Quetiapine Teva 150 mg Depottablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

02-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

02-07-2021

Aktiva substanser:
kvetiapinfumarat
Tillgänglig från:
Teva Sweden AB
ATC-kod:
N05AH04
INN (International namn):
quetiapine fumarate
Dos:
150 mg
Läkemedelsform:
Depottablett
Sammansättning:
kvetiapinfumarat 172,5 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Burk, 60 tabletter; Blister, 10 tabletter; Blister, 20 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 50 tabletter; Blister, 50 x 1 tabletter (sjukhusförpackning); Blister, 56 tabletter (kalenderförpackning); Blister, 60 tabletter; Blister, 90 tabletter; Blister, 100 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
55760
Tillstånd datum:
2017-05-15

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Quetiapine Teva 50 mg depottabletter

Quetiapine Teva 150 mg depottabletter

Quetiapine Teva 200 mg depottabletter

Quetiapine Teva 300 mg depottabletter

Quetiapine Teva 400 mg depottabletter

quetiapin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Quetiapine Teva är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Quetiapine Teva

Hur du tar Quetiapine Teva

Eventuella biverkningar

Hur Quetiapine Teva ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Quetiapine Teva är och vad det används för

Quetiapine Teva innehåller en substans som kallas quetiapin. Quetiapin tillhör en grupp läkemedel

som kallas antipsykotika. Quetiapine Teva kan användas för att behandla ett flertal sjukdomar, som

t.ex.:

Bipolär depression och depressiva episoder vid egentlig depression: då du kan känna dig

nedstämd eller deprimerad, skuldtyngd, energilös, har dålig aptit eller sömnproblem.

Mani: då du kanske känner dig väldigt uppvarvad, upprymd, upprörd, entusiastisk, hyperaktiv

eller har dåligt omdöme med inslag av aggressivt och splittrat beteende.

Schizofreni: då du kanske hör eller känner sådant som inte finns, tror på sådant som inte är

verkligt eller känner dig ovanligt misstänksam, orolig, förvirrad, skuldtyngd, spänd eller

deprimerad.

När Quetiapine Teva tas för att behandla depressiva episoder vid egentlig depression tas det i tillägg

till annat läkemedel som används för att behandla denna sjukdom.

Det kan hända att din läkare vill att du fortsätter att ta Quetiapine Teva även när du känner dig bättre.

Quetiapin som finns i Quetiapine Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Quetiapine Teva

Ta inte Quetiapine Teva:

om du är allergisk mot quetiapin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du använder något av följande läkemedel:

vissa läkemedel mot hiv

azoler (läkemedel mot svampinfektioner)

erytromycin och klaritromycin (läkemedel mot infektioner)

nefazodon (läkemedel mot depression).

Ta inte Quetiapine Teva om något av ovanstående gäller för dig. Om du är osäker, tala med din läkare

eller apotekspersonal innan du tar Quetiapine Teva.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Quetiapine Teva om:

du eller någon i din familj har eller har haft något hjärtproblem, till exempel rubbningar av

hjärtrytmen, svag hjärtmuskel eller inflammation i hjärtat, eller om du tar några läkemedel som

kan påverka hur hjärtat slår

du har lågt blodtryck

du har haft en stroke, framför allt om du är äldre

du har leverproblem

du någon gång haft ett krampanfall (epileptiskt anfall)

du har diabetes eller risk att få diabetes. Om du har det kan din läkare behöva mäta din

blodsockernivå när du använder Quetiapine Teva.

du vet att du har haft låga nivåer av vita blodkroppar tidigare (som kan ha varit, eller inte varit,

orsakade av andra läkemedel)

du är äldre och lider av demens (förlust av hjärnfunktion). Om detta stämmer på dig ska du inte

ta Quetiapine Teva, eftersom den grupp av läkemedel som Quetiapine Teva tillhör kan öka

risken för stroke, eller i vissa fall risken för dödsfall, hos äldre personer med demens.

du eller någon i din släkt har haft blodpropp, eftersom liknande läkemedel har förknippats med

bildande av blodproppar

du har eller har haft ett tillstånd där du slutar att andas under korta perioder under din normala

nattsömn (kallas ”sömnapné”) och tar läkemedel som minskar den normala aktiviteten i hjärnan

(”lugnande medel”)

du har eller har haft ett tillstånd där du inte kan tömma blåsan helt (urinretention), har förstorad

prostata, stopp i tarmarna eller ökat tryck inuti ögat. Dessa tillstånd orsakas ibland av läkemedel

(som kallas ”antikolinergika”) som påverkar hur nervcellerna fungerar för att behandla vissa

sjukdomstillstånd.

Tala omedelbart om för din läkare om du upplever något av följande efter att du tagit Quetiapine

Teva:

en kombination av feber, svår muskelstelhet, svettningar eller sänkt medvetandegrad (ett

tillstånd som kallas neuroleptiskt malignt syndrom). Du kan behöva omedelbar medicinsk

behandling.

snabba, oregelbundna hjärtslag även vid vila, hjärtklappning, andningsproblem, bröstsmärta

eller oförklarlig trötthet. Läkaren behöver undersöka ditt hjärta och, vid behov, omedelbart

skicka (remittera) dig till en hjärtläkare.

okontrollerbara rörelser, framför allt i ansiktet eller tungan

yrsel eller besvärande sömnighet. Detta skulle hos äldre patienter kunna öka risken för

olycksfallsskador (genom att man ramlar).

Krampanfall (epileptiska anfall)

långvarig och smärtsam erektion (priapism).

Sådana tillstånd kan orsakas av den här typen av läkemedel.

Tala med läkare så snart som möjligt om du får:

feber, influensaliknande symtom, halsont eller någon annan infektion, eftersom detta skulle

kunna bero på ett mycket lågt antal vita blodkroppar, vilket kan kräva att behandlingen med

Quetiapine Teva avbryts och/eller att behandling mot infektion ges

förstoppning tillsammans med ihållande smärta i magen eller förstoppning som inte svarar på

behandling, eftersom detta kan leda till en allvarligare blockering av tarmen.

Självmordstankar och förvärrad depression

Du som är deprimerad kan ibland ha tankar på att vilja skada dig själv eller begå självmord. Dessa

symtom kan förvärras när du börjar behandlingen, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här

typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, men ibland längre tid. Tankar av den här typen kan även

öka om du plötsligt slutar ta ditt läkemedel. Dessa tankar kan vara vanligare om du är ung vuxen.

Kliniska studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med depression har en ökad risk för

självmordstankar och/eller tankar på att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller

begå självmord. Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad.

Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker

att depressionen blir värre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

Viktökning

Man har sett att vissa patienter som tar quetiapin går upp i vikt. Du och din läkare bör kontrollera din

vikt regelbundet.

Barn och ungdomar

Quetiapine Teva ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Quetiapine Teva

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Ta inte Quetiapine Teva om du använder något av följande läkemedel:

vissa läkemedel mot HIV

azoler (läkemedel mot svampinfektioner)

erytromycin eller klaritromycin (läkemedel mot infektioner)

nefazodon (läkemedel mot depression).

Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel:

epilepsiläkemedel (som fenytoin eller karbamazepin)

läkemedel mot högt blodtryck

barbiturater (läkemedel mot sömnsvårigheter)

tioridazin eller litium (andra anti-psykotiska läkemedel)

läkemedel som påverkar hur hjärtat slår, till exempel läkemedel som kan orsaka obalans hos

elektrolyterna (låga halter av kalium eller magnesium) såsom diuretika (urindrivande

läkemedel) eller vissa antibiotika (läkemedel mot infektioner)

läkemedel som kan orsaka förstoppning

läkemedel (som kallas ”antikolinergika”) som påverkar hur nervcellerna fungerar för att

behandla vissa sjukdomstillstånd.

Prata med din läkare innan du slutar ta något av dessa läkemedel.

Quetiapine Teva med mat, dryck och alkohol

Quetiapine Teva kan påverkas av mat och du ska därför ta dina tabletter minst 1 timme före

måltid eller före sängdags.

Du bör vara försiktig med hur mycket alkohol du dricker eftersom kombinationen av

Quetiapine Teva och alkohol kan göra dig sömnig.

Drick inte grapefruktjuice när du tar Quetiapine Teva. Det kan påverka hur läkemedlet

fungerar.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel. Du ska inte ta Quetiapine Teva under graviditet, om du inte har

diskuterat det med din läkare. Du ska inte ta Quetiapine Teva om du ammar.

Följande symtom, som motsvarar besvär som kan uppstå när man slutar med läkemedlet, kan

förekomma hos nyfödda barn till mödrar som använt quetiapin under den sista trimestern (de sista tre

månaderna av graviditeten): skakningar, muskelstelhet och/eller muskelsvaghet, sömnighet, oro,

andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn uppvisar något av dessa symtom kan du behöva

kontakta läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Dina tabletter kan göra dig sömnig. Kör inte bil och använd heller inte verktyg eller maskiner tills du

vet hur tabletterna påverkar dig.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Effekter på drogtester i urin

Om du lämnar urinprov för ett drogtest kan användning av Quetiapine Teva göra att du testar positivt

för metadon eller vissa läkemedel mot depression som kallas tricykliska antidepressiva (TCA). Detta

kan ske när vissa testmetoder används, trots att du kanske inte tar metadon eller TCA, och i så fall kan

ett mer specifikt test utföras.

Quetiapine Teva innhåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, dvs är nästintill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Quetiapine Teva

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Din läkare bestämmer din startdos. Underhållsdosen (den dagliga dosen) beror på din sjukdom och

dina behov men är normalt mellan 150 mg och 800 mg.

Du ska ta tabletterna 1 gång per dag.

Dela, tugga eller krossa inte tabletterna.

Svälj tabletterna hela tillsammans med ett glas vatten.

Ta tabletterna utan mat (minst 1 timme före måltid eller till natten – din läkare talar om vilken

tidpunkt som är lämpligast).

Drick inte grapefruktjuice när du tar Quetiapine Teva. Det kan påverka hur läkemedlet

fungerar.

Sluta inte ta dina tabletter även om du känner dig bättre, om inte din läkare säger att du ska

det.

Leverproblem

Om du har problem med levern kan det hända att din läkare ändrar dosen.

Äldre

Om du är äldre kan det hända att din läkare ändrar dosen.

Användning för barn och ungdomar

Quetiapine Teva ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

Om du har tagit för stor mängd av Quetiapine Teva

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning. Om du tagit större dos av Quetiapine Teva än vad din läkare förskrivit kan du känna dig

sömning, yr och känna att hjärtat slår på ett onormalt sätt. Ta med Quetiapine Teva-tabletterna.

Om du har glömt att ta Quetiapine Teva

Om du har glömt att ta en dos, ta den då så fort du kommer på det. Om det snart är dags för nästa dos,

vänta till dess. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Quetiapine Teva

Om du plötsligt slutar att ta Quetiapine Teva kan du få sömnsvårigheter, känna dig illamående eller

uppleva huvudvärk, diarré, kräkningar, yrsel eller känna dig lättretlig. Din läkare kan föreslå att du

minskar dosen gradvis innan du avslutar din behandling.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Om du får någon av följande allvarliga biverkningar, sluta ta Quetiapine Teva omedelbart

uppsök genast läkare eller närmaste sjukhus:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

självmordstankar

och försämring av din depression

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

plötslig feber, speciellt i kombination med

halsont

och andra

influensaliknande symtom

Detta kan vara tecken på onormalt, lågt antal vita blodkroppar

tecken på

hudreaktioner

så som hudutslag, nässelutslag, upphöjda knottror eller strimmor,

rodnad, klåda, eventuellt med

svullnad av ansikte

, ögonlock och läppar. Detta skulle

dessutom kunna leda till svårigheter att andas, yrsel och chock.

krampanfall

eller

epileptiska anfall

ofrivilliga rörelser,

framförallt i ansiktet eller tungan (tardiv dyskinesi)

känsla av att

hjärtat

bultar eller rusar

i samband med

yrsel eller svimning

. Detta kan vara

tecken på allvarliga hjärtrytmproblem och kan i allvarliga fall vara dödligt.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

svår

smärta

och/eller

svullnad

och rodnad

i ett av dina ben

; plötsligt

svår smärta i bröstet

vilket kan stråla ut i den vänstra armen eller plötslig

andfåddhet

. Detta kan vara tecken på

blodproppar i venerna.

svår smärta i övre delen av magen

som ofta strålar bakåt mot ryggen, ibland tillsammans

med illamående och kräkning

. Detta kan vara ett tecken på inflammation i bukspottkörteln.

förstoppning

tillsammans med

ihållande buksmärta

eller förstoppning som inte har svarat

på behandling, eftersom detta kan leda till en mer allvarlig blockering av tarmen.

gulfärgad hud och ögon (gulsot), mörkfärgad urin, speciellt tillsammans med ovanlig trötthet

eller feber (tecken på hepatit)

ihållande och

smärtsam erektion

en kombination av feber, svettningar, muskelstelhet, kraftig dåsighet eller svimning (ett

tillstånd som kallas ”neuroleptiskt malignt syndrom”)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

svåra hudreaktioner med utslag eller blåsor, oregelbundna röda fläckar och eller fjällning av

hud, eventuellt runt munnen, ögonen och könsorganen och ofta tillsamman smed feber eller

influensaliknande symtom. Dessa reaktioner kan utvecklas snabbt.

oförklarlig muskelsmärta, ömhet eller svaghet. Detta kan vara tidiga tecken på potentiellt

allvarlig muskelnedbrytning.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

hjärtmuskelsjukdom (kardiomyopati)

hjärtmuskelinflammation (myokardit).

Läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS).

Utbredda hudutslag, hög kroppstemperatur, förhöjda leverenzymer, blodavvikelser (eosinofili),

förstorade lymfknutor och involvering av andra kroppsorgan (läkemedelsutlöst hudutslag med

eosinofili och systemiska symtom, även känt som DRESS, eller läkemedelsöverkänslighetssyndrom).

Sluta använda Quetiapine Teva om du får dessa symtom och kontakta din läkare eller uppsök

omedelbart läkare.

Andra möjliga biverkningar

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

yrsel (kan leda till fall), huvudvärk, muntorrhet

sömnighet (kan försvinna med tiden när du tar Quetiapine Teva) (kan leda till fall)

utsättningssymtom (symtom som inträffar när du slutar att ta Quetiapine Teva) omfattande

svårighet att somna (sömnlöshet), illamående, huvudvärk, diarré, kräkningar, yrsel och

irritabilitet. Det är lämpligt att man slutar gradvis med läkemedlet under en period på minst

1-2 veckor.

viktökning

onormala muskelrörelser, t.ex. svårt att påbörja rörelser, skakningar, en känsla av rastlöshet

eller muskelstelhet utan smärta

minskade nivåer av hemoglobin (protein i röda blodkroppar som transporterar syre)

förändrade halter av vissa fetter (triglycerider och totalt kolesterol).

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

snabb hjärtrytm

känsla av att hjärtat bultar, rusar eller hoppar över hjärtslag

förstoppning, orolig mage (matsmältningsproblem)

kraftlöshet

svullnad i armar eller ben

blodtrycksfall då du reser dig upp. Det kan få dig att känna dig yr eller svimma (kan leda till

fall)

ökad blodsockerhalt

dimsyn

konstiga drömmar och mardrömmar

ökade hungerkänslor

känsla av irritation

störningar i tal och språk

andfåddhet

kräkningar (främst hos äldre)

feber

förändrade halter av sköldkörtelhormoner i blodet

förändrade halter av vissa typer av blodkroppar

ökad halt av leverenzymer mätt i blodprov

ökad halt av hormonet prolaktin i blodet. En ökning av hormonet prolaktin kan i sällsynta fall

leda till följande:

män och kvinnor kan få en svullnad av brösten och oväntad produktion av bröstmjölk.

hos kvinnor kan menstruationerna upphöra eller bli oregelbundna.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

obehagskänsla i benen (även kallat restless legs syndrom)

svårigheter att svälja

sexuell dysfunktion

diabetes

en långsammare hjärtfrekvens än normalt kan förekomma i början av behandlingen och kan

vara förknippad med lågt blodtryck och svimning

svårighet att urinera

svimning (kan leda till fall)

nästäppa

sänkt halt natrium i blodet

försämrad diabetes.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

svullnad av brösten och oväntad produktion av bröstmjölk (galaktorré)

menstruationsrubbning

att du går, pratar, äter eller utför andra aktiviteter när du sover

sänkt kroppstemperatur (hypotermi)

ett tillstånd (så kallat ”metabolt syndrom”) där du kan ha en kombination av minst 3 av

följande tecken: en ökning av bukfettet, en sänkning av ”det goda kolesterolet” (HDL-C), en

ökning av en typ av fetter i blodet som kallas triglycerider, högt blodtryck och en ökning av

blodsockret

ökad halt av kreatinfosfokinas i blodet (ett ämne som kommer från musklerna).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

störd utsöndring av ett hormon som reglerar urinvolymen.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

besvär i samband med att man slutar med läkemedlet kan förekomma hos nyfödda barn till

mödrar som har använt Quetiapine Teva under graviditeten.

inflammation i blodkärlen (vaskulit) ofta med hudutslag med små röda eller lila knölar.

Vissa biverkningar syns bara om man tar ett blodprov. Det gäller förändrade halter av vissa fetter

(triglycerider och totalt kolesterol) eller socker i blodet, förändrade halter av sköldkörtelhormoner i

blodet, förhöjda halter av leverenzymer, minskning av antalet av vissa typer av blodkroppar, sänkt halt

röda blodkroppar, förhöjd halt av kreatinfosfokinas (en substans i musklerna) i blodet, sänkt halt

natrium i blodet och förhöjda halter i blodet av hormonet prolaktin. En ökning av hormonet prolaktin

kan i sällsynta fall leda till att:

män och kvinnor kan få en svullnad av brösten och oväntad produktion av bröstmjölk.

hos kvinnor kan menstruationerna upphöra eller bli oregelbundna.

Din läkare kan be dig att ta blodprov regelbundet.

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Samma biverkningar som kan förekomma hos vuxna kan också uppträda hos barn och ungdomar.

Följande biverkningar kan förekomma oftare hos barn och ungdomar eller inte förekomma alls hos

vuxna:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Ökad mängd av hormonet prolaktin i blodet. Ökade mängder av hormonet prolaktin kan i

sällsynta fall leda till följande:

Brösten kan svullna hos både pojkar och flickor och oväntat bilda bröstmjölk

Menstruationerna kan upphöra eller bli oregelbundna hos flickor

Ökad aptit

Kräkningar

Onormala muskelrörelser. Dessa omfattar svårigheter att påbörja muskelrörelser, skakningar,

rastlöshet eller muskelstelhet utan smärta

Ökat blodtryck.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Kraftlöshet, svimning (kan leda till fall).

Nästäppa.

Att man känner sig irriterad.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Quetiapine Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är quetiapin. Quetiapine Teva depottabletter innehåller 50 mg, 150 mg,

200 mg, 300 mg eller 400 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: hypromellos, mikrokristallin cellulosa, vattenfritt natriumcitrat, magnesiumstearat.

Dragering: titandioxid (E171), hypromellos, makrogol/PEG 400, polysorbat 80. 50 mg, 200 mg och

300 mg tabletterna innehåller gul järnoxid (E172) och röd järnoxid (E172). 50 mg och 300 mg

tabletterna innehåller också svart järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Quetiapine Teva 50 mg depottabletter

Bruna, bikonvexa, rektangulära, filmdragerade tabletter, präglade med ”Q50” på ena sidan.

Quetiapine Teva 150mg depottabletter

Vita, bikonvexa, rektangulära, filmdragerade tabletter, präglade med ”Q150” på ena sidan.

Quetiapine Teva 200 mg depottabletter

Gula, bikonvexa, rektangulära, filmdragerade tabletter, präglade med ”Q200” på ena sidan.

Quetiapine Teva 300 mg depottabletter

Ljusgula, bikonvexa, rektangulära, filmdragerade tabletter, präglade med ”Q300” på ena sidan.

Quetiapine Teva 400 mg depottabletter

Vita, bikonvexa, rektangulära, filmdragerade tabletter, präglade med ”Q400” på ena sidan.

Förpackningsstorlekarna 10, 20, 30, 50, 50x1 (perforerade endosblister) (sjukhusförpackning), 56

(kalenderförpackning), 60, 90 och 100 tabletter finns registrerade för alla styrkor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg

Denna bipacksedel ändrades senast 2021-07-01

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Quetiapine Teva 50 mg depottabletter

Quetiapine Teva 150 mg depottabletter

Quetiapine Teva 200 mg depottabletter

Quetiapine Teva 300 mg depottabletter

Quetiapine Teva 400 mg depottabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En 50 mg depottablett innehåller 50 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

En 150 mg depottablett innehåller 150 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

En 200 mg depottablett innehåller 200 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

En 300 mg depottablett innehåller 300 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

En 400 mg depottablett innehåller 400 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Depottablett

50 mg

Bruna, bikonvexa, rektangulära, filmdragerade tabletter, präglade med ”Q50” på ena sidan.

150 mg

Vita, bikonvexa, rektangulära, filmdragerade tabletter, präglade med ”Q150” på ena sidan.

200 mg

Gula, bikonvexa, rektangulära, filmdragerade tabletter, präglade med ”Q200” på ena sidan.

300 mg

Ljusgula, bikonvexa, rektangulära, filmdragerade tabletter, präglade med ”Q300” på ena sidan.

400 mg

Vita, bikonvexa, rektangulära, filmdragerade tabletter, präglade med ”Q400” på ena sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Quetiapine Teva är indicerat för:

behandling av schizofreni

behandling av bipolär sjukdom:

vid behandling av måttliga till svåra maniska episoder vid bipolär sjukdom

vid behandling av depressiva episoder vid bipolär sjukdom

för att förhindra återfall i maniska eller depressiva episoder hos patienter med bipolär

sjukdom, som tidigare svarat på behandling med quetiapin

tilläggsbehandling av depressiva episoder hos patienter med egentlig depression (MDD) som

erhållit ett suboptimalt svar på antidepressiv monoterapi (se avsnitt 5.1). Innan behandlingen

sätts in skall läkaren beakta säkerhetsprofilen för quetiapin (se avsnitt 4.4).

4.2

Dosering och administreringssätt

Det finns olika doseringsscheman för varje indikation. Det måste därför garanteras att patienterna får

tydlig information om lämplig dosering för deras tillstånd.

Quetiapine Teva ska tas en gång dagligen, utan föda. Tabletterna ska sväljas hela och inte delas,

krossas eller tuggas.

Vuxna

För behandling av schizofreni och måttliga till svåra maniska episoder vid bipolär sjukdom

Quetiapin ska tas minst 1 timme före måltid. Dygnsdosen vid behandlingsstart är 300 mg dag 1 och

600 mg dag 2. Rekommenderad daglig dos är 600 mg, men dosen kan justeras till 800 mg per dag om

det är kliniskt motiverat. Dosen ska justeras inom det effektiva dosintervallet 400 mg till 800 mg per

dag, beroende på kliniskt svar och patientens tolerans. Vid underhållsbehandling av schizofreni krävs

ingen dosjustering.

För behandling av depressiva episoder vid bipolär sjukdom

Quetiapin ska tas till natten. Den totala dygnsdosen för de 4 första dagarna är 50 mg (dag 1), 100 mg

(dag 2), 200 mg (dag 3) och 300 mg (dag 4). Rekommenderad daglig dos är 300 mg. I kliniska studier

sågs ingen ytterligare behandlingsfördel för gruppen som fick 600 mg jämfört med gruppen som fick

300 mg (se avsnitt 5.1). På individnivå kan dock, för enskilda patienter, ett bättre behandlingsresultat

uppnås med 600 mg. Behandling med högre doser än 300 mg ska ordineras av läkare med erfarenhet

av att behandla bipolär sjukdom. Kliniska studier har visat att en dosreduktion till lägst 200 mg kan

övervägas vid eventuella toleransproblem på individnivå.

För att förhindra återfall vid bipolär sjukdom

För att förhindra återfall i maniska, blandade eller depressiva episoder ska patienter, som svarat på

behandling med quetiapin vid akut behandling av bipolär sjukdom, fortsätta behandling med samma

dos administrerad till natten. Beroende på den enskilda patientens terapisvar och tolerans kan

quetiapindosen justeras mellan 300 och 800 mg/dag. Det är viktigt att den lägsta effektiva dosen

används för underhållsbehandling.

Som tilläggsbehandling av depressiva episoder vid egentlig depression

Quetiapin ska tas före sänggående. Dygnsdosen vid behandlingsstart är 50 mg (dag 1 och 2), samt

150 mg (dag 3 och 4). Antidepressiv effekt sågs vid 150 och 300 mg/dag i korttidsstudier vid

tilläggsbehandling (tillsammans med amitriptylin, bupropion, citalopram, duloxetin, escitalopram,

fluoxetin, paroxetin, sertralin och venlafaxin – se avsnitt 5.1) och vid 50 mg/dag i korttidsstudier vid

monoterapi. Det föreligger en förhöjd risk för biverkningar vid högre doser. Klinikern måste därför se

till att lägsta effektiva dos, med start vid 50 mg/dag, används vid behandlingen. Behovet av att höja

dosen från 150 till 300 mg/dag måste baseras på en bedömning av den enskilda patienten.

Byte från quetiapintabletter

För en enklare dosering kan patienter som står på uppdelade doser av quetiapintabletter byta till

Quetiapine Teva depottabletter med samma totala dagliga dos taget en gång dagligen. Individuell

dosjustering kan bli nödvändig.

Äldre

Liksom andra antipsykotika och antidepressiva bör quetiapin användas med försiktighet hos äldre,

särskilt i början av behandlingen. Titreringshastigheten för quetiapin kan behöva vara långsammare

och den dagliga terapeutiska dosen lägre än vad som används till yngre patienter.

Medelplasmaclearance för quetiapin var 30-50 % lägre hos äldre jämfört med yngre patienter. Äldre

patienter bör inleda med 50 mg/dag. Dosen kan ökas med 50 mg/dag upp till en effektiv dos, beroende

på kliniskt svar och tolerans hos den enskilda patienten.

Hos äldre patienter med depressiva episoder vid egentlig depression ska doseringen inledas med

50 mg/dag dag 1–3, vilket höjs till 100 mg/dag dag 4 och 150 mg/dag dag 8. Den lägsta effektiva

dosen, med start vid 50 mg/dag, skall användas. Om det, baserat på bedömningen av den enskilda

patienten, krävs en doshöjning till 300 mg/dag, får denna ej ske tidigare än behandlingsdag 22.

Effekt och säkerhet har inte utvärderats för patienter över 65 år med depressiva episoder vid bipolär

sjukdom.

Pediatrisk population

Quetiapin rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år beroende på brist på data som

stöder användning i denna grupp. Tillgängliga evidens från placebokontrollerade kliniska studier

presenteras i avsnitt 4.4, 4.8, 5.1 och 5.2.

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering är nödvändig för patienter med nedsatt njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion

Quetiapin metaboliseras i hög grad i levern. Quetiapin ska därför användas med försiktighet hos

patienter med känd leverfunktionsnedsättning, särskilt i början av behandlingen. Patienter med

leverfunktionsnedsättning bör inleda behandlingen med 50 mg/dag. Dosen kan ökas med 50 mg/dag

upp till en effektiv dos beroende på kliniskt svar och tolerans hos den enskilda patienten.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Samtidig administrering av hämmare av cytokrom P450 3A4, såsom HIV-proteashämmare, azol-

antimykotika, erytromycin, klaritromycin och nefazodon är kontraindicerat (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Eftersom quetiapin har flera indikationer ska säkerhetsprofilen beaktas med hänsyn till den enskilda

patientens diagnos och den administrerade dosen.

Långsiktig effekt och säkerhet hos patienter med egentlig depression har inte utvärderats vid

tilläggsbehandling; däremot har långsiktig effekt och säkerhet utvärderats hos vuxna patienter vid

monoterapi (se avsnitt 5.1).

Pediatrisk population

Quetiapin rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år beroende på brist på data som

stöder användning i denna grupp. Kliniska studier med quetiapin har visat att det utöver den kända

säkerhetsprofil som identifierats för vuxna (se avsnitt 4.8) även fanns vissa biverkningar som

uppträdde i högre frekvens hos barn och ungdomar jämfört med vuxna (ökad aptit, förhöjt

serumprolaktin, kräkningar, rinit och synkope) eller kan få andra konsekvenser för barn och ungdomar

(extrapyramidala symtom och irritabilitet), och en biverkning identifierades som ej tidigare hade setts

i studierna på vuxna (blodtryckshöjning). Man såg även förändringar i sköldkörtelns funktion i tester

hos barn och ungdomar.

Dessutom har man ej studerat de långsiktiga säkerhetseffekterna på tillväxt och mognad av behandling

med quetiapin längre än 26 veckor. De långsiktiga effekterna på kognitiv och beteendemässig

utveckling är ej kända.

I placebokontrollerade kliniska studier på barn och ungdomar var quetiapin associerat med en förhöjd

incidens av extrapyramidala symtom (EPS) jämfört med placebo hos patienter som behandlades för

schizofreni, bipolär mani och bipolär depression (se avsnitt 4.8).

Suicid/suicidtankar eller klinisk försämring

Depression är förknippat med en ökad risk för suicidtankar, självskadebeteende och suicid

(självmordsrelaterade händelser). Denna risk kvarstår tills signifikant förbättring inträtt. Eftersom

förbättring kan utebli under de första veckorna, eller uppträda ännu senare, bör patienten följas

noggrant tills dess att förbättring sker. Det är en generell klinisk erfarenhet att suicidrisken kan öka

under den tidiga förbättringsfasen.

Läkare bör även beakta eventuell risk för suicidrelaterat beteende efter abrupt utsättande av

quetiapinbehandling, med hänsyn till de kända riskfaktorerna för den behandlade sjukdomen.

Andra psykiatriska tillstånd som quetiapin ordineras för kan också vara förenade med en förhöjd risk

för självmordsrelaterade händelser. Dessutom kan depression vara komorbid vid dessa tillstånd.

Samma försiktighetsåtgärder som iakttas vid behandling av patienter med depressiva episoder ska

därför iakttas vid behandling av andra psykiatriska sjukdomar.

Patienter med självmordsrelaterade händelser i anamnesen, eller som uppvisar en avsevärd grad av

suicidtankar innan behandlingen inleds, är kända att löpa större risk för självmordstankar eller

självmordsförsök och måste övervakas noggrant under behandlingen. En metaanalys av

placebokontrollerade kliniska studier av antidepressiva medel på vuxna patienter med psykiatriska

sjukdomar visade en förhöjd risk för självmordsbeteende med antidepressiva jämfört med placebo hos

patienter yngre än 25 år.

Patienterna, i synnerhet högriskpatienterna, måste övervakas noggrant under läkemedelsbehandlingen,

speciellt i början av behandlingen och efter dosändringar. Patienter (och vårdgivare till patienter) bör

informeras om behovet av att vara uppmärksam på klinisk försämring, självmordsbeteende eller

självmordstankar och ovanliga beteendeförändringar, och att omedelbart söka läkare om sådana

symtom uppträder.

I placebokontrollerade korttidsstudier av patienter med depressiva episoder vid bipolära sjukdomar

observerades en ökad risk för självmordsrelaterade händelser hos unga vuxna patienter (yngre än

25 år) som behandlades med quetiapin jämfört med de som behandlades med placebo (3,0 %

respektive 0 %). I kliniska studier av patienter med egentlig depression var incidensen av

självmordsrelaterade händelser hos unga vuxna patienter (yngre än 25 år) 2,1 % (3/144) för quetiapin

och 1,3 % (1/75) för placebo.

Metabol risk

Med tanke på den observerade risken för försämrad metabol profil, t.ex. förändringar i vikt,

blodglukos (se Hyperglykemi) och lipider, som setts i kliniska studier, ska patienternas metabola

parametrar mätas när behandlingen sätts in och förändringar av dessa parametrar ska regelbundet

kontrolleras under hela behandlingstiden. Försämring av dessa parametrar ska hanteras enligt klinisk

praxis (se även avsnitt 4.8).

Extrapyramidala symtom

I placebokontrollerade kliniska studier på vuxna patienter sågs en ökad förekomst av extrapyramidala

symtom (EPS) vid behandling med quetiapin jämfört med placebo hos patienter med depressiv episod

vid bipolär sjukdom och egentlig depression (se avsnitt 4.8 och 5.1).

Användning av quetiapin har varit förenad med utveckling av akatisi, kännetecknad av en subjektivt

obehaglig eller besvärande rastlöshet och ett behov av att röra sig som ofta åtföljs av en oförmåga att

sitta eller stå stilla. Det är mest sannolikt att detta uppträder under de första veckorna av

behandlingen. För patienter som utvecklar dessa symtom kan en dosstegring vara skadlig.

Tardiv dyskinesi

Om tecken eller symtom på tardiv dyskinesi uppträder bör man överväga att reducera dosen eller

avbryta behandlingen med quetiapin. Symtom på tardiv dyskinesi kan förvärras eller uppstå även efter

avbruten behandling (se avsnitt 4.8).

Somnolens och yrsel

Behandling med quetiapin har förknippats med somnolens och liknande symtom, såsom sedering (se

avsnitt 4.8). I kliniska studier med behandling av patienter med bipolär depression och egentlig

depression kom symtomdebuten vanligtvis inom de tre första dagarnas behandling och var

övervägande av mild till måttlig intensitet. Patienter som får en betydande somnolens kan behöva mer

frekvent läkarkontakt i minst 2 veckor från tillslag av somnolens eller till dess att symtomen avtar, och

utsättning av behandlingen kan övervägas.

Ortostatisk hypotension

Quetiapinbehandling har förknippats med ortostatisk hypotension och relaterad yrsel (se avsnitt 4.8)

vilka liksom somnolens vanligen sätter in under den initiala dostitreringsperioden. Detta skulle kunna

öka förekomsten av skador till följd av olycka (fall), speciellt i den äldre populationen. Man ska

därför råda patienterna att vara försiktiga tills de känner till de eventuella biverkningarna av

medicineringen.

Quetiapin ska användas med försiktighet av patienter med känd kardiovaskulär sjukdom,

cerebrovaskulär sjukdom och av patienter som är predisponerade för hypotoni. Dosreduktion eller

långsammare titreringshastighet bör övervägas om patienten får ortostatisk hypotension, särskilt för

patienter med underliggande kardiovaskulär sjukdom.

Sömnapnésyndrom

Sömnapnésyndrom har rapporterats hos patienter som använder quetiapin. Quetiapin ska användas

med försiktighet hos patienter som samtidigt får CNS-depressiva medel och har sömnapné i

anamnesen eller löper risk att få sömnapné, såsom de som är överviktiga/feta eller är män.

Kramper

I kontrollerade kliniska studier sågs ingen skillnad i incidensen av kramper för patienter behandlade

med quetiapin eller placebo. Det finns inga tillgängliga data för incidensen av kramper hos patienter

som tidigare har haft krampanfall. Liksom med andra antipsykotika bör försiktighet iakttas vid

behandling av patienter med kramper i anamnesen (se avsnitt 4.8).

Neuroleptiskt malignt syndrom (MNS)

Neuroleptiskt malignt syndrom har setts i samband med antipsykotisk behandling, inklusive

behandling med quetiapin (se avsnitt 4.8). Kliniska symtom innefattar hypertermi, förändrad mental

status, muskelstelhet, autonom instabilitet och stegring av kreatinfosfokinas. I detta fall bör quetiapin

sättas ut och lämplig medicinsk behandling ges.

Svår neutropeni och agranulocytos

Svår neutropeni (neutrofilantal <0,5x10

/l) har rapporterats i kliniska studier med quetiapin. De flesta

fallen av svår neutropeni har uppkommit inom de första behandlingsmånaderna. Det fanns inget

tydligt dossamband. Erfarenhet efter marknadsintroduktion har visat att vissa fall var fatala. Möjliga

riskfaktorer för neutropeni inkluderar befintlig låg halt av vita blodkroppar och tidigare

läkemedelsinducerad neutropeni. Vissa fall förekom dock hos patienter utan befintliga riskfaktorer.

Behandling med quetiapin ska avbrytas hos patienter med neutrofilantal <1,0 x 10

/l. Patienterna ska

observeras med avseende på tecken och symtom på infektion och neutrofilantalet ska följas (tills det

överstiger 1,5 x 10

/l) (se avsnitt 5.1).

Neutropeni bör övervägas hos patienter med infektion eller feber, i synnerhet om det inte finns

uppenbar(a) predisponerande faktor(er), och bör behandlas enligt klinisk praxis.

Patienterna ska uppmanas att omedelbart rapportera uppträdande av tecken och symtom som tyder på

agranulocytos eller infektion (t.ex. feber, svaghet, letargi eller halsont) under behandlingen med

quetiapin. Räkning av vita blodkroppar och absolut neutrofiltal (ANC) ska göras omedelbart på dessa

patienter, särskilt i frånvaro av predisponerande faktorer.

Antikolinerga (muskarina) effekter

Norquetiapin, en aktiv metabolit av quetiapin, har måttlig till stark affinitet för flera subtyper av

muskarina receptorer. Detta bidrar till biverkningar som speglar antikolinerga effekter när quetiapin

används i rekommenderade doser, när det används samtidigt som andra läkemedel med antikolinerga

effekter och vid överdosering. Quetiapin ska användas med försiktighet hos patienter som får

läkemedel som har antikolinerga (muskarina) effekter. Quetiapin ska användas med försiktighet hos

patienter med aktuell diagnos eller tidigare anamnes på urinretention, kliniskt signifikant

prostatahypertrofi, tarmobstruktion eller relaterade tillstånd, ökat intraokulärt tryck eller

trångvinkelglaukom (se avsnitt 4.5, 4.8, 5.1 och 4.9).

Interaktioner

Se även avsnitt 4.5.

Samtidig administrering av quetiapin och en kraftfull inducerare av leverenzym, såsom karbamazepin

eller fenytoin, sänker avsevärt plasmakoncentrationen av quetiapin. Detta kan påverka effekten av

quetiapin. Behandling av patienter som använder leverenzyminducerare med quetiapin bör bara

initieras om läkaren anser att fördelarna med quetiapin överväger riskerna vid ett utsättande av

leverenzyminducerare. Det är viktigt att alla justeringar av dosen av enzyminducerare sker gradvis och

att enzyminduceraren, om nödvändigt, ersätts med ett läkemedel som inte inducerar dessa enzymer (t

ex natriumvalproat).

Vikt

Viktuppgång har rapporterats hos patienter som har behandlats med quetiapin och bör övervakas och

hanteras på kliniskt lämpligt sätt i enlighet med använda riktlinjer för antipsykotika (se avsnitt 4.8 och

5.1).

Hyperglykemi

Hyperglykemi och/eller utveckling eller försämring av diabetes, ibland förenad med ketoacidos eller

koma, har rapporterats i sällsynta fall, inklusive några fatala fall (se avsnitt 4.8). I vissa fall har en

tidigare viktökning rapporterats som kan vara en predisponerande faktor. Adekvat klinisk övervakning

rekommenderas i enlighet med använda riktlinjer för antipsykotika. Patienter som behandlas med

någon typ av antipsykotiska medel, inklusive quetiapin, ska observeras med avseende på tecken och

symtom på hyperglykemi (såsom polydipsi, polyuri, polyfagi och svaghet) och patienter med diabetes

mellitus eller med riskfaktorer för diabetes mellitus ska kontrolleras regelbundet, med avseende på

försämrad glukoskontroll. Patientens vikt skall kontrolleras regelbundet.

Lipider

Förhöjda nivåer av triglycerider, LDL- och totalkolesterol, samt sänkta nivåer av HDL-kolesterol har

observerats i kliniska prövningar med quetiapin (se avsnitt 4.8). Förändrade lipidnivåer ska hanteras

enligt klinisk praxis.

QT-förlängning

I kliniska studier och vid användning i enlighet med produktresumén förknippades inte quetiapin med

en bestående ökning av absoluta QT-intervall. Efter marknadsintroduktion har förlängt QT-intervall

rapporterats för quetiapin i terapeutiska doser (se avsnitt 4.8) och vid överdosering (se avsnitt 4.9). I

likhet med andra antipsykotiska läkemedel bör man vara försiktig då quetiapin förskrivs till patienter

med kardiovaskulär sjukdom eller med QT-förlängning i familjehistoriken. Försiktighet bör också

iakttas när quetiapin antingen förskrivs tillsammans med läkemedel som är kända att förlänga QT-

intervallet, eller vid samtidig administrering av neuroleptika, särskilt hos äldre, hos patienter med

kongenitalt långt QT-syndrom, hjärtsvikt, hjärthypertrofi, hypokalemi eller hypomagnesemi (se

avsnitt 4.5).

Kardiomyopati och myokardit

Kardiomyopati och myokardit har rapporterats i kliniska studier och efter marknadsintroduktionen (se

avsnitt 4.8). Hos patienter med misstänkt kardiomyopati eller myokardit ska utsättning av quetiapin

övervägas.

Utsättning

Akuta utsättningssymtom såsom sömnlöshet, illamående, huvudvärk, diarré, kräkningar, yrsel och

irritabilitet har beskrivits efter abrupt utsättning av quetiapin. En gradvis utsättning under en period på

minst en till två veckor rekommenderas (se avsnitt 4.8).

Äldre patienter med demensrelaterad psykos

Quetiapin är inte godkänt för behandling av patienter med demensrelaterad psykos.

I randomiserade placebokontrollerade studier har man för några atypiska antipsykotika sett en cirka

trefaldigt ökad risk för cerebrovaskulära biverkningar bland demenspatienter. Verkningsmekanismen

för denna ökade risk är okänd. En ökad risk kan inte uteslutas för andra antipsykotika eller för andra

patientgrupper. Quetiapin bör användas med försiktighet hos patienter med riskfaktorer för stroke.

I en meta-analys med atypiska antipsykotika har det rapporterats att äldre patienter med

demensrelaterad psykos löper högre risk att dö jämfört med placebo. I två 10-veckors

placebokontrollerade quetiapinstudier med samma patientgrupp (n=710; medelålder: 83 år; intervall:

56-99 år) var incidensen för mortalitet bland patienter behandlade med quetiapin 5,5 % jämfört med

3,2 % i placebogruppen. Patienterna i dessa studier dog av en mängd olika skäl, i enlighet med vad

som kunde förväntas för denna grupp. Dessa data ger inget stöd för ett direkt samband mellan

behandling med quetiapin och dödsfall hos äldre patienter med demens.

Dysfagi

Dysfagi (se avsnitt 4.8) har rapporterats vid användning av quetiapin. Quetiapin ska användas med

försiktighet hos patienter med risk för aspirationspneumoni.

Förstoppning och tarmobstruktion

Förstoppning är en riskfaktor för tarmobstruktion. Förstoppning och tarmobstruktion har rapporterats

med quetiapin (se avsnitt 4.8). Detta inkluderar rapporterade dödsfall hos patienter som löper större

risk för tarmobstruktion, inklusive de som får flera läkemedel samtidigt vilka minskar tarmmotiliteten

och/eller kanske inte rapporterar symtom på förstoppning. Patienter med tarmobstruktion/ileus ska

behandlas akut och övervakas noga.

Venös tromboembolism (VTE)

Fall av venös tromboembolism (VTE) har rapporterats under behandling med antipsykotika. Eftersom

patienter som behandlas med antipsykotika ofta har förvärvade riskfaktorer för VTE bör alla

eventuella riskfaktorer för VTE identifieras före och under behandling med quetiapin, och

förebyggande åtgärder vidtas.

Pankreatit

Pankreatit har rapporterats i kliniska studier och efter marknadsintroduktionen. Även om inte samtliga

fall i rapporterna efter marknadsintroduktionen uppvisade riskfaktorer, hade många patienter faktorer

som är kända att vara förknippade med pankreatit, såsom förhöjda triglyceridnivåer (se avsnitt 4.4),

gallsten och alkoholkonsumtion.

Ytterligare information

Det finns begränsade data för quetiapin i kombination med valproat eller litium vid behandling av

akuta maniska episoder av måttlig till allvarlig svårighetsgrad. Kombinationsbehandlingen tolererades

emellertid väl (se avsnitt 4.8 och 5.1). Additiv effekt visades i 3:e behandlingsveckan.

Felaktig användning och missbruk

Fall av felaktig användning och missbruk har rapporterats. Försiktighet kan behöva iakttas vid

förskrivning av quetiapin till patienter med en historia av alkohol- eller drogmissbruk.

Hjälpämnen

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett), dvs är nästintill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

På grund av quetiapins primära effekter på centrala nervsystemet, bör quetiapin användas med

försiktighet i kombination med andra centralt verkande läkemedel eller alkohol.

Försiktighet ska iakttas vid behandling av patienter som får andra läkemedel som har antikolinerga

(muskarina) effekter (se avsnitt 4.4).

Cytokrom P450 (CYP) 3A4 är det enzym som huvudsakligen är involverat i den cytokrom P450-

medierade metabolismen av quetiapin. I en interaktionsstudie på friska frivilliga sågs en 5- till 8-faldig

ökning av AUC för quetiapin vid samtidig administrering av quetiapin (25 mg) och ketokonazol, en

hämmare av CYP3A4. Samtidig användning av quetiapin och hämmare av CYP3A4 är därför

kontraindicerat. Det är inte heller rekommenderat att konsumera grapefruktjuice under pågående

terapi med quetiapin.

En multipeldos-studie på patienter utfördes med syfte att fastställa farmakokinetiken för quetiapin

givet före och under behandling med karbamazepin, en känd inducerare av leverenzym. Studien

visade att samtidig administrering av karbamazepin signifikant ökar clearance för quetiapin. Denna

ökning av clearance minskade systemisk exponering för quetiapin (mätt som AUC) till i genomsnitt

13 % av den exponering som ses vid administrering av enbart quetiapin, och en ännu kraftigare

minskning sågs hos vissa patienter. Denna interaktion kan leda till lägre plasmakoncentrationer, vilket

kan påverka effekten av quetiapin. Samtidig användning av quetiapin och fenytoin (en annan

mikrosomal enzyminducerare) gav kraftigt ökat clearance för quetiapin med cirka 450 %.

Quetiapinbehandling av patienter som använder leverenzyminducerare, bör bara inledas om läkaren

anser att fördelarna med quetiapin överväger risken vid utsättande av behandlingen med

leverenzyminducerare. Det är viktigt att alla justeringar av dosen enzyminducerare sker gradvis och

att enzyminduceraren, om nödvändigt, ersätts med ett läkemedel som inte inducerar dessa enzym (t ex

natriumvalproat) (se avsnitt 4.4).

Farmakokinetiken för quetiapin påverkades inte signifikant vid samtidig administrering av de

antidepressiva läkemedlen imipramin (en känd CYP2D6-hämmare) eller fluoxetin (en känd CYP3A4-

och CYP2D6-hämmare).

Farmakokinetiken för quetiapin påverkades inte signifikant vid samtidig administrering av risperidon

eller haloperidol. Vid samtidig användning av quetiapin och tioridazin sågs en ökning i

quetiapinclearance med ca 70 %.

Farmakokinetiken för quetiapin påverkades inte vid samtidig administrering med cimetidin.

Litiums farmakokinetik påverkades inte av samtidig administrering av quetiapin.

I en 6-veckors, randomiserad studie av litium och quetiapin jämfört med placebo och quetiapin hos

vuxna patienter med akut mani observerades en högre incidens av extrapyramidalt relaterade

händelser (särskilt tremor), somnolens och viktökning i gruppen med litium som tillägg jämfört med

gruppen med placebo som tillägg (se avsnitt 5.1).

Farmakokinetiken för natriumvalproat och quetiapin påverkades inte i någon kliniskt relevant

utsträckning vid samtidig administrering. En retrospektiv studie på barn och ungdomar som fick

valproat, quetiapin eller båda fann en högre incidens av leukopeni och neutropeni i

kombinationsgruppen jämfört med monoterapigrupperna.

Formella interaktionsstudier med ofta använda kardiovaskulära läkemedel har inte genomförts.

Försiktighet bör iakttas när quetiapin används tillsammans med läkemedel som är kända för att orsaka

elektrolytrubbningar eller öka QT-intervallet.

Det har förekommit rapporter om falskt positiva resultat i enzymimmunanalyser för metadon och

tricykliska antidepressiva hos patienter som behandlats med quetiapin. Vid tveksamma resultat från

immunanalysscreening rekommenderas att man bekräftar analysen med lämplig kromatografisk

metod.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Första trimestern

Den måttliga mängd publicerade data som finns om exponering under graviditet (dvs. 300–

1 000 graviditetsutfall), inklusive individuella rapporter och några observationsstudier, tyder inte på

någon ökad risk för missbildningar orsakade av behandlingen. Någon definitiv slutsats grundad på

samtliga tillgängliga data kan emellertid inte dras. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska

effekter (se avsnitt 5.3). Quetiapin ska därför endast ges under graviditet om nyttan överväger de

potentiella riskerna.

Tredje trimestern

Nyfödda barn som exponerats för antipsykotika (inklusive quetiapin) under graviditetens sista

trimester löper risk att få biverkningar inklusive extrapyramidala och/eller utsättningssymtom som kan

variera i allvarlighetsgrad och duration efter födseln. Det finns rapporter om agitation,

muskelhypertoni, muskelhypotoni, tremor, somnolens, andnöd eller ätsvårigheter. Nyfödda bör därför

övervakas noga.

Amning

Baserat på mycket begränsade data i publicerade rapporter om quetiapinutsöndring i bröstmjölk tycks

utsöndringen av quetiapin vid terapeutiska doser variera. På grund av avsaknad av tillförlitliga data

måste ett beslut fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med quetiapin efter att

man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Effekterna av quetiapin på fertiliteten hos människa har inte undersökts. Effekter relaterade till

förhöjda prolaktinnivåer har observerats hos råtta, men dessa resultat har ingen direkt relevans för

människa (se avsnitt 5.3 ).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

På grund av den primära CNS-effekten kan quetiapin påverka reaktionsförmågan. Patienten bör därför

uppmanas att inte köra bil eller använda maskiner, förrän det är klarlagt hur han eller hon påverkas.

4.8

Biverkningar

De vanligaste rapporterade biverkningarna för quetiapin (≥10 %) är somnolens, yrsel, huvudvärk,

muntorrhet, utsättningssymtom, höjningar av serumtriglyceridnivåer, höjningar av totalkolesterol

(främst LDL-kolesterol), sänkningar av HDL-kolesterol, viktökning, sänkt hemoglobinvärde och

extrapyramidala symtom.

Svåra hudreaktioner (SCAR), inklusive Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys

(TEN) och läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) har

rapporterats i samband med kvetiapinbehandling.

Frekvensen för de biverkningar som förknippas med quetiapinbehandling är givna i tabellform nedan

(tabell 1) i enlighet med det format som rekommenderas av Council for International Organizations of

Medical Sciences (CIOMS III Working Group 1995).

Tabell 1 Biverkningar förknippade med quetiapinbehandling

Biverkningsfrekvenserna indelas enligt följande: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10),

mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) och

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

Blodet och

lymfsystemet

Sänkt hemo-

globinnivå

Leukopeni

1, 28

minskat

neutrofilantal, ökat

eosinofilantal

Neutropeni

trombocytopeni,

anemi, minskat

trombocyt-

antal

Agranulocytos

Immunsystemet

Överkänslighet

(inklusive

allergiska

hudreaktioner)

Anafylaktisk

reaktion

Endokrina systemet

Hyperprolaktinemi

minskning av totalt

, minskning av

fritt T

, minskning

av totalt T

, ökning

av TSH

Minskning av

fritt T

hypotyreodism

Inadekvat

sekretion av

antidiuretiskt

hormon

Metabolism och

nutrition

Förhöjda

triglyceridnivåer

i serum

10,30

Förhöjt

totalkolesterol

(främst LDL-

kolesterol)

11,30

Sänkt HDL-

kolesterol

17,30

Viktökning

8,30

Ökad aptit,

blodglukosnivå

förhöjd till

hyperglykemi

6, 30

Hyponatremi

diabetes

mellitus

försämring av

befintlig

diabetes

Metabolt

syndrom

Psykiska störningar

Abnorma drömmar

och mardrömmar,

Suicidtankar och

suicidbeteende

Somnambulism

och relaterade

reaktioner som

att tala i sömnen

sömnrelaterade

ätstörningar

Centrala och perifera

nervsystemet

Yrsel

4, 16

somnolens

2,16

huvudvärk,

extrapyramidala

symtom

1, 21

Dysartri

Kramper

restless legs

(RLS), tardiv

dyskinesi

synkope

4,16

Hjärtat

Takykardi

Palpitationer

förlängning

1,12,

Bradykardi

Kardio-

myopati,

myokardit

Ögon

Dimsyn

Blodkärl

Ortostatisk

hypotension

4,16

Venös

tromboembolism

Andningsvägar,

bröstkorg och

Dyspné

Rinit

Organsystem

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

mediastinum

Magtarm-kanalen

Muntorrhet

Förstoppning,

dyspepsi,

kräkningar

Dysfagi

Pankreatit

tarmobstruktion/

ileus

Lever och gallvägar

Förhöjt alaninamino-

transferas (ALAT) i

serum

, förhöjt

gamma-GT

Förhöjt

aspartatamino-

transferas

(ASAT) i

serum

Gulsot

, hepatit

Hud och subkutan

vävnad

Angioödem

Stevens-

Johnsons

syndrom

Toxisk

epidermal

nekrolys,

erythema

multiforme,

läkemedels-

utlöst

hudutslag med

eosinofili och

systemiska

symtom

(DRESS),

kutan vaskulit

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Rabdomyolys

Njurar och urinvägar

Urinretention

Graviditet,

puerperium och

perinatalperiod

Neonatalt

utsättnings-

syndrom

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Sexuell

dysfunktion

Priapism,

galaktorré, bröst-

svullnad,

menstruations-

rubbning

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Utsättnings-

symtom

Mild asteni, perifert

ödem, irritabilitet,

feber

Neuroleptiskt

malignt

syndrom

hypotermi

Undersökningar

Förhöjt kreatin-

fosfokinas i

blod

Se avsnitt 4.4.

Somnolens kan inträffa, företrädesvis under de första två behandlingsveckorna och försvinner

vanligen vid fortsatt administrering av quetiapin.

Asymtomatisk förhöjning (förändring från normal nivå till >3 x ULN vid någon tidpunkt) av

serumtransaminaser (ALAT, ASAT) eller gamma-GT har observerats hos vissa patienter som

behandlats med quetiapin. Dessa förhöjningar var i de flesta fall reversibla under fortsatt

quetiapinbehandling.

Liksom andra antipsykotika som blockerar alfa-1-adrenerga receptorer kan quetiapin ofta inducera

ortostatisk hypotension, förknippad med yrsel, takykardi och hos vissa patienter synkope. Detta

inträffar framförallt under den initiala dostitreringsperioden (se avsnitt 4.4)

Beräkning av frekvens för dessa biverkningar bygger endast på data som erhållits efter

marknadsintroduktion av quetiapintabletter med omedelbar frisättning.

Fasteblodglukos på ≥126 mg/dl (≥7,0 nmol/l) eller icke fastande blodglukos på ≥200 mg/dl (≥11,1

nmol/l) vid åtminstone ett tillfälle.

Ökad förekomst av dysfagi vid behandling med quetiapin jämfört med placebo har endast

observerats i kliniska studier av bipolär depression.

Baserat på >7% ökning i kroppsvikt från baseline. Uppkommer främst under behandlingens första

veckor hos vuxna.

Följande utsättningssymtom sågs mest frekvent i akuta placebokontrollerade kliniska prövningar

vid monoterapi, som utvärderade utsättningssymtom: sömnlöshet, illamående, huvudvärk, diarré,

kräkningar, yrsel och irritabilitet. Incidensen av dessa reaktioner hade minskat signifikant 1 vecka

efter utsättning.

(10)Triglycerider ≥200 mg/dl (≥2,258 mmol/l) (patienter ≥18 år) eller ≥150 mg/dl (≥1,694 mmol/l)

(patienter <18 år) vid åtminstone ett tillfälle.

(11)Kolesterol ≥240 mg/dl (≥6,2064 mmol/l) (patienter ≥18 år) eller ≥200 mg/dl (≥5,172 mmol/l)

(patienter <18 år)vid åtminstone ett tillfälle. En ökning av LDL-kolesterolvärdet på ≥30 mg/dl

(≥0,769 mmol/l) har varit en mycket vanlig observation. Genomsnittlig förändring hos patienter

med denna förhöjning var 41,7 mg/dl (≥1,07 mmol/l).

(12)Se nedanstående text

(13)Trombocytantal

100 x 10

/l vid åtminstone ett tillfälle.

(14)Baserat på biverkningsrapporter från kliniska studier av förhöjt kreatinfosfokinas i blodet som inte

var associerat till neuroleptiskt malignt syndrom

(15)Prolaktinnivåer (patienter >18 år): >20 µg/l (>869,56 pmol/l) män; >30 µg/l (>1 304,34 pmol/l)

kvinnor oberoende av tidpunkt

(16)Kan leda till fall

(17)HDL-kolesterol: <40 mg/dl (1,025 mmol/l) för män; <50 mg/dl (1,282 mmol/l) för kvinnor

oberoende av tidpunkt.

(18)Förekomst av patienter som fått QTc-förändring från <450 ms till ≥450 ms med en ≥30 ms

förlängning. I placebokontrollerade kliniska studier med quetiapin är den genomsnittliga

förändringen och incidensen av patienter med en förändring till en kliniskt signifikant nivå

jämförbar med placebo.

(19)Förändring från >132 mmol/l till ≤132 mmol/l vid minst ett tillfälle.

(20)Fall av suicidtankar och suicidbeteende har rapporterats under behandling med quetiapin eller kort

tid efter utsättande av behandling (se avsnitt 4.4 och 5.1).

(21) Se avsnitt 5.1

(22)En sänkning av hemoglobinvärdet till ≤13 g/dl (8,07 mmol/l) hos män, ≤12 g/dl (7,45 mmol/l) hos

kvinnor vid minst ett tillfälle förekom hos 11 % av quetiapinpatienterna i samtliga studier inklusive

öppna uppföljningsstudier. För dessa patienter var den genomsnittliga maximala sänkningen av

hemoglobinvärdet vid någon tidpunkt -1,50 g/dl.

(23)Dessa rapporter förekom ofta vid takykardi, yrsel, ortostatisk hypotension och/eller bakomliggande

hjärt-/luftvägssjukdom.

(24)Baserat på förändringar från normalt baseline-värde till potentiellt kliniskt viktigt värde vid någon

tidpunkt efter baseline i alla studier. Förändringar av totalt T

, fritt T

, totalt T

och fritt T

definieras som <0,8 x LLN (pmol/l) och förändring av TSH är >5 mIE/l vid någon tidpunkt.

(25)Baserat på den ökade frekvensen av kräkningar hos äldre patienter (≥65 år).

(26)Baserat på förändring av antal neutrofiler från ett baseline-värde på ≥1,5 x 10

/l till <0,5 x 10

/l vid

någon tidpunkt under behandlingen och baserat på patienter med svår neutropeni (<0,5 x 10

/l) och

infektion under alla kliniska prövningar med quetiapin (se avsnitt 4.4).

(27)Baserat på förändringar från normalt baseline-värde till potentiellt kliniskt viktigt värde vid någon

tidpunkt efter baseline i alla studier. Förändringar i eosinofilantal definieras som >1 x 10

celler/l

vid någon tidpunkt.

(28)Baserat på förändringar från normalt baseline-värde till potentiellt kliniskt viktigt värde vid någon

tidpunkt efter baseline i alla studier. Förändringar i Lkc definieras som ≤3 x 10

celler/l vid någon

tidpunkt.

(29)Baserat på biverkningsrapporter om metabolt syndrom från alla kliniska prövningar med quetiapin.

(30)Hos vissa patienter observerades en försämring av mer än en av de metabola faktorerna vikt,

blodglukos och lipider i kliniska studier (se avsnitt 4.4).

(31)Se avsnitt 4.6.

(32)Kan förekomma vid eller nära initiering av behandling och vara förknippad med hypotoni och/eller

synkope. Frekvensen baseras på biverkningsrapporter om bradykardi och relaterade händelser i alla

kliniska studier med quetiapin.

Fall med QT-förlängning, ventrikulär arytmi, plötslig oförklarlig död, hjärtstillestånd och torsades de

pointes har rapporterats vid användning av neuroleptika och är att betrakta som klasseffekter.

Pediatrisk population

Samma biverkningar som beskrivits ovan för vuxna måste beaktas för barn och ungdomar.

Nedanstående tabell sammanfattar biverkningar som uppträder i en högre frekvenskategori hos barn

och ungdomar (10-17 år) än i den vuxna populationen eller biverkningar som ej har identifierats i den

vuxna populationen.

Tabell 2 Biverkningar hos barn och ungdomar förknippade med quetiapinbehandling, vilka

förekommer i högre frekvens än hos vuxna eller inte har identifierats i den vuxna populationen

Biverkningsfrekvenserna indelas enligt följande: mycket vanliga (>1/10), vanliga (>1/100, <1/10),

mindre vanliga (>1/1 000, <1/100); sällsynta (>1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000).

Organsystem

Mycket vanliga

Vanliga

Endokrina systemet

Förhöjda prolaktinvärden

Metabolism och nutrition

Ökad aptit

Centrala och perifera

nervsystemet

Extrapyramidala symtom

3, 4

Synkope

Blodkärl

Blodtryckshöjning

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Rinit

Magtarmkanalen

Kräkningar

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Irritabilitet

Prolaktinnivåer (patienter < 18 år): >20 µg/l (>869,56 pmol/l) pojkar; >26 µg/l (>1130,428 pmol/l)

flickor vid valfri tidpunkt. Mindre än 1 % av patienterna fick en höjning till en prolaktinnivå >100 µg/l.

Baserat på förändringar över kliniskt signifikanta tröskelvärden (anpassade från kriterierna från

amerikanska National Institutes of Health) eller höjningar på >20 mm Hg för systoliskt eller >10 mm Hg

för diastoliskt blodtryck vid valfri tidpunkt i två akuta (3-6 veckor långa) placebokontrollerade studier på

barn och ungdomar.

Kommentar: Frekvensen överensstämmer med den som observerats hos vuxna, men kan vara förenad med

andra kliniska implikationer hos barn och ungdomar än hos vuxna.

Se avsnitt 5.1

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan)

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom

Rapporterade tecken och symtom har i allmänhet varit förstärkningar av den aktiva substansens kända

farmakologiska effekter, dvs. dåsighet och sedering, takykardi, hypotoni och antikolinerga effekter.

Överdos kan leda till förlängt QT-intervall, kramper, status epilepticus, rabdomyolys,

andningsdepression, urinretention, förvirring, delirium och/eller agitation, koma och död.

Patienter med befintlig svår kardiovaskulär sjukdom kan löpa högre risk för effekter av överdosering

(se avsnitt 4.4: Ortostatisk hypotension).

I fall av överdosering med quetiapin med långvarig frisättning ses en fördröjd maximal sedering och

maximal puls och förlängd återhämtning jämfört med överdosering av quetiapin med omedelbar

frisättning.

I fall av överdosering av quetiapin med långvarig frisättning har bildande av gastriska besoarer

rapporterats och lämplig diagnostisk avbildning rekommenderas för att ytterligare vägleda

patientbehandling.

Endoskopiskt avlägsnande av farmakobesoarer har utförts med framgång i en del fall.

Behandling av överdosering

Det finns ingen specifik antidot för quetiapin. Vid allvarliga symtom bör möjligheten att flera

läkemedel är involverade utredas. Intensivvårdsbehandling rekommenderas (säkrade luftvägar, säkrad

syretillförsel och andning, övervakning samt stöd till kardiovaskulära system).

Baserat på publicerad litteratur kan patienter med delirium och agitation och tydligt antikolinergt

syndrom behandlas med fysostigmin 1-2 mg (under kontinuerlig EKG-övervakning). Detta

rekommenderas inte som standardbehandling på grund av en potentiell negativ effekt av fysostigmin

på hjärtats fortledning. Fysostigmin kan användas om det inte finns några EKG-avvikelser. Använd

inte fysostigmin vid arytmier, någon grad av hjärtblock eller QRS-breddning.

Förhindrande av absorption vid överdos har inte studerats, men magsköljning kan vara indicerat vid

allvarligare fall av förgiftning och ska om möjligt utföras inom 1 timme efter intag. Administrering av

aktivt kol bör övervägas.

Vid överdosering av quetiapin ska refraktär hypotoni behandlas med lämpliga åtgärder såsom

intravenös vätska och/eller sympatomimetika. Adrenalin och dopamin ska undvikas, eftersom beta-

stimulering kan ge förvärrad hypotoni vid quetiapininducerad alfa-blockad.

Noggrann medicinsk övervakning ska fortgå tills patienten återhämtat sig.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Neuroleptika; dibensodiazepiner, dibensoxazepiner och dibensotiazepiner

ATC-kod: N05A H04

Verkningsmekanism

Quetiapin är ett atypiskt antipsykotikum. Quetiapin och den aktiva humanplasmametaboliten

norquetiapin interagerar med ett flertal neurotransmittor-receptorer. Quetiapin och norquetiapin har

affinitet till serotonin (5HT

)-, dopamin D

- och D

-receptorer i hjärnan. Denna kombination av

receptorantagonism, med en högre affinitet för 5HT

- än D

-receptorer, förmodas medverka till

quetiapins kliniska antipsykotiska egenskaper och låga benägenheten för extrapyramidala

biverkningar (EPS) jämfört med typiska antipsykotika. Quetiapin och norquetiapin har ingen märkbar

affinitet till bensodiazepinreceptorer men hög affinitet till histaminerga och adrenerga alfa

-receptorer

och måttlig affinitet till adrenerga alfa

-receptorer. Quetiapin har också låg eller ingen affinitet för

muskarina receptorer, medan norquetiapin har måttlig till hög affinitet till flera olika muskarina

receptorer, vilket kan förklara antikolinerga (muskarina) effekter. Norquetiapins hämning av NET (the

n

e

pinephrine

t

ransporter; neuronalt NET-protein) och partiella agonisteffekt på 5HT

-receptorer

kan bidra till den terapeutiska effekten hos quetiapin som ett antidepressivum.

Farmakodynamisk effekt

Quetiapin har visat effekt i antipsykotiska aktivitetstest, såsom ”betingat undvikande” (conditioned

avoidance, CAR). Quetiapin motverkar också effekten av dopaminagonister, studerat antingen med

avseende på beteende eller elektrofysiologi och ökar koncentrationen av dopaminmetaboliter, ett

neurokemiskt index för D

-receptorblockad.

I prekliniska test, med syfte att undersöka risk för EPS, liknar quetiapin inte typiska antipsykotika

utan uppvisar en atypisk profil. Quetiapin ger inte upphov till dopamin D

-receptor-hypersensitivitet

vid kronisk administrering och ger endast svag katalepsi vid effektiva D

-receptor-blockerande doser.

Quetiapin uppvisar selektivitet för det limbiska systemet genom depolariserande blockad av

mesolimbiska men inte nigrostriatala dopamininnehållande neuroner vid kronisk administrering.

Quetiapin orsakar minimal dystoni hos haloperidolsensibiliserade eller läkemedelsnaiva Cebus-apor

efter både akut och kronisk administrering (se avsnitt 4.8).

Klinisk effekt

Schizofreni

Effekten av quetiapin depottabletter för behandling av schizofreni har visats i en 6-veckors

placebokontrollerad studie på patienter som uppfyllde DSM-IV kriteriet för schizofreni och i en aktivt

kontrollerad switchstudie från quetiapintablett till quetiapin depottablett på kliniskt stabila patienter

med schizofreni.

Den primära variabeln i den placebokontrollerade studien var förändring i PANSS totalpoäng från

start till slutgiltig undersökning. Quetiapin depottablett 400 mg/dag, 600 mg/dag och 800 mg/dag

förknippades med statistisk signifikant förbättring av psykotiska symtom jämfört med placebo.

Storleken på den effekten var större för 600 mg och 800 mg än för 400 mg.

I den 6 veckor långa, aktivt kontrollerade switchstudien var primär variabel andelen patienter som

saknade effekt, dvs. som avbröt behandlingen på grund av bristande effekt eller vars PANSS

totalpoäng ökade med 20 % eller mer från randomisering till något besök. Hos patienter som varit

stabila på quetiapintabletter (400 mg till 800 mg), kvarstod effekten när de bytte till motsvarande

daglig dos av quetiapin depottabletter givet en gång per dag.

Quetiapin depottabletter var mer effektivt än placebo vad gäller att förhindra återfall i en

långtidsstudie på stabila schizofrenipatienter som stått på quetiapin depottabletter i 16 veckor.

Uppskattad risk för återfall efter 6 månaders behandling var 14,3 % för quetiapin depottabletter

jämfört med 68.2 % för placebo. Medeldosen var 669 mg. Det fanns inga ytterligare

säkerhetsobservationer associerade med behandling med quetiapin depottabletter upp till 9 månader

(median 7 månader). Framförallt ökade inte rapporterna av biverkningar relaterade till EPS och

viktökning vid långtidsbehandling med quetiapin depottabletter.

Bipolär sjukdom

Vid behandling av maniska episoder av måttlig till allvarlig svårighetsgrad i två monoterapistudier,

visade sig quetiapin vara effektivare än placebo med avseende på reduktion av maniska symtom vid

behandlingsvecka 3 och 12. Vidare visade quetiapin depottabletter signifikant effekt jämfört med

placebo i en ytterligare 3-veckors studie. Quetiapin depottabletter användes i doser mellan 400 till 800

mg/dag och medeldosen var ungefär 600 mg/dag. Data från kombinationsbehandling med quetiapin

och valproat eller litium vid akuta maniska episoder av måttlig till allvarlig svårighetsgrad (vid

behandlingsvecka 3 och 6) är begränsad. Kombinationsbehandlingen tolererades emellertid väl.

Additiv effekt visades i 3:e behandlingsveckan. En andra studie visade inte någon additiv effekt i 6:e

behandlingsveckan.

I en klinisk studie av patienter med depressiva episoder vid bipolär I eller bipolär II visade quetiapin

depottabletter 300 mg/dag överlägsen effekt jämfört med placebo i reduktion av MADRS-skalans

poängvärde.

I ytterligare fyra quetiapinstudier, med 8 veckors behandling av patienter med måttliga till svåra

depressiva episoder vid bipolär I och bipolär II var quetiapintabletter 300 mg och 600 mg signifikant

överlägsna placebo för de relevanta effektmåtten: genomsnittlig förbättring enligt MADRS och för

behandlingssvar definierat som minst 50 % förbättring i MADRS-skalans poängvärde från baseline.

Det var ingen skillnad i effektstyrka mellan patienter som fick 300 mg quetiapintabletter och de som

fick 600 mg.

I två av dessa studier visade det sig vid uppföljning att långtidsbehandling av patienter som svarat på

quetiapintabletter 300 mg eller 600 mg var effektivare än placebo med avseende på depressiva

symtom, men inte med avseende på maniska symtom.

I två studier av återfallsprevention då quetiapin har utvärderats i kombination med andra

stämningsstabiliserare hos patienter med maniska, depressiva eller blandade episoder, visade sig

kombinationsbehandling med quetiapin vara överlägsen monoterapi med stämningsstabiliserare

avseende ökad tid till återfall av någon stämningsepisod (maniska, depressiva eller blandade

episoder).

Quetiapin administrerades två gånger dagligen med en total dos på 400 till 800 mg per dag i

kombination med litium eller valproat.

I en 6-veckors, randomiserad studie av litium och quetiapin depottabletter jämfört med placebo och

quetiapin depottabletter hos vuxna patienter med akut mani var skillnaden i genomsnittlig förbättring

av YMRS mellan gruppen med litium som tillägg och gruppen med placebo som tillägg 2,8 poäng och

skillnaden i % som svarade (definierad som 50 % förbättring från baseline på YMRS) var 11 % (79 %

gruppen med litium som tillägg mot 68 % i gruppen med placebo som tillägg).

I en långtidsstudie (upp till två års behandling) där återfallsprofylax utvärderades för patienter med

maniska, depressiva eller blandade stämningsepisoder var quetiapin överlägsen placebo avseende

ökad tid till återfall i skov (maniska, depressiva eller blandade episoder) hos patienter med bipolär

sjukdom typ I. Antalet patienter med skov var 91 (22,5 %) i quetiapingruppen, 208 (51,1 %) i

placebogruppen respektive 95 (26,1 %) i litiumgruppen. När man jämförde behandlingsresultaten av

fortsatt quetiapinbehandling med behandlingsresultaten vid preparatbyte till litium för patienter som

svarat på quetiapin, visade sig byte till litium inte leda till ökad tid till återfall i skov.

Depressiva episoder vid egentlig depression

I två korttidsstudier (6 veckor) rekryterades patienter som hade uppvisat ett otillräckligt svar på minst

ett antidepressivum. Quetiapin depottabletter 150 mg och 300 mg/dag, givet som tilläggsbehandling

till kontinuerlig behandling med antidepressivum (amitriptylin, bupropion, citalopram, duloxetin,

escitalopram, fluoxetin, paroxetin, sertralin eller venlafaxin) var signifikant bättre jämfört med

behandling med enbart antidepressivum vad gäller reduktion av depressiva symtom, mätt såsom

förbättring av totalpoängen på MADRS-skalan (minstakvadratmedelvärde för förändringen gentemot

placebo på 2–3,3 poäng).

Långsiktig effekt och säkerhet hos patienter med egentlig depression har inte utvärderats som

tilläggsbehandling, däremot har långsiktig effekt och säkerhet utvärderats hos vuxna patienter som

monoterapi (se nedan).

Följande studier genomfördes med quetiapin depottabletter som monoterapibehandling (quetiapin

depottabletter är dock endast indicerad för användning som tilläggsbehandling):

I tre av fyra korttidsstudier (upp till 8 veckor) med monoterapi på patienter med egentlig depression

uppvisade quetiapin depottabletter 50 mg, 150 mg och 300 mg/dag signifikant bättre effekt jämfört

med placebo vad gäller reduktion av depressiva symtom, mätt såsom förbättring av totalpoängen på

Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) (minstakvadratmedelvärde för förändringen

gentemot placebo på 2–4 poäng).

I en monoterapistudie vid förebyggande av återfall randomiserades patienter med depressiva episoder

som stabiliserats genom öppen behandling med quetiapin depottabletter under minst 12 veckor till

antingen quetiapin depottabletter en gång dagligen eller placebo under upp till 52 veckor. Medeldosen

av quetiapin depottabletter under den randomiserade fasen var 177 mg/dag. Återfallsincidensen var

14,2 % för quetiapin depottabletter-behandlade patienter och 34,4 % för placebobehandlade patienter.

I en korttidsstudie (9 veckor) på icke-dementa äldre patienter (66–89 år) med egentlig depression

uppvisade quetiapin depottabletter doserat flexibelt i området 50 mg till 300 mg/dag signifikant bättre

effekt jämfört med placebo vad gäller reduktion av depressiva symtom, mätt såsom förbättring av

totalpoängen på MADRS-skalan (minstakvadratmedelvärde för förändringen gentemot placebo -7,54).

I denna studie erhöll de patienter som randomiserats till quetiapin depottabletter 50 mg/dag, dag 1–3.

Dosen kunde höjas till 100 mg/dag dag 4, 150 mg/dag dag 8 och upp till 300 mg/dag beroende på

kliniskt svar och tolerabilitet. Medeldosen av quetiapin depottabletter var 160 mg/dag. Bortsett från

incidensen av extrapyramidala symtom (se avsnitt 4.8 och ”Klinisk säkerhet” nedan) var

tolerabiliteten för quetiapin depottabletter en gång dagligen hos äldre patienter jämförbar med den

som ses hos vuxna (18-65 år). Andelen av de randomiserade patienterna som var över 75 år var 19 %.

Klinisk säkerhet

I placebokontrollerade kliniska korttidsstudier av schizofreni och bipolär mani var den samlade

incidensen av extrapyramidala symtom jämförbar med placebo (schizofreni: 7,8 % för quetiapin och

8,0 % för placebo; bipolär mani: 11,2 % för quetiapin och 11,4 % för placebo). I placebokontrollerade

kliniska korttidsstudier på egentlig depression och bipolär depression sågs högre frekvens av

extrapyramidala symtom hos quetiapinbehandlade patienter jämfört med placebobehandlade. I

placebokontrollerade korttidsstudier på bipolär depression var den samlade incidensen av

extrapyramidala symtom 8,9 % för quetiapin jämfört med 3,8 % för placebo. I placebokontrollerade

kliniska korttidsstudier med monoterapi vid egentlig depression var den samlade incidensen av

extrapyramidala symtom 5,4 % för quetiapin depottabletter och 3,2 % för placebo. I en

placebokontrollerad korttidsstudie med monoterapi på äldre patienter med egentlig depression var den

samlade incidensen av extrapyramidala symtom 9,0 % för quetiapin depottabletter och 2,3 % för

placebo. Vid såväl bipolär depression som egentlig depression översteg incidensen av de individuella

oönskade effekterna (t ex akatisi, extrapyramidala symtom, tremor, dyskinesi, dystoni, rastlöshet,

ofrivilliga muskelsammandragningar, psykomotorisk hyperaktivitet och muskelstelhet) inte 4 % i

någon behandlingsgrupp.

I placebokontrollerade korttidsstudier (i intervall på 3–8 veckor) med fast dos (50 mg/dag till

800 mg/dag) varierade den genomsnittliga viktökningen för quetiapinbehandlade patienter mellan

0,8 kg för dosen om 50 mg/dag till 1,4 kg för dosen om 600 mg/dag (med lägre ökning för dosen om

800 mg/dag), jämfört med 0,2 kg för de placebobehandlade patienterna. Procentandelen

quetiapinbehandlade patienter som gick upp ≥ 7 % kroppsvikt varierade mellan 5,3 % för dosen om

50 mg/dag till 15,5 % för dosen om 400 mg/dag (med lägre ökning för doserna om 600 och

800 mg/dag), jämfört med 3,7 % för placebobehandlade patienter.

En 6-veckors, randomiserad studie av litium och quetiapin depottabletter jämfört med placebo och

quetiapin depottabletter hos vuxna patienter med akut mani indikerade att kombinationen av quetiapin

depottabletter och litium leder till fler biverkningar (63 % mot 48 % för quetiapin depottabletter i

kombination med placebo). Säkerhetsresultaten visade en högre incidens av extrapyramidala symtom,

som rapporterades hos 16,8 % av patienterna i gruppen med litium som tillägg och 6,6 % i gruppen

med placebo som tillägg, varav de flesta bestod av tremor som rapporterades hos 15,6 % av

patienterna i gruppen med litium som tillägg och 4,9 % i gruppen med placebo som tillägg. Incidensen

av somnolens var högre i gruppen med quetiapin depottabletter med litium som tillägg (12,7 %)

jämfört med gruppen med quetiapin depottabletter med placebo som tillägg (5,5 %). Dessutom hade

en högre procentuell andel av de patienter som behandlades i gruppen med litium som tillägg (8,0 %)

en viktökning (≥7 %) i slutet av behandlingen jämfört med patienter i gruppen med placebo som

tillägg (4,7 %).

I långtidsstudier av förebyggande av återfall ingick en öppen period (mellan 4 och 36 veckor) under

vilken patienterna behandlades med quetiapin, följt av en randomiserad utsättningsperiod under vilken

patienterna randomiserades till quetiapin eller placebo. För patienter som randomiserades till

quetiapin var den genomsnittliga viktökningen under den öppna perioden 2,56 kg och vid vecka 48 av

den randomiserade perioden var den genomsnittliga viktökningen 3,22 kg, jämfört med baseline för

den öppna perioden. För patienter som randomiserades till placebo var den genomsnittliga

viktökningen under den öppna perioden 2,39 kg och vid vecka 48 av den randomiserade perioden var

den genomsnittliga viktökningen 0,89 kg, jämfört med baseline för den öppna perioden.

I placebokontrollerade studier av äldre patienter med demensrelaterad psykos var incidensen av

cerebrovaskulära biverkningar per 100 patientår inte högre för quetiapinbehandlade patienter än för

placebobehandlade patienter.

Incidensen av åtminstone en förändring till neutrofilantal <1,5x10

/l var 1,9 % hos patienter

behandlade med quetiapin jämfört med 1,5 % hos patienter behandlade med placebo i alla

placebokontrollerade korttidsstudier med monoterapi hos patienter med ett neutrofilantal ≥1,5x10

vid baseline. Incidensen av förändringar till >0,5 – <1,0x10

/l var densamma (0,2 %) hos patienter

som behandlades med quetiapin som hos placebobehandlade patienter.

I alla kliniska studier (placebokontrollerade studier, öppna studier, studier med aktiv jämförelsearm)

på patienter med ett neutrofilantal ≥1,5x10

/l vid baseline var incidensen 2,9 % av åtminstone en

förändring till neutrofilantal <1,5x10

/l och för en förändring till <0,5x10

/l var den 0,21 % hos

patienter behandlade med quetiapin.

Quetiapinbehandling medförde en dosrelaterad reduktion av tyreoideahormon. Incidenserna av

förändringar av TSH var 3,2 % för quetiapin mot 2,7 % för placebo. Incidensen av motsvarande,

potentiellt kliniskt signifikanta förändringar av både T

eller T

och TSH i dessa studier var sällsynta

och de observerade förändringarna av nivåerna av tyreoideahormon var inte förknippade med kliniskt

symtomatisk hypotyreoidism. Reduktionen av totalt och fritt T

var som störst under de första sex

veckorna av quetiapinbehandlingen och ingen ytterligare sänkning sågs under långtidsbehandling. I

omkring 2/3 av samtliga fall har avbruten quetiapinbehandling medfört att effekterna på totalt och fritt

gått tillbaka, oavsett behandlingens längd.

Katarakter/linsgrumlingar

I en klinisk studie för att utvärdera den eventuellt kataraktogena effekten av quetiapin (200–

800 mg/dygn) vs. risperidon (2–8 mg/dygn) hos patienter med schizofreni eller schizoaffektiv

sjukdom var den procentuella andelen patienter med ökad grad av linsgrumling inte högre för

quetiapin (4 %) än för risperidon (10 %), för patienter med minst 21 månaders exponering.

Pediatrisk population

Klinisk effekt

Effekt och säkerhet för quetiapin studerades i en 3-veckors placebokontrollerad studie med

behandling av mani (n=284 patienter från USA, i åldern 10-17 år). Cirka 45 % av patientpopulationen

hade dessutom diagnosen ADHD. Dessutom genomfördes en 6-veckors placebokontrollerad studie

med behandling av schizofreni (n=222 patienter, i åldern 13-17 år). I båda studierna uteslöts patienter

med känd frånvaro av behandlingssvar på quetiapin. Behandlingen med quetiapin inleddes med

50 mg/dag och ökades på dag 2 till 100 mg/dag; därefter titrerades dosen till måldosen (mani

400-600 mg/dag; schizofreni 400-800 mg/dag) i steg på 100 mg/dag administrerat två eller tre gånger

dagligen.

I manistudien var skillnaden i minstakvadratmedelvärdet för förändringen från baseline av

totalpoängen på YMRS (aktiv minus placebo) -5,21 för quetiapin 400 mg/dag och -6,56 för quetiapin

600 mg/dag. Svarsfrekvenserna (YMRS-förbättring ≥50 %) var 64 % för quetiapin 400 mg/dag, 58 %

för 600 mg/dag och 37 % i placeboarmen.

I schizofrenistudien var skillnaden i minstakvadratmedelvärdet för förändringen från baseline av

totalpoängen på PANSS (aktiv minus placebo) -8,16 för quetiapin 400 mg/dag och -9,29 för quetiapin

800 mg/dag. Varken lågdos- (400 mg/dag) eller högdosregim (800 mg/dag) av quetiapin var

överlägset placebo vad gäller andel patienter som uppnådde svar, definierat som ≥30 % sänkning från

baseline av totalpoängen på PANSS. Både vid mani och vid schizofreni ledde högre doser till

numeriskt lägre svarsfrekvenser.

I en tredje placebokontrollerad korttidsstudie med quetiapin depottabletter som monoterapi hos barn

och ungdomar (10-17 år) med bipolär depression visades ingen effekt.

Det finns inga data angående bibehållande av effekt eller prevention av återfall i denna åldersgrupp.

Klinisk säkerhet

I de pediatriska korttidsstudier med quetiapin som beskrivs ovan var frekvenserna av EPS i den aktiva

armen jämfört med placebo 12,9 % mot 5,3 % i studien av schizofreni, 3,6 % mot 1,1 % i studien av

bipolär mani och 1,1 % mot 0 % i studien av bipolär depression. Viktökningsfrekvenser på ≥7 % av

baselinevikten i den aktiva armen jämfört med placebo var 17 % mot 2,5 % i studierna av schizofreni

och bipolär mani, och 13,7 % mot 6,8 % i studien av bipolär depression. Frekvenserna av

självmordsrelaterade händelser i den aktiva armen jämfört med placebo var 1,4 % mot 1,3 % i studien

av schizofreni, 1,0 % mot 0 % i studien av bipolär mani och 1,1 % mot 0 % i studien av bipolär

depression. Under en förlängd uppföljningsfas efter behandling i studien av bipolär depression

förekom ytterligare två självmordsrelaterade händelser hos två patienter; en av dessa patienter fick

quetiapin vid tidpunkten för händelsen.

Långsiktig säkerhet

En 26-veckors, öppen förlängning av akutstudierna (n=380 patienter) med flexibel dos på

400-800 mg/dag av quetiapin gav ytterligare säkerhetsdata. Ökningar av blodtrycket rapporterades hos

barn och ungdomar och ökad aptit, extrapyramidala symtom och förhöjt serumprolaktin rapporterades

i högre frekvens hos barn och ungdomar än hos vuxna patienter (se avsnitt 4.4 och 4.8). Beträffande

viktökning, med justering för normal tillväxt under längre tid, användes en ökning på minst

0,5 standardavvikelser från baseline för kroppsmasseindex (BMI) som ett mått på en kliniskt

signifikant förändring; 18,3 % av de patienter som behandlades med quetiapin i minst 26 veckor

uppfyllde detta kriterium.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Quetiapin absorberas väl efter peroral administrering. Quetiapin depottabletter ger maximala

plasmanivåer av quetiapin och norquetiapin ca 6 timmar efter administrering (T

Den maximala molära koncentrationen av den aktiva metaboliten norquetiapin är vid steady-state

35 % av värdet för quetiapin.

Farmakokinetiken för quetiapin och norquetiapin är linjär och dosproportionell för doser upp till 800

mg givna en gång per dag. När quetiapin depottabletter (en gång per dag) jämförs med samma totala

dygnsdos av quetiapintabletter (två gånger per dag) är AUC ekvivalent, men C

är 13 % lägre vid

steady-state. När quetiapin depottabletter jämförs med quetiapintabletter är AUC för metaboliten

norquetiapin 18 % lägre.

I en studie som undersökte effekten av föda på biotillgängligheten av quetiapin, gav en fettrik måltid

signifikant ökning av C

och AUC för quetiapin depottabletter på ca 50 % respektive 20 %. Det kan

inte uteslutas att effekten av fettrik mat är större. Som jämförelse gav en lätt måltid inga signifikanta

effekter på C

eller AUC av quetiapin. Det rekommenderas att quetiapin depottabletter tas en gång

dagligen utan föda.

Distribution

Quetiapin binds till ca 83 % till plasmaproteiner.

Metabolism

Quetiapin metaboliseras i hög grad i levern. Tillförsel av radioaktivt märkt quetiapin visar att

moderföreningen står för mindre än 5 % av oförändrat läkemedelsrelaterat material i urin och faeces.

In vitro

-studier har visat att CYP3A4 är det enzym som huvudsakligen är involverat i den cytokrom

P450-medierade metabolismen av quetiapin. Norquetiapin bildas och utsöndras huvudsakligen via

CYP3A4.

Quetiapin och flera av dess metaboliter (inklusive norquetiapin) har visats vara svaga hämmare av

cytokrom P450 1A2-, 2C9-, 2C19-, 2D6- och 3A4-effekter

in vitro

. CYP-hämning

in vitro

observeras

endast vid koncentrationer cirka 5 till 50 gånger högre än de som observeras vid ett dosintervall på

300 till 800 mg/dag hos människa. Dessa

in vitro

-resultat tyder på att det är osannolikt att samtidig

administrering av quetiapin och andra läkemedel skulle resultera i kliniskt signifikant hämning av

cytokrom P450-metabolism av andra läkemedel. Djurstudier tyder på att quetiapin kan inducera

cytokrom P450-enzym. En specifik interaktionsstudie på psykotiska patienter visade dock ingen

ökning av cytokrom P450-aktivitet efter administrering av quetiapin.

Eliminering

Halveringstiden för quetiapin och norquetiapin är ca 7 respektive 12 timmar.

Ca 73 % av radioaktivt märkt quetiapin utsöndras i urin och 21 % i faeces. Mindre än 5 % av den

totala radioaktiviteten kom från oförändrat läkemedel. Den genomsnittliga molära dosfraktionen av

fritt quetiapin och den aktiva humanplasmametaboliten norquetiapin utsöndras till <5 % i urinen.

Särskilda populationer

Kön

Farmakokinetiken för quetiapin skiljer sig inte mellan män och kvinnor.

Äldre

Medelclearance för quetiapin hos äldre är ca 30-50 % lägre än hos personer i åldern 18-65 år.

Nedsatt njurfunktion

Medelplasmaclearance för quetiapin reducerades med ca 25 % hos patienter med svår

njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance mindre än 30 ml/min/1,73 m

). Individuella

clearancevärden för dessa patienter låg dock inom intervallet för patienter med normal njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion

Medelplasmaclearance minskar med ca 25 % hos personer med känd leverfunktionsnedsättning (stabil

alkoholcirros). Förhöjda plasmanivåer förväntas hos personer med leverfunktionsnedsättning eftersom

quetiapin till stor del metaboliseras via levern. Dosjustering kan vara nödvändig för dessa patienter

(se avsnitt 4.2).

Pediatrisk population

Man tog prov på farmakokinetiska data från 9 barn i åldern 10-12 år och 12 ungdomar som stod på

behandling med 400 mg quetiapin två gånger dagligen. Vid steady-state var de dosnormaliserade

plasmanivåerna av quetiapin hos barn och ungdomar (10-17 år) generellt sett jämförbar med den hos

vuxna, även om C

hos barn låg i den övre delen av det intervall som observerats hos vuxna. AUC

och C

för den aktiva metaboliten, norquetiapin, var högre, cirka 62 % respektive 49 % hos barn

(10-12 år) och 28 % respektive 14 % hos ungdomar (13-17 år), jämfört med vuxna.

Det finns ingen tillgänglig information angående quetiapin depottabletter till barn och ungdomar.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Inga tecken på gentoxicitet sågs i en serie

in vitro

- och

in vivo

-gentoxicitetsstudier. Vid kliniskt

relevant exponering har följande avvikelser (vilka ännu inte bekräftats i kliniska långtidsstudier) setts

hos försöksdjur. Råtta: pigmentfällning i tyreoidea; apa: tyreoidal follikulär cellhypertrofi, reduktion

av T

-nivåer i plasma, minskad hemoglobinkoncentration och en minskning av röda och vita

blodkroppar; hund: grumling av linsen och katarakter. (För katarakter/linsgrumlingar se avsnitt 5.1).

I en embryofetal toxicitetsstudie på kanin ökade den fetala incidensen av karpal-/tarsalkrökning.

Denna effekt inträffade i närvaro av uppenbara effekter hos modern såsom minskad viktökning. Dessa

effekter var uppenbara vid exponeringsnivåer hos modern som var likartade eller något högre än

nivåerna hos människa vid den högsta terapeutiska dosen. Relevansen av dessa fynd för människa är

okänd.

I en fertilitetsstudie på råtta sågs marginellt minskad fertilitet hos hanar och pseudodräktighet,

utdragna diöstrusperioder, ökade prekoitala intervall och minskad dräktighetsfrekvens. Dessa effekter

har samband med förhöjda prolaktinnivåer och är inte direkt relevanta för människa på grund av

artskillnader i hormonell reglering av reproduktion.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Hypromellos

Mikrokristallin cellulosa

Vattenfritt natriumcitrat

Magnesiumstearat

Dragering

Titandioxid (E171)

Hypromellos

Makrogol/PEG 400

Polysorbat 80

Gul järnoxid (E172) (endast i 50 mg, 200 mg och 300 mg tabletter)

Röd järnoxid (E172) (endast i 50 mg, 200 mg och 300 mg tabletter)

Svart järnoxid (E172) (endast i 50 mg och 300 mg tabletter)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

Aluminiumblister

3 år

HDPE-burk

2 år

Öppnad HDPE-burk ska användas inom 60 dagar.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PVC/Aclar-aluminiumblister och 50 ml eller 75 ml vita, ogenomskinliga HDPE-burkar med vita,

ogenomskinliga barnskyddande polypropenlock med torkmedel.

PVC/Aclar-aluminiumblister i kartonger med 10, 20, 30, 50, 50x1 (perforerade endosblister)

(sjukhusförpackning), 56 (kalenderförpackning), 60, 90 eller 100 tabletter.

HDPE-burkar med 60 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

50 mg: 55759

150 mg: 55760

200 mg: 55761

300 mg: 55762

400 mg: 55763

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2017-05-15

Datum för den senaste förnyelsen: 2019-03-26

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-07-01

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen