Questran 4 g Pulver till oral suspension, dospåse

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

24-03-2021

Aktiva substanser:
kolestyramin (vattenfri)
Tillgänglig från:
Paranova Läkemedel AB
ATC-kod:
C10AC01
INN (International namn):
cholestyramine (anhydrous)
Dos:
4 g
Läkemedelsform:
Pulver till oral suspension, dospåse
Sammansättning:
kolestyramin (vattenfri) 4 g Aktiv substans; sackaros Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Dospåse, 50 st
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
56135
Tillstånd datum:
2017-12-06

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Questran 4 g pulver till oral suspension, dospåse

kolestyramin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Questran är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Questran

Hur du använder Questran

Eventuella biverkningar

Hur Questran ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Questran är och vad det används för

Questran används:

för att sänka förhöjda halter av blodfetter när dietbehandling inte haft tillräcklig effekt

vid hudklåda orsakad av hinder i gallgångarna

vid diarré orsakad av för mycket gallsyror i tarmen.

I tunntarmen binder Questran gallsyror, vilka bildas från kolesterol. Vid nybildning av gallsyror tas

kolesterol från blodet, vars halt därigenom sjunker.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Questran

Använd inte Questran

om du är allergisk mot kolestyramin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

vid fullständigt stopp i gallvägarna.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Questran:

om du har inflammatorisk tarmsjukdom.

vid mycket långvarig behandling, eftersom den kan minska upptaget av fettlösliga vitaminer och

brist på vitamin K kan ge ökad tendens till blödning. Vitamin A, D och K kan i vissa fall behöva

ges förebyggande.

om du har förstoppning.

Andra läkemedel och Questran

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Effekten av vissa andra läkemedel kan påverkas om Questran tas samtidigt med dessa. Rådgör därför

med din läkare före samtidig användning av andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Erfarenheten från användning av Questran under graviditet är begränsad. Rådgör därför alltid med

läkare före användning av Questran under graviditet.

Kolestyramin passerar inte över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Questran innehåller sackaros och propylenglykol

Innehåller 3,79 gram sackaros per dospåse. Detta bör beaktas hos patienter med diabetes mellitus.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Kan vara skadligt för tänderna. Var därför noga med munhygienen.

Detta läkemedel innehåller 97,5 mg propylenglykol per dospåse.

Om ditt barn är yngre än 4 veckor eller väger mindre än 8 kg, kontakta läkare eller apotekspersonal

innan barnet använder läkemedlet, särskilt om barnet använder andra läkemedel som innehåller

propylenglykol eller alkohol.

3.

Hur du använder Questran

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker.

Vanlig dos till

vuxna

är 1-2 dospåsar 2-3 gånger dagligen.

Barn:

Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt till barnets vikt eller ålder.

För att undvika trög mage och förstoppning, skall man börja med endast ½ dospåse dagligen under

första veckan och sedan öka dosen veckovis tills ordinerad dos uppnåtts. Andra läkemedel skall tas 1

timme före eller 4-6 timmar efter Questran för att förhindra att upptaget av läkemedlen påverkas.

Pulvret blandas ut i vatten, saft, juice eller annan dryck. Det går också bra att blanda ut i soppor eller

finfördelad frukt, som t ex äpplemos eller krossad ananas.

Om du använt för stor mängd av Questran

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Följande biverkningar har rapporterats vid behandling med Questran:

förändrade protrombinvärden,

viktökning, viktminskning,

blödningsbenägenhet, minskad proteinhalt i blodet, blodbrist, lymfkörtelsjukdom, stora

blåmärken,

huvudvärk, yrsel, svimning, sömnighet, nervsmärtor, stickningar, smakrubbningar,

nattblindhet (med vitamin A brist), inflammation i ögats druvhinna,

tinnitus, yrsel,

astma, väsande andning, ansträngd andning, hicka,

förstoppning, inflammation i bukspottkörteln, obehagskänsla i magen, väderspänning,

illamående, kräkningar, diarré, dyspepsi, fettdiarré, inflammation i tungan, rektala besvär,

blödning i mag-tarmkanalen, rektal blödning, missfärgning av avföring, hemorrojdalblödning,

blödande sår i tolvfingertarmen, svårigheter att svälja, smärta i ändtarmen, rapning, akut buk,

karies, blödningar i munnen, förstoppning, inflammation i tjocktarmen,

blod i urinen, svårighet att kasta vatten, onormal urinlukt, ökad urinmängd,

rodnad, hudirritation, nässelutslag,

benskörhet, ryggont, muskelsmärta, ledvärk, ledinflammation,

vitamin A brist, vitamin K brist, vitamin D brist, höga halter av syror, överskott av klor i

blodet (hos barn), anorexi,

trötthet, ödem,

gallsten, kalcifiering av gallblåsan, gallsmärtor, onormala leverfunktionsvärden,

ökad sexuell lust, ångest.

Vid långvarig behandling kan brist på vitamin K ge ökad blödningstendens och brist på vitamin A kan

i sällsynta fall orsaka nattblindhet. Även benskörhet och sänkt folinsyra i blodet har rapporterats.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Questran ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen

i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är kolestyramin 4 g per dospåse.

Övriga innehållsämnen är sackaros, akaciagummi, propylenglykolalginat, vattenfri citronsyra,

polysorbat 80, smakämne (apelsin).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kartong om 50 st dospåsar.

Kartong om 4 x 50 st dospåsar.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24

17489 Greifswald

Tyskland

Tillverkare

Farmea

10 rue Bouche Thomas

ZAC d’Orgemont

49000 Angers

Frankrike

Information lämnas av

ProPharma Group Sweden AB

Fleminggatan 18

112 26 Stockholm

Sverige

E-mail:

pharmacovigilance.SE@propharmagroup.com

Denna bipacksedel godkändes senast:

2021-03-24

Läs hela dokumentet

P

RODUKTRESUMÉ

1

L

ÄKEMEDLETS

N

AMN

Questran 4 g pulver till oral suspension, dospåse.

2

K

VALITATIV OCH

K

VANTITATIV

S

AMMANSÄTTNING

En dospåse innehåller kolestyramin 4g.

Hjälpämnen: en dospåse innehåller 3,79 g sackaros och 97,5 mg propylenglykol.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6,1.

3

L

ÄKEMEDELSFORM

Pulver till oral suspension, dospåse.

4

K

LINISKA

U

PPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Hyperlipoproteinemi. Gallsyraindicerad diarré vid partiell ileumresektion (<100 cm och

fekalfett <20 g/dag) och vagotomi samt andra diarrétillstånd orsakade av ökat inflöde av

gallsyror i colon. Lindring av klåda vid partiell gallvägsobstruktion, t ex vid biliär cirrhos med

ofullständig biliär obstruktion och andra former av partiell obstruktiv ikterus.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Individuell behandling. Före användning ska preparatet alltid blandas med vatten eller annan

vätska. Dospåsen kan administreras utan hänsyn till måltider.

Hyperlipoproteinemi:

För att undvika tendensen till förstoppning inleds behandlingen med endast 2 g (

dospåse)

per dygn under första veckan. Därefter ökas dosen gradvis tills den föreskrivna dygnsdosen är

uppnådd.

Vuxna

: Normaldos 8-16 g (24 g) kolestyramin per dygn fördelat på 2-3 doseringstillfällen. Om

dosökningar är nödvändiga ska dessa ske gradvis, och med periodisk bedömning av

lipid/lipoprotein nivåer.

Barn

: Initial dos = (vikt i kg x vuxendos)/70 därefter kan dosen ökas gradvis tills önskad

effekt erhålls.

Gallsyrainducerad diarré:

4 g kolestyramin 2-4 gånger per dygn med individuell dosering baserad på terapisvar. Om

inget terapisvar ses inom 3 dagar bör alternativ terapi sättas in.

Partiell gallvägsobstruktion

Vuxna

: 4 g 2-3 gånger dagligen. Dygnsdosen kan justeras för att möta den enskilda patientens

behov. Högre dos än 24 g per dag bör inte ges. När effekt på klådan erhållits kan en

dosreduktion prövas.

Barn

: För barn över 6 år kan behandlingen inledas med normaldos som reduceras så snart

effekt på klådan erhållits. För barn under 6 år finns ingen fastställd dos.

Administreringssätt

Questran tas med ett glas saft, juice, vatten eller annan dryck. Det kan vara lämpligt att variera

dryckerna som används. Pulvret kan även blandas i lättflytande soppor eller finfördelad frukt

som t ex äppelmos eller krossad ananas samt i vissa maträtter.

4.3

Kontraindikationer

Total gallvägsobstruktion då galla inte utsöndras i tarmen.

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Questran skall användas med försiktighet vid inflammatoriska tarmsjukdomar.

Det är viktigt att avvakta effekt av dietbehandling och viktminskning innan farmakologisk

behandling övervägs. Eventuell underliggande sjukdom som orsak till ökat serumkolesterol

bör utredas.

Om tillfredsställande terapisvar ej uppnåtts inom 4 veckor bör terapiändring övervägas.

Kolestyramin kan ge upphov till- eller försvåra befintlig förstoppning och relaterade tillstånd

så som hemorrojder. Dosen kolestyramin bör minskas till patienter med förstoppning, då det

kan ge upphov till impaktion.

Obstipation kan också kontrolleras med lämplig kost eller sedvanliga laxermedel och

försvinner ofta vid kontinuerlig behandling. Hos patienter med koronarkärlssjukdom och

angina pectoris bör obstipationsrisken särskilt beaktas och laxermedel sättas in.

Dosen Questran bör titreras för att undvika förstoppning.

Förutom serumkolesterolbestämningar bör även triglycerider kontrolleras då lätt förhöjda

triglyceridnivåer konstaterats under behandling.

Ökad blödningstendens kan uppträda hos patienter efter lång tids behandling. Denna beror på

hypoprotrombinemi genom ett minskat upptagande av vitamin K. Detta tillstånd kan

vanligtvis behandlas med parenteral tillförsel av vitamin K och återfall kan förhindras genom

peroral tillförsel av samma vitamin.

Minskning av serum RBC folat har rapporterats. I dessa fall skall behandling med folsyra

övervägas

Eftersom kolestyramin är en klorid av en basisk anjonbytare kan lång användning av höga

doser ge upphov till hyperkloremisk acidos. Detta är särskilt påtagligt hos yngre och lättare

patienter där den relativa dosen är högre.

Doser över 24 g kolestyramin per dag kan på verka den normala fettabsorptionen. Då

resorptionen av fettlösliga vitaminer kan minska vid biliär cirrhos bör A, D och K-vitaminer

ges profylaktiskt när Questran ges i höga doser under en lång period. Patienter med normal

tarmfunktion som behandlas för hyperlipoproteinemi behöver inte rutinmässigt tillägg av

fettlösliga vitaminer.

Andra läkemedel bör ges 1 timma före eller 4-6 timmar efter för att minimera möjlig inverkan

på dess absorption.

Sackaros

Detta läkemedel innehåller 3,79 gram sackaros per dospåse. Detta bör beaktas hos patienter

med diabetes mellitus.

På grund av sackarosinnehållet föreligger en ökad risk för kariesutveckling om god

munhygien ej iakttas.

Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel:

fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist.

Propylenglykol

Detta läkemedel innehåller 97,5 mg propylenglykol per dospåse.

Propylenglykol i doser som överstiger 1 mg/kg/dygn hos nyfödda respektive 50 mg/kg/dygn

hos barn yngre än 5 år ska beaktas. Samtidig användning av andra substrat för enzymet

alkoholdehydrogenas så som etanol kan inducera allvarliga biverkningar.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Kolestyramin binder vissa läkemedel (t ex. östrogen), vars absorption från tarmen och

eventuell enterohepatisk recirkulation minskar. Detta medför att plasmakoncentrationen av

läkemedlet och dess effekt minskar. Kolestyramin och andra läkemedel bör därför inte

administreras samtidigt, utan tas med flera timmars mellanrum. Kombination med

ursodeoxycholsyra bör undvikas. Följande kombinationer kan kräva dosanpassning:

bensylpencillin, bezafibrat, digitoxin, digoxin, diklofenak, ezetimib, fluvastatin, meloxikam,

mykofenolsyra, nikotinsyra, fenobarbital, piroxikam, pravastatin, raloxifen, tenoxikam,

thyroideahormoner, tetracyklin, tiazider och warfarin.

Utsättande av kolestyraminbehandling kan vara förenat med risker om patienten titrerats till

underhållsdosering med ett potentiellt toxiskt läkemedel, t ex digitalis, samtidigt som

kolestyraminbehandlingen pågått.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurexperimentella data är

ofullständiga. Kolestyramin passerar inte över i modersmjölk. Det minskade upptaget av

fettlösliga vitaminer bör beaktas.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga effekter har observerats.

4.8

Biverkningar

Hos ca 20-50 % av patienterna kan obstipation förekomma inom de första dagarna efter

terapistart. Denna biverkan är dosberoende och vanligaste förekommande hos äldre. De flesta

fallen av förstoppning är milda, övergående och behandlingsbara med konventionell terapi.

Vissa patienter kräver en tillfälligt minskad dos eller att terapin avbryts (se avsnitt 4.4).

Biverkningarna presenteras efter organsystem och frekvens i tabellen nedan i följande

frekvenskategorier: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga

(≥1/1,000, <1/100), sällsynta (≥1/10,000, <1/1,000). Mycket sällsynta (<1/10,000), ingen känd

frekvens.

Undersökningar

Ingen känd frekvens: förkortad protrombin tid, förlängd

protrombin tid, viktökning, viktminskning.

Blodet och lymfsystemet

Inken känd frekvens: Blödningsbenägenhet, hypoprotrombinemi,

anemi, lymffadenopati, ekkymos.

Centrala och perifera

nervsystemet

Ingen känd frekvens: huvudvärk, yrsel synkopé, sömnighet,

neuralgi, parestesier, dysgeusi.

Ögon

Ingen känd frekvens: nattblindhet (med vitamin A brist), uveit.

Öron och balansorgan

Ingen känd frekvens: tinnitus, yrsel,

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Ingen känd frekvens: astma, väsning, dyspné, hicka.

Magtarmkanalen

Ingen känd frekvens: förstoppning, pankreatit, abdomina

obehagskänsla, flatulens, illamående, kräkningar, diarré, dyspepsi,

steatorré, glossit, anorektalt besvär, gastrointestinal blödning,

rektal blödning, missfärgning av faeces, hemorroidal blödning,

duodenal ulcer blödning, dysfagi, ulcus, proktalgi, rapning, akut

buk, karies, blödningar i munnen och intestinal obstruktion

(inklusive 2 dödsfall i pediatriska patienter), divertikulti.

Njurar och urinvägar

Ingen känd frekvens: hematuri, dysuri, onormal urinodör, polyuri.

Hud och subkutan

vävnad

Ingen känd frekvens: rodnad, hudirritation, nässelutslag.

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Ingen känd frekvens: osteoporos, ryggont, myalgi, artralgi, artrit.

Metabolism och

nutrition

Ingen känd frekvens: vitamin A brist, vitamin

K brist, vitamin D brist, acidos, hyperkloremi (hos barn) anorexi.

Allmänna symtom/eller

symtom vid

administreringsstället

Ingen känd frekvens: trötthet, ödem.

Lever och gallvägar

Ingen känd frekvens: kolelitiasis, kalcifiering

av gallblåsan, gallkolik, onormala leverfunktionsvärden

Psykiska störningar

Ingen känd frekvens: ökat libido, ångest.

Hypoprotrombinemi genom minskat upptag av vitamin K kan förekomma vid

långtidsbehandling. Vitamin A brist kan i sällsynta fall orsaka nattblindhet. Vitamin D brist.

Hyperkloremisk acidos (hos barn) och osteoporos kan förekomma. Sänkt folinsyra i serum har

konstaterats hos barn.

I de flesta fall föranleder ovan redovisade biverkningar inte till utsättande av preparatet.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Kolestyramin aborberas inte. Doser på 1 ½ gång maximalt rekommenderad dos har tagits

under flera veckor utan att några biverkningar rapporterats. Vid överdosering kan

gastrointestinala symtom och förstoppning förekomma. Eventuellt skulle gastointestinal

obstruktion kunna uppkomma. Lokalisering, omfattning och huruvida tarmmotiliteten

påverkats avgör behandlingen.

5

F

ARMAKOLOGISKA

E

GENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Serumlipidsänkande medel, resiner

ATC kod: C10AC01

Kolestyramin utgörs av ett stark basiskt anjonbytarharts i kloridform. Det uppvisar svagt sur

reaktion (pH 5-6). Kolestyramin uppvisar hög affinitet till gallsyror. Kloridjonen i

hartsstrukturen ersätts med gallsyror, som därvid bildar ett olösligt komplex och utsöndras i

faeces. Resorptionen av gallsyrorna förhindras och medför i sin tur en sänkt serumnivå för

dessa. Tillförsel av kolestyramin medför en minskad plasmanivå av totalkolesterol på grund

av en sänkningav LDL-fraktionen (low density lipoprotein).

Med ett medel intag av 16 g kolestyramin/dygn kombinerat med en mild diet har man sett en

sänkning av totalkolesterol och LDL-fraktionen på 13% resp. 20%, ledande till en 24%-ig

minskning av död i ischemisk hjärtsjukdom och en 19%-ig reduktion av icke letal hjärtinfarkt.

Plasmanivåerna av HDL ökar, ca 5%. Plasmanivåerna av triglycerider ökar i början för att

sedan återgå till ursprungsnivåerna. Utveckling av patologiskt arbetsprov och angina pectoris

reducerades med 25% resp. 20%. Mortalitetsstudier saknas.

Det har antagits att klåda i förening med partiell gallstas beror på överskottsdepåer av

gallsyror i hudvävnader. De i normala fall mycket små mängder gallsyror i serum kan genom

partiell gallstas 10-till 20-dubblas och förorsaka svår klåda. Genom sin effekt att binda

gallsyror förmår kolestyramin att lindra klådan. Ett terapeutiskt svar på behandlingen ses inom

1 månad och kvarstår vid långtidsbehandling.

Synergistisk effekt erhålls vid kombinationsbehandling med statiner. Kolestyramin kan också

kombineras med nikotinsyra och fibrater.

5.2

Farmakokinetiska uppgifter

Kolestyramin absorberas inte från magtarmkanalen.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

6

F

ARMACEUTISKA

U

PPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Vattenfri citronsyra, polysorbat 80, propylenglykolalginat, akaciagummi, sackaros, smakämne

(apelsin).

6.2

Inkompatibiliteter

Inte relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

50 st dospåsar

4 x 50 st dospåsar

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7

I

NNEHAVARE AV

G

ODKÄNNANDE

F

ÖR

F

ÖRSÄLJNING

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24

17489 Greifswald

Tyskland

8

NUMMER

GODKÄNNDE

FÖR

FÖRSÄLJNING

8685

9

D

ATUM FÖR

F

ÖRSTA

G

ODKÄNNANDE

/F

ÖRNYAT

G

ODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 17 november 1972

Datum för den senaste förnyelsen: 1 januari 2010

10

D

ATUM FÖR

Ö

VERSYN AV

P

RODUKTRESUMÉN

2021-03-24

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen