Puri-nethol 50 mg Tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

05-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

05-05-2020

Aktiva substanser:
merkaptopurin (monohydrat)
Tillgänglig från:
Orifarm AB
ATC-kod:
L01BB02
INN (International namn):
mercaptopurine (monohydrate)
Dos:
50 mg
Läkemedelsform:
Tablett
Sammansättning:
merkaptopurin (monohydrat) 50 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Burk, 25 tabletter
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
56694
Tillstånd datum:
2018-05-23

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Puri-nethol 50 mg tabletter

6-merkaptopurin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Puri-nethol är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Puri-nethol

Hur du tar Puri-nethol

Eventuella biverkningar

Hur Puri-nethol ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Puri-nethol är och vad det används för

Puri-nethol innehåller den aktiva substansen 6-merkaptopurin. 6-merkaptopurin tillhör en grupp läkemedel

som kallas cytotoxiska medel (även kallat cytostatika) och verkar genom att minska antalet nya

blodkroppar som din kropp bildar.

Puri-nethol används för att behandla cancer i blodet (leukemi) hos vuxna, ungdomar och barn.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Puri-nethol

Ta inte Puri-nethol:

om du är allergisk mot 6-merkaptopurin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Puri-nethol:

om du nyligen har eller ska vaccineras. Om du behandlas med Puri-nethol bör du inte vaccineras

med levande vaccin (till exempel influensavaccin, vaccin mot mässling och BCG-vaccin) förrän din

läkare säger att det är säkert. Detta beror på att vissa vacciner kan leda till en infektion om du

vaccineras medan du behandlas med Puri-nethol.

om du har nedsatt leverfunktion eller leverskador.

om du har en genetisk sjukdom som kallas TPMT-brist (tiopurin-metyltransferas).

om du är allergisk mot ett läkemedel som heter azatioprin (används också för att behandla cancer).

om du har nedsatt njurfunktion.

tala om för läkare om du har, eller inte har, haft vattkoppor, bältros eller hepatit B (en leversjukdom

som orsakas av ett virus).

om du har en genetisk sjukdom som heter Lesch-Nyhans syndrom.

Om du genomgår immunsuppressiv behandling och tar Puri-nethol kan detta öka din risk för:

tumörer, inräknat hudcancer. När du tar Puri-nethol bör du därför undvika överdriven solning samt

bära skyddskläder och använda solskyddsmedel med hög skyddsfaktor.

lymfoproliferativa störningar

behandling med Puri-nethol ökar din risk för att få en typ av cancer som kallas lymfoproliferativ

störning. Vid behandlingskurer som innehåller flera immunsuppressiva läkemedel (inräknat

tiopuriner) kan detta leda till dödsfall.

En kombination av flera samtidigt använda immunsuppressiva läkemedel ökar risken för

störningar i lymfsystemet till följd av en virusinfektion (lymfoproliferativa störningar som har

samband med Epstein-Barr virus [EBV]).

Att ta Puri-nethol kan öka din risk för:

utveckling av ett allvarligt tillstånd som kallas makrofagaktiveringssyndrom (överdriven aktivering

av vita blodkroppar förknippade med inflammation), som vanligtvis inträffar hos personer som har

vissa typer av artrit.

Blodprover

Behandling med Puri-nethol kan påverka din benmärg. Detta innebär att du kan ha ett minskat antal vita

blodkroppar, blodplättar och (mindre vanligt) röda blodkroppar i blodet. Din läkare kommer att ta

blodprover varje dag i början av din behandling (induktion) och minst en gång per vecka längre fram i din

behandling (underhåll). Detta för att övervaka nivåerna av dessa blodkroppar i ditt blod. Om behandlingen

avslutas i tid, kommer antalet blodkroppar i ditt blod att återgå till det normala.

Andra laboratorieprover

Ytterligare laboratorieprover (till exempel urin och blod) kan också komma att tas enligt din läkares

ordination.

Leverfunktion

Puri-nethol är giftigt för levern. Därför kommer din läkare att ta leverfunktionsprover varje vecka medan

du behandlas med Puri-nethol. Om du redan har en leversjukdom, eller om du tar andra läkemedel som

kan påverka din lever, kommer din läkare att ta prover oftare. Tala ombedelbart med läkare om du

upptäcker att dina ögonvitor eller din hud blir gulaktiga. Detta är tecken på gulsot och du kan behöva

avsluta din behandling omedelbart.

Infektioner

När du behandlas med Puri-nethol ökar risken för virus-, svamp- och bakterieinfektioner, och

infektionerna kan vara allvarligare. Se även avsnitt 4.

Tala om för läkaren innan behandlingen inleds om du har haft vattkoppor, bältros eller hepatit B (en

leversjukdom som orsakas av ett virus).

NUDT15-genmutation

Om du har en ärftlig mutation i NUDT15-genen (en gen som är involverad i nedbrytningen av Puri-nethol

i kroppen), så är risken högre för att du ska få infektioner och håravfall och läkaren kan i detta fall ge dig

en lägre dos.

Sol och UV-ljus

Under din behandling med Puri-nethol är du mer känslig för solen och UV-ljus. Du måste se till att

begränsa din exponering för solljus och UV-ljus, bära skyddande kläder och använda solskyddskräm med

hög solskyddsfaktor.

Barn och ungdomar

Hos vissa barn som behandlats med Puri-nethol har låga blodsockernivåer, med symtom såsom mer

svettningar än vanligt, illamående, yrsel och förvirring, rapporterats. De flesta av dessa barn var yngre än

6 år och hade en låg kroppsvikt.

Om du

är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du

tar Puri-nethol.

Andra läkemedel och Puri-nethol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tala särskilt om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

ribavirin (används för att behandla virus)

andra cytostatika (används för att behandla cancer)

allopurinol, tiopurinol, oxipurinol eller febuxostat (används för att behandla gikt)

olsalazin (används för att behandla tarmsjukdomen ulcerös kolit)

mesalazin (används för att behandla tarmsjukdomarna Crohn's sjukdom och ulcerös kolit)

sulfasalazin (används för att behandla ledgångsreumatism eller tarmsjukdomen ulcerös kolit)

metotrexat (används för att behandla ledgångsreumatism eller svår psoriasis [hudsjukdom])

infliximab (används för att behandla tarmsjukdomarna Crohn's sjukdom och ulcerös kolit,

ledgångsreumatism, inflammation i ryggraden [ankyloserande spondylit] eller svår psoriasis

[hudsjukdom])

warfarin eller acenokumarol (blodförtunnande läkemedel).

Vaccinering under behandling med Puri-nethol

Tala med läkare eller sjuksköterka före vaccinering. Om du behandlas med Puri-nethol bör du inte

vaccineras med levande vaccin (till exempel influensavaccin, vaccin mot mässling och BCG-vaccin)

förrän din läkare säger att det är säkert. Detta beror på att vissa vacciner kan leda till en infektion om du

vaccineras medan du behandlas med Puri-nethol.

Puri-nethol med mat och dryck

Du kan ta Puri-nethol tillsammans med mat eller på fastande mage, men det sätt du väljer bör vara samma

från dag till dag. Du bör ta Puri-nethol minst 1 timme före eller 2 timmar efter intag av mjölk eller

mjölkprodukter.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Behandling med Puri-nethol rekommenderas inte under graviditet, särskilt under graviditetens första tre

månader, eftersom det kan orsaka fosterskador. Om du är gravid kommer din läkare att överväga risker

och nytta för dig och ditt barn innan Puri-nethol ordineras till dig.

Om du eller din partner behandlas med Puri-nethol måste ni använda en effektiv preventivmetod för att

undvika graviditet under och minst 3 månader efter avslutad behandling med Puri-nethol.

Detta gäller både män och kvinnor

Amning

Puri-nethol ska inte användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Puri-nethol förväntas inte påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner, men inga studier

har utförts som bekräftar detta.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som

kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter

och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Puri-nethol innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

3.

Hur du tar Puri-nethol

Puri-nethol ska endast ordineras till dig av en specialistläkare med erfarenhet av behandling av

blodcancer.

Under behandlingen med Puri-nethol kommer din läkare att ta regelbundna blodprover. Detta för att

kontrollera antalet och typ av celler i blodet, och för att kontrollera att din lever fungerar ordentligt.

Din läkare kan även ordinera andra blod- och urinprover för att kontrollera hur dina njurar fungerar

och för att mäta nivåerna av urinsyra. Urinsyra är en naturlig substans som bildas i kroppen och

nivåerna av urinsyra kan stiga under behandling med Puri-nethol. Höga nivåer av urinsyra kan ge

skador på njurarna.

Din läkare kan komma att ändra din dos av Puri-nethol beroende på resultatet av dessa prover.

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker. Det är viktigt att du tar din medicin vid rätt tidpunkt. Etiketten på

förpackningen innehåller information om hur många tabletter du ska ta och hur ofta du ska ta dem.

Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om etiketten saknar denna information eller om du är

osäker.

Rekommenderad dos för vuxna och barn är 2,5 mg per kilogram kroppsvikt per dygn (eller alternativt 50

till 75 mg per kvadratmeter [m

] kroppsyta per dygn). Din läkare kommer att räkna ut och anpassa din dos

baserat på din kroppsvikt, resultaten av dina blodprover, om du tar andra cytostatika samt din njur- och

leverfunktion.

Svälj tabletterna hela med lite vatten. Tabletterna bör inte delas eller krossas.

Tugga inte heller

tabletterna.

Om du eller din vårdare hanterar sönderdelade tabletter ska ni tvätta händerna omedelbart

efteråt.

Det är viktigt att du känner till hur detta läkemedel hanteras säkert.

Du kan ta din medicin tillsammans med mat eller på fastande mage, men det sätt du väljer bör vara samma

från dag till dag. Du bör ta Puri-nethol minst 1 timme före eller 2 timmar efter intag av mjölk eller

mjölkprodukter.

Om du har tagit för stor mängd av Puri-nethol

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta

läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du

har glömt att ta Puri-nethol

Tala med läkare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Puri-nethol

Tala med läkare omedelbart om du slutar att ta Puri-nethol.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du får några av följande biverkningar, tala med din specialistläkare eller uppsök sjukhus

omedelbart:

En allergisk reaktion med svullnad i ansiktet och i vissa fall mun samt svalg (detta är en mycket

sällsynt biverkning).

En allergisk reaktion med ledsmärta, hudutslag, feber (detta är en sällsynt biverkning).

Gulfärgad hud eller gulfärgade ögonvitor. Om du drabbas av något av dessa symtom ska du sluta att

ta Puri-nethol.

Tecken på feber eller infektion (ont i halsen, ont i munnen eller problem att urinera) eller

oförklarliga blåmärken eller blödningar. Behandling med Puri-nethol påverkar benmärgen och

orsakar en minskning av vita blodkroppar och blodplättar (detta är en mycket vanlig biverkning).

Tala med läkare om du drabbas av någon av följande biverkningar, som också kan uppstå med detta

läkemedel:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Illamående eller kräkningar

Lågt antal röda blodkroppar (anemi)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Aptitlöshet

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

Munsår

Inflammation i bukspottkörteln (pankreatit), med symtom såsom buksmärta, illamående eller

kräkningar

Leverskador (levernekros)

Håravfall

Olika cancertyper inräknat blod-, lymf- och hudcancer

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Blodcancer

Cancer i mjälten och levern (hos patienter med en sjukdom som kallas inflammatorisk

tarmsjukdom)

Sår i tarmarna, med symtom såsom buksmärta och blödning

Lågt antal spermier hos män

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Ökad känslighet för solljus och UV-ljus

Ytterligare biverkningar hos barn

Hos vissa barn som behandlats med Puri-nethol har låga blodsockernivåer, med symtom såsom mer

svettningar än vanligt, illamående, yrsel och förvirring, rapporterats. De flesta av dessa barn var yngre än

6 år och hade en låg kroppsvikt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Puri-nethol ska förvaras

Ljuskänsligt. Fuktkänsligt. Förvaras i originalförpackningen.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är 6-merkaptopurin 50 mg per tablett

Övriga innehållsämnen är stearinsyra, laktosmonohydrat magnesiumstearat, majsstärkelse och modifierad

majsstärkelse.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Puri-nethol tabletter är gula med skåra, präglade PT/50 på ena sidan.

Tabletterna tillhandahålls i glasburk innehållande 25 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive,

Citywest Business Campus

Dublin 24, Irland

+46 856 642 572

Tillverkare:

Excella GmbH & Co. KG

Nürnberger

Strasse

90537 Feucht,

Tyskland

Aspen Bad Oldesloe GmbH

Industriestrasse 32-36

23843 Bad Oldesloe

Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast 2020-05-05

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS

NAMN

Puri-nethol 50 mg tabletter.

2.

KVALITATIV

OCH

KVANTITATIV

SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 50 mg 6-merkaptopurin.

Hjälpämne med känd effekt

Laktosmonohydrat 59 mg per tablett

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett.

Gul med skåra, märkt PT/50 på ena sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

6-merkaptopurin är avsett för behandling av akut leukemi hos vuxna, ungdomar och barn.

Det kan användas vid:

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Akut promyeloisk leukemi (APL)/Akut myeloisk leukemi M3 (AML M3).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Behandling med 6-merkaptopurin ska ske under överinseende av läkare eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal med erfarenhet av behandling av patienter med ALL och APL (AML M3).

6-merkaptopurin kan tas tillsammans med mat eller på fastande mage, men patienten bör hålla sig till

ett administreringssätt. Läkemedlet bör inte tas tillsammans med mjölk eller mjölkprodukter (se

avsnitt 4.5). 6-merkaptopurin bör tas minst 1 timme före eller 2 timmar efter intag av mjölk eller

mjölkprodukter.

Särskilda populationer

Vuxna och pediatrisk population

Rekommenderad dos för vuxna och barn är 2,5 mg/kg kroppsvikt per dygn, eller 50 till 75 mg/m

kroppsyta per dygn, men dosen och behandlingstidens längd är beroende av typ och dosering av andra

cytotoxiska medel som ges i kombination med 6-merkaptopurin.

Dosen ska noggrant justeras för att anpassas till den enskilda patienten.

6-merkaptopurin har använts vid kombinationsbehandling för akut leukemi med varierande scheman,

och litteratur samt aktuella behandlingsriktlinjer

bör konsulteras för ytterligare information.

Studier som utförts på barn med akut lymfatisk leukemi visade att administrering av 6-merkaptopurin

på kvällen minskade risken för recidiv jämfört med administrering på morgonen.

Äldre

Njur- och leverfunktion bör övervakas hos dessa patienter, och vid eventuell nedsättning av funktionen

bör man överväga reducering av 6-merkaptopurindosen.

Nedsatt njurfunktion

För patienter med nedsatt njurfunktion bör man överväga reducering av dosen (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

För patienter med nedsatt leverfunktion bör man överväga reducering av dosen (se avsnitt 5.2).

Läkemedelsinteraktioner

Vid samtidig administrering av xantinoxidashämmarna allopurinol, oxipurinol eller tiopurinol med 6-

merkaptopurin, är det viktigt att endast ge 25 % av den rekommenderade dosen av 6-merkaptopurin,

eftersom dessa läkemedel minskar nedbrytningen av 6-merkaptopurin. Samtidig administrering av

andra xantinoxidashämmare, till exempel febuxostat, bör undvikas (se avsnitt 4.5).

Patienter med TPMT-brist

Patienter med nedärvd låg eller ingen tiopurin-S-metyltransferas-aktivitet (TPMT) löper ökad risk för

svår 6-merkaptopurintoxicitet vid konventionella doser av 6-merkaptopurin och kräver i allmänhet

kraftig dosreducering. Optimal startdos för patienter med homozygot brist har inte fastställts. De flesta

patienter med heterozygot TPMT-brist tolererar rekommenderade doser av 6-merkaptopurin, men för

vissa kan dosreducering vara nödvändig (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Patienter med NUDT15-variant

Patienter med ärftlig muterad NUDT15-gen löper ökad risk för svår 6-merkaptopurintoxicitet (se

avsnitt 4.4). Dessa patienter kräver i allmänhet en dosreduktion; särskilt de med homozygot NUDT15-

variant (se avsnitt 4.4). Genotyptestning av NUDT15-varianter kan övervägas innan behandling med

6-merkaptopurin inleds. I samtliga fall är noggrann övervakning av blodstatus nödvändig.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Med anledning av indikationernas allvarlighetsgrad finns inga andra absoluta kontraindikationer.

4.4

Varningar och försiktighet

6-merkaptopurin är ett aktivt cytotoxiskt medel som endast är avsett för användning under

överinseende av läkare med erfarenhet av behandling med sådana medel.

Immunisering med levande vaccin kan potentiellt orsaka infektion hos immunsupprimerade patienter.

Med anledning av detta rekommenderas inte immunisering med levande vacciner för patienter med

ALL eller AML. Patienter i remission bör under inga omständigheter behandlas med levande vacciner

förrän patienten anses kunna svara på vaccinet. Tidsintervallet mellan utsättande av kemoterapi och

återställande av patientens förmåga att svara på vaccinet beror på typen av läkemedel som används

och som orsakar immunsuppression samt deras intensitet, bakomliggande sjukdom samt andra

faktorer.

Samtidig administrering av ribavirin och 6-merkaptopurin rekommenderas inte. Ribavirin kan ge

minskad effekt och ökad toxicitet av 6-merkaptopurin (se avsnitt 4.5).

Säker hantering av 6-merkaptopurin tabletter

Se avsnitt 6.6.

Övervakning

Då 6-merkaptopurin är kraftigt myelosuppressivt måste fullständigt blodstatus tas dagligen under

remissionsinduktion. Patienten måste övervakas noggrant under behandlingen.

Benmärgssuppression

Behandling med 6-merkaptopurin orsakar benmärgssuppression som leder till leukopeni och

trombocytopeni samt, mer sällan, anemi. Fullständig blodstatus måste tas ofta under

remissionsinduktion. Under underhållsbehandling bör fullständig blodstatus, inklusive trombocyter,

följas upp regelbundet. Vid behandling med höga doser, eller vid förekomst av gravt nedsatt njur-

och/eller leverfunktion behövs tätare uppföljning.

Ökad hematologisk uppföljning av patienten rekommenderas vid byte mellan olika läkemedelsformer

av merkaptopurin.

Antalet leukocyter och trombocyter fortsätter att minska efter avslutad behandling, därför ska

behandlingen avbrytas omedelbart vid första tecken på en onormalt kraftig minskning i antalet.

Benmärgssuppressionen är reversibel om 6-merkaptopurin sätts ut i tid.

Under remissionsinduktion vid akut myeloisk leukemi kan patienten drabbas av frekventa perioder av

relativ benmärgsaplasi, och det är viktigt att adekvata stödjande resurser finns tillgängliga.

Dosen av 6-merkaptopurin kan behöva reduceras när detta läkemedel kombineras med andra

läkemedel vars primära eller sekundära toxicitet är myelosuppression (se avsnitt 4.5).

Hepatotoxicitet

6-merkaptopurin är hepatotoxiskt och leverfunktionsprover bör följas upp varje vecka under

behandlingen. Nivån av gammaglutamyltransferas (GT) i plasma kan vara särskilt prediktivt för

utsättande på grund av hepatotoxicitet. Mer frekvent uppföljning kan vara tillrådligt hos patienter med

preexisterande leversjukdom eller som behandlas med annan potentiellt hepatotoxisk behandling.

Patienten bör informeras om att sätta ut 6-merkaptopurin omedelbart vid tecken på ikterus.

Tumörlyssyndrom

Under remissionsinduktion när snabb cellys sker, bör nivån av urinsyra i blod och urin följas upp,

eftersom hyperurikemi och/eller hyperurikosuri kan utvecklas, med risk för urinsyranefropati.

TPMT-brist

Det finns individer med en nedärvd brist på enzymet tiopurinmetyltransferas (TPMT) som kan vara

särskilt känsliga för 6-merkaptopurins myelosuppressiva effekt och benägna att utveckla snabb

benmärgsdepression efter insättande av behandling med 6-merkaptopurin. Detta besvär kan förvärras

vid samtidig administrering av läkemedel som hämmar TPMT, till exempel olsalazin, mesalazin eller

sulfasalazin. Dessutom har ett möjligt samband mellan minskad TPMT-aktivitet och sekundära

leukemier och myelodysplasi rapporterats hos patienter som behandlats med 6-merkaptopurin i

kombination med andra cytotoxiska medel (se avsnitt 4.8). Cirka 0,3 % (1:300) av patienterna har låg

eller ingen spårbar enzymaktivitet. Cirka 10 % av patienterna har låg eller intermediär TPMT-

aktivitet, och 90 % av patienterna har normal TPMT-aktivitet. Det kan även finnas en grupp på cirka

2 % med mycket hög TPMT-aktivitet. Vissa laboratorier erbjuder tester för TPMT-brist, men dessa

tester har inte påvisats identifiera samtliga patienter som löper risk för svår toxicitet. Med anledning av

detta är noggrann uppföljning av blodstatus fortfarande nödvändig.

Patienter med NUDT15-variant

Patienter med ärftlig muterad NUDT15-gen löper ökad risk för svår 6-merkaptopurintoxicitet, såsom

tidig leukopeni och alopeci, efter behandling med tiopurin i vanliga doser. De kräver i allmänhet

dosreduktion, särskilt de med homozygot NUDT15-variant (se avsnitt 4.2). Frekvensen av NUDT15

c.415C>T har en etnisk variabilitet på cirka 10 % hos östasiater, 4 % hos latinamerikaner, 0,2 % hos

européer och 0 % hos afrikaner. I samtliga fall är noggrann övervakning av blodstatus nödvändig.

Korsresistens

Korsresistens förekommer vanligtvis mellan 6-merkaptopurin och 6-tioguanin.

Överkänslighet

Patienter som misstänks ha drabbats av en överkänslighetsreaktion mot 6-merkaptopurin tidigare ska

inte rekommenderas att använda dess prodrug azatioprin, såvida inte patienten har bekräftats vara

överkänslig mot 6-merkaptopurin genom allergologiska tester, och testats negativt för azatioprin. Då

azatioprin är en prodrug till 6-merkaptopurin, måste patienter med överkänslighet mot azatioprin i

anamnesen bedömas gällande överkänslighet mot 6-merkaptopurin före insättande av behandling.

Nedsatt njur- och/eller leverfunktion

Försiktighet rekommenderas vid administrering av 6-merkaptopurin till patienter med nedsatt

njurfunktion och/eller nedsatt leverfunktion. Dosreducering bör övervägas hos dessa patienter och

hematologisk respons bör följas upp noggrant (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Mutagenicitet och karcinogenicitet

Patienter som genomgår immunsuppressiv behandling, inräknat merkaptopurin, löper högre risk för att

utveckla lymfoproliferativa störningar och andra maligniteter, särskilt hudcancer (melanom och icke-

melanom), sarkom (Kaposis och icke-Kaposis) och uterin livmodershalscancer

in situ

. Den högre

risken verkar vara relaterad till immunsuppressionens grad och duration. Det har rapporterats att

avbrott av immunsuppressionen kan ge partiell regression av den lymfoproliferativa störningen.

En behandlingskur med flera immunsuppressiva medel (inräknat tiopuriner) bör därför användas med

försiktighet eftersom den kan leda till lymfoproliferativa störningar, där dödsfall i vissa fall har

rapporterats. En kombination av flera och samtidigt administrerade immunsuppressiva läkemedel ökar

risken för Epstein-Barr virus (EBV)-associerade lymfoproliferativa störningar.

Ökningar av kromosomavvikelser har observerats i de perifera lymfocyterna hos leukemipatienter, hos

en patient med hypernefrom som behandlades med en icke angiven dos av 6-merkaptopurin samt hos

patienter med kronisk njursjukdom som behandlades med doser på 0,4 till 1,0 mg/kg/dygn.

Två fall med utveckling av akut icke-lymfatisk leukemi har dokumenterats hos patienter som

behandlats med 6-merkaptopurin, i kombination med andra läkemedel, för icke neoplastiska

sjukdomar. Ett enskilt fall har rapporterats där en patient behandlades med 6-merkaptopurin för

pyoderma gangrenosum och senare utvecklade akut icke-lymfatisk leukemi. Det är dock inte klarlagt

om detta var en del av sjukdomens naturliga utveckling eller om 6-merkaptopurin varit en bidragande

orsak.

En patient med Hodgkins sjukdom som behandlades med 6-merkaptopurin och flera andra cytotoxiska

medel utvecklade akut myeloisk leukemi.

En kvinnlig patient som behandlats med 6-merkaptopurin för myasthenia gravis, utvecklade kronisk

myeloisk leukemi 12,5 år efter behandlingen.

Rapporter om hepatosplenärt T-cellslymfom bland patientpopulationen med inflammatorisk

tarmsjukdom (IBD) (icke godkänd indikation) har förekommit vid användning av 6-merkaptopurin i

kombination med läkemedel mot TNF (se avsnitt 4.8).

Pediatrisk population

Fall av symtomatisk hypoglykemi har rapporterats hos barn med ALL som behandlats med

6-merkaptopurin (se avsnitt 4.8). Majoriteten av de rapporterade fallen gällde barn under sex års ålder

eller barn med ett lågt BMI.

Infektioner

Patienter som behandlas med 6-merkaptopurin som monoterapi eller i kombination med andra

immunsuppressiva medel, inklusive kortikosteroider, har visat ökad känslighet för infektioner med

virus, svamp och bakterier, inklusive svår eller atypisk infektion, och viral reaktivering. Den infektiösa

sjukdomen och komplikationer kan vara svårare hos dessa patienter än hos icke behandlade patienter.

Tidigare exponering för eller infektion med varicella zoster-virus bör beaktas innan behandling inleds.

Lokala riktlinjer kan beaktas, inklusive profylaktisk behandling vid behov. Serologisk testning innan

behandling inleds bör övervägas när det gäller hepatit B. Lokala riktlinjer kan beaktas, inklusive

profylaktisk behandling för fall som har bekräftats positiva med serologisk testning. Fall av neutropen

sepsis har rapporterats bland patienter som fått 6-merkaptopurin för ALL.

Makrofagaktiveringssyndrom

Makrofagaktiveringssyndrom (MAS) är en känd, livshotande sjukdom som kan utvecklas hos patienter

med autoimmuna sjukdomar, särskilt vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) (ej godkänd indikation),

och det kan potentiellt finnas en ökad mottaglighet för utveckling av sjukdomen när merkaptopurin

används. Om MAS inträffar, eller misstänks, bör utvärdering och behandling inledas så tidigt som

möjligt, och behandling med merkaptopurin avbrytas. Läkare bör vara uppmärksamma på symtom på

infektion såsom EBV och cytomegalovirus (CMV), eftersom dessa är kända utlösande faktorer för

MAS.

Lesch-Nyhans syndrom

Begränsad evidens tyder på att varken 6-merkaptopurin eller dess prodrug azatioprin är effektiva hos

patienter med den sällsynta nedärvda sjukdomen total

hypoxantinguaninfosforibosyltransferas-brist

(Lesch-Nyhans syndrom). Användning av 6-merkaptopurin eller azatioprin rekommenderas inte hos

dessa patienter.

UV-exponering

Patienter som behandlas med 6-merkaptopurin är mer känsliga för solljus. Exponering för solljus och

UV-ljus bör begränsas, och patienten bör rekommenderas att bära skyddande kläder samt att använda

solskyddskräm med hög skyddsfaktor.

Laktos

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga

tillstånd

bör inte använda detta läkemedel:

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Xantinoxidashämmare

Patienter som behandlas med xantinoxidashämmarna allopurinol, oxipurinol eller tiopurinol och

6-merkaptopurin bör endast ges 25 % av den rekommenderade dosen av 6-merkaptopurin, då

allopurinol minskar nedbrytningen av 6-merkaptopurin (se avsnitt 4.2 och 4.5).

Antikoagulantia

Hämning av warfarins och acenokumarols antikoagulativa effekt har rapporterats vid samtidig

administrering med 6-merkaptopurin, och därför kan högre doser av antikoagulantia vara nödvändigt

(se avsnitt 4.5).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Vaccination med levande vacciner rekommenderas inte hos immunsupprimerade patienter (se avsnitt

4.4).

Intag av 6-merkaptopurin tillsammans med mat kan minska den systemiska exponeringen något.

6-merkaptopurin kan tas tillsammans med mat eller på fastande mage, men patienten bör hålla sig till

ett administreringssätt för att undvika stora variationer i exponeringen. Dosen bör inte tas tillsammans

med mjölk eller mjölkprodukter eftersom dessa innehåller xantinoxidas, ett enzym som metaboliserar

6-merkaptopurin och som därför kan leda till minskade plasmakoncentrationer av merkaptopurin.

Effekten på 6-merkaptopurin av samtidig behandling med andra läkemedel

Ribavarin

Ribavarin hämmar enzymet inosin-monofosfat-dehydrogenas (IMPDH), vilket leder till minskad

produktion av aktiva 6-tioguaninnukleotider. Svår myelosuppression har rapporterats efter samtidig

administrering av en prodrug till 6-merkaptopurin och ribavarin, och därför rekommenderas inte

samtidig administrering av ribavarin och 6-merkaptopurin (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Myelosuppressiva läkemedel

Försiktighet bör iakttas vid kombination av 6-merkaptopurin och andra myelosuppressiva läkemedel.

Dosreducering kan bli nödvändigt baserat på hematologisk uppföljning (se avsnitt 4.4).

Allopurinol/ oxipurinol/ tiopurinol och övriga xantinoxidashämmare

Xantinoxidas-aktiviteten hämmas av allopurinol, oxipurinol och tiopurinol, vilket leder till minskad

omvandling av biologiskt aktiv 6-tioinosinsyra till biologiskt inaktiv 6-tiourinsyra. Vid samtidig

administrering av allopurinol, oxipurinol och/eller tiopurinol med 6-merkaptopurin, är det viktigt att

endast ge 25 % av den rekommenderade dosen av 6-merkaptopurin (se avsnitt 4.2:

Läkemedelsinteraktioner).

Övriga xantinoxidashämmare, till exempel febuxostat, kan minska metabolismen av 6-merkaptopurin.

Samtidig administrering rekommenderas inte, då data inte är tillräckliga för att fastställa en lämplig

dosreducering.

Aminosalicylater

Det finns

in vitro-

in vivo-

evidens som visar att aminosalicylatderivat (t.ex. olsalazin, mesalazin

eller sulfasalazin) hämmar enzymet TPMT. Med anledning av detta kan man behöva överväga lägre

doser av 6-merkaptopurin vid samtidig administrering av aminosalicylatderivat (se avsnitt 4.4).

Metotrexat

Metotrexat (20 mg/m

peroralt) ökade AUC för 6-merkaptopurin med cirka 31 % och metoxtrexat

(2 eller 5 g/m

intravenöst) ökade AUC för 6-merkaptopurin med 69 respektive 93 %. Då

6-merkaptopurin administreras i kombination med metotrexat i hög dos, bör dosen justeras för att

bibehålla ett lämpligt antal vita blodkroppar.

Infliximab

Interaktioner har observerats mellan azatioprin, en prodrug till 6-merkaptopurin, och infliximab.

Patienter som behandlades med azatioprin drabbades av övergående ökningar i nivåerna av 6-TGN (6-

tioguaninnukleotid, en aktiv metabolit av azatioprin) och minskningar i det genomsnittliga antalet

leukocyter under de första veckorna efter infusion av infliximab, vilka återgick till tidigare nivåer efter

3 månader.

Effekten av 6-merkaptopurin på andra läkemedel

Antikoagulantia

Hämning av warfarins och acenokumarols antikoagulativa effekt har rapporterats vid samtidig

administrering med 6-merkaptopurin, och därför kan högre doser av antikoagulantia vara nödvändigt.

Noggrann uppföljning med koagulationsprover rekommenderas vid samtidig behandling med

antikoagulantia och 6-merkaptopurin.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertilitet

Effekten av behandling med 6-merkaptopurin på fertiliteten hos människa är inte känd.

Det har förekommit rapporter om faderskap/moderskap efter behandling under barndomen eller

ungdomstiden.

Övergående oligospermi har rapporterats efter exponering för 6-merkaptopurin.

Graviditet

Omfattande överföring av 6-merkaptopurin och dess metaboliter från moder till foster genom placenta

och amnion har påvisats.

Användning av 6-merkaptopurin bör undvikas under graviditet när så är möjligt, särskilt under den

första trimestern. Den potentiella risken för fostret måste i det enskilda fallet vägas mot den förväntade

nyttan för modern.

Liksom vid all cytotoxisk kemoterapi, bör effektiv preventivmetod rekommenderas, om endera

partnern behandlas med 6-merkaptopurin tabletter, under och minst tre månader efter avslutad

behandling.

Djurtudier med 6-merkaptopurin har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Den

potentiella risken för människa är i hög grad okänd.

Moderns exponering:

Friska barn har fötts efter behandling med 6-merkaptopurin som enda cytostatika under graviditet hos

människa, i synnerhet vid behandling före befruktning eller efter den första trimestern.

Det har förekommit rapporter om aborter och prematuritet efter moderns exponering. Flertalet

kongenitala missbildningar har rapporterats efter att modern behandlats med 6-merkaptopurin i

kombination med andra cytostatika.

Faderns exponering:

Det har förekommit rapporter om kongenitala missbildningar och spontana aborter efter faderns

exponering för 6-merkaptopurin.

Amning

6-merkaptopurin har spårats i bröstmjölk hos njurtransplanterade patienter som genomgått

immunsuppressiv behandling med en prodrug till 6-merkaptopurin. 6-merkaptopurin ska inte användas

under amning.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Det finns inga data gällande 6-merkaptopurins effekt på förmågan att framföra fordon och använda

maskiner. Någon påverkan på förmågan att utföra dessa aktiviteter kan inte förutsägas utifrån

läkemedlets farmakologiska effekt.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Det finns inte tillräckligt med modern klinisk dokumentation gällande 6-merkaptopurin, som kan

fungera som stöd för exakt fastställande av frekvensen av biverkningar. De frekvenskategorier som

tilldelats nedanstående biverkningar är uppskattningar: för de flesta reaktioner finns inga tillgängliga,

lämpliga data för beräkning av incidens. Biverkningar kan variera i incidens beroende på given dos

samt även vid behandling i kombination med andra läkemedel.

Den främsta biverkningen av behandling med 6-merkaptopurin är benmärgssuppression som leder till

leukopeni och trombocytopeni.

Lista i tabellform över biverkningar

Följande konvention har använts för klassificering av frekvens:

Mycket vanliga ≥1/10

Vanliga ≥1/100, <1/10

Mindre vanliga ≥1/1 000, <1/100

Sällsynta ≥1/10 000, <1/1 000

Mycket sällsynta <1/10 000

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Organsystem

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Mindre

vanliga

Bakterie- och virusinfektioner, infektioner

associerade med neutropeni

Sällsynta

Neoplasier inräknat lymfoproliferativa

störningar, hudcancer (melanom och icke-

melanom), sarkom (Kaposis och icke-Kaposis)

och uterin livmodershalscancer

in situ

. (se avsnitt

4.4).

Neoplasier; benigna, maligna

och ospecificerade (samt cystor

och polyper)

Mycket

sällsynta

Sekundär leukemi och myelodysplasi (se avsnitt

4.4), hepatosplenärt T-cellslymfom hos patienter

med IBD (en icke godkänd indikation) vid

användning i kombination med läkemedel mot

TNF (se avsnitt 4.4).

Mycket

vanliga

Benmärgssuppression, leukopeni och

trombocytopeni.

Blodet och lymfsystemet

Vanliga

Anemi

Immunsystemet

Sällsynta

Överkänslighetsreaktioner med följande

manifestationer har rapporterats: Artralgi,

hudutslag, läkemedelsutlöst feber.

Mycket

sällsynta

Överkänslighetsreaktioner med följande

manifestationer har rapporterats: Ansiktsödem

Metabolism och nutrition

Mindre

Anorexi

# I den pediatriska populationen

Beskrivning av utvalda biverkningar:

Lever och gallvägar

6-merkaptopurin är hepatotoxiskt hos djur och människa. Histologiska fynd hos människa har påvisat

levernekros och gallvägsstas.

Incidensen av hepatotoxicitet varierar avsevärt och kan förekomma vid alla doser, men mer frekvent

när den rekommenderade dosen på 2,5 mg/kg kroppsvikt per dygn eller 75 mg/m

kroppsyta per dygn

överskrids.

Uppföljning med leverfunktionsprover kan möjliggöra tidig upptäckt av hepatotoxicitet. Nivån av

gammaglutamyltransferas (GT) i plasma kan vara särskilt prediktivt för utsättande på grund av

hepatotoxicitet. Hepatotoxicitet är vanligtvis övergående om behandlingen med 6-merkaptopurin

avslutas i tid, men fatala leverskador har förekommit.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

4.9

Överdosering

Symtom:

Gastrointestinala effekter, inklusive illamående, kräkningar och diarré samt anorexi kan vara tidiga

symtom på överdosering. Den huvudsakliga toxiska effekten drabbar benmärgen, vilket leder till

myelosuppression. Hematologisk toxicitet är sannolikt mer uttalad vid kronisk överdosering jämfört

med ett enskilt intag av 6-merkaptopurin. Även nedsatt leverfunktion och gastroenterit kan

förekomma.

Risken för överdosering är även förhöjd vid samtidig behandling med allopurinol och 6-merkaptopurin

(se avsnitt 4.5).

vanliga

Ingen känd

frekvens

Hypoglykemi#

Magtarmkanalen

Vanliga

Illamående, kräkningar, pankreatit hos IBD-

populationen (en icke godkänd indikation)

Sällsynta

Orala sår, pankreatit (vid godkända indikationer)

Mycket

sällsynta

Intestinala sår

Lever och gallvägar

Vanliga

Gallvägsstas, hepatotoxicitet

Sällsynta

Levernekros

Sällsynta

Alopeci

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd

frekvens

Ljusöverkänslighet

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Mycket

sällsynta

Övergående oligospermi

Behandling:

Då det inte finns någon känd antidot, bör blodstatus

följas noggrant och allmänna stödjande åtgärder,

tillsammans med tillämplig blodtransfusion, sättas in vid behov. Aktiva åtgärder (till exempel

användning av aktivt kol) kanske inte är effektiva vid överdosering av 6-merkaptopurin, såvida inte

åtgärden kan vidtas inom 60 minuter efter intag.

Ytterligare behandling sätts in efter klinisk indikation eller enligt rekommendationer från

Giftinformationscentralen.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antineoplastiska medel , antimetaboliter, purinanaloger, ATC-kod:

L01BB02.

Verkningsmekanism

6-merkaptopurin är en sulfhydrylanalog av purinbaserna adenin och hypoxantin, och verkar som en

cytotoxisk antimetabolit.

6-merkaptopurin är en inaktiv prodrug som verkar som en purinantagonist, men som kräver cellulärt

upptag och intracellulär anabolism till tioguaninnukleotider (TGN) för att bli cytotoxiskt. TGN och

andra metaboliter (t.ex. 6-metyl-merkaptopurin-ribonukleotider) hämmar de novo purinsyntes och

omvandling av purinnukleotider. TGN finns även i nukleinsyror och detta bidrar till läkemedlets

cytotoxiska effekter.

Farmakodynamisk effekt

6-merkaptopurins cytotoxiska effekt kan relateras till nivån av 6-merkaptopurinrelaterade

tioguaninnukleotider i röda blodkroppar, men inte till plasmakoncentrationen av 6-merkaptopurin.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Biotillgängligheten av peroralt 6-merkaptopurin uppvisar betydande variation mellan individer. Vid

administrering av en dos på 75 mg/m

till sju pediatriska patienter, var den genomsnittliga

biotillgängligheten 16 % av den administrerade dosen, med ett intervall på 5 till 37 %. Variationen i

biotillgänglighet är troligen ett resultat av metabolismen av en signifikant andel av 6-merkaptopurin

under förstapassagemetabolismen i levern.

Efter peroral administrering av 6-merkaptopurindosen 75 mg/m

till 14 barn med akut lymfatisk

leukemi, var genomsnittligt C

0,89 µM, med ett intervall på 0,29–1,82 µM och T

var 2,2 timmar

med ett intervall på 0,5–4 timmar.

6-merkaptopurins genomsnittliga relativa biotillgänglighet var cirka 26 % lägre efter administrering

tillsammans med mat och mjölk, jämfört med på fastande mage. 6-merkaptopurin är inte stabilt i

mjölk på grund av förekomsten av xantinoxidas (30 % nedbrytning inom 30 minuter) (se avsnitt 4.2).

Distribution

Koncentrationen av 6-merkaptopurin i cerebrospinalvätska (CSV) är låg eller försumbar efter

intravenös eller peroral administrering (CSV/plasmakvoter på 0,05 till 0,27). Koncentrationen i CSV

är högre efter intratekal administrering.

Metabolism

6-merkaptopurin metaboliseras i stor utsträckning genom många vägar i flera steg till aktiva och

inaktiva metaboliter. På grund av den komplexa metabolismen ger hämningen av ett enzym ingen

förklaring till alla fall av bristande effekt och/eller uttalad myelosuppression. De dominerande

enzymer som ansvarar för metabolismen av 6-merkaptopurin eller dess senare metaboliter är: det

polymorfa enzymet tiopurin-S-metyltransferas (TPMT), xantinoxidas, inosin-monofosfat-

dehydrogenas (IMPDH) samt hypoxantin-guanin-fosforibosyltransferas (HPRT). Ytterligare enzymer

som är involverade i bildningen av aktiva och inaktiva metaboliter är: guanosin-monofosfat-syntetas

(GMPS, som bildar TGN) samt inosin-trifosfat-pyrofosfatas (ITPase). Det finns även flera inaktiva

metaboliter som bildas via andra vägar.

Det finns evidens som tyder på att polymorfism i de gener som kodar de olika enzymsystem som är

involverade i metabolismen av 6-merkaptopurin, kan vara prediktiva för läkemedelsbiverkningar vid

behandling med 6-merkaptopurin. Individer med TPMT-brist utvecklar till exempel mycket höga,

cytotoxiska koncentrationer av tioguaninnukleotider (se avsnitt 4.4)

.

Eliminering

I en studie på 22 vuxna patienter var 6-merkaptopurins genomsnittliga clearance och halveringstid

efter intravenös infusion 864 mL/min/m

respektive 0,9 timmar. Den genomsnittliga njurclearance

som rapporterades hos 16 av dessa patienter var 191 mL/min/m

. Endast cirka 20 % av dosen

utsöndrades i urinen som oförändrat läkemedel efter intravenös administrering. I en studie på 7

pediatriska patienter var 6-merkaptopurins genomsnittliga clearance och halveringstid efter intravenös

infusion 719 (+/-610) mL/min/m

respektive 0,9 (+/-0,3) timmar.

Särskilda patientpopulationer

Äldre

Inga specifika studier på äldre har utförts (se avsnitt 4.2).

Nedsatt njurfunktion

Studier med en prodrug till 6-merkaptopurin har inte påvisat någon skillnad i 6-merkaptopurins

farmakokinetik hos patienter med uremi jämfört med njurtransplanterade patienter. Lite är känt om

6-merkaptopurins aktiva metaboliter vid nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2).

6-merkaptopurin och/eller dess metaboliter elimineras genom hemodialys, där cirka 45 % av

radioaktiva metaboliter elimineras under dialys på 8 timmar.

Nedsatt leverfunktion

En studie med en prodrug till 6-merkaptopurin har utförts på tre grupper av njurtransplanterade

patienter: patienter utan leversjukdom, patienter med nedsatt leverfunktion (men utan cirros) och

patienter med nedsatt leverfunktion och cirros. Studien påvisade att exponeringen av 6-merkaptopurin

var 1,6 gånger högre hos patienter med nedsatt leverfunktion (utan cirros) och 6 gånger högre hos

patienter med nedsatt leverfunktion och cirros, jämfört med patienter utan leversjukdom (se avsnitt

4.2).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Karcinogenes, mutagenes

6-merkaptopurin är liksom andra antimetaboliter potentiellt mutagent hos människa och

kromosomskador har rapporterats hos mus och råtta, samt människa.

Med anledning av dess verkan på cellulär deoxirubonukleinsyra (DNA) är 6-merkaptopurin potentiellt

karcinogent, och man bör överväga den teoretiska risken för karcinogenes med denna behandling.

Teratogenicitet:

6-merkaptopurin orsakar embryodödlighet och allvarliga teratogena effekter hos mus, råtta, hamster

och kanin vid doser som inte är toxiska för modern. Hos alla arter beror graden av embryotoxicitet och

typen av missbildningar på dosering och dräktighetsstadium vid tidpunkten för administrering.

6.

FARMACEUTISKA

UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Stearinsyra, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse och modifierad majsstärkelse.

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

5 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

Förvaras i originalförpackningen.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

25 tabletter i brun glasburk.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Säker hantering

Puri-Nethol ska hanteras i enlighet med gällande lokala rekommendationer och/eller föreskrifter för

hantering och destruktion av cytotoxiska medel.

Destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE

AV

GODKÄNNANDE

FÖR

FÖRSÄLJNING

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive,

Citywest Business Campus,

Dublin24, Irland

8.

NUMMER

GODKÄNNANDE

FÖR

FÖRSÄLJNING

5518

9.

DATUM

FÖR

FÖRSTA

GODKÄNNANDE/FÖRNYAT

GODKÄNNANDE

Datum för det

första godkännandet: 27 januari 1958

Datum för den senaste förnyelsen: 01 juli 2007

10.

DATUM

FÖR

ÖVERSYN

AV

PRODUKTRESUMÉN

2020-05-05

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen