Rasagilin Glenmark 1 mg Tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

16-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

16-07-2021

Aktiva substanser:
rasagilintartrat
Tillgänglig från:
Glenmark Arzneimittel GmbH
ATC-kod:
N04BD02
INN (International namn):
rasagilintartrat
Dos:
1 mg
Läkemedelsform:
Tablett
Sammansättning:
rasagilintartrat 1,437 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Burk, 30 tabletter; Blister, 7 tabletter; Blister, 10 tabletter; Blister, 28 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 60 tabletter; Blister, 100 tabletter; Blister, 112 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
53403
Tillstånd datum:
2016-04-07

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Rasagilin Glenmark 1 mg tabletter

rasagilin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Rasagilin Glenmark är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Rasagilin Glenmark

Hur du tar Rasagilin Glenmark

Eventuella biverkningar

Hur Rasagilin Glenmark ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1

Vad Rasagilin Glenmark är och vad det används för

Rasagilin Glenmark innehåller den aktiva substansen rasagilin och används för behandling av Parkinsons

sjukdom hos vuxna. Det kan användas med eller utan levodopa (ett annat läkemedel som används för

behandling av Parkinsons sjukdom).

Vid Parkinsons sjukdom är det brist på celler som producerar dopamin i hjärnan. Dopamin är en kemisk

substans i hjärnan som är involverad i rörelsekontroll. Rasagilin Glenmark hjälper till att öka och bibehålla

nivåerna av dopamin i hjärnan.

Rasagilin som finns i Rasagilin Glenmark 1 mg tabletter kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Rasagilin Glenmark

Ta inte Rasagilin Glenmark

om du är allergisk mot rasagilin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du har svåra leverproblem.

Ta inte följande läkemedel när du tar Rasagilin Glenmark

:

Monoaminoxidas (MAO)-hämmare (t.ex. för behandling av depression eller Parkinsons sjukdom eller

för någon annan indikation), inklusive receptfria läkemedel och naturläkemedel, t.ex. Johannesört.

Petidin (ett kraftigt smärtstillande läkemedel).

Du måste vänta minst 14 dagar efter att du har avslutat behandlingen med Rasagilin Glenmark innan du

påbörjar behandling med MAO-hämmare eller petidin.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Rasagilin Glenmark

om du har leverproblem

tala med läkare om alla misstänkta hudförändringar.

Behandling med Rasagilin Glenmark kan

eventuellt öka risken för hudcancer.

Tala om för läkaren om du eller din familj/vårdare märker att du utvecklar ett ovanligt beteende där du inte

kan motstå impulser, drifter eller frestelser att utföra vissa aktiviteter som kan skada dig själv eller andra.

Dessa kallas impulskontrollstörningar. Hos patienter som tar Rasagilin Glenmark och/eller andra läkemedel

mot Parkinsons sjukdom, har tvångsmässigt beteende, tvångstankar, spelberoende, överdrivet spenderande,

impulsivt beteende och en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar eller känslor

observerats. Läkaren kan behöva justera dosen eller avbryta behandlingen (se avsnitt 4).

Rasagilin Glenmark kan ge upphov till dåsighet och leda till att du plötsligt somnar i samband med

vardagliga aktiviteter under dagtid. Det gäller särskilt om du även tar andra dopaminerga läkemedel (som

används för att behandla Parkinsons sjukdom). För ytterligare information se avsnittet Körförmåga och

användning av maskiner.

Barn och ungdomar

Det är inte relevant att använda Rasagilin Glenmark till barn och ungdomar. Rasagilin Glenmark

rekommenderas därför inte till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Rasagilin Glenmark

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

Vissa antidepressiva läkemedel (selektiva serotoninåterupptagshämmare, selektiva

serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare, tricykliska eller tetracykliska antidepressiva)

Antibiotika-läkemedlet ciprofloxacin mot infektioner

Det hostdämpande läkemedlet dextrometorfan

Sympatomimetika av den typ som finns i ögondroppar, avsvällande läkemedel för näsa och svalg samt

förkylningsläkemedel som innehåller efedrin eller pseudoefedrin.

Användning av Rasagilin Glenmark tillsammans med antidepressiva läkemedel som innehåller fluoxetin

eller fluvoxamin bör undvikas.

Om du påbörjar behandling med Rasagilin Glenmark bör du vänta åtminstone 5 veckor efter att du har

avslutat behandling med fluoxetin.

Om du påbörjar behandling med fluoxetin eller fluvoxamin bör du vänta åtminstone 14 dagar efter att du har

avslutat behandling med Rasagilin Glenmark.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du röker eller planerar att sluta röka. Rökning kan minska

mängden Rasagilin Glenmark i blodet.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Eftersom det inte är känt hur Rasagilin Glenmark påverkar graviditeten och det ofödda barnet, bör du

undvika att ta Rasagilin Glenmark om du är gravid.

Körförmåga och användning av maskiner

Rådfråga läkare innan du kör bil eller använder maskiner, eftersom såväl Parkinsons sjukdom i sig som

behandling med Rasagilin Glenmark kan påverka din förmåga att göra detta. Rasagilin Glenmark kan leda

till att du känner dig yr och dåsig. Det kan även ge upphov till plötsliga sömnattacker.

Detta kan förvärras om du tar andra läkemedel för att behandla symtom på Parkinsons sjukdom, om du tar

läkemedel som kan orsaka dåsighet eller om du dricker alkohol när du ta Rasagilin Glenmark. Om du

tidigare eller i samband med att du tagit Rasagilin Glenmark har upplevt sömnighet (somnolens) och/eller

plötsliga sömnattacker, ska du inte framföra fordon eller använda maskiner (se avsnitt 2).

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som

kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter

och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du tar Rasagilin Glenmark

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos av Rasagilin Glenmark är 1 tablett på 1 mg, en gång dagligen, som intas via munnen.

Rasagilin Glenmark kan tas med eller utan mat.

Om du har tagit för stor mängd av Rasagilin Glenmark

Om du fått i dig för stor mängd utav Rasagilin Glenmark eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av

misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning. Ta med kartongen/blister eller burken med Rasagilin Glenmark och visa för läkare eller

apotekspersonal.

Rapporterade symtom till följd av överdosering av Rasagilin Glenmark inkluderar lätt euforisk

sinnesstämning (en lindrig form av mani), extremt högt blodtryck och serotonergt syndrom (se avsnitt 4).

Om du har glömt att ta Rasagilin Glenmark

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt när det är dags att ta den.

Om du slutar att ta Rasagilin Glenmark

Sluta inte ta Rasagilin Glenmark utan att först kontakta läkaren.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta omedelbart läkare

om du observerar något av följande symtom. Du kan behöva akut medicinsk

rådgivning eller behandling:

om du utvecklar ett onormalt beteende som tvångsmässigt beteende, tvångstankar, spelberoende,

överdriven shopping eller spenderande, impulsivt beteende och onormalt hög sexualdrift eller ökning

av sexuella tankar (impulskontrollstörningar) (se avsnitt 2)

om du ser eller hör saker som inte finns (hallucinationer)

om du upplever hallucinationer, feber, rastlöshet, skakningar och svettningar i någon kombination

(serotonergt syndrom)

Kontakta läkare

om du noterar någon form av misstänkt hudförändring eftersom en förhöjd risk för

hudcancer (melanom) kan föreligga vid användning av detta läkemedel (se avsnitt 2).

Övriga biverkningar

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Ofrivilliga rörelser (dyskinesi)

Huvudvärk

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Buksmärta

Fall

Allergi

Feber

Influensa

Allmän sjukdomskänsla

Nacksmärta

Bröstsmärta (kärlkramp)

Blodtrycksfall när du reser dig upp med symtom som yrsel/ostadighetskänsla (ortostatisk hypotoni)

Nedsatt aptit

Förstoppning

Muntorrhet

Illamående och kräkningar

Gasbildning

Avvikande blodprovsresultat (leukopeni)

Ledvärk (artralgi)

Smärta i muskler/skelett

Ledinflammation (artrit)

Domning och muskelsvaghet i handen (karpaltunnelsyndrom)

Viktminskning

Onormala drömmarbalansproblem

Depression

Yrsel (svindel)

Onormal muskelspänning (dystoni)

Rinnsnuva (rinit)

Hudirritation (dermatit)

Hudutslag

Ögoninflammation (konjunktivit)

Urinträngning

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Slaganfall (stroke)

Hjärtattack (hjärtinfarkt)

Hudutslag med blåsbildning (vesikobullösa utslag)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Förhöjt blodtryck

Överdriven dåsighet

Plötslig sömnattack

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Rasagilin Glenmark ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken eller kartong/blistret, efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Endast burken

Hållbarhet efter det första öppnandet: 2 månader

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är rasagilin. En tablett innehåller 1 mg rasagilin (som rasagilintartrat).

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, citronsyra, pregelatiniserad majsstärkelse,

kolloidal vattenfri kiseldioxid, stearinsyra, talk.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rasagilin Glenmark är vita till benvita, runda, platta tabletter med ”771” präglat på ena sidan och ”G” på

andra sidan, cirka 8 mm i diameter.

Tabletterna finns i blister med 7, 10, 28, 30, 60, 100 och 112 tabletter eller i en burk med eller utan

barnskyddande lock innehållande 30 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

I

nnehavare av godkännande för försäljning

Glenmark Arzneimittel GmbH

Industriestr. 31, 82194 Gröbenzell,

Tyskland

Lokal företrädare

Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB

Skeppsbron 5,

211 20 Malmö

Sverige

Tillverkare

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Building 2, Croxley Green Business Park, Croxley Green, WD18 8YA, Storbritannien

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto

Tjeckien

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Tyskland

Rasagilin Glenmark 1 mg Tabletten

Sverige

Rasagilin Glenmark 1 mg tabletter

Danmark

Rasagilin Glenmark

Spanien

Rasagilina Viso Farmacéutica 1 mg

comprimidos EFG

Slovakien

Rasagilin Glenmark 1 mg tablety

Denna bipacksedel ändrades senast 2021-07-15

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Rasagilin Glenmark 1 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En tablett innehåller 1 mg rasagilin (som rasagilintartrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett

Vita till benvita, runda, platta tabletter med ”771” präglat på ena sidan och ”G” på andra sidan, cirka

8 mm i diameter.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Rasagilin Glenmark är avsett för vuxna för behandling av idiopatisk Parkinsons sjukdom som

monoterapi (utan levodopa) eller som tilläggsbehandling (med levodopa) hos patienter med

end-of-dose-fluktuationer.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Rekommenderad dos rasagilin är 1 mg (en tablett Rasagilin Glenmark) dagligen, att tas med eller utan

levodopa.

Äldre

Ingen dosjustering krävs för äldre patienter (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Rasagilin är kontraindicerat hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3). Användning

av rasagilin till patienter med måttligt nedsatt leverfunktion bör undvikas. Försiktighet bör iakttas när

behandling med rasagilin påbörjas hos patienter med lätt nedsatt leverfunktion. Om patienter med milt

nedsatt leverfunktion utvecklar måttligt nedsatt leverfunktion ska behandling med rasagilin sättas ut

(se avsnitt 4.4 och 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Inga särskilda försiktighetsåtgärder är nödvändiga för patienter med nedsatt njurfunktion.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Rasagilin Glenmark för barn och ungdomar har inte fastställts. Det finns ingen

relevant användning av Rasagilin Glenmark för en pediatrisk population för indikationen Parkinsons

sjukdom.

Administreringssätt

För oral användning.

Rasagilin Glenmark kan tas med eller utan mat.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Samtidig behandling med andra monoaminoxidas (MAO)-hämmare (inklusive receptfria läkemedel

och naturläkemedel, t.ex. johannesört) eller petidin (se avsnitt 4.5). Det måste gå minst 14 dagar

mellan utsättning av rasagilin och insättning av behandling med MAO-hämmare eller petidin.

Kraftigt nedsatt leverfunktion.

4.4

Varningar och försiktighet

Samtidig användning av rasagilin och andra läkemedel

Samtidig användning av rasagilin och fluoxetin eller fluvoxamin bör undvikas (se avsnitt 4.5). Det ska

gå minst 5 veckor mellan utsättning av fluoxetin och insättning av behandling med rasagilin. Det

måste gå minst 14 dagar mellan utsättning av rasagilin och insättning av behandling med fluoxetin

eller fluvoxamin.

Samtidig användning av rasagilin och dextrometorfan eller sympatomimetika av den typ som finns i

avsvällande medel för näsa och svalg eller förkylningsläkemedel innehållande efedrin eller

pseudoefedrin rekommenderas inte (se avsnitt 4.5).

Samtidig användning av rasagilin och levodopa

Eftersom rasagilin förstärker effekterna av levodopa, kan biverkningarna av levodopa öka, och redan

förekommande dyskinesi förvärras. Genom att minska dosen av levodopa kan denna biverkning

förmildras.

Det har förekommit rapporter om hypotensiva effekter när rasagilin tas samtidigt med levodopa.

Patienter med Parkinsons sjukdom är särskilt utsatta för biverkningar relaterade till hypotoni på grund

av redan förekommande gångrubbningar.

Dopaminerga effekter

Överdriven sömnighet under dagtid och episoder av plötsliga sömnattacker

Rasagilin kan ge upphov till dåsighet och somnolens under dagtid samt i vissa fall, i synnerhet om det

används tillsammans med andra dopaminerga läkemedel, plötsliga sömnattacker under vardagliga

aktiviteter. Patienter måste informeras om detta och rådas att iaktta försiktighet i samband med

framförande av fordon eller användning av maskiner under behandling med rasagilin. Patienter som

har upplevt somnolens och/eller en episod av plötsliga sömnattacker måste avstå från att framföra

fordon och använda maskiner (se avsnitt 4.7).

Impulskontrollstörningar (ICD)

Impulskontrollstörningar (ICD) kan uppstå hos patienter behandlade med dopaminagonister och/eller

dopaminerga behandlingar. Liknande rapporter om ICD har också rapporterats med rasagilin efter

godkännande för försäljning. Patienterna ska kontrolleras regelbundet för utveckling av

impulskontrollstörningar. Patienter och vårdare ska göras uppmärksamma på de beteendesymtom vid

impulskontrollstörningar som har observerats hos patienter behandlade med rasagilin, inklusive fall av

tvångsmässigt beteende, tvångstankar, patologiskt spelberoende, ökad libido, hypersexualitet,

impulsbeteende och tvångsmässigt spenderande eller shopping.

Melanom

En retrospektiv kohortstudie tydde på en eventuell ökad risk för melanom i samband med användning

av rasagilin, särskilt hos patienter med längre exponeringstid och/eller med den högre kumulativa

dosen av rasagilin. Alla misstänkta hudlesioner ska bedömas av en specialist. Patienter ska därför

rådas att uppsöka läkare om en ny eller förändrad hudlesion identifieras.

Nedsatt leverfunktion

Försiktighet bör iakttas när behandling med rasagilin påbörjas hos patienter med lätt nedsatt

leverfunktion. Användning av rasagilin till patienter med måttligt nedsatt leverfunktion bör undvikas.

Om patienterna progredierar från lätt till måttligt nedsatt leverfunktion bör rasagilin sättas ut (se

avsnitt 5.2).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

MAO-hämmare

Rasagilin är kontraindicerat tillsammans med andra MAO-hämmare (inklusive receptfria läkemedel

och naturläkemedel, t.ex. johannesört) eftersom det kan finnas en risk för icke-selektiv MAO-hämning

som kan leda till hypertensiva kriser (se avsnitt 4.3).

Petidin

Allvarliga biverkningar har rapporterats vid samtidig användning av petidin och MAO-hämmare

inklusive andra selektiva MAO-B-hämmare. Samtidig administrering av rasagilin och petidin är

kontraindicerad (se avsnitt 4.3).

Sympatomimetika

Det har förekommit rapporter om läkemedelsinteraktioner vid samtidig användning av MAO-hämmare

och sympatomimetika. På grund av den MAO-hämmande aktiviteten hos rasagilin, rekommenderas

inte samtidig administrering av rasagilin och sympatomimetika som de som finns i avsvällande

läkemedel för näsa och svalg eller förkylningsläkemedel som innehåller efedrin eller pseudoefedrin (se

avsnitt 4.4).

Dextrometorfan

Läkemedelsinteraktioner har rapporterats vid samtidig användning av dextrometorfan och

icke-selektiva MAO-hämmare. På grund av den MAO-hämmande aktiviteten hos rasagilin

rekommenderas inte samtidig administrering av rasagilin och dextrometorfan (se avsnitt 4.4).

SNRI/SSRI/tri- och tetracykliska antidepressiva medel

Samtidig användning av rasagilin och fluoxetin eller fluvoxamin bör undvikas (se avsnitt 4.4).

För samtidig användning av rasagilin med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)/selektiva

serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) i kliniska studier, se avsnitt 4.8.

Allvarliga biverkningar har rapporterats vid samtidig användning av SSRI, SNRI,

tricykliska/tetracykliska antidepressiva och MAO-hämmare. På grund av den MAO-hämmande

aktiviteten hos rasagilin bör antidepressiva läkemedel administreras med försiktighet.

Medel som påverkar aktiviteten hos CYP1A2

Metabolismstudier

in vitro

har indikerat att cytokrom P450 1A2 (CYP1A2) är det enzym som

huvudsakligen är ansvarigt för metabolismen av rasagilin.

CYP1A2-hämmare

Samtidig administrering av rasagilin och ciprofloxacin (en CYP1A2-hämmare) ökade rasagilins AUC

med 83 %. Samtidig administrering av rasagilin och teofyllin (ett CYP1A2-substrat) påverkade inte

farmakokinetiken för någon av substanserna. Potenta CYP1A2-hämmare kan alltså påverka

plasmanivåerna av rasagilin och bör administreras med försiktighet.

CYP1A2-inducerare

Det finns en risk för att plasmanivåerna av rasagilin kan vara minskad hos rökande patienter som en

följd av induktion av det metaboliserande enzymet CYP1A2.

Andra cytokrom P450-isoenzymer

In vitro-

studier visade att rasagilin vid en koncentration på 1 μg/ml (motsvarande en nivå som är

160 gånger den genomsnittliga C

~ 5,9-8,5 ng/ml hos patienter med Parkinsons sjukdom efter

upprepade doser av 1 mg rasagilin) inte hämmade cytokrom P450-isoenzymer, CYP1A2, CYP2A6,

CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 och CYP4A. Dessa resultat indikerar att det inte är

troligt att terapeutiska koncentrationer av rasagilin leder till någon kliniskt signifikant påverkan på

substrat för dessa enzym (se avsnitt 5.3).

Levodopa och andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom

Hos patienter med Parkinsons sjukdom som får rasagilin som tilläggsbehandling till kronisk

levodopabehandling sågs inga kliniskt signifikanta effekter på rasagilins clearance av

levodopabehandlingen.

Samtidig administrering av rasagilin och entakapon ökade oral clearance för rasagilin med 28 %.

Tyramin/rasagilin-interaktion

Resultaten av fem belastningsstudier med tyramin (på frivilliga och patienter med Parkinsons

sjukdom) visar tillsammans med resultaten av blodtrycksmätningar i hemmet efter måltider (av

464 patienter behandlade med rasagilin 0,5 eller 1 mg/dag eller placebo som tilläggsbehandling till

levodopa under 6 månader utan tyraminrestriktioner), och det faktum att det inte fanns några rapporter

om interaktion tyramin/rasagilin i kliniska studier utförda utan tyraminrestriktion, indikerar att

rasagilin kan användas med säkerhet utan kostrestriktioner avseende tyramin.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga data från användning av rasagilin av gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta

eller indirekta reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Som en försiktighetsåtgärd bör man

undvika användning av rasagilin under graviditet.

Amning

Icke-kliniska data indikerar att rasagilin hämmar prolaktinsekretionen och kan således påverka

amningen.

Det är inte känt om rasagilin utsöndras i bröstmjölk hos människa. Försiktighet bör iakttas när

rasagilin administreras till en ammande moder.

Fertilitet

Inga humandata angående effekten av rasagilin på fertilitet finns tillgängliga. Icke-kliniska data

indikerar att rasagilin inte har någon effekt på fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Hos patienter som upplever somnolens/episoder av plötsliga sömnattacker kan rasagilin ha en påtaglig

effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Patienter bör uppmanas att vara försiktiga vid användning av maskiner som innebär viss risk, inklusive

motorfordon, till dess att de är någorlunda säkra på att rasagilin inte har en negativ inverkan på dem.

Patienter som behandlas med rasagilin och upplever somnolens och/eller episoder av plötsliga

sömnattacker måste informeras om att de ska avstå från att framföra fordon och delta i aktiviteter där

nedsatt vakenhet kan leda till att de själva eller andra utsätts för risk för allvarlig skada eller dödsfall

(t.ex. användning av maskiner), till dess att de har fått tillräcklig erfarenhet av rasagilin och andra

dopaminerga läkemedel för att kunna bedöma huruvida det påverkar deras psykiska eller motoriska

prestationsförmåga negativt.

Om ökad somnolens eller nya episoder av sömnattacker i samband med vardagliga aktiviteter (t.ex. tv-

tittande, passagerare i bil osv.) uppkommer någon gång under behandlingen, bör patienterna inte

framföra fordon eller delta i potentiellt farliga aktiviteter.

Patienter bör inte framföra fordon, använda maskiner eller arbeta på hög höjd under behandlingen, om

de tidigare har upplevt somnolens och/eller somnat utan förvarning innan de börjat använda rasagilin.

Patienter bör varnas för eventuella additiva effekter av sederande läkemedel, alkohol eller andra medel

som hämmar det centrala nervsystemet (t.ex. bensodiazepiner, antipsykotika, antidepressiva) i

kombination med rasagilin, eller om de samtidigt tar läkemedel som ger upphov till förhöjda

plasmanivåer av rasagilin (t.ex. ciprofloxacin) (se avsnitt 4.4)

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I kliniska studier på patienter med Parkinsons sjukdom var de vanligast rapporterade biverkningarna

följande:

vid monoterapi: huvudvärk, depression, yrsel, influensa och rinit.

vid tilläggsbehandling till levodopabehandling: dyskinesi, ortostatisk hypotension, fall,

buksmärtor, illamående och kräkningar och muntorrhet.

vid båda behandlingsregimerna: muskuloskeletal smärta som rygg- och nacksmärtor, och

ledsmärta.

Det fanns inget samband mellan dessa biverkningar och en ökad andel avbrutna behandlingar.

Biverkningar i tabellform

Biverkningarna listas nedan i tabell 1 och 2 efter systemorganklass och frekvens enligt följande

konventioner: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100);

sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte

beräknas från tillgängliga data).

Monoterapi

Biverkningslistan i tabellform nedan innefattar biverkningar som rapporterades med en högre incidens

i placebokontrollerade studier hos patienter som fick 1 mg rasagilin/dag.

Systemorganklass

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd

frekvens

Infektioner och

infestationer

Influensa

Neoplasier; benigna,

maligna och

ospecificerade (samt

cystor och polyper)

Hudcarcinom

Blodet och

lymfsystemet

Leukopeni

Immunsystemet

Allergi

Metabolism och

nutrition

Minskad aptit

Psykiska störningar

Depression,

Hallucinationer*

Impulskontroll-

störningar*

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Cerebrovaskulär

olycka

Serotonergt

syndrom*,

Överdriven

sömnighet under

dagtid och episoder

av plötsliga

sömnattacker*

Ögon

Konjunktivit

Öron och

balansorgan

Yrsel

Hjärtat

Angina pectoris

Hjärtinfarkt

Blodkärl

Hypertoni*

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Rinit

Magtarmkanalen

Flatulens

Hud och subkutan

vävnad

Dermatit

Vesikulära

bullösa utslag

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Muskuloskeletal

smärta,

Nacksmärtor,

Artrit

Njurar och urinvägar

Urinträngningar

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Feber,

Sjukdomskänsla

Se avsnittet Beskrivning av utvalda biverkningar

Tilläggsbehandling

Biverkningslistan i tabellform nedan innefattar biverkningar som rapporterades med en högre incidens

i placebokontrollerade studier hos patienter som fick 1 mg rasagilin/dag.

Systemorganklass

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

Neoplasier; benigna,

maligna och

ospecifierade (samt

cystor och polyper)

Hudmelanom*

Metabolism och

nutrition

Minskad aptit

Psykiska störningar

Hallucinationer*,

Onormala

drömmar

Konfusion

Impulskontroll-

störningar*

Centrala och perifera

nervsystemet

Dyskinesi

Dystoni,

Karpaltunnel-

syndrom,

Balansstörningar

Cerebrovaskulär

olycka

Serotonergt

syndrom*, Överdriven

sömnighet under

dagtid och episoder av

plötsliga

sömnattacker*

Hjärtat

Angina pectoris

Blodkärl

Ortostatisk

hypotension*

Hypertoni*

Magtarmkanalen

Buksmärtor,

Förstoppning,

Illamående och

kräkningar,

Muntorrhet

Hud och subkutan

vävnad

Utslag

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

*

Artralgi,

Nacksmärtor

Undersökningar

Viktminskning

Skador,

förgiftningar och

Fall

behandlings-

komplikationer

* Se avsnittet Beskrivning av utvalda biverkningar

Beskrivning av utvalda biverkningar

Ortostatisk hypotension

I blindade placebokontrollerade studier rapporterades allvarlig ortostatisk hypotension hos en patient

(0,3 %) i rasagilingruppen (tilläggsstudier) och inte hos någon i placebogruppen. Kliniska

prövningsdata tyder även på att ortostatisk hypotension uppträder mest frekvent under de första två

månaderna av behandling med rasagilin och tenderar att minska med tiden.

Hypertoni

Rasagilin hämmar selektivt MAO-B och är inte associerat med ökad tyraminkänslighet vid angiven

dos (1 mg/dag). I blindade placebokontrollerade studier (monoterapi och tillägg) rapporterades inte

svår hypertoni hos några patienter i rasagilingruppen. Efter marknadsintroduktion har fall av förhöjt

blodtryck, inklusive sällsynta allvarliga fall av hypertensiv kris associerad med intag av okänd mängd

tyraminrik mat, rapporterats hos patienter som tar rasagilin. Efter marknadsintroduktion förekom att

fall med förhöjt blodtryck hos en patient som använde den oftalmiska vasokonstriktorn

tetrahydrozolinhydroklorid samtidigt med rasagilin.

Impulskontrollstörningar

Ett fall av hypersexualitet rapporterades i en placebokontrollerad monoterapistudie. Följande

rapporterades med okänd frekvens efter marknadsintroduktion: tvångsmässigt beteende, tvångsmässigt

shoppande, dermatillomani, dopamindysreguleringssyndrom, impulskontrollstörning, impulsivt

beteende, kleptomani, stöld, tvångstankar, tvångssyndrom, stereotypi, spelberoende, patologiskt

spelberoende, ökad libido, hypersexualitet, psykosexuell störning, sexuellt opassande beteende.

Hälften av de rapporterade fallen av impulskontrollstörningar bedömdes vara allvarliga. Det var endast

i ett fåtal av de rapporterade fallen som personerna i fråga inte hade återhämtat sig när fallen

rapporterades.

Överdriven sömnighet under dagtid och episoder av plötsliga sömnattacker

Överdriven sömnighet under dagtid (hypersomni, letargi, sedering, sömnattacker, somnolens, plötsliga

sömnattacker) kan förekomma hos patienter behandlade med dopaminagonister och/eller andra

dopaminerga behandlingar. Ett liknande mönster med överdriven sömnighet under dagtid har

rapporterats efter marknadsintroduktion av rasagilin.

Fall där patienter behandlade med rasagilin och andra dopaminerga läkemedel har somnat i samband

med vardagliga aktiviteter har rapporterats. Även om många av dessa patienter rapporterade att de

upplevt somnolens vid behandling med rasagilin ihop med andra dopaminerga läkemedel, var det vissa

som uppgav att de inte hade uppfattat några varningssignaler, t.ex. överdriven dåsighet, utan trott att

de varit alerta omedelbart före händelsen. Vissa av dessa händelser har rapporterats mer än ett år efter

insättning av behandling.

Hallucinationer

Parkinsons sjukdom är associerad med symtom som hallucinationer och konfusion. Från erfarenheter

efter introduktion på marknaden har dessa symtom också observerats hos patienter med Parkinsons

sjukdom som behandlats med rasagilin.

Serotonergt syndrom

Kliniska prövningar med rasagilin tillät inte samtidig användning av fluoxetin eller fluvoxamin med

rasagilin, men följande antidepressiva läkemedel och doser var tillåtna i kliniska prövningar med

rasagilin: amitriptylin ≤ 50 mg/dag, trazodon ≤ 100 mg/dag, citalopram ≤ 20 mg/dag, sertralin ≤

100 mg/dagoch paroxetin ≤ 30 mg/dag (se avsnitt 4.5).

Efter marknadsintroduktion har fall av potentiellt livshotande serotonergt syndrom associerade med

agitation, konfusion, rigiditet, pyrexi och myokloni rapporterats av patienter behandlade med

antidepressiva, meperidin, tramadol, metadon eller propoxyfen samtidigt med rasagilin.

Malignt melanom

Incidensen av hudmelanom i placebokontrollerade studier var 2/380 (0,5 %) i gruppen som fick 1 mg

rasagilin som tilläggsbehandling till levodopa jämfört med 1/388 (0,3 %) i placebogruppen. Ytterligare

fall av malignt melanom rapporterades efter marknadsintroduktion. Dessa fall bedömdes som

allvarliga i alla rapporter.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonalen

uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom

Symtom rapporterade efter överdosering av rasagilin i doser mellan 3 mg och 100 mg inkluderade

hypomani, hypertensiv kris och serotoninsyndrom.

Överdosering kan förknippas med signifikant hämning av både MAO-A och MAO-B. I en

singeldosstudie fick friska frivilliga 20 mg/dag och i en tiodagarsstudie fick friska frivilliga

10 mg/dag. Biverkningarna var lätta till måttliga och hade inget samband med behandling med

rasagilin. I en dosökningsstudie på patienter som stod på kronisk levodopabehandling och behandlades

med rasagilin 10 mg/dag förekom rapporter om kardiovaskulära biverkningar (inklusive hypertoni och

postural hypotoni) som försvann efter att behandlingen sattes ut. Dessa symtom kan likna dem som

observerats med icke-selektiva MAO-hämmare.

Behandling

Det finns ingen specifik antidot. Vid överdosering ska patienten övervakas och lämplig symtomatisk

och understödjande behandling sättas in.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Läkemedel mot Parkinsons sjukdom, monoaminooxidas-B-hämmare

ATC-kod: N04BD02

Verkningsmekanism

Rasagilin har visat sig vara en potent, irreversibel, selektiv MAO-B-hämmare som kan leda till en

ökning av extracellulära nivåer av dopamin i striatum. Den förhöjda dopaminnivån och efterföljande

ökning av dopaminerg aktivitet medierar troligen de gynnsamma effekter av rasagilin som setts i

modeller av dopaminerg motorisk dysfunktion.

1-aminoindan är en aktiv huvudmetabolit och är inte en MAO-B-hämmare.

Klinisk effekt och säkerhet

Effekten av rasagilin har fastställts i tre studier: som monoterapi i studie I och som tilläggsbehandling

till levodopa i studie II och III.

Monoterapi

I studie I randomiserades 404 patienter till antingen placebo (138 patienter), rasagilin 1 mg/dag

(134 patienter) eller rasagilin 2 mg/dag (132 patienter) och behandlades i 26 veckor. Det fanns inget

aktivt jämförelseläkemedel.

I den här studien var det primära resultatmåttet förändring från utgångsvärdet i totalpoäng på Unified

Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS, del I-III). Skillnaden mellan den genomsnittliga

förändringen från utgångsvärdet till studieavslut vecka 26 (LOCF, Last Observation Carried Forward)

var statistiskt signifikant (UPDRS, del I-III för rasagilin 1 mg jämfört med placebo -4,2, 95 % KI [-

5,7, -2,7]; p<0,0001, för rasagilin 2 mg jämfört med placebo -3,6, 95 % KI [-5,0, -2,1]; p<0,0001),

UPDRS Motor, del II för rasagilin 1 mg jämfört med placebo -2,7, 95 % KI [-3,87, -1,55], p<0,0001;

för rasagilin 2 mg jämfört med placebo -1,68, 95 % KI [-2,85, -0,51], p=0,0050). Effekten var tydlig

trots att storleken på förändringen var liten i denna patientpopulation med lindrig sjukdom. Det sågs en

signifikant och fördelaktig effekt på livskvalité (mätt med PD-QUALIF-skala).

Tilläggsbehandling

I studie II randomiserades patienter till antingen placebo (229 patienter) eller rasagilin 1 mg/dag

(231 patienter) eller katekol-O-metyltransferas (COMT)-hämmaren, entakapon, 200 mg tillsammans

med schemalagda doser av levodopa (L-dopa)/dekarboxylashämmare (227 patienter) och behandlades

i 18 veckor. I studie III randomiserades patienter till antingen placebo (159 patienter), rasagilin

0,5 mg/dag (164 patienter), eller rasagilin 1 mg/dag (149 patienter) och behandlades i 26 veckor.

I båda studierna var den primära effektparametern förändring från utgångsvärde till behandlingsperiod

av det genomsnittliga antalet timmar per dag som spenderats i ”OFF”-läge (bestämt via ”24-timmars”

hemdagböcker som fyllts i 3 dagar före varje bedömningsbesök).

I studie II var den genomsnittliga skillnaden i antalet timmar spenderade i ”OFF”-läge jämfört med

placebo -0,78 tim, 95 % KI [-1,18, -0,39 ], p=0,0001. Den genomsnittliga dagliga minskningen av

”OFF”-tid i entakapongruppen (-0,8 tim, 95 % KI [-1,20, -0,41], p<0,0001) var jämförelsebar med den

som observerades i gruppen som fick rasagilin 1 mg. I studie III var den genomsnittliga skillnaden mot

placebo -0,94 tim, 95 % KI [-1,36, -0,51], p<0,0001. Det fanns också en statistiskt signifikant

förbättring jämfört med placebo i gruppen som fick rasagilin 0,5 mg, men förbättringens omfattning

var mindre. Robustheten för dessa data för det primära effektmåttet bekräftades med ytterligare en

uppsättning statistiska modeller och demonstrerades i tre kohorter (ITT, per protokoll och patienter

som fullföljt studien).

De sekundära effektparametrarna inkluderade den undersökande läkarens globala bedömning av

förbättring, poäng på ADL-subskalan (Activities of Daily Living) vid ”OFF”-perioder, och motorik

enligt UPDRS vid ”ON”-perioder. Rasagilin visade statistiskt signifikanta fördelar jämfört med

placebo.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Rasagilin absorberas snabbt och når maximal plasmakoncentration (C

) efter cirka 0,5 timmar. Den

absoluta biotillgängligheten efter en singeldos rasagilin är cirka 36 %. Föda påverkar inte rasagilins

, men C

och exponeringen (AUC) minskar med cirka 60 % respektive 20 % när läkemedlet tas

tillsammans med en fet måltid. Eftersom AUC inte påverkas väsentligt kan rasagilin tas med eller utan

mat.

Distribution

Den genomsnittliga distributionsvolymen efter en intravenös singeldos av rasagilin är cirka 243 l.

Plasmaproteinbindningsgraden efter en peroral singeldos av

C-märkt rasagilin är cirka 60-70 %.

Metabolism

Rasagilin genomgår nästan fullständig biotransformation i levern innan den utsöndras. Metabolismen

av rasagilin sker huvudsakligen via två vägar: N-dealkylering och/eller hydroxylering till:

1-aminoindan, 3-hydroxi-N-propargyl-1-aminoindan och 3-hydroxi-1-aminoindan.

In vitro-

försök

visar att rasagilins båda metabolismvägar är beroende av cytokrom P450-systemet, med CYP1A2 som

det primära isoenzymet involverat i metabolismen av rasagilin. Konjugering av rasagilin och dess

metaboliter visade sig också vara en betydande elimneringsväg för att ge glukoronider.

Ex vivo

- och

in

vitro

-försök visar att rasagilin varken hämmar eller inducerar de primära CYP450-enzymerna (se

avsnitt 4.5).

Eliminering

Efter oral administrering av

C-märkt rasagilin skedde elimineringen primärt via urinen (62,6 %) och

sekundärt via feces (21,8 %), med en total utsöndring av dosen på 84,4 % under en period på 38 dagar.

Mindre än 1 % av rasagilin utsöndras oförändrat i urinen.

Linjäritet/icke-linjäritet

Rasagilins farmakokinetik är dos-linjär inom intervallet 0,5-2 mg hos patienter med Parkinsons

sjukdom. Dess terminala halveringstid är 0,6-2 timmar.

Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med lätt nedsatt leverfunktion var AUC och C

förhöjda med 80 % respektive 38 %.

Hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion, ökade AUC och C

med 568 % respektive 83 %

(se avsnitt 4.4).

Nedsatt njurfunktion

Rasagilins farmakokinetiska egenskaper hos patienter med lätt (CLcr 50-80 ml/min) och måttligt

(CLcr 30-49 ml/min) nedsatt njurfunktion liknade dem hos friska patienter.

Äldre

Ålder har liten påverkan på rasagilins farmakokinetik hos äldre (>65 år) (se avsnitt 4.2).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Icke kliniska studier avseende säkerhetsfarmakologi, upprepad dos-toxicitet, gentoxicitet,

karcinogenicitet, reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för

människa.

Rasagilin uppvisade inte någon genotoxisk potential

in vivo

och i flera

in vitro

-system med

användning av bakterier eller hepatocyter. Vid metabolit aktivering inducerade rasagilin en ökning av

kromosomavvikelser vid koncentrationer med kraftig cytotoxicitet som inte kan uppnås vid klinisk

användning.

Rasagilin var inte karcinogent i råttor vid systemexponering 84-339 gånger den förväntade plasma

exponeringen hos människa vid dosen 1 mg/dag. I möss sågs ökad incidens av bronkiella/alveolära

adenom och/eller karcinom vid systemexponering 144-213 gånger den förväntade plasma

exponeringen hos människa vid dosen 1 mg/dag.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mikrokristallin cellulosa

Citronsyra

Majsstärkelse, pregelatiniserad

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Stearinsyra

Talk

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

Blisterkartor: 18 månader

Burk: 15 månader

Hållbarhet efter det första öppnandet: 2 månader

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 ºC.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Blisterkartor: PVC/Alu/OPA-Alu-blister förpackade i kartonger innehållande 7, 10, 28, 30, 60, 100

eller 112 tabletter.

Burk: Vit HDPE-burk med eller utan barnskyddande PP-lock, med torkmedel (silicagelpåse),

innehållande 30 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda krav.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Glenmark Arzneimittel GmbH

Industriestr. 31, 82194 Gröbenzell,

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr 53403

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2016-04-07/2020-07-15

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-07-15

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen