Quetiapin Hexal 150 mg Depottablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

17-01-2019

Aktiva substanser:
kvetiapinfumarat
Tillgänglig från:
Hexal A/S,
ATC-kod:
N05AH04
INN (International namn):
quetiapine fumarate
Dos:
150 mg
Läkemedelsform:
Depottablett
Sammansättning:
kvetiapinfumarat 172,68 mg Aktiv substans; laktos (vattenfri) Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 10 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 50 tabletter; Blister, 56 tabletter; Blister, 60 tabletter; Blister, 100 tabletter; Burk, 60 tabletter; Burk, 120 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
53077
Tillstånd datum:
2015-11-26

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Quetiapin Hexal 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg depottabletter

quetiapin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Quetiapin Hexal

är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Quetiapin Hexal

Hur du tar Quetiapin Hexal

Eventuella biverkningar

Hur Quetiapin Hexal ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Quetiapin Hexal är och vad det används för

Quetiapin Hexal innehåller en substans som kallas quetiapin. Quetiapin tillhör en grupp läkemedel som

kallas antipsykotika. Quetiapin Hexal kan användas för att behandla ett flertal sjukdomar, som t.ex.:

Bipolär depression och depressiva episoder vid egentlig depression: då du kan känna dig nedstämd

eller deprimerad, skuldtyngd, energilös, har dålig aptit eller sömnproblem.

Mani: då du kanske känner dig väldigt uppvarvad, upprymd, upprörd, entusiastisk, hyperaktiv eller

har dåligt omdöme med inslag av aggressivt och splittrat beteende.

Schizofreni: då du kanske ser, hör eller känner sådant som inte finns, tror på sådant som inte är

verkligt eller känner dig ovanligt misstänksam, orolig, förvirrad, skyldig, spänd eller deprimerad.

När Quetiapin Hexal tas för att behandla depressiva episoder vid egentlig depression tas det i tillägg till

annat läkemedel som används för att behandla denna sjukdom.

Det kan hända att din läkare vill att du fortsätter att ta Quetiapin Hexal även när du känner dig bättre.

Quetiapin som finns i Quetiapin Hexal kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du

har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Quetiapin Hexal

Ta inte Quetiapin Hexal:

om du är allergisk mot quetiapin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du använder något av följande läkemedel:

- vissa läkemedel mot hiv

- azoler (läkemedel mot svampinfektioner)

- erytromycin och klaritromycin (läkemedel mot infektioner)

- nefazodon (läkemedel mot depression).

Ta inte Quetiapin Hexal om ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller

apotekspersonal innan du tar Quetiapin Hexal.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Quetiapin Hexal:

om du eller någon i din familj har eller har haft något hjärtproblem, till exempel rubbningar av

hjärtrytmen, svag hjärtmuskel eller inflammation i hjärtat, eller om du tar några läkemedel som kan

påverka hur hjärtat slår

om du har lågt blodtryck

om du har haft en stroke, framför allt om du är äldre

om du har leverproblem

om du någon gång haft ett krampanfall (epilepsi)

om du har diabetes eller risk att få diabetes. Om du har det kan din läkare behöva mäta din

blodsockernivå när du använder Quetiapin Hexal.

om du vet att du har haft låga nivåer av vita blodkroppar tidigare (som kan ha varit, eller inte varit,

orsakat av andra läkemedel)

om du är äldre och lider av demens (en förlust av hjärnfunktioner). Om detta stämmer på dig ska du

inte ta Quetiapin Hexal, eftersom den grupp av läkemedel som Quetiapin Hexal tillhör kan öka

risken för stroke, eller i vissa fall risken för dödsfall, hos äldre personer med demens.

om du är äldre och lider av Parkinsons sjukdom/parkinsonism

om du eller någon i din släkt har haft blodpropp, eftersom liknande läkemedel har förknippats med

bildande av blodproppar

om du har eller har haft ett tillstånd där du slutar att andas under korta perioder under din normala

nattsömn (kallas ”sömnapné”) och tar läkemedel som minskar den normala aktiviteten i hjärnan

(”lugnande medel”)

om du har eller har haft ett tillstånd där du inte kan tömma blåsan helt (urinretention), har förstorad

prostata, stopp i tarmarna eller ökat tryck inuti ögat. Dessa tillstånd orsakas ibland av läkemedel

(som kallas ”antikolinergika”) som påverkar hur nervcellerna fungerar för att behandla vissa

sjukdomstillstånd.

om du har eller har haft problem med alkohol eller drogmisbruk.

Tala omedelbart om för din läkare om du upplever något av följande efter att du tagit Quetiapin

Hexal:

en kombination av feber, svår muskelstelhet, svettningar eller sänkt medvetandegrad (ett tillstånd

som kallas malignt neuroleptikasyndrom). Du kan behöva omedelbar medicinsk behandling.

okontrollerbara rörelser, framför allt i ansiktet eller tungan

yrsel eller besvärande sömnighet. Detta kan hos äldre patienter öka risken för olycksfallsskador

(genom att man ramlar).

krampanfall

långvarig och smärtsam erektion (priapism).

Sådana tillstånd kan orsakas av den här typen av läkemedel.

Tala med läkare så snart som möjligt om du får:

feber, influensaliknande symtom, halsont eller någon annan infektion, eftersom detta skulle kunna

bero på ett mycket lågt antal vita blodkroppar, vilket kan kräva att behandlingen med Quetiapin

Hexal avbryts och/eller att behandling mot infektion ges

förstoppning tillsammans med ihållande smärta i magen eller förstoppning som inte svarar på

behandling, eftersom detta kan leda till en allvarligare blockering av tarmen.

Självmordstankar och förvärrad depression

Du som är deprimerad kan ibland ha tankar på att vilja skada dig själv eller begå självmord. Dessa

symtom kan förvärras när du börjar behandlingen, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen

har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, men ibland längre tid.

Tankar av den här typen kan även öka om du plötsligt slutar ta ditt läkemedel. Dessa tankar kan vara

vanliga om du är ung vuxen. Kliniska studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med depression har

en ökad risk för självmordstankar och/eller tankar på att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå

självmord. Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad. Be dem

gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att

depressionen blir värre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

Viktökning

Man har sett att vissa patienter som tar Quetiapin Hexal går upp i vikt. Du och din läkare bör kontrollera

din vikt regelbundet.

Barn och ungdomar

Quetiapin Hexal ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Quetiapin Hexal

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Ta inte Quetiapin Hexal om du använder något av följande läkemedel:

vissa läkemedel mot hiv

azoler (läkemedel mot svampinfektioner)

erytromycin eller klaritromycin (läkemedel mot infektioner)

nefazodon (läkemedel mot depression).

Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

epilepsiläkemedel (som fenytoin eller karbamazepin)

läkemedel mot högt blodtryck

barbiturater (läkemedel mot sömnsvårigheter)

tioridazin eller litium (andra antipsykotiska läkemedel)

läkemedel som påverkar hur hjärtat slår, till exempel läkemedel som kan orsaka obalans hos

elektrolyterna (låga halter av kalium eller magnesium) såsom diuretika (urindrivande läkemedel)

eller vissa antibiotika (läkemedel mot infektioner)

läkemedel som kan orsaka förstoppning

läkemedel (som kallas ”antikolinergika”) som påverkar hur nervcellerna fungerar för att behandla

vissa sjukdomstillstånd

Tala med din läkare innan du slutar ta något av dessa läkemedel.

Quetiapin Hexal med mat, dryck och alkohol

Quetiapin Hexal kan påverkas av mat och du ska därför ta dina depottabletter minst 1 timme före

måltid eller före sängdags.

Du bör vara försiktig med hur mycket alkohol du dricker eftersom kombinationen av Quetiapin

Hexal och alkohol kan göra dig sömnig.

Drick inte grapefruktjuice när du tar Quetiapin Hexal. Det kan påverka hur läkemedlet fungerar.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du ska inte ta Quetiapin Hexal under graviditet, om du inte har diskuterat det med din läkare. Du ska inte

ta Quetiapin Hexal om du ammar.

Följande symtom, som motsvarar besvär som kan uppstå när man slutar med läkemedlet, kan förekomma

hos nyfödda barn till mödrar som använt Quetiapin Hexal under den sista trimestern (de sista tre

månaderna av graviditeten): skakningar, muskelstelhet och/eller muskelsvaghet, sömnighet, oro,

andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn uppvisar något av dessa symtom kan du behöva

kontakta läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Dina tabletter kan göra dig sömnig. Kör inte bil och använd heller inte verktyg eller maskiner tills du vet

hur tabletterna påverkar dig.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som

kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter

och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Effekter på drogtester i urin

Om du lämnar urinprov för ett drogtest kan användning av Quetiapin Hexal göra att du testar positivt för

metadon eller vissa läkemedel mot depression som kallas tricykliska antidepressiva (TCA). Detta kan ske

när vissa testmetoder används, trots att du kanske inte tar metadon eller TCA, och i så fall kan ett mer

specifikt test utföras.

Quetiapin Hexal innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3.

Hur du tar Quetiapin Hexal

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Din läkare bestämmer din startdos. Underhållsdosen (den dagliga dosen) beror på din sjukdom och dina

behov men är normalt mellan 150 mg och 800 mg.

Du ska ta depottabletterna 1 gång per dag.

Dela, tugga eller krossa inte depottabletterna.

Svälj depottabletterna hela tillsammans med ett glas vatten.

Ta depottabletterna utan mat (minst 1 timme före måltid eller till natten – din läkare talar om vilken

tidpunkt som är lämpligast).

Drick inte grapefruktjuice när du tar Quetiapin Hexal. Det kan påverka hur läkemedlet fungerar.

Sluta inte ta dina tabletter även om du känner dig bättre, om inte din läkare säger att du ska det.

Leverproblem

Om du har problem med levern kan det hända att din läkare ändrar dosen.

Äldre

Om du är äldre kan det hända att din läkare ändrar dosen.

Användning för barn och ungdomar

(under 18 år)

Quetiapin Hexal ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

Om du har tagit för stor mängd av Quetiapin Hexal

Om du tagit större dos än vad din läkare förskrivit kan du känna dig sömning, yr och känna att hjärtat slår

på ett onormalt sätt. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet

av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken

samt rådgivning. Ta med dig Quetiapin Hexal-tabletterna.

Om du har glömt att ta Quetiapin Hexal

Om du har glömt att ta en tablett, ta den då så fort du kommer på det. Om det snart är dags för nästa

tablett, vänta till dess. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Quetiapin Hexal

Om du plötsligt slutar att ta Quetiapin Hexal kan du få sömnsvårigheter, känna dig illamående eller

uppleva huvudvärk, diarré, kräkningar, yrsel eller känna dig lättretlig.

Din läkare kan föreslå att du minskar dosen gradvis innan du avslutar din behandling.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

yrsel (kan leda till fall), huvudvärk, muntorrhet

sömnighet (kan försvinna med tiden när du tar Quetiapin Hexal) (kan leda till fall)

utsättningssymtom (symtom som inträffar när du slutar att ta Quetiapin Hexal) omfattande svårighet

att somna (sömnlöshet), illamående, huvudvärk, diarré, kräkningar, yrsel och irritabilitet. Det är

lämpligt att man slutar gradvis med läkemedlet under en period på minst 1–2 veckor

viktökning

onormala muskelrörelser, t.ex. svårt att påbörja rörelser, skakningar, en känsla av rastlöshet eller

muskelstelhet utan smärta

förändrade halter av vissa fetter (triglycerider och totalt kolesterol).

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

snabb hjärtrytm

känsla av att hjärtat bultar, rusar eller hoppar över hjärtslag

förstoppning, orolig mage (matsmältningsproblem)

kraftlöshet

svullnad i armar eller ben

blodtrycksfall då du reser dig upp. Det kan få dig att känna dig yr eller svimma (kan leda till fall)

ökad blodsockerhalt

dimsyn

konstiga drömmar och mardrömmar

ökade hungerkänslor

känsla av irritation

störningar i tal och språk

självmordstankar och försämring av din depression

andfåddhet

kräkningar (främst hos äldre)

feber

förändrade halter av sköldkörtelhormoner i blodet

sänkt halt av vissa typer av blodkroppar

ökad halt av leverenzymer mätt i blodprov.

ökad halt av hormonet prolaktin i blodet. En ökning av hormonet prolaktin kan i sällsynta fall leda

till följande:

män och kvinnor kan få en svullnad av brösten och oväntad produktion av bröstmjölk

hos kvinnor kan menstruationerna upphöra eller bli oregelbundna.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

epilepsi eller kramper

allergiska reaktioner som kan inkludera upphöjda knottror eller strimmor, hudsvullnad och svullnad

runt munnen

obehagskänsla i benen (även kallat restless legs syndrom)

svårigheter att svälja

ofrivilliga rörelser, framför allt i ansiktet och tungan

sexuell dysfunktion

diabetes

ändring i hjärtats elektriska aktivitet som kan ses på EKG (QT-förlängning)

en långsammare hjärtfrekvens än normalt kan förekomma i början av behandlingen och kan vara

förknippad med lågt blodtryck och svimning

svårighet att urinera

svimning (kan leda till fall)

nästäppa

sänkt halt röda blodkroppar

sänkt halt natrium i blodet

försämrad diabetes.

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

en kombination av feber, svettningar, muskelstelhet, kraftig dåsighet eller svimning (ett tillstånd

som kallas ”malignt neuroleptikasyndrom”)

gulfärgad hud och ögon (gulsot)

leverinflammation (hepatit)

ihållande och smärtsam erektion (priapism)

svullnad av brösten och oväntad produktion av bröstmjölk (galaktorré)

menstruationsrubbning

blodproppar i venerna, särskilt i benen (med symtom som svullnad, smärta och rodnad) som kan

föras vidare i blodkärlen till lungorna och förorsaka bröstsmärtor och andningssvårigheter. Om du

får symtom som liknar dessa ska du omedelbart söka läkare.

att du går, pratar, äter eller gör andra aktiviteter när du sover

sänkt kroppstemperatur (hypotermi)

bukspottkörtelinflammation

ett tillstånd (så kallat ”metabolt syndrom”) där du kan ha en kombination av minst tre eller flera av

följande symtom: en ökning av bukfettet, en sänkning av ”det goda kolesterolet” (HDL-C), en

ökning av en typ av fetter i blodet som kallas triglycerider, högt blodtryck och en ökning av

blodsockret

en kombination av feber, influensaliknande symtom, halsont eller någon annan infektion med

mycket lågt antal vita blodkroppar, ett tillstånd som kallas agranulocytos

blockering av tarmen

ökad halt av kreatinfosfokinas i blodet (ett ämne som kommer från musklerna).

Mycket sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

svåra utslag, blåsor eller röda fläckar på huden

allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion) som kan ge svårigheter att andas eller chock

hastig svullnad av huden, vanligen runt ögon, läppar och hals (angioödem)

en allvarlig sjukdom med blåsbildning i huden, munnen, ögonen och könsorganen (Stevens-

Johnsons syndrom)

störd utsöndring av ett hormon som reglerar urinvolymen

nedbrytning av muskelfibrer och värk i musklerna (rabdomyolys).

Har rapporerats

(förekommer hos ett okänt antal användare):

hudutslag med oregelbundna röda fläckar (erythema multiforme)

allvarlig, plötslig allergisk reaktion med symtom som feber, hudblåsor och fjällning av hud (toxisk

epidermal nekrolys)

besvär i samband med att man slutar med läkemedlet kan förekomma hos nyfödda barn till mödrar

som har använt quetiapin under graviditeten

läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS). Utbredda hudutslag,

hög kroppstemperatur, förhöjda leverenzymer, blodavvikelser (eosinofili), förstorade lymfknutor

och involvering av andra kroppsorgan (läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska

symtom, även känt som DRESS, eller läkemedelsöverkänslighetssyndrom). Sluta använda

Quetiapin Hexal om du får dessa symtom och kontakta din läkare eller uppsök omedelbart läkare.

stroke.

Quetiapin Hexal tillhör en typ av läkemedel som kan orsaka rubbningar av hjärtrytmen. Sådana

rubbningar kan vara allvarliga och i svåra fall dödliga.

Vissa biverkningar syns bara om man tar ett blodprov. Det gäller förändrade halter av vissa fetter

(triglycerider och totalt kolesterol) eller socker i blodet, förändrade halter av sköldkörtelhormoner i blodet,

förhöjda halter av leverenzymer, minskning av antalet av vissa typer av blodkroppar, sänkt halt röda

blodkroppar, förhöjd halt av kreatinfosfokinas (en substans i musklerna) i blodet, sänkt halt natrium i

blodet och förhöjda halter i blodet av hormonet prolaktin. En ökning av hormonet prolaktin kan i sällsynta

fall leda till att:

män och kvinnor kan få en svullnad av brösten och oväntad produktion av bröstmjölk

hos kvinnor kan menstruationerna upphöra eller bli oregelbundna.

Din läkare kan be dig att ta blodprov regelbundet.

Biverkningar hos barn och ungdomar

Samma biverkningar som kan förekomma hos vuxna kan också uppträda hos barn och ungdomar.

Följande biverkningar kan förekomma oftare hos barn och ungdomar eller inte förekomma alls hos vuxna:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

ökad mängd av hormonet prolaktin i blodet. Ökade mängder av hormonet prolaktin kan i sällsynta

fall leda till följande:

brösten kan svullna hos både pojkar och flickor och oväntat bilda bröstmjölk

menstruationerna kan upphöra eller bli oregelbundna hos flickor

ökad aptit

kräkningar

onormala muskelrörelser. Dessa omfattar svårigheter att påbörja muskelrörelser, skakningar,

rastlöshet eller muskelstelhet utan smärta

ökat blodtryck.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10

användare):

kraftlöshet, svimning (kan leda till fall)

nästäppa

att man känner sig irriterad.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att

rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Quetiapin Hexal ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

HDPE burk: efter första öppnandet av burken, använd före det utgångsdatum som anges på burken.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är quetiapin. Quetiapin Hexal depottabletter innehåller 50 mg, 150 mg,

200 mg, 300 mg eller 400 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: vattenfri laktos, typ A metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1), kristallin maltos,

magnesiumstearat och talk.

Tablettdragering: typ A metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1), trietylcitrat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

50 mg depottabletter är vita eller naturvita, runda bikonvexa tabletter präglade med ”50” på ena

sidan, 7,1 mm i diameter och 3,2 mm i tjocklek.

150 mg depottabletter är vita eller naturvita, avlånga bikonvexa tabletter präglade med ”150” på ena

sidan, 13,6 mm i längd, 6,6 mm i bredd och 4,2 mm i tjocklek.

200 mg depottabletter är vita eller naturvita, avlånga bikonvexa tabletter präglade med ”200” på ena

sidan, 15,2 mm i längd, 7,7 mm i bredd och 4,8 mm i tjocklek.

300 mg depottabletter är vita eller naturvita, avlånga bikonvexa tabletter, präglade med ”300” på

ena sidan, 18,2 mm i längd, 8,2 mm i bredd och 5,4 mm i tjocklek.

400 mg depottabletter är vita eller naturvita, ovala bikonvexa tabletter präglade med ”400” på ena

sidan, 20,7 mm i längd, 10,2 mm i bredd och 6,3 mm i tjocklek.

- Quetiapin Hexal depottabletter är förpackade i PVC/PCTFE-aluminiumblister som är förpackade i en

kartong.

- Quetiapin Hexal depottabletter finns också förpackade i vita ogenomskinliga HDPE-burkar med

barnskyddande skruvkork i polypropen och säkerhetsförsegling.

Förpackningsstorlekar:

Blister: 10, 30, 50, 56, 60 och 100 tabletter.

Burk: 60 och 120 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Hexal A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Tyskland

eller

Pharmathen International S.A, Sapes Industrial Park Block 5, Rodopi, 69300, Grekland

eller

Pharmathen S.A, Dervenakion str. 6, Pallini, 15351 Attiki, Grekland

Denna bipacksedel ändrades senast

2019-01-17

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Quetiapin Hexal 50 mg depottabletter

Quetiapin Hexal 150 mg depottabletter

Quetiapin Hexal 200 mg depottabletter

Quetiapin Hexal 300 mg depottabletter

Quetiapin Hexal 400 mg depottabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Quetiapin Hexal 50 mg innehåller 50 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Hjälpämne med känd effekt: 14 mg laktos (vattenfri) per tablett.

Quetiapin Hexal 150 mg innehåller 150 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Hjälpämne med känd effekt: 42 mg laktos (vattenfri) per tablett.

Quetiapin Hexal 200 mg innehåller 200 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Hjälpämne med känd effekt: 56 mg laktos (vattenfri) per tablett.

Quetiapin Hexal 300 mg innehåller 300 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Hjälpämne med känd effekt: 85 mg laktos (vattenfri) per tablett.

Quetiapin Hexal 400 mg innehåller 400 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Hjälpämne med känd effekt: 113 mg laktos (vattenfri) per tablett.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Depottablett

50 mg: en vit eller naturvit, rund bikonvex tablett, 7,1 mm i diameter och 3,2 mm i tjocklek,

präglad med ”50” på ena sidan.

150 mg: en vit eller naturvit, avlång bikonvex tablett, 13,6 mm i längd, 6,6 mm i bredd och

4,2 mm i tjocklek, präglad med ”150” på ena sidan.

200 mg: en vit eller naturvit, avlång bikonvex tablett, 15,2 mm i längd, 7,7 mm i bredd och

4,8 mm i tjocklek, präglad med ”200” på ena sidan.

300 mg: en vit eller naturvit, avlång bikonvex tablett, 18,2 mm i längd, 8,2 mm i bredd och

5,4 mm i tjocklek, präglad med ”300” på ena sidan.

400 mg: en vit eller naturvit, oval bikonvex tablett, 20,7 mm i längd, 10,2 mm i bredd och

6,3 mm i tjocklek, präglad med ”400” på ena sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Quetiapin Hexal är indicerat för:

behandling av schizofreni

behandling av bipolär sjukdom:

vid behandling av måttliga till svåra maniska episoder vid bipolär sjukdom

vid behandling av depressiva episoder vid bipolär sjukdom

för att förhindra återfall i maniska eller depressiva episoder hos patienter med

bipolär sjukdom, som tidigare svarat på behandling med quetiapin

tilläggsbehandling av depressiva episoder hos patienter med egentlig depression

(MDD) som erhållit ett suboptimalt svar på antidepressiv monoterapi (se avsnitt 5.1).

Innan behandlingen sätts in ska läkaren beakta säkerhetsprofilen för quetiapin (se

avsnitt 4.4).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Det finns olika doseringsscheman för varje indikation. Det måste därför garanteras att

patienterna får tydlig information om lämplig dos för sitt tillstånd.

Vuxna

För behandling av schizofreni och måttliga till svåra maniska episoder vid bipolär

sjukdom

Quetiapin Hexal ska tas minst 1 timme före måltid. Startdosen är 300 mg dag 1 och 600 mg

dag 2. Rekommenderad daglig dos är 600 mg, men dosen kan justeras till 800 mg per dag om

det är kliniskt motiverat. Dosen ska justeras inom det effektiva dosintervallet 400 mg till

800 mg per dag, beroende på kliniskt svar och patientens tolerans. Vid underhållsbehandling

av schizofreni krävs ingen dosjustering.

För behandling av depressiva episoder vid bipolär sjukdom

Quetiapin Hexal ska tas till natten. Den totala dygnsdosen för de fyra första dagarna är 50 mg

(dag 1), 100 mg (dag 2), 200 mg (dag 3) och 300 mg (dag 4). Rekommenderad daglig dos är

300 mg. I kliniska studier sågs ingen ytterligare behandlingsfördel för gruppen som fick

600 mg jämfört med gruppen som fick 300 mg (se avsnitt 5.1). Enskilda patienter kan dock

uppnå ett bättre behandlingsresultat med 600 mg. Behandling med högre doser än 300 mg ska

ordineras av läkare med erfarenhet av att behandla bipolär sjukdom. Kliniska studier har visat

att en dosreduktion till 200 mg kan övervägas vid eventuella toleransproblem på individnivå.

För att förhindra återfall vid bipolär sjukdom

För att förhindra återfall i maniska, depressiva eller blandade episoder ska patienter, som

svarat på behandling med Quetiapin Hexal vid akut behandling av bipolär sjukdom, fortsätta

behandling med Quetiapin Hexal med samma dos administrerad till natten. Beroende på den

enskilda patientens terapisvar och tolerans kan dosen Quetiapin Hexal justeras mellan 300 och

800 mg/dag. Det är viktigt att den lägsta effektiva dosen används för underhållsbehandling.

Som tilläggsbehandling av depressiva episoder vid egentlig depression

Quetiapin Hexal ska tas före sänggående. Dygnsdosen vid behandlingsstart är 50 mg (dag 1

och 2), samt 150 mg (dag 3 och 4). Antidepressiv effekt sågs vid 150 och 300 mg/dag i

korttidsstudier vid tilläggsbehandling (tillsammans med amitriptylin, bupropion, citalopram,

duloxetin, escitalopram, fluoxetin, paroxetin, sertralin och venlafaxin – se avsnitt 5.1) och vid

50 mg/dag i korttidsstudier vid monoterapi.

Det föreligger en förhöjd risk för biverkningar vid högre doser. Läkaren måste därför se till att

lägsta effektiva dos, med start vid 50 mg/dag, används vid behandlingen. Behovet av att höja

dosen från 150 till 300 mg/dag måste baseras på en bedömning av den enskilda patienten.

Byte från quetiapintabletter med omedelbar frisättning till depottabletter

För en enklare dosering kan patienter som står på uppdelade doser quetiapintabletter med

omedelbar frisättning byta till Quetiapin Hexal depottabletter med samma totala dagliga dos

tagen en gång dagligen.

Individuell dosjustering kan bli nödvändig.

Äldre

Liksom andra antipsykotika och antidepressiva bör Quetiapin Hexal användas med

försiktighet av äldre, särskilt i början av behandlingen. Titreringshastigheten för Quetiapin

Hexal kan behöva vara långsammare och doserna lägre än vad som används till yngre

patienter. Medelplasmaclearance för quetiapin var 30-50 % lägre hos äldre jämfört med yngre

patienter. Äldre patienter bör inleda med 50 mg/dag. Dosen kan ökas med 50 mg/dag upp till

en effektiv dos, beroende på kliniskt svar och tolerans hos den enskilda patienten.

Hos äldre patienter med depressiva episoder vid egentlig depression ska doseringen inledas

med 50 mg/dag (dag 1–3), vilket höjs till 100 mg/dag (dag 4) och 150 mg/dag (dag 8). Den

lägsta effektiva dosen, med start vid 50 mg/dag, ska användas. Om det, baserat på

bedömningen av den enskilda patienten, krävs en doshöjning till 300 mg/dag, får denna ej ske

tidigare än behandlingsdag 22.

Effekt och säkerhet har inte utvärderats för patienter över 65 år med depressiva episoder vid

bipolär sjukdom.

Pediatrisk population

Quetiapin Hexal rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år beroende på brist på

data som stöder användning i denna grupp. Tillgänglig evidens från placebokontrollerade

kliniska studier presenteras i avsnitt 4.4, 4.8, 5.1 och 5.2.

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering är nödvändig för patienter med nedsatt njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion

Quetiapin metaboliseras i hög grad i levern. Quetiapin Hexal ska därför användas med

försiktighet av patienter med känd leverfunktionsnedsättning, särskilt i början av

behandlingen. Patienter med leverfunktionsnedsättning bör inleda behandlingen med

50 mg/dag. Dosen kan ökas med 50 mg/dag upp till en effektiv dos beroende på kliniskt svar

och tolerans hos den enskilda patienten.

Administreringssätt

Quetiapin Hexal ska tas en gång dagligen, utan föda. Tabletterna ska sväljas hela och får inte

delas, tuggas eller krossas.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Samtidig administrering av hämmare av cytokrom P450 3A4, såsom hiv-proteashämmare,

azol-antimykotika, erytromycin, klaritromycin och nefazodon är kontraindicerad (se

avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Eftersom Quetiapin Hexal har flera indikationer ska säkerhetsprofilen beaktas med hänsyn till

den enskilda patientens diagnos och den administrerade dosen.

Långsiktig effekt och säkerhet hos patienter med egentlig depression har inte utvärderats vid

tilläggsbehandling; däremot har långsiktig effekt och säkerhet utvärderats hos vuxna patienter

vid monoterapi (se avsnitt 5.1).

Pediatrisk population

Quetiapin rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år beroende på brist på data

som stöder användning i denna grupp. Kliniska studier med quetiapin har visat att det utöver

den kända säkerhetsprofil som identifierats för vuxna (se avsnitt 4.8) även fanns vissa

biverkningar som uppträdde i högre frekvens hos barn och ungdomar jämfört med vuxna

(ökad aptit, förhöjt serumprolaktin, kräkningar, rinit och synkope) eller kan få andra

konsekvenser för barn och ungdomar (extrapyramidala symtom och irritabilitet), och en

biverkning identifierades som ej tidigare hade setts i studierna på vuxna (blodtryckshöjning).

Man såg även förändringar i sköldkörtelns funktion i tester hos barn och ungdomar.

Dessutom har man ej studerat de långsiktiga säkerhetseffekterna på tillväxt och mognad av

behandling med quetiapin längre än 26 veckor. De långsiktiga effekterna på kognitiv och

beteendemässig utveckling är ej kända.

I placebokontrollerade kliniska studier på barn och ungdomar var quetiapin associerat med en

förhöjd incidens av extrapyramidala symtom (EPS) jämfört med placebo hos patienter som

behandlades för schizofreni, bipolär mani och bipolär depression (se avsnitt 4.8).

Suicid/suicidtankar eller klinisk försämring

Depressiva episoder är förknippade med en ökad risk för suicidtankar, självskadebeteende och

suicid. Denna risk kvarstår tills signifikant förbättring inträtt. Eftersom förbättring kan utebli

under de första veckorna, eller uppträda ännu senare, bör patienten följas noggrant tills dess

att förbättring sker. Det är en generell klinisk erfarenhet att suicidrisken kan öka under den

tidiga förbättringsfasen.

Läkare bör även beakta eventuell risk för suicidrelaterat beteende efter abrupt utsättande av

quetiapinbehandling, med hänsyn till de kända riskfaktorerna för den behandlade sjukdomen.

Andra psykiatriska tillstånd som quetiapin ordineras för kan också vara förenade med en

förhöjd risk för självmordsrelaterade händelser. Dessutom kan dessa tillstånd vara komorbida

vid episoder av egentlig depression.

Samma försiktighetsåtgärder som iakttas vid behandling av patienter med episoder av egentlig

depression ska därför iakttas vid behandling av andra psykiatriska sjukdomar.

Patienter med självmordsrelaterade händelser i anamnesen, eller som uppvisar en avsevärd

grad av suicidtankar innan behandlingen inleds, är kända att löpa större risk för

självmordstankar eller självmordsförsök och måste övervakas noggrant under behandlingen.

En metaanalys av placebokontrollerade kliniska studier av antidepressiva medel på vuxna

patienter med psykiatriska sjukdomar visade en förhöjd risk för självmordsbeteende med

antidepressiva jämfört med placebo hos patienter yngre än 25 år.

Patienterna, i synnerhet högriskpatienterna, måste övervakas noggrant under

läkemedelsbehandlingen, speciellt i början av behandlingen och efter dosändringar. Patienter

(och vårdgivare till patienter) bör informeras om behovet av att vara uppmärksam på klinisk

försämring, självmordsbeteende eller självmordstankar och ovanliga beteendeförändringar,

och att omedelbart söka läkare om sådana symtom uppträder.

I placebokontrollerade korttidsstudier av patienter med depressiva episoder vid bipolära

sjukdomar observerades en ökad risk för självmordsrelaterade händelser hos unga vuxna

patienter (yngre än 25 år) som behandlades med quetiapin jämfört med de som behandlades

med placebo (3,0 % respektive 0 %). I kliniska studier av patienter med egentlig depression

var incidensen av självmordsrelaterade händelser hos unga vuxna patienter (yngre än 25 år)

2,1 % (3/144) för quetiapin och 1,3 % (1/75) för placebo. En populationsbaserad retrospektiv

studie av quetiapin för behandling av patienter med depression visade en ökad risk för

självskadebeteende och suicid hos patienter i åldern 25–64 år utan tidigare

självskadebeteende, under användning av quetiapin med andra antidepressiva medel.

Metabol risk

Med tanke på den observerade risken för försämrad metabol profil, t.ex. förändringar i vikt,

blodglukos (se hyperglykemi) och lipider, som setts i kliniska studier, ska patienternas

metabola parametrar mätas när behandlingen sätts in och förändringar av dessa parametrar ska

regelbundet kontrolleras under hela behandlingstiden. Försämring av dessa parametrar ska

hanteras enligt klinisk praxis (se även avsnitt 4.8).

Extrapyramidala symtom

I placebokontrollerade kliniska studier på vuxna patienter sågs en ökad förekomst av

extrapyramidala symtom (EPS) vid behandling med quetiapin jämfört med placebo hos

patienter med depressiv episod vid bipolär sjukdom och egentlig depression (se avsnitt 4.8

och 5.1).

Användning av quetiapin har varit förenad med utveckling av akatisi, kännetecknad av en

subjektivt obehaglig eller besvärande rastlöshet och ett behov av att röra sig som ofta åtföljs

av en oförmåga att sitta eller stå stilla. Det är mest sannolikt att detta uppträder under de första

veckorna av behandlingen. För patienter som utvecklar dessa symtom kan en dosstegring vara

skadlig.

Tardiv dyskinesi

Om tecken eller symtom på tardiv dyskinesi uppträder bör man överväga att reducera dosen

eller avbryta behandlingen med quetiapin. Symtom på tardiv dyskinesi kan förvärras eller

uppstå även efter avbruten behandling (se avsnitt 4.8).

Somnolens och yrsel

Behandling med quetiapin har förknippats med somnolens och liknande symtom, såsom

sedering (se avsnitt 4.8). I kliniska studier med behandling av patienter med bipolär

depression och egentlig depression kom symtomdebuten vanligtvis inom de 3 första dagarna

och var övervägande av mild till måttlig intensitet. Patienter som får en betydande somnolens

kan behöva mer frekvent läkarkontakt i minst 2 veckor från tillslag av somnolens eller till

dess att symtomen avtar, och utsättning av behandlingen kan övervägas.

Ortostatisk hypotoni

Quetiapinbehandling har förknippats med ortostatisk hypotoni och relaterad yrsel (se

avsnitt 4.8) vilka liksom somnolens vanligen sätter in under den initiala dostitreringsperioden.

Detta skulle kunna öka förekomsten av skador till följd av olycka (fall), speciellt i den äldre

populationen. Man ska därför råda patienterna att vara försiktiga tills de känner till de

eventuella biverkningarna av medicineringen.

Quetiapin ska användas med försiktighet av patienter med känd kardiovaskulär sjukdom,

cerebrovaskulär sjukdom och av patienter som är predisponerade för hypotoni. Dosreduktion

eller långsammare titreringshastighet bör övervägas om patienten får ortostatisk hypotoni,

särskilt för patienter med underliggande kardiovaskulär sjukdom.

Sömnapnésyndrom

Sömnapnésyndrom har rapporterats hos patienter som använt quetiapin. Quetiapin ska

användas med försiktighet hos patienter som samtidigt får CNS-depressiva medel och har

sömnapné i anamnesen eller löper risk att få sömnapné, såsom de som är överviktiga/feta eller

är män

Kramper

I kontrollerade kliniska studier sågs ingen skillnad i incidensen av kramper för patienter

behandlade med quetiapin eller placebo. Det finns inga tillgängliga data för incidensen av

kramper hos patienter som tidigare har haft krampanfall. Liksom med andra antipsykotika bör

försiktighet iakttagas vid behandling av patienter med kramper i anamnesen (se avsnitt 4.8).

Malignt neuroleptikasyndrom (MNS)

Malignt neuroleptikasyndrom har setts i samband med antipsykotisk behandling, inklusive

behandling med quetiapin (se avsnitt 4.8). Kliniska symtom innefattar hypertermi, förändrad

mental status, muskelstelhet, autonom instabilitet och stegring av kreatinfosfokinas. I detta

fall bör quetiapin sättas ut och lämplig medicinsk behandling ges.

Svår neutropeni och agranulocytos

Svår neutropeni (neutrofilantal <0,5 x 10

/l) har rapporterats i kliniska studier med quetiapin.

De flesta fallen av svår neutropeni har uppkommit inom de första behandlingsmånaderna. Det

fanns inget tydligt dossamband. Erfarenhet efter marknadsintroduktion har visat att vissa fall

var fatala. Möjliga riskfaktorer för neutropeni inkluderar befintlig låg halt av vita blodkroppar

och tidigare läkemedelsinducerad neutropeni. Vissa fall förekom dock hos patienter utan

befintliga riskfaktorer. Behandling med quetiapin ska avbrytas hos patienter med

neutrofilantal <1,0 x 10

/l. Patienterna ska observeras med avseende på tecken och symtom på

infektion och neutrofilantalet ska följas (tills det överstiger 1,5 x 10

/l) (se avsnitt 5.1).

Neutropeni bör övervägas hos patienter med infektion eller feber, i synnerhet om det inte

finns uppenbara predisponerande faktorer, och bör behandlas enligt klinisk praxis.

Patienterna ska uppmanas att omedelbart rapportera uppträdande av tecken och symtom som

tyder på agranulocytos eller infektion (t.ex. feber, svaghet, letargi eller halsont) under

behandlingen med quetiapin. Räkning av vita blodkroppar och absolut neutrofiltal (ANC) ska

göras omedelbart på dessa patienter, särskilt i frånvaro av predisponerande faktorer.

Antikolinerga (muskarina) effekter

Norquetiapin, en aktiv metabolit av quetiapin, har måttlig till stark affinitet för flera subtyper

av muskarina receptorer. Detta bidrar till biverkningar som speglar antikolinerga effekter när

quetiapin används i rekommenderade doser, när det används samtidigt som andra läkemedel

med antikolinerga effekter och vid överdosering.

Quetiapin ska användas med försiktighet hos patienter som får läkemedel som har

antikolinerga (muskarina) effekter. Quetiapin ska användas med försiktighet hos patienter

med aktuell diagnos eller tidigare anamnes på urinretention, kliniskt signifikant

prostatahypertrofi, tarmobstruktion eller relaterade tillstånd, ökat intraokulärt tryck eller

trångvinkelglaukom (se avsnitt 4.5, 4.8, 5.1 och 4.9).

Interaktioner

Se även avsnitt 4.5.

Samtidig administrering av quetiapin och en kraftfull inducerare av leverenzym, såsom

karbamazepin eller fenytoin, sänker avsevärt plasmakoncentrationen av quetiapin. Detta kan

påverka effekten av quetiapin. Behandling med quetiapin av patienter som använder

enzyminducerare bör bara initieras om läkaren anser att fördelarna med quetiapin överväger

riskerna vid ett utsättande av enzyminducerare. Det är viktigt att alla justeringar av dosen av

enzyminducerare sker gradvis och att enzyminduceraren, om nödvändigt, ersätts med ett

läkemedel som inte inducerar dessa enzymer (t.ex. natriumvalproat).

Vikt

Viktuppgång har rapporterats hos patienter som har behandlats med quetiapin och bör

övervakas och hanteras på kliniskt lämpligt sätt i enlighet med använda riktlinjer för

antipsykotika (se avsnitt 4.8 och 5.1).

Hyperglykemi

Hyperglykemi och/eller utveckling eller försämring av diabetes, ibland förenad med

ketoacidos eller koma, har rapporterats i sällsynta fall, inklusive några fatala fall (se

avsnitt 4.8). I vissa fall har en tidigare viktökning rapporterats som kan vara en

predisponerande faktor. Adekvat klinisk övervakning rekommenderas i enlighet med använda

riktlinjer för antipsykotika. Patienter som behandlas med någon typ av antipsykotiska medel,

inklusive quetiapin, ska observeras med avseende på tecken och symtom på hyperglykemi

(såsom polydipsi, polyuri, polyfagi och svaghet) och patienter med diabetes mellitus eller med

riskfaktorer för diabetes mellitus ska kontrolleras regelbundet, med avseende på försämrad

glukoskontroll. Patientens vikt ska kontrolleras regelbundet.

Lipider

Förhöjda nivåer av triglycerider, LDL- och totalt kolesterol, samt sänkta nivåer av

HDL-kolesterol har observerats i kliniska prövningar med quetiapin (se avsnitt 4.8).

Förändrade lipidnivåer ska hanteras enligt klinisk praxis.

QT-förlängning

I kliniska studier och vid användning i enlighet med produktresumén förknippades inte

quetiapin med en bestående ökning av absoluta QT-intervall. Efter marknadsintroduktion har

förlängt QT-intervall rapporterats för quetiapin i terapeutiska doser (se avsnitt 4.8) och vid

överdosering (se avsnitt 4.9). I likhet med andra antipsykotiska läkemedel bör man vara

försiktig då quetiapin förskrivs till patienter med kardiovaskulär sjukdom eller med

QT-förlängning i familjehistoriken. Försiktighet bör också iakttas när quetiapin antingen

förskrivs tillsammans med läkemedel som är kända att förlänga QT-intervallet, eller vid

samtidig administrering av neuroleptika, särskilt hos äldre, hos patienter med kongenitalt

långt QT-syndrom, hjärtsvikt, hjärthypertrofi, hypokalemi eller hypomagnesemi (se

avsnitt 4.5).

Kardiomyopati och myokardit

Kardiomyopati och myokardit har rapporterats i kliniska studier och efter

marknadsintroduktionen men något orsakssamband med quetiapin har inte fastställts.

Behandlingen med quetiapin ska bedömas på nytt hos patienter med misstänkt kardiomyopati

eller myokardit.

Utsättning

Akuta utsättningssymtom såsom sömnlöshet, illamående, huvudvärk, diarré, kräkningar, yrsel

och irritabilitet har beskrivits efter abrupt utsättning av quetiapin. En gradvis utsättning under

en period på minst en till två veckor rekommenderas (se avsnitt 4.8).

Äldre patienter med demensrelaterad psykos

Quetiapin är inte godkänt för behandling av patienter med demensrelaterad psykos.

I randomiserade placebokontrollerade studier har man för några atypiska antipsykotika sett en

cirka trefaldigt ökad risk för cerebrovaskulära biverkningar bland demenspatienter.

Verkningsmekanismen för denna ökade risk är okänd. En ökad risk kan inte uteslutas för

andra antipsykotika eller för andra patientgrupper. Quetiapin bör användas med försiktighet

hos patienter med riskfaktorer för stroke.

I en metaanalys med atypiska antipsykotika har det rapporterats att äldre patienter med

demensrelaterad psykos löper högre risk att dö jämfört med placebo. I två 10-veckors

placebokontrollerade quetiapinstudier med samma patientgrupp (n=710; medelålder: 83 år;

intervall: 56-99 år) var incidensen för mortalitet bland patienter behandlade med quetiapin

5,5 % jämfört med 3,2 % i placebogruppen. Patienterna i dessa studier dog av en mängd olika

skäl, i enlighet med vad som kunde förväntas för denna grupp.

Äldre patienter med Parkinsons sjukdom/parkinsonism

En populationsbaserad retrospektiv studie av quetiapin för behandling av patienter med

depression visade en ökad risk för dödsfall under användning av quetiapin hos patienter i

ålder > 65 år. Detta förhållande förekom inte när patienter med Parkinsons sjukdom togs ur

analysen. Försiktighet bör iakttas om quetiapin förskrivs till äldre patienter med Parkinsons

sjukdom.

Dysfagi

Dysfagi (se avsnitt 4.8) har rapporterats vid användning av quetiapin. Quetiapin ska användas

med försiktighet hos patienter med risk för aspirationspneumoni.

Förstoppning och tarmobstruktion

Förstoppning är en riskfaktor för tarmobstruktion. Förstoppning och tarmobstruktion har

rapporterats med quetiapin (se avsnitt 4.8, Biverkningar). Detta inkluderar rapporterade

dödsfall hos patienter som löper större risk för tarmobstruktion, inklusive de som får flera

läkemedel samtidigt vilka minskar tarmmotiliteten och/eller kanske inte rapporterar symtom

på förstoppning. Patienter med tarmobstruktion/ileus ska behandlas akut och övervakas noga.

Venös tromboembolism (VTE)

Fall av venös tromboembolism (VTE) har rapporterats under behandling med antipsykotika.

Eftersom patienter som behandlas med antipsykotika ofta har förvärvade riskfaktorer för VTE

bör alla eventuella riskfaktorer för VTE identifieras före och under behandling med quetiapin,

och förebyggande åtgärder vidtas.

Pankreatit

Pankreatit har rapporterats i kliniska studier och efter marknadsintroduktionen. Även om inte

samtliga fall i rapporterna efter marknadsintroduktionen uppvisade riskfaktorer, hade många

patienter faktorer som är kända att vara förknippade med pankreatit, såsom förhöjda

triglyceridnivåer (se avsnitt 4.4), gallsten och alkoholkonsumtion.

Ytterligare information

Det finns begränsad data för quetiapin i kombination med valproat eller litium vid behandling

av akuta maniska episoder av måttlig till allvarlig svårighetsgrad. Kombinationsbehandlingen

tolererades emellertid väl (se avsnitt 4.8 och 5.1). Additiv effekt visades i

3:e behandlingsveckan.

Laktos

Quetiapin Hexal tabletter innehåller laktos. Patienter med följande sällsynta ärftliga tillstånd

bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller

glukos-galaktosmalabsorption.

Felaktig användning och missbruk

Fall av felaktig användning och missbruk har rapporterats. Försiktighet kan behöva iakttas vid

förskrivning av quetiapin till patienter med en historia av alkohol- eller drogmissbruk,

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

På grund av quetiapins primära effekter på centrala nervsystemet, bör quetiapin användas med

försiktighet i kombination med andra centralt verkande läkemedel eller alkohol.

Försiktighet ska iakttas vid behandling av patienter som får andra läkemedel som har

antikolinerga (muskarina) effekter (se avsnitt 4.4).

Cytokrom P450 (CYP) 3A4 är det enzym som huvudsakligen är involverat i den cytokrom

P450-medierade metabolismen av quetiapin. I en interaktionsstudie på friska frivilliga sågs en

5- till 8-faldig ökning av AUC för quetiapin vid samtidig administrering av quetiapin (25 mg)

och ketokonazol, en hämmare av CYP3A4. Samtidig användning av quetiapin och hämmare

av CYP3A4 är därför kontraindicerad. Det är inte heller rekommenderat att konsumera

grapefruktjuice under pågående terapi med quetiapin.

En multipeldosstudie på patienter utfördes med syfte att fastställa farmakokinetiken för

quetiapin givet före och under behandling med karbamazepin, en känd inducerare av

leverenzym. Studien visade att samtidig administrering av karbamazepin signifikant ökar

clearance för quetiapin. Denna ökning av clearance minskade systemisk exponering för

quetiapin (mätt som AUC) till i genomsnitt 13 % av den exponering som ses vid

administrering av enbart quetiapin, och en ännu kraftigare minskning sågs hos vissa patienter.

Denna interaktion kan leda till lägre plasmakoncentrationer, vilket kan påverka effekten av

quetiapin. Samtidig användning av quetiapin och fenytoin (en annan mikrosomal

enzyminducerare) gav kraftigt ökat clearance för quetiapin med cirka 450 %.

Quetiapinbehandling av patienter som använder enzyminducerare, bör bara inledas om

läkaren anser att fördelarna med quetiapin överväger risken vid utsättande av behandlingen

med enzyminducerare. Det är viktigt att alla justeringar av dosen enzyminducerare sker

gradvis och att enzyminduceraren, om nödvändigt, ersätts med ett läkemedel som inte

inducerar dessa enzym (t.ex. natriumvalproat) (se avsnitt 4.4).

Farmakokinetiken för quetiapin påverkades inte signifikant vid samtidig administrering av de

antidepressiva läkemedlen imipramin (en känd CYP2D6-hämmare) eller fluoxetin (en känd

CYP3A4- och CYP2D6-hämmare).

Farmakokinetiken för quetiapin påverkades inte signifikant vid samtidig administrering av

risperidon eller haloperidol. Vid samtidig användning av quetiapin och tioridazin sågs en

ökning i quetiapinclearance med cirka 70 %.

Farmakokinetiken för quetiapin påverkades inte vid samtidig administrering med cimetidin.

Litiums farmakokinetik påverkades inte av samtidig administrering av quetiapin.

I en 6-veckors, randomiserad studie av litium och quetiapin jämfört med placebo och

quetiapin hos vuxna patienter med akut mani observerades en högre incidens av

extrapyramidalt relaterade händelser (särskilt tremor), somnolens och viktökning i gruppen

med litium som tillägg jämfört med gruppen med placebo som tillägg (se avsnitt 5.1).

Farmakokinetiken för natriumvalproat och quetiapin påverkades inte i någon kliniskt relevant

utsträckning vid samtidig administrering. En retrospektiv studie på barn och ungdomar som

fick valproat, quetiapin eller båda fann en högre incidens av leukopeni och neutropeni i

kombinationsgruppen jämfört med monoterapigrupperna.

Formella interaktionsstudier med ofta använda kardiovaskulära läkemedel har inte

genomförts.

Försiktighet bör iakttas när quetiapin används tillsammans med läkemedel som är kända för

att orsaka elektrolytrubbningar eller öka QT-intervallet.

Det har förekommit rapporter om falskt positiva resultat i enzymimmunanalyser för metadon

och tricykliska antidepressiva hos patienter som behandlats med quetiapin. Vid tveksamma

resultat från immunanalysscreening rekommenderas att man bekräftar analysen med lämplig

kromatografisk metod.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Första trimestern

Den måttliga mängd publicerade data som finns om exponering under graviditet (dvs.

300-1 000 graviditetsutfall), inklusive individuella rapporter och några observationsstudier,

tyder inte på någon ökad risk för missbildningar orsakade av behandlingen. Någon definitiv

slutsats grundad på samtliga tillgängliga data kan emellertid inte dras. Djurstudier har visat på

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Quetiapin ska därför endast ges under

graviditet om nyttan överväger de potentiella riskerna.

Tredje trimestern

Nyfödda barn som exponerats för antipsykotika (inklusive quetiapin) under graviditetens sista

trimester löper risk att få biverkningar inklusive extrapyramidala och/eller utsättningssymtom

som kan variera i allvarlighetsgrad och duration efter födseln. Det finns rapporter om

agitation, muskelhypertoni, muskelhypotoni, tremor, somnolens, andnöd eller ätsvårigheter.

Nyfödda bör därför övervakas noga.

Amning

Baserat på mycket begränsade data i publicerade rapporter om quetiapinutsöndring i

bröstmjölk tycks utsöndringen av quetiapin vid terapeutiska doser variera. I avsaknad av

tillförlitliga data måste ett beslut fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta

behandling med quetiapin efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och

fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Effekterna av quetiapin på fertiliteten hos människa har inte undersökts. Effekter relaterade

till förhöjda prolaktinnivåer har observerats hos råtta, men dessa resultat har ingen direkt

relevans för människa (se avsnitt 5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

På grund av den primära CNS-effekten kan quetiapin påverka reaktionsförmågan. Patienten

bör därför uppmanas att inte köra bil eller använda maskiner, förrän det är klarlagt hur han

eller hon påverkas.

4.8

Biverkningar

De vanligaste rapporterade biverkningarna för quetiapin (>10 %) är somnolens, huvudvärk,

yrsel, muntorrhet, utsättningssymtom, höjningar av serumtriglyceridnivåer, höjningar av totalt

kolesterol (främst LDL-kolesterol), sänkningar av HDL-kolesterol, viktökning, sänkt

hemoglobinvärde och extrapyramidala symtom.

Frekvensen för de biverkningar som förknippas med quetiapinbehandling är givna i

tabellform nedan (tabell 1) i enlighet med det format som rekommenderas av Council for

International Organizations of Medical Sciences (CIOMS III Working Group 1995).

Tabell 1 Biverkningar förknippade med quetiapinbehandling

Biverkningsfrekvenserna indelas enligt följande: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100,

<1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta

(<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

Blodet och

lymfsystemet

Sänkt hemo-

globinnivå

Leukopeni

1, 28

minskat

neutrofilantal,

ökat eosinofil-

antal

Neutropeni

Trombocyto-

peni, anemi,

minskat

trombocytantal

Agranulocytos

Immun-

systemet

Överkänslighet

(inklusive

allergiska

hudreaktioner)

Anafylaktisk

reaktion

Endokrina

systemet

Hyper-

prolaktinemi

minskning av

totalt T4

minskning av

fritt T4

minskning av

totalt T3

ökning av

Minskning av

fritt T3

hypotyreodism

Inadekvat

sekretion av

anti-

diuretiskt

hormon

Metabolism

och nutrition

Förhöjda

triglycerid-

nivåer i

serum

10,30

förhöjt

totalkolesterol

(främst LDL-

kolesterol)

11,30

sänkt HDL-

kolesterol

17,30

viktökning

8,30

Ökad aptit,

blodglukos-

nivå förhöjd

till hyper-

glykemi

6,30

Hyponatremi

diabetes

mellitus

Försämring av

befintlig

diabetes

Metabolt

syndrom

Psykiska

störningar

Abnorma

drömmar och

mardrömmar

Suicidtankar

suicidbeteende

Somnambulism

och relaterade

reaktioner som

att tala i sömnen

sömnrelaterade

ätstörningar

Centrala och

perifera

nervsystemet

Yrsel

4,16

somnolens

2,16

huvudvärk,

extra-

pyramidala

symtom

1,21

Dysartri

Kramper

restless legs

(RLS), tardiv

dyskinesi

synkope

4,16

Hjärtat

Takykardi

Palpitationer

förlängning

1,12,

, bradykardi

Ögon

Dimsyn

Organsystem

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

Blodkärl

Ortostatisk

hypotoni

4,16

Venös trombo-

embolism

Stroke

Andnings-

vägar,

bröstkorg och

mediastinum

Dyspné

Rinit

Magtarm-

kanalen

Muntorrhet

Förstoppning,

dyspepsi,

kräkningar

Dysfagi

Pankreatit

tarmobstruktion/

ileus

Lever och

gallvägar

Förhöjt

alaninamino-

transferas

(ALAT) i

serum

förhöjt

gamma-GT

Förhöjt

aspartatamino-

transferas

(ASAT) i

serum

Gulsot

, hepatit

Hud och

subkutan

vävnad

Angio-

ödem

Stevens-

Johnsons

syndrom

Toxisk

epidermal

nekrolys,

erythema

multiforme,

läkemedelsutl

öst hudutslag

med eosinofili

systemiska

symtom

(DRESS)

Muskulo-

skeletala

systemet och

bindväv

Rabdo-

myolys

Njurar och

urinvägar

Urinretention

Graviditet,

puerperium

och perinatal-

period

Neonatalt

utsättnings-

syndrom

Reproduktions

organ och

bröstkörtel

Sexuell

dysfunktion

Priapism,

galaktorré,

bröstsvullnad,

menstruations-

rubbning

Allmänna

symtom

och/eller

symtom vid

administrering

sstället

Utsättningssy

mtom

Mild asteni,

perifert ödem,

irritabilitet,

feber

Malignt

neuroleptika-

syndrom

hypotermi

Organsystem

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

Undersökning

ar

Förhöjt kreatin-

fosfokinas i

blod

(1) Se avsnitt 4.4.

(2) Somnolens kan inträffa, företrädesvis under de första två behandlingsveckorna, och

försvinner vanligen vid fortsatt administrering av quetiapin.

(3) Asymtomatisk förhöjning (förändring från normal nivå till >3 x ULN vid någon tidpunkt)

av serumtransaminaser (ALAT, ASAT) eller gamma-GT har observerats hos vissa patienter

som behandlats med quetiapin. Dessa förhöjningar var i de flesta fall reversibla under fortsatt

quetiapinbehandling.

(4) Liksom andra antipsykotika som blockerar alfa-1-adrenerga receptorer kan quetiapin ofta

inducera ortostatisk hypotoni, förknippad med yrsel, takykardi och, hos vissa patienter,

synkope. Detta inträffar framförallt under den initiala dostitreringsperioden (se avsnitt 4.4).

(5) Beräkning av frekvens för dessa biverkningar bygger endast på data som erhållits efter

marknadsintroduktion av quetiapintabletter med omedelbar frisättning.

(6) Fasteblodglukos på ≥126 mg/dl (≥7,0 mmol/l) eller icke fastande blodglukos på

≥200 mg/dl (≥11,1 mmol/l) vid åtminstone ett tillfälle.

(7) Ökad förekomst av dysfagi vid behandling med quetiapin jämfört med placebo har endast

observerats i kliniska studier av bipolär depression.

(8) Baserat på >7 % ökning i kroppsvikt från baseline. Uppkommer främst under

behandlingens första veckor hos vuxna.

(9) Följande utsättningssymtom sågs mest frekvent i akuta placebokontrollerade kliniska

prövningar vid monoterapi, som utvärderade utsättningssymtom: sömnlöshet, illamående,

huvudvärk, diarré, kräkningar, yrsel och irritabilitet. Incidensen av dessa reaktioner hade

minskat signifikant 1 vecka efter utsättning.

(10) Triglycerider ≥200 mg/dl (≥2,258 mmol/l) (patienter ≥18 år) eller ≥150 mg/dl

(≥1,694 mmol/l) (patienter <18 år) vid åtminstone ett tillfälle.

(11) Kolesterol ≥240 mg/dl (≥6,2064 mmol/l) (patienter ≥18 år) eller ≥200 mg/dl

(≥5,172 mmol/l) (patienter <18 år) vid åtminstone ett tillfälle. En ökning av

LDL-kolesterolvärdet på ≥30 mg/dl (≥0,769 mmol/l) har varit en mycket vanlig observation.

Genomsnittlig förändring hos patienter med denna förhöjning var 41,7 mg/dl (≥1,07 mmol/l).

(12) Se nedanstående text.

(13) Trombocytantal

100 x 10

/l vid åtminstone ett tillfälle.

(14) Baserat på biverkningsrapporter från kliniska studier av förhöjt kreatinfosfokinas i blodet

som inte var associerat till malignt neuroleptikasyndrom.

(15) Prolaktinnivåer (patienter med ålder>18 år): >20 µg/l (>869,56 pmol/l) män; >30 µg/l

(>1 304,34 pmol/l) kvinnor oberoende av tidpunkt.

(16) Kan leda till fall.

(17) HDL-kolesterol: <40 mg/dl (1,025 mmol/l) för män; <50 mg/dl (1,282 mmol/l) för

kvinnor oberoende av tidpunkt.

(18) Förekomst av patienter som fått QTc-förändring från <450 ms till ≥450 ms med en

≥30 ms förlängning. I placebokontrollerade kliniska studier med quetiapin är den

genomsnittliga förändringen och incidensen av patienter med en förändring till en kliniskt

signifikant nivå jämförbar med placebo.

(19) Förändring från >132 mmol/l till ≤132 mmol/l vid minst ett tillfälle.

(20) Fall av suicidtankar och suicidbeteende har rapporterats under behandling med quetiapin

eller kort tid efter utsättande av behandling (se avsnitt 4.4 och 5.1).

(21) Se avsnitt 5.1.

(22) En sänkning av hemoglobinvärdet till ≤13 g/dl (8,07 mmol/l) hos män, ≤12 g/dl

(7,45 mmol/l) hos kvinnor vid minst ett tillfälle förekom hos 11 % av quetiapinpatienterna i

samtliga studier inklusive öppna uppföljningsstudier. För dessa patienter var den

genomsnittliga maximala sänkningen av hemoglobinvärdet vid någon tidpunkt -1,50 g/dl.

(23) Dessa rapporter förekom ofta vid takykardi, yrsel, ortostatisk hypotoni och/eller

bakomliggande hjärt-/luftvägssjukdom.

(24) Baserat på förändringar från normalt baselinevärde till potentiellt kliniskt viktigt värde

vid någon tidpunkt efter baseline i alla studier. Förändringar av totalt T4, fritt T4, totalt T3

och fritt T3 definieras som <0,8 x LLN (pmol/l) och förändring av TSH är >5 mIE/l vid

någon tidpunkt.

(25) Baserat på den ökade frekvensen av kräkningar hos äldre patienter (≥65 år).

(26) Baserat på förändring av antal neutrofiler från ett baselinevärde på ≥1,5 x 10

/l till

<0,5 x 10

/l vid någon tidpunkt under behandlingen och baserat på patienter med svår

neutropeni (<0,5 x 10

/l) och infektion under alla kliniska prövningar med quetiapin (se

avsnitt 4.4).

(27) Baserat på förändringar från normalt baselinevärde till potentiellt kliniskt viktigt värde

vid någon tidpunkt efter baseline i alla studier. Förändringar i eosinofilantal definieras som

>1 x 10

celler/l vid någon tidpunkt.

(28) Baserat på förändringar från normalt baselinevärde till potentiellt kliniskt viktigt värde

vid någon tidpunkt efter baseline i alla studier. Förändringar i Lkc definieras som

≤3 x 10

celler/l vid någon tidpunkt.

(29) Baserat på biverkningsrapporter om metabolt syndrom från alla kliniska prövningar med

quetiapin.

(30) Hos vissa patienter observerades en försämring av mer än en av de metabola faktorerna

vikt, blodglukos och lipider i kliniska studier (se avsnitt 4.4).

(31) Se avsnitt 4.6.

(32) Kan förekomma vid eller nära initiering av behandling och vara förknippad med

hypotoni och/eller synkope. Frekvensen baseras på biverkningsrapporter om bradykardi och

relaterade händelser i alla kliniska studier med quetiapin.

(33) Baserat på en retrospektiv icke-randomiserad epidemiologisk studie.

Fall med QT-förlängning, ventrikulär arytmi, plötslig oförklarlig död, hjärtstillestånd och

torsades de pointes har rapporterats vid användning av neuroleptika och är att betrakta som

klasseffekter.

Svåra hudreaktioner (SCAR), inklusive Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal

nekrolys (TEN) och läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom

(DRESS) har rapporterats i samband med quetiapinbehandling.

Pediatrisk population

Samma biverkningar som beskrivits ovan för vuxna måste beaktas för barn och ungdomar.

Nedanstående tabell sammanfattar biverkningar som uppträder i en högre frekvenskategori

hos barn och ungdomar (10-17 år) än i den vuxna populationen eller biverkningar som ej har

identifierats i den vuxna populationen.

Tabell 2 Biverkningar hos barn och ungdomar förknippade med quetiapinbehandling,

vilka förekommer i högre frekvens än hos vuxna eller inte har identifierats i den vuxna

populationen

Biverkningsfrekvenserna indelas enligt följande: mycket vanliga (>1/10), vanliga (>1/100,

<1/10), mindre vanliga (>1/1 000, <1/100); sällsynta (>1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta

(<1/10 000).

Organsystem

Mycket vanliga

Vanliga

Endokrina systemet

Förhöjda prolaktinvärden

Metabolism och nutrition

Ökad aptit

Centrala och perifera

nervsystemet

Extrapyramidala symtom

3, 4

Synkope

Organsystem

Mycket vanliga

Vanliga

Blodkärl

Blodtryckshöjning

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Rinit

Magtarmkanalen

Kräkningar

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Irritabilitet

1. Prolaktinnivåer (patienter < 18 år): >20 µg/l (>869,56 pmol/l) pojkar; >26 µg/l

(>1 130,428 pmol/l) flickor vid valfri tidpunkt. Mindre än 1 % av patienterna fick en höjning

till en prolaktinnivå >100 µg/l.

2. Baserat på förändringar över kliniskt signifikanta tröskelvärden (anpassade från kriterierna

från amerikanska National Institutes of Health) eller höjningar på >20 mmHg för systoliskt

eller >10 mmHg för diastoliskt blodtryck vid valfri tidpunkt i två akuta (3-6 veckor långa)

placebokontrollerade studier på barn och ungdomar.

3. Kommentar: Frekvensen överensstämmer med den som observerats hos vuxna, men kan

vara förenad med andra kliniska implikationer hos barn och ungdomar än hos vuxna.

4. Se avsnitt 5.1

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom

Rapporterade symtom har i allmänhet varit förstärkningar av den aktiva substansens kända

farmakologiska effekter, dvs. dåsighet och sedering, takykardi,hypotoni och antikolinerga

effekter.

Överdos kan leda till förlängt QT-intervall, kramper, status epilepticus, rabdomyolys,

andningsdepression, urinretention, förvirring, delirium och/eller agitation, koma och död.

Patienter med befintlig svår kardiovaskulär sjukdom kan löpa högre risk för effekter av

överdosering (se avsnitt 4.4: Ortostatisk hypotoni).

Behandling av överdosering

Det finns ingen specifik antidot för quetiapin. Vid allvarliga symtom bör möjligheten att flera

läkemedel är involverade utredas. Intensivvårdsbehandling rekommenderas: säkrade

luftvägar, säkrad syretillförsel och andning, övervakning samt stöd till kardiovaskulära

system.

Baserat på publicerad litteratur kan patienter med delirium och agitation och tydligt

antikolinergt syndrom behandlas med fysostigmin 1-2 mg (under kontinuerlig

EKG-övervakning). Detta rekommenderas inte som standardbehandling på grund av en

potentiell negativ effekt av fysostigmin på hjärtats fortledning. Fysostigmin kan användas om

det inte finns några EKG-avvikelser. Använd inte fysostigmin vid arytmier, någon grad av

hjärtblock eller QRS-breddning.

Förhindrande av absorption vid överdos har inte studerats, men magsköljning kan vara

indicerat vid allvarligare fall av förgiftning och ska om möjligt utföras inom 1 timme efter

intag. Administrering av aktivt kol bör övervägas.

Vid överdosering av quetiapin ska refraktär hypotoni behandlas med lämpliga åtgärder såsom

intravenös vätska och/eller sympatomimetika. Adrenalin och dopamin ska undvikas, eftersom

betastimulering kan ge förvärrad hypotoni vid quetiapininducerad alfablockad.

I fall av överdosering med quetiapin med långvarig frisättning ses en fördröjd maximal

sedering och maximal puls och förlängd återhämtning jämfört med överdosering av quetiapin

I fall av överdosering av quetiapin med långvarig frisättning har bildande av gastriska

besoarer rapporterats och lämplig diagnostisk avbildning rekommenderas för att ytterligare

vägleda patientbehandling. Endoskopiskt avlägsnande av farmakobesoarer har utförts med

framgång i en del fall.

Noggrann medicinsk övervakning ska fortgå tills patienten återhämtat sig.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Neuroleptika; dibensodiazepiner, dibensoxazepiner och

dibensotiazepiner.

ATC-kod: N05A H04

Verkningsmekanism

Quetiapin är ett atypiskt antipsykotikum. Quetiapin och den aktiva humanplasmametaboliten

norquetiapin interagerar med ett flertal neurotransmittorreceptorer. Quetiapin och

norquetiapin har affinitet till serotonin (5HT2)-, dopamin D1- och D2-receptorer i hjärnan.

Denna kombination av receptorantagonism, med en högre affinitet för 5HT2- än

D2-receptorer, förmodas medverka till quetiapins kliniska antipsykotiska egenskaper och låga

benägenheten för extrapyramidala biverkningar (EPS) jämfört med typiska antipsykotika.

Quetiapin och norquetiapin har ingen märkbar affinitet till bensodiazepinreceptorer men hög

affinitet till histaminerga och adrenerga α

-receptorer och måttlig affinitet till adrenerga

-receptorer. Quetiapin har också låg eller ingen affinitet för muskarina receptorer, medan

norquetiapin har måttlig till hög affinitet till flera olika muskarina receptorer, vilket kan

förklara antikolinerga (muskarina) effekter. Norquetiapins hämning av NET och partiella

agonisteffekt på 5HT1A-receptorer kan bidra till den terapeutiska effekten hos quetiapin som

ett antidepressivum.

Farmakodynamisk effekt

Quetiapin har visat effekt i antipsykotiska aktivitetstest, såsom ”betingat undvikande”

(conditioned avoidance, CAR). Det motverkar också effekten av dopaminagonister, studerat

antingen med avseende på beteende eller elektrofysiologi, och ökar koncentrationen av

dopaminmetaboliter, ett neurokemiskt index för D2-receptorblockad.

I prekliniska test, med syfte att undersöka risk för EPS, liknar quetiapin inte typiska

antipsykotika utan uppvisar en atypisk profil. Quetiapin ger inte upphov till dopamin

D2-receptorhypersensitivitet vid kronisk administrering och ger endast svag katalepsi vid

effektiva D2-receptorblockerande doser. Quetiapin uppvisar selektivitet för det limbiska

systemet genom depolariserande blockad av mesolimbiska men inte nigrostriatala

dopamininnehållande neuroner vid kronisk administrering. Quetiapin orsakar minimal dystoni

hos haloperidolsensibiliserade eller läkemedelsnaiva Cebus-apor efter både akut och kronisk

administrering (se avsnitt 4.8).

Klinisk effekt

Schizofreni

Effekten av quetiapin depottabletter för behandling av schizofreni har visats i en 6-veckors

placebokontrollerad studie på patienter som uppfyllde DSM-IV-kriteriet för schizofreni, och i

en aktivt kontrollerad switchstudie från quetiapin med omedelbar frisättning till quetiapin

depottabletter på kliniskt stabila patienter med schizofreni.

Den primära variabeln i den placebokontrollerade studien var förändring i PANSS totalpoäng

från start till slutgiltig undersökning. Quetiapin depottabletter 400 mg/dag, 600 mg/dag och

800 mg/dag förknippades med statistisk signifikant förbättring av psykotiska symtom jämfört

med placebo. Storleken på den effekten var större för 600 mg och 800 mg än för 400 mg. I

den 6 veckor långa, aktivt kontrollerade switchstudien var primär variabel andelen patienter

som saknade effekt, dvs. som avbröt behandlingen på grund av bristande effekt eller vars

PANSS totalpoäng ökade med 20 % eller mer från randomisering till något besök. Hos

patienter som varit stabila på 400 mg till 800 mg quetiapin med omedelbar frisättning,

kvarstod effekten när de bytte till motsvarande daglig dos av quetiapin depottabletter givet en

gång per dag.

Quetiapin depottabletter var mer effektiva än placebo vad gäller att förhindra återfall i en

långtidsstudie på stabila schizofrenipatienter som stått på quetiapin depottabletter i 16 veckor.

Uppskattad risk för återfall efter 6 månaders behandling var 14,3 % för quetiapin

depottabletter jämfört med 68,2 % för placebo. Medeldosen var 669 mg. Det fanns inga

ytterligare säkerhetsobservationer associerade med behandling med quetiapin depottabletter

upp till 9 månader (median 7 månader). Framförallt ökade inte rapporterna av biverkningar

relaterade till EPS och viktökning vid långtidsbehandling med quetiapin depottabletter.

Bipolär sjukdom

Vid behandling av maniska episoder av måttlig till allvarlig svårighetsgrad i två

monoterapistudier, visade sig quetiapin vara effektivare än placebo med avseende på

reduktion av maniska symtom vid behandlingsvecka 3 och 12. Vidare visade quetiapin

depottabletter signifikant effekt jämfört med placebo i en ytterligare 3-veckorsstudie.

Quetiapin depottabletter användes i doser mellan 400 och 800 mg/dag och medeldosen var

ungefär 600 mg/dag. Data från kombinationsbehandling med quetiapin med omedelbar

frisättning och valproat eller litium vid akuta maniska episoder av måttlig till allvarlig

svårighetsgrad (vid behandlingsvecka 3 och 6) är begränsad. Kombinationsbehandlingen

tolererades emellertid väl. Additiv effekt visades i 3:e behandlingsveckan. En andra studie

visade inte någon additiv effekt i 6:e behandlingsveckan.

I en klinisk studie av patienter med depressiva episoder vid bipolär I eller bipolär II visade

quetiapin depottabletter 300 mg/dag överlägsen effekt jämfört med placebo i reduktion av

MADRS-skalans poängvärde.

I ytterligare fyra quetiapinstudier, med 8 veckors behandling av patienter med måttliga till

svåra depressiva episoder vid bipolär I och bipolär II var quetiapin med omedelbar frisättning

300 mg och 600 mg signifikant överlägsna placebo för de relevanta effektmåtten:

genomsnittlig förbättring enligt MADRS och för behandlingssvar definierat som minst 50 %

förbättring i MADRS-skalans poängvärde från baseline. Det fanns ingen skillnad i

effektstyrka mellan patienter som fick 300 mg quetiapin med omedelbar frisättning och de

som fick 600 mg.

I två av dessa studier visade det sig vid uppföljning att långtidsbehandling av patienter som

svarat på quetiapin med omedelbar frisättning 300 mg eller 600 mg var effektivare än placebo

med avseende på depressiva symtom, men inte med avseende på maniska symtom.

I två studier av återfallsprevention då quetiapin har utvärderats i kombination med andra

stämningsstabiliserare hos patienter med maniska, depressiva eller blandade episoder, visade

sig kombinationsbehandling med quetiapin vara överlägsen monoterapi av

stämningsstabiliserare avseende ökad tid till återfall av någon stämningsepisod (maniska,

depressiva eller blandade episoder). Quetiapin administrerades två gånger dagligen med en

total dos på 400 till 800 mg per dag i kombination med litium eller valproat.

I en 6-veckors, randomiserad studie av litium och quetiapin depottabletter jämfört med

placebo och quetiapin depottabletter hos vuxna patienter med akut mani var skillnaden i

genomsnittlig förbättring av YMRS mellan gruppen med litium som tillägg och gruppen med

placebo som tillägg 2,8 poäng och skillnaden i procent som svarade (definierad som 50 %

förbättring från baseline på YMRS) var 11 % (79 % gruppen med litium som tillägg mot

68 % i gruppen med placebo som tillägg).

I en långtidsstudie (upp till två års behandling) där återfallsprofylax utvärderades för patienter

med maniska, depressiva eller blandade stämningsepisoder var quetiapin överlägsen placebo

avseende ökad tid till återfall i skov (maniska, depressiva eller blandade episoder) hos

patienter med bipolär sjukdom typ I. Antalet patienter med skov var 91 (22,5 %) i

quetiapingruppen, 208 (51,1 %) i placebogruppen respektive 95 (26,1 %) i litiumgruppen. När

man jämförde behandlingsresultaten av fortsatt quetiapinbehandling med

behandlingsresultaten vid preparatbyte till litium för patienter som svarat på quetiapin, visade

sig byte till litium inte leda till ökad tid till återfall i skov.

Depressiva episoder vid egentlig depression

I två korttidsstudier (6 veckor) rekryterades patienter som hade uppvisat ett otillräckligt svar

på minst ett antidepressivum. Quetiapin depottabletter 150 mg och 300 mg/dag, givet som

tilläggsbehandling till kontinuerlig behandling med antidepressivum (amitriptylin, bupropion,

citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, paroxetin, sertralin eller venlafaxin) var

signifikant bättre jämfört med behandling med enbart antidepressivum vad gäller reduktion av

depressiva symtom, mätt såsom förbättring av totalpoängen på MADRS-skalan

(minstakvadratmedelvärde för förändringen gentemot placebo på 2–3,3 poäng).

Långsiktig effekt och säkerhet hos patienter med egentlig depression har inte utvärderats som

tilläggsbehandling, däremot har långsiktig effekt och säkerhet utvärderats hos vuxna patienter

som monoterapi (se nedan).

Följande studier genomfördes med quetiapin depottabletter som monoterapibehandling,

quetiapin depottabletter är dock endast indicerad för användning som tilläggsbehandling:

I tre av fyra korttidsstudier (upp till 8 veckor) med monoterapi på patienter med egentlig

depression uppvisade quetiapin depottabletter 50 mg, 150 mg och 300 mg/dag signifikant

bättre effekt jämfört med placebo vad gäller reduktion av depressiva symtom, mätt som

förbättring av totalpoängen på Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS)

(minstakvadratmedelvärde för förändringen gentemot placebo på 2–4 poäng).

I en monoterapistudie av förebyggande av återfall randomiserades patienter med depressiva

episoder som stabiliserats genom öppen behandling med quetiapin depottabletter under minst

12 veckor till antingen quetiapin depottabletter en gång dagligen eller placebo under upp till

52 veckor. Medeldosen av quetiapin depottabletter under den randomiserade fasen var

177 mg/dag. Återfallsincidensen var 14,2 % för quetiapin depottablett-behandlade patienter

och 34,4 % för placebobehandlade patienter.

I en korttidsstudie (9 veckor) på icke-dementa äldre patienter (66–89 år) med egentlig

depression uppvisade quetiapin depottabletter doserat flexibelt i området 50 mg till

300 mg/dag signifikant bättre effekt jämfört med placebo vad gäller reduktion av depressiva

symtom, mätt som förbättring av totalpoängen på MADRS-skalan (minstakvadratmedelvärde

för förändringen gentemot placebo -7,54). I denna studie erhöll de patienter som

randomiserats till quetiapin depottabletter 50 mg/dag, dag 1–3. Dosen kunde höjas till

100 mg/dag dag 4, 150 mg/dag dag 8 och upp till 300 mg/dag beroende på kliniskt svar och

tolerabilitet. Medeldosen av quetiapin depottabletter var 160 mg/dag. Bortsett från incidensen

av extrapyramidala symtom (se avsnitt 4.8 och Klinisk säkerhet nedan) var tolerabiliteten för

quetiapin depottabletter en gång dagligen hos äldre patienter jämförbar med den som ses hos

vuxna (18-65 år). Andelen av de randomiserade patienterna som var över 75 år var 19 %.

Klinisk säkerhet

I placebokontrollerade kliniska korttidsstudier av schizofreni och bipolär mani var den

samlade incidensen av extrapyramidala symtom jämförbar med den för placebo (schizofreni:

7,8 % för quetiapin och 8,0 % för placebo; bipolär mani: 11,2 % för quetiapin och 11,4 % för

placebo). I placebokontrollerade kliniska korttidsstudier på egentlig depression och bipolär

depression sågs högre frekvens av extrapyramidala symtom hos quetiapinbehandlade

patienter jämfört med placebobehandlade. I placebokontrollerade korttidsstudier på bipolär

depression var den samlade incidensen av extrapyramidala symtom 8,9 % för quetiapin

jämfört med 3,8 % för placebo. I placebokontrollerade kliniska korttidsstudier med

monoterapi vid egentlig depression var den samlade incidensen av extrapyramidala symtom

5,4 % för quetiapin depottabletter och 3,2 % för placebo. I en placebokontrollerad

korttidsstudie med monoterapi på äldre patienter med egentlig depression var den samlade

incidensen av extrapyramidala symtom 9,0 % för quetiapin depottabletter och 2,3 % för

placebo. Vid såväl bipolär depression som egentlig depression översteg incidensen av de

individuella biverkningarna (t.ex. akatisi, extrapyramidala symtom, tremor, dyskinesi,

dystoni, rastlöshet, ofrivilliga muskelsammandragningar, psykomotorisk hyperaktivitet och

muskelstelhet) inte 4 % i någon behandlingsgrupp.

I placebokontrollerade korttidsstudier (i intervall på 3–8 veckor) med fast dos (50 mg/dag till

800 mg/dag) varierade den genomsnittliga viktökningen för quetiapinbehandlade patienter

mellan 0,8 kg för dosen om 50 mg/dag till 1,4 kg för dosen om 600 mg/dag (med mindre

ökning för dosen om 800 mg/dag), jämfört med 0,2 kg för de placebobehandlade patienterna.

Procentandelen quetiapinbehandlade patienter som gick upp ≥ 7 % kroppsvikt varierade

mellan 5,3 % för dosen om 50 mg/dag till 15,5 % för dosen om 400 mg/dag (med lägre

ökning för doserna om 600 och 800 mg/dag), jämfört med 3,7 % för placebobehandlade

patienter.

En 6-veckors, randomiserad studie av litium och quetiapin depottabletter jämfört med placebo

och quetiapin hos vuxna patienter med akut mani indikerade att kombinationen av quetiapin

depottabletter och litium leder till fler biverkningar (63 % mot 48 % för quetiapin

depottabletter i kombination med placebo). Säkerhetsresultaten visade en högre incidens av

extrapyramidala symtom, som rapporterades hos 16,8 % av patienterna i gruppen med litium

som tillägg och hos 6,6 % i gruppen med placebo som tillägg, varav de flesta bestod av

tremor som rapporterades hos 15,6 % av patienterna i gruppen med litium som tillägg och av

4,9 % i gruppen med placebo som tillägg. Incidensen av somnolens var högre i gruppen med

quetiapin depottabletter med litium som tillägg (12,7 %) jämfört med gruppen med quetiapin

depottabletter med placebo som tillägg (5,5 %). Dessutom hade en högre procentuell andel av

de patienter som behandlades i gruppen med litium som tillägg (8,0 %) en viktökning (≥7 %)

i slutet av behandlingen jämfört med patienter i gruppen med placebo som tillägg (4,7 %).

I långtidsstudier av förebyggande av återfall ingick en öppen period (mellan 4 och 36 veckor)

under vilken patienterna behandlades med quetiapin, följt av en randomiserad

utsättningsperiod under vilken patienterna randomiserades till quetiapin eller placebo. För

patienter som randomiserades till quetiapin var den genomsnittliga viktökningen under den

öppna perioden 2,56 kg och vid vecka 48 av den randomiserade perioden var den

genomsnittliga viktökningen 3,22 kg, jämfört med baseline för den öppna perioden. För

patienter som randomiserades till placebo var den genomsnittliga viktökningen under den

öppna perioden 2,39 kg och vid vecka 48 av den randomiserade perioden var den

genomsnittliga viktökningen 0,89 kg, jämfört med baseline för den öppna perioden.

I placebokontrollerade studier av äldre patienter med demensrelaterad psykos var incidensen

av cerebrovaskulära biverkningar per 100 patientår inte högre för quetiapinbehandlade

patienter än för placebobehandlade patienter.

Incidensen av minst en förändring till neutrofilantal <1,5 x 10

/l var 1,9 % hos patienter

behandlade med quetiapin jämfört med 1,5 % hos patienter behandlade med placebo i alla

placebokontrollerade korttidsstudier med monoterapi hos patienter med ett neutrofilantal

≥1,5 x 10

/l vid baseline. Incidensen av förändringar till >0,5-<1,0 x 10

/l var densamma

(0,2 %) hos patienter som behandlades med quetiapin som hos placebobehandlade patienter. I

alla kliniska studier (placebokontrollerade studier, öppna studier, studier med aktiv

jämförelsearm) på patienter med ett neutrofilantal ≥1,5 x 10

/l vid baseline var incidensen

2,9 % av minst en förändring till neutrofilantal <1,5 x 10

/l och för en förändring till <0,5 x

/l var den 0,21 % hos patienter behandlade med quetiapin.

Quetiapinbehandling medförde en dosrelaterad reduktion av tyreoideahormon. Incidenserna

av förändringar av TSH var 3,2 % för quetiapin mot 2,7 % för placebo. Incidensen av

motsvarande, potentiellt kliniskt signifikanta förändringar av både T3 eller T4 och TSH i

dessa studier var sällsynta och de observerade förändringarna av nivåerna av tyreoideahormon

var inte förknippade med kliniskt symtomatisk hypotyreoidism. Reduktionen av totalt och fritt

T4 var som störst under de första sex veckorna av quetiapinbehandlingen och ingen

ytterligare sänkning sågs under långtidsbehandling. I omkring 2/3 av samtliga fall har

avbruten quetiapinbehandling medfört att effekterna på totalt och fritt T4 gått tillbaka, oavsett

behandlingens längd.

Katarakter/linsgrumlingar

I en klinisk studie för att utvärdera den eventuellt kataraktogena effekten av quetiapin med

omedelbar frisättning (200-800 mg/dygn) vs. risperidon (2-8 mg/dygn) hos patienter med

schizofreni eller schizoaffektiv sjukdom var den procentuella andelen patienter med ökad

grad av linsgrumling inte högre för quetiapin med omedelbar frisättning (4 %) än för

risperidon (10 %), för patienter med minst 21 månaders exponering.

Pediatrisk population

Klinisk effekt

Effekt och säkerhet för quetiapin med omedelbar frisättning studerades i en 3-veckors

placebokontrollerad studie med behandling av mani (n=284 patienter från USA, i åldern

10-17 år). Cirka 45 % av patientpopulationen hade dessutom diagnosen ADHD. Dessutom

genomfördes en 6-veckors placebokontrollerad studie med behandling av schizofreni

(n=222 patienter, i åldern 13-17 år). I båda studierna uteslöts patienter med känd frånvaro av

behandlingssvar på quetiapin med omedelbar frisättning. Behandlingen med quetiapin med

omedelbar frisättning inleddes med 50 mg/dag och ökades på dag 2 till 100 mg/dag; därefter

titrerades dosen till måldosen (mani 400-600 mg/dag; schizofreni 400-800 mg/dag) i steg på

100 mg/dag administrerat två eller tre gånger dagligen.

I manistudien var skillnaden i minstakvadratmedelvärdet för förändringen från baseline av

totalpoängen på YMRS (aktiv minus placebo) -5,21 för quetiapin med omedelbar frisättning

400 mg/dag och -6,56 för quetiapin med omedelbar frisättning 600 mg/dag.

Svarsfrekvenserna (YMRS-förbättring ≥50 %) var 64 % för quetiapin med omedelbar

frisättning 400 mg/dag, 58 % för 600 mg/dag och 37 % i placeboarmen.

I schizofrenistudien var skillnaden i minstakvadratmedelvärdet för förändringen från baseline

av totalpoängen på PANSS (aktiv minus placebo) -8,16 för quetiapin med omedelbar

frisättning 400 mg/dag och -9,29 för quetiapin med omedelbar frisättning 800 mg/dag. Varken

lågdos- (400 mg/dag) eller högdosregim (800 mg/dag) av quetiapin var överlägset placebo

vad gäller andel patienter som uppnådde svar, definierat som ≥30 % sänkning från baseline av

totalpoängen på PANSS. Både vid mani och vid schizofreni ledde högre doser till numeriskt

lägre svarsfrekvenser.

I en tredje placebokontrollerad korttidsstudie med quetiapin depottabletter som monoterapi

hos barn och ungdomar (10-17 år) med bipolär depression visades ingen effekt.

Det finns inga data angående bibehållande av effekt eller prevention av återfall i denna

åldersgrupp.

Klinisk säkerhet

I de pediatriska korttidsstudier med quetiapin som beskrivs ovan var frekvenserna av EPS i

den aktiva armen jämfört med placebo 12,9 % mot 5,3 % i studien av schizofreni, 3,6 % mot

1,1 % i studien av bipolär mani och 1,1 % mot 0 % i studien av bipolär depression.

Viktökningsfrekvenser på ≥7 % av baselinevikten i den aktiva armen jämfört med placebo var

17 % mot 2,5 % i studierna av schizofreni och bipolär mani, och 13,7 % mot 6,8 % i studien

av bipolär depression. Frekvenserna av självmordsrelaterade händelser i den aktiva armen

jämfört med placebo var 1,4 % mot 1,3 % i studien av schizofreni, 1,0 % mot 0 % i studien av

bipolär mani och 1,1 % mot 0 % i studien av bipolär depression. Under en förlängd

uppföljningsfas efter behandling i studien av bipolär depression förekom ytterligare två

självmordsrelaterade händelser hos två patienter; en av dessa patienter fick quetiapin vid

tidpunkten för händelsen.

Långsiktig säkerhet

En 26-veckors, öppen förlängning av akutstudierna (n=380 patienter) med flexibel dos på

400-800 mg/dag av quetiapin med omedelbar frisättning gav ytterligare säkerhetsdata.

Ökningar av blodtrycket rapporterades hos barn och ungdomar och ökad aptit,

extrapyramidala symtom och förhöjt serumprolaktin rapporterades i högre frekvens hos barn

och ungdomar än hos vuxna patienter (se avsnitt 4.4 och 4.8). Beträffande viktökning, med

justering för normal tillväxt under längre tid, användes en ökning på minst

0,5 standardavvikelser från baseline för kroppsmasseindex (BMI) som ett mått på en kliniskt

signifikant förändring; 18,3 % av de patienter som behandlades med quetiapin i minst

26 veckor uppfyllde detta kriterium.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Quetiapin absorberas väl efter peroral administrering. Quetiapin depottabletter når maximala

plasmanivåer av quetiapin och norquetiapin cirka 6 timmar efter administrering (T

Den maximala molära koncentrationen av den aktiva metaboliten norquetiapin är vid

steady-state 35 % av värdet för quetiapin.

Farmakokinetiken för quetiapin och norquetiapin är linjär och dosproportionell för doser upp

till 800 mg givna en gång per dag. När quetiapin depottabletter (en gång per dag) jämförs med

samma totala dygnsdos av quetiapinfumarat med omedelbar frisättning (två gånger per dag) är

AUC ekvivalent, men C

är 13 % lägre vid steady-state. När quetiapin depottabletter

jämförs med quetianpin med omedelbar frisättning är AUC för metaboliten norquetiapin 18 %

lägre.

I en studie som undersökte effekten av föda på biotillgängligheten av quetiapin, gav en fettrik

måltid signifikant ökning av C

och AUC för quetiapin depottabletter på cirka 50 %

respektive 20 %. Det kan inte uteslutas att effekten av fettrik mat är större. Som jämförelse

gav en lätt måltid inga signifikanta effekter på C

eller AUC av quetiapin. Det

rekommenderas att quetiapin depottabletter tas en gång dagligen utan föda.

Distribution

Quetiapin binds till cirka 83 % till plasmaproteiner.

Metabolism

Quetiapin metaboliseras i hög grad i levern. Tillförsel av radioaktivt märkt quetiapin visar att

moderföreningen står för mindre än 5 % av oförändrat läkemedelsrelaterat material i urin och

faeces.

In vitro

-studier har visat att CYP3A4 är det enzym som huvudsakligen är involverat i den

cytokrom P450-medierade metabolismen av quetiapin. Norquetiapin bildas och utsöndras

huvudsakligen via CYP3A4.

Quetiapin och flera av dess metaboliter (inklusive norquetiapin) har visats vara svaga

hämmare av cytokrom P450 1A2-, 2C9-, 2C19-, 2D6- och 3A4-aktivitet

in vitro

CYP-hämning

in vitro

observeras endast vid koncentrationer cirka 5 till 50 gånger högre än

de som observeras vid ett dosintervall på 300 till 800 mg/dag hos människa. Dessa

in vitro-

resultat tyder på att det är osannolikt att samtidig administrering av quetiapin och

andra läkemedel skulle resultera i kliniskt signifikant hämning av cytokrom P450-metabolism

av andra läkemedel. Djurstudier tyder på att quetiapin kan inducera cytokrom P450-enzym.

En specifik interaktionsstudie på psykotiska patienter visade dock ingen ökning av cytokrom

P450-aktivitet efter administrering av quetiapin.

Eliminering

Halveringstiden för quetiapin och norquetiapin är cirka 7 respektive 12 timmar. Cirka 73 %

av radioaktivt märkt quetiapin utsöndras i urin och 21 % i faeces. Mindre än 5 % av den totala

radioaktiviteten kom från oförändrat läkemedel. Den genomsnittliga molära dosfraktionen av

fritt quetiapin och den aktiva humanplasmametaboliten norquetiapin utsöndras till <5 % i

urinen.

Särskilda populationer

Kön

Farmakokinetiken för quetiapin skiljer sig inte mellan män och kvinnor.

Äldre

Medelclearance för quetiapin hos äldre är cirka 30-50 % lägre än hos personer i åldern

18-65 år.

Nedsatt njurfunktion

Medelplasmaclearance för quetiapin reducerades med cirka 25 % hos patienter med svår

njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance mindre än 30 ml/min/1,73 m

). Individuella

clearancevärden för dessa patienter låg dock inom intervallet för patienter med normal

njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion:

Medelplasmaclearance minskar med cirka 25 % hos personer med känd

leverfunktionsnedsättning (stabil alkoholcirros). Förhöjda plasmanivåer förväntas hos

personer med leverfunktionsnedsättning eftersom quetiapin till stor del metaboliseras via

levern. Dosjustering kan vara nödvändig för dessa patienter (se avsnitt 4.2).

Pediatrisk population

Man tog prov på farmakokinetiska data från 9 barn i åldern 10-12 år och 12 ungdomar som

stod på behandling med 400 mg quetiapin två gånger dagligen. Vid steady-state var de

dosnormaliserade plasmanivåerna av quetiapin hos barn och ungdomar (10-17 år) generellt

sett jämförbar med dem hos vuxna, även om C

hos barn låg i den övre delen av det

intervall som observerats hos vuxna. AUC och C

för den aktiva metaboliten, norquetiapin,

var högre, cirka 62 % respektive 49 % hos barn (10-12 år) och 28 % respektive 14 % hos

ungdomar (13-17 år), jämfört med vuxna.

Det finns ingen tillgänglig information angående quetiapin depottabletter till barn och

ungdomar.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Inga tecken på gentoxicitet sågs i en serie

in vitro

- och

in vivo

-gentoxicitetsstudier. Vid

kliniskt relevant exponering har följande avvikelser (vilka ännu inte bekräftats i kliniska

långtidsstudier) setts hos försöksdjur. Råtta: pigmentfällning i tyreoidea; apa: tyreoidal

follikulär cellhypertrofi, reduktion av T3-nivåer i plasma, minskad hemoglobinkoncentration

och en minskning av röda och vita blodkroppar; hund: grumling av linsen och katarakter. (För

katarakter/linsgrumlingar se avsnitt 5.1.)

I en embryofetal toxicitetsstudie på kanin ökade den fetala incidensen av

karpal-/tarsalkrökning. Denna effekt inträffade i närvaro av uppenbara effekter hos modern

såsom minskad viktökning. Dessa effekter var uppenbara vid exponeringsnivåer hos modern

som var likartade eller något högre än nivåerna hos människa vid den högsta terapeutiska

dosen. Relevansen av dessa fynd för människa är okänd.

I en fertilitetsstudie på råtta sågs marginellt minskad fertilitet hos hanar och pseudodräktighet,

utdragna diöstrusperioder, ökade prekoitala intervall och minskad dräktighetsfrekvens. Dessa

effekter har samband med förhöjda prolaktinnivåer och är inte direkt relevanta för människa

på grund av artskillnader i hormonell reglering av reproduktion.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Metakrylsyra – etylakrylatsampolymer (1:1), typ A

Laktos, vattenfri

Magnesiumstearat

Kristallin maltos

Talk

Dragering

Metakrylsyra – etylakrylat sampolymer (1:1), typ A

Trietylcitrat

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

HDPE-burk: hållbarheten påverkas inte av att burken öppnas.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

En kartong innehållande passande antal vita ogenomskinliga PVC/PCTFE-aluminiumfolie-

blister och en bipacksedel

En vit, ogenomskinlig HDPE-burk med barnskyddande polypropenskruvlock och

säkerhetsförslutning.

Förpackningsstorlekar:

Blister: 10, 30, 50, 56, 60 och100 tabletter.

Burk: 60 och 120 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Hexal A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

50 mg: 53076

150 mg: 53077

200 mg: 53078

300 mg: 53079

400 mg: 53080

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2015-11-26

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-01-17

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen