Riarify (previously CHF 5993 Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

21-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

21-07-2020

Aktiva substanser:
formoterol fumarate dihydrate, glycopyrronium, Beclometasone dipropionate
Tillgänglig från:
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
ATC-kod:
R03AL09
INN (International namn):
beclometasone, formoterol
Terapeutisk grupp:
Läkemedel mot obstruktiv lungsjukdom,
Terapiområde:
Pulmonell sjukdom, kronisk obstruktiv
Terapeutiska indikationer:
Underhållsbehandling hos vuxna patienter med måttlig till svår kronisk obstruktiv lungsjukdom (kol) som inte behandlas på ett tillfredsställande sätt genom en kombination av en inhalerad kortikosteroid och en långverkande beta2-agonist (för effekter på symtom kontroll och förebyggande av exacerbationer se avsnitt 5.
Produktsammanfattning:
Revision: 2
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004836
Tillstånd datum:
2018-04-23
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004836

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

21-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

21-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

06-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

21-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

21-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

06-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

21-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

21-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

06-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - danska

21-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

21-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

06-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

21-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

21-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

06-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

21-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

21-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

06-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

21-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

21-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

06-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

21-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

21-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

06-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - franska

21-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

21-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

06-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

21-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

21-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

06-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

21-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

21-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

06-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

21-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

21-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

06-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

21-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

21-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

06-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

21-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

21-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

06-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

21-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

21-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

06-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - polska

21-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

21-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

06-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

21-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

21-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

06-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

21-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

21-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

06-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

21-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

21-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

06-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

21-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

21-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

06-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - finska

21-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

21-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

06-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - norska

21-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

21-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

21-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

21-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

21-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

21-07-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

06-09-2019

Läs hela dokumentet

31

B. BIPACKSEDEL

32

Bipacksedel: Information till användaren

Riarify 87 mikrogram/5 mikrogram/9 mikrogram inhalationsspray, lösning

beklometasondipropionat/formoterolfumaratdihydrat/glykopyrronium

beclometasoni dipropionas/formoteroli fumaras dihydricus/glycopyrronium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Riarify är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Riarify

Hur du använder Riarify

Eventuella biverkningar

Hur Riarify ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Riarify är och vad det används för

Riarify är ett läkemedel för att göra det lättare att andas som innehåller de tre aktiva substanserna:

beklometasondipropionat

formoterolfumaratdihydrat och

glykopyrronium.

Beklometasondipropionat tillhör en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider som verkar genom

att minska svullnad och irritation i lungorna.

Formoterol och glykopyrronium är läkemedel som kallas långverkande bronkdilaterare. De verkar på

olika sätt för att få musklerna i luftvägarna att slappna av, vilket hjälper till att vidga luftvägarna för att

du ska kunna andas lättare.

Regelbunden behandling med dessa tre aktiva substanser hjälper till att lindra och förebygga symtom

som andnöd, väsande andning och hosta hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

(KOL). Riarify kan minska exacerbationer (uppblossande symtom) av KOL. KOL är en allvarlig,

långvarig sjukdom som innebär att luftvägarna blockeras och lungblåsor i lungorna skadas vilket leder

till andningssvårigheter.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Riarify

Använd inte Riarify:

Om du är allergisk mot beklometasondipropionat, formoterolfumaratdihydrat eller glykopyrronium

eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet:

Riarify används som underhållsbehandling vid KOL. Använd inte detta läkemedel för att behandla en

plötslig attack av andnöd eller väsande andning.

33

Om din andning försämras:

Om din andnöd eller väsande andning (andning med ett visslande ljud) försämras direkt efter att du har

inhalerat läkemedlet ska du avbryta användningen av Riarify-inhalatorn och genast använda din

snabbverkande vidbehovsinhalator. Du ska kontakta läkare omedelbart. Läkaren kommer att utvärdera

dina symtom och kan sätta in en annan behandling för dig vid behov.

Se även avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”.

Om din KOL försämras:

Uppsök läkare omedelbart om dina symtom försämras eller är svåra att hantera (t.ex. om du använder

en separat vidbehovsinhalator oftare) eller om din vidbehovsinhalator inte förbättrar dina symtom. Din

KOL kan ha förvärrats och läkaren kan behöva ordinera en annan behandling.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Riarify:

om du har hjärtproblem t.ex. kärlkramp (smärta i hjärtat eller bröstet), nyligen haft en

hjärtattack (hjärtinfarkt), hjärtsvikt, förträngningar i artärerna runt hjärtat (kranskärlssjukdom),

hjärtklaffssjukdom eller annat hjärtfel eller ett tillstånd som kallas hypertrof obstruktiv

kardiomyopati (ett tillstånd där hjärtmuskeln är onormal).

om du har rubbningar i hjärtrytmen såsom oregelbundna hjärtslag, hög puls eller hjärtklappning

eller om du fått reda på att du har onormal hjärtrytm (EKG).

om du har förträngningar i artärerna (”åderförkalkning”, arterioskleros), högt blodtryck eller om

du vet att du har aneurysm (en onormal utbuktning av kärlväggen).

om du har överaktiv sköldkörtel.

om du har låg kaliumnivå i blodet (hypokalemi). Riarify i kombination med vissa andra

läkemedel mot KOL eller läkemedel som t.ex. diuretika (vätskedrivande läkemedel för att

behandla hjärtsjukdom eller högt blodtryck) kan orsaka en snabb sänkning av kaliumnivå i

blodet. Därför kan läkaren behöva mäta kaliumnivån i ditt blod då och då.

om du har lever- eller njursjukdom.

om du har diabetes. Höga doser av formoterol kan höja ditt blodsocker och därför kan du

behöva göra extra blodsockermätningar när du börjar använda detta läkemedel och även då och

då under behandlingen.

om du har en tumör i binjuren (så kallat feokromocytom).

om du ska få narkos. Beroende på typ av narkosmedel kan det bli nödvändigt att stoppa

behandlingen med Riarify minst 12 timmar före narkosen.

om du behandlas eller någon gång har behandlats mot tuberkulos (TBC) eller om du har en

infektion i luftvägarna.

om du har en ögonsjukdom som kallas trångvinkelglaukom.

om du har svårt att urinera.

om du har en infektion i munnen eller halsen.

34

Om något av ovanstående stämmer in på dig, tala med din läkare innan du använder Riarify. Om du

har eller har haft några medicinska problem eller allergier eller om du inte är säker på om du kan

använda Riarify ska du kontakta läkare eller apotekspersonal innan du använder inhalatorn.

Om du redan använder Riarify

Om du använder Riarify eller höga doser av andra inhalerade kortisonpreparat under längre perioder

och i händelse av stress (t.ex. inläggning på sjukhus efter en olycka, efter en allvarlig skada eller före

en operation) kan du behöva mer av detta läkemedel. I en sådan situation kan läkaren höja dosen

kortison för att få bukt med stressen och kan ordinera dessa i form av tabletter eller injektioner.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte ges till barn i åldern under 18 år.

Andra läkemedel och Riarify

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel. Detta omfattar läkemedel som, precis som Riarify, används mot lungsjukdom.

Vissa läkemedel kan öka effekterna av Riarify och din läkare kan vilja övervaka dig noggrant om du

tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

Använd inte detta läkemedel tillsammans med en betablockerare

(används för behandling av vissa

hjärtproblem som kärlkramp eller för att sänka blodtrycket) såvida inte läkaren har valt en

betablockerare som inte påverkar din andning. Betablockerare (inklusive betablockerande

ögondroppar) kan minska effekten av formoterol eller upphäva den helt. Å andra sidan kan

användning av andra beta2-agonister (läkemedel som verkar på samma sätt som formoterol) öka

effekten av formoterol.

Användning av Riarify tillsammans med:

läkemedel för behandling av

onormal hjärtrytm (kinidin, disopyramid, prokainamid)

allergiska reaktioner (antihistaminer)

symtom på depression eller psykiska störningar som MAO-hämmare (t.ex. fenelzin och

isokarboxazid), tricykliska antidepressiva medel (t.ex. amitriptylin och imipramin) eller

fentiaziner

kan orsaka förändringar på EKG (elektrokardiogram). De kan också öka risken för störningar i

hjärtrytmen (ventrikulära arytmier).

läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom (levodopa), för behandling av underaktiv

sköldkörtel (levotyroxin), läkemedel som innehåller oxytocin (orsakar

livmodersammandragning) och alkohol kan öka risken för hjärtbiverkningar av formoterol.

MAO-hämmare, inklusive läkemedel med likartad verkan såsom furazolidon och prokarbazin

(vid psykiska störningar), kan orsaka förhöjt blodtryck.

läkemedel för behandling av hjärtsjukdom (digoxin) kan orsaka sänkt nivå av kalium i blodet.

Detta kan öka risken för onormal hjärtrytm.

andra läkemedel för behandling av KOL (teofyllin, aminofyllin eller kortikosteroider) och

diuretika kan också orsaka sänkt kaliumnivå i blodet.

vissa narkosmedel kan öka risken för onormal hjärtrytm.

Disulfiram, ett läkemedel för behandling av personer med alkoholism (alkoholproblem) eller

metronidazol, ett antibiotikum för behandling av infektion i kroppen kan orsaka biverkningar

(t.ex. sjukdomskänsla, kräkningar, magsmärta) på grund av den lilla mängden alkohol i Riarify.

35

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du ska endast använda Riarify under graviditet om din läkare råder dig att göra det. Användning av

Riarify under värkarbetet bör helst undvikas på grund av formoterols hämmande effekter på

livmoderkontraktioner.

Du ska inte använda Riarify under amning. Du och läkaren måste fatta ett beslut om du ska avbryta

amningen eller avbryta/avstå från behandling med Riarify med hänsyn till fördelen med amning för

barnet och fördelen med behandling för dig.

Körförmåga och användning av maskiner

Riarify påverkar sannolikt inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

3.

Hur du använder Riarify

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna

Rekommenderad dos är två spraydoser på morgonen och två spraydoser på kvällen.

Om du känner att läkemedlet inte har tillräcklig effekt ska du kontakta läkaren.

Om du tidigare har använt en annan inhalator som innehåller beklometasondipropionat ska du rådfråga

läkaren, eftersom den effektiva dosen av beklometasondipropionat i Riarify för behandling av KOL

kan vara lägre än för vissa andra inhalatorer.

Administreringssätt

Riarify är avsett för inhalation.

Du ska inhalera läkemedlet genom munnen så att läkemedlet förs direkt ned i lungorna.

Detta läkemedel finns i en tryckbehållare i en inhalator av plast med ett munstycke.

Riarify finns tillgängligt i tre behållarstorlekar:

en behållare som ger 60 doser

en behållare som ger 120 doser

en behållare som ger 180 doser.

Om du har ordinerats en behållare som ger 60 doser eller 120 doser

Det finns en dosräknare på inhalatorns baksida som visar hur många doser som finns kvar. Varje gång

du trycker på tryckbehållaren kommer en dos läkemedel att avges och dosräknaren räknar ned en dos.

Var försiktig så att du inte tappar inhalatorn eftersom det kan göra att dosräknaren räknar ned.

Om du har ordinerats en behållare som ger 180 doser

Det finns en dosindikator på inhalatorns baksida som visar hur många doser som finns kvar. Varje

gång du trycker på tryckbehållaren kommer en dos läkemedel att avges och dosindikatorn roterar en

liten bit. Antalet kvarvarande doser visas i intervall om 20. Var försiktig så att du inte tappar

inhalatorn eftersom det kan göra att dosindikatorn räknar ned.

Testa inhalatorn

Innan inhalatorn används för första gången ska du testa din inhalator för att säkerställa att den fungerar

korrekt.

Beroende på vilken behållarstorlek du har ordinerats, kontrollera att dosräknaren visar 61 eller

121, eller att dosindikatorn visar 180.

Ta bort skyddslocket från munstycket.

36

Håll inhalatorn upprätt med munstycket nedåt.

Rikta munstycket bort från dig och tryck bestämt på tryckbehållaren för att spraya en dos.

Kontrollera dosräknaren/-indikatorn. Om du testar inhalatorn för första gången ska räknaren

visa:

60

- vid användning av behållare

som ger 60 doser

120

- vid användning av

behållare som ger 120 doser

180

- vid användning av behållare

som ger 180 doser

Hur du använder inhalatorn

Stå eller sitt upprätt vid inhalering.

VIKTIGT: Utför inte steg 2 till 5 för snabbt

Ta bort skyddslocket från munstycket och kontrollera att munstycket är rent och fritt från damm

och smuts.

Andas ut långsamt och så djupt som möjligt för att tömma lungorna.

Håll inhalatorn upprätt med munstycket nedåt och placera munstycket mellan tänderna utan att

bita i det. Slut sedan läpparna runt munstycket med tungan under det.

Andas in långsamt och djupt genom munnen tills lungorna är fulla av luft (det bör ta ungefär

4-5 sekunder). Omedelbart efter att inandningen har påbörjats trycker du bestämt ned den övre

delen av inhalatorn för att spraya en dos.

Håll andan så länge som möjligt, ta sedan bort inhalatorn från munnen och andas ut långsamt.

Andas inte ut genom inhalatorn.

Kontrollera dosräknaren (60/120 doser) för att säkerställa att den har räknat ned en dos eller att

dosindikatorn (180 doser) har roterat en liten bit.

För den andra dosen håller du kvar inhalatorn upprätt i ungefär en halv minut och upprepar sedan

steg 2 till 5.

Om du ser att spraydimma kommer ut från den övre delen av inhalatorn eller via mungiporna betyder

det att Riarify inte kommer ned i lungorna som det ska. Ta ytterligare en spraydos i enlighet med

anvisningarna från steg 2.

Sätt tillbaka skyddslocket på munstycket efter användning.

Förebygg svampinfektion i munnen och svalget genom att skölja munnen eller gurgla med vatten utan

att svälja, eller borsta tänderna efter varje användning av inhalatorn.

Dosräknare

Dosräknare

Dosindikator

37

Tidpunkt för byte av inhalator

Du bör skaffa en ny inhalator när dosräknaren/-indikatorn visar siffran 20. Sluta att använda inhalatorn

när dosräknaren/-indikatorn visar 0 eftersom eventuell kvarvarande läkemedel i behållaren kan vara

otillräcklig för att ge dig en fullständig dos.

Om du har ett svagt grepp kan det vara lättare att hålla inhalatorn med båda händerna: placera båda

pekfingrarna på den övre delen av inhalatorn och båda tummarna på inhalatorns nedre del.

Om du tycker det är svårt att använda inhalatorn samtidigt som du andas in kan du använda

andningsbehållaren AeroChamber Plus. Fråga läkare eller apotekspersonal om denna behållare.

Det är viktigt att du läser bipacksedeln som du får med andningsbehållaren AeroChamber Plus och att

du noga följer bruksanvisningen om hur andningsbehållaren AeroChamber Plus ska användas och

rengöras.

Rengöring av Riarify-inhalatorn

Du bör rengöra din inhalator en gång i veckan.

Ta inte bort tryckbehållaren från inhalatorn. Använd inte vatten eller annan vätska för att

rengöra din inhalator.

Ta bort munstyckets skyddshylsa genom att dra av den från inhalatorn.

Torka av munstyckets insida och utsida och inhalatorn med en ren och torr duk eller servett.

Sätt tillbaka munstyckets skyddshylsa.

Om du har använt för stor mängd av Riarify

Det är viktigt att du tar dosen enligt läkarens anvisningar. Överskrid inte den ordinerade dosen utan att

tala med läkare.

Om du tar för stor mängd Riarify kan biverkningar, som beskrivs i avsnitt 4, förekomma.

Tala om för läkaren om du har använt för stor mängd av Riarify och om du får något av dessa symtom.

Din läkare kan vilja ta några blodprov.

Tala med läkare om du får något av ovanstående symtom.

Om du har glömt att använda Riarify

Ta nästa dos så snart du kommer ihåg. Om det snart är dags att ta nästa dos ska du hoppa över den

glömda dosen och i stället bara ta nästa dos vid korrekt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera

för glömd dos.

Om du slutar att använda Riarify

Det är viktigt att du använder Riarify varje dag. Sluta inte använda Riarify eller minska dosen, även om

du känner dig bättre eller är symtomfri. Om du vill göra det ska du kontakta läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Det finns en risk för förvärrad andnöd eller väsande andning omedelbart efter användning av Riarify

och detta kallas paradoxal bronkospasm (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare). Om detta

inträffar ska du sluta använda Riarify och i stället genast använda din snabbverkande

vidbehovsinhalator för att behandla andnöd och väsande andning. Kontakta omedelbart läkare.

Tala omedelbart om för läkare

om du får allergiska reaktioner som hudallergi, nässelfeber, klåda, hudutslag (kan förekomma

hos upp till 1 av 100 användare), hudrodnad, svullnad av hud eller slemhinnor, särskilt ögon,

ansikte, läppar och svalg (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

38

om du upplever smärta eller obehag i ögonen, tillfällig dimsyn, ljusringar eller färgintryck i

synfältet tillsammans med röda ögon. Dessa kan vara tecken på en akut attack av

trångvinkelglaukom (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).

Tala om för läkare om du har något av följande symtom medan du använder Riarify eftersom de kan

vara symtom på en lunginflammation (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

feber eller frossa

ökad slemproduktion, förändrad färg på slemmet

ökad hosta eller ökade andningssvårigheter.

Möjliga biverkningar anges nedan enligt frekvens.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

halsont

rinnande eller täppt näsa och nysningar

svampinfektioner i munnen. Minska risken för dessa biverkningar genom att skölja munnen,

gurgla med vatten eller borsta tänderna omedelbart efter inhalation

heshet

huvudvärk

urinvägsinfektion.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

influensaliknande symtom

bihåleinflammation

kliande, rinnande eller täppt näsa

svampinfektioner i hals eller matstrupe

(esofagus)

svampinfektion i vagina

rastlöshet

darrningar

yrsel

smakförändringar eller nedsatt smak

domningar

öroninflammation

oregelbundna hjärtslag

förändringar på elektrokardiogram (EKG)

ovanligt snabba hjärtslag och

hjärtrytmrubbningar

hjärtklappning (onormala hjärtslag)

ansiktsrodnad

ökat blodflöde till vissa vävnader i

kroppen

hosta och slemhosta

halsirritation

näsblod

muntorrhet

diarré

sväljsvårigheter

sjukdomskänsla

orolig mage

obehagskänsla i magen efter måltid

brännande känsla i läpparna

karies

hudutslag, nässelfeber, klåda

inflammation i munslemhinnan, med eller

utan sår

ökad svettning

muskelkramper och muskelsmärta

smärta i armar eller ben

smärta i muskler, skelett eller leder i bröstet

trötthet

höjt blodtryck

minskning av nivåer av vissa ämnen i

blodet: av vissa vita blodkroppar som kallas

granulocyter, av kalium eller av kortisol

ökning av vissa beståndsdelar i blodet:

glukos, C-reaktivt protein, antalet

blodplättar, insulin, fria fettsyror eller

ketoner.

39

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

svampinfektioner i bröstet

minskad aptit

sömnstörningar (för lite eller för mycket

sömn)

trånghetskänsla över bröstet

känsla av överhoppade hjärtslag, vanligtvis

långsamma hjärtslag

läckage av blod från ett kärl till omgivande

vävnad

sänkt blodtryck

svaghet

smärta i bakre delen av munnen och svalget

inflammation och rodnad i svalget

torr hals

täta och smärtande urineringar

svårigheter och smärta vid urinering

njurinflammation.

Mycket sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

låg nivå av vissa blodkroppar som kallas blodplättar

andnöd

svullna händer och fötter

tillväxthämning hos barn och ungdomar.

Har rapporterats

(förekommer hos ett okänt antal användare):

dimsyn.

Användning av höga doser inhalerade kortisonpreparat under längre tid kan i mycket sällsynta

fall orsaka effekter i kroppen:

försämrad funktion för binjurarna (binjuresuppression)

minskad bentäthet

grumling av ögats lins (grå starr eller katarakt).

Riarify innehåller inte någon hög dos av inhalerad kortikosteroid men läkaren kan vilja mäta

kortisolnivåerna i blodet då och då.

Följande biverkningar kan också inträffa vid användning av höga doser inhalerade kortisonpreparat

under längre tid men frekvensen är för närvarande inte känd (kan inte beräknas från tillgängliga data):

depression

oro, nervositet, känsla av att vara uppjagad eller retlighet.

Det är mer troligt att dessa biverkningar förekommer hos barn.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Riarify ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Före utlämnande:

Förvaras i kylskåp (2 °C

-8 °C).

Får ej frysas.

Utsätt inte för temperaturer över 50 °C.

Punktera inte tryckbehållaren.

40

Tryckbehållare med 60 spraydoser:

Inhalatorn kan förvaras vid temperaturer upp till 25 °C

i högst 2 månader efter utlämnande.

Tryckbehållare med 120 eller 180 spraydoser:

Inhalatorn kan förvaras vid temperaturer upp till 25 °C

i högst 4 månader efter utlämnande.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är: beklometasondipropionat, formoterolfumaratdihydrat och glykopyrronium.

Varje avgiven dos (dosen som lämnar munstycket) innehåller 87 mikrogram beklometasondipropionat,

5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat och 9 mikrogram glykopyrronium (som 11 mikrogram

glykopyrroniumbromid).

Varje uppmätt dos (dosen som lämnar ventilen) innehåller 100 mikrogram beklometasondipropionat,

6 mikrogram formoterolfumaratdihydrat och 10 mikrogram glykopyrronium (som 12,5 mikrogram

glykopyrroniumbromid).

Övriga innehållsämnen är: vattenfri etanol, saltsyra, drivgas: norfluran.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Riarify är en inhalationsspray, lösning.

Riarify tillhandahålls som en tryckbehållare (aluminium) med en doseringsventil. Tryckbehållaren är

placerad i en inhalator av plast. Denna består av ett munstycke försett med ett skyddslock av plast och

antingen en dosräknare (behållare med 60 och 120 doser) eller en dosindikator (behållare med

180 doser).

Varje förpackning innehåller en tryckbehållare som antingen ger 60 spraydoser, 120 spraydoser eller

180 spraydoser. Det finns dessutom multipelförpackningar som innehåller antingen 2 eller

3 tryckbehållare med 120 spraydoser vardera.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo 26/A

43122 Parma

Italien

Tillverkare

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via San Leonardo 96

43122 Parma

Italien

Chiesi SAS

2 rue des Docteurs Alberto et Paolo Chiesi

41260 La Chaussée Saint Victor

Frankrike

Läs hela dokumentet

1

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

2

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Riarify 87 mikrogram/5 mikrogram/9 mikrogram inhalationsspray, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje avgiven dos (dosen som lämnar munstycket) innehåller 87 mikrogram beklometasondipropionat

beclometasoni dipropionas

), 5 mikrogram formoterol som formoterolfumaratdihydrat (

formoteroli

fumaras dihydricus

) och 9 mikrogram glykopyrronium (

glycopyrronium

) (som 11 mikrogram

glykopyrroniumbromid).

Varje uppmätt dos (dosen som lämnar ventilen) innehåller 100 mikrogram beklometasondipropionat,

6 mikrogram formoterol som formoterolfumaratdihydrat och 10 mikrogram glykopyrronium (som

12,5 mikrogram glykopyrroniumbromid).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Inhalationsspray, lösning (inhalationsspray).

Färglös till gulaktig lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Underhållsbehandling hos vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom

(KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination av inhalationssteroid och långverkande

beta2-agonist eller en kombination av en långverkande beta2-agonist och långverkande muskarin-

antagonist (för effekt på symtom- och exacerbationskontroll se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna

Rekommenderad dos är två inhalationer av Riarify två gånger dagligen.

Maximal dos är två inhalationer av Riarify två gånger dagligen.

Särskilda patientgrupper

Äldre

Ingen dosjustering krävs för äldre patienter (65 år och äldre).

Nedsatt njurfunktion

Riarify kan användas vid den rekommenderade dosen till patienter med lindrigt till måttligt nedsatt

njurfunktion. Användning av Riarify till patienter med svårt nedsatt njurfunktion eller dialyskrävande

terminal njursvikt, särskilt associerad med avsevärd viktminskning, ska endast övervägas om den

förväntade nyttan uppväger den möjliga risken (se avsnitt 4.4 och avsnitt 5.2).

3

Nedsatt leverfunktion

Det finns inga relevanta uppgifter om användning av Riarify för patienter med gravt nedsatt

leverfunktion och läkemedlet bör användas med försiktighet för dessa patienter (se avsnitt 4.4 och

avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av Riarify för en pediatrisk population (under 18 år) för

indikationen KOL.

Administreringssätt

Användning för inhalation.

För att säkerställa korrekt administrering av läkemedlet ska läkare eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal visa patienten hur inhalatorn används, och även regelbundet kontrollera att

patienten inhalerar på rätt sätt. Patienten ska uppmanas att läsa bipacksedeln noggrant och följa

bruksanvisningen i den.

Patienten ska skölja munnen, gurgla med vatten utan att svälja eller borsta tänderna efter inhalering (se

avsnitt 4.4 och 6.6).

Riarify är försedd med en dosräknare/-indikator på inhalatorns baksida som visar hur många

spraydoser som finns kvar. För tryckbehållare med 60 och 120 spraydoser avges en dos läkemedel

varje gång patienten trycker ned behållaren och dosräknaren räknar ned en spraydos.

För tryckbehållare med 180 spraydoser avges en spraydos läkemedel varje gång patienten trycker ned

behållaren och dosindikatorn roterar något. Antal kvarvarande spraydoser visas i intervall på 20.

Patienten ska uppmanas att inte tappa inhalatorn eftersom det kan medföra att dosräknaren räknar ned.

Bruksanvisning finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Ej för akut användning

Riarify är inte avsett för behandling av akuta episoder av bronkospasm eller en akut exacerbation av

KOL (dvs. vidbehovsbehandling).

Överkänslighet

Omedelbara överkänslighetsreaktioner har rapporterats efter administrering av Riarify. Om tecken på

allergiska reaktioner uppstår, särskilt angioödem (inklusive andningssvårigheter eller sväljsvårigheter,

svullnad av tunga, läppar och ansikte), urtikaria eller hudutslag, ska Riarify sättas ut omedelbart och

alternativ behandling sättas in.

Paradoxal bronkospasm

Paradoxal bronkospasm kan förekomma med omedelbar ökning av väsande andning och andnöd efter

dosering. Den ska behandlas omedelbart med en snabbverkande inhalerad bronkdilaterare

(vidbehovsläkemedel). Riarify ska sättas ut omedelbart, patienten utvärderas och alternativ behandling

sättas in vid behov.

4

Försämrad sjukdom

Rekommendationen är att behandling med Riarify inte bör avbryts abrupt. Om behandlingen inte har

någon effekt ska patienten fortsätta behandlingen men uppsöka läkare. Ökad vidbehovsanvändning av

bronkdilaterare tyder på en försämring av den underliggande sjukdomen och motiverar en omprövning

av behandlingen. Plötslig och progressiv försämring av symtomen på KOL är potentiellt livshotande

och patienten ska genomgå akut medicinsk utvärdering.

Kardiovaskulära effekter

Riarify bör användas med försiktighet till patienter med hjärtarytmier, särskilt atrioventrikulärt block

av tredje graden och takyarytmier (accelererade och/eller oregelbundna hjärtslag), idiopatisk

subvalvulär aortastenos, hypertrof obstruktiv kardiomyopati, svår hjärtsjukdom (särskilt akut

hjärtinfarkt, ischemisk hjärtsjukdom, kronisk hjärtsvikt), ocklusiva vaskulära sjukdomar (särskilt

arterioskleros), arteriell hypertoni och aneurysm.

Försiktighet bör även iakttas vid behandling av patienter med känd eller misstänkt förlängning av

QTc-intervallet (QTc > 450 millisekunder för män eller > 470 millisekunder för kvinnor), antingen

medfödd eller inducerad av läkemedel, eftersom dessa patienter uteslöts från kliniska prövningar med

Riarify.

Om anestesi med halogenerade anestesimedel planeras ska det säkerställas att Riarify inte

administreras under minst 12 timmar före start av anestesi, eftersom risk för hjärtarytmier föreligger.

Försiktighet krävs även när Riarify används av patienter med tyreotoxikos, diabetes mellitus,

feokromocytom och obehandlad hypokalemi.

Pneumoni hos patienter med KOL

En ökning av incidensen av pneumoni, inklusive pneumoni som kräver inläggning på sjukhus, har

observerats hos patienter med KOL som får inhalationssteroider. Det finns viss evidens för en ökad

risk för pneumoni vid höjningar av steroiddosen, men detta har inte slutgiltigt påvisats i alla studier.

Det finns ingen slutgiltig klinisk evidens för skillnader inom klassen inhalationssteroider när det gäller

pneumoniriskens storleksordning.

Läkare bör vara fortsatt vaksamma när det gäller möjlig utveckling av pneumoni hos patienter med

KOL eftersom de kliniska tecknen på sådana infektioner överlappar symtomen på KOL-

exacerbationer.

Riskfaktorer för pneumoni hos patienter med KOL inkluderar nuvarande rökning, hög ålder, lågt

kroppsmasseindex (BMI) och allvarlig KOL.

Systemiska kortikosteroideffekter

Systemiska effekter kan förekomma med alla inhalationssteroider, särskilt vid höga doser ordinerade

under längre perioder. Den dagliga dosen av Riarify motsvarar en medelstor dos inhalationssteroid; det

är dessutom mycket mindre troligt att dessa effekter uppstår än med orala kortikosteroider. Följande

systemiska effekter kan uppstå: Cushings syndrom, cushingoida tecken, binjuresuppression,

tillväxthämning, minskad bentäthet, katarakt, glaukom och mer sällsynt, olika psykologiska eller

beteendemässiga reaktioner, inklusive psykomotorisk hyperaktivitet, sömnstörningar, ångest,

depression eller aggression (särskilt hos barn). Därför är det viktigt att patienten kontrolleras

regelbundet.

Riarify bör administreras med försiktighet till patienter med aktiv eller inaktiv lungtuberkulos, svamp-

och virusinfektioner i luftvägarna.

5

Hypokalemi

Behandling med beta2-agonist kan orsaka potentiellt allvarlig hypokalemi, som riskerar att leda till

negativa kardiovaskulära effekter. Särskild försiktighet rekommenderas vid svår KOL eftersom denna

effekt kan förstärkas vid hypoxi. Hypokalemi kan även förstärkas vid samtidig behandling med andra

läkemedel som kan inducera hypokalemi, t.ex. xantinderivat, steroider och diuretika (se avsnitt 4.5).

Försiktighet rekommenderas även när flera kortverkande bronkdilaterare används. Det rekommenderas

att kaliumnivåer i serum kontrolleras i sådana situationer.

Hyperglykemi

Inhalation av formoterol kan orsaka en ökning av blodglukosnivåer. Därför ska blodglukosnivån

kontrolleras enligt fastställda riktlinjer för patienter med diabetes.

Antikolinerg effekt

Glykopyrronium bör användas med försiktighet till patienter med trångvinkelglaukom,

prostatahyperplasi eller urinretention. Patienten ska informeras om tecken och symtom på akut

trångvinkelglaukom och ska uppmanas att avbryta användningen av Riarify och kontakta läkare

omedelbart om något av dessa tecken eller symtom utvecklas.

Dessutom rekommenderas inte långvarig samtidig administrering av Riarify och andra antikolinerga

läkemedel på grund av den den antikolinerga effekten av glykopyrronium (se avsnitt 4.5).

Patienter med svårt nedsatt njurfunktion

Hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion, inklusive patienter med dialyskrävande terminal

njursvikt, särskilt associerad med betydande viktminskning, ska Riarify endast användas om den

förväntade nyttan uppväger den potentiella risken (se avsnitt 5.2). Dessa patienter ska övervakas för

tecken på potentiella biverkningar.

Patienter med svårt nedsatt leverfunktion

Hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion ska Riarify endast användas om den förväntade nyttan

uppväger den potentiella risken (se avsnitt 5.2). Dessa patienter ska övervakas för tecken på potentiella

biverkningar.

Användning med andningsbehållare

Farmakokinetiska uppgifter för enkeldos (se avsnitt 5.2) har visat att jämfört med rutinmässig

användning utan andningsbehållare ledde användning av Riarify med andningsbehållaren

AeroChamber Plus till en ökning av den totala systemiska exponeringen (AUC

) för glykopyrronium.

Tillgängliga säkerhetsuppgifter från långvariga kliniska studier har emellertid inte väckt någon

signifikant oro beträffande säkerheten (se avsnitt 5.1).

Förebyggande av orofaryngeala infektioner

För att minska risken för orofaryngeal candidainfektion bör patienter uppmanas att skölja munnen,

gurgla med vatten utan att svälja det eller borsta tänderna efter inhalation av den ordinerade dosen.

Synrubbning

Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient

inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera

patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom

eller sällsynta sjukdomar såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter

användning av systemiska och topiska kortikosteroider.

6

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Farmakokinetiska interaktioner

Eftersom glykopyrronium huvudsakligen elimineras via njurarna kan läkemedelsinteraktion potentiellt

inträffa med läkemedel som påverkar renala utsöndringsmekanismer (se avsnitt 5.2). Effekten av

hämning av organisk katjontransport (med cimetidin som probhämmare av transportproteinerna OCT2

och MATE1) i njurarna på dispositionen av inhalerat glykopyrronium ledde till en begränsad ökning

med 16 % av total systemisk exponering (AUC

) och en liten minskning av njurclearance med 20 %

vid samtidig administrering av cimetidin.

Beklometason är mindre beroende av CYP3A-metabolism än vissa andra kortikosteroider och

interaktioner är i allmänhet osannolika. Risken för systemiska effekter vid samtidig användning av

starka CYP3A-hämmare (t.ex. ritonavir, kobicistat) kan dock inte uteslutas, och därför

rekommenderas försiktighet och lämplig övervakning vid samtidig användning med sådana läkemedel.

Farmakodynamiska interaktioner

Relaterade till formoterol

Icke-kardioselektiva betablockerare (inklusive ögondroppar) ska undvikas hos patienter som tar

inhalerat formoterol. Om de administreras av tvingande skäl kommer effekten av formoterol att

minska eller utebli helt.

Samtidig användning av andra beta-adrenerga läkemedel kan potentiellt ha additiva effekter och därför

krävs försiktighet när andra beta-adrenerga läkemedel föreskrivs samtidigt med formoterol.

Samtidig behandling med kinidin, disopyramid, prokainamid, antihistaminer, monoaminoxidas-

hämmare, tricykliska antidepressiva medel och fenotiaziner kan förlänga QT-intervallet och öka risken

för ventrikulära arytmier. Dessutom kan L-dopa, L-tyroxin, oxytocin och alkohol försämra

hjärttoleransen för beta2-sympatomimetika.

Samtidig behandling med monoaminoxidashämmare, inklusive medel med likartade egenskaper som

t.ex. furazolidon och prokarbazin, kan ge upphov till hypertensiva reaktioner.

Det finns en ökad risk för arytmier hos patienter som får samtidig anestesi med halogenerade kolväten.

Samtidig behandling med xantinderivat, steroider eller diuretika kan förstärka en möjlig hypokalemisk

effekt av beta2-agonister (se avsnitt 4.4). Hypokalemi kan öka benägenheten för arytmier hos patienter

som behandlas med digitalisglykosider.

Relaterade till glykopyrronium

Långvarig samtidig administrering av Riarify och andra antikolinerga läkemedel har inte studerats och

rekommenderas därför inte (se avsnitt 4.4).

Hjälpämnen

Riarify innehåller en liten mängd etanol. Det finns en teoretisk risk för interaktion särskilt hos känsliga

patienter som tar disulfiram eller metronidazol.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Det finns ingen erfarenhet av eller bevis på säkerhetsproblem vid användning av drivgasen norfluran

(HFA134a) under graviditet eller amning. Studier av effekten av HFA134a på

reproduktionsfunktionen och den embryofetala utvecklingen hos djur visade dock inga kliniskt

relevanta biverkningar.

7

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av Riarify i gravida kvinnor.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Det är känt att

glukokortikoider orsakar effekter i den tidiga gestationsfasen, medan beta2-sympatomimetika som

formoterol har tokolytiska effekter. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av

Riarify under graviditet och förlossning.

Riarify bör endast användas under graviditet om den förväntade nyttan för patienten uppväger den

möjliga risken för fostret. Spädbarn och nyfödda som fötts av kvinnor som får avsevärda doser av

Riarify ska observeras för tecken på binjuresuppression.

Amning

Det finns inga relevanta kliniska data om användning av Riarify under amning.

Glukokortikoider utsöndras i bröstmjölk. Det är rimligt att anta att beklometasondipropionat och dess

metaboliter också utsöndras i bröstmjölk.

Det är okänt om formoterol eller glykopyrronium (inklusive metaboliter) utsöndras i bröstmjölk men

de har detekterats i mjölk från digivande djur. Antikolinerga medel som glykopyrronium skulle kunna

undertrycka mjölkproduktionen.

Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med Riarify

efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för

kvinnan.

Fertilitet

Inga specifika studier har utförts med Riarify med avseende på säkerhet för fertilitet. Djurstudier har

visat försämrad fertilitet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Riarify har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofil

De vanligaste rapporterade biverkningarna med Riarify var oral candidainfektion (som uppstod hos

0,8 % av de exponerade personerna), som vanligtvis förknippas med inhalationssteroider,

muskelspasmer (0,4 %), som härrör från den långverkande beta2-agonistkomponenten, muntorrhet

(0,4 %), som är en typisk antikolinerg effekt.

Biverkningar i tabellform

Det kliniska utvecklingsprogrammet för Riarify utfördes på patienter med måttlig, svår eller mycket

svår KOL. Totalt behandlades 3 346 patienter med

beklometasondipropionat/formoterolfumaratdihydrat/glykopyrronium

87 mikrogram/5 mikrogram/9 mikrogram vid måldosregimen (två inhalationer två gånger dagligen) i

flerdosstudier.

Frekvensen av biverkningarna definieras enligt följande konvention: mycket vanliga (≥1/10), vanliga

(≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta

(<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

8

MedDRA-klassificering av

organsystem

Biverkning

Frekvens

Infektioner och infestationer

Pneumoni (hos KOL-patienter), faryngit, oral

candidainfektion, urinvägsinfektion

nasofaryngit

Vanliga

Influensa

, oral svampinfektion, orofaryngeal

candidainfektion, esofageal candidainfektion

sinuit

, rinit

, gastroenterit

, vulvovaginal

candidainfektion

Mindre vanliga

Infektion i nedre andningsvägar (svamp)

Sällsynta

Blodet och lymfsystemet

Granulocytopeni

Mindre vanliga

Trombocytopeni

Mycket

sällsynta

Immunsystemet

Allergisk dermatit

Mindre vanliga

Överkänslighetsreaktioner inklusive erytem,

ödem i läppar, ansikte, ögon och svalg

Sällsynta

Endokrina systemet

Binjuresuppression

Mycket

sällsynta

Metabolism och nutrition

Hypokalemi, hyperglykemi

Mindre vanliga

Minskad aptit

Sällsynta

Psykiska störningar

Rastlöshet

Mindre vanliga

Psykomotorisk hyperaktivitet

, sömnstörningar

oro, depression

, aggression

beteeendeförändringar (huvudsakligen hos barn)

Ingen känd

frekvens

Sömnlöshet

Sällsynta

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Vanliga

Tremor, yrsel, dysgeusi

, hypoestesi

Mindre vanliga

Hypersomni

Sällsynta

Ögon

Dimsyn

(se även avsnitt 4.4)

Ingen känd

frekvens

Glaukom

, katarakt

Mycket

sällsynta

Öron och balansorgan

Otosalpingit

Mindre vanliga

Hjärtat

Förmaksflimmer, förlängt QT-intervall på EKG,

takykardi, takyarytmi

, hjärtklappningar

Mindre vanliga

Angina pectoris (stabil

och instabil),

ventrikulära extrasystolier

, nodal rytm,

sinusbradykardi

Sällsynta

Blodkärl

Hyperemi

, rodnande

, hypertoni

Mindre vanliga

Extravasering

Sällsynta

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Dysfoni

Vanliga

Hosta, produktiv hosta

, halsirritation, näsblod

Mindre vanliga

Paradoxal bronkospasm

, orofaryngeal smärta,

faryngealt erytem, faryngeal inflammation, torr

hals

Sällsynta

Dyspné

Mycket

sällsynta

Magtarmkanalen

Diarré

, muntorrhet, dysfagi

, illamående,

dyspepsi

, brännande känsla i läpparna

, karies

(aftös) stomatit

Mindre vanliga

Hud och subkutan vävnad

Utslag

, urtikaria

, pruritus, hyperhidros

Mindre vanliga

Angioödem

Sällsynta

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Muskelspasmer, myalgi, smärta i extremitet

muskuloskeletal bröstsmärta

Mindre vanliga

Tillväxthämning

Mycket

sällsynta

9

MedDRA-klassificering av

organsystem

Biverkning

Frekvens

Njurar och urinvägar

Dysuri, urinretention, nefrit

Sällsynta

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Trötthet

Mindre vanliga

Asteni

Sällsynta

Perifert ödem

Mycket

sällsynta

Undersökningar

Ökad nivå av C-reaktivt protein

, ökad nivå av

trombocyter

, ökad nivå av fria fettsyror

, ökad

nivå av insulin i blodet

och ökad nivå av

ketonkroppar i blodet

, minskning av

kortisolnivån

Mindre vanliga

Blodtrycksökning

, blodtryckssänkning

Sällsynta

Minskad bentäthet

Mycket

sällsynta

Biverkningar rapporterade i produktresumén för åtminstone en av de enskilda komponenterna, men som inte observerats

som biverkning under den kliniska utvecklingen av Riarify.

Bland de observerade biverkningarna förknippas följande biverkningar vanligtvis med:

Beklometasondipropionat

: pneumoni, orala svampinfektioner, svampinfektion i nedre andningsvägar,

dysfoni, halsirritation, hyperglykemi, psykiska störningar och minskad kortisolnivå, dimsyn.

Formoterol

: hypokalemi, hyperglykemi, tremor, hjärtklappningar, muskelspasmer, förlängt QT-

intervall på EKG, höjt blodtryck, sänkt blodtryck, förmaksflimmer, takykardi, takyarytmi, kärlkramp

(stabil och instabil), ventrikulära extraslag och nodal rytm.

Glykopyrronium:

glaukom, förmaksflimmer, takykardi, hjärtklappningar, muntorrhet, karies, dysuri,

urinretention, urinvägsinfektion.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Överdosering av Riarify kan ge upphov till tecken och symtom som beror på de enskilda

komponenternas effekt, inklusive de som observeras vid överdosering av andra beta2-agonister eller

antikolinerga medel, och överensstämmer med de kända effekterna av inhalationssteroider (se

avsnitt 4.4). Om överdosering inträffar ska patientens symtom hanteras med stödjande behandling och

lämplig övervakning vid behov.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, adrenergika i kombination med

antikolinergika inkl. trippelkombinationer med kortikosteroider. ATC-kod: R03AL09.

Verkningsmekanism och farmakodynamisk effekt

Riarify innehåller beklometasondipropionat, formoterol och glykopyrronium i en lösning som ger en

aerosol med extrafina partiklar med en genomsnittlig massmedian av aerodynamisk diameter

(MMAD) på cirka 1,1 mikrometer och samdeposition av de tre komponenterna. Aerosolpartiklarna i

10

Riarify är i genomsnitt mycket mindre än de partiklar som erhålls med icke-extrafina formuleringar.

För beklometasondipropionat resulterar detta i en kraftfullare effekt än formuleringar som ger icke-

extrafina partiklar (100 mikrogram extrafint beklometasondipropionat i Riarify motsvarar

250 mikrogram beklometasondipropionat i en icke-extrafin formulering).

Beklometasondipropionat

Beklometasondipropionat som inhalation i rekommenderade doser har en glukokortikoid

antiinflammatorisk effekt i lungorna vilket resulterar i minskade symtom med färre biverkningar än

vid systemisk administrering av kortikosteroider. Glukokortikoider används i stor utsträckning för att

hämma inflammation vid kroniska inflammatoriska luftvägssjukdomar som KOL. Deras verkan

medieras genom bindning av glukokortikoidreceptorer i cytoplasman vilket resulterar i ökad

transkription av gener som kodar för antiinflammatoriska protein.

Formoterol

Formoterol är en selektiv beta2-adrenerg agonist som ger en avslappning av den glatta muskulaturen i

bronkerna hos patienter med reversibel luftvägsobstruktion. Den bronkdilaterande effekten är snabb

med ett effekttillslag inom 1-3 minuter efter inhalation och har en duration på 12 timmar efter en

enkeldos.

Glykopyrronium

Glykopyrronium är en långverkande antagonist med hög affinitet till muskarinreceptorer

(antikolinergikum) som används för inhalation som bronkdilaterande behandling av KOL.

Glykopyrronium verkar genom att blockera acetylkolins bronksammandragande effekt på

glattmuskelceller, och vidgar därmed luftvägarna. Glykopyrroniumbromid är en antagonist med hög

affinitet till muskarinreceptorer som visats ha en mer än 4 gånger högre selektivitet för humana M3-

receptorer än för humana M2-receptorer.

Klinisk effekt och säkerhet

Det kliniska utvecklingsprogrammet i fas III för KOL inkluderade två 52-veckors studier med aktiv

kontroll. Studien TRILOGY jämförde Riarify med en fast kombination av beklometasondipropionat

och formoterol 100/6 mikrogram med två inhalationer två gånger dagligen (1 368 randomiserade

patienter). Studien TRINITY jämförde Riarify med tiotropium 18 mikrogram inhalationspulver, hård

kapsel, en inhalation en gång dagligen. Dessutom jämfördes effekterna med en trippelkombination

extempore med en fast kombination av beklometasondipropionat och formoterol 100/6 mikrogram

med två inhalationer två gånger dagligen plus tiotropium 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel,

en inhalation en gång dagligen (2 691 randomiserade patienter). Båda studierna utfördes på patienter

med klinisk diagnos på KOL med svår till mycket svår luftflödesbegränsning (FEV

mindre än 50 %

förväntat) med symtom bedömda som motsvarande minst 10 poäng i KOL-testet COPD Assessment

Test (CAT) och med minst en KOL-exacerbation under föregående år. Cirka 20 % av patienterna i de

två studierna använde andningsbehållaren AeroChamber Plus.

Dessutom utfördes två fas IIIb-studier för att stödja klinisk effekt och säkerhet för Riarify. TRISTAR

var en 26-veckors öppen studie med aktiv kontroll, i vilken Riarify jämfördes med en fast

extemporekombination av flutikason och vilanterol 92/22 mikrogram inhalationspulver, en inhalation

en gång dagligen plus tiotropium 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel, en inhalation en gång

daligen (1 157 randomiserade patienter). TRIBUTE var en 52-veckors studie med aktiv kontroll i

vilken Riarify, jämfördes med en fast kombination av indakaterol/glykopyrronium 85/43 mikrogram

inhalationspulver, hård kapsel, en inhalation en gång dagligen (1 532 randomiserade patienter). Båda

studierna utfördes i en liknande population KOL-patienter som i TRILOGY- och TRINITY-studierna.

Minskning av KOL-exacerbationer

Jämfört med en fast kombination av beklometasondipropionat och formoterol minskade Riarify

frekvensen av måttliga/svåra exacerbationer under 52 veckor med 23 % (frekvens: 0,41 jämfört med

0,53 händelser per patient/år, p = 0,005). Jämfört med tiotropium minskade Riarify frekvensen av

måttliga/svåra exacerbation under 52 veckor med 20 % (frekvens: 0,46 jämfört med 0,57 händelser per

patient/år, p = 0,003). Jämfört med en fast kombination av indakaterol och glykopyrronium så

minskade Riarify frekvensen av måttliga/svåra exacerbationer under 52 veckor med 15 % (frekvens

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/486554/2019

EMEA/H/C/004836

Riarify (beklometason/formoterol/glykopyrroniumbromid)

Sammanfattning av Riarify och varför det är godkänt inom EU

Vad är Riarify och vad används det för?

Riarify är ett läkemedel som ges till vuxna för att lindra symtomen på måttlig till svår kroniskt

obstruktiv lungsjukdom (KOL). KOL är en kronisk sjukdom där luftvägarna och luftblåsorna inuti

lungorna blir skadade eller tilltäppta, vilket gör det svårt att andas.

Riarify ges för (regelbunden) underhållsbehandling till patienter som inte uppnår adekvat kontroll trots

behandling med en kombination av två läkemedel mot KOL bestående av en beta-2-agonist plus

antingen en inhalerad kortikosteroid eller en långverkande muskarinreceptorantagonist. Beta-2-

agonister och muskarinreceptorantagonister gör att luftvägarna vidgas. Kortikosteroider minskar

inflammation i luftvägar och lungor.

Läkemedlet är detsamma som Trimbow, som redan är godkänt i EU. Företaget som tillverkar Trimbow

har godkänt att de vetenskapliga uppgifterna för läkemedlet kan användas för Riarify (informerat

samtycke).

Riarify innehåller de aktiva substanserna beklometason, formoterol och glykopyrroniumbromid.

Hur används Riarify?

Riarify finns som en vätska i en bärbar inhalator. Den rekommenderade dosen är två inhalationer två

gånger dagligen.

Läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal ska visa patienterna det rätta sättet att använda

inhalatorn och även regelbundet kontrollera att patientens inhalationsteknik är den rätta.

Läkemedlet är receptbelagt. För mer information om hur du använder Riarify, läs bipacksedeln eller

tala med läkare eller apotekspersonal.

Hur verkar Riarify?

De tre aktiva substanserna i Riarify verkar på olika sätt för att minska inflammationen och hålla

luftvägarna öppna, så att patienten kan andas lättare.

Riarify (beklometason/formoterol/glykopyrroniumbromid)

EMA/486554/2019

Sida 2/3

Beklometason tillhör en grupp antiinflammatoriska läkemedel som kallas kortikosteroider. Det verkar

på ett liknande sätt som naturligt förekommande kortikosteroidhormoner och minskar

immunsystemets aktivitet. Detta leder till minskad frisättning av substanser som medverkar i

inflammationsprocessen, såsom histamin, och hjälper på så vis till att hålla luftvägarna öppna så att

patienten kan andas lättare.

Formoterol är en långverkande beta-2-agonist. Den fäster vid receptorer (mål) som kallas beta-2-

receptorer och finns i musklerna i luftvägarna. När den fäster vid dessa receptorer får den musklerna

att slappna av, vilket håller luftvägarna öppna så att patienten kan andas lättare.

Glykopyrroniumbromid är en långverkande muskarinreceptorantagonist. Den öppnar luftvägarna

genom att blockera muskarinreceptorer i muskelcellerna i lungorna. Eftersom dessa receptorer hjälper

till att kontrollera luftvägsmusklernas sammandragning slappnar musklerna i luftvägarna av när

receptorerna blockeras, vilket hjälper till att hålla luftvägarna öppna så att patienten kan andas lättare.

Vilka fördelar med Riarify har visats i studierna?

Riarify har visat sig vara effektivt när det gäller att lindra symtomen på KOL i tre huvudstudier med

över 5 500 patienter vars symtom inte kontrollerades tillräckligt bra med antingen en kombination av

två andra läkemedel mot KOL eller med endast en muskarinreceptorantagonist.

I den första studien, som pågick i ett år, förbättrade Riarify efter 26 veckors behandling patienternas

(den största mängd luft som en person kan andas ut på en sekund) med 82 ml före en dos och

261 ml efter en dos. Som jämförelse ökade FEV

med 1 och 145 ml före respektive efter dosering hos

patienter som behandlades med ett läkemedel som endast innehöll 2 av de aktiva substanserna i

Riarify (beklometason plus formoterol).

I den andra studien, som pågick ett år, hade patienterna som behandlades med Riarify 20 procent

färre exacerbationer (symtomattacker) per år än patienterna som behandlades med tiotropium (en

långverkande muskarinreceptorantagonist). I den här studien var Riarify lika effektivt som tiotropium

plus en kombination med beklometason plus formoterol när det gäller att minska antalet

exacerbationer.

I den tredje studien, som pågick ett år, hade patienterna som behandlades med Riarify 15 procent

färre exacerbationer per år än patienterna som behandlades med en kombination av indakaterol (en

långverkande beta-2-agonist) och glykopyrroniumbromid.

Vilka är riskerna med Riarify?

Biverkningarna av Riarify är exempelvis oral candidainfektion (en svampinfektion i munnen orsakad av

en jästsvamp som kallas Candida), muskelspasmer och muntorrhet.

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Riarify finns i bipacksedeln.

Varför är Riarify godkänt i EU?

Riarify är effektivt när det gäller att minska antalet exacerbationer och förbättra lungfunktionen hos

patienter med KOL. Inga större säkerhetsproblem har rapporterats med Riarify, och biverkningarna var

hanterbara och likartade med andra läkemedel mot KOL. Europeiska läkemedelsmyndigheten fann

därför att fördelarna med Riarify är större än riskerna och att Riarify kan godkännas för försäljning i

Riarify (beklometason/formoterol/glykopyrroniumbromid)

EMA/486554/2019

Sida 3/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Riarify?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Riarify har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Riarify kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Riarify utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas för

att skydda patienterna.

Mer information om Riarify

Den 23 april 2018 beviljades Riarify ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Riarify finns på EMA:s webbplats

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/riarify-previously-chf-5993-chiesi-

farmaceutici-spa.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 03-2019.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen