Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka 2,5 mg/12,5 mg Tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

19-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

19-08-2020

Aktiva substanser:
hydroklortiazid; ramipril
Tillgänglig från:
Krka d.d., Novo mesto
ATC-kod:
C09BA05
INN (International namn):
hydrochlorothiazide; ramipril
Dos:
2,5 mg/12,5 mg
Läkemedelsform:
Tablett
Sammansättning:
hydroklortiazid 12,5 mg Aktiv substans; ramipril 2,5 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 14 tabletter; Blister, 28 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 56 tabletter; Blister, 98 tabletter; Blister, 100 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
53067
Tillstånd datum:
2016-05-26

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till patienten

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka 2,5 mg/12,5 mg tabletter

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka 5 mg/25 mg tabletter

ramipril/hydroklortiazid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka

Hur du tar Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka

Eventuella biverkningar

Hur Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka är och vad det används för

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka är en kombination av två läkemedel som kallas ramipril och

hydroklortiazid.

Ramipril tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”ACE-hämmare” (Angiotensin Converting Enzyme

hämmare) som verkar genom att:

Minska kroppens produktion av substanser som ökar ditt blodtryck

Göra så att dina blodkärl vidgas och slappnar av

Göra det lättare för ditt hjärta att pumpa runt blodet i din kropp

Hydroklortiazid tillhör en grupp läkemedel som kallas ”tiazid-diuretika” eller vattendrivande medel

som verkar genom att öka mängden vatten (urin) som produceras i kroppen. Detta sänker ditt

blodtryck.

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka används vid högt blodtryck. De två aktiva substanserna fungerar

tillsammans för att sänka ditt blodtryck. De används tillsammans när den ena eller andra inte fungerat

ensam.

Ramipril och hydroklortiazid som finns i Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka kan också vara godkänd

för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek

eller annan vårdpersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka

Ta inte Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka:

om du är allergisk mot ramipril, hydroklortiazid eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du är allergisk (överkänslig) mot läkemedel som liknar Ramipril/Hydrochlorothiazide

Krka (andra ACE-hämmare eller sulfonamider).

Tecken på en allergisk reaktion kan omfatta utslag, svårigheter att svälja eller andas, svullnad

av dina läppar, ansikte, svalg eller tunga.

om du någonsin haft en allvarlig allergisk reaktion som kallas ”angioödem”. Tecknen på detta

inkluderar klåda, nässelutslag (urtikaria), röda märken på händer, fötter och hals, svullnad av

hals och tunga, svullnad kring ögonen och läpparna, svårigheter att andas och svälja.

om du genomgår dialys eller någon annan typ av blodfiltering. Beroende på vilken maskin

som används så kan Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka möjligen inte vara lämplig för dig

om du har allvarliga leverproblem

om du har onormala mängder av salter (kalcium, kalium, natrium) i ditt blod

om du har njurproblem som innebär att blodtillförseln till dina njurar är minskad (stenos i

njurartären)

under de 6 sista månaderna av graviditeten (se avsnittet ”Graviditet och amning” nedan)

om du ammar (se avsnittet ”Graviditet och amning” nedan)

om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande

läkemedel som innehåller aliskiren

om du har tagit eller tar sakubitril/valsartan, ett läkemedel som används för att behandla en

sorts långvarig (kronisk) hjärtsvikt hos vuxna, eftersom det ökar risken för angioödem (snabb

svullnad under huden i ett område som t.ex. strupen).

Ta inte Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka om något av det som nämns ovan gäller för dig. Om du är

osäker, prata med din läkare innan du tar Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka.

om du har hjärt-, lever- eller njurproblem

om du har förlorat mycket kroppssalter eller kroppsvätska (genom kräkningar, diarré, onormalt

mycket svettningar, strängt saltfattig kost, behandling med urindrivande medel (diuretika)

under en lång tid eller har genomgått dialys)

om du ska genomgå en behandling för att minska din allergi mot geting- eller bistick

(hyposensibilisering)

om du kommer att få bedövningsmedel. Detta kan ges till dig inför en operation eller

tandläkarbehandling. Du kan komma att behöva sluta ta Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka

en dag innan operation; fråga din läkare om råd

om du har höga nivåer av kalium i blodet (visas med blodprov)

om du tar läkemedel eller har ett tillstånd som kan minska natriumnivåerna i ditt blod.

Din läkare kan komma att ta regelbundna blodprover, särskilt för att kontrollera nivåerna av

natrium i blodet, i synnerhet om du är äldre

om du tar någon av följande mediciner, kan risken för angioödem öka:

racekadotril, ett läkemedel som används för att behandla diarré.

läkemedel som används för att förhindra avstötning av transplanterade organ och mot

cancer (t.ex. temsirolimus, sirolimus, everolimus).

vildagliptin, ett läkemedel som används för att behandla diabetes.

om du har en bindvävssjukdom som skleroderma eller SLE (systemisk lupus erythematosus)

om du har haft hudcancer eller om du får en oförutsedd hudförändring under behandlingen.

Behandling med hydroklortiazid, särskilt långvarig användning med höga doser, kan öka

risken för vissa typer av hud- och läppcancer (icke-melanom hudcancer). Skydda din hud från

exponering för solljus och UV-strålar medan du tar Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka

om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel

valsartan, telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

aliskiren

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex.

kalium) i blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken ”Ta inte Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka”.

om du får nedsatt syn eller ögonsmärta. Detta kan vara symtom på vätskeansamling i ögat

(mellan åderhinnan och senhinnan) eller en ökning av trycket i ögat och kan ske inom timmar

till veckor efter att du tagit Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka. Utan behandling kan detta

leda till permanent synförlust. Om du tidigare har haft en penicillin- eller sulfonamidallergi

kan du löpa större risk att utveckla detta.

Om du tror att du är eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare.

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka rekommenderas inte under de 3 första månaderna av graviditeten

och kan orsaka fosterskador om det används efter att det gått mer än 3 månader av graviditeten (Se

avsnitt ”Graviditet och amning” nedan).

Barn och ungdomar

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år. Detta

eftersom läkemedlet aldrig har använts i denna åldersgrupp.

Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du

tar Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka.

Andra läkemedel och Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria läkemedel (inklusive växtbaserade läkemedel). Detta eftersom

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka kan påverka vissa läkemedels effekt, och vissa läkemedel kan

påverka effekten av Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka.

Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan göra så att

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka fungerar sämre:

läkemedel som används för att lindra smärta och inflammation (icke-steroida

antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom ibuprofen eller indometacin och

acetylsalicylsyra)

läkemedel som används vid behandling av lågt blodtryck, chock, hjärtsvikt, astma eller

allergier såsom efedrin, noradrenalin eller adrenalin. Din läkare kommer att kontrollera ditt

blodtryck.

Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan öka risken för

biverkningar om du tar dem med Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka:

läkemedel som används för att lindra smärta och inflammation (icke-sterioda

antiinflammatoriska läkemedel såsom ibuprofen eller indometacin och acetylsalicylsyra)

läkemedel som kan minska mängden kalium i ditt blod. Dessa omfattar läkemedel mot

förstoppning, diuretika (vattendrivande), amfotericin B (används mot svampinfektioner) och

ACTH (används för att undersöka funktionen av dina binjurar)

temsirolimus (mot cancer)

läkemedel mot hjärtproblem inklusive problem med hjärtrytmen

diuretika (vattendrivande) såsom furosemid

kaliumtillskott (inklusive saltersättning), kaliumsparande urindrivande medel (diuretikum),

och andra läkemedel som kan öka mängden kalium i ditt blod (t.ex. trimetoprim och

kotrimoxazol (trimetoprim/sulfametoxazol) mot infektioner som orsakas av bakterier;

ciklosporin, ett immundämpande läkemedel som förhindrar avstötning av transplanterade

organ; och heparin, ett läkemedel som används för att förtunna blodet för att förhindra

blodproppar).

steroider som används vid inflammation såsom prednisolon

kalciumtillskott

allopurinol (används för att minska mängd urinsyra i ditt blod)

prokainamid (används för hjärtrytmrubbningar)

kolestyramin (används för att minska blodfetter)

karbamazepin (används mot epilepsi)

läkemedel som oftast används för att förhindra avstötning av transplanterade organ (sirolimus,

everolimus och andra läkemedel som tillhör gruppen mTOR-hämmare). Se avsnitt “Varningar

och försiktighet”.

Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen

under rubrikerna ”Ta inte Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka” och ”Varningar och

försiktighet”).

Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan påverkas av

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka:

Läkemedel mot diabetes såsom orala glukossänkande läkemedel och insulin.

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka kan komma att minska dina blodsockernivåer. Kontrollera

dina blodsockernivåer noga medan du tar Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka.

Litium (används vid psykiska sjukdomar). Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka kan öka

mängden litium i ditt blod. Dina litiumnivåer kommer att behöva kontrolleras noga av din

läkare.

Muskelavslappnande läkemedel

Kinin (används mot malaria)

Läkemedel som innehåller jod, dessa kan användas vid röntgenundersökningar på sjukhus

Penicillin (används mot infektioner)

Blodförtunnande läkemedel som tas via munnen (orala antikoagulantia) såsom warfarin.

Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du

tar Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka.

Undersökningar

Kontrollera med din läkare eller apotekspersonal innan du tar ditt läkemedel:

Om du ska undersöka funktionen av din bisköldkörtel. Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka

kan påverka resultatet av undersökningen

Om du idrottar och ska genomgå ett dopingtest. Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka kan ge ett

positivt utslag

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka med mat, dryck och alkohol

Om du dricker alkohol när du tar Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka kan du känna dig yr i

huvudet. Om du är orolig för hur mycket du kan dricka medan du tar

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka, diskutera med din läkare eftersom alkohol kan förstärka

effekten av blodtryckssänkande läkemedel.

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka kan tas med eller utan mat

Graviditet och amning

Om du tror att du är eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare.

Graviditet

Du bör inte ta Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka under de första 12 veckorna av graviditeten och får

inte ta dem alls efter den 13:e veckan eftersom användningen kan vara skadlig för barnet.

Om du blir gravid när du behandlas med Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka kontakta omgående din

läkare. Ett byte till ett lämpligt alternativ bör genomföras i god tid innan en planerad graviditet.

Amning

Du ska inte ta Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka om du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr i huvudet när du tar Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka. Det är mer troligt att

detta händer när du börjar ta Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka eller om du börjar ta en högre dos.

Om detta händer, kör inte och använd inte några verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, dvs. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Dosering

läkemedlet ska sväljas och tas vid samma tid varje dag, vanligtvis på morgonen

svälj tabletterna med vätska

krossa eller tugga inte tabletterna

Vilken dos ska man ta?

Behandling av högt blodtryck

Din läkare kommer att justera dosen tills att ditt blodtryck är under kontroll.

Äldre

Din läkare kommer att minska startdosen och justera din behandling i en långsammare takt.

Om du har tagit för stor mängd av Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka

Kontakta läkare eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus snarast. Kör inte till sjukhuset, be

någon annan att köra dig eller ring en ambulans. Ta med din läkemedelsförpackning. Detta för att

läkaren ska veta vad du tagit.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka

Om du har glömt att ta en dos, ta din normala dos vid nästa doseringstillfälle.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Sluta ta Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka och uppsök omedelbart läkare om du märker

någon av följande allvarliga biverkningar - du kan behöva akut sjukvård:

svullnad av ansikte, läppar eller hals vilket gör det svårt att svälja eller andas, men även klåda

och utslag. Detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion på

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka.

allvarliga hudreaktioner inklusive utslag, munsår, försämring av hudåkommor, rodnad, blåsor

eller hudavlossning (såsom Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys eller

erythema multiforme).

Berätta omedelbart för din läkare om du upplever att du fått:

ökad hjärtfrekvens, oregelbundna eller kraftiga hjärtslag (palpitationer), bröstsmärta, tryck

över bröstet eller allvarligare problem inklusive hjärtinfarkt och stroke

andfåddhet, hosta och feber i 2-3 dagar samt minskad aptit. Detta kan vara tecken på

lungproblem inklusive lunginflammation

blåmärken som uppkommer lättare än vanligt, förlängd blödningstid, tecken på blödning (t.ex.

blödningar i tandköttet), lila prickar på huden, fläckar på huden eller ökad

infektionskänslighet, ont i halsen och feber, trötthet, svaghet, yrsel eller blek hud. Detta kan

vara tecken på blod eller benmärgsproblem

kraftig magsmärta som kan kännas hela vägen in till ryggen. Detta kan vara tecken på

inflammation i bukspottskörteln (pankreatit).

feber, frossa, trötthet, aptitförlust, magsmärta, illamående, gulfärgning av huden eller ögonen

(gulsot). Detta kan vara tecken på leverproblem såsom inflammation i levern (hepatit) eller

andra leverskador.

Övriga biverkningar inkluderar:

Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarlig eller kvarstår i mer än ett par dagar.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

huvudvärk, trötthet eller svaghetskänsla

yrsel. Det är mer troligt att detta händer när du börjar ta Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka

eller om du tar en högre dos

onormalt lågt blodtryck (hypotoni), speciellt när du ställer dig eller sätter dig upp

torrhosta eller bronkit

blodprov som visar på högre blodsocker än normalt. Om du har diabetes kan detta förvärra

din diabetes

blodprov som visar på mer urinsyra eller mer fettsyror än normalt

ömma, röda och svullna leder

blodprov som visar på mer kalium än normalt i ditt blod

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

hudutslag med eller utan svullnad

blodvallningar, svimning

balansproblem (svindel)

klåda och onormala känsloförnimmelser i huden såsom domnad, stickningar, brännande

känsla eller myrkrypningar (parestesi)

förändrad eller förlorad smakupplevelse

sömnstörningar

nedstämdhet, oro, ökad nervositet eller rastlöshet

täppt näsa, bihåleinflammation, andfåddhet

inflammation i tandköttet (gingivit), svullnad i munnen

röda, kliande, svullna eller rinnande ögon

öronringningar

dimsyn

håravfall

bröstsmärta

muskelsmärta

förstoppning, magsmärta

dålig matsmältning eller illamående

ökad urinering

ökad svettning eller törstkänsla

förlorad eller minskad aptit (anorexi), känsla av minskad hunger

ökad eller oregelbunden hjärtrytm

svullna armar och ben. Detta kan vara tecken på att din kropp lagrar mer vatten än vanligt

feber

sexuell oförmåga hos män, minskad sexuell lust hos män eller kvinnor

blodprov som visar på förändringar i antalet röda blodkroppar, vita blodkroppar eller

blodplättar eller minskning av nivån av hemoglobin

blodprover som visar på förändringar i din leverfunktion, bukspottskörtel eller njurfunktion

blodprov som visar på mindre mängd kalium i ditt blod

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

förvirring

fläckar på huden och kalla lemmar (händer och fötter)

Mycket sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

kräkningar, diarré eller halsbränna

röd och svullen tunga eller muntorrhet

Har rapporterats

(förekommer hos ett okänt antal användare):

hud- och läppcancer (Icke-melanom hudcancer)

koncentrerad urin (mörkfärgad), illamående eller kräkningar, muskelkramper, förvirring och

anfall, vilket kan bero på en felaktig utsöndring av antidiuretiskt hormon (ADH). Om du

upplever dessa symtom ska du kontakta din läkare så snart som möjligt.

Övriga rapporterade biverkningar:

Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar:

koncentrationssvårigheter

färgändring av fingrar och tår vid kyla och sedan smärta och krypningar när de värms upp

(Raynauds fenomen)

förstorade bröst hos män

blodproppar

hörselförändringar

minskat tårflöde

synstörning som innebär att saker ser gula ut

nedsatt syn eller smärta i ögonen på grund av högt tryck (möjligt tecken på vätskeansamling i

ögat (mellan åderhinnan och senhinnan) eller akut trångvinkelglaukom)

uttorkning

svullnad, smärta och rodnad av kinden (inflammation i spottkörteln)

svullnad i magen som kallas ”intestinalt angioödem” som ger symtom som magsmärta,

kräkningar och diarré

ökad solkänslighet

allvarlig hudflagning, kliande knöligt utslag eller andra hudreaktioner såsom röda utslag i

ansiktet eller pannan

hudutslag eller blåmärken

nagelproblem (t.ex. löst sittande naglar eller att nageln lossnar från sitt fäste)

muskelstelhet eller oförmåga att röra käken (tetani)

svaghetskänsla eller kramper i musklerna

blod i urinen. Detta kan vara tecken på ett njurproblem (interstitiell nefrit)

mer socker än normalt i urinen

ökat antal av vissa blodkroppar (eosinofili) som upptäcks via blodprov

blodprov som visar på för få blodkroppar i ditt blod (pancytopeni)

blodprov som visar på förändringar i mängden salter såsom natrium, kalcium, magnesium och

klorid i blodet

långsamma eller försämrade reaktioner

förändring av luktsinnet

andningssvårigheter eller försämrad astma

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen

om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är ramipril och hydroklortiazid.

2,5 mg/12,5 mg tabletter: Varje tablett innehåller 2,5 mg ramipril och 12,5 mg hydroklortiazid.

5 mg/25 mg tabletter: Varje tablett innehåller 5 mg ramipril och 25 mg hydroklortiazid.

Övriga innehållsämnen är hypromellos, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse

och natriumstearylfumarat. Se avsnitt 2 ”Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka innehåller

natrium”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

2,5 mg/12,5 mg tabletter: vita till benvita, runda tabletter, med fasade kanter och märkta med C på ena

sidan. Tablettdiameter: 5,5 mm.

5 mg/25 mg tabletter: vita till benvita, runda tabletter, med fasade kanter, skåra på ena sidan och

märkta med S på den andra sidan av tabletten. Tablettdiameter: 7,5 mm. Tabletten kan delas i två lika

stora doser.

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka finns tillgänglig i kartonger med 14, 28, 30, 56, 98 och 100

tabletter i blister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Tillverkare

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast

2020-08-18

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka 2,5 mg/12,5 mg tabletter

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka 5 mg/25 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka 2,5 mg/12,5 mg tabletter

Varje tablett innehåller 2,5 mg ramipril och 12,5 mg hydroklortiazid.

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka 5 mg/25 mg tabletter

Varje tablett innehåller 5 mg ramipril och 25 mg hydroklortiazid.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett.

2,5 mg/12,5 mg tabletter: vita till benvita, runda tabletter, med fasade kanter och märkta med C på ena

sidan. Tablettdiameter: 5,5 mm.

5 mg/25 mg tabletter: vita till benvita, runda tabletter, med fasade kanter, skåra på ena sidan och

märkta med S på den andra sidan av tabletten. Tablettdiameter: 7,5 mm. Tabletten kan delas i två lika

stora doser.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av hypertoni.

Denna fasta kombination kan användas då behandling med ramipril eller hydroklortiazid i monoterapi

ej givit tillräcklig effekt.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna

Dosen bör anpassas individuellt i överensstämmelse med patientprofilen (se avsnitt 4.4) och

blodtryckskontrollen. Administrering av fasta kombinationer av ramipril och hydroklortiazid

rekommenderas vanligtvis efter dostitrering med ett av de individuella läkemedlen.

Behandlingen med Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka bör inledas med lägsta möjliga dosering. Om

nödvändigt kan doseringen ökas successivt för att nå målblodtrycket; maximalt tillåtna doser är 10 mg

ramipril och 25 mg hydroklortiazid dagligen.

Särskilda patientgrupper

Diuretikabehandlade patienter

Försiktighet rekommenderas i början av behandlingen hos patienter som samtidigt behandlas med

diuretika, eftersom hypotension kan förekomma. Det ska övervägas att minska diuretikadosen eller att

sätta ut diuretikumet innan behandling med Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka tabletter påbörjas.

Om utsättning av diuretikumet inte är möjlig så rekommenderas det att behandlingen inleds med

lägsta möjliga dos av ramipril (1,25 mg dagligen) i en valfri kombination. Rekommendationen är att

ett byte därefter sker till en maximal initial dos på 2,5 mg/12,5 mg hydroklortiazid.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka är kontraindicerat vid kraftigt nedsatt njurfunktion på grund av

hydroklortiazid-innehållet (kreatininclearance < 30 ml/min) (se avsnitt 4.3).

Dosen av Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka kan behöva reduceras hos patienter med nedsatt

njurfunktion. Patienter med kreatininclearance-nivåer mellan 30 och 60 ml/min ska endast behandlas

med den lägsta fasta doskombinationen av ramipril och hydroklortiazid efter administrering av

ramipril ensamt. Maximalt tillåtna doser är 5 mg ramipril och 25 mg hydroklortiazid dagligen.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Hos patienter med mild till måttlig leverfunktionsnedsättning får behandling med

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka endast inledas under noggrann medicinsk övervakning och

maximala dagliga doser är 2,5 mg ramipril och 12,5 mg hydroklortiazid.

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka är kontraindicerat vid kraftigt nedsatt leverfunktion (se avsnitt

4.3).

Äldre

Initiala doser ska vara lägre och efterföljande dostitrering göras mer gradvis på grund av en större risk

för biverkningar särskilt hos mycket gamla och sköra patienter.

Pediatrisk population

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år beroende

på otillräckliga data avseende säkerhet och effekt.

Administreringssätt

Oral användning

Det rekommenderas att Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka tas en gång per dag, vid samma tidpunkt,

vanligtvis på morgonen.

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka kan tas före, till eller efter måltider eftersom födointag inte

påverkar biotillgängligheten (se avsnitt 5.2).

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka skall sväljas med vätska. Tabletterna får ej tuggas eller krossas.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot någon annan ACE-hämmare

(Angiotensin- Converting Enzyme), hydroklortiazid, andra tiaziddiuretika, sulfonamider eller

mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Tidigare angioödem (ärftlig, idiopatisk eller på grund av tidigare angioödem med ACE-

hämmare eller AIIRA).

Extrakorporeala behandlingar som leder till kontakt av blod med negativt laddade ytor (se

avsnitt 4.5).

Signifikant bilateral njurartärstenos eller njurartärstenos vid endast en kvarvarande njure.

2:a och 3:e trimestern av graviditet (se avsnitt 4.4 och 4.6).

Amning (se avsnitt 4.6).

Kraftigt nedsatt njurfunktion med ett kreatininclearance under 30 ml/min hos patienter utan

dialys.

Kliniskt relevanta störningar i elektrolytbalansen vilka kan försämras efter behandling med

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka (se avsnitt 4.4).

Kraftigt nedsatt leverfunktion, hepatisk encefalopati.

Samtidig användning av Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka och produkter som innehåller

aliskiren är kontraindicerad hos patienter med diabetes mellitus eller nedsatt njurfunktion

(GFR < 60 ml/min/1,73 m

) (se avsnitt 4.5 och 5.1).

Samtidig behandling med sakubitril/valsartan. Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka får inte

initieras förrän tidigast 36 timmar efter sista dosen av sakubitril/valsartan (se även avsnitt 4.4

och 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Särskilda patientgrupper

Graviditet: ACE-hämmare såsom ramipril eller Angiotensin II Receptor Antagonister (AIIRAs) bör

inte påbörjas under graviditet. Om inte fortsatt behandling med ACE-hämmare anses nödvändig, bör

patienter som planerar graviditet erhålla alternativ behandling där säkerhetsprofilen är väl

dokumenterad för användning under graviditet. Vid konstaterad graviditet bör behandling med ACE-

hämmare/AIIRAs avbrytas direkt och, om lämpligt, bör en alternativ behandling påbörjas (se avsnitt

4.3 och 4.6).

Patienter med särskild risk för hypotension

Patienter med kraftigt aktiverat renin-angiotensin-aldosteron-system

Patienter med kraftigt aktiverat renin-angiotensin-aldosteron-system löper risk för ett akut, uttalat

blodtrycksfall och försämring av njurfunktionen på grund av ACE-hämning, speciellt när en ACE-

hämmare eller samtidigt givet diuretikum ges för första gången eller vid första dosökning. Signifikant

aktivering av renin-angiotensin-aldosteron-system kan förväntas och medicinsk övervakning

inkluderande monitorering av blodtryck är nödvändigt, t.ex. hos:

patienter med grav hypertension

patienter med dekompenserad kronisk hjärtsvikt

patienter med hemodynamiskt relevant in- eller utflödeshinder till vänsterkammaren (t.ex.

aorta- eller mitralisklaffstenos)

patienter med unilateral njurartärstenos vid en andra fungerande njure

patienter med vätske- eller saltbrist eller där sådan riskerar att utvecklas (inkluderande

patienter som behandlas med diuretika)

patienter med levercirros och/eller ascites

patienter som genomgår större operation eller under anestesi med medel som ger hypotension

Generellt rekommenderas att dehydrering, hypervolemi eller saltbrist korrigeras innan behandlingen

inleds (hos patienter med hjärtsvikt måste en sådan korrigering dock noggrant vägas mot risken för

volymöverbelastning).

Kirurgi

Det rekommenderas att behandling med ACE-hämmare såsom ramipril upphör en dag innan planerad

kirurgi, om möjligt.

Patienter med risk för kardiell eller cerebral ischemi i händelse av akut hypotension

I den initiala fasen av behandlingen krävs noggrann medicinsk övervakning.

Primär hyperaldosteronism

Kombinationen ramipril+hydroklortiazid är inte ett behandlingsalternativ för primär

hyperaldosteronism. Om ramipril+hydroklortiazid används hos en patient med primär

hyperaldosteronism ska plasmakalium monitoreras noggrant.

Äldre patienter

Se avsnitt 4.2.

Patienter med leversjukdom

Elektrolytstörningar på grund av diuretikabehandling inklusive hydroklortiazid kan orsaka hepatisk

encefalopati hos patienter med leversjukdom.

Monitorering av njurfunktion

Njurfunktion ska utredas innan och under behandling och dosen bör justeras utefter njurfunktion,

särskilt under de första behandlingsveckorna. Särskilt noggrann monitorering behövs hos patienter

med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2). Det finns en risk för försämring av njurfunktion, speciellt

hos patienter med kronisk hjärtsvikt eller efter en njurtransplantation eller med en renovaskulär

sjukdom inklusivepatienter med hemodynamiskt relevant unilateral njurartärstenos.

Nedsatt njurfunktion

Hos patienter med njursjukdom kan tiazider utlösa uremi. Kumulativa effekter av den aktiva

substansen kan utvecklas hos patienter med nedsatt njurfunktion. Om en progressiv försämring av

njurfunktionen sker, kännetecknat av stigande icke-protein-kväve, är en noggrann omvärdering av

behandlingen nödvändig. Avslutande av diuretikabehandlingen bör övervägas (se avsnitt 4.3).

Elektrolyt-rubbningar

Som för alla patienter som diuretikabehandlas ska serumelektrolyter bestämmas periodiskt med

lämpliga intervaller. Tiazider inklusive hydroklortiazid kan orsaka vätske- eller elektrolytobalans

(hypokalemi, hyponatremi och hypokloremisk alkalos). Även om hypokalemi kan utvecklas vid

användande av tiazid-diuretika, kan samtidig behandling med ramipril minska diuretika-inducerad

hypokalemi. Risken för hypokalemi är störst hos patienter med levercirros, hos patienter med forcerad

diures, hos patienter som får otillräckligt med elektrolyter samt hos patienter som samtidigt behandlas

med kortikosteroider eller ACTH (se avsnitt 4.5). Den första mätningen av plasmakalium bör göras

under den första behandlingsveckan. Vid låga kaliumnivåer ska dessa korrigeras. Hyponatremi genom

utspädning kan förekomma. Minskning av natriumnivåer kan initialt vara asymtomatiska och

regelbundna provtagningar är essentiellt. Provtagningar bör tas oftare hos äldre patienter och patienter

med cirros. Tiazider har visats öka urinutsöndringen av magnesium, vilket kan leda till

hypomagnesemi.

Serumkalium

ACE-hämmare kan orsaka hyperkalemi på grund av att de hämmar frisättningen av aldosteron.

Effekten är oftast inte signifikant hos patienter med normal njurfunktion. Hyperkalemi har observerats

hos vissa patienter som behandlas med ACE-hämmare inklusive Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka.

De som riskerar att utveckla hyperkalemi är patienter med nedsatt njurfunktion, ålder (> 70 år),

okontrollerad diabetes mellitus, eller patienter som använder kaliumsalter, kaliumsparande diuretika

och andra aktiva substanser som ökar plasmakalium, samt patienter som tar andra aktiva substanser

associerade med ökat serumkalium (t.ex. heparin, trimetoprim eller kotrimoxazol, också känt som

trimetoprim/sulfametoxazol och särskilt aldosteronantagonister eller angiotensinreceptorblockerare)

eller tillstånd såsom dehydrering, akut hjärtinkompensation, metabol acidos. Kaliumsparande

diuretika och angiotensinreceptor-blockerare bör användas med försiktighet hos patienter som

behandlas med ACE-hämmare, och serumkalium och njurfunktion bör monitoreras (se avsnitt 4.5).

Elektrolytmonitorering: Hyponatremi

Syndrom av inadekvat ADH-sekretion (SIADH) och efterföljande hyponatremi har observerats hos

vissa patienter som behandlas med ramipril. Det rekommenderas att serumnatriumnivåerna

kontrolleras regelbundet hos äldre och patienter med de tillstånd som anges ovan.

Hepatisk encefalopati

Elektrolytrubbningar orsakade av diuretikabehandling inklusive hydroklortiazid kan orsaka hepatisk

encefalopati hos patienter med leversjukdom. Behandling bör omedelbart upphöra om hepatisk

encefalopati inträffar.

Hyperkalcemi

Hydroklortiazid stimulerar renal kalciumreabsorption och kan orsaka hyperkalcemi. Det kan påverka

tester av paratyroideafunktionen.

Överkänslighet/angioödem

Angioödem har rapporterats hos patienter som har behandlats med ACE-hämmare inklusive ramipril

(se avsnitt 4.8).

Samtidig behandling med ACE-hämmare och sakubitril/valsartan är kontraindicerad på grund av den

ökade risken för angioödem. Behandling med sakubitril/valsartan får inte påbörjas förrän tidigast

36 timmar efter sista dosen av ramipril/hydroklortiazid. Behandling med ramipril/hydroklortiazid får

inte påbörjas förrän tidigast 36 timmar efter sista dosen av sakubitril/valsartan (se avsnitt 4.3 och 4.5).

Samtidig behandling med ACE-hämmare och racekadotril, mTOR-hämmare (t.ex. sirolimus,

everolimus, temsirolimus) och vildagliptin kan leda till en ökad risk för angioödem (t.ex. svullnad i

luftvägarna eller tungan, med eller utan försämrad andning) (se avsnitt 4.5). Försiktighet bör iakttas

när behandling med racekadotril, mTOR-hämmare (t.ex. sirolimus, everolimus, temsirolimus) och

vildagliptin påbörjas hos en patient som redan behandlas med en ACE-hämmare.

Om angioödem inträffar ska behandlingen med Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka avbrytas.

Akut behandling ska påbörjas omedelbart. Patienten bör läggas in på sjukhus för observation under

minst 12 – 24 timmar till dess att symtomen helt har försvunnit.

Intestinalt angioödem har rapporterats hos patienter som behandlats med ACE-hämmare inklusive

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka (se avsnitt 4.8). Dessa patienter uppvisade magsmärtor (med eller

utan illamående eller kräkningar). Symtomen av det intestinala angioödemet upphörde efter utsättande

av ACE-inhibitorn.

Anafylaktiska reaktioner vid hyposensibilisering

Sannolikheten för och svårighetsgraden av anafylaktiska och anafylaktoida reaktioner på insektsgift

och andra allergener ökar vid samtidig behandling med ACE-hämmare. Ett tillfälligt utsättande av

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka innan hyposensibilisering bör övervägas.

Neutropeni/agranulocytos

Neutropeni/agranulocytos har setts i sällsynta fall, även benmärgsdepression har rapporterats.

Kontroll av leukocytstatus rekommenderas för att upptäcka möjlig leukopeni. Mer täta kontroller

rekommenderas i den initiala fasen av behandlingen samt hos patienter med försämrad njurfunktion,

patienter med samtidig bindvävssjukdom (t.ex. SLE eller skleroderma) eller patienter som behandlas

med andra läkemedel som kan orsaka förändringar i blodbilden (se avsnitt 4.5 och 4.8).

Choroidal effusion, akut myopi och trångvinkelglaukom

Sulfonamidläkemedel eller sulfonamidderivat läkemedel kan orsaka en idiosynkratisk reaktion som

resulterar i choroidal effusion med synfältsdefekt, övergående myopi och akut trångvinkelglaukom.

Symtomen omfattar snabbt försämrad synskärpa eller ögonsmärta som vanligen inträffar inom timmar

till veckor efter medicineringen inletts. Obehandlat trångvinkelglaukom kan leda till permanent

förlust av synen. Den primära behandlingen är att sätta ut läkemedlet så snart som möjligt. Omedelbar

medicinsk eller kirurgisk behandling behöver övervägas om det intraokulära trycket förblir

okontrollerat. Riskfaktorer för att utveckla akut trångvinkelglaukom är tidigare allergi mot

sulfonamider eller penicillin.

Etniska skillnader

ACE-hämmare orsakar angioödem i högre grad hos svarta patienter än hos icke svarta patienter.

Liksom andra ACE-hämmare kan ramipril vara mindre effektivt på att sänka blodtrycket hos svarta

patienter än hos icke svarta patienter. Detta kan bero på en högre prevalens hypertension med låga

reninnivåer i den svarta hypertensiva patientgruppen.

Idrottare

Hydroklortiazid kan ge ett positivt analytiskt utfall i dopingtest.

Metabola och endokrina effekter

Tiazidbehandling kan försämra glukostoleransen. Hos diabetespatienter kan dosjustering av insulin

eller perorala antidiabetika behövas. Latent diabetes mellitus kan bli etablerad under tiazidbehandling.

Ökning av kolesterol- och triglyceridnivåer har associerats med tiaziddiuretikabehandling.

Hyperurikemi kan förekomma eller akut gikt kan utlösas hos vissa patienter som får tiazidbehandling.

Hosta

Hosta har rapporterats vid användning av ACE-hämmare. Hostan är vanligen torr, ihållande och

försvinner efter avslutande av behandling. Hosta som uppkommit på grund av användning av ACE-

hämmare skall tas i beaktande som en differentialdiagnos vid hosta.

Övrigt

Överkänslighetsreaktioner kan förekomma hos patienter med eller utan allergi eller bronkialastma i

anamnesen. Risken för ett skov eller aktivering av SLE har rapporterats.

Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS)

Det har visats att samtidig användning av ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerare eller

aliskiren ökar risken för hypotoni, hyperkalemi och nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt).

Dubbel blockad av RAAS genom kombinerad användning av ACE-hämmare, angiotensin II-

receptorblockerare eller aliskiren rekommenderas därför inte (se avsnitt 4.5 och 5.1).

Om det anses vara absolut nödvändigt med dubbel blockad får detta endast utföras under övervakning

av en specialist, och patienten ska stå under regelbunden, noggrann övervakning av njurfunktion,

elektrolyter och blodtryck.

ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare bör inte användas samtidigt hos patienter med

diabetesnefropati.

Icke-melanom hudcancer

En ökad risk för icke-melanom hudcancer (NMSC) [basalcellscancer (BCC) och skivepitelcancer

(SCC)] vid exponering för ökande kumulativ dos av hydroklortiazid (HCTZ) har setts i två

epidemiologiska studier som baserats på det danska nationella cancerregistret. Fotosensibiliserande

effekter av HCTZ kan fungera som en möjlig mekanism för NMSC.

Patienter som tar HCTZ ska informeras om risken för NMSC och rådas att regelbundet kontrollera om

nya lesioner uppkommit på huden, och genast rapportera alla misstänkta hudlesioner. Patienter bör

rekommenderas möjliga förebyggande åtgärder såsom begränsad exponering för solljus och UV-

strålar och, vid exponering, tillräckligt skydd för att minimera risken för hudcancer. Misstänkta

hudlesioner ska genast undersökas och undersökning ska eventuellt inbegripa histologiska

undersökningar av biopsier. Användningen av HCTZ kan också behövas övervägas på nytt för

patienter som tidigare drabbats av NMSC (se även avsnitt 4.8).

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, dvs. är näst intill

“natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Data från kliniska prövningar har visat att förekomsten av biverkningar som hypotoni, hyperkalemi

och nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt) är högre vid dubbel blockad av renin-angiotensin-

aldosteron-systemet (RAAS) genom kombinerad användning av ACE-hämmare, angiotensin II-

receptorblockerare eller aliskiren jämfört med användning av ett enda läkemedel som påverkar RAAS

(se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.1).

Kontraindicerade kombinationer

Extrakorporeala behandlingar som leder till kontakt av blod med negativt laddade ytor såsom

högpermeabla dialysmembran eller hemofiltration med vissa högpermeabla membran (t.ex.

polyakrylnitril) och LDL-aferes med dextransulfat pga. ökad risk för allvarliga anafylaktoida

reaktioner (se avsnitt 4.3). Om sådan behandling är nödvändig, bör möjligheten till annan typ av

dialysmembran eller annan klass av antihypertensiv behandling tas i beaktande.

Läkemedel innehållande aliskiren: Samtidig användning av ramipril och läkemedel innehållande

aliskiren är kontraindicerad hos patienter med diabetes mellitus eller måttligt nedsatt njurfunktion och

rekommenderas inte till andra patienter (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Försiktighet vid intag

Kaliumsparande diuretika, kaliumtillskott eller saltersättning som innehåller kalium: Trots att

serumkalium oftast stannar inom normala gränser så kan hyperkalemi inträffa hos vissa patienter som

behandlas med ramipril/hydroklortiazid. Behandling med kaliumsparande diuretika (t.ex.

spironolakton, triamteren eller amilorid), kaliumtillskott eller saltersättning som innehåller kalium kan

leda till en signifikant ökning av serumkalium. Försiktighet bör även iakttas när

ramipril/hydroklortiazid ges samtidigt med andra läkemedel som ökar serumkalium, såsom

trimetoprim och kotrimoxazol (trimetoprim/sulfametoxazol) eftersom trimetoprim är känt för att

fungera som kaliumsparande diuretikum liksom amilorid. Kombinationen av ramipril/hydroklortiazid

med ovan nämnda läkemedel rekommenderas därför inte. Om samtidig användning är indicerad bör

de användas med försiktighet och med frekvent monitorering av serumkalium.

Trimetoprim och fasta doskombinationer av trimetoprim och sulfametoxazol: En ökad incidens av

hyperkalemi har observerats hos patienter som tar ACE-hämmare och trimetoprim samt i fast

doskombination med sulfametoxazol (trimetoprim/sulfametoxazol) (se avsnitt 4.4).

Antihypertensiva läkemedel (t.ex. diuretika) och andra substanser med blodtryckssänkande potential

(t.ex. nitrater, tricykliska antidepressiva, anestetika, akut alkoholintag, baklofen, alfuzosin, doxazosin,

prazosin, tamsulosin, terazosin): Förstärkning av risk för hypotension kan förväntas (se avsnitt 4.2

avseende diuretika).

Sympatomimetiska vasopressorer och andra substanser (epinefrin) som kan reducera den

antihypertensiva effekten av ramipril: Blodtryckskontroll rekommenderas. Dessutom kan effekten av

sympatomimetiska vasopressorer försvagas av hydroklortiazid.

Allopurinol, immunsuppressiva läkemedel, kortikosteroider, prokainamid, cytostatika och andra

substanser som kan ändra antalet blodceller: Ökad sannolikhet för hematologiska reaktioner (se

avsnitt 4.4).

Litiumsalter: ACE-hämmare kan minska utsöndringen av litium, vilket kan leda till litiumtoxicitet.

Litiumnivåer måste kontrolleras. Samtidig användning av tiaziddiuretika kan öka risken för

litiumtoxicitet och förstärka den redan ökade risken för litiumtoxicitet som ACE-hämmare medför.

Kombinationen av ramipril och hydroklortiazid med litium rekommenderas därför inte.

Antidiabetesmedel inklusive insulin: Hypoglykemiska reaktioner kan inträffa. Hydroklortiazid kan

försvaga effekten av antidiabetika. Särskilt noggrann blodglukoskontroll rekommenderas därför i den

initiala fasen av samtidig administrering.

Icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) och acetylsalicylsyra: En minskad antihypertensiv

effekt av Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka kan förväntas. Samtidig behandling med ACE-hämmare

och NSAID kan även leda till ökad risk för försämrad njurfunktion och ökning av kalemi.

Orala antikoagulantia: Antikoagulantiaeffekten kan minska på grund av samtidig behandling med

hydroklortiazid.

Kortikosteroider, ACTH, amfotericin B, karbenoxolon, stora mängder lakrits, laxativa (vid långvarig

användning), samt andra kaliuretiska eller plasmakalium-minskande substanser: ökad risk för

hypokalemi.

Digitalisberedningar, aktiva substanser som förlänger QT-intervallet samt antiarytmika: Deras

proarytmiska toxicitet kan öka eller deras antiarytmiska effekt kan minska vid elektrolytstörningar

(t.ex. hypokalemi, hypomagnesemi).

Metyldopa: Möjlig haemolys.

Kolestyramin eller andra enteriskt administrerade jonbytare: minskad absorption av hydroklortiazid.

Sulfonamiddiuretika ska tas minst 1 timme före eller 4-6 timmar efter dessa läkemedel.

Muskelrelaxantia av curare-typ: möjlig intensifiering och förlängning av den muskelrelaxerande

effekten.

Kalciumsalter och läkemedel som ökar plasmakalcium: Ökning av serumkalciumkoncentration kan

förväntas vid samtidig behandling med hydroklortiazid, därför krävs noggrann monitorering av

serumkalcium.

Karbamazepin: risk för hyponatremi på grund av additiva effekter med hydroklortiazid.

Kontrastmedia innehållande jod: i händelse av dehydrering inducerad av diuretika inklusive

hydroklortiazid föreligger en ökad risk för akut njursvikt, särskilt vid användning av höga doser

kontrastmedia innehållande jod.

Penicillin: hydroklortiazid utsöndras i distala tubuli och minskar utsöndringen av penicillin.

Kinin: hydroklortiazid minskar utsöndringen av kinin.

Ciklosporin: Hyperkalemi kan inträffa vid samtidig användning av ACE-hämmare och ciklosporin.

Monitorering av serumkalium rekommenderas.

Heparin: Hyperkalemi kan inträffa vid samtidig användning av ACE-hämmare och heparin.

Monitorering av serumkalium rekommenderas.

Läkemedel som medför ökad risk för angioödem

Samtidig behandling med ACE-hämmare och sakubitril/valsartan är kontraindicerad eftersom detta

ökar risken för angioödem (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Samtidig behandling med ACE-hämmare och racekadotril, mTOR-hämmare (t ex sirolimus,

everolimus, temsirolimus) och vildagliptin kan leda till en ökad risk för angioödem (se avsnitt 4.4)

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka bör inte användas under graviditetens första trimester (se avsnitt

4.4) och är kontraindicerad under graviditetens andra och tredje trimester (se avsnitt 4.3).

Graviditet

Epidemiologiska data rörande risk för fosterskada efter användning av ACE-hämmare under

graviditetens första trimester är inte entydiga, en något ökad risk kan inte uteslutas. Om inte fortsatt

behandling med ACE-hämmare anses nödvändig, bör patienter som planerar graviditet ändras till

alternativ antihypertensiv behandling där säkerhetsprofilen är väl dokumenterad för användning under

graviditet. Vid konstaterad graviditet bör behandling med ACE-hämmare avbrytas direkt och, om

lämpligt, bör en alternativ behandling påbörjas.

Det är känt att behandling med ACE-hämmare/Angiotensin II Receptor Antagonist (AIIRA) under

andra och tredje trimestern kan inducera human fostertoxicitet (nedsatt njurfunktion,

oligohydramnios, hämning av skallförbening) och neonatal toxicitet (njursvikt, hypotoni,

hyperkalemi) (se avsnitt 5.3). Om exponering för ACE-hämmare förekommit under graviditetens

andra trimester rekommenderas ultraljudskontroll av njurfunktion och skalle. Nyfödda vars mödrar

har använt ACE-hämmare bör observeras noggrant med avseende på hypotoni, oliguri och

hyperkalemi (se även avsnitt 4.3 och 4.4).

Erfarenheten av hydroklortiazidanvändande under graviditet är begränsad, framför allt under den

första trimestern. Data från djurstudier är otillräckliga.

Hydroklortiazid passerar placentan. Hydroklortiazid kan vid lång användning under andra och tredje

trimestern av graviditeteten orsaka feto-placentär ischemi och risk för tillväxthämning. Sällsynta fall

har även rapporterats av hypoglykemi och trombocytopeni hos nyfödda vid användning nära slutet av

graviditeten. Hydroklortiazid kan reducera plasmavolymen såväl som det uteroplacentära blodflödet.

Hydroklortiazid ska inte användas vid essentiell hypertoni hos gravida kvinnor, förutom vid sällsynta

situationer då ingen annan alternativ behandling kan användas.

Amning

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka är kontraindicerat vid amning.

Ramipril och hydroklortiazid utsöndras i bröstmjölken i sådan mängd att påverkan på det ammade

barnet är sannolik vid administrering av terapeutiska doser av ramipril och hydroklortiazid till

ammande kvinnor. Det finns otillräcklig information tillgänglig avseende användning av ramipril

under amning och alternativ behandling med bättre säkerhetsprofil under amning är att föredra,

särskilt vid amning av nyfödda eller prematura barn.

Hydroklortiazid utsöndras i human bröstmjölk. Användning av tiazider hos mödrar som ammar har

associerats med en minskning eller till och med hämning av amning. Överkänslighet mot

sulfonamidderiverade aktiva substanser, hypokalemi och kärnikterus kan uppstå. På grund av risken

för allvarliga reaktioner hos ammande barn från båda aktiva substanser, ska ett beslut tas huruvida

amning eller behandling ska avbrytas, med hänsyn taget till behandlingens vikt för modern.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka har mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon

och använda maskiner.

Vissa biverkningar (t.ex. tecken på blodtrycksfall såsom yrsel) kan försämra koncentrations- och

reaktionsförmågan och utgör därmed en risk i situationer där dessa förmågor är särskilt viktiga (t.ex.

vid bilkörning eller hantering av maskiner).

Detta kan inträffa särskilt i början av behandlingen, eller när byte sker från andra beredningar. Efter

den första dosen eller påföljande dosökning är det inte tillrådligt att köra bil eller hantera maskiner på

flera timmar.

4.8

Biverkningar

Säkerhetsprofilen för ramipril+hydroklortiazid inkluderar biverkningar relaterade till hypotension

och/eller vätskebrist på grund av ökad diures. Den aktiva substansen ramipril kan inducera ihållande

torrhosta, medan den aktiva substansen hydroklortiazid kan leda till försämring av glukos-, lipid-, och

urinsyrametabolismen. De två aktiva substanserna har motsatt effekt på plasmakalium. Allvarliga

biverkningar inkluderar angioödem eller anafylaktisk reaktion, nedsatt njur- eller leverfunktion,

pankreatit, svåra hudreaktioner och neutropeni/agranulocytos.

Biverkningsfrekvensen definieras enligt följande system:

Mycket vanliga (≥ 1/10)

Vanliga (≥ 1/100, < 1/10)

Mindre vanliga (≥ 1/1000, < 1/100)

Sällsynta (≥ 1/10000, < 1/1000)

Mycket sällsynta (< 1/10000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad.

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

Neoplasier;

benigna,

maligna och

ospecificerade

(inkl. cystor och

polyper)

Icke-melanom

hudcancer

(basalcellscancer

och skivepitel-

cancer)

Blodet och

lymfsystemet

Minskat antal

vita

blodkroppar,

minskat antal

röda

blodkroppar,

minskat

hemoglobin,

hemolytisk

anemi, minskat

antal blodplättar

Benmärgs-

depression,

neutropeni

inklusive

agranulocytos,

pancytopeni,

eosinofili, hemo-

koncentration i

samband med

vätskebrist

Immunsystemet

Anafylaktiska

eller

anafylaktoida

reaktioner på

antingen ramipril

eller anafylaktisk

reaktion på

hydroklortiazid,

ökning i

antinukleära

antikroppar

Endokrina

systemet

Syndrom med

inadekvat

sekretion av

antidiuretiskt

hormon (SIADH)

Metabolism och

nutrition

Okontrollerad

diabetes

mellitus,

minskad

glukostolerans

, ökad

blodglukos,

ökad urinsyra i

blodet,

försämring av

gikt, ökat

kolesterol

och/eller tri-

glycerider på

grund av

hydroklor-

tiazid. Ökat

kalium i blodet

Anorexi,

minskad aptit,

minskat kalium i

blodet, törst på

grund av

hydroklortiazid

Minskat natrium i

blodet

glykosuri,

metabol alkalos,

hypokloremi,

hypomagnesemi,

hyperkalcemi,

dehydrering på

grund av

hydroklortiazid

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

på grund av

ramipril

Psykiska

störningar

Dämpad sinnes-

stämning, apati,

oro, nervositet,

rastlöshet,

sömnstörningar

inklusive

somnolens

Konfusion

Uppmärksam-

hetsstörning

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk,

yrsel

Svindel,

parestesi,

tremor, balans-

störning,

brännande

känsla,

dysgeusi, ageusi

Cerebral ischemi

inklusive

ischemisk stroke

och transitorisk

ischemisk attack,

försämring av

psykomotorisk

förmåga, parosmi

Ögon

Visuella

störningar

inklusive

dimsyn,

konjunktivit

Xantopsi, minskat

tårflöde pga.

hydroklortiazid,

akut trångvinkel-

glaukom på grund

av hydroklor-

tiazid, choroidal

effusion pga.

hydroklortiazid

Öron och

balansorgan

Tinnitus

Försämrad hörsel

Hjärtat

Myokardisk

ischemi

inklusive angina

pectoris,

takykardi,

arytmi,

palpitationer,

perifert ödem

Hjärtinfarkt

Blodkärl

Hypotension,

ortostatiskt

blodtrycksfall,

synkopè

Rodnad

Vaskulär

stenos, hypo-

perfusion,

vaskulit

Trombos relaterat

till svår

vätskebrist,

Raynaud’s

fenomen

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Rethosta,

bronkit

Sinusit, dyspné,

täppt näsa

Bronkospasm

inklusive

försämrad astma,

allergisk alveolit,

icke kardiogent

pulmonärt ödem

beroende på

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

hydroklortiazid

Magtarm

kanalen

Gastrointestinal

inflammation,

matsmältnings-

besvär,

bukobehag,

dyspepsi,

gastrit,

illamående,

förstoppning,

gingivit pga.

hydroklortiazid

Kräkningar,

aftös

stomatit,

glossit,

diarré, övre

magsmärta,

muntorrhet

Pankreatit

(mycket sällsynta

fall av dödlig

utgång har

rapporterats med

ACE-hämmare),

ökade pankreas-

enzymer,

angioödem i

tunntarmen,

sialoadenit pga.

hydroklortiazid

Lever och

gallvägar

Kolestatisk eller

cytolytisk

hepatit (fatal

utgång har varit

mycket

sällsynt), ökning

av leverenzymer

och/eller

konjugerat

bilirubin,

kolecystit med

gallsten pga.

hydroklortiazid

Kolestatisk

gulsot,

hepato-

cellulär

skada

Akut leversvikt

Hud och

subkutan

vävnad

Angioödem; i

mycket sällsynta

fall kan

obstruktion i

luftvägarna pga.

angioödem få en

dödlig utgång,

psoriasisform

dermatit,

hyperhidros,

utslag, särskilt

makulopapulära,

pruritus, alopeci

Toxisk epidermal

nekrolys, Stevens-

Johnsons

syndrom,

erythema

multiforme,

pemfigus,

förvärrad

psoriasis,

exfoliativ

dermatit,

ljuskänslighets-

reaktion, onkolys,

pemfigoida eller

lichenoida

exantem och

exantem,

urtikaria. SLE pga

hydroklortiazid.

Muskulo

skeletala

systemet och

bindväv

Myalgi

Artralgi,

muskelspasmer.

Muskulär

svaghet, muskulo-

skeletal stelhet,

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

tetanus pga.

hydroklortiazid

Njurar och

urinvägar

Nedsatt

njurfunktion

inklusive akut

njursvikt, ökad

urinproduktion,

förvärring av

tidigare

proteinuri,

ökning av

blodurea och

blodkreatinin

Interstitiell nefrit

pga. hydroklor-

tiazid

Reproduktionso

rgan och

bröstkörtel

Övergående

erektil

impotens,

minskad libido

Gynekomasti

Allmänna

symtom

och/eller

symtom vid

administrerings-

stället

Trötthet,

orkeslöshet

Bröstsmärta,

pyrexi

Icke-melanom hudcancer: Baserat på tillgängliga uppgifter från epidemiologiska studier har ett

kumulativt dosberoende samband setts mellan HCTZ och NMSC (se även avsnitt 4.4 och 5.1).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom

Symtom associerade med överdosering av ACE-hämmare kan innefatta kraftig perifer vasodilatation

(med uttalad hypotension, chock), bradykardi, störningar i elektrolytbalansen, njursvikt, hjärtarytmi,

medvetandenedsättning inklusive koma, cerebrala konvulsioner, pares samt paralytisk ileus.

Hos predisponerade patienter (t.ex. prostatahyperplasi) kan hydroklortiazid inducera akut

urinretention.

Hantering

Patienten bör monitoreras noggrant och behandlingen ska vara symtomatisk och stödjande. Föreslagna

åtgärder inkluderar primär avgiftning (magsköljning, administrering av adsorberande medel) och

åtgärder för att återställa hemodynamisk stabilitet, inkluderande administrering av alpha1-adrenerga

agonister eller angiotensin-II (angiotensinamid). Ramiprilat, den aktiva metaboliten av ramipril,

extraheras mycket lite från blodet via hemodialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet, ACE-hämmare och

diuretika, ATC kod: C09BA05

Verkningsmekanism

Ramipril

Ramiprilat, den aktiva metaboliten av prodrugen ramipril, hämmar enzymet dipeptidylkarboxipeptidas

I (synonym: angiotensin-converting enzyme; kininas II).

I plasma och vävnad katalyserar det här enzymet omvandlingen av angiotensin I till den aktiva

vasokonstriktor-substansen angiotensin II, liksom det katalyserar nedbrytningen av den aktiva

vasodilatorn bradykinin. Minskad angiotensin II- bildning och hämning av bradykinin-nedbrytning

leder till vasodilatering.

Eftersom angiotensin II även stimulerar frisättningen av aldosteron, orsakar ramiprilat en minskning

av aldosteron-sekretion. Det genomsnittliga svaret på monoterapi med ACE-hämmare var lägre hos

svarta (afrokaribiska) hypertensiva patienter (vanligtvis en hypertensiv population med lågt renin) än

hos icke svarta patienter.

Hydroklortiazid

Hydroklortiazid är ett tiaziddiuretikum. Mekanismen för den antihypertensiva effekten av

tiaziddiuretika är inte fullständigt känd. Det hämmar reabsorptionen av natrium och klorid i distala

tubuli. Den ökade utsöndringen av dessa joner åtföljs av en ökning av urinmängd (på grund av

osmotisk bindning av vatten). Kalium- och magnesiumutsöndringen är ökad, urinsyrautsöndringen är

minskad. Möjliga mekanismer för den antihypertensiva effekten av hydroklortiazid kan vara: den

modifierade natriumbalansen, minskningen av extracellulärt vatten och plasmavolym, en förändring

av vaskulärt motstånd i njurarna liksom en minskad känslighet för noradrenalin och angiotensin-II.

Farmakodynamiska effekter

Ramipril

Administrering av ramipril minskar det perifera kärlmotståndet. Generellt är det inte några större

förändringar av det renala plasmaflödet eller glomerulär filtrationshastighet. Administrering av

ramipril till hypertoniker medför en blodtryckssänkning i liggande och stående ställning utan en

kompensatorisk ökning av hjärtfrekvensen. Hos de flesta patienter ses den

blodtryckssänkandeeffekten av en engångsdos inom 1-2 timmar efter oral administrering. Maximal

effekt av en engångsdos erhålls vanligtvis efter 3-6 timmar efter oral administrering. Durationen av

den antihypertensiva effekten av en engångsdos är vanligtvis 24 timmar.

Den maximala antihypertensiva effekten av ramipril vid fortsatt behandling visar sig oftast efter 3 till

4 veckor. Det har visats att den antihypertensiva effekten bibehålls under långtidsterapi som varar i 2

år.

Abrupt utsättande av ramipril orsakar inte en snabb och häftig ökning av blodtrycket.

Hydroklortiazid

Med hydroklortiazid börjar diuresen inom 2 timmar och maximal effekt uppnås efter ca 4 timmar,

medan effekten består i ca 6-12 timmar.

Den antihypertensiva effekten sätter in efter 3-4 dagar och kan vara upp till en vecka efter att

behandlingen avbrutits.

Den blodtryckssänkande effekten åtföljs av en mindre ökning av filtrationsfraktion, renalt vaskulärt

motstånd samt plasma-renin-aktivitet.

Klinisk effekt och säkerhet

Samtidig administrering av ramipril-hydroklortiazid

I kliniska studier ledde kombinationen till större reduktioner i blodtryck än när någon av produkterna

administrerades ensamt. Samtidig administrering av ramipril och hydroklortiazid tenderar att

motverka kaliumförlusten som vanligtvis associeras med dessa diuretika, troligtvis genom blockad av

renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Kombination av en ACE-hämmare med ett tiaziddiuretikum

ger en synergistisk effekt och minskar också risken för hypokalemi som diuretika ensamt framkallar.

Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS)

Två stora randomiserade, kontrollerade prövningar (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and

in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) och VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs

Nephropathy in Diabetes)) har undersökt den kombinerade användningen av en ACE-hämmare och en

angiotensin II-receptorblockerare.

ONTARGET var en studie som genomfördes på patienter med en anamnes av kardiovaskulär och

cerebrovaskulär sjukdom, eller typ 2-diabetes mellitus åtföljt av evidens för slutorganskada. VA

NEPHRON-D var en studie på patienter med typ 2-diabetes mellitus och diabetesnefropati.

Dessa studier har inte visat någon signifikant nytta på renala och/eller kardiovaskulära resultat och

mortalitet, medan en ökad risk för hyperkalemi, akut njurskada och/eller hypotoni observerades

jämfört med monoterapi. Då deras farmakodynamiska egenskaper liknar varandra är dessa resultat

även relevanta för andra ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare.

ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare bör därför inte användas samtidigt hos patienter

med diabetesnefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints)

var en studie med syfte att testa nyttan av att lägga till aliskiren till en standardbehandling med en

ACE-hämmare eller en angiotensin II-receptorblockerare hos patienter med typ 2-diabetes mellitus

och kronisk njursjukdom, kardiovaskulär sjukdom eller både och. Studien avslutades i förtid eftersom

det fanns en ökad risk för oönskat utfall. Både kardiovaskulär död och stroke var numerärt vanligare i

aliskirengruppen än i placebogruppen och oönskade händelser och allvarliga oönskade händelser av

intresse (hyperkalemi, hypotoni och njurdysfunktion) rapporterades med högre frekvens i aliskiren-

gruppen än i placebogruppen.

Icke-melanom hudcancer

Baserat på tillgängliga uppgifter från epidemiologiska studier har ett kumulativt dosberoende

samband setts mellan HCTZ och NMSC. I en studie ingick en population som bestod av 71 533 fall av

BCC och 8 629 fall av SCC matchade mot 1 430 833 respektive 172 462 populationskontroller. Hög

användning av HCTZ (≥ 50 000 mg kumulativt) associerades med enjusterad oddskvot på 1,29 (95 %

KI: 1,23-1,35) för BCC och 3,98 (95 % KI: 3,68–4,31) för SCC. Ett tydligt kumulativt dos-

responssamband sågs för både BCC och SCC. En annan studie visade på ett möjligt samband mellan

läppcancer (SCC) och exponering för HCTZ: 633 fall av läppcancer matchades med 63 067

populationskontroller, med hjälp av en riskinställd provtagningsstrategi. Ett kumulativt dos-

responsförhållande påvisades med en justerad oddskvot på 2,1 (95 % KI: 1,7-2,6) som steg till en

oddskvot på 3,9 (3,0-4,9) för hög användning (~25 000 mg) och en oddskvot på 7,7 (5,7-10,5) för den

högsta kumulativa dosen (~100 000 mg) (se även avsnitt 4.4).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Farmakokinetik och metabolism

Ramipril

Absorption

Ramipril absorberas snabbt från magtarmkanalen efter oral administrering; maximala

plasmakoncentrationer av ramipril nås inom en timme. Baserat på urinmätning är absorptionen minst

56 % och påverkas inte signifikant av föda i mag-tarmkanalen. Biotillgängligheten av den aktiva

metaboliten ramiprilat efter oral administrering av 2,5 mg respektive 5 mg ramipril är 45 %.

Maximala plasmakoncentrationer av ramiprilat, ramiprils enda aktiva metabolit, nås efter 2-4 timmar

efter intag av ramipril. Vid dosering en gång dagligen med vanliga doser av ramipril nås steady state-

koncentrationer av ramiprilat i plasma ungefär på den fjärde behandlingsdagen.

Distribution

Plasmaproteinbindningsgraden för ramipril är ungefär 73 % och för ramiprilat ungefär 56 %.

Metabolism

Ramipril metaboliseras nästan fullständigt till ramiprilat, och till diketopiperazin-ester,

diketopiperazin-syra, samt glukuroniderna av ramipril och ramiprilat.

Elimination

Metaboliterna utsöndras huvudsakligen via njurarna. Plasmakoncentrationer av ramiprilat minskar

polyfasiskt. På grund av dess potenta, mättnadsbara bindning till ACE och långsamma dissociation

från enzymet, uppvisar ramiprilat en förlängd terminal eliminationsfas vid väldigt låga

plasmakoncentrationer. Efter multipla doser ramipril administrerade en gång dagligen var den

effektiva halveringstiden för ramiprilat-koncentrationer 13-17 timmar för doserna på 5-10 mg och

längre för de lägre doserna på 1,25-2,5-mg. Den här skillnaden beror på enzymets mättningsbara

kapacitet att binda ramiprilat. En oral 10 ml engångsdos av ramipril gav en odetekterbar nivå i

bröstmjölk. Effekten av multipla doser är dock inte känd.

Patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2)

Renal utsöndring av ramiprilat är minskad hos patienter med nedsatt njurfunktion, och renalt

ramiprilat-clearance är proportionellt relaterat till kreatinin-clearance. Detta ger en ökning av

plasmakoncentrationen av ramiprilat, vilken minskar mer långsamt än hos patienter med normal

njurfunktion.

Patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2)

Hos patienter med nedsatt leverfunktion var metaboliseringen av ramipril till ramiprilat

förlångsammad, på grund av minskad aktivitet hos lever-esteraser, och plasmanivåerna av ramipril hos

dessa patienter var ökade. Maximala koncentrationer av ramiprilat hos dessa patienter skiljer sig dock

inte från de som ses hos patienter med normal leverfunktion.

Hydroklortiazid

Absorption

Efter oral administrering absorberas ca 70 % av hydroklortiazid från magtarmkanalen. Maximala

plasmakoncentrationer av hydroklortiazid nås inom 1,5 till 5 timmar.

Distribution

Hydroklortiazids plasmaproteinbindning är 40 %.

Metabolism

Hydroklortiazid genomgår försumbar hepatisk metabolism.

Elimination

Hydroklortiazid elimineras nästan fullständigt (> 95 %) i oförändrad form genom njurarna; 50 till

70 % av en oral engångsdos elimineras inom 24 timmar. Eliminationshalveringstiden är 5 till

6 timmar.

Patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2)

Renal utsöndring av hydroklortiazid är minskad hos patienter med nedsatt njurfunktion, och renalt

hydroklortiazid-clearance är proportionellt relaterat till kreatinin-clearance. Detta leder till förhöjda

plasmakoncentrationer av hydroklortiazid, vilka minskar mer långsamt än hos patienter med normal

njurfunktion.

Patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2)

Hos patienter med levercirros är inte farmakokinetiken av hydroklortiazid signifikant förändrad.

Hydroklortiazids farmakokinetik har inte studerats hos patienter med hjärtsvikt.

Ramipril och hydroklortiazid

Samtidig administrering av ramipril och hydroklortiazid påverkar inte deras biotillgänglighet.

Kombinationsprodukten kan anses bioekvivalent med produkter som innehåller de individuella

komponenterna.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Hos råttor och möss har kombinationen av ramipril och hydroklortiazid ingen akut toxisk aktivitet upp

till 10 000 mg/kg. Studier med upprepad administrering till råttor och apor påvisade endast störningar

i elektrolytbalansen.

Inga mutagenicitets- eller carcinogenicitetsstudier har utförts på kombinationen då studier med de

individuella komponenterna inte påvisat någon risk.

Reproduktionsstudier på råttor och kaniner visade att kombinationen är något mer toxisk än någon av

de enskilda komponenterna men ingen av studierna påvisade teratogen effekt hos kombinationen.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Hypromellos

Mikrokristallin cellulosa

Pregelatiniserad majsstärkelse

Natriumstearylfumarat

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Blister (OPA/Alu/PVC//Alu): 14, 28, 30, 56, 98 och 100 tabletter i en kartong.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

2,5 mg/12,5 mg: 53067

5 mg/25 mg: 53068

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2016-05-26/2021-03-18

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-08-18

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen