Raxone

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

02-09-2021

Aktiva substanser:
idebenon
Tillgänglig från:
Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH
ATC-kod:
N06BX13
INN (International namn):
idebenone
Terapeutisk grupp:
Psychoanaleptics, Andra psykostimulantia och nootropika
Terapiområde:
Optisk atrofi, ärftlig, leber
Terapeutiska indikationer:
Raxone är indicerat för behandling av synstörning hos ungdomar och vuxna patienter med Leber's Hereditary Optic Neuropathy (LHON).
Produktsammanfattning:
Revision: 7
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/003834
Tillstånd datum:
2015-09-08
EMEA-kod:
EMEA/H/C/003834

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

17-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

17-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

17-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - danska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

17-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

17-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

17-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

17-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

17-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - franska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

17-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

17-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

17-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

17-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

17-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

17-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

17-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - polska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

17-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

17-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

17-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

17-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

17-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - finska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

17-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - norska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

02-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

02-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

17-09-2015

Läs hela dokumentet

B.

BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Raxone 150 mg filmdragerade tabletter

idebenon

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Raxone är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Raxone

Hur du tar Raxone

Eventuella biverkningar

Hur Raxone ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Raxone är och vad det används för

Raxone innehåller ett ämne som kallas idebenon.

Idebenon används för att behandla nedsatt syn hos vuxna och ungdomar med en ögonsjukdom som

kallas Lebers hereditära optikusneuropati (LHON).

Detta ögonproblem är ärftligt – vilket innebär att flera personer inom samma familj eller släkt

kan ha samma problem.

Det orsakas av ett problem med dina gener (en s.k. ”genetisk mutation”) som påverkar förmågan

hos cellerna i ögat att framställa den energi de behöver för att fungera normalt, vilket gör dem

inaktiva.

LHON kan leda till förlorad synförmåga till följd av inaktiviteten hos cellerna som svarar för

synen.

Behandling med Raxone kan återställa cellernas förmåga att framställa energi och på så vis få inaktiva

ögonceller att fungera igen. Detta kan leda till en viss förbättring av förlorad synförmåga.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Raxone

Ta inte Raxone

om du är allergisk mot idebenon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Raxone om

du har några blod-, lever- eller njurproblem.

Förändring av urinens färg

Raxone kan göra att urinens färg blir rödbrun. Denna färgförändring är ofarlig – den innebär inte att

din behandling måste ändras. Färgförändringen kan dock betyda att du har problem med dina njurar

eller din urinblåsa.

Tala om för läkaren om din urin ändrar färg.

Han eller hon kan behöva ta ett urinprov för att säkerställa att färgförändringen inte döljer andra

problem.

Provtagningar

Din läkare kommer att kontrollera din syn innan du börjar ta detta läkemedel och därefter vid

regelbundna besök medan du tar det.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte ges till barn. Det är nämligen inte känt om Raxone är säkert eller verkar hos

patienter under 12 år.

Andra läkemedel och Raxone

Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av Raxone. Tala om för läkaren om du tar, nyligen har

tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, särskilt något av följande:

antihistaminer för behandling av allergier (astemizol, terfenadin)

läkemedel för behandling av halsbränna (cisaprid)

läkemedel för behandling av muskel- och röst-tics förknippade med Tourettes syndrom

(pimozid)

läkemedel för behandling av hjärtrytmrubbningar (kinidin)

läkemedel för behandling av migrän (dihydroergotamin, ergotamin)

läkemedel som får dig att somna, så kallade ”narkosmedel” (alfentanil)

läkemedel för behandling av inflammation vid reumatoid artrit och psoriasis (ciklosporin)

läkemedel som förhindrar avstötning av transplanterade organ (sirolimus, takrolimus)

läkemedel för behandling av stark smärta, så kallade ”opioider” (fentanyl)

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du tar detta läkemedel.

Din läkare kommer bara att förskriva Raxone till dig om nyttan med behandlingen är större än

riskerna för det ofödda barnet.

Raxone kan passera över i bröstmjölken. Om du ammar kommer läkaren att diskutera med dig

om du bör sluta amma eller sluta ta läkemedlet. Denna diskussion kommer att beakta amningens

fördel för barnet och läkemedlets fördel för dig.

Körförmåga och användning av maskiner

Raxone förväntas inte påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Raxone innehåller laktos och para-orange (E110)

Raxone innehåller laktos (en sockerart). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din

läkare innan du tar denna medicin. Raxone innehåller ett färgämne som kallas ”para-orange”

(även kallat E110). Det kan orsaka allergiska reaktioner.

3.

Hur du tar Raxone

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos

Den rekommenderade dosen är två tabletter tre gånger dagligen – sammanlagt sex tabletter per dag.

Att ta detta läkemedel

Ta tabletterna tillsammans med mat. På så vis tas mer läkemedel upp i magen och hamnar i ditt

blod.

Svälj tabletterna hela tillsammans med ett glas vätska.

Du ska inte dela eller tugga tabletterna.

Ta tabletterna vid samma tid varje dag. Till exempel på morgonen till frukosten, vid lunchtid

mitt på dagen och med maten på kvällen.

Om du har tagit för stor mängd av Raxone

Om du har tagit för stor mängd av Raxone ska du omedelbart kontakta läkare.

Om du har glömt att ta Raxone

Om du har glömt en dos, ta inte den missade dosen. Ta nästa dos vid den vanliga tiden.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Raxone

Kontakta läkare innan du slutar att ta läkemedlet.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Följande biverkningar kan inträffa med detta läkemedel:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

nasofaryngit (förkylning)

hosta.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

diarré (lätt till måttlig som oftast inte kräver att behandlingen avbryts)

ryggsmärta.

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data):

bronkit

ändringar i blodprovsresultat: låga halter av vita blodkroppar, eller låga halter av röda

blodkroppar, eller låga halter av blodplättar

förhöjd kolesterolhalt eller fetthalt i blodet – visas i blodprov

anfall, känna sig förvirrad, se eller höra saker som inte är verkliga (hallucinationer), känna sig

upphetsad, rörelser som inte kan kontrolleras, en tendens att vandra iväg, yrsel, huvudvärk,

rastlöshet, förvirrad och inte förmögen att agera och tänka normalt

illamående, kräkningar, aptitlöshet, matsmältningsproblem

höga halter av vissa leverenzymer i kroppen vilket innebär att du har leverproblem – visas i

blodprov, höga halter av ”bilirubin” – detta kan göra att din hud och dina ögonvitor ser gula ut,

hepatit

hudutslag, klåda

smärta i armar eller ben

höga halter kväve i blodet – visas i blodprov, förändring av urinens färg

allmän sjukdomskänsla.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i

denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Raxone ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskans kartongen och flaskan efter ”Utg.dat.”

eller ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är idebenon. Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg idebenon.

Övriga innehållsämnen:

Tablettkärna: laktosmonohydrat, cellulosa mikrokristallin, kroskarmellosnatrium, povidon K25,

magnesiumstearat och kiseldioxid kolloidal vattenfri.

Tablettens filmdragering: makrogol, poly(vinylalkohol), talk, titandioxid, para-orange (E110).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Raxone filmdragerade tabletter är orange, runda tabletter, 10 mm i diameter och märkta med

logon Santhera på ena sidan och ”150” på andra sidan.

Raxone tillhandahålls i vita plastflaskor. Varje flaska innehåller 180 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH

Marie-Curie Strasse 8

79539 Lörrach

Tyskland

tfn +49 (0)7621 1690 200

fax +49 (0)7621 1690 201

e-post: office@santhera.com

Denna bipacksedel ändrades senast

Detta läkemedel har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”.

Detta innebär att det inte har varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom

sjukdomen är sällsynt.

Europeiska läkemedelsmyndigheten går varje år igenom eventuell ny information och uppdaterar

denna bipacksedel när så behövs.

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar

och behandlingar.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Raxone 150 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg idebenon.

Hjälpämnen med känd effekt

Varje filmdragerad tablett innehåller 46 mg laktos (som monohydrat) och 0,23 mg para-orange

(E110).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Orange, rund, bikonvex filmdragerad tablett, 10 mm i diameter, märkt med logon Santhera på ena

sidan och ”150” på andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Raxone är indicerat för behandling av nedsatt syn hos ungdomar och vuxna med Lebers hereditära

optikusneuropati (LHON) (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling ska inledas och övervakas av en läkare med erfarenhet av LHON.

Dosering

Den rekommenderade dosen är 900 mg idebenon per dag (300 mg, tre gånger om dagen).

Det finns inga data från kontrollerade kliniska prövningar om kontinuerlig behandling med idebenon

längre än 6 månader.

Särskilda populationer

Äldre

Ingen specifik dosjustering krävs för behandling av LHON hos äldre patienter.

Nedsatt lever- eller njurfunktion

Inga patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion har undersökts. Försiktighet tillråds vid behandling

av patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Raxone vid LHON har ännu inte fastställts hos patienter under 12 år.

Uppgifterna som för närvarande finns tillgängliga beskrivs i avsnitten 5.1 och 5.2, men en

doseringsrekommendation kan inte göras.

Administreringssätt

Raxone filmdragerade tabletter ska sväljas hela med vatten. Tabletterna ska inte brytas eller tuggas.

Raxone ska ges tillsammans med föda eftersom föda ökar idebenons biotillgänglighet.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Övervakning

Patienterna bör regelbundet övervakas i enlighet med lokal klinisk praxis.

Nedsatt lever- eller njurfunktion

Det finns inga data för dessa populationer. Försiktighet bör därför iakttas när Raxone förskrivs till

patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion.

Urinmissfärgning

Idebenons metaboliter är färgade och kan orsaka kromaturi, dvs. en rödbrun missfärgning av urinen.

Denna effekt är ofarlig, inte förknippad med hematuri, och kräver inte att dosen anpassas eller att

behandlingen avbryts. Försiktighet bör iakttas för att säkerställa att kromaturin inte maskerar

missfärgningar av andra orsaker (t.ex. sjukdomar i njurarna eller blodet).

Laktos

Raxone innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda

Raxone: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption.

Para-orange

Raxone innehåller para-orange (E110) som kan orsaka allergiska reaktioner.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Data från studier

in vitro

har visat att idebenon och dess metabolit QS10 inte utövar någon systemisk

hämning av cytokrom P450-isoformerna CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 och 3A4 vid kliniskt

relevanta koncentrationer av idebenon eller QS10. Vidare sågs ingen induktion av CYP1A2, CYP2B6

eller CYP3A4.

In vivo

är idebenon en mild hämmare av CYP3A4. Data från en studie av läkemedelsinteraktioner, hos

32 friska frivilliga deltagare, tyder på att metaboliseringen av midazolam, ett CYP3A4-substrat, inte

modifierades under den första dagen vid oral administrering av 300 mg idebenon tre gånger dagligen

när de båda läkemedlen administrerades tillsammans. Efter upprepad administrering ökade C

AUC för midazolam med 28 % respektive 34 % när midazolam administrerades i kombination med

300 mg idebenon tre gånger dagligen. Därför ska CYP3A4-substrat som har ett snävt terapeutiskt

fönster, såsom alfentanil, astemizol, terfenadin, cisaprid, ciklosporin, fentanyl, pimozid, kinidin,

sirolimus, takrolimus eller mjöldrygealkaloider (ergotamin, dihydroergotamin) administreras med

försiktighet hos patienter som får idebenon.

Idebenon kan hämma P-glykoprotein (P-gp) med möjliga exponeringsökningar av t.ex.

dabigatranetexilat, digoxin eller aliskiren. Dessa läkemedel bör administreras med försiktighet till

patienter som får idebenon. Idebenon är inget substrat för P-gp

in vitro

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Säkerheten av idebenon hos gravida kvinnor har inte fastställts. Djurstudier tyder inte på några direkta

eller indirekta skadliga effekter vad gäller reproduktionstoxicitet. Idebenon ska endast administreras

till gravida kvinnor eller kvinnor som kan bli gravida om det anses att nyttan av behandlingseffekten

väger tyngre än alla potentiella risker.

Amning

Tillgängliga farmakodynamiska/toxikologiska djurdata visar att idebenon utsöndras i mjölk (angående

detaljer se 5.3). En risk för det ammande barnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste fattas om man ska

avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med Raxone efter att man tagit hänsyn till

fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Det finns inga data om effekten av exponering för idebenon på människans fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Raxone har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De oftast rapporterade biverkningarna som orsakas av idebenon är lindrig till måttlig diarré (som

vanligtvis inte kräver att behandlingen avbryts), nasofaryngit, hosta och ryggsmärta.

Tabell över biverkningar

Biverkningar som observerats i kliniska prövningar med LHON-patienter eller rapporterats efter

godkännande för försäljning vid andra indikationer anges i tabellen nedan. Frekvensgrupperingarna

definieras enligt följande överenskommelse: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), ingen

känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Klassificering av

organsystem

Föredragen term

Frekvens

Infektioner och

infestationer

Nasofaryngit

Mycket vanliga

Bronkit

Ingen känd frekvens

Blodet och lymfsystemet

Agranulocytos, anemi, leukocytopeni,

trombocytopeni, neutropeni

Ingen känd frekvens

Metabolism och nutrition

Förhöjd kolesterolhalt i blodet, förhöjd

triglyceridhalt i blodet

Ingen känd frekvens

Klassificering av

organsystem

Föredragen term

Frekvens

Centrala och perifera

nervsystemet

Anfall, delirium, hallucinationer, agitation,

dyskinesi, hyperkinesi, ambulatorisk

automatism, yrsel, huvudvärk, rastlöshet,

stupor

Ingen känd frekvens

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Hosta

Mycket vanliga

Magtarmkanalen

Diarré

Vanliga

Illamående, kräkning, anorexi, dyspepsi

Ingen känd frekvens

Lever och gallvägar

Alaninaminotransferas-stegring,

aspartataminotransferas-stegring, ökade

alkaliska fosfataser i blodet, ökade

laktatdehydrogenaser i blodet, gamma-

lutamyltransferas-stegring, ökat bilirubin i

blodet, hepatit

Ingen känd frekvens

Hud och subkutan

vävnad

Hudutslag, klåda

Ingen känd frekvens

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Ryggsmärta

Vanliga

Smärta i extremitet

Ingen känd frekvens

Njurar och urinvägar

Azotemi, urinmissfärgning

Ingen känd frekvens

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Sjukdomskänsla

Ingen känd frekvens

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Ingen rapport om överdosering har mottagits från RHODOS-studien. Doser upp till 2 250 mg/dag har

administrerats i kliniska studier med en säkerhetsprofil som överensstämmer med den som rapporteras

i avsnitt 4.8.

Det finns ingen specifik antidot mot idebenon. Understödjande symtomatisk behandling ska ges vid

behov.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Psykoanaleptika, Psykostimulantia och nootropika;

ATC-kod: N06BX13

Verkningsmekanism

Idebenon, en kortkedjig bensokinon, är en antioxidant som antas kunna överföra elektroner direkt till

komplex III av den mitokondriella elektrontransportkedjan, vilket kringgår komplex I och återställer

cellulär framställning av energi (ATP) under experimentella förhållanden av brist på komplex I. Vid

LHON kan idebenon på samma sätt överföra elektroner direkt till komplex III av

elektrontransportkedjan, vilket kringgår komplex I som är påverkad av samtliga tre primära mtDNA-

mutationer som orsakar LHON, vilket återställer cellulär ATP-framställning.

Enligt denna biokemiska verkningsmekanism kan idebenon återaktivera viabla men inaktiva retinala

ganglieceller (RGC) hos LHON-patienter. Beroende på tiden efter symtomdebuten och andelen redan

påverkade RGC, kan idebenon främja återställandet av synen hos patienter med förlorad synförmåga.

Klinisk effekt och säkerhet

Klinisk säkerhet och effekt av idebenon vid LHON har bedömts i en dubbelblind, randomiserad,

placebokontrollerad studie (RHODOS).

I RHODOS-studien ingick sammanlagt 85 LHON-patienter i åldern 14–66 år, vilka hade någon av de

tre primära mtDNA-mutationerna (G11778A, G3460A eller T14484C) och en sjukdomstid på högst

fem år. Patienterna fick antingen 900 mg Raxone per dag eller placebo under 24 veckor (6 månader).

Raxone gavs som tre doser om vardera 300 mg dagligen tillsammans med föda.

Det primära effektmåttet ”bästa återställande av synskärpa” definierades som resultatet av att ögat

upplevde den mest positiva förbättringen av synskärpan från baseline till vecka 24 uppmätt med

ETDRS-tavlor. Det huvudsakliga sekundära effektmåttet ”förändring av bästa synskärpa” uppmättes

som skillnaden mellan bästa synskärpa i antingen vänstra eller högra ögat vid 24 veckor jämfört med

baseline (tabell 1).

Tabell 1:

RHODOS: Bästa återställande av synskärpa och förändring av bästa synskärpa från

baseline till vecka 24

Effektmått (ITT)

Raxone (N=53)

Placebo (N=29)

Primärt effektmått:

Bästa återställande av synskärpa

(medelvärde ± medelfel; 95 % KI)

logMAR* –0,135 ± 0,041

logMAR –0,071 ± 0,053

logMAR –0,064, 3 bokstäver (–0,184; 0,055)

p=0,291

Huvudsakligt sekundärt effektmått:

Förändring av bästa synskärpa

medelvärde ± medelfel; 95 % KI)

logMAR –0,035 ± 0,046

logMAR –0,085 ± 0,060

logMAR –0,120, 6 bokstäver (–0,255; 0,014)

p=0,078

Analys i enlighet med MMRM (Mixed Model of Repeated Measures)

En patient i placebogruppen inkom med pågående spontan återställning av synförmågan vid baseline. Uteslutning av denna

patient gav liknande resultat som i ITT-populationen, och såsom förväntades var skillnaden mellan idebenon- och

placeboarmen något större.

*logMAR -

Log

arithm of the

M

inimum

A

ngle of

R

esolution

En förspecificerad analys i RHODOS bestämde andelen patienter med ett öga med en baseline-

synskärpa på ≤0,5 logMAR hos vilka synskärpan försämrades till ≥1,0 logMAR. I denna lilla

patientundergrupp (n=8) försämrades 0 av 6 patienter i idebenongruppen till ≥1,0 logMAR medan 2 av

2 patienter i placebogruppen uppvisade en sådan försämring.

I en uppföljande observationsstudie av RHODOS med enstaka besök visar bedömningar av synskärpa

från 58 patienter som gjordes i genomsnitt 131 veckor efter avbruten behandling att effekten av

Raxone kan upprätthållas.

En responderanalys utfördes i efterhand i RHODOS som utvärderade andelen patienter med en

kliniskt relevant återhämtning av synskärpan från baseline i minst ett öga, vilken definierades som

antingen: i) förbättrad synskärpa från att inte kunna läsa en enda bokstav till att kunna läsa minst

5 bokstäver på ETDRS-tavlan; eller ii) förbättrad synskärpa med minst 10 bokstäver på ETDRS-

tavlan. Resultaten visas i tabell 2 med understödjande data från 62 LHON-patienter som använde

Raxone i ett program för utökad tillgång (EAP, Expanded Access Programme) och från

94 obehandlade patienter i en undersökning av journalanteckningar (CRS, Case Record Survey).

Tabell 2: Andelen patienter med kliniskt relevant återhämtning av synskärpa efter 6 månader

från baseline

RHODOS (ITT)

RHODOS Raxone

(N=53)

RHODOS Placebo (N=29)

Responders (N, %)

16 (30,2 %)

3 (10,3 %)

EAP och CRS

EAP-Raxone (N=62)

CRS-obehandlade (N=94)

Responders (N, %)

19 (30,6 %)

18 (19,1 %)

I EAP ökade antalet responders med längre behandlingstid, från 19 av 62 patienter (30,6 %) vid

6 månader till 17 av 47 patienter (36,2 %) vid 12 månader.

Pediatrisk population

I kliniska prövningar vid Friedreichs ataxi fick 32 patienter i åldrarna 8 till 11 år och 91 patienter i

åldrarna 12 till 17 år idebenon i dosen ≥900 mg/dag i upp till 42 månader.

I RHODOS och EAP vid LHON fick sammanlagt 3 patienter i åldrarna 9 till 11 år och 27 patienter i

åldrarna 12 till 17 år idebenon i dosen 900 mg/dag i upp till 33 månader.

Detta läkemedel har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”.

Detta innebär att det inte har varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom

sjukdomen är sällsynt.

Europeiska läkemedelsmyndigheten går varje år igenom eventuell ny information och uppdaterar

denna produktresumé när så behövs.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Föda ökar idebenons biotillgänglighet med cirka 5–7 gånger och därför bör Raxone alltid tas med mat.

Tabletterna ska inte brytas eller tuggas.

Efter en oral administrering av Raxone absorberas idebenon snabbt. Vid upprepad dosering uppnås

maximala plasmakoncentrationer av idebenon i genomsnitt inom 1 timme (median 0,67 h intervall:

0,33–2,00 h).

Distribution

Enligt experimentella uppgifter passerar idebenon blod-hjärnbarriären och distribueras i

hjärnvävnaden vid signifikanta koncentrationer. Efter oral administrering kan farmakologiskt relevanta

koncentrationer av idebenon spåras i ögats kammarvatten.

Metabolism

Metabolism sker genom oxidativ förkortning av sidokedjan och genom reduktion av kinonringen och

konjugation till glukuronider och sulfater. Idebenon uppvisar en hög första-passagemetabolism som

leder till konjugat av idebenon (glukuronider och sulfater (IDE-C)) och fas I-metaboliter QS10, QS6,

och QS4 samt deras motsvarande fas II-metaboliter (glukuronider och sulfater (QS10+QS10-C,

QS6+QS6-C, QS4+QS4-C)). De huvudsakliga metaboliterna i plasma är IDE-C och QS4+QS4-C.

Eliminering

Till följd av den höga första-passageeffekten kunde idebenons plasmakoncentrationer i allmänhet bara

mätas upp till 6 timmar efter oral administrering av 750 mg Raxone, som antingen gavs som en

enstaka oral dos eller efter upprepad (14 dagar) dosering tre gånger om dagen. Eliminering sker främst

genom metabolism, där den största delen av dosen utsöndras via njurarna i form av metaboliter. Efter

en enstaka eller upprepad oral dos av 750 mg Raxone var QS4+QS4-C de främsta idebenon-deriverade

metaboliterna i urinen, och utgör i genomsnitt mellan 49,3 % och 68,3 % av den totalt administrerade

dosen. QS6+QS6 utgjorde 6,45 % till 9,46 %, medan QS10+QS10-C och IDE+IDE-C låg nära 1 %

eller under.

Linjäritet/icke-linjäritet

I farmakokinetiska fas I-studier ökade idebenons plasmakoncentrationer proportionellt för doser från

150 mg till 1 050 mg. Varken idebenon eller dess metaboliter visade någon tidsberoende

farmakokinetik.

Nedsatt lever- eller njurfunktion

Det finns inga data för dessa populationer.

Pediatrisk population

Medan erfarenheten från kliniska pediatriska prövningar med LHON är begränsad till patienter över

14 års ålder, avslöjade inte farmakokinetiska data från farmakokinetiska populationsstudier, som

omfattade pediatriska patienter över 8 år med Friedreichs ataxi, några signifikanta skillnader i

farmakokinetiken för idebenon.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prekliniska studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet,

reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Laktosmonohydrat

Cellulosa, mikrokrtistallin

Kroskarmellosnatrium

Povidon (K25)

Magnesiumstearat

Kiseldioxid, kolloidal vattenfri

Filmdragering

Makrogol (3350)

Poly(vinylalkohol)

Talk

Titandioxid

Para-orange FCF (E110)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

5 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Vita polyetenflaskor av hög densitet med vita barnsäkra, manipuleringssäkra vridlock av polypropen

innehållande 180 filmdragerade tabletter.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH

Marie-Curie Strasse 8

79539 Lörrach

Tyskland

tfn +49 (0)7621 1690 200

fax +49 (0)7621 1690 201

e-post: office@santhera.com

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/15/1020/001

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 8 september 2015

Datum för senaste godkännande:

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/452944/2015

EMEA/H/C/003834

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Raxone

idebenon

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Raxone. Det

förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Raxone ska användas.

Praktisk information om hur Raxone ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Raxone och vad används det för?

Raxone är ett läkemedel som används vid behandling av nedsatt syn hos vuxna och ungdomar från

12 års ålder som har Lebers hereditära optikusneuropati (LHON), en ärftlig sjukdom som kännetecknas

av gradvis förlorad synförmåga. Raxone innehåller den aktiva substansen idebenon.

Eftersom antalet patienter med Lebers hereditära optikusneuropati är litet betraktas sjukdomen som

sällsynt och Raxone klassificerades som särläkemedel (ett läkemedel som används vid sällsynta

sjukdomar) den 15 februari 2007.

Raxone är ett ”hybridläkemedel”, vilket innebär att det liknar ett ”referensläkemedel” som innehåller

samma aktiva substans, men Raxone har en annan styrka av idebenon. Referensläkemedlet för

Raxone är Mnesis (45 mg tabletter).

Hur används Raxone?

Raxone är receptbelagt och behandling ska inledas och övervakas av en läkare med erfarenhet av

LHON. Raxone finns som 150 mg tabletter, och rekommenderad dos är två tabletter som tas tre

gånger om dagen tillsammans med föda.

Raxone

EMA/452944/2015

Sida 2/3

Hur verkar Raxone?

Den aktiva substansen i Raxone, idebenon, är en antioxidant som verkar på mitokondrierna (de

strukturer i cellerna som producerar den energi cellerna behöver för att fungera). Patienter som

drabbas av LHON har mutationer (defekter) i mitokondriernas genetiska material. Detta innebär att

mitokondrierna inte fungerar på rätt sätt för att framställa energi, utan producerar giftiga former av

syre (fria radikaler) som skadar nervceller i ögat som behövs för att se. Idebenon tros förbättra

produktionen av energi genom att återställa mitokondriernas funktion, vilket förhindrar den cellskada

och förlorade synförmåga som ses vid LHON.

Vilken nytta med Raxone har visats i studierna?

Raxone har undersökts i en huvudstudie på 85 patienter med LHON, där det jämfördes med placebo

(en overksam behandling) under 24 veckor. Huvudmåttet på effekt var förbättring av synen, främst

baserat på antalet bokstäver som patienterna kunde läsa på en vanlig synundersökningstavla. Vid

slutet av studien kunde patienterna som behandlades med Raxone i genomsnitt läsa 3 till 6 bokstäver

mer än patienterna som fick placebo. Vidare kunde vissa patienter som i början av studien beskrevs

som ”off chart” (kunde inte läsa någon bokstav på tavlan) läsa minst en rad vid ögonundersökningen

efter behandlingen, vilket också betraktades som kliniskt viktigt. Dessutom hade 30 procent av

patienterna som behandlades med Raxone (16 av 53) en kliniskt relevant återhämtad synförmåga i

minst ett öga, jämfört med 10 procent av patienterna (3 av 29) i placebogruppen.

Kompletterande understödjande uppgifter om nyttan med Raxone kom från ett EAP (Expanded Access

Programme), där Raxone tillgängliggjordes för enskilda patienter som inte deltog i någon klinisk studie,

och från en undersökning av patientjournaler i vilken ingick uppgifter från patienter med LHON som

inte fick någon behandling.

Efter analys av alla dessa data framgick ett konsekvent mönster där generellt en större andel patienter

som behandlades med Raxone hade förbättrad syn jämfört med obehandlade eller placebo-behandlade

patienter.

Vilka är riskerna med Raxone?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Raxone (kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer) är

nasofaryngit och förkylning. Lindrig till måttlig diarré och ryggsmärta är också vanligt (drabbar upp till

1 av 10 personer).

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Raxone finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Raxone?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att nyttan med Raxone är större än riskerna och

rekommenderade att Raxone skulle godkännas för försäljning i EU.

Kommittén noterade bristen på behandlingar för att förebygga eller vända den förlorade synförmågan

hos patienter med LHON. Resultaten av huvudstudien visade på en förbättrad synförmåga hos

patienter som behandlades med Raxone, och denna trend mot en gynnsam effekt bekräftades av

kompletterande uppgifter från ett EAP och en undersökning av patientjournaler. Vad gäller säkerheten

av Raxone var de flesta av läkemedlets biverkningar av lindrig eller måttlig svårighetsgrad.

Raxone har godkänts i enlighet med reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta beror på att det

inte har varit möjligt att få fullständig information om Raxone eftersom sjukdomen är sällsynt.

Raxone

EMA/452944/2015

Sida 3/3

Europeiska läkemedelsmyndigheten kommer att granska ny information om produkten varje år och

uppdatera denna sammanfattning när det behövs.

Vilken information om Raxone saknas för närvarande?

Eftersom Raxone har godkänts i enlighet med reglerna om godkännande i undantagsfall kommer

företaget som marknadsför Raxone att utföra kompletterande studier om de långvariga effekterna och

säkerheten av Raxone, och upprätta och föra ett register över LHON-patienter som behandlas med

Raxone.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Raxone?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Raxone används så säkert som möjligt. I

enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för

Raxone. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

I sammanfattningen av riskhanteringsplanen

finns mer information.

Mer information om Raxone

EPAR och sammanfattningen av riskhanteringsplanen finns i sin helhet på EMA:s

webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Mer

information om behandling med Raxone finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också

kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Sammanfattningen av ställningstagandet om Raxone från kommittén för särläkemedel finns på EMA:s

webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen