås

inom 60-90 minuter (C

= 173

72 (SD) ng/ml ). Ca 90 % av dosen absorberas och den absoluta

biotillgängligheten är 60 %

18 %.

Absorptionshastighet och grad av absorption reduceras när riluzole administreras tillsammans med

måltider med högt fettinnehåll (minskning av C

med 44 % och minskning av AUC med 17 %).

Distribution

Riluzole distribueras i hög grad ut i hela kroppen och har visats passera blod-hjärn-barriären.

Distributionsvolymen av riluzole är 245

69 l (3,4 l/kg). Riluzole är proteinbundet till cirka 97 % och

binds huvudsakligen till serumalbumin och lipoproteiner.

Metabolism

Oförändrat riluzole är huvudkomponenten i plasma och metaboliseras i hög grad av cytokrom P450

med därpå följande glukuronidering. In vitro-studier med humana leverpreparationer har visat att

cytokrom P450 1A2 är det huvudsakliga isoenzymet som svarar för metabolismen av riluzole.

Metaboliterna som identifierats i urin är tre fenolderivat, ett ureido-derivat och oförändrat riluzole.

Den primära metabolismvägen för riluzole är initial oxidation via cytokrom P450 1A2 vilket resulterar

i N-hydroxy-riluzole (RPR112 512) vilken är den främsta aktiva metaboliten av riluzole. Denna

metabolit konjugeras snabbt till O- och N glukuronider.

Eliminering

Eliminationshalveringstiden är mellan 9 och 15 timmar. Riluzole elimineras huvudsakligen via urinen.

Den totala urinutsöndringen motsvarar ca 90 % av dosen. Mer än 85 % av metaboliterna i urinen

utgörs av glukuronider. Endast 2 % av riluzoledosen återfinns oförändrad i urinen.

Speciella patientgrupper

Nedsatt njurfunktion

Det föreligger inga signifikanta skillnader i farmakokinetiska parametrar mellan patienter med

moderat eller svår kronisk njurinsufficiens (kreatininclearance mellan 10 och 50 ml/min) och friska

frivilliga efter en peroral singeldos av 50 mg riluzole.

Äldre

De farmakokinetiska parametrarna efter upprepad dosering av riluzole (4,5 dagars behandling med

50 mg riluzole två gånger dagligen) påverkas ej hos äldre (> 70 år).

Nedsatt leverfunktion

AUC av riluzole efter en peroral singeldos på 50 mg ökar med ca 1,7 gånger hos patienter med mild

kronisk leverinsufficiens och med ca 3 gånger hos patienter med moderat kronisk leverinsufficiens.

Ras

En klinisk studie som utfördes för att utvärdera farmakokinetiken hos riluzole och dess metabolit N-

hydroxyriluzole efter upprepad oral administrering två gånger dagligen i 8 dagar till 16 japanska och

16 kaukasiska friska vuxna män, visade en lägre exponering för riluzole i den japanska gruppen (C

0,85 [90% CI 0,68-1,08] och AUC

inf.

0,88 [90% CI 0,69-1,13]) och likartad exponering för

metaboliten. Den kliniska betydelsen av dessa resultat är okänd.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Riluzole har inte visat några carcinogena egenskaper på varken råtta eller mus.

Standardtester för genotoxicitet som utförts med riluzole var negativa. Försök med den aktiva

huvudmetaboliten av riluzole gav positivt resultat i två in vitro tester. Försök med sju andra in vitro

eller in vivo standardtester visade inte någon genotoxisk potential hos metaboliten. Baserat på dessa

data, samt negativa resultat från cancerstudier på mus och råtta anses inte den genotoxiska effekten av

denna metabolit vara relevant för människa.

Sänkta värden för röda blodkroppar och/eller ändringar i leverparametrar noterades inkonsekvent i

subakuta och kroniska toxicitetsstudier på råtta och apa. På hund observerades hemolytisk anemi.

I en enda toxicitetsstudie noterades frånvaro av corpora lutea med en högre incidens i äggstockarna på

behandlade honråttor jämfört med kontrollgruppen. Detta har inte noterats i någon annan studie eller

på något annat species.

Samtliga data har noterats vid doser som varit 2-10 gånger högre än humandosen på 100 mg/dag.

Hos dräktiga råttor har passage av

C-riluzole via placenta till fostret påvisats. Hos råttor har riluzole

minskat dräktighetsfrekvens och antal implantationer vid dosnivåer som varit minst 2 gånger högre än

vad människor utsätts för vid kliniskt bruk. Inga missbildningar har setts i reproduktionsstudier på

djur.

Hos digivande råttor har

C-riluzole påvisats i mjölken.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Kalciumvätefosfat (vattenfritt)

Mikrokristallin cellulosa

Vattenfri kolloidal kiseldioxid

Magnesiumstearat

Kroskarmellosnatrium.

Dragering

Hypromellos

Macrogol 6000

Titandioxid (E171).

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Tabletter packas i ogenomskinliga blisterkartor av PVC/aluminium.

Varje förpackning innehåller 28, 56, 98, 112 eller 168 tabletter.

Det är inte säkert att alla förpackningsstorlekar kommer att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Zentiva k.s.

U kabelovny 130

102 37 Prague 10

Czech Republic

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/12/768/001

EU/1/12/768/002

EU/1/12/768/003

EU/1/12/768/004

EU/1/12/768/005

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 7 maj 2012

Datum för den senaste förnyelsen:

09 januari 2017

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/CHMP/158913/2012

EMEA/H/C/002622

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Riluzole Zentiva

riluzole

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Riluzole

Zentiva. Det förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den

kommit fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina

rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vad är Riluzole Zentiva?

Riluzole Zentiva är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen riluzole. Det finns som tabletter

(50 mg).

Läkemedlet är detsamma som Rilutek, som redan godkänts i EU. Företaget som tillverkar Rilutek har

godkänt att de vetenskapliga uppgifterna för läkemedlet kan användas för Riluzole Zentiva (informerat

samtycke).

Vad används Riluzole Zentiva för?

Riluzole Zentiva ges till patienter med amyotrofisk lateralskleros (ALS). ALS är en typ av

motorneuronsjukdom vid vilken angrepp på de nervceller som svarar för att sända information till

musklerna leder till svaghet, muskelförtvining och förlamning. Riluzole Zentiva används för att förlänga

patientens liv eller tiden till dess att mekanisk ventilation blir nödvändig.

Riluzole Zentiva ska inte ges till patienter med någon annan typ av motorneuronsjukdom.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Riluzole Zentiva?

Behandling med Riluzole Zentiva får endast inledas av specialistläkare med erfarenhet av behandling

av motorneuronsjukdomar. För vuxna och äldre patienter är dosen 100 mg per dag (50 mg var

12:e timme). Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar Riluzole Zentiva?

Den aktiva substansen i Riluzole Zentiva, riluzole, verkar på nervsystemet. Exakt hur det påverkar ALS

är inte känt. Man antar att förstörelsen av nervceller vid motorneuronsjukdom kan bero på alltför

mycket glutamat, som är en neurotransmittor (signalsubstans). Riluzole stoppar frisättningen av

glutamat och detta kan hjälpa till att förhindra att nervcellerna skadas.

Hur har Riluzole Zentivas effekt undersökts?

Riluzole Zentivas effekt har jämförts med placebo (en overksam behandling) i tre studier där

sammanlagt 1 282 patienter deltog. En av dessa studier gjordes på äldre patienter (över 75 år) och på

patienter med framskriden sjukdom. I samtliga studier fick patienterna Riluzole Zentiva i doserna 50,

100 eller 200 mg per dag, i upp till 18 månader. Det viktigaste måttet på effekt var genomsnittlig

överlevnadstid.

Vilken nytta har Riluzole Zentiva visat vid studierna?

Den genomsnittliga överlevnadstiden var signifikant längre hos de patienter som fick Riluzole Zentiva

jämfört med de patienter som fick placebo. Utifrån resultaten av de tre studierna framgår att patienter

som fick Riluzole Zentiva 100 mg/dag under 18 månader hade en genomsnittlig överlevnadstid som

var omkring 2 månader längre än överlevnadstiden för de patienter som fick placebo. Riluzole Zentiva

50 mg/dag hade inte större effekt än placebo, och 200 mg/dag hade inte större effekt än 100 mg/dag.

Läkemedlet hade inte större effekt än placebo i de sena stadierna av ALS.

Vilka är riskerna med Riluzole Zentiva?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Riluzole Zentiva (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter)

är illamående, asteni (svaghet) och onormala levervärden (förhöjda nivåer av leverenzymer). En

fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Riluzole Zentiva finns i bipacksedeln.

Riluzole Zentiva får inte ges till patienter som är överkänsliga (allergiska) mot riluzole eller mot något

annat innehållsämne. Riluzole Zentiva får inte ges till patienter med leversjukdom eller som har

onormalt höga nivåer av leverenzymer. Riluzole Zentiva får heller inte ges till gravida eller ammande

kvinnor.

Varför har Riluzole Zentiva godkänts?

CHMP fann att nyttan med Riluzole Zentivas är större än riskerna när det gäller att förlänga livet eller

tiden till dess att mekanisk ventilation blir nödvändig för patienter med amyotrofisk lateralskleros.

Kommittén noterade att det inte finns några belägg för att Riluzole Zentiva har en terapeutisk effekt på

motoriska funktioner, lungfunktion, fascikulationer, muskelstyrka och motoriska symtom, och att det

inte har visats vara effektivt i de sena stadierna av ALS. Kommittén rekommenderade att Riluzole

Zentiva skulle godkännas för försäljning.

Mer information om Riluzole Zentiva

Den 7 maj 2012 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Riluzole

Zentiva som gäller i hela Europeiska unionen.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Mer information

Riluzole Zentiva

Sida 2/3

Riluzole Zentiva

Sida 3/3

om behandling med Riluzole Zentiva finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta

din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 03-2012.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen