Ramipril Krka 2,5 mg Tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

23-05-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

25-02-2020

Aktiva substanser:
ramipril
Tillgänglig från:
KRKA Sverige AB
ATC-kod:
C09AA05
INN (International namn):
ramipril
Dos:
2,5 mg
Läkemedelsform:
Tablett
Sammansättning:
ramipril 2,5 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 30 tabletter; Blister, 50 tabletter; Blister, 60 tabletter; Blister, 90 tabletter; Blister, 10 tabletter; Blister, 20 tabletter; Blister, 100 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
44513
Tillstånd datum:
2010-11-26

Läs hela dokumentet

Bipacksedeln: Information till användaren

Ramipril Krka 1,25 mg tabletter

Ramipril Krka 2,5 mg tabletter

Ramipril Krka 5 mg tabletter

Ramipril Krka 10 mg tabletter

ramipril

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Ramipril Krka är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Ramipril Krka

Hur du tar Ramipril Krka

Eventuella biverkningar

Hur Ramipril Krka ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Ramipril Krka är och vad det används för

Ramipril Krka innehåller ett läkemedel som kallas ramipril. Det tillhör en grupp av läkemedel som

kallas ACE-hämmare.

Ramipril Krka verkar genom att:

minska kroppens produktion av substanser som skulle kunna höja ditt blodtryck

göra så att dina blodkärl vidgas och slappnar av

göra det lättare för ditt hjärta att pumpa runt blodet i din kropp

Ramipril Krka kan användas:

för att behandla högt blodtryck (hypertoni)

för att minska risken för hjärtinfarkt eller stroke

för att minska eller skjuta upp risken för försämring av njurproblem (oavsett om du har diabetes

eller inte)

för behandling av hjärtat när det inte kan pumpa runt tillräckligt med blod till resten av kroppen

(hjärtsvikt)

som behandling efter hjärtinfarkt som komplicerats av hjärtsvikt

Ramipril som finns i Ramipril Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har

ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Ramipril Krka

Ta inte Ramipril Krka

om du är allergisk mot ramipril eller någon annan ACE-hämmare eller något annat innehållsämne

i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Tecken på en allergisk reaktion kan omfatta utslag, svårigheter att svälja eller andas, svullnad av

ditt ansikte, läppar, hals eller tunga.

om du någonsin haft en allvarlig allergisk reaktion som kallas ”angioödem”. Tecknen på detta

inkluderar klåda, nässelutslag (urtikaria), röda märken på händer, fötter och hals, svullnad av hals

och tunga, svullnad kring ögonen och läpparna, svårigheter att andas och svälja.

om du genomgår dialys eller någon annan typ av blodfiltrering. Beroende på vilken maskin som

används så kan Ramipril Krka möjligen inte vara lämplig för dig.

om du har njurproblem som innebär att blodtillförseln till dina njurar är minskad (stenos i

njurartären).

under de sista 6 månaderna av graviditeten (se avsnittet ”Graviditet och amning”).

om ditt blodtryck är onormalt lågt eller instabilt. Din läkare kommer att göra denna bedömning.

om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande

läkemedel som innehåller aliskiren.

om du har tagit eller tar sakubitril/valsartan, ett läkemedel som används för att behandla en sorts

långvarig (kronisk) hjärtsvikt hos vuxna, eftersom det ökar risken för angioödem (snabb svullnad

under huden i ett område som t.ex. strupen).

Ta inte Ramipril Krka om något av det som nämns ovan gäller för dig. Om du är osäker, tala med din

läkare innan du tar Ramipril Krka.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ramipril Krka:

om du har hjärt-, lever- eller njurproblem.

om du har förlorat mycket kroppssalter eller kroppsvätska (genom kräkningar, diarré, onormalt

mycket svettningar, strängt saltfattig kost, behandling med urindrivande medel under en lång tid

eller har genomgått dialys).

om du skall genomgå en behandling för att minska din allergi mot geting- eller bistick

(hyposensibilisering).

om du kommer att få bedövningsmedel. Detta kan ges till dig inför en operation eller

tandläkarbehandling. Du kan komma att behöva sluta ta Ramipril Krka en dag före operation;

fråga din läkare om råd.

om du har höga nivåer av kalium i blodet (visas med blodprov)

om du tar läkemedel eller har ett tillstånd som kan minska natriumnivåerna i ditt blod. Din läkare

kan komma att utföra regelbundna blodprover, särskilt för att kontrollera nivåerna av natrium i

blodet, i synnerhet om du är äldre

om du tar något av följande läkemedel är risken för angioödem (snabbt uppkommande

svullnad under huden i områden såsom svalget) högre:

racekadotril, ett läkemedel som används för att behandla diarré.

temsirolimus, sirolimus, everolimus och andra läkemedel som tillhör gruppen mTOR-

hämmare

(används för att förhindra avstötning av transplanterade organ och mot cancer).

vildagliptin, ett läkemedel som används för att behandla diabetes.

om du har en bindvävssjukdom som sklerodermi eller SLE (

systemisk lupus erythematosus

om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel valsartan,

telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

aliskiren

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i

blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken ”Ta inte Ramipril Krka”.

Om du tror att du är gravid (eller kan bli gravid) under behandlingen, kontakta din läkare. Användning

av Ramipril Krka rekommenderas inte under de tre första månaderna av graviditeten, och kan om det

används efter graviditetens tredje månad orsaka allvarlig skada på spädbarnet (se avsnittet ”Graviditet

och amning”).

Barn och ungdomar

Ramipril Krka rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder på grund av att säkerhet

och effekt för Ramipril Krka ännu inte fastställts hos barn.

Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du

tar Ramipril Krka.

Andra läkemedel och Ramipril Krka

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria sådana (inklusive naturläkemedel). Detta på grund av att Ramipril Krka kan

påverka hur andra läkemedel verkar. Vissa läkemedel kan även påverka hur Ramipril Krka verkar.

Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan göra så att Ramipril Krka

fungerar sämre:

läkemedel som används för att lindra smärta och inflammation (icke-steroida antiinflammatoriska

läkemedel) såsom ibuprofen eller indometacin och acetylsalicylsyra.

läkemedel som används vid behandling av lågt blodtryck, chock, hjärtsvikt, astma eller allergier

såsom efedrin, noradrenalin eller adrenalin. Din läkare kommer att kontrollera ditt blodtryck.

Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan öka risken för

biverkningar om du tar dem med Ramipril Krka:

läkemedel som används för att lindra smärta och inflammation (icke-steroida antiinflammatoriska

läkemedel) såsom ibuprofen eller indometacin och acetylsalicylsyra

läkemedel mot cancer (kemoterapi)

diuretika (vattendrivande läkemedel) såsom furosemid

kaliumtillskott (inklusive saltersättning), kaliumsparande urindrivande medel (diuretikum, t.ex.

spironolakton, triamteren, amilorid) och andra läkemedel som kan öka mängden kalium i ditt blod

(t.ex. heparin, blodförtunnande som används för att förhindra blodproppar; och trimetoprim och

kotrimoxazol, även känt som

trimetoprim/sulfametoxazol, mot infektioner som orsakas av

bakterier; ciklosporin, ett immundämpande läkemedel som förhindrar avstötning av

transplanterade organ)

steroider som används vid inflammation såsom prednisolon

allopurinol (används för att minska mängden urinsyra i ditt blod)

prokainamid (används för hjärtrytmrubbningar)

vildagliptin (används för behandling av typ 2-diabetes)

racekadotril (ett läkemedel som används för att behandla diarré)

läkemedel som oftast används för att förhindra avstötning av transplanterade organ

(temsirolimus, sirolimus, everolimus och andra läkemedel som tillhör gruppen mTOR-hämmare).

Se avsnitt “Varningar och försiktighet”.

Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan påverkas av Ramipril

Krka:

läkemedel mot diabetes såsom orala glukossänkande läkemedel och insulin. Ramipril Krka kan

komma att minska dina blodsockernivåer. Kontrollera dina blodsockernivåer noga medan du tar

Ramipril Krka.

litium (används vid psykiska sjukdomar). Ramipril Krka kan öka mängden litium i ditt blod. Dina

litiumnivåer kommer att behöva kontrolleras noga av din läkare.

Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du

tar Ramipril Krka.

Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

Om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen

under rubrikerna ”Ta inte Ramipril Krka” och ”Varningar och försiktighet”)

Ramipril Krka med mat, dryck och alkohol

Om du dricker alkohol när du tar Ramipril Krka kan du känna dig yr i huvudet. Om du är orolig

för hur mycket du kan dricka medan du tar Ramipril Krka, diskutera med din läkare eftersom

alkohol kan förstärka effekten av blodtryckssänkande läkemedel.

Ramipril Krka kan tas med eller utan mat.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Du måste tala om för din läkare om du tror att du är gravid (eller kan bli gravid) under behandlingen.

Du bör inte använda Ramipril Krka under de första 12 veckorna av graviditeten, och du får inte

använda Ramipril Krka över huvud taget efter den 13:e veckan då användning eventuellt kan skada

barnet.

Om du blir gravid under tiden du använder Ramipril Krka, tala omedelbart med din läkare. Innan

planerad graviditet kan läkaren bestämma att läkemedlet ska bytas ut till lämpligare alternativ.

Amning

Du ska inte använda Ramipril Krka under tiden du ammar.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan då använder något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig sömnig eller yr i huvudet efter att ha tagit Ramipril Krka. Det är mer troligt att detta

händer när du börjar ta Ramipril Krka eller om du tar en högre dos. Om detta händer, kör inte och

använd inte några verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ramipril Krka innehåller laktos och natrium

Ramipril Krka innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du

tar detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, dvs. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar Ramipril Krka

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Hur du ska ta läkemedlet

Tabletterna ska sväljas vid samma tid varje dag.

Svälj tabletterna hela med vätska.

Krossa eller tugga inte tabletterna.

Hur mycket du ska ta

Behandling av högt blodtryck

Vanlig startdos är 1,25 mg eller 2,5 mg en gång dagligen.

Din läkare kommer att justera dosen tills ditt blodtryck är under kontroll.

Maxdos är 10 mg en gång dagligen.

Om du redan tar vattendrivande läkemedel (diuretika) kan din läkare be dig sluta ta eller minska

dosen av det vattendrivande läkemedlet innan behandling med Ramipril Krka påbörjas.

För att minska risken för hjärtinfarkt och stroke

Vanlig startdos är 2,5 mg en gång dagligen.

Din läkare kan sedan besluta om höjning av denna dos.

Vanlig dos är 10 mg en gång dagligen.

För att minska eller skjuta upp försämring av njurproblem:

Din startdos kan vara 1,25 mg eller 2,5 mg en gång dagligen.

Din läkare kommer att justera din dos.

Vanlig dos är 5 mg eller 10 mg en gång dagligen.

Behandling av hjärtsvikt

Vanlig startdos är 1,25 mg en gång dagligen.

Din läkare kommer att justera din dos.

Maxdos är 10 mg dagligen. Två doseringstillfällen per dag är att föredra.

Behandling efter hjärtinfarkt

Vanlig startdos är 1,25 mg en gång dagligen eller 2,5 mg två gånger dagligen.

Din läkare kommer att justera din dos.

Maxdos är 10 mg dagligen. Två doseringstillfällen per dag är att föredra.

Äldre

Din läkare kommer att minska startdosen och justera din behandling i en långsammare takt.

Om du har tagit för stor mängd av Ramipril Krka

Tala om för din läkare eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus snarast. Kör inte till

sjukhuset, be någon annan att köra dig eller ring en ambulans. Ta med din läkemedelsförpackning.

Detta för att läkaren skall veta vad du tagit.

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Ramipril Krka

Om du har glömt att ta en dos, ta din normala dos vid nästa doseringstillfälle.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Ramipril Krka

Fortsätt att ta läkemedlet tills din läkare råder dig att sluta. Sluta inte ta Ramipril Krka bara för att du

känner dig bättre. Om du slutar kan din sjukdom komma tillbaka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Sluta ta Ramipril Krka och uppsök omedelbart läkare om du märker någon av följande

allvarliga biverkningar – du kan behöva akut sjukvård:

Svullnad av ansikte, läppar eller hals vilket gör det svårt att svälja eller andas, men även klåda och

utslag. Detta kan vara tecken på en allvarlig

allergisk reaktion

på Ramipril Krka.

Allvarliga hudreaktioner inklusive utslag, munsår, försämring av hudåkommor, rodnad, blåsor

eller hudavlossning (så som Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys eller erythema

multiforme).

Berätta omedelbart för din läkare om du upplever att du fått:

Ökad hjärtfrekvens, oregelbundna eller kraftiga hjärtslag (palpitationer), bröstsmärta, tryck över

bröstet eller allvarligare problem inklusive hjärtinfarkt och stroke.

Andfåddhet eller hosta. Detta kan vara tecken på lungproblem.

Blåmärken som uppkommer lättare än vanligt, förlängd blödningstid, tecken på blödning (t.ex.

blödningar i tandköttet), lila fläckar på huden eller ökad infektionskänslighet, ont i halsen och

feber, trötthet, svaghet, yrsel eller blek hud. Detta kan vara tecken på blod- eller

benmärgsproblem.

Kraftig magsmärta som kan kännas hela vägen in till ryggen. Detta kan vara tecken på pankreatit

(inflammation i bukspottskörteln).

Feber, frossa, trötthet, aptitförlust, magsmärta, illamående, gulfärgning av huden eller ögonen

(gulsot). Detta kan vara tecken på leverproblem såsom hepatit (inflammation i levern) eller andra

leverskador.

Övriga biverkningar inkluderar:

Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Huvudvärk eller trötthet

Yrsel. Det är mer troligt att detta händer när du börjar ta Ramipril Krka eller om du börjar ta en

högre dos.

Svimning, onormalt lågt blodtryck (hypotoni), speciellt när du ställer eller sätter dig upp fort

Torr rethosta, bihåleinflammation eller bronkit, andfåddhet

Mag-tarmsmärta, diarré, matsmältningsbesvär, illamående eller kräkningar

Hudutslag med eller utan svullnad

Bröstsmärta

Kramp eller muskelsmärta

Blodprov som visar på mer kalium än normalt

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Balansproblem (svindel)

Klåda och onormala känsloförnimmelser i huden såsom domnad, stickningar, brännande känsla

eller myrkrypningar (parestesi)

Förändrad eller förlorad smakupplevelse

Sömnstörningar

Nedstämdhet, oro, ökad nervositet eller rastlöshet

Täppt näsa, andningssvårigheter eller försämring av astma

Svullnad i magen som kallas ”intestinalt angioödem” som ger symtom som magsmärta, kräkningar

och diarré

Halsbränna, förstoppning eller muntorrhet

Ökad urinering

Ökad svettning

Förlorad eller minskad aptit (anorexi)

Ökad eller oregelbunden hjärtrytm. Svullna armar och ben. Detta kan vara tecken på att din kropp

lagrar mer vatten än vanligt

Blodvallningar

Dimsyn

Ledsmärta

Feber

Sexuell oförmåga hos män, minskad sexuell lust hos män eller kvinnor

Ökat antal av vissa vita blodkroppar (eosinofili) som upptäcks via blodprov

Blodprover som visar på förändringar i din leverfunktion, bukspottskörtel eller njurfunktion

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

Darrningar eller förvirring

Röd och svullen tunga

Allvarlig flagning eller fjällning av huden, kliande knöligt utslag

Nagelproblem (t ex löst sittande naglar eller att nageln lossnar från sitt fäste)

Hudutslag eller blåmärken

Fläckar på huden och kalla lemmar

Röda, kliande, svullna eller rinnande ögon

Påverkad hörsel och ringningar i öronen

Svaghetskänsla

Blodprover som visar på en minskning av mängden röda blodkroppar, vita blodkroppar eller

blodplättar eller minskning av nivån av hemoglobin

Mycket sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Ökad solkänslighet

Har rapporterats

(förekommer hos ett okänt antal användare)

Koncentrerad (mörkfärgad) urin, illamående och kräkningar, muskelkramper, förvirring och

anfall, vilket kan bero på en felaktig utsöndring av antidiuretiskt hormon (ADH). Om du upplever

dessa symtom ska du kontakta din läkare så snart som möjligt.

Övriga rapporterade biverkningar:

Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar.

Koncentrationssvårigheter

Svullnad av munnen

Blodprover som visar på för få blodkroppar i ditt blod

Blodprover som visar på mindre natrium i ditt blod än normalt

Färgändring av fingrar och tår vid kyla och sedan smärta och krypningar när de värms upp

(Raynauds fenomen)

Förstorade bröst hos män

Förlångsammade eller försämrade reaktioner

Brännande känsla

Förändring av luktsinnet

Håravfall

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Ramipril Krka ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ramipril.

Varje tablett innehåller 1,25 mg ramipril.

Varje tablett innehåller 2,5 mg ramipril.

Varje tablett innehåller 5 mg ramipril.

Varje tablett innehåller 10 mg ramipril.

Övriga innehållsämnen är natriumvätekarbonat (E500), laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium,

pregelatiniserad majsstärkelse och natriumstearylfumarat, gul järnoxid (E172) – endast 2,5 mg och

5 mg tabletter, och röd järnoxid (E172) – endast 5 mg tabletter.

Se avsnitt 2 ”Ramipril Krka innehåller laktos och natrium”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ramipril Krka 1,25 mg tabletter är vita till vitaktiga avlånga platta tabletter, storlek 8,0 x 4,0 mm.

Ramipril Krka 2,5 mg tabletter är gula avlånga platta tabletter, storlek 10,0 x 5,00 mm.

Ramipril Krka 5 mg tabletter är rosa avlånga platta tabletter, storlek 8,8 x 4,4 mm.

Ramipril Krka 10 mg tabletter är vita till vitaktiga avlånga platta tabletter, storlek 11,0 x 5,5 mm.

Ramipril Krka tabletter tillhandahålls i kartonger med 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tabletter i

blisterförpackningar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Denna bipacksedel ändrades senast

2019-05-23

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Ramipril Krka 1,25 mg tabletter

Ramipril Krka 2,5 mg tabletter

Ramipril Krka 5 mg tabletter

Ramipril Krka 10 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 1,25 mg ramipril.

Varje tablett innehåller 2,5 mg ramipril.

Varje tablett innehåller 5 mg ramipril.

Varje tablett innehåller 10 mg ramipril.

Hjälpämne med känd effekt:

1,25 mg tabletter

2,5 mg tabletter

5 mg tabletter

10 mg tabletter

Laktos

75,53 mg

150,86 mg

91,65 mg

183,54 mg

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett.

Ramipril Krka 1,25 mg tabletter: vita till vitaktiga avlånga platta tabletter, storlek 8,0 x 4,0 mm.

Ramipril Krka 2,5 mg tabletter: gula avlånga platta tabletter, storlek 10,0 x 5,00 mm.

Ramipril Krka 5 mg tabletter: rosa avlånga platta tabletter, storlek 8,8 x 4,4 mm.

Ramipril Krka 10 mg tabletter: vita till vitaktiga avlånga platta tabletter, storlek 11,0 x 5,5 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av hypertoni:

Kardiovaskulär prevention: reduktion av kardiovaskulär morbiditet och mortalitet hos patienter med:

etablerad aterotrombotisk kardiovaskulär sjukdom (tidigare kranskärlssjukdom, stroke, eller

perifer vaskulär sjukdom) eller

diabetes med minst en kardiovaskulär riskfaktor (se avsnitt 5.1)

Behandling av njursjukdom:

Begynnande glomerulär diabetesnefropati, definierad som förekomst av mikroalbuminuri,

Manifest glomerulär diabetesnefropati definierad som makroproteinuri hos patienter med minst en

kardiovaskulär riskfaktor (se avsnitt 5.1),

Manifest glomerulär icke-diabetisk nefropati definierad som makroproteinuri ≥ 3 g/dag (se avsnitt

5.1).

Behandling av symtomatisk hjärtsvikt:

Sekundärprevention efter akut hjärtinfarkt: reduktion av mortalitet efter den akuta fasen av en

hjärtinfarkt hos patienter med kliniska tecken på hjärtsvikt när behandlingen påbörjas > 48 timmar

efter akut hjärtinfarkt.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna

Diuretika-behandlade patienter

Hypotoni kan förekomma i början av behandlingen med Ramipril Krka; detta inträffar mer sannolikt

hos patienter som samtidigt behandlas med diuretika. Försiktighet rekommenderas därför eftersom

dessa patienter kan få vätske- och/eller saltbrist.

Diuretika ska om möjligt sättas ut 2 till 3 dagar innan behandling med Ramipril Krka påbörjas (se

avsnitt 4.4).

Hos hypertensiva patienter där diuretikabehandlingen inte avbryts, ska behandling med ramipril

inledas med en dos om 1,25 mg. Njurfunktion och serumkalium ska monitoreras. Därefter bör dosen

av ramipril justeras enligt målblodtrycket.

Hypertoni

Dosen bör anpassas individuellt i överensstämmelse med patientprofilen (se avsnitt 4.4) och

blodtryckskontrollen.

Ramipril Krka kan användas i monoterapi eller i kombination med andra grupper av antihypertensiva

läkemedel (se avsnitt 4.3, 4.4, 4.5 och 5.1).

Startdos

Ramipril Krka ska sättas in gradvis med en rekommenderad startdos på 2,5 mg dagligen.

Patienter med ett kraftigt aktiverat renin-angiotensin-aldosteron-system kan uppleva ett överdrivet

blodtrycksfall efter den första dosen. En startdos om 1,25 mg rekommenderas till sådana patienter och

behandlingen ska inledas under medicinsk övervakning (se avsnitt 4.4).

Titrering och underhållsdos

Dosen kan dubbleras med två- till fyraveckorsintervall för att successivt nå målblodtrycket; maximal

tillåten dos av ramipril är 10 mg dagligen. Dosen administreras vanligtvis en gång dagligen.

Kardiovaskulär prevention

Startdos

Rekommenderad startdos är 2,5 mg ramipril en gång dagligen.

Titrering och underhållsdos

Beroende på patientens tolerans av den aktiva substansen ska dosen ökas gradvis. Det rekommenderas

att dosen dubbleras efter en till två veckors behandling och att den efter ytterligare två till tre veckor

ökas till mål- och underhållsdosen 10 mg ramipril dagligen.

Se också dosering för diuretikabehandlade patienter ovan.

Behandling av njursjukdom

Hos patienter med diabetes och mikroalbuminuri:

Startdos

Rekommenderad startdos är 1,25 mg ramipril en gång dagligen.

Titrering och underhållsdos

Beroende på patientens tolerans av den aktiva substansen ska dosen ökas gradvis. Det rekommenderas

att den dagliga engångsdosen dubbleras till 2,5 mg efter två veckor och efter ytterligare två veckor till

5 mg.

Hos patienter med diabetes och minst en kardiovaskulär riskfaktor

Startdos

Rekommenderad startdos är 2,5 mg ramipril en gång dagligen.

Titrering och underhållsdos

Beroende på patientens tolerans av den aktiva substansen ska dosen ökas gradvis. Det rekommenderas

att dygnsdosen dubbleras till 5 mg ramipril efter en eller två veckor och sedan till 10 mg ramipril efter

ytterligare två eller tre veckor. Måldosen är 10 mg dagligen.

Hos patienter med icke-diabetisk nefropati definierad som makroproteinuri ≥ 3 g/dag

Startdos

Rekommenderad startdos är 1,25 mg ramipril en gång dagligen.

Titrering och underhållsdos

Beroende på patientens tolerans av den aktiva substansen ska dosen ökas gradvis. Det rekommenderas

att dygnsdosen dubbleras till 2,5 mg ramipril efter två veckor och sedan till 5 mg ramipril efter

ytterligare två veckor.

Symtomatisk hjärtsvikt

Startdos

Hos patienter som är stabiliserade på diuretikabehandling rekommenderas en startdos på 1,25 mg

dagligen.

Titrering och underhållsdos

Ramipril Krka ska titreras genom att dosen dubbleras varje eller varannan vecka upp till en maximal

dygnsdos på 10 mg. Två administreringstillfällen per dag är att föredra.

Sekundärprevention efter akut hjärtinfarkt och med hjärtsvikt

Startdos

48 timmar efter en hjärtinfarkt hos en kliniskt och hemodynamiskt stabil patient, är startdosen 2,5 mg

två gånger dagligen i tre dagar. Om startdosen inte tolereras ska 1,25 mg två gånger per dag ges i två

dagar innan dosen ökas till 2,5 mg och 5 mg två gånger dagligen. Om dosen inte kan ökas till 2,5 mg

två gånger dagligen ska behandlingen sättas ut.

Se även dosering för diuretikabehandlade patienter ovan.

Titrering och underhållsdos

Dygnsdosen ökas successivt genom att dosen dubbleras i intervaller om en till tre dagar upp till mål-

och underhållsdosen 5 mg två gånger dagligen.

Om det är möjligt delas underhållsdosen upp på två administreringstillfällen.

Om dosen inte kan ökas till 2,5 mg två gånger dagligen ska behandlingen sättas ut. Tillräcklig

erfarenhet från behandling av patienter med grav (NYHA IV) hjärtsvikt direkt efter hjärtinfarkt saknas

fortfarande. Om beslut tas att behandla dessa patienter, rekommenderas att behandlingen inleds med

1,25 mg en gång dagligen och att särskild försiktighet iakttas vid eventuell dosökning.

Särskilda patientgrupper

Patienter med nedsatt njurfunktion

Dygnsdos hos patienter med nedsatt njurfunktion bör baseras på kreatinin-clearance (se avsnitt 5.2);

om kreatinin-clearance är ≥ 60 ml/min, är det inte nödvändigt att justera startdosen (2,5 mg/dag);

maximal dygnsdos är 10 mg;

om kreatinin-clearance är mellan 30-60 ml/min, är det inte nödvändigt att justera startdosen

(2,5 mg/dag); maximal dygnsdos är 5 mg;

om kreatinin-clearance är mellan 10-30 ml/min, är initialdosen 1,25 mg/dag och maximal

dygnsdos är 5 mg;

hos hypertensiva patienter som hemodialyseras är ramipril obetydligt dialyserbart; initialdosen är

1,25 mg/dag och den maximala dygnsdosen är 5 mg; läkemedlet ska administreras några timmar

efter genomförd hemodialys.

Patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 5.2)

Hos patienter med nedsatt leverfunktion får behandling med ramipril endast inledas under noggrann

medicinsk övervakning. Maximal tillåten dygnsdos är 2,5 mg ramipril.

Äldre

Startdosen bör vara lägre och efterföljande dostitrering bör göras mer gradvis på grund av en större

risk för biverkningar särskilt hos mycket gamla och sköra patienter. En reducerad startdos på 1,25 mg

ramipril bör övervägas.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Ramipril Krka hos barn har ännu inte fastställts. Tillgängliga data för Ramipril

Krka finns beskriva i avsnitt 4.8, 5.1, 5.2 och 5.3, någon specifik dos kan dock inte rekommenderas.

Administreringssätt

Oral användning.

Det rekommenderas att Ramipril Krka tas vid samma tidpunkt varje dag.

Ramipril Krka kan tas före, till eller efter måltider eftersom födointag inte påverkar biotillgängligheten

(se avsnitt 5.2).

Ramipril Krka tabletter skall sväljas med vätska. De får ej tuggas eller krossas.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1 eller

mot andra ACE-hämmare (Angiotensin-Converting Enzyme).

Angioödem i anamnesen (ärftlig, idiopatisk eller på grund av tidigare angioödem med ACE-

hämmare eller AIIRA).

Extrakorporeala behandlingar som leder till kontakt av blod med negativt laddade ytor (se avsnitt

4.5).

Signifikant bilateral njurartärstenos eller njurartärstenos vid en kvarvarande njure.

2:a och 3:e trimestern av graviditeten (se avsnitt 4.4 och 4.6).

Ramipril får inte användas hos patienter med hypotensiva eller hemodynamiskt instabila tillstånd.

Samtidig användning av Ramipril Krka och produkter som innehåller aliskiren är kontraindicerad

hos patienter med diabetes mellitus eller nedsatt njurfunktion (GFR < 60 ml/min/1,73 m

) (se

avsnitt 4.5 och 5.1).

Samtidig behandling med sakubitril/valsartan. Ramipril Krka får inte initieras förrän tidigast

36 timmar efter sista dosen av sakubitril/valsartan (se även avsnitt 4.4 och 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Särskilda patientgrupper

Graviditet

ACE-hämmare så som ramipril eller angiotensin II-receptorblockerare (AIIRAs) bör inte påbörjas

under graviditet. Om inte fortsatt behandling med ACE-hämmare/AIIRAs anses nödvändig, bör

patienter som planerar graviditet erhålla alternativ blodtrycksbehandling där säkerhetsprofilen är väl

dokumenterad för användning under graviditet. Vid konstaterad graviditet bör behandling med ACE-

hämmare/AIIRAs avbrytas direkt och, om lämpligt, bör en alternativ behandling påbörjas (se avsnitt

4.3 och 4.6).

Patienter med särskild risk för hypotoni

Patienter med kraftigt aktiverat renin-angiotensin-aldosteron-system

Patienter med kraftigt aktiverat renin-angiotensin-aldosteron-system löper risk för ett akut, uttalat

blodtrycksfall och försämring av njurfunktionen på grund av ACE-hämning, speciellt när en ACE-

hämmare eller samtidigt givet diuretikum ges för första gången eller vid första dosökning.

Signifikant aktivering av renin-angiotensin-aldosteron-systemet kan förväntas och medicinsk

övervakning inkluderande monitorering av blodtryck är nödvändigt, t ex hos:

patienter med grav hypertoni

patienter med dekompenserad kronisk hjärtsvikt

patienter med hemodynamiskt relevant in- eller utflödeshinder till vänsterkammaren (t ex aorta-

eller mitralisklaffstenos)

patienter med unilateral njurartärstenos vid en andra fungerande njure

patienter med vätske- eller saltbrist eller där sådan riskerar att utvecklas (inkluderande patienter

som behandlas med diuretika)

patienter med levercirros och/eller ascites

patienter som genomgår större operation eller under anestesi med medel som ger hypotoni.

Generellt rekommenderas att dehydrering, hypovolemi eller saltbrist korrigeras innan behandlingen

inleds. (Hos patienter med hjärtsvikt måste en sådan korrigering dock noggrant vägas mot risken för

volymöverbelastning).

Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS)

Det har visats att samtidig användning av ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerare eller

aliskiren ökar risken för hypotoni, hyperkalemi och nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt).

Dubbel blockad av RAAS genom kombinerad användning av ACE-hämmare, angiotensin II-

receptorblockerare eller aliskiren rekommenderas därför inte (se avsnitt 4.5 och 5.1).

Om det anses vara absolut nödvändigt med dubbel blockad får detta endast utföras under övervakning

av en specialist, och patienten ska stå under regelbunden, noggrann övervakning av njurfunktion,

elektrolyter och blodtryck.

ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare bör inte användas samtidigt hos patienter med

diabetesnefropati.

Övergående eller ihållande hjärtsvikt efter hjärtinfarkt

Patienter med risk för kardiell eller cerebral ischemi i händelse av akut hypotoni

I den initiala fasen av behandlingen krävs noggrann medicinsk övervakning.

Äldre patienter

Se avsnitt 4.2.

Kirurgi

Det rekommenderas att behandling med ACE-hämmare såsom ramipril upphör en dag innan planerad

kirurgi, om möjligt.

Monitorering av njurfunktion

Njurfunktion ska utredas innan och under behandling och dosen bör justeras utefter njurfunktion,

särskilt under de första behandlingsveckorna. Särskilt noggrann monitorering behövs hos patienter

med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2). Det finns en risk för försämring av njurfunktion, speciellt

hos patienter med kronisk hjärtsvikt eller efter en njurtransplantation.

Angioödem

Angioödem (t.ex. svullnad i luftvägarna eller tungan, med eller utan försämrad andning) har

rapporterats hos patienter som har behandlats med ACE-hämmare inklusive ramipril (se avsnitt 4.8).

Samtidig behandling med ACE-hämmare och sakubitril/valsartan är kontraindicerad på grund av den

ökade risken för angioödem. Behandling med sakubitril/valsartan får inte påbörjas förrän tidigast

36 timmar efter sista dosen av ramipril. Behandling med ramipril får inte påbörjas förrän tidigast

36 timmar efter sista dosen av sakubitril/valsartan (se avsnitt 4.3 och 4.5).

Samtidig behandling med läkemedel såsom racekadotril, mTOR- (mammalian target of rapamycin)

hämmare (t.ex. temsirolimus, everolimus, sirolimus) och vildagliptin kan leda till en ökad risk för

angioödem (t.ex. svullnad i luftvägarna eller tungan, med eller utan försämrad andning) (se avsnitt

4.5).

Försiktighet bör iakttas när behandling med racekadotril, mTOR-hämmare (t.ex. sirolimus,

everolimus, temsirolimus) och vildagliptin påbörjas hos en patient som redan behandlas med en ACE-

hämmare.

Om angioödem inträffar ska behandlingen med Ramipril Krka avbrytas.

Akut behandling ska påbörjas omedelbart. Patienten bör läggas in på sjukhus för observation under

minst 12–24 timmar till dess att symtomen helt har försvunnit.

Intestinalt angioödem har rapporterats hos patienter som behandlats med ACE-hämmare inklusive

Ramipril Krka (se avsnitt 4.8). Dessa patienter uppvisade magsmärtor (med eller utan illamående eller

kräkningar).

Anafylaktiska reaktioner vid hyposensibilisering

Sannolikheten för och svårighetsgraden av anafylaktiska och anafylaktoida reaktioner på insektsgift

och andra allergener ökar vid samtidig behandling med ACE-hämmare. Ett tillfälligt utsättande av

Ramipril Krka före hyposensibilisering bör övervägas.

Elektrolytmonitorering: Hyperkalemi

ACE-hämmare kan orsaka hyperkalemi på grund av att de hämmar frisättningen av aldosteron.

Effekten är oftast inte signifikant hos patienter med normal njurfunktion. De som riskerar att utveckla

hyperkalemi är patienter med nedsatt njurfunktion, ålder (> 70 år), okontrollerad diabetes mellitus,

eller patienter som använder kaliumsalter, kaliumsparande diuretika och andra aktiva substanser som

ökar plasmakalium, samt patienter som tar andra aktiva substanser associerade med ökat serumkalium

(t.ex. heparin, trimetoprim eller kotrimoxazol, också känt som trimetoprim/sulfametoxazol, och

särskilt aldosteronantagonister eller angiotensinreceptorblockerare) eller tillstånd såsom dehydrering,

akut hjärtinkompensation, metabol acidos. Kaliumsparande diuretika och angiotensinreceptor-

blockerare och ovan nämnda substanser bör användas med försiktighet hos patienter som behandlas

med ACE-hämmare, och serumkalium och njurfunktion bör monitoreras (se avsnitt 4.5).

Elektrolytmonitorering: Hyponatremi

Syndrom med inadekvat ADH-sekretion (SIADH) och efterföljande hyponatremi har observerats hos

vissa patienter som behandlas med ramipril. Det rekommenderas att serumnatriumnivåerna

kontrolleras regelbundet hos äldre och patienter med de tillstånd som anges ovan.

Neutropeni/agranulocytos

Neutropeni/agranulocytos, samt trombocytopeni och anemi har setts i sällsynta fall, även

benmärgsdepression har rapporterats. Kontroll av leukocytstatus rekommenderas för att upptäcka

möjlig leukopeni. Tätare kontroller rekommenderas i den initiala fasen av behandlingen samt hos

patienter med försämrad njurfunktion, patienter med samtidig bindvävssjukdom (t.ex. SLE eller

skleroderma) eller patienter som behandlas med andra läkemedel som kan orsaka förändringar i

blodbilden (se avsnitt 4.5 och 4.8).

Etniska skillnader

ACE-hämmare orsakar angioödem i högre grad hos svarta patienter än hos icke-svarta patienter.

Liksom andra ACE-hämmare kan ramipril vara mindre effektivt på att sänka blodtrycket hos svarta

patienter än hos icke-svarta patienter. Detta kan bero på en högre prevalens hypertoni med låga renin-

nivåer i den svarta hypertensiva patientgruppen.

Hosta

Hosta har rapporterats vid användning av ACE-hämmare. Hostan är vanligen torr, ihållande och

försvinner efter avslutande av behandling. Hosta som uppkommit på grund av användning av ACE-

hämmare skall tas i beaktande som en differentialdiagnos vid hosta.

Ramipril Krka innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte

använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Data från kliniska prövningar har visat att förekomsten av biverkningar som hypotoni, hyperkalemi

och nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt) är högre vid dubbel blockad av renin-angiotensin-

aldosteron-systemet (RAAS) genom kombinerad användning av ACE-hämmare, angiotensin II-

receptorblockerare eller aliskiren jämfört med användning av ett enda läkemedel som påverkar RAAS

(se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.1).

Kontraindicerade kombinationer

Samtidig behandling med ACE-hämmare och sakubitril/valsartan är kontraindicerad eftersom detta

ökar risken för angioödem (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Extrakorporeala behandlingar som leder till kontakt av blod med negativt laddade ytor såsom

högpermeabla dialysmembran eller hemofiltration med vissa högpermeabla membran (t.ex.

polyakrylnitril) och LDL-aferes med dextransulfat pga. ökad risk för svåra anafylaktoida reaktioner

(se avsnitt 4.3). Om sådan behandling är nödvändig, bör möjligheten till annan typ av dialysmembran

eller annan klass av antihypertensiv behandling tas i beaktande.

Försiktighet vid samtidigt intag

Kaliumsalter, heparin, kaliumsparande diuretika och andra aktiva substanser som ökar plasmakalium

(inklusive angiotensin II-hämmare, takrolimus, ciklosporin):

Trots att serumkalium oftast stannar

inom normala gränser så kan hyperkalemi inträffa hos vissa patienter som behandlas med ramipril.

Behandling med kaliumsparande diuretika (t.ex. spironolakton, triamteren eller amilorid),

kaliumtillskott eller saltersättning som innehåller kalium kan leda till en signifikant ökning av

serumkalium. Försiktighet bör även iakttas när ramipril ges samtidigt med andra läkemedel som ökar

serumkalium, såsom trimetoprim och kotrimoxazol (trimetoprim/sulfametoxazol) eftersom

trimetoprim är känt för att fungera som kaliumsparande diuretikum liksom amilorid. Kombinationen

av ramipril med ovan nämnda läkemedel rekommenderas därför inte. Om samtidig användning är

indicerad bör de användas med försiktighet och med frekvent monitorering av serumkalium (se avsnitt

4.4).

Ciklosporin:

Hyperkalemi kan inträffa vid samtidig användning av ACE-hämmare och ciklosporin.

Monitorering av serumkalium rekommenderas.

Heparin:

Hyperkalemi kan inträffa vid samtidig användning av ACE-hämmare och heparin.

Monitorering av serumkalium rekommenderas.

Antihypertensiva läkemedel (t.ex. diuretika) och andra substanser som kan sänka blodtrycket (t.ex.

nitrater, tricykliska antidepressiva medel, anestetika, akut alkoholintag, baklofen, alfuzosin,

doxazosin, prazosin, tamsulosin, terazosin):

Förstärkning av risk för hypotoni kan förväntas (se avsnitt

4.2 för diuretika).

Sympatomimetiska vasopressorer och andra substanser (t.ex. isoproterenol, dobutamin, dopamin,

adrenalin) som kan reducera den antihypertensiva effekten av Ramipril Krka:

Blodtryckskontroll rekommenderas.

Allopurinol, immunosuppressiva läkemedel, kortikosteroider, prokainamid, cytostatika och andra

substanser som kan ändra antalet blodceller:

Ökad sannolikhet för hematologiska reaktioner (se

avsnitt 4.4).

Litiumsalter:

ACE-hämmare kan minska utsöndringen av litium, vilket kan leda till litiumtoxicitet.

Litiumnivåerna måste kontrolleras.

Antidiabetesmedel inklusive insulin:

Hypoglykemiska reaktioner kan inträffa. Blodsockerkontroll

rekommenderas.

Icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) och acetylsalicylsyra:

En minskad antihypertensiv

effekt av Ramipril Krka kan förväntas. Samtidig behandling med ACE-hämmare och NSAID kan även

leda till ökad risk för försämrad njurfunktion och ökning av kalemi.

Racekadotril, mTOR-hämmare (t.ex. sirolimus, everolimus, temsirolimus) eller vildagliptin

: Det kan

finnas en ökad risk för angioödem hos patienter som samtidigt tar läkemedel såsom racekadotril,

mTOR-hämmare (t.ex. temsirolimus, everolimus, sirolimus) eller DPP-IV-hämmaren vildagliptin

(se avsnitt 4.4). Försiktighet bör iakttas när behandling inleds.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Ramipril Krka rekommenderas inte under graviditetens första trimester (se avsnitt 4.4) och är

kontraindicerad under graviditetens andra och tredje trimester (se avsnitt 4.3).

Epidemiologiska data rörande risk för fosterskada efter användning av ACE-hämmare under

graviditetens första trimester är inte entydiga, en något ökad risk kan inte uteslutas. Om inte fortsatt

behandling med ACE-hämmare anses nödvändig, bör patienter som planerar graviditet erhålla

alternativ behandling där säkerhetsprofilen är väl dokumenterad för användning under graviditet. Vid

konstaterad graviditet bör behandling med ACE-hämmare avbrytas direkt och, om lämpligt, bör en

alternativ behandling påbörjas.

Behandling med ACE-hämmare/Angiotensin II-receptorblockerare (AIIRA) under andra och tredje

trimestern kan inducera human fostertoxicitet (nedsatt njurfunktion, oligohydramnios, hämning av

skallförbening) och neonatal toxicitet (njursvikt, hypotoni, hyperkalemi) (se avsnitt 5.3). Om

exponering för ACE-hämmare förekommit under graviditetens andra trimester rekommenderas

ultraljudskontroll av njurfunktion och skalle. Spädbarn vars mödrar har använt ACE-hämmare bör

observeras noggrant med avseende på hypotoni, oliguri och hyperkalemi (se även avsnitt 4.3 och 4.4).

Amning

På grund av otillräcklig information angående användning av ramipril vid amning (se avsnitt 5.2),

rekommenderas inte Ramipril Krka utan alternativa behandlingar med bättre dokumenterad

säkerhetsprofil vid amning är att föredra, speciellt vid amning av nyfödda eller prematura barn.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Vissa biverkningar (t.ex. tecken på blodtrycksfall såsom yrsel) kan försämra koncentrations- och

reaktionsförmågan och utgör därmed en risk i situationer där dessa förmågor är särskilt viktiga (t.ex.

vid bilkörning eller hantering av maskiner).

Detta kan inträffa särskilt i början av behandlingen, eller när byte sker från andra beredningar. Efter

den första dosen eller påföljande dosökning är det inte tillrådligt att köra bil eller hantera maskiner på

flera timmar.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Ramiprils säkerhetsprofil inkluderar ihållande torrhosta och biverkningar relaterade till hypotoni.

Allvarliga biverkningar inkluderar angioödem, hyperkalemi, nedsatt njur- eller leverfunktion,

pankreatit, svåra hudreaktioner och neutropeni/agranulocytos.

Lista med biverkningar i tabellform

Biverkningsfrekvensen definieras enligt följande system:

Mycket vanliga (≥ 1/10)

Vanliga (≥ 1/100, < 1/10)

Mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100)

Sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Mycket sällsynta (< 1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

Blod och

lymfsystemet

Eosinofili

Minskat antal

vita

blodkroppar

(inklusive

neutropeni eller

agranulocytos),

minskat antal

röda

blodkroppar,

minskat

hemoglobin,

minskat antal

blodplättar

Benmärgs

-

depression,

pancytopeni,

hemolytisk

anemi

Immunsystemet

Anafylaktiska

eller

anafylaktoida

reaktioner,

ökning i

antinukleära

antikroppar

Endokrina

systemet

Syndrom med

inadekvat

ADH-sekretion

(SIADH)

Metabolism och

nutrition

Ökat

blodkalium

Anorexi,

minskad aptit

Minskat

blodnatrium

Psykiska

Nedstämdhet,

Förvirring

Uppmärk

-

störningar

oro, nervositet,

rastlöshet,

sömnstörningar

inklusive

somnolens

samhets

-

störning

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk,

yrsel

Svindel,

parestesi,

ageusi,

dysgeusi

Tremor,

balansstörning

Cerebral

ischemi

inklusive

ischemisk

stroke och

transitorisk

attack,

försämring av

psykomotorisk

förmåga,

brännande

känsla, parosmi

Ögon

Visuella

störningar

inklusive

dimsyn

Konjunktivit

Öron och

balansorgan

Försämrad

hörsel, tinnitus

Hjärtat

Myokardisk

ischemi

inklusive

angina pectoris

eller

hjärtinfarkt,

takykardi,

arytmi,

palpitationer,

perifert ödem

Blodkärl

Hypotoni,

ortostatiskt

blodtrycksfall,

synkope

Blodvallningar.

Vaskulär

stenos,

hypoperfusion,

vaskulit

Raynauds

fenomen

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Torr rethosta,

bronkit, sinusit,

dyspné

Bronkospasm

inklusive

försämrad

astma, täppt

näsa

Magtarm-

kanalen

Gastrointestinal

inflammation,

matsmältnings

-

besvär,

bukobehag,

dyspepsi,

diarré,

illamående,

kräkningar

Pankreatit

(mycket

sällsynta fall av

dödlig utgång

har rapporterats

med ACE-

hämmare),

ökade

pankreas

-

enzymer,

angioödem i

tunntarmen,

övre magsmärta

Glossit

Aftös stomatit

inklusive

gastrit,

förstoppning,

muntorrhet

Lever och

gallvägar

Ökning av

leverenzymer

och/eller

konjugerat

bilirubin

Kolestatisk

gulsot,

hepatocellulär

skada

Akut leversvikt,

kolestatisk eller

cytolytisk

hepatit (fatal

utgång har varit

mycket

sällsynt)

Hud och

subkutan

vävnad

Hudutslag,

särskilt

makulopapulära

Angioödem; i

mycket

sällsynta fall

kan obstruktion

i luftvägarna

pga. angioödem

få en dödlig

utgång,

pruritus,

hyperhidros

Exfoliativ

dermatit,

urtikaria,

onkolys

Ljuskänslighets

reaktioner

Toxisk

epidermal

nekrolys,

Stevens-

Johnsons

syndrom,

erythema

multiforme,

pemfigus,

förvärrad

psoriasis,

psoriasiform

dermatit,

pemfigoida

eller lichenoida

exantem och

enantem,

alopeci

Muskulo-

skeletala

systemet och

bindväv

Muskel

-

spasmer,

myalgi

Artralgi

Njurar och

urinvägar

Nedsatt

njurfunktion

inklusive akut

njursvikt, ökad

urinvolym,

förvärring av

etablerad

proteinuri,

ökning av

blodurea,

ökning av

blodkreatinin

Reproduktionso

rgan och

bröstkörtel

Övergående

erektil

impotens,

minskat libido

Gynekomasti

Allmänna

symtom

och/eller

symtom vid

administrerings

stället

Bröstsmärta,

trötthet

Pyrexi

Asteni

Pediatrisk population

Säkerheten av ramipril har kontrollerats på 325 barn och ungdomar, i åldrarna 2-16 år, i 2 kliniska

studier. Karaktären och svårigheten av biverkningarna liknar de hos vuxna men frekvensen av följande

biverkningar är högre hos barn:

Takykardi, nästäppa, rinit ”vanligt” (dvs. ≥ 1/100 till < 1/10) i pediatrisk population medan det är

”mindre vanligt” (dvs. ≥ 1/1 000 till < 1/100) i vuxen population.

Konjunktivit ”vanligt” (dvs. ≥ 1/100 till < 1/10) i pediatrisk population medan det är ”sällsynt”

(dvs. ≥ 1/10 000 till < 1/1 000) i vuxen population.

Tremor och urtikaria ”mindre vanligt” (dvs. ≥ 1/1 000 till < 1/100) i pediatrisk population medan

det är ”sällsynt” (dvs. ≥ 1/10 000 till < 1/1 000) i vuxen population.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom

Symtom associerade med överdosering av ACE-hämmare kan innefatta häftig perifer vasodilatation

(med uttalad hypotoni, chock), bradykardi, störningar i elektrolytbalansen samt njursvikt.

Behandling

Patienten bör övervakas noggrant och behandlingen ska vara symtomatisk och stödjande. Föreslagna

åtgärder inkluderar primär avgiftning (magsköljning, administrering av adsorberande medel) och

åtgärder för att återställa hemodynamisk stabilitet, inkluderande administrering av alfa-1-adrenerga

agonister eller angiotensin-II (angiotensinamid). Ramiprilat, den aktiva metaboliten av ramipril,

extraheras mycket lite från blodet via hemodialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: ACE-hämmare, ATC-kod: C09AA05.

Verkningsmekanism

Ramiprilat, den aktiva metaboliten av prodrugen ramipril, hämmar enzymet dipeptidylkarboxipeptidas

I (synonym: angiotensin-converting enzyme; kininas II). I plasma och vävnad katalyserar det här

enzymet omvandlingen av angiotensin I till den aktiva vasokonstriktor-substansen angiotensin II,

liksom det katalyserar nedbrytningen av den aktiva vasodilatorn bradykinin. Minskad angiotensin-II-

bildning och hämning av bradykinin-nedbrytning leder till vasodilatering.

Eftersom angiotensin II även stimulerar frisättningen av aldosteron, orsakar ramiprilat en minskning

av aldosteron-sekretion. Det genomsnittliga svaret på monoterapi med ACE-hämmare var lägre hos

svarta (afrokaribiska) hypertensiva patienter (vanligtvis en hypertensiv population med lågt renin) än

hos icke- svarta patienter.

Farmakodynamiska effekter

Antihypertensiv effekt:

Administrering av ramipril minskar det perifera kärlmotståndet avsevärt. Generellt förekommer inte

några större förändringar av det renala plasmaflödet eller den glomerulära filtrationshastigheten.

Administrering av ramipril till hypertoniker medför en blodtryckssänkning i liggande och stående

ställning utan en kompensatorisk ökning av hjärtfrekvensen.

Hos de flesta patienter börjar den antihypertensiva effekten 1-2 timmar efter oral administrering av en

engångsdos. Den maximala effekten för en engångsdos uppnås vanligen 3-6 timmar efter oral

administrering. Den antihypertensiva effekten för en engångsdos varar vanligen 24 timmar.

Den maximala antihypertensiva effekten av ramipril vid fortsatt behandling visar sig oftast efter 3 till

4 veckor. Det har visats att den antihypertensiva effekten bibehålls under långtidsterapi som varar i

2 år.

Abrupt utsättande av ramipril orsakar inte en snabb och häftig ökning av blodtrycket.

Hjärtsvikt:

Som tillägg till konventionell behandling med diuretika och eventuellt hjärtglykosider, har ramipril

visat sig vara effektivt hos patienter med New York Heart Association klass II-IV. Läkemedlet har

gynnsamma effekter på hjärthemodynamik (minskar vänster och höger kammarfyllnadstryck, minskar

totalt perifert kärlmotstånd, ökar hjärtminutvolymen och förbättrar hjärtindex). Det minskade även

neuroendokrin aktivering.

Klinisk effekt och säkerhet

Kardiovaskulär prevention/Nefroprotektion;

I en preventiv placebokontrollerad studie (HOPE-studien), gavs ramipril som tillägg till standardterapi

till mer än 9200 patienter. Patienter med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom till följd av antingen

aterotrombotisk kardiovaskulär sjukdom (kranskärlssjukdom, stroke eller perifer vaskulär sjukdom i

anamnesen) eller diabetes mellitus med minst en ytterligare riskfaktor (dokumenterad

mikroalbuminuri, hypertoni, förhöjt totalkolesterol, sänkt HDL-kolesterol eller cigarettrökning)

inkluderades i studien.

Studien visade att ramipril statistiskt signifikant minskar incidensen av hjärtinfarkt, kardiovaskulär

död och stroke, ensamt eller i kombination (primärt kombinerade händelser).

HOPE-studien: huvudresultat

Ramipril

Placebo

Relativ risk (95 %

konfidensintervall)

p-värde

Alla patienter

n=4,645

N=4,652

Primära kombinerade händelser

14,0

17,8

0,78 (0,70-0,86)

<0,001

Hjärtinfarkt

9,9

12,3

0,80 (0,70-0,90)

<0,001

Kardiovaskular död

6,1

8,1

0,74 (0,64-0,87)

<0,001

Stroke

3,4

4,9

0,68 (0,56-0,84)

<0,001

Sekundära end-points

Död oavsett orsak

10,4

12,2

0,84 (0,75-0,95)

0,005

Behov av revaskularisering

16,0

18,3

0,85 (0,77-0,94)

0,002

Sjukhusinläggning pga. instabil angina

12,1

12,3

0,98 (0,87-1,10)

NS

Sjukhusinläggning pga. hjärtsvikt

3,2

3,5

0,88 (0,70-1,10)

0,25

Komplikationer relaterade till diabetes

6,4

7,6

0,84 (0,72-0,98)

0,03

MICRO-HOPE-studien, en fördefinierad substudie från HOPE, undersökte effekterna av tillägg av

ramipril 10 mg till nuvarande behandlingsregim jämfört med placebo hos 3577 patienter 55 år eller

äldre (utan någon övre åldersgräns), med en majoritet med typ-2-diabetes (och minst en ytterligare

kardiovaskulär riskfaktor), normotensiva eller hypertensiva.

Den primära analysen visade att 117 (6,5 %) av deltagarna som fick ramipril och 149 (8,4 %) som fick

placebo utvecklade manifest nefropati, vilket motsvarar ett RRR på 24 %; 95 % KI [3-40], p=0,027.

REIN-studien, en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie med parallella

grupper syftade till att utvärdera effekten av ramiprilbehandling på försämringstakten av glomerulär

filtrationshastighet (GFR) hos 352 normotensiva eller hypertensiva patienter (18-70 år) som led av

mild (genomsnittlig urinproteinutsöndring > 1 och < 3 g/24 timmar) eller svår proteinuri (≥ 3 g/24

timmar) pga. kronisk icke-diabetisk nefropati. Båda subgrupperna stratifierades prospektivt.

Studien avbröts i förtid hos patienter med den svåraste formen av proteinuri eftersom en

överväldigande nytta sågs i ramiprilgruppen. Huvudanalysen av den här subgruppen visade att

medeltakten av GFR-försämring per månad var lägre med ramipril än med placebo; -0,54 (0,66)

jämfört med -0,88 (1,03) ml/min/månad, p=0,038. Skillnaden mellan grupperna var alltså 0,34 [0,03-

0,65] per månad och ungefär 4 ml/min/år; 23,1 % av patienterna i ramiprilgruppen nådde det

sekundära kombinerade effektmåttet att dubbla serumkreatininkoncentrationen från studiestart

och/eller terminal njursjukdom (ESRD) (behov av dialys eller njurtransplantation) jämfört med 45,5%

i placebogruppen (p=0,02).

Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS)

Två stora randomiserade, kontrollerade prövningar (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in

combination with Ramipril Global Endpoint Trial) och VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs

Nephropathy in Diabetes)) har undersökt den kombinerade användningen av en ACE-hämmare och en

angiotensin II-receptorblockerare.

ONTARGET var en studie som genomfördes på patienter med en anamnes av kardiovaskulär och

cerebrovaskulär sjukdom, eller typ 2-diabetes mellitus åtföljt av evidens för slutorganskada. VA

NEPHRON-D var en studie på patienter med typ 2-diabetes mellitus och diabetesnefropati.

Dessa studier har inte visat någon signifikant nytta på renala och/eller kardiovaskulära resultat och

mortalitet, medan en ökad risk för hyperkalemi, akut njurskada och/eller hypotoni observerades

jämfört med monoterapi. Då deras farmakodynamiska egenskaper liknar varandra är dessa resultat

även relevanta för andra ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare.

ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare bör därför inte användas samtidigt hos patienter

med diabetesnefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints)

var en studie med syfte att testa nyttan av att lägga till aliskiren till en standardbehandling med en

ACE-hämmare eller en angiotensin II-receptorblockerare hos patienter med typ 2-diabetes mellitus

och kronisk njursjukdom, kardiovaskulär sjukdom eller både och. Studien avslutades i förtid eftersom

det fanns en ökad risk för oönskat utfall. Både kardiovaskulär död och stroke var numerärt vanligare i

aliskiren-gruppen än i placebo-gruppen och oönskade händelser och allvarliga oönskade händelser av

intresse (hyperkalemi, hypotoni och njurdysfunktion) rapporterades med högre frekvens i aliskiren-

gruppen än i placebo-gruppen.

Sekundär prevention efter akut hjärtinfarkt

AIRE-studien inkluderade mer än 2000 patienter med övergående/ihållande kliniska tecken på

hjärtsvikt efter dokumenterad hjärtinfarkt. Ramiprilbehandlingen påbörjades 3 till 10 dagar efter den

akuta hjärtinfarkten. Studien visade att efter en uppföljningstid på i medeltal 15 månader var

mortaliteten hos ramiprilbehandlade patienter 16,9 % och hos placebobehandlade patienter 22,6 %.

Detta innebär en absolut mortalitetsreduktion på 5,7 % och en relativ riskreduktion på 27 % (95 % KI

[11-40 %]).

Pediatrisk population

I en randomiserad, dubbel-blind, placebo-kontrollerad klinisk studie innefattande 244 pediatriska

patienter med hypertension (73 % primär hypertension), i åldrarna 6-16 år, fick patienterna ramipril.

Ramipril gavs utifrån barnens kroppsvikt antingen i låg dos, medeldos eller hög dos för att uppnå

plasmakoncentrationer av ramiprilat motsvarande vuxen-dos-intervall om 1,25 mg, 5 mg och 20 mg.

I slutet på den fjärde veckan var ramipril ineffektivt med avseende på endpoint - sänkt systoliskt

blodtryck, däremot sänktes diastoliskt blodtryck vid högsta dos. Både medel- och höga doser av

ramipril visade en signifikant sänkning av både systoliskt och diastoliskt blodtryck hos barn med

bekräftad hypertension.

Denna effekt sågs inte i en 4 veckors dosökande, randomiserad, dubbel-blind utsättningsstudie på

218 pediatriska patienter i åldrarna 6-16 år (75 % primär hypertension), där både diastoliskt och

systoliskt blodtryck uppvisade modest ”rebound” men ej statistiskt signifikant tillbakagång till

baseline när samtliga tre dosnivåer (låg dos (0,625-2,5 mg), medeldos (2,5–10 mg) eller hög dos

(5 mg-20 mg), baserade på vikt, testades. Ramipril hade ingen linjär dos-respons i den pediatriska

population som studerades.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Ramipril absorberas snabbt från mag-tarmkanalen efter oral administrering; maximala

plasmakoncentrationer av ramipril nås inom en timme. Baserat på urinmätning är absorptionen minst

56 % och påverkas inte signifikant av föda i mag-tarmkanalen. Biotillgängligheten av den aktiva

metaboliten ramiprilat efter oral administrering av 2,5 mg respektive 5 mg ramipril är 45 %.

Maximala plasmakoncentrationer av ramiprilat, ramiprils enda aktiva metabolit, nås 2-4 timmar efter

intag av ramipril. Vid dosering en gång dagligen med vanliga doser av ramipril nås steady state-

koncentrationer av ramiprilat i plasma ungefär på den fjärde behandlingsdagen.

Distribution

Plasmaproteinbindningsgraden för ramipril är ungefär 73 % och för ramiprilat ungefär 56 %.

Metabolism

Ramipril metaboliseras nästan fullständigt till ramiprilat, och till diketopiperazin-ester,

diketopiperazin-syra, samt glukuroniderna av ramipril och ramiprilat.

Elimination

Metaboliterna utsöndras huvudsakligen via njurarna.

Plasmakoncentrationer av ramiprilat minskar polyfasiskt. På grund av dess potenta, mättnadsbara

bindning till ACE och långsamma dissociation från enzymet, uppvisar ramiprilat en förlängd terminal

eliminationsfas vid väldigt låga plasmakoncentrationer.

Efter multipla doser ramipril administrerade en gång dagligen var den effektiva halveringstiden för

ramiprilat-koncentrationer 13-17 timmar för doserna på 5-10 mg och längre för de lägre doserna på

1,25-2,5 mg. Den här skillnaden beror på enzymets mättningsbara kapacitet att binda ramiprilat.

Patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2)

Renal utsöndring av ramiprilat är minskad hos patienter med nedsatt njurfunktion, och renalt

ramiprilat-clearance är proportionellt relaterat till kreatinin-clearance. Detta ger en ökning av

plasmakoncentrationen av ramiprilat, vilken minskar mer långsamt än hos patienter med normal

njurfunktion.

Patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2)

Hos patienter med nedsatt leverfunktion var metaboliseringen av ramipril till ramiprilat

förlångsammad, på grund av minskad aktivitet hos lever-esteraser, och plasmanivåerna av ramipril hos

dessa patienter var ökade. Maximala koncentrationer av ramiprilat hos dessa patienter skiljer sig dock

inte från de som ses hos patienter med normal leverfunktion.

Amning

En oral engångsdos med 10 mg ramipril gav odetekterbara nivåer av ramipril och dess metabolit i

bröstmjölk. Effekten av multipla doser är dock inte känd.

Pediatrisk population

Ramiprils farmakokinetiska profil studerades på 30 pediatriska hypertensiva patienter, i åldrarna 2-16

år och med en vikt > 10 kg. Ramipril metabilserades snabbt och i stor utsträckning till ramiprilat efter

doser om 0,05 till 0,2 mg/kg. Den maximala koncentrationen av ramiprilat i plasma påträffas inom 2-

3 timmar.

Clearance för ramiprilat är starkt korrelerat med kroppsviktens log-värde (p< 0,01) liksom till dosen

(p< 0,001). Clearance och distributionsvolym ökade med stigande barnålder inom varje dosgrupp.

Dosen om 0,05 mg/kg till barn uppnådde exponeringsnivåer jämförbara med dem för vuxna

behandlade med ramipril 5 g. Dosen om 0,2 mg/kg till barn resulterade i exponeringsnivåer högre än

den maximalt rekommenderade dosen på 10 mg per dag till vuxna.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Oral administrering av ramipril har inte uppvisat akut toxicitet hos gnagare och hundar.

Studier med kronisk oral administrering har gjorts på råttor, hundar och apor.

Indikationer på plasmaelektrolyt-skiften och förändringar i blodbilden har setts hos 3 arter.

Som ett uttryck på ramiprils farmakodynamiska aktivitet har en uttalad förstoring av den

juxtaglomerulära apparaten noterats hos hund och apa vid dagliga doser på 250 mg/kg/dag. Råttor,

hundar och apor tolererade dagliga doser på 2, 2,5 respektive 8 mg/kg/dag utan skadliga effekter.

Reproduktionstoxikologiska studier på råtta, kanin och apa påvisade inte några teratogena egenskaper.

Fertiliteten försämrades varken hos han- eller honråttor.

Administrering av ramipril till honråttor under dräktighet och digivning gav upphov till irreversibel

njurskada (dilatering av njurbäckenet) hos avkomman vid dagliga doser på 50 mg/kg kroppsvikt eller

högre.

Omfattande mutagenicitetstestning med flera olika testsystem har inte givit någon indikation på att

ramipril har mutagena eller genotoxiska egenskaper.

Irreversibla njurskador har observerats hos mycket unga råttor vilka givits ramipril som engångsdos.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumvätekarbonat (E500)

Laktosmonohydrat

Kroskarmellosnatrium

Pregelatiniserad majsstärkelse

Natriumstearylfumarat

Gul järnoxid (E172) – endast i 2,5 mg och 5 mg tabletter

Röd järnoxid (E172) – endast i 5 mg tabletter.

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Blister (OPA/Al/PVC/Al) om 10, 20, 30, 50, 60, 90 och 100 tabletter i kartong.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA Sverige AB

Göta Ark 175

118 72 Stockholm

Sverige

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

1,25 mg: 44512

2,5 mg: 44513

5 mg: 44514

10 mg: 44515

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2010-11-26/2012-11-18

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-02-25

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen