Rezolsta

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

14-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

14-10-2020

Aktiva substanser:
darunavir, cobicistat
Tillgänglig från:
Janssen-Cilag International N.V.
ATC-kod:
J05
INN (International namn):
darunavir, cobicistat
Terapeutisk grupp:
Antivirala medel för systemiskt bruk, , Antivirala läkemedel för behandling av HIV-infektioner, kombinationer
Terapiområde:
HIV-infektioner
Terapeutiska indikationer:
Rezolsta, indikeras i kombination med andra antiretrovirala läkemedel för behandling av infektion med human immunbristvirus 1 (HIV 1) hos vuxna 18 år eller äldre. Genotypic testning bör styra användningen av Rezolsta.
Produktsammanfattning:
Revision: 11
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002819
Tillstånd datum:
2014-11-19
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002819

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

14-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

14-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

24-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

14-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

14-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

24-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

14-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

14-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

24-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - danska

14-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

14-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

24-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

14-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

14-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

24-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

14-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

14-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

24-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

14-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

14-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

24-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

14-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

14-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

24-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - franska

14-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

14-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

24-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

14-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

14-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

24-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

14-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

14-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

24-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

14-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

14-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

24-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

14-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

14-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

24-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

14-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

14-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

24-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

14-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

14-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

24-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - polska

14-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

14-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

24-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

14-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

14-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

24-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

14-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

14-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

24-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

14-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

14-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

24-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

14-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

14-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

24-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - finska

14-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

14-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

24-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - norska

14-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

14-10-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

14-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

14-10-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

14-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

14-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

24-03-2020

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

REZOLSTA 800 mg/150 mg filmdragerade tabletter

darunavir/kobicistat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får några biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller

även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad REZOLSTA är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar REZOLSTA

Hur du tar REZOLSTA

Eventuella biverkningar

Hur REZOLSTA ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad REZOLSTA är och vad det används för

Vad är REZOLSTA?

REZOLSTA innehåller de aktiva substanserna darunavir och kobicistat.

Darunavir tillhör en grupp hiv-läkemedel som kallas proteashämmare som verkar genom att minska

mängden hiv i kroppen till en väldigt låg nivå. Det ges med kobicistat som ökar mängden darunavir i

blodet.

Behandling med REZOLSTA stärker ditt immunsystem (din kropps naturliga försvar) och minskar

risken att utveckla sjukdomar förknippade med hiv-infektion, men REZOLSTA är inte ett botemedel

för hiv-infektion.

Vad används det för?

REZOLSTA används för att behandla vuxna och ungdomar som är12 år eller äldre och som väger

minst 40 kg, som är infekterade med hiv (se ”Hur du tar REZOLSTA”).

Du måste ta REZOLSTA tillsammans med andra läkemedel mot hiv. Din läkare kommer att diskutera

med dig vilken läkemedelskombination som är bäst för dig.

2.

Vad du behöver veta innan du tar REZOLSTA

Ta inte REZOLSTA

om du är allergisk mot darunavir, kobicistat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

om du har allvarlig leversjukdom. Tala med din läkare om du är osäker på hur allvarlig din

leversjukdom är. Ytterligare tester kan vara nödvändiga.

Kombinera inte REZOLSTA med något av följande läkemedel:

Om du tar något av dessa, fråga din läkare om du kan byta till ett annat läkemedel.

Läkemedel

Syfte med läkemedlet

Alfuzosin

för behandling av förstorad prostata

Amiodaron, bepridil, dronedaron, ivabradin,

kinidin, ranolazin

för att behandla vissa hjärtsjukdomar,

t.ex. oregelbunden hjärtrytm

Karbamazepin, fenobarbital och fenytoin

för att behandla krampanfall

Astemizol eller terfenadin

för att behandla allergisymtom

Kolkicin (om du har njur-/leverproblem)

för att behandla gikt eller familjär

medelhavsfeber

Kombinationsläkemedel med lopinavir/ritonavir

anti-hiv-läkemedel

Rifampicin

för att behandla vissa infektioner såsom

tuberkulos

Lurasidon, pimozid, kvetiapin eller sertindol

för att behandla psykiatriska tillstånd

Ergotalkaloider som ergotamin,

dihydroergotamin, ergometrin och

metylergonovin

för att behandla migränhuvudvärk

Cisaprid

för att behandla vissa magproblem

Johannesört (Hypericum perforatum)

växtbaserat läkemedel som används vid lätt

nedstämdhet och lindrig oro

Elbasvir/grazoprevir

för att behandla hepatit C-infektion

Lovastatin, simvastatin och lomitapid

för att sänka kolesterolnivåerna

Triazolam eller oralt (tas via munnen)

midazolam

för att hjälpa dig att sova och/eller för att lindra

ångest

Sildenafil

för att behandla en hjärt- och lungsjukdom

kallad pulmonell arteriell hypertoni. Sildenafil

har andra användningsområden. Se avsnittet

”Andra läkemedel och REZOLSTA”.

Avanafil

för att behandla erektionsproblem

Dabigatran, tikagrelor

för att förhindra att blodplättarna klumpar ihop

sig vid behandling av patienter som har haft en

hjärtinfarkt

Naloxegol

för att behandla förstoppning orsakad av

opioider

Dapoxetin

för att behandla för tidig utlösning

Domperidon

för att behandla illamående och kräkningar

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar REZOLSTA.

Du kan fortfarande överföra hiv när du tar detta läkemedel, även om risken minskar med effektiv

antiretroviral behandling. Diskutera med läkaren vilka försiktighetsåtgärder du måste vidta för att inte

smitta andra.

Personer som tar REZOLSTA kan fortfarande utveckla infektioner eller andra sjukdomar som

förknippas med hiv-infektion. Du måste ha regelbunden kontakt med läkare.

Personer som tar REZOLSTA kan få hudutslag. I sällsynta fall kan utslagen bli svåra eller potentiellt

livshotande. Kontakta din läkare om du får hudutslag.

Utslag (vanligen lätta eller måttliga) kan förekomma mer frekvent hos patienter som tar både

REZOLSTA och raltegravir (vid hiv-infektion) än hos patienter som bara tar ett av dessa läkemedel.

REZOLSTA har bara använts av ett begränsat antal patienter som är 65 år eller äldre. Om du tillhör

denna åldersgrupp ska du diskutera med din läkare om du kan använda REZOLSTA.

Kontrollera följande punkter och berätta för din läkare om någon av dessa gäller dig.

Tala om för din läkare om du tidigare har haft problem med levern, inklusive hepatit B- eller

C-infektion. Läkaren kan bedöma hur allvarlig din leversjukdom är innan han/hon beslutar om

du kan ta REZOLSTA.

Tala om för läkaren om du tidigare har haft problem med njurarna. Läkaren överväger

noggrant om du ska få behandling med REZOLSTA.

Tala om för din läkare om du har diabetes. REZOLSTA kan öka sockernivåerna i blodet.

Tala omedelbart om för din läkare om du noterar några symtom på infektion (till exempel

förstorade lymfknutor eller feber). Hos vissa patienter med framskriden hiv-infektion och som

tidigare har haft ovanliga infektioner på grund av ett försvagat immunförsvar (opportunistisk

infektion), kan tecken och symtom på inflammation från tidigare infektioner uppkomma kort

efter att behandlingen med hiv-läkemedel påbörjats. Man tror att dessa symtom beror på en

förbättring av kroppens immunsvar, som gör det möjligt för kroppen att bekämpa infektioner

som kan ha funnits utan att ge tydliga symtom.

Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet

attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att

behandla din hiv-infektion. Autoimmuna störningar kan inträffa flera månader efter att

behandlingen påbörjades. Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som

muskelsvaghet, svaghet som startar i händer eller fötter och som flyttar sig mot bålen,

hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet, informera din läkare omedelbart så att du kan få

nödvändig behandling.

Tala om för din läkare om du har blödarsjuka. REZOLSTA kan öka risken för blödningar.

Tala om för din läkare om du är allergisk mot sulfonamider (som t.ex. används för att

behandla vissa infektioner).

Tala om för din läkare om du märker av problem med muskler och skelett. Vissa patienter

som tar antiviral kombinationsbehandling kan utveckla en skelettsjukdom som kallas

osteonekros (död benvävnad på grund av förlust av blodtillförsel till skelettet). Detta kan vara

mer troligt vid långtidsbehandling mot hiv, allvarliga skador på immunsystemet, övervikt eller

användning av alkohol eller andra läkemedel som kallas kortikosteroider. Tecken på

osteonekros är stela och värkande leder (speciellt i höft, knä och skuldra) och svårigheter att

röra sig. Om du märker några av dessa symtom ska du kontakta din läkare.

Barn och ungdomar

REZOLSTA ska inte användas till barn som är yngre än 12 år eller som väger mindre än 40 kg.

Andra läkemedel och REZOLSTA

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

Det finns vissa läkemedel som du inte får kombinera med REZOLSTA. Dessa anges ovan under

rubriken ”Kombinera inte REZOLSTA med något av följande läkemedel”.

REZOLSTA får inte användas med ett annat antiretroviralt läkemedel som innehåller en förstärkare

eller ett annat antiretroviralt läkemedel som kräver förstärkning. I vissa fall kan doseringen av andra

läkemedel behöva ändras. Tala därför alltid om för din läkare om du tar andra läkemedel mot hiv och

följ noggrant läkarens anvisningar om vilka läkemedel som kan kombineras.

Effekterna av REZOLSTA kan minska om du tar något av följande läkemedel. Tala om för läkaren om

du tar:

bosentan (för att behandla hjärtsjukdom)

dexametason (för injektion) (kortikosteroid)

efavirenz, etravirin, nevirapin (för att behandla hiv-infektion)

rifapentin, rifabutin (för att behandla bakteriella infektioner).

Effekterna av andra läkemedel kan påverkas om du tar REZOLSTA. Tala om för läkaren om du tar:

amlodipin, karvedilol, diltiazem, disopyramid, felodipin, flekainid, lidokain, metoprolol,

mexiletin, nikardipin, nifedipin, propafenon, timolol, verapamil (för hjärtsjukdom) eftersom

behandlingseffekten eller biverkningarna av dessa läkemedel kan vara förhöjda

apixaban, edoxaban, rivaroxaban, warfarin, klopidogrel (för att minska blodets levring)

eftersom behandlingseffekten eller biverkningarna kan förändras. Läkaren kan behöva ta

blodprover

klonazepam (för att förhindra krampanfall).

östrogenbaserade hormonella preventivmedel eller hormonell ersättningsbehandling.

REZOLSTA kan minska deras effekt. Om dessa används som preventivmetod rekommenderas

alternativa icke-hormonella preventivmetoder

etinylestradiol/drospirenon. REZOLSTA kan öka risken för förhöjda kaliumnivåer orsakade av

drospirenon.

atorvastatin, fluvastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin (för att sänka

kolesterolnivåerna). Risken för muskelskada kan vara ökad. Läkaren kommer att utvärdera

vilken kolesterolsänkande behandling som passar din specifika situation bäst.

ciklosporin, everolimus, takrolimus, sirolimus (för att dämpa immunsystemet) eftersom

behandlingseffekten eller biverkningarna av dessa läkemedel kan vara ökade. Läkaren kanske

vill göra några ytterligare tester.

kortikosteroider inklusive betametason, budesonid, flutikason, mometason, prednison,

triamkinolon. Dessa läkemedel används för att behandla allergier, astma, inflammatoriska

tarmsjukdomar, inflammationer i ögon, leder och muskler och andra inflammatoriska tillstånd.

Om det inte finns några alternativ ska läkemedlet användas endast efter läkarbedömning och

under noggrann övervakning av din läkare för biverkningar av kortikosteroider.

buprenorfin/naloxon, metadon (läkemedel för att behandla opioidberoende)

salmeterol (läkemedel för att behandla astma)

artemeter/lumefantrin (ett kombinationspreparat mot malaria)

dasatinib, irinotekan, nilotinib, vinblastin, vinkristin (läkemedel för att behandla cancer)

perfenazin, risperidon, tioridazin (psykiatriska läkemedel)

klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam (läkemedel för att behandla sömnbesvär eller

ångest)

sildenafil, tadalafil, vardenafil (för erektionsproblem eller för att behandla en hjärt- och

lungsjukdom som kallas pulmonell arteriell hypertoni)

glekaprevir/pibrentasvir (för att behandla hepatit C-infektion)

fesoterodin, solifenacin (för att behandla problem med urinvägarna).

Doseringen av andra läkemedel kan behöva ändras eftersom behandlingseffekt eller biverkningar hos

antingen det andra läkemedlet, eller Rezolsta, kan påverkas om de kombineras.

Tala om för läkaren om du tar:

alfentanil (kraftigt och kortverkande injicerbart smärtstillande läkemedel som används vid

operationer)

digoxin (för att behandla vissa hjärtsjukdomar)

klaritromycin (antibiotika)

klotrimazol, flukonazol, itrakonazol, isavukonazol, posakonazol (mot svampinfektioner).

Vorikonazol ska bara tas efter en medicinsk bedömning

rifabutin (mot bakterieinfektioner)

tadalafil, sildenafil, vardenafil (för erektionsproblem eller högt blodtryck i blodkärlen i

lungorna)

amitriptylin, desipramin, imipramin, nortriptylin, paroxetin, sertralin, trazodon (för att

behandla depression och ångest)

maraviroc (för att behandla hiv-infektion)

kolkicin (för att behandla gikt eller familjär medelhavsfeber). Om du har nedsatt njur- och/eller

leverfunktion se avsnitt ”Kombinera inte REZOLSTA med något av följande läkemedel”.

bosentan (för att behandla högt blodtryck i blodkärlen i lungorna)

buspiron, klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, zolpidem, midazolam när de tas som en

injektion (läkemedel för att behandla sömnproblem och/eller ångest)

metformin (för att behandla typ 2-diabetes)

fentanyl, oxikodon, tramadol (för att behandla smärta)

Detta är inte en fullständig lista över läkemedel. Informera hälso- och sjukvårdspersonalen om alla

läkemedel du tar.

Graviditet och amning

Tala omedelbart om för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Gravida eller

ammande mödrar ska inte ta REZOLSTA. Hiv-infekterade kvinnor får inte amma sina barn eftersom

det både finns en risk att barnet blir infekterat med hiv genom bröstmjölken och eftersom man inte vet

hur läkemedlet påverkar barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil och använd inte maskiner om du känner dig yr efter att ha tagit REZOLSTA.

REZOLSTA innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar REZOLSTA

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar.

Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Du måste ta REZOLSTA varje dag och alltid med mat. REZOLSTA fungerar inte på rätt sätt utan mat.

Du måste äta en måltid eller ett mellanmål senast 30 minuter innan du tar REZOLSTA. Typen av mat

är inte viktig.

Svälj tabletten hel med dryck, t.ex. vatten eller mjölk. Tala om för läkaren om du har svårt att

svälja REZOLSTA. Tabletten kan delas med en tablettdelare. När du har delat tabletten ska hela

dosen (båda halvorna) tas omedelbart med dryck, t.ex. vatten eller mjölk.

Ta de andra hiv-läkemedel du använder i kombination med REZOLSTA enligt läkarens

rekommendation

Öppna det barnsäkra locket.

Plastburken har ett barnsäkert lock och ska öppnas enligt följande:

Tryck ned plastkorken samtidigt som du vrider den moturs.

Ta bort locket.

Om du har tagit för stor mängd av REZOLSTA

Kontakta omedelbart läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du har glömt att ta REZOLSTA

Om du märker detta inom 12 timmar skall du ta tabletterna omedelbart. Ta alltid tabletterna med mat.

Om du märker det senare än 12 timmar efter missad dos ska du hoppa över tabletterna och ta nästa

dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du kräks efter att ha tagit REZOLSTA

Om du kräks inom 4 timmar efter att ha tagit läkemedlet ska du så snart som möjligt ta ytterligare en

dos REZOLSTA tillsammans med mat. Om du kräks mer än 4 timmar efter att ha tagit läkemedlet

behöver du inte ta någon ytterligare dos REZOLSTA förrän vid ditt nästa ordinarie doseringstillfälle.

Kontakta läkare om du är osäker på vad du ska göra om du missar en dos eller om du kräks.

Sluta inte ta REZOLSTA utan att först kontakta läkaren

Efter att behandlingen har startat ska du inte avsluta den om inte läkaren sagt att du ska göra det.

Anti-hiv-läkemedel kan få dig att känna dig bättre. Även om du känner dig bättre ska du inte sluta ta

REZOLSTA. Tala först med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Under hiv-behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma.

Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland

finnas ett samband med hiv-läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana

förändringar.

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Tala om för din läkare om du drabbas av någon av följande biverkningar

Leverproblem som ibland kan vara allvarliga har rapporterats. Din läkare bör ta blodprov innan du

påbörjar behandling med REZOLSTA. Om du har kronisk hepatit B- eller C-infektion bör din läkare

ta blodprov oftare eftersom du har en ökad risk att utveckla leverproblem. Tala med din läkare om

tecken och symtom på leverproblem. Dessa kan inkludera gulfärgning av huden eller ögonvitorna,

mörk (tefärgad) urin, blek avföring (tarmrörelser), illamående, kräkningar, aptitlöshet, eller smärta,

värk eller smärta och obehag på höger sida under revbenen.

En vanlig biverkan av REZOLSTA är hudutslag (oftare vid användning i kombination med

raltegravir), klåda. Utslagen är vanligen milda till måttliga. Ett hudutslag kan också vara ett symtom

på en sällsynt, allvarlig situation. Det är därför viktigt att du talar med din läkare om du får hudutslag.

Din läkare kommer att råda dig hur man handskas med dina symtom eller om REZOLSTA måste

stoppas.

Andra allvarliga biverkningar som setts hos upp till 1 av 10 användare var diabetes. Inflammation i

bukspottkörteln (pankreatit) har rapporterats hos upp till 1 av 100 användare.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

huvudvärk

diarré, illamående

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

allergiska reaktioner som klåda

nedsatt aptit

onormala drömmar

kräkning, smärta i eller svullnad av buken, matsmältningsbesvär, gasbildning

muskelsmärta

trötthet

onormala blodprovsresultat, som vissa tester av levern eller njurarna. Läkaren kommer att

förklara dessa för dig.

svaghet.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos 1 av 100 användare)

symtom på infektion eller autoimmuna störningar (immunreaktiveringssyndrom)

osteonekros (död skelettvävnad till följd av nedsatt blodtillförsel till skelettet)

bröstförstoring

onormala blodprovsresultat, såsom vissa prover av bukspottkörteln, hög sockernivå, avvikande

halter av blodfetter (lipider). Läkaren kommer att förklara dessa för dig.

allergiska reaktioner som nässelutslag (urtikaria), kraftig svullnad av hud eller andra vävnader

(oftast läppar eller ögon)

allvarliga utslag med blåsor och flagnande hud, särskilt kring mun, näsa, ögon och könsorgan.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

en reaktion som kallas DRESS [kraftiga utslag som kan följas av feber, trötthet, svullnad av

ansikte eller lymfkörtlar, ökade eosinofiler (typ av vita blodkroppar), effekt på lever, njure eller

lunga].

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): hudutslag som kan bli svåra eller

potentiellt livshotande:

hudutslag med blåsor och fjällande hud på stora delar av kroppen

röda hudutslag täckta med små varfyllda knölar som kan sprida sig över kroppen, ibland med

feber.

Vissa biverkningar är typiska för hiv-läkemedel som tillhör samma grupp som REZOLSTA. Dessa är:

muskelvärk, ömhet eller svaghet. I sällsynta fall har dessa muskelbesvär varit allvarliga.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur REZOLSTA ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel längre än 6 veckor efter första öppnandet av burken.

REZOLSTA kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är darunavir and kobicistat. En tablett innehåller 800 mg darunavir (som

etanolat) och 150 mg kobicistat.

Övriga innehållsämnen är hypromellos, silicifierad mikrokristallin, kollodial vattenfri

kiseldioxid, krospovidon, magnesiumstearat. Filmdrageringen innehåller poly(vinylalkohol) –

delvis hydrolyserad, titandioxid, polyetylenglykol (makrogol), talk, röd järnoxid och svart

järnoxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerad, rosa, oval tablett med TG präglat på ena sidan och 800 på andra sidan.

30 tabletter i en plastburk.

Innehavare av godkännande för försäljning

Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgien

Tillverkare

Janssen-Cilag SpA, Via C. Janssen, Borgo San Michele, 04100 Latina, Italien

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av

godkännandet för försäljning.

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.: +36 1 884 2858

janssenhu@its.jnj.com

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: +47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

contacto@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

Tel: +44 1 494 567 444

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/ÅÅÅÅ}

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

REZOLSTA 800 mg/150 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 800 mg darunavir (som etanolat) och 150 mg kobicistat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

Rosa, oval tablett, 23 mm x 11,5 mm, präglad med ”800” på ena sidan och ”TG” på den andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

REZOLSTA är avsett att användas i kombination med andra antiretrovirala läkemedel för behandling

av humant immunbristvirus (hiv-1)-infektion hos vuxna och ungdomar (i åldern 12 år eller äldre med

en vikt på minst 40 kg).

Genotypisk bestämning ska vara vägledande för användningen av REZOLSTA (se avsnitt 4.2, 4.4 och

5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling ska initieras av läkare med erfarenhet av behandling av hiv-infektion.

Dosering

Den rekommenderade doseringen för vuxna och ungdomar i åldern 12 år eller äldre, med en vikt på

minst 40 kg, är en tablett dagligen tillsammans med mat.

ART-naiva patienter

Den rekommenderade doseringen är en filmdragerad tablett REZOLSTA en gång dagligen

tillsammans med mat.

ART-erfarna patienter

En filmdragerad tablett REZOLSTA en gång dagligen tillsammans med mat kan användas till

patienter med tidigare erfarenhet av antiretrovirala läkemedel, men utan mutationer förknippade med

darunavirresistens (DRV-RAMs)* och som har plasma hiv-1 RNA < 100 000 kopior/ml och

CD4+ cellantal ≥ 100 celler x 10

/l (se avsnitt 4.1).

DRV-RAMs: V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V, I84V, L89V.

Hos alla andra ART-erfarna patienter eller om hiv-1 genotypbestämning inte är tillgänglig är

användning av REZOLSTA inte lämplig och annan antiretroviral behandling bör användas. Se

produktresumén för andra antiretrovirala läkemedel för doseringsinformation.

Råd om glömda doser

Om patienten har glömt att ta en tablett och det har gått mindre än 12 timmar sedan en dos

REZOLSTA normalt skulle ha tagits, bör patienterna instrueras att ta den ordinerade dosen

REZOLSTA med mat så snart som möjligt. Om detta upptäcks senare än 12 timmar efter att dosen

skulle ha tagits, bör patienten inte ta den glömda dosen utan fortsätta med det vanliga

doseringsschemat.

Om en patient kräks inom 4 timmar efter att ha tagit läkemedlet ska ytterligare en dos REZOLSTA tas

tillsammans med mat så snart som möjligt. Om en patient kräks mer än 4 timmar efter att ha tagit

läkemedlet behöver patienten inte ta någon ny dos REZOLSTA förrän vid nästa ordinarie

doseringstillfälle.

Särskilda populationer

Äldre

Information gällande denna population är begränsad och därför ska REZOLSTA användas med

försiktighet hos patienter över 65 år (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Det finns inga farmakokinetiska data om användningen av REZOLSTA hos patienter med nedsatt

leverfunktion.

Darunavir och kobicistat metaboliseras via levern. Separata studier av darunavir/ritonavir och

kobicistat föreslår ingen dosjustering hos patienter med lätt (Child-Pugh klass A) eller måttligt

(Child-Pugh klass B) nedsatt leverfunktion. REZOLSTA bör dock användas med försiktighet hos

dessa patienter.

Det finns inga data om användning av darunavir och kobicistat hos patienter med gravt nedsatt

leverfunktion. Gravt nedsatt leverfunktion kan leda till en ökning av darunavir- och/eller

kobicistatexponeringen och en försämring av dess säkerhetsprofil. REZOLSTA får därför inte ges till

patienter med gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C) (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Kobicistat har visat sig minska beräknad kreatininclearance på grund av hämning av tubulär sekretion

av kreatinin. Behandling med REZOLSTA ska inte sättas in hos patienter med kreatininclearance lägre

än 70 ml/min om ett annat läkemedel som ges samtidigt kräver dosjustering baserat på

kreatininclearance (t.ex. emtricitabin, lamivudin, tenofovirdisoproxil (som fumarat, fosfat eller

succinat) eller adefovirdipivoxil) (se avsnitt 4.4, 4.8 och 5.2).

Baserat på den mycket begränsade renala elimineringen av kobicistat och darunavir krävs inga

särskilda försiktighetsåtgärder eller dosjusteringar av REZOLSTA hos patienter med nedsatt

njurfunktion. Darunavir, kobicistat eller kombinationen av dessa har inte studerats på patienter som får

dialys och ingen rekommendation kan därför lämnas för dessa patienter (se avsnitt 5.2).

Se produktresumén för kobicistat för mer information.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för REZOLSTA för barn i åldern 3 till 11 år eller som väger < 40 kg har inte

fastställts (se avsnitt 4.4 och 5.3). Inga data finns tillgängliga. REZOLSTA ska inte ges till barn under

3 år av säkerhetsmässiga skäl (se avsnitt 4.4 och 5.3).

Graviditet och postpartum

Behandling med REZOLSTA under graviditet leder till låg exponering för darunavir (se avsnitt 4.4

och 5.2). Därför ska behandling med REZOLSTA inte påbörjas under graviditet och kvinnor som blir

gravida under behandling med REZOLSTA ska byta till en alternativ behandling (se avsnitt 4.4

och 4.6). Darunavir/ritonavir kan övervägas som ett alternativ.

Administreringssätt

Oral användning

Tabletten bör sväljas hel för att säkerställa att hela dosen av både darunavir och kobicistat

administreras. För patienter som inte kan svälja hela tabletten kan REZOLSTA delas upp i två delar

med hjälp av en tablettdelare, och hela dosen ska tas direkt efter att tabletten har delats.

Patienter bör instrueras att ta REZOLSTA inom 30 minuter efter avslutad måltid (se avsnitt 4.4, 4.5

och 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Patienter med gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C).

Samtidig administrering av följande läkemedel på grund av risken för utebliven terapeutisk effekt (se

avsnitt 4.5):

karbamazepin, fenobarbital, fenytoin

rifampicin

lopinavir/ritonavir

johannesört (Hypericum perforatum)

Samtidig administrering av följande läkemedel på grund av risken för allvarliga och/eller livshotande

biverkningar (se avsnitt 4.5):

alfuzosin

amiodaron, bepridil, dronedaron, ivabradin, kinidin, ranolazin

astemizol, terfenadin

kolkicin, vid användning till patienter med nedsatt njur- och/eller leverfunktion (se avsnitt 4.5)

rifampicin

ergotderivativ (t.ex. dihydroergotamin, ergometrin, ergotamin, metylergonovin)

cisaprid

dapoxetin

domperidon

naloxegol

lurasidon, pimozid, kvetiapin, sertindol (se avsnitt 4.5)

elbasvir/grazoprevir

triazolam, midazolam givet oralt (för försiktighet avseende parenteralt administrerat midazolam,

se avsnitt 4.5)

sildenafil vid användning för behandling av pulmonell arteriell hypertoni, avanafil

simvastatin, lovastatin och lomitapid (se avsnitt 4.5)

dabigatran, tikagrelor.

4.4

Varningar och försiktighet

En effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har visat sig minska risken för sexuellt

överförd smitta betydligt, men en kvarstående risk kan inte uteslutas. Försiktighetsåtgärder för att

förhindra överföring ska vidtas i enlighet med nationella riktlinjer.

Regelbunden utvärdering av virologiskt svar rekommenderas. Vid uteblivet eller förlust av virologiskt

svar bör resistensbestämning utföras.

Darunavir binder i huvudsak till surt

-glykoprotein. Denna proteinbindning är

koncentrationsberoende och indikerar att mättnad av bindning kan uppkomma. Därför kan en minskad

proteinbindning (genom bortträngning) av läkemedel som är höggradigt bundna till surt

-glykoprotein inte uteslutas (se avsnitt 4.5).

ART-erfarna patienter

REZOLSTA bör inte användas till behandlingserfarna patienter med en eller flera DRV-RAMs eller

hiv-1 RNA ≥ 100 000 kopior/ml eller CD4+ cellantal < 100 celler x 10

/l (se avsnitt 4.2).

Kombinationer med andra optimerade bakgrundsbehandlingar (OBRs) än ≥ 2 NRTI har inte studerats i

denna population. Begränsade data finns tillgängliga för patienter med andra hiv-1-subtyper än B

(se avsnitt 5.1).

Graviditet

Behandling med darunavir/kobicistat 800/150 mg under den andra och tredje trimestern har visat sig

leda till låg exponering för darunavir, med en minskning av C

-nivåer på cirka 90 % (se avsnitt 5.2).

Kobicistatnivåerna minskar och ger eventuellt inte tillräcklig boostring. Den kraftiga minskningen av

darunavirexponering kan leda till virologisk svikt och en ökad risk för att modern överför

hiv-infektion till barnet. Därför ska behandling med REZOLSTA inte påbörjas under graviditet och

kvinnor som blir gravida under behandling med REZOLSTA ska byta till en alternativ behandling (se

avsnitt 4.2 och 4.6). Darunavir administrerat med en låg dos ritonavir kan övervägas som ett alternativ.

Äldre

Det finns begränsad information gällande användning av REZOLSTA hos patienter som är 65 år eller

äldre och försiktighet ska iakttas vid administrering av REZOLSTA till äldre patienter med tanke på

den högre förekomsten av nedsatt leverfunktion, annan samtidig sjukdom eller annan behandling (se

avsnitt 4.2 och 5.2).

Kraftiga hudreaktioner

Under darunavirs/ritonavirs kliniska utvecklingsprogram (n=3 063) rapporterades kraftiga

hudreaktioner som kan åtföljas av feber och/eller förhöjda transaminaser hos 0,4 % av patienterna.

DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms) och Stevens-Johnsons syndrom har

observerats i sällsynta fall (< 0,1 %) och efter marknadsintroduktion har toxisk epidermal nekrolys och

akut generaliserad exantematös pustulos rapporterats. Behandling med REZOLSTA ska omedelbart

avbrytas om tecken och symtom på kraftiga hudreaktioner uppstår. Dessa kan inkludera, men är inte

begränsade till, kraftiga utslag eller utslag tillsammans med feber, allmän sjukdomskänsla, trötthet,

muskel- eller ledvärk, blåsor, sår i munhålan, konjunktivit, hepatit och/eller eosinofili.

Hudutslag förekom oftare hos behandlingserfarna patienter som fick behandling som innehöll

darunavir/ritonavir + raltegravir jämfört med patienter som fick darunavir/ritonavir utan raltegravir

eller raltegravir utan darunavir/ritonavir (se avsnitt 4.8).

Allergi mot sulfonamid

Darunavir innehåller en sulfonamiddel. REZOLSTA ska användas med försiktighet till patienter med

känd allergi mot sulfonamid.

Levertoxicitet

Läkemedelsinducerad hepatit (t.ex. akut hepatit, cytolytisk hepatit) har rapporterats med

darunavir/ritonavir. Under det kliniska utvecklingsprogrammet (n=3 063) rapporterades hepatit hos

0,5 % av patienterna som fick antiretroviral kombinationsbehandling med darunavir/ritonavir.

Patienter med redan existerande leverdysfunktion, inklusive kronisk hepatit B eller C, har en ökad risk

för leverfunktionsabnormaliteter, inklusive allvarliga och potentiellt fatala leverbiverkningar. Om

samtidig behandling med antiviral terapi mot hepatit B eller C föreligger, se relevant

produktinformation för dessa läkemedel.

Lämpliga laboratorietester ska utföras innan terapi med REZOLSTA påbörjas och patienter ska

övervakas under behandlingen. Ökad ASAT/ALAT-övervakning bör övervägas hos patienter med en

underliggande kronisk hepatit, cirros eller hos patienter med förhöjda transaminaser innan behandling,

speciellt under de första månaderna av behandling med REZOLSTA.

Om det finns tecken på ny eller förvärrad leverdysfunktion (inklusive kliniskt signifikant höjning av

leverenzymer och/eller symtom som trötthet, anorexi, illamående, gulsot, mörk urin, ömhet i levern,

hepatomegali) hos patienter som använder REZOLSTA, ska uppehåll eller avbrytande av behandling

omedelbart övervägas.

Patienter med samtidiga sjukdomar

Nedsatt leverfunktion

Säkerhet och effekt för REZOLSTA, darunavir eller kobicistat har inte fastställts hos patienter med

betydande underliggande leverstörning. REZOLSTA är därför kontraindicerad till patienter med gravt

nedsatt leverfunktion. På grund av ökad plasmakoncentration av obundet darunavir ska REZOLSTA

användas med försiktighet till patienter med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2, 4.3

och 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Kobicistat har visat sig minska beräknad kreatininclearance på grund av hämning av tubulär sekretion

av kreatinin. Effekten på serumkreatinin, som leder till minskning av beräknat kreatininclearance, ska

beaktas när REZOLSTA ges till patienter vars beräknade kreatininclearance används som ett

hjälpmedel för deras kliniska behandling, inklusive dosjustering av samtidigt administrerade

läkemedel. Se produktresumén för kobicistat för mer information.

Behandling med REZOLSTA ska inte sättas in hos patienter med kreatininclearance lägre än

70 ml/min vid samtidig administrering av ett eller flera läkemedel som kräver dosjustering baserat på

kreatininclearance (t.ex. emtricitabin, lamivudin, tenofovirdisoproxil (som fumarat, fosfat eller

succinat) eller adefovirdipivoxil) (se avsnitt 4.2, 4.8 och 5.2).

Inga särskilda försiktighetsåtgärder eller dosjusteringar krävs hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Eftersom darunavir och kobicistat i hög grad är bundna till plasmaproteiner är det osannolikt att de

kommer att elimineras nämnvärt via hemodialys eller peritonealdialys (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Data är i nuläget otillräckliga för att fastställa om samtidig administrering av tenofovirdisoproxil och

kobicistat är förknippad med en större risk för njurbiverkningar jämfört med behandlingar som

omfattar tenofovirdisoproxil utan kobicistat.

Patienter med hemofili

Det har förekommit rapporter om ökad blödningsbenägenhet, inklusive spontana hudhematom och

hemartros, hos patienter med hemofili typ A och B som behandlas med hiv-proteashämmare. Vissa

patienter fick extra tillägg av faktor VIII. I mer än hälften av de rapporterade fallen fortsatte eller

återinsattes, om behandlingen hade upphört, behandlingen med hiv-proteashämmare. Ett

orsakssamband har föreslagits, även om verkningsmekanismen inte är helt klarlagd. Patienter med

hemofili ska därför uppmärksammas på risken för ökad blödningsbenägenhet.

Vikt och metabola parametrar

Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan förekomma under antiretroviral

behandling. Sådana förändringar kan delvis ha samband med sjukdomskontroll och livsstil. Vad gäller

lipider finns det i vissa fall belägg för en behandlingseffekt medan det inte finns några starka belägg

för ett samband mellan viktökning och någon viss behandling. Beträffande övervakning av lipider och

glukos i blodet hänvisas till etablerade riktlinjer för hiv-behandling. Lipidrubbningar ska behandlas på

ett kliniskt lämpligt sätt.

Osteonekros

Även om etiologin anses vara multifaktorell (innefattande användning av kortikosteroider,

alkoholkonsumtion, grav immunsuppression, högt BMI), har fall av osteonekros rapporterats i

synnerhet hos patienter med avancerad hiv-sjukdom och/eller långvarig exponering för antiretroviral

kombinationsbehandling (CART). Patienterna bör rådas att söka läkare om de drabbas av ledvärk,

ledstelhet och svårigheter att röra sig.

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hiv-infekterade patienter med svår immunbrist vid tiden för insättandet av antiretroviral

kombinationsbehandling (CART), kan en inflammatorisk reaktion på asymtomatiska eller kvarvarande

opportunistiska patogener uppkomma och orsaka allvarliga kliniska tillstånd eller förvärrade symtom.

Vanligtvis har sådana reaktioner observerats inom de första veckorna eller månaderna efter insättande

av antiretroviral kombinationsbehandling. Relevanta exempel är retinit orsakad av cytomegalovirus,

generaliserade och/eller fokala mykobakteriella infektioner och pneumoni orsakad av Pneumocystis

jirovecii (tidigare känd som Pneumocystis carinii). Alla inflammatoriska symtom ska utvärderas och

behandling sättas in vid behov. Dessutom har reaktivering av herpes simplex och herpes zoster

observerats i kliniska studier med darunavir och lågdos ritonavir.

Autoimmuna tillstånd (som Graves sjukdom och autoimmun hepatit) har också rapporterats vid

immunreaktivering; dock har tid till tillslag varierat och dessa händelser kan inträffa flera månader

efter behandlingsstart (se avsnitt 4.8).

Läkemedelsinteraktioner

Livshotande och fatala läkemedelsinteraktioner har rapporterats hos patienter behandlade med kolkicin

och starka hämmare av CYP3A och P-glykoprotein (Pgp; se avsnitt 4.5).

REZOLSTA ska inte användas i kombination med andra antiretrovirala läkemedel som kräver

farmakokinetisk förstärkare eftersom doseringsrekommendationer för sådan kombination inte har

fastställts. REZOLSTA ska inte användas samtidigt med läkemedel som innehåller ritonavir eller

behandlingsregimer som innehåller ritonavir eller kobicistat.

Till skillnad från ritonavir är kobicistat inte en inducerare av CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9,

CYP2C19 eller UGT1A1. Vid byte från ritonavir som en farmakokinetisk förstärkare till kobicistat

krävs försiktighet under de två första veckornas behandling med REZOLSTA, framför allt om doser

av något läkemedel som administreras samtidigt har titrerats eller justerats vid användning av ritonavir

som en farmakokinetisk förstärkare.

Pediatrisk population

REZOLSTA rekommenderas inte för användning till barn (3 till 11 år). REZOLSTA ska inte användas

till barn under 3 år (se avsnitt 4.2 och 5.3).

REZOLSTA innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Eftersom REZOLSTA innehåller darunavir och kobicistat är det interaktioner som har identifierats

med darunavir (i kombination med kobicistat eller med lågdos ritonavir) eller med kobicistat som

avgör de interaktioner som kan uppkomma med REZOLSTA. Interaktionsstudier med

darunavir/kobicistat, darunavir/ritonavir och med kobicistat har bara utförts på vuxna.

Läkemedel som kan påverkas av darunavir/kobicistat

Darunavir är en hämmare av CYP3A, en svag hämmare av CYP2D6 och en hämmare av P-gp.

Kobicistat är en mekanismbaserad hämmare av CYP3A och en svag CYP2D6-hämmare. Kobicistat

hämmar transportörerna p-glykoprotein (P-gp), BCRP, MATE1, OATP1B1 och OATP1B3. Samtidig

administrering av kobicistat med läkemedel som är substrat för dessa transportörer kan leda till ökade

plasmakoncentrationer av de samtidigt administrerade läkemedlen. Kobicistat förväntas inte hämma

CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9 eller CYP2C19. Kobicistat förväntas inte inducera CYP1A2,

CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, UGT1A1 eller P-gp (MDR1). Samtidig administrering av

darunavir/kobicistat och läkemedel som i huvudsak metaboliseras via CYP3A kan leda till ökad

systemisk exponering för sådana läkemedel, vilket kan öka eller förlänga deras terapeutiska effekt och

biverkningar.

REZOLSTA får således inte kombineras med läkemedel som är mycket beroende av CYP3A för

clearance och för vilka ökad systemisk exponering förknippas med allvarliga och/eller livshotande

händelser (snävt terapeutiskt index) (se avsnitt 4.3).

Samtidig administrering av REZOLSTA och läkemedel som har aktiva metaboliter bildade av CYP3A

kan orsaka sänkta plasmakoncentrationer av dessa aktiva metaboliter, vilket kan leda till att de förlorar

sin terapeutiska effekt. Dessa interaktioner beskrivs i interaktionstabellen nedan.

Läkemedel som påverkar darunavir-/kobicistatexponeringen

Darunavir och kobicistat metaboliseras via CYP3A. Läkemedel som inducerar CYP3A-aktivitet

förväntas öka clearance av darunavir och kobicistat, vilket leder till minskade plasmakoncentrationer

av darunavir och kobicistat (t.ex. efavirenz, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, rifampicin,

rifapentin, rifabutin, johannesört) (se avsnitt 4.3 och interaktionstabellen nedan).

Samtidig administrering av REZOLSTA med andra läkemedel som hämmar CYP3A kan minska

clearance av darunavir och kobicistat och kan leda till ökade plasmakoncentrationer av darunavir och

kobicistat (t.ex. azolantimykotika såsom klotrimazol). Dessa interaktioner beskrivs i

interaktionstabellen nedan.

REZOLSTA ska inte användas samtidigt med läkemedel eller behandlingar som innehåller ritonavir

eller kobicistat. REZOLSTA ska inte användas i kombination med de enskilda substanserna i

REZOLSTA (darunavir eller kobicistat). REZOLSTA ska inte användas i kombination med andra

antiretrovirala läkemedel som kräver farmakokinetisk förstärkare eftersom

doseringsrekommendationer för en sådan kombination inte har fastställts.

Interaktionstabell

Förväntade interaktioner mellan REZOLSTA och antiretrovirala och icke-antiretrovirala läkemedel

anges i tabellen nedan och är baserade på de interaktioner som identifierats med darunavir/ritonavir,

darunavir/kobicistat och med kobicistat.

Interaktionsprofilen för darunavir beror på om ritonavir eller kobicistat används som farmakokinetisk

förstärkare. Det kan således finnas olika rekommendationer för användning av darunavir med

samtidiga läkemedel. I tabellen nedan specificeras när rekommendationerna för REZOLSTA skiljer

sig från dem för darunavir förstärkt med lågdos ritonavir. Se produktresumén för PREZISTA för

ytterligare information.

Nedanstående lista över exempel på interaktioner mellan läkemedel är inte heltäckande och därför ska

man konsultera produktinformationen för varje läkemedel som administreras samtidigt med

REZOLSTA för information relaterad till metabolismväg, interaktionsväg, potentiella risker och

särskilda åtgärder som ska vidtas med avseende på samtidig administrering.

INTERAKTIONER OCH DOSREKOMMENDATIONER VID BEHANDLING MED ANDRA

LÄKEMEDEL

Läkemedel per terapiområde

Interaktion

Rekommendationer vid

samtidig administrering

HIV-ANTIRETROVIRALA LÄKEMEDEL

Integrashämmare

Dolutegravir

Baserat på teoretiska

överväganden förväntas inte

dolutegravir påverka

farmakokinetiken för REZOLSTA.

REZOLSTA och dolutegravir

kan användas utan

dosjusteringar.

Raltegravir

Vissa kliniska studier tyder på att

raltegravir kan orsaka en måttlig

minskning av

plasmakoncentrationerna av

darunavir.

Effekten av raltegravir på

plasmakoncentrationerna av

darunavir bedöms inte vara

kliniskt relevant. REZOLSTA

och raltegravir kan ges utan

dosjusteringar.

hiv-nukleosid/nukleotid omvänd transkriptashämmare (NRTI)

Didanosin

400 mg en gång dagligen

Ingen interaktion avseende

mekanism förväntas baserat på

teoretiskt övervägande.

REZOLSTA och didanosin kan

användas utan dosjusteringar.

När didanosin administreras

samtidigt med REZOLSTA ska

didanosin administreras på

fastande mage 1 timme före eller

2 timmar efter REZOLSTA (som

administreras med mat).

Tenofovirdisoproxil*

*studie genomfördes med

tenofovirdisoproxilfumarat

Baserat på teoretiska

överväganden förväntas

REZOLSTA öka

plasmakoncentrationerna

av tenofovir.

(hämning av P

glykoprotein)

REZOLSTA och

tenofovirdisoproxil kan användas

utan dosjusteringar.

Övervakning av njurfunktion kan

vara indicerat när REZOLSTA

ges i kombination med

tenofovirdisoproxil, särskilt hos

patienter med underliggande

systemisk sjukdom eller

njursjukdom, eller hos patienter

som tar nefrotoxiska medel.

Emtricitabin/tenofoviralafenamid

Tenofoviralafenamid ↔

Tenofovir ↑

Rekommenderad dos av

emtricitabin/tenofoviralafenamid

är 200/10 mg en gång dagligen

vid användning med

REZOLSTA.

Abacavir

Emtricitabin

Lamivudin

Stavudin

Zidovudin

Baserat på de olika

elimineringsvägarna för andra

NRTI (dvs. emtricitabin,

lamivudin, stavudin och

zidovudin) som primärt utsöndras

via njurarna, och abacavir, som

inte medieras av CYP, förväntas

inga interaktioner mellan dessa

läkemedel och REZOLSTA.

REZOLSTA kan användas med

dessa NRTI utan dosjustering.

hiv-icke- nukleosid/nukleotid omvänd transkriptashämmare (NNRTI)

Efavirenz

Baserat på teoretiska

överväganden förväntas efavirenz

minska plasmakocentrationerna av

darunavir och/eller kobicistat.

(CYP3A-induktion)

Samtidig administrering av

REZOLSTA och efavirenz

rekommenderas inte.

Den här rekommendationen

skiljer sig från darunavir

förstärkt med ritonavir. Se

produktresumén för darunavir för

ytterligare information.

Etravirin

Baserat på teoretiska

överväganden förväntas etravirin

minska plasmakoncentrationerna

av darunavir och/eller kobicistat.

(CYP3A-induktion)

Samtidig administrering av

REZOLSTA och etravirin

rekommenderas inte.

Den här rekommendationen

skiljer sig från darunavir

förstärkt med ritonavir. Se

produktresumén för darunavir för

ytterligare information.

Nevirapin

Baserat på teoretiska

överväganden förväntas nevirapin

minska plasmakoncentrationerna

av darunavir och/eller kobicistat

(CYP3A-induktion). REZOLSTA

förväntas öka

plasmakoncentrationerna av

nevirapin.

(CYP3A-hämning)

Samtidig administrering av

REZOLSTA och nevirapin

rekommenderas inte.

Den här rekommendationen

skiljer sig från darunavir

förstärkt med ritonavir. Se

produktresumén för darunavir för

ytterligare information.

Rilpivirin

Baserat på teoretiska

överväganden förväntas

REZOLSTA öka

plasmakoncentrationerna av

rilpivirin.

(CYP3A-hämning)

Samtidig administrering av

REZOLSTA och rilpivirin kan

ske utan dosjusteringar, eftersom

den förväntade ökningen av

rilpivirinkoncentrationer inte

anses vara kliniskt relevant.

CCR5-ANTAGONIST

Maraviroc

150 mg två gånger dagligen

Baserat på teoretiska

överväganden förväntas

REZOLSTA öka

plasmakoncentrationerna av

maraviroc.

(CYP3A-hämning)

Den rekommenderade dosen av

maraviroc är 150 mg två gånger

dagligen vid samtidig

administrering med REZOLSTA.

Se produktresumén för

maraviroc för mer information.

α1-ADRENORECEPTORANTAGONISTER

Alfuzosin

Baserat på teoretiska

överväganden förväntas

REZOLSTA öka

plasmakoncentrationerna av

alfuzosin.

(CYP3A-hämning)

Samtidig administrering av

REZOLSTA med alfuzosin är

kontraindicerad (se avsnitt 4.3).

ANESTETIKA

Alfentanil

Baserat på teoretiska

överväganden förväntas

REZOLSTA öka

plasmakoncentrationerna av

alfentanil.

Samtidig användning med

REZOLSTA kan kräva en lägre

dos av alfentanil och kräver

övervakning på grund av riskerna

för långvarig eller fördröjd

andningsdepression.

ANTACIDA

Aluminium-/magnesiumhydroxid

Kalciumkarbonat

Ingen interaktion avseende

mekanism förväntas baserat på

teoretiska överväganden.

REZOLSTA och antacida kan

användas samtidigt utan

dosjusteringar.

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/83065/2020

EMEA/H/C/002819

Rezolsta (darunavir/kobicistat)

Sammanfattning av Rezolsta och varför det är godkänt inom EU

Vad är Rezolsta och vad används det för?

Rezolsta är ett läkemedel som används för att behandla patienter som är infekterade med humant

immunbristvirus typ 1 (HIV-1), ett virus som orsakar förvärvat immunbristsyndrom (aids). Det ges i

kombination med andra hivläkemedel för behandling av vuxna och ungdomar från 12 års ålder (och

som väger minst 40 kg).

Rezolsta innehåller de aktiva substanserna darunavir och kobicistat. Läkemedlet är endast avsett att

ges till patienter som inte tidigare fått hivbehandling eller till tidigare behandlade patienter vars

sjukdom inte förväntas vara resistent mot darunavir och som är tillräckligt friska och vars

hivvirusnivåer underskrider ett visst tröskelvärde.

Hur används Rezolsta?

Rezolsta är receptbelagt och behandling ska sättas in av läkare med erfarenhet av att behandla

hivinfektion. Rezolsta finns som tabletter som innehåller 800 mg darunavir och 150 mg kobicistat.

Rekommenderad dos är en tablett om dagen tillsammans med föda. För mer information om hur du

använder Rezolsta, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller apotekspersonal.

Hur verkar Rezolsta?

Rezolsta innehåller två aktiva substanser. Darunavir är en proteashämmare. Den blockerar ett enzym

som kallas proteas, som viruset behöver för att framställa nya kopior av sig självt i kroppen. När

enzymet blockeras kan viruset inte föröka sig normalt, vilket gör att viruset förökar sig och sprids

långsammare. Kobicistat verkar som en förstärkare (booster) av darunavirs effekt genom att förlänga

dess aktivitet i kroppen.

Rezolsta taget i kombination med andra hivläkemedel minskar mängden hiv i blodet och håller den på

en låg nivå. Rezolsta botar inte hivinfektion, men kan fördröja eller motverka skadan på

immunsystemet och utvecklingen av infektioner och sjukdomar som är kopplade till aids.

Darunavir är för närvarande godkänt som Prezista och kobicistat som Tybost.

Rezolsta (darunavir/kobicistat)

EMA/83065/2020

Sida 2/3

Vilka fördelar med Rezolsta har visats i studierna?

Eftersom både darunavir och kobicistat tidigare visat sig vara effektiva och har godkänts för

användning vid behandling av hivinfektion har studier främst utförts för att visa att Rezolsta ledde till

liknande effekter och halter av darunavir i blodet som de två aktiva substanserna tagna var för sig, och

som när darunavir tas tillsammans med ett annat förstärkande läkemedel (booster), nämligen ritonavir

(en etablerad kombination).

Dessutom utfördes en huvudstudie för att undersöka säkerheten och effekten av darunavir och

kobicistat när de gavs med andra hivläkemedel till 313 vuxna hivpatienter som inte tidigare behandlats

eller som hade behandlats tidigare och vars infektion inte förväntades vara resistent mot darunavir.

Effekt uppmättes genom att virusbelastningen (mängden HIV-1-virus i blodet) minskade till mindre än

50 kopior/ml. Totalt sett uppnådde 258 patienter (82 procent) detta svar efter 24 veckors behandling,

och 253 patienter (81 procent) vid 48 veckor, vilket var jämförbart med de resultat som tidigare setts

med darunavir plus ritonavir.

Ytterligare data visade att darunavir och kobicistat också ledde till en godtagbar minskning av

virusbelastningen hos ungdomar i åldern 12–17 år.

Vilka är riskerna med Rezolsta?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Rezolsta (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

är diarré, illamående, huvudvärk och hudutslag. De allvarligaste biverkningarna var hudutslag,

diabetes, (allergiska) överkänslighetsreaktioner, kräkning, Stevens-Johnsons syndrom (livshotande

reaktion med influensaliknande symtom och smärtsamma utslag som drabbar huden, munnen, ögonen

och könsorganen) samt immunrekonstitutionssyndrom. Immunrekonstitutionssyndrom inträffar när

patientens immunsystem börjar arbeta igen och bekämpar befintliga infektioner (vilket leder till

inflammation) och kan angripa frisk vävnad, t.ex. levern och sköldkörteln. En fullständig förteckning

över biverkningar som rapporterats för Rezolsta finns i bipacksedeln.

Rezolsta får inte ges till patienter som har kraftigt nedsatt leverfunktion. Det får inte heller ges

tillsammans med vissa andra läkemedel, eftersom de kan minska behandlingseffekten eller öka

biverkningarna. En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför är Rezolsta godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att fördelarna med Rezolsta är större än riskerna och

rekommenderade att Rezolsta kan godkännas för användning i EU. De båda aktiva substanserna har

redan visat sig vara effektiva, och det ansågs mer praktiskt att kombinera dem i en enda tablett än att

ta dem var för sig, vilket även minskar risken för fel. Det saknades belägg för oväntade biverkningar.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Rezolsta?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Rezolsta har tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Rezolsta kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Rezolsta utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas

för att skydda patienterna.

Rezolsta (darunavir/kobicistat)

EMA/83065/2020

Sida 3/3

Mer information om Rezolsta

Den 19 november 2014 beviljades Rezolsta ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Rezolsta finns på EMA:s webbplats:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/rezolsta. Denna sammanfattning

uppdaterades senast 02-2020.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen