Qarziba (previously Dinutuximab beta EUSA and Dinutuximab beta Apeiron)

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

26-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

26-04-2021

Aktiva substanser:
dinutuximab beta
Tillgänglig från:
EUSA Pharma (Netherlands) BV
ATC-kod:
L01XC
INN (International namn):
dinutuximab beta
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
neuroblastom
Terapeutiska indikationer:
Qarziba är indicerat för behandling av hög-risk neuroblastom hos patienter i åldern 12 månader och uppåt, som har tidigare fått induktion kemoterapi och uppnått åtminstone ett partiellt svar, följt av myeloablativ terapi och stamcellstransplantation, liksom patienter med en historia av återfall eller refraktär neuroblastom, med eller utan kvarstående sjukdom. Före behandling av återfallande neuroblastom bör alla aktiva framstegssjukdomar stabiliseras med andra lämpliga åtgärder. Hos patienter med en historia av återfall/refraktär sjukdom och hos patienter som inte uppnått en komplett respons efter första linjens behandling, Qarziba bör kombineras med interleukin 2 (IL-2).
Produktsammanfattning:
Revision: 9
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/003918
Tillstånd datum:
2017-05-08
EMEA-kod:
EMEA/H/C/003918

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

26-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

26-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

31-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

26-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

26-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

31-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

26-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

26-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

31-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

26-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

26-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

31-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

26-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

26-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

31-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

26-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

26-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

31-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

26-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

26-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

31-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

26-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

26-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

31-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

26-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

26-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

31-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

26-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

26-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

31-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

26-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

26-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

31-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

26-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

26-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

31-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

26-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

26-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

31-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

26-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

26-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

31-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

26-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

26-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

31-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

26-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

26-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

31-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

26-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

26-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

31-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

26-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

26-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

31-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

26-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

26-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

31-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

26-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

26-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

31-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

26-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

26-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

31-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

26-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

26-04-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

26-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

26-04-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

26-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

26-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

31-07-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Qarziba 4,5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

dinutuximab beta

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare.

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte

nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Qarziba är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Qarziba

Hur du använder Qarziba

Eventuella biverkningar

Hur Qarziba ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Qarziba är och vad det används för

Qarziba innehåller dinutuximab beta, som tillhör en grupp läkemedel som kallas ”monoklonala

antikroppar”. Dessa är proteiner som specifikt känner igen och binder till andra unika proteiner i

kroppen. Dinutuximab beta binder till en molekyl som finns på cancercellerna och som kallas

disialogangliosid 2 (GD2). Detta aktiverar kroppens immunförsvar så att det angriper cancercellerna.

Qarziba

används för att behandla neuroblastom (en typ av cancer)

med hög risk för att komma

tillbaka efter en serie behandlingar, som inkluderar stamcellstransplantation för att åter bygga upp

immunförsvaret. Det används även för att behandla neuroblastom som har kommit tillbaka (recidiv)

eller som inte kunde behandlas fullständigt med tidigare behandlingar.

Före behandling av ett återfall av neuroblastom kommer behandlande läkare att stabilisera

sjukdomsaktiviteten med hjälp av andra lämpliga metoder.

Läkaren kommer även att besluta om samtidig administrering av ett andra läkemedel, interleukin-2, är

nödvändigt för att behandla din cancer.

Neuroblastom är en typ av cancer som uppstår i onormala nervceller i kroppen, särskilt i körtlarna

ovanför njurarna. Den är en av de vanligaste cancerformerna hos barn.

Läkemedlet används till patienter från 12 månaders ålder.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Qarziba

Använd inte Qarziba om du

är allergisk mot dinutuximab beta eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

har akut allvarlig (grad 3 eller 4) eller långvarig omfattande graft-versus-host-sjukdom

Denna sjukdom är en reaktion vid vilken

cellerna i den transplanterade vävnaden angriper

mottagarens celler

Varningar och försiktighet

Innan du får Qarziba kommer du att få lämna blodprov för att kontrollera funktionen hos levern,

lungorna, njurarna och benmärgen.

Det kan hända att du märker något av följande när du påbörjar behandlingen med Qarziba och under

behandlingskuren:

smärta

Smärta är en av de vanligaste biverkningarna av Qarziba. Den uppstår vanligtvis i början av

infusionen. Läkaren kommer därför att ge dig en lämplig smärtlindrande behandling som inleds

3 dagar innan behandlingsstart och fortsätter medan du använder Qarziba.

allergiska reaktioner eller andra infusionsrelaterade reaktioner

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du får någon form av reaktion under eller efter

infusionen, såsom

feber, skakningar och/eller lågt blodtryck,

svårigheter att andas,

hudutslag, nässelutslag.

Du kommer att få en lämplig behandling för att förebygga dessa reaktioner och du kommer att

övervakas noga avseende dessa symtom medan du får infusionen med Qarziba.

läckage från små blodkärl (kapillärläckagesyndrom)

Läckage av blodkomponenter från de små blodkärlen kan leda till hastig svullnad i armar, ben

och andra delar av kroppen. Snabbt blodtrycksfall, yrsel och andningssvårigheter är andra

tecken.

ögonproblem

Du kan märka av synförändringar.

problem med nerverna

Du kan märka av domningar, stickningar eller en brännande känsla i händerna, fötterna, benen

eller armarna; nedsatt känsel eller svaghet vid rörelse.

Tala omedelbart om för läkare om du lägger märke till något av dessa symtom.

Läkaren kommer att ta blodprov och eventuellt genomföra en synundersökning medan du tar detta

läkemedel.

Barn

Detta läkemedel ska inte ges till barn yngre än 12 månader på grund av otillräcklig erfarenhet i denna

åldersgrupp.

Andra läkemedel och Qarziba

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Använd inte

läkemedel som hämmar immunförsvaret

från 2 veckor före den första dosen med

Qarziba och fram till 1 vecka efter den sista behandlingskuren, såvida inte detta ordinerats av läkare.

Exempel på läkemedel som hämmar immunförsvaret är kortikosteroider, som minskar inflammation

eller förhindrar avstötning av organtransplantat.

Undvik

vaccinationer

under behandlingen med Qarziba och 10 veckor därefter.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Tala med läkare innan du får Qarziba om du kan få barn (är i fertil ålder). Det rekommenderas att

använda preventivmedel i 6 månader efter avslutad behandling med Qarziba. Du får bara använda

Qarziba om läkaren bedömer att nyttan överväger riskerna för ett foster.

Tala om för din läkare om du ammar. Du får inte amma under behandlingen med Qarziba och under

6 månader efter den sista dosen. Det är inte känt om läkemedlet kan passera över i bröstmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner

Qarziba har flera biverkningar som kan påverka din förmåga att framföra fordon och använda

maskiner. Utför inte dessa aktiviteter om din koncentrations- och reaktionsförmåga påverkats.

3.

Hur du använder Qarziba

En läkare med erfarenhet av användning av cancerläkemedel kommer att övervaka din behandling.

Läkemedlet kommer att ges av en läkare eller sjuksköterska under din sjukhusvistelse. Det ges i en ven

(intravenös infusion), oftast med hjälp av särskilda slangar (katetrar) och en pump. Under och efter

infusionen kommer du att kontrolleras regelbundet för att se om du får några infusionsrelaterade

biverkningar.

Qarziba kommer att ges genom fem behandlingskurer på 35 dagar och infusionerna pågår i 5 eller 10

dagar i början av varje kur. Den rekommenderade dosen är

100 mg

dinutuximab beta

per

kvadratmeter kroppsyta för varje behandlingskur.

Läkaren kommer att beräkna din kroppsyta med

hjälp av din längd och vikt.

Om läkaren överväger samtidig administrering av interleukin-2 kommer det att ges två gånger, som

injektion under huden, varje gång i 5 dagar i följd (före och under behandlingen med Qarziba).

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Tala omedelbart med läkare eller sjuksköterska

om du får något av följande:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

hastig svullnad i armar, ben och andra delar av kroppen; snabbt blodtrycksfall; yrsel och

andningssvårigheter (kapillärläckagesyndrom)

smärta i mage, hals, bröst, ansikte, händer, fötter, ben, armar, rygg, hals, leder eller muskler

allergiska reaktioner och cytokinfrisättningssyndrom med symtom såsom svullnad i ansiktet

eller halsen, andningssvårigheter, yrsel, nässelutslag, snabba eller märkbara hjärtslag, lågt

blodtryck, nässelutslag, hudutslag, feber eller illamående.

Andra biverkningar inklusive deras frekvens:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

feber, frossa

kräkning, diarré, förstoppning

inflammation i munnen och läpparna (stomatit)

hosta

klåda, hudutslag

lågt blodtryck, snabbare hjärtslag

syrebrist

svullnad av vävnad (i ansiktet, läpparna, runt omkring ögat, i benen)

viktökning

infektion, särskilt infektion i samband med användningen av katetern som tillför läkemedlet

huvudvärk

vidgade pupiller eller onormala pupillreaktioner

onormala blod- eller urinvärden (blodkroppar och andra komponenter, leverfunktion,

njurfunktion)

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

livshotande infektion (blodförgiftning)

krampanfall

oro (agitation), ångest

nervstörningar i armarna och/eller benen (med onormala förnimmelser eller svaghet), yrsel,

darrningar, muskelkramper

förlamning av ögonmusklerna, dimsyn, ljuskänslighet, svullnad av näthinnan

högt blodtryck

hjärtsvikt, vätskeansamling runt hjärtat

nedsatt andningsfunktion, vätskeansamling i lungorna

plötslig sammandragning av luftvägarna (bronkospasm, laryngospasm), snabb andning

nedsatt aptit, illamående, svullen buk, vätskeansamling i bukhålan

reaktioner vid injektionsstället, hudproblem såsom rodnad, torr hud, eksem, kraftig svettning,

reaktion på ljus

oförmåga att kissa eller minskad mängd urin

viktminskning, vätskeförlust (uttorkning)

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

chock på grund av minskad kroppsvätskevolym

bildning av blodproppar i de små blodkärlen (disseminerad intravasal koagulation)

en typ av allergi (serumsjuka) med feber, hudutslag, ledinflammation

en hjärnsjukdom som kännetecknas av huvudvärk, förvirring, krampanfall och synförlust (bakre

reversibelt encefalopatisyndrom)

inflammation i tarmen, leverskada

njursvikt

ett tillstånd där vissa av de små venerna i levern är tilltäppta (venoocklusiv sjukdom)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet som anges i bilaga V. Genom att rapportera

biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Qarziba ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C). Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Efter att Qarziba öppnats är produkten avsedd att användas omedelbart.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är dinutuximab beta.

1 ml koncentrat innehåller 4,5 mg dinutuximab beta. Varje injektionsflaska innehåller 20 mg

dinutuximab beta i 4,5 ml.

Övriga innehållsämnen är histidin, sackaros, polysorbat 20, vatten för injektionsvätskor, saltsyra

(för pH-justering).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Qarziba är en klar, färglös vätska, som tillhandahålls i en klar injektionsflaska av glas med en

gummipropp och aluminiumförsegling.

Varje kartong innehåller 1 injektionsflaska.

Innehavare av godkännande för försäljning

EUSA Pharma (Netherlands) B.V.

Beechavenue 54,

1119PW, Schiphol-Rijk

Nederländerna

Tillverkare

Millmount Healthcare Ltd

Block 7, City North Business Campus

Stamullen, Co. Meath

K32 YD60

Irland

Denna bipacksedel ändrades senast

MM/ÅÅÅÅ

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar

och behandlingar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Qarziba får endast användas på sjukhus och måste administreras under överinseende av läkare med

erfarenhet av onkologiska behandlingar. Det måste administreras av hälso- och sjukvårdpersonal med

beredskap för hantering av allvarliga allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi, i en miljö där det finns

omedelbar tillgång till komplett återupplivningsutrustning.

Dosering

Behandling med dinutuximab beta består av 5 på varandra följande behandlingskurer, där varje kur

omfattar 35 dagar. Den individuella dosen bestäms utifrån kroppsytan och ska vara totalt 100 mg/m

behandlingskur.

Två olika administreringssätt är möjliga:

Kontinuerlig infusion under de första 10 dagarna i varje kur (sammanlagt 240 timmar) med en

daglig dos på 10 mg/m

Eller fem dagliga infusioner om 20 mg/m

som ges under 8 timmar, under de första 5 dagarna i

varje kur.

Om IL-2 kombineras med dinutuximab beta ska det ges som subkutana injektioner 5 dagar i följd två

gånger under varje kur. Den första 5-dagarsbehandlingen ska inledas 7 dagar före den första infusionen

med dinutuximab beta. Den andra 5-dagarsbehandlingen med IL-2 ska inledas samtidigt med infusionen

med dinutuximab beta (dagarna 1–5 i varje kur). IL-2 administreras som 6 × 10

IE/m

/dag, vilket ger

en total dos om 60 × 10

IE/m

/kur.

Beredning av infusionen:

Infusionsvätskan, måste beredas under aseptiska förhållanden. Lösningen får inte utsätts för direkt

solljus eller värme.

Den patientspecifika dagliga dosen av Qarziba beräknas utifrån kroppsytan. Qarziba ska spädas

aseptiskt till den patientspecifika koncentrationen/dosen med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

infusionsvätska, lösning innehållande 1 % humanalbumin (t.ex. 5 ml humanalbumin 20 % per 100 ml

natriumkloridlösning).

För kontinuerliga infusioner kan infusionsvätskan, beredas på nytt varje dag, eller så att det räcker

för upp till 5 dagars kontinuerlig infusion. Den dagliga dosen är 10 mg/m

. Mängden lösning för

infusion per dag (i en behandlingskur på 10 dagar i följd) ska vara 48 ml; med 240 ml för en

5-dagarsdos. Det rekommenderas att 50 ml lösning bereds i en 50 ml spruta, eller 250 ml i en

infusionspåse som lämpar sig för den använda infusionspumpen, dvs. en överfyllnad av 2 ml

(spruta) eller 10 ml (infusionspåse) för att medge dödvolymer i infusionssystemen.

För upprepade dagliga infusioner är den dagliga dosen 20 mg/m

och den beräknade dosen ska

spädas i 100 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) innehållande 1 % humanalbumin.

Administrering av infusionen

Infusionsvätskan ska administreras via perifer eller central intravenös infart. Andra intravenöst

samadministrerade medel ska ges via separat intravenös kateter. Inspektera behållaren visuellt avseende

partiklar före administreringen. Användning av ett in-line-filter med en porstorlek på 0,22 mikrometer

rekommenderas under infusionen.

För kontinuerliga infusioner kan alla medicintekniska produkter lämpade för en infusionshastighet på

2 ml per timme användas, t.ex. sprutinfusionspump/infusor, elektronisk ambulatorisk infusionspump.

Observera att elastomerpumpar inte anses lämpliga i kombination med in-line-filter.

Förvaring av utspädd lösning

Kemisk och fysikalisk stabilitet av färdigberedd lösning har visats i upp till 48 timmar vid 25 °C (50 ml

spruta) och i upp till 7 dagar vid 37 ºC (250 ml infusionspåse), efter kumulativ förvaring i kylskåp

(2 °C–8 °C) i 72 timmar.

Ur mikrobiologisk synvinkel bör färdigberedd lösning användas omedelbart. Om den inte används

omedelbart är förvaringstider vid användning och förvaringsvillkor före administrering användarens

ansvar och ska normalt inte vara längre tid än 24 timmar vid 2–8 °C, om inte spädningen har skett under

kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Qarziba 4,5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 ml koncentrat innehåller 4,5 mg dinutuximab beta.

Varje injektionsflaska innehåller 20 mg dinutuximab beta i 4,5 ml.

Dinutuximab beta är en chimär mus/human monoklonal IgG1-antikropp som framställts i en

däggdjurscellinje (CHO) med rekombinant DNA-teknik.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Klar, färglös vätska.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Qarziba är indicerat för behandling av högriskneuroblastom hos patienter i åldern 12 månader och

äldre som tidigare fått induktionskemoterapi där åtminstone partiellt svar har uppnåtts, efterföljt av

myeloablativ behandling och stamcellstransplantation, samt patienter med tidigare recidiverande eller

refraktärt neuroblastom, med eller utan kvarvarande sjukdom. Före behandlingen av recidiverande

neuroblastom ska aktiv progredierande sjukdom stabiliseras genom andra lämpliga åtgärder.

Hos patienter med tidigare recidiverande eller refraktär sjukdom och hos patienter som inte har

uppnått ett fullständigt svar efter förstahandsbehandling, ska Qarziba kombineras med interleukin-2

(IL-2).

4.2

Dosering och administreringssätt

Qarziba får endast användas på sjukhus och måste administreras under överinseende av läkare med

erfarenhet av onkologiska behandlingar. Det måste administreras av hälso- och sjukvårdspersonal med

beredskap för hantering av allvarliga allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi, i en miljö där det finns

omedelbar tillgång till komplett återupplivningsutrustning.

Dosering

Behandlingen med Qarziba består av fem på varandra följande kurer, där varje kur omfattar 35 dagar.

Den individuella dosen bestäms utifrån kroppsytan och ska vara totalt 100 mg/m

per behandlingskur.

Två olika administreringssätt är möjliga:

Kontinuerlig infusion under de första 10 dagarna i varje kur (sammanlagt 240 timmar) med en

daglig dos på 10 mg/m

Eller fem dagliga infusioner om 20 mg/m

som ges under 8 timmar, under de första 5 dagarna i

varje kur.

När IL-2 kombineras med Qarziba ska det ges som subkutana injektioner om 6 × 10

IE/m

/dag, under

två perioder av 5 dagar i följd, vilket ger en total dos om 60 × 10

IE/m

per kur. Den första

5-dagarskuren ska inledas 7 dagar före den första infusionen av dinutuximab beta och den andra

5-dagarskuren ska inledas samtidigt med dinutuximab beta-infusionen (dagarna 1–5 i varje kur med

dinutuximab beta).

Före starten av varje behandlingskur ska följande kliniska parametrar utvärderas och

behandlingen ska skjutas upp tills dessa värden har uppnåtts:

Puls-oximetri > 94 % baserat på rumsluft.

Adekvat benmärgsfunktion: absolut neutrofilantal ≥ 500/µl, trombocytantal ≥ 20 000/µl,

hemoglobin > 8,0 g/dl.

Adekvat leverfunktion: alaninaminotransferas (ALAT)/ aspartataminotransferas (ASAT) < 5

gånger den övre gränsen för normalvärdet (ULN).

Adekvat njurfunktion: kreatininclearance eller glomerulär filtrationshastighet (GRF)

> 60 ml/min/1,73 m

Dosjustering av dinutuximab beta

Baserat på hur läkaren bedömer svårighetsgraden av biverkningarna av dinutuximab beta kan dosen

minskas med 50 %, alternativt kan infusionen avbrytas tillfälligt. Som en följd av detta kan antingen

infusionstiden förlängas eller, om patienten tolererar detta, infusionshastigheten ökas upp till

3 ml/timme (kontinuerlig infusion), för att administrera den totala dosen.

Rekommenderade dosjusteringar för dinutuximab beta

Biverkning

Svårighetsgrad

Behandlingsjustering

Alla biverkningar

Grad 1–2

Sänk infusionshastigheten till 50 %

Efter att symtomen upphört, återgå till

ursprunglig infusionshastighet

Överkänslighets-

reaktion

t.ex. hypotoni

Avbryt infusionen och ge

understödjande behandling

Efter att symtomen upphört, återgå till

ursprunglig infusionshastighet

Dilaterade pupiller med trög ljusreflex +/- fotofobi

Avbryt infusionen

Efter att symtomen upphört, återuppta

infusionen med 50 % hastighet

Alla biverkningar

Grad ≥ 3

Avbryt infusionen och ge

understödjande behandling

Återuppta infusionen med 50 %

hastighet om biverkningen upphör

eller förbättras till grad 1–2

Efter att symtomen upphört, öka till

ursprunglig hastighet

Återkomst av symtom

Avbryt infusionen

Återuppta nästa dag om biverkningen

upphör

Överkänslighets-

reaktion

t.ex. bronkospasm, angioödem

Avbryt infusionen omedelbart och

behandla på lämpligt sätt (se

avsnitt 4.4)

Återuppta behandlingen för

efterföljande kurer

Kapillärläckage-

syndrom

Avbryt infusionen och ge

understödjande behandling

Återuppta med 50 % hastighet om

biverkningen upphör eller förbättras

till grad 1–2

Behandling med dinutuximab beta ska sättas ut permanent om följande toxiciteter uppstår:

grad 3 eller 4 anafylaxi

långvarig grad 2 perifer motorisk neuropati

grad 3 perifer neuropati

grad 3 syn- och ögontoxicitet

grad 4 hyponatremi (<120 mEq/l) trots adekvat vätskebehandling

återkommande eller grad 4 av kapillärläckagesyndrom (kräver ventilatorstöd)

Nedsatt njur- och leverfunktion

Det finns inga data från patienter med nedsatt njur- och leverfunktion (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Qarziba för barn yngre än 12 månader har ännu inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Administreringssätt

Qarziba är avsett för intravenös infusion. Lösningen ska administreras via perifer eller central

intravenös infart. Andra intravenöst samadministrerade medel ska ges via separat intravenös kateter

(se avsnitt 6.6).

För kontinuerliga infusioner administreras lösningen med en hastighet på 2 ml per timme (48 ml per

dag) genom en infusionspump.

För dagliga 8-timmars infusioner administreras lösningen med en hastighet på cirka 13 ml per timme.

Premedicinering ska alltid övervägas före varje infusion (se avsnitt 4.4).

Anvisningar om spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Akut grad 3 eller 4, eller omfattande kronisk graft-versus-host-sjukdom (GvHD)

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och

tillverkningssatsnummer dokumenteras.

Smärta

Neuropatisk smärta uppträder vanligtvis i början av behandlingen och premedicinering med

analgetika, inkluderande intravenösa opioider, krävs före varje infusion av dinutuximab beta. En

trippelbehandling bestående av icke-opioida analgetika (enligt WHO-riktlinjer), gabapentin och

opioider rekommenderas som smärtbehandling. Den individuella dosen kan variera stort.

Icke-opioida analgetika

Icke-opioida analgetika ska användas permanent under behandlingen, t.ex. paracetamol eller

ibuprofen.

Gabapentin

Patienten ska genomgå förbehandling med 10 mg/kg/dag, med början 3 dagar före infusionen med

dinutuximab beta. Den dagliga dosen av gabapentin höjs till 2 × 10 mg/kg/dag oralt nästa dag och till

3 × 10 mg/kg/dag oralt dagen innan infusionen med dinutuximab beta sätts in och därefter. Den

maximala engångsdosen av gabapentin är 300 mg. Detta doseringsschema ska gälla så länge patienten

behöver det.

Oralt gabapentin ska reduceras stegvis efter avvänjningen från intravenös morfininfusion, senast efter

det att infusionsbehandlingen med dinutuximab beta infusion har avbrutits.

Opioider

Opioider är standardbehandling tillsammans med dinutuximab beta. Den första infusionsdagen och

behandlingskuren kräver vanligtvis en högre dos än de efterföljande dagarna och kurerna.

Före insättningen av en kontinuerlig intravenös infusion med morfin ska en bolusinfusion på 0,02

till 0,05 mg/kg/timme morfin sättas in 2 timmar före infusionen med dinutuximab beta.

Därefter rekommenderas en doshastighet om 0,03 mg/kg/timme samtidigt med infusionen av

dinutuximab beta.

Vid dagliga infusioner med dinutuximab beta ska infusionen med morfin fortsätta vid sänkt

hastighet (t.ex. 0,01 mg/kg/timme) under 4 timmar efter att infusionen med dinutuximab beta

upphört.

Vid en kontinuerlig infusion kan det, allt efter patientens smärtupplevelse, vara möjligt att avvänja

patienten från morfin på 5 dagar genom att stegvis minska doshastigheten (t.ex. till

0,02 mg/kg/timme, 0,01 mg/kg/timme, 0,005 mg/kg/timme).

Om kontinuerlig morfininfusion behövs längre tid än 5 dagar ska behandlingen gradvis sänkas

med 20 % per dag efter den sista dagen för infusionen med dinutuximab beta.

Efter avvänjningen av intravenöst morfin, och vid svår neuropatisk smärta, kan oralt morfinsulfat (0,2

till 0,4 mg/kg var 4:e till 6:e timme) administreras på begäran. För måttlig neuropatisk smärta kan oralt

tramadol administreras.

Överkänslighetsreaktioner

Allvarliga infusionsrelaterade reaktioner, däribland cytokinfrisättningssyndrom (CRS), anafylaktiska

reaktioner och överkänslighetsreaktioner, kan uppträda trots premedicinering. Vid en allvarlig

infusionsrelaterad reaktion (inräknat CRS) måste behandlingen med dinutuximab beta omedelbart

avbrytas och akutbehandling eventuellt sättas in.

Cytokinfrisättningssyndrom uppträder ofta inom minuter till timmar efter inledningen av den första

infusionen och kännetecknas av systemiska symtom såsom feber, hypotoni och urtikaria.

Anafylaktiska reaktioner kan uppträda så tidigt som inom ett fåtal minuter efter den första infusionen

med dinutuximab beta och förknippas ofta med bronkospasm och urtikaria.

Premedicinering

Premedicinering med antihistamin (t.ex. difenhydramin) ska administreras genom intravenös injektion

cirka 20 minuter före varje infusion med dinutuximab beta. Det rekommenderas att

antihistaminadministrering upprepas var 4:e till 6:e timme efter behov under dinutuximabinfusionen.

Patienterna ska övervakas noga avseende anafylaxi och allergiska reaktioner, särskilt under den första

och andra behandlingskuren.

Behandling av överkänslighetsreaktioner

Intravenöst antihistamin, adrenalin och prednisolon för intravenös administrering ska finnas omedelbart

tillgängliga vid sängkanten under administreringen av dinutuximab beta för att hantera eventuella

livshotande allergiska reaktioner. Det rekommenderas att behandlingen av sådana reaktioner innefattar

prednisolon administrerat genom intravenös bolus och adrenalin administrerat genom intravenös bolus

var 3:e till 5:e minut när så behövs, allt efter det kliniska svaret. Vid bronkiell och/eller pulmonell

överkänslighetsreaktion rekommenderas inhalation med adrenalin som bör upprepas varannan timme,

allt efter det kliniska svaret.

Kapillärläckagesyndrom

Kapillärläckagesyndrom kännetecknas av förlust av kärltonus och läckage av plasmaproteiner samt

vätska till det extravaskulära utrymmet. Kapillärläckagesyndrom utvecklas oftast inom ett fåtal timmar

efter början av behandlingen, medan kliniska symtom (dvs. hypotoni, takykardi) rapporteras inträffa

efter 2–12 timmar. Cirkulations- och andningsfunktionen måste övervakas noga.

Neurologiska ögonrubbningar

Ögonrubbningar kan ske eftersom dinutuximab beta binder till synnervsceller. Ingen dosjustering är

nödvändig vid nedsatt synackommodation som kan korrigeras med glasögon, så länge det bedöms att

detta tolereras.

Behandlingen måste avbrytas hos patienter med grad 3 av syntoxicitet (dvs. subtotal synförlust på

toxicitetskala). Vid ögonrelaterade besvär oavsett slag ska patienterna genast remitteras till en

ögonspecialist.

Perifer neuropati

Tillfälligt uppträdande av perifer neuropati har rapporterats med Qarziba. Fall av motorisk eller

sensorisk neuropati som varar längre än 4 dagar måste utvärderas och icke-inflammatoriska orsaker,

t.ex. sjukdomsförsämring, infektioner, metaboliska syndrom och samtidig medicinering, ska uteslutas.

Behandlingen ska sättas ut permanent hos patienter som upplever någon objektiv utdragen svaghet

som kan tillskrivas administreringen av dinutuximab beta. Hos patienter med måttlig (grad 2)

neuropati (motorisk med eller utan sensorisk påverkan) ska behandlingen avbrytas och kan återupptas

efter att de neurologiska symtomen upphört.

Systemiska infektioner

Patienternas immunförsvar är troligen nedsatt till följd av tidigare behandlingar. Eftersom de

vanligtvis har en central venkateter insatt, riskerar de att utveckla en systemisk infektion. Patienterna

får inte uppvisa tecken på systemisk infektion och all identifierad infektion ska vara under kontroll

innan behandlingen inleds.

Hematologiska toxiciteter

Hematologiska toxiciteter har rapporterats uppträda med Qarziba, såsom erytropeni, trombocytopeni

eller neutropeni. Grad 4 av hematologiska toxiciteter som förbättras till minst grad 2 eller

utgångsvärden vid början av nästa behandlingskur kräver ingen dosjustering.

Onormala laboratorievärden

Regelbunden övervakning av leverfunktionen och elektrolyter rekommenderas.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts. En risk för indirekt reducering av CYP-aktiviteten till följd av

högre nivåer av TNF-α och IL-6, och därmed interaktioner med samtidigt använda läkemedel, kan inte

uteslutas.

Kortikosteroider

Till följd av kortikosteroiders immunsuppressiva aktivitet rekommenderas inte samtidig behandling

med kortikosteroider inom 2 veckor före den första behandlingskuren fram till 1 vecka efter den sista

behandlingskuren med dinutuximab beta, förutom vid livshotande tillstånd.

Vaccinationer

Vaccinationer ska undvikas under administreringen av dinutuximab beta fram till 10 veckor efter den

sista behandlingskuren, till följd av stimulering av immunsystemet genom dinutuximab beta och

möjlig risk för sällsynta neurologiska toxiciteter.

Intravenöst immunglobulin

Samtidig användning av intravenöst immunglobulin rekommenderas inte eftersom det kan störa den

dinutuximab beta-beroende cellulära cytotoxiciteten.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga data från gravida kvinnor. Inga djurdata finns tillgängliga avseende teratogenicitet eller

embryotoxicitet. Dinutuximab beta target (GD2) uttrycks på neuronala vävnader, särskilt under

embryofetal utveckling, och kan passera placenta; därför kan Qarziba orsaka fosterskada vid

administrering till gravida kvinnor.

Qarziba får inte användas under graviditet.

Amning

Det finns inga data från ammande kvinnor. Det är okänt om dinutuximab beta utsöndras i bröstmjölk.

Amning ska avbrytas under behandling med Qarziba och under 6 månader efter den sista dosen.

Fertilitet

Effekterna av dinutuximab beta på människors fertilitet är inte kända. Särskilda fertilitetsstudier på

djur har inte genomförts. Inga negativa effekter sågs dock på reproduktionsorganen i toxicitetsstudier

utförda på marsvin och cynomolgusapa.

Qarziba får inte användas till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel. Fertila kvinnor

rekommenderas att använda preventivmedel i 6 månader efter avslutad behandling med dinutuximab

beta.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Dinutuximab beta har påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienter

ska inte använda maskiner eller framföra fordon under behandlingen med dinutuximab beta.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Säkerheten för dinutuximab beta har utvärderats hos 514 patienter med recidiverande eller refraktärt

högriskneuroblastom, som fick läkemedlet som kontinuerlig infusion (98 patienter) eller som upprepade

dagliga infusioner (416 patienter). Det kombinerades med isotretinoin hos de flesta patienter och med

IL-2 hos 307 patienter.

De vanligaste biverkningarna var pyrexi (88 %) och smärta (77 %) som inträffade trots smärtlindrande

behandling. Andra vanliga biverkningar var överkänslighet (63 %), kräkning (57 %), diarré (51 %),

kapillärläckagesyndrom (40 %) och hypotoni (39 %).

Tabell över biverkningar

Biverkningarna sammanfattas i nedanstående tabell. Dessa biverkningar visas efter MedDRA-

klassificering av organsystem och frekvens. Frekvenskategorierna definieras som mycket vanliga

(≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10) och mindre vanliga (≥ 1/1000, < 1/100). Biverkningarna redovisas

inom varje frekvensgrupp efter fallande allvarlighetsgrad.

Organsystemklass

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Infektioner och

infestationer

infektion (inräknat

pneumoni,

hudinfektion,

herpesvirusinfektion,

myelit,

encefalomyelit),

utrustningsrelaterad

infektion

sepsis

Blodet och

lymfsystemet

anemi, leukopeni,

neutropeni,

trombocytopeni

lymfopeni

disseminerad

intravasal

koagulation,

eosinofili

Immunsystemet

överkänslighet,

cytokinfrisättnings-

syndrom

anafylaktiska reaktioner

serumsjuka

Metabolism och

nutrition

vätskeretention

nedsatt aptit,

hypoalbuminemi,

hyponatremi, hypokalemi,

hypofosfatemi,

hypomagnesemi,

hypokalcemi, dehydrering

Psykiska störningar

agitation, ångest

Centrala och perifera

nervsystemet

huvudvärk

perifer neuropati,

krampanfall, parestesi,

yrsel, tremor

intrakraniell

tryckökning, bakre

reversibelt

encefalopatisyndro

Ögon

mydriasis, tonisk

pupill, ögonödem

(ögonlock, periorbitalt)

oftalmoplegi, papillödem,

ackommodationsrubbning,

dimsyn, fotofobi

Hjärtat

takykardi

hjärtinsufficiens,

vänsterkammardysfunktion

, perikardiell utgjutning

Blodkärl

hypotoni,

kapillärläckagesyndro

hypertoni

hypovolemisk

chock, venoocklusiv

sjukdom

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

hypoxi, hosta

bronkospasm, dyspné,

andningssvikt,

lunginfiltration, lungödem,

pleurautgjutning, tachypné,

laryngospasm

Magtarmkanalen

kräkning, diarré,

förstoppning, stomatit

illamående, läppödem,

ascites, bukdistension,

ileus, torra läppar

enterokolit

Lever och gallvägar

hepatocellulär skada

Hud och subkutan

vävnad

pruritus, hudutslag,

urtikaria

dermatit (inräknat

exfoliativ), erytem, torr

hud, hyperhidros, petekier,

ljuskänslighetsreaktion

Muskuloskeletala

systemet och

bindväv

muskelkramper

Njurar och urinvägar

oliguri, urinretention,

hyperfosfaturi, hematuri,

proteinuri

njursvikt

Allmänna symtom

och/eller symtom

administreringsställe

pyrexi, frossa, smärta*,

perifert ödem,

ansiktsödem

reaktion på

injektionsstället

Undersökningar

Viktökning, förhöjda

nivåer av

transaminaser, förhöjda

nivåer av gamma-

glutamyltransferas,

förhöjda nivåer av

bilirubin i blodet,

förhöjt blodkreatinin

viktminskning, nedsatt

glomerulär

filtrationshastighet,

hypertriglyceridemi,

förlängd aktiverad partiell

tromboplastintid, förlängd

protrombintid, förlängd

trombintid

*däribland buksmärta, smärta i extremiteter, muskuloskeletal smärta, bröstsmärta, artralgi

Beskrivning av utvalda biverkningar

Överkänslighet

De vanligaste överkänslighetsreaktionerna var hypotoni (39 %), urtikaria (18 %) och bronkospasm

(4 %). Cytokinfrisättningssyndrom rapporterades också hos 32 % av patienterna. Allvarliga

anafylaktiska reaktioner uppträdde hos 3,5 % av patienterna.

Smärta

Smärta uppträder vanligtvis under den första infusionen med dinutuximab beta och minskar med

behandlingskurerna. Oftast rapporterade patienterna buksmärta, smärta i extremiteterna, ryggsmärta,

bröstsmärta eller artralgi.

Kapillärläckagesyndrom

Sammantaget var 10 % av kapillärläckagesyndromen allvarliga (grad 3–4) och deras frekvens

minskade med behandlingskurerna.

Ögonproblem

I dessa ingick nedsatt visuell ackommodation som kan korrigeras med glasögon, samt mydriasis

(13 %), dimsyn (3 %) eller fotofobi (3 %), som vanligtvis var reversibla efter avbruten behandling.

Allvarliga ögonförändringar rapporterades även, inräknat oftalmoplegi (2 %) och optikusatrofi.

Perifer neuropati

Både motorisk och sensorisk perifer neuropati har rapporterats, hos sammanlagt 9 % av patienterna.

De flesta av dessa händelser var av grad 1–2 och upphörde.

Säkerhetsprofil med och utan IL-2

Kombinationen av Qarziba med IL-2 ökar risken för biverkningar jämfört med Qarziba utan IL-2,

särskilt för pyrexi (92 % mot 79 %), kapillärläckagesyndrom (50 % mot 25 %), smärta relaterad till

dinutuximab beta (75 % mot 63 %), hypotoni (43 % mot 26 %), respektive perifer neuropati (14 %

mot 7 %).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Inga fall av överdosering med dinutuximab beta har rapporterats.

Vid överdosering, observera patienterna noga avseende tecken eller symtom på biverkningar och ge

vid behov understödjande vård.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar, ATC-kod: L01XC

Verkningsmekanism

Dinutuximab beta är en chimär monoklonal IgG1-antikropp som är specifikt styrd mot

kolhydratkomponenten av disialogangliosid 2 (GD2), som överuttrycks på neuroblastomceller.

Farmakodynamisk effekt

Dinutuximab beta har visat sig binda neuroblastomcellinjer som är kända för att uttrycka GD2 in vitro

och har visat sig inducera både komplementberoende cytotoxicitet (CDC) och antikroppsberoende

cellmedierad cytotoxicitet (ADCC). I närvaro av humana effektorceller, däribland perifera nukleära

blodkroppar och granulocyter från normala humana donatorer, visade sig dinutuximab beta mediera

lys av flera humana neuroblastom och melanomcellinjer på ett dosberoende sätt. Dessutom visade

studier in vivo att dinutuximab beta kunde hämma levermetastas i en syngen musmodell av

levermetastas.

Neurotoxicitet förknippad med dinutuximab beta beror sannolikt på induktion av mekanisk allodyni

som kan vara förmedlad av dinutuximab betas reaktivitet med GD2-antigen på ytan av perifera

nervfibrer och myelin.

Klinisk effekt

Effekten av dinutuximab beta har utvärderats i en randomiserad kontrollerad prövning som jämförde

administreringen av dinutuximab beta med eller utan IL-2 vid förstahandsterapi av patienter med

högriskneuroblastom och i två enkelarmade studier vid recidiverande eller refraktär sjukdom.

Patienter med recidiverande och refraktär sjukdom

I ett s.k. compassionate use-program (studie 1) mottog 54 patienter 10 mg/m

/dag dinutuximab beta

som gavs genom kontinuerlig 10 dagars intravenös infusion i en 5-veckorskur, samtidigt med

subkutant IL-2 (6 x 10

IE/m²/dag som gavs dagarna 1–5 och 8–12 av varje kur) och följdes av oral

13-cis-RA-behandling (160 mg/m

/dag under 14 dagar per kur). Samma behandlingsregim användes i

en fas II-studie (studie 2), med 44 inskrivna patienter.

Sammantaget hade dessa 98 patienter primärt refraktärt neuroblastom (40) eller recidiverande

neuroblastom (49) med ytterligare nio patienter som skrevs in efter förstahandsterapi. Dessa utgjordes

av 61 pojkar och 37 flickor i åldern 1–26 år (medianvärde 5 år). De flesta hade en initial diagnos av

INSS stadium 4-sjukdom utan MYCN-förstärkning (16 % av patienterna hade MYCN-förstärkta

tumörer och hos 14 % saknades denna information). De flesta patienter med recidiverande sjukdom

skrevs in efter deras första recidiv och mediantiden från diagnos till första recidiv var cirka 14 månader.

Behandlingen av sjukdomen före immunterapi innefattade en intensiv kemoterapiregim följd av autolog

stamcellstransplantation (ASCT), radioterapi och operation. Vid baseline hade 72 patienter mätbar

sjukdom och 26 patienter ingen spårbar sjukdom.

Överlevnaden (händelsefri överlevnad, total överlevnad) visas efter typ av sjukdom i tabell 1. Den

totala svarsfrekvensen (fullständigt svar plus partiellt svar) från patienter med tecken på sjukdom vid

baseline var 36 % (95 % konfidensintervall [25; 48]) och var gynnsammare hos patienter med

refraktär sjukdom (41 % [23; 57]) än hos patienter med recidiverande sjukdom (29 % [15; 46]).

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/816327/2017

EMEA/H/C/003918

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Qarziba

dinutuximab beta

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Qarziba. Det

förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Qarziba ska användas.

Praktisk information om hur Qarziba ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Qarziba och vad används det för?

Qarziba är ett cancerläkemedel som används för att behandla neuroblastom, en cancer i nervcellerna,

hos patienter över 1 års ålder.

Det ges till två grupper av patienter med högriskneuroblastom (som har en hög risk att komma

tillbaka):

Patienter som har haft en viss förbättring med tidigare behandlingar, som innefattade

blodstamcellstransplantation (en transplantation av blodproducerande celler),

Patienter vars neuroblastom inte har förbättras med andra cancerbehandlingar eller som har

kommit tillbaka.

Om neuroblastomet har kommit tillbaka efter tidigare behandling bör det stabiliseras (hindras från att

förvärras) innan behandling med Qarziba påbörjas. Qarziba används tillsammans med annat läkemedel

som heter interleukin-2 (aldesleukin) i vissa fall där tidigare behandlingar inte har fungerat tillräckligt

bra.

Kallades tidigare Dinutuximab beta Apeiron och Dinutuximab beta EUSA.

Qarziba

EMA/816327/2017

Sida 2/4

Eftersom antalet patienter med neuroblastom är litet betraktas sjukdomen som ”sällsynt” och Qarziba

klassificerades som ”särläkemedel” (ett läkemedel som används vid sällsynta sjukdomar) den 8

november 2012.

Läkemedlet innehåller den aktiva substansen dinutuximab beta.

Hur används Qarziba?

Qarziba ges som infusion (dropp) i en ven. Varje behandling med läkemedlet ges i 5 eller 10 dagar var

35:e dag. Det ges som totalt 5 behandlingar. Den rekommenderade dosen beror på patientens

kroppsvikt och längd.

Läkaren kan behöva minska eller senarelägga doser om vissa biverkningar uppstår, eller helt avbryta

behandlingen om biverkningarna är svåra.

Behandling med Qarziba bör inte påbörjas om patienten inte har tillfredsställande resultat i vissa

blodtester av lever-, lung-, njur- och benmärgsfunktion.

Behandling med Qarziba måste övervakas av läkare med erfarenhet av att behandla cancer. Det måste

ges på sjukhus av en läkare eller sjuksköterska som kan hantera svåra allergiska reaktioner och som

har fullständiga återupplivningsmöjligheter tillgängliga om det behövs. Läkemedlet är receptbelagt.

Mer information finns i produktresumén (ingår också i EPAR).

Hur verkar Qarziba?

Qarziba är en monoklonal antikropp (en typ av protein) som har utformats för att känna igen och fästa

till en struktur som kallas GD2 som finns i stora mängder på ytan av neuroblastomceller, men inte i

normala celler.

När Qarziba fäster till neuroblastomceller, gör det dem till ett mål för kroppens immunsystem

(kroppens naturliga försvar), som därefter dödar cancercellerna.

Vilken nytta med Qarziba har visats i studierna?

Studier har visat att Qarziba är effektivt när det gäller att öka överlevnaden hos patienter med

neuroblastom.

I två studier analyserades data från 88 barn och vuxna med neuroblastom som inte hade förbättrats

med andra cancerbehandlingar eller som hade kommit tillbaka. Patienterna behandlades med Qarziba

samt interleukin-2 och ett annat läkemedel som kallas isotretinoin. I dessa studier var 70 procent och

78 procent av patienterna vars neuroblastom inte hade förbättrats med andra behandlingar fortfarande

i livet 2 år efter behandlingen. Av de patienter med neuroblastom som kommit tillbaka var 42 procent

och 69 procent fortfarande i livet 2 år efter behandlingen.

I en tredje studie på 370 barn med högriskneuroblastom som hade förbättrats efter andra behandlingar

fick patienterna Qarziba och isotretinoin med eller utan interleukin-2. I början av behandlingen hade

vissa av dessa patienter inga tecken på neuroblastom och några hade fortfarande vissa tecken på

sjukdomen. Av patienterna som inte hade något tecken på neuroblastom var 71 procent fortfarande i

livet 3 år efter behandlingen och resultaten var liknande oavsett om behandlingen inkluderade

interleukin-2 eller inte. Av de patienter som hade vissa tecken på neuroblastom var 63 procent av dem

som fick interleukin-2 fortfarande i livet 3 år efter behandlingen jämfört med 54 procent av patienterna

som inte fick interleukin-2.

Qarziba

EMA/816327/2017

Sida 3/4

I dessa studier var resultaten med Qarziba gynnsamma jämfört med dem som tidigare setts hos

patienter som behandlats för neuroblastom utan Qarziba.

Vilka är riskerna med Qarziba?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Qarziba (kan drabba fler än 7 av 10 personer) är pyrexi

(feber) och smärta. Andra biverkningar (kan drabba fler än 3 av 10 personer) är hyperkänslighet

(allergi), kräkningar, diarré, kapillärläckagesyndrom (läckage av vätska från blodådror som kan orsaka

svullnad och blodtrycksfall) och hypotension (lågt blodtryck).

Qarziba får inte ges till patienter med svår eller spridd graft-versus-host-sjukdom (när transplanterade

celler angriper kroppen).

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Qarziba finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Qarziba?

Myndighetens kommitté för humanläkemedel (CHMP) noterade bristen på behandlingsalternativ för att

förhindra att högriskneuroblastom kommer tillbaka.

Sammantaget visar data över resultat med Qarziba att läkemedlet är verksamt. Men ytterligare data

behövs för att helt förstå läkemedlets verkan.

Även om behandling med Qarziba kan orsaka allvarliga biverkningar anses läkemedlets säkerhet vara

godtagbar.

CHMP fann därför att nyttan med Qarziba är större än riskerna och rekommenderade att Qarziba skulle

godkännas för försäljning i EU.

Qarziba har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta innebär att det inte har

varit möjligt att få fullständig information om Qarziba av etiska skäl. Eftersom dinutuximab är en

rekommenderad behandling för högriskneuroblastom skulle det inte vara etiskt att genomföra ett försök

där vissa patienter fick placebo (overksam behandling). Europeiska läkemedelsmyndigheten kommer att

granska ny information om produkten varje år och uppdatera denna sammanfattning när det behövs.

Vilken information om Qarziba saknas för närvarande?

Eftersom Qarziba har godkänts i enlighet med reglerna om godkännande i undantagsfall kommer

företaget som marknadsför Qarziba att övervaka säkerheten med Qarziba från ett patientregister och

tillhandahålla årliga uppdateringar. Företaget kommer också att genomföra tester för att få mer

information om hur läkemedlet tas upp av kroppen och hur immunsystemet svarar på läkemedlet.

Resultaten av en studie där man tittar på effekten av att ge Qarziba tillsammans med interleukin-2

kommer att tillhandahållas av företaget. Därutöver kommer företaget att redogöra för

femårsöverlevnadssiffrorna för patienterna som deltog i studierna.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning Qarziba?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska iaktta

för säker och effektiv användning av Qarziba har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Qarziba

EMA/816327/2017

Sida 4/4

Mer information om Qarziba

Den 8 maj 2017 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Dinutuximab

beta Apeiron som gäller i hela EU. Produktens namn ändrades till Dinutuximab beta EUSA den 4

augusti 2017 och till Qarziba den 27 november 2017.

EPAR för Qarziba finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Qarziba finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Sammanfattningen av ställningstagandet om Qarziba från kommittén för särläkemedel finns på EMA:s

webbplats: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 12-2017.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen