Rienso

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

13-07-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

13-07-2015

Aktiva substanser:
Ferumoxytol
Tillgänglig från:
Takeda Pharma A/S
ATC-kod:
B03
INN (International namn):
ferumoxytol
Terapeutisk grupp:
Andra preparat antianemic
Terapiområde:
Anemia; Kidney Failure, Chronic
Terapeutiska indikationer:
Rienso är indicerat för intravenös behandling av järnbristanemi hos vuxna patienter med kronisk njursjukdom (CKD). Diagnosen järnbrist måste grundas på lämpliga laboratorietester (se avsnitt 4.
Produktsammanfattning:
Revision: 7
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002215
Tillstånd datum:
2012-06-15
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002215

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

13-07-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

13-07-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

13-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

13-07-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

13-07-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

13-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

13-07-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

13-07-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

13-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - danska

13-07-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

13-07-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

13-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

13-07-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

13-07-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

13-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

13-07-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

13-07-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

13-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

13-07-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

13-07-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

13-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

13-07-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

13-07-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

13-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - franska

13-07-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

13-07-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

13-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

13-07-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

13-07-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

13-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

13-07-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

13-07-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

13-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

13-07-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

13-07-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

13-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

13-07-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

13-07-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

13-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

13-07-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

13-07-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

13-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

13-07-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

13-07-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

13-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - polska

13-07-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

13-07-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

13-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

13-07-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

13-07-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

13-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

13-07-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

13-07-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

13-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

13-07-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

13-07-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

13-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

13-07-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

13-07-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

13-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - finska

13-07-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

13-07-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

13-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - norska

13-07-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

13-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

13-07-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

13-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

13-07-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

13-07-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

13-07-2015

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till patienten

Rienso 30 mg/ml infusionsvätska, lösning.

Järn som ferumoxytol

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar få detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Rienso är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Rienso

Hur du får Rienso

Eventuella biverkningar

Hur Rienso ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Rienso är och vad det används för

Rienso är ett järnpreparat vars aktiva substans är ferumoxytol, som ges som en infusion i en ven. Det

används för att behandla järnbristanemi som uppstått på grund av en brist på lagrat järn hos vuxna

patienter med nedsatt njurfunktion.

Järn är ett viktigt ämne som krävs för att tillverka hemoglobin, en molekyl i de röda blodkropparna

som gör det möjligt att transportera syrgas i kroppen. När det inte finns tillräckligt med järn i kroppen

kan hemoglobin inte bildas, vilket resulterar i anemi (låga nivåer av hemoglobin).

Målet med Rienso-behandlingen är att fylla på kroppens järnförråd.

2.

Vad du behöver veta innan du får Rienso

Innan du ordineras Rienso gör läkaren ett blodprov för att kontrollera att du har järnbristanemi.

Du ska inte få Rienso:

om du är allergisk (överkänslig) mot produkten eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du har haft läkemedelsallergi eller har fått allvarliga allergiska reaktioner mot andra

injicerbara järnpreparat.

om du har järnöverbelastning (för mycket järn i kroppen).

om din anemi inte orsakats av järnbrist.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Rienso:

om du har haft någon läkemedelsallergi.

om du har systemisk lupus erythematosus.

om du har reumatoid artrit.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

om du har svår astma, eksem eller andra allergier.

om du har problem med levern.

om du har problem med immunsystemet.

om du har några infektioner, inklusive infektioner som har spridits till blodomloppet.

om du har fått tid för magnetresonanstomografi (MRT), eftersom detta läkemedel kan störa

tolkningen av bilden. Av samma orsak ska du också tala med läkaren eller röntgenassistenten

om du har fått Rienso inom de senaste 6 månaderna och att en MRT bokas in.

Rienso kan påverka tolkningen av resultatet av ditt blodprov.

Barn och ungdomar

Rienso ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Rienso

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Graviditet

Rienso har inte testats på gravida kvinnor. Studier på djur har visat på reproduktiv toxicitet. Om du är

gravid, bör du inte få Rienso.

Det är viktigt att berätta för din läkare om du är gravid, tror att du eventuellt är gravid eller planerar

att får ett barn.

Om du kan bli gravid måste du använda preventivmedel under behandlingen.

Om du blir gravid under behandlingen måste du rådfråga din läkare.

Din läkare bestämmer om du ska få detta läkemedel eller inte.

Amning

Det är inte känt om den aktiva substansen i detta läkemedel går över i bröstmjölk. Om du ammar,

rådfråga din läkare innan du får Rienso.

Körförmåga och användning av maskiner

En del människor kan uppleva yrsel, förvirring eller svimningskänslor efter att ha fått behandlingen.

Om detta händer dig ska du inte köra bil eller använda några verktyg eller maskiner.

Rienso innehåller etanol och natrium

Detta läkemedel innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg per 17 ml-ampull.

Detta läkemedel innehåller mindre än 23 mg natrium per 17 ml-ampull, dvs. är i princip natriumfri.

3.

Hur du får Rienso

Din läkare kommer att bestämma hur mycket Rienso du kommer att få baserat på din vikt och

resultatet från blodproven. Behandlingen du får kan vara 1 eller 2 doser av Rienso (510 mg vardera)

som en infusion, och varje dos kommer att ges i en ven. För patienter som får två doser, ges den andra

dosen två till åtta dagar efter den första infusionen. Din läkare bestämmer om ytterligare doser av

Rienso behövs och för hur länge. Han eller hon kommer också att övervaka dina blodvärden för att

undvika ansamling av järn i kroppen.

Läkaren eller sjuksköterskan ger Rienso som en infusion i en ven. Du kommer att ligga ner och ditt

blodtryck och din puls kommer att övervakas. Rienso ges i en omgivning där en eventuell allergisk

reaktion kan behandlas snabbt och på lämpligt sätt.

Läkaren eller sjuksköterskan följer dig noga under infusionen och i minst 30 minuter efter varje

infusion. Berätta genast för läkaren eller sjuksköterskan om du inte mår bra. De kan besluta att

avbryta infusionen.

Om du får hemodialys kan du få Rienso som en infusion i 15 minuter under en dialysbehandling.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Om du har fått för stor mängd av Rienso

Överdos kan leda till ansamling av järn i kroppen. Din läkare övervakar järnnivåerna för att undvika

ansamling av järn.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Allvarliga biverkningar

Tala omedelbart med din läkare eller sjuksköterska om du upplever något av följande tecken och

symtom som anger allvarliga biverkningar under eller kort efter behandlingen:

utslag, klåda, (plötslig) yrsel, svimningskänsla, (ökande) svullnad, andningssvårigheter, väsande

andning eller andra besvär du eventuellt upplever.

Hos vissa patienter kan dessa allergiska reaktioner bli allvarliga och livshotande (anafylaktiska

reaktioner). Dessa reaktioner kan associeras med hjärt- och cirkulationsrubbningar och sänkt

medvetandegrad och kan vara dödliga. Om du är äldre än 65 år eller har ett underliggande tillstånd

såsom lever- eller hjärtsjukdom, kan risken för svåra följder, inklusive död, vara större efter en

allvarlig allergisk reaktion.

Läkarna är medvetna om dessa möjliga biverkningar och kommer att övervaka dig under infusionen

och under minst 30 minuter efter infusionen. Det finns även akutbehandling tillgänglig vid behov.

Andra biverkningar som du bör berätta om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om

de blir allvarliga:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos 1 av 10 användare)

-

blödningar, svullnad, blåmärken, smärta, utslag, irritation eller värmekänsla vid

infusions/injektionsstället

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos 1 av 100 användare):

yrsel

lågt blodtryck

svaghetskänsla eller trötthet

känsla av dåsighet eller sömnighet

vallningar, blodvallningar

värmekänsla, feber

svettning (inklusive nattsvettning)

frossbrytningar

högt blodtryck (plötslig ökning av blodtrycket)

hudutslag, klåda, område på huden eller naglarna mörknar, blåmärken, nässelfeber

brännande känsla på huden

andfåddhet

diarré

förstoppning

smärta/obehag i magen

utspänd eller uppsvälld mage

illamående, kräkning

missfärgad avföring

smakförändringar

ökad eller minskad aptit

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

muskel-/ledsmärta, svaghet eller stelhet, muskelkramper

huvudvärk

smärta/obehag i bröstet

ryggsmärta

förändringar i värden från blodprov (t.ex. järnparametrar)

allergiska reaktioner, inklusive svår allergisk reaktion (se avsnitt Allvarliga biverkningar)

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos 1 av 1 000 användare):

brännande, stickande, domnande eller pirrande känsla på huden

uttorkning

orolig mage/dålig matsmältning

näsblod

muntorrhet

brännande eller pirrande känsla i tungan/munnen

ökat tårflöde

dimsyn

gikt

onormala blodvärden (minskat glukos, förhöjt kalium, onormal leverfunktion, förhöjda värden

för vita blodkroppar dvs. eosinofili)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Följande allvarliga biverkningar har rapporterats kort efter injektion av Rienso:

livshotande och dödliga allergiska reaktioner (anafylaktisk/anafylaktoid överkänslighet)

kardiovaskulära komplikationer (som påverkar hjärtat och blodkärlen) som hjärtattack,

hjärtsvikt, hjärtklappning, blodkärlsdilatation, förändringar av pulsen, t.ex. svag/frånvarande

puls, hjärtat slutar slå, hjärt- och andningsstopp, blåfärgning av hud och/eller slemhinnor på

grund av syrebrist i blodet (cyanos)

svimning/förlust av medvetandet/ej kontaktbar

plötslig svullnad i huden eller slemhinnorna (angioödem), hudrodnad

väsande andning (bronkospasm), hosta, svullnad i övre luftvägarna, andningssvårigheter

(förändrad andningshastighet), oförmåga att andas

svalgirritation, svullnad i svalget, läppar och tunga

missfärgning på injektionsstället, klåda vid injektionsstället

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar

kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Rienso ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Får ej frysas.

Före administrering ska ampullerna inspekteras av den person som administrerar läkemedlet för att

upptäcka eventuella tecken på skada eller försämring.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är järn (som ferumoxytol 30 mg/ml).

1 ml infusionsvätska, lösning innehåller 30 mg järn som ferumoxytol

17 ml infusionsvätska, lösning innehåller 510 mg järn som ferumoxytol.

Övriga innehållsämnen är mannitol, polyglukos-sorbitolkarboximetyleter (PSC),

natriumhydroxid (för pH-justering), klorvätesyra (för pH-justering) och vatten för injektion.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rienso är en svart till rödbrun infusionsvätska, lösning.

Rienso levereras i glasampuller som innehåller 17 ml.

Rienso är tillgängligt i förpackningsstorlekar på 1, 2, 6 eller 10 ampuller.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmark

Tfn: +45 4677 1111

Fax: +45 4675 6640

Tillverkare:

Takeda Italia S.p.A.

Via Crosa, 86

28065 Cerano (NO)

Italien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Takeda Belgium

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Lietuva

Takeda, UAB

Tel: +370 521 09 070

lt-info@takeda.com

България

Такеда България

Teл.: + 359 2 958 27 36; + 359 2 958 15 29

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Belgium

Tél./Tel: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 234 722 722

Magyarország

Takeda Pharma Kft.

Tel.: +361 2707030

Danmark

Takeda Pharma A/S

Tlf: +45 46 77 11 11

Malta

Takeda Italia S.p.A.

Tel: +39 06 502601

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Deutschland

Takeda GmbH

Tel: 0800 825 3325

medinfo@takeda.de

Nederland

Takeda Nederland bv

Tel: +31 23 56 68 777

nl.medical.info@takeda.com

Eesti

Takeda Pharma AS

Tel: +372 6177 669

Norge

Takeda Nycomed AS

Tlf: + 47 6676 3030

infonorge@takeda.com

Ελλάδα

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Tηλ: +30 210 6729570

gr.info@takeda.com

Österreich

Takeda Pharma Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 800-20 80 50

España

Takeda Farmacéutica España S.A.

Tel: +34 917 14 99 00

spain@takeda.com

Polska

Takeda Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 608 13 00

France

Takeda France S.A.S

Tél: +33 1 46 25 16 16

Portugal

Takeda - Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tel: +351 21 120 1457

Hrvatska

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 377 88 96

România

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel: +40 21 335 03 91

Ireland

Takeda Products Ireland Limited

Tel: +353 (0) 1 6420021

Slovenija

Takeda GmbH, Podružnica Slovenija

Tel: +386 (0) 59 082 480

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

vistor@vistor.is

Slovenská republika

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel.: +421 (2) 20 602 600

Italia

Takeda Italia S.p.A.

Tel: +39 06 502601

Suomi/Finland

Oy Leiras Takeda Pharmaceuticals Ab

Puh/Tel: +358 20 746 5000

Kύπρος

Takeda Pharma A/S

Tηλ: +45 46 77 11 11

Sverige

Takeda Pharma AB

Tel: + 46 8 731 28 00

infosweden@takeda.com

Latvija

Takeda Latvia SIA

Tel: +371 67840082

United Kingdom

Takeda UK Ltd

Tel: +44 (0)1628 537 900

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal (se avsnitt 3):

Administrering av Rienso

Rienso ska endast administreras när personal som är utbildad för att hantera och utvärdera

anafylaktiska reaktioner finns att tillgå omedelbart. Rienso ska administreras som en intravenös

infusion i ett nytt eller befintligt venöst punktionsställe.

Administreringen bör genomföras på följande sätt:

Hemodialyspatienter:

Doseringen ska börja när blodtrycket är stabilt och patienten har genomgått minst en timme med

hemodialys.

För alla patienter:

Administrera Rienso som en infusion på följande sätt:

510 mg (en injektionsflaska) utspätt i 50–250 ml steril 0,9 % natriumkloridlösning eller

steril 5 % glukoslösning som administreras i minst 15 minuter (koncentration på 2–8 mg

järn per ml).

Patienter ska följas noga med avseende på tecken och symtom på överkänslighetsreaktioner.

Detta ska omfatta uppföljning av blodtryck och puls under och i minst 30 minuter efter varje

Rienso-infusion. Dessutom ska patienten inta en liggande eller halvsittande ställning under och

i minst 30 minuter efter infusionen.

Administrera en injektionsflaska som en infusion. Ytterligare en injektionsflaska av läkemedlet

ska vid behov administreras som en infusion 2–8 dygn senare om detta är indicerat enligt

produktresumén.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Inkompatibiliteter

Rienso får inte blandas med andra läkemedel med undantag för infusionsvätskorna som nämns

nedan.

Rienso får endast blandas med steril natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) eller steril 5 %

glukoslösning upp till en slutlig koncentration på 2–8 mg järn per ml.

Inga andra intravenösa spädningslösningar eller terapeutiska substanser får användas.

Överdosering

Överdosering ska behandlas, om nödvändigt med en järnkelatkomplexbildare, se

produktresumén avsnitt 4.9 för ytterligare information

Stabilitet och förvaring

Hållbarhet 48 månader

Hållbarhet efter att förpackningen brutits och efter utspädning för infusion: Kemisk och

fysikalisk stabilitet under användning har visats i 96 timmar vid 25 °C.

Från en mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart efter första öppnandet

eller omedelbart efter utspädning. Om produkten inte används omedelbart är förvaringstiderna

och villkoren före användning användarens ansvar. Förvaringstiden ska inte överstiga 4 timmar

vid 25 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Får ej frysas.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA IV

VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL ATT REKOMMENDERA ÄNDRING AV

VILLKOREN FÖR GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vetenskapliga slutsatser

Med hänsyn till PRAC:s utredningsprotokoll om den periodiska säkerhetsrapporten för Rienso är

PRAC:s slutsatser följande:

Överkänslighetsreaktioner

Kumulativt har 21 fall av överkänslighet (8 allvarliga, 13 icke-allvarliga) rapporterats under kliniska

prövningar. Sedan dagen av godkännandet för försäljning fram till avslutandet av datainsamling för

den nuvarande periodiska säkerhetsrapporten, var mer än 50 % av sammanlagt 527 fall av

överkänslighetsreaktioner som rapporterats efter marknadsintroduktion allvarliga, inkluderande

livshotande allergiska reaktioner (264 allvarliga, 263 icke-allvarliga). Kumulativt har 42 fall med

dödlig utgång rapporterats, 29 av dem var associerade med överkänslighetsreaktioner. Inom

begränsningarna förenade med rapportering efter marknadsintroduktion kan följande

rapporteringsprocentsats beräknas: från 30 juni 2014 är den totala kumulativa

rapporteringsprocentsatsen av överkänslighet efter marknadsintroduktion, baserad på 2 g per person

per år: 527/266 914 x 100 = 0,20 %. Under den period som denna periodiska säkerhetsperiod täcker

har 45 nya fall av överkänslighetsreaktioner rapporterats: 24 allvarliga, inkluderande ett fall med

dödlig utgång som redan rapporterats som del av den föregående periodiska säkerhetsrapporten som

en information om sent inträffat fall, och 21 icke-allvarliga fall.

Efter avslutandet av datainsamling för den nuvarande periodiska säkerhetsrapporten har ytterligare

6 fall av överkänslighetsreaktioner med dödlig utgång med ferumoxytol rapporterats. Två av dessa

rapporter inkluderades av innehavaren av försäljningstillstånd som information om sent inträffade

fall i denna periodiska säkerhetsrapport. De ytterligare fyra fallen rapporterades efter att denna

periodiska säkerhetsrapport sänts in för bedömning. Alla sex fall av överkänslighetsreaktioner med

dödlig utgång rapporterades i USA och gällde äldre patienter (>65 år) med co-morbiditeter. En

patient hade i anamnesen läkemedelsallergi. I fem av dessa sex fall administrerades ferumoxytol via

intravenös injektion (antingen snabb eller långsam intravenös bolus), i det återstående fallet är

administreringsmetoden okänd.

Det bör noteras att 28 av de 35 fallen av överkänslighetsreaktioner med dödlig utgång inträffade hos

äldre patienter (>65 år). Det finns inga bevis för att risken för överkänslighetsreaktioner som sådan

är högre hos äldre patienter, men dessa patienter löper större risk för komplikationer.

Med anledning av det kumulativa antalet rapporterade fall av överkänslighetsreaktioner (allvarliga,

icke-allvarliga), inkluderande 35 fall med dödlig utgång, ansåg PRAC nya ytterligare åtgärder för att

minimera risken förutom de redan implementerade vara en del av den tidigare periodiska

säkerhetsrapporten, och rekommenderade att en varning om allvarligheten av resultaten av

överkänslighetsreaktioner hos patienter över 65 år med komorbiditeter bör tilläggas i avsnitt 4.4 av

produktresumén.

Störning med magnetisk resonanstomografi (MRT)

Inga spontana rapporter efter införande på marknaden gällande MRT-störningar har fram till

dagensdatum kommit in. Inom ramen för denna periodiska säkerhetsrapport har en ytterligare

litteraturgenomgång tillhandahållits av innehavaren av försäljningstillstånd som identifierar

9 relevanta publikationer som behandlar ferumoxytol och MRT. Fyra fallrapporter har publicerats

som beskriver de supraparamagnetiska effekterna av ferumoxytol på MRT-bildtagning och som

understryker hur viktigt det är att radiologerna känner till om en patient nyligen har fått ferumoxytol.

Baserat på ett begränsat antal fallrapporter förefaller det som om ferumoxytols inverkan på

tolkningen av MRT-bilder, på grund av dess unika kristallina struktur, observeras i främsta hand

under de första veckorna efter administrering och, baserat på data från djur, försvinner inom tre

månader. Innehavaren av försäljningstillstånd anser att den nuvarande produktresumén för EU på ett

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

riktigt sätt återger dagens litteratur och ger tillräcklig ledning för hälso- och sjukvårdspersonal inom

EU. Innehavaren av försäljningstillstånd erkänner emellertid att Rostoker och Cohen rekommenderar

en minimiperiod på 6 månader från administrering av ferumoxytol, vilket de baserar på studien med

6 friska frivilliga, som publicerats av Storey et al. Därför föreslog innehavaren av

försäljningstillstånd att som en del av denna periodiska säkerhetsrapport ändra den nuvarande

varningen i avsnitt 4.4 i produktresumén så att den avspeglar att störning med MRT kan uppträda

ända till 6 månader efter administrering av ferumoxytol, vilket godkändes av PRAC.

Därför, baserat på de tillgängliga data om överhetskänslighetsreaktioner och störning med magnetisk

resonanstomografi (MRT) ansåg PRAC därför att ändringar i produktinformationen var berättigade.

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) håller med om de vetenskapliga slutsatserna som PRAC

kommit fram till.

Skäl att rekommendera att villkoren för godkännandet för försäljning ändras

Baserat på de vetenskapliga slutsatserna för Rienso anser CHMP att nytta-riskförhållandet för

läkemedlet som innehåller den aktiva substansen ferumoxytol är fördelaktigt under förutsättning att

de föreslagna ändringarna görs i produktinformationen.

CHMP rekommenderar att villkoren för godkännandet för försäljning ändras.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Rienso 30 mg/ml infusionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 ml av lösningen innehåller 30 mg järn som ferumoxytol.

Varje ampull med 17 ml av lösningen innehåller 510 mg järn som ferumoxytol.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Infusionsvätska, lösning.

Svart till rödbrun lösning

Osmolalitet: 270-330 mosm/kg

pH: 6,5 till 8,0

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Rienso är avsett för intravenös behandling av järnbristanemi hos vuxna patienter med kronisk

njursjukdom (CKD).

Diagnosen järnbrist måste vara baserad på tillämpliga laboratorietester (se avsnitt 4.2).

4.2

Dosering och administreringssätt

Rienso ska endast administreras när personal som är utbildad i att bedöma och hantera anafylaktiska

reaktioner finns tillhands, i lokaler där utrustning för återupplivning garanterat är tillgängliga.

Patienter ska följas noga med avseende på tecken och symtom på överkänslighetsreaktioner. Detta ska

omfatta uppföljning av blodtryck och puls under och i minst 30 minuter efter varje Rienso-infusion.

Dessutom ska patienterna inta en liggande eller halvsittande ställning under och i minst 30 minuter

efter infusionen (se avsnitt 4.4).

Dosering

Behandling

Den behandling som rekommenderas för Rienso baseras på patientens hemoglobinnivå före

behandlingen samt kroppsvikt enligt tabell 1.

Varje dos om 510 mg administreras som en intravenös infusion i minst 15 minuter. För patienter som

får två doser ska den andra infusionen på 510 mg administreras 2 till 8 dagar senare enligt tabell 1.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 1:

Rekommenderad doseringstabell för administrering av Rienso

Total mängd Rienso att administrera

mg järn (antal ampuller)

Hemoglobin

≤50 kg kroppsvikt

>50 kg kroppsvikt

>10-12 g/dl (100-120 g/l)

510 mg järn (1 ampull)

2 x 510 mg järn (2 ampuller)

≤10 g/dl (100 g/l)

2 x 510 mg järn (2 ampuller)

2 x 510 mg järn (2 ampuller)

Maximal dos är 1020 mg (2 ampuller) och två doser Rienso får inte administreras samtidigt.

Rienso ska inte ges till patienter om deras hemoglobin är högre än 12 g/dl (120 g/l),

serumtransferrinmättnad (TSAT) är högre än 50 % eller ferritinnivån är högre än 800 ng/ml (se

avsnitt 4.4)

Patienterna bör bedömas på nytt tidigast en månad efter att behandlingen av Rienso har avslutats och

bedömningen bör innefatta laboratorietestning av hemotologiska och blodjärnsparametrar.

Ytterligare behandling

För att bibehålla hemoglobinvärdena kan ytterligare behandling av Rienso ges efter det att patienten

har bedömts på nytt och att man har bekräftat järnbrist. För underhållsbehandling och

patientövervakning rekommenderas att man följer gällande riktlinjer (t.ex. Revised European Best

Practice Guidelines).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Rienso hos barn och ungdomar under 18 års ålder har ännu inte fastställts.

Inga data finns tillgängliga. Därför ska inte Rienso administreras till barn och ungdomar under 18 års

ålder (se avsnitt 5.1).

Särskild population – patienter som får hemodialys

För patienter som får hemodialys, ska Rienso administreras när blodtrycket är stabilt och patienten har

genomgått minst en timme hemodialys.

Nedsatt leverfunktion

Rienso har inte specifikt studerats på patienter med nedsatt leverfunktion. Den kliniska erfarenheten

är begränsad till 8 patienter. Hos patienter med nedsatt leverfunktion ska parenteralt järn endast

administreras efter noggrann bedömning av risker och nytta. Ingen förändring av doseringen i tabell 1

rekommenderas.

Administreringssätt

Intravenös användning via infusion.

Rienso ska administreras som en infusion utspädd i 50-250 ml steril 0,9 % natriumkloridlösning eller

steril 5 % glukoslösning i minst 15 minuter (se avsnitt 6.3 och 6.6).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.3

Kontraindikationer

Användning av Rienso är kontraindicerat i följande fall:

Överkänslighet mot den aktiva substansen, Rienso eller mot något hjälpämne som anges i

avsnitt 6.1

Patienter med känd läkemedelsallergi, inklusive överkänslighet mot andra parenterala

järnprodukter

Tecken på järnöverbelastning

Anemi som inte orsakats av järnbrist

4.4

Varningar och försiktighet

Överkänslighetsreaktioner

Parenteralt administrerade järnpreparat kan ge upphov till överkänslighetsreaktioner inklusive

allvarliga och potentiellt dödliga anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner. Överkänslighetsreaktioner

har även rapporterats när tidigare doser av parenterala järnkomplex inte har resulterat i några

oönskade effekter.

Risken är större för patienter med konstaterade allergier inklusive läkemedelsallergier, däribland

patienter med svår astma, eksem eller andra atopiska allergier i anamnesen (se avsnitt 4.3).

Det finns även en ökad risk för överkänslighetsreaktioner mot parenterala järnkomplex hos patienter

med immunologiska eller inflammatoriska tillstånd (t.ex. systemisk lupus erythematosus, reumatoid

artrit).

Rienso ska endast administreras när personal som är utbildad i att bedöma och hantera anafylaktiska

reaktioner finns tillhands, i en miljö där lokaler och utrustning för återupplivning garanterat finns

tillgängliga. Patienter ska följas noga med avseende på tecken och symtom på

överkänslighetsreaktioner. Detta ska omfatta uppföljning av blodtryck och puls under och i minst

30 minuter efter varje Rienso-infusion. Dessutom ska patienten inta en liggande eller halvsittande

ställning under och i minst 30 minuter efter infusionen.

Om överkänslighetsreaktioner eller tecken på intolerans uppkommer under administrering måste

behandlingen stoppas omedelbart. Lokaler för hjärt-lungräddning och utrustning för hantering av

akuta anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner ska finnas tillgängliga, inklusive en injicerbar 1:1 000

adrenalinlösning. Ytterligare behandling med antihistaminer och/eller kortikosteroider ges efter

behov.

Dödliga och livshotande överkänslighetsreaktioner har observerats vid användning av Rienso efter

introduktionen på marknaden. Kliniska rapporter har omfattat reaktioner av anafylaktisk typ som visar

sig som hjärtstopp/kardiorespiratoriskt stopp, kliniskt signifikant hypotension, synkope och

responsbortfall (se avsnitt 4.8).

Äldre patienter (>65 år) eller patienter med multipla komorbiditeter som får en allvarlig

överkänslighetsreaktion kan få svårare följder.

Hypotension

Svåra biverkningar av kliniskt signifikant hypotension har rapporterats. Hypotension kan följa efter

administreringen av Rienso med eller utan medföljande tecken på överkänslighet (se avsnitt 4.8).

Patienterna ska övervakas med avseende på tecken och symptom på hypotension efter varje

administrering av Rienso.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Järnöverbelastning

Rienso ska inte administreras till patienter med järnöverbelastning.

Rienso får inte ges till patienter

om deras hemoglobin är högre än 12 g/dl (120 g/l), serumtransferrinmättnad (TSAT) är högre än 50 %

eller ferritinnivån är högre än 800 ng/ml (se avsnitt 4.2).

Immunologisk sjukdom eller infektion

Parenteralt järn ska användas med försiktighet vid fall av immunologisk sjukdom eller vid akut eller

kronisk infektion. Rienso rekommenderas inte för patienter med pågående bakteremi.

Ytterligare behandling/Långtidsbehadling

Begränsade data från kliniska studier finns tillgänglig gällande ytterligare behandlingar med Rienso

och det finns inga tillgängliga data från kliniska studier för upprepad långtidsbehandling. För

information efter introduktion på marknaden se avsnitt 5.1.

Etanol och natriuminnehåll

Detta läkemedel innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg per 17 ml-ampull.

Detta läkemedel innehåller mindre än 23 mg natrium per 17 ml-ampull, dvs. är i princip natriumfri.

Magnetresosonanstomografi (MRT)

Administrering av Rienso kan ge övergående effekter på den diagnostiska förmågan för MRT.

Planerade MRT-studier ska genomföras före administreringen av Rienso.

Verkan av vaskulär MRT varar i ungefär 1–2 dagar medan vävnadsdiagnostisk avbildning kan

påverkas i upp till 6 månader.

MRT-bilder kan analyseras tidigare om den som tolkar bilderna är medveten om den nyligen utförda

administreringen av Rienso eller genom användning av T1- eller protondensitetsviktade MRT-

pulssekvenser.

Rienso påverkar inte röntgen, skiktröntgen, positronemissionstomografi (PET), single photon

emission computed tomography (SPECT), ultraljud eller nukleärmedicinsk avbildning.

Interferens med serologisk testning

Under 24 timmar efter administreringen av Rienso kan laboratorieanalyser överskatta serumjärn och

transferrinbundet järn genom att även mäta järnet i Rienso-komplexet.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier mellan läkemedel har utförts. Som med alla parenterala järnpreparat

reduceras absorptionen av oralt järn när detta administreras samtidigt.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder och graviditet

Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier av Rienso till gravida kvinnor. Studier på djur

har påvisat reproduktiv toxicitet (se avsnitt 5.3). Därför krävs en noggrann risk/nytta-bedömning före

användning under graviditet. Rienso skall användas under graviditet endast då det är absolut

nödvändigt (se avsnitt 4.4).

Järnbristanemi som uppträder under graviditetens första trimester kan i många fall behandlas med

peroralt järn. Behandling med Rienso ska begränsas till andra och tredje trimestern om nyttan bedöms

uppväga den potentiella risken för både modern och fostret.

Rienso rekommenderas inte för kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Amning

Det är okänt om Rienso utsöndras i bröstmjölk. Tillgängliga farmakokinetiska data för djur har

påvisat utsöndring av Rienso i mjölk (se avsnitt 5.3).

Risken för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas.

Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med Rienso

efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för

kvinnan.

Fertilitet

Inga biverkningar på fertiliteten eller den allmänna reproduktionsförmågan har noterats för vuxna

råttor (se avsnitt 5.3). Vid prenatala och postnatala utvecklingsstudier på råttor noterades biverkningar

på den sexuella mognaden och på reproduktionsförmågan hos F1-generationen (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Rienso kan ha mindre påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Vid symptom

på yrsel, förvirring eller svimningskänslor efter administrering av Rienso ska patienterna inte köra bil

eller använda maskiner förrän symptomen har upphört.

Inga studier om effekter på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner har utförts.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I kliniska studier som innefattar 1562 personer med CKD påträffades biverkningar hos 7,9 % av

patienterna som fick Rienso, av vilka 0,2 % betraktades som allvarliga.

De vanligaste rapporterade biverkningarna var gastrointestinala symptom (diarré, förstoppning,

illamående och kräkning), huvudvärk, svimningskänslor och hypotension, allt hos färre än 2,5 % av

patienterna. Allvarliga överkänslighetsreaktioner eller hypotensiva reaktioner är mindre vanliga (färre

än 1 fall per 100 patienter) och rapporterades hos 0,2 % (3/1 562) av patienterna med CKD som fick

Rienso under de kliniska studierna. Ett av dessa tre fall karakteriseras också som en anafylaktoid

reaktion.

Tabellista över biverkningar

Tabell 2 återger alla biverkningar som observerats under de kliniska studierna i vilka 1 562 patienter

med CKD fått två injektioner av 510 mg Rienso med 2 till 8 dagars mellanrum och efter

marknadsintroduktion.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 2:

Biverkningar som observerats under kliniska studier och som erfarenheter efter

marknadsintroduktion

ORGAN-

SYSTEMKLASS

VANLIGA

(≥1/100, <1/10)

MINDRE

VANLIGA

(≥1/1 000,

<1/100)

SÄLLSYNTA

(≥1/10 000,

<1/1 000)

INGEN KÄND

FREKVENS (kan

inte beräknas från

tillgängliga data)

Blodet och

lymfsystemet

Eosinofili

Immunsystemet

Överkänslighet

inklusive

anafylaxi*

Livshotande

anafylaktiska/

anafylaktoida

reaktioner*

Metabolism och

nutrition

Minskad aptit

Ökad aptit

Dehydrering

Gikt

Hyperkalemi

Centrala och

perifera

nervsystemet

Yrsel

Dysgeusi

Huvudvärk

Somnolens

Brännande känsla

Parestesier

Synkope

Ej kontaktbar

Sänkt medvetande

grad

Ögon

Ökat tårflöde

Dimsyn

Hjärtat

Takykardi/arytmi,

hjärtstopp

Kardiorespiratoris

kt stopp

Myokardinfarkt

Cyanos

Hjärtsvikt med

kongestion

Blodkärl

Hypotension

(hypotension,

minskat

blodtryck)

Vallningar

(vallningar,

blodvallningar)

Hypertension

(hypertension,

accelererad

hypertension)

Vasodilatation

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Dyspné

Epistaxis

Bronkospasm

Hosta

Hyperventilation

Hypoxi

Laryngealt ödem

Faryngealt ödem

Andningsstopp

Andningssvikt

Svalgirritation

Svullnad i svalget

Väsande andning

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

ORGAN-

SYSTEMKLASS

VANLIGA

(≥1/100, <1/10)

MINDRE

VANLIGA

(≥1/1 000,

<1/100)

SÄLLSYNTA

(≥1/10 000,

<1/1 000)

INGEN KÄND

FREKVENS (kan

inte beräknas från

tillgängliga data)

Magtarmkanalen

Diarré

Förstoppning

Illamående

Buksmärta

(utspänd buk,

smärta i övre

buken,

obehagskänsla

buken)

Kräkning

Missfärgad

avföring

Muntorrhet

Dyspepsi

Glossodyni

Svullna läppar

Svullen tunga

Lever och

gallvägar

Onormal

leverfunktion

Hud och subkutan

vävnad

Utslag (utslag,

allmän

hudrodnad, utslag

med klåda,

urtikaria)

Klåda (allmän

klåda)

Blåmärken

Svettningar

(hyperhidros,

nattliga

svettningar)

Hudhyperpigment

ering

Hudreaktion

Angioödem

Muskuloskeletala

systemet och

bindväv

Muskel/led smärta

eller stelhet

(artralgi, myalgi,

muskelsvaghet,

muskuloskeletal

stelhet)

Ryggsmärta

Muskelspasmer

Allmänna symtom

och/eller symtom

administrerings-

stället

Reaktioner vid

injektionsstället

(blåmärke, smärta,

reaktion, svullnad,

värmekänsla,

blödning,

irritation eller

utslag vid

infusion/injektion

sstället)

Trötthet (asteni,

trötthet)

Bröstsmärta

(obehagskänsla i

bröstet,

bröstsmärta)

Frossbrytningar

Feber

(värmekänsla,

pyrexi)

Missfärgning vid

injektionsstället

Klåda vid

injektionsstället

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

ORGAN-

SYSTEMKLASS

VANLIGA

(≥1/100, <1/10)

MINDRE

VANLIGA

(≥1/1 000,

<1/100)

SÄLLSYNTA

(≥1/10 000,

<1/1 000)

INGEN KÄND

FREKVENS (kan

inte beräknas från

tillgängliga data)

Undersökningar

Förhöjt

serumferritin

Sänkt blodglukos

Svag puls

Sänkt

syrgasmättnad

Skador och

förgiftningar och

behandlings-

komplikationer

Blåmärke

Beskrivning av utvalda biverkningar

I kliniska studier förekom biverkningar som ledde till att behandlingen avbröts hos ≥2 patienter som

behandlades med Rienso. Biverkningarna bestod av hypotension, svullnad vid infusionsstället,

förhöjda serumferritinnivåer, bröstsmärta, diarré, yrsel, blåmärken, klåda, kronisk njursvikt och

urtikaria.

*Dödliga och livshotande överkänslighetsreaktioner har observerats vid användning av Rienso efter

introduktionen på marknaden (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Inga data från kliniska studier är tillgängliga gällande överdos av Rienso för människor. Under fasen

efter marknadsföring fick flera patienter en överdos av Rienso i intervallet 1 g på en dag till 2,5 g

under 21 dagar. Endast ett fall av lättare utslag observerades. Omfattande administrering av Rienso

kan leda till ackumulering av järn i depåerna vilket potentiellt leder till hemosideros.

Regelbunden övervakning av laboratorieparametrar för järnlagring, t.ex. serumferritin och

transferrinmättnad möjliggör att järnackumulering upptäcks. Men försiktighet bör iakttas vid tolkning

av serumjärnnivåerna under de 24 första timmarna efter administrering av Rienso eftersom

laboratorieanalyser kan överskatta serumjärn och transferrinbundet järn genom att även järnet i

Rienso mäts. Se avsnitt 4.4 om järnöverbelastning och avsnitt 4.2 om doseringsvägledning.

Överdosering bör behandlas vid behov med en järnkelatkomplexbildare.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: ännu ej tilldelad, ATC-kod: ännu ej tilldelad

Verkningsmekanism

Rienso är ett kolloidalt järnkolhydratkomplex. Det innehåller järnoxidpartiklar med en järnoxidkärna

som omges av ett polyglukossorbitolkarboximetyleterskal.

Skalet isolerar det bioaktiva järnet från

plasmakomponenter tills järnkolhydratkomplexet tränger in i de retikuloendoteliala

systemmakrofagerna i levern, mjälten och benmärgen. Järnet frisläpps därefter intracellulärt från

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

järnkolhydratkomplexet i blåsorna i makrofagerna. Järn förflyttas därefter antingen till den

intracellulära järninlagringspoolen (t.ex. ferritin) eller överförs till plasmatransferrin för transport till

erytroida prekursorceller för att delta i att bilda hemoglobin.

Klinisk effekt och säkerhet

Säkerheten och effekt av Rienso (kumulativ dos på 1,02 gram) för behandlingen av järnbrist hos

CKD-patienter med IDA utvärderades i tre randomiserade öppna, kontrollerade kliniska

studier(Studie 1, 2 och 3). De huvudsakliga resultaten av effekten vid dag 35 av den kontrollerade

fasen av varje studie visas i tabell 3. Detta inkluderar utgångsläge och genomsnittlig förändring till

dag 35 för hemoglobin (Hgb, g/dl (g/l)) transferrinmättnad (TSAT, %) och ferritin (ng/ml) samt

andelen patienter som var Hgb-respondenter vid dag 35 (definierat som andelen patienter med ett ökat

Hgb på minst 1,0 g/dl (10 g/l)) i varje behandlingsgrupp för Studie 1, 2 och 3.

Tabell 3:

Sammanfattning av effektmått vid dag 35 (avsedd behandlingspopulation)

Slutpunkt

Studie 1

CKD utan dialys

Studie 2

CKD utan dialys

Studie 3

CKD med hemodialys

Rienso

n = 226

Oralt järn

n = 77

Rienso

n = 228

Oralt järn n

= 76

Rienso

n = 114

Oralt järn

n = 116

Hgb vid utgångsläget

(medelvärde ± SD,

g/dl (g/l))

9,9 (99)

± 0,8 (8)

9,9 (99)

± 0,7 (7)

10,0 (100)

± 0,7 (7)

10,0 (100)

± 0,8 (8)

10,6 (106)

± 0,7 (7)

10,7 (107)

± 0,6 (6)

Hgb-förändring från

utgångsläget vid

dag 35 (medelvärde ±

SD, g/dl (g/l))

1,2 (12)*

± 1,3 (13)

0,5 (5)

± 1,0 (10)

0,8 (8)*

± 1,2 (12)

0,2 (2)

± 1,0 (10)

1,0 (10)*

± 1,1 (11)

0,5 (5)

± 1,1 (11)

Andel Hgb-

respondenter (%)

51,8

19,5

39,0

18,4

49,1

25,0

TSAT vid

utgångsläget

(medelvärde ± SD, %)

9,8

± 5,4

10,4

± 5,2

11,3

± 6,1

10,1

± 5,5

15,7

± 7,2

15,9

± 6,3

TSAT-förändring från

utgångsläget vid

dag 35 (medelvärde ±

SD, %)

9,2

± 9,4

0,3

± 4,7

9,8

± 9,2

1,3

± 6,4

6,4

± 12,6

0,6

± 8,3

Ferritin vid

utgångsläget

(medelvärde ± SD,

ng/ml)

123,7

± 125,4

146,2

± 136,3

146,1

± 173,6

143,5

± 144,9

340,5

± 159,1

357,6

± 171,7

Ferritinförändring

från utgångsläget vid

dag 35 (medelvärde ±

SD, ng/ml)

300,7

± 214,9

0,3

± 82,0

381,7

± 278,6

6,9

± 60,1

233,9

± 207,0

-59,2

± 106,2

p≤0,001 för primärt effektmått

Hgb = hemoglobin; TSAT = transferrinmättnad; SD = standardavvikelse

I alla tre studierna randomiserades patienter med CKD och järnbristsanemi för behandling med

Rienso eller oralt järn. Rienso administrerades som två intravenösa injektioner på 510 mg (med 2 till

8 dagars mellanrum) och oralt järn (järnfumerat) administrerades med en total daglig dos på 200 mg

järn i 21 dagar. Det huvudsakliga studieresultatet utvärderade förändringen av hemoglobin från

utgångspunkten till dag 35. Studie 1 och 2 rekryterade patienter med CKD utan dialysberoende och

studie 3 rekryterade patienter som genomgick hemodialys.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

I studie 1 var den genomsnittliga åldern på patienterna 66 år (intervall 23 till 95). 60 % var kvinnor,

65 % var kaukasiska, 32 % var svarta och 2 % tillhörde andra folkgrupper. I grupperna med Rienso

och oralt järn fick 42 respektive 44 % av patienterna erytropoiesstimulerande medel (ESA) vid

utgångsläget.

I studie 2 var den genomsnittliga åldern på patienterna 65 år (intervall 31 till 96). 61 % var kvinnor,

58 % var kaukasiska, 35 % var svarta och 7 % tillhörde andra folkgrupper. I grupperna med Rienso

och oralt järn fick 36 respektive 43 % av patienterna ESA vid utgångsläget.

I studie 3 var den genomsnittliga åldern på patienterna 60 år (intervall 24 till 87). 43 % var kvinnor,

34 % var kaukasiska, 59 % var svarta och 7 % tillhörde andra folkgrupper. Alla patienter fick ESA vid

utgångsläget.

När den kontrollerade fasen av varje Fas 3-studie var klar, kunde patienterna som hade järnbrist och

anemi fortsätta behandlas med två ytterligare intravenösa injektioner av 510 mg Rienso till en total

ackumulerad dos på 2,04 g. Totalt fick 69 patienter en total ackumulerad dos på 2,04 g.

Biverkningarna efter denna extra Rienso-dosering liknade dem som observerats efter de första två

intravenösa injektionerna vad gäller egenskaper och frekvens.

I en placebokontrollerad crossover-studie fick 713 patienter med CKD en enda dos av Rienso 510 mg

och placebo. Biverkningar som rapporterades hos dessa patienter liknade dem från andra kliniska

studier vad gäller egenskaper och frekvens.

Data från dialyskliniker i USA efter marknadsintroduktion

Retrospektiva observationsdata från tre stora hemodialyskliniker i USA under en 1-årsperiod

inkluderade behandling av över 8 600 patienter med mer än 33 300 administrerade doser av Rienso.

Nästan 50 % av patienterna fick upprepad dosering med 4 eller fler doser. Den genomsnittliga

hemoglobinnivån ökade (0,5–0,9 g/dl (5-9 g/l)) efter behandlingen och stabiliserades i intervallet 11–

11,7 g/dl (110-117 g/l) under 10 månader efter doseringen. Inga nya säkerhetssignaler identifierades

med upprepad dosering.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Rienso för en

eller flera grupper av den pediatriska populationen för behandling av järnbristanemi (information om

pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

De farmakokinetiska egenskaperna för Rienso har undersökts på friska personer och på patienter med

CKD stadium 5D som står på hemodialys. Rienso uppvisade dosberoende, kapacitetbegränsad

eliminering från plasma med en halveringstid på ungefär 16 timmar hos människor. Clearance (CL)

minskade med ökad dos av Rienso. Distributionsvolymen (Vd) stämde överens med plasmavolymen

och värdena för genomsnittlig maximal observerad plasmakoncentration (C

) och terminal

halveringstid (t

) ökade med dosen. De uppskattade värdena för CL och Vd efter två doser på 510 mg

Rienso administrerat intravenöst inom 24 timmar var 69,1 ml/hr respektive 3,3 l. C

och tiden för

maximal koncentration (t

) var 206 mcg/ml respektive 0,32 h. Infusionshastigheten hade inte någon

påverkan på Riensos farmakokinetiska parametrar. Inga könsskillnader för Riensos farmakokinetiska

egenskaper observerades. Rienso avlägsnas inte genom hemodialys.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, lokal tolerans och

immunotoxicitet visade inte några särskilda risker för människa. I en toxicitetsstudie på 4 veckor med

upprepad dosering på råttor, såg man efter 26 veckors doseringsuppehåll leverförändringar (fokal eller

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

multifokal blödning, hemorragisk nekros, kronisk inflammation och/eller gallgångshyperplasi) hos

honor (kumulativ human ekvivalent dos (HED) av dosgruppen motsvarar en säkerhetsmultipel av 5,1

och 10,5 av den kumulativa terapeutiska dosen för en människa (2 x 510 mg Fe) som väger 60 kg).

Sådana förändringar sågs inte hos hanar i denna studie eller i den toxicitetsstudie på 13 veckor med

upprepad dosering som gjordes på råttor (utan doseringsuppehåll). Som visas av kliniska data finns

det inga belägg för att de effekter som ses hos honor är relevanta för människor.

Inga karcinogenicitetsstudier har genomförts för Rienso.

Inga biverkningar vad gäller fertilitet eller allmän reproduktionsförmåga noterades hos råttor som fått

Rienso intravenöst i doser upp till 18 mg/Fe/kg/dag (human ekvivalensdos (HED) på 2,9 mg

Fe/kg/dag).

Administrering av Rienso under organogenes hos råttor vid maternellt toxiska doser på 100 mg

Fe/kg/dag ledde till en minskning av fostervikten.

Hos kaniner inducerade administrering av Rienso under organogenes, minskad fostervikt samt externa

missbildningar och/eller missbildningar i mjukvävnaden (felvridna eller flexade framben och

felroterade bakben, intern hydrocefali, avsaknad hjärna, gomspalt och mikroglossi), vid den höga

dosen på 45,3 mg Fe/kg/dag (HED på 14,6 mg Fe/kg/dag), en dos som endast inducerade minimal

maternell toxicitet.

I en prenatal och postnatal utvecklingsstudie hos råttor fördröjdes den sexuella mognaden för

hanungar med den höga dosen på 60 mg Fe/kg/dag (HED på 9,7 mg Fe/kg/dag). Hos honungar i de

mellanhöga och höga dosgrupperna med 30 mg Fe/kg/dag respektive 60 Fe/kg/dag (HED på 4,8 mg

Fe/kg/dag respektive 9,7 mg Fe/kg/dag) fördröjdes den sexuella mognaden och ett avbrott i

brunstcykeln noterades hos vissa honor. Förmågan att producera en avkomma (den reproduktiva

kompetensen) minskades för hanar med hög dos och hos honor med mellanhög och hög dos, oavsett

om F1-hanarna parades med F1-honor eller F1-hanarna parades med naiva honor och vice versa.

I en laktationsstudie på råttor, det fanns minimal utsöndring av Rienso eller radioaktivitet från Rienso

till mjölk efter enstaka intravenös administrering av cirka 100 mg Fe/kg (HED på 16,1 mg Fe/kg,

cirka 2 gånger den rekommenderade humandosen på 510 mg räknat i mg/m

) av antingen den

omärkta,

Fe- eller

C-märkta produkten till diande råttor 10–11 dagar efter födseln, med en topp vid

8 till 24 timmar efter administreringen.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Polyglukos-sorbitolkarboximetyleter (PSC)

Mannitol

Vatten för injektionvätskor

Natriumhydroxid (för pH-justering)

Saltsyra (för pH-justering)

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel, förutom de som

nämns i avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

48 månader

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Hållbarhet efter att förpackningen brutits och efter utspädning för infusion:

Kemisk och fysikalisk stabilitet under användning har visats i 96 timmar vid 25 °C.

Från en mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart. Om produkten inte används

omedelbart är förvaringstiderna och -villkoren före användning användarens ansvar. Förvaringstiden

ska inte överstiga 4 timmar vid 25 °C.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Rienso får endast blandas med steril 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridlösning eller steril 5 %

glukoslösning upp till en slutlig koncentration på 2–8 mg järn per ml.

Inga andra intravenösa spädningslösningar eller terapeutiska substanser får användas. För

spädningsanvisningar, se avsnitt 4.2.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Får ej frysas.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

17 ml lösning i en ampull (glas, typ I) med kork (klorobytulgummi) och en krympförsegling av

aluminium.

Tillgängliga i förpackningsstorlekar på 1, 2, 6 eller 10 ampuller.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Administrering av Rienso

Ampullerna är endast avsedda för engångsanvändning.

Ampullerna bör inspekteras visuellt för att säkerställa frånvaro av partiklar och skada före

administrering

Rienso ska administreras som en intravenös infusion i ett nytt eller befintligt venöst punktionsställe.

Administreringen bör genomföras på följande sätt:

Hemodialyspatienter:

Doseringen ska börja när blodtrycket är stabilt och patienten har genomgått minst en timme med

hemodialys.

För alla patienter:

Administrera Rienso som en infusion på följande sätt:

510 mg (en injektionsflaska) utspätt i 50–250 ml steril 0,9 % natriumkloridlösning eller

steril 5 % glukoslösning som administreras i minst 15 minuter (koncentration på 2–8 mg

järn per ml).

Patienter ska uppföljas noga med avseende på tecken och symtom på överkänslighetsreaktioner.

Detta ska omfatta uppföljning av blodtryck och puls under och i minst 30 minuter efter varje

Rienso-infusion. Dessutom ska patienten inta en liggande eller halvsittande ställning under och

i minst 30 minuter efter infusionen.

Administrera en injektionsflaska som en infusion. Ytterligare en injektionsflaska av läkemedlet

ska vid behov administreras som en infusion 2–8 dygn senare.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmark

Tfn: +45 4677 1111

Fax: +45 4675 6640

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/12/774/001

EU/1/12/774/002

EU/1/12/774/003

EU/1/12/774/004

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 15 juni 2012

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/102191/2015

EMEA/H/C/002215

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Rienso

ferumoxytol

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Rienso. Det

förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur

läkemedlet ska användas

Vad är Rienso?

Rienso är ett järnpreparat som innehåller den aktiva substansen ferumoxytol. Det finns som

infusionsvätska, lösning och ges som dropp i en ven.

Vad används Rienso för?

Rienso används för att behandla anemi (lågt antal röda blodkroppar eller låg hemoglobinnivå) till följd

av järnbrist hos patienter med kronisk njursjukdom (en långvarig, fortskridande försämring av

njurarnas förmåga att fungera som de ska).

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Rienso?

Rienso ska endast ges när det finns sjukvårdpersonal till hands som är utbildad för att hantera

anafylaktiska reaktioner (svåra allergiska reaktioner) och när det finns utrustning för återupplivning

tillgänglig.

Rienso ges som en infusion i en ven som varar i minst 15 minuter. Beroende på hur allvarlig anemin är

och på patientens kroppsvikt kan en andra infusion ges 2–8 dagar efter första dosen. Läkaren ska se

till att patienten övervakas med tanke på biverkningar i minst 30 minuter efter infusionen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Rienso

EMA/102191/2015

Sida 2/3

Patientens blod- och järnvärde ska kontrolleras efter minst en månad efter behandlingen. Om det visar

sig att patienten har järnbrist kan ytterligare en behandling med Rienso ges för att upprätthålla normal

hemoglobinnivå.

Hur verkar Rienso?

Järnbrist är en vanlig orsak till att patienter med långvarig njursjukdom har anemi. Själva järnbristen

kan orsakas av många faktorer, bland annat otillräckligt upptag av järn från maten.

Den aktiva substansen i Rienso, ferumoxytol, är en förening som innehåller järn. När den injiceras i

blodet tas den upp av cellerna i levern, mjälten och benmärgen. I samband med detta frigörs järnet

från föreningen och det fyller på kroppens uttömda järnförråd. När järnförråden är fyllda kan kroppen

producera mer hemoglobin och detta bidrar till att avhjälpa anemin.

Hur har Riensos effekt undersökts?

Tre huvudstudier med 838 patienter med kronisk njursjukdom och järnbristanemi har genomförts för

att jämföra Rienso med en behandling med järn som tas genom munnen. Huvudeffektmåttet var hur

mycket hemoglobinnivåerna (mätta i gram per deciliter, g/dl) steg efter fem veckor.

Vilken nytta har Rienso visat vid studierna?

Rienso var effektivare för att öka hemoglobinnivåerna än behandlingen med järn som tas genom

munnen. I alla tre studierna hade de genomsnittliga hemoglobinnivåerna ökat mer hos patienterna

som fick Rienso än hos dem som fick behandling med järn som tas genom munnen: 1,2 g/dl mot 0,5

g/dl; 0,8 g/dl mot 0,2 g/dl och 1,0 g/dl mot 0,5 g/dl.

Vilka är riskerna med Rienso?

I studierna med Rienso uppträdde biverkningar hos 7,9 procent av patienterna, och de ansågs vara

allvarliga hos 0,2 procent. De oftast förekommande biverkningarna var symtom som drabbade tarmen

(diarré, förstoppning, illamående och kräkningar), samt huvudvärk, yrsel och hypotoni (lågt blodtryck).

Samtliga biverkningar uppträdde hos färre än 2,5 procent av patienterna. Allvarliga fall av

överkänslighet (allergiska reaktioner) eller hypotoni var ovanliga och uppträdde hos 0,2 procent av

patienterna. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Rienso finns i

bipacksedeln.

Rienso får inte ges till personer som har haft läkemedelsallergi, däribland allergi mot ferumoxytol eller

något annat järnpreparat. Det får inte ges till patienter med konstaterat överskott av järn i kroppen

eller till patienter vars anemi inte orsakas av järnbrist. En fullständig förteckning över restriktioner

finns i bipacksedeln.

Varför har Rienso godkänts?

CHMP fann att nyttan med Rienso är större än riskerna och rekommenderade att Rienso skulle

godkännas för försäljning. Rienso visade sig vara överlägset järn som tas genom munnen för att

behandla järnbristanemi hos patienter med kronisk njursjukdom. CHMP ansåg att ökningen av

hemoglobinnivåerna som sågs i huvudstudierna var en viktig förbättring och jämförbar med ökningen

vid behandling med vanliga intravenösa järnpreparat.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Rienso

EMA/102191/2015

Sida 3/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Rienso?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Rienso används så säkert som möjligt. I enlighet

med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för Rienso.

Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Företaget som marknadsför Rienso kommer också att tillhandahålla utbildningsmaterial med

information om risken för allergiska reaktioner till patienter och läkare som förväntas använda Rienso.

Företaget kommer också att genomföra studier för att närmare bestämma denna risk.

Mer information om Rienso

Den 15 juni 2012 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Rienso som

gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med Rienso finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 02-2015.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen