Revasc

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

29-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

29-07-2014

Aktiva substanser:
desirudin
Tillgänglig från:
Canyon Pharmaceuticals Ltd.
ATC-kod:
B01AE01
INN (International namn):
desirudin
Terapeutisk grupp:
Antitrombotiska medel
Terapiområde:
Venös trombos
Terapeutiska indikationer:
Förebyggande av djup venös trombos hos patienter som genomgår elektiv höft- eller knäbytesoperation.
Produktsammanfattning:
Revision: 12
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000104
Tillstånd datum:
1997-07-09
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000104

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

29-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

29-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

16-07-2007

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

29-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

29-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

16-07-2007

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

29-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

29-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

16-07-2007

Bipacksedel Bipacksedel - danska

29-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

29-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

16-07-2007

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

29-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

29-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

16-07-2007

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

29-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

29-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

16-07-2007

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

29-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

29-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

16-07-2007

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

29-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

29-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

16-07-2007

Bipacksedel Bipacksedel - franska

29-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

29-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

16-07-2007

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

29-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

29-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

16-07-2007

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

29-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

29-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

16-07-2007

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

29-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

29-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

16-07-2007

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

29-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

29-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

16-07-2007

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

29-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

29-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

16-07-2007

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

29-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

29-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

16-07-2007

Bipacksedel Bipacksedel - polska

29-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

29-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

16-07-2007

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

29-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

29-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

16-07-2007

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

29-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

29-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

16-07-2007

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

29-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

29-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

16-07-2007

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

29-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

29-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

16-07-2007

Bipacksedel Bipacksedel - finska

29-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

29-07-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

16-07-2007

Bipacksedel Bipacksedel - norska

29-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

29-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

29-07-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

29-07-2014

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Revasc 15 mg/0,5 ml pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Desirudin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller sjuksköterska.

I denna bipacksedel finner du information om

Vad Revasc är och vad det används för

Innan du använder Revasc

Hur du använder Revasc

Eventuella biverkningar

Hur Revasc ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD REVASC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Namnet på den aktiva substansen i Revasc är desirudin. Desirudin är en rekombinant DNA-produkt

som framställs i jästceller. Desirudin tillhör en grupp läkemedel som kallas antikoagulerande medel,

vilka hindrar blodet från att levra sig och bilda proppar i blodkärlen.

Revasc används för att förhindra blodproppar efter höftleds- eller knäledsplastik, eftersom skadliga

blodproppar kan bildas i benens blodkärl. Medicinen används ofta i flera dagar efter operationer

eftersom risken för bildning av blodproppar är som störst när man är sängliggande.

2.

INNAN DU ANVÄNDER REVASC

Revasc får inte ges till dig

om du är överkänslig (allergisk) mot naturligt eller syntetiskt hirudin, inkluderande desirudin eller

något av övriga innehållsämnen i Revasc

om du blöder lätt eller har någon allvarlig blödningssjukdom (t.ex. blödarsjuka)

om du har allvarlig njur- eller leversjukdom

om du har en infektion i hjärtat

om du har okontrollerat högt blodtryck

om du är gravid.

Var särskilt försiktig med Revasc

Berätta för din läkare om du har en ökad risk för blödning, vilket kan vara fallet om du har eller har

haft:

känd blödningsrubbning eller blödningssjukdom i familjen

magsår eller annan blödningssjukdom i mag-tarmkanalen

stroke (slaganfall) eller blödning i hjärnan eller i ögat

nyligen opererats (även tandkirurgi) eller genomgått biopsi eller blivit stucken i ett blodkärl under

den senaste månaden

övergående nedsatt blodförsörjning till någon del av hjärnan under de senaste sex månaderna

blödning i tarm eller lunga under de senaste tre månaderna.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Risken för blödning kan också vara ökad:

om du nyligen har fött barn, fallit eller fått ett slag mot kroppen eller huvudet

om du redan tar andra läkemedel, särskilt blodförtunnande (se nedan)

Om något av ovanstående stämmer in på dig kommer läkaren eller sköterskan att kontrollera blodets

levringsförmåga och eventuellt justera din dos eller ditt doseringsschema därefter.

Korsvis känslighet mot andra hirudinprodukter är möjlig. Du bör även informera din läkare om du

någon gång tidigare har fått Revasc, hirudin eller en hirudinanalog.

Barn

Det finns ingen erfarenhet av Revasc givet till barn.

Intag av andra läkemedel

Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Det kan vara nödvändigt att ändra dosen, vidta andra försiktighetsåtgärder eller i vissa fall avsluta

behandlingen med något av läkemedlen. Detta gäller både receptbelagda och receptfria läkemedel,

särskilt:

läkemedel som motverkar blodproppsbildning (warfarin, heparin och dikumarol)

läkemedel som påverkar funktionen hos blodplättarna (blodkroppar i blodet involverade i blodets

levring), t.ex. acetylsalicylsyra, en substans som finns i många läkemedel och används som

smärtlindrande och febernedsättande, samt andra icke-steroida antiinflammatoriska medel

(NSAID).

Graviditet och amning

Revasc ska inte ges till dig om du är gravid. Revasc kan orsaka allvarlig skada på fostret. Det är därför

viktigt att du talar om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Om du är i fertil

ålder, kan ett graviditetstest göras av din läkare för att säkerställa att du inte är gravid.

Du bör inte amma under behandlingen.

3.

HUR DU ANVÄNDER REVASC

Du får Revasc som en injektion under huden.

Läkemedlet ges som subkutan injektion, företrädesvis på buken. Injektionsstället ska växla mellan

åtminstone fyra olika ställen. Den första injektionen ska ges 5 till 15 minuter före operation men efter

lokalbedövning, om sådan används. Fortsatt behandling med desirudin ges sedan efter operationen två

gånger dagligen i 9 till högst 12 dagar, eller tills patienten återfått full rörlighet, beroende på vilket

som inträffar först. För närvarande finns ingen klinisk erfarenhet som stöder användning av Revasc

längre än 12 dagar.

Vanlig dos

Ta alltid Revasc enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos är 15 mg injicerat två gånger dagligen i 9 dagar, dock inte längre än 12 dagar. Du får den

första injektionen 5 till 15 minuter före operationen. Om du behöver behandling längre än 12 dagar

kan läkaren byta till ett annat liknande läkemedel.

Om du har en njur- eller leversjukdom, kommer läkaren eller sköterskan att kontrollera blodets

levringsförmåga och justera dosen därefter.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Om du har fått för stor mängd av Revasc

Överdosering av Revasc kan leda till blödningar. Om detta inträffar avbryts behandlingen med Revasc

och behandling ges mot blödningen.

Om en dos missas

Om en dos av läkemedlet missas, bör den ges till dig så snart som möjligt. Om det nästan är tid för

nästa dos är det bättre att avstå från den missade dosen och gå tillbaka till normalt dosschema. Dosen

ska inte dubbleras.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Revasc orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Några

av dessa biverkningar kan likna effekterna efter en operation. Den vanligaste biverkningen är blödning.

Tala så snart som möjligt om för läkaren eller sköterskan om någon av följande biverkningar

uppträder. Några av dessa kan förväxlas med biverkningarna av operationen:

Vanliga biverkningar

(med en sannolikhet att mellan 1 av 10 och 1 av 100 patienter drabbas):

Ovanlig trötthet eller kraftlöshet (blodbrist), illamående, utsöndring av vätska från sår, lågt blodtryck,

feber, inflammation i vener som ibland kan åtföljas av blodproppsbildning, svullnad på

injektionsstället, blåmärken, bensvullnad orsakad av vätskeansamling, icke-dödliga allergiska

reaktioner.

Mindre vanliga biverkningar

(med en sannolikhet att mellan 1 av 100 och 1 av 1 000 patienter

drabbas):

Förhöjda leverenzymvärden, yrsel, sömnlöshet, förvirring, känsla av andnöd, kräkningar (med eller

utan blod), förstoppning, blod i urinen, svårigheter med vattenkastningen, hudutslag, klåda

(nässelfeber), låga kaliumnivåer i blodet, brännande känsla vid vattenkastning och tätare behov av att

kasta vatten, långsam sårläkning, näsblod, högt blodtryck, smärta (däribland smärta i benen, magen

och/eller bröstet).

Sällsynta biverkningar

(med en sannolikhet att mellan 1 av 1 000 och 1 av 10 000 patienter drabbas):

Anti-hirudinantikroppar har påvisats då patienter som tidigare behandlats med läkemedlet på nytt

exponeras för det.

Enstaka fall av dödlig blödning har rapporterats.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

5.

HUR REVASC SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och förpackningen.

Förvaras vid högst 25 °C. Förvara injektionsflaskan och ampullen i ytterkartongen.

Efter beredning rekommenderas omedelbar användning. Dock har stabilitet för den färdigberedda

lösningen demonstrerats i 24 timmar vid 2 °C–8 °C (i kylskåp).

Använd inte Revasc om du ser att injektionslösningen innehåller synliga partiklar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är desirudin (15 mg/0,5 ml pulver).

Övriga innehållsämnen i pulvret är magnesiumklorid och natriumhydroxid. I spädningsvätskan är

innehållsämnena mannitol och vatten.

Viktig information om något innehållsämne i Revasc

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 0,5 ml, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Revasc består av en injektionsflaska innehållande vitt pulver och en ampull innehållande klar, färglös

vätska till injektionsvätska, lösning.

Förpackningsstorlekar:

1 injektionsflaska och 1 ampull i en förpackning

2 injektionsflaskor och 2 ampuller i en förpackning

10 injektionsflaskor och 10 ampuller i en förpackning

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Canyon Pharmaceuticals Limited

7th Floor

52-54 Gracechurch Street

London EC3V 0EH

Storbritannien

Tillverkare:

Canyon Pharmaceuticals GmbH

Unter Gereuth 10

D-79353 Bahlingen a.K.

Tyskland

Denna bipacksedel godkändes senast den {MM/ÅÅÅÅ}

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Revasc 15 mg/0,5 ml pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska innehåller 15 mg desirudin.

Efter beredning innehåller en injektionsflaska 15 mg ** desirudin* per 0,5 ml.

Desirudin består av en enkel polypeptidkedja på 65 aminosyraenheter och 3 disulfidbryggor.

* framställt i jästceller genom rekombinant DNA-teknik.

** motsvarande cirka 270 000 antitrombinenheter (ATU) eller 18 000 ATU per mg av desirudin enligt

WHO:s ”Second International Standard” för alfatrombin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Vitt pulver och klar, färglös vätska till injektionsvätska, lösning

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Trombosprofylax för patienter som genomgår elektiv kirurgisk höft- eller knäplastik

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Revasc bör påbörjas under ledning av en läkare med erfarenhet av

koagulationsstörningar. Anvisningar för beredning av Revasc ges i avsnitt 6.6.

Vuxna och äldre patienter

Den rekommenderade dosen är 15 mg två gånger dagligen. Första injektionen ges 5 till 15 minuter

före operation (dock ges första injektionen desirudin efter regional anestesi, om sådan används).

Fortsatt behandling med desirudin ges därefter postoperativt två gånger dagligen i 9 dagar upp till

högst 12 dagar, eller tills patienten är fullt mobiliserad. För närvarande finns ingen klinisk erfarenhet

som stöder användning av desirudin längre än 12 dagar.

Läkemedlet administreras subkutant, företrädesvis i bukväggen. Injektionsstället skall växla mellan

åtminstone fyra olika ställen.

Barn

Det finns ingen erfarenhet från barn.

Patienter med njurinsufficiens

Desirudin är kontraindicerat hos patienter med allvarlig njurinsufficiens (kreatininclearance mindre än

30 ml/min motsvarande ett serumkreatinin på mer än 2,5 mg/dl eller 221 mikromol/l; se avsnitt 4.3).

Hos patienter med mild till måttlig njurinsufficiens (kreatininclearence mellan 31 och 90 ml/min; se

avsnitt 4.4) skall aktiverad partiell tromboplastintid (APTT) följas.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Patienter med leverinsufficiens

Desirudin är kontraindicerat vid svår leverinsufficiens (se avsnitt 4.3). Hos patienter med mild till

måttlig leverinsufficiens (se avsnitt 4.4) rekommenderas att man följer APTT.

4.3

Kontraindikationer

Desirudin är kontraindicerat hos patienter:

med överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne

med pågående blödning och/eller irreversibel koagulationsrubbning

med allvarlig njur- och leverinsufficiens

under graviditet (se avsnitt 4.6)

med svår okontrollerad hypertoni samt vid subakut bakteriell endokardit

4.4

Varningar och försiktighet

Varningar

Anafylaxi: Revasc kan orsaka allergiska reaktioner inklusive anafylaxi och chock (se avsnitt 4.8).

Livsfarliga anafylaktiska reaktioner har rapporterats hos patienter som återexponerats för

hirudinprodukter under en ytterligare eller efterföljande behandling. Även om inga reaktioner med

dödlig utgång rapporterats för desirudin måste alternativa behandlingsmöjligheter övervägas innan

beslut tas att återexponera en patient för Revasc. Eftersom reaktionerna är immunförmedlade, är risken

ökad för de patienter som tidigare exponerats för hirudin eller hirudinanaloger. Behandling med

Revasc bör endast påbörjas där medicinsk hjälp är lättillgänglig och där tillgång till behandling av

anafylaktiska reaktioner finns. Patienter bör informeras att de har erhållit Revasc.

Desirudin skall inte administreras intramuskulärt på grund av risken för lokalt hematom.

Desirudin skall användas med försiktighet vid tillstånd med ökad risk för blödning, såsom större

kirurgiska ingrepp, biopsi eller punktion av icke-komprimerbara kärl under den senaste månaden;

anamnes på blödningsstroke, intrakraniell eller intraokulär blödning innefattande diabetesretinopati

(med blödning); cerebral ischemisk attack under de senaste 6 månaderna, känd blödningsrubbning

(medfödd eller förvärvad dysfunktion, t.ex. hemofili, leversjukdom) eller anamnes på gastrointestinal

eller pulmonell blödning under de senaste 3 månaderna.

Försiktighet

När desirudin administreras till patienter med ökad blödningsrisk, mild till måttlig leverdysfunktion

och/eller mild till måttlig njurinsufficiens, bör APPT följas och det högsta värdet för APTT bör inte

överstiga 2 gånger det normala kontrollvärdet. Om nödvändigt avbryts behandlingen med desirudin

tills APTT återgått till mindre än 2 gånger det normala kontrollvärdet. Behandlingen med desirudin

kan därefter återupptas med reducerad dos.

Desirudin skall användas med försiktighet hos patienter som behandlas med antikoagulantia, och/eller

trombocythämmande medel, och/eller icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID). Patienten

bör kontrolleras med avseende på blödning (se avsnitt 4.5). Samtidig behandling med desirudin och

trombolytiska medel eller tiklopidin har inte undersökts hos denna patientpopulation.

Den antikoagulerande effekten av desirudin är ofullständigt reversibel. APTT-nivåer kan dock

reduceras genom intravenös tillförsel av DDAVP (desmopressin).

Laboratorietester:

Aktiverad partiell tromboplastintid (APTT) skall följas hos patienter med ökad

blödningsrisk och/eller nedsatt njur- eller leverfunktion. Det högsta APPT-värdet bör inte överskrida 2

gånger det normala kontrollvärdet. Om nödvändigt avbryts behandlingen tills APPT sjunker till

mindre än 2 gånger det normala kontrollvärdet. Behandligen med desirudin kan därefter återupptas

med reducerad dos (se även avsnitt 4.5).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Samtidig behandling med medel som eventuellt förhöjer blödningsrisken bör avbrytas innan man

påbörjar behandling med desirudin. Om samtidig administrering inte kan undvikas bör noggranna

kliniska undersökningar samt laboratorietester utföras (se avsnitt 4.4).

Under profylax rekommenderas inte samtidig behandling med läkemedel som innehåller hepariner

(ofraktionerade eller lågmolekylära sådana) eller dextraner. Effekten av desirudin och ofraktionerade

hepariner har visat sig vara additiv med avseende på förlängningen av APTT (se avsnitt 4.4).

Liksom för andra antikoagulantia skall desirudin användas med försiktighet tillsammans med

läkemedel som kan påverka trombocytfunktionen. Sådana läkemedel omfattar acetylsalicylsyra och

NSAID, tiklopidin och klopidrogel, glykoprotein IIb/IIIa-antagonister (abciximab, eptifibatid,

tirofiban) och iloprost.

Om en patient byter från peroral antikoagulationsbehandling till desirudinbehandling eller från

desirudin till orala antikoagulantia, skall antikoagulationseffekten fortsätta att övervakas noggrant med

lämplig metod. Denna effekt skall tas med i utvärderingen av koagulationsstatus hos patienten vid byte

av behandling (se avsnitt 4.2).

4.6

Graviditet och amning

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med desirudin saknas. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Risken för människa är okänd. Revasc är

kontraindicerat under graviditet (se avsnitt 4.3). Det är inte känt om desirudin utsöndras i

modersmjölken. Ammande mödrar bör avrådas från att amma eller tillrådas att använda alternativa

mediciner.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Revasc har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

I kontrollerade kliniska studier med desirudin 15 mg givet två gånger dagligen och standarddos av

ofraktionerat heparin, låg höftledsoperationen i sig och verkningsmekanismen hos de två testade

läkemedlen till grund för de flesta av biverkningarna som rapporterades. Som för övriga

antikoagulantia är blödning den vanligast förekommande biverkningen.

Följande sambandsbedömda

biverkningar är listade nedan utifrån klassificering av organsystem, och

inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad: vanliga (

1/100,

<1/10); mindre vanliga (

1/1 000, <1/100); sällsynta (

1/10 000, <1/1 000).

Undersökningar

Mindre vanliga

Ökning av transaminaser i serum

Blodet och lymfsystemet

Vanliga

Anemi

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga

Yrsel, sömnlöshet, förvirring

Andningsorgan, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga

Andnöd

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Magtarmkanalen

Vanliga

Illamående

Mindre vanliga

Hematemes, kräkningar, förstoppning

Njurar och urinvägar

Mindre vanliga

Hematuri, urinretention

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

Hudutslag, nässelutslag

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga

Hypokalemi

Infektioner och infestationer

Mindre vanliga

Urinvägsinfektion, cystit

Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer

Vanliga

Sårsekretion

Mindre vanliga

Försämrad sårläkning

Blodkärl

Vanliga

Hypotension, djup tromboflebit

Mindre vanliga

Näsblödning, hypertension

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga

Feber, svullnad kring injektionsstället, hematom, benödem

Mindre vanliga

Smärta i benen, smärta, buk- och bröstsmärta

Immunsystemet

Vanliga

I kliniska studier har allergiska reaktioner rapporterats i samma frekvens

(1,6 %) hos patienter behandlade med desirudin (n=2 367) och ofraktionerat

heparin (n=1 134), oberoende av orsakssamband.

Sällsynta

Anti-hirudinantikroppar har påvisats vid reexponering för desirudin i kliniska

studier.

Biverkningar, som oavsett sambandsbedömning med prövningsläkemedlet rapporterades under

kliniska prövningar, var blödningsepisoder, oliguri, hyperpyrexi och ledluxation.

I uppföljningsstudier efter att Revasc godkänts för försäljning har i sällsynta fall rapporterats större

blödningar, av vilka vissa var dödliga, liksom sällsynta rapporter mottagits om icke-dödliga

anafylaktiska eller anafylaktoida reaktioner som lett till chock.

4.9

Överdosering

Det finns ingen antidot mot desirudin. Överdosering av desirudin kan leda till

blödningskomplikationer. I dessa fall skall behandlingen avbrytas. Vid behov kan plasmaexpander

och/eller blodtransfusion användas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antikoagulantia, ATC-kod: B01AE01.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Verkningsmekanism

Desirudin är en ytterst potent och selektiv hämmare av fritt cirkulerande och koagelbundet trombin.

Man ser ett medelvärde för förlängningen av peak APTT på ca 1,4 gånger utgångsvärdet efter

subkutan (SC) injektion av 15 mg desirudin administrerat två gånger per dygn. Vid terapeutiska

serumkoncentrationer har desirudin ingen effekt på andra enzymer i det hemostatiska systemet såsom

faktorerna IXa, Xa, kallikrein, plasmin, tPA eller aktiverat protein C. Desirudin har inte heller någon

effekt på andra serinproteaser, såsom matsmältningsenzymen trypsin eller kymotrypsin eller på

komplementaktivering via klassisk eller alternativ väg.

I två kontrollerade dubbelblinda kliniska studier var totalfrekvensen av tromboemboliska händelser

halverad med desirudin 15 mg SC två gånger per dygn (n=370) jämfört med patienter behandlade med

standarddos av ofraktionerat heparin (n=396), (p< 0,0001). Antalet proximala djupa ventromboser var

endast en femtedel av vad som observerats för patienter behandlade med heparin (p< 0,0001). Hittills

finns kliniska data tillgängliga endast från höftkirurgi.

Farmakodynamiska effekter

Den koagulationshämmande effekten hos desirudin visas i en förlängning av koagulationstiden i

plasma från människa eller råtta oavsett om koagulationen induceras direkt (trombintiden) eller via

den inre (APTT) eller yttre (PT) vägen. Desirudin har ingen profibrinolytisk aktivitet.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Absorptionstiden för subkutant (SC) administrerat desirudin är i medeltal 4,1; 4,5 och 5,4 timmar för

dosnivåerna 0,1; 0,3 och 0,5 mg/kg (sammantaget medelvärde 4,6 timmar). Absorptionen är

fullständig, baserat på medelvärden för ytan under kurvan (AUC).

Efter SC administrering av en enkeldos 0,1-0,75 mg/kg ökar plasmakoncentrationen av desirudin

snabbt till maximalnivå (C

) efter 1 till 3 timmar. Både C

och AUC-värden är proportionella mot

dosen.

Distribution

Desirudin distribueras i det extracellulära rummet med en distributionsvolym vid steady-state på

0,25 l/kg oberoende av dos.

Metabolism och elimination

Eliminationen av desirudin från plasma är snabb i första fasen. Cirka 90 % av en intravenös (IV)

bolusdos elimineras från cirkulationen inom 2 timmar efter injektion. En långsammare terminal

eliminationsfas följer, med ett medelvärde för den terminala eliminationshalveringstiden på 2 till 3

timmar, oberoende av dos. ”Mean residence time” är 1,7–2 timmar och 6–7 timmar efter IV respektive

SC administrering.

Den totala urinutsöndringen av oförändrat desirudin uppgår till 40–50 % av den administrerade dosen.

Metaboliter som saknar en eller två C-terminala aminosyror utgör en mindre del av det material som

påvisats i urinen (<7 %).

In vitro-

in vivo-

data från djur indikerar att desirudin till största delen

elimineras och metaboliseras i njurarna. Hepatisk elimination av desirudin eller trombin-

desirudinkomplexet verkar inte vara signifikant.

Total clearance av desirudin är jämförbar (ca 1,95–2,20 ml/min/kg) oberoende av dos och

administreringssätt (SC eller IV). Total clearance och njurclearence av desirudin är något reducerad

hos äldre patienter jämfört med yngre friska frivilliga. Denna minskning kan förmodas vara utan

klinisk betydelse och kräver därför ingen dosjustering.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Reproduktionstoxikologiska djurstudier visade att desirudin är teratogent med förändringar omfattande

spina bifida

på kanin och omfalocele på råttor. Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi,

allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet visade inte några särskilda risker för människa.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Pulver:

magnesiumklorid

natriumhydroxid.

Spädningsvätska: mannitol (E 421)

vatten för injektionsvätskor.

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3

Hållbarhet

3 år.

Från mikrobiologisk synpunkt skall produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart

är lagringstid och förvaringsförhållanden fram till användning användarens ansvar. Förvaringstiden

skall normalt inte överskrida 24 timmar vid 2–8 °C när beredningen har ägt rum under kontrollerade

och validerade aseptiska förhållanden.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara injektionsflaskan och ampullen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

För förvaringsanvisningar för färdigberedd produkt, se avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

15 mg pulver i en injektionsflaska av glas (glas typ I) med propp (butylgummi) täckt med en film

(fluorpolymer) på insidan och 0,5 ml spädningsvätska i en ampull (glas typ I).

Förpackningsstorlek à 1, 2 eller 10.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

För färdigberedning av vattenlösningen överförs 0,5 ml av den medföljande spädningsvätskan med

mannitol under aseptiska förhållanden till injektionsflaskan innehållande pulver till injektionsvätska,

lösning. Den aktiva substansen upplöses snabbt genom försiktig skakning så att en klar lösning erhålls.

Den färdigberedda lösningen bör användas så snart som möjligt (se avsnitt 6.3 ovan).

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Använd inte färdigberedd injektionslösning som innehåller synliga partiklar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Canyon Pharmaceuticals Limited

7th Floor

52-54 Gracechurch Street

London EC3V 0EH

Storbritannien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/043/001

2 injektionsflaskor/2 ampuller med spädningsvätska

EU/1/97/043/002

10 injektionsflaskor/10 ampuller med spädningsvätska

EU/1/97/043/003

1 injektionsflaska/1 ampull med spädningsvätska

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 9 juli 1997

Datum för senaste förnyelse: 9 juli 2007

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/H/C/104

OFFENTLIGT EUROPEISKT UTREDNINGSPROTOKOLL (EPAR)

REVASC

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt de studier som gjorts och hur den

kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vill du ha mera information om sjukdomen eller behandlingen, kan du läsa bipacksedeln (ingår

också i EPAR) eller kontakta din läkare eller ditt apotek. Läs de vetenskapliga slutsatserna (ingår

också i EPAR) om du vill ha mera information om vad CHMP bygger sina rekommendationer på.

Vad är Revasc?

Revasc är pulver och vätska till injektionsvätska, lösning, i en injektionsflaska.

Revasc innehåller den aktiva substansen desirudin.

Vad används Revasc för?

Revasc används för att förhindra blodproppar hos vuxna efter höftleds- och knäledsplastik.

Revasc är avsett för kortvarig användning.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Revasc?

Revasc administreras subkutant (under huden), helst i buken (magen). Behandling med Revasc ska

inledas av en läkare med erfarenhet av koagulationsstörningar (blodpropp). Den rekommenderade

dosen av Revasc är 15 mg två gånger dagligen. Första injektionen ges 5 till 15 minuter före operation

men efter anestesi (sövning), om sådan används. Revasc ges därefter två gånger dagligen i 9 dagar upp

till högst 12 dagar eller tills patienten kan gå, beroende på vilket som inträffar först. Hos patienter med

lever- eller njurproblem ska läkaren övervaka blodets koagulationförmåga för att se om doseringen

behöver justeras.

Hur verkar Revasc?

Blodproppsbildning

vara

problem

när

blodflödet

störs

något

sätt.

Revasc

antikoagulerande medel som hindrar blodet att levra sig och bilda proppar i blodkärlen. Desirudin, den

aktiva substansen i Revasc, är nästan identiskt med hirudin, det koagulationshämmande ämne som

framställs av blodiglar. Desirudin framställs med en metod som kallas för ”rekombinant DNA-teknik”.

Det tillverkas med hjälp av en jäst som har fått ta emot en gen (DNA) som gör att den kan producera

substansen.

blockerar

särskilt

trombin,

ämnen

involverat

bildandet

blodproppar. Trombin spelar en central roll när blodproppar bildas. Genom att använda Revasc under

och efter en höft- eller knäoperation kan man väsentligt minska risken för att en blodpropp ska bildas i

benens blodkärl (djup ventrombos).

Hur har Revascs effekt undersökts?

Revascs

effektivitet

koagulationshämmande

medel

undersökts

fyra

studier

1 621 patienter som behandlades med Revasc. Revasc jämfördes med ofraktionerad heparin eller

enoxaparin

(andra

koagulationshämmande

medel).

viktigaste

måtten

totalfrekvensen

EMEA 2007

trombotiska händelser (problem som orsakas av blodproppar) och frekvensen av djup ventrombos

(bildandet av en blodpropp i en av

kroppens djupa vener, vanligtvis i ett ben).

Vilken nytta har Revasc visat vid studierna?

Studierna visade att desirudin var effektivare än båda de läkemedel som användes som jämförelse när

det gäller att förhindra djup ventrombos efter höftledsplastik.

Vilka är riskerna med Revasc?

De vanligaste biverkningarna med Revasc (uppträdde hos 1-10 patienter av 100) är anemi (låg mängd

röda blodkroppar), illamående, sårsekretion (vätskeutsöndring från operationssåret), hypotension (lågt

blodtryck), djup tromboflebit (inflammation i djupa vener som kan orsakas av en blodpropp), feber,

knölar vid injektionsstället, hematom (blodansamling i vävnaden), ödem (vätskeansamling) i benen

samt icke livshotande allergiska reaktioner. Liksom för övriga koagulationshämmande medel är

blödning den vanligast förekommande biverkningen. Några patienter kan drabbas av en allergisk

chock när de får Revasc igen och läkare ska vara mycket försiktiga när de återexponerar en patient för

Revasc eller något annat läkemedel som är jämförbart med hirudin. Förteckningen över samtliga

biverkningar som rapporterats för Revasc finns i bipacksedeln.

Revasc ska inte ges till människor som är överkänsliga (allergiska) mot desirudin eller någon av de

andra ingredienserna, som är gravida, som nyligen har haft en blödning, som har allvarliga problem

med högt blodtryck eller allvarlig njur- eller leversjukdom eller som har en infektion i hjärtat. En

fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför har Revasc godkänts?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att fördelarna med Revasc är större än riskerna när det

gäller att förebygga djupa ventromboser hos patienter som genomgått höftleds- eller knäledsplastik.

Kommittén rekommenderade att Revasc skulle godkännas för försäljning.

Mera information om Revasc:

9 juli 1997

beviljade

Europeiska

kommissionen

Canyon

Pharmaceuticals

Limited

godkännande för försäljning av Revasc som gäller i hela Europeiska unionen. Godkännandet för

försäljning förlängdes den 9 juli 2002 och den 9 juli 2007.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Revasc finns i sin helhet här

Denna sammanfattning aktualiserades senast 07-2007.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen