Ratiograstim

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

02-03-2020

Aktiva substanser:
filgrastim
Tillgänglig från:
Ratiopharm GmbH
ATC-kod:
L03AA02
INN (International namn):
filgrastim
Terapeutisk grupp:
Immunstimulatorer,
Terapiområde:
Neutropenia; Hematopoietic Stem Cell Transplantation; Cancer
Terapeutiska indikationer:
Ratiograstim är indicerad för att reducera durationen av neutropeni och incidensen av febril neutropeni hos patienter som behandlats med etablerad cytotoxisk kemoterapi för malignitet (med undantag för kronisk myeloisk leukemi och myelodysplastiska syndrom) och för reduktion av durationen av neutropeni hos patienter som genomgår myeloablativ terapi följt av benmärgstransplantation anses vara ökad risk för förlängd svår neutropeni. Säkerheten och effekten av filgrastim är lika hos vuxna och barn som får cytotoxisk kemoterapi. Ratiograstim är indicerat för mobilisering av perifera blod förstadier (PBPC). I patienter, barn och vuxna, med svår kongenital, cyklisk eller idiopatisk neutropeni med ett absolut antal neutrofila granulocyter (ANC) på ≤ 0. 5 x 109/l, och en historia av allvarliga eller återkommande infektioner, långsiktig förvaltning av Ratiograstim är indicerat för att öka antalet neutrofila granulocyter och minska förekomsten och varaktigheten av infektioner-relaterade evenemang. Ratiograstim är indic
Produktsammanfattning:
Revision: 12
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000825
Tillstånd datum:
2008-09-15
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000825

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

29-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

29-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

29-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - danska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

29-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

29-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

29-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

29-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

29-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - franska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

29-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

29-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

29-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

29-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

29-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

29-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

29-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - polska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

29-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

29-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

29-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

29-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

29-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - finska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

29-09-2009

Bipacksedel Bipacksedel - norska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

02-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

02-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

02-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

02-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

29-09-2009

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Ratiograstim 30 MIE/0,5 ml injektions-/infusionsvätska, lösning

Ratiograstim 48 MIE/0,8 ml injektions-/infusionsvätska, lösning

filgrastim

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Ratiograstim är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Ratiograstim

Hur du använder Ratiograstim

Eventuella biverkningar

Hur Ratiograstim ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Information om hur du ger dig själv en injektion

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal

1.

Vad Ratiograstim är och vad det används för

Vad Ratiograstim är

Ratiograstim är en tillväxtfaktor för vita blodkroppar (granulocytkolonistimulerande faktor) och tillhör

en grupp läkemedel som kallas cytokiner. Tillväxtfaktorer är proteiner som produceras naturligt i

kroppen, men de kan även tillverkas genom bioteknik för att användas som läkemedel. Ratiograstim

verkar genom att stimulera benmärgen till att producera fler vita blodkroppar.

Vad Ratiograstim används för

Antalet vita blodkroppar kan vara lågt (neutropeni) av olika anledningar och det gör att kroppen får

svårare att bekämpa infektioner. Ratiograstim stimulerar benmärgen till att snabbt producera nya vita

blodkroppar.

Ratiograstim kan användas till följande:

För att öka antalet vita blodkroppar efter behandling med kemoterapi för att bidra till att

förhindra infektioner.

För att öka antalet vita blodkroppar efter benmärgstransplantation för att bidra till att förhindra

infektioner.

Före kemoterapi i höga doser för att göra så att benmärgen producerar fler stamceller som kan

samlas in och ges tillbaka till dig efter behandlingen. Stamcellerna kan tas från dig eller från en

donator. De återförs sedan till benmärgen där de producerar blodkroppar.

För att öka antalet vita blodkroppar om du lider av svår kronisk neutropeni, för att bidra till att

förhindra infektioner.

Till patienter med långt gången HIV-infektion, för att bidra till att minska risken för infektioner.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Ratiograstim

Använd inte Ratiograstim

om du är allergisk mot filgrastim eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder

Ratiograstim.

Tala om för läkaren innan behandlingen påbörjas

om du har

sicklecellanemi, eftersom detta läkemedel kan orsaka sicklecellkris

osteoporos (benskörhet).

Tala omedelbart om för läkaren under behandlingen med Ratiograstim,

om du

drabbas av plötsliga tecken på allergi, som utslag, klåda eller nässelutslag, svullnader i ansiktet,

läpparna, tungan eller andra kroppsdelar, andnöd, väsljud eller andningssvårigheter eftersom

dessa kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion (överkänslighet).

drabbas av svullnad i ansiktet eller fotlederna, blod i urinen eller brunfärgad urin eller om du

tycker att du kissar mindre än vanligt (glomerulonefrit).

får ont i övre vänstra delen av magen, nedanför revbenen på vänster sida eller vid spetsen på

vänster skulderblad (detta kan vara symtom på förstorad mjälte (s.k. splenomegali) eller

eventuellt brusten mjälte).

blöder eller får blåmärken ovanligt lätt (det kan vara symtom på lågt antal blodplättar

(trombocytopeni), som gör att blodet inte koagulerar som det ska).

Inflammation i aortan (det stora blodkärl som transporterar blod från hjärtat och ut i kroppen)

har rapporterats med frekvensen ”sällsynt” hos cancerpatienter och friska donatorer. Symtomen

kan innefatta feber, buksmärta, sjukdomskänsla, ryggsmärta och ökade inflammatoriska

markörer. Tala om för din läkare om du upplever dessa symtom.

Otillfredsställande behandlingssvar

Om du svarar sämre eller slutar att svara på filgrastimbehandlingen kommer läkaren att undersöka vad

som orsakar detta. Läkaren kommer bland annat att kontrollera om du har utvecklat antikroppar som

neutraliserar filgrastims aktivitet.

Läkaren kan vilja övervaka dig noggrant, se avsnitt 4 i denna bipacksedel.

Om du är patient och har svår kronisk neutropeni kan det finnas en risk att du får cancer i blodet

(leukemi, myelodysplastiskt syndrom (MDS)). Tala med din läkare om riskerna för att få cancer i

blodet och vilka undersökningar som bör göras. Om du får cancer eller det finns en sannolikhet för att

du kan få cancer i blodet ska du inte använda Ratiograstim, om inte läkaren sagt åt dig att göra det.

Om du är stamcellsdonator måste du vara mellan 16 och 60 år.

Var särskilt försiktig med andra läkemedel som stimulerar de vita blodkropparna

Ratiograstim hör till en grupp läkemedel som stimulerar produktionen av vita blodkroppar. Hälso- och

sjukvårdspersonalen ska alltid notera i journalen exakt vilket läkemedel du använder.

Andra läkemedel och Ratiograstim

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel.

Graviditet och amning

Ratiograstim har inte undersökts på gravida eller ammande kvinnor.

Ratiograstim rekommenderas inte under graviditet.

Det är viktigt att du talar om för läkaren om du:

är gravid eller ammar

tror att du kan vara gravid, eller

planerar att skaffa barn.

Tala om för läkaren om du blir gravid under tiden du behandlas med Ratiograstim. Om inte läkaren

säger något annat ska du sluta amma om du använder Ratiograstim.

Körförmåga och användning av maskiner

Ratiograstim kan ha mindre effekt på förmågan att köra bil och använda maskiner. Detta läkemedel

kan orsaka yrsel. Du bör vänta och se hur du mår efter att du använt detta läkemedel, innan du kör bil

eller använder maskiner.

Ratiograstim innehåller sorbitol

Detta läkemedel innehåller 50 mg sorbitol per ml.

Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) har hereditär fruktosintolerans, en sällsynt,

ärftlig sjukdom, ska du (eller ditt barn) inte använda detta läkemedel. Patienter med hereditär

fruktosintolerans kan inte bryta ner fruktos, vilket kan orsaka allvarliga biverkningar. Kontakta läkare

innan du använder detta läkemedel om du (eller ditt barn) har hereditär fruktosintolerans, eller om ditt

barn inte längre kan äta söt mat eller dryck utan att må illa, kräks eller känner obehag så som

uppblåsthet, magkramper eller diarré.

Ratiograstim innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per förfylld spruta, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du använder Ratiograstim

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur får jag Ratiograstim och hur stor är dosen?

Ratiograstim ges oftast som en daglig injektion i vävnaden precis under huden (en så kallad subkutan

injektion). Det kan också ges som en daglig, långsam injektion i en ven (en så kallad intravenös

infusion). Hur stor dos du får beror på din sjukdom och din vikt. Läkaren berättar hur mycket

Ratiograstim du ska ta.

Patenter som genomgår benmärgstransplantaion efter kemoterapi:

I normala fall får du den första dosen Ratiograstim när det har gått minst 24 timmar efter

kemoterapibehandlingen och minst 24 timmar efter att du fått ditt benmärgstransplantat.

Du, eller personer som sköter om dig, kan få undervisning i hur man ger subkutana injektioner så att

du kan fortsätta din behandling hemma. Du bör dock inte pröva detta själv om du inte fått tillräckligt

med undervisning först av din vårdgivare.

Hur länge behöver jag ta Ratiograstim?

Du kommer att behöva ta Ratiograstim tills antalet vita blodkroppar är normalt. Man kommer att ta

blodprover regelbundet för att kontrollera antalet vita blodkroppar i din kropp. Din läkare berättar hur

länge du behöver ta Ratiograstim.

Användning för barn

Ratiograstim används för att behandla barn som får kemoterapi eller som har lågt antal vita

blodkroppar (neutropeni). Dosering till barn som får kemoterapi är densamma som till vuxna.

Om du har använt för stor mängd av Ratiograstim

Öka inte dosen som läkaren har ordinerat. Om du använt för stor mängd av Ratiograstim ska du

kontakta din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt.

Om du har glömt att använda Ratiograstim

Om du har missat en injektion, eller har injicerat för lite, kontakta din läkare så snart som möjligt. Ta

inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Viktiga biverkningar

Det är viktigt att du omedelbart talar om för läkaren

Om du får en allergisk reaktion med svaghet, blodtrycksfall, andningssvårigheter, svullnad av

ansiktet (anafylaxi), hudutslag, kliande utslag (nässelutslag), svullnad av ansikte, läppar, mun,

tunga eller svalg (angioödem) och andfåddhet (dyspné).

Om du får hosta, feber och svårt att andas (dyspné). Detta kan vara ett tecken på akut

andnödssyndrom (ARDS).

Om du får en njurskada (glomerulonefrit). Njurskador har observerats hos patienter som får

filgrastim. Kontakta läkaren omedelbart om du blir uppsvullen i ansiktet eller kring fotlederna,

får blod i urinen eller brunfärgad urin, eller märker att du inte kissar lika ofta som vanligt.

Om du får någon eller några av följande biverkningar:

Svullnader eller vätskeansamlingar, vilket kan vara förknippat med att urineringen sker mer

sällan än vanligt, andningssvårigheter, svullen buk och en känsla av övermättnad, samt en

allmän trötthetskänsla. Dessa symtom utvecklas ofta i snabb takt.

Dessa symtom kan vara tecken på en biverkning som kallas ”kapillärläckagesyndrom” och som

gör att vätska läcker från små blodkärl ut i kroppen. Detta tillstånd måste behandlas omedelbart.

Om du samtidigt får två eller flera av några av följande symtom:

feber, eller frossbrytningar, eller fryser kraftigt, snabba hjärtslag, förvirring eller desorientering,

andfåddhet, kraftig smärta eller obehagskänsla samt kallsvettig eller svettig hud. Detta kan vara

symtom på ett tillstånd som kallas ”sepsis” (eller ”blodförgiftning”), en allvarlig infektion med

inflammation i hela kroppen, vilket kan vara livshotande och kräver omedelbar läkarvård.

Om du får ont i övre vänstra delen av magen (buken), smärta under revbenen på vänster sida,

eller vid skulderbladets spets, eftersom det kan tyda på problem med mjälten (förstorad mjälte

(splenomegali) eller brusten mjälte).

Om du behandlas för allvarlig kronisk neutropeni och har blod i urinen (hematuri). Läkaren kan

behöva kontrollera din urin regelbundet om du drabbas av denna biverkning eller om du har

protein (äggvita) i urinen (proteinuri).

En vanlig biverkning av Ratiograstim är värk i muskler och skelett (muskuloskeletal smärta), som kan

lindras med vanliga smärtstillande medel (analgetika). Patienter som genomgår en stamcells- eller

benmärgstransplantation kan drabbas av så kallad transplantat-mot-värd-sjukdom (GvHD). Detta är en

reaktion hos de donerade cellerna riktad mot patienten som får transplantatet. Tecken och symtom på

detta tillstånd är utslag i handflatorna eller på fotsulorna, sår i munhålan, tarmen, levern, huden, eller i

ögonen, lungor, vagina och leder.

Hos friska stamcellsdonatorer kan en ökning av antalet vita blodkroppar (leukocytos) och minskning

av antalet blodplättar ske. Detta kommer att övervakas av läkaren.

Du kan uppleva följande biverkningar:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

minskat antal blodplättar, vilket minskar blodets förmåga att levra sig (trombocytopeni)

lågt antal röda blodkroppar (anemi)

huvudvärk

diarré

kräkningar

illamående

onormalt håravfall eller hårförtunning (alopeci)

trötthet (utmattning)

ömhet och svullnad i slemhinnan på insidan av matsmältningskanalen, som löper från munnen

till anus (mukosit)

feber (pyrexi).

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

inflammation i lungorna (bronkit)

övre luftvägsinfektion

urinvägsinfektion

minskad aptit

svårt att sova (insomni)

yrsel

minskad känslighet för beröring, i synnerhet hudstimulering (hypestesi)

stickningar eller domningar i händer eller fötter (parestesi)

lågt blodtryck (hypotoni)

högt blodtryck (hypertoni)

hosta

blodiga upphostningar (hemoptys)

smärta i munnen och svalget (orofaryngeal smärta)

näsblod (epistaxis)

förstoppning

smärta i munnen

förstorad lever (hepatomegali)

utslag

hudrodnad (erytem)

muskelspasmer

smärta i samband med urinering (dysuri)

bröstsmärta

smärta

allmän svaghetskänsla (asteni)

allmän sjukdomskänsla

svullnad i händer och fötter (perifert ödem)

förhöjda nivåer av vissa enzymer i blodet

förändringar i blodkemin

transfusionsreaktioner.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

ökat antal vita blodkroppar (leukocytos)

allergisk reaktion (överkänslighet)

avstötning av transplanterad benmärg (transplantat-mot-värd-sjukdom)

höga halter urinsyra i blodet, vilket kan orsaka gikt (hyperurikemi) (förhöjd nivå av urinsyra i

blodet)

leverskada som orsakas av blockering av de tunna venerna inuti levern (veno-ocklusiv sjukdom)

försämrad lungfunktion som leder till andfåddhet (andningssvikt)

svullnad och/eller vätskeansamling i lungorna (lungödem)

inflammation i lungorna (interstitiell lungsjukdom)

onormal röntgenbild av lungorna (lunginfiltrat)

blödning från lungorna (pulmonell blödning)

minskat syreupptag i lungorna (hypoxi)

upphöjda hudutslag (makulopapulära utslag)

sjukdom som gör att skelettet blir skörare, vilket gör att skelettet blir svagare och lättare kan

brytas (osteoporos)

reaktion vid injektionsstället.

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

svår smärta i skelettet, bröstet, tarmarna eller lederna (sicklecellanemi med kris)

plötslig livshotande allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

giktliknande smärta och svullnader i leder (pseudogikt)

förändringar av vätskeregleringen i kroppen, vilket kan leda till svullnader

(vätskevolymrubbningar)

inflammation i hudens blodkärl (kutan vaskulit)

plommonfärgade, upphöjda, smärtsamma sår på armar och ben och ibland i ansiktet och på

halsen, med feber (Sweets syndrom)

förvärrad reumatoid artrit

ovanliga förändringar i urinen

minskad bentäthet

inflammation i aortan (det stora blodkärl som transporterar blod från hjärtat och ut i kroppen),

se avsnitt 2.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Ratiograstim ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på yttre förpackningen och den förfyllda sprutan efter Utg.dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2

Använd inte detta läkemedel om det är grumligt eller innehåller partiklar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte

längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är filgrastim. En ml injektions-/infusionsvätska innehåller 60 miljoner

internatinella enheter [MIE] (600 mikrogram) filgrastim

Ratiograstim 30 MIE/0,5 ml: En förfylld spruta innehåller 30 miljoner internationella enheter

[MIE] (300 mikrogram) filgrastim i 0,5 ml vätska.

Ratiograstim 48 MIE/0,8 ml: En förfylld spruta innehåller 48 miljoner internationella enheter

[MIE] (480 mikrogram) filgrastim i 0,8 ml vätska.

Övriga innehållsämnen är natriumhydroklorid, ättiksyra, sorbitol, polysorbat 80, vatten för

injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ratiograstim är en injektions-/infusionsvätska, lösning, i en förfylld spruta med eller utan

säkerhetsanordning. Ratiograstim är en klar och färglös lösning. Varje förfyllda spruta innehåller

antingen 0,5 ml eller 0,8 ml vätska.

Ratiograstim levereras i förpackningar med 1, 5 eller 10 förfyllda sprutor eller i multipelförpackningar

med 10 (2 paket med 5) förfyllda sprutor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att

marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Tyskland

Tillverkare

Teva Biotech GmbH

Dornierstraße 10

89079 Ulm

Tyskland

Merckle GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB Teva Baltics

Tel: +370 5 266 0203

България

Актавис ЕАД

Teл: +359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm GmbH

Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 19630330

Deutschland

ratiopharm GmbH

Tel: +49 731 402 02

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 211 880 5000

Tel: +43 1 97 007

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

ratiopharm, Comércio e Indústria de Produtos

Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 19630330

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Teva Finland Oy

Finnland

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 211 880 5000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628500

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

7.

Information om hur du ger dig själv en injektion

Detta avsnitt innehåller information om hur du ger dig själv en injektion med Ratiograstim. Det är

viktigt att du inte försöker ge dig själv en injektion utan att först ha fått särskild träning av din läkare

eller sköterska. Om du inte är säker på hur du ger dig själv en injektion, eller om du har frågor,

kontakta din läkare eller sköterska för att få hjälp.

Det är viktigt att du kastar använda sprutor i en punkteringssäker behållare.

Hur ger jag mig själv en injektion med Ratiograstim?

Injektionen ska ges i vävnaden strax under huden. Detta kallas en subkutan injektion. Injektionerna

ska tas ungefär samma tid varje dag.

Utrustning som du behöver

För att ge dig själv en subkutan injektion behöver du följande:

en förfylld spruta med Ratiograstim

spritkompresser eller liknande

en punkteringssäker behållare (plastbehållare från sjukhuset eller apoteket) så att du kan kasta

använda sprutor säkert.

Vad bör jag göra innan jag ger mig själv en subkutan injektion med Ratiograstim?

Försök att ta injektionen ungefär samma tid varje dag.

Ta din förfyllda spruta med Ratiograstim ur kylskåpet.

Kontrollera utgångsdatum på den förfyllda sprutans etikett (Utg.dat.). Använd den inte om

datumet har passerat den sista dagen i den månad som anges.

Kontrollera utseendet hos Ratiograstim. Det måste vara en klar och färglös vätska. Om den

innehåller partiklar ska du inte använda den.

Injektionen känns behagligare om du låter den förfyllda sprutan ligga i 30 minuter för att uppnå

rumstemperatur eller håller den försiktigt i din hand under några minuter. Värm inte

Ratiograstim på något annat sätt (värm t.ex. inte upp sprutan i mikrovågsugn eller i hett vatten).

Ta inte

bort skyddet på sprutan förrän du är färdig att injicera.

Tvätta händerna noggrant.

Sök upp en bekväm och väl upplyst plats och ställ allt du behöver inom räckhåll (den förfyllda

sprutan med Ratiograstim, spritkompresser och den punkteringssäkra behållaren).

Hur förbereder jag min injektion med Ratiograstim?

Innan du injicerar Ratiograstim skall du göra följande:

Håll i sprutan och ta varsamt skyddet av nålen utan att vrida. Dra rakt ut på det sätt som visas i

bild 1 och bild 2. Rör inte nålen och tryck inte på sprutkolven.

1

2

Du kan se en liten luftbubbla i den förfyllda sprutan. Om det finns luftbubblor i sprutan knackar

du försiktigt på sprutan med fingrarna tills luftbubblorna stiger till sprutans spets. Håll sprutan

så att nålen pekar uppåt och ta ut all luft från sprutan genom att trycka kolven uppåt.

Sprutan har en skala på cylinderbehållaren. Tryck in kolven till den siffra (ml) på sprutan som

motsvarar den dos av Ratiograstim som din läkare har ordinerat.

Kontrollera igen för att förvissa dig om att sprutan innehåller rätt dos Ratiograstim.

Nu kan du använda den förfyllda sprutan.

Var skall jag ta injektionen?

De lämpligaste injektionsställena är följande:

högst upp på låren

buken, utom området kring naveln (se bild 3).

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Ratiograstim 30 MIE injektions-/infusionsvätska, lösning

Ratiograstim 48 MIE injektions-/infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml injektions-/infusionsvätska innehåller 60 miljoner internationella enheter [MIE] (600 mikrog)

filgrastim.

En förfylld spruta innehåller 30 MIE (300 mikrog) filgrastim i 0,5 ml injektions-/infusionsvätska,

lösning.

En förfylld spruta innehåller 48 MIE (480 mikrog) filgrastim i 0,8 ml injektions-/infusionsvätska,

lösning.

Filgrastim (rekombinant metionyl human granulocytkolonistimulerande faktor) framställt med

rekombinant DNA-teknik i

Escherichia coli

K802.

Hjälpämne med känd effekt

En ml lösning innehåller 50 mg sorbitol.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Klar, färglös lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Ratiograstim är indicerad för att reducera durationen av neutropeni och incidensen av febril neutropeni

hos patienter som behandlats med etablerad cytotoxisk kemoterapi för malignitet (med undantag för

kronisk myeloisk leukemi och myelodysplastiska syndrom) och för att reducera durationen av

neutropeni hos patienter som genomgår myeloablativ terapi följd av benmärgstransplantation och som

bedöms utsättas för ökad risk av förlängd svår neutropeni. Säkerheten och effekten av filgrastim är

densamma för vuxna och barn som får cytotoxisk kemoterapi.

Ratiograstim är indicerad för mobilisering av perifera stamceller (PBPC).

Hos patienter, barn eller vuxna, med svår kongenital, cyklisk eller idiopatisk neutropeni med ett

absolut antal neutrofila granulocyter (ANC) på

0,5 x 10

/l och som tidigare haft svåra eller

återkommande infektioner, är långtidsadministrering av Ratiograstim indicerad för att öka antalet

neutrofila granulocyter och för att minska incidensen och durationen av infektionsrelaterade händelser.

Ratiograstim är indicerad vid behandling av persisterande neutropeni (ANC färre eller lika med

1,0 x 10

/l) hos patienter med avancerad HIV-infektion för att reducera risken för bakteriella

infektioner då annan behandling av neutropeni är olämplig.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med filgrastim bör endast ske i samarbete med en onkologklinik som har erfarenhet av

behandling med granulocytkolonistimulerande faktor (G-CSF) och hematologi och har tillgång till

nödvändiga diagnostiska hjälpmedel. Mobilisering och aferes bör utföras i samarbete med en

onkolog-hematologklinik med godtagbar erfarenhet inom detta område och där kontroll av utbytet av

hematopoetiska stamceller kan göras på ett korrekt sätt.

Etablerad cytotoxisk kemoterapi

Dosering

Rekommenderad dos av filgrastim är 0,5 MIE (5 mikrog)/kg/dag. Den första dosen filgrastim får ges

tidigast 24 timmar efter cytotoxisk kemoterapi.

I randomiserade kliniska studier har en subkutan dos på 23 MIE (230 mikrog)/m

/dag (4,0 till

8,4 mikrog/kg/dag) använts.

Daglig behandling med filgrastim bör fortsätta tills förväntat nadir för neutrofila granulocyter är över

och antalet neutrofila granulocyter har normaliserats. Efter etablerad kemoterapi av solida tumörer,

lymfom och lymfoida leukemier förväntas durationen av den behandling som krävs för att uppfylla

dessa kriterier vara upp till ca 14 dagar. Efter induktions- och konsolideringsbehandling av akut

myeloisk leukemi kan durationen av behandlingen vara avsevärt längre (upp till 38 dagar) beroende på

typ, dos och schema för den aktuella cytotoxiska kemoterapin.

Hos patienter som får cytotoxisk kemoterapi ser man en kortvarig ökning av antalet neutrofila

granulocyter 1 till 2 dagar efter påbörjad filgrastimbehandling. För ett bestående terapisvar bör

filgrastimbehandlingen dock inte avbrytas före förväntat nadir och innan antalet neutrofila

granulocyter har normaliserats. Det rekommenderas inte att behandlingen med filgrastim avslutas

innan tiden för förväntat nadir för neutrofila granulocyter har passerat.

Administreringssätt

Filgrastim kan ges som en daglig subkutan injektion eller som en daglig intravenös infusion utspädd i

5 %-ig glukos infusionsvätska, lösning som ges under 30 minuter (se avsnitt 6.6). Den subkutana

administreringsvägen är att föredra i de flesta fall. Det finns vissa belägg från en studie med

endosadministrering att intravenös dosering kan förkorta effektdurationen. Den kliniska relevansen av

detta fynd för administrering av multipla doser är inte klar. Valet av administreringsväg ska göras

utifrån den individuella kliniska situationen.

Till patienter behandlade med myeloablativ terapi följd av benmärgstransplantation

Dosering

Rekommenderad startdos filgrastim är 1,0 MIE (10 mikrog)/kg/dag.

Den första dosen filgrastim får tidigast ges minst 24 timmar efter cytotoxisk kemoterapi och minst

24 timmar efter benmärgsinfusion.

När nadir för neutrofila granulocyter har passerats, ska dagsdosen filgrastim titreras mot

neutrofilsvaret enligt följande:

Antal neutrofila granulocyter

Dosjustering av filgrastim

> 1,0 x 10

/l 3 dagar i följd

Reducera till 0,5 MIE (5 mikrog)/kg/dag

Om ANC är > 1,0 x 10

/l ytterligare 3 dagar i

följd

Avsluta filgrastim

Om ANC sjunker till < 1,0 x 10

/l under behandlingsperioden bör filgrastimdosen höjas igen enligt

stegen ovan

ANC = absolut neutrofilantal

Administreringssätt

Filgrastim kan ges som en 30 minuters eller 24 timmars intravenös infusion eller som kontinuerlig

subkutan infusion under 24 timmar. Filgrastim ska spädas i 20 ml 5 %-ig glukos infusionsvätska,

lösning (se avsnitt 6.6).

För mobilisering av PBPC hos patienter som genomgår myelosuppressiv eller myeloablativ terapi

följd av transplantation av autologa PBPC

Dosering

Rekommenderad dos filgrastim vid mobilisering av PBPC med enbart filgrastim är 1,0 MIE

(10 mikrog)/kg/dag i 5 till 7 dagar i följd. Tidpunkt för leukaferes: en eller två leukafereser på dag 5

och 6 är ofta tillräckligt. Under andra omständigheter kan ytterligare leukafereser vara nödvändiga.

Filgrastimbehandlingen bör fortsätta till den sista leukaferesen.

Rekommenderad dos filgrastim vid mobilisering av perifera stamceller efter myelosuppressiv

kemoterapi är 0,5 MIE (5 mikrog)/kg/dag från första dagen efter avslutad kemoterapi tills förväntat

nadir för neutrofila granulocyters har passerats och antalet neutrofila granulocyter har återgått till

normalintervallet. Leukaferes bör göras under den period då ANC ökar från < 0,5 x 10

/l till

> 5,0 x 10

/l. För patienter som inte fått omfattande kemoterapi är oftast en leukaferes tillräcklig.

Under andra omständigheter rekommenderas ytterligare leukafereser.

Administreringssätt

Filgrastim för mobilisering av PBPC med enbart filgrastim:

Filgrastim kan ges som en 24 timmars subkutan kontinuerlig infusion eller subkutan injektion. Vid

infusioner ska filgrastim spädas i 20 ml 5 %-ig glukos infusionsvätska, lösning (se avsnitt 6.6).

Filgrastim för mobilisering av PBPC efter myelosuppressiv kemoterapi:

Filgrastim ska ges som subkutan injektion.

För mobilisering av PBPC hos friska donatorer före allogen perifer stamcellstransplantation

Dosering

För mobilisering av PBPC hos friska donatorer bör filgrastim ges i 4 till 5 dagar i följd med en dos av

1,0 MIE (10 mikrog)/kg/dag. Leukaferes bör påbörjas dag 5 och fortsätta till dag 6 om det behövs för

att samla 4 x 10

CD34

–celler/kg av mottagarens kroppsvikt.

Administreringssätt

Filgrastim ska ges som subkutan injektion.

Till patienter med svår kronisk neutropeni

Dosering

Kongenital neutropeni

Rekommenderad startdos är 1,2 MIE (12 mikrog)/kg/dag som enkeldos eller uppdelat på flera doser.

Idiopatisk eller cyklisk neutropeni

Rekommenderad startdos är 0,5 MIE (5 mikrog)/kg/dag som enkeldos eller uppdelat på flera doser.

Dosjustering

Filgrastim bör administreras dagligen med subkutan injektion tills antalet neutrofila granulocyter har

nått och kan bibehållas över 1,5 x 10

/l. När svar på behandlingen erhållits bör minsta effektiva dos

som krävs för att uppehålla denna nivå fastställas. Daglig långtidsbehandling krävs för att bibehålla ett

adekvat antal neutrofila granulocyter. Efter en till två veckors behandling kan startdosen dubbleras

eller halveras beroende på patientens svar. Därefter kan dosen justeras individuellt varje eller varannan

vecka för att bibehålla ett genomsnittligt antal neutrofila granulocyter mellan 1,5 x 10

/l och

10 x 10

/l. En snabbare dosökning kan övervägas hos patienter med svåra infektioner. 97 % av de

patienter som svarade på behandlingen i kliniska studier svarade fullständigt på doser om ≤ 2,4 MIE

(24 mikrog/kg/dag). Säkerheten av filgrastim vid långtidsbehandling med doser över 2,4 MIE

(24 mikrog)/kg/dag till patienter med svår kronisk neutropeni (SCN) har inte fastställts.

Administreringssätt

Kongenital, idiopatisk eller cyklisk neutropeni:

Filgrastim ska ges som subkutan injektion.

Till patienter med HIV–infektion

Dosering

För att upphäva neutropeni

Rekommenderad startdos filgrastim är 0,1 MIE (1 mikrog)/kg/dag med en titrering upp till maximalt

0,4 MIE (4 mikrog)/kg/dag tills antalet neutrofila granulocyter har normaliserats och kan bibehållas

(ANC > 2,0 x 10

/l). I kliniska studier har mer än 90 % av patienterna svarat på dessa doser med

upphävd neutropeni inom en median på 2 dagar.

Hos ett mindre antal patienter (< 10 %) krävdes doser på upp till 1,0 MIE (10 mikrog)/kg/dag för att

upphäva neutropenin.

För att bibehålla normalt antal neutrofila granulocyter

När neutropenin är upphävd bör minsta effektiva dos för att bibehålla ett normalt antal neutrofila

granulocyter fastställas. Initial dosjustering till alternerade dagliga doser med 30 MIE

(300 mikrog)/dag rekommenderas. Beroende på patientens ANC kan ytterligare dosjustering vara

nödvändig för att bibehålla antalet neutrofila granulocyter > 2,0 x 10

/l. I kliniska studier krävdes

30 MIE (300 mikrog)/dag i 1 till 7 dagar per vecka för att bibehålla ANC över 2,0 x 10

/l. Frekvensen

var i genomsnitt 3 dagar per vecka. Långtidsbehandling kan krävas för att bibehålla ANC över

2,0 x 10

Administreringssätt

För att upphäva neutropeni eller bibehålla ett normalt antal neutrofila granulocyter:

Filgrastim ska ges som subkutan injektion.

Speciella populationer

Äldre

Kliniska studier med filgrastim har inkluderat ett litet antal äldre patienter, men särskilda studier har

inte utförts på denna grupp och därför kan specifika dosrekommendationer inte ges.

Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion

Studier av filgrastim hos patienter med svårt nedsatt njur- eller leverfunktion visar att det har en

likartad farmakokinetisk och farmakodynamisk profil som hos normala individer. Dosjustering krävs

inte under dessa omständigheter.

Användning till barn med svår kronisk neutropeni (SCN) och vid cancer

Sextiofem procent av patienterna med SCN, som ingått i kliniska studier, var under 18 år. Effekten av

behandlingen var påtaglig hos denna åldersgrupp som främst omfattade patienter med kongenital

neutropeni. Det fanns inga skillnader i säkerhetsprofilerna för pediatriska patienter som behandlats för

SCN.

Data från kliniska studier av pediatriska patienter visar att säkerheten och effekten av filgrastim är

densamma för vuxna och barn som behandlas med cytotoxisk kemoterapi.

Doseringsrekommendationer till barn är desamma som för vuxna som behandlas med myelosuppressiv

cytotoxisk kemoterapi.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Varningar och försiktighet för samtliga indikationer

Överkänslighet

Överkänslighet, däribland anafylaktiska reaktioner, som uppträtt vid den inledande eller efterföljande

behandlingar har rapporterats hos patienter som behandlats med filgrastim. Behandlingen med

Ratiograstim ska avslutas permanent hos patienter med kliniskt signifikant överkänslighet. Ge inte

filgrastim till patienter som tidigare har drabbats av överkänslighet mot filgrastim eller pegfilgrastim.

Pulmonella biverkningar

Pulmonella biverkningar, framförallt interstitiell lungsjukdom, har rapporterats efter administrering av

G-CSF. Hos patienter som nyligen haft lunginfiltrat eller pneumoni kan risken vara större. Debut av

pulmonella symtom som hosta, feber och dyspné i samband med radiologiska fynd såsom lunginfiltrat

eller nedsatt lungfunktion kan vara begynnande tecken på akut andnödssyndrom (ARDS).

Administrering av filgrastim bör avbrytas och lämplig behandling ges.

Glomerulonefrit

Glomerulonefrit har rapporterats hos patienter som får filgrastim och pegfilgrastim. I allmänhet går

glomerulonefrit tillbaka efter en sänkning av dosen eller utsättning av filgrastim och pegfilgrastim.

Kontroller av urinprover rekommenderas.

Kapillärläckagesyndrom

Kapillärläckagesyndrom, som kan vara livshotande om behandlingen fördröjs, har rapporterats efter

administrering av G-CSF och utmärks av hypotoni, hypoalbuminemi, ödem och hemokoncentration.

Patienter som utvecklar symtom på kapillärläckagesyndrom ska övervakas noga och deras symtom

behandlas rutinmässigt, vilket kan innebära intensivvård (se avsnitt 4.8).

Splenomegali och mjältruptur

Normalt asymtomatiska fall av splenomegali och fall av mjältruptur har rapporterats hos patienter och

friska donatorer efter administrering av filgrastim. Enstaka fall av mjältruptur var fatala. Därför ska

mjältens storlek kontrolleras noggrant (t.ex. klinisk undersökning, ultraljud). En diagnos av

mjältruptur bör övervägas hos donatorer och/eller patienter som rapporterar smärta i övre vänstra

kvadranten av buken eller smärta vid skulderbladsspetsen. Dosreduktion av filgrastim har observerats

fördröja eller förhindra progression av mjältförstoring hos patienter med allvarlig kronisk neutropeni,

och hos 3 % av patienterna var splenektomi nödvändig.

Malign celltillväxt

Granulocytkolonistimulerande faktor kan aktivera tillväxt av maligna myeloida celler

in vitro

liknande effekter kan också ses hos vissa icke-myeloida celler

in vitro

Myelodysplastiskt syndrom eller kronisk myeloisk leukemi

Säkerheten och effekten av filgrastimadministrering hos patienter med myelodysplastiskt syndrom

eller kronisk myelogen leukemi har inte fastställts. Filgrastim är inte indicerat för användning vid

dessa tillstånd. Särskild försiktighet bör iakttagas för att skilja diagnosen blasttransformation vid

kronisk myeloisk leukemi från akut myeloisk leukemi.

Akut myeloisk leukemi

Då säkerhets- och effektdata är begränsade hos patienter med sekundär AML bör försiktighet iakttas

vid administrering av filgrastim. Säkerheten och effekten av filgrastimadministrering hos de novo

AML patienter < 55 år med god cytogenetik [t(8;21), t(15;17) och inv(16)] har inte fastställts.

Trombocytopeni

Trombocytopeni har rapporterats bland patienter som får filgrastim. Trombocytantalet ska kontrolleras

noggrant, i synnerhet under de första behandlingsveckorna. Tillfälligt behandlingsuppehåll eller

dosreducering av filgrastim bör övervägas hos patienter med allvarlig kronisk neutropeni som

utvecklar trombocytopeni (antal trombocyter < 100 x 10

/l).

Leukocytos

Leukocytvärden på 100 x 10

/l eller högre har observerats hos färre än 5 % av cancerpatienter som har

behandlats med filgrastimdoser över 0,3 MIE/kg/dag (3 mikrog/kg/dag). Inga biverkningar som direkt

kan hänföras till denna grad av leukocytos har rapporterats. Mot bakgrund av de potentiella risker svår

leukocytos kan innebära bör leukocytantalet dock kontrolleras regelbundet under behandlingen med

filgrastim. Om antalet leukocyter överstiger 50 x 10

/l efter förväntat nadir bör filgrastimbehandlingen

omedelbart avbrytas. När filgrastim administreras för mobilisering av hematopoetiska perifera

stamceller bör dock behandlingen avbrytas eller dosen minskas om leukocytantalet ökar till

> 70 x 10

Immunogenicitet

Som för alla terapeutiska proteiner finns en risk för immunogenicitet. Förekomsten av

antikroppsbildning mot filgrastim är i allmänhet låg. Bindande antikroppar förekommer som förväntat

med alla biologiska läkemedel, men de har i dagsläget inte förknippats med neutraliserande aktivitet.

Aortit

Aortit har rapporterats hos friska personer och cancerpatienter efter administrering av G-CSF. De

upplevda symtomen inbegriper feber, buksmärta, sjukdomskänsla, ryggsmärta och ökade

inflammatoriska markörer (t.ex. C-reaktivt protein och antalet vita blodkroppar). I de flesta fall

diagnostiserades aortit med hjälp av datortomografi och gick i allmänhet över efter utsättning av

G-CSF. Se även avsnitt 4.8.

Varningar och försiktighet vid komorbiditet

Speciella försiktighetsåtgärder hos patienter som är sicklecellbärare eller har sicklecellsjukdom

Sicklecellkris, i vissa fall dödlig, har rapporterats vid användning av filgrastim hos patienter som är

sicklecellbärare eller har sicklecellsjukdom. Läkare ska iaktta försiktighet vid förskrivning av

filgrastim till patienter som är sicklecellbärare eller har sicklecellsjukdom.

Osteoporos

Monitorering av bentäthet kan vara indicerat hos patienter med underliggande osteoporos som

genomgår långtidsbehandling med filgrastim i mer än 6 månader.

Särskild försiktighet hos patienter med cancer

Filgrastim ska inte användas för att öka dosen av cytostatika utöver fastställda doseringsanvisningar.

Risker associerade med ökade kemoterapidoser

Särskild försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter som får höga doser kemoterapi eftersom

förbättrade tumörresultat inte har visats och ökade doser av kemoterapeutiska medel kan leda till ökad

toxicitet, inklusive kardiella, pulmonella, neurologiska och dermatologiska effekter (se produktresumé

för respektive kemoterapeutiska medel som används).

Effekt av kemoterapi på erytrocyter och trombocyter

Behandling med enbart filgrastim förhindrar inte trombocytopeni och anemi orsakad av

myelosuppressiv kemoterapi. På grund av möjligheten att få högre doser kemoterapi (dvs. fulla doser

enligt doseringsschemat) löper patienten större risk att utveckla trombocytopeni och anemi.

Regelbunden kontroll av trombocytantalet och hematokritvärden rekommenderas. Särskild försiktighet

bör iakttagas vid administrering av kemoterapeutiska medel ensamma eller i kombination vilka är

kända för att orsaka svår trombocytopeni.

Användning av perifera stamceller mobiliserade med filgrastim har visats reducera graden och

durationen av den trombocytopeni som följer av myelosuppressiv eller myeloablativ kemoterapi.

Övrig försiktighet

Effekterna av filgrastim hos patienter med avsevärt reducerat antal myeloida stamceller har inte

studerats. Filgrastim verkar primärt på neutrofila prekursorer så att ett förhöjt antal neutrofila

granulocyter erhålls. Därför kan neutrofilsvaret vara nedsatt hos patienter med reducerat antal

prekursorer (t.ex. de som behandlats med omfattande strålbehandling eller kemoterapi eller har

tumörinfiltrat i benmärgen).

Vaskulära störningar, bland annat venocklusiv sjukdom och rubbningar i vätskevolymen, har

rapporterats i enstaka fall hos patienter som genomgår högdosbehandling med kemoterapi följd av

transplantation.

Det har förekommit rapporter på transplantat-mot-värd-sjukdom (GvHD) och dödsfall hos patienter

som fått G-CSF efter allogen benmärgstransplantation (se avsnitt 4.8 och 5.1).

En ökad hematopoetisk aktivitet i benmärgen vid behandling med tillväxthormoner kan associeras

med en transient onormal benscanning. Detta måste tas i beaktan då benscanningsresultat analyseras.

Särskild försiktighet hos patienter som genomgår mobilisering av PBPC

Mobilisering

Det finns ingen prospektiv randomiserad jämförelse mellan de två rekommenderade

mobiliseringsmetoderna (filgrastim enbart eller i kombination med myelosuppressiv kemoterapi) inom

samma patientpopulation. Graden av variation mellan enskilda patienter och mellan

laboratorieanalyser av CD34

-celler gör att en direkt jämförelse mellan olika studier är svår. Det är

därför svårt att rekommendera en optimal metod. Valet av mobiliseringsmetod bör därför övervägas i

relation till de allmänna målen för behandling av en enskild patient.

Tidigare exponering för cytostatika

Patienter som har genomgått mycket omfattande myelosuppressiv behandling uppvisar eventuellt inte

tillräcklig mobilisering av perifera stamceller för att åstadkomma rekommenderat minimiutbyte

(≥ 2,0 x 10

CD34

-celler/kg) eller påskyndad trombocytnormalisering i samma grad.

Vissa cytotoxiska medel uppvisar särskild toxicitet på den hematopoetiska stamcellspoolen och kan

därför påverka mobiliseringen negativt. Substanser såsom melfalan, karmustin (BCNU) och

karboplatin, administrerade under långa perioder före försök till stamcellsmobilisering, kan minska

stamcellsutbytet. Administrering av melfalan, karboplatin eller BCNU tillsammans med filgrastim har

däremot visats sig vara effektiv för mobilisering av stamceller. När transplantation av PBPC förutses,

bör man planera in mobiliseringen tidigt i patientens behandlingsplan. Speciell uppmärksamhet bör

riktas på antalet mobiliserade stamceller hos dessa patienter innan administrering av

högdoskemoterapi sker. Om utbytet enligt kriterierna ovan är otillräckligt bör andra

behandlingsalternativ som inte kräver stamceller övervägas.

Bestämning av stamcellsutbytet

Vid bestämning av antalet perifera stamceller efter skörd hos patienter behandlade med filgrastim bör

särskild uppmärksamhet riktas på kvantifieringsmetoden. Resultaten av flödescytometrianalyser av

CD34

-celler varierar beroende på den exakta metod som används och därför behöver

rekommendationer för antal baserade på studier i andra laboratorier tolkas med försiktighet.

Statistisk analys av förhållandet mellan det antal CD34

-celler som återförs till patienten och

hastigheten för trombocytnormalisering efter högdoskemoterapi indikerar ett komplext men

kontinuerligt samband.

Den rekommenderade minimimängden ≥ 2,0 x 10

CD34

-celler/kg baseras på publicerad erfarenhet

som har resulterat i adekvat hematologisk återuppbyggnad. Ett utbyte högre än detta förefaller höra

samman med en snabbare återhämtning, ett lägre utbyte med långsammare återhämtning.

Särskild försiktighet hos friska donatorer som genomgår mobilisering av PBPC

Mobilisering av perifera stamceller ger inte en direkt klinisk fördel hos friska donatorer och bör endast

övervägas i syftet allogen stamcellstransplantation.

Mobilisering av perifera stamceller bör endast övervägas hos donatorer som uppfyller kliniska och

laboratoriemässiga kriterier för stamcellsdonation. Särskild uppmärksamhet bör riktas på

hematologiska värden och infektionssjukdomar.

Säkerheten och effekten av filgrastim har inte utvärderats hos friska donatorer < 16 år eller > 60 år.

Övergående trombocytopeni (antal trombocyter < 100 x 10

/l) efter filgrastimbehandling och

leukaferes observerades hos 35 % av undersökta personer. Av dessa rapporterades två fall där antalet

trombocyter var < 50 x 10

/l och tillskrevs leukaferesen.

Om mer än en leukaferes krävs bör speciell uppmärksamhet ägnas åt donatorer med trombocytantal

< 100 x 10

/l före leukaferesen. Generellt bör inte aferes utföras när antalet trombocyter är

< 75 x 10

Leukaferes bör inte utföras hos donatorer som behandlas med antikoagulantia eller som har kända

defekter i hemostasen.

Donatorer som behandlas med G-CSF för mobilisering av PBPC bör kontrolleras tills hematologiska

värden återgår till normala.

Övergående cytogena avvikelser har observerats hos friska donatorer efter G-CSF-behandling.

Betydelsen av dessa förändringar är okänd. Emellertid kan inte risk för aktivering av en malign

myeloid klon uteslutas. Det rekommenderas att aferescentrum utför en systematisk registrering och

följer stamcellsdonatorerna i minst 10 år för att försäkra sig om uppföljning avseende

långtidssäkerheten.

Särskild försiktighet hos mottagare av allogena PBPC mobiliserade med filgrastim

Nuvarande data tyder på att immunologiska interaktioner mellan allogent PBPC-transplantat och

mottagaren kan vara förenat med en ökad risk för akut och kronisk GvHD jämfört med

benmärgstransplantation.

Särskild försiktighet hos patienter med SCN

Filgrastim ska inte ges till patienter med allvarlig kongenital neutropeni som utvecklar leukemi eller

som uppvisar tecken på att leukemi är under utveckling.

Blodbilden

Andra blodbildsförändringar förekommer så som anemi och övergående ökningar av myeloida

stamceller, vilka kräver noggrann kontroll av blodbilden.

Övergång till leukemi eller myelodysplastiskt syndrom

Speciell uppmärksamhet bör iakttagas vid diagnosen SCN för att skilja denna från andra

hematopoetiska störningar såsom aplastisk anemi, myelodysplasi och myeloid leukemi. Fullständig

kontroll av blodbilden med differential- och trombocyträkning samt utredning av benmärgens

morfologi och karyotyp bör utföras innan behandling startas.

Frekvensen av myelodysplastiska syndrom (MDS) eller leukemi var låg (ca 3 %) vid kliniska försök

hos patienter med SCN som behandlats med filgrastim. Denna observation har bara gjorts hos

patienter med kongenital neutropeni. MDS och leukemier är naturliga komplikationer av sjukdomen

och sambandet med filgrastimbehandling är osäkert. En subgrupp med cirka 12 % av patienterna som

hade normal cytogenetik vid utgångsläget utvecklade senare abnormiteter, inklusive monosomi 7, vid

upprepad utvärdering. Det är för närvarande oklart om långtidsbehandling av patienter med SCN

predisponerar dessa patienter för onormal cytogenetik, MDS eller leukemi. Morfologisk och

cytogenetisk benmärgsundersökning rekommenderas regelbundet (ca var 12:e månad) hos patienterna.

Övrig försiktighet

Orsaker till övergående neutropeni, så som virusinfektioner, bör uteslutas.

Hematuri var vanligt och proteinuri förekom hos ett fåtal patienter. Regelbunden urinanalys bör

utföras för kontroll av dessa händelser.

Säkerhet och effekt hos nyfödda och patienter med autoimmun neutropeni har inte fastställts.

Speciell försiktighet hos patienter med HIV-infektion

Blodbilden

ANC bör kontrolleras noggrant, särskilt under de första veckorna av filgrastimbehandlingen. En del

patienter kan svara mycket snabbt på den första dosen filgrastim med en väsentlig ökning av antalet

neutrofila granulocyter. Det rekommenderas att ANC kontrolleras dagligen under de 2-3 första

dagarna av filgrastimbehandlingen. Därefter bör ANC kontrolleras minst två gånger varje vecka de

första två veckorna och därefter en gång per vecka eller en gång varannan vecka vid

underhållsbehandling. Vid oregelbunden dosering med 30 MIE (300 mikrog)/dag av filgrastim kan en

stor variation i patientens ANC förekomma över tiden. För att bestämma patientens nadir-ANC

Läs hela dokumentet

EMA/434816/2014

EMEA/H/C/000825

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Ratiograstim

filgrastim

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för

Ratiograstim. Det förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur

den kommit fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina

rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vad är Ratiograstim?

Ratiograstim är en lösning för injektion eller för infusion (dropp i en ven). Den innehåller den aktiva

substansen filgrastim.

Ratiograstim är en biosimilar (liknande biologiskt läkemedel), vilket innebär att Ratiograstim liknar ett

biologiskt läkemedel som redan är godkänt i EU och som innehåller samma aktiva substans (kallas

också ”referensläkemedel”). Referensläkemedlet är Neupogen. Mer information om biosimilarer finns i

dokumentet med frågor och svar här

Vad används Ratiograstim för?

Ratiograstim används för att stimulera produktionen av vita blodkroppar i följande fall:

För att minska varaktigheten av neutropeni (låga halter av neutrofiler, en typ av vita blodkroppar)

och förekomsten av febril neutropeni (neutropeni med feber) hos patienter som får kemoterapi

(cancerbehandling) som är cytotoxisk (celldödande).

För att minska varaktigheten av neutropeni hos patienter som genomgår behandling för att

förstöra benmärgscellerna före en benmärgstransplantation (till exempel hos vissa patienter med

leukemi) om de löper risk för långvarig, svår neutropeni.

För att öka antalet neutrofiler och minska risken för infektion hos neutropenipatienter som tidigare

haft svåra, upprepade infektioner.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

För att behandla ihållande neutropeni hos patienter med avancerad infektion med humant

immunbristvirus (hiv) för att minska risken för bakteriella infektioner när annan behandling är

olämplig.

Ratiograstim kan också ges till patienter som ska donera stamceller för transplantation, för att hjälpa

till att frigöra dessa celler från benmärgen.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Ratiograstim?

Ratiograstim ges genom injektion under huden eller infusion i en ven. Hur läkemedlet ges, i vilken dos

och hur länge behandlingen behöver pågå beror på varför läkemedlet används, hur mycket patienten

väger och hur patienten svarar på behandlingen. Ratiograstim ges vanligen vid en specialiserad

behandlingsklinik, även om de patienter som får läkemedlet genom injektion under huden själva kan

injicera läkemedlet förutsatt att de har fått lämplig utbildning. Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar Ratiograstim?

Den aktiva substansen i Ratiograstim, filgrastim, är mycket lik ett mänskligt protein som kallas G-CSF

(granulocyte colony stimulating factor). Filgrastim framställs med s.k. rekombinant DNA-teknik, vilket

innebär att det framställs av bakterier som har fått en gen (DNA) som gör att de kan producera

filgrastim. Det ämne som framställs med denna metod fungerar genom att stimulera benmärgen att

producera fler vita blodkroppar, på samma sätt som G-CSF som produceras naturligt i kroppen.

Hur har Ratiograstims effekt undersökts?

Det har gjorts undersökningar med Ratiograstim för att visa att det är jämförbart med

referensläkemedlet Neupogen.

Ratiograstim jämfördes med Neupogen och med placebo (overksam behandling) i en huvudstudie som

omfattade 348 patienter med bröstcancer. I studien undersöktes varaktigheten av svår neutropeni

under patienternas första cytotoxiska kemoterapicykel.

För att undersöka Ratiograstims säkerhet har ytterligare två studier genomförts på patienter med

lungcancer och non-Hodgkin-lymfom.

Vilken nytta har Ratiograstim visat vid studierna?

Behandling med Ratiograstim och Neupogen minskade varaktigheten av svår neutropeni i samma

utsträckning. Under den första kemoterapicykeln på 21 dagar hade de patienter som behandlats med

antingen Ratiograstim eller Neupogen svår neutropeni under i genomsnitt 1,1 dagar, jämfört med

3,8 dagar för dem som fick placebo. Effekten av Ratiograstim har alltså visat sig vara likvärdig med

effekten av Neupogen.

Vilka är riskerna med Ratiograstim?

Den vanligaste biverkningen som orsakas av Ratiograstim (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är

muskel- och skelettvärk. Andra biverkningar kan uppträda hos fler än 1 av 10 patienter, beroende på

vilket medicinskt tillstånd Ratiograstim används för. En fullständig förteckning över biverkningar och

restriktioner finns i bipacksedeln.

Ratiograstim

EMA/434816/2014

Sida 2/3

Varför har Ratiograstim godkänts?

CHMP fann att det i enlighet med EU:s krav har visats att Ratiograstim har en kvalitets-, säkerhets-

och effektprofil som är jämförbar med profilen för Neupogen. Kommittén fann därför att nyttan är

större än de konstaterade riskerna, liksom för Neupogen. Kommittén rekommenderade att

Ratiograstim skulle godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Ratiograstim?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Ratiograstim används så säkert som möjligt. I

enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för

Ratiograstim. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska

vidta.

Mer information om Ratiograstim

Den 15 september 2008 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av

Ratiograstim som gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med Ratiograstim finns i bipacksedeln

(ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 07-2014.

Ratiograstim

EMA/434816/2014

Sida 3/3

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen